Upovedomenie o začatí správneho konania na vydanie súhlasu na výrub drevín v zmysle § 82 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Közzétett
1. február 2023
Közzétéve a hivatali hirdetőtáblán
1. február 2023 − 8. február 2023
Kategória

Részletek

Dokumentum ID: 232/2023

Mellékletek