Všeobecne záväzné nariadenie o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady obce Jelka na rok 2015

Közzétett
31. január 2015
Kategória

Mellékletek