Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady obce Jelka na rok 2014

Zverejnené
31. januára 2014
Kategória

Prílohy