Ugrás a tartalomra

Zápisnica z 2. plenárneho zasadnutia obecného zastupiteľstva V Jelke zo dňa 17.05.2018

Közzétett
28. május 2018
Kategória

Prítomní: Ing. Imre Farkas-starosta obce

Členovia OZ: Budai I., Mgr.Deák Z., Görföl I., Mgr. Kántor Rőth I., Ing. Kiš G., Kovácsová B., Ing. Ruman T., Ing. Szabóová E., Tóth Š.

Ďalší prítomní: Mgr.Véghová R. – prednostka úradu

                            Mgr. Tomovičová M. .hlavná kontrolórka obce

                            viď. podľa prezenčnej listiny

                

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol Ing. Imre Farkas-starosta obce, ktorý konštatoval, že je prítomných 9 poslancov, takže OZ je uznášania schopné vo všetkých bodoch rokovania.

Za členov návrhovej komisie boli zvolení: Ing. Kiš G., Budai I. a za overovateľov zápisnice boli učení poslanci: Ing. Szabóová E., Kovácsová B.


Pán starosta oboznámil poslancov s programom rokovania, ktorý bol nasledovný:

1.Zahájenie

2 Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

3. Schválenie programu zasadnutia

4. Vyhodnotenie „ Verejnej obchodnej súťaže na predaj obecných pozemkov“

5. Schválenie  záverečného účtu za rok  2017

7. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Jelka na II. polrok 2018

8. Rôzne: -žiadosti

                 – informácie

9. Návrh uznesenia

10. Záver

         

Predložený program bol jednohlasne schválený.

V zmysle programu pán starosta predniesol poslancom správu o činnosti od posledného plenárneho zasadnutia.


Dňa 26.03.2018 sa uskutočnilo vyčistenie priestranstva v extraviláne Nová Jelka pri bývalom hnojisku firmou KOW. Obec Jelka zabezpečila uloženie odpadov u firmy AVE  v Senci.

Obec Jelka zabezpečila odvoz uhynutého domáceho zvieraťa /svine/ vyhodeného popri ceste do Hurbanovej Vsi v extraviláne Nová Jelka. Vykonala ASANACIA Nitra.

Dňa 27.3.2018  pán starosta sa zúčastnil na Rade ZMOŽO v Dunajskej Strede.

Dňa 28.3.2018 sa uskutočnila tradičná oslava Dňa učiteľov v MKS, na ktorej sa zúčastnili ŠŠ Jelka, MŠ Jelka, ZŠ slov., a ZŠ maď.

Na Ministerstve pôdohospodárstva a regionálneho rozvoja SR sa uskutočnila  kontrola materiálov verejného obstarávania na  projekt „ Revitalizácia skanzenu pri malom Dunaji v Jelke. 

 Dňa 3.4.2018  sa uskutočnilo odstránenie odpadov z dvora budovy IŠPITA na ul. Kostolná na ťarchu obce Jelka –odviezli 6 kontajnerov smeti.

Dňa 5.4.2018 bolo na TTSK stretnutie partnerov TSK ohľadne aktivity „ S člnom a na bicykli pri Malom Dunaji“

Dňa 7.4.2018 z príležitosti Dňa Zeme sa uskutočnilo čistenie obce –zber odpadov v intraviláne aj extraviláne obce Jelka. Zúčastnilo 35 osôb, 3 kontajnerové vozidlá, 1 UNC, traktory, zametávací  stroj. Z ulice Trhová odviezli odpadov v objeme 35 m3 na zberný dvor  do Čiernej Vody .Z extravilánu zhromažďovali odpady na zbernom dvore a následne ich prepravili na úložisko odpadov AVE Senec.

Dňa 10.4.2018 bola podaná sťažnosť na problémy so včelami na ul. Štermenská. Na Novej ceste sú umiestnené včely v záhradách rodinných domov. Obec nemá v kompetencii riešiť rozmiestnenie včelstiev- patrí to štátnej správe. Poverenou osobou regionálnej, veterinárnej  a potravinovej správy v Jelke je pán Kočík Ján.

