Ugrás a tartalomra

ZÁPISNICA z 4. plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Jelka zo dňa 07.12.2021

Közzétett
16. december 2021
Közzétéve a hivatali hirdetőtáblán
16. december 2021 − 30. december 2021
Kategória

Prítomní:

Starosta obce:             Ing. Gabriel Kiš

Členovia OZ:              Mgr. Bánoczký, M., Bohony, Š., Mgr. Deák, Z., Mgr. Hakszer, R. PhD., Kovács, J., Mgr. Laurič, I., Mgr. Letuseková, D., Molnár, F., Ing. Ruman, T., Török, P.

Ďalší prítomní:            Melinda Németh MSc. – prednostka Obecného úradu v Jelke

                                    Mgr. Mária Tomovičová – hlavná kontrolórka obce

                                    Sidónia Banková – ekonómka

                                    Mgr. Gabriela Horváthová – zapisovateľka

Verejnosť:                   –

K bodu č. 1 programu – Zahájenie zasadnutia

Zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Jelka (ďalej aj „OZ“) otvoril a viedol starosta obce Ing. Gabriel Kiš, ktorý privítal prítomné osoby na 4. plánovanom zasadnutí OZ a skonštatoval, že oznámenie o termíne 4. plánovaného zasadnutia OZ spolu s navrhovaným programom bolo zverejnené na úradnej tabuli obce a webovej stránke obce dňa 29.11.2021, že je prítomných 10 poslancov OZ, OZ je uznášaniaschopné vo všetkých bodoch rokovania. Neprítomný poslanec svoju neprítomnosť na zasadnutí OZ v Jelke ospravedlnil.

K bodu č. 2. programu – Schválenie programu zasadnutia

Starosta obce oboznámil poslancov OZ s programom zasadnutia, ktorý bol nasledovný:

1. Zahájenie

2. Schválenie programu zasadnutia

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie

4. Kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia

5. Interpelácia

6. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Jelka na I. polrok 2022

7. Programový rozpočet obce Jelka na roky 2022 – 2024

8. 2. úprava programového rozpočtu obce Jelka

9. Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelka č. 6/2021 o poskytovaní sociálnej služby a spôsobe a výške úhrad za sociálnu službu v obci Jelka

10. Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelka č. 7/2021 o vodách z povrchového odtoku v obci Jelka

11. Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelka č. 8/2021 o prevádzkovom poriadku pohrebísk na území obce Jelka

12. Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelka č. 9/2021 o poplatku za zber, odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu na území obce Jelka

13. Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelka č. 10/2021 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území obce Jelka

14. Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelka č. 11/2021 o podmienkach prideľovania obecných nájomných bytov a spôsobe výpočtu nájomného

15. Správa o výsledku dobrovoľnej zbierky v prospech Leonarda Daniša

16. Rôzne:

a) Žiadosť Tomáša Sichtu a Elišky Franěkovej o kúpu novovytvorenej parc. reg. „C“, parc. č. 743/2, k. ú. Jelka

b) Žiadosť Štefana Kolenčíka a Rozálie Kolenčíkovej o kúpu novovytvorenej parc. reg. „C“, parc. č. 310/2, k. ú. Nová Jelka

c) Žiadosť AD plan s. r. o. o vyjadrenie k investičnému zámeru na pozemku parc. č. 89, 90/ 1,2 k. ú. Nová Jelka

d) Zmluva o poskytovaní sociálnej služby

17. Diskusia

18. Návrh uznesení

19. Záver

Starosta obce dal hlasovať o vyššie uvedenom programe zasadnutia OZ. Prítomný poslanci OZ program jednohlasne schválili.

Následne starosta obce vyzval poslancov OZ, aby uviedli, či majú nejaké pripomienky alebo návrhy na doplnenie programu zasadnutia.

Prítomní poslanci OZ pripomienky ani návrhy na doplnenie programu zasadnutia nemali.

Starosta obce navrhol nasledovnú zmenu programu zasadnutia OZ:

– do bodu 16 s názvom „Rôzne“ doplniť písm. e) s názvom: „Návrh termínov plánovaných zasadnutí obecného zastupiteľstva v Jelke na rok 2022“,

– do bodu 16 s názvom „Rôzne“ doplniť písm. f) s názvom: „Žiadosť o zvýšenie príspevku Stolnotenisového klubu Jelka“,

– do bodu 16 s názvom „Rôzne“ doplniť písm. g) s názvom: „Žiadosť Simony Drozdovej o vyjadrenie k investičnému zámeru na pozemku parc. č. 693/2, 694/1, k. ú. Jelka“.

Starosta obce navrhol hlasovať o zmenenom programe zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktorý bol nasledovný:

1. Zahájenie

2. Schválenie programu zasadnutia

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie

4. Kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia

5. Interpelácia

6. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Jelka na I. polrok 2022

7. Programový rozpočet obce Jelka na roky 2022 – 2024

8. 2. úprava programového rozpočtu obce Jelka

9. Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelka č. 6/2021 o poskytovaní sociálnej služby a spôsobe a výške úhrad za sociálnu službu v obci Jelka

10. Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelka č. 7/2021 o vodách z povrchového odtoku v obci Jelka

11. Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelka č. 8/2021 o prevádzkovom poriadku pohrebísk na území obce Jelka

12. Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelka č. 9/2021 o poplatku za zber, odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu na území obce Jelka

13. Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelka č. 10/2021 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území obce Jelka

14. Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelka č. 11/2021 o podmienkach prideľovania obecných nájomných bytov a spôsobe výpočtu nájomného

15. Správa o výsledku dobrovoľnej zbierky v prospech Leonarda Daniša

16. Rôzne:

a) Žiadosť Tomáša Sichtu a Elišky Franěkovej o kúpu novovytvorenej parc. reg. „C“, parc. č. 743/2, k. ú. Jelka

b) Žiadosť Štefana Kolenčíka a Rozálie Kolenčíkovej o kúpu novovytvorenej parc. reg. „C“, parc. č. 310/2, k. ú. Nová Jelka

c) Žiadosť AD plan s. r. o. o vyjadrenie k investičnému zámeru na pozemku parc. č. 89, 90/ 1,2 k. ú. Nová Jelka

d) Zmluva o poskytovaní sociálnej služby

e) Návrh termínov plánovaných zasadnutí obecného zastupiteľstva v Jelke na rok 2022

f) Žiadosť o zvýšenie príspevku Stolnotenisového klubu Jelka

g) Žiadosť Simony Drozdovej o vyjadrenie k investičnému zámeru na pozemku parc. č. 693/2, 694/1, k. ú. Jelka

17. Diskusia

18. Návrh uznesení

19. Záver

Všetci prítomní poslanci OZ zmenený program zasadnutia OZ jednohlasne schválili.

