Ugrás a tartalomra

Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Jelke zo dňa 31.01.2017

Közzétett
9. február 2017
Kategória

Prítomní: Ing.Imre Farkas – starosta obce

Členovia OZ: Budai I., Mgr.Deák Z., Görföl I., Ing. Kiš G., Kovácsová B., Oros Zs., Ing. Ruman T., Ing.Szabóová E., MA.Szüllő A., Tóth Š.

Ďalší prítomní: Mgr.Véghová Rita –prednostka úradu

Mgr.Tomovičová Mária – hlavná kontrolórka obce

Mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol Ing.Imre Farkas-starosta obce, ktorý konštatoval, že je prítomných 10 poslancov, takže OZ je uznášania schopné vo všetkých bodoch rokovania. Zvlášť privítal p. Ing.Tomáša Rumana, nového poslanca OZ, ktorý nastúpil na miesto p. Kovácsa Jozefa, ktorí sa vzdal funkcie poslanca OZ. Pán starosta mu poprial úspešnú spoluprácu v záujme obce. Za členov návrhovej komisie boli určení. Ing. Kiš G., a Mgr.Deák Z., za overovateľov zápisnice boli určení poslanci: Kovácsová B., a Ing. Ruman T.

Pán starosta oboznámil prítomných poslancov s programom rokovania, ktorý bol nasledovný:

 1. Zahájenie
 2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu zasadnutia
 4. Správa o činnosti
 5. VZN o trhovom poriadku na území obce Jelka ( prejednanie a schválenie)
 6. Voľba hlavného kontrolóra obce Jelka
 7. Návrh uznesenia
 8. Záver
 9.  

Predložený program bol jednohlasne schválený.

V správe o činnosti pán starosta stručne informoval prítomných poslancov, že v mesiaci december od Ministerstva vnútra SR cez Okresný úrad Trnava obec Jelka získala dotáciu vo výške 9 000 eur na rozšírenie kamerového systému. Žiadosť bola podaná na rozšírenie kamerového systému pri jednotlivých vstupoch do obce Jelka smerom od Veľkých Úľan, Nového Života, Hrubej Borše, Hurbanovej Vsi.

Ďalej informoval prítomných, že dňa 23. decembra 2016 sme dostali oznámenie od Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry o získaní dotácie vo výške 898 355,59 Eur na projekt „ Komplexné zníženie energetickej náročnosti objektu Materskej školy v Jelke.

Ďalej pán starosta poznamenal, že na Environmentálny fond bude podaná žiadosť v oblasti „Zvyšovania energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania“ na činnosť „Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľova-nia L3 na objekt obecného úradu.

V ďalšom bode obecné zastupiteľstvo prejednalo a jednohlasne schválilo Všeobecné záväzné nariadenie o trhovom poriadku na území obce Jelka.

Trhový poriadok upravuje podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v obci. Trhový deň, predajný a prevádzkový čas trhoviska bude:

          Sobota od 7,30 hod. – do 13,30 hod.

Povolenie obce na predaj výrobkov a poskytovanie služieb bude vydané na obecnom úrade v Jelke počas stránkových dní na základe predloženej žiadosti.

Hlásenie v miestnom rozhlase o predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na trhovisku je možné realizovať deň pred trhovým dňom, v piatok do 10,00 hod.

Predávajúci je povinný riadiť sa pokynmi správcu trhoviska, ktorou je Obec Jelka. V opačnom prípade bude povolenie na zriadenie trhového miesta zrušené.

Predávajúce fyzické a právnické osoby na trhových miestach sú povinné zaplatiť nasledovné trhové poplatky:

Poplatok na trhové miesto- na trhovisku za základnú plochu:

      Do 42 m2 10 Eur/za deň

      za každý začatý m2 0,50 Eur/za deň

Poplatky za trhové miesto počas príležitostných trhov a ambulantných trhov v zmysle § 1 VZN č. 1/2017 sú platné podľa § 20 vo VZN č. 3/2016, ktoré bolo schválené dňa 13.12.2016, a vždy podľa aktuálne schváleného VZN o miestnych daniach.

Pán poslanec Ing. Kiš navrhol v § 7 v bode 1 doplniť zákon č. 178/1998 Zb. a zároveň navrhol aj doplniť sankcie, avšak nakoniec sa dohodli na tom, že sankcie budú riešené a uplatnené v zmysle zákona o priestupkoch.

V ďalšom bode nasledovala voľba hlavného kontrolóra.