 Dňa 10.4.2018 bolo jednanie s pánom Mgr. Bičanom a Mgr. Kralovičom z Dopravného inšpektorátu PZ Galanta ohľadne riešenia bezpečnostného  prechodu pre chodcov pri ZŠ Jelka. Ku svetelnému prechodu navrhovali pridať tabule B 34 / zákaz státia/ na cestu II./510/a na ul. Hlavná.

Dňa 12.4.2018 pán starosta sa zúčastnil na podujatí Špeciálnej školy v Sládkovičove „ Deň poézie a prózy“.

Dňa 13.4.2018 odčerpávali dažďovú vodu v celej obci po nočnej búrke.

Dňa 16.4.sa uskutočnila finálna kontrola SIEA ako riadiaceho orgánu na projekt“ Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ v Jelke“- fyzická kontrola realizácie + kompletná kontrola dokumentácie na obecnom úrade.

Dňa 17.4.2018 zhorela strecha domu rodiny Dubanových na ulici Štermenskej. Pán starosta poznamenal, že patrí veľké poďakovanie  DHZ Jelka za včasný a úspešný zásah.  Ďalej informoval prítomných, že na pomoc rodine bola usporiadaná zbierka občianskym združením sv. Jána Krstiteľa Jelka v rímsko-katolíckom kostole dňa 28. 29. 4.2018 – nazbierala sa suma vo výške 2 167 eur. Ďalšia zbierka sa konala   stranou SMK pri slávnostnom podujatí  1.mája na námestí ILKA- nazbieraná suma činila  vo výške 1 975 eur. Ďalej pán starosta poznamenal, že obec Jelka bude tiež nápomocná pri riešení obnovy zhoreného domu rod. Dubanových na ul. Štermenská.

Dňa 1.mája 2018 sa konalo slávnostné stavanie mája Dobrovoľným hasičským zborom Jelka + kultúrny program z MKS +  voľná zábava s občerstvením.

Dňa 14.5.2018 bolo pracovné stretnutie s poslancami OZ obce Jelka.

Dňa 14.5.2018 pohrebný akt občana Jelky bol vykonaný starostom obce Jelka.

Dňa 15.5.2018 obec Jelka obdržala oznámenie o uskutočnení platby  na projekt: Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Jelka. Platba od EU fondov a štátneho rozpočtu bola uhradená vo výške 880.213,80 eur. Poďakovanie za odvedenú prácu vykonanú v rámci realizácie tohto projektu od prvopočiatkov až do finálnej kontroly patrí prednostke Obecného úradu Jelka, Mgr. Véghovej za precíznu a mravenčiu prácu ako aj účtovníčke p. Bankovej a ostatným referentkám úradu.

Horeuvedeným úkonom  preklenovací úver u VÚB, a.s. je zaplatený –uhradený a úroky ku dňu platby budú zaplatené z bankového účtu obce Jelka.

Obecné zastupiteľstvo bralo na vedomie správu o činnosti starostu obce.


Ďalej nasledovalo vyhodnotenie „Verejnej obchodnej súťaže na predaj obecných pozemkov.“
Pani prednostka úradu, Mgr.Véghová informovala prítomných poslancov, že boli doručené 3 ponuky na uzavretie zmluvy na predaj majetku obce a predložené ponuky spĺňajú podmienky obchodnej verejnej súťaže.

1.      
Cenová ponuka : Peter Németh, nar. 25.5.1982, bytom Hrubá Borša 353 a Anita Morvaiová, nar. 28.4.1995, bytom Jelka, Štermenská 576 na časť pozemku s parc. registra C-KN č. 79/10, určená výmera na predaj 834 m2, orná pôda,

2.      
Cenová ponuka : Július Rőth,nar. 20.10.1955  a manž. Dáša rod. Khernová , nar. 28.11.1963na novovytvorený pozemok parc.registra C-KN 734/117 vo výmere 492 m2 –zastavaná plocha,

3.      
Cenová ponuka : Júliusa Rőth, nar. 20.10.1955 a manž.Dáša rod.Khernová, nar. 28..11.1963 na novovytvorený pozemok par. Registra C-KN č. 1582/22 vo výmere 430 m2, záhrada spolu s pozemkom parc. Registra C-KN č. 1582/1 vo výmer  266 m2, ostatné plochy.


Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo horeuvedené poradie ponúk vo verejnej obchodnej súťaži na predaj majetku obce Jelka v súlade s podmienkami obchodnej verejnej súťaže zo dňa 22.3.2018 a predaj majetku obce Jelka podľa návrhu kúpnej zmluvy za cenu 27,50 €/m2   na základe výsledkov obchodnej verejnej súťaže v súlade s podmienkami obchodnej verejnej súťaže zo dňa 22.3.2018 pre horeuvedených žiadateľov.

V ďalšom bode obecné zastupiteľstvo prejednalo návrh  záverečného  účtu obce Jelka za rok 2017.

Hlavná kontrolórka obce, Mgr. Tomovičová predniesla svoje stanovisko k záverečnému účtu.  Informovala prítomných, že návrh záverečného účtu obce Jelka za rok 2017 je spracovaný v súlade s ustanoveniami § 16 zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej správy. Návrh záverečného účtu obce za rok 2017 bol verejne sprístupnený na úradnej tabuli obce a internetovej stránke obce v zákonom stanovenej lehote, t.j. najmenej 15 dní pred jeho schválením. Obec v roku 2017 hospodárila s vykázaným prebytkom vo výške 130 130,87 €, ktorý bude preúčtovaný v prospech účtu 428- nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov, na krytie kapitálových a finančných výdavkov. Odporučila schváliť návrh záverečného účtu obce Jelka za rok 2017 výrokom: celoročné hospodárenie obce sa schvaľuje bez výhrad.


Pán poslanec Ing. Ruman  T. žiadal o vysvetlenie ku výdavkom verejného osvetlenia. Pán starosta informoval poslancov, že koncom októbra 2014 bola ukončená obnova-rekonštrukcia verejného osvetlenia. V rokoch 2012,2013,2014 výdavky na spotrebu elektrickej energie a údržba verejného osvetlenia presahovali sumu  vo výške 30 000 Eur,  rekonštrukciou verejného osvetlenia výdavky v rokoch 2015,2016,2017 klesli na jednu tretinu.


Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo záverečný účet obce a celoročné hospodárenie obce Jelka za rok 2017 bez výhrad.


V ďalšom bode obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Jelka na II. polrok 2018. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra tvorí prílohu zápisnice.

Ďalej obecné zastupiteľstvo prejednalo žiadosť Ladislava Lászlóa , bytom Jelka, Školská 417/17 o odkúpenie pozemku vedenej v registri KN „E“ s parc.č. 3495 v kat.úz. Jelka. Pani prednostka informovala prítomných, že je potrebné vypracovať geometrický plán na časť pozemku vedenej v registri KN „E“ s parc.č. 3495 v kat.úz. Jelka- t.j. na časť, ktorá v registri KN „C“ figurovala pred ROEP-pod parc.č. 3495/2 a zabezpečiť zápis geometrického plánu na Okresnom úrade v Galante, katastrálnom odbore. Ďalej treba zabezpečiť ocenenie pozemku-ktorá bude zapísaná v registri KN „C“ na Okresnom úrade v Galante, katastrálnom odbore, a následne predložiť žiadosť Ladislava Lászlóa na obecné zastupiteľstvo za účelom prerokovania. Pán poslanec Tóth Š. k tomu dodal, že na predaj pozemku je potrebné vyhlásiť verejnú obchodnú súťaž na predloženie cenových ponúk. Minimálna cena je podľa ocenenia pozemku.Obecné zastupiteľstvo nemôže určiť nižšiu cenu.

Obecné zastupiteľstvo bralo na vedomie žiadosť o odkúpenie pozemku bez pripomienok. 


Ďalej obecné zastupiteľstvo prejednalo zámennú zmluvu medzi T-ZONE s.r.o. a Obcou Jelka.
Pani prednostka úradu informovala prítomných, že na zasadnutí OZ dňa 24.4.2017 obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť T-ZONE, s.r.o. o zámenu pozemkov.

