Ugrás a tartalomra

Oznámenie k podávaniu kandidátnych listín pre voľby do orgánov samosprávy obcí

Közzétett
19. augusztus 2022
Közzétéve a hivatali hirdetőtáblán
19. augusztus 2022 − 2. szeptember 2022
Kategória

V súvislosti s konaním volieb do orgánov samosprávy obcí dňa 29. októbra 2022 oznamujeme, že Kandidátne listiny pre voľby do obecného zastupiteľstva obce Jelka a Kandidátne listiny pre voľby starostu obce Jelka sa doručujú Zapisovateľovi miestnej volebnej komisie. Starosta obce Jelka vymenoval zapisovateľa Miestnej volebnej komisie v Jelke pre voľby do orgánov samosprávy obcí PhDr. Nikoletu Molnáriovú


Kandidátne listiny pre voľby do obecného zastupiteľstva podávajú v listinnej forme politické strany, politické hnutia alebo ich koalície prostredníctvom svojho splnomocnenca a nezávislý kandidát osobne alebo prostredníctvom splnomocnenca, ktorého na to písomne splnomocnil.


Kandidátne listiny pre voľby starostu  podávajú v listinnej forme politické strany, politické hnutia alebo ich koalície prostredníctvom svojho splnomocnenca a nezávislý kandidát osobne alebo prostredníctvom splnomocnenca, ktorého na to písomne splnomocnil.


Kandidátne listiny sa doručujú najneskôr 60 dní predo dňom konania volieb, t.j. do 30.08.2022 vrátane


PhDr. Nikolete Molnáriovej

Obecný úrad, Mierová 959/17, Jelka

kancelária č. 10

e-mail: socialne@jelka.sk

tel. 0910 221 911

v úradných hodinách obce; prípadne vo vopred dohodnutom termíne; a v posledný deň lehoty, utorok 30.08.2022 v čase od 15.30 hod. do 24.00 hod. Jelka, Vŕbová 1080/51.


Na kandidátne listiny, ktoré neboli doručené ustanoveným spôsobom, a na kandidátne listiny doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.


Miestna volebná komisia vyzve po podpise rozhodnutia o zaregistrovaní alebo nezaregistrovaní kandidátov splnomocnencov politických strán, politických hnutí alebo ich koalícií a nezávislých kandidátov, aby si do 24 hodín osobne prevzali rozhodnutie o zaregistrovaní alebo nezaregistrovaní kandidátov. Za týmto účelom je potrebné zapisovateľovi miestnej volebnej komisie oznámiť telefonický kontakt a e-mail na splnomocnenca a náhradníka splnomocnenca politickej strany, politického hnutia alebo ich koalície a na nezávislého kandidáta.

Mellékletek

Nincsenek mellékletek.