K bodu č. 3 programu – Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie

Starosta obce určil za zapisovateľku 4. plánovaného zasadnutia OZ Mgr. Gabrielu Horváthovú. Za overovateľov zápisnice zasadnutia OZ starosta obce určil poslancov OZ: Mgr. Maroš Bánoczký, Štefan Bohony.

Prítomní poslanci OZ jednohlasne schválili za overovateľov zápisnice 4. plánovaného zasadnutia OZ vyššie uvedené osoby.

Starosta obce za návrhovú komisiu 4. plánovaného zasadnutia OZ navrhol zvoliť nasledovných poslancov OZ: František Molnár, Mgr. Zoltán Deák.

Prítomní poslanci OZ jednohlasne zvolili návrhovú komisiu OZ vo vyššie uvedenom zložení.

K bodu č. 4 programu – Kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia

Starosta obce Jelka oboznámil osoby zúčastnené na zasadnutí OZ, v akom štádiu je výkon uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia OZ:

a)uznesenie č. 64.,/2021/NZ OZ-3 – žiadosť o poskytnutie NFP na zvýšenie odolnosti kultúrnej inštitúcie v obci Jelka bola predložená.

K bodu č. 5 programu – Interpelácia

Možnosť interpelácie nikto z prítomných poslancov nevyužil.

K bodu č. 6 programu – Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Jelka na I. polrok 2022

Hlavná kontrolórka obce Jelka predniesla svoj návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2022. Rozsah kontrolnej činnosti je zameraný na kontrolu zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom obce. Plán kontrolnej činnosti sa skladá z nasledovných bodov:

1. Kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obecného úradu za 1. polrok 2022

2. Vypracovanie stanoviska k záverečnému účtu obce za rok 2022

3. Kontroly v zmysle § 18d ods. 2 zákona o obecnom zriadení

4. Operatívne kontroly

Hlavná kontrolórka špecifikovala aj ostatnú činnosť, ktorú plánuje vykonávať:

– účasť na rokovaniach obecného zastupiteľstva,

– vzdelávanie, účasť na seminároch,

– spolupráca s inými (štátnymi a samosprávnymi) kontrolnými orgánmi,

– konzultácie, príprava k výkonu kontrolnej akcie, zjednocovanie metodických postupov výkonu kontroly všeobecne a v konkrétnych prípadoch.

Hlavná kontrolórka bude vykonávať kontrolnú činnosť v súlade so zákonom o obecnom zriadení a zákonom o finančnej kontrole a audite.

Prítomní poslanci OZ jednohlasne schválili vyššie špecifikovaný plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2022. Schválený plán kontrolnej činnosti je podľa § 18e zákona o obecnom zriadení poverením na vykonanie kontroly.

K bodu č. 7 – Programový rozpočet obce Jelka na roky 2022 – 2024

Návrh programového rozpočtu obce Jelka na roky 2022 – 2024 bol zverejnený dňa 23.11.2021. Tento programový rozpočet obce Jelka bol prerokovaný komisiou pre regionálny rozvoj a finančné hospodárstvo dňa 30.11.2021.

Komisia hodnotila programový rozpočet obce Jelka na roky 2022 – 2024 kladne, verí, že bude plnený tak, ako bol naplánovaný. Poukázala na navýšenie položky na údržbu ciest, chodníkov, opravy na dvojnásobok, t. j. na 30 000,00 €, čo je vzhľadom na stav ciest a chodníkov opodstatnené.

Hlavná kontrolórka obce Jelka predniesla odborné stanovisko k návrhu rozpočtu obce Jelka na rok 2022 a k viacročnému rozpočtu obce Jelka na roky 2023 a 2024. V zhrnutí uviedla, že spracovateľ pri tvorbe návrhu rozpočtu vychádzal z reálnych čísiel rozpočtu, ako aj z plánovaných potrieb na realizáciu investičných zámerov. Návrh rozpočtu svojou koncepciou rešpektuje všetky právne normy a všeobecne záväzné právne predpisy spojené s prípravou rozpočtu obce. Rozpočet je spracovaný transparentne, zohľadňuje súčasnú ekonomickú situáciu obce, ako  aj predpokladaný vývoj hospodárenia SR, je zostavený v súlade s § 9 a 10 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Návrh rozpočtu zohľadňuje všeobecne záväzné nariadenia, ktoré sú jeho súčasťou a ich schválenie je nevyhnutnou podmienkou jeho schválenia v predloženej forme. Návrh rozpočtu a súvisiace VZN boli sprístupnené verejnosti dňa 23.11.2021 (spôsobom v obci obvyklým, t. j. úradná tabuľa, webová stránka obce) v zákonom stanovenej lehote, t. j. najmenej 15 dná pred jeho schválením OZ, v súlade s § 9 ods. 2 zákona o obecnom zriadení. Predložený návrh rozpočtu na rok 2022 zabezpečuje financovanie základných funkcií samosprávy a preneseného výkonu štátnej správy za predpokladu dôsledného rešpektovania právnych predpisov a dodržiavania maximálnej hospodárnosti pri vynakladaní rozpočtových prostriedkov. Odporučila OZ schváliť návrh rozpočtu obce na rok 2022 a návrh rozpočtu obce na roky 2023 – 2024 zobrať na vedomie.

9 z prítomných poslancov OZ hlasovalo za predložený a zverejnený programový rozpočet obce Jelka na rok 2022. 1 poslanec sa zdržal hlasovania. Všetci prítomní poslanci OZ zobrali návrh predloženého a zverejneného programového rozpočtu obce Jelka na rok 2023 – 2024 a stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Jelka na rok 2022 – 2024 na vedomie.

