Upovedomenie o začatí správneho konania na vydanie súhlasu na výrub dreviny v zmysle § 82 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Közzétett
9. november 2022
Közzétéve a hivatali hirdetőtáblán
9. november 2022 − 15. november 2022
Kategória

Részletek

Dokumentum ID: 1959/2022

Mellékletek