Ugrás a tartalomra

Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu – Územný plán Obce Blahová

Közzétett
18. május 2022
Közzétéve a hivatali hirdetőtáblán
18. május 2022 − 1. június 2022
Kategória

OKRESNÝ ÚRAD DUNAJSKÁ STREDA

Odbor starostlivosti o životné prostredie

Korzo B.Bartóka789/3, 929 01 Dunajská Streda

Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu

ÚZEMNÝ PLÁN OBCE BLAHOVÁ

č.  OU-DS-OSZP-2022/002632

vydané Okresným úradom v Dunajskej Strede, odborom starostlivosti o životné prostredie podľa §14 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

I.         ZÁKLADNÉ ÚDAJE O OBSTARÁVATEĽOVI

1.        Názov

Obec Blahová

2.        Identifikačné číslo

00305294

3.        Adresa sídla

Obec Blahová Obecný úrad č.136 930 52 Blahová

4.        Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje oprávneného zástupcu obstarávateľa

Mgr. Alfréd Kuczman, starosta obce Obec Blahová

031/558 71 01

e-mail: obecblahova@centrum.sk

II.      ZÁKLADNÉ ÚDAJE O STRATEGICKOM DOKUMENTE

1.        Názov

Územný plán obce Blahová

2.        Charakter

Územný plán obce Blahová podľa § 4 odst. 1 zákona č. 24/20006 Z.z. v znení neskorších predpisov je zaradený medzi strategické dokumenty ,ktoré podliehajú posudzovaniu vplyvov na životné prostredie. Je to územnoplánovacia dokumentácia ktorá stanovuje

1

zásady a regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania územia , ktorými sa vytvárajú predpoklady pre trvalý súlad všetkých činností v území s osobitným zreteľom na starostlivosť o životné prostredie , dosiahnutie ekologickej rovnováhy a zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja . Stanovuje vecnú a časovú koordináciu činností v území.

3.        Hlavné ciele

Cieľom územného plánu obce Blahová je komplexné riešenie priestorového usporiadania a funkčného využívania územia v rozsahu katastrálneho územia , ako aj stanovenie zásad a regulatívov jeho organizácie na základe vecnej a časovej koordinácie činností v území. Hlavným cieľom rozvoja územia je navrhnúť kvalifikovanú a komplexnú koncepciu rozvoja obce , orientovanú hlavne na rozvoj obytnej funkcie. Primárnym záujmom obce je pri rozvojových aktivitách vychádzať z princípov trvalo udržateľného rozvoja a v maximálnej možnej miere zohľadňovať požiadavky ochrany prírody a životného prostredia. Úlohou je zabezpečiť vyvážený trvalo udržateľný hospodársky a sociálny rozvoj s potrebou dlhodobého vytvárania podmienok pre plnohodnotné uspokojovanie životných potrieb obyvateľov obce . Návrh územného plánu sa snaží navrhovať možnosti optimálneho využitia zdrojov a rezerv územia na jeho najefektívnejší urbanistický rozvoj, pričom ciele rozvoja územia sa vzťahujú k návrhovému obdobiu stanovenému do roku 2035 ako I. etapa a následne by mala pokračovať II. etapa rozvoja územia . Celkovo nové navrhované

lokality pre  rozvoj zaberajú cca  17,8245 ha .

V riešenom území boli identifikované tieto negatívne javy, deficity a problémy, ktoré

je potrebné riešiť :

–          líniové dopravné závady na niektorých častiach miestnych komunikácií

–          nedostatočné a nevyhovujúce riešenie statickej dopravy v obci

–          chýbajúce cyklotrasy a absencia chodníkov pre peších

–         deficity technickej infraštruktúry chýba splašková kanalizácia a plynovod

–         nízka ekologická stabilita územia

–          nevyhovujúci stav a nízke estetické kvality verejných priestranstiev

–          málo rozvinutá hospodárska základňa v obci

–         nevyhovujúce zberné miesto pre triedený zber odpadu

–          nekoordinovaná zástavba rodinných domov  bez dostatočnej infraštruktúry

–          líniové a dopravné závady na miestnych komunikáciách , nevyhovujúce šírkové usporiadanie , absencia chodníkov , dobudovanie cyklotrás

–          absencia oddychových zón a verejných priestranstiev riešiť skvalitnenie životného prostredia a života v samotnej obci

4.        Stručný opis obsahu strategického dokumentu

Návrh  územného plánu rieši funkčné a priestorové usporiadanie záujmového územia,

ktorým je katastrálne územie Blahová s výmerou 1137,8 ha vo väzbe na širšie územie v súlade s nadradenou územnoplánovacou dokumentáciou regiónu Trnavský kraj . Riešené územie hraničí s katastrálnymi územiami na severe k.ú. Eliášovce ( obec Nový Život) a k.ú. Jelka , k.ú. Nové Osady ( časť obce Veľké Úľany) a k.ú. Ostrov ( obec Čierny Brod) na východe k.ú. Potônske Lúky, na západe k.ú. Bellova Ves a juh k.ú. Horná Potôň. Návrh

strategickéhodokumentu určuje funkcie:obytnú  ,výrobnú ,   rekreačnú a zmiešanú
v nadväznostina existujúcu zástavbu, dopravný systém a infraštruktúru obce.   Taktiež
stanovuje územie bez predpokladu lokalizácie zástavbyt.j. voľnú krajinu .  Návrh počíta

s harmonickým rozvojom všetkých urbanistických funkcií v obci.

2

Návrh záväznej časti územného plánu obsahuje vymedzenie verejnoprospešných stavieb, ochranných pásiem, návrh regulatívov funkčného využitia pre jednotlivé funkcie, návrh zásad a regulatívov pre bývanie, výrobu, rekreáciu, verejné dopravné a technické vybavenie územia, starostlivosť o životné prostredie, ochranu prírody a ekologickú stabilitu

krajiny.

Návrh ÚPN obce Blahová má všetky potrebné náležitosti v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ako aj uvedených vykonávacích

predpisov a poriadkov súčasne platnej legislatívy, Vyhlášky č.55/2011 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii Dokument je členený na základné časti: textovú, tabuľkovú a grafickú.

1. Základné údaje

2. Riešenie územného plánu – Smerná časť 3. Riešenie územného plánu – Záväzná časť 4. Doplňujúce údaje

B.    Grafická časť

č.  1Výkres širších vzťahov M 1:50000

č.   2Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využitia územia s vyznačenou záväznou časťou riešenia a verejnoprospešnými stavbami M 1:5000

č.  3Výkres riešenia verejného dopravného vybavenia M 1:5000

č.  4Výkres riešenia verejného technického vybavenia M 1:5000

č.  5Výkres ochrany prírody a tvorba krajiny , vrátane prvkov ÚSES  M 1:5000

č. 6Výkres vyhodnotenia dôsledkov stavebných zámerov a iných návrhov na
 poľnohospodárskej pôde a lesných pozemkoch M 1:5000

V záväznej časti návrhu územného plánu sú definované:

Zásady a regulatívy funkčného využívania a priestorového usporiadania územia Zásady a regulatívy umiestnenia občianskej vybavenosti

Zásady a regulatívy umiestnenia verejného dopravného vybavenia Zásady a regulatívy umiestnenia verejného technického vybavenia Zásady a regulatívy zachovania kultúrnohistorických hodnôt

Zásady a regulatívy ochrany prírody a krajiny so zreteľom na udržanie ekologickej stability

Zásady a regulatívy starostlivosti o životné prostredie Vymedzenie zastavaného územia obce

Vymedzenie ochranných pásiem a chránených území podľa osobitných predpisov

Vymedzenie plôch na verejnoprospešné stavby, na vykonanie delenia a sceľovania pozemkov, na asanáciu a chránené časti krajiny

Určenie, na ktoré časti obce je potrebné obstarať a schváliť územný plán zóny Zoznam verejnoprospešných stavieb

Schéma záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb

Návrh ÚPN obce rieši 6 nových rozvojových plôch bývania , ktoré majú celkovú kapacitu 71 bytových jednotiek. Pre I. etapu ( do r. 2035) sú navrhované lokality č. 1,3,4,5 a pre II. etapu lokality č. 2 a 6.

3

Lok. č. 7 je rezervovaná plocha pre verejnú zeleň v obci. Lok. č. 8 je určená pre občiansku vybavenosť . Obe lokality 7 a 8 sú určené ako plochy pre verejnoprospešné stavby. Lokalita č. 9 je vyčlenená plocha výroby o výmere 7,7149 ha.

Obytné územie je z hľadiska regulácie funkčného využívania územia rozdelené do dvoch celkov a to B1 a B2.

Územie pre občiansku vybavenosť O1 je územie kde sa sformuje občianska vybavenosť v centre obce a blok O2 je vyčlenené územie pre zariadenie sociálnych služieb

Rekreačné územie

R1 ktorý zahŕňa existujúci športovo – rekreačný areál a navrhuje sa jeho intenzifikácia a R2 je rekreačné územie ktoré sa nachádza pri Malom Dunaji bez predpokladu ďalšieho sa rozširovania.

