Miestna občianska poriadková služba

Kategória

Hlavný cieľ projektu: Zvýšenie finančnej gramotnosti, zamestnateľnosti a zamestnanosti marginalizovaných komunít, predovšetkým Rómov

Trvanie projektu: 9/2019 – 8/2021

Nenávratný finančný príspevok: 189 405,20 Eur

Typ projektu: Dopytovo orientovaný projekt


Riadiaci orgán: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Sprostredkovateľský orgán: Ministerstvo vnútra SR

Közzétett 3. szeptember 2019.
Szerkesztett 3. január 2023.