Ugrás a tartalomra

Zápisnica z 3. plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva v Jelke zo dňa 18.09.2020

Közzétett
28. szeptember 2020
Kategória

Prítomní:

Starosta obce:             Ing. Gabriel Kiš

Členovia OZ:              Mgr. Bánoczký, M., Bohony, Š., Budai, I., Mgr. Deák, Z., Mgr. Hakszer, R. PhD., Kovács, J., Mgr. Laurič, I., Mgr. Letušeková, D., Ing. Ruman, T., Török, P.

Ďalší prítomní:            Melinda Németh MSc. – prednostka Obecného úradu v Jelke

                                    Mgr. Mária Tomovičová – hlavná kontrolórka obce Jelka

                                    Mgr. Gabriela Horváthová – zapisovateľka

Verejnosť:                   Monika Szakálová

                                    Blanka Kovácsová

                                    Jozef Kovács st.

K bodu č. 1 programu – Zahájenie zasadnutia

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce, ktorý  privítal prítomné osoby na 3. plánovanom zasadnutí obecného zastupiteľstva v Jelke a skonštatoval, že je prítomných 10 poslancov obecného zastupiteľstva, obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné vo všetkých bodoch rokovania. Neprítomný poslanec obecného zastupiteľstva (ďalej aj „OZ“) Molnár svoju neprítomnosť na 3. plánovanom zasadnutí OZ v Jelke ospravedlnil.

K bodu č. 2. programu – Schválenie programu zasadnutia

Starosta obce oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva s programom zasadnutia OZ, ktorý bol nasledovný:

 1. 1.      Zahájenie
 2.  
 3. 2.      Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 4.  
 5. 3.      Schválenie programu zasadnutia
 6.  
 7. 4.      Kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia
 8.  
 9. 5.      Interpelácia
 10.  
 11. 6.      Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Jelka č. 1/2020 o verejnom poriadku a dodržiavaní čistoty v obci Jelka
 12.  
 13. 7.      Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Jelka č. 2/2020 o požiarnom poriadku v obci Jelka (Požiarny poriadok obce)
 14.  
 15. 8.      Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Jelka č. 3/2020 o určení školského obvodu základných škôl zriadených obcou Jelka
 16.  
 17. 9.      Zámer obce Jelka predať majetok obce
 18.  
 19. 10.  Rôzne
 20.  
 21. 11.  Diskusia
 22.  
 23. 12.  Návrh uznesení
 24.  
 25. 13.  Záver

Starosta obce dal hlasovať o vyššie uvedenom programe zasadnutia OZ. Poslanci obecného zastupiteľstva program obecného zastupiteľstva jednohlasne schválili.

Následne starosta obce vyzval poslancov obecného zastupiteľstva, aby uviedli, či majú nejaké pripomienky alebo návrhy na doplnenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva. Poslanci obecného zastupiteľstva nemali pripomienky ani návrhy na doplnenie programu obecného zastupiteľstva.

Starosta obce navrhol:

 1. a)      zmeniť 2. bod programu zasadnutia obecného zastupiteľstva s názvom: „Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice“, na: „Schválenie programu zasadnutia“, pričom prítomní poslanci obecného zastupiteľstva túto zmenu programu obecného zastupiteľstva jednohlasne schválili,
 2.  
 3. b)      zmeniť 3. bod programu zasadnutia obecného zastupiteľstva s názvom: „Schválenie programu zasadnutia“, na: „Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie“, pričom prítomní poslanci obecného zastupiteľstva túto zmenu programu obecného zastupiteľstva jednohlasne schválili,
 4.  
 5. c)      zmeniť 6. bod programu zasadnutia obecného zastupiteľstva s názvom „Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Jelka č. 1/2020 o verejnom poriadku a dodržiavaní čistoty v obci Jelka“, na: „Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Jelka č. 1/2020, ktorým sa schvaľuje dodatok č. 1 k všeobecne záväznému nariadeniu č. 7/2019 o verejnom poriadku a dodržiavaní čistoty v obci Jelka, pričom prítomní poslanci obecného zastupiteľstva túto zmenu programu obecného zastupiteľstva jednohlasne schválili,
 6.  
 7. d)      zmeniť 7. bod programu zasadnutia obecného zastupiteľstva s názvom: „Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Jelka č. 2/2020 o požiarnom poriadku v obci Jelka (Požiarny poriadok obce), na: „Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Jelka č. 2/2020 o určení školského obvodu základných škôl zriadených obcou Jelka“, pričom prítomní poslanci obecného zastupiteľstva túto zmenu programu obecného zastupiteľstva jednohlasne schválili,
 8.  
 9. e)      zmeniť 8. bod programu zasadnutia obecného zastupiteľstva s názvom: „Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Jelka č. 3/2020 o určení školského obvodu základných škôl zriadených obcou Jelka“, na: „Návrh Požiarneho poriadku obce Jelka“, pričom prítomní poslanci obecného zastupiteľstva túto zmenu programu obecného zastupiteľstva jednohlasne schválili.

Starosta obce skonštatoval, že:

a)      navrhol výmenu poradia 2. a 3. bodu zasadnutia z dôvodu, aby program bol v súlade so zákonom a odbornou praxou,

b)      navrhol zmenu 6. bodu zasadnutia z dôvodu, že VZN č. 1/2020 bude dodatkom k VZN č. 7/2019 a je vhodné to v programe zasadnutia OZ takto špecifikovať,

c)      navrhol zmenu 7. bodu zasadnutia z dôvodu, že Požiarny poriadok obce nemá byť schválený vo forme VZN a aby sedelo číslovanie VZN obce za rok 2020, VZN o určení školského obvodu  navrhol priradiť č. 2/2020 a zaradiť ho ako 7. bod programu,

d)      navrhol zmenu 8. bodu zasadnutia z rovnakých dôvodov ako v sú uvedené v písmene c).

Starosta obce navrhol hlasovať o zmenenom programe zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktorý je nasledovný:

 1. 1.      Zahájenie
 2.  
 3. 2.      Schválenie programu zasadnutia
 4.  
 5. 3.      Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie
 6.  
 7. 4.      Kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia
 8.  
 9. 5.      Interpelácia
 10.  
 11. 6.      Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Jelka č. 1/2020, ktorým sa schvaľuje dodatok č. 1 k všeobecne záväznému nariadeniu č. 7/2019 o verejnom poriadku a dodržiavaní čistoty v obci Jelka
 12.  
 13. 7.      Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Jelka č. 2/2020 o určení školského obvodu základných škôl zriadených obcou Jelka
 14.  
 15. 8.      Návrh Požiarneho poriadku obce Jelka
 16.  
 17. 9.      Zámer obce Jelka predať majetok obce.
 18.  
 19. 10.  Rôzne
 20.  
 21. 11.  Diskusia
 22.  
 23. 12.  Návrh uznesení
 24.  
 25. 13.  Záver

Poslanci obecného zastupiteľstva zmenený program obecného zastupiteľstva jednohlasne schválili.

K bodu č. 3 programu – Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie

Starosta obce určil za zapisovateľku 3. plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Jelka zo dňa 18.09.2020 Mgr. Gabrielu Horváthovú, za overovateľov zápisnice poslancov OZ: Mgr. Deák, Z., Budai, I..

Starosta obce za návrhovú komisiu navrhol zvoliť poslancov OZ: Mgr. Letušeková, D., Mgr. Hakszer, R. PhD.

9 poslancov OZ schválilo návrh návrhovej komisie, jeden poslanec sa zdržal hlasovania.

