Rôzne

Archív dokumentov uverejnených obcou Jelka.

Nadpis

Zverejnené

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

24.10.2022

Prílohy

Popis

Ohlasovňa pobytu v Jelke na návrh vlastníka podľa § 7 ods. 1 písm. f) zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z. z. zrušila dňom

24. 10. 2022  trvalý pobyt občanovi:


  Adriána Mikitová,  nar.19.01.1996

(meno, priezvisko a dátum narodenia občana, ktorému bol trvalý pobyt zrušený)

Miestom nového trvalého pobytu je obec  JELKA.

                                                                                                   Ing. Gabriel Kiš
                                                                                                         starosta    

Špeciálny spôsob hlasovania vo voľbách do orgánov samosprávy obcí a vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov, konaných dňa 29.10.2022

21.10.2022

Prílohy

Popis

Oprávnený volič, ktorý je v karanténe, alebo v izolácii z dôvodu ochrany verejného zdravia –COVID-19, a ďalšie osoby, ktoré v deň konania spojenýchvolieb žijú s oprávneným voličom v spoločnej domácnosti, môžu hlasovať doma do špeciálnej volebnej schránky.

Prijímanie žiadostí o špeciálne hlasovanie je   možné najskôr od 24. októbra 2022 (v pondelok). Najneskorší termín je 28. október 2022 do 12.00 hod. (v piatok), výlučne telefonicky. Žiadosti prijíma zapisovateľka miestnej volebnej komisie.
Zapisovateľka miestnej volebnej komisie:

  • PhDr. Nikoleta Molnáriová,
  • kontakt: 031/7876 182.

Oprávnený volič v telefonickej žiadosti oznámi zapisovateľovi MVK, že žiada o špeciálny spôsob hlasovania a uvedie svoje osobné údaje v rozsahu:

  • meno a priezvisko,
  • rodné číslo,
  • adresa trvalého pobytu,
  • adresa miesta, na ktorom žiada vykonať hlasovanie špeciálnym spôsobom, ak je odlišná od adresy trvalého pobytu,
  • telefonický kontakt.

Jednou telefonickou žiadosťou možno požiadať o zapísanie do špeciálneho zoznamu oprávnených voličov všetkých oprávnených voličov žijúcich v spoločnej domácnosti.

Oznámenie o uložení listovej zásielky

19.10.2022

Prílohy

Popis

Pre: Mária Dajčová, Mierová 959/17, Jelka
Od: JUDr. Rudolf Varga, súdny exekútor
Pod číslom: OcÚJE-1849/2022

Menovanej má byť doručená písomnosť a môže si ju prevziať v podateľni Obecného úradu v Jelke, Mierová 959/17, 925 23 Jelka do 07.11.2022 (vrátane) počas pracovných dní v nasledovných časoch:

– v pondelok od 07:00 hod. do 11:30 hod. a od 13:00 hod. do 15:30 hod.,
– v utorok od 07:00 hod. do 11:30 hod. a od 13:00 hod. do 14:45 hod.,
– v stredu od 07:00 hod. do 11:30 hod. a od 13:00 hod. do 16:30 hod.,
– vo štvrtok od 07:00 hod. do 11:30 hod. a od 13:00 hod. do 14:45 hod.,
– v piatok od 07:00 hod. do 12:00 hod..

Vyvesené: 19.10.2022

Zvesené:V Jelke dňa 19.10.2022

Ing. Gabriel Kiš, starosta obce

Oznámenie o uložení listovej zásielky

19.10.2022

Prílohy

Popis

Pre: Perla Pilová, Mierová 959/17, Jelka
Od: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
Pod číslom: OcÚJE-1844/2022

Menovanej má byť doručená písomnosť a môže si ju prevziať v podateľni Obecného úradu v Jelke, Mierová 959/17, 925 23 Jelka do 07.11.2022 (vrátane) počas pracovných dní v nasledovných časoch:

– v pondelok od 07:00 hod. do 11:30 hod. a od 13:00 hod. do 15:30 hod.,
– v utorok od 07:00 hod. do 11:30 hod. a od 13:00 hod. do 14:45 hod.,
– v stredu od 07:00 hod. do 11:30 hod. a od 13:00 hod. do 16:30 hod.,
– vo štvrtok od 07:00 hod. do 11:30 hod. a od 13:00 hod. do 14:45 hod.,
– v piatok od 07:00 hod. do 12:00 hod..

