Ugrás a tartalomra

Zverejnenie zámeru prenájmu nehnuteľného majetku obce Jelka z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Közzétett
16. szeptember 2022
Közzétéve a hivatali hirdetőtáblán
16. szeptember 2022 − 30. szeptember 2022
Kategória

Obec Jelka podľa § 9a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších právnych predpisov týmto zverejňuje zámer prenájmu pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ide o nasledovné pozemky:

– pozemok, parc. reg. „E“ KN, parc. č. 556/1, druh pozemku orná pôda, výmera 425 m², k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidovaný Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 3638, o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 3/5 z celku (ďalej len „pozemok 1“),
– pozemok, parc. reg. „E“ KN, parc. č. 556/2, druh pozemku orná pôda, výmera 924 m², k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidovaný Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 3638, o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 3/5 z celku (ďalej len „pozemok 2“).

Obec Jelka po odsúhlasení obecným zastupiteľstvom má zámer prenajať pozemok 1 a pozemok 2 žiadateľovi: Mária Morvaiová, nar. xx.xx.xxxx, trvale bytom Školská 435/35, 925 23 Jelka (ďalej len „žiadateľ“) z dôvodov hodných osobitného zreteľa, ktorými sú:

– obec Jelka pozemok 1 a pozemok 2 aktuálne nevyužíva a neplánuje ho zahrnúť do svojich investičných aktivít,
– žiadateľ pozemok pozemok 1 a pozemok 2 udržiava už dlhé roky,
– pozemok 1 a pozemok 2 bezprostredne susedí s pozemkom, ktorý je v podielovom spoluvlastníctve žiadateľa, a to pozemkom parcely reg. „C“ KN, parc. č. 558/1, druh pozemku záhrada, výmera 322 m², k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidovaný Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 167.

Obec Jelka má zámer prenajať pozemok 1 a pozemok 2 za nájomné vo výške 20,00 € /ročne na dobu určitú, obdobie 5 rokov.

V Jelke dňa 16.09.2022

Zverejnené na úradnej tabuli obce Jelka odo dňa: 16.09.2022.Zverejnené na webovom sídle obce www.jelka.sk odo dňa: 16.09.2022.

Ing. Gabriel Kiš, starosta obce

Mellékletek

Nincsenek mellékletek.