Ugrás a tartalomra

ZÁPISNICA z 2. neplánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Jelka zo dňa 24.08.2021

Közzétett
31. augusztus 2021
Kategória

Prítomní:

Starosta obce:             Ing. Gabriel Kiš

Členovia OZ:              Mgr. Bánoczký, M., Bohony, Š., Budai, I., Mgr. Deák, Z., Mgr. Hakszer, R. PhD., Kovács, J., Mgr. Letuseková, D., Molnár, F., Ing. Ruman, T., Török, P.

Ďalší prítomní:            Melinda Németh MSc. – prednostka Obecného úradu v Jelke

                                    Mgr. Gabriela Horváthová – zapisovateľka

                                    Mgr. Mária Tomovičová – hlavná kontrolórka obce

                                    Sidónia Banková – ekonómka

Verejnosť:                   –

K bodu č. 1 programu – Zahájenie zasadnutia

Zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Jelka (ďalej aj „OZ“) otvoril a viedol starosta obce Ing. Gabriel Kiš, ktorý privítal prítomné osoby na 2. neplánovanom zasadnutí OZ a skonštatoval, že oznámenie o termíne 2. neplánovaného zasadnutia OZ spolu s navrhovaným programom bolo zverejnené na úradnej tabuli a webovej stránke obce dňa 17.08.2021, že je prítomných 10 poslancov OZ, OZ je uznášaniaschopné vo všetkých bodoch rokovania. Neprítomní poslanec OZ svoju neprítomnosť na zasadnutí OZ v Jelke ospravedlnil.

K bodu č. 2. programu – Schválenie programu zasadnutia

Starosta obce oboznámil poslancov OZ s programom zasadnutia, ktorý bol nasledovný:

1.Zahájenie

2.Schválenie programu zasadnutia

3.Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie

4.Kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia

5.Interpelácia

6.1. zmena programového rozpočtu obce Jelka na rok 2021

7.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Jelka č. 4/2021 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školských jedálňach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Jelka

8.Zámer obce Jelka predať majetok obce: novovytvorený pozemok parc. reg. „C“. parc. č. 743/2, výmera 181 m², druh pozemku ostatná plocha, k. ú. Jelka

9.Zámer obce Jelka predať majetok obce: časť pozemku parc. reg. „E“. parc. č. 310, k. ú. Nová Jelka, ktorá sa nachádza za pozemkom s parc. reg. „C“, parc. č. 316, k. ú. Nová Jelka, a to z dôvodu zosúladenia faktickej a právnej hranice pozemku

10.Zámer obce Jelka na kúpu nehnuteľností: pozemok parc. reg. „C“, parc. č. 193/1, k. ú. Jelka, pozemok parc. reg. „C“, parc. č. 193/2, k. ú. Jelka, stavba so súp. č. 684 umiestnená na pozemku parc. reg. „C“. parc. č. 193/1, k. ú. Jelka

11.Dobrovoľná zbierka pre Leonarda Daniša

12.Rôzne: Žiadosť o finančný príspevok – Jókaiho Divadlo v Komárne

13.Diskusia

14.Návrh uznesení

15. Záver

Starosta obce dal hlasovať o vyššie uvedenom programe zasadnutia OZ. Prítomný poslanci OZ program jednohlasne schválili.

Následne starosta obce vyzval poslancov OZ, aby uviedli, či majú nejaké pripomienky alebo návrhy na doplnenie programu zasadnutia.

Prítomný poslanci OZ pripomienky ani návrhy na doplnenie programu zasadnutia nemali.

Starosta obce navrhol nasledovné zmeny programu zasadnutia OZ:

-do bodu 12 s názvom Rôzne doplniť písm. b) „Žiadosť SUPERCOLORS s. r. o., so sídlom Hlavná 1414/138, 925 23 Jelka, IČO: 51 231 930, zast. Petrom Törökom, o prebratie miestnej komunikácie a verejného osvetlenia“,

-do bodu 12 s názvom Rôzne doplniť písm. c) „Žiadosť na splnomocnenie ZsVS, a. s. vo veci zastupovania pri vybavovaní povolenia na osobitné užívanie vôd“.

Starosta obce navrhol hlasovať o zmenenom programe zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktorý bol nasledovný:

1.Zahájenie

2.Schválenie programu zasadnutia

3.Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie

4.Kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia

5.Interpelácia

6.1. zmena programového rozpočtu obce Jelka na rok 2021

7.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Jelka č. 4/2021 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školských jedálňach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Jelka

8.Zámer obce Jelka predať majetok obce: novovytvorený pozemok parc. reg. „C“. parc. č. 743/2, výmera 181 m², druh pozemku ostatná plocha, k. ú. Jelka

9.Zámer obce Jelka predať majetok obce: časť pozemku parc. reg. „E“. parc. č. 310, k. ú. Nová Jelka, ktorá sa nachádza za pozemkom s parc. reg. „C“, parc. č. 316, k. ú. Nová Jelka, a to z dôvodu zosúladenia faktickej a právnej hranice pozemku

10.Zámer obce Jelka na kúpu nehnuteľností: pozemok parc. reg. „C“, parc. č. 193/1, k. ú. Jelka, pozemok parc. reg. „C“, parc. č. 193/2, k. ú. Jelka, stavba so súp. č. 684 umiestnená na pozemku parc. reg. „C“. parc. č. 193/1, k. ú. Jelka

11.Dobrovoľná zbierka pre Leonarda Daniša

12.Rôzne:

a)Žiadosť o finančný príspevok – Jókaiho Divadlo v Komárne

b)Žiadosť SUPERCOLORS s. r. o., so sídlom Hlavná 1414/138, 925 23 Jelka, IČO: 51 231 930, zast. Petrom Törökom, o prebratie miestnej komunikácie a verejného osvetlenia

c)Žiadosť na splnomocnenie ZsVS, a. s. vo veci zastupovania pri vybavovaní povolenia na osobitné užívanie vôd

13.Diskusia

14.Návrh uznesení

15. Záver

Všetci prítomní poslanci OZ zmenený program zasadnutia OZ jednohlasne schválili.

