Ugrás a tartalomra

Önkormányzat

A közzétett önkormányzati dokumentumok archívuma Jóka.

Cím

Közzétett

Mellékletek

Leírás

Prítomní:

Starosta obce: Ing. Gabriel Kiš

Členovia OZ:Mgr. Bánoczký, M., Bohony, Š., Mgr. Deák, Z., Mgr. Hakszer, R. PhD., Molnár, F., Ing. Ruman, T., Török, P., Ing. Tóth F.

Ďalší prítomní: Melinda Németh MSc. – prednostka Obecného úradu v Jelke

                      Mgr. Mária Tomovičová – hlavná kontrolórka obce

                      Mgr. Gabriela Horváthová – zapisovateľka

Verejnosť: Mgr. Márton Erik, Molnári Marián, Luterán Radoslav

K bodu č. 1 programu – Zahájenie zasadnutia

Zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Jelka (ďalej aj „OZ“) otvoril a viedol starosta obce Ing. Gabriel Kiš, ktorý privítal prítomné osoby na 4. plánovanom zasadnutí OZ v roku 2022 a skonštatoval, že oznámenie o termíne 4. plánovaného zasadnutia OZ spolu s navrhovaným programom bolo zverejnené na úradnej tabuli obce a webovej stránke obce dňa 29.09.2022, že je prítomných 7 poslancov OZ, OZ je uznášaniaschopné vo všetkých bodoch rokovania. Neprítomní poslanci svoju neprítomnosť na zasadnutí OZ ospravedlnili.

K bodu č. 2. programu – Schválenie programu zasadnutia

Starosta obce oboznámil poslancov OZ s programom zasadnutia, ktorý je nasledovný:

1. Zahájenie

2. Schválenie programu zasadnutia

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie

4. Kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia

5. Interpelácia

6. Informácia starostu obce o zániku mandátu poslanca Jozefa Kovácsa, vyhlásenie o nastúpení náhradníka Ing. Františka Tótha, nezávislého kandidáta za poslanca obecného zastupiteľstva, zloženie sľubu poslanca obecného zastupiteľstva a odovzdanie osvedčenia poslancovi obecného zastupiteľstva

7. Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na obecný pozemok parc. reg. „C“, parc. č. 982/3, k. ú. Jelka, LV č. 1301

8. Predaj majetku obce, novovytvoreného pozemku parc. reg. „C“, parc. č. 1182/7, k. ú. Jelka z dôvodu hodného osobitného zreteľa

9. Prenájom majetku obce, pozemku parc. reg. „E“, parc. č. 556/1, k. ú. Jelka, LV č. 3638 a pozemku parc. reg. „E“, parc. č. 556/2, k. ú. Jelka, LV č. 3638 z dôvodu hodného osobitného zreteľa

10. Prenájom majetku obec, pozemku parc. reg. „E“, parc. č. 283/4, k. ú. Ereč, LV č. 968, 294/3, k. ú. Ereč, LV č. 968, 299/2, k. ú. Ereč, LV č. 968, 299/3, k. ú. Ereč, LV č. 968, 300/3, k. ú. Ereč, LV č. 968, 300/2, k. ú. Ereč, LV č. 968

11. Pomenovanie parku pri miestnej kaplnke

12.Rôzne

13. Diskusia

14. Návrh uznesení

15. Záver

Starosta obce dal hlasovať o vyššie uvedenom programe zasadnutia OZ. Prítomní poslanci OZ program jednohlasne schválili.

Následne starosta obce vyzval poslancov OZ, aby uviedli, či majú nejaké pripomienky alebo návrhy na doplnenie programu zasadnutia.

Starosta obce navrhol nasledovnú zmenu programu zasadnutia OZ:

– do bodu 12 s názvom „Rôzne“ doplniť písm. a) s názvom: Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, názov výzvy – Zvýšenie kapacít materských škôl,

– do bodu 12 s názvom „Rôzne“ doplniť písm. b) s názvom: Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, názov výzvy – Zvýšenie kapacít základných škôl.

Poslanec OZ  Mgr. Bánoczký navrhol nasledovnú zmenu programu zasadnutia OZ:

 – do bodu 12 s názvom „Rôzne“ doplniť písm. c) s názvom: Rokovanie o územnom pláne.

Starosta obce navrhol hlasovať o zmenenom programe zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktorý bol nasledovný:

1. Zahájenie

2. Schválenie programu zasadnutia

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie

4. Kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia

5. Interpelácia

6. Informácia starostu obce o zániku mandátu poslanca Jozefa Kovácsa, vyhlásenie o nastúpení náhradníka Ing. Františka Tótha, nezávislého kandidáta za poslanca obecného zastupiteľstva, zloženie sľubu poslanca obecného zastupiteľstva a odovzdanie osvedčenia poslancovi obecného zastupiteľstva

7. Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na obecný pozemok parc. reg. „C“, parc. č. 982/3, k. ú. Jelka, LV č. 1301

8. Predaj majetku obce, novovytvoreného pozemku parc. reg. „C“, parc. č. 1182/7, k. ú. Jelka z dôvodu hodného osobitného zreteľa

9. Prenájom majetku obce, pozemku parc. reg. „E“, parc. č. 556/1, k. ú. Jelka, LV č. 3638 a pozemku parc. reg. „E“, parc. č. 556/2, k. ú. Jelka, LV č. 3638 z dôvodu hodného osobitného zreteľa

10. Prenájom majetku obec, pozemku parc. reg. „E“, parc. č. 283/4, k. ú. Ereč, LV č. 968, 294/3, k. ú. Ereč, LV č. 968, 299/2, k. ú. Ereč, LV č. 968, 299/3, k. ú. Ereč, LV č. 968, 300/3, k. ú. Ereč, LV č. 968, 300/2, k. ú. Ereč, LV č. 968

11. Pomenovanie parku pri miestnej kaplnke

12.Rôzne:

a) Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, názov výzvy – Zvýšenie kapacít materských škôl

b) Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, názov výzvy – Zvýšenie kapacít základných škôl

c) Rokovanie o územnom pláne

13. Diskusia

14. Návrh uznesení

15. Záver

Všetci prítomní poslanci OZ zmenený program zasadnutia OZ jednohlasne schválili.

K bodu č. 3 programu – Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie

Starosta obce určil za zapisovateľku 4. plánovaného zasadnutia OZ Mgr. Gabrielu Horváthovú.

Za overovateľov zápisnice zasadnutia OZ starosta obce určil poslancov OZ: Mgr. Zoltán Deák, Peter Török. Prítomní poslanci OZ jednohlasne schválili za overovateľov zápisnice 4. plánovaného zasadnutia OZ vyššie uvedené osoby.

Starosta obce za návrhovú komisiu 4. plánovaného zasadnutia OZ navrhol zvoliť nasledovných poslancov OZ: Mgr. Maroš Bánoczký, Štefan Bohony. Prítomní poslanci OZ jednohlasne zvolili návrhovú komisiu OZ vo vyššie uvedenom zložení.

K bodu č. 4 programu – Kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia

Starosta obce Jelka oboznámil osoby zúčastnené na zasadnutí OZ, v akom štádiu je výkon uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ:

a) Uznesenie  č. 45.,/2022/NZ OZ- 1 – schválenie 2. zmeny programového rozpočtu obce Jelka na rok 2022 – postupne realizované.

b) Uznesenie  č. 46.,/2022/NZ OZ- 1 – schválenie Všeobecne záväzného nariadenia obce Jelka č. 4/2022 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné  náklady a podmienky úhrady v školských jedálňach v zriaďovateľskej pôsobnosti  obce Jelka – zverejnené v súlade so zákonom, účinné od 23.08.2022.

c) Uznesenie  č. 47.,/2022/NZ OZ- 1 – schválenie Všeobecne záväzného nariadenia obce Jelka č. 5/2022 o určení výšky mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, ktorého zriaďovateľom je obec Jelka – zverejnené v súlade so zákonom, účinné od 07.09.2022.

d) Uznesenie  č. 48.,/2022/NZ OZ- 1 – schválenie Všeobecne záväzného nariadenia obce Jelka č. 6/2022 o určení výšky mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť materskej školy, ktorej zriaďovateľom je obec Jelka – zverejnené v súlade so zákonom, účinné od 07.09.2022.

e) Uznesenie  č. 49.,/2022/NZ OZ- 1 – poskytnutie jednorázovej finančnej podpory Csemadok Jóka – Jelka vo výške 3500,00 € – finančná podpora poukázaná na bankový účet Csemadok Jóka – Jelka.

f) Uznesenie  č. 50.,/2022/NZ OZ- 1 – vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na pozemok parc. reg. „C“ KN, parc. č. 982/3, výmera 734 m², druh pozemku záhrada, k. ú Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č.1301 – vyhlásená v súlade so zákonom, zúčastnil sa 1 súťažiteľ, viac informácií v 7. bode programu rokovania OZ.

g) Uznesenie  č. 51.,/2022/NZ OZ- 1 – neschválenie žiadosti Dávida Döménya, trvale bytom Šafárikova 178/37, Senec, o prenájom pozemku parc. reg. „C“ KN, parc. č. 982/3, výmera 734 m², druh pozemku záhrada, k. ú Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č.1301 – žiadateľ vyrozumený.

h) Uznesenie  č. 52.,/2022/NZ OZ- 1 – poverenie starostu obce Jelka zverejnením zámeru prenájmu spoluvlastníckeho podielu na pozemkoch parc. reg. „E“, parc. č. 556/1, a parc. reg. „E“, parc. č. 556/2, k. ú. Jelka, LV č. 3638 za nájomné vo výške 20 € ročne v prospech Márie Morvaiovej  na obdobie 5 rokov dôvodu hodného osobitného zreteľa, hodná osobitná zreteľ spočíva v tom, že žiadateľka predmetný pozemok udržiava už dlhé roky – zámer prenájmu zverejnený dňa 16.09.2022.

i) Uznesenie  č. 53.,/2022/NZ OZ- 1 – neschválenie žiadosti Júlie Chudej, trvale bytom Sladkovičova 29, Ivanka pri Dunaji o prenájom pozemku parc. reg. „E“, parc. č. 556/1, a parc. reg. „E“, parc. č. 556/2, k. ú. Jelka, LV č. 3638 – žiadateľ vyrozumený.

K bodu č. 5 programu – Interpelácia

Nikto z prítomných poslancov OZ interpeláciu nevyužil.

K bodu č. 6 programu – Informácia starostu obce o zániku mandátu poslanca Jozefa Kovácsa, vyhlásenie o nastúpení náhradníka Ing. Františka Tótha, nezávislého kandidáta za poslanca obecného zastupiteľstva, zloženie sľubu poslanca obecného zastupiteľstva a odovzdanie osvedčenia poslancovi obecného zastupiteľstva

Podľa § 25 ods. 2  písm. f) zákona o obecnom zriadení, mandát poslanca zaniká zmenou trvalého pobytu mimo územia obce. Starosta obce oznámil prítomným, že dňa 31.08.2022 poslanec Jozef Kovács zmenil trvalý pobyt mimo územia obce, teda zanikol mu mandát poslanca.

Prítomní poslanci OZ zobrali oznámenie o zániku mandátu poslanca na vedomie

Podľa § 192 ods. 1 zákona o podmienkach výkonu volebného práva, ak zanikol mandát poslanca obecného zastupiteľstva, nastupuje ako náhradník kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov vo volebnom obvode, v ktorom zanikol mandát. V prípade rovnosti hlasov sa postupuje primerane podľa § 189 ods. 2 a 3. Starosta obce oznámil prítomným, že vo voľbách do orgánov samosprávy obcí v roku 2018 získal v poradí za zvolenými kandidátmi a náhradníkom, ktorý nastúpil na uvoľnený mandát poslanca obecného zastupiteľstva v roku 2018 najvyšší počet platných hlasov Ing. František Tóth, nezávislý kandidát, nar. xx.xx.xxxx, trvale bytom Jókaiho 1175/9, 925 23 Jelka (ďalej len „Ing. František Tóth“). Z vyššie uvedeného dôvodu Ing. František Tóth nastupuje na uvoľnený mandát poslanca obecného zastupiteľstva obce Jelka.

Prítomní poslanci OZ zobrali vyhlásenie o nastúpení náhradníka na vedomie.

Starosta obce Jelka vyzval Ing. Františeka Tótha na zloženie zákonom predpísaného sľubu v nasledovnom znení: „Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce, dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy, a pri výkone svojej funkcie poslanca obecného zastupiteľstva ich budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.” Ing. František Tóth vyššie uvedený sľub zložil bez výhrad.

Prítomní poslanci OZ zobrali zloženie sľubu poslancom OZ Ing. Tóthom na vedomie.

Starosta obce odovzdal poslancovi OZ Ing. Tóthovi osvedčenie o tom, že sa stal poslancom OZ.

Prítomní poslanci OZ zobrali odovzdanie osvedčenia na vedomie.

K bodu č. 7 – Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na obecný pozemok parc. reg. „C“, parc. č. 982/3, k. ú. Jelka, LV č. 1301

Starosta obce informoval prítomných, že obchodná verejná súťaž (ďalej „OVS“) na pozemok parc. reg. „C“, parc. č. 982/3, výmera 734 m², druh pozemku záhrada, k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 1301 bola zverejnená na úradnej tabuli obce Jelka ako aj na webovej stránke obce Jelka od 05.09.2022 do 03.10.2022. OVS bola zverejnená v regionálnej tlači Galantsko Šaliansko č. 36 a 37, ročník 26. Lehota na podávanie návrhov uplynula dňa 30.09.2022 o 12:00 hod. dňa 04.10.2022 zasadla komisia na vyhodnotenie OVS. Bola doručená 1 ponuka od Zlaty Luteranovej, rod. xxx, nar. xx.xx.xxxx, trvale bytom P. O. Hviezdoslava 2263/36, Michalovce (ďalej len „Zlata Luteranová“). Výška cenovej ponuky bola 41,01 € / 1 m², 30 101,34 € / 734 m². Komisia na vyhodnotenie OVS skonštatovala, že boli splnené podmienky OVS a navrhli predaj pozemku Zlate Luteranovej za kúpnu cenu 41,01 € / 1 m², 30 101,34 € / 734 m².

Prítomní poslanci jednohlasne schválili predaj vyššie uvedeného pozemku p. Zlate Luteranovej za kúpnu cenu 41,01 € / 1 m², 30 101,34 € / 734 m². Prítomní poslanci OZ jednohlasne schválili znenie kúpnej zmluvy.

K bodu č. 8 programu – Predaj majetku obce, novovytvoreného pozemku parc. reg. „C“, parc. č. 1182/7, k. ú. Jelka z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Starosta obce informoval prítomných, že zámer predať novovytvorený pozemok parc. reg. „C“, parc. č. 1182/7, výmera 33 m², druh pozemku zast. pl., k. ú. Jelka, ktorý bol geometrickým plánom č. 105/2021 vyhotoveným Ing. Katarínou Szomolaiovou, so sídlom B. Balogha 3006/2, 924 01 Galanta, IČO: 14 066 947 dňa 20.09.2021, autorizačne overeným Ing. Katarínou Szomolaiovou, autorizovaným geodetom a kartografom dňa 20.09.2021 a úradne overeným Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom, Ing. Miroslava Vestec dňa 30.09.2021, č. overenia 1395/2021, odčlenený od pozemku parc. reg. “E”, parc. č. 1182/1, druh pozemku zast. pl., výmera pozemku 9709 m², k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 3636 (ďalej len „novovytvorený pozemok“), bol zverejnený na úradnej tabuli obce a na webovej stránke obce od 08.09.2022 do 05.10.2022. Navrhuje predať novovytvorený pozemok z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že obec Jelka novovytvorený pozemok nevyužíva a neplánuje ho zahrnúť do svojich investičných aktivít, žiadateľ novovytvorený pozemok dlhodobo užíva a zveľaďuje, novovytvorený pozemok bezprostredne susedí s pozemkom, ktorý je vo vlastníctve žiadateľa, a to pozemkom parcely reg. „C“ KN, parc. č. 629/4, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, výmera 346 m², k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidovaný Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 4495, predajom novovytvoreného pozemku dôjde k usporiadaniu majetkovoprávnych vzťahov k pozemkom, ktoré tvoria súčasť oploteného areálu vo vlastníctve žiadateľa. V znaleckom posudku č. 59/2022 vyhotoveného znalkyňou Ing. Tünde Panyikovou, so sídlom Matúškovo 767, 925 01 Matúškovo, ev. č. znalca: 914248 bola všeobecné hodnota novovytvoreného pozemku stanovená nasledovne: 20,08 € /1 m ², 662,64 € / 33 m², zaokrúhlene 660,00 € / 33 m². Prv uvedená všeobecná hodnota predstavuje minimálnu kúpnu cenu. Starosta obce ďalej vysvetlil, že v podstate ide o zosúladenie faktickej a právnej hranice pozemku p. Zoltána Fellingera, t. j. aby hranica pozemku viedla zarovno s oplotením. Starosta obce dal priestor na diskusiu.

Prítomní poslanci OZ sa jednohlasne zhodli na predaji vyššie uvedeného pozemku Zoltánovi Fellingerovi, nar. xx.xx.xxxx, trvale bytom Jahodná 1244/26, Jelka za kúpnu cenu 25€/ 1m², 825 € / 33 m². Ďalej sa jednohlasne zhodli na tom, že kupujúci uhradí náklady spojené s povolením vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností, ako aj náklady na vyhotovenie znaleckého posudku č. 59/2022 vyhotoveného znalkyňou Ing. Tünde Panyikovou, so sídlom Matúškovo 767, 925 01 Matúškovo, ev. č. znalca: 914248 vo výške 172,31 €. Prítomní poslanci OZ jednohlasne schválili predložený návrh kúpnej zmluvy.

K bodu č. 9 programu – Prenájom majetku obce, pozemku parc. reg. „E“, parc. č. 556/1, k. ú. Jelka, LV č. 3638 a pozemku parc. reg. „E“, parc. č. 556/2, k. ú. Jelka, LV č. 3638 z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Starosta obce informoval poslancov, že zámer prenajať spoluvlastnícky podiel na pozemku parc. reg. „E“, parc. č. 556/1, výmera 425 m², druh pozemku orná pôda, k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 3638  o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 3/5 z celku (ďalej len „pozemok 1“) a spoluvlastnícky podiel na pozemku parc. reg. „E“, parc. č. 556/2, výmera 924 m², druh pozemku orná pôda, k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 3638 o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 3/5 z celku (ďalej len „pozemok 2“) z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli obce Jelka a na webovej stránke obce Jelka od 16.09.2022 do 05.10.2022. Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že obec Jelka pozemok 1 a pozemok 2 aktuálne nevyužíva a neplánuje ho zahrnúť do svojich investičných aktivít, žiadateľ pozemok 1 a pozemok 2 udržiava už dlhé roky, pozemok 1 bezprostredne susedí s pozemkom, ktorý je v podielovom spoluvlastníctve žiadateľa, a to pozemkom parcely reg. „C“ KN, parc. č. 558/1, druh pozemku záhrada, výmera 322 m², k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidovaný Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 167. Obvyklá výška nájomného na základe § 1 ods. 3 zák. č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov a vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 172/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe a rozsahu vedenia a poskytovania evidencií a stanovenia obvyklej výšky nájomného v znení neskorších právnych predpisov v k. ú. Jelka za rok 2021 bola 117,16 € / 1 ha ročne, za rok 2020 bola 118,71 € / 1 ha ročne, za rok 2019 bola 99,42 € / 1 ha ročne a za rok 2018 bola 101,96 € / 1 ha ročne. POLAGRO s. r. o. spravidla prenajíma pozemky za 120,00 € / 1 ha ročne. „Menší“ poľnohospodári prenajímajú ornú pôdu za cca 150,00 € / 1 ha ročne. Starosta obce dal priestor na diskusiu.

Prítomní poslanci OZ sa zhodli na nájomnom vo vzťahu k pozemku 1 a 2 vo výške 20,00 € / ročne a na dobe nájmu 5 rokov v prospech Márie Morvaiovej, rod. xxx, nar. xx.xx.xxxx, trvale bytom  Školská 435/35, 925 23 Jelka. Prítomní poslanci OZ jednohlasne schválili návrh nájomnej zmluvy.

K bodu č. 10 programu – Prenájom majetku obec, pozemku parc. reg. „E“, parc. č. 283/4, k. ú. Ereč, LV č. 968, 294/3, k. ú. Ereč, LV č. 968, 299/2, k. ú. Ereč, LV č. 968, 299/3, k. ú. Ereč, LV č. 968, 300/3, k. ú. Ereč, LV č. 968, 300/2, k. ú. Ereč, LV č. 968

Na zasadnutie OZ sa dostavil poslanec OZ Ing. Ruman, svoje meškanie ospravedlnil pracovnými povinnosťami. Od tohto bodu rokovania hlasujú 8 poslanci OZ.

Starosta obce informoval prítomných, že pozemok parc. reg. „E“ KN, parc. č. 283/4, výmera 6452 m², druh pozemku orná pôda, k. ú Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 968, pozemok parc. reg. „E“ KN, parc. č. 294/3, výmera 6340 m², druh pozemku orná pôda, k. ú Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 968, pozemok parc. reg. „E“ KN, parc. č. 299/2, výmera 12527 m², druh pozemku orná pôda, k. ú Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 968, pozemok parc. reg. „E“ KN, parc. č. 299/3, výmera 3852 m², druh pozemku orná pôda, k. ú Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 968, pozemok parc. reg. „E“ KN, parc. č. 300/3, výmera 3172 m², druh pozemku orná pôda, k. ú Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 968 a pozemok parc. reg. „E“ KN, parc. č. 300/2, výmera 11563 m², druh pozemku orná pôda, k. ú Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 968 sú obecnými pozemkami. Na tieto pozemky absentuje nájomná zmluva. Aktuálne ich využíva spoločnosť AGRA – CAK s. r. o.. Na nájom týchto pozemkov navrhuje vyhlásiť obchodnú verejnú súťaž (ďalej OVS). Obvyklá výška nájomného na základe § 1 ods. 3 zák. č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov a vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 172/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe a rozsahu vedenia a poskytovania evidencií a stanovenia obvyklej výšky nájomného v znení neskorších právnych predpisov, v k. ú. Ereč za rok 2021 bola 107,70 € / 1 ha ročne, za rok 2020 bola 97,03 € / 1 ha ročne, za rok 2019 bola 95,06 € / 1 ha ročne a za rok 2018 bola 95,81 € / 1 ha ročne. POLAGRO s. r. o. spravidla prenajíma pozemky za 120,00 € / 1 ha ročne. „Menší“ poľnohospodári prenajímajú ornú pôdu za cca 150,00 € / 1 ha ročne. Starosta obce dal priestor na diskusiu.

