Ugrás a tartalomra

Oznámenie o zániku mandátu poslanca a oznámenie o nastúpení náhradníka

Közzétett
4. július 2023
Közzétéve a hivatali hirdetőtáblán
4. július 2023 − 20. július 2023
Kategória

Podľa § 25 ods. 2  písm. c) zákona o obecnom zriadení, mandát poslanca zaniká vzdaním sa mandátu.

Podľa § 192 ods. 1 zákona o podmienkach výkonu volebného práva, ak zanikol mandát poslanca obecného zastupiteľstva, nastupuje ako náhradník kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov vo volebnom obvode, v ktorom zanikol mandát. V prípade rovnosti hlasov sa postupuje primerane podľa § 189 ods. 2 a 3.

Podľa § 192 ods. 2 zák. č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov, nastúpenie náhradníka oznámi starosta obce do 15 dní po tom, čo zanikol mandát, na úradnej tabuli obce a odovzdá mu osvedčenie o tom, že sa stal poslancom obecného zastupiteľstva. Osvedčenie podpisuje starosta obce.

Dňa 26.06.2023 sa poslankyňa Alžbeta Polomová vzdala mandátu. Vo voľbách do orgánov samosprávy obcí v roku 2022 získal v poradí za zvolenými kandidátmi najvyšší počet platných hlasov Ing. Imrich Tumma, SZÖVETSÉG – Magyarok. Nemzetiségek. Régiók / ALIANCIA  – Maďari. Národnosti. Regóny. Z vyššie uvedeného dôvodu Ing. Imrich Tumma nastupuje na uvoľnený mandát poslankyne obecného zastupiteľstva obce Jelka.

Mellékletek

Nincsenek mellékletek.