K bodu č. 8 programu – 2. úprava programového rozpočtu obce Jelka

2. úprava programového rozpočtu obce Jelka bola zverejnená dňa 23.11.2021. Táto 2. úprava programového rozpočtu obce Jelka bola prerokovaná komisiou pre regionálny rozvoj a finančné hospodárstvo dňa 30.11.2021.

Komisia poukázala na chybu v počítaní (1000,00 €) v rámci programu 11.1.1. V ostatnej časti nemala k 2. úprave programového rozpočtu obce Jelka pripomienky.

Ekonómka vysvetlila chybu v počítaní. V čase vyhotovovania zverejneného návrhu 2. úpravy rozpočtu neboli celkom presne určiteľné náklady na údržbu. Z uvedeného dôvodu vznikol vyššie uvedený rozdiel v počítaní. V predloženom návrhu 2. úpravy rozpočtu je to už upravené.

Ekonómka následne poukázala na navýšenie bežných výdavkov oproti zverejnenej 2. úprave rozpočtu:

1. program 3.3.1 sa zvýši o 3000,00 € z dôvodu opravy vykurovacieho systému v podnikateľskom inkubátore,

2. program 4.5.1 sa zvýši o 3000,00 € z dôvodu zámočníckych prác na cintoríne,

3. program 8.2.1 sa zvýši o 4000,00 € z dôvodu opravy vykurovacieho systému v kultúrnom dome,

4. program 10.1.1 sa zvýši o 3000,00 € z dôvodu nákupu stromov na náhradnú výsadbu,

5. program 13.1.3 sa zvýši o 3000,00 € z dôvodu nákupu svetelných vianočných ozdôb,

6. program 11.1.1 za zvýši o 1000,00 € z dôvodu údržby bytov.

9 z prítomných poslancov OZ schválilo 2. úpravu rozpočtu obce Jelka na rok 2021 a jej rozpočtových organizácií. 1 poslanec OZ sa zdržal hlasovania.

Všetci prítomní poslanci OZ schválili úpravu rozpočtu obce Jelka ku dňu 31.12.2021 podľa skutočného stavu.

K bodu č. 9 programu – Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelka č. 6/2021 o poskytovaní sociálnej služby a spôsobe a výške úhrad za sociálnu službu v obci Jelka

VZN bolo vypracované v reakcii na žiadosť Františeka Molnára, miesto podnikania Hlavná 1215/122, Jelka, IČO: 43 198 406 o zvýšenie stravného pre dôchodcov o 0,40 € na osobu, t. j. z pôvodnej  sumy obeda 2,90 € na 3,30 €. Zvýšenie príspevku odôvodnil tým, že ceny energií sa zvýšili, elektrina o 9 %, plyn o 5 %, voda o 3,2 % a potraviny o 5,8 %.

VZN bolo zverejnené na úradnej tabuli obce Jelka a na webovej stránke obce Jelka od 02.11.2021 do 06.12.2021. Lehota na spripomienkovanie uplynula dňa 30.11.2021. Starosta obce navrhol nasledovné zmeny:

1. Účinnosť VZN stanoviť od 01.01.2022 s podmienkou, že príspevok na stravu za mesiac január 2022 bude vyplatený v mesiaci február 2022 (v januári dochádza k valorizácii dôchodkov).

2. Upraviť číslovanie odsekov v § 2.

3. V § 2 ods. 10 zmeniť „§ 2 ods. 7“ na „§ 2 ods. 9“.

9 z prítomných poslancov OZ schválili vyššie uvedené VZN č. 6/2021 s navrhovanými zmenami. 1 poslanec OZ sa zdržal hlasovania.

K bodu č. 10 programu – Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelka č. 7/2021 o vodách z povrchového odtoku v obci Jelka

VZN bolo vypracované za účelom predchádzania vzniku záplav po prívalových dažďoch. VZN bolo zverejnené na úradnej tabuli obce Jelka a na webovej stránke obce Jelka od 09.11.2021 do 06.12.2021. Lehota na spripomienkovanie uplynula dňa 30.11.2021. Pripomienky neboli žiadne. Starosta obce navrhuje nasledovné zmeny:

1.§ 2 ods. 4 upraviť nasledovne: „Pri odvádzaní dažďovej vody z povrchového odtoku nesmie dôjsť k narušeniu vlastníckeho práva susedných nehnuteľností a ani k poškodeniu priľahlých nehnuteľností vplyvom nevhodného umiestnenia trativodu, vsakovacieho objektu alebo odkvapu.“

2. § 3 ods. 2 upraviť nasledovne: „Porušenie povinnosti a zákazu ustanoveného týmto VZN právnickou osobou alebo fyzickou osobou oprávnenou na podnikanie je iným správnym deliktom, za ktorý môže obec podľa § 27b ods. 2 zákona o obecnom zriadení uložiť pokutu do 6 638 €.“

Prítomní poslanci OZ jednohlasne schválili VZN č. 7/2021 o vodách z povrchového odtoku v obci Jelka s vyššie uvedenými zmenami.

K bodu č. 11 programu – Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2021 o prevádzkovom poriadku pohrebísk na území obce Jelka.

VZN bolo zverejnené na úradnej tabuli obce Jelka a na webovej stránke obce Jelka od 19.11.2021 do 06.12.2021. Lehota na spripomienkovanie uplynula dňa 30.11.2021. Pripomienky neboli žiadne. Starosta obce navrhol nasledovné zmeny:

1. § 3 ods. 14 upraviť nasledovne: „Ak príslušenstvo hrobu svojim opotrebením a znehodnotením ohrozuje bezpečnosť okolia  hrobového miesta, nájomca bez zbytočného odkladu zabezpečí nápravu na vlastné náklady. Ak nájomca vzniknuté nedostatky neodstráni, prevádzkovateľ pohrebiska zabezpečí príslušenstvo hrobu a zaistí bezpečnosť na náklady a riziko nájomcu hrobového miesta.“

2. § 3 ods. 16 upraviť nasledovne: „Nájomca odstráni z hrobového miesta znehodnotenú kvetinovú výzdobu, odpad z vyhorených sviečok a predmety znehodnocujúce estetický vzhľad pohrebiska.“