Prítomní poslanci sa zhodli na vyhlásení OVS, minimálnu výšku nájomného stanovili na 170,00 € / 1 ha ročne, hlavným kritériom je najvyššia suma nájomného za 1 ha, prenájom pozemkov navrhujú na dobu určitú, na obdobie 5 rokov. Lehota na doručenie ponúk bola stanovená do 04.11.2022 do 12:00 hod.. Komisia na vyhodnotenie cenových ponúk bude zložená z nasledovných osôb: Štefan Bohony, poslanec OZ, Ing. Ruman Tomáš, poslanec OZ, Peter Török, poslanec OZ, Mgr. Richard Hakszer, PhD., poslanec OZ, Melinda Németh MSc., prednosta OcÚ Jelka.

K bodu č. 11 programu – Pomenovanie parku pri miestnej kaplnke

Starosta obce predniesol svoj zámer pomenovať park pri miestnej kaplnke. V parku sa nachádza kaplnka Strážnych anjelov, ktorú v 18. storočí postavila rodina Takách. Písomné zmienky o tomto rode pochádzajú z 16. storočia, a tento rod získal aj šľachtický dekrét. Viacero členov z tohto rodu zastávalo významné funkcie v Uhorsku a Rakúsko – Uhorsku. Na znak úcty k tomuto rodu a za účelom zvýšenia historického povedomia v našej obci navrhuje pomenovať tento park po tomto rode. Túto otázku konzultoval s historikmi našej obce ako aj samotnou početnou rodinou Takach, ktorá na hody navštívila našu obec a s ktorou bol tento potenciálny názov prediskutovaný. Starosta obce dal priestor na diskusiu.

V rámci diskusie zazneli rôzne názory. Niektorí poslanci s návrhom súhlasili a niektorí zvažovali aj iné názvy na pomenovanie predmetného parku, napríklad po kaplnke Strážnych anjelov.

Do diskusie sa prihlásil Mgr. Hakszer, PhD., poslanec OZ navrhol, aby sa pomenovanie tohto parku prediskutovala aj komisia pre regionálny rozvoj a finančné hospodárstvo.

Vzhľadom na názorovú nejednotnosť poslancov starosta obce navrhol vytvoriť pracovnú skupinu, ktorá zaujme k tejto otázke stanovisko s dôvodovou správou.

K bodu č. 12 programu – Rôzne:

a) Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, názov výzvy – Zvýšenie kapacít materských škôl

Starosta obce informoval prítomných poslancov OZ, že Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, názov výzvy: Zvýšenie kapacít materských škôl, kód výzvy: 06R01-20-V02. Hlavným cieľom výzvy je dobudovanie kapacít materských škôl, v ktorých počet detí presahuje kapacitné možnosti. Cieľom je, aby sa každé dieťa vo veku od troch rokov do nástupu na povinnú školskú dochádzku mohlo od 01.09.2025 zúčastňovať na predprimárnom vzdelávaní. Zároveň by sa v obnovených priestoroch mala dosiahnuť úspora primárnej energie aspoň na úrovni 30 %. Starosta obce požiadal prítomných poslancov OZ o poverenie na vypracovanie žiadosti a k nej potrebných podkladov.

Prítomní poslanci OZ jednohlasne udelili poverenie starostovi obce na vypracovanie žiadosti a k nej potrebných podkladov.

b) Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, názov výzvy – Zvýšenie kapacít základných škôl

Starosta obce informoval prítomných poslancov OZ, že Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, názov výzvy: Zvýšenie kapacít základných škôl, kód výzvy: 07I02-20-V02. Hlavným cieľom výzvy je rozšírenie kapacít základných škôl, v ktorých počet žiakov presahuje kapacitné možnosti. Podpora zabezpečenia rovnakého prístupu ku vzdelávaniu pre všetkých žiakov a odstraňovanie prekážok v prístupe ku vzdelávaniu. Starosta obce požiadal prítomných poslancov OZ o poverenie na vypracovanie žiadosti a k nej potrebných podkladov.

Prítomní poslanci OZ jednohlasne udelili poverenie starostovi obce na vypracovanie žiadosti a k nej potrebných podkladov.

c) Rokovanie o územnom pláne.

Starosta obce vyzval poslanca OZ Mgr. Bánoczkého, aby odprezentoval ním navrhnutý bod rokovania OZ.

Poslanec OZ Mgr. Bánoczký navrhol urobiť zmenu územného plánu obce tak, aby sa koeficient zelene zo súčasných 60 % znížil a aby sa priehľadnosť oplotenia pozemkov zo strany ulice zo súčasných 75% znížila. Podľa jeho názoru obec týmito opatreniami zasahuje do súkromia obyvateľov. Informoval sa, či obecné zastupiteľstvo môže odhlasovať opatrenie, ktorým by sa znížil koeficient zelene a koeficient priehľadnosti oplotenia.

Starosta obce uviedol, že o tomto sa už rozprávali a že je to otázka nového územného plánu. Problematika zmeny územného plánu je v riešení. 2 x bola na úradnej tabuli a webovej stránke obce zverejnená výzva na podanie návrhov na zmeny a doplnky územného plánu. Návrhy na zmeny a doplnky územného plánu boli zosumarizované a postúpené odborne spôsobilej osobe. Parlamentom SR bol prijatý nový stavebný zákon. Obce, ktoré ešte nemajú územný plán, si ich dávajú v dôsledku schválenia nového stavebného zákona na poslednú chvíľu vypracovávať. Dopyt na vypracovanie územných plánov je oveľa vyšší ako kapacita odborne spôsobilých osôb na vypracovanie územných plánov. Odborne spôsobilé osoby v súčasnej situácii uprednostňujú obce, ktoré nemajú žiadny územný plán a až v ďalšom kole sa budú zaoberať objednávkami obcí, ktoré potrebujú urobiť len zmeny v už existujúcom územnom pláne.  Proces zmeny územného plánu je zdĺhavý, v prvom kole sa zverejňuje výzva na podanie návrhov na zmeny a doplnky územného plánu, následne odborne spôsobilá osoba vypracuje na základe návrhov verejnosti a obce návrh doplneného územného plánu. Návrh musí odsúhlasiť obecné zastupiteľstvo. Následne sa tento návrh postupuje na vyjadrenia jednotlivým orgánom (cca 40), ktoré doplnený územný plán spripomienkujú. Pripomienky jednotlivých orgánov odborne spôsobilá osoba zapracuje do návrhu doplneného územného plánu, ktorý znova schvaľuje obecné zastupiteľstvo. Ide o zdĺhavý proces, ktorý nie je možné obísť prijatím uznesenia na jednom zasadnutí obecného zastupiteľstva.

Poslanec OZ Török na margo koeficientu priehľadnosti oplotení uviedol, že každý chce mať súkromie, obec by nemala zasahovať do súkromia obyvateľov obce Jelka. Podľa jeho názoru sa zmena územného plánu rieši príliš dlho. Informoval sa, či by sa nedal urobiť voči obyvateľom obce ústupok. Ďalej uviedol, že nie všetci obyvatelia obce majú oplotenia s koeficientom priehľadnosti nad 75 %.

Starosta obce uviedol, že obec je správnym orgánom a je povinná rozhodovať v súlade so zákonom a územným plánom. Obec nemôže vydať rozhodnutia, ktoré by nerešpektovali zákon a územný plán. Stavebníci, ktorí nerešpektujú vydané rozhodnutia sú v riešení podľa zákona. Ďalej uviedol, že súčasný územný plán bol v minulosti takto vypracovaný a obecné zastupiteľstvo ho schválilo.

K bodu č. 13 programu – Diskusia

Starosta obce informoval prítomných, že bola nanovo asfaltovaná Slaná Dolina a Ravaszová ulica, aktuálne sa pracuje na oboch úsekoch Mlynárskej ulice a aj tie budú kompletne asfaltované. V najbližších dňoch sa plánuje asfaltovanie Olléovej ulice.

Do diskusie sa prihlásil poslanec OZ Mgr. Hakszer PhD.. Informoval ohľadne smerníkov v obci Jelka (tzv. „informačné smerové tabule“), či ich obec plánuje. Starosta obce uviedol, že áno. Už sa overovali rôzne existujúce na trhu dostupné smerníky. Tie sú ale podľa neho buď predražené, alebo neestetické. Má vypracovaný vlastný dizajn smerníkov, ktoré zapadnú do celkového nového vizuálu našej obce. Čiže  je to v procese riešenia.

Starosta obce pozval poslancov OZ na sviatočné posedenie s dôchodcami, ktoré sa uskutoční dňa 22.10.2022 v miestnom kultúrnom dome.

K bodu č. 14 programu – Návrh uznesení

Návrhová komisia prečítala návrh uznesení.

K bodu č. 15 programu – Záver

Keďže neboli vznesené iné pripomienky a námety po prerokovaní všetkých bodov programu starosta  obce poďakoval poslancom OZ a ostatným zúčastneným osobám za účasť a ukončil zasadnutie OZ.

Zasadnutie obecného zastupiteľstva prebiehalo od 18:00 hod. do 20:00 hod..

                                                                                                          Ing. Gabriel Kiš

                                                                                                            starosta obce

Overovatelia zápisnice: Mgr. Zoltán Deák

                                   Peter Török

Prednostka:                  MSc. Melinda Németh

Zapisovateľka:              Mgr. Gabriela HorváthováUznesenia 4. plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Jelka zo dňa 05.10.2022

Obecné zastupiteľstvo obce Jelka

Hlasovanie: Mgr. Bánoczký, M., Bohony, Š., Mgr. Deák, Z., Mgr. Hakszer, R.,PhD., Molnár, F., Török, P.,

Uznesením  č. 54.,/2022/OZ – 4:

Berie na vedomie

Informáciu starostu obce o zániku mandátu poslanca Jozefa Kovácsa vo volebnom obvode č. 1 dňom 31.08.2022 v súlade s § 25 ods. 2  písm. f) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov.

Uznesenie bolo podpísané.

Uznesením  č. 55.,/2022/OZ – 4:

Berie na vedomie

Vyhlásenie o nastúpení náhradníka Ing. Františeka Tótha, nar. xx.xx.xxxx, trvale bytom Jókaiho 1175/9, 925 23 Jelka, nezávislého kandidáta, za poslanca obecného zastupiteľstva v Jelke vo volebnom obvode č. 1.

Uznesenie bolo podpísané.

Uznesením  č. 56.,/2022/OZ – 4:

Berie na vedomie

Zloženie zákonom predpísaného sľubu poslancom obecného zastupiteľstva v Jelke Ing. Františekom Tóthom, nar. xx.xx.xxxx, trvale bytom Jókaiho 1175/9, 925 23 Jelka.

Uznesenie bolo podpísané.

Uznesením  č. 57.,/2022/OZ – 4:

Berie na vedomie

Ing. František Tóth, nar. xx.xx.xxxx, trvale bytom Jókaiho 1175/9, 925 23 Jelka prevzal z rúk starostu obce osvedčenie o tom, že sa dňa 31.08.2022 stal poslancom obecného zastupiteľstva v Jelke vo volebnom obvode č. 1.

Uznesenie bolo podpísané.

Obecné zastupiteľstvo obce Jelka

Hlasovanie: Mgr. Bánoczký, M., Bohony, Š., Mgr. Deák, Z., Mgr. Hakszer, R.,PhD., Molnár, F., Török, P., Ing. Tóth F.

Uznesením  č. 58.,/2022/OZ – 4:
a) Schvaľuje

Predaj pozemku parc. reg. „C“, parc. č. 982/3, druh pozemku záhrada, výmera 734 m², k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 1301 kupujúcemu:  Zlata Luteranová, rod. xxx, nar. xx.xx.xxxx, trvale bytom P. O. Hviezdoslava 2263/36, Michalovce, za kúpnu cenu 30101,34 €, a to na základe vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže vyhlásenej uznesením obecného zastupiteľstva obce Jelka č. 50.,/2022/NZ OZ – 1 zo dňa 16.08.2022.

 
Hlasovalo: 7                            Za: 7                            Proti: 0                        Zdržal sa: 0
Uznesenie bolo schválené a podpísané trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov

b) Schvaľuje
Predložený návrh kúpnej zmluvy.

Hlasovalo: 7                            Za: 7                            Proti: 0                        Zdržal sa: 0
Uznesenie bolo schválené a podpísané trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Uznesením  č. 59.,/2022/OZ – 4:
a) Schvaľuje

Žiadosť Zoltána Fellingera, rod. xxx, nar. xx.xx.xxxx, trvale bytom  Jahodná 1244/26, 925 23 Jelka (ďalej len „žiadateľ“), o predaj novovytvoreného pozemku parc. reg. „C“, parc. č. 1182/7, výmera 33 m², druh pozemku zast. pl., k. ú. Jelka, ktorý bol geometrickým plánom č. 105/2021 vyhotoveným Ing. Katarínou Szomolaiovou, so sídlom B. Balogha 3006/2, 924 01 Galanta, IČO: 14 066 947 dňa 20.09.2021, autorizačne overeným Ing. Katarínou Szomolaiovou, autorizovaným geodetom a kartografom dňa 20.09.2021 a úradne overeným Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom, Ing. Miroslava Vestec dňa 30.09.2021, č. overenia 1395/2021, odčlenený od pozemku parc. reg. “E”, parc. č. 1182/1, druh pozemku zast. pl., výmera pozemku 9709 m², k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 3636 (ďalej len „novovytvorený pozemok“), a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že obec Jelka novovytvorený pozemok nevyužíva a neplánuje ho zahrnúť do svojich investičných aktivít, žiadateľ novovytvorený pozemok dlhodobo užíva a zveľaďuje, novovytvorený pozemok bezprostredne susedí s pozemkom, ktorý je vo vlastníctve žiadateľa, a to pozemkom parcely reg. „C“ KN, parc. č. 629/4, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, výmera 346 m², k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidovaný Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 4495, predajom novovytvoreného pozemku dôjde k usporiadaniu majetkovoprávnych vzťahov k pozemkom, ktoré tvoria súčasť oploteného areálu vo vlastníctve žiadateľa.

Vychádzajúc zo znaleckého posudku č. 59/2022 vyhotoveného znalkyňou Ing. Tünde Panyikovou, so sídlom Matúškovo 767, 925 01 Matúškovo, ev. č. znalca: 914248 v spojení s uznesením obecného zastupiteľstva obce Jelka č. 59.,/2022/OZ-4 zo dňa 05.10.2022 je kúpna cena novovytvoreného pozemku vo výške 825,00 € (25,00 €/1m², 825,00 € / 33 m²).

Žiadateľ uhradí všetky náklady spojené s povolením vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.

Žiadateľ uhradí náklady na vyhotovenie znaleckého posudku č. 59/2022 vyhotoveného znalkyňou Ing. Tünde Panyikovou, so sídlom Matúškovo 767, 925 01 Matúškovo, ev. č. znalca: 914248 vo výške 172,31 €.

 
Hlasovalo: 7                            Za: 7                            Proti: 0                        Zdržal sa: 0
Uznesenie bolo schválené trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov a podpísané starostom obce.

b)Schvaľuje

Predložený návrh kúpnej zmluvy.

Hlasovalo: 7                            Za: 7                            Proti: 0                        Zdržal sa: 0
Uznesenie bolo schválené trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov a podpísané starostom obce.

Uznesením  č. 60.,/2022/OZ – 4:

a) Schvaľuje
Žiadosť Márie Morvaiovej, rod. xxx, nar. xx.xx.xxxx, trvale bytom  Školská 435/35, 925 23 Jelka (ďalej len „žiadateľ“), o prenájom:
– spoluvlastníckeho podielu na pozemku parc. reg. „E“, parc. č. 556/1, výmera 425 m², druh pozemku orná pôda, k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 3638  o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 3/5 z celku (ďalej len „pozemok 1“),
– spoluvlastníckeho podielu na pozemku parc. reg. „E“, parc. č. 556/2, výmera 924 m², druh pozemku orná pôda, k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 3638 o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 3/5 z celku (ďalej len „pozemok 2“),

a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že obec Jelka pozemok 1 a pozemok 2 aktuálne nevyužíva a neplánuje ho zahrnúť do svojich investičných aktivít, žiadateľ pozemok 1 a pozemok 2 udržiava už dlhé roky, pozemok 1 bezprostredne susedí s pozemkom, ktorý je v podielovom spoluvlastníctve žiadateľa, a to pozemkom parcely reg. „C“ KN, parc. č. 558/1, druh pozemku záhrada, výmera 322 m², k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidovaný Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 167.

Vychádzajúc z obvyklej výšky nájomného, ktoré bolo určené na základe § 1 ods. 3 zák. č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov a vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 172/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe a rozsahu vedenia a poskytovania evidencií a stanovenia obvyklej výšky nájomného v znení neskorších právnych predpisov za rok 2018 – 2021, v spojení s uznesením obecného zastupiteľstva obce Jelka č. 60.,/2022/OZ-4 zo dňa 05.10.2022 je nájomné pozemku 1 a pozemku 2 vo výške 20,00 € / ročne.

Nájom pozemku 1 a pozemku 2 sa uzatvára na dobu určitú, na obdobie 5 rokov.

Hlasovalo: 7                            Za: 7                            Proti: 0                        Zdržal sa: 0
Uznesenie bolo schválené trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov a podpísané starostom obce.
 
b)Schvaľuje

Predložený návrh nájomnej zmluvy.

Hlasovalo: 7                            Za: 7                            Proti: 0                        Zdržal sa: 0
Uznesenie bolo schválené trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov a podpísané starostom obce.

Obecné zastupiteľstvo obce Jelka

Hlasovanie: Mgr. Bánoczký, M., Bohony, Š., Mgr. Deák, Z., Mgr. Hakszer, R.,PhD., Molnár, F., Ing. Ruman, T., Török, P., Ing. Tóth F.

Uznesením  č. 61.,/2022/OZ – 4:
a) vyhlasuje
Obchodnú verejnú súťaž podľa § 281 až 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších právnych predpisov o najvhodnejší návrh na uzavretie nájomnej zmluvy k nehnuteľnému majetku vo vlastníctve obce Jelka:
– pozemku parc. reg. „E“ KN, parc. č. 283/4, výmera 6452 m², druh pozemku orná pôda, k. ú Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 968,
– pozemku parc. reg. „E“ KN, parc. č. 294/3, výmera 6340 m², druh pozemku orná pôda, k. ú Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 968,
– pozemku parc. reg. „E“ KN, parc. č. 299/2, výmera 12527 m², druh pozemku orná pôda, k. ú Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 968,
– pozemku parc. reg. „E“ KN, parc. č. 299/3, výmera 3852 m², druh pozemku orná pôda, k. ú Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 968,
– pozemku parc. reg. „E“ KN, parc. č. 300/3, výmera 3172 m², druh pozemku orná pôda, k. ú Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 968,
– pozemku parc. reg. „E“ KN, parc. č. 300/2, výmera 11563 m², druh pozemku orná pôda, k. ú Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 968
s nasledovnými podmienkami:
 
– minimálna výška nájomného bude 170,00 €/ ha,
– hlavným kritériom bude najvyššia suma nájomného za 1 ha,
– prenájom pozemkov na dobu určitú, na obdobie 5 rokov.
 
Kompletné podmienky budú zverejnené na úradnej tabuli a webovom sídle obce Jelka

  
b) schvaľuje
Podmienky obchodnej verejnej súťaže.

 
c)ukladá
Obecnému úradu zabezpečiť celý proces stanovený zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, t. j. vypracovanie a zverejnenie Obchodnej verejnej súťaže na prenájom majetku obce Jelka – obecné pozemky
 
d)ustanovuje
komisiu na vyhodnotenie cenových ponúk:

 
Štefan Bohony, poslanec obecného zastupiteľstva obce Jelka,
Ing. Ruman Tomáš, poslanec obecného zastupiteľstva obce Jelka,
Peter Török, poslanec obecného zastupiteľstva obce Jelka,
Mgr. Richard Hakszer, PhD., poslanec obecného zastupiteľstva obce Jelka,
Melinda Németh MSc., prednosta OcÚ Jelka,

 
s tým, že komisia vyhodnotí cenové ponuky a vyberie najvýhodnejšiu ponuku a určí víťaza, s ktorým starostovi obce Jelka v mene obce Jelka odporučí uzavrieť nájomnú zmluvu.

 
e) schvaľuje

Znenie obchodnej verejne súťaže:

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ NA  PRENECHANIE MAJETKU OBCE DO NÁJMU

Obec Jelka na základe § 281 až 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších právnych predpisov, § 9a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších právnych predpisov a v súlade s uznesením Obecného zastupiteľstva pod číslom 61.,/2022/OZ-4 zo dňa 05.10.2022 vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž na predloženie cenovej ponuky o najvýhodnejšiu ponuku na uzatvorenie nájomnej  zmluvy na prenájom:
– pozemku parc. reg. „E“ KN, parc. č. 283/4, výmera 6452 m², druh pozemku orná pôda, k. ú Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 968,
– pozemku parc. reg. „E“ KN, parc. č. 294/3, výmera 6340 m², druh pozemku orná pôda, k. ú Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 968,
– pozemku parc. reg. „E“ KN, parc. č. 299/2, výmera 12527 m², druh pozemku orná pôda, k. ú Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 968,
– pozemku parc. reg. „E“ KN, parc. č. 299/3, výmera 3852 m², druh pozemku orná pôda, k. ú Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 968,
– pozemku parc. reg. „E“ KN, parc. č. 300/3, výmera 3172 m², druh pozemku orná pôda, k. ú Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 968,
– pozemku parc. reg. „E“ KN, parc. č. 300/2, výmera 11563 m², druh pozemku orná pôda, k. ú Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 968.

Špecifické požiadavky:
– minimálna výška nájomného 170,00 €/ 1 ha,
– hlavným kritériom je najvyššia suma nájomného za 1 ha,
– prenájom pozemkov na dobu určitú, na obdobie 5 rokov.

