Ugrás a tartalomra

INFORMÁCIA O OZNÁMENÍ – Územný plán obce Jelka – Zmeny a doplnky č. 2

Közzétett
27. október 2023
Közzétéve a hivatali hirdetőtáblán
27. október 2023 − 14. november 2023
Kategória

INFORMÁCIA O OZNÁMENÍ

Obec Jelka ako obstarávateľ strategického dokumentu „Územný plán obce Jelka –  Zmeny a doplnky č. 2“ v zmysle § 5 ods. 6 Zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s požiadavkou Okresného úradu Galanta, odboru starostlivosti o životné prostredie, ktorá bola doručená listom č. OU-GA-OSZP-2023/014156-002 zo dňa 24.10.2023 (v prílohe), informuje občanov, že do Oznámenia o strategickom dokumente „Územný plán obce Jelka –  Zmeny a doplnky č. 2“ je možné nahliadnuť na Obecnom úrade v Jelke, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie, a to po dobu 14 dní, v pracovných dňoch podľa úradných hodín Obecného úradu v Jelke.

Oznámenie o strategickom dokumente „Územný plán obce Jelka –  Zmeny a doplnky č. 2“ je zverejnené na internetovej stránke obce www.jelka.sk  v časti Úradná tabuľa a je tiež zverejnené na webovom sídle MŽP SR https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-obce-jelka-zmeny-doplnky-c-2   

Verejnosť môže doučiť svoje písomné stanovisko k oznámeniu „Územný plán obce Jelka –  Zmeny a doplnky č. 2“ do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené na adresu: Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nová doba 1408/31, 924 36 Galanta. Podľa § 63 zákona je možné v prípade potreby vykonať konzultácie počas celého procesu posudzovania vplyvov strategického dokumentu.

Vyvesené dňa 27.10.2023

Zvesené dňa 14.11.2023

Ing. Gabriel Kiš

starosta obce

Részletek

Dokumentum ID: OcÚJE-2006/2023

Mellékletek