K bodu č. 3 programu – Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie

Starosta obce určil za zapisovateľku 2. neplánovaného zasadnutia OZ Mgr. Gabrielu Horváthovú. Za overovateľov zápisnice zasadnutia OZ starosta obce určil poslancov OZ: Mgr. Zoltán Deák, Igor Budai.

Prítomní poslanci OZ jednohlasne schválili za overovateľov zápisnice 2. neplánovaného zasadnutia OZ poslancov: Mgr. Zoltán Deák, Igor Budai.

Starosta obce za návrhovú komisiu 2. neplánovaného zasadnutia OZ navrhol zvoliť nasledovných poslancov OZ: Jozef Kovács, Mgr. Denisa Letuseková

Prítomní poslanci OZ jednohlasne zvolili návrhovú komisiu OZ vo vyššie uvedenom zložení.

K bodu č. 4 programu – Kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia

Starosta obce Jelka oboznámil osoby zúčastnené na zasadnutí OZ, ako v akom štádiu je výkon uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ:

a)uznesenie č. 14.,/2021/OZ-2, schválený záverečný účet bol zverejnený dňa 13.07.2021,

b)uznesenie č. 15.,/2021/OZ-2, preúčtované,

c)uznesenie č. 17.,/2021/OZ-2, vytvorený,

d)uznesenie č. 21.,/2021/OZ-2, VZN č. 2/2021 je účinné od 27.07.2021,

e)uznesenie č. 22.,/2021/OZ-2, VZN č. 3/2021 je účinné od 27.07.2021,

f)uznesenie č. 24.,/2021/OZ-2, kúpna zmluva bola podpísaná, návrh na vklad do katastra nehnuteľností podaný, čaká sa na rozhodnutie katastra nehnuteľností o povolení vkladu,

g)uznesenie č. 25.,/2021/OZ-2, žiadateľ vyrozumený,

h)uznesenie č. 26.,/2021/OZ-2, uznesenie č. 27.,/2021/OZ-2 a uznesenie č. 28.,/2021/OZ-2 objednávka na vypracovanie znaleckého posudku na určenie všeobecnej hodnoty drvičky zaslaná, čaká sa na vypracovanie znaleckého posudku, predpokladaný čas dodania je koncom augusta,

i)uznesenie č. 30.,/2021/OZ-2, obchodná verejná súťaž bola zákonným spôsobom zverejnená, obci nebola zaslaná žiadna cenová ponuka,

j)uznesenie č. 31.,/2021/OZ-2, uznesenie č. 32.,/2021/OZ-2 a uznesenie č. 33.,/2021/OZ-2, objednávka na vypracovanie geometrického plánu zaslaná, po dodaní geometrického plánu obec pristúpi k objednaniu znaleckého posudku,

k)uznesenie č. 34.,/2021/OZ-2, zmluva podpísaná a zverejnená,

l)uznesenie č. 35a.,/2021/OZ-2, zmluva podpísaná a zverejnená,

m)uznesenie č. 35b.,/2021/OZ-2, dodatok podpísaný a zverejnený,

n)uznesenie č. 36.,/2021/OZ-2, zmluva podpísaná, zverejnená, zásielkový box nainštalovaný,

o)uznesenie č. 37.,/2021/OZ-2, žiadosť podaná,

p)uznesenie č. 38.,/2021/OZ-2, žiadosť podaná,

q)uznesenie č. 39.,/2021/OZ-2, žiadateľ vyrozumený,

r)uznesenie č. 40.,/2021/OZ-2, žiadateľ vyrozumený,

s)uznesenie č. 41.,/2021/OZ-2, žiadateľ vyrozumený,

t)uznesenie č. 42.,/2021/OZ-2 a uznesenie č. 44.,/2021/OZ-2, žiadatelia vyrozumení, ku koncu roka sa spraví vyúčtovanie,

u)uznesenie č. 43.,/2021/OZ-2, žiadateľ vyrozumený,

w)uznesenie č. 45.,/2021/OZ-2, objednávka na vypracovanie geometrického plánu zaslaná, čaká sa na vypracovanie geometrického plánu, následne sa pristúpi k objednaniu znaleckého posudku,

x)uznesenie č. 46.,/2021/OZ-2, príspevok vyplatený.

K bodu č. 5 programu – Interpelácia

Možnosť interpelácie nikto z prítomných poslancov nevyužil.

K bodu č. 6 programu – 1. zmena programového rozpočtu obce Jelka na rok 2021

Starosta obce oznámil prítomným, že prvá zmena rozpočtu je vykonaná podľa skutočného plnenia rozpočtu k 31.07.2021. Je zameraná na zmeny v kapitálových príjmoch a výdavkoch. Komisia pre regionálny rozvoj a finančné hospodárstvo obce túto 1. zmenu programového rozpočtu na rok 2021 prerokovala na svojom zasadnutí.

