Ugrás a tartalomra

Verejná vyhláška: Oznámenie o začatí spojeného územného konania o umiestnení stavby a stavebného konania na stavbu „EKO DVOR Jelka – priestory pre triedený nie nebezpečný odpad”

Közzétett
3. február 2022
Közzétéve a hivatali hirdetőtáblán
3. február 2022 − 17. február 2022
Kategória

Obec Jelka

Úsek územného rozhodovania a stavebného poriadku

Mierová ul. č.959/17, 925 23 Jelka

__________________________________________________________________________________________

Číslo: OcÚJE-203/2022                                                                         V Jelke dňa: 02.02.2022

TX1

OZNÁMENIE

o začatí spojeného územného konania o umiestnení stavby a stavebného konania a upustenie od ústneho konania

            Investor KOW s.r.o., so sídlom spoločnosti Námestie slobody 580/7, 925 22 Veľké Úľany, podal dňa 31.01.2022 na Obec Jelka, úsek územného rozhodovania a stavebného poriadku, žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu:

„EKO DVOR Jelka – priestory pre triedený nie nebezpečný odpad“

na pozemkoch s parc. č. 726/3, 726/4 a 726/5 v katastrálnom území Nová Jelka, v obci Jelka.

            Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie, pričom územné konanie o umiestnení stavby bolo spojené so stavebným konaním podľa § 39a ods.4 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.

            Obec Jelka, úsek územného rozhodovania a stavebného poriadku, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom rozhodovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) a v zmysle § 2, písm. e., zák.č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky, v súlade s ust. § 36 a § 61 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov

oznamuje

začatie stavebného konania a súčasne upúšťa od ústneho pojednávania.

            Účastníci konania a dotknuté orgány štátnej správy môžu svoje námietky a stanoviská k predmetu žiadosti uplatniť najneskôr do 7 dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, inak sa na ne neprihliadne.

            Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na Obecnom úrade v Jelke, na úseku územného rozhodovania a stavebného poriadku, v termíne vopred dohodnutom telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu.

            Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, musí predložiť jeho zástupca písomnú plnú moc s overeným podpisom zastupovaného.

Vybavuje: Ing. Enikő Morovik Eššek, tel. č. 031/7876132, stavebnyurad@jelka.sk.

                                                                                              Ing. Gabriel Kiš

                                                                                                                          starosta obce

Doručí sa verejnou vyhláškou:

1.        Lampl Ignác, SK

2.        Lampl Miksa, SK

3.        Lamplová Aranka, SK

4.        Lamplová Margita, SK

5.        Lamplová Fany, SK

6.        Szinaiová Hermína, SK

7.        Messingerová Regina, SK

Doručí sa:

1.      KOW s.r.o., Námestie slobody 580/7, 925 22 Veľké Úľany

2.      Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta 36, 81715 Bratislava 11

3.      Donau farm Kalná, s.r.o., Červenej armády 178, 93532 Kalná nad Hronom

4.      ŠAVELOVÁ Eva, Chrenová č.634/5, 925 23 Jelka

5.      POLAGRO s.r.o. JELKA, Hlavná 1237, Jelka

6.      Fellinger Karol, Jahodná 216/17, 925 23 Jelka

7.      Viczián Peter, Februárového Víťazstva 1010/10, 925 23 Jelka

8.      Kovács Jozef, Štúrova 1113/5, 925 23 Jelka

9.      Farkasová Blanka, Čenkovce 117, 930 39 Čenkovce

10.  Szlováková Otília, Novojelčanská 860, 925 23 Jelka

11.  Németh Juraj, Novojelčanská 825, 925 23 Jelka

12.  Szalay Marek, Hollého 2156/11, 903 01 Senec

13.  Krajský pamiatkový úrad Trnava, Cukrová 1, 917 01 Trnava

14.  k spisu

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 36 ods. 4 a § 61 ods. 1 stavebného zákona v znení neskorších predpisov. Toto oznámenie musí byť v súlade s § 26 ods. 2 zákona o správnom konaní vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Mellékletek

Nincsenek mellékletek.