Ugrás a tartalomra

Zápisnica z 1. neplánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva v Jelke zo dňa 24.01.2019

Közzétett
29. január 2019
Kategória

Prítomní: Ing.Gabriel Kiš – starosta obce

Členovia OZ: Bc.Bánoczký M., Bohony Š., Budai I., Mgr.Deák Z., Mgr.PhD. Hakszer R., Kovács J., Mgr. Laurič I., Mgr. Letuseková D., Molnár F., Ing.Ruman T., Török P.

                  

Neplánované zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol Ing. Gabriel Kiš – starosta obce, ktorý konštatoval, že je prítomných 11 poslancov, takže  OZ je uznášania schopné vo všetkých bodoch rokovania. Za členov návrhovej komisie boli zvolení: Kovács J. a Budai I. a za overovateľov zápisnice boli zvolení poslanci Török P. a Mgr.Laurič I.

                  

Pán starosta oboznámil prítomných poslancov s programom rokovania, ktorý bol nasledovný:

1.      Zahájenie

2.      Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

3.      Schválenie programu zasadnutia

4.      Prerokovanie schválenia preklenovacieho úveru na projekt „Revitalizácia skanzenu pri vodnom mlyne v Jelke“

5.      Rôzne: informácie

6.      Diskusia

7.      Návrh uznesenia

8.      Záver        

               

Hlavným bodom neplánovaného zasadnutia bolo prerokovanie prekleňovacieho úveru na projekt „ Revitalizácia skanzenu pri vodnom mlyne v Jelke.“ Pán starosta informoval prítomných, že ide o projekt cezhraničnej spolupráce. Prekleňovací úver bude použitý na úhradu faktúry dodávateľovi stavby revitalizácie skanzenu do  05.02.2019. Výška úveru bude v sume 194 846,51 Eur, čo je 95% zo sumy fatúrovanej za stavebné dielo revitalizáce skanzenu dodávateľom. Obec uhradí zvyšných 5 % z vlastných zdrojov ako spolufinacovanie projektu.


Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo  preklenovací úver na projekt „ Revitalizácia skanzenu pri  vodnom  mlyne v  Jelke“ vo výške  194 846,51 Eur  u bankového subjektu VÚB a.s. Galanta a zabezpečenie prekleňovacieho úveru v sume 194 846,51 Eur vo forme vystavenia blankozmenky obcou a podpísanie dohody o vyplňovacom práve  k blankozmenke.


Ďalej obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť o výmenu prenájmu 1-izbového bytu za 3-izbový byt v bytovom dome- 6b.j. na ulici Hlavnej č. 1353/130 pre Františka Kovácsa ml. a Zuzanu Víghovú s trvalým pobytom Jelka, Hlavná 1353/130.

                
Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo žiadosť, nakoľko žiadatelia  vyhoveli požiadavkám ustanovených  vo VZN  o nájme bytov. 

                 
V diskusii vystúpil p. poslanec  Kovács J., ktorý sa dotazoval ohľadne parkovania pred inkubátorom. Poukázal na nedostatok parkovacích miest pre nájomníkov a navrhol možnosť potenciálneho parkovania  vo dvore Inkubátora.

Pán starosta uviedol, že si už bol obzrieť potenciálny parkovací priestor a je tejto možnosti otvorený. Uviedol, že v najbližšej dobe podnikne kroky na doriešenie tejto problematiky, aby došlo k zlepšeniu parkovacích podmienok pre nájomníkov Inkubátora.


Pán starosta informoval prítomných, že dňa 23.01.2019 s referentkou stavebného úseku Ing. arch. S. Varjú sa zúčastnili v Banskej Bystrici  na informačnom seminári  k výzvam zameraným na „ Zlepšené formy bývania pre obce s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít s prvkami prestupného bývania“ v súlade s plánovaným zapojením sa do projektu prestupného bývania.


Ďalej poslanci jednohlasne schválili zámer výstavby malopodlažných rodinných domov na parcelách 45/22, 46/1, 46/3, 46/4,  47/1, 47/3,  v kat. úz. Nová Jelka pre navrhovateľa: SUPERCOLORS, s.r.o. Jelka, Hlavná 1414/138.

Keďže neboli vznesené iné pripomienky pán starosta poďakoval prítomným za účasť a ukončil neplánované zasadnutie obecného zastupiteľstva.

                                                             U Z N E S E N I A

                            z 1. neplánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva

                                                          v Jelke zo dňa  24.01.2019

 
Obecné zastupiteľstvo v Jelke

s c h v a ľ u j e :

Uznesením pod č. 1 a.,/2019/ NZ OZ-1: preklenovací úver na projekt „ Revitalizácia skanzenu pri vodnom  mlyne v  Jelke“ vo výške  194 846,51 Eur  u bankového subjektu VÚB a.s. Galanta na obdobie 12 mesiacov.


Hlasovalo: 11                 Za: 11                                 Proti : 0                    Zdržal sa: 0

 
Uznesením pod č. 1b.,/2019/NZ OZ-1:: zabezpečenie preklenovacieho úveru v sume 194 846,51 Eur vo forme   vystavenia blankozmenky obcou a podpísanie dohody o vyplňovacom práve  k blankozmenke.

 
Hlasovalo: 11                 Za: 11                                 Proti : 0                    Zdržal sa: 0

Uznesením pod č. 1c.,/2019/NZ OZ-1: výmenu prenájmu 1-izbového bytu za 3-izbový byt v bytovom dome- 6b.j. na ulici Hlavnej č. 1353/130 pre Františka Kovácsa ml. a Zuzanu Víghovú s trvalým pobytom Jelka, Hlavná 1353/130.Hlasovalo: 11                 Za: 11                                 Proti : 0                    Zdržal sa: 0

Uznesením pod č. 1d.,/2019/NZ OZ-1: zámer výstavby malopodlažných rodinných domov na parcelách 45/22, 46/1, 46/3, 46/4, 47/1, 47/3 v kat. úz. Nová Jelka pre navrhovateľa: SUPERCOLORS, s.r.o. Jelka, Hlavná 1414/138.


Hlasovalo: 11                 Za: 11                                 Proti : 0                    Zdržal sa: 0

Overovatelia zápisnice: Mgr. Laurič I.                                     Ing. Gabriel Kiš

                                           Török P.                                                starosta obce


Zapisovateľka: M.Szabóová

Mellékletek

Nincsenek mellékletek.