Podmienky predloženia cenovej ponuky:
Cenovú ponuku žiadame predložiť v podateľni Obecného úradu Jelka, alebo poštou na adresu: Obec Jelka, Obecný úrad, Mierová 959/17, 925 23  Jelka do 04.11.2022, do 12.00 hod..
Cenová ponuka musí byť predložená písomne v zapečatenej obálke označenej heslom: „Obchodná verejná súťaž č. 3 v roku 2022- neotvárať!“.
Cenová ponuka musí obsahovať:
1. označenie záujemcu:
a) fyzická osoba – meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, miesto trvalého pobytu, štátnu príslušnosť a rodinný stav, je vhodné uviesť aj telefónne číslo, príp. mailovú adresu,
b)právnická osoba – obchodné meno, sídlo, IČO, označenie registra, v ktorom je právnická osoba zapísaná a číslo tohto zápisu, osoba oprávnená na podpisovanie zmluvy, je vhodné uviesť aj kontaktnú osobu, telefónne číslo, príp. mailovú adresu,
2. označenie nehnuteľnosti – podľa údajov ponuky, o ktorú má záujemca záujem,
3. výška cenovej ponuky,
4. účel využitia nehnuteľnosti,
5. akceptácia alebo spôsob splnenia špecifických požiadaviek formou vyhlásenia,
6. ak je záujemca ženatý/vydatá, vyhlásenie, či vec nadobúda do výlučného nájmu alebo do spoločného nájmu manželov (v takomto prípade musia byť všetky požadované údaje plne poskytnuté oboma manželmi),
7. vyhlásenie – súhlas záujemcu so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov v rozsahu v akom boli poskytnuté na vedenie evidencie. V prípade, že je záujemca ženatý/vydatá, vyhlásenie sa vyžaduje aj od manželky/manžela.
 
Každý záujemca môže predložiť len jeden návrh na pozemok navrhnutý na prenájom. Záujemca sa podaním svojho návrhu zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvie v súvislosti s procesom získavania informácií ohľadom súťaže.
 
Obec Jelka si vyhradzuje právo zmeniť podmienky súťaže na prenájom majetku, odmietnuť všetky predložené cenové ponuky, resp. súťaž zrušiť.
 
Vyhodnotenie cenových ponúk vykoná ustanovená komisia. Starosta podľa odporúčania komisie v mene obce s víťazom uzavrie nájomnú zmluvu za účelom nájmu predmetných nehnuteľností.

Bližšie informácie môžete získať osobne v kancelárii prednostky Obecného úradu v Jelke, alebo telefonicky: 031/78 76 182, alebo cez e-mail: obec@jelka.sk

Hlasovalo: 8                            Za: 8                            Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené 3/5 väčšinou všetkých poslancov a podpísané starostom obce.

Uznesením  č. 62.,/2022/OZ – 4:

Odročuje

Obecný úrad vypracovaním návrhu VZN o určení názvu parku pri miestnej kaplnke.

Hlasovalo: 8                            Za: 8                            Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 63.,/2022/OZ – 4:

Poveruje

Starostu obce Jelka, Ing. Gabriela Kiša, prípravou žiadosti na poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, názov výzvy: Zvýšenie kapacít materských škôl, kód výzvy: 06R01-20-V02.

Hlasovalo: 8                            Za: 8                            Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 64.,/2022/OZ – 4:

Poveruje

Starostu obce Jelka, Ing. Gabriela Kiša, prípravou žiadosti na poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, názov výzvy: Zvýšenie kapacít základných škôl, kód výzvy: 07I02-20-V02.

Hlasovalo: 8                            Za: 8                            Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

Mellékletek

Leírás

Prítomní: 

Starosta obce:             Ing. Gabriel Kiš

Členovia OZ:              Mgr. Bánoczký, M., Budai, I., Mgr.Hakszer, R.,PhD., Kovács, J., 

Molnár, F., Ing. Ruman, T., Török, P.

Ďalší prítomní:            Mgr. Mária Tomovičová – hlavná kontrolórka obce

                                    Mgr. Mária Tomovičová – zapisovateľka

Verejnosť:                   –K bodu č. 1 programu – Zahájenie zasadnutia

Zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Jelka (ďalej aj „OZ“) otvoril a viedol starosta obce Ing. Gabriel Kiš, ktorý privítal prítomné osoby na 1. neplánovanom zasadnutí OZ v roku 2022 a skonštatoval, že oznámenie o termíne 1.neplánovaného zasadnutia OZ spolu s navrhovaným programom bolo zverejnené na úradnej tabuli obce a webovej stránke obce dňa 09.08.2022, že je prítomných 6 poslancov OZ, OZ je uznášaniaschopné vo všetkých bodoch rokovania. 1 z poslancov oznámil neskorší príchod. Neprítomní poslanci svoju neprítomnosť na zasadnutí OZ ospravedlnili.

K bodu č. 2. programu – Schválenie programu zasadnutia

Starosta obce oboznámil poslancov OZ s programom zasadnutia, ktorý bol nasledovný:

 1. Zahájenie
 2. Schválenie programu zasadnutia
 3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie
 4. Kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia
 5. Interpelácia
 6. 2. zmena rozpočtu obce Jelka za rok 2022
 7. Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelka č. 4/2022 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné nálady a podmienky úhrady v školských jedálňach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Jelka
 8. Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelka č. 5/2022 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, ktorého zriaďovateľom je obec Jelka
 9. Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelka č. 6/2022 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť materskej školy, ktorej zriaďovateľom je obec Jelka
 10. Rôzne:

          a) Žiadosť CsemadokJóka – Jelka o jednorazovú finančnú podporu

          b) Žiadosť Mgr. Radoslava Luterána a Nikolety Luteránovej o kúpu pozemku parc. reg.

 „C“, parc. č. 982/3, k. ú. Jelka, LV č. 1301

          c) Žiadosť Dávida Döménya o prenájom pozemku parc. reg. „C“, parc. č. 982/3, k. ú.

 Jelka, LV č. 1301

 d) Žiadosť Márie Morvaiovej o prenájom pozemku parc. reg. „E“, parc. č. 556/1, k. ú. 

Jelka, LV č. 3638 a pozemku parc. reg. „E“, parc. č. 556/2, k. ú. Jelka, LV č. 3638

 e) Žiadosť Júlie Chudej o prenájom pozemku parc. reg. „E“, parc. č. 556/1, k. ú. Jelka, 

LV č. 3638 a pozemku parc. reg. „E“, parc. č. 556/2, k. ú. Jelka, LV č. 3638

 1. Diskusia
 2. Návrh uznesení
 3. Záver

Starosta obce dal hlasovať o vyššie uvedenom programe zasadnutia OZ. Prítomní poslanci OZ program jednohlasne schválili.

Následne starosta obce vyzval poslancov OZ, aby uviedli, či majú nejaké pripomienky alebo návrhy na doplnenie programu zasadnutia. 

Prítomní poslanci OZpripomienky ani návrhy na doplnenie programu zasadnutia nemali.

K bodu č. 3 programu – Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie

Starosta obce určil za zapisovateľku 1.neplánovaného zasadnutia OZ Mgr. Máriu Tomovičovú.

Za overovateľov zápisnice zasadnutia OZ starosta obce určil poslancov OZ: František Molnár., Igor Budai. Prítomní poslanci OZ jednohlasne schválili za overovateľov zápisnice 1. neplánovaného zasadnutia OZ vyššie uvedené osoby.

Starosta obce za návrhovú komisiu 1. neplánovaného zasadnutia OZ navrhol zvoliť nasledovných poslancov OZ:Peter Török., Mgr. Richard Hakszer PhD. Prítomní poslanci OZ jednohlasne zvolili návrhovú komisiu OZ vo vyššie uvedenom zložení.

K bodu č. 4 programu – Kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia

Starosta obce Jelka oboznámil osoby zúčastnené na zasadnutí OZ,v akom štádiu je výkon uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ:

Uznesením  č. 28.,/2022/OZ-3:

Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie obce za rok 2021 bez výhrad – zverejnený v RIS SAM a na webovom sídle obce

Uznesením  č. 29.,/2022/OZ-3:

Preúčtovať výsledok hospodárenia za rok 2021, zisk vo výške 273 302,66 € v prospech účtu 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov – preúčtovaný

Uznesením  č. 30.,/2022/OZ-3:

Rozpočtový prebytok hospodárenia obce, t. j. rozdiel bežných kapitálových príjmov a bežných kapitálových výdavkov vo výške 216 217,23 €.

Uznesením  č. 31.,/2022/OZ-3:

Tvorbu rezervného fondu vo výške 10 % z výsledku hospodárenia obce a jej RO vo výške 21 621,70 €. – bolo vytvorené

Uznesením  č. 32.,/2022/OZ-3:

Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2021.

Uznesením  č. 33.,/2022/OZ-3:

Informáciu o príjmoch a použití výnosu z poplatku za rozvoj za rok 2021 – zverejnené na webovom sídle obce

Uznesením  č. 34.,/2022/OZ-3:

Plán práce hlavného kontrolóra na 2. polrok 2022. – vykonáva sa

Uznesením  č. 35.,/2022/OZ-3:

Na základe § 166 ods. 3 zák. č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov, § 11 ods. 3 písm. e) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov a § 11 ods. 4, písm. i) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov a v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí a o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov, ktoré bolo uverejnené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod č. 209/2022 Z. z. určuje pre voľby do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa uskutočnia 29.10.2022

a) Jeden volebný obvod pre územie obce Jelka.

b)Počet poslancov obecného zastupiteľstva obce Jelka na celé funkčné obdobie 2022 – 2026: 11. – oznámené Okresnému úradu Galanta podľa harmonogramu volieb do samosprávy obcí.

c)Rozsah výkonu funkcie starostu obce Jelka na celé funkčné obdobie 2022 – 2026: v plnom rozsahu – na plný úväzok.

Uznesením  č. 36.,/2022/OZ-3:

Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelka č. 3/2022 o zrušení Všeobecne záväzného nariadenia obce Jelka č. 2/2014 pre núdzové zásobovanie obyvateľov pitnou vodou.- zverejnené a toho času už platné a účinné

Uznesením  č. 37.,/2022/OZ-3:

Žiadosť Norberta Tanka, trvale bytom Ravaszová 247/7, 925 23 Jelka, nar. xx.xx.xxxx- o nájom 2- izbového bytu č. 5 na Hlavnej ulici 1353/130, Jelka. – žiadatelia oboznámení.Byt preberú v novembri

b)Schvaľuje

Poradie náhradníkov pre prípad, že žiadateľ uvedený v uznesení obecného zastupiteľstva obce Jelka č. 37.,/2022/OZ-3 zo dňa 28.06.2022 svoju žiadosť zoberie späť nasledovne:

 1. Anita Mervová a Ľubomír Lukáč, Veľká 37, Jelka
 2. Lukáš Baroš a Simona Barošová, Jókaiho 1180, Jelka


Uznesením  č. 38.,/2022/OZ-3:

Žiadosť Júlie Chudej, rod. Strehárska, nar. 11.02.1973, trvale bytom Sládkovičova 29, 900 28 Ivanka pri Dunaji o predaj spoluvlastníckych podielov o veľkosti 3/5 z celku na pozemkoch: parc. reg. „E“, parc. č. 556/1, výmera 425 m², druh pozemku orná pôda, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 3638, parc. reg. „E“, parc. č. 556/2, výmera 924 m², druh pozemku orná pôda, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 3638. – žiadateľka vyrozumená


Uznesením  č. 39.,/2022/OZ-3:

Žiadosť Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava, IČO: 00 177 474 o jednorazovú finančnú podporu vo výške 0,10 € za každého obyvateľa obce Jelka. – finančná podpora odoslaná


Uznesením  č. 40.,/2022/OZ-3

Žiadosť Nezábudka – združenie na pomoc rodinám so zdravotne postihnutých s deťmi a mladistvými, o. z., Turnianska 4776/8A, 903 01 Senec, IČO: 34 076 255 o jednorazovú finančnú podporu vo výške 200,00 € –  fin. podpora zaslaná

Uznesením  č. 41.,/2022/OZ-3:

Poskytnutie jednorázovej finančnej podporyCsemadokJóka – Jelka vo výške 1500,00 € – fin. podpora zaslaná


Uznesením  č. 42.,/2022/OZ-3:

Žiadosť CsemadokJóka – Jelka o poskytnutie jednorázovej finančnej podpory v časti presahujúcej sumu 1500,00 € na prerokovanie na najbližšie zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Jelka. – žiadosť zaradená do programu zasadnutia dňa 16.8.2022

Uznesením  č. 43.,/2022/OZ-3:

Podľa § 4 ods. 3 písm. d) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisovschvaľuje

investičnú činnosť v obci Jelka „ILKA RESIDENCE“ na pozemku parc. reg. „C“. parc. č. 432/2, 431/3, 431/4, 431/5, 429/10, k. ú. Jelka, LV č. 449 (2 x rodinný dom s dvoma bytovými jednotkami, 3 x rodinný dom s 3 bytovými jednotkami), na základe žiadosti 4 EVER, s. r. o., so sídlom Laurinská 18, 811 01 Bratislava, IČO: 44 333 854 s nasledovnými podmienkami:
– dodržanie koeficientu zastavanosti podľa Územného plánu obce Jelka – Zmeny a doplnky č. 1,
– vybudovanie detského ihriska, ktoré bude lokalizované v rámci areálu, kde sa bude realizovať vyššie uvedený investičný zámer – žiadateľ vyrozumený.

Uznesením  č. 44.,/2022/OZ-3:

Podľa § 4 ods. 3 písm. d) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisovschvaľuje

investičnú činnosť v obci Jelka „RODINNÉ DOMY „IBV ZÁKRUTY“ na pozemku parc. reg. „C“. parc. č. 95/1, 95/24, 95/34, 95/35, k. ú. Jelka, LV č. 1674 (4 x rodinný dom so 4 bytovými jednotkami, 7 x rodinný dom s 2 bytovými jednotkami, 10 x rodinný dom), na základe žiadosti SUPERCOLORS, s. r. o., so sídlom Hlavná 1414/138, 925 23 Jelka, IČO: 51 231 930 s nasledovnými podmienkami:
– dodržanie koeficientu zastavanosti podľa Územného plánu obce Jelka – Zmeny a doplnky č. 1,
– vybudovanie detského ihriska, ktoré bude lokalizované v rámci areálu, kde sa bude realizovať vyššie uvedený investičný zámer.- žiadateľ vyrozumený

K bodu č. 5 programu – Interpelácia

Možnosť interpelácie nikto z prítomných poslancov nevyužil.

K bodu č. 6 programu –2. zmena rozpočtu obce Jelka

Starosta obce oznámil prítomným, že druhá zmena rozpočtu je vykonaná podľa skutočného plnenia rozpočtu k 31.07.2022. Je zameraná na zmeny v kapitálových príjmoch a výdavkoch.

V príjmovej časti rozpočtu:

Bežné príjmy boli navýšené o          209 630 €

Kapitálové príjmy boli znížené o     431 220 €

Finančné operácie  bez zmeny          425 950 €

Celkom :                                         4 623 700 €

Vo výdavkovej časti rozpočtu :

Bežné výdavky boli navýšené  o       220 540 €

Kapitálové výdavky boli znížené o  436 700 €

Finančné operácie boli znížené o             666 €

Celkom :                                         4 621 760 €

Výsledok hospodárenia :                       1 940 €

Komisia pre regionálny rozvoj a finančné hospodárstvo obce túto 2. zmenu programového rozpočtu na rok 2022 prerokovala na svojom zasadnutí.

Navrhovaná zmena rozpočtu bola schválená.

Pán poslanec J. Kovács sa opýtal na zníženie výdavkov na odpady, na Komunitné centrum, na parky, či bola zapracovaná čiastka pre Csemadok Jóka- Jelka a  na energie 

Starosta obce  vysvetlil, že dôvody zníženia výdavkov na odpady vznikli vďaka úspešnému verejnému obstarávaniu na služby v odpadovom hospodárstve. Týmto obec znížila svoje náklady. Upozornil ale, že aj príjmy budú nižšie, keďže zavedením nového systému sa zredukoval počet vývozov odpadových nádob a teda aj očakávaných príjmov. Následne zdôraznil, že nižšie výdavky prídu veľmi vhod, keďže kvôli novým požiadavkám ministerstva životného prostredia a kvôli novým zákonom platným od začiatku roku 2023 sa očakáva rapídne zvýšenie nákladov na odpady. 

Komunitné centrum – výstavba je momentálne prerušená. Víťaznej firme, ktorá práce začala bola daná výpoveď.  Realizuje sa už potrebné nové verejné obstarávanie na výber zhotoviteľa. Parkov v obci bude viac, ako prvé bude upravené za obecným úradom. Pre Csemadok Jóka- Jelka bolo vyčlenených ďalších 3500 € na vydanie knihy o histórií obce. K otázke energií opäť informoval prítomných, že sa pracuje na možnostiach inštalácie fotovoltaických elektrární na budovách obce, ktorým sa môže zmierniť dopad zvýšených výdavkov na elektrickú energiu. V rámci energií pán starosta ešte dodal, že na dodávku plynu je momentálne podpísaná výhodná zmluva. Ak sa podarí ušetriť v škole bude treba vymeniť staré kotle na jeden kondenzačný kotol. K zmene rozpočtu ešte dodal, že škole a materskej škole boli vyčlenené financie na vybavenie kuchyne pre nákup odsávacieho systému.

K bodu č. 7 programu– Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelka č. 4/2022 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné  náklady a podmienky úhrady v školských jedálňach v zriaďovateľskej pôsobnosti  obce Jelka.

Starosta obce oboznámil prítomných  s tým, že návrh VZN bol zverejnený na úradnej tabuli obce a webovom sídle obce dňa 25.7.2022 . Nové VZN reflektuje aktuálnu zmenu právnych predpisov, zvýšenie pásiem na nákup potravín. Týmto VZN sa mení výška príspevku na stravu detí v MŠ a ZŠ. Starosta obce navrhol účinnosť VZN ustanoviť dňom zverejnenia. Skoršiu účinnosť odôvodňuje naliehavý verejný záujem, ktorý spočíva v tom, aby jedáleň pri ZŠ a MŠ mohla aplikovať toto VZN už od 02.09.2022.

Pán poslanec J. Kovács, vzniesol pripomienku na chuť stravy. Deti a žiaci stravu nejedia, vyhadzujú a potom si kupujú sladkosti z automatu. Starosta obce povedal, že pani vedúca školskej  kuchyne musí dodržiavať normy, ktoré sú dané pre školské stravovanie. Nie je to o voľbe, je to povinnosť. Súhlasí, že súčasné požiadavky ministerstva zapríčinili menšiu atraktivitu jedla pre deti. 

Všetci prítomní poslanci vyššie uvedené VZN vrátane jeho skoršej účinnosti jednohlasne schválili.

K bodu č. 8 programu –Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelka č. 5/2022 o určení výšky mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, ktorého zriaďovateľom je obec Jelka.

Starosta obce oboznámil prítomných  s tým, že návrh VZN bol zverejnený na úradnej tabuli obce a webovom sídle obce dňa 27.7.2022.  Názov VZN bolspresnený tým, žeboli doplnené slová(zákonný zástupca). Iné zmeny neboli vykonané.

Výška príspevku zákonného zástupcu sa mení z 6 €/žiak  na 8 €/žiak.

Všetci prítomní poslanci vyššie uvedené VZN jednohlasne schválili.

Na zasadnutie OZ sa dostavil pán poslanec Ing. Ruman T.,

K bodu č. 9 programu –Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelka č. 6/2022 o určení výšky mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť materskej školy, ktorej zriaďovateľom je obec Jelka.

Starosta obce oboznámil prítomných  s tým, že návrh VZN bol zverejnený na úradnej tabuli obce a webovom sídle obce dňa 27.7.2022.   Názov VZN bolspresnený tým, žeboli doplnené slová(zákonný zástupca). Iné zmeny neboli vykonané.

Výška príspevku zákonného zástupcu sa mení z 10 €/ dieťa na 12 €/dieťa.

Všetci prítomní poslanci vyššie uvedené VZN jednohlasne schválili.

K bodu č. 10 programu –Rôzne

a) Opakovaná žiadosť CsemadokJóka – Jelka o jednorazovú finančnú podporu

Miestny spolok Csemadok Jóka – Jelka opakovane požiadal obec Jelka o finančnú podporu. Svoju žiadosť odôvodnil tým, že plánujú vydať knihu, ktorá by predstavila širokej verejnosti históriu našej obce, tradičné ľudové tance, ľudové pesničky, rozprávky, hry, budovy, ktoré boli postavené v minulosti a remeslá, ktoré sa vyskytovali na území obce Jelka. Do knihy plánujú dať aj historické fotografie. Miestny spolok sa uchádzal o dotáciu z nadácie Bethlena Gábora, žiaľ dotáciudostali len vo výške 1700,00 €. Na vydanie knihy im chýba minimálne 5000,00 €. Sú presvedčení o tom, že dnešná mládež prostredníctvom tejto knihy spozná kultúrne dedičstvo svojich predkov. Zároveň by táto kniha mohla byť zaujímavá pre obyvateľov, ktorí sa odsťahovali v rámci výmeny obyvateľstva v 50. rokoch minulého storočia a ich potomkov, ako aj pre ľudí, ktorí majú svoje korene v našej obci, avšak z rôznych dôvodov sa z našej obce odsťahovali. Základnej škole Gregorovitsa Lipóta s vyučovacím jazykom maďarským by bola táto kniha darovaná ako pomôcka na hodiny vlastivedy. Touto knihou by bol zároveň obdarovaný každý deviatak Základnej školy Gregorovitsa Lipóta s vyučovacím jazykom maďarským.

Starosta obce opakovane vyjadril potrebu podpory na vydanie tejto knihy. Navrhol  schváliť 3500,00 € čím sa spolu s už poskytnutou podporou v sume 1500,00€ celková podpora zo strany obce zvýši na 5000,00€

Prítomní poslanci sa jednohlasne zhodli na tom, že opakovane poskytnú Csemadok Jóka – Jelka finančný príspevok vo výške 3500,00 €. 

Starosta obce žiada poslancov obecného zastupiteľstva, aby podľa možností zbierali staré  fotky, na ktorých sú zábery budov obce. Fotky plánujú využiť v novom kalendári obce. Fotky je potrebné doručiť na obecný úrad.

b) Žiadosť o odkúpenie pozemkuparc. reg. „C“ KN, parc. č. 982/3, výmera 734 m², druh pozemku záhrada, k. ú Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č.1301.

