Ugrás a tartalomra

Eltérően

A közzétett önkormányzati dokumentumok archívuma Jóka.

Cím

Közzétett

Mellékletek

Leírás

INFORMÁCIA O OZNÁMENÍ

Obec Jelka ako obstarávateľ strategického dokumentu „Územný plán obce Jelka –  Zmeny a doplnky č. 2“ v zmysle § 5 ods. 6 Zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s požiadavkou Okresného úradu Galanta, odboru starostlivosti o životné prostredie, ktorá bola doručená listom č. OU-GA-OSZP-2023/014156-002 zo dňa 24.10.2023 (v prílohe), informuje občanov, že do Oznámenia o strategickom dokumente „Územný plán obce Jelka –  Zmeny a doplnky č. 2“ je možné nahliadnuť na Obecnom úrade v Jelke, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie, a to po dobu 14 dní, v pracovných dňoch podľa úradných hodín Obecného úradu v Jelke.

Oznámenie o strategickom dokumente „Územný plán obce Jelka –  Zmeny a doplnky č. 2“ je zverejnené na internetovej stránke obce www.jelka.sk  v časti Úradná tabuľa a je tiež zverejnené na webovom sídle MŽP SR https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-obce-jelka-zmeny-doplnky-c-2   

Verejnosť môže doučiť svoje písomné stanovisko k oznámeniu „Územný plán obce Jelka –  Zmeny a doplnky č. 2“ do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené na adresu: Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nová doba 1408/31, 924 36 Galanta. Podľa § 63 zákona je možné v prípade potreby vykonať konzultácie počas celého procesu posudzovania vplyvov strategického dokumentu.

Vyvesené dňa 27.10.2023

Zvesené dňa 14.11.2023

Ing. Gabriel Kiš

starosta obce

Mellékletek

Leírás

Obec Jelka, so sídlom Mierová 959/17, 925 23 Jelka, IČO: 00 306 011, zastúpená Ing. Gabrielom Kišom, starostom, oznamuje osobám, ktoré majú záujem o poskytnutie dotácie z podprogramu rozpočtu verejnoprospešné dotácie, že od 25.02.2023 je účinné Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelka č. 3/2023 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce (ďalej len „VZN“). VZN upravuje podmienky poskytovania dotácií z rozpočtu obce Jelka.

Podľa § 6 ods. 2 VZN, žiadosti o poskytnutie dotácie z podprogramu rozpočtu verejnoprospešné dotácie sa podávajú obci prostredníctvom podateľne obecného úradu alebo poštou v termíne do 15.10.2023.

Z vyššie uvedeného dôvodu žiadame osoby (fyzické aj právnické), ktoré majú záujem o poskytovanie dotácií podprogramu rozpočtu verejnoprospešné dotácie v roku 2024, aby v lehote do 15.10.2023 doručili obci Jelka žiadosť o poskytnutie dotácie. Na neskôr doručené žiadosti obec nebude prihliadať.

Dávame do pozornosti, že žiadosť musia doručiť aj tie subjetky, ktorým je dotácia z rozpočtu obce v súčasnosti už poskytovaná. V opačnom prípade im bude poskytovanie dotácie od 01.01.2024 pozastavené.

Žiadosť si viete stiahnuť kliknutím na nižšie priložený súbor:

Pre zobrazenie VZN kliknite kliknite na nižšie priložený link:

https://jelka.sk/wp-content/uploads/dokumenty/vzn/zverejnene_vzn_3_2023_o_podmienkach_poskytovania_dotacii_z_rozpoctu_obce.pdf