Vyvesené: 19.10.2022

Zvesené:V Jelke dňa 19.10.2022

Ing. Gabriel Kiš, starosta obce

Oznámenie o uložení listovej zásielky

12.10.2022

Prílohy

Popis

Pre: Ján Tési Imrich, trvale bytom Jelka
Od: SLOVENSKÁ KONSOLIDAČNÁ a. s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava
Pod číslom: OcÚJE-1802/2022

Menovanému má byť doručená písomnosť a môže si ju prevziať v podateľni Obecného úradu v Jelke, Mierová 959/17, 925 23 Jelka do 31.10.2022 (vrátane) počas pracovných dní v nasledovných časoch:

– v pondelok od 07:00 hod. do 11:30 hod. a od 13:00 hod. do 15:30 hod.,
– v utorok od 07:00 hod. do 11:30 hod. a od 13:00 hod. do 14:45 hod.,
– v stredu od 07:00 hod. do 11:30 hod. a od 13:00 hod. do 16:30 hod.,
– vo štvrtok od 07:00 hod. do 11:30 hod. a od 13:00 hod. do 14:45 hod.,
– v piatok od 07:00 hod. do 12:00 hod..

Vyvesené: 12.10.2022

Zvesené:V Jelke dňa 12.10.2022

Ing. Gabriel Kiš, starosta obce

Oznámenie o uložení listovej zásielky

12.10.2022

Prílohy

Popis

Pre: Baros Imrich, trvale bytom Jelka
Od: SLOVENSKÁ KONSOLIDAČNÁ a. s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava
Pod číslom: OcÚJE-1803/2022

Menovanému má byť doručená písomnosť a môže si ju prevziať v podateľni Obecného úradu v Jelke, Mierová 959/17, 925 23 Jelka do 31.10.2022 (vrátane) počas pracovných dní v nasledovných časoch:

– v pondelok od 07:00 hod. do 11:30 hod. a od 13:00 hod. do 15:30 hod.,
– v utorok od 07:00 hod. do 11:30 hod. a od 13:00 hod. do 14:45 hod.,
– v stredu od 07:00 hod. do 11:30 hod. a od 13:00 hod. do 16:30 hod.,
– vo štvrtok od 07:00 hod. do 11:30 hod. a od 13:00 hod. do 14:45 hod.,
– v piatok od 07:00 hod. do 12:00 hod..

Vyvesené: 12.10.2022

Zvesené:V Jelke dňa 12.10.2022

Ing. Gabriel Kiš, starosta obce

Verejná vyhláška: Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby a nariadenie ústneho konania „Rodinný dom – prístavba“

12.10.2022

Prílohy

Popis

OBEC JELKA

Úsek územného rozhodovanie a stavebného poriadku

Mierová ulica č. 959/17, PSČ 925 23

Číslo: OcÚJE-1704/2022                                                                         V Jelke dňa: 12.10.2022
TX1

OZNÁMENIE

o začatí konania o dodatočnom povolení stavby a nariadenia ústneho konania

            Stavebníci Zoltán Oroš a manželka Zita Orošová r. Csandalová, obaja bytom Slaná dolina 1436/35, 925 23 Jelka, podali dňa 23.09.2022 na Obecný úrad Jelka, úsek územného rozhodovania a stavebného poriadku žiadosť o dodatočné stavebné povolenie stavieb:

„Rodinný dom – prístavba“.

Stavba je začatá na pozemkoch parc. č. 1582/5 a 1582/11 v kat. území Jelka.

            Uvedeným dňom bolo začaté konanie o dodatočné stavebné povolenie stavieb.

Obec Jelka, úsek územného rozhodovania a stavebného poriadku ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom rozhodovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) a v zmysle § 2, písm. e., zák. č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobnosti z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v súlade s ust. § 88, ods. 1 písm. a) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov

oznamuje

začatie konania o dodatočné povolenie stavby „Rodinný dom – prístavba“ na pozemkoch parc. č. 1582/5 a 1582/11 v kat. území Jelka a súčasne nariaďuje prejednanie predloženej žiadosti v ústnom konaní spojenom s miestnym zisťovaním, ktoré sa uskutoční

dňa 26.10.2022 (streda) so začiatkom o 8.00 hod. na mieste stavby.

Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť pred dňom ústneho konania na Obecnom úrade v Jelke, na úseku územného rozhodovania a stavebného poriadku a pri ústnom konaní.

            Účastníci konania a dotknuté orgány štátnej správy môžu svoje námietky a stanoviská k predmetu žiadosti uplatniť najneskôr pri tomto ústnom konaní, inak sa na ne neprihliadne.

            Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, musí predložiť jeho zástupca písomnú plnú moc s overeným podpisom zastupovaného.

Vybavuje: Ing. arch. Silvia Varjú, tel. č. 031/7876132, stavebnyurad@jelka.sk.

                                                                                                 Ing. Gabriel Kiš

                                                                                                  starosta obce

Doručí sa verejnou vyhláškou:

1. Jozef Csandal, Slaná dolina 72/7, 925 23 Jelka

Doručí sa:
2. Zoltán Oroš, Slaná dolina 1436/35, 925 23 Jelka

3. Zita Orošová, Slaná dolina 1436/35, 925 23 Jelka

4. Mária Csandalová, Slaná dolina 72/7, 925 23 Jelka

5. Rudolf Rigó, Slaná dolina 74/9, 925 23 Jelka

6. Katarína Rigóová, Slaná dolina 74/9, 925 23 Jelka

7. F-project s.r.o., č. d. 644, 925 07 Mostová
8. Mária Bóžingová
925 32 Veľká Mača 878

9. Krajský pamiatkový úrad Trnava, Cukrová 1, 917 01 Trnava

10.  k spisu

Verejná vyhláška: Oznámenie o začatí spojeného územného konania o umiestnení stavby a stavebného konania na stavbu „Obnova rodinného domu“

12.10.2022

Prílohy

Popis

Obec Jelka

Úsek územného rozhodovania a stavebného poriadku

Mierová ul. č.959/17, 925 23 Jelka

__________________________________________________________________________________________

Číslo: OcÚJE-1481/2022                                                                       V Jelke dňa: 07.09.2022

TX1

OZNÁMENIE

o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho konania

            Stavebníci Július Horváth, bytom Trhová 320/8, 925 23 Jelka a Silvia Škultétyová r. Škultétyová, bytom J. Dalloša 1353/37, 925 21 Sládkovičovo, podali dňa 24.08.2022 na Obec Jelka, úsek územného rozhodovania a stavebného poriadku, žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu:

„Obnova rodinného domu“

na pozemkoch parc. č. 853/10 a 853/2 v katastrálnom území Jelka, v obci Jelka.

            Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie, pričom územné konanie o umiestnení stavby bolo spojené so stavebným konaním podľa § 39a ods.4 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov. podľa § 61 č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.

            Obec Jelka, úsek územného rozhodovania a stavebného poriadku, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom rozhodovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) a v zmysle § 2, písm. e., zák.č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky, v súlade s ust. § 36 a § 61 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov

oznamuje

začatie stavebného konania o povolenie stavby „Obnova rodinného domu“ na pozemkoch parc. č. 853/10 a 853/2 v kat. území Jelka a súčasne upúšťa od ústneho pojednávania.

            Účastníci konania a dotknuté orgány štátnej správy môžu svoje námietky a stanoviská k predmetu žiadosti uplatniť najneskôr do 7 dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, inak sa na ne neprihliadne.

            Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na Obecnom úrade v Jelke, na úseku územného rozhodovania a stavebného poriadku, v termíne vopred dohodnutom telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu.

            Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, musí predložiť jeho zástupca písomnú plnú moc s overeným podpisom zastupovaného.

Vybavuje: Ing. arch. Silvia Varjú, tel. č. 031/7876132, stavebnyurad@jelka.sk.

                                                                                              Ing. Gabriel Kiš

                                                                                                                        starosta obce

Doručí sa verejnou vyhláškou:

1.      Juliana Vlahyová, r. Pettenyová, 165, Jelka, SK

2.      Veronika Renczesová, r. Pettenyová, 69, Jelka, SK

3.      Július