Obci bola doručená žiadosť Mgr. Radoslava Luterána a Nikolety Luterán, rod. Benkovicsová, obaja bytom Záhradnícka ulica č.1493/24, o predaj pozemku vo vlastníctve obce  a to : parc. reg. „C“ KN, parc. č. 982/3, výmera 734 m², druh pozemku záhrada, k. ú Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č.1301.

Uvedený pozemok bezprostredne hraničí s pozemkom ktorého sú podielovými spoluvlastníkmi. Veľkosť podielu 2/8.

Pán starosta skonštatoval, že vyššie uvedený novovytvorený pozemok je možné predať prostredníctvom obchodnej verejnej súťaže, vyššie uvedená všeobecná hodnota je minimálna vyvolávacia kúpna cena, obecné zastupiteľstvo môže stanoviť vyššiu vyvolávaciu kúpnu cenu. Poslanec Mgr. Bánoczký M., navrhol 30,00 €.

Prítomní poslanci OZ jednohlasne schválili vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na vyššie uvedený novovytvorený pozemok, za nasledovných podmienok: kupujúci bude povinný uhradiť náklady na vyhotovenie znaleckého posudku č. 14/2021 vo výške a náklady spojené s vkladom vlastníckeho práva v prospech kupujúceho do katastra nehnuteľností, vyvolávacia kúpna cena je vo výške 30,00 € za 1m², hlavným kritériom je najvyššia cena za 1 m². Kompletné podmienky budú zverejnené na úradnej tabuli a webovom sídle obce Jelka.

Prítomní poslanci jednohlasne určili nasledovnú komisiu na vyhodnotenie cenových ponúk: Mgr. Maroš Bánoczký, poslanec OZ, Igor Budai, poslanec OZ, Mgr. Ivan Laurič, poslanec OZ, Peter Török, poslanec OZ, Ing. Tomáš Ruman, poslanec OZ, schválili znenie obchodnej verejnej súťaže na predaj majetku obce Jelka.

c)Žiadosť o prenájom pozemku parc. reg. „C“ KN, parc. č. 982/3, výmera 734 m², druh pozemku záhrada, k. ú Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č.1301.

Obci bola doručená žiadosť Dávida Döménya, trvale bytom Šafárikova 178/37, Senec, o prenájom pozemku.

Prítomní poslanci sa jednohlasne zhodli na tom, že nevyhovejú žiadosti žiadateľana prenájom vyššie uvedených pozemkov. Na pozemok bude  opätovne vypísaná obchodná verejná súťaž.

d) Žiadosť o prenájom pozemku parc. reg. „E“, parc č.566/1, k.ú. Jelka, LV č.3638 a pozemku parc reg. „E“, parc. č.556/2, k.ú. Jelka, LV č.3638.

Obci bola doručená žiadosťMárie Morvaiovej, trvale bytom Školská 435/35, Jelka, o prenájom pozemku. Žiadateľka uvedené pozemky užíva od roku 1969. Z vyššie uvedených pozemkov  obec vlastní 3/5 v celkovej výmere 1394 m2.

Prítomní poslanci sa jednohlasne zhodli, že pozemok je možné dať do prenájmu a preto poverujú starostu zverejnením zámeru predaja s uvedením dôvodu hodného osobitného zreteľa.

e)Žiadosť o prenájom pozemku spoluvlastníckeho podielu na pozemku parc. reg. „E“, parc. č. 556/1, k. ú. Jelka, LV č. 3638 a na pozemku parc. reg. „E“, parc. č. 556/2, k. ú. Jelka, LV č. 3638

Obci bola doručená žiadosť Júlie Chudej, nar. 11.02.1973, o prenájom pozemku parc. reg. „E“, parc. č. 556/1, k. ú. Jelka, LV č. 3638 a na prenájom  pozemku parc. reg. „E“, parc. č. 556/2, k. ú. Jelka, LV č. 3638. 

Starosta obce dal priestor na diskusiu.

Prítomní poslanci sa jednohlasne zhodli na tom, že nevyhovejú žiadosti žiadateľky na prenájom vyššie uvedených pozemkov.

K bodu č. 11 programu –Diskusia

Do diskusie sa prihlásil poslanec Mgr. Bánoczký M., predkladá sťažnosť od občanov obce na   neudržiavanie časti cintorína na Novojelčanskej.

Pán starosta obce povedal, že si je istý, že cintoríny sú kompletne a komplexne kosené. Sťažnosť možno prišla pred dvomi dňami, kedy museli prerušiť zamestnanci obce kosenie predmetnej časti cintorína, kvôli iným súrnym povinnostiam. V každom prípade dohliadne a uistí sa, aby sa také veci nestali.

Do diskusie sa prihlásil poslanec Kovács J., pochválil zamestnancov verejnej zelene za  úpravu Hurbanovej cesty. Ďalej vyjadril nespokojnosť k riešeniu územného konania na cestu o ktorú už opakovane požiadal. 

Pán starosta uviedol, že jeho prípad je ojedinelý a mal byť vybavený do konca augusta.

Do diskusie sa prihlásil poslanec Török P.,- uviedol, že by bol rád, keby sa  riešil územný plán obce, hlavne čo sa týka oplotení. Podmienky na 60% zelene sú podľa neho veľmi tvrdo nastavené.

Pán starosta uviedol, stavebný zákon sa zmenil a spracovatelia majú veľmi veľa práce, pretože pomáhajú hlavne obciam, ktoré vôbec ešte nemajú územné plány. Preto je potrebné ešte chvíľu počkať. Čo sa týka zelene, sme na dedine a tomu zodpovedá aj jej miera. Všetky tieto nastavenia budú určite témou najbližšej zmeny ÚP obce.

Do diskusie sa prihlásil poslanec Kovács J., – zaujímal sa, či sa už projektuje cyklotrasa?

Pán starosta uviedol, že bol menší problém s geodetom, ale už sú tieto práce vykonané. Cyklotrasy sa projektujú. Čo sa týka projektov, v riešení a v realizácii je Prestupné bývanie, Komunitné centrum, Kultúrny dom – je v stave odborného hodnotenia, Environmentálne centrum je tiež v stave odborného hodnotenia.

Do diskusie sa prihlásil poslanec Hakszer R. PhD.,- zaujímal sa o vodozádržné opatrenia a čerpania financií na ne z rozpočtu.

Pán starosta uviedol, že vsakovačka na Štúrovej ulici je už prečistená, nemal by byť s ňou ďalší problém. Všetky existujúce vsakovačky budú prečistené a pribudne v obci cca 6 nových, na tých najkritickejších miestach. Všetky sa budú riešiť vlastnými silami.

Do diskusie sa prihlásil poslanec Bánoczký M.,  k stromom navrhuje dať zavlažovacie vaky. 2-3 týždne nie je problém s polievaním. Ďalej uvádza, že autobusy parkujú na Novojelčanskej, kde to nie je vhodné. 

Pán starosta podotkol, že zavlažovacie vaky zvažovali, ale dospeli k názoru, že v súčasnosti zaužívané riešenie je pre stromy podstatne efektívnejšie. Počas sucha sa polievajú minimálne 1x týždenne a takto dajú stromom niekoľkonásobne viac vody ako vaky. Poznamenal, že za dva roky, odkedy sa stromy vo väčšej miere sadia nevyschol ani jeden strom. Prisľúbil, že ešte si raz preverí efektivitu zavlažovacích vakov. K parkovaniu  autobusov, povedal, že zamestnanci dopravcu boli dostatočne upozornení. Môžu tam stáť max. 10 minút, inak musia využívať iné, pre nich pripravené parkovacie miesta.

Do diskusie sa prihlásil poslanec Ing. Ruman T., pripomenul, že viackrát sme riešili Danfarm, napriek tomu sa pohybuje v obci veľa veľkých traktorov, na úzkej ceste trhajú aj stromy.

Pán starosta uviedol, že tento problém eviduje, a už hor riešil s vedením spoločnosti. Je to komplikovanejší problém, pretože neexistuje cestná komunikácia, ktorou by obec mohla prinútiť traktory obchádzať menšie uličky obce. Traktory teraz využívajú najkratšiu trasu a obec nemá možnosti, ako im vjazd zakázať. Cez dopravný inšpektorát neprešlo uzavretie cesty. Spôsob jazdy vždy to záleží na vodičovi, ten musí dodržiavať predpisy a ich kontrola nie je v kompetencii obce. 

K bodu č. 12 programu – Návrh uznesení

Návrhová komisia prečítala návrh uznesení.

K bodu č. 13 programu – Záver

Keďže neboli vznesené iné pripomienky a námety po prerokovaní všetkých bodov programu starosta  obce poďakoval poslancom OZ a ostatným zúčastneným osobám za účasť a ukončil zasadnutie OZ.

                                                                                                          Ing. Gabriel Kiš

                                                                                                          starosta obce 

Overovatelia zápisnice:        Molnár František

                                               Budai Igor

Zapisovateľka:                      Mgr. Mária Tomovičová

Zasadnutie obecného zastupiteľstva prebiehalo od 18:00 hod. do 20:15 hod..

Uznesenia z 1.neplánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Jelka zo dňa 16.08.2022

Obecné zastupiteľstvo obce Jelka

Hlasovanie:Mgr. Bánoczký, M., Budai, I., Mgr. Hakszer, R.,PhD., Kovács, J.,Molnár, F., 

Ing. Ruman, T., Török, P.

Uznesením  č. 45.,/2022/NZ OZ- 1:

Schvaľuje 

2. zmenu programového rozpočtu obce Jelka na rok 2022 nasledovne:

V príjmovej časti rozpočtu:

Bežné príjmy boli navýšené o           209 630 €

Kapitálové príjmy boli znížené o     431 220 €

Finančné operácie  bez zmeny          425 950 €

Celkom :                                         4 623 700 €

Vo výdavkovej časti rozpočtu :

Bežné výdavky boli navýšené  o       220 540 €

Kapitálové výdavky boli znížené o  436 700 €

Finančné operácie boli znížené o             666 €

Celkom :                                        4 621 760 €

Výsledok hospodárenia :                       1 940 €

Hlasovalo: 6                            Za: 6                            Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 46.,/2022/NZ OZ- 1:

Schvaľuje 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelka č. 4/2022 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné  náklady a podmienky úhrady v školských jedálňach v zriaďovateľskej pôsobnosti  obce Jelka.

Hlasovalo: 6                Za: 6                            Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 47.,/2022/NZ OZ- 1:

Schvaľuje 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelka č. 5/2022 o určení výšky mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, ktorého zriaďovateľom je obec Jelka.

Hlasovalo: 6                            Za: 6                            Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 48.,/2022/NZ OZ- 1:

Schvaľuje 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelka č. 6/2022 o určení výšky mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť materskej školy, ktorej zriaďovateľom je obec Jelka

Hlasovalo:7                             Za:7                             Proti:0                         Zdržal sa:0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 49.,/2022/NZ OZ- 1:

Schvaľuje 

Poskytnutie jednorázovej finančnej podpory Csemadok Jóka – Jelka vo výške 3500,00 €

Hlasovalo:7                             Za: 7                            Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 50.,/2022/NZ OZ- 1:

 1. vyhlasuje 

Obchodnú verejnú súťaž podľa § 281 až 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších právnych predpisov o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnému majetku vo vlastníctve obce Jelka, a to pozemku parc. reg. „C“ KN, parc. č. 982/3, výmera 734 m², druh pozemku záhrada, k. ú Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č.1301s nasledovnými podmienkami:

 • kupujúci bude povinný uhradiť náklady na vyhotovenie znaleckého posudku č. 14/2021 a náklady spojené s vkladom vlastníckeho práva v prospech kupujúceho do katastra nehnuteľností,
 • minimálna kúpna cena bude30,00 €/ m2,
 • hlavným kritériom bude najvyššia cena za m2.

Kompletné podmienky budú zverejnené na úradnej tabuli a webovom sídle obce Jelka

 1. schvaľuje 

Podmienky obchodnej verejnej súťaže (v prílohe uznesenia)

 1. ukladá 

Obecnému úradu zabezpečiť celý proces stanovený zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, t.j. vypracovanie a zverejnenie Obchodnej verejnej súťaže na predaj majetku obce Jelka – obecné pozemky

 1. ustanovuje 

komisiu na vyhodnotenie cenových ponúk:

 1. Mgr. Maroš Bánoczký, poslanec obecného zastupiteľstva obce Jelka,
 2. Igor Budai, poslanec obecného zastupiteľstva obce Jelka,
 3. Mgr. Ivan Laurič, poslanec obecného zastupiteľstva obce Jelka,
 4. Peter Török, poslanec obecného zastupiteľstva obce Jelka,
 5. Ing. Tomáš Ruman, poslanec obecného zastupiteľstva obce Jelka

s tým, že komisia vyhodnotí cenové ponuky a vyberie najvýhodnejšiu ponuku a určí víťaza, s ktorým starostovi obce Jelka v mene obce Jelka odporučí uzavrieť kúpnu zmluvu.

 1. schvaľuje 
 2. Znenie obchodnej verejne súťaže:

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ

NA  PREDAJ  MAJETKU  OBCE JELKA

Obec Jelka na základe § 281 až 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších právnych predpisov, § 9a ods.1písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších právnych predpisov a v súlade s uznesením Obecného zastupiteľstva pod číslom 50.,/2022/NZ OZ – 1.zo dňa 16.08.2022  vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž na predloženie cenovej ponuky o najvýhodnejšiu ponuku na uzatvorenie kúpnej zmluvy na prevod vlastníctva obecného pozemku parc. reg. „C“ KN, parc. č. 982/3, výmera 734 m², druh pozemku záhrada, k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č.1301.

Špecifické požiadavky:

 • kupujúci bude povinný uhradiť náklady na vyhotovenie znaleckého posudku č. 14/2021 a náklady spojené s vkladom vlastníckeho práva v prospech kupujúceho do katastra nehnuteľností,
 • minimálna kúpna cena 30,00 €/ m2,
 • hlavným kritériom je najvyššia cena za m2.

Podmienky predloženia cenovej ponuky :

 • Cenovú ponuku žiadame predložiť v podateľni Obecného úradu Jelka, alebo poštou na adresu:Obec Jelka, Obecný úrad, Mierová 959/17, 925 23  Jelka do 30.09.2022, do 12.00 hod..
 • Cenová ponuka musí byť predložená písomne v zapečatenej obálke označenej heslom:„Obchodná verejná súťaž – Záhradnícka – neotvárať!“.
 • Cenová ponuka musí obsahovať:
 1. označenie záujemcu:
 2. fyzická osoba – meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, miesto trvalého pobytu, štátnu príslušnosť a rodinný stav, je vhodné uviesť aj telefónne číslo, príp. mailovú adresu,
 3. právnická osoba – obchodné meno, sídlo, IČO, označenie registra, v ktorom jeprávnická osoba zapísaná a číslo tohto zápisu, osoba oprávnená napodpisovaniezmluvy, je vhodné uviesť aj kontaktnú osobu, telefónne číslo, príp. mailovú adresu,
 4. označenie nehnuteľnosti – podľa údajov ponuky, o ktorú má záujemca záujem,
 5. výška cenovej ponuky,
 6. účel využitia nehnuteľnosti (napr. individuálna  výstavba rodinného domu,podnikateľské účely, dvor , záhrada),
 7. akceptácia alebo spôsob splnenia špecifických požiadaviek formou vyhlásenia,
 8. ak je záujemca ženatý/vydatá, vyhlásenie, či vec nadobúda do výlučného vlastníctvaalebo do podielového spoluvlastníctva manželov (v takomto prípade musia byť všetky požadované údaje plne poskytnuté oboma manželmi),
 9. vyhlásenie – súhlas záujemcu so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov v rozsahu v akom boli poskytnuté na vedenie evidencie. V prípade, že je záujemca ženatý/vydatá, vyhlásenie sa vyžaduje aj od manželky/manžela.
 • Každý záujemca môže predložiť len jeden návrh na pozemok navrhnutý na predaj. Záujemca sa podaním svojho návrhu zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvie v súvislosti s procesom získavania informácií ohľadom súťaže.
 • Obec Jelka si vyhradzuje právo zmeniť podmienky súťaže na predaj majetku, odmietnuť všetky predložené cenové ponuky, resp. súťaž zrušiť.
 • Vyhodnotenie cenových ponúk vykoná ustanovená komisia. Starosta podľa odporúčania komisie v mene obce s víťazom uzavrie kúpnu zmluvu na prevod vlastníctva nehnuteľnosti.

Bližšie informácie môžete získať osobne v kancelárii prednostky Obecného úradu v Jelke, alebo telefonicky: 031/78 76 138, alebo cez e-mail: obec@jelka.sk

Hlasovalo: 7                            Za: 7                            Proti: 0            Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 51.,/2022/NZ OZ- 1:

Neschvaľuje

Žiadosť Dávida Döménya, trvale bytom Šafárikova 178/37, Senec, o prenájom pozemku parc. reg. „C“ KN, parc. č. 982/3, výmera 734 m², druh pozemku záhrada, k. ú Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č.1301.

Hlasovalo: 7                            Za: 7                            Proti: 0            Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 52.,/2022/NZ OZ- 1:

Poveruje 

Starostu obce Jelka zverejnením zámeru prenájmu spoluvlastníckeho podielu na pozemkoch parc. reg. „E“, parc. č. 556/1, a parc. reg. „E“, parc. č. 556/2, k. ú. Jelka, LV č. 3638 za nájomné vo výške 20 € ročne v prospech Márie Morvaiovej  na obdobie 5 rokov dôvodu hodného osobitného zreteľa. Hodná osobitná zreteľ spočíva v tom, že žiadateľka predmetný pozemok udržiava už dlhé roky.

Hlasovalo: 7                            Za: 7                            Proti: 0            Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 53.,/2022/NZ OZ- 1:

Neschvaľuje

Žiadosť Júlie Chudej, trvale bytom Sladkovičova 29, Ivanka pri Dunaji o prenájom pozemku parc. reg. „E“, parc. č. 556/1, a parc. reg. „E“, parc. č. 556/2, k. ú. Jelka, LV č. 3638.

Hlasovalo: 7                Za:7                             Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

Mellékletek

Leírás

Prítomní:

Starosta obce:             Ing. Gabriel Kiš

Členovia OZ:              Mgr. Bánoczký, M., Bohony, Š., Mgr. Deák, Z., Mgr. Hakszer, R. PhD., Kovács, J., Mgr. Laurič, I., Mgr. Letuseková, D., Molnár, F., T., Török, P.

Ďalší prítomní:            Melinda Németh MSc. – prednostka Obecného úradu v Jelke

                                    Mgr. Mária Tomovičová – hlavná kontrolórka obce

                                    Mgr. Gabriela Horváthová – zapisovateľka

Verejnosť:                   Szabó Mária, Szabó János, Schavel Edit

K bodu č. 1 programu – Zahájenie zasadnutia

Zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Jelka (ďalej aj „OZ“) otvoril a viedol starosta obce Ing. Gabriel Kiš, ktorý privítal prítomné osoby na 3. plánovanom zasadnutí OZ v roku 2022 a skonštatoval, že oznámenie o termíne 3. plánovaného zasadnutia OZ spolu s navrhovaným programom bolo zverejnené na úradnej tabuli obce a webovej stránke obce dňa 21.06.2022, že je prítomných 9 poslancov OZ, OZ je uznášaniaschopné vo všetkých bodoch rokovania. Neprítomní poslanci svoju neprítomnosť na zasadnutí OZ ospravedlnili.

K bodu č. 2. programu – Schválenie programu zasadnutia

Starosta obce oboznámil poslancov OZ s programom zasadnutia, ktorý bol nasledovný:

1. Zahájenie

2. Schválenie programu zasadnutia

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie

4. Kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia

5. Interpelácia

6. Záverečný účet obce Jelka za rok 2021

7. Informácia o miestnom poplatku za rozvoj za rok 2021

8. Plán práce hlavného kontrolóra na 2. polrok 2022

9. Odsúhlasenie pripravených uznesení súvisiacich s komunálnymi voľbami v roku 2022

10. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Jelka č. 3/2022 o zrušení Všeobecne záväzného nariadenia obce Jelka č. 2/2014 pre núdzové zásobovanie obyvateľov pitnou vodou

11. Pridelenie sociálneho bytu

12.Rôzne:

a) Žiadosť o odkúpenie spoluvlastníckeho podielu na pozemku parc. reg. „E“, parc. č. 556/1, k. ú. Jelka, LV č. 3638 a na pozemku parc. reg. „E“, parc. č. 556/2, k. ú. Jelka, LV č. 3638

b) Žiadosť o finančnú podporu DPO SR

c) Žiadosť o poskytnutie finančného daru na rok 2022

13. Diskusia

14. Návrh uznesení

15. Záver

Starosta obce dal hlasovať o vyššie uvedenom programe zasadnutia OZ. Prítomní poslanci OZ program jednohlasne schválili.

Následne starosta obce vyzval poslancov OZ, aby uviedli, či majú nejaké pripomienky alebo návrhy na doplnenie programu zasadnutia.

Prítomní poslanci OZ pripomienky ani návrhy na doplnenie programu zasadnutia nemali.

Starosta obce navrhol nasledovnú zmenu programu zasadnutia OZ:

– do bodu 12 s názvom „Rôzne“ doplniť písm. d) s názvom Žiadosť Csemadok Jóka – Jelka o jednorazovú finančnú podporu, písm. e) s názvom Žiadosť o vydanie stanoviska obce k investičnému zámeru „ILKA RESIDENCE“ a písm. f) s názvom „Žiadosť o vydanie stanoviska obce k investičnému zámeru „RODINNÉ DOMY IBV – ZÁKRUTY“.