3. § 3 ods. 18 upraviť nasledovne: „Ak nie je dohodnuté inak a neplynie tlecia doba, po úmrtí nájomcu hrobového miesta sú jeho pozostatky uložené do hrobu, ktorého bol nájomcom, prenajímateľ zabezpečí úhradu nájomného počas tlecej doby od osoby, ktorá je obstarávateľom pohrebu alebo od osoby blízkej.“

4. § 5 ods. 7 upraviť nasledovne: „Uskutočňovanie pietnych a spomienkových akcii na pohrebisku je možné iba so súhlasom prevádzkovateľa pohrebiska a s platným povolením organizátora na zhromaždenie podľa osobitného predpisu.“

5. § 7 ods. 4 písm. c) upraviť nasledovne: „prevziať od prevádzkovateľa pohrebiska obradnú sieň a po skončení rozlúčky ju odovzdať prevádzkovateľovi pohrebiska bez poškodenia.“

6. § 8 ods. 2 upraviť nasledovne: „Osoby vykonávajúce práce na pohrebisku pre nájomcu hrobového miesta sa riadia prevádzkovým poriadkom pohrebiska.“

7. § 8 ods. 3 upraviť nasledovne: „Stavby pomníkov a príslušenstva hrobu sa môžu vykonať na základe zmluvy alebo objednávky nájomcu hrobového miesta, ktorý je objednávateľom týchto stavieb alebo si tieto stavby vykonáva nájomca sám. Začatie prác na príslušenstve hrobu je možné až po získaní povolenia na dané práce od prevádzkovateľa pohrebiska. Bez povolenia na kamenárske práce je zakázané budovanie akéhokoľvek hrobového príslušenstva kamenármi na pohrebiskách.“

8. § 9 ods. 2 upraviť nasledovne: „Prevádzkovateľ pohrebiska môže vstup na pohrebisko alebo jeho časť dočasne zakázať alebo obmedziť, a to počas vykonávania terénnych úprav na pohrebisku, počas vykonávania exhumácie, slávnostného kladenia vencov, počas snehovej kalamity, poľadovice alebo ak nie je možné zabezpečiť bezpečnosť návštevníkov pohrebiska. Prevádzkovateľ pohrebiska zabezpečuje v zimnom období len nevyhnutnú údržbu hlavných komunikácií na pohrebisku podľa svojich možností.“

Prítomní poslanci OZ navrhli nasledovnú zmenu:

1. § 8 ods. 4 písm. c) upraviť nasledovne: „základy musia byť vykopané do nezamŕzateľnej hĺbky, musia byť dimenzované so zreteľom na únosnosť pôdy, nesmie sa vybetónovať viac, než sú základy hrobového miesta (s výnimkou miesta medzi jednotlivými hrobmi), nájomca si prenajíma hrobové miesto 110 x 240 cm alebo 210 x 240 cm, nájomca nemá právo vybetónovať plochu pred a za hrobom, vykladať plochu pred a za hrobom zámkovou dlažbou alebo ju spevňovať iným spôsobom,“

Prítomní poslanci OZ jednohlasne schválili Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2021 o prevádzkovom poriadku pohrebísk na území obce Jelka s vyššie uvedenými zmenami.

K bodu č. 12 programu – Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelka č. 9/2021 o poplatku za zber, odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu na území obce Jelka

Prijatie tohto VZN je nevyhnuté z dôvodu rapídneho zvýšenia cien za zber odpadu. Prax je taká, že nové skládky odpadov sa neotvárajú, staré sa zatvárajú, vláda má ambíciu riešiť problematiku odpadov jeho spaľovaním, spaľovní na Slovensku je však málo a bude trvať niekoľko rokov, kým sa vybudujú nové. Z uvedeného dôvodu zberné spoločnosti radikálne zvyšujú svoje ceny za zber odpadu. Cieľom tohto VZN je motivovať poplatníkov k triedeniu odpadov. Výška poplatku sa bude odvíjať od množstva vyprodukovaného komunálneho odpadu.

VZN bolo zverejnené na úradnej tabuli obce Jelka a na webovej stránke obce Jelka od 22.11.2021 do 07.12.2021. Lehota na spripomienkovanie uplynula dňa 03.12.2021. Pripomienky neboli žiadne. Starosta obce po pracovnej porade s poslancami OZ navrhol nasledovné zmeny:

1. § 4 ods. 2 sa mení nasledovne: „Na území obce Jelka je možné zvoliť vývoz komunálneho odpadu 1 x za dva týždne, t. j. spolu 26 vývozov za kalendárny rok alebo 1 x za 4 týždne, t. j. 13 vývozov za kalendárny rok. Ak nie je dohodnuté inak, má sa za to, že 1 až 2 členná domácnosť si zvolila vývoz komunálneho odpadu 1 x za 4 týždne, t. j. 13 vývozov za kalendárny rok a 3 a viac členná domácnosť si zvolila vývoz komunálneho odpadu 1 x za dva týždne, t. j. 26 vývozov za kalendárny rok.“

2. Zrušuje sa § 4 ods. 3 písm. a) a k tomu sa prispôsobí označenie jednotlivých bodov § 4 ods. 3.

3. Zrušuje sa § 4 ods. 4. a k tomu sa prispôsobí označenie jednotlivých odsekov § 4.

4. § 4 ods. 7 písm. a) sa mení nasledovne: „Za komunálny odpad vo výške 0,0375 € / 1 liter komunálneho odpadu / 1 vývoz, t. j. 4,50 € za 120 l smetnú nádobu za 1 vývoz, 9,00 € za 240 l smetnú nádobu za 1 vývoz, 41,25 € za 1100 l smetnú nádobu za 1 vývoz.“

5. Zrušuje sa § 4 ods. 7 písm. b) a tomu sa prispôsobí sa onačenie jednotlivých bodov v § 4 ods. 7.

6. § 4 ods. 7 písm. c) sa mení nasledovne: „Za individuálny vývoz komunálneho odpadu uloženom vo vreci označenom obcou, ktoré je možné zakúpiť si na Obecnom úrade obce Jelka, v Podnikateľskom inkubátore v Jelke alebo na miestnom zbernom mieste vo výške 4 € / 120 l vrece.“