Poslanci OZ navrhli výšiť výdavky na opravu ciest o 15 000,- €. Starosta obce nemal námietky voči tomuto návrhu poslancov.

Starosta obce navrhol vyčleniť v bežných výdavkoch 25 000,- € na MOPS. Vyššie uvedené je potrebné urobiť z dôvodu, že poskytovanie finančného príspevku štátu na MOPS k 31.08.2021 končí. Obec predložila žiadosť o nenávratný finančný príspevok, z ktorého by mohla byť MOPS financovaná od 01.09.2021. Aktuálne sa čaká na vyhodnotenie tejto žiadosti. Tieto peňažné prostriedky sú potrebné na preklenutie obdobia od 01.09.2021 do vyhodnotenia tejto žiadosti. Podľa predbežných informácií by týchto 25 000,- € mohlo byť po schválení žiadosti obci refundovaných.

Prítomní poslanci OZ súhlasili s vyššie uvedenou zmenou.

Všetci prítomní poslanci OZ jednohlasne schválili 1. zmenu programového rozpočtu za rok 2021

K bodu č. 7 programu – Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Jelka č. 4/2021 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školských jedálňach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Jelka

Starosta obce oboznámil prítomných  s tým, že návrh VZN bol zverejnený na úradnej tabuli obce a webovej stránke obce dňa 06.08.2021. Nové VZN reflektuje aktuálnu zmenu právnych predpisov. Týmto VZN sa mení výška príspevku na stravu detí v MŠ a ZŠ a okruh oprávnených osôb na tento príspevok. Starosta obce navrhol účinnosť VZN ustanoviť dňom zverejnenia. Skoršiu účinnosť odôvodňuje naliehavý verejný záujem, ktorý spočíva v tom, aby jedáleň pri ZŠ a MŠ mohla aplikovať toto VZN už od 02.09.2021.

Všetci prítomní poslanci vyššie uvedené VZN vrátane jeho skoršej účinnosti jednohlasne schválili.

K bodu č. 8 programu – Zámer obce Jelka predať majetok obce: novovytvorený pozemok parc. reg. „C“. parc. č. 743/2, výmera 181 m², druh pozemku ostatná plocha, k. ú. Jelka

Starosta obce informoval prítomných o prijatej žiadosti Tomáša Šichtu, trvale bytom Hlavná 347/45, Jelka a Elišky Franěkovej, trvale bytom Ružová dolina 658/14, Jelka na predaj vyššie uvedeného majetku obce. Žiadatelia žiadajú o jeho odpredanie z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Táto parcela tvorí súčasť ich oploteného areálu a udržiavajú ju. Starosta obce vyzval poslancov, aby sa predbežne vyjadrili, či by súhlasili s predajom tejto parcely a ak áno, aby ho poverili na objednanie znaleckého posudku.

Prítomný poslanci OZ sa zhodli na tom, že nenamietajú proti predaju vyššie uvedenej parcely a jednohlasne poverili starostu obce na objednanie znaleckého posudku za účelom stanovenia všeobecnej hodnoty vyššie uvedenej parcely.

K bodu č. 9 programu – Zámer obce Jelka predať majetok obce: časť pozemku parc. reg. „E“. parc. č. 310, k. ú. Nová Jelka, ktorá sa nachádza za pozemkom s parc. reg. „C“, parc. č. 316, k. ú. Nová Jelka, a to z dôvodu zosúladenia faktickej a právnej hranice pozemku

Starosta obce oznámil prítomným, že obci bola doručená žiadosť Štefana Kolenčíka a Rozálie Kolenčíkovej, obaja trvale bytom Mostová 809, Jelka, na predaj časti obecného pozemku, parc. reg. „C, parc. č. 310, k. ú. Nová Jelka, približne o veľkosti 12 m², za účelom zosúladenia faktickej a právnej hranice pozemku. Predaj vyššie špecifikovanej časti nehnuteľnosti, žiadajú z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Predmetná časť nehnuteľnosti tvorí súčasť ich oploteného areálu, užívajú ju a zveľaďujú. Starosta obce vyzval poslancov, aby sa predbežne vyjadrili, či by súhlasili s predajom časti tejto parcely a ak áno, aby ho poverili na objednanie geometrického plánu a znaleckého posudku.

Prítomný poslanci OZ sa zhodli na tom, že nenamietajú proti predaju vyššie špecifikovanej časti nehnuteľnosti a jednohlasne poverili starostu obce na objednanie geometrického plánu a znaleckého posudku za účelom stanovenia všeobecnej hodnoty vyššie uvedenej časti parcely.

K bodu č. 10 programu – Zámer obce Jelka na kúpu nehnuteľností: pozemok parc. reg. „C“, parc. č. 193/1, k. ú. Jelka, pozemok parc. reg. „C“, parc. č. 193/2, k. ú. Jelka, stavba so súp. č. 684 umiestnená na pozemku parc. reg. „C“. parc. č. 193/1, k. ú. Jelka