Obec Jelka ako podielový spoluvlastník v podiele 8/9-in pozemku KV „C“ s parc.č. 868/1 v kat.úz.Jelka , zapísaný v LV č. 970 ako orná pôda o výmere 494 m2 bralo na vedomie zámenu

 podielového vlastníctva za pozemky, ktoré sú vedené na LV č. 1710 s parc. č. 960/1 o výmere 355 m2, zastavané plochy a nádvoria a parc.č. 959/1 o výmere 698 m2, zastavané plochy a nádvoria vo vlastníctve T-ZONE, s.r.o.  

Obecné zastupiteľstvo žiadalo o predloženie dokladov:

1/ odkúpenia podielu 1/9-iny do vlastníctva T-ZONE, s.r.o.

2/ ocenenie pozemkov, ktoré sú predmetom budúcej zámennej zmluvy

3/ predbežný súhlas dotknutých osôb, ktorí majú vyznačenú ťasrchu na uvedené parcely v LV č. 1710, prípadne žiadosť dotknutých osôb o zrušenie ťarchy.

Pani prednostka informovala prítomných, že spoločnosť T-ZONE, s.r.o. splnila všetky podmienky, ktoré OZ stanovilo na zasadnutí OZ dňa  24.4.2017.

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo zámennú zmluvu medzi T-ZONE, s.r.o. a Obcou Jelka.


Pán starosta v správe o činnosti pripomenul, že bola usporiadaná zbierka stranou SMK  pri slávnostnom podujatí na 1. mája a občianskym združením sv. Jána Krstiteľa na pomoc rodine Dubanových, ktorej zhorel rodinný dom na ul.Štermenskej.. Nazbierali  spolu sumu vo výške 4 142,-Eur. Pán starosta prisľúbil, že aj Obec Jelka bude nápomocná pri riešení obnovy zhoreného domu rod. Dubanových na ul. Štermenská. Prečítal poslancom cenovú ponuku na opravu strechy . Materiál na opravu strechy spolu s DPH činí 4772,04 Eur-  bez materiálu na  komín a montážnych prác. Pán poslanec Tóth Š., pán poslanec Ing.Kiš aj pán poslanec Görföl I. navrhovali  poskytnúť sumu vo výške 2 500,-Eur.


Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo finančnú výpomoc pre rodinu, ktorej zhorel rodinný dom na ul.Štermenskej so súpisným číslom 546/3 vo výške 2500 eur. Táto čiastka má slúžiť na nákup stavebného materiálu resp. na úhradu montážnych prác spojených s obnovou rodinného domu.


Ďalej pán starosta poskytol poslancom informáciu ohľadne blížiacich sa Obecných dní. V krátkosti informoval prítomných o hlavných podujatí, ktoré budú dňa 15. a 16.6. 2018 / piatok, sobota/.Program bude doručený do každej domácnosti.

Ďalej pán starosta informoval prítomných, že verejné obstarávanie na opravu a obnovu  miestnych komunikácií  je v priebehu vybavovania. Je vyznačených 1 300 m2  na opravu a na odprašňovanie ciest 1500-2000 m2.

V diskusii vystúpil pán Görföl I., ktorý navrhol zasadiť trávu na detskom ihrisku pri kultúrnom dome v rohu pod stromom.  Pán poslanec Tóth  k tomu dodal, že  existuje  trávové semeno do tieňa, tráva, ktorá rastie aj pod stromami.

Pani Kovácsová Blanka poukázala na to, že pred obchodným domom Jednota sa zdržiavajú bezdomovci, ktorí  otravujú kupujúcich.  Pán starosta poznamenal, že verejné priestranstvo pred obchodným domom patrí do vlastníctva Jednoty. Bol osobne za vedúcim Jednoty a požiadal ho, aby podal na Obvodné oddelenie PZ  Jelka  písomnú sťažnosť.

Keďže neboli vznesené iné pripomienky a námety pán.Ing. Kiš G. prečítal návrh uznesenia, ktorý bol jednohlasne schválený a prijali sa nasledovné uznesenia.

