Ugrás a tartalomra

OZNAM: Obstarávanie Územného plánu obce Jelka – Zmeny a doplnky č. 2.

Közzétett
3. február 2022
Közzétéve a hivatali hirdetőtáblán
3. február 2022 − 17. február 2022
Kategória

Obec Jelka

 Mierová ul. č.959/17, 925 23 Jelka

__________________________________________________________________________

Číslo: OcÚJE-250/2022                                                                                        Dňa 03.02.2022

OZNAM

Obec Jelka ako obstarávateľ územnoplánovacej dokumentácie podľa § 18 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej stavebný zákon) týmto oznamuje

začatie obstarávania 

Územného plánu obce Jelka – Zmeny a doplnky č. 2.

Obec Jelka  zabezpečuje v súlade s § 30 stavebného zákona aktualizáciu platnej územnoplánovacej dokumentácie obce, pričom sústreďuje informácie o tom, či  sa nezmenili územno-technické, hospodárske a sociálne predpoklady, na základe ktorých bola navrhnutá koncepcia organizácie územia.

Navrhované zámery a požiadavky na riešenia

(napr. požiadavky z hľadiska lokalít bývania a ich regulácie, požiadavky z hľadiska zariadení občianskej vybavenosti, priemyslu, požiadavky na riešenie dopravných závad a pod.) môžete predložiť písomne, resp. mailom s uvedeným kontaktu na odosielateľa

najneskôr do 04.03.2022 na Obecný úrad v Jelke.

                                                                                                                         Ing. Gabriel Kiš

                                                                                                                          starosta obce

Mellékletek

Nincsenek mellékletek.