7. Doplní sa § 4 ods. 8, ktorý znie nasledovne: „Poplatník má možnosť voľby počtu vývozov, a to vývoz komunálneho odpadu 1 x za dva týždne, t. j. spolu 26 vývozov za kalendárny rok alebo 1 x za 4 týždne, t. j. 13 vývozov za kalendárny rok. Ak nie je dohodnuté inak, má sa za to, že 1 až 2 členná domácnosť si zvolila vývoz komunálneho odpadu 1 x za 4 týždne, t. j. 13 vývozov za kalendárny rok a 3 a viac členná domácnosť si zvolila vývoz komunálneho odpadu 1 x za dva týždne, t. j. 26 vývozov za kalendárny rok. Ak vznikne rozdiel medzi vyúčtovaným počtom vývozov za kalendárny rok a skutočným počtom vývozov za kalendárny rok, tento nedoplatok alebo preplatok sa vyúčtuje v nasledujúcom zdaňovacom období.

8. § 7 sa upraví nasledovne: „Obec poplatok zníži na polovicu, ak: a) poplatník o to písomne požiada, preukáže, sa že v zdaňovacom období študuje mimo obce Jelka a preukáže sa pobyt na školskom internáte počas zdaňovacieho obdobia, alebo b) poplatník o to písomne požiada, preukáže, že v zdaňovacom období dovŕši 62 rokov života alebo že je osobou staršou ako 62 rokov, zvolí si a dodrží štvortýždňový interval vývozu komunálneho odpadu, t. j. 13 vývozov ročne a nemá nedoplatky na miestnom poplatku za komunálne odpady voči obci Jelka.

9. Do VZN sa doplnia prílohy: a) Príloha č. 1 – Žiadosť o zníženie poplatku, b) Príloha č. 2 – Žiadosť o odpustenie poplatku, c) Príloha č. 3 – Žiadosť o zmenu frekvencie vývozu.

9 z prítomných poslancov OZ hlasovalo za prijatie všeobecne záväzného nariadenia obce Jelka č. 9/2021 o poplatku za zber, odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu na území obce Jelka s vyššie uvedenými zmenami. Jeden poslanec sa zdržal hlasovania.

K bodu č. 13 programu – Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelka č. 10/2021 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území obce Jelka

VZN bolo zverejnené na úradnej tabuli obce Jelka a na webovej stránke obce Jelka od 19.11.2021 do 06.12.2021. Lehota na spripomienkovanie uplynula dňa 30.11.2021. Pripomienky neboli žiadne. Potreba prijatia nového VZN vznikla z dôvodu novelizácie zákona o odpadoch. Starosta obce navrhol vzhľadom na nové VZN obce Jelka č. 9/2021 nasledovné úpravy:

1. Doplniť za § 6 ods. 8 prvú vetu: „Od 01.01.2022 si poplatník môže zvoliť frekvenciu zberu KO, a to 1 x za štyri týždne alebo 1 x za dva týždne.“

2. Upraviť § 6 ods. 5 nasledovne: „V obci je zavedený množstvový zber odpadov.“

Prítomní poslanci OZ jednohlasne schválili prijatie Všeobecne záväzného nariadenia obce Jelka č. 10/2021 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území obce Jelka s vyššie uvedenými zmenami.

K bodu č. 14 programu – Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelka č. 11/2021 o podmienkach prideľovania obecných nájomných bytov a spôsobe výpočtu nájomného

Prijať nové VZN je potrebné z dôvodu novelizácie zákona o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní. VZN bolo zverejnené na úradnej tabuli obce Jelka a na webovej stránke obce Jelka od 22.11.2021 do 07.12.2021. Lehota na spripomienkovanie uplynula dňa 03.12.2021. Pripomienky neboli žiadne. Starosta obce navrhol nasledovné zmeny:

1. § 5 ods. 1 upraviť nasledovne: „Doba nájmu dohodnutá v nájomnej zmluve môže byť najviac tri roky. Toto neplatí, ak nájomcom je osoba so zdravotným postihnutím uvedeným v prílohe č. 2 zákona č. 443/2010 Z. z. alebo ak ide o osobu, ktorej sa poskytuje bytová náhrada za byt vydaný podľa osobitného predpisu. V takomto prípade môže byť doba nájmu dohodnutá v nájomnej zmluve najviac desať rokov.“

2. § 5 ods. 2 upraviť nasledovne: „V nájomnej zmluve sa upraví právo nájomcu na opakované uzavretie zmluvy o nájme nájomného bytu pri dodržaní podmienok uvedených v nájomnej zmluve a v tomto VZN a v zákone č. 443/2010 Z. z.. O možnosti opakovaného uzavretia nájomnej zmluvy žiadateľ informuje nájomcu minimálne tri mesiace pred dohodnutým termínom skončenia nájmu nájomného bytu.“

3. Do § 8 doplniť ods. 7, ktorý znie nasledovne: „Na nájomcu, ktorý spadá do kategórie vymedzenej v § 2 ods. 2 písm. f) tohto VZN sa neuplatní § 5 ods. 2 a § 8 ods. 6 tohto VZN.“

Poslanec OZ Mgr. Hakszer PhD. navrhol nasledovnú zmenu:

1.V § 1 ods. 2 „Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR“ nahradiť „Ministerstvo dopravy a výstavby SR.

Prítomní poslanci OZ jednohlasne schválili VZN obce Jelka č. 11/2021 o podmienkach prideľovania obecných nájomných bytov a spôsobe výpočtu nájomného s vyššie uvedenými zmenami.

K bodu č. 15 programu – Správa o výsledku dobrovoľnej zbierky v prospech Leonarda Daniša.

OZ obce Jelka uznesením č. 52.,/2021/NZ OZ-2 zo dňa 24.08.2021 vyhlásilo dobrovoľnú zbierku na rehabilitáciu pre Leonarda Daniša. Dobrovoľná zbierka trvala od 01.09.2021 – 30.11.2021. Bolo vyzbieraných 385,73 €. Vyzbierané peňažné prostriedky budú odovzdané Leonardovi Danišovi.

Prítomní poslanci OZ správu o výsledku dobrovoľnej zbierky v prospech Leonarda Daniša zobrali na vedomie.