Starosta obce navrhol prítomným poslancom, aby schválili kúpu nasledovných nehnuteľností: pozemok parc. reg. „C“, parc. č. 193/1, k. ú. Jelka, pozemok parc. reg. „C“, parc. č. 193/2, k. ú. Jelka, stavba so súp. č. 684 umiestnená na pozemku parc. reg. „C“. parc. č. 193/1, k. ú. Jelka. Spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/4 z celku je vo vlastníctve Evy Kišovej, trvale bytom Mierová 1434/4, Galanta, spoluvlastnícky podiel o veľkosti ¼ z celku je vo vlastníctve Ľudovíta Nagya, trvale bytom Februárového víťazstva 1015/15, Jelka, spoluvlastnícky podiel o veľkosti ¼ z celku je vo vlastníctve Zoltána Nagya, trvale bytom Veľká 2/2, Jelka a spoluvlastnícky podiel o veľkosti ¼ z celku je vo vlastníctve Slovenskej republiky. Predaj predmetných nehnuteľností bol konzultovaný s Okresným úradom Trnava, ktorý má spoluvlastnícky podiel prináležiaci SR vo svojej správe. Okresný úrad Trnava odporúčal prevod vlastníckeho práva k vyššie špecifikovaným nehnuteľnostiam dvojstupňovo, t. j. najskôr kúpiť spoluvlastnícke podiely od vyššie špecifikovaných fyzických osôb a až následne kúpiť spoluvlastnícky podiel o veľkosti ¼ z celku od SR. Takýto postup reflektuje aj znenie predloženej kúpnej zmluvy. Tieto nehnuteľnosti sú v bezprostrednom susedstve s nehnuteľnosťami vo vlastníctve obce. Obec plánuje vytvoriť z týchto nehnuteľností jeden areál, v rámci ktorého by vzniklo environmentálne centrum s parkoviskom a verejnou zeleňou. Parkovisko by mohli používať aj návštevníci ambulancií lekárov a lekárne, čím by sa vyriešil nedostatok parkovacích miest v „zdravotníckom areáli“. Všeobecná hodnota hore uvedených nehnuteľností bola určená znaleckým posudkom č. 38/2021 vyhotoveným znalkyňou Ing. Tünde Panyikovou, ev. č. znalca 914248. Všeobecná hodnota parc. reg. „C“, parc. č. 193/1, k. ú. Jelka bola určená vo výške 11 589,06 € (1/4 2897,27 €), všeobecná hodnota parc. reg. „C“, parc. č. 193/2, k. ú. Jelka bola určená vo výške 5612,82 € (1/4 1403,21 €), všeobecná hodnota stavby súp. č. 684, ktorá je umiestnená na pozemku parc. č. 193/1 k. ú. Jelka bola určená vo výške 8138,04 € (1/4 2034,51 €). Vzhľadom na to, že ide o stavbu, ktorá je v dezolátnom stave, je život a zdravie ohrozujúca, obec nariadi jej odstránenie. Odstránenie stavby a zneškodnenie stavebného odpadu je finančne náročné. Starosta obce navrhuje znížiť kúpnu cenu stavby na 2798,08 € (1/4 699,52 €). Takto by sa kompenzovali náklady, ktoré bude treba vynaložiť na odstránenie stavby a zneškodnenie stavebného odpadu.

Všetci prítomní poslanci jednohlasne schválili kúpu spoluvlastníckeho podielu o veľkosti ¾ z celku vyššie špecifikovaných nehnuteľností od hore uvedených fyzických osôb. Súhlasili aj so znížením kúpnej ceny stavby z 8138,04 € na 2798,08 €. Zároveň schválili znenie kúpnej zmluvy.

K bodu č. 11 programu – Dobrovoľná zbierka pre Leonarda Daniša

Helena Kajošová, vedúca pošty Senec, sa obrátila na obec Jelka s prosbou o založenie transparentného účtu v prospech Leonarda Daniša, trvale bytom Trhová ulica 330/18, Jelka. Svoju žiadosť odôvodnila tým, že Leonard Daniš mal dňa 14.04.2021 cestou do práce dopravnú nehodu. Vychádzajúc z jej informácií je Leonard Daniš pripútaný na lôžko, aktuálne rehabilituje. Peňažné prostriedky by boli určené na rehabilitáciu.

Starosta obce a prítomní poslanci OZ sa zhodli na tom, že vyhlásia dobrovoľnú zbierku pre Leonarda Daniša, jedna pokladnička bude na obecnom úrade a jedna v kultúrnom dome. Zároveň bude zverejnené číslo účtu, kam bude možné poslať peňažné prostriedky v prospech Leonarda Daniša. Zbierka bude trvať od 01.09.2021 do 31.11.2021. Zároveň sa rozhodli nad rámec vyššie uvedeného poskytnúť Leonardovi Danišovi na rehabilitáciu finančný príspevok vo výške 1000,- €.

K bodu č. 12 programu – Rôzne

A:Žiadosť o finančný príspevok – Jókaiho divadlo v Komárne

Jókaiho divadlo v Komárne adresovalo obci žiadosť o finančný príspevok. V žiadosti uviedli, že dôsledku protiepidemiologických opatrení klesli ich príjmy. Aj naďalej by chceli zachovať a budovať svoju vysokú úroveň, avšak v týchto ťažkých časoch to bez pomoci nedokážu.

Starosta obce a prítomní poslanci OZ sa jednohlasne dohodli na poskytnutí finančného príspevku pre Jókaiho divadlo v Komárne vo výške 500 €.

B:Žiadosť SUPERCOLORS s. r. o., so sídlom Hlavná 1414/138, 925 23 Jelka, IČO: 51 231 930, zast. Petrom Törökom, o prebratie miestnej komunikácie a verejného osvetlenia

Obci bola doručená žiadosť o prebratie miestnej komunikácie a verejného osvetlenia od spoločnosti SUPERCOLORS s. r. o. pre obec Jelka. Žiadateľ žiada o prebratie miestnej komunikácie a verejného osvetlenia, názov ulice: Hviezdna, pozemok parc. č.: 45/22, 47/1, 47/5, 51/6, katastrálne územie: Nová Jelka, výmera 1428 m². Starosta obce upresnil, že ide o bezodplatný prevod miestnej komunikácie a verejného osvetlenia.