Starosta obce navrhol hlasovať o zmenenom programe zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktorý bol nasledovný:

1. Zahájenie

2. Schválenie programu zasadnutia

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie

4. Kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia

5. Interpelácia

6. Záverečný účet obce Jelka za rok 2021

7. Informácia o miestnom poplatku za rozvoj za rok 2021

8. Plán práce hlavného kontrolóra na 2. polrok 2022

9. Odsúhlasenie pripravených uznesení súvisiacich s komunálnymi voľbami v roku 2022

10. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Jelka č. 3/2022 o zrušení Všeobecne záväzného nariadenia obce Jelka č. 2/2014 pre núdzové zásobovanie obyvateľov pitnou vodou

11. Pridelenie sociálneho bytu

12.Rôzne:

a) Žiadosť o odkúpenie spoluvlastníckeho podielu na pozemku parc. reg. „E“, parc. č. 556/1, k. ú. Jelka, LV č. 3638 a na pozemku parc. reg. „E“, parc. č. 556/2, k. ú. Jelka, LV č. 3638

b) Žiadosť o finančnú podporu DPO SR

c) Žiadosť o poskytnutie finančného daru na rok 2022

d) Žiadosť Csemadok Jóka – Jelka o jednorazovú finančnú podporu

e) Žiadosť o vydanie stanoviska obce k investičnému zámeru „ILKA RESIDENCE“

f) Žiadosť o vydanie stanoviska obce k investičnému zámeru „RODINNÉ DOMY IBV – ZÁKRUTY“

13. Diskusia

14. Návrh uznesení

15. Záver

Všetci prítomní poslanci OZ zmenený program zasadnutia OZ jednohlasne schválili.

K bodu č. 3 programu – Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie

Starosta obce určil za zapisovateľku 3. plánovaného zasadnutia OZ Mgr. Gabrielu Horváthovú.

Za overovateľov zápisnice zasadnutia OZ starosta obce určil poslancov OZ: Mgr. Zoltán Deák, Štefan Bohony. Prítomní poslanci OZ jednohlasne schválili za overovateľov zápisnice 3. plánovaného zasadnutia OZ vyššie uvedené osoby.

Starosta obce za návrhovú komisiu 3. plánovaného zasadnutia OZ navrhol zvoliť nasledovných poslancov OZ: Mgr. Richard Hakszer, PhD., František Molnár. Prítomní poslanci OZ jednohlasne zvolili návrhovú komisiu OZ vo vyššie uvedenom zložení.

K bodu č. 4 programu – Kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia

Starosta obce Jelka oboznámil osoby zúčastnené na zasadnutí OZ, v akom štádiu je výkon uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ:

a) uznesenie  č. 18.,/2022/OZ-2 – schválenie štatútu obce Jelka. štatút bol zverejnený a je účinný od 17.05.2022,

b) uznesenie  č. 19.,/2022/OZ-2 – schválenie predaja pozemku parc. reg. „C“, parc. č. 1388/7, k. ú. Jelka, LV č. 1301, kupujúcemu Peter Khern, trvale bytom Jamová 616/19, 925 23 Jelka, za kúpnu cenu 32 851,00 €, kúpna zmluva bola podpísaná, návrh na vklad bol podaný, vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností bol povolený,

c) uznesenie  č. 20.,/2022/OZ-2 – súhlas so stanovami Oblastnej organizácie cestovného ruchu Matúšova zem – Mátyusföld, schválenie vzniku členstva obce Jelka v Oblastnej organizácii cestovného ruchu Matúšova zem – Mátyusföld a schválenie členského príspevku Oblastnej organizácii cestovného ruchu Matúšova zem – Mátyusföld vo výške 1€ /ročne za každého obyvateľa obce Jelka, výpis uznesenia bol Oblastnej organizácii cestovného ruchu Matúšova zem – Mátyusföld zaslaný, členstvo obce Jelka bolo predstavenstvom schválené, členský príspevok bol zaplatený, v deň konania tohto OZ sa rozhoduje o prijatí našej obce,

d) uznesenie  č. 21.,/2022/OZ-2 – schválenie prijatia úveru obcou Jelka vo výške 1 000 000,00 € s dobou splatnosti 5 rokov, ktorý bude použitý na investičné akcie obce schválené obecným zastupiteľstvom, zmluva o termínovanom úvere bola podpísaná, bola zverejnená v centrálnom registri zmlúv a je účinná od 10.06.2022,

e) uznesenie  č. 22.,/2022/OZ-2 – schválenie predaja novovytvoreného pozemku parc. reg. „C“, parc. č. 1390/4, ktorý bol odčlenený od pozemku parc. reg. “E”, parc. č. 1390, k. ú. Jelka, LV č. 3636 a novovytvoreného pozemku parc. reg. „C“, parc. č. 1390/17, ktorý bol odčlenený od pozemku parc. reg. “E”, parc. č. 1390, k. ú. Jelka, LV č. 3636, Ramóne Tankovej, trvale bytom  Slaná Dolina 82/17, 925 23 Jelka, za kúpnu cenu 6580 €, na žiadosť kupujúcej sa podpis kúpnej zmluvy odkladá na august 2022,

f) uznesenie  č. 23.,/2022/OZ-2 – schválenie predaja novovytvoreného pozemku parc. reg. “C”, parc. č.  1174/60, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, výmera 31 m², k. ú. Jelka, ktorý bol odčlenený od pozemku parc. reg. “E” KN, parc. č. 1174/1, k. ú. Jelka, LV č. 3636, Gáborovi Janíkovi, trvale bytom  Hlavná 1462/152, 925 23 Jelka a Marcele Janíkovej, trvale bytom Hlavná 1462/152, 925 23 Jelka za kúpnu cenu 775,00 €, kúpna zmluva bola podpísaná, návrh na vklad bol podaný, čaká sa na povolenie vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností,

g) uznesenie  č. 24a.,/2022/OZ-2 – schválenie vydania stanoviska obcou Jelka pre Natana Dema, trvale bytom Martinčekova 785/24, Bratislava, na kúpu pozemku parc. reg. „E“, parc. č. 876/4, k. ú. Jelka, LV č. 3609, v súlade s územnoplánovacou informáciou, stanovisko bolo vypracované, čaká sa na vypracovanie geometrického plánu a znaleckého posudku,

h) uznesenie  č. 24b.,/2022/OZ-2 – poverenie starostu obce Jelka na objednanie geometrického plánu na úpravu hraníc pozemku parc. reg. „C“, parc. č. 877, k. ú. Jelka, LV č. 390 a pozemku parc. reg. „C“, parc. č. 876/1, k. ú. Jelka, LV č. 390, geometrický plán bol objednaný, čaká sa na jeho vypracovanie,

i) uznesenie  č. 24c.,/2022/OZ-2 – poverenie obecného úradu na vypracovanie návrhu zmluvy o budúcej zmluve, návrh zmluvy o budúcej zmluve je vypracovaný, čaká sa na vypracovanie geometrického plánu a  znaleckého posudku,

j) uznesenie  č. 25.,/2022/OZ-2 – odročenie žiadosti Simony Drozdovej a Libora Modrovicha o vydanie súhlasu so zriadením vecného bremena na pozemkoch parc. reg. „E“, parc. č. 1174/1, k. ú. Jelka, LV č. 3636 a parc. reg. „C“, parc. č. 1183/1, k. ú. Jelka, LV 1301, k vydaniu súhlasu so zriadením vecného bremena je potrebné doplniť návrh zmluvy o zriadení vecného bremena, žiadatelia návrh zmluvy nedodali,

k) uznesenie  č. 26.,/2022/OZ-2 – neschválenie žiadosti Mgr. Jiřího Hendricha o premenovanie Gottwaldovej ulice v Jelke, žiadateľ bol vyrozumený,

l) uznesenie  č. 27.,/2022/OZ-2 – schválenie žiadosti  Jókaiho divadla v Komárne o poskytnutie finančného príspevku na podporu kultúry vo výške 200 €, finančný príspevok bol poskytnutý.

K bodu č. 5 programu – Interpelácia

Poslanec OZ Mgr. Hakszer PhD. poukázal na to, že na Chrenovej a Školskej ulici nie je dostatočne počuť obecný rozhlas. Starosta obce uviedol, že neeviduje takéto sťažnosti na obecný rozhlas, ale situáciu na týchto uliciach preverí a v prípade zistenia nedostatkov, tieto nedostatky odstráni.

Poslanec OZ Mgr. Hakszer PhD. požiadal o informáciu, kedy obec plánuje rekonštrukciu chodníkov. Starosta obce uviedol, že koncom júla 2022 obec plánuje rekonštrukciu chodníkov na úseku od  križovatky Veľkej a Hlavnej ulice po Základnú školu a na úseku od križovatky Štermenskej a Mierovej ulice po Kostol reformovanej kresťanskej cirkvi.

K bodu č. 6 programu – Záverečný účet obce Jelka za rok 2021

Návrh záverečného účtu obce Jelka bol zverejnený na webovom sídle obce a na úradnej tabuli obce dňa 13.06.2022. Tento je v súlade so schváleným rozpočtom a jeho zmenami. Starosta obce udelil slovo hlavnej kontrolórke obce, aby predniesla stanovisko k návrhu záverečného účtu.

Hlavná kontrolórka obce predniesla svoje stanovisko k návrhu záverečného účtu. V zhrnutí uviedla, že záverečný účet bol spracovaný v súlade s § 16 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Riadna účtovná závierka na rok 2021 a hospodárenie obce za rok 2021 boli v súlade s § 9 ods. 4 zákona o obecnom zriadení a § 16 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Návrh záverečného účtu obce za rok 2021 bol verejne sprístupnený na úradnej tabuli obce a internetovej stránke obce v zákonom stanovenej lehote. Správa audítora po doručení bude prerokovaná na zasadnutí OZ. Obec v roku 2021 hospodárila s vykázaným prebytkom vo výške 273 302,66 €, ktorý bude preúčtovaný  v prospech účtu 428 – nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie rozpočtový prebytok hospodárenia obce vo výške 216 217,23 €. Obec tvorí rezervný fond vo výške 10 % z výsledku hospodárenia vo výške 21 621,70 €. Obecnému zastupiteľstvu v zmysle § 16 ods. 8 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy odporúča schváliť návrh záverečného účtu obce Jelka za rok 2021 s výrokom: „Celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad.

Prítomní poslanci OZ jednohlasne schválili záverečný účet obce a celoročné hospodárenie obce za rok 2021 bez výhrad, preúčtovanie výsledku hospodárenia za rok 2021, zisk vo výške 273 302,66 € v prospech účtu 428 – nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov, tvorbu rezervného fondu vo výške 10 % z výsledku hospodárenia obce a jej RO vo výške 21 621,70 €. Prítomní poslanci zobrali na vedomie rozpočtový prebytok hospodárenia obce, t. j. rozdiel bežných, kapitálových príjmov a bežných kapitálových výdavkov vo výške 216 217,23 € a stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2021.

K bodu č. 7 – Informácia o miestnom poplatku za rozvoj za rok 2021

Obec Jelka z roku 2020 previedla do roku 2021 nevyužitý vyrubený poplatok za rozvoj vo výške 244,24 €, obec Jelka v roku 2021 vyrubila poplatok za rozvoj vo výške 7231,00 €, obec Jelka použila poplatok za rozvoj  v sume 7475,24 € na ozdobné stĺpy v okolí základnej školy. Zostatok vyrubeného poplatku za rozvoj je vo výške 755,24 €.

Prítomní poslanci OZ informáciu o miestnom poplatku za rozvoj za rok 2021 zobrali na vedomie.

K bodu č. 8 programu – Plán práce hlavného kontrolóra na 2. polrok 2022

Starosta obce udelil slovo hlavnej kontrolórke obce, aby predniesla návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2022.

Hlavná kontrolórka uviedla, že rozsah kontrolnej činnosti je zameraný na kontrolu zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom obce. Kontrolnú činnosť plánuje zamerať na kontrolu poskytnutia a použitia dotácií z rozpočtu obce v roku 2021, vypracovanie stanoviska k programovému rozpočtu obce  na rok  2023-2025, kontrolu v zmysle § 18d odsek 2 zákona o obecnom  zriadení a operatívne kontroly. Ostatná činnosť hlavného kontrolóra bude nasledovná: účasť na rokovaniach obecného zastupiteľstva, vzdelávanie, účasť na seminároch, spolupráca so štátnymi a samosprávnymi kontrolnými orgánmi, konzultácie, príprava k výkonu kontrolnej akcie, zjednocovanie metodických postupov výkonu kontroly všeobecne a v konkrétnych prípadoch. Kontrolnú činnosť bude vykonávať v zmysle zákona o obecnom zriadení a podľa zákona o finančnej kontrole a audite. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce schválený obecným zastupiteľstvom je v zmysle § 18e zákona o obecnom zriadení poverením na vykonanie kontroly.

Prítomní poslanci OZ jednohlasne schválili návrh vyššie uvedeného plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 2. polrok 2022.

K bodu č. 9 programu – Odsúhlasenie pripravených uznesení súvisiacich s komunálnymi voľbami v roku 2022

Starosta obce informoval poslancov, že predseda NR SR vyhlásil voľby so orgánov samosprávy obcí  a do orgánov samosprávnych krajov. Termín volieb predseda NR SR určil na 29.10.2022. V súvislosti s vyhlásenými voľbami je potrebné prijať uznesenia. Odporúča určiť 1 volebný obvod pre územie obce Jelka, 11 poslancov OZ a výkon funkcie starostu na plný úväzok.

Prítomní poslanci OZ sa jednohlasne dohodli na určení jedného volebného obvodu pre územie obce Jelka, 11 poslancov OZ pre územie obce Jelka a výkon funkcie starostu obce Jelka v plnom rozsahu – na plný úväzok.

K bodu č. 10 programu – Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Jelka č. 3/2022 o zrušení Všeobecne záväzného nariadenia obce Jelka č. 2/2014 pre núdzové zásobovanie obyvateľov pitnou vodou

Návrh VZN č. 3/2022 bolo zverejnené na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce dňa 23.05.2022. Lehota na spripomienkovanie návrhu VZN uplynula dňa 06.06.2022. Pripomienky k návrhu VZN neboli žiadne. Ide o zrušovacie VZN, ktorým sa zruší VZN obce Jelka č. 2/2014. VZN č. 6/2020 a VZN č. 2/2014 upravujú rovnakú problematiku, jedno z nich je potrebné zrušiť. Vzhľadom na to, že VZN 6/2020 je novšie a reflektuje aktuálne platné a účinné právne predpisy, odporúča zrušiť VZN č. 2/2014.

Prítomní poslanci jednohlasne schválili návrh VZN obce Jelka č. 3/2022 o zrušení Všeobecne záväzného nariadenia obce Jelka č. 2/2014 pre núdzové zásobovanie obyvateľov pitnou vodou.

K bodu č. 11 programu – Pridelenie sociálneho bytu

Starosta obce informoval prítomných, že sa v novembri 2022 uvoľní dvojizbový nájomný byt v bytovom dome pri pošte. Ide o sociálny byt, prideliť ho možno po splnení zákonných podmienok. Tou najhlavnejšou je neprekročenie zákonom stanoveného maximálneho príjmu (§ 22 ods. 3 a § 12 ods. 4 zák. č. 443/2010 Z. z.). Prítomným poslancom OZ bol predložený zoznam žiadateľov o nájomný byt.

Prítomní poslanci schválili pridelenie dvojizbového bytu č. 5 v bytovom dome na Hlavnej ulici 1353/130, Jelka Norbertovi Tankovi, trvale bytom Ravaszová 247/7, 925 23 Jelka, nar. xx.xx.xxxx. 8 poslancov OZ hlasovalo za, jeden sa zdržal hlasovania. V prípade, že Norbert Tanko zoberie svoju žiadosť späť, určuje sa nasledovný poradovník náhradníkov: 1. Anita Mervová a Ľubomír Lukáč, Veľká 37, Jelka, 2. Lukáš Baroš a Simona Barošová, Jókaiho 1180, Jelka. Poradovník náhradníkov bol jednohlasne schválený poslancami OZ.

K bodu č. 12 programu – Rôzne:

a) Žiadosť o odkúpenie spoluvlastníckeho podielu na pozemku parc. reg. „E“, parc. č. 556/1, k. ú. Jelka, LV č. 3638 a na pozemku parc. reg. „E“, parc. č. 556/2, k. ú. Jelka, LV č. 3638

Obci bola doručená žiadosť Júlie Chudej, nar. xx.xx.xxxx, o predaj spoluvlastníckeho podielu o veľkosti 3/5 z celku na pozemku parc. reg. „E“, parc. č. 556/1, k. ú. Jelka, LV č. 3638 a na pozemku parc. reg. „E“, parc. č. 556/2, k. ú. Jelka, LV č. 3638. Žiadateľka je spoluvlastníčkou vedľajšieho pozemku parc. reg. „C“, parc. č. 557/1 a 557/2 k. ú. Jelka, LV č. 424. Starosta obce dal priestor na diskusiu.

Prítomní poslanci sa jednohlasne zhodli na tom, že nevyhovejú žiadosti žiadateľky a spoluvlastnícky podiel na vyššie uvedených pozemkoch žiadateľke neodpredajú.

b) Žiadosť o finančnú podporu DPO SR

Obci bola doručená žiadosť Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR o finančný príspevok. Navrhujú finančný príspevok vo výške 0,10 € za každého obyvateľa obce Jelka alebo inú sumu, podľa finančných možností rozpočtu obce Jelka. Svoju žiadosť odôvodnili tým, že v roku 2021 bola finančná podpora, ktorú pravidelne dostávali zo strany štátu formou dotácie z kapitoly MV SR krátená o 531 150 €.

Starosta obce upresnil, že DPO SR významným spôsobom pomáha v práci dobrovoľných požiarnikov. Zabezpečuje školenia a súťaže pre členov dobrovoľných hasičských zborov. Následne odporučil, aby obecné zastupiteľstvo finančný príspevok schválilo.

Prítomní poslanci jednohlasne schválili poskytnutie finančnej podpory DPO SR vo výške 0,10 € za každého obyvateľa obce.

c) Žiadosť o poskytnutie finančného daru na rok 2022

Nezábudka – združenie na pomoc rodinám so zdravotne postihnutých s deťmi a mladistvými, o. z., Turnianska 4776/8A, 903 01 Senec, IČO: 34 076 255 požiadalo obec Jelka o poskytnutie finančného daru na rok 2022 vo výške 200,00 €. Ide o domov sociálnych služieb pre deti a mladistvých, ktorý poskytuje ambulantnú sociálnu službu pre zdravotne ťažko postihnuté deti a dospelých. Z obce Jelka poskytujú službu dvom deťom. V žiadosti špecifikovali projekt, ktorý plánujú financovať aj z príspevku obce Jelka. V popise projektu uviedli canisterapiu, muzikoterapiu, hipoterapiu. Predpokladané náklady na realizáciu projektu sú vo výške 8890,00 €, spoluúčasť žiadateľa je vo výške 8690,00 €, spoluúčasť obce Jelka by bola vo výške 200,00 €. Starosta obce navrhol schváliť príspevok, pretože tým obec aspoň čiastočne pomôže týmto našim zdravotne postihnutým deťom.

Prítomní poslanci OZ jednohlasne schválili poskytnutie príspevku vo výške 200,00 €.

d) Žiadosť Csemadok Jóka – Jelka o jednorazovú finančnú podporu

Miestny spolok Csemadok Jóka – Jelka požiadal obec Jelka o finančnú podporu. Svoju žiadosť odôvodnil tým, že plánujú vydať knihu, ktorá by predstavila širokej verejnosti históriu našej obce, tradičné ľudové tance, ľudové pesničky, rozprávky, hry, budovy, ktoré boli postavené v minulosti a remeslá, ktoré sa vyskytovali na území obce Jelka. Do knihy plánujú dať aj historické fotografie. Miestny spolok sa uchádzal o dotáciu z nadácie Bethlena Gábora, žiaľ dotáciu dostali len vo výške 1700,00 €. Na vydanie knihy im chýba minimálne 5000,00 €. Sú presvedčení o tom, že dnešná mládež prostredníctvom tejto knihy spozná kultúrne dedičstvo svojich predkov. Zároveň by táto kniha mohla byť zaujímavá pre obyvateľov, ktorí sa odsťahovali v rámci výmeny obyvateľstva v 50. rokoch minulého storočia a ich potomkov, ako aj pre ľudí, ktorí majú svoje korene v našej obci, avšak z rôznych dôvodov sa z našej obce odsťahovali. Základnej škole Gregorovitsa Lipóta s vyučovacím jazykom maďarským by bola táto kniha darovaná ako pomôcka na hodiny vlastivedy. Touto knihou by bol zároveň obdarovaný každý deviatak Základnej školy Gregorovitsa Lipóta s vyučovacím jazykom maďarským.

Szabó Mária, členka miestneho spolku Csemadok Jóka – Jelka, ktorá sa zúčastnila rokovania obecného zastupiteľstva ako verejnosť poukázala na to, že je najvyšší čas vydať takúto knihu o našej obci. Okruh obyvateľov, ktorí si pamätajú kultúrne dedičstvo našich predkov sa každým rokom zmenšuje, až raz príde ten čas, keď sa už nebude koho pýtať.

Starosta obce vyjadril potrebu podpory na vydanie tejto knihy. Zároveň podotkol, že vzhľadom na aktuálny stav obecného rozpočtu by bolo možné v rámci tohto zasadnutia vyčleniť maximálne 1500,00€. Navrhol ďalší postup: do najbližšieho zasadnutia OZ preberie s ekonómkou rozpočet obce a pokúsi sa v ňom nájsť ďalšie zdroje na vydanie knihy o našej obci.

Prítomní poslanci sa jednohlasne zhodli na tom, že aktuálne poskytnú Csemadok Jóka – Jelka finančný príspevok vo výške 1500,00 €.

e) Žiadosť o vydanie stanoviska obce k investičnému zámeru „ILKA RESIDENCE“

Obci bola doručená žiadosť o vydanie stanoviska k investičnému zámeru investora 4EVER s. r. o.. Plánujú výstavbu na pozemkoch parc. reg. „C“. parc. č. 432/2, 431/3, 431/4, 431/5, 429/10, k. ú. Jelka, LV č. 449. V rámci tohto investičného zámeru by malo byť postavené: 2 x rodinný dom s dvoma bytovými jednotkami, 3 x rodinný dom s 3 bytovými jednotkami. Prítomným poslancom bol predložený výkres – situácia investičného zámeru.

