Ugrás a tartalomra

Informácie o podávaní daňových priznaní k miestnym daniam

Közzétéve 19.1.2023.

Kategória

Obecný úrad informuje obyvateľov, že v prípade, ak u nich v roku 2022 nastali zmeny týkajúce sa vlastníckych práv k ich nehnuteľnostiam a to tak, že:

  • nadobudli do vlastníctva nehnuteľnosť (kúpou, darom, dedičstvom, stavebným povolením, kolaudáciou),
  • ubudla im nehnuteľnosť (predajom, darovaním, búracím povolením),
  • zmenili sa skutočnosti podstatné na vyrubenie dane (stali sa držiteľmi ZŤP preukazu, zmenil trvalý pobyt, zmena účelu užívania), tak sú povinní podať nové daňové priznanie na obecnom úrade do 31. januára 2023. Ak zmena nastala v dôsledku kúpnopredajnej zmluvy, tak nové daňové priznanie musí podať aj bývalý (druh priznania – čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti), aj nový vlastník pozemku a nehnuteľnosti (druh priznania – priznanie) ak vklad prebehol aj na katastri. Tie osoby, ktoré v minulom roku dostali stavebné povolenie alebo kolaudačné rozhodnutie, musia taktiež podať nové daňové priznanie. Špecifickým prípadom je, ak daňovník, ktorý nadobudne nehnuteľnosť vydražením alebo dedením v priebehu zdaňovacieho obdobia,  povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa stal vlastníkom pozemku a nehnuteľnosti. Takže to znamená, že nový vlastník je povinný podať nové daňové priznanie už v nasledujúcom mesiaci v ktorom sa stal vlastníkom a nečakať až do budúceho roka s podaním.
  • daňovník v predchádzajúcom roku kúpil alebo získal psa a ten dovŕšil vek 6 mesiacov (daň za psa)

Dovoľujeme si občanom pripomenúť, že v rámci sčítania psov v roku 2022 má obec prehľad o skutočnom počte psov.

Podať daňové priznanie môžete štyrmi spôsobmi:

  1. 1.   Osobne počas stránkových dní

Papierové formuláre na daňové priznanie budú vo vchode obecného úradu. Aj tento rok obecný úrad vychádza maximálne z ústrety občanom – tlačivá a základné informácie dostanú priamo v kancelárii daní a poplatkov v budove obecného úradu č. dverí 6. Zamestnankyňa oddelenia daní a poplatku tu okrem formulárov poskytne aj základné usmernenie, ktoré tlačivo ako vypĺňať.

  1. 2.  Poštou (vyplnený a podpísaný formulár ktorý nájdete na https://www.mfsr.sk/files/archiv/priloha-stranky/3582/68/Priloha_k_opatreniu_MF_021249_2014_725.pdf je potrebné poslať na adresu Obec Jelka, Mierová 959/17, 92523 Jelka
  2. 3. Z pohodlia domova v elektronickej forme vyplnením tlačiva na  https://www.mfsr.sk/files/archiv/priloha-stranky/3582/68/Priloha_k_opatreniu_MF_021249_2014_725.pdf         následným vytlačením, podpísaním, oskenovaním a odoslaním na emailovú adresu: dane@jelka.sk . Dovoľujeme si vás upozorniť, že v zmysle zákona o ochrane osobných údajov (GDPR) je potrebné tento naskenovaný dokument zaheslovať a heslo nám oznámiť buď telefonicky alebo SMS správou na tel.č. 0910 221 911
  3. 4.  Elektronické tlačivá k dani z nehnuteľnosti a k dani za psa v tejto forme sú k dispozícii online na internetovej stránke obce:  https://assets.onlineobec.sk/forms/dane/dan-z-nehnutelnosti.pdf

Občania, ktorí v minulom roku dovŕšili 70 rokov, nemusia požiadať o úľavu na dani, robí sa to automaticky podľa rodného čísla. Daňové priznanie nemusia podávať ani občania, u ktorých nenastali žiadne zmeny. Správca dane nebude vyrubovať miestnu daň z pozemkov a z nehnuteľnosti, pokiaľ v úhrne neprevýši sumu 3,- €.

Rozhodnutia na daň z nehnuteľnosti budú doručené v obvyklom termíne (Február/Marec).

Zároveň vyzývame občanov, aby v čo najkratšej dobe uhradili svoje nedoplatky na daniach. Informácie o stave nedoplatkov môžete získať na tel. čísle 031/ 7876 182 alebo e-mailom dane@jelka.sk .

Dokumenty na stiahnutie:

Tlačivo na daňové priznanie: https://www.mfsr.sk/files/archiv/priloha-stranky/3582/68/Priloha_k_opatreniu_MF_021249_2014_725.pdf

Príloha na zníženie alebo oslobodenie od dane: https://www.mfsr.sk/files/archiv/priloha-stranky/3581/73/09_priznanie_priloha_znizenie-oslobodenie.pdf

Poučenie na vyplnenie priznania k miestnym daniam: https://www.mfsr.sk/files/archiv/priloha-stranky/3582/68/Poucenie.pdf

Zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov bol v priebehu roku 2022 posledný raz novelizovaný zákonom č.
335/2022 Z. z., ktorým sa dopĺňa tento zákon.  – Týmto zákonom sa ustanovujú druhy miestnych daní, zdaňovacie obdobie, vymedzenie pojmov, ako: správca dane, daňovník, predmet dane, základ dane, sadzba dane, výpočet dane, oslobodenie od dane a zníženie dane, vznik a zánik daňovej povinnosti.

https://www.slov-lex.sk/static/pdf/2022/335/ZZ_2022_335_20221101.pdf
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/582/

Všeobecné záväzné nariadenie obce Jelka č. 7/2022 o miestnych daniach: 

https://jelka.sk/wp-content/uploads/dokumenty/vzn/vzn_c_7_2022_o_miestnych_daniach.pdf