UZNESENIA z 2. plenárneho zasadnutia  obecného zastupiteľstva v Jelke zo dňa 17.05.2018

Obecné zastupiteľstvo v Jelke

K bodu č. 4

Uznesením pod č. 4a.,/2018/OZ-2:

Berie na vedomie: správu o činnosti od posledného plenárneho zasadnutia

K bodu č. 5

Uznesením pod č. 4b.,/2018/OZ-2:

b e r i e   n a    v e d o m i e 

a)      že, boli doručené  3 ponuky na uzavretie zmluvy na predaj  majetku  obce

b)      že nasledovné predložené ponuky spĺňajú podmienky obchodnej verejnej súťaže (podľa prijatia):

1/ Peter Németh, nar. 25.5.1982, bytom Hrubá Borša 353 a Anita Morvaiová, rod Morvaiová,  nar. 28.04.1995, bytom Jelka  Štermenská č. 576

–          doručené osobne 20.4.2018 o 10:40 hod.

Obsah:

Cenová   ponuka  na  –  časť pozemku s  parc. registra C-KN č. 79/10,   určená výmera na  predaj  834 m2, orná pôda 

2/ Rőth Július nar. 20.10.1955 a manželka Dáša rod. Khernová, nar. 28.11.1963, obaja bytom  Vrbová 1079/50, 925 23 Jelka

–          doručené osobne 20.4.2018 o 11:30 hod.

Obsah:

Cenová ponuka na  – novovytvorený pozemok  parc. registra C-KN č. 734/117  vo výmere 

         492 m2, zastavaná plocha

3/ Rőth Július nar. 20.10.1955 a manželka Dáša rod. Khernová, nar. 28.11.1963, obaja bytom  Vrbová 1079/50, 925 23 Jelka

–          doručené osobne 20.4.2018 o 11:35 hod.

Obsah:

Cenová ponuka na – novovytvorený pozemok  parc. registra C-KN č. 1582/22  vo výmere

       430 m2, záhrada   spolu s pozemkom  parc. registra C-KN č. 1582/1 

        vo  výmere 266 m2, ostatné plochy 

Uznesením pod č. 5a.,/2018/OZ-2:  

s c h v a ľ u j e   :

nasledovné poradie ponúk vo verejnej obchodnej súťaži na predaj majetku obce Jelka  (v súlade s Podmienkami obchodnej verejnej súťaže zo dňa 22.03.2018)

       č. 1./  Peter Németh, nar. 25.5.1982, bytom Hrubá Borša 353 a Anita Morvaiová, rod. Morvaiová,  nar. 28.04.1995, bytom Jelka  Štermenská č. 576   

     –  časť pozemku s  parc. registra C-KN č. 79/10,   určená výmera na  predaj  834 m2,

                   orná pôda 

       č. 2./  Rőth Július nar. 20.10.1955 a manželka Dáša rod. Khernová, nar. 28.11.1963, obaja  bytom  Vrbová 1079/50, 925 23 Jelka

– novovytvorený pozemok  parc. registra C-KN č. 734/117  vo výmere 492 m2,                 zastavaná plocha

 č. 3./  Rőth Július nar. 20.10.1955 a manželka Dáša rod. Khernová, nar. 28.11.1963, obaja bytom  Vrbová 1079/50, 925 23 Jelka

   novovytvorený pozemok  parc. registra C-KN č. 1582/22  vo výmere 430 m2, záhrada

    spolu  s pozemkom  parc. registra C-KN č. 1582/1 vo  výmere 266 m2, ostatné plochy

predaj majetku obce Jelka   podľa návrhu kúpnej zmluvy za cenu27,50 €/m2   na základe výsledkov obchodnej verejnej súťaže v súlade s Podmienkami obchodnej verejnej súťaže zo dňa 22.03.2018 pre

č. 1./  Peter Németh, nar. 25.5.1982, bytom Hrubá Borša 353 a Anita Morvaiová, rod. Morvaiová,  nar. 28.04.1995, bytom Jelka  Štermenská č. 576 

