Ugrás a tartalomra

Pozvánka na 3. plánované zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Jelka v roku 2019

Közzétett
11. június 2019
Kategória


Týmto zvolávam 3. plánované plenárne zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Jelka na deň 13.04.2019 /štvrtok/ o 18,30 hod. do budovy Obecného úradu v Jelke s nasledovným programom:

1.      Zahájenie

2.      Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

3.      Schválenie programu zasadnutia

4.      Kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia

5.      Interpelácia

6.      Odsúhlasenie „Záverečného účtu obce Jelka za rok 2018“

7.     Návrh na podanie žiadosti o dotáciu a spolufinancovanie projektu „Rekonštrukcia a modernizácia hasičskej zbrojnice v Jelke“

8.   Návrh na podanie a spolufinancovanie cezhraničného projektu v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko

9.      Rôzne:         Žiadosti

                                                Informácie

10.  Diskusia

11.  Návrh uznesenia

12.  Záver

v.r. Ing. Gabriel Kiš

    starosta obce

Mellékletek

Nincsenek mellékletek.