Prítomní poslanci OZ jednohlasne schválili vyššie uvedený investičný zámer s nasledovnými podmienkami:

– dodržanie koeficientu zastavanosti podľa Územného plánu obce Jelka – Zmeny a doplnky č. 1,

– vybudovanie detského ihriska, ktoré bude lokalizované v rámci areálu, kde sa bude realizovať vyššie uvedený investičný zámer.

f) Žiadosť o vydanie stanoviska obce k investičnému zámeru „RODINNÉ DOMY IBV – ZÁKRUTY“

Obci bola doručená žiadosť o vydanie stanoviska k investičnému zámeru investora SUPERCOLORS s. r. o.. Plánujú výstavbu na pozemkoch parc. reg. „C“. parc. č. 95/1, 95/24, 95/34, 95/35, k. ú. Jelka, LV č. 1674. V rámci tohto investičného zámeru by malo byť postavené: 4 x rodinný dom so 4 bytovými jednotkami, 7 x rodinný dom s 2 bytovými jednotkami, 10 x rodinný dom. Prítomným poslancom bol predložený výkres – situácia investičného zámeru.

8 z prítomných poslancov OZ schválilo vyššie uvedený investičný zámer s nasledovnými podmienkami:

– dodržanie koeficientu zastavanosti podľa Územného plánu obce Jelka – Zmeny a doplnky č. 1,

– vybudovanie detského ihriska, ktoré bude lokalizované v rámci areálu, kde sa bude realizovať vyššie uvedený investičný zámer.

Jeden poslanec OZ sa zdržal hlasovania.

K bodu č. 13 programu – Diskusia

Starosta obce informoval prítomných, že obec podala koncom roku 2021 dve žiadosti o dotáciu z Environmentálneho fondu. V rámci prvej žiadosti obec plánovala kúpiť nový traktor s nakladačom a  vlečkou  na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu a na zvážanie takéhoto odpadu. V rámci druhého projektu obec plánovala vybaviť budúcu malú kompostáreň, drvičom a prekopávačom. Oba projekty boli po administratívnej aj odbornej stránke schválené, ale vzhľadom na nízku alokáciu finančných prostriedkov neboli zatiaľ podporené a dostali sa do zásobníku projektov na podporu.

V najbližších dňoch obec plánuje podať ďalšiu žiadosť o NFP. Projekt je zameraný na zateplenie kultúrneho domu, výmenu okien, inštaláciu fotovoltaickej elektrárne a výmenu kotla. Starosta obce informoval, že sa pracuje na možnostiach  inštalácie fotovoltaických elektrární aj na ostatných budovách obce. Plánuje sa to realizovať hlavne prostredníctvom dotácií a finančných príspevkov. Zamestnanci obce pravidelne sledujú aktuálne výzvy na podanie žiadosti o NFP. V prípade, že je nejaká v súlade s plánmi rozvoja obce, obec sa vždy uchádza o poskytnutie takéhoto príspevku. Starosta obce ďalej informoval, že ceny energií sa rapídne zvýšili a je to finančne veľmi cítiť.

Starosta obce dal priestor na diskusiu.

Do diskusie sa prihlásila Edita Schavelová, informovala sa, či obec plánuje robiť nejaké opatrenia na križovatke Hviezdoslavovej a Štúrovej ulice. Poukázala na to, že ide o problematický úsek pri prívalových dažďoch a že niektorí obyvatelia majú zvody dažďovej kanalizácie zo striech vyvedené na ulicu, čo zvyšuje riziko povodní. Starosta obce uviedol, že vie to tom, že táto lokalita je jednou z najproblematickejších pri výskyte prívalových dažďov. V najbližšom čase tam obec plánuje vyčistiť vsakovaciu jamu, ktorá tam existuje. V blízkej budúcnosti sú v pláne ďalšie vodozádržné opatrenia aj na iných miestach v obci. Zároveň poukázal na to, že minulý rok bolo práve z týchto dôvodov bolo prijaté VZN, ktorým sa zakazuje vypúšťanie dažďových vôd na verejné priestranstvá a do kanalizácií. Dažďové vody musia byť odvedené na dvor rodinných domov, prípadne do ich záhrad. Prisľúbil, že danú lokalitu skontrolujú a vyzvú k náprave tie domácnosti, ktoré dažďovú vodu vypúšťajú na ulicu.

Do diskusie sa prihlásila Szabó Mária, informovala sa, či obec plánuje vymeniť oponu v kultúrnom dome. Opona je v dezolátnom stave. Pri kultúrnych podujatiach s tým majú veľké problémy. Starosta obce uviedol, že na kultúrny dom boli pripravené 2 projekty, jeden už bol podaný a riešil interiér kultúrneho domu (podlahy, klimatizácia, čistička vzduchu, vybavenie interiéru, nové ozvučenie, nová opona atď.). Druhý projekt, ktorý obec plánuje čoskoro podať je zameraný na exteriér kultúrneho domu (zateplenie, výmena okien atď.). Obec sa snaží tieto veci riešiť prostredníctvom príspevkov a dotácií, lebo objem požadovaných financií na tieto opravy a úpravy je obrovský a nedá sa financovať iba z rozpočtu obce.

Do diskusie sa prihlásil Szabó János, informoval sa, či obradná sála zostane v kultúrnom dome alebo sa pripravuje nejaké iné riešenie. Starosta obce uviedol, že obradná sála sa pripravuje vo veľkej sále podnikateľského inkubátora. Bude to tam oveľa dôstojnejšie, ako v kultúrnom dome. Je to riešené s pomocou interiérovej dizajnérky, ktorá pripravila vizualizáciu. Práce na obradnej sieni prebiehajú. Boli zakúpené a inštalované záclony šité na mieru, nové stoličky, bolo rekonštuované osvetlenie a pokračuje sa na prácach.

K bodu č. 14 programu – Návrh uznesení

Návrhová komisia prečítala návrh uznesení.

K bodu č. 15 programu – Záver

Keďže neboli vznesené iné pripomienky a námety po prerokovaní všetkých bodov programu starosta  obce poďakoval poslancom OZ a ostatným zúčastneným osobám za účasť a ukončil zasadnutie OZ.

                                                                                                          Ing. Gabriel Kiš

                                                                                                            starosta obce

Overovatelia zápisnice:        Mgr. Zoltán Deák

                                               Štefan Bohony

Prednostka:                           MSc. Melinda Németh

Zapisovateľka:                      Mgr. Gabriela Horváthová

Zasadnutie obecného zastupiteľstva prebiehalo od 18:00 hod. do 20:00 hod..

Návrh uznesení 3. plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva v Jelke zo dňa 28.06.2022

Obecné zastupiteľstvo obce Jelka

Hlasovanie: Mgr. Bánoczký, M., Bohony, Š., Mgr. Deák, Z., Mgr. Hakszer, R.,PhD., Kovács, J., Mgr. Laurič, I., Mgr. Letuseková, D., Molnár, F., Török, P.

Uznesením  č. 28.,/2022/OZ-3:

Schvaľuje

Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie obce za rok 2021 bez výhrad.

Hlasovalo: 9                            Za: 9                            Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 29.,/2022/OZ-3:

Schvaľuje

Preúčtovať výsledok hospodárenia za rok 2021, zisk vo výške 273 302,66 € v prospech účtu 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

Hlasovalo: 9                            Za: 9                            Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 30.,/2022/OZ-3:

Berie na vedomie

Rozpočtový prebytok hospodárenia obce, t. j. rozdiel bežných kapitálových príjmov a bežných kapitálových výdavkov vo výške 216 217,23 €.

Uznesenie bolo podpísané

Uznesením  č. 31.,/2022/OZ-3:

Schvaľuje

Tvorbu rezervného fondu vo výške 10 % z výsledku hospodárenia obce a jej RO vo výške 21 621,70 €.

Hlasovalo: 9                            Za: 9                            Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 32.,/2022/OZ-3:

Berie na vedomie

Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2021.

Uznesenie bolo podpísané.

Uznesením  č. 33.,/2022/OZ-3:

Berie na vedomie

Informáciu o príjmoch a použití výnosu z poplatku za rozvoj za rok 2021.

Uznesenie bolo podpísané.

Uznesením  č. 34.,/2022/OZ-3:

Schvaľuje

Plán práce hlavného kontrolóra na 2. polrok 2022.

Hlasovalo: 9                            Za: 9                            Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 35.,/2022/OZ-3:

 Na základe § 166 ods. 3 zák. č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov, § 11 ods. 3 písm. e) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov a § 11 ods. 4, písm. i) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov a v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí a o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov, ktoré bolo uverejnené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod č. 209/2022 Z. z. určuje pre voľby do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa uskutočnia 29.10.2022

a) Jeden volebný obvod pre územie obce Jelka.

Hlasovalo: 9                            Za: 9                            Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

b)Počet poslancov obecného zastupiteľstva obce Jelka na celé funkčné obdobie 2022 – 2026: 11.

Hlasovalo: 9                            Za: 9                            Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

c)Rozsah výkonu funkcie starostu obce Jelka na celé funkčné obdobie 2022 – 2026: v plnom rozsahu – na plný úväzok.

Hlasovalo: 9                            Za: 9                            Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 36.,/2022/OZ-3:

Schvaľuje

Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelka č. 3/2022 o zrušení Všeobecne záväzného nariadenia obce Jelka č. 2/2014 pre núdzové zásobovanie obyvateľov pitnou vodou.

Hlasovalo: 9                            Za: 9                            Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 37.,/2022/OZ-3:

a)Schvaľuje

Žiadosť Norberta Tanka, trvale bytom Ravaszová 247/7, 925 23 Jelka, nar. xx.xx.xxxx o nájom 2- izbového bytu č. 5 na Hlavnej ulici 1353/130, Jelka.

Hlasovalo: 9                            Za: 8                            Proti: 0                        Zdržal sa: 1

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

b)Schvaľuje

Poradie náhradníkov pre prípad, že žiadateľ uvedený v uznesení obecného zastupiteľstva obce Jelka č. 37a.,/2022/OZ-3 zo dňa 28.06.2022 svoju žiadosť zoberie späť nasledovne:

1.      Anita Mervová a Ľubomír Lukáč, Veľká 37, Jelka

2.      Lukáš Baroš a Simona Barošová, Jókaiho 1180, Jelka

Hlasovalo: 9                            Za: 9                            Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 38.,/2022/OZ-3:

Neschvaľuje

Žiadosť Júlie Chudej, rod. Strehárska, nar. xx.xx.xxxx, trvale bytom Sládkovičova 29, 900 28 Ivanka pri Dunaji o predaj spoluvlastníckych podielov o veľkosti 3/5 z celku na pozemkoch: parc. reg. „E“, parc. č. 556/1, výmera 425 m², druh pozemku orná pôda, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 3638, parc. reg. „E“, parc. č. 556/2, výmera 924 m², druh pozemku orná pôda, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 3638.

Hlasovalo: 9                            Za: 0                            Proti: 9                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 39.,/2022/OZ-3:

Schvaľuje

Žiadosť Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava, IČO: 00 177 474 o jednorazovú finančnú podporu vo výške 0,10 € za každého obyvateľa obce Jelka.

Hlasovalo: 9                            Za: 9                            Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 40.,/2022/OZ-3:

Schvaľuje

Žiadosť Nezábudka – združenie na pomoc rodinám so zdravotne postihnutých s deťmi a mladistvými, o. z., Turnianska 4776/8A, 903 01 Senec, IČO: 34 076 255 o jednorazovú finančnú podporu vo výške 200,00 €

Hlasovalo: 9                            Za: 9                            Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 41.,/2022/OZ-3:

Schvaľuje

Poskytnutie jednorázovej finančnej podpory Csemadok Jóka – Jelka vo výške 1500,00 €

Hlasovalo: 9                            Za: 9                            Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 42.,/2022/OZ-3:

Odročuje

Žiadosť Csemadok Jóka – Jelka o poskytnutie jednorázovej finančnej podpory v časti presahujúcej sumu 1500,00 € na prejednanie na najbližšie zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Jelka.

Hlasovalo: 9                            Za: 9                            Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 43.,/2022/OZ-3:

Podľa § 4 ods. 3 písm. d) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov

schvaľuje

investičnú činnosť v obci Jelka „ILKA RESIDENCE“ na pozemku parc. reg. „C“. parc. č. 432/2, 431/3, 431/4, 431/5, 429/10, k. ú. Jelka, LV č. 449 (2 x rodinný dom s dvoma bytovými jednotkami, 3 x rodinný dom s 3 bytovými jednotkami), na základe žiadosti 4 EVER, s. r. o., so sídlom Laurinská 18, 811 01 Bratislava, IČO: 44 333 854 s nasledovnými podmienkami:
– dodržanie koeficientu zastavanosti podľa Územného plánu obce Jelka – Zmeny a doplnky č. 1,
– vybudovanie detského ihriska, ktoré bude lokalizované v rámci areálu, kde sa bude realizovať vyššie uvedený investičný zámer

Hlasovalo: 9                            Za: 9                            Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 44.,/2022/OZ-3:

Podľa § 4 ods. 3 písm. d) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov

schvaľuje

investičnú činnosť v obci Jelka „RODINNÉ DOMY „IBV ZÁKRUTY“ na pozemku parc. reg. „C“. parc. č. 95/1, 95/24, 95/34, 95/35, k. ú. Jelka, LV č. 1674 (4 x rodinný dom so 4 bytovými jednotkami, 7 x rodinný dom s 2 bytovými jednotkami, 10 x rodinný dom), na základe žiadosti SUPERCOLORS, s. r. o., so sídlom Hlavná 1414/138, 925 23 Jelka, IČO: 51 231 930 s nasledovnými podmienkami:
– dodržanie koeficientu zastavanosti podľa Územného plánu obce Jelka – Zmeny a doplnky č. 1,
– vybudovanie detského ihriska, ktoré bude lokalizované v rámci areálu, kde sa bude realizovať vyššie uvedený investičný zámer

Hlasovalo: 9                            Za: 8                            Proti: 0                        Zdržal sa: 1

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

V Jelke dňa 01.07.2022

Ing. Gabriel Kiš

                                                                                                             starosta obce

Mellékletek

Leírás

Prítomní:

Starosta obce:             Ing. Gabriel Kiš

Členovia OZ:              Mgr. Bánoczký, M., Bohony, Š., Budai, I., Mgr. Hakszer, R. PhD., Kovács, J., Mgr. Laurič, I., Mgr. Letuseková, D., Molnár, F., Ing. Ruman, T., Török, P.

Ďalší prítomní:            Melinda Németh MSc. – prednostka Obecného úradu v Jelke

                                    Mgr. Mária Tomovičová – hlavná kontrolórka obce

                                    Mgr. Gabriela Horváthová – zapisovateľka

Verejnosť:                   Molnári Marián, Khern Peter,

K bodu č. 1 programu – Zahájenie zasadnutia

Zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Jelka (ďalej aj „OZ“) otvoril a viedol starosta obce Ing. Gabriel Kiš, ktorý privítal prítomné osoby na 2. plánovanom zasadnutí OZ v roku 2022 a skonštatoval, že oznámenie o termíne 2. plánovaného zasadnutia OZ spolu s navrhovaným programom bolo zverejnené na úradnej tabuli obce a webovej stránke obce dňa 20.04.2022, že je prítomných 10 poslancov OZ, OZ je uznášaniaschopné vo všetkých bodoch rokovania. Neprítomný poslanec svoju neprítomnosť na zasadnutí OZ ospravedlnil.

K bodu č. 2. programu – Schválenie programu zasadnutia

Starosta obce oboznámil poslancov OZ s programom zasadnutia, ktorý bol nasledovný:

1. Zahájenie

2. Schválenie programu zasadnutia

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie

4. Kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia

5. Interpelácia

6. Návrh štatútu obce Jelka

7. Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže č. 1 v roku 2022

8. Vstup obce Jelka do oblastnej organizácie cestovného ruchu Matúšova zem – Mátyusföld

9. Žiadosť o schválenie výšky úveru na dofinancovanie investičných aktivít obce

10. Rôzne:

a) Žiadosť Ramóny Tankovej o predaj novovytvoreného pozemku parc. reg. „C“, parc. č. 1390/17, k. ú. Jelka a parc. reg. „C“, parc. č. 1390/4, k. ú. Jelka

b) Žiadosť Gábora Janíka a Marcely Janíkovej o predaj novovytvoreného pozemku parc. reg. „C“, parc. č. 1174/60 k. ú. Jelka

c) Žiadosť Natana Dema o úpravu hranice pozemkov parc. reg. „C“, parc. č. 877, k. ú. Jelka a parc. reg. „C“, parc. č. 876/1, k. ú. Jelka zámenou

d) Žiadosť Simony Drozdovej a Libora Modrovicha o vydanie súhlasu so zriadením vecného bremena na pozemkoch parc. reg. „E“, parc. č. 1174/1, k. ú. Jelka a parc. reg. „C“, parc. č. 1183/1 k. ú. Jelka

e) Prosba Mgr. Jiřího Hendricha o premenovanie Gottwaldovej ulice

11. Diskusia

12. Návrh uznesení

13. Záver

Starosta obce dal hlasovať o vyššie uvedenom programe zasadnutia OZ. Prítomní poslanci OZ program jednohlasne schválili.

Následne starosta obce vyzval poslancov OZ, aby uviedli, či majú nejaké pripomienky alebo návrhy na doplnenie programu zasadnutia.

Prítomní poslanci OZ pripomienky ani návrhy na doplnenie programu zasadnutia nemali.

Starosta obce navrhol nasledovnú zmenu programu zasadnutia OZ:

– do bodu 10 s názvom „Rôzne“ doplniť písm. f) s názvom: „Žiadosť Jókaiho divadla v Komárne o poskytnutie finančného príspevku“.

Starosta obce navrhol hlasovať o zmenenom programe zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktorý bol nasledovný:

1. Zahájenie

2. Schválenie programu zasadnutia

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie

4. Kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia

5. Interpelácia

6. Návrh štatútu obce Jelka

7. Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže č. 1 v roku 2022

8. Vstup obce Jelka do oblastnej organizácie cestovného ruchu Matúšova zem – Mátyusföld

9. Žiadosť o schválenie výšky úveru na dofinancovanie investičných aktivít obce

10. Rôzne:

a) Žiadosť Ramóny Tankovej o predaj novovytvoreného pozemku parc. reg. „C“, parc. č. 1390/17, k. ú. Jelka a parc. reg. „C“, parc. č. 1390/4, k. ú. Jelka

b) Žiadosť Gábora Janíka a Marcely Janíkovej o predaj novovytvoreného pozemku parc. reg. „C“, parc. č. 1174/60 k. ú. Jelka

c) Žiadosť Natana Dema o úpravu hranice pozemkov parc. reg. „C“, parc. č. 877, k. ú. Jelka a parc. reg. „C“, parc. č. 876/1, k. ú. Jelka zámenou

d) Žiadosť Simony Drozdovej a Libora Modrovicha o vydanie súhlasu so zriadením vecného bremena na pozemkoch parc. reg. „E“, parc. č. 1174/1, k. ú. Jelka a parc. reg. „C“, parc. č. 1183/1 k. ú. Jelka

e) Prosba Mgr. Jiřího Hendricha o premenovanie Gottwaldovej ulice

f) Žiadosť Jókaiho divadla v Komárne o poskytnutie finančného príspevku

11. Diskusia

12. Návrh uznesení

13. Záver

Všetci prítomní poslanci OZ zmenený program zasadnutia OZ jednohlasne schválili.

K bodu č. 3 programu – Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie

Starosta obce určil za zapisovateľku 2. plánovaného zasadnutia OZ Mgr. Gabrielu Horváthovú. Za overovateľov zápisnice zasadnutia OZ starosta obce určil poslancov OZ: Mgr. Denisu Letusekovú a Petra Töröka.

Prítomní poslanci OZ jednohlasne schválili za overovateľov zápisnice 2. plánovaného zasadnutia OZ vyššie uvedené osoby.

Starosta obce za návrhovú komisiu 2. plánovaného zasadnutia OZ navrhol zvoliť nasledovných poslancov OZ: Mgr. Ivana Lauriča a Štefana Bohonya

Prítomní poslanci OZ jednohlasne zvolili návrhovú komisiu OZ vo vyššie uvedenom zložení.

