Výzva na deratizáciu

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante vyzýva

  • fyzické osoby oprávnené na podnikanie a právnické osoby, ktoré sú podľa § 52 ods. 1 písm. j) a k) zák. č. 355/2007 Z. z. povinné vykonať deratizáciu v objedktoch určených na podnikanie, predovšetkým v objektoch školských zariadení, zdravotníckych zariadení, zariadení sociálnych služieb, bytových a polyfunkčných domoch, suterénnych a pivničných priestoroch objektov, v areáloch živočísnej výroby, v areáloch potravinárskej výroby a v potravinárskych prevádzkach, v reštauračných zariadeniach, skladoch potravín a požívatín, v skladoch ďalších komodít a skládkach komunálneho odpadu,
  • fyzické osoby – občanov na vykonanie deratizácie v pivničných priestoroch pri chovoch hospodárskych zvierat, v rodinných a bytových domoch, predovšetkým ak v ich blízkosti sú objekty určené na podnikanie uvedené vyššie,

na vykonanie deratizácie v termíne od 24.10.2022 do 27.11.2022.

Objekty, v ktorých sa bude deratizácia vykonávať, musia byť aj fyzicky upratané, zbavené materiálov a nečistôt, ktoré prispievajú k množeniu škodcov.

Pre viac informácií kliknite sem.

Közzétett 7. október 2022.
Szerkesztett 19. október 2022.