Ugrás a tartalomra

Poskytovanie dotácií z podprogramu rozpočtu verejnoprospešné dotácie v roku 2024

Közzétéve 26.9.2023.

Obec Jelka, so sídlom Mierová 959/17, 925 23 Jelka, IČO: 00 306 011, zastúpená Ing. Gabrielom Kišom, starostom, oznamuje osobám, ktoré majú záujem o poskytnutie dotácie z podprogramu rozpočtu verejnoprospešné dotácie, že od 25.02.2023 je účinné Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelka č. 3/2023 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce (ďalej len „VZN“). VZN upravuje podmienky poskytovania dotácií z rozpočtu obce Jelka.

Podľa § 6 ods. 2 VZN, žiadosti o poskytnutie dotácie z podprogramu rozpočtu verejnoprospešné dotácie sa podávajú obci prostredníctvom podateľne obecného úradu alebo poštou v termíne do 15.10.2023.

Z vyššie uvedeného dôvodu žiadame osoby (fyzické aj právnické), ktoré majú záujem o poskytovanie dotácií podprogramu rozpočtu verejnoprospešné dotácie v roku 2024, aby v lehote do 15.10.2023 doručili obci Jelka žiadosť o poskytnutie dotácie spolu s prílohami uvedenými v § 5 ods. 2 VZN. Na neskôr doručené žiadosti obec nebude prihliadať.

Dávame do pozornosti, že žiadosť musia doručiť aj tie subjetky, ktorým je dotácia z rozpočtu obce v súčasnosti už poskytovaná. V opačnom prípade im bude poskytovanie dotácie od 01.01.2024 pozastavené.

Žiadosť si viete stiahnuť kliknutím na nižšie priložený súbor:

K žiadosti musí žiadateľ priložiť:

  1. písomné vyhlásenie žiadateľa o vyrovnaní všetkých daňových a odvodových povinností (daňový úrad, poisťovne) alebo potvrdenie príslušných orgánov o vyrovnaní všetkých daňových a odvodových povinností (daňový úrad, poisťovne) nie staršie ako tri mesiace,
  2. písomné vyhlásenie žiadateľa, že nemá voči obci a jej zriadeným a založeným organizáciám žiadne záväzky,
  3. písomné vyhlásenie žiadateľa, že nie je v konkurze,
  4. písomné vyhlásenie žiadateľa, že nie je v úpadku alebo v likvidácii,
  5. písomné vyhlásenie žiadateľa o jeho bezúhonnosti a v prípade právnickej osoby písomné vyhlásenie o bezúhonnosti s konkretizáciou, že nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie alebo trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie.

Pre zobrazenie VZN kliknite kliknite na nižšie priložený link:

https://jelka.sk/wp-content/uploads/dokumenty/vzn/zverejnene_vzn_3_2023_o_podmienkach_poskytovania_dotacii_z_rozpoctu_obce.pdf