 časť pozemku s  parc. registra C-KN č. 79/10,   určená výmera na  predaj  834 m2, orná pôda 

č. 2./  Rőth Július nar. 20.10.1955 a manželka Dáša rod. Khernová, nar. 28.11.1963, obaja  bytom  Vrbová 1079/50, 925 23 Jelka

novovytvorený pozemok  parc. registra C-KN č. 734/117  vo výmere 492 m2, zastavaná plocha   

č. 3./  Rőth Július nar. 20.10.1955 a manželka Dáša rod. Khernová, nar. 28.11.1963, obaj                 bytom  Vrbová 1079/50, 925 23 Jelka

  novovytvorený pozemok  parc. registra C-KN č. 1582/22  vo výmere 430 m2, záhrada   spolu 

  s pozemkom  parc. registra C-KN č. 1582/1 vo  výmere 266 m2, ostatné plochy

Hlasovalo: 9                Za: 9              Proti: 0             Zdržal sa:0

 Uznesením pod č. 6.,/2018/OZ-2:           

p o v e r u j e  obecný úrad,

aby spracoval všetky potrebné právne, ekonomické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu realizácie zhora uvedeného uznesenia t.j. aj zverejnenie zmluvy

Hlasovalo: 9                Za: 9              Proti: 0             Zdržal sa:0

K bodu č. 6

Uznesením pod č.7a.,/2018/OZ-2:

schvaľuje  :

záverečný účet obce a celoročné hospodárenie  obce Jelka za rok 2017 bez výhrad,

preúčtovať výsledok hospodárenia za rok 2017, zisk vo výške 130 130,87 € v prospech účtu 428-nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov

 
Hlasovalo: 9                Za: 9              Proti: 0             Zdržal sa:0

Uznesením pod č. 8a.,/2018-2:

berie na vedomie:správu hlavného kontrolóra za rok 2017

K bodu č. 7

Uznesením pod č. 7b.,/2018/OZ-2:

schvaľuje:

plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Jelka na II. polrok 2018


Hlasovalo: 9                Za: 9              Proti: 0             Zdržal sa:0

K bodu č. 8

Uznesením pod č. 8.,/2018/OZ-2:

a/ b e r i e   n a    v e d o m i e   – žiadosť o odkúpenie pozemku  vedenej v registri  KN „E“ s prac.č. 3495 v kat. úz. Jelka.

Uznesením pod č. 9.,/2018/OZ-2:

b/ p o v e r u j e  obecný úrad

1/ vypracovať geometrický plán na časť pozemku vedenej  v registri  KN „E“ s prac.č. 3495 v kat. úz. Jelka – t.j. na časť, ktorá v registri KN „C“ figurovala pred ROEP – pod parc.č. 3495/2 a zabezpečiť zápis  geometrického plánu na Okresnom úrade v Galante, katastrálnom odbore.

2/ zabezpečiť  ocenenie pozemku – ktorá bude zapísaná v registri  KN „ C“ na Okresnom úrade v Galante, katastrálnom odbore.

3/ následne  predložiť žiadosť  Ladislava Lászlóa  na Obecné zastupiteľstvo za  účelom prerokovania žiadosti.

Hlasovalo: 9                Za: 9              Proti: 0             Zdržal sa:0

 K  bodu č. 8                     

Uznesením pod č. 10a.,/2018/OZ-2:

schvaľuje:

Zámennú  zmluvu  medzi:   T-ZONE  s.r.o. , IČO : 36 713 562 so sídlom : 925 23 Jelka, Mierová č. 956/14 a Obcou Jelka

Spoločnosť T-ZONE s.r.o. je výlučnou vlastníčkou pozemkov evidovaných v registri KN˝C˝ parciel vedených na Okresnom úrade v Galante, katastrálnom odbore na LV č.1710  v katastrálnom území Jelka

s parc.č.959/1 zastavaná plocha vo výmere 698 m2

s parc.č.960/1 zastavaná plocha vo výmere 355 m2

vo vlastníckom podiele 1/1-ina v pomere k celku

Ďalej T-ZONE s.r.o.  a Obec Jelka sú  podielovými spoluvlastníkmi pozemku evidovanom v registri KN˝C˝ parciel vedenom na Okresnom úrade v Galante, katastrálnom odbore na LV č.970 v katastrálnom území Jelka

s parc.č.868/1 orná pôda vo výmere 491 m2

V nasledovných spoluvlastníckych podieloch:

– T-ZONE s.r.o.  je podielovým spoluvlastníkom 1/9-iny v pomere k celku

– Obec Jelka je podielovou spoluvlastníčkou 8/9-ín k celku.