K bodu č. 16 programu – Rôzne

a) Žiadosť Tomáša Sichtu a Elišky Franěkovej o kúpu novovytvorenej parc. reg. „C“, parc. č. 743/2, k. ú. Jelka

Tomáš Sichta, trvale bytom Hlavná 347/45, Jelka a Eliška Franěková, trvale bytom Ružová dolina 658/14, Jelka požiadali obec Jelka, aby im predala novovytvorenú parcelu reg. „C“, parc. č. 743/2, výmera 181 m², druh pozemku ostatná plocha, k. ú. Jelka, ktorá bola odčlenená od parcely reg „C“, parc. č. 743, výmera 201 m², druh pozemku ostatná plocha, k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 1301 (ďalej len „novovytvorený pozemok“). Prílohou tejto žiadosti bol geometrický plán č. 252/2021 vypracovaný Ing. Katarínou Szomolaiovou, B. Balogha 3006/2, Galanta, IČO: 14 066 947.

Obec Jelka objednala vypracovanie znaleckého posudku za účelom stanovenia všeobecnej hodnoty novovytvoreného pozemku. Všeobecná hodnota novovytvoreného pozemku bola znaleckým posudkom č. 58/2021 vyhotoveným Ing. Tünde Panyikovou, č. 767, Matúškovo, ev. č. znalca: 914 248 stanovená vo výške 2984,69 € / 181 m² (16,49 € / 1m²).

Zámer na predaj novovytvoreného pozemku bol zverejnený na úradnej tabuli obce Jelka a na webovej stránke obce Jelka od 10.11.2021 do 06.12.2021.

Starosta obce dal priestor na diskusiu ohľadne kúpnej ceny novovytvoreného pozemku. Poučil poslancov, že kúpna cena nemôže byť nižšia ako všeobecná hodnota novovytvoreného pozemku.

Prítomní poslanci sa jednohlasne zhodli na tom, že schvaľujú predaj novovytvoreného pozemku do podielového spoluvlastníctva vyššie uvedených žiadateľov (každému žiadateľovi o veľkosti podielu ½ z celku) z dôvodu hodného osobitného zreteľa (obec Jelka pozemok nevyužíva a neplánuje ho zahrnúť do svojich investičných aktivít, žiadatelia novovytvorený pozemok dlhodobo užívajú a zveľaďujú, novovytvorený pozemok susedí s pozemkami vo vlastníctve žiadateľov, predajom novovytvoreného pozemku dôjde k usporiadaniu majetkovoprávnych vzťahov k pozemku, ktorý tvorí súčasť oploteného areálu žiadateľov. Kúpnu cenu určili v súlade so zákonom vo výške 28 € / 1m², t. j. 5068,00 € / 181 m².

Prítomní poslanci sa jednohlasne zhodli aj na tom, že kupujúci uhradia náklady za vyhotovenie znaleckého posudku vo výške 150,- € a správny poplatok za návrh na vklad. Zároveň schválili aj znenie predloženej kúpnej zmluvy.

b) Žiadosť Štefana Kolenčíka a Rozálie Kolenčíkovej o kúpu novovytvorenej parc. reg. „C“, parc. č. 310/2, k. ú. Nová Jelka

Obci bola doručená žiadosť Štefana Kolenčíka, naposledy bytom Mostová 809, Jelka a Rozálie Kolenčíkovej, trvale bytom Mostová 809, Jelka o kúpu novovytvorenej parcely reg. „C“, parc. č. 310/2, výmera 14 m², druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, k. ú. Nová Jelka, ktorá vznikla odčlenením od parc. reg. „C“, parc. č. 310, výmera 158 m², druh pozemku záhrada, k. ú. Nová Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 1684.

Vzhľadom na to, že žiadateľ Štefan Kolenčík zomrel, starosta obce navrhol túto žiadosť odročiť do skončenia dedičského konania. Prítomní poslanci takéto odročenie jednohlasne schválili.

c) Žiadosť AD plan s. r. o. o vyjadrenie k investičnému zámeru na pozemku parc. č. 89, 90/ 1,2 k. ú. Nová Jelka

Obci bola doručená žiadosť Jaroslawa Olszewskiho, trvale bytom Novojelčanská 854/74, Jelka, v. z. AD plan s. r. o. o vyjadrenie k investičnému zámeru na pozemkoch parc. reg. „C“, parc. č. 89, 90/1, 90/2, k. ú. Nová Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 22 z dôvodu výstavby IBV v Jelke.

Investičný zámer je v súlade s územným plánom obce Jelka a so záujmami obyvateľov obce Jelka.

Prítomní poslanci jednohlasne schválili vyššie uvedenú investičnú činnosť v obci Jelka.

d) Zmluva o poskytovaní sociálnej služby

Možnosť uzavretia zmluvy o poskytovaní sociálnej služby medzi obcou Jelka, Mierová 959/17, 925 23 Jelka, IČO: 00 306 011 a Františekom Molnárom, s miestom podnikania Hlavná 1215/122, 925 23 Jelka, IČO: 43 198 406 je upravená v 2 ods. 9 VZN č. 6/2021, ktoré bolo prijaté na tomto zasadnutí OZ. Predmetom zmluvy je poverenie na realizáciu podpornej služby, ktorou je poskytovanie sociálnej služby v jedálni podľa zák. č. 448/2008 Z. z., úprava práv a povinností, ktoré súvisia s realizáciou podpornej služby, dohoda o výške, rozsahu a podmienkach poskytovania finančného príspevku na jedno teplé jedlo denne pre jednu osobu.