K bodu č. 4 programu – Kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia

Starosta obce špecifikoval, ako boli vykonané uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konkrétne:

 1. a)      Prijaté znesenie č. 26.,/2020/OZ-2 (odpustenie nájomného vo rozsahu 50 % nájomcom nebytových priestorov, ktorí boli nútení dočasne uzavrieť svoje prevádzky v Podnikateľskom inkubátore za dni, keď predmet nájmu nemohli užívať z dôvodu prijatých vládnych opatrení na zamedzenie šírenia ochorenia Covid-19, ktoré spôsobuje koronavírus.) – starostaobce uviedol, že zamestnanci obecného úradu informovali dotknutých nájomcov o prijatom uznesení, tj. že obec týmto nájomcom odpustí 50 % nájomného za čas, kedy boli nútení uzavrieť svoje prevádzky.
 2.  
 3. b)      Prijaté uznesenie č. 27.,2020/OZ-2a (podanie žiadosti o dotáciu na nájomné v mene nájomcov nebytových priestorov, ktorí boli nútení dočasne uzavrieť svoje prevádzky v Podnikateľskom inkubátore, za dni, keď predmet nájmu nemohli užívať z dôvodu prijatých vládnych opatrení na zamedzenie šírenia ochorenia Covid-19, ktoré spôsobuje koronavírus a na účet obce Jelka) – starosta obce uviedol, že zamestnanci obecného úradu informovali dotknutých nájomcov o tom, že obec je pripravená podať žiadosť na dotáciu na nájomné. Dotknutí nájomcovia uviedli, že nežiadajú obec o podanie žiadosti na dotáciu na nájomné z dôvodu, že k platnému podaniu žiadosti je potrebné, aby mali aktivovanú elektronickú schránku a musia disponovať občianskym preukazom, prostredníctvom ktorého je možné žiadosť podpísať zaručeným elektronickým podpisom. Ako fyzické osoby – podnikatelia elektronickú schránku aktivovanú nemajú a rovnako nedisponujú občianskym preukazom, ktorým by vedeli žiadosť podpísať zaručeným elektronickým podpisom. Aktivovanie elektronickej schránky a vybavenie občianskeho preukazu, s ktorým je možné žiadosť podpísať zaručeným elektronickým podpisom považujú za administratívne náročné a nehospodárne.
 4.  
 5. c)      Prijaté uznesenie č. 27.,2020/OZ-2b (poverenie starostu obce vykonať všetky potrebné úkony súvisiace so zabezpečením podania žiadosti o dotáciu) – starosta obce uviedol, že vzhľadom na nezáujem dotknutých nájomcov obec nevykonala úkony súvisiace s podaním žiadosti o dotáciu.

K bodu č. 5 programu – Interpelácia

Možnosť interpelácie nikto z prítomných poslancov nevyužil.

K bodu č. 6 programu – Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Jelka č. 1/2020, ktorým sa schvaľuje dodatok č. 1 k všeobecne záväznému nariadeniu č. 7/2019 o verejnom poriadku a dodržiavaní čistoty v obci Jelka

Starosta obce odôvodnil potrebu prijatia dodatku č. 1 k VZN č. 7/2019 tým, že pôvodné VZN č. 7/2019 bolo nejednoznačné v tom, na koho sa nevzťahuje zákaz rušenia nočného kľudu, resp. dovoľovalo aj fyzickým osobám nahlasovať oslavy a žiadať súhlas na rušenie nočného kľudu. Žiadatelia sa snažili vyhnúť pokutovaniu za rušenie nočného kľudu. Napriek  tomu, že obec žiadnej fyzickej osobe nedala súhlas na rušenie nočného kľudu, viacerí žiadatelia nočný kľud porušovali a pribúdali sťažnosti na rušenie nočného kľudu. Z uvedeného dôvodu starosta navrhol prijať dodatok č. 1 k VZN č. 7/2019, v zmysle ktorého by sa zákaz nočného kľudu nevzťahoval na organizované podujatia organizované obcou Jelka, resp. na organizované podujatia, ktorých je obec spoluorganizátorom. Čo sa týka reštauračných zariadení, tieto majú túto problematiku vyriešenú vo svojich prevádzkových poriadkoch.

Starosta obce prečítal znenie návrhu VZN č. 1/2020, ktorým sa schvaľuje dodatok č. 1 k všeobecne záväznému nariadeniu č. 7/2019 o verejnom poriadku a dodržiavaní čistoty v obci Jelka.

Starosta obce dal priestor na otázky návrhu VZN č. 1/2020, ktorým sa schvaľuje dodatok č. 1 k všeobecne záväznému nariadeniu č. 7/2019 o verejnom poriadku a dodržiavaní čistoty v obci Jelka, otázky neboli žiadne.

Prítomný poslanci OZ návrh VZN č. 1/2020, ktorým sa schvaľuje dodatok č. 1 k všeobecne záväznému nariadeniu č. 7/2019 o verejnom poriadku a dodržiavaní čistoty v obci Jelka jednohlasne schválili.

K bodu č. 7 programu – Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Jelka č. 2/2020 o určení školského obvodu základných škôl zriadených obcou Jelka

Starosta obce uviedol, že ide o nové VZN, ktorého účelom je určiť školský obvod pre jednotlivé základné školy, ktorých zriaďovateľom je obec Jelka. Starosta obce prečítal znenie návrhu VZN č. 2/2020 o určení školského obvodu základných škôl zriadených obcou Jelka. Predmetné VZN je v súlade zo zák. č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe a školskej samosprávne v znení neskorších právnych predpisov a so zák. č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších právnych predpisov. Toto VZN zabezpečí žiakom s trvalým pobytom na území obce Jelka prednosť na prijatie do základných škôl zriadených obcou Jelka pred žiakmi s trvalým pobytom mimo územia obce Jelka.  Starosta obce osobitne poukázal na § 2 bod. 4 predmetného VZN, v zmysle ktorého riaditelia základných škôl budú môcť prijať žiakov s trvalým pobytom v iných obciach len v prípade, ak nebudú naplnené kapacity tried príslušného ročníka žiakmi s trvalým pobytom v obci Jelka a zriaďovateľ škôl, teda obec dá na prijatie žiakov z iných obcí súhlas. Riaditeľ školy teda nebude môcť bez súhlasu zriaďovateľa školy, teda obce Jelka, prijať žiakov, ktorý majú trvalý pobyt mimo územia obce Jelka.

Starosta obce dal priestor na otázky/diskusiu vo vzťahu k VZN č. 2/2020 o určení školského obvodu základných škôl zriadených obcou Jelka.