K bodu č. 4 programu – Kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia

Starosta obce Jelka oboznámil osoby zúčastnené na zasadnutí OZ, v akom štádiu je výkon uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ:

a) uznesenie č. 1.,/2022/OZ-1 – správa hlavnej kontrolórky obce Jelka bola vzatá na vedomie,

b) uznesenie č. 2.,/2022/OZ-1 – zmena kapitálovej časti rozpočtu obce je postupne realizovaná,

c) uznesenie č. 3.,/2022/OZ-1 – obec čaká na informácie ohľadne žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci výzvy zameranej a triedený zber komunálnych odpadov od príslušného ministerstva,

d) uznesenie č. 4.,/2022/OZ-1 – príprava projektov a ostatnej dokumentácie k zadaniu verejného obstarávania na investičnú akciu: prestavba budov zdravotného strediska – 9BJ je v štádiu riešenia,

e) uznesenie č. 5.,/2022/OZ-1 – predloženie žiadosti obcou Jelka, Mierová 959/17, 925 23 Jelka, IČO: 00 306 011 o poskytnutie úveru na dofinancovanie investičných aktivít obce bude predmetom rokovania tohto zasadnutia OZ,

f) uznesenie č. 6.,/2022/OZ-1 – Marián Kempský má na svojom spoluvlastníckom podiele exekúciu. Obecné zastupiteľstvo schválilo kúpu pozemkov s podmienkou, že predmetné pozemky nebudú zaťažené a že ich obec odkúpi ako celok, obec oslovila exekútora, či by bolo možné odkúpiť zaťažené podiely Mariána Kempského s tým, že kúpna cena za tieto podiely by bola poukázaná na účet exekútora a ťarcha na spoluvlastníckych podieloch by sa vymazala, obec čaká na vyjadrenie exekútora,

g) uznesenie č. 7.,/2022/OZ-1 – kúpa spoluvlastníckeho podielu o veľkosti ¼ z celku od Slovenskej republiky na nehnuteľnostiach: pozemku parc. reg. „C“, parc. č. 193/1, k. ú. Jelka, pozemku parc. reg. „C“, parc. č. 193/2, k. ú. Jelka, stavby so súp. č. 684, k. ú. Jelka je v riešení,

podklady boli zaslané na Okresný úrad Trnava, obec čaká na vyjadrenie od Okresného úradu Trnava,

h) uznesenie č. 8a.,/2022/OZ-1, 8b.,/2022/OZ-1, 8c.,/2022/OZ-1, 8d.,/2022/OZ-1 – uznesenia k obchodnej verejnej súťaži, obchodná verejná súťaž bola realizovaná, vyhodnotená, výsledky súťaže budú predmetom rokovania tohto zasadnutia OZ,

i) uznesenie č. 9.,/2022/OZ-1 – Dodatok č. 1 k zmluve o vzájomnej spolupráci pri prevádzkovaní Vodného kolového mlyna v Jelke bol podpísaný, zverejnený, realizovaný,

j) uznesenie č. 10.,/2022/OZ-1 – Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelka č. 1/2022 o niektorých podmienkach držania psov na území obce Jelka bolo zverejnené a je účinné od 15.03.2022,

k) uznesenie č. 11.,/2022/OZ-1 – Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelka č. 2/2022 o niektorých podmienkach prideľovania obecných nájomných bytov a spôsobe výpočtu nájomného bolo zverejnené a je účinné od 15.03.2022,

l) uznesenie č. 12.,/2022/OZ-1 – predaj novovytvoreného pozemku parc. reg. „C“, parc. č. 1388/6, k. ú. Jelka p. Eve Hakszerovej, kúpna zmluva bola podpísaná, návrh na vklad bol podaný, vklad nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností bol povolený.

m) uznesenie č. 13.,/2022/OZ-1 – žiadosť spoločnosti T- ZONE, s. r. o. o prebratie miestnej komunikácie a verejného osvetlenia, obec čaká na doloženie znaleckého posudku,

n) uznesenie č. 14.,/2022/OZ-1 – schválenie investičnej činnosti v obci Jelka „Kráľovská dolina etapa č. 2 a 3“, žiadateľovi bol odovzdaný výpis uznesenia OZ,

o) uznesenie č. 15.,/2022/OZ-1 – prosba Mgr. Jiřího Hendricha o premenovanie Gottwaldovej ulice bola opakovane zaradená do rokovania tohto zasadnutia OZ,

p) uznesenie č. 16.,/2022/OZ-1 – listom bola oslovená každá plnoletá osoba, ktorá má trvalý pobyt na Gottwaldovej ulici, aby sa vyjadrila k zmene názvu ulice s tým, že ak sa nevyjadrí, bude sa mať zato, že je proti zmene názvu ulice, bolo oslovených 20 osôb. 11 z oslovených osôb sa nevyjadrilo, 9 bolo proti zmene názvu ulice,

q) uznesenie č. 17.,/2022/OZ-1 – uzavretie zmluvy o poskytnutí služby, ktorej predmetom je zabezpečenie služieb v odpadovom hospodárstve, zmluva bola podpísaná, čaká sa na doručenie podpísaného rovnopisu druhou zmluvnou stranou, po doručení písomného rovnopisu bude zmluva zverejnená.

K bodu č. 5 programu – Interpelácia

Možnosť interpelácie nikto z prítomných poslancov nevyužil.

K bodu č. 6 programu – Návrh štatútu obce Jelka

Návrh štatútu bol zaslaný poslancom OZ obce Jelka dňa 19.04.2022. V štatúte sa zmenila periodicita vedenia obecnej kroniky na raz ročne. Zároveň boli do štatútu premietnuté zmeny príslušných právnych predpisov.

Prítomní poslanci OZ jednohlasne schválili navrhovaný štatút obce Jelka.

K bodu č. 7 – Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže č. 1 v roku 2022

Dňa 05.04.2022 o 17:00 hod. sa v zasadačke Obecného úradu v Jelke uskutočnilo vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže vyhlásenej uznesením č. 8a.,/2022/OZ-1 zo dňa 22.02.2022. Predmetom obchodnej verejnej súťaže bol predaj pozemku parc. reg. „C“, parc. č. 1388/7, výmera 722 m², druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 1301. Do súťaže sa prihlásil jeden uchádzač: Peter Khern, nar. xx.xx.xxxx, r. č. xxxxxx/xxxx, trvale bytom Jamová 616/9, 925 23 Jelka (ďalej len „uchádzač“), ktorý ponúkol 45,50 € / 1 m², t. j. 32 851 € / 722 m². Členovia komisie na vyhodnotenie vyššie špecifikovanej obchodnej verejnej súťaže navrhli odpredať vyššie špecifikovaný pozemok uchádzačovi.

Prítomní poslanci OZ jednohlasne schválili predaj vyššie špecifikovaného pozemku uchádzačovi za kúpnu cenu 45,50 € / 1 m², t. j. 32 851 € / 722 m². Prítomní poslanci OZ zároveň jednohlasne schválili znenie predloženej kúpnej zmluvy.

K bodu č. 8 programu – Vstup obce Jelka do oblastnej organizácie cestovného ruchu Matúšova zem – Mátyusföld

Poslancom OZ bol zaslaný pozývací list a stanovy Oblastnej organizácie cestovného ruchu Matúšova zem – Mátyusföld dňa 19.04.2022. Hlavnými cieľmi tejto organizácie sú rozvoj a propagácia cestovného ruchu, zvýšenie návštevnosti a vytváranie nových atraktívnych ponúk pre návštevníkov nášho regiónu. Okrem toho ponúka podporu činnosti členov pri tvorbe a realizácii koncepcie rozvoja cestovného ruchu, marketing a propagáciu doma a v zahraničí, podporuje kultúrny, spoločenský a športový život, chráni prírodné a kultúrne dedičstvo, organizuje podujatia pre obyvateľov a návštevníkov, poskytuje členom poradensko-konzultačné služby, spracúva, predkladá a realizuje projekty rozvoja cestovného ruchu, či zabezpečuje prezentáciu produktov cestovného ruchu regiónu. Členský príspevok je vo výške 1€ / ročne za každého obyvateľa obce Jelka.

Starosta obce s poukazom existenciu vodného kolového mlyna v Jelke navrhol schváliť vstup obce Jelka do predmetnej organizácie. Obec, fyzické osoby, podnikatelia a právnické osoby podnikajúce v Jelke budú môcť profitovať z členstva v tejto organizácii. Vstúpili do nej už viaceré obce v našom regióne.

Prítomní poslanci OZ jednohlasne odsúhlasili vznik členstva obce Jelka v Oblastnej organizácii cestovného ruchu Matúšova zem – Mátyusföld, menovali Ing. Gabriela Kiša, starostu ako zástupcu obce v tejto organizácie a schválili členský príspevok vo výške 1 € / ročne za každého obyvateľa obce Jelka.

K bodu č. 9 programu – Žiadosť o schválenie výšky úveru na dofinancovanie investičných aktivít obce

Starosta obce navrhol schváliť úver na dofinancovanie investičných aktivít obce. Obec už nejaké investičné aktivity realizuje, napríklad výstavba komunitného centra, ale zároveň má v pláne realizovať aj ďalšie investičné aktivity, napr. výstavba 9 bytových jednotiek oproti škole, výstavba 9 bytových jednotiek v areáli zdravotného strediska, ktorá je spojená so zateplením budovy zdravotného strediska, výmenou vykurovacieho zariadenia a výstavbou nových parkovacích miest, výstavba environmentálneho centra. Realizovať vyššie uvedené investičné plány len z vlastných zdrojov obce je nemožné.

Vyžiadal ponuky od viacerých bánk, najviac výhodná sa javí ponuka od Prima banky Slovensko, a. s. . Výhoda Prima banky spočíva jednak vo výške úrokovej sadzby a jednak v tom, že by sa schválil úverový rámec, a tento by sa mohol čerpať vždy podľa aktuálnych potrieb obce. Každé čerpanie by muselo byť schválené obecným zastupiteľstvom obce Jelka. Navrhuje úverový rámec vo výške 1 000 000,00 € s dobou splatnosti 5 rokov.

Starosta obce upresnil, že tendencia na finančnom trhu je taká, že úrokové sadzby sa rapídne zvyšujú, obec by si týmto v podstate len zafixovala výhodnú úrokovú sadzbu na 5 rokov a úver by bol čerpaný v reakcii na aktuálne investičné aktivity obce, ktoré budú musieť byť schválené obecným zastupiteľstvom a len v takom rozsahu, v akom to je potrebné, t. j. nemusí vyčerpať celý úverový rámec, dokonca ho nemusí čerpať vôbec.

Hlavná kontrolórka obce Jelka predniesla svoje stanovisko k prevereniu podmienok pre prijatie návratných zdrojov financovania. Podmienky prijatia návratných zdrojov financovania sú zadefinované v § 17 ods. 6 zák. č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy nasledovne:

a) celková suma dlhu obce/VÚC neprekročí 60 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka,

b) suma splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov a suma splátok záväzkov z investičných dodávateľských úverov neprekročí v príslušnom rozpočtovom roku 25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci alebo vyššiemu územnému celku z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu, suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov neprekročí 25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.

Vyššie uvedené podmienky musia byť splnené súčasne. Obe vyššie uvedené podmienky obec Jelka spĺňa a z uvedeného dôvodu nenamieta proti prijatiu úveru.

Prítomní poslanci OZ zobrali stanovisko hlavnej kontrolórky obce Jelka na vedomie a jednohlasne schválili prijatie úveru od Prima banky Slovensko a. s. vo výške 1 000 000,00 € s dobou splatnosti 5 rokov, ktorý bude použitý na investičné aktivity obce schválené obecných zastupiteľstvom.

K bodu č. 10 programu – Rôzne:

a) Žiadosť Ramóny Tankovej o predaj novovytvoreného pozemku parc. reg. „C“, parc. č. 1390/17, k. ú. Jelka a parc. reg. „C“, parc. č. 1390/4, k. ú. Jelka

Ramóna Tanková, rod. Tanková, nar. xx.xx.xxxx, r. č. xxxxxx/xxxx, trvale bytom  Slaná Dolina 82/17, 925 23 Jelka (ďalej len „žiadateľ“) požiadala obec Jelka o predaj novovytvoreného parc. reg. „C“, parc. č. 1390/4, výmera 168 m², druh pozemku záhrada (ďalej len novovytvorený pozemok 1) a novovytvoreného pozemku parc. reg. „C“, parc. č. 1390/17, výmera 20 m², druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie (ďalej len „novovytvorený pozemok 2“), ktoré boli geometrickým plánom č. 11-02/2022 vyhotoveným Realitnou a geodetickou kanceláriou, so sídlom Mierové námestie 4, 924 00 Galanta, IČO: 32 353 766 dňa 15.02.2022, autorizačne overeným Ing. Ernestom Hollósim, autorizovaným geodetom a kartografom dňa 16.02.2022 a úradne overeným Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom, Ing. Menyhárt Katalin dňa 22.02.2022, č. overenia 245/2022, odčlenené od pozemku parc. reg. “E”, parc. č. 1390, druh pozemku ostatná plocha, výmera pozemku 4348 m², k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 3636, a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že obec Jelka novovytvorené pozemky nevyužíva a neplánuje ich zahrnúť do svojich investičných aktivít, žiadateľ novovytvorené pozemky dlhodobo užíva a zveľaďuje, novovytvorené pozemky bezprostredne susedia s pozemkom, ktorý je vo vlastníctve žiadateľa, a to pozemkom parcely reg. „C“ KN, parc. č. 1389/5, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, výmera 393 m², k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidovaný Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 754, predajom novovytvorených pozemkov dôjde k usporiadaniu majetkovoprávnych vzťahov k pozemkom, ktoré tvoria súčasť oploteného areálu vo vlastníctve žiadateľa, na novovytvorenom pozemku 2 je umiestnená stavba vo vlastníctve žiadateľa.

Obec Jelka objednala vypracovanie znaleckého posudku za účelom stanovenia všeobecnej hodnoty novovytvorených pozemkov. Všeobecná hodnota novovytvoreného pozemku 1 bola znaleckým posudkom č. 20/2022 vyhotoveným Ing. Tünde Panyikovou, č. 767, Matúškovo, ev. č. znalca: 914 248 stanovená vo výške 3373,44 € / 168 m² (20,08 € / 1m²) a novovytvoreného pozemku 2 stanovená vo výške 401,60 € / 20 m² (20,08 € / 1m²).

Zámer na predaj vyššie špecifikovaných novovytvorených pozemkov bol zverejnený na úradnej tabuli obce Jelka a na webovej stránke obce Jelka od 08.04.2022 do 26.04.2022.

Starosta obce dal priestor na diskusiu ohľadne kúpnej ceny novovytvorených pozemkov. Poučil poslancov, že kúpna cena nemôže byť nižšia ako všeobecná hodnota novovytvoreného pozemku stanovená vo vyššie uvedenom znaleckom posudku.

Prítomní poslanci sa jednohlasne zhodli na tom, že schvaľujú predaj vyššie uvedených novovytvorených pozemkov do vlastníctva žiadateľa z vyššie uvedeného dôvodu hodného osobitného zreteľa. Kúpnu cenu určili vo výške 35 € / 1m², t. j. 5880,00 € / 168 m², 700,00 € / 20 m², t. j. spolu vo výške 6580,00 €.

Prítomní poslanci sa jednohlasne zhodli aj na tom, že žiadateľ uhradí náklady za vyhotovenie znaleckého posudku vo výške 159,03 € náklady na vyhotovenie geometrického plánu vo výške 320,00 € a správny poplatok za návrh na vklad. Zároveň schválili aj znenie predloženej kúpnej zmluvy.

b) Žiadosť Gábora Janíka a Marcely Janíkovej o predaj novovytvoreného pozemku parc. reg. „C“, parc. č. 1174/60 k. ú. Jelka

Gábor Janík, rod. Janík, nar. xx.xx.xxxx, r. . xxxxxx/xxxx, trvale bytom Hlavná 1462/152, 925 23 Jelka a Marcela Janíková, rod. Matušová, nar. xx.xx.xxxx, r. č. xxxxxx/xxxx, trvale bytom Hlavná 1462/152, 925 23 Jelka, požiadali obec Jelka o predaj časti obecného pozemku, ktorý sa nachádza pred pozemkom parc. reg. „C“. parc. č. 878, k. ú. Jelka, LV č. 514 z dôvodu vyrovnania prednej hranice ich pozemku so susednými pozemkami.

Obec objednala vypracovanie geometrického plánu. Geometrickým plánom č. 13/2022 vyhotoveným Dávidom Keményom – GEODET, s miestom podnikania 1449/69, 924 01 Galanta, IČO: 52 464 466, dňa 16.02.2022, autorizačne overeným Ing. Katarínou Szomolaiovou, autorizovaným geodetom a kartografom dňa 16.02.2022 a úradne overeným Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom dňa 22.02.2022, č. overenia 249/2022, bol z pozemku parc. reg. “E” KN, parc. č. 1174/1, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, výmera 5180 m²,  k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidovaný Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 3636 odčlenený novovytvorený pozemok parc. reg. “C” KN, parc. č.  1174/60, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, výmera 31 m², k. ú. Jelka (ďalej len „novovytvorený pozemok“).

Obec Jelka objednala vypracovanie znaleckého posudku za účelom stanovenia všeobecnej hodnoty novovytvoreného pozemku. Všeobecná hodnota novovytvoreného pozemku bola znaleckým posudkom č. 19/2022 vyhotoveným Ing. Tünde Panyikovou, č. 767, Matúškovo, ev. č. znalca: 914 248 stanovená vo výške 622,48 € / 31 m² (20,08 € / 1m²).

Zámer na predaj novovytvoreného pozemku bol zverejnený na úradnej tabuli obce Jelka a na webovej stránke obce Jelka od 08.04.2022 do 26.04.2022. Priamy predaj pozemku bol odôvodnený dôvodmi hodnými osobitného zreteľa, ktoré boli špecifikované nasledovne: obec Jelka novovytvorený pozemok nevyužíva a neplánuje ho zahrnúť do svojich investičných aktivít, žiadatelia novovytvorený pozemok dlhodobo užívajú a zveľaďujú, novovytvorený pozemok bezprostredne susedí s pozemkom, ktorý je vo vlastníctve žiadateľov, a to pozemkom parcely reg. „C“ KN, parc. č. 878, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, výmera 709 m², k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidovaný Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 514, predajom novovytvoreného pozemku dôjde k usporiadaniu majetkovoprávnych vzťahov k pozemku, ktorý tvorí súčasť oploteného areálu vo vlastníctve žiadateľov.

Starosta obce dal priestor na diskusiu ohľadne kúpnej ceny novovytvoreného pozemku. Poučil poslancov, že kúpna cena nemôže byť nižšia ako všeobecná hodnota novovytvoreného pozemku stanovená vo vyššie uvedenom znaleckom posudku.

Prítomní poslanci sa jednohlasne zhodli na tom, že schvaľujú predaj vyššie uvedeného novovytvoreného pozemku do bezpodielového spoluvlastníctva žiadateľov z vyššie uvedeného dôvodu hodného osobitného zreteľa. Kúpnu cenu určili vo výške 25,00 € / 1m², t. j. 775,00 € / 31 m.

Prítomní poslanci sa jednohlasne zhodli aj na tom, že žiadateľ uhradí náklady za vyhotovenie znaleckého posudku vo výške 158,73 € náklady na vyhotovenie geometrického plánu vo výške 254,00 € a správny poplatok za návrh na vklad. Zároveň schválili aj znenie predloženej kúpnej zmluvy.

c) Žiadosť Natana Dema o úpravu hranice pozemkov parc. reg. „C“, parc. č. 877, k. ú. Jelka a parc. reg. „C“, parc. č. 876/1, k. ú. Jelka zámenou

Natan Demo, nar. xx.xx.xxxx, r. č. xxxx/xxxx, trvale bytom Martinčekova 785/24, Bratislava (ďalej len „Natan Demo“), požiadal obec Jelka o úpravu hranice pozemkov zámenou. Svoju žiadosť odôvodnil tým, že hranica jeho pozemkov končí v chodníku na Školskej ulici a v cestnej komunikácii na Hlbokej ulici. Predložil predbežný návrh úpravu hraníc pozemkov, ktorá sa obci javila ako nevýhodná z dôvodu, že by zasahovala do krajnice vedľa vozovky na Hlbokej ulici, resp. by nezostal dostatočný priestor na verejnú zeleň vedľa vozovky na Hlbokej ulici. Obec uskutočnila rokovania s p. Natanom Demom. Výsledkom rokovania bol nasledovný návrh:

a) hranica pozemku Natana Dema a obecného pozemku od Školskej ulice sa zarovná do jednej línie s ostatnými oploteniami na Školskej ulici,

b) hranica pozemku parc. reg. „C”, parc. č. 876/1 k. ú. Jelka, LV č. 390 od Hlbokej ulice a obecného pozemku sa geometrickým plánom upraví tak, aby bola vo vzdialenosti nie menšej ako  3,5 m od vozovky na Hlbokej ulici,

c) vzhľadom na to, že sa výmera pozemkov p. Natana Dema sa zmenší, plánuje to kompenzovať kúpou pozemku parc. reg. „E“, parc. č. 876/4, k. ú. Jelka, LV č. 3609, ktorý je vo vlastníctve Slovenskej republiky. Tento pozemok sa nachádza za pozemkom parc. reg. „C”, parc. č. 876/1 k. ú. Jelka, LV č. 390, nie je naň prístup zo žiadneho obecného pozemku ani verejnej cestnej komunikácie, k tomu, aby p. Natan Demo mohol požiadať SR o predaj tohto pozemku, potrebuje predložiť stanovisko obce, v ktorom bude okrem iného uvedené, že nemá výhrady k prevodu tohto pozemku a že na tomto pozemku neplánuje vybudovať verejnoprospešnú stavbu.

Starosta obce dal priestor na diskusiu, výsledkom ktorej bolo nasledovné:

a) vyhotoví sa geometrický plán, ktorým sa upraví hranica pozemku p. Natana Dema a obce Jelka od Školskej ulice tak, že bude v jednej línii s oploteniami ostatných pozemkov na Školskej ulici a upraví sa hranica pozemku parc. reg. „C”, parc. č. 876/1 k. ú. Jelka, LV č. 390 od Hlbokej ulice a obecného pozemku tak, aby bola vo vzdialenosti nie menšej ako  3,5 m od vozovky na Hlbokej ulici,

b) úprava hranice pozemku Natana Dema a obce Jelka od Školskej ulice zámenou alebo predajom bude osobitne prerokovaná na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva,

c) obec vydá stanovisko Natanovi Demovi na kúpu pozemku parc. reg. „E“, parc. č. 876/4, výmera 597 m², druh pozemku lesný pozemok, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 3609, v súlade s územnoplánovacou informáciou, kde bude uvedené:

– funkčné využitie záujmového pozemku z hľadiska platného územného plánu obce s nasledovnými informáciami: základná charakteristika funkčného využitia územia, záväzné neprípustné (nevhodné) funkčné využitie územia, záväzné prípustné a obmedzené funkčné využitie územia,

– vyjadrenie obce, či v súčasnosti pripravuje/nepripravuje zmeny a doplnky k územnému plánu,

– vyjadrenie obce, že nemá výhrady k prevodu vyššie uvedeného pozemku na Natana Dema,

– vyjadrenie obce, že na predmetnom pozemku v budúcnosti neplánuje verejnoprospešnú stavbu,

– vyjadrenie obce sa k cene pozemkov v mieste obvyklej,

a to za podmienky, že Natan Demo a obec Jelka pristúpia k zámene alebo k predaju a kúpe pozemkov tak, aby hranica pozemku parc. reg. „C”, parc. č. 876/1 k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 390 od Hlbokej ulice a obecného pozemku bola upravená tak, aby bola vo vzdialenosti nie menšej ako  3,5 m od vozovky na Hlbokej ulici,

d)Obecný úrad vypracuje návrh zmluvy o budúcej zmluve, v ktorej sa obec Jelka a Natan Demo, nar. 29.03.2003, r. č. 030329/1241, trvale bytom Martinčekova 785/24, Bratislava (ďalej len „Natan Demo“)zaviažu na:

– uzatvorenie kúpnej alebo zámennej zmluvy v takom znení, aby hranica pozemku parc. reg. „C”, parc. č. 876/1 k. ú. Jelka, LV č. 390 od Hlbokej ulice a obecného pozemku bola upravená tak, aby bola vo vzdialenosti nie menšej ako  3,5 m od vozovky na Hlbokej ulici za podmienky, že:

– obec Jelka vydá stanoviska obce Jelka pre Natana Dema, k predaju pozemku parc. reg. „E“, parc. č. 876/4, výmera 597 m², druh pozemku lesný pozemok, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 3609, v súlade s územnoplánovacou informáciou, kde bude uvedené:

– funkčné využitie záujmového pozemku z hľadiska platného územného plánu obce s nasledovnými informáciami: základná charakteristika funkčného využitia územia, záväzné neprípustné (nevhodné) funkčné využitie územia, záväzné prípustné a obmedzené funkčné využitie územia,

– vyjadrenie obce, či v súčasnosti pripravuje/nepripravuje zmeny a doplnky k územnému plánu,

– vyjadrenie obce, že nemá výhrady k prevodu vyššie uvedeného pozemku na Natana Dema

– vyjadrenie obce, že na predmetnom pozemku v budúcnosti neplánuje verejnoprospešnú stavbu,

– vyjadrenie obce sa k cene pozemkov v mieste obvyklej,

– Natan Demo nadobudne pozemok parc. reg. „E“, parc. č. 876/4, výmera 597 m², druh pozemku lesný pozemok, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 3609 od Slovenskej republiky do jeho výlučného vlastníctva.

