Ugrás a tartalomra

Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok (2021)

Közzétett
1. február 2022
Közzétéve a hivatali hirdetőtáblán
1. február 2022 − 15. február 2022
Kategória

So sídlom: 925 23 Jelka, Mierová 959/17     
IČO: 00306011
Zastúpená: Ing. Gabriel Kiš, starosta obce

 

Zverejňuje informáciu o úrovni vytriedenia komunálneho odpadu za predchádzajúci kalendárny rok – (2021):

65,49 %

Túto informáciu obec zverejňuje na základe požiadavky § 4 ods. 6 zák. č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“).

Podľa § 4 ods. 6 zákona, obec je povinná na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, a na úradnej tabuli obce zverejniť informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok do 28. februára príslušného kalendárneho roka.

V Jelke

Dňa 01.02.2022                                                           

Ing. Gabriel Kiš, starosta obce

 

Mellékletek

Nincsenek mellékletek.