Ugrás a tartalomra

Verejná vyhláška – Oznámenie o začatí stavebného konania o povolení vodnej stavby „Ilka Residence: SO – 09časť Rozšírenie verejného vodovodu a SO – 10 časť Rozšírenie verejnej kanalizácie” podľa § 61 ods. 4 stavebnéhozákona a § 26 vodného zákona verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho pojednávania