Deväť z desiatich prítomných poslancov OZ schválilo bezodplatný prevod vyššie uvedenej miestnej komunikácie a verejného osvetlenia s nižšie špecifikovanými podmienkami, rovnako schválili aj znenie zmluvy o bezodplatnom prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti a hnuteľnosti. Jeden poslanec sa zdržal hlasovania.

Podmienky:

-žiadateľ zabezpečí súhlas dotknutých osôb, ktoré majú vyznačenú ťarchu alebo vecné bremeno na vyššie uvedených parcelách, prípadne žiadosť dotknutých osôb o zrušenie ťarchy alebo vecného bremena,

-žiadateľ nemá žiadne finančné záväzky na predmetných nehnuteľnostiach,

-pozemky budú bez záložných práv a zmluvných predkupných práv,

-pozemky pod stavbou komunikácie resp. VO musia mať svoje parc. čísla a musia byť zapísané a zakreslené v katastrálnej mape, vecné bremeno bude zriadené bezodplatne a dobu neurčitú,

-komunikácie a VO budú skolaudované, bez vád, v súlade s platnými STN (priložené náležité technické správy, revízne správy VO a rozvodov NN), komunikácie a chodníky musia mať vybudovaný systém odvod dažďovej vody dažďovou kanalizáciou, trativodmi a pod.,

-komunikácie a VO budú prevzaté až po kontrole technickým zamestnancom obce a jeho súhlasnom stanovisku,

-odovzdávajúci poskytne obci záruku v trvaní min: VO: 24 mesiacov od prevzatia, Komunikácie: 5 rokov od prevzatia,

-k záručnej dobe bude odovzdávajú odstraňovať vady stavby reklamované obcou na vlastné náklady,

-čestné vyhlásenie odovzdávajúceho podpísaného  jeho štatutárnym orgánom, že záväzky prevodcu voči subdodávateľom – zhotoviteľom stavby má vysporiadané, že nemá voči obci záväzky.

C:Žiadosť na splnomocnenie ZsVS, a. s. vo veci zastupovania pri vybavovaní povolenia na osobitné užívanie vôd

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. požiadala obec Jelka o splnomocnenie na zastupovanie vo všetkých veciach týkajúcich sa alebo súvisiacich s vykonávaním úkonov a činností v zmysle zákona NR SR č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, ako i vydaním povolení na osobitné užívanie vôd, v súvislosti s ČOV Jelka.

Prítomný poslanci OZ jednohlasne súhlasili so splnomocnením ZsVS a. s. vo vyššie uvedenom znení.

K bodu č. 13 programu – Diskusia

V rámci diskusie starosta obce informoval prítomných, že sa dňa 28.08.2021 uskutoční na miestnom športovom ihrisku hromadné podujatie organizované obcou Jelka s názvom „Jelčianska rozlúčka s letom“. Všetkých srdečne očakáva. Na toto organizované podujatie boli pozvaní zástupcovia všetkých partnerských obcí. Svoju účasť potvrdili zástupcovia obce Somberek (HU) a Szany (HU).

Ďalej starosta obce informoval prítomných, že v prvý septembrový víkend (03.09.2021 – 06.09.2021) sa uskutočnia „Jelčianske hody“. Kolotoče a stánky budú umiestnené na obvyklom mieste na Mierovej ulici.

Poslanec OZ Molnár sa informoval, či by sa v budúcnosti nemohlo vybudovať verejné osvetlenie pozdĺž vozovky smerom na „Ranč u Paľa“. Starosta obce uviedol, že obecný úrad sa s touto otázkou zaoberá. Starosta obce uviedol, že hľadá vhodne technické riešenie, nakoľko sústavné svietenie na tom úseku je nepotrebné a z dlhodobého hľadiska aj finančne nákladné.

Poslanec OZ Budai navrhol, aby sa čím skôr začal riešiť problém s častou odstávkou a poruchou verejného vodovodu. Starosta obce uviedol, že verejný vodovod  vlastní Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., obec zaslala ZsVS, a. s niekoľko žiadostí na riešenie tohto problému. Riešením tohto problému by bola výmena potrubí, k čomu napriek opakovaným žiadostiam zo strany obce do dnešného dňa ZsVS a. s. nepristúpila.

K bodu č. 14 programu – Návrh uznesení

Návrhová komisia prečítala návrh uznesení.

K bodu č. 15 programu – Záver

Keďže neboli vznesené iné pripomienky a námety po prerokovaní všetkých bodov programu starosta  obce poďakoval poslancom OZ a ostatným zúčastneným osobám za účasť a ukončil zasadnutie OZ.

                                                                                                                      Ing. Gabriel Kiš

                                                                                                                        starosta obce

Overovatelia zápisnice:          Mgr. Zoltán Deák

                                               Igor Budai

Prednostka:                            MSc. Melinda Németh

Zapisovateľka:                       Mgr. Gabriela Horváthová

Zasadnutie obecného zastupiteľstva prebiehalo od 18:00 hod. do 20:30 hod.