Poslanec OZ Török navrhoval pozmeniť znenie VZN tak, aby o prijatí žiakov mimo obce Jelka rozhodoval zriaďovateľ a v najhoršom prípade obecné zastupiteľstvo. Na margo uvedeného hlavná kontrolórka obce uviedla, že z navrhovaného ustanovenia vyplýva, že o týchto otázkach rozhoduje zriaďovateľ, teda obec Jelka. Poslanec OZ Török navrhol v predmetnom VZN zakotviť pravidlo, že v prípade akýchkoľvek sporov medzi riaditeľmi jednotlivých základných škôl, bude rozhodovať obecné zastupiteľstvo. V tejto súvislosti poukázal na nedávny spor ohľadne tried medzi základnou školou s vyučovacím jazykom maďarským a  základnou školou s vyučovacím jazykom slovenským. Na margo uvedeného hlavná kontrolórka obce uviedla, že do prejednávaného VZN nie je možné zahrnúť takúto úpravu, pretože toto VZN pojednáva o školskom obvode ako takom a  s tým súvisiacimi záležitosťami. Starosta obce uviedol, že obec je vlastníkom budovy základných škôl a je zriaďovateľom oboch základných škôl, z čoho jej prirodzene plynú rozhodovacie kompetencie. Vysvetlil, že sa nebráni prijatiu dodatočného mechanizmu na nezávislé riešenie sporov medzi predstaviteľmi jednotlivých škôl, ale aj v súčasnosti o vážnych veciach rozhoduje zriaďovateľ, t. j. obec Jelka. Zdôraznil, že je v prvom rade potrebné dôkladne zvážiť a definovať čo sa bude považovať za „akékoľvek spory“, nakoľko sporov menších či väčších sa môže počas roka vyskytnúť viac, čo je ale prirodzené, pretože obe školy majú svoje vlastné predstavy, plány či vízie. Pojem „akékoľvek spory“ musí byť jasne definovaný, pretože sa môže stať, že obecné zastupiteľstvo bude musieť riešiť aj banálne spory, či spory vyžadujúce rýchle operatívne rozhodnutia a tie budú viazané na rozhodnutia obecného zastupiteľstva, čo môže byť kontraproduktívne, zbytočne zaťažujúce a časovo ťažko realizovateľné. Ďalej upozornil na riziko, že obecné zastupiteľstvo týmto s vysokou pravdepodobnosťou bude musieť zasahovať aj do bežného fungovania škôl, čo si vyžaduje absolútny prehľad vo všetkých aspektoch života a fungovania škôl a poznanie školskej mikroklímy. Na základe týchto skutočností starosta obce apeloval na poslancov OZ, aby na najbližšiu pracovnú poradu pripravili návrh VZN, ktoré bude detailne pojednávať o takýchto otázkach.

Poslanec OZ Deák požiadal o informáciu ohľadne účinnosti navrhovaného VZN, či bude platiť aj spätne. V reakcii na uvedené mu bola poskytnutá informácia, že predmetné VZN nemôže mať retrospektívnu účinnosť, predmetné VZN nadobudne účinnosť pätnástym dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli obce Jelka.

Ďalšie otázky neboli.

Prítomný poslanci OZ návrh VZN č. 2/2020 o určení školského obvodu základných škôl zriadených obcou Jelka jednohlasne schválili.

K bodu č. 8 programu – Návrh Požiarneho poriadku obce Jelka

Starosta obce uviedol, že pôvodne navrhoval prijať požiarny poriadok obce Jelka ako VZN, avšak po zisteniach a konzultáciách dospel k názoru, že požiarny poriadok obce sa neprijíma formou všeobecne záväzného nariadenia. Požiarny poriadok obce je interným právnym aktom na prevenciu proti požiarom a v prípade ich vzniku na ich zdolanie. Starosta obce predložil v písomnej podobe Návrh Požiarneho poriadku obce Jelke poslancom OZ. Starosta obce dal priestor poslancom OZ na oboznámenie sa s Návrhom Požiarneho poriadku obce Jelka ako aj priestor na prípadné otázky týkajúce sa Návrhu Požiarneho poriadku obce Jelka. Otázky k Návrhu Požiarneho poriadku obce Jelka neboli žiadne.

Prítomný poslanci OZ návrh Požiarneho poriadku obce Jelka jednohlasne schválili.

K bodu č. 9 programu – Zámer obce Jelka predať majetok obce

Starosta obce oboznámil poslancov OZ so žiadosťou Petra Gašparíka, Slaná dolina 75/10, 925 23 Jelka, na predaj novovytvoreného pozemku parc. reg. „C“, parc. č. 1173/11, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 66 m², k. ú Jelka, ktorý pozemok bol vytvorený geometrickým plánom č. 54/2017, vyhotoveným Ing. Katarínou Szomolaiovou dňa 14.09.2017, autorizačne overeným Ing. Katarínou Szomolaiovou dňa 14.09.2017, autorizovaným geodetom a kartografom a úradne overeným Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom dňa 22.09.2017 č. 1137/2017, a ktorý pozemok bol oddelený z pozemku parc. reg. “C” KN parc. č. 1173/1 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 6890 m², k. ú. Jelka, zapísaný na LV č. 1301, a ktorý je evidovaný na Okresnom úrade Galanta, katastrálnom odbore (ďalej len „novovytvorený pozemok“). Pán Gašparík svoju žiadosť odôvodnil existenciou dôvodov hodných osobitného zreteľa, ktoré spočívajú v tom, že ako výlučný vlastník susedných nehnuteľností – pozemku parc. reg. „C“, parc. č. 1160/1 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 532 m², k. ú. Jelka, ktorý je zapísaný na LV č. 718 a ktorý je evidovaný Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom a pozemku parc. reg. „C“, parc. č. 1160/3 – záhrada o výmere 505 m², k. ú. Jelka, ktorý je zapísaný na LV č. 718 a ktorý je evidovaný Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom (ďalej len „susedné nehnuteľnosti“), má záujem o pripojenie, scelenie a udržiavanie novovytvoreného pozemku. Žiadateľ novovytvorený pozemok užíva a zveľaďuje. Starosta obce uviedol, že obec Jelka novovytvorený pozemok nevyužíva a neplánuje ho zahrnúť do svojich investičných aktivít. Novovytvorený pozemok je pre obec Jelka vzhľadom na jeho veľkosť, umiestnenie a charakter účelne nevyužiteľný. Predajom novovytvoreného pozemku dôjde k usporiadaniu majetkovoprávnych vzťahov k pozemku, ktorý tvorí súčasť oploteného areálu vo vlastníctve žiadateľa.

Vychádzajúc zo znaleckého posudku č. 29/2020 vyhotoveného znalkyňou Ing. Tünde Panyiková so sídlom č. 767, 925 01 Matúškovo, ev. č. znalca: 914248, ktorý posudok bol predložený poslancom OZ, starosta navrhol kúpnu cenu novovytvoreného pozemku vo výške 800,- € (12,05 € / 1m², 795,30 € / 66m², zaokrúhlene 800,- € / 66 m ²). Zároveň navrhol predať pozemok za podmienky, že žiadateľ uhradí všetky náklady spojené s povolením vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. Obecnému zastupiteľstvu bol predložený návrh kúpnej zmluvy na novovytvorený pozemok. Starosta obce dal priestor na oboznámenie sa s návrhom kúpnej zmluvy a na otázky k zmluve a k tomuto bodu rokovania, otázky neboli žiadne.

Prítomní poslanci OZ jednohlasne schválili predaj vyššie uvedeného novovytvoreného pozemku za vyššie navrhovaných podmienok. Prítomný poslanci OZ jednohlasne schválili znenie kúpnej zmluvy.