Výrobné územie je rozdelené do troch funkčných blokov :

V1 ktorý sa nachádza v dotyku s obytným území a jedná sa o existujúci areál hospodárskeho dvora ktorý by sa mal hlavne využívať pre nepoľnohospodársku výrobu , pretransformovanie na sklady, drobné remeselné dielne a výroba ktorá nemá negatívny vplyv na životné prostredie obce

V2 je plocha existujúceho mechanizačného strediska bez predpokladu rozširovania sa a intenzifikácie

V3 je navrhovaná plocha pre vytvorenie areálov nezávadnej výroby , skladov , skleníkového hospodárstva

Územie voľnej krajiny je rozdelené do troch celkov a to :

K1 je územie ktoré je tvorené zvyškami lužného lesa pri Malom Dunaji a ktoré sú pilierom ekologickej stability územia pre široké okolie

K2 je intenzívne poľnohospodársky využívané prevažne ako orná pôda. Pre zvýšenie ekologickej stability sú potrebné ekostabilizačné opatrenia a dobudovanie prvkov ÚSES

K3 tvorí sídelná zeleň a to verejná zeleň, špeciálna zeleň ( vrátane cintorína) , súkromná zeleň vrátane záhrad. Je dôležitá pre ekologickú stabilitu územia. A je nutné jej zachovanie bez zástavby.

Dopravná infraštruktúra

Návrh územného plánu zachováva existujúcu dopravnú infraštruktúru – cestu III. triedy. Ide o cestu III/1431 Blahová – Lehnice . Existujúce miestne komunikácie sú funkčnej triedy C3 . Podružné komunikácie sa navrhujú ako upokojené funkčnej triedy D1. Parkoviská je potrebné budovať pri nových objektoch občianskej vybavenosti , cintoríne a ihrisku. ÚPN navrhuje budovanie nového chodníka v časti pozdĺž prieťahu cesty III

.triedy zastavaným územím obce. V nových rozvojových plochách sa vybudujú min, jednostranné chodníky. V súlade s nadradenou dokumentáciou sa navrhuje budovanie cyklotrasy do rekreačného strediska Madarász s napojením na Galantský cyklookruh.

Technická infraštruktúra

Zásobovanie obyvateľov pitnou vodou sa navrhuje bez zmeny súčasného riešenia .

V k.ú. sa nachádzajú hydromelioračné zariadenia a závlahové rozvody , ktoré však riešením nie sú dotknuté .

V oblasti likvidácie a odvádzania odpadových vôd sa navrhuje komplexné riešenie na vybudovanie verejnej kanalizačnej siete v obci pre odkanalizovanie existujúcej a novonavrhovanej zástavby . Jedná sa o územie Chránenej vodohospodárskej oblasti Žitný ostrov a preto uvedená požiadavka je prioritou pre ďalší rozvoj obce. Navrhovaná splašková kanalizácia bude zaústená do ČOV na okraji obce , odkiaľ výtlačným potrubím sa bude odvádzať do recipientu rieky Malý Dunaj.

4

V obci sa dažďová kanalizácia nenavrhuje . Zrážkové vody zo striech by sa mali zachytávať na súkromných pozemkoch . Odvod dažďovej vody z komunikácií sa navrhuje riešiť vybudovaním sústavy otvorených prípadne prekrytých rigolov.

Pre zásobovanie obce elektrickou energiou sa počíta s napojením na existujúce rozvody. Pre novo navrhované lokality riešenie počíta s dobudovaním nových trafostaníc.

S využívaním plynu pre vykurovanie a prípravu TÚV sa uvažuje v II.etape budovania obce t.j. napojenie sa existujúcej zástavby ako aj nových navrhovaných lokalít. Plynovod

by mal byť vedený z RS Lehnice.Pre zásobovanie teplom je potrebné uvažovať aj
s alternatívnymi zdrojmi  energie. 
Samotný  návrh  ÚPN zahŕňaaj riešenie zelene v obci – verejných plôch, plôch

cintorína, brehové porasty, línie okolo ciest a pod. Taktiež návrh počíta s budovaním zberného dvora pre separovaný zber a kompostovisko. ÚPN vymedzuje plochy ktoré si vyžadujú zvýšenú ochranu a to územie európskeho významu SKUEV0822 Malý Dunaj ako aj plochy navrhovaných biocentier , biokoridorov a interakčných prvkov.

Územný plán tiež vymedzuje zábery poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely. Keďže celé katastrálne územie zväčša pokrývajú najkvalitnejšie pôdy triedy 1, je potrebné k uvedenej problematike pristupovať obzvlášť citlivo a minimalizovať uvedené zábery. Zábery lesných pozemkov sa nenavrhujú.

5.        Vzťah k iným strategickým dokumentom

Návrh územného plánu obce bol spracovaný na základe nadradenej územnoplánovacej dokumentácie, ktorou je Územný plán regiónu Trnavského samosprávneho kraja 2014.

Zo strategických dokumentov na národnej úrovni sa vychádzalo z Koncepcie územného rozvoja Slovenska KURS 2001 schválená uznesením vlády SR č. 133/2001 Z.z. v znení neskoršie schválených zmien 2011.

Ďalšími strategickými dokumentmi sú :

Stratégia adaptácie SR na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy – aktualizácia 2018 Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Dunajská Streda 2019 Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Trnavského samosprávneho kraja na r. 2016-2020

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Blahová 2015-2024 Krajinnoekologický plán obce Blahová 2020

III.   OPIS PRIEBEHU PRÍPRAVY A POSUDZOVANIA

1.        Vecný a časový harmonogram prípravy a schvaľovania

Prípravné práce pre obstaranie novej územnoplánovacej dokumentácie obce sa začali v r. 2020 spracovaním Prieskumov a rozborov a neskôr vypracovaním Zadania pre územný plán obce Blahová. Zadanie po prerokovaní bolo schválené uznesením obecného zastupiteľstva č. 5/2021 zo dňa 25.1.2021. Následne v súlade s ustanoveniami zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov a súvisiacej vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 Z. z. bol spracovaný Návrh územného plánu obce Blahová (spracovateľ Ekoplán s.r.o. s hlavným riešiteľom doc. Ing. arch. Jaroslav Coplák PhD ). Územný plán obce Blahová sa ako strategický dokument stal predmetom posudzovania vplyvov na životné prostredie v zmysle §4 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov .

5

Obstarávateľ Obec Blahová predložila Okresnému úradu v Dunajskej Strede , Odboru starostlivosti o životné prostredie podľa §5 ods. 1 zákona „Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu Územný plán obce Blahová “. ( november 2020). OÚ Dunajská Streda doručil oznámenie o strategickom dokumente podľa § 6 ods. 2 zákona dotknutým orgánom a dotknutým obciam. Na základe oznámenia o strategickom dokumente a s prihliadnutím na stanoviská doručené podľa § 6 ods. 6 zákona OÚ Dunajská Streda po prerokovaní s dotknutým orgánom a s obstarávateľom určil podľa § 8 zákona Rozsah hodnotenia strategického dokumentu listom č. OU-DS-OSZP-2021/004377 zo dňa 11.6.2021.

Na základe určeného rozsahu hodnotenia bola v auguste r.2021 spracovaná Správa o hodnotení strategického dokumentu „Územný plán obce Blahová , ktorej spracovateľom je doc. Ing. Arch. Jaroslav Coplák PhD. Obec Blahová ako obstarávateľ predložil správu o hodnotení OÚ Dunajská Streda podľa § 9 ods. 5 a 6 zákona spolu s návrhom Územného plánu obce Blahová. Okresný úrad zverejnil správu o hodnotení v zmysle § 10 zákona na webovom sídle MŽP SR a doručil na zaujatie stanoviska dotknutým orgánom a dotknutým obciam do 21 dní od jej doručenia, resp. zverejnenia pre verejnosť. Dotknuté obce informovali občanov o konaní verejného prerokovania správy o hodnotení strategického dokumentu oznamom na úradnej tabuli a na webovej stránke obce.

Verejné prerokovanie správy o hodnotení strategického dokumentu „Územný plán obce

Blahová “ sa konalo dňa          1.2.2022 v Obecnom dome v Blahovej za účasti zástupcov

obstarávateľa , spracovateľa správy o hodnotení  a verejnosti.

V zmysle § 13 ods. 4 zákona č. 24/2006 z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov OÚ Dunajská Streda listom č. OU-DS-OSZP-2022/002632-19 zo dňa 7.2.2022 určil spracovateľku odborného posudku k strategickému dokumentu odborne spôsobilú osobu Ing. Danku Gajdošovú , zapísanú v zozname odborne spôsobilých osôb na posudzovanie vplyvov na životné prostredie pod č. 557/2011/OEP. Odborný posudok bol spracovaný a obstarávateľom doručený na OÚ Dunajská Streda v súlade s § 13 ods. 5 až 9 zákona. Na základe uvedeného odborného posudku bolo podľa §14 ods. 1 v súčinnosti s orgánom na ochranu zdravia vypracované toto záverečné stanovisko k strategickému dokumentu „Územný plán obce Blahová “. Príslušný orgán doručí záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu obstarávateľovi, schvaľujúcemu orgánu , dotknutému orgánu a dotknutým obciam a zverejní ho na webovom sídle MŽP SR. Dotknutá obec zverejní záverečné stanovisko v mieste obvyklým spôsobom.