Uznesenia z 2. neplánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva v Jelke zo dňa 24.08.2021

Obecné zastupiteľstvo obce Jelka

Hlasovanie: Mgr. Bánoczký, M., Bohony, Š., Budai, I., Mgr. Deák, Z., Mgr. Hakszer, R.,PhD., Kovács, J., Mgr. Letuseková, D., Molnár, F., Ing. Ruman, T., Török, P.

Uznesením  č. 47.,/2021/NZ OZ-2:

schvaľuje – neschvaľuje

1.Zmenu programového rozpočtu obce Jelka za rok 2021.

Hlasovalo: 10                          Za: 10                          Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo/nebolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 48.,/2021/NZ OZ-2:

schvaľuje – neschvaľuje

Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelka č. 4/2021 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školských jedálňach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Jelka.

Hlasovalo: 10                          Za: 10                          Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo/nebolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 49.,/2021/NZ OZ-2:

poveruje – nepoveruje

Starostu obce na objednanie znaleckého posudku na určenie všeobecnej hodnoty novovytvoreného pozemku parc. reg. „C“, parc. č. 743/2, druh pozemku ostatná plocha, výmera 181 m², k. ú Jelka, ktorý vznikol odčlenením od pozemku parc. reg. „C“, parc. č. 743/2, druh pozemku ostatná plocha, výmera 201 m², k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta, ktorý je evidovaný Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 1301. Novovytvorený pozemok bol odčlenený geometrickým plánom č. 252/2021, vyhotoveným Ing. Katarínou Szomolaiovou dňa 13.07.2021, autorizačne overeným Ing. Katarínou Szomolaiovou dňa 13.07.2021, úradne overeným Ing. Miroslavom Vestecom dňa 23.07.2021, č. 1013/2021.

Hlasovalo: 10                          Za: 10                          Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo/nebolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 50.,/2021/NZ OZ-2:

poveruje – nepoveruje

Starostu obce Jelka na objednanie geometrického plánu a znaleckého posudku na určenie všeobecnej hodnoty časti pozemku parc. reg. „E“, parc. č. 310, k. ú. Nová Jelka, ktorá sa nachádza za pozemkom parc. reg. „C“, parc. č. 316, k. ú. Nová Jelka, za účelom zosúladenia faktickej a právnej hranice pozemku.

Hlasovalo: 10                          Za: 10                          Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo/nebolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 51.,/2021/ NZ OZ-2:

schvaľuje – neschvaľuje

a)      Zámer obce Jelka, Mierová 959/17, 925 23 Jelka, IČO: 00 306 011, na kúpu spoluvlastníckeho podielu o veľkosti ¼ z celku od Evy Kišovej, rod. Nagyová, trvale bytom Mierová 1434/4, 924 01 Galanta, nar. xx.xx.xxxx na nehnuteľnostiach:

–          pozemok parc. reg. „C“, parc. č. 193/1, výmera 574 m², druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV. č. 206,

–          pozemok parc. reg. „C“, parc. č. 193/2, výmera 278 m², druh pozemku záhrada, k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV. č. 206,

–          stavba so súp. č. 684, nachádzajúca sa na parc. reg. „C“, parc. č. 193/1, výmera 574 m², druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV. č. 206, popis stavby rodinný dom.

Vychádzajúc zo znaleckého posudku č. 38/2021 vyhotoveného znalkyňou Ing. Tünde Panyikovou so sídlom Matúškovo 767, 925 01 Matúškovo, ev. č. znalca 914248 je kúpna cena spoluvlastníckeho podielu o veľkosti ¼ z celku na pozemok parc. reg. „C“, parc. č. 193/1, výmera 574 m², druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV. č. 206 vo výške  2897,27 €, na pozemok parc. reg. „C“, parc. č. 193/2, výmera 278 m², druh pozemku záhrada, k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV. č. 206 vo výške 1403,21 €, na stavbu so súp. č. 684, nachádzajúca sa na parc. reg. „C“, parc. č. 193/1, výmera 574 m², druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV. č. 206, popis stavby rodinný dom vo výške 699,52 €.

b)      Zámer obce Jelka, Mierová 959/17, 925 23 Jelka, IČO: 00 306 011, na kúpu spoluvlastníckeho podielu o veľkosti ¼ z celku od Ľudovíta Nagya, rod. Nagy, trvale bytom Februárového víťazstva 1015/15, 925 23 Jelka, nar. xx.xx.xxxx na nehnuteľnostiach:

–          pozemok parc. reg. „C“, parc. č. 193/1, výmera 574 m², druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV. č. 206,

–          pozemok parc. reg. „C“, parc. č. 193/2, výmera 278 m², druh pozemku záhrada, k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV. č. 206,

–          stavba so súp. č. 684, nachádzajúca sa na parc. reg. „C“, parc. č. 193/1, výmera 574 m², druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV. č. 206, popis stavby rodinný dom.

