Ugrás a tartalomra

Önkormányzat

A közzétett önkormányzati dokumentumok archívuma Jóka.

Cím

Közzétett

Mellékletek

Leírás

Starosta obce Jelka v zmysle § 12 ods. 1 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov zvoláva 1. neplánované zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Jelke, ktoré sa uskutoční dňa 27.02.2023 (pondelok) o 18:00 hod. v zasadačke obecného úradu v Jelke.

Mellékletek

Leírás

Starosta obce Jelka

v zmysle § 12 ods. 1 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov zvoláva 2. plánované zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Jelke, ktoré sa uskutoční

dňa 31.01.2023 (utorok) o 18:00 hod. v zasadačke obecného úradu v Jelke.

Návrh programu zasadnutia:

 1. Zahájenie
 2. Schválenie programu zasadnutia
 3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie
 4. Kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia
 5. Interpelácia
 6. Upozornenie prokurátora
 7. Oznámenie o udelení poverenia zástupcovi starostu obce Jelka
 8. Voľba hlavného kontrolóra obce Jelka
 9. Správa hlavného kontrolóra obce Jelka o kontrolnej činnosti za rok 2022
 10. Návrh všeobecne záväzného nariadenia obce Jelka č. 1/2023 o názvoch ulíc a iných verejných priestranstiev
 11. Návrh všeobecne záväzného nariadenia obce Jelka č. 2/2023 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka základnej školy
 12. Návrh všeobecne záväzného nariadenia obce Jelka č. 3/2023 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce
 13. Rôzne:
  • a) Ponuka na spoluprácu vo veci podávania hotových teplých jedál
  • b) Žiadosť o poskytnutie dotácie Csemadok Jóka – Jelka
  • c) Žiadosť o poskytnutie dotácie Základnej organizácie Jednoty dôchodcov Jelka
 14. Diskusia
 15. Návrh uznesení
 16. Záver

V Jelke dňa 20.01.2023

S úctou Ing. Gabriel Kiš, starosta obce

Mellékletek

Leírás

Jóka község polgármestere

összehívja

Jóka község 2. tervezett képviselő-testületi ülését, melyre 2023. január 31-én (kedd) 18.00 órai kezdettel kerül sor a helyi községi hivatal tárgyalótermében.

Programjavaslat:

 1. Megnyitó
 2. A plenáris ülés programjának jóváhagyása
 3. Jegyzőkönyvvezető kijelölése, tervezetkészítő bizottság és jegyzőkönyvhitelesítők megválasztása
 4. Az előző képviselő-testületi ülésen elfogadott határozatok teljesítésének ellenőrzése
 5. Interpelláció
 6. Ügyészi figyelmeztetés
 7. Tájékoztatás Jóka község alpolgármesterének megbízatásáról
 8. Jóka község főellenőrének megválasztása
 9. Jóka község főellenőrének 2022-es évre vonatkozó ellenőrzési tevékenységéről szóló jelentése
 10. Jóka község 1/2023. számú általános érvényű rendelettervezete az utcák és egyéb közterületek megnevezéséről
 11. Jóka község 2/2023. számú általános érvényű rendelettervezete az óvodás és általános iskolás gyermekek után járó működési- és bértámogatás meghatározásáról
 12. Jóka község 3/2023. számú általános érvényű rendelettervezete a község költségvetéséből nyújtott támogatás feltételeiről
 13. Egyéb:
  • a) Együttműködési ajánlat melegételek felszolgálása ügyében
  • b) Csemadok Jóka – Jelka támogatási kérelem
  • c) Szlovákia Nyugdíjas Egyesületének Jókai Alapszervezete támogatására irányuló kérelem
 14. Vita
 15. Határozati javaslatok
 16. Az ülés berekesztése

Jókán 2023.01.20

Tisztelettel Ing. Gabriel Kiš, polgármester