Ugrás a tartalomra

Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady obce Jelka na rok 2014