K bodu č. 10 programu – Rôzne

a)      Starosta obce oboznámil poslancov so zámerom na kúpu pozemku parc. reg. „C“, parc. č. 429/3, orná pôda o výmere 1 104 m², k. ú Jelka, ktorý pozemok bol zameraný geometrickým plánom č. G-20-04/2020, vyhotoveným Dávidom Keményom – geodetom dňa 30.08.2020, autorizačne overeným Ing. Katarínou Szomolaiovou dňa 30.08.2020, autorizovaným geodetom a kartografom a úradne overeným Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom dňa 04.09.2020, č. 1116/2020. Pôvodný pozemok parc. reg. “C” KN parc. č. 429/3 – orná pôda o výmere 1 656 m², k. ú. Jelka, zapísaný na LV č. 449, a ktorý je evidovaný na Okresnom úrade Galanta, katastrálnom odbore, bol rozdelený geometrickým plánom č. G-20-04/2020, vyhotoveným Dávidom Keményom – geodetom dňa 30.08.2020, autorizačne overeným Ing. Katarínou Szomolaiovou dňa 30.08.2020, autorizovaným geodetom a kartografom a úradne overeným Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom dňa 04.09.2020, č. 1116/2020, na pozemok parc. reg. „C“, parc. č. 429/3, orná pôda o výmere 1 104 m², k. ú Jelka a na novovytvorený pozemok parc. reg. „C“, parc. č. 429/35, orná pôda o výmere 552 m², k. ú Jelka. Starosta obce vychádzajúc zo znaleckého posudku č. 53/2020 vyhotoveného znalkyňou Ing. Tünde Panyiková so sídlom č. 767, 925 01 Matúškovo, ev. č. znalca: 914248 navrhol kúpnu cenu pozemku parc. reg. „C“, parc. č. 429/3, orná pôda o výmere 1 104 m²  vo výške 16 649 € (15,08 € / 1m², 16 648,32 € / 1 104 m², zaokrúhlene 16 649 € / 1 104 m ²) s tým, že obec – kupujúci uhradí všetky náklady spojené s povolením vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. Starosta obce predložil poslancom OZ návrh kúpnej zmluvy v písomnej podobe a dal priestor na oboznámenie sa so znením kúpnej zmluvy.

Starosta obce zároveň uviedol, že plánuje rozšíriť námestie Ilka a konkrétne na predmetnom pozemku plánuje vytvoriť tzv. „zelenú oddychovú zónu“ pre obyvateľov obce Jelka.

Starosta obce dal priestor diskusii k prerokovávanému bodu zasadnutia obecného zastupiteľstva.

Poslanec OZ Kovács položil otázku, či by na tomto pozemku nemohla byť umiestnená plánovaná zmrzlináreň. V reakcii na túto otázku starosta obce uviedol, že prístup na tieto pozemky by bol cez námestie a vidí problém so zásobovaním, nakoľko ani námestie ani „zelená oddychová zóna“ nie sú uspôsobené na vjazd motorových vozidiel. Zmrzlináreň je plánovaná na druhej strane vozovky, vedľa obchodu COOP Jednota.

Poslanec OZ Kovács uviedol, že keby sa prevádzka zmrzlinárne presunula do „zelenej oddychovej zóny“, mohlo by sa zväčšiť ihrisko škôlky. V reakcii na uvedené starosta obce uviedol, že škôlka má tendenciu rozrastať sa smerom dozadu.

Prítomní poslanci OZ jednohlasne schválili kúpu vyššie uvedeného pozemku za vyššie uvedených podmienok ako aj znenie kúpnej zmluvy.

b)     Starosta obce oboznámil poslancov so zámerom na kúpu pozemku parc. reg. “C” KN parc. č. 430/9 – záhrada o výmere 85 m², k. ú. Jelka, zapísaný na LV č. 449 a ktorý je evidovaný na Okresnom úrade Galanta, katastrálnom odbore. Vychádzajúc zo znaleckého posudku č. 53/2020 vyhotoveného znalkyňou Ing. Tünde Panyiková so sídlom č. 767, 925 01 Matúškovo, ev. č. znalca: 914248 navrhol kúpnu cenu pozemku parc. reg. “C” KN parc. č. 430/9 – záhrada o výmere 85 m², k. ú. Jelka, zapísaný na LV č. 449 a ktorý je evidovaný na Okresnom úrade Galanta, katastrálnom odbore vo výške 1 282 € (15,08 € / 1m², 1 281,80 € / 85 m², zaokrúhlene 1 282 € / 85 m ²) s tým, že obec – kupujúci uhradí všetky náklady spojené s povolením vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. Starosta obce odovzdal poslancom OZ návrh kúpnej zmluvy v písomnej podobe a dal im priestor na oboznámenie sa so znením kúpnej zmluvy.

Starosta obce zároveň uviedol, že plánuje rozšíriť námestie Ilka a konkrétne na predmetnom pozemku plánuje vytvoriť tzv. „zelenú oddychovú zónu“ pre obyvateľov obce Jelka.

Starosta obce dal priestor diskusii k prerokovávanému bodu zasadnutia obecného zastupiteľstva.

Prítomní poslanci OZ jednohlasne schválili kúpu vyššie uvedeného pozemku za vyššie uvedených podmienok ako aj znenie kúpnej zmluvy.

c)   Starosta obce informoval poslancov, že obci Jelka bola doručená žiadosť od poslanca OZ Kovácsa o povolenie na zmenu využitia stavby (budova na parc. č. 1001/10 so súp. č. 1237 k. ú. Jelka v obci Jelka) zo sociálno – hygienického zariadenia na ubytovňu pre zamestnancov a návštevníkov podľa priloženej projektovej dokumentácie. Táto žiadosť bola adresovaná obecnému zastupiteľstvu.

Starosta obce uviedol, že povolenie ubytovne môže mať vplyv na život v obci, pričom obdobné žiadosti v minulosti prejednávalo obecné zastupiteľstvo a napokon aj sám žiadateľ túto žiadosť adresoval obecnému zastupiteľstvu. Z uvedeného dôvodu sa rozhodol túto žiadosť, rovnako ako obdobné v minulosti zaradiť do rokovania obecného zastupiteľstva. Starosta obce dal priestor poslancovi OZ Kovácsovi, aby sa k tejto žiadosti vyjadril.

Poslanec OZ Kovács na margo podanej žiadosti uviedol, že v ubytovni plánuje ubytovať vodičov autobusov, mohli by sme sa stať partnermi SAD, neboli by sme len okrajová obec, spoje do Bratislavy by sme oživili, Jelčania by do Bratislavy cestovali menej, aktuálne je táto budova sociálno – hygienickým zariadením, obec by mohla mať príjem z ubytovne vo forme poplatkov za ubytovanie, v minulosti už bola na obecnom zastupiteľstve prejednávaná obdobná žiadosť na penzión, ktorá bola schválená, jeho žiadosť je v podstate taká istá. Územný plán ubytovňu schvaľuje a z tohto dôvodu nie celkom rozumie tomu, prečo jeho žiadosť o zmenu sociálno – hygienického zariadenia na ubytovňu musí schvaľovať zastupiteľstvo, keď ide podľa územného plánu. Poslanec OZ Kovács apeloval na starostu obce aby k tejto žiadosti prezentoval svoj názor, ale ešte predtým apeloval na hlavnú kontrolórku obce, aby sa vyjadrila, či túto žiadosť musí schvaľovať obecné zastupiteľstvo.

Hlavná kontrolórka uviedla, že vzhľadom na to, že poslanec OZ Kovács adresoval predmetnú žiadosť obecnému zastupiteľstvu, táto žiadosť bola zaradená do rokovania obecného zastupiteľstva.

Starosta obce uviedol, že na tému ubytovní sa rozprával so starostami obcí v ktorých ubytovne sú. Ich skúsenosti nie sú pozitívne, nakoľko v ich skoro vždy bývajú zamestnanci z cudzích krajín a z tohto vznikajú v obciach problémy. Zároveň poukázal na to, že sa p. Kovács nemôže čudovať poslancom a obyvateľom, že majú obavy, lebo oni tu žijú blízko. Tiež by mu to asi nebolo jedno.

