Ugrás a tartalomra

Verejná vyhláška: Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby a nariadenia ústneho konania pre stavbu „Prestavba rodinného domu so súp. č. 66” na pozemkoch parc. č. 1130/3 a 1130/1 v kat. úz. Jelka