Ugrás a tartalomra

Zápisnica z 3. plenárneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Jelke zo dňa 31.07.2018

Közzétett
10. augusztus 2018
Kategória

Prítomní: Ing. Imre Farkas – starosta obce

Členovia OZ: Budai I., Mgr. Kántor Rőth I., Ing.Kiš G., Kovácsová B., Oros Zs., Ing. Ruman T., MA.SZüllő A., Tóth Š.

Ďalší prítomní: Mgr.Véghová R. –prednostka úradu

                           Mgr. Tomovičová M.- hlavná kontrolórka obce

                           viď. podľa prezenčnej listiny

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol Ing. Imre Farkas –starosta obce, ktorý konštatoval, že je prítomných 8 poslancov, takže OZ je uznášania schopné vo všetkých bodoch rokovania.

Za členov návrhovej komisie boli zvolení: Ing.Kiš G., a Kovácsová B. a za overovateľov zápisnice boli určení poslanci: Budai I., a Tóth Š.

Pán starosta oboznámil poslancov s programom rokovania, ktorý bol nasledovný:

1.      Zahájenie

2.      Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

3.      Schválenie programu zasadnutia

4.      Správa o činnosti

5.      Odsúhlasenie pripravených uznesení súvisiacich s komunálnymi voľbami 2018-2022

6.      Rôzne: –     žiadosti

–          Informácie

7.      Návrh uznesenia

8.      Záver

Predložený program bol jednohlasne schválený.

V zmysle programu pán starosta predniesol poslancom správu o činnosti od posledného plenárneho zasadnutia.

Koncom júna sa uskutočnilo odovzdávanie a prevzatie staveniska „ Skanzen pri Malom Dunaji „  resp. podpis zmluvy medzi obcou Jelka a dodávateľom – KANGO, s.r.o. Bude vybudovaný nový objekt pre strážnikov, infocentrum, sociálne miestnosti, budú vykonané úpravy plochy, sadové úpravy atď.

29. a 30. júna bola rozlúčka s lúčiacimi sa deviatakmi základných škôl na obecnom úrade v Jelke. Poďakovali sa za spoluprácu .

Obec Jelka zabezpečila dovoz 3 detí z tábora organizovaného  Občianskym združením Fénix pod záštitou TV Markíza z Banskej Bystrice, kde strávili 10 dní.  Deti sa vrátili s darčekmi  a športovou výbavou.

V požiarnej zbrojnici boli odstránené  poruchy zabezpečovacieho systému  -SERVIS Nitra.

              Dňa 24.7.2018 obec Jelka  zvolávala stretnutie partnerov projektov „ Rekonštrukcia vodného mlyna Jelka – Revitalizácia skanzenu pri vodnom mlyne Jelka“ t.j. TTSK + obec Jelka + projektanti + dodávatelia + Krajský pamiatkový úrad Trnava – Vlastivedné múzeum Galanta  ohľadne zosúladenia  realizácie prác.

Dňa 25.7.2018 sa konal občiansky pohrebný akt na cintoríne  – pánovi  Ivanovi Ďuržovi. Pohreb vykonal Ing.Imre Farkas –starosta obce.

V auguste sa uskutoční výmena povrchu multifunkčného ihriska.

Bude rozšírený kamerový systém v obci Jelka o 6 kamier.

V mesiaci júl bol vykonaný odchyt túlavých psov v obci Jelka – v počte 5 ks.

           
V ďalšom bode nasledovalo odsúhlasenie pripravených uznesení súvisiacich s komunálnymi voľbami.


Obecné zastupiteľstvo jednohlasne určilo pre voľby poslancov do orgánov samosprávy obce Jelka na funkčné obdobie 2018-2022 jeden volebný obvod a určilo počet poslancov 11.


Ďalej v súlade s § 11 ods.4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov jednohlasne určilo výkon funkcie starostu obce Jelka vo volebnom období 2018-2022 v plnom rozsahu – na plný úväzok.


Ďalej obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo poskytnutie finančnej dotácie vo výške 6 500 eur z rozpočtu obce Jelka pre FC Jelka na odstránenie existujúceho havarijného stavu zavlažovania futbalového ihriska na ŠA Jelka t. j. vybudovanie celoplošného zavlažovacieho systému na hlavnom futbalovom ihrisku v Jelke. Uvedená dotácia je účelovo viazaná na nákup materiálu a zariadení systému. Zúčtovanie poskytnutej dotácie FC Jelka predloží poskytovateľovi finančného príspevku  do 30.09.2018.