Vychádzajúc zo znaleckého posudku č. 38/2021 vyhotoveného znalkyňou Ing. Tünde Panyikovou so sídlom Matúškovo 767, 925 01 Matúškovo, ev. č. znalca 914248 je kúpna cena spoluvlastníckeho podielu o veľkosti ¼ z celku na pozemok parc. reg. „C“, parc. č. 193/1, výmera 574 m², druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV. č. 206 vo výške  2897,27 €, na pozemok parc. reg. „C“, parc. č. 193/2, výmera 278 m², druh pozemku záhrada, k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV. č. 206 vo výške 1403,21 €, na stavbu so súp. č. 684, nachádzajúca sa na parc. reg. „C“, parc. č. 193/1, výmera 574 m², druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV. č. 206, popis stavby rodinný dom vo výške 699,52 €.

c)      Zámer obce Jelka, Mierová 959/17, 925 23 Jelka, IČO: 00 306 011, na kúpu spoluvlastníckeho podielu o veľkosti ¼ z celku od Zoltána Nagya, rod. Nagy, trvale bytom Veľká 2/2, 925 23 Jelka, nar. xx.xx.xxxx na nehnuteľnostiach:

–          pozemok parc. reg. „C“, parc. č. 193/1, výmera 574 m², druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV. č. 206,

–          pozemok parc. reg. „C“, parc. č. 193/2, výmera 278 m², druh pozemku záhrada, k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV. č. 206,

–          stavba so súp. č. 684, nachádzajúca sa na parc. reg. „C“, parc. č. 193/1, výmera 574 m², druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV. č. 206, popis stavby rodinný dom.

Vychádzajúc zo znaleckého posudku č. 38/2021 vyhotoveného znalkyňou Ing. Tünde Panyikovou so sídlom Matúškovo 767, 925 01 Matúškovo, ev. č. znalca 914248 je kúpna cena spoluvlastníckeho podielu o veľkosti ¼ z celku na pozemok parc. reg. „C“, parc. č. 193/1, výmera 574 m², druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV. č. 206 vo výške  2897,27 €, na pozemok parc. reg. „C“, parc. č. 193/2, výmera 278 m², druh pozemku záhrada, k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV. č. 206 vo výške 1403,21 €, na stavbu so súp. č. 684, nachádzajúca sa na parc. reg. „C“, parc. č. 193/1, výmera 574 m², druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV. č. 206, popis stavby rodinný dom vo výške 699,52 €.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh kúpnej zmluvy.

Hlasovalo: 10                          Za: 10                          Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo/nebolo schválené trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov a podpísané starostom obce.

Uznesením  č. 52.,/2021/NZ OZ-2:

a)Obecné zastupiteľstvo obce Jelka berie na vedomie Návrh na vyhlásenie dobrovoľnej zbierky na rehabilitáciu pre Leonarda Daniša, nar. xx.xx.xxxx, trvale bytom  Trhová 330/18, 925 23 Jelka, ktorý je pripútaný na lôžko po vážnej dopravnej autonehode, ktorá sa stala dňa 14.04.2021 medzi obcou Hrubá Borša a Kostolná pri Dunaji, v súlade s § 4 ods. 3  písm. b) a  §11 ods. 4. písm. b)  zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov a § 5 ods. 1 písm. e ) zák. č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších právnych predpisov.

Obec Jelka vyhlasuje dobrovoľnú zbierku na rehabilitáciu pre Leonarda Daniša, nar. xx.xx.xxxx, trvale bytom  Trhová 330/18, 925 23 Jelka, ktorý je pripútaný na lôžko po vážnej dopravnej autonehode, ktorá sa stala dňa 14.04.2021 medzi obcou Hrubá Borša a Kostolná pri Dunaji.

Vyhlasovateľ: Obec Jelka, so sídlom Mierová 959/17, 925 23 Jelka, IČO: 00306011

Usporiadateľ zbierky: obec Jelka na území obce Jelka

Účel dobrovoľnej zbierky: Získanie finančných prostriedkov na rehabilitáciu pre Leonarda Daniša, nar. xx.xx.xxxx, trvale bytom  Trhová 330/18, 925 23 Jelka, ktorý je pripútaný na lôžko po vážnej dopravnej autonehode, ktorá sa stala dňa 14.04.2021 medzi obcou Hrubá Borša a Kostolná pri Dunaji.

Doba konania dobrovoľnej zbierky:01.09.2021 – 30.11.2021

Spôsob vykonávania dobrovoľnej zbierky:

1.      Zaslaním finančných prostriedkov na účet obce Jelka vedený v Prima banka Slovensko,  a. s. , číslo IBAN: SK24 5600 0000 0038 5796 3002, SWIFT: KOMASK2X, VS: 13732021 s poznámkou: zbierka.

2.      Vložením hotovosti do prenosných pokladničiek s označením ,,Dobrovoľná zbierka na rehabilitáciu pre Leonarda Daniša“ počas stanovených dní na Obecnom úrade v Jelke a v Kultúrnom dome v Jelke.

Dni a čas konania dobrovoľnej zbierky v hotovosti:

–        na Obecnom úrade v Jelke 01.09.2021 – 30.11.2021 v pondelok  07:00 hod. – 12:00 hod. a 13:00 hod. – 16:00 hod., v stredu 07:00 hod. – 12:00 hod. a 13:00 hod. – 17:00 hod., v piatok od 07:00 hod. – 12:30 hod.,

–        v Kultúrnom dome v Jelke 01.09.2021 – 30.11.2021, pondelok – piatok od 08:00 hod. do 16:00 hod..

Osoby zodpovedné za konanie zbierky v hotovosti:

–        Viola Ravaszová, pokladník Obecného úradu v Jelke,

–        Beáta Mészárosová, referentka Kultúrneho domu v Jelke.