2.        Orgán kompetentný na jeho prijatie

Obecné zastupiteľstvo obce Blahová

3.        Druh prijatia, rozhodnutia

–       Uznesenie Obecného  zastupiteľstva obce Blahová

–       Všeobecne záväzné nariadenie obce Blahová ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie

4.        Vypracovanie správy o hodnotení strategického dokumentu

Správa o hodnotení strategického dokumentu (ďalej len správa) bola vypracovaná v súlade s § 9 zákona č. 24/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov . Jej zhotoviteľom je doc. Ing. arch. Jaroslav Coplák PhD .Správa je vypracovaná na základe rozsahu hodnotenia,

6

ktorý bol určený listom OÚ Dunajská Streda OU-DS-OSZP-2021/004377 zo dňa 11.6.2020. Správa o hodnotení strategického dokumentu je spracovaná na vysokej odbornej úrovni, formálne aj vecne v zmysle osnovy podľa prílohy č.5. zákona č. 24/ 2006

Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov . Podkladom pre vypracovanie Správy o hodnotení boli jednotlivé stanoviská uplatnené k oznámeniu o strategickom dokumente a rozsah hodnotenia stanovený Okresným úradom v Dunajskej Strede , odborom starostlivosti o životné prostredie . Správa o hodnotení strategického dokumentu obsahuje relevantné informácie o charaktere strategického dokumentu, základné

informácie o súčasnom stave životného prostredia ,údaje o predpokladaných vplyvoch
navrhovaného strategického dokumentu na životné prostredie.V správe sú vyhodnotené
predpokladané vplyvy jednotlivých variantov riešeniat.j. navrhovaný a nulový variant ako
ajich vzájomné porovnanie. Navrhnutésú   opatrenia naprevenciu,elimináciu   ,
minimalizáciu  a kompenzáciuvplyvov  naživotnéprostrediea zdravieobyvateľstva.

Hodnotenie strategického dokumentu vychádza zo súčasných známych údajov o vstupoch a výstupoch jednotlivých zložiek životného prostredia.

Možno teda konštatovať , že úplnosť zistenia predpokladaných vplyvov v tejto etape spracovania navrhovaného strategického dokumentu na životné prostredie je dostatočná.

Po doplnení pripomienok dotknutých subjektov a odborného posudku predstavuje úplný a postačujúci podklad pre potreby environmentálneho posúdenia strategického dokumentu.

5.        Posúdenie správy o hodnotení strategického dokumentu

Listom OÚ v Dunajskej Strede č. OU- DS-OSZP-2022/002632-19 zo dňa 7.2.2022 v zmysle § 13 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov bola určená spracovateľka odborného posudku strategického dokumentu „Územný plán obce Blahová “. Spracovaný odborný posudok obsahuje hodnotenia v súlade § 13 ods. 8 a 9 zákona, jeho súčasťou je návrh záverečného stanoviska k strategickému dokumentu. Cieľom posúdenia bolo :

–       Vyhodnotenie úplnosti predloženej Správy o hodnotení strategického dokumentu

–       Vyhodnotenie stanovísk podľa §12 zák .24/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov

–       Vyhodnotenie úplnosti zistenia kladných a záporných vplyvov strategického dokumentu na životné prostredie vrátane ich vzájomného pôsobenia

–       Vyhodnotenie použitých metód hodnotenia a úplnosti vstupných informácií

–       Vyhodnotenie variantov riešenia strategického dokumentu

–       Vyhodnotenie návrhu opatrení a podmienok na vylúčenie alebo zníženie nepriaznivých vplyvov strategického dokumentu

Na vypracovanie posudku mala spracovateľka k dispozícii tieto dokumenty:

–       Územný plán obce Blahová

–       Správa o hodnotení strategického dokumentu ÚPN obce Blahová

–       Záznam z verejného prerokovania Správy o hodnotení strategického dokumentu konaného dňa 1.2.2022

–       Stanoviská k Správe o hodnotení ktoré boli doručené Okresnému úradu odbor starostlivosti o životné prostredie v Dunajskej Strede

–       Doklady o zverejnení Správy o hodnotení strategického dokumentu v dotknutých obciach

7

Z odborného posudku vyplynulo, že Správa o hodnotení je spracovaná v štruktúre podľa Prílohy č. 5 Zák. č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov . Posúdenie rozsahu a významnosti dopadu územného plánu na životné prostredie a zdravie uvedené v správe o hodnotení je po doplnení na základe doručených stanovísk postačujúce a úplné.

Odborný  posudok   vyhodnotil   varianty   riešenia   (   navrhovaný   a nulový    variant)

a     odporučil priaznivejší a environmentálne prijateľný variant na konečné dopracovanie v Návrhu ÚPN obce. Za predpokladu doplnenia regulatívov do územného plánu o niektoré odporúčania, ktoré vyplynuli z procesu posudzovania, sa konštatuje, že celkový dopad

schválenia územného plánu na zdravie obyvateľov a zložky životného prostredia bude z hľadiska významnosti a rozsahu prijateľný a zistené nepriaznivé vplyvy neprevýšia trvalý a významný prínos, ktorý plynie z navrhovaného rozvoja pre obec a jej obyvateľov.

6.        Stanoviská predložené k správe o hodnotení a ich vyhodnotenie

K Správe o hodnotení strategického dokumentu „Územný plán obce Blahová“ v zákonnom stanovenej lehote boli doručené príslušnému orgánu nasledovné stanoviská:

Okresný úrad Trnava, Odbor starostlivosti o životné prostredie – list č. OU- TT-OSZP1-2021/024491 zo dňa 31.8.2021

Orgán štátnej správy z hľadiska ochrany prírody a krajiny Správu o hodnotení akceptuje ale na lokalitách č. 3,4,5, 6 žiadame zachovať prvky ekologickej stability

Trnavský samosprávny kraj odbor stratégií a projektov – list č. 07722/2021/OÚPŽP-9 zo dňa 6.9 .2021

Úrad nemá pripomienky k predloženej  správe a strategickému dokumentu.

Ministerstvo životného prostredia SR, sekcia geológie a prírodných zdrojov, Bratislava

– list č. 5566/2021-5-3, 46222/2021 zo dňa 26.8..2021

1.      V k.ú. Blahová je evidovaná jedna upravená skládka ktorú je potrebné zohľadniť pri tvorbe ÚPN

2.      Predmetné územie spadá do nízkeho až streného radónového rizika . Stredné radónové riziko môže negatívne ovplyvniť možnosti ďalšieho využitia územia

3.      Informácie o geotermálnej energii  v predmetnom území  sú na stránke ŠGÚ

Okresný úrad v Trnave , odbor výstavby a bytovej politiky 2021/024337/Há zo dňa 20.8.2021

– list č. OÚ – TT-OVBP1-

Stanovisko bolo k „Oznámeniu o strategickom dokumente“        kde bolo upozornenie že

dokument podlieha povinnému posudzovaniu v zmysle zák. č. 24/2006 Z.z.

Okresný úrad Dunajská Streda , odbor starostlivosti o ŽP – list. č.OU-DS-OSZP-2021/016028-002 zo dňa9.9.2021

Na úseku ŠVS :

–          Nakladanie s odpadmi musí byť v súlade s platnými právnymi predpismi v oblasti odpadového hospodárstva a POH Trnavského kraja

–          Je potrebné riešiť zmapovanie enviromentálnych záťaží popr. Ich sanáciu v súlade

so zák. č. 409/2011 Z.z.

Na úseku ochrany ovzdušia :

8

–          V prípadoch keď funkčné využívanie územia sa dotýka zdrojov znečisťovania ovzdušia , zmeny jestvujúcich zdrojov , ako aj vznik ďalšieho zdroja vyžaduje sa súhlas príslušného orgánu ochrany ovzdušia

–          Potenciálny zdroje znečisťovania ovzdušia ktoré majú výrobný charakter   resp.

zabezpečujú služby , umiestňovať na plochách určených pre priemysel a služby , pričom je nutné brať do úvahy aj smer prevládajúcich vetrov

–     Z hľadiska ochrany ovzdušia je potrebné pri výrobných plochách vždy uvažovať s izolačnou zeleňou s ohľadom na obmedzenie znečisťujúcich látok , zlepšenie mikroklimatických pomerov a s ohľadom na nízky podiel zelene v okrese Dunajská Streda

Na úseku ochrany vôd:

–          V CHVO možno plánovať a vykonávať činnosť , len ak sa zabezpečí účinnejšia ochrana povrchových a podzemných vôd , ochrana podmienok ich tvorby, výskytu, prirodzenej akumulácie a obnovy zásob povrchových a podzemných vôd v súlade s

§3  zák.  č.  …../  2018  Z.z.  o chránených  oblastiach  prirodzenej  akumulácie  vôd

a o zmene a doplnení niektorých zákonov

–          Podmienkou výstavby nehnuteľností produkujúcich odpadové vody v aglomerácii je výstavba technickej infraštruktúry, ktorou sa zabezpečuje odvádzanie odpadových vôd prioritne prostredníctvom verejných kanalizácií v zmysle §4 odst. 2 zák č.

305/2018 Z.z. o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov

–          Pri   realizácii   podzemných   vedení   dodržať   ochranné   pásma   podzemných

inžinierskych sietí a STN o priestorovom usporiadaní podzemných vedení

Na úseku OPa K:

–          K.ú. Blahová podľa zákona platí I.stupeň ochrany Časť k.ú. zasahuje do Územia európskeho významu SKUEV 0822 Malý Dunaj , ktorý je súčasťou chránených území NATURA 2000.

–          Z hľadiska ochrany prírody a krajiny Správu o hodnotení akceptujeme ale na lok. č.