 
Ďalej obecné zastupiteľstvo  prerokovalo žiadosť  Rímskokatolíckej cirkvi v Jelke  o poskytnutie finančnej výpomoci. Pán poslanec  Ma. Szüllő A.  navrhol, či pre cirkev nebolo by výhodnejšie predať pre obec pozemok, ktorý má cirkev vo vlastníctve a nachádza sa v športovom areáli v Jelke. Pán Tóth upozornil poslancov na to , že sa jedná o národnú kultúrnu pamiatku, ktorá zároveň reprezentuje aj obec. Prednostka úradu poznamenala ,že Rímskokatolícka cirkev nepredložila návrh na odpredaj pozemku, ale požiadala o finančnú výpomoc.


Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo finančnú výpomoc pre farnosť rímskokatolíckej cirkvi v Jelke na prebiehajúcu rekonštrukciu Rímskokatolíckeho kostola – Národnej kultúrnej pamiatky v Jelke vo výške 10 000,- Eur. Zúčtovanie poskytnutej výpomoci Farnosť rímskokatolíckej cirkvi v Jelke predloží poskytovateľovi výpomoci do 31.12.2018. 


Ďalej pán starosta predložil  poslancom oznámenie p. Karola Fellingera o zámere darovania časti pozemku  KN „E“ s parc.č. 144/1, s parc.č. 144/2 a s parc.č. 144 vedenom na LV č. 1559 v k.ú Nová Jelka  v jeho podielovom spoluvlastníctve nachádzajúcom sa pod cintorínom v Novej Jelke tak ako sú tieto predmetné pozemky zamerané geometrickým plánom č. 291/2002 z 20.8.2002. Vyššie citovaný geometrický  plán je aj v súčasnej dobe podľa vyjadrenia katastra spôsobilý zápisu do KN t.j. je možné tento geometrický  plán použiť pri uzatvorení Darovacej zmluvy medzi darcom a obdarovaným. Vlastnícke právo darcu k uvedeným pozemkom predstavuje spolu výmeru 587 m2.
Obecné zastupiteľstvojednohlasne schválilo návrh p.Karola Fellingera o darovaní časti pozemku.


Ďalej obecné zastupiteľstvo bralo na vedomie žiadosť Jany Deákovej, bytom Jelka, Štermenská 1339/63 o odkúpenie neknihovaného pozemku s parc.č. 1176, z ktorej bol odčlenený novovytvorený pozemok s parc.č. 362/4 o výmere 56 m2 –zastavaná plocha v kat.úz. Jelka na základe geometrického plánu č. 13-09/2009. Po vypracovaní znaleckého posudku na ohodnotenie predmetného pozemku obecné zastupiteľstvo určí cenu za 1 m2.

 
Pán zástupca starostu Tóth Š sa informoval ohľadne priechodu pred školou, či sa už podnikli nejaké kroky. Pán starosta poznamenal, že sa už uskutočnilo jednanie s pánom. Mgr. Bičanom a Mgr. Kraľovičom z Dopravného inšpektorátu v Galante ohľadne riešenia bezpečnostného prechodu pre chodcov pri ZŠ Jelka.


Pán Ing.Ruman k tomu dodal, že umiestnenie zákazových značiek , oznamovacích tabúľ / Je tu škola, Pozor deti /  pred školou, by bolo potrebné ešte do konca augusta realizovať.


Ďalej informoval prítomných , že obec plánuje umiestniť nové autobusové zastávky v obci Jelka, ktoré by boli zo všetkých strán priehľadné a bez  ľavíc.

 
Pán poslanec Ing. Ruman T. poznačil, že s autobusmi cestujú väčšinou starí ľudia-dôchodcovia, ktorým zastávky bez ľavíc, nebudú vyhovovať.


Ďalej pán poslanec Ing. Ruman T.  doporučil poslať pánovi Fellingerovi ďakovný list za jeho zámer ohľadne darovania časti pozemku pre obec Jelka.


Ďalej upozornil poslancov  na neprehliadnuteľnú zákrutu pred išpitou na Kostolnej ul.


Ďalej pán poslanec Ing. Kiš G. informoval prítomných, že v blízkej budúcnosti vyjde výzva  MV SR – Miestne občianske služby . V zozname budú uverejnené oprávnené obce, ktoré  môžu požiadať o dotáciu.


Ďalej pán zástupca starostu žiadal poslať písomné oznámenie na Obvodné oddelenie PZ  v Jelke ohľadne riešenia  parkovania záchranných vozidiel-sanitiek na Mlynárskej ulici.


