Ugrás a tartalomra

Návrh záverečného účtu obce Jelka za rok 2022

Közzétett
29. május 2023
Közzétéve a hivatali hirdetőtáblán
29. május 2023 − 27. június 2023
Kategória

Dňom vyvesenia návrhu záverečného účtu začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu záverečného účtu v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ záverečného účtu prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

Pripomienky k návrhu záverečného účtu môžete zasielať do 12.06.2023:

  • v listinnej podobe na adresu: Obecný úrad Jelka, Mierová 959/17, 925 23 Jelka,
  • v elektronickej podobe na adresu: obec@jelka.sk,
  • ústne do zápisnice na Obecnom úrade v Jelke.

Mellékletek