Ugrás a tartalomra

Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Jelke zo dňa 20.11.2018

Közzétett
27. november 2018
Kategória

Prítomní: Ing.Imre Farkas-starosta obce

Členovia OZ: Budai I., Mgr.Deák Z., Görföl I., Ing. Kiš G. Ing.Ruman T., Ing.Szabóová E.

            Mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol Ing.Imre Farkas-starosta obce, ktorý konštatoval, že je prítomných 6 poslancov, takže OZ je uznášania schopné vo všetkých bodoch rokovania. Za členov návrhovej komisie boli zvolení: Ing.Kiš G. a Budai I., za overovateľov zápisnice boli zvolení poslanci Mgr.Deák Z. a Görföl I.

             
Pán starosta oboznámil prítomných poslancov s programom rokovania, ktorý bol nasledovný:

1.      Zahájenie

2.      Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

3.      Schválenie programu zasadnutia

4.      Prerokovanie vyplácania nevyčerpanej dovolenky starostu obce Jelka za rok 2018 v decembrovej výplate.

5.      Rôzne

6.      Návrh uznesenia

7.      Záver

Hlavným bodom mimoriadneho zasadnutia bolo prerokovanie vyplácania nevyčerpanej dovolenky  starostu obce Jelka za rok 2018. Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo vyplácanie nevyčerpanej dovolenky starostu obce Jelka za rok 2018 v decembrovej výplate.

            Keďže neboli vznesené žiadne pripomienky pán Ing. Gabriel Kiš prečítal návrh uznesenia, ktorý bol jednohlasne schválený a prijalo sa nasledovné uznesenie.

                                                U Z N E S E N I E

                   z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Jelke    

                                              zo dňa 20.11.2018      
  

Obecné zastupiteľstvo v Jelke

  s c h v a ľ u j e :

 Uznesením pod č.M4.,/2018/MOZ-4: vyplatenie nevyčerpanej dovolenky starostu obce Jelka Ing. Imre Farkasa za rok 2018 v decembrovej výplate roku 2018.

Pán starosta poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva.

Overovatelia zápisnice: Mgr.Deák Z.                                       Ing.Imre Farkas

                                  Görföl I.                                               starosta obce

Mellékletek

Nincsenek mellékletek.