Ugrás a tartalomra

Poplatok za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov

Közzétéve 28.1.2022.

Kategória

Vážení podnikatelia a živnostníci. Dovoľujeme si vás informovať o povinnosti oznámiť váš malý zdroj znečisťovania obci vždy do 15. februára.


V zmysle zákona o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia je prevádzkovateľ malého zdroja znečisťovania ovzdušia povinný oznámiť každoročne do 15. februára obci Jelka spotrebu palív a surovín z ktorých znečisťujúce látky vznikajú, a to za každý malý zdroj prevádzkovaný v obci Jelka.

Malým zdrojom znečisťovania ovzdušia je technologický celok nepatriaci do kategórie veľkých a stredných zdrojov. Sú to skládky palív, surovín, produktov a odpadov a stavby, zariadenia a činnosti znečisťujúce ovzdušie, ak nie sú súčasťou veľkého zdroja alebo stredného zdroja.

Poznáme dva typy malých zdrojov:
1.  Stacionárnym zdrojom znečisťovania je technologický celok s tepelným výkonom do 0,3 MW, sklad alebo skládka palív, surovín a produktov, skládka odpadov, lom alebo iná plocha s možnosťou zaparenia, horenia alebo úletu znečisťujúcich látok alebo iná stavba, objekt, zariadenie a činnosť, ktorá znečisťuje alebo môže znečisťovať ovzdušie: vymedzený je ako súhrn všetkých zariadení a činnosti v rámci funkčného celku a priestorového celku.   

2.  Mobilným zdrojom znečisťovania je pohyblivé zariadenie so spaľovacím motorom alebo iným hnacím motorom, ktorý znečisťuje ovzdušie – drvička na drevo alebo na betón.        


Prevádzkovateľom malého zdroja je právnická osoba oprávnená na podnikanie alebo fyzická osoba, ak zdroj znečisťovania je pravidelne využívaný na podnikateľskú činnosť. Od poplatkovej povinnosti je  oslobodená:

  • prevádzka, ktorá z jedného zdroja vykuruje aj objekt bývania v prípade, že objem spaľovania zemného plynu nepresiahne 7000 m3 za rok,
  • malý zdroj prevádzkovaný fyzickou osobou, ak zdroj nie je pravidelne využívaný na podnikateľskú činnosť,
  • malý zdroj znečisťovania prevádzkovaný obcou.

Podľa Všeobecného záväzného nariadenia obce Jelka č. 14/2019 je povinný každý prevádzkovateľ malého zdroja oznámiť každoročne do 15. februára: – spotrebu palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú,

  • druhu a kvalitatívnych ukazovateľoch palív a surovín, 
  • počet prevádzkových hodín malého zdroja znečisťovanie ovzdušia, 
  • o druhu a účinnosti odlučovacích zariadení za uplynulý rok.


Na splnenie oznamovacej povinnosti slúži tlačivo uvedené vo VZN č. 14/2019. Vyplnené tlačivo treba odovzdať na obecnom úrade, číslo dverí 6 alebo poslať poštou, prípadne online tu:

https://jelka.sk/podatelna/#podanie-tlaciva

Prosíme tých prevádzkovateľov, ktorí sú oslobodený od platenia poplatku, aby nám dali vedieť formou e-mailu (dane@jelka.sk) alebo telefonátu (031/ 7876 182), že na nich sa poplatková povinnosť nevzťahuje. Obec vyrubí poplatok na základe rozhodnutia do 31. mája.  Ročný poplatok prevádzkovateľa malého zdroja pozostáva zo súčtu poplatkov za všetkých ním prevádzkovaným malým zdrojov znečisťovania ovzdušia v obci Jelka.  

Poplatok prevádzkovateľa na spaľovanie palív so súhrnným tepelným príkonom do 0,3 MW je 15 EUR ročne, ak to nie je podľa VZN č. 14/2019 iný zdroj znečistenia, pri ktorých sa platí individuálny poplatok podľa čl.6 ods.4.


Za nesplnenie oznamovacej povinnosti podľa VZN č. 14/2019 a povinnosti určených v rozhodnutí obce, môže obec uložiť prevádzkovateľovi malého zdroja znečistenia ovzdušia pokutu do výšky 663,87€.  

Prílohu na oznámenie údajov potrebných pre určenie výšky poplatku nájdete vo VZN č. 14/2019: http://www.jelka.sk/webimages/file/2019_vzn_14_2019_maly_zdroj_znecistenia.pdf