9 z prítomných poslancov OZ schválilo uzavretie vyššie uvedenej zmluvy a schválili znenie zmluvy. Jeden poslanec OZ sa zdržal hlasovania.

e) Návrh termínov plánovaných zasadnutí obecného zastupiteľstva v Jelke na rok 2022

Starosta a prítomní poslanci OZ sa zhodli na nasledovných termínoch zasadnutí OZ obce Jelka na rok 2022: 22.02.2022, 26.04.2022, 28.06.2022 a 13.09.2022.

f) Žiadosť o zvýšenie príspevku Stolnotenisového klubu Jelka

Obci bola doručená žiadosť Stolnotenisového klubu STK Jelka na zvýšenie mesačnej finančnej podpory obce z 220,00 € na 300,00 € od 01.01.2022. Kvalita Stolnotenisového klubu Jelka rastie. Klub je úspešný na rôznych súťažiach. Klub sa rozrástol o tretie družstvo, ktoré je tvorené najmä deťmi z obce Jelka. Deti neplatia členský príspevok. Z príspevku obce budú hradené cesty na súťaže, tréneri a športové potreby. Navýšenie podpory pomôže udržať naštartovanú úroveň a úspešné reprezentovanie obce Jelka.

8 z prítomných poslancov OZ schválilo navýšenie mesačného príspevku Stolnotenisového klubu STK Jelka od 01.01.2022 na 320,00 €. 2 poslanci OZ sa zdržali hlasovania.

g) Žiadosť Simony Drozdovej o vyjadrenie k investičnému zámeru na pozemku parc. č. 693/2, 694/1, k. ú. Jelka

Obci bola doručená žiadosť Simony Drozdovej, Legionárska 673/64, 911 01 Trenčín o vyjadrenie k investičnému zámeru na pozemkoch parc. reg. „C“, parc. č. 693/2, 694/1, k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 4486 z dôvodu výstavby IBV – Čerešňová alej v Jelke.

Investičný zámer je v súlade s územným plánom obce Jelka a so záujmami obyvateľov obce Jelka.

Prítomní poslanci jednohlasne schválili vyššie uvedenú investičnú činnosť v obci Jelka.

K bodu č. 17 programu – Diskusia

Starosta obce dal priestor na diskusiu.

Poslankyňa OZ Mgr. Denisa Letušeková poukázala na problém s verejnou dopravou v BSK, ktorý vznikol potom, ako túto začala prevádzkovať spoločnosť Arriva. Informovala sa, či obec Jelka nevie pomôcť cestujúcim.

Starosta obce s poľutovaním uviedol, že obec nemôže suplovať záväzky verejného dopravcu v BSK, ale spolupracuje s novým dopravcom a BID na riešení situácie.

Nikto z prítomných neotvoril diskusiu na ďalšiu tému, ktorá by mala byť predmetom diskusie zasadnutia obecného zasadnutia obce Jelka.

K bodu č. 18 programu – Návrh uznesení

Návrhová komisia prečítala návrh uznesení.

K bodu č. 19 programu – Záver

Keďže neboli vznesené iné pripomienky a námety po prerokovaní všetkých bodov programu starosta  obce poďakoval poslancom OZ a ostatným zúčastneným osobám za účasť a ukončil zasadnutie OZ.

                                                                                                          Ing. Gabriel Kiš

                                                                                                            starosta obce

Overovatelia zápisnice:        Mgr. Maroš Bánoczký

                                               Štefan Bohony

Prednostka:                           MSc. Melinda Németh

Zapisovateľka:                      Mgr. Gabriela Horváthová

Zasadnutie obecného zastupiteľstva prebiehalo od 18:00 hod. do 22:00 hod..

UZNESENIA

z 4. plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Jelka zo dňa 07.12.2021

Obecné zastupiteľstvo obce Jelka

Hlasovanie: Mgr. Bánoczký, M., Bohony, Š., Mgr. Deák, Z., Mgr. Hakszer, R. PhD., Kovács, J., Mgr. Laurič, I., Mgr. Letuseková, D., Molnár, F., Ing. Ruman, T., Török, P.

 
 
Uznesením  č. 65.,/2021/OZ-4:

schvaľuje

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Jelka na I. polrok 2022

Hlasovalo: 10                          Za: 10                          Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 66.,/2021/OZ-4:
a)schvaľuje

Programový rozpočet obce Jelka na rok 2022.
 
Hlasovalo: 10              Za: 9                            Proti: 0                        Zdržal sa: 1
Uznesenie bolo schválené a podpísané.
 
b)berie na vedomie

Návrh programového rozpočtu obce Jelka na rok 2023-2024.
Uznesenie bolo podpísané.

 
c)berie na vedomie
Stanovisko hlavného kontrolóra k Návrhu programového rozpočtu obce Jelka na rok 2022- 2024.
Uznesenie bolo podpísané.
 

Uznesením  č. 67.,/2021/OZ-4:
a)schvaľuje
2. úpravu rozpočtu obce Jelka na rok 2021 a jej rozpočtových organizácií.
 
Hlasovalo: 10              Za: 9                            Proti: 0                        Zdržal sa: 1
Uznesenie bolo schválené a podpísané.
 
b)schvaľuje
Úpravu rozpočtu obce Jelka ku dňu 31.12.2021 podľa skutočného účtovného stavu.

 
Hlasovalo: 10              Za: 10                          Proti: 0                        Zdržal sa: 0
Uznesenie bolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 68.,/2021/OZ-4:

schvaľuje

Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelka č. 6/2021 o poskytovaní sociálnej služby, o spôsobe a výške úhrad za sociálnu službu v obci Jelka.

Hlasovalo: 10                          Za: 9                            Proti: 0                        Zdržal sa: 1

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 69.,/2021/OZ-4:

schvaľuje

Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelka č. 7/2021 o vodách z povrchového odtoku v obci Jelka.

Hlasovalo: 10                          Za: 10                          Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 70.,/2021/OZ-4:

schvaľuje

Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelka č. 8/2021 o prevádzkovom poriadku pohrebísk na území obce Jelka.

Hlasovalo: 10                          Za: 10                          Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 71.,/2021/OZ-4:

schvaľuje

Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelka č. 9/2021 o poplatku za zber, odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu na území obce Jelka.

Hlasovalo: 10                          Za: 9                            Proti 0                         Zdržal sa: 1

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 72.,/2021/OZ-4:

schvaľuje

Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelka č. 10/2021 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území obce Jelka.

Hlasovalo: 10                          Za: 10                          Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 73.,/2021/OZ-4:

schvaľuje

Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelka č. 11/2021 o podmienkach prideľovania obecných nájomných bytov a spôsobe výpočtu nájomného.