3,4,5 a 6

žiadame zachovať prvky ekologickej stability

Okresný úrad Trnava , odbor opravných prostriedkov – list č. OU-TT–OOP6-2021/024432 zo dňa 24.8. 2021

Správny orgán súhlasí s návrhom ÚPN obce a nemá žiadne pripomienky

Okresný úrad Trnava , odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií – list č. OU-TT– OCDPK–2021/024381 zo dňa 2.9. 2021

–          K.ú. vedú cesty III. triedy

–          Žiadame rešpektovať vyjadrenie OÚ Dunajská Streda odbor cestnej dopravy a PK ktorý vykonáva štátnu správu vo veciach ciest II a III. triedy

–          Je potrebné opraviť definíciu ochranného pásma cesty III. triedy nakoľko táto bola zák. č. 149/2021 Z.z. bola zmenená.

–          K časti 3.3. Zásady a regulatívy umiestnenia verejného a dopravného územia nemáme pripomienky

Okresný úrad Dunajská Streda odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií – list. č. OU-DS-OCDPK-2021/017110 zo dňa 9.9.2021

Okresný úrad súhlasí so strategickým dokumentom  .

9

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Dubajská Streda – list. č. RH /2021 /008208 zo dňa 8.9.2021

So správou o hodnotení pre UPN obce Blahová je možné súhlasiť  okrem:

1.    Novej rozvojovej plochy č. 1, 4, 6 a časť plochy 5 s navrhovaným funkčným využitím „ plochy bývania“ vzhľadom na možný negatívny vplyv susediacich existujúcich a navrhovaných výrobných území ( V1, V2, V3) pre faktor „ hluk“ . S navrhovaným funkčným využitím „ plochy bývania“ bude možné súhlasiť až po preukázaní že priľahlé plochy nebudú negatívne ovplyvňovať pohodu bývania a to len mimo ochranného pásma výrobných území a návrhu účinných opatrení na elimináciu negatívneho vplyvu na obytné prostredie

2.      Časti plochy č. 5 a 6 nakoľko nie je vyznačené ochranné pásmo cintorína

3.      Plochy č. 8 ktorá je určená na zariadenie sociálnych služieb vzhľadom na možný negatívny vplyv susediaceho športového areálu a navrhovaného výrobného územia ( plocha č- 9 a V3) pre faktor „ hluk“

4.      S ostatnými navrhovanými rozvojovými plochami je možné súhlasiť.

Okresný úrad Dunajská Streda , odbor krízového riadenia – list. č OU-DS-OKR-2021/018003-002 zo dňa 5.10.2021

Nemáme pripomienky

Obvodný banský úrad v Bratislave – list. č 2-1964/2021 zo dňa 14.2.2021 Nemáme žiadne pripomienky

Krajský pamiatkový úrad Trnava – list. č KPUTT-2021/3158-10/69974/ HOR zo dňa 27.8.2021

Nemáme pripomienky za podmienky rešpektovania ustanovení zák. č. 49/2002 Z.z.

Dopravný úrad , Bratislava   – list. č 1594/2021/ ROp-002/35673 zo dňa 20.8.2021

Z pohľadu    Dopravného   úradu    neexistujú    žiadne    vplyvy   ktoré    by   mali     byť

v strategickom dokumente posúdené podrobnejšie

Zhodnotenie opodstatnenosti uvedených pripomienok a vyjadrenie posudzovateľa k nim:

Všetky uplatnené pripomienky a požiadavky sú odôvodnené a preto je potrebné ich zapracovať do výsledného návrhu strategického dokumentu . Časť pripomienok je adresných až k následnému procesu projektovej prípravy resp. k spracovaniu nižších stupňov dokumentácie , ktoré sa budú pripravovať po spracovaní ÚPN obce Blahová resp. budú posudzované ako samostatné činnosti v zmysle procesu EIA podľa zák. č. 24/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov.

7.        Verejné prerokovanie a jeho závery

Verejné prerokovanie sa konalo v súlade so zákonom dňa 1.2.2022 o 14.00 hod. v Obecnom dome v Blahovej. Pozvánka na verejné prerokovanie bola doručená dotknutým

10

obciam, samosprávnemu kraju a dotknutým orgánom a organizáciám listom. Verejnosť bola informovaná o konaní verejného prerokovania oznámením na úradnej tabuli a na internetovej stránke. Správa bola k nahliadnutiu na Obecnom úrade v Blahovej a na internetovej stránke obce a enviroportáli.

Na verejnom prerokovaní sa zúčastnili zástupcovia obstarávateľa a spracovateľ územného plánu a správy o hodnotení . Z prerokovania bola vyhotovená zápisnica- záznam , jej prílohu tvorí prezenčná listina.

Prítomní    zástupcovia   poskytli    na    prerokovaní    základné    informácie    o procese

obstarávania    a prerokovania    územného    plánu    obce    ako    strategického   dokumentu

a základných tézach riešenia v procese posudzovania strategického dokumentu.

Prítomní   boli       tiež   oboznámení        o ďalšom   postupe   posudzovania   strategického

dokumentu a o tom, že písomné stanoviská treba zaslať na Okresný úrad v Dunajskej Strede.

IV. CELKOVÉ HODNOTENIE VPLYVOV STRATEGICKÉHO DOKUMENTU

Metodický rámec k odbornému posúdeniu strategického dokumentu stanovuje § 13 odst 8 zákona , podľa ktorého by posúdenie malo byť zamerané na nasledovné:

–          posúdenie úplnosti správy o hodnotení strategického dokumentu

–          vyhodnotenie stanovísk podľa § 12 zákona

–          posúdenie úplnosti zaistenia kladných a záporných vplyvov strategického dokumentu na životné prostredie vrátane ich vzájomného pôsobenia

–          posúdenie použitých metód hodnotenia a úplnosť vstupných informácií

–          posúdenie variantov riešenia strategického dokumentu

–          posúdenie návrhu opatrení a podmienok na vylúčenie alebo zníženie nepriaznivých vplyvov strategického dokumentu

–          návrh záverečného stanoviska podľa §14

Podstata odborného posúdenia spočíva vo vyhodnotení metodického postupu , kritérií a indikátorov ktoré spracovateľ správy o hodnotení strategického dokumentu použil pri vyhodnocovaní enviromentálnej akceptovateľnosti špecifických cieľov navrhovaných v rámci strategického dokumentu. Rozsah dokumentácie nie je normatívne stanovený t.j. je na spracovateľovi v akej podrobnosti zaznamená a spracuje údaje o území. V danom prípade ide o štandardný rozsah a v podrobnosti tak, aby bolo možné identifikovať predpokladané vplyvy na životné prostredie a zdravie obyvateľov.

Správa o hodnotení strategického dokumentu hodnotí predpokladané vplyvy strategického dokumentu na životné prostredie v kap. C III pričom sa jednotlivo zaoberá vplyvmi na obyvateľstvo a jeho zdravie, na horninové prostredie, geodynamické javy, nerastné suroviny a geomorfologické pomery, vplyvmi na klimatické pomery a ovzdušie, vodné pomery , pôdu, vplyvmi na faunu , flóru a ich biotopy, vplyvmi na krajinu , územný systém ekologickej stability , chránené územia a ochranné pásma , vplyvmi na kultúrne , historické , archeologické , paleontologické a iné geologické náleziská. Na záver v kap. C

III.13 komplexne posudzuje očakávané vplyvy z viacerých hľadísk a priradená je im aj ich váha významnosti , pričom porovnáva jednotlivé varianty riešenia t.j. návrhový a nulový variant riešenia.

Na základe samotného strategického dokumentu, správy o hodnotení, pripomienok doručených stanovísk a odborného posudku boli vyhodnotené nasledovné dopady schválenia územného plánu obce Blahová na životné prostredie a zdravie ľudí:

11

Vplyvy na obyvateľstvo

Územný plán obce navrhuje riešenia, ktoré by dlhodobo mali zlepšovať kvalitu života obyvateľov obce v mnohých oblastiach a neobsahuje návrhy, ktoré by mali negatívne vplyvy na zdravotný stav obyvateľstva, sociálno-ekonomické dopady alebo narušovali pohodu a kvalitu života v obci resp. zhoršovali stav životného prostredia. Hlavným cieľom ÚPN obce je získanie územnoplánovacej dokumentácie, ktorá komplexne vyrieši územný rozvoj obce a po schválení bude záväzným dokumentom pri realizácii akejkoľvek činnosti týkajúcej sa územného rozvoja obce. Územný plán obce je územnoplánovací dokument, ktorý nemá priamy vplyv na životné prostredie, resp. zdravie obyvateľov. Jeho vplyvy sú nepriame, smerujúce k zlepšeniu stavu životného prostredia návrhom komplexného územného rozvoja obce, ktorý má snahu riešiť urbanizáciu územia podľa princípov trvalo udržateľného rozvoja.

Územnoplánovacia    dokumentácia    navrhuje    konkrétne    riešenia    problémov     najmä

v oblasti  technickej infraštruktúry   a dopravy s identifikovanými pozitívnymi vplyvmi na

životné prostredie a zdravie obyvateľstva.

Ekonomické a sociálne dôsledky navrhovaného riešenia na obyvateľstvo budú vplývať z uvažovaného nárastu počtu obyvateľov a rastu pracovných príležitostí . Predpokladajú sa pozitívne sociálne dopady návrhov realizácie bytového fondu, občianskej vybavenosti , hygienicky nezávadnej výroby, skultúrnenie verejných priestranstiev , rozšírenia možností pre šport a rekreáciu a oddychové aktivity hlavne v časti Madarász .

