Önkormányzat

A közzétett önkormányzati dokumentumok archívuma Jóka.

Cím

Közzétett

Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelka č. 9/2022 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školských jedálňach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Jelka

ID: 9/2022

16.12.2022

Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelka č. 6/2022 o určení výšky mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť materskej školy, ktorej zriaďovateľom je obec Jelka (účinné od 07.09.2022)

7.9.2022

Mellékletek

Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelka č. 4/2022 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školských jedálňach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Jelka (účinné od 23.08.2022)

23.8.2022

Trnavský samosprávny kraj vydal VZN č. 79/2022 o poskytovaní finančných prostriedkov jazykovým školám, základným umeleckým školám a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK

6.7.2022

Nové všeobecne záväzné nariadenia Trnavského samosprávneho kraja

14.4.2022

Mellékletek

Leírás

Trnavský samosprávny kraj novelizoval Všeobecne záväzné nariadenie č. 17/2008 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na ubytovanie v školskom internáte v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja a Všeobecne záväzné nariadenie č. 25/2012 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, príspevku na režijné náklady a podmienkach ich úhrady v zariadeniach školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja.