Ugrás a tartalomra

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Jelka č. 1/2023 o názvoch ulíc a iných verejných priestranstiev

Közzétett
12. január 2023
Közzétéve a hivatali hirdetőtáblán
12. január 2023 − 4. április 2023
Kategória

V zmysle ustanovenia § 6  zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, návrh nariadenia, o ktorom má rokovať obecné zastupiteľstvo, zverejní obec jeho vyvesením na úradnej tabuli v obci najmenej 15 dní pred rokovaním obecného zastupiteľstva o návrhu nariadenia. Návrh nariadenia sa zverejní aj na internetovej adrese obce v tej istej lehote, ak ju má obec zriadenú, alebo iným spôsobom v obci obvyklým.

Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

Obecné zastupiteľstvo v Jelke prerokuje návrh predmetného všeobecne záväzného nariadenia na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva.

Pripomienky k návrhu predmetného všeobecne záväzného nariadenia môžete zasielať do 31.03.2023:

  • písomne na adresu Obecný úrad Jelka, Mierová 959/17, 925 23 Jelka,
  • elektronicky na adresu: obec@jelka.sk,    
  • ústne do zápisnice na Obecnom úrade v Jelke.

Részletek

Dokumentum ID: 1/2023

Mellékletek