Pani Mgr. Véghová-prednostka úradu informovala prítomných, že bolo vypísané výberové konanie na post hlavného kontrolóra obce Jelka z dôvodu, nakoľko 2.februára končí šesťročné pracovné obdobie Mgr. Márie Tomovičovej.

Poznamenala , že obec obdržala len jednu žiadosť – opätovne od Mgr.Márie Tomovičovej. Pani prednostka úradu navrhovala vyhovieť žiadosti. Informovala prítomných, že spolupráca s hlavnou kontrolórkou bola veľmi dobrá, bezkonfliktná. Mgr. Tomovičová pracuje ako hlavná kontrolórka aj vo viacerých obciach ( Veľké Úľany, Abrahám, Reca, Hrubý Šúr, Matúškovo ) odkiaľ nám prináša správy, informácie, vždy je nápomocná. Navrhovala ju prijať do funkcie hlavného kontrolóra na 25% úväzok.

Pán poslanec Ing. Ruman T.sa dotazoval na to, že aký by bol postup v tom prípade, keby obecné zastupiteľstvo neschválilo podanú žiadosť. Pani prednostka poznamenala, že by bolo potrebné vypísať nové výberové konanie.

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne volilo do funkcie hlavného kontrolóra obce Jelka na obdobie šiestich rokov od 08.02.2017 do 07.02.2023 Mgr. Máriu Tomovičovú a určilo plat hlavného kontrolóra s účinnosťou od 08.02.2017 na 25% úväzok.

V ďalšom bode obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo úpravu rozpočtu miestnej samosprávy obce Jelka a jej rozpočtových organizácií ku dňu 31.12.2016 podľa skutočného účtovného stavu.

Ďalej pán starosta poskytol poslancom informáciu o tom, že TTSK Trnava podala žiadosť na obec Jelka ohľadne prevodu pozemku pod stavbou vodného kolového mlyna. Pán starosta sľúbil, že zistí či by sa dala urobiť výmena pozemkov, nakoľko TTSK vlastní na začiatku obce pozemok, ktorá by bola vhodná na výmenu za žiadanú parcelu pod mlynom. Skutočnosti týkajúce sa výmeny pozemkov preverí u nášho právnika aj na TTSK Trnava.

Pán poslanec MA. Szüllő A. informoval poslancov, že od 1.februára 2017 nastúpi do dôchodku. Novým riaditeľom OO PZ Jelka bude Kristián Sárkány.

Pani Kovácsová sa zaujímala o to, že keď niekto chce kúpiť dve smetné nádoby, či sa zmení poplatok za smeti na osobu. Pani prednostka podotkla, že kuka nádobu môže každý kúpiť, poplatok za smeti na osobu ostáva nezmenený.

Pani prednostka informovala obecné zastupiteľstvo, že kúpne zmluvy za odpredaj pozemkov pre COOP Jednota a Západoslovenská distribučná sú odsúhlasené Okresným úradom Galanta-odborom katastrálnym.

Keďže neboli vznesené iné pripomienky pán Ing.Kiš Gabriel prečítal návrh uznesenia, ktorý bol jednohlasne schválený a prijali sa nasledovné uznesenia.

U Z N E S E N I A

z mimoriadneho plenárneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Jelke zo dńa 31.01.2017

Obecné zastupiteľstvo v Jelke

s c h v a ľ u j e:

Uznesením pod č. M 1a.,/2017/OZ-1: Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2017 o trhovom poriadku na území obce Jelka.

Uznesením pod č. M 1b.,/2017/OZ-1: úpravu rozpočtu miestnej samosprávy obce Jelka a jej rozpočtových organizácií ku dňu 31.12.2016 podľa skutočného účtovného stavu.

konštatuje:

Uznesením pod č. M 2.,/2017/OZ-1: Voľba hlavného kontrolóra sa uskutočnila v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

volí:

Uznesením pod č. M 3.,/2017/OZ-1: V súlade s § 11 ods.4 písm J), § 18a ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov do funkcie hlavného kontrolóra Obce jelka na obdobie šiestich rokov od 08.02.2017 do 07.02.2023 mgr. Máriu Tomovičovú, bytom 925 22 Veľké Úľany, Kaplnská 1462/35

určuje:

Uznesením pod č. M 4.,/2017/OZ-1: v súlade s § 11 ods. 4 písm. J), zákona č. 369/1990 Zb.

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 08.02.2017 plat hlavného kontrolóra podľa § 18 C ods. l zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na 25 % úväzok.

Pán starosta poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva.

 1. záp.: Kovácsová B. Ing.Imre Farkas
 2. T. starosta obce

Zapisovateľka: Szabóová M.

Mellékletek

Nincsenek mellékletek.