Najväčším pozitívnym vplyvom pre obyvateľstvo bude vybudovanie splaškovej kanalizácie v obci spolu s ČOV a odvádzanie odpadových vôd , čím sa eliminujú možnosti znečisťovania podzemných vôd v CHVO Žitný ostrov ,ako aj z hľadiska hygienického čo sa týka znečisťovania ovzdušia zápachom. Taktiež plynofikácia obce prinesie pozitívny vplyv na zdravie obyvateľov nakoľko sa eliminuje znečistenie ovzdušia. Návrhom ekostabilizačných opatrení sa zlepší klíma v obci, čo má pozitívny vplyv na zdravie

obyvateľov. Taktiež v dôsledku plánovaných rekonštrukcií komunikácií a dobudovaniu chodníkov či cyklotrás , vybudovaním športovísk a občianskej vybavenosti sa zlepší

celková kvalita života v obci. V obci sa nenavrhujú výrobné zariadenia a prevádzky ktoré by mohli mať negatívny dopad na obyvateľstvo a však nakoľko majú byť niektoré obytnú územia v dotyku s výrobným územím je nutné vytvárať hygienickú plošnú či líniovú zeleň v týchto častiach územia.

Vplyvy na horninové prostredie, nerastné suroviny, geodynamické javy a geomorfologické pomery

Územný plán nenavrhuje nové činnosti, ktoré by mali zásadný vplyv na horninové prostredie, nerastné suroviny, geodynamické javy a geomorfologické pomery. Podmieňujúcim predpokladom je , že pri zakladaní stavieb bude zohľadnený prirodzený geologický podklad.

Vplyvy na klimatické pomery

Územnoplánovacia dokumentácia nevyvolá žiadne priame vplyvy na klimatické pomery. Keďže územný plán zahŕňa súbor opatrení na zvýšenie ekologickej stability a retenčnej schopnosti krajiny, spomalenie povrchového odtoku zo zastavaného územia, rozšírenie zelených plôch v zástavbe, návrh výstavby líniovej a plošnej zelene nie je predpoklad nepriaznivého dopadu z hľadiska klimatických zmien a adaptácie na tieto zmeny.

Vplyvy na ovzdušie

12

Navrhovaný rozvoj obce Blahová je riešený bez významných negatívnych vplyvov na ovzdušie, nakoľko sa uvažuje s plynofikáciou celej obce , čím by sa eliminovalo znečisťovanie ovzdušia z domácností. Taktiež stanovením regulatívu , ktorým sa v obci povoľujú len drobné výrobné prevádzky bez negatívnych a rušivých vplyvov sa zabezpečí ochrana ovzdušia pred znečistením a všeobecne kvalita životného prostredia v obci.

Vplyvy na vodné pomery

Riešenie územného plánu obce nevyvoláva priame negatívne vplyvy na vodné pomery územia , kvalitu povrchových a podzemných vôd a odtokové pomery. Územný plán svojim riešením predstavuje priaznivý vplyv z hľadiska možného znečistenia povrchových a podzemných vôd vybudovaním verejnej kanalizácie v obci s odvádzaním vôd do ČOV , ktorá je navrhovaná vo východnej časti katastrálneho územia . Na kanalizáciu bude napojená nie len nová výstavba ale aj existujúca , ktorá má v súčasnosti nevyhovujúci spôsob likvidácie odpadových vôd . Uvedené navrhované odkanalizovanie obce možno považovať

za mimoriadne pozitívny vplyv v súvislosti s územím CHVO Žitný ostrov, ktorý predstavuje najvýznamnejšiu zásobáreň podzemnej pitnej vody stredoeurópskeho významu. V riešenom území sú taktiež umelo vybudovaný odvodňovací kanál ( Malinovo- Blahová) , vodohospodársky významný vodný tok Malý Dunaj . Riešenie územného plánu rešpektuje CHVO Žitný ostrov, odvodňovací kanál, vodohospodársky významné vodné toky v katastrálnom území aj v súvislosti širších vzťahoch a svojim návrhom nepredstavuje riziko

,  ktoré by malo zhoršiť kvalitu podzemných či povrchových vôd a celkové odtokové pomery v území.

Vplyvy na pôdu

V návrhu územného plánu obce nie sú navrhované prevádzky a činnosti ktoré by zapríčinili kontamináciu pôdy . Kvalita poľnohospodárskej pôdy v riešenom území je veľmi vysoká . V zmysle BPEJ patrí do 1. skupiny kvality v zmysle zák č. 220/2004 Z.z. Potencionálnym zdrojom znečistenia je samotná poľnohospodárska výroba. Pri posúdení vplyvov návrhu ÚPN obce na poľnohospodársku pôdu možno za najväčší nepriamy negatívny vplyv považovať záber najkvalitnejšej poľnohospodárskej pôdy . Hodnotená územnoplánovacia dokumentácia vymedzuje nové rozvojové lokality pre výstavbu , pričom dochádza k záberom poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely . Celková plocha navrhovaných záberov poľnohospodárskej pôdy je 17,8245 ha. Z toho časť pripadá na zastavané územie cca 7.5637 ha . Takmer všetky rozvojové plochy nadväzujú na zastavané územie obce. Skutočný záber poľnohospodárskej pôdy v navrhovaných rozvojových lokalitách pre bývanie bude oproti uvádzaným bilanciám nižší , nakoľko sa predpokladá že vynímané budú len zastavané plochy objektov a pozemky pod dopravnou infraštruktúrou. Tým , že nové navrhované lokality sú navrhnuté v nadväznosti na zastavané územie a existujúcu infraštruktúru , nebude narušená ucelenosť honov a nedôjde k drobeniu poľnohospodárskej pôdy.

Vplyvy na flóru, faunu a ich biotopy

Významné biotopy sú viazané na tok Malého Dunaja s priľahlými lužnými lesmi do ktorých navrhované riešenie nezasahuje a je možné preto vylúčiť priame negatívne vplyvy.

Priamym vplyvom bude trvalý a dočasný záber vegetačného krytu na navrhovaných plochách pre výstavbu. V návrhu riešenia možno predpokladať čiastočné vplyvy na poľnohospodársku krajinu. V navrhovaných plochách je možné predpokladať zmenu vegetačného krytu a tým aj zmenu živočíšstva prislúchajúceho k dotknutým biotopom.

13

A však vzhľadom na nadväznosť nových lokalít na zastavané územie možno považovať tento vplyv na biotopy poľnohospodárskej krajiny za minimálny.

ÚPN navrhuje založiť nové prvky ÚSES – biocentier , biokoridorov a interakčných prvkov v území miestneho významu, čo bude mať pozitívny vplyv na faunu a flóru v riešenom území. V lok. 3,4,5 a 6 je nutné zachovať prvky ekologickej stability územia t.j. je nutné výstavbu na uvedenom území odporúčame zredukovať a zachovať v rámci ochranného pásma cintorína hygienickú zeleň resp. navrhnúť výstavbu v území tak, aby zásahy v lokalitách boli minimalizované.

Vplyvy na krajinu

Najpodstatnejšie nepriaznivé vplyvy na krajinu a to už z hľadiska zmien krajinnej štruktúry alebo z hľadiska estetického vnímania sa prejavia v lokalitách s plánovanými zásahmi , stavebnou činnosťou, zmenami využívania krajiny a pod.

Súčasná krajinná štruktúra sledovaného územia v ktorom sa plánuje rozsah realizácie rôznych činností , predstavuje antropogénne pozmenenú vidiecku poľnohospodársku krajinu. Krajinný obraz pozmení nová zástavba , ktorá však nadväzuje na súčasnú sídelnú , dopravnú a technickú infraštruktúru . Záväzným regulatívom v návrhu ÚPN obce je obmedzenie výšky objektov v obci a v nových rozvojových lokalitách a to tak, aby sa zachovala tradičná mierka pôvodnej zástavby t.j. v lokalitách ktoré sú určené na rozvoj sú regulované stavebné aktivity tak, aby boli zachované prírodné a estetické hodnoty daného územia.

Za najhodnotnejšie územie z hľadiska krajinno -estetického možno považovať územie v okolí Malého Dunaja so zvyškami lužného lesa. Preto do tejto časti územia nie je navrhovaný žiadny rozvoj, ktorý by mohol narušiť krajinný obraz tohto územia.

V lokalitách ktoré sú navrhované ako výrobné územia a sú v dotyku s obytným území sa odporúča vysadiť plošnú a líniovú zeleň  , ktorá bude mať hygienickú aj estetickú  funkciu. Záverom môžeme konštatovať , že  v krajine sa zmení  zastúpenie krajinných prvkov,

pribudnú zastavané plochy na úkor ornej pôdy, trvalých trávnych porastov a nelesnej drevinovej vegetácie, ide však o lokálny vplyv bez zásadného dopadu na celkovú štruktúru a vzhľad krajiny pokiaľ budú dodržané všetky záväzné regulatívy .

Vplyvy na chránené územia a ochranné pásma, na územný systém ekologickej stability Celé riešené územie spadá do chránenej vodohospodárskej oblasti Žitný ostrov. Územný

plán obce vo svojom riešení navrhuje len také činnosti, ktoré nebudú mať nepriaznivý vplyv na túto chránenú oblasť ale návrhom vybudovania splaškovej kanalizácie v obci a návrhom agrotechnických a iných opatrení bude práve zabezpečená eliminácia súčasných existujúcich negatívnych vplyvov. Na severe katastrálneho územia sa nachádza chránené územie európskeho významu SKUEV0822 Malý Dunaj. Územný plán neuvažuje s novými rozvojovými plochami v tejto časti územia, ale len s ich úpravou a dobudovaním športovo – rekreačného vybavenia zóny. V tejto časti územia sa vylučuje trvalé bývanie .

Územný plán v maximálne možnej miere rešpektuje nadregionálne ako aj regionálne prvky územného systému ekologickej stability a navrhuje opatrenia na posilnenie ich biologických a ekologických funkcií. Taktiež navrhuje nové miestne biokoridory biocentrá a interakčné prvky. V lok. 3,4,5 a 6 je potrebné zachovať prvky ekologickej stability územia a z toho dôvodu odporúčame ,aby výstavba v uvedených lokalitách bola minimalizovaná.

Návrh územného plánu nebude mať teda priamy negatívny vplyv na chránenú vodohospodársku oblasť ani na chránené územie či prvky územného systému ekologickej stability pri dodržaní všetkých opatrení ktoré sú súčasťou strategického dokumentu a o ktoré sa strategický dokument ešte doplní.

14

Návrh územného plánu rešpektuje ochranné pásma vodných tokov, zariadení technickej infraštruktúry a stavieb.

Vplyvy na kultúrne a historické pamiatky, vplyvy na archeologické náleziská

Negatívny vplyv sa nepredpokladá. Navrhované regulatívy v ÚPN obce t.j. max. podlažnosť, koeficient zastavania územia , podiel zelených plôch vytvárajú predpoklad zachovania pôvodného špecifického charakteru zástavby a majú priaznivý vplyv z hľadiska ochrany tradičných urbanistických štruktúr v území. Zachovávajú sa pôvodné usadlosti bez možnosti ďalšieho rozširovania.

Vplyvy na paleontologické náleziská a významné geologické lokality

V  riešenom území nie sú evidované paleontologické náleziská ani významné geologické lokality

Iné vplyvy

Žiadne iné vplyvy neboli identifikované.

Komplexné posúdenie očakávaných vplyvov

Na základe výsledkov procesu posudzovania možno konštatovať, že výsledný dopad schválenia územného plánu na zdravie obyvateľov a zložky životného prostredia bude z hľadiska významnosti a rozsahu pozitívny a identifikované nepriaznivé vplyvy neprevýšia prínos, ktorý plynie z navrhovaného rozvoja pre obec a jej obyvateľov. Z hľadiska časového prevažujú negatívne vplyvy dočasné a krátkodobé viazané na obdobie samotnej realizácie konkrétnych stavieb a zásahov, trvalý charakter má záber pôdy a nelesných biotopov. Trvalý a dlhodobý charakter majú prínosy v podobe zlepšenia kvality života a bezpečnosti obyvateľov ako aj návrh ekostabilizačných opatrení.

V zmysle odporúčaní uvedených v časti VI. „ZÁVERY“ bod 3. „Odporúčania na prepracovanie, dopracovanie, úpravu návrhu strategického dokumentu“ tohto záverečného stanoviska možno konštatovať súlad územného plánu s nadradenou územnoplánovacou dokumentáciou, s inými strategickými dokumentmi aj s platným právnym stavom, resp. súlad bude možné zabezpečiť v budúcich povoľovacích konaniach, pre ktoré tvorí územný plán rámcové východisko.

Spracovateľka odborného posudku na záver konštatuje, že jednotlivé hodnotenia predpokladaných vplyvov v Správe o hodnotení boli spracované s akceptovateľnou mierou neurčitosti a však dostatočne postačujú pre účely hodnotenia vplyvu strategického dokumentu na životné prostredie.

V.       CELKOVÉ HODNOTENIE VPLYVOV STRATEGICKÉHO DOKUMENTU NA NAVRHOVANÉ CHRÁNENÉ VTÁČIE ÚZEMIA, ÚZEMIA EURÓPSKEHO VÝZNAMU ALEBO EURÓPSKU SÚSTAVU CHRÁNENÝCH ÚZEMÍ

(NATURA 2000)

Z     procesu posudzovania vplyvov strategického dokumentu -územného plánu obce Blahová, správy o hodnotení, doručených stanovísk a odborného posudku možno konštatovať, že predložený strategický dokument svojim riešením nezasahuje do Chráneného vtáčieho územia európskeho významu SKUEV 0822 Malý Dunaj, ktoré

v  severnej časti zasahuje do  katastrálneho územia obce . V tejto časti v zmysle územného

plánu    nedochádza k rozvojovým aktivitám, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na toto

15

územie. Celé riešené územie obce spadá do CHVO Žitný ostrov a preto územný plán aj keď navrhuje nové rozvojové plochy v území ,zároveň však navrhuje aj opatrenia , ktoré majú eliminovať akýkoľvek negatívny dopad na uvedenú oblasť a majú tak prispieť k celkovému zlepšeniu kvality životného prostredia.

VI. ZÁVERY

1.        Výsledok procesu posudzovania (odporúčanie, neodporúčanie)

Na základe záverov z komplexného procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie strategického dokumentu „Územný plán obce Blahová ” podľa ustanovení zákona, pri ktorom sa zvážil stav využitia územia, únosnosť prírodného prostredia, environmentálne riziká v území, význam očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľstva, úroveň spracovania strategického dokumentu a správy o hodnotení strategického dokumentu, stanoviská dotknutých orgánov, výsledok verejného prerokovania, závery odborného posudku a za súčasného stavu poznania – Okresný úrad v Dunajskej Strede odbor starostlivosti o životné prostredie

o d p o r ú č a

prijať a schváliť navrhovaný strategický dokument „ Územný plán obce Blahová “ za dodržania odporúčaní na prepracovanie, dopracovanie a úpravu návrhu strategického dokumentu uvedených v časti VI. „ZÁVERY“, bod 3. „Odporúčania na prepracovanie, dopracovanie, úpravu návrhu strategického dokumentu“ a splnenia požiadaviek na monitoring určených v časti VI. „ZÁVERY, bod 5. Návrh monitoringu“ tohto záverečného stanoviska.

2.        Odporúčaný variant

Strategický dokument „Územný plán obce Blahová „ bol v zmysle určeného rozsahu hodnotenia spracovaný v nulovom variante a v jednom navrhovanom variante riešenia . V procese posudzovania vplyvov strategického dokumentu bol nulový variant vyhodnotený ako enviromentálne menej výhodný z dôvodu absencie riešenia viacerých enviromentálnych problémov . Na základe záverov odborného posudku sa odporúča schváliť návrh „ Územný plán obce Blahová“ v navrhovanom variante riešenia, ktorý bol vyhodnotený ako enviromentálne prijateľný za predpokladu , že bude dopracovaný a upravený v zmysle časti VI. „ ZÁVERY „ bod 3 „ Odporúčania na prepracovanie, dopracovanie a úpravu návrhu strategického dokumentu“.

3.        Odporúčania na prepracovanie, dopracovanie, úpravu návrhu strategického dokumentu

Vychádzajúc zo Správy o hodnotení je zrejmé, že strategický dokument navrhovanými aktivitami zásadne nenarušuje životné prostredie a negatívne neovplyvňuje zdravie ľudí ale práve naopak. Svojou koncepciou a stratégiou pokiaľ budú plánované aktivity posúdené a schválené podľa platných právnych predpisov by mal prispieť k zlepšeniu životného životného prostredia a zdravia obyvateľov.

16

Za účelom preventívnych opatrení a opatrení na minimalizáciu a kompenzáciu vplyvov na životné prostredie a zdravie je potrebné rešpektovať všetky odporúčania a opatrenia ktoré sú obsiahnuté v Správe o hodnotení strategického dokumentu v kap. IV „ Navrhované opatrenia na prevenciu, elimináciu, minimalizáciu a kompenzáciu vplyvov na životné prostredie a zdravie „

C.IV.1. Opatrenia na zabezpečenie biodiverzity a ekosystémov

C.IV.2. Opatrenia na zabezpečenie ekologickej stability

C.IV.3. Opatrenia na ochranu prírodných zdrojov

C.IV.4. Opatrenia na zlepšenie kvality životného prostredia , ochranu zdravia obyvateľstva a na zmiernenie pôsobenia stresových javov C.IV.5. Opatrenia na zachovanie , udržiavanie vegetácie v sídle

Na základe výsledkov procesu posudzovania vplyvov , Správy o hodnotení , relevantných pripomienok a doručených stanovísk, verejného prerokovania , výstupov odborného posudku a zvážení všetkých enviromentálnych aspektov sa odporúča dopracovať strategický dokument Územný plán obce Blahová v zmysle nasledovných odporúčaní :

1. Konkrétne odporúčania :

–  odporúčame zadefinovať ochranné pásmo cintorína podľa na obci schváleného VZN , ktoré by v tomto prípade bolo vhodné ponechať 50m od hranice pozemku v zmysle pôvodného znenia zákona o pohrebníctve , nakoľko nové rozvojové lokality bývania č.