Na vyššie uvedenom sa prítomní poslanci OZ jednohlasne zhodli.

d) Žiadosť Simony Drozdovej a Libora Modrovicha o vydanie súhlasu so zriadením vecného bremena na pozemkoch parc. reg. „E“, parc. č. 1174/1, k. ú. Jelka a parc. reg. „C“, parc. č. 1183/1 k. ú. Jelka

Obci bola doručená žiadosť Simony Drozdovej a Libora Modrovicha o vydanie súhlasu so zriadením vecného bremena na pozemkoch parc. reg. „E“, parc. č. 1174/1 k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 3636 a parc. reg. „C“, parc. č. 1183/1, k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 1301 v prospech Západoslovenská distribučná a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 362 518. Žiadatelia boli poučení o tom, že k vydaniu súhlasu so zriadením vecného bremena je potrebné doplniť návrh zmluvy o zriadení vecného bremena. Žiadatelia do dňa zasadnutia OZ návrh zmluvy nedodali a z uvedeného dôvodu sa prítomní poslanci OZ jednohlasne zhodli na odročení tejto žiadosti.

e) Prosba Mgr. Jiřího Hendricha o premenovanie Gottwaldovej ulice

Obci bola doručená prosba o premenovanie Gottwaldovej ulice v Jelke. Navrhovateľom je Mgr. Jiří Hendrich z iniciatívy „Spravedlivé ulice“, ktorá pôsobí v Českej republike. Poukázal na to, že aktuálne je v našej obci pomenovaná ulica po Klementovi Gottwaldovi, čím sa mu podľa jeho názoru vzdáva hold a určitá úcta, ktorú si nezaslúži. P. Jiřího Hendricha sa to ako rádového občana susednej zeme osobne dotýka.

Starosta obce poukázal na to, že aktuálne je protizákonné pomenovať ulicu po predstaviteľoch režimu Slovenskej republiky z rokov 1939 až 1945 alebo iného režimu založeného na fašistickej ideológií alebo nacistickej ideológií alebo režimu založeného na komunistickej ideológií, avšak popisovaná zmena zákona nadobudla účinnosť až dňa 01.12.2020. Názvy ulíc alebo verejných priestranstiev, ktoré boli určené do 30.11.2020, sa nemenia a spravujú sa znením zákona o obecnom zriadení, ktorý bol účinný do 30.11.2020. Rozhodovať o názve ulíc, resp. o zmene ich názvu je kompetenciou obecného zastupiteľstva. Obecné zastupiteľstvo môže zmeniť názov Gottwaldovej ulice, ale v prípade, že tak neurobí, neporuší zákon.

Listom bola oslovená každá plnoletá osoba, ktorá má trvalý pobyt na Gottwaldovej ulici v obci Jelka, aby sa vyjadrila k zmene názvu ulice s tým, že ak sa nevyjadrí, bude sa mať zato, že je proti zmene názvu ulice, bolo oslovených 20 osôb. 11 z oslovených osôb sa nevyjadrilo, 9 bolo proti zmene názvu ulice.

Prítomní poslanci OZ sa jednohlasne zhodli na tom, že ak obyvatelia Gottwaldovej ulice v Jelke sú proti zmene názvu ulice, návrh VZN, ktorým by bolo možné premenovať Gottwaldovu ulicu sa nepripraví a žiadosť p. Mgr. Jiřího Hendricha na premenovanie ulice sa neschváli.

f) Žiadosť Jókaiho divadla v Komárne o poskytnutie finančného príspevku

Obci bola doručená žiadosť Jókaiho divadla v Komárne o poskytnutie daru za účelom finančnej podpory kultúry.

Prítomní poslanci  OZ sa jednohlasne zhodli na poskytnutí finančného príspevku na podporu kultúry vo výške 200,00 €.

K bodu č. 11 programu – Diskusia

Pán starosta dal priestor na diskusiu.

Prítomní poslanci sa dožadovali informácií ohľadne obecných akcií. Starosta obce informoval prítomných, že:

– 30.04.2022 sa uskutoční v spolupráci s DHZ Jelka stavanie Mája, podujatie spestria Jelčiansky dychovkári, deti očakáva zábavný hrací park, na občerstvenie si budú návštevníci môcť zakúpiť cigánsku pečienku, šišky, zmrzlinu a nápoje,

– 28.05.2022 sa uskutoční v spolupráci s Klastrom regionálneho rozvoja cyklopodujatie,

– 11.06.2022 sa uskutočnia „Obecné dni“,

– 27.08.2022 sa uskutoční „Rozlúčka s letom“.

Ak pôjde všetko ako má, nová zmrzlináreň otvorí už 30.04.2022.

K bodu č. 12 programu – Návrh uznesení

Návrhová komisia prečítala návrh uznesení.

K bodu č. 13 programu – Záver

Keďže neboli vznesené iné pripomienky a námety po prerokovaní všetkých bodov programu starosta  obce poďakoval poslancom OZ a ostatným zúčastneným osobám za účasť a ukončil zasadnutie OZ.

                                                                                                          Ing. Gabriel Kiš

                                                                                                            starosta obce

Overovatelia zápisnice:        Mgr. Denisa Letušeková

                                               Peter Török

Prednostka:                           MSc. Melinda Németh

Zapisovateľka:                      Mgr. Gabriela Horváthová

Zasadnutie obecného zastupiteľstva prebiehalo od 18:00 hod. do 19:30 hod..

UZNESENIA

z 2. plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva v Jelke zo dňa 26.04.2022

Obecné zastupiteľstvo obce Jelka

Hlasovanie: Mgr. Bánoczký, M., Bohony, Š., Budai, I., Mgr. Hakszer, R.,PhD., Kovács, J., Mgr. Laurič, I., Mgr. Letuseková, D., Molnár, F., Ing. Ruman, T., Török, P.

Uznesením  č. 18.,/2022/OZ-2:

Schvaľuje

Štatút obce Jelka.

Hlasovalo: 10                          Za: 10                          Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 19.,/2022/OZ-2:

a) Schvaľuje

Predaj pozemku parc. reg. „C“, parc. č. 1388/7, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, výmera 722 m², k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 1301 kupujúcemu: Peter Khern, rod. Khern, nar. xx.xx.xxxx, r. č. xxxxxx/xxxx, trvale bytom Jamová 616/19, 925 23 Jelka, za kúpnu cenu 32 851,00 €, a to na základe vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže vyhlásenej uznesením obecného zastupiteľstva obce Jelka č. 8a.,/2022/OZ-1 zo dňa 22.02.2022.

Hlasovalo: 10                          Za: 10                          Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov a podpísané starostom obce.

b) Schvaľuje

Predložený návrh kúpnej zmluvy.

Hlasovalo: 10                          Za: 10                          Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov a podpísané starostom obce.

Uznesením  č. 20.,/2022/OZ-2:

a) Súhlasí

So stanovami Oblastnej organizácie cestovného ruchu Matúšova zem – Mátyusföld.

Hlasovalo: 10                          Za: 10                          Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

b) Schvaľuje

Vznik členstva obce Jelka v Oblastnej organizácii cestovného ruchu Matúšova zem – Mátyusföld a menuje Ing. Gabriela Kiša, starostu obce Jelka, ako zástupcu obce v oblastnej organizácii cestovného ruchu Matúšova zem – Mátyusföld.

Hlasovalo: 10                          Za: 10                          Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

c) Schvaľuje

Členský príspevok Oblastnej organizácii cestovného ruchu Matúšova zem – Mátyusföld vo výške 1€ /ročne za každého obyvateľa obce Jelka.

Hlasovalo: 10                          Za: 10                          Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 21.,/2022/OZ-2:

a) Berie na vedomie

Stanovisko hlavnej kontrolórky obce Jelka k predloženiu žiadosti o poskytnutie úveru na dofinancovanie investičných aktivít obce do výšky 1 000 000,00 €.

b)Schvaľuje

Prijatie úveru obcou Jelka, so sídlom Mierová 959/17, 925 23, IČO: 00 306 011 od Prima banky Slovensko, a. s., so sídlom Hodžova 11, 010 11 Žilina, IČO: 31 575 951, vo výške 1 000 000,00 € s dobou splatnosti 5 rokov, ktorý bude použitý na investičné akcie obce schválené obecným zastupiteľstvom.

Hlasovalo: 10                          Za: 10                          Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 22.,/2022/OZ-2:

a)Schvaľuje

Žiadosť Ramóny Tankovej, rod. Tankovej, nar. xx.xx.xxxx, r. č. xxxxxx/xxxx, trvale bytom  Slaná Dolina 82/17, 925 23 Jelka (ďalej len „žiadateľ“), o kúpu:

– novovytvoreného parc. reg. „C“, parc. č. 1390/4, výmera 168 m², druh pozemku záhrada, k. ú. Jelka, ktorý bol geometrickým plánom č. 11-02/2022 vyhotoveným Realitnou a geodetickou kanceláriou, so sídlom Mierové námestie 4, 924 00 Galanta, IČO: 32 353 766 dňa 15.02.2022, autorizačne overeným Ing. Ernestom Hollósim, autorizovaným geodetom a kartografom dňa 16.02.2022 a úradne overeným Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom, Ing. Menyhárt Katalin dňa 22.02.2022, č. overenia 245/2022, odčlenený od pozemku parc. reg. “E”, parc. č. 1390, druh pozemku ostatná plocha, výmera pozemku 4348 m², k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 3636 (ďalej len „novovytvorený pozemok 1“)

-novovytvoreného pozemku parc. reg. „C“, parc. č. 1390/17, výmera 20 m², druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, k. ú. Jelka, ktorý bol geometrickým plánom č. 11-02/2022 vyhotoveným Realitnou a geodetickou kanceláriou, so sídlom Mierové námestie 4, 924 00 Galanta, IČO: 32 353 766 dňa 15.02.2022, autorizačne overeným Ing. Ernestom Hollósim, autorizovaným geodetom a kartografom dňa 16.02.2022 a úradne overeným Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom, Ing. Menyhárt Katalin dňa 22.02.2022, č. overenia 245/2022, odčlenený od pozemku parc. reg. “E”, parc. č. 1390, druh pozemku ostatná plocha, výmera pozemku 4348 m², k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 3636 (ďalej len „novovytvorený pozemok 2, spoločné pomenovanie pre novovytvorený pozemok 1 a novovytvorený pozemok 2 je: „novovytvorené pozemky“),

a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že obec Jelka novovytvorené pozemky nevyužíva a neplánuje ich zahrnúť do svojich investičných aktivít, žiadateľ novovytvorené pozemky dlhodobo užíva a zveľaďuje, novovytvorené pozemky bezprostredne susedia s pozemkom, ktorý je vo vlastníctve žiadateľa, a to pozemkom parcely reg. „C“ KN, parc. č. 1389/5, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, výmera 393 m², k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidovaný Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 754, predajom novovytvorených pozemkov dôjde k usporiadaniu majetkovoprávnych vzťahov k pozemkom, ktoré tvoria súčasť oploteného areálu vo vlastníctve žiadateľa, na novovytvorenom pozemku 2 je umiestnená stavba vo vlastníctve žiadateľa.

Vychádzajúc zo znaleckého posudku č. 20/2022 vyhotoveného znalkyňou Ing. Tünde Panyikovou, so sídlom Matúškovo 767, 925 01 Matúškovo, ev. č. znalca: 914248 v spojení s uznesením obecného zastupiteľstva obce Jelka č. 22a.,/2022/OZ-2 zo dňa 26.04.2022 je kúpna cena novovytvoreného pozemku 1 vo výške 5880,00 € (35,00 €/1m², 5880,00 €/ 168 m²) a novovytvoreného pozemku 2 vo výške 700,00 € (35,00 €/1m², 700,00 €/ 20 m²).

Žiadateľ uhradí všetky náklady spojené s povolením vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.

Žiadateľ uhradí náklady na vyhotovenie znaleckého posudku č. 20/2022 vyhotoveného znalkyňou Ing. Tünde Panyikovou, so sídlom Matúškovo 767, 925 01 Matúškovo, ev. č. znalca: 914248 vo výške 159,03 € a náklady na vyhotovenie geometrického č. 11-02/2022 vyhotoveným Realitnou a geodetickou kanceláriou, so sídlom Mierové námestie 4, 924 00 Galanta, IČO: 32 353 766 dňa 15.02.2022, autorizačne overeným Ing. Ernestom Hollósim, autorizovaným geodetom a kartografom dňa 16.02.2022 a úradne overeným Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom, Ing. Menyhárt Katalin dňa 22.02.2022, č. overenia 245/2022 vo výške 320,00 €.

Hlasovalo: 10                          Za: 10                          Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov a podpísané starostom obce.

b)Schvaľuje

Predložený návrh kúpnej zmluvy.

Hlasovalo: 10                          Za: 10                          Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov a podpísané starostom obce.

Uznesením  č. 23.,/2022/OZ-2:

a)Schvaľuje

Žiadosť Gábora Janíka, rod. Janík, nar. xx.xx.xxxx, r. č. xxxxxx/xxxx, trvale bytom  Hlavná 1462/152, 925 23 Jelka a Marcely Janíkovej, rod. Matušová, nar. xx.xx.xxxx, r. č. xxxxxx/xxxx, trvale bytom Hlavná 1462/152, 925 23 Jelka (ďalej len „žiadatelia“), o kúpu: novovytvoreného pozemku parc. reg. “C”, parc. č.  1174/60, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, výmera 31 m², k. ú. Jelka, ktorý bol geometrickým plánom číslo 13/2022 vyhotoveným Dávidom Keményom – GEODET, s miestom podnikania 1449/69, 924 01 Galanta, IČO: 52 464 466, dňa 16.02.2022, autorizačne overeným Ing. Katarínou Szomolaiovou, autorizovaným geodetom a kartografom dňa 16.02.2022 a úradne overeným Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom dňa 22.02.2022, č. overenia 249/2022, odčlenený od pozemku parc. reg. “E” KN, parc. č. 1174/1, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, výmera 5180 m²,  k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidovaný Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 3636 (ďalej len „novovytvorený pozemok“) do bezpodielového spoluvlastníctva žiadateľov, a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že obec Jelka novovytvorený pozemok nevyužíva a neplánuje ho zahrnúť do svojich investičných aktivít, žiadatelia novovytvorený pozemok dlhodobo užívajú a zveľaďujú, novovytvorený pozemok bezprostredne susedí s pozemkom, ktorý je vo vlastníctve žiadateľov, a to pozemkom parcely reg. reg. „C“ KN, parc. č. 878, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, výmera 709 m², k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidovaný Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 514, predajom novovytvoreného pozemku dôjde k usporiadaniu majetkovoprávnych vzťahov k pozemkom, ktoré tvoria súčasť oploteného areálu vo vlastníctve žiadateľov.

Vychádzajúc zo znaleckého posudku č. 19/2022 vyhotoveného znalkyňou Ing. Tünde Panyikovou, so sídlom Matúškovo 767, 925 01 Matúškovo, ev. č. znalca: 914248 v spojení s uznesením obecného zastupiteľstva obce Jelka č. 23a.,/2022/OZ-2 zo dňa 26.04.2022 je kúpna cena novovytvoreného pozemku vo výške 775,00 € (25,00 €/1m², 775,00 €/ 31 m²).

Žiadateľ uhradí všetky náklady spojené s povolením vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.

Žiadateľ uhradí náklady na vyhotovenie znaleckého posudku č. 19/2022 vyhotoveného znalkyňou Ing. Tünde Panyikovou, so sídlom Matúškovo 767, 925 01 Matúškovo, ev. č. znalca: 914248 vo výške 158,73 € a náklady na vyhotovenie geometrického plánu č. plánom číslo 13/2022 vyhotoveným Dávidom Keményom – GEODET, s miestom podnikania 1449/69, 924 01 Galanta, IČO: 52 464 466, dňa 16.02.2022, autorizačne overeným Ing. Katarínou Szomolaiovou, autorizovaným geodetom a kartografom dňa 16.02.2022 a úradne overeným Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom dňa 22.02.2022, č. overenia 249/2022 vo výške 254,00 €.

Hlasovalo: 10                          Za: 10                          Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov a podpísané starostom obce.

b)Schvaľuje

Predložený návrh kúpnej zmluvy.

Hlasovalo: 10                          Za: 10                          Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov a podpísané starostom obce.

Uznesením  č. 24.,/2022/OZ-2:

a)Schvaľuje

Vydanie stanoviska obcou Jelka pre Natana Dema, nar. xx.xx.xxxx, r. č. xxxxxx/xxxx, trvale bytom Martinčekova 785/24, Bratislava (ďalej len „Natan Demo“), na kúpu pozemku parc. reg. „E“, parc. č. 876/4, výmera 597 m², druh pozemku lesný pozemok, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 3609, v súlade s územnoplánovacou informáciou, kde bude uvedené:

-funkčné využitie záujmového pozemku z hľadiska platného územného plánu obce s nasledovnými informáciami: základná charakteristika funkčného využitia územia, záväzné neprípustné (nevhodné) funkčné využitie územia, záväzné prípustné a obmedzené funkčné využitie územia,

-vyjadrenie obce, či v súčasnosti pripravuje/nepripravuje zmeny a doplnky k územnému plánu,

-vyjadrenie obce, že nemá výhrady k prevodu vyššie uvedeného pozemku na Natana Dema

-vyjadrenie obce, že na predmetnom pozemku v budúcnosti neplánuje verejnoprospešnú stavbu,

-vyjadrenie obce sa k cene pozemkov v mieste obvyklej,

a to za podmienky, že Natan Demo a obec Jelka pristúpia k zámene alebo k predaju a kúpe pozemkov tak, aby hranica pozemku parc. reg. „C”, parc. č. 876/1 k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 390 od Hlbokej ulice a obecného pozemku bola upravená tak, aby bola vo vzdialenosti nie menšej ako  3,5 m od vozovky na Hlbokej ulici.

Hlasovalo: 10                          Za: 10                          Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

b)Poveruje

Starostu obce Jelka objednaním geometrického plánu na úpravu hraníc pozemkov:

-parc. reg. „C“, parc. č. 877, k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 390, tak, aby hranica pozemku Natana Dema a obce Jelka od školskej ulice bola v jednej línii s už existujúcimi oploteniami,

-parc. reg. „C“, parc. č. 876/1, k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 390 podľa špecifikácie uvedenej v uznesení č. 24a.,/2022/OZ-2 zo dňa 26.04.2022.

Hlasovalo: 10                          Za: 10                          Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

c)Poveruje

Obecný úrad vypracovaním návrhu zmluvy o budúcej zmluve, v ktorej sa obec Jelka a Natan Demo, nar. 29.03.2003, r. č. 030329/1241, trvale bytom Martinčekova 785/24, Bratislava (ďalej len „Natan Demo“)zaviažu na:

-uzatvorenie kúpnej alebo zámennej zmluvy v takom znení, aby hranica pozemku parc. reg. „C”, parc. č. 876/1 k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 390 od Hlbokej ulice a obecného pozemku bola upravená tak, aby bola vo vzdialenosti nie menšej ako  3,5 m od vozovky na Hlbokej ulici.za podmienky, že:

-obec Jelka vydá stanoviska obce Jelka pre Natana Dema, k predaju pozemku parc. reg. „E“, parc. č. 876/4, výmera 597 m², druh pozemku lesný pozemok, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 3609, v súlade s územnoplánovacou informáciou, kde bude uvedené:

-funkčné využitie záujmového pozemku z hľadiska platného územného plánu obce s nasledovnými informáciami: základná charakteristika funkčného využitia územia, záväzné neprípustné (nevhodné) funkčné využitie územia, záväzné prípustné a obmedzené funkčné využitie územia,

-vyjadrenie obce, či v súčasnosti pripravuje/nepripravuje zmeny a doplnky k územnému plánu,

-vyjadrenie obce, že nemá výhrady k prevodu vyššie uvedeného pozemku na Natana Dema

-vyjadrenie obce, že na predmetnom pozemku v budúcnosti neplánuje verejnoprospešnú stavbu,

-vyjadrenie obce sa k cene pozemkov v mieste obvyklej

-Natan Demo nadobudne pozemok parc. reg. „E“, parc. č. 876/4, výmera 597 m², druh pozemku lesný pozemok, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 3609 od Slovenskej republiky do jeho výlučného vlastníctva.

Hlasovalo: 10                          Za: 10                          Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 25.,/2022/OZ-2:

Odročuje

Žiadosť Simony Drozdovej a Libora Modrovicha o vydanie súhlasu so zriadením vecného bremena na pozemkoch parc. reg. „E“, parc. č. 1174/1, k. ú. Jelka, LV č. 3636 a parc. reg. „C“, parc. č. 1183/1, k. ú. Jelka, LV 1301.

Hlasovalo: 10                          Za: 10                          Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 26.,/2022/OZ-2:

Neschvaľuje

Žiadosť Mgr. Jiřího Hendricha o premenovanie Gottwaldovej ulice v Jelke.

Hlasovalo: 10                          Za: 0                            Proti: 10                      Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo podpísané.

Uznesením  č. 27.,/2022/OZ-2:

Schvaľuje

Žiadosť  Jókaiho divadla v Komárne, so sídlom Petőfiho 1, 945 01 Komárno zo dňa 19.04.2022 o poskytnutie finančného príspevku na podporu kultúry vo výške 200,00 €

Hlasovalo: 10                          Za: 10                          Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

V Jelke dňa 29.04.2022

Ing. Gabriel Kiš

                                                                                                             starosta obce