Poslanec OZ Kovács na margo uvedeného uviedol, že ide len o predsudky, ktoré sa nezakladajú na faktoch. Ďalej uviedol, že aktuálne už v sociálno–hygienickom zariadení býva jeden jeho bývalý zamestnanec s rodinou, kosí tam trávu, recykluje odpad, upratuje bordel, je to človek, ktorý rád býva v Jelke.

Blanka Kovácsová, ktorá sa zúčastnila ako verejnosť na zasadnutí obecného zastupiteľstva k veci uviedla, že šoféri autobusov čakajú, kedy budú môcť prísť do ubytovne, či už bývať alebo len na toaletu a občerstvenie. Aktuálne šoféri, ktorí majú prestávku alebo končia v Jelke, nemajú kam ísť na toaletu, nemajú sa kde občerstviť. Zároveň uviedla, že pri voľbách do obecného zastupiteľstva a voľbách za starostu obce hlasovala za mladú krv, aby došlo k zmene oproti predchádzajúcemu vedeniu, ktoré všetko odmietalo, aby došlo k zmenám a vyjadrila obavu, že nič sa nezmenilo.

Starosta obce jej na to odpovedal, že to snáď nemyslí vážne. Za jeho vedenia sa zmenilo toho veľa a vždy sa vyšlo sa v ústrety občanov.

Poslanec OZ Török uviedol, že otázka ubytovne už bola riešená na pracovných poradách obecného zastupiteľstva pričom bola možnosť zriadiť ubytovňu jednohlasne zamietnutá. Argument ohľadne šoférov autobusov pribudol len včera. Má obavy z toho, že ak sa teraz schváli ubytovňa, v budúcnosti s tým budú problémy, ktoré už nebudú vôbec alebo len ťažko riešiteľné. 

Starosta obce uviedol, že na jednej strane by bol rád, keby došlo k zlepšeniu autobusových spojov v obci, ale tie nezávisia od Slovak Lines, ale od BSK a BID, pre ktorých Slovak Lines pracuje. Na druhej strane ako už povedal, znepokojujú ho negatívne skúsenosti starostov obcí, kde sú ubytovne v súčasnosti už prevádzkované.

Poslanec OZ Mgr. Bánoczký uviedol, že by bol rád, keby sa našiel kompromis.

Starosta obce upozornil p. Kovácsa, že každý poslanec má právo vyjadriť svoj názor na danú problematiku, pretože zastupuje svojich voličov, ktorí im prejavili dôveru v komunálnych voľbách. Zdôraznil, že každý musí akceptovať pluralitu názorov.

Poslanec OZ Mgr. Deák uviedol, že poslanec OZ Kovács pred 2 rokmi tvrdil, že v predmetnej budove chce mať len kancelárie, minulý rok tvrdil, že v rovnakej budove chce mať len sociálno-hygienické zariadenie. Teraz po uplynutí istej doby zas chce v tej istej budove ubytovne. Nevie, čo si má o tom myslieť.

Poslanec OZ Kovács uviedol, že starosta  vo vzťahu k danej ubytovne nepovedal jedinú pozitívnu vec. Chce zdôrazniť, že areál, kde má byť ubytovňa riadne udržiava, prinieslo by to príjem do obecného rozpočtu, mohli by tam byť ubytovaní šoféri SAD alebo Slovak Lines, prípadne by tam mohol byť pre nich priestor, kde si budú vedieť spraviť kávu alebo ísť na toaletu.

Jozef Kovács st., ktorý sa rokovania OZ zúčastnil ako verejnosť uviedol, že každý robí, čo vie. Aj poslanec OZ Mgr. Deák naháňal deti zo susedných obcí do maďarskej školy. Že poslanec OZ Török je tiež podnikateľom a nemôže vedieť čo bude o rok, dva, možno bude mať žeriav jeden, dva, traktor a keď nebude mať kde parkovať čo spraví.

Poslanec OZ Török uviedol, že obcou kolujú reči o tom, že poslanec OZ Kovács už dávno svojim zamestnancom hovoril, že v predmetnom areáli bude ubytovňa.

Poslanec OZ Budai navrhol, aby sa hlasovanie odložilo na najbližšie zasadnutie OZ, na ktoré by mohol prísť zástupca SAD alebo Slovak Lines, ktorí by prezentovali plány týchto spoločností.

5 poslancov OZ hlasovalo za zmenu využitia stavby (budova na parc. č. 1001/10 so súp. č. 1237 k. ú. Jelka v obci Jelka) zo sociálno hygienického zariadenia na ubytovňu pre zamestnancov a návštevníkov, 4 poslanci OZ hlasovali proti a jeden poslanec OZ sa zdržal hlasovania.

Po hlasovaní OZ poslanec OZ Budai uviedol, že hlasoval pre ubytovňu, aby tam mohli ísť autobusári, ale keď bude poskytnuté toto ubytovanie ľuďom, ktorí budú robiť v obci problémy, bude zle.

d)      Starosta obce navrhol vstup obce Jelka do členskej základne združenia Mikroregión 11 PLUS, so sídlom Námestie A. Hlinku 31, 919 43 Cífer, IČO: 45738807, reg. č.: VVS/2012/ZZPO-84 s členským príspevkom 1€/obyvateľ/ročne.

Prítomný poslanci OZ jednohlasne schválili vstup obce Jelka do členskej základne združenia Mikroregión 11 PLUS, so sídlom Námestie A. Hlinku 31, 919 43 Cífer, IČO: 45738807, reg. č.: VVS/2012/ZZPO-84 s členským príspevkom 1€/obyvateľ/ročne.

K bodu č. 11 programu – Diskusia

a)      Jozef Kovács st., ktorý sa zúčastnil rokovania OZ v mene dôchodcov obce Jelka sa chcel informovať, či by obec poskytla pre dôchodcov priestory, kde by sa mohli pravidelne a nerušene stretávať. Aktuálne majú síce k dispozícii miestnosť v kultúrnom dome, ale dôchodcovia sú často obmedzovaní. V rovnakej miestnosti sú uskutočňované civilné svadobné obrady, je tam detský klub, vyučovacie hodiny autoškoly, v kultúrnom dome sa uskutočňujú plesy aj kartárske dni. Položil otázku, či by im nemohla byť daná k dispozícii miestnosť napr. v podnikateľskom inkubátore alebo v hasičskej zbrojnici.

Starosta obce uviedol, že sa hľadá nejaké riešenie, zistí aké sú možnosti a navrhol Jozefovi Kovácsovi st., aby sa stretli mimo rokovania obecného zastupiteľstva. Zároveň starosta uviedol, že sa obec zapojila do projektu na výstavbu komunitného centra, a práve komunitné centrum bude môcť v budúcnosti slúžiť na takéto účely.

b)     Blanka Kovácsová, ktorá sa zúčastnila rokovania OZ sa opýtala, kto má na starosti aktivačných pracovníkov. Dala do pozornosti, že títo ľudia nepracujú tak, ako by mali.

