Ugrás a tartalomra

Oznámenie Krajského pamiatkového úradu Trnava o začatí správneho konania o nevyhnutnosti vykonať záchranný pamiatkový – archeologický výskum v zmysle § 35 ods. 4 písm. b) a § 35 ods. 7 zákona č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov (pamiatkový zákon) a v súlade s ustanoveniami zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (správny poriadok) v súvislosti s navrhovanou líniovou stavbou „RFO-209-SC/DS Senec-Dunajská Streda“ a upustenie od ústneho konania a miestneho zisťovania