Na vyššie citovaný pozemok KN˝C˝ s parc.č.959/1 zastavaná plocha vo výmere 698 m2 bol vyhotovený geometrický plán č. 12-012018 vyhotovený Realitná a geodetická kancelária Ing.Hollósi dňa 7.2.2018 a overený Okresným úradom v Galante, katastrálnym odborom Ing. A. Hlavatým pod č. 198/2018 dňa 20.2.2018. Týmto geometrickým plánom bol pozemok KN˝C˝ s parc.č.959/1 zastavaná plocha vo výmere 698 m2 rozdelený na novovytvorené pozemky KN˝C˝ s parc.č.959/1 zastavaná plocha vo výmere 641 m2 a s parc.č.959/9 zastavaná plocha vo výmere 57 m2.

Predmetom nájomnej zmluvy  je výmena  spoluvlastníckeho podielu na pozemku KN˝C˝ s parc.č.868/1 orná pôda vo výmere 491 m2, celého pozemku KN˝C˝ s parc.č.960/1 zastavaná plocha vo výmere 355 m2 a celého novovytvoreného pozemku KN˝C˝ s parc.č.959/1 zastavaná plocha vo výmere 641 m2 nasledovne:

– T-ZONE s.r.o.  si zamieňa celý pozemok KN˝C˝ s parc.č.960/1 zast. plocha vo výmere 355 m2 a celý novovytvorený pozemok KN˝C˝ s parc.č.959/1 zastavaná plocha vo výmere 641 m2 za celý spoluvlasnícky podiel zmluvnej strany v 2. rade a to 8/9-ín v pomere k celku z pozemku KN˝C˝ s parc.č.868/1 orná pôda vo výmere 491 m2.

– Obec Jelka si zamieňa celý spoluvlastnícky podiel a to 8/9-ín v pomere k celku z pozemku KN˝C˝ s parc.č.868/1 orná pôda vo výmere 491 m2 za celý pozemok KN ˝C˝ s parc.č.960/1 zast. plocha vo výmere 355 m2 a celý novovytvorený pozemok KN˝C˝ s parc.č.959/1 zastavaná plocha vo výmere 641 m2.

T-ZONE s.r.o.  sa na základe tejto zámennej zmluvy stane vlastníkom celého spoluvlastníckeho podielu a to 8/9-ín k celku na pozemku KN˝C˝ s parc.č.868/1 orná pôda vo výmere 491 m2.

Obec Jelka sa na základe tejto zámennej zmluvy stane výlučným vlastníkom celého pozemku KN˝C˝ s parc.č.960/1 zast.plocha vo výmere 355 m2 a celého novovytvoreného pozemku KN˝C˝ s parc.č.959/1 zastavaná plocha vo výmere 641 m2.

     
Hlasovalo: 9                Za: 9              Proti: 0             Zdržal sa:0

K bodu č. 8

Uznesením pod č. 10b.,/2018/OZ-2:

schvaľuje:

finančnú výpomoc pre rodinu, ktorej zhorel rodinný dom na ulici Štermenskej  so súpisným číslom  546/3 vo výške 2 500  Eur. Táto čiastka má slúžiť na nákup stavebného materiálu resp., na úhradu montážnych prác

     
Hlasovalo: 9                Za: 9              Proti: 0             Zdržal sa:0

Pán starosta poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva.

Overovatelia zápisnice:   Kovácsová B., Ing. Szabóová E.

Zapisovateľka: Szabóová M.


Ing. Imre Farkas
starosta obce

Mellékletek

Nincsenek mellékletek.