Prednostka obecného úradu uviedla, že aktivačných pracovníkov má na starosti ona. Problém vidí v tom, že pokiaľ nad nimi niekto stojí, tak pracujú, akonáhle sa im nevenuje stála pozornosť ich pracovný výkon klesá. V súčasnosti je to riešené tak, že prednostka vytvorí pracovné skupiny, každú pracovnú skupinu má na starosti zamestnanec obce z úseku údržby verejnej zelene. Niekedy sa však stane, že zamestnanec obce z úseku údržby verejnej zelene má viac práce a nemôže týchto aktivačných pracovníkov neustále kontrolovať. Napríklad keď sa koncom augusta/začiatkom septembra opravovali cesty, takmer všetkých zamestnancov obce bolo potrebné presunúť na tieto práce, aby obec ušetrila finančné zdroje, a tým pádom nebol až taký priestor na kontrolu rýchlosti a kvalitu práce aktivačných pracovníkov. Prednostka a starosta obce zhodne uviedli, že ak v budúcnosti bude p. Kovácsová, alebo hociktorý občan svedkom vyhýbaniu sa práce aktivačných pracovníkov, okamžite majú kontaktovať obecný úrad.

c)     Blanka Kovácsová, ktorá sa zúčastnila rokovania OZ ďalej poukázala na to, že obyvateľ obce s prezývkou „Béka“ je každý deň pred obchodom COOP Jednota, konzumuje tam alkoholické nápoje a v tomto podguráženom stave sa správa nevhodne. Apelovala na obec, aby s tým niečo urobila.

Starosta obce uviedol, že vie o tomto probléme. Problém vidí v tom, že priestor pred obchodom COOP Jednota je v súkromnom vlastníctve tejto spoločnosti. Obec kontaktovala túto spoločnosť, s návrhom aby bol tento problém riešený. Spoločnosť ale posiela svoju SBS, ktorá túto osobu zvyčajne odtlačí na námestie Ilka. Kým táto spoločnosť nebude disponovať zákazom zdržiavania sa tejto osoby pred obchodom COOP Jednota, obyvateľ obce s prezývkou „Béka“ tam bude. Obec mu môže dať maximálne pokutu, ale problém je v tom, že táto osoba nemá žiaden majetok. A teda aj pokuta, ktorá by mu síce uložená bola, ale jej zaplatenie by nebolo vynútiteľné, fakticky by to nebol trest. Bola nadviazaná komunikácia aj s políciou, ktorá má rovnaký názor na riešenie ako starosta.  Aj polícia ho zvykla odviesť domov, ale bohužiaľ aj jeho vlastná rodina sa viac menej dištancuje od jeho správania a od neho samotného. Pokým spoločnosť COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo nebude konať a nebude disponovať zákazom na zdržiavania sa pred obchodom COOP Jednota v Jelke vo vzťahu k obyvateľovi s prezývkou „Béka“, táto osoba tam jednoducho bude, lebo je rada stredobodom pozornosti a občania mu kupujú alkohol. Starosta podotkol, že ak by sa dotyčný takto správal na majetku obce, už by bol tento problém vyriešený.

e)      Monika Szakálová, ktorá sa zúčastnila rokovania OZ požiadala obec Jelka o pomoc. Jej dcéra Dajana Szakálová bola účastníčkou dopravnej nehody, v ktorá sa stala dňa 23.10.2019 medzi obcou Jelka a Hrubá Borša. Dajana Szakálová je v bdelej kóme a je umiestnená v nemocnici v Galante. Nemôže si ju zobrať domov, pretože v dome, kde býva nie sú vhodné podmienky pre osobu v bdelej kóme. V dome jej vyhoreli elektrické káble, kúri krbovými kachlami. Dajana je ležiacim pacientom, je odkázaná na špeciálnu stravu a má tracheostómiu. Bez elektriky a bez zabezpečenia kúrenia svoju dcéru domov zobrať nemôže. Ďalej uviedla, že pán starosta o probléme vie, snaží sa jej pomôcť, poslal k nim geodeta. Sama je slepá (v dôsledku nádoru na hlave) a jej manžel má sklerózu multiplex. Chodila svoju dcéru každý deň masírovať, cvičila s ňou. Počas pandémie COVID-19 sú návštevy v nemocnici zakázané. Zdravotný stav jej dcéry sa zhoršuje, vykrúcajú sa jej nohy. V rehabilitačnom centre Adeli by jej vedeli zabezpečiť adekvátnu starostlivosť, mohlo by dôjsť k zlepšeniu jej zdravotného stavu, avšak nemajú finančné prostriedky na úhradu poplatkov za pobyt v takomto centre. Nejde jej o to, aby sa zviditeľnila, len chce dostať svoju dcéru konečne domov.

Starosta poznamenal, že situáciu p. Szakálovej dôverne pozná, nakoľko sú v stálom kontakte. Potvrdil, že obec Jelka aktuálne pomáha tejto pani so získaním sociálneho príspevku, ktorý by mohol byť použitý na zabezpečenie vhodných podmienok na bývanie pre osobu v bdelej kóme. Je to v procese riešenia, avšak na to, aby jej mohol byť takýto príspevok poskytnutý, nehnuteľnosť, v ktorej bývajú musí mať súpisné číslo, čo nemá. Táto rodina žije v prerobenej letnej kuchynke. Obec zabezpečila geodeta a projektanta, aby predmetná nehnuteľnosť mohla byť zapísaná v katastri nehnuteľností. Po zápise do katastra nehnuteľností môže byť tejto nehnuteľnosti pridelené súpisné číslo. Po pridelení súpisného čísla môže byť podaná žiadosť na získanie sociálneho príspevku z UPSVaR. Starosta obce skonštatoval, že to bohužiaľ trvá dlho, pretože rodina p. Szakálovej jednoducho nemala v poriadku žiadne dokumenty a náprava týchto problémov si vyžaduje svoj čas. Vzhľadom na mimoriadne nepriaznivý stav celej rodiny starosta obce navrhol poskytnúť Monike Szakálovej jednorazový príspevok vo výške 1 000 €, ktorý má byť použitý na zlepšenie podmienok bývania a prípravu ubytovania postihnutej dcére.

Poslanec OZ Budai na margo veci uviedol, že aj on vie o ťažkej životnej situácii tejto rodiny. Potvrdil, že táto pani denne chodila za svojou dcérou. Kupovala jej krémy na masáž tela. Poukázal na to, že táto pani je nevidiaca, jej partner má sklerózu multiplex. Musí si denne platiť šoféra, aby mohla dcéru navštíviť a nie v poslednom rade upriamil pozornosť na to, že návštevné hodiny v nemocnici sú obmedzené, čiže aj čas, ktorý môže tráviť s dcérou je obmedzený.

Poslankyňa OZ Letušeková uviedla, že pracuje ako sestra na neurologickom oddelení, má s takýmito pacientami skúsenosť. Ak sa podarí dostať domov Dajanu Szakálovú, môže ju Monika Szakálová kontaktovať a ukáže jej, ako zaobchádzať s ľudmi v bdelej kóme.

Poslanec OZ Bánoczki navrhol, aby sa vyhlásila dobrovoľná zbierka, uviedol, že je ochotný venovať čas zbierke v prospech Dajany Szakálovej.

Prítomní poslanci OZ jednohlasne schválili poskytnutie mimoriadneho príspevku Monike Szakállovej za účelom zabezpečenia vhodných podmienok na bývanie vo výške 1 000 €. Tento príspevok za poskytuje za účelom zlepšenia mimoriadne nepriaznivých životných podmienok.

Prítomní poslanci OZ sa zároveň dohodli na vyhlásení dobrovoľnej zbierky na zabezpečenie vhodných podmienok na bývanie pre Dajanu Szakálovú, ktorá je v bdelej kóme po vážnej dopravnej autonehode, ktorá sa stala dňa 23.10.2019 medzi obcou Jelka a Hrubá Borša.

K bodu č. 16 programu – Návrh uznesení

Návrhová komisia prečítala návrh uznesení.

K bodu č. 17 programu – Záver

Keďže neboli vznesené iné pripomienky a námety po prerokovaní všetkých bodov programu starosta  obce poďakoval poslancom obecného zastupiteľstva a ostatným zúčastneným osobám za účasť a ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva.