4,5, 6 majú byť v tesnom kontakte s plochou cintorína. Taktiež toto opatrenie je vhodné

pre zachovanie prvkov ekologickej stability v území, keďže ochranné pásmo so vzrastlou zeleňou bude tvoriť optickú aj hygienickú bariéru , ktorá bude oddeľovať uvedené funkcie.

–     odporúčame v kap.  Zásady a regulatívy umiestenia verejného a technického

vybavenia územia zakomponovať regulatív, ktorý by výstavbu obytných území v nových lokalitách podmienil výstavbou dopravného a technického vybavenia územia v predstihu resp. v ich súbehu s dostatočnou kapacitou

–      v kap.  Vymedzenie  ochranných  pásiem  a chránených  území  podľa  osobitných

predpisov odporúčame doplniť ustanovenia zákona č. 305/2018 Z.z. o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd

–    pre rozvoj obytných lokalít v tesnej blízkosti či už existujúcich alebo navrhovaných výrobných areálov odporúčame do záväznej časti zapracovať požiadavku vykonania hlukovej štúdie, ktorá by preukázala nezávadnosť výrobných areálov resp. navrhnúť

opatrenia v týchto ochranných pásmach výrobných areálov    napr. požadovať výsadbu

plošnej   izolačnej zelene a pod.

–  ďalej  odporúčame      aby lokalita pre občiansku vybavenosť O2 bola  od ihriska ktoré

je  vedené  ako  R2  a je  v jeho  bezprostrednom  dotyku      oddelená  taktiež  plošnou

izolačnou zeleňou , ktorá bude bariérou proti hluku

2. Všeobecné odporúčania

–        rešpektovať Koncepciu územného rozvoja Slovenska 2001 v znení KURS 2011-zmeny a doplnky č. 1 KURS 2001 ( uznesenie vlády SR č. 513/2011)

–          rešpektovať existujúcu dopravnú infraštruktúru a jej trasovanie

17

–        postupovať v súlade s uznesením vlády SR č. 223/2013 o Národnej stratégii rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v SR

–        dopravné napojenie nových lokalít , navrhované cestné komunikácie, statickú dopravu, cyklistické trasy a pešie trasy je potrebné riešiť v súlade s aktuálne platnými technickými predpismi a STN

–         vykonať účinné opatrenia na elimináciu negatívnych vplyvov na krajinu a prírodné

prvky  v súvislosti s budovaním dopravnej  a technickej infraštruktúry . Navrhovať

špecifické opatrenia ako sú výsadba líniovej zelene a zelených protihlukových bariér

–        pri návrhu nových parkovacích plôch žiadame zabudovať zachytávače ropných látok

–          navrhované preventívne protipovodňové úpravy vodných tokov  a kanálov riešiť tak,

aby zostali zachované ich ekostabilizačné a migračné funkcie resp. zabezpečiť revitalizáciu regulovaných tokov s doplnením výsadby sprievodnej zelene tak, aby splňovali požiadavku protipovodňovej ochrany

–            dôsledne akceptovať RÚSES v území ako aj miestny územný systém ekologickej stability územia a uplatňovať príslušné ekostabilizačné a manažmentové opatrenia na ich ochranu

–           dôsledne dodržiavať opatrenia vyplývajúce priamo zo zákon ohľadom CHVO Žitný ostrov a SKUEV0822 Malý Dunaj

–             doplniť  opatrenia na zachovávanie migračnej priepustnosti územia v maximálne

možnej miere a zakomponovať budovanie technických zariadení ekologickej infraštruktúry

–            doplniť do opatrení zvýšenie podielu nelesnej drevinovej vegetácie v krajine vzhľadom na nárast zastavaných plôch a s tým súvisiace zníženie ekologickej stability krajiny. Lokalizáciu plôch nelesnej drevinovej vegetácie navrhnúť v súlade s charakteristickým vzhľadom krajiny (napr. náznakovou rekonštrukciou historických krajinných štruktúr, ), pri výsadbe uplatňovať miestne pôvodne druhy drevín,

–         zapracovať do územného plánu doplnenie brehovej vegetácie pozdĺž vodných tokov v riešenom území, s uplatnením autochtónnych druhov, z hľadiska ich retenčnej funkcie v krajine

–      pri výsadbe líniovej a plošnej zelene v území v zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny uplatňovať autochtónne druhy drevín

–    rozvody elektrickej energie realizovať zemnými káblami, pri rekonštrukcii jestvujúcich je potrebné vykonať technické opatrenia na zabránenie úhynu vtákov

–    pri lokalitách so stredným radónovým rizikom doplniť požiadavku ohľadom posúdenia podmienok  stavebného využitia podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v znení neskorších predpisov a vyhlášky MZ SR č. 528/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na obmedzenie

ožiarenia z prírodného žiarenia. alebo stavby navrhnúť s plynonepriepustným zakladaním.

–       dodržiavať regulatívy a požiadavky zák. č. 87/2018 Z.z. o radiačnej ochrane a Vyhlášky MZ SR č. 98/2018 Z.z. o obmedzení ožiarenia pracovníkov a obyvateľov z prírodných zdrojov ionizujúceho žiarenia

–            vytvárať komplexný systém plôch zelene v sídle v prepojení do kontaktných hraníc

sídla a do priľahlej krajiny a podporiť nové projekty ozelenenia centrálnych častí obce a verejných priestorov, posedení, vybudovanie autobusovej zastávky, vybudovanie peších i oddychových miest a cyklistických zastávok.

–       zabezpečiť a podporovať budovanie opatrení proti veternej erózii, napríklad výsadbou vetrolamov, živých plotov a pod.

18

–           zabezpečiť a podporovať zvyšovanie podielu vegetácie pre zadržiavanie a infiltráciu

dažďových vôd a budovanie opatrení na zvýšenie retenčnej kapacity územia pomocou hydrotechnických opatrení, navrhnutých ohľaduplne k životnému

prostrediu. Navrhovať vodozádržné opatrenia v zmysle Stratégie adaptácie SR na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy .

–            v následných dokumentáciách podporovať využívanie klimaticky priaznivých stavebných technológií a materiálov vo výstavbe a infraštruktúre.

–            podporovať a presadzovať využitie miestnych trvalo udržateľných energetických zdrojov (solárna energia a pod.)

–           v extraviláne obce v následných dokumentáciách zabezpečiť a podporovať zvýšenie infiltračnej kapacity územia diverzifikovaním štruktúry krajinnej pokrývky, s výrazným zastúpením vsakovacích prvkov a v zastavanom území obce podporovať zvýšenie infiltračnej kapacity minimalizovaním podielu nepriepustných povrchov na urbanizovaných plochách – presne zadefinovať koeficient zastavania územia

–          usmerniť odtokové pomery pomocou drobných hydrotechnických opatrení

zabezpečiť    a    podporovať    ochranu    funkčných    brehových      porastov

v sídlach z hľadiska priaznivej klímy

–              pri  návrhu  rešpektovať  stanovisko  správcu  hydromelioračných  zariadení  ,

predovšetkým       závlah  aby nedošlo k ich poškodeniu a znefunkčneniu

–        rešpektovať  zásady  ochrany  poľnohospodárskej  pôdy  stanovené  v zákone  č.

220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy

–        zabezpečiť požiadavky na ochranu zdravia ľudí -zabezpečiť kvantitatívne i kvalitatívne vyhovujúce hromadné zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou podľa požiadaviek NV SR č. 247/2017 Z.z. ktorými sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú pre ľudskú potrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu ako aj hygienicky vyhovujúce zneškodňovanie splaškových odpadových vôd

–        podporovať ekologické formy hospodárenia v chránených územiach

–        zabrániť neodborným zásahom do hydrogeologických pomerov , pred každým zásahom posúdiť jeho vplyv na hydrogeologické pomery

–        podporovať zvýšenie ekologickej stability územia budovaním deliacich prvkov zelene ( remíz) a tak narušiť veľkoplošné formy obhospodarovania územia, znižovanie počtu poľných hnojísk a zabezpečiť ich nepriepustnosť v území

–        zabezpečiť aby pribudovaní  novonavrhovanej splaškovej kanalizácii v obci okrem

napojenia nových rozvojových plôch došlo k napojeniu už           existujúcej zástavby

v  obci

4.        Odôvodnenie záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu Záverečné stanovisko bolo vypracované v súlade s § 14 zákona v súčinnosti s

Regionálnym úradom verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede a to na základe celkového výsledku procesu posudzovania vplyvov predmetného strategického dokumentu na životné prostredie, v ktorom boli zvážené dôvody, ciele a prínosy riešenia územného plánu, súčasný stav využívania územia, únosnosť prírodného prostredia, význam očakávaných vplyvov na zložky prírodného prostredia, chránené územia a zdravie obyvateľstva z hľadiska ich pravdepodobnosti, rozsahu a trvania, ako aj súlad s ostatnými strategickými dokumentmi na národnej, regionálnej a lokálnej úrovni. S ohľadom na súčasný stav poznania boli zohľadnené všetky relevantné skutočnosti, ktoré vyplynuli zo správy o hodnotení strategického dokumentu, vlastného strategického dokumentu,

19

pripomienok doručených stanovísk dotknutých subjektov, záverov verejného prerokovania a odborného posudku, ktorý doplnil chýbajúce hodnotenia a odporúčania.

Všetky opodstatnené odporúčania a požiadavky, ktoré vyplynuli z procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie, boli premietnuté do kapitoly VI. „ZÁVERY, časti 3. „Odporúčania na prepracovanie, dopracovanie, úpravu návrhu strategického dokumentu“.

