Ugrás a tartalomra

Zámer obce Jelka predať majetok obce

Közzétett
18. január 2023
Közzétéve a hivatali hirdetőtáblán
18. január 2023 − 4. április 2023
Kategória

Obec Jelka podľa § 9a ods. 8 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších právnych predpisov týmto zverejňuje zámer predať nasledovný majetok obce:

  • novovytvorený pozemok, parc. reg. „C“ KN, parc. č. 310/2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, výmera 14 m², ktorý bol vytvorený na základe Geometrického plánu č. 296/2021, vyhotoveným Ing. Katarínou Szomolaiovou, B. Balogha 3006/2, 924 01 Galanta, IČO: 14 066 947, ktorý vznikol odčlenením od parcely reg. „E“ KN, parc. č. 310, druh pozemku záhrada, výmera 158 m², k. ú. Nová Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidovaný Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 1684, (ďalej len „novovytvorený pozemok“).

Obec Jelka po odsúhlasení obecným zastupiteľstvom má zámer predať novovytvorený pozemok žiadateľovi: Pavol Kolenčík, trvale bytom Mostová 809, Jelka, z dôvodov hodných osobitného zreteľa, ktorými sú:

  • obec Jelka novovytvorený pozemok nevyužíva a neplánuje ho zahrnúť do svojich investičných aktivít,
  • žiadateľ novovytvorený pozemok dlhodobo užíva a zveľaďuje,
  • novovytvorený pozemok bezprostredne susedí s pozemkom, ktorý je vo vlastníctve žiadateľa, a to pozemkom parcely reg. „C“ KN, parc. č. 316, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, výmera 415 m², k. ú. Nová Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidovaný Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 328,
  • predajom novovytvoreného pozemku dôjde k usporiadaniu majetkovoprávnych vzťahov k pozemku, ktorý tvorí súčasť oploteného areálu vo vlastníctve žiadateľa.

Všeobecná hodnota novovytvoreného pozemku je vo výške 215,- € (15,39 €/1m², 215,46 € / 14 m², zaokrúhlene 215,- € / 14 m²). Všeobecná hodnota novovytvoreného pozemku bola stanovená znaleckým posudkom č. 57/2021 vyhotoveným Ing. Tünde Panyikovou, č. 767, Matúškovo , ev. č. znalca 914 248.

Részletek

Dokumentum ID: 106/2023

Mellékletek