                                                                                                                      Ing. Gabriel Kiš

                                                                                                                        starosta obce

Overovatelia zápisnice:          Mgr. Zoltán Deák

                                               Igor Budai

Zapisovateľka:                       Mgr. Gabriela Horváthová

Zasadnutie obecného zastupiteľstva prebiehalo od 18:00 hod. do 20:30 hod.

UZNESENIA

 z 3. plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva v Jelke zo dňa 18.09.2020

Obecné zastupiteľstvo v Jelke

Hlasovanie: Mgr. Bánoczký, M., Bohony, Š., Budai, I., Mgr. Deák, Z., Mgr. Hakszer, R., PhD., Kovács, J., Mgr. Laurič, I., Mgr. Letuseková, D., Ing. Ruman, T., Török, P.

Uznesením  č. 28.,/2020/OZ-3:

schvaľuje

Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelka č. 1/2020, ktorým sa schvaľuje dodatok č. 1 k všeobecne záväznému nariadeniu č. 7/2019 o verejnom poriadku a dodržiavaní čistoty v obci Jelka.

Hlasovalo: 10                         Za: 10                         Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

Uznesením pod č. 29.,/2020/OZ-3:

schvaľuje

Všeobecne záväzného nariadenie obce Jelka č. 2/2020 o určení školského obvodu základných škôl zriadených obcou Jelka

Hlasovalo: 10                         Za: 10                         Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

Uznesením pod č. 30.,/2020/OZ-3:

schvaľuje

Požiarny poriadok obce Jelka

Hlasovalo: 10                         Za: 10                         Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

Uznesením pod č. 31.,/2020/OZ-3:

schvaľuje

Žiadosť Petra Gašparíka, Slaná dolina 75/10, 925 23 Jelka, nar. xx.xx.xxxx, na predaj novovytvoreného pozemku parc. reg. „C“, parc. č. 1173/11, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 66 m², k. ú Jelka, ktorý pozemok bol vytvorený geometrickým plánom č. 54/2017, vyhotoveným Ing. Katarínou Szomolaiovou dňa 14.09.2017, autorizačne overeným Ing. Katarínou Szomolaiovou dňa 14.09.2017, autorizovaným geodetom a kartografom a úradne overeným Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom dňa 22.09.2017 č. 1137/2017, a ktorý pozemok bol oddelený z pozemku parc. reg. “C” KN parc. č. 1173/1 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 6890 m², k. ú. Jelka, zapísaný na LV č. 1301, a ktorý je evidovaný na Okresnom úrade Galanta, katastrálnom odbore (ďalej len „novovytvorený pozemok“).

Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že žiadateľ ako výlučný vlastník susedných nehnuteľností – pozemku parc. reg. „C“, parc. č. 1160/1 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 532 m², k. ú. Jelka, ktorý je zapísaný na LV č. 718 a ktorý je evidovaný Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom a pozemku parc. reg. „C“, parc. č. 1160/3 – záhrada o výmere 505 m², k. ú. Jelka, ktorý je zapísaný na LV č. 718 a ktorý je evidovaný Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom (ďalej len „susedné nehnuteľnosti“), má záujem o pripojenie, scelenie a udržiavanie novovytvoreného pozemku. Žiadateľ novovytvorený pozemok užíva a zveľaďuje. Obec Jelka novovytvorený pozemok nevyužíva a neplánuje ho zahrnúť do svojich investičných aktivít. Novovytvorený pozemok je pre obec Jelka vzhľadom na jeho veľkosť, umiestnenie a charakter účelne nevyužiteľný. Predajom novovytvoreného pozemku dôjde k usporiadaniu majetkovoprávnych vzťahov k pozemku, ktorý tvorí súčasť oploteného areálu vo vlastníctve žiadateľa.

Vychádzajúc zo znaleckého posudku č. 29/2020 vyhotoveného znalkyňou Ing. Tünde Panyiková so sídlom č. 767, 925 01 Matúškovo, ev. č. znalca: 914248 je kúpna cena novovytvoreného pozemku vo výške 800,- € (12,05 € / 1m², 795,30 € / 66m², zaokrúhlene 800,- € / 66 m ²).

Žiadateľ uhradí všetky náklady spojené s povolením vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh kúpnej zmluvy.

Hlasovalo: 10                         Za: 10                         Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

Uznesením pod č. 32a.,/2020/OZ-3:

schvaľuje

Zámer obce Jelka, Mierová 959/17, 925 23 Jelka, IČO: 00306011, na kúpu pozemku parc. reg. „C“, parc. č. 429/3, orná pôda o výmere 1 104 m², k. ú Jelka, ktorý pozemok bol zameraný geometrickým plánom č. G-20-04/2020, vyhotoveným Dávidom Keményom – geodetom dňa 30.08.2020, autorizačne overeným Ing. Katarínou Szomolaiovou dňa 30.08.2020, autorizovaným geodetom a kartografom a úradne overeným Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom dňa 04.09.2020, č. 1116/2020. Pôvodný pozemok parc. reg. “C” KN parc. č. 429/3 – orná pôda o výmere 1 656 m², k. ú. Jelka, zapísaný na LV č. 449, a ktorý je evidovaný na Okresnom úrade Galanta, katastrálnom odbore, bol rozdelený geometrickým plánom č. G-20-04/2020, vyhotoveným Dávidom Keményom – geodetom dňa 30.08.2020, autorizačne overeným Ing. Katarínou Szomolaiovou dňa 30.08.2020, autorizovaným geodetom a kartografom a úradne overeným Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom dňa 04.09.2020, č. 1116/2020, na pozemok parc. reg. „C“, parc. č. 429/3, orná pôda o výmere 1 104 m², k. ú Jelka a na novovytvorený pozemok parc. reg. „C“, parc. č. 429/35, orná pôda o výmere 552 m², k. ú Jelka.

Vychádzajúc zo znaleckého posudku č. 53/2020 vyhotoveného znalkyňou Ing. Tünde Panyiková so sídlom č. 767, 925 01 Matúškovo, ev. č. znalca: 914248 je kúpna cena pozemku parc. reg. „C“, parc. č. 429/3, orná pôda o výmere 1 104 m²  vo výške 16 649 € (15,08 € / 1m², 16 648,32 € / 1 104 m², zaokrúhlene 16 649 € / 1 104 m ²).

Kupujúci uhradí všetky náklady spojené s povolením vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh kúpnej zmluvy.

Hlasovalo: 10                         Za: 10                         Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

Uznesením pod č. 32b.,/2020/OZ-3:

schvaľuje

Zámer obce Jelka, Mierová 959/17, 925 23 Jelka, IČO: 00306011, na kúpu pozemku parc. reg. “C” KN parc. č. 430/9 – záhrada o výmere 85 m², k. ú. Jelka, zapísaný na LV č. 449 a ktorý je evidovaný na Okresnom úrade Galanta, katastrálnom odbore.

Vychádzajúc zo znaleckého posudku č. 53/2020 vyhotoveného znalkyňou Ing. Tünde Panyiková so sídlom č. 767, 925 01 Matúškovo, ev. č. znalca: 914248 je kúpna cena pozemku parc. reg. “C” KN parc. č. 430/9 – záhrada o výmere 85 m², k. ú. Jelka, zapísaný na LV č. 449 a ktorý je evidovaný na Okresnom úrade Galanta, katastrálnom odbore vo výške 1 282 € (15,08 € / 1m², 1 281,80 € / 85 m², zaokrúhlene 1 282 € / 85 m ²).

Kupujúci uhradí všetky náklady spojené s povolením vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh kúpnej zmluvy.