Hlasovalo: 10                          Za: 10                          Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 74.,/2021/OZ-4:

berie na vedomie

Správu a vyúčtovaní dobrovoľnej zbierky, ktorá bola vyhlásená uznesením Obecného zastupiteľstva obce Jelka č. 52.,/2021/NZ OZ-2 zo dňa 24.08.2021.

Uznesenie bolo podpísané.

Uznesením  č. 75.,/2021/OZ-4:

schvaľuje

Žiadosť Tomáša Sichtu, rod. Sichta, nar. xx.xx.xxxx, trvale bytom  Hlavná 347/45, 925 23 Jelka a Elišky Franěkovej, rod. Franěková, nar. xx.xx.xxxx, trvale bytom Ružová dolina, 658/14, 925 23 Jelka (ďalej len „žiadatelia“), o kúpu novovytvoreného pozemku parc. reg. “C” KN, parc. č.  743/2, druh pozemku ostatné plochy, výmera 181 m², k. ú. Jelka ktorý bol geometrickým plánom číslo 252/2021 na oddelenie p. č. 743/4, 743/5, vyhotoveným: Ing. Katarínou Szomolaiovou, B. Balogha 3006/2, 924 01 Galanta, IČO: 14 066 947, dňa 13.07.2021, autorizačne overeným Ing. Katarínou Szomolaiovou, autorizovaným geodetom a kartografom dňa 13.07.2021 a úradne overeným Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom dňa 23.07.2021, č. 1013/2021 oddelený od pozemku parc. reg. “C” KN, parc. č. 743/2, druh pozemku ostatná plocha, výmera 201 m²,  k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta, ktorý je evidovaný Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 1301, (ďalej len „novovytvorený pozemok“) do podielového spoluvlastníctva žiadateľov (každému žiadateľovi o veľkosti spoluvlastníckeho podielu ½ z celku), a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že obec Jelka pozemok nevyužíva a neplánuje ho zahrnúť do svojich investičných aktivít, žiadatelia pozemok dlhodobo užívajú a zveľaďujú, pozemok bezprostredne susedí s pozemkami, ktoré sú vo vlastníctve žiadateľov, a to pozemkom parcely reg. „C“ KN, parc. č. 737/2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, výmera 245 m², k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidovaný Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 98 a pozemkom parcely reg. „C“ KN, parc. č. 737/1, druh pozemku záhrada, výmera 262 m², k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidovaný Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 98 (ďalej len „susedné pozemky“), predajom novovytvoreného pozemku dôjde k usporiadaniu majetkovoprávnych vzťahov k pozemku, ktorý tvorí súčasť oploteného areálu vo vlastníctve žiadateľov.

Vychádzajúc zo znaleckého posudku č. 58/2021 vyhotoveného znalkyňou Ing. Tünde Panyikovou, so sídlom Matúškovo 767, 925 01 Matúškovo, ev. č. znalca: 914248 v spojení s uznesením obecného zastupiteľstva obce Jelka č. 75.,/2021/OZ-4 zo dňa 07.12.2021 je kúpna cena novovytvoreného pozemku vo výške 5068,00 € (28 €/1m², 5068,00 €/ 181 m²).

Žiadatelia uhradia všetky náklady spojené s povolením vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.

Žiadatelia uhradia náklady na vyhotovenie znaleckého posudku č. 58/2021 vyhotoveného znalkyňou Ing. Tünde Panyikovou, so sídlom Matúškovo 767, 925 01 Matúškovo, ev. č. znalca: 914248 vo výške 150,- €.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh kúpnej zmluvy.

Hlasovalo: 10                          Za: 10                          Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov a podpísané starostom obce.

Uznesením  č. 76.,/2021/OZ-4:

odročuje

Žiadosť neb. Štefana Kolenčíka, naposledy bytom Mostová 809/17, 925 23 Jelka (ďalej len „Štefan Kolenčík“) a Rozálie Kolenčíkovej, trvale bytom Mostová 809/17, 925 23 Jelka (ďalej len „Rozália Kolenčíková“) o kúpu novovytvoreného pozemku parc. reg. „C“, parc. č. 310/2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, výmera 14 m², k. ú. Nová Jelka do ukončenia dedičského konania po poručiteľovi Štefanovi Kolenčíkovi.

Hlasovalo: 10                          Za: 10                          Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 77.,/2021/OZ-4:

Podľa § 4 ods. 3 písm. d) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov

schvaľuje

investičnú činnosť v obci Jelka na parc. reg. „C“. parc. č. 89, 90/1, 90/2 k. ú. Nová Jelka, na základe žiadosti Jaroslawa Olszewskiho, nar. xx.xx.xxxx, trvale bytom Novojelčanská 854/74, 925 23 Jelka.

Hlasovalo: 10                          Za: 10                          Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 78.,/2021/OZ-4:

schvaľuje

Uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby s fyzickou osobou – podnikateľom: František Molnár, IČO: 43 198 406, s miestom podnikania Hlavná 1215/122, 925 23 Jelka.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje znenie zmluvy.

Hlasovalo: 10                          Za: 9                            Proti: 0                        Zdržal sa: 1

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 79.,/2021/OZ-4:

schvaľuje

Návrh termínov plánovaných zasadnutí obecného zastupiteľstva obce Jelka na rok 2022: 22.02.2022, 26.04.2022, 28.06.2022, 13.09.2022.

Hlasovalo: 10                          Za: 10                          Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 80.,/2021/OZ-4:

schvaľuje

Zvýšenie finančnej podpory obce Jelka v prospech Stolnotenisového klubu STK Jelka z 220 € na 320 € / mesačne od 01.01.2022.

Hlasovalo: 10                          Za: 8                            Proti: 0                        Zdržal sa: 2

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 81.,/2021/OZ-4:

Podľa § 4 ods. 3 písm. d) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov

schvaľuje

investičnú činnosť v obci Jelka na parc. reg. „C“. parc. č. 693/2, 694/1 k. ú. Jelka, na základe žiadosti Simony Drozdovej, trvale bytom Legionárska 673/64, 911 01 Trenčín.

Hlasovalo: 10                          Za: 10                          Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

V Jelke dňa 16.12.2021

Ing. Gabriel Kiš

                                                                                                            starosta obce

Mellékletek

Nincsenek mellékletek.