Keďže neboli vznesené iné pripomienky a námety pán.Ing.Kiš G. prečítal návrh uznesenia, ktorý bol jednohlasne schválený a prijali sa nasledovné uznesenia.

                                                             U Z N E S E N I A

                                     z 3. plenárneho zasadnutia obecného zastupiteľstva

                                                             v Jelke zo dňa 31.07.2018

Obecné zastupiteľstvo v Jelke

Uznesením pod č. 11.,/2018/OZ-3:

a/ u r č u j e

 v súlade s § 166 ods. 3 zákona č. 180/2014 Z.z.  o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a s § 11 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na volebné obdobie 2018-2022

1/ pre voľby poslancov do orgánov samosprávy obce Jelka na funkčné obdobie 2018-2022 jeden volebný obvod

2/ počet poslancov 11

 b/ u r č u j e

 v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov výkon funkcie starostu obce Jelka vo volebnom období 2018-2022 v plnom rozsahu – na plný úväzok.

Hlasovalo: 8                  Za : 8               proti: 0              Zdržal sa: 0

s c h v a ľ u j e :

Uznesením pod č. 12a.,/2018/OZ-3:

poskytnutie finančnej dotácie vo výške 6 500 eur z rozpočtu obce Jelka pre FC Jelka na odstránenie existujúceho havarijného stavu zavlažovania futbalového ihriska na ŠA Jelka t. j. vybudovanie celoplošného zavlažovacieho systému na hlavnom futbalovom ihrisku v Jelke. Uvedená dotácia je účelovo viazaná na nákup materiálu a zariadení systému. Zúčtovanie poskytnutej dotácie FC Jelka predloží poskytovateľovi finančného príspevku  do 30.09.2018.

Hlasovalo: 8                  Za : 8               proti: 0              Zdržal sa: 0

Uznesením pod č. 12b.,/2018/OZ-3:

finančnú výpomoc pre farnosť rímskokatolíckej cirkvi v Jelke na prebiehajúcu rekonštrukciu Rímskokatolíckeho kostola – Národnej kultúrnej pamiatky v Jelke vo výške 10 000,- Eur. Zúčtovanie poskytnutej výpomoci Farnosť rímskokatolíckej cirkvi v Jelke predloží poskytovateľovi výpomoci do 31.12.2018. 

Hlasovalo: 8                  Za : 8               proti: 0              Zdržal sa: 0

 Uznesením pod č. 12c.,/2018/OZ-3:

Návrh Karola Fellingera zo dňa 30.07.2018, ohľadne jeho zámeru  darovať časť pozemku KN“E“ s parc.č. 144/1, s parc.č.144/2 a s parc.č.144 vedenom na LV č. 1559 v kú. Nová Jelka v jeho podielovom spoluvlastníctve nachádzajúcom sa pod cintorínom v Novej Jelke tak ako sú tieto predmetné pozemky zamerané geom.plánom č. 291/2002 z 20.8.2002. Vyššie citovaný geom.plán je aj v súčasnej dobe podľa vyjadrenia katastra spôsobilý zápisu do KN-t.j. je možné tento geom.plán použiť pri uzatvorení Darovacej zmluvy medzi darcom a obdarovaným.

Vlastnícke právo darcu  k uvedeným pozemkom je vedené na LV 1559-kú. Nová Jelka v 5904/4635040-inách, v 103/173814-inách, v 544834399/2719798120-inách, v 656/405566-inách, v 2592/289690-inách a v 5826/927008-inách čo predstavuje spolu výmeru  587 m2.

Hlasovalo: 8                  Za : 8               proti: 0              Zdržal sa: 0

b r a l o  n a  v ed o m i e:

Uznesením pod č. 13.,/2018/OZ-3:

žiadosť Jany Deákovej, bytom Jelka, Štermenská 1339/63  o odkúpenie neknihovaného pozemku s parc.č.  1176 , z ktorej bol odčlenený novovytvorený  pozemok s parc.č. 362/4  o výmere 56 m2 – zastavaná plocha  v kat. úz. Jelka  na základe geometrického plánu č. 13-09/2009.

Po vypracovaný znaleckého posudku na ohodnotenie  predmetného pozemku obecné zastupiteľstvo určí cena za 1 m2.

Hlasovalo: 8                  Za : 8               proti: 0              Zdržal sa: 0

Pán starosta poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil zasadnutie obecného zastupitestva.

Overovatelia zápisnice: Budai I.                                            Ing.Imre Farkas

                                          Tóth Š.                                               starosta obce

Mellékletek

Nincsenek mellékletek.