Hlasovalo: 10                         Za: 10                         Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

Uznesením pod č. 33.,/2020/OZ-3:

neschvaľuje

Povolenie na zmenu využitia stavby (budova na parc. č. 1001/10 so súp. č. 1237 k. ú. Jelka v obci Jelka) zo sociálno – hygienického zariadenia na ubytovňu pre zamestnancov a návštevníkov.

Hlasovalo: 10                         Za: 5                           Proti: 4                        Zdržal sa: 1

Uznesenie nebolo schválené.

Uznesenie č. 34.,/2020/OZ-3:

schvaľuje

Vstup obce Jelka do členskej základne združenia Mikroregión 11 PLUS, so sídlom Námestie A. Hlinku 31, 919 43 Cífer, IČO: 45738807, reg. č.: VVS/2012/ZZPO-84 s členským príspevkom 1€/obyvateľ/ročne.

Hlasovalo: 10                         Za: 9                           Proti: 0                        Zdržal sa: 1

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

Uznesením pod č. 35.,/2020/OZ-3:

Schvaľuje

Poskytnutie mimoriadneho príspevku vo výške 1 000 € Monike Szakállovej, trvale bytom Mierová 973/31, 925 23 Jelka. Tento príspevok sa poskytuje za účelom zabezpečenia vhodných podmienok na bývanie dcére Dajane Sakálovej.

Hlasovalo: 10                         Za: 10                         Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

Uznesenie č. 36.,/2020/OZ-3:

Obecné zastupiteľstvo v Jelke berie na vedomie Návrh na vyhlásenie dobrovoľnej zbierky na zabezpečenie vhodných podmienok na bývanie pre Dajanu Szakálovú, ktorá je v bdelej kóme po vážnej dopravnej autonehode, ktorá sa stala dňa 23.10.2019 medzi obcou Jelka a Hrubá Borša, v súlade s § 4 ods. 3  písm. b) a  §11 ods. 4. písm. b)  zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov a § 5 ods. 1 písm. e ) zák. č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších právnych predpisov.

Obec Jelka

v y h l a s u j e

dobrovoľnú zbierku na zabezpečenie vhodných podmienok na bývanie pre Dajanu Szakálovú, ktorá je v bdelej kóme po vážnej dopravnej autonehode, ktorá sa stala dňa 23.10.2019 medzi obcou Jelka a Hrubá Borša.

Vyhlasovateľ: Obec Jelka, so sídlom Mierová 959/17, 925 23 Jelka, IČO: 00306011

Usporiadateľ zbierky: obec Jelka na území obce Jelka

Účel dobrovoľnej zbierky: Získanie finančných prostriedkov na zabezpečenie vhodných podmienok na bývanie pre Dajanu Szakálovú, ktorá je v bdelej kóme po vážnej dopravnej autonehode, ktorá sa stala dňa 23.10.2019 medzi obcou Jelka a Hrubá Borša.

Doba konania dobrovoľnej zbierky:01.10.2020 – 31.10.2020


Spôsob vykonávania dobrovoľnej zbierky:

 1. 1.  Zaslaním finančných prostriedkov na účet obce Jelka vedený v Prima banka Slovensko,  a. s. , číslo IBAN: SK24 5600 0000 0038 5796 3002, SWIFT: KOMASK2X, VS:352020 s poznámkou:zbierka.
 2. 2.  Vložením hotovosti do prenosných pokladničiek s označením ,,Dobrovoľnázbierka na zabezpečenie vhodných podmienok bývania pre Dajanu Szakálovú“ počas stanovených dní na Obecnom úrade v Jelke, v Kultúrnom dome v Jelke ana verejných priestranstvách na území obce Jelka.

Dni a čas konania dobrovoľnej zbierky v hotovosti:

 1. –     na Obecnom úrade v Jelke 01.10.2020 – 31.10.2020 v pondelok  07:00 hod. – 12:00 hod. a 13:00 hod. – 16:00 hod., v stredu 07:00 hod. – 12:00 hod. a 13:00 hod. – 17:00 hod., v piatok od 07:00 hod. – 12:30 hod.,
 2. –     v Kultúrnom dome v Jelke 01.10.2020 – 31.10.2020, pondelok – piatok od 08:00 hod. do 16:00 hod.,
 3. –    na verejných priestranstvách na území obce Jelka: 03.10.2020, 04.10.2020, 10.10.2020, 11.10.2020, 17.10.2020, 18.10.2020, 24.10.2020, 25.10.2020, 31.10.2020 od 09:00 hod  do 19:00 hod. .

Osoby zodpovedné za konanie zbierky :

 1. –        Viola Ravaszová, pokladník Obecného úradu v Jelke,
 2.  
 3. –        Beáta Mészárosová, referentka Kultúrneho domu v Jelke,
 4.  
 5. –        Bc. Maroš Bánoczký, poslanec Obecného zastupiteľstva obce Jelka,
 6.  
 7. –        Štefan Bohony,poslanec Obecného zastupiteľstva obce Jelka,
 8.  
 9. –        Igor Budai,poslanec Obecného zastupiteľstva obce Jelka,
 10.  
 11. –        Mgr. Zoltán Deák,poslanec Obecného zastupiteľstva obce Jelka,
 12.  
 13. –        Mgr. Richard Hakszer, PhD.,poslanec Obecného zastupiteľstva obce Jelka,
 14.  
 15. –        Jozef Kovács,poslanec Obecného zastupiteľstva obce Jelka,
 16.  
 17. –        Mgr. Ivan Laurič, poslanec Obecného zastupiteľstva obce Jelka,
 18.  
 19. –        Mgr. Denisa Letuseková, poslankyňa Obecného zastupiteľstva obce Jelka,
 20.  
 21. –        František Molnár,poslanec Obecného zastupiteľstva obce Jelka,
 22.  
 23. –        Ing. Tomáš Ruman,poslanec Obecného zastupiteľstva obce Jelka,
 24.  
 25. –        Peter Török,poslanec Obecného zastupiteľstva obce Jelka,
 26.  
 27. –        Ing. Gabriel Kiš, starosta obce Jelka.

Vyúčtovanie dobrovoľnej zbierky, jej použitie a kontrola:

Vyúčtovanie zbierky vykoná: Ing. Gabriel Kiš, starosta obce Jelka. O priebehu a výsledku dobrovoľnej zbierky bude vyhotovená usporiadateľom správa, ktorá bude predložená obecnému zastupiteľstvu  na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva obce Jelka, ktoré sa uskutoční po ukončení zbierky. Výnosy z dobrovoľnej zbierky sú v zmysle § 5 ods. 1 písm. e) Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov príjmom rozpočtu obce. Finančné prostriedky získané dobrovoľnou zbierkou budú použité na účel, na ktorý bola dobrovoľná zbierka vyhlásená. Kontrolu použitia finančných prostriedkov z dobrovoľnej zbierky vykoná hlavný kontrolór obce Jelka.

Správa o výsledku a použití finančných prostriedkov získaných dobrovoľnou zbierkou bude zverejnená na webovom sídle usporiadateľa po jej prerokovaní v obecnom  zastupiteľstve. Vyhlásenie zbierky bolo prerokované a schválené na 3. plánovanom zasadnutí obecného zastupiteľstva konanom dňa 18.09.2020 uznesením č. 36.,/2020/OZ-3.

Hlasovalo: 10                         Za: 10                         Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

                                                                                                                      Ing. Gabriel Kiš

                                                                                                                         starosta obce

Mellékletek

Nincsenek mellékletek.