Strategický dokument navrhuje riešenie jednotlivých funkcií v území tak, aby výsledkom bolo uspokojenie sociálno- ekonomických požiadaviek rozvoja obce a ochrana hodnotných prírodných území a vytvorenie kvalitného životného prostredia.

5.        Návrh monitoringu

Podľa § 16 ods. 1 zákona o posudzovaní obstarávateľ a rezortný orgán sú povinní zabezpečiť sledovanie a vyhodnocovanie vplyvov schváleného strategického dokumentu na životné prostredie, prípadne použiť na tento účel existujúci monitoring, aby sa predišlo zdvojovaniu monitorovania.

Podľa § 16 ods. 2 zákona o posudzovaní spočíva sledovanie a vyhodnocovanie vplyvov navrhovaného strategického dokumentu na životné prostredie v:

a)      systematickom sledovaní a vyhodnocovaní jeho vplyvov,

b)      vyhodnocovaní jeho účinnosti,

c)      zabezpečení odborného porovnania predpokladaných vplyvov uvedených v správe

o hodnotení so skutočným stavom.

Sledovanie a vyhodnocovanie vplyvov navrhovaného strategického dokumentu na životné prostredie spočíva v systematickom sledovaní a vyhodnocovaní jeho vplyvov, vyhodnocovaní jeho účinnosti, zabezpečení odborného porovnania predpokladaných vplyvov uvedených v správe o hodnotení so skutočným stavom.

Podľa § 16 ods. 3 zákona o posudzovaní, ak obstarávateľ zistí, že skutočné vplyvy strategického dokumentu na životné prostredie posudzovaného podľa zákona o posudzovaní sú horšie, ako sa predpokladalo v správe o hodnotení, je povinný zabezpečiť opatrenia na ich zmiernenie a zároveň zabezpečiť zmenu, doplnenie, prípadne prepracovanie strategického dokumentu.

Kontrola dodržiavania stanovených podmienok je určená hlavne platnou legislatívou v oblasti ochrany životného prostredia a ochrany zdravia obyvateľov to znamená , že jednotlivé stavby či funkcie ktoré sa budú realizovať v súlade s ÚPN musia byť realizované v súlade s platnou legislatívou , ktorej súčasťou sú aj podmienky na vykonávanie kontrolných meraní emisií, odberov vôd, vypúšťania vôd, hlukových meraní a pod.

6.        Vyhlásenie sumarizujúce, ako boli začlenené úvahy o environmentálnych aspektoch do strategického dokumentu, ako bola zohľadnená správa o hodnotení strategického dokumentu, ako boli zohľadnené stanoviská verejnosti k správe o hodnotení strategického dokumentu, výsledky uskutočnených konzultácií, dôvody

výberu schváleného strategického dokumentu v porovnaní s inými prijateľnými variantmi a informácia o opatreniach, o ktorých sa rozhodlo v súvislosti s monitoringom

Primárne aspekty, ktoré ovplyvňujú rozvojové možnosti obce sú:

–       súčasná založená urbanistická štruktúra obce a vymedzenie zastavaného územia

–       založená koncepcia poľnohospodárskej výroby v obci

–       prognóza demografického vývoja

20

–       krajinná štruktúra územia, výskyt chránenej poľnohospodárskej pôdy s vybudovanými hydromelioračnými zariadeniami a kanálmi

–       výskyt chránených území ( CHVO Žitný ostrov , územie európskeho významu SKUEV0822 Malý Dunaj, regionálne biokoridory a biocentrá ,ostatné prvky územného systému ekologickej stability v riešenom území)

–       ochranné pásma technickej a dopravnej infraštruktúry, vodných tokov a iných objektov

–       návrhy vyplývajúce z nadradenej územnoplánovacej dokumentácie

Všetky tieto skutočnosti limitujú a podmieňujú možnosti funkčného a priestorového využitia územia. Ako najpodstatnejšie boli vyhodnotené požiadavky na zabezpečenie

dostatočných plôch pre rozvoj bývania s cieľom dosiahnutia kompaktnosti zástavby a zachovania centrálnej zóny obce s dobudovaním občianskej vybavenosti , bytovej výstavby, návrh rekreačno oddychových zón, reštrukturalizáciu pôvodných výrobných

poľnohospodárskych plôch na nepoľnohospodársku výrobu , návrh nových výrobných území, optimalizáciu dopravnej obsluhy územia obce v nadväznosti na nadradenú dopravnú infraštruktúru. Z hľadiska environmentálneho územný plán sledoval minimalizáciu záberu chránených pôd, v čo najväčšej možnej miere zachovanie krajinnej štruktúry , ochranu podzemných vôd ako najprioritnejšiu problematiku v území , obmedzenie dopadu na chránené územia, návrh kostry miestneho územného systému ekologickej stability a posilnenie celkových ekostabilizačných funkcií v krajine aj v zástavbe s dôrazom na odtokové pomery a ďalšie javy súvisiace s adaptáciou na klimatické zmeny.

Všetky pripomienky k predloženej správe alebo strategickému dokumentu budú zapracované tak ,ako sú uvedené v kap. Závery a odporúčania. Niektoré stanoviská sú prioritné pre dopracovanie strategického dokumentu ( stanovisko Okresného úradu odbor starostlivosti o ŽP odbor ochrany prírody a krajiny v Trnave ako aj stanovisko RÚVZ v Dunajskej Strede ) niektoré stanoviská uvádzajú len vecné pripomienky a požiadavky v zmysle svojich kompetencií vyplývajúcich z konkrétnych platných právnych predpisov a pripomienky formálneho charakteru.

Od zástupcov verejnosti nebolo príslušnému orgánu a obci doručené žiadne stanovisko .

Časť pripomienok v stanoviskách má všeobecný charakter a odkazuje na rešpektovanie ustanovení konkrétnych právnych predpisov, ktoré sú všeobecne záväzné a vzťahujú sa na povoľovacie konania ku konkrétnym stavbám a zámerom, ktorých realizácia vyplynie z návrhov územného plánu po jeho schválení.

Z odporúčaní správy o hodnotení strategického dokumentu boli do záverečného stanoviska prevzaté relevantné požiadavky mimo tých, ktoré už sú súčasťou návrhu zásad a regulatívov predloženého územného plánu v jeho záväznej časti.

Opodstatnené vecné požiadavky aj formálne pripomienky uplatnené v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie sú premietnuté do kapitoly VI. „ZÁVERY, časti 3. „Odporúčania na prepracovanie, dopracovanie, úpravu návrhu strategického dokumentu“.

Z posúdení správy o hodnotení, z doručených stanovísk a záverov odborného posudku vyplynulo, že návrh územného plánu obce Blahová predstavuje riešenie, ktoré určuje optimálne funkčné a priestorové usporiadanie obce s ohľadom na dlhodobý vývoj bez zásadných environmentálnych rizík. S ohľadom na definované prírodné a územné limity, širšie vzťahy a miestne pomery zastavaného územia predstavuje optimálne riešenie rozvoja obce.

7.        Informácia pre schvaľujúci orgán o dotknutej verejnosti pri posudzovaní vplyvov strategických dokumentov

21

Zainteresovaná verejnosť podľa § 6a zákona je verejnosť, ktorá má záujem alebo môže mať záujem o prípravu strategických dokumentov pred ich schválením. Medzi zainteresovanú verejnosť patrí fyzická osoba (§ 6 ods. 2 písm. a) zákona), právnická osoba (§ 6 ods. 2 písm. b) zákona), občianska iniciatíva (§ 6 ods. 2 písm. c a § 6 ods. 3 zákona).

Príslušný orgán a obstarávateľ strategického dokumentu v priebehu posudzovania vplyvov posudzovaného strategického dokumentu vykonali všetky zákonom požadované kroky v zákonom stanovených lehotách , aby sa informácia o spracovanom oznámení o strategickom dokumente a tiež správa o hodnotení strategického dokumentu ako aj informácia o verejnom prerokovaní správy o hodnotení strategického dokumentu ( §11 zák.

č.  24/2006 Z.z. ) a o možnosti predložiť pripomienky dostala čo k najširšej verejnosti.

Na základe dostupných podkladov a informácií v priebehu procesu posudzovania vplyvov

navrhovaného strategického dokumentu ( §6a a súvisiace ustanovenia zák. č. 24/2006 Z.z.)

zo strany zainteresovanej verejnosti neboli doručené žiadne písomné pripomienky alebo písomné námietky k vypracovanému strategickému dokumentu.

VII. POTVRDENIE SPRÁVNOSTI ÚDAJOV

1.        Spracovatelia záverečného stanoviska

Okresný   úrad        Dunajská   Streda,   odbor   starostlivosti   o životné   prostredie    ,   odbor

starostlivosti o životné prostredie

Korzo Bélu Bartóka 789/3

929 01 Dunajská Streda

v súčinnosti s

Regionálnym úradom verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede

2.        Potvrdenie správnosti údajov podpisom oprávneného zástupcu príslušného orgánu, pečiatka

Okresný úrad Dunajská Streda , odbor starostlivosti o životné prostredie Mgr. Erika Cafiková, poverená vykonávaním funkcie vedúceho odboru

3.        Miesto a dátum vydania záverečného stanoviska

Dunajská Streda , dňa 29.04.2022

Mellékletek

Nincsenek mellékletek.