Vyúčtovanie dobrovoľnej zbierky, jej použitie a kontrola:

Vyúčtovanie zbierky vykoná: Ing. Gabriel Kiš, starosta obce Jelka. O priebehu a výsledku dobrovoľnej zbierky bude vyhotovená usporiadateľom správa, ktorá bude predložená obecnému zastupiteľstvu  na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva obce Jelka, ktoré sa uskutoční po ukončení zbierky. Výnosy z dobrovoľnej zbierky sú v zmysle § 5 ods. 1 písm. e) Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov príjmom rozpočtu obce. Finančné prostriedky získané dobrovoľnou zbierkou budú použité na účel, na ktorý bola dobrovoľná zbierka vyhlásená. Kontrolu použitia finančných prostriedkov z dobrovoľnej zbierky vykoná hlavný kontrolór obce Jelka.

Správa o výsledku a použití finančných prostriedkov získaných dobrovoľnou zbierkou bude zverejnená na webovom sídle usporiadateľa po jej prerokovaní v obecnom  zastupiteľstve. Vyhlásenie zbierky bolo prerokované a schválené na 2. neplánovanom zasadnutí obecného zastupiteľstva konanom dňa 24.08.2021 uznesením č. 52.,/2021/NZ OZ-2.

b) Schvaľuje Leonardovi Danišovi,nar. xx.xx.xxxx, trvale bytom  Trhová 330/18, 925 23 Jelka, finančný príspevok na rehabilitáciu vo výške 1000,- €.

Hlasovalo: 10                          Za: 10                          Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo/nebolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 53.,/2021/NZ OZ-2:

schvaľuje – neschvaľuje

Žiadosť o finančný príspevok obce Jelka pre Jókaiho divadlo v Komárne vo výške 500,- €.

Hlasovalo: 10                          Za: 10                          Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo/nebolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 54.,/2021/NZ OZ-2:

schvaľuje – neschvaľuje

a)      Žiadosť SUPERCOLORS s. r. o., so sídlom Hlavná 1414/138, 925 23 Jelka, IČO: 51 231 930, zast. Petrom Törökom, o prebratie miestnej komunikácie a verejného osvetlenia nachádzajúcich sa na pozemkoch:

–          pozemok parc. reg. „C“. parc. č. 45/22, výmera 230 m², druh pozemku ostatná plocha, k. ú. Nová Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 1806,

–          pozemok parc. reg. „C“. parc. č. 47/1, výmera 458 m², druh pozemku ostatná plocha, k. ú. Nová Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 1807,

–          pozemok parc. reg. „C“. parc. č. 47/5, výmera 37 m², druh pozemku ostatná plocha, k. ú. Nová Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 1807,

–          pozemok parc. reg. „C“. parc. č. 51/6, výmera 703 m², druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, k. ú. Nová Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 1848.

b)      Bezodplatný prevod miestnej komunikácie a verejného osvetlenia vrátane pozemkov pod stavbami   prospech obce sa uskutoční na základe písomnej zmluvy za splnenia nasledujúcich podmienok:

–          žiadateľ zabezpečí súhlas dotknutých osôb, ktoré majú vyznačenú ťarchu alebo vecné bremeno na vyššie uvedených parcelách, prípadne žiadosť dotknutých osôb o zrušenie ťarchy alebo vecného bremena,

–          žiadateľ nemá žiadne finančné záväzky na predmetných nehnuteľnostiach,

–          pozemky budú bez záložných práv a zmluvných predkupných práv,

–          pozemky pod stavbou komunikácie resp. VO musia mať svoje parc. čísla a musia byť zapísané a zakreslené v katastrálnej mape, vecné bremeno bude zriadené bezodplatne a dobu neurčitú,

–          komunikácie a VO budú skolaudované, bez vád, v súlade s platnými STN (priložené náležité technické správy, revízne správy VO a rozvodov NN), komunikácie a chodníky musia mať vybudovaný systém odvod dažďovej vody dažďovou kanalizáciou, trativodmi a pod.,

–          komunikácie a VO budú prevzaté až po kontrole technickým zamestnancom obce a jeho súhlasnom stanovisku,

–          odovzdávajúci poskytne obci záruku v trvaní min: VO: 24 mesiacov od prevzatia, Komunikácie: 5 rokov od prevzatia,

–          k záručnej dobe bude odovzdávajú odstraňovať vady stavby reklamované obcou na vlastné náklady,

–          čestné vyhlásenie odovzdávajúceho podpísaného  jeho štatutárnym orgánom, že záväzky prevodcu voči subdodávateľom – zhotoviteľom stavby má vysporiadané, že nemá voči obci záväzky.

c)      Obecné zastupiteľstvo obce Jelka schvaľuje znenie zmluvy o bezodplatnom prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti a hnuteľnosti.

Hlasovalo: 10                          Za: 9                            Proti: 0                        Zdržal sa: 1

Uznesenie bolo/nebolo schválené a podpísané starostom obce.

Uznesením  č. 55.,/2021/NZ OZ-2:

schvaľuje – neschvaľuje

Splnomocnenie Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. obcou Jelka v nasledovnom rozsahu: Obec Jelka splnomocňuje Západoslovenskú vodárenskú spoločnosť, a.s., IČO: 36550949, so sídlom: Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, na zastupovanie obce Jelka vo všetkých veciach týkajúcich sa alebo súvisiacich s vykonávaním úkonov a činností v zmysle zákona NR SR č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, ako i vydaním povolení na osobitné užívanie vôd, v súvislosti s ČOV Jelka.

Hlasovalo: 10                          Za: 10                          Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo/nebolo schválené a podpísané.

V Jelke dňa 31.08.2021

Ing. Gabriel Kiš

                                                                                                                        starosta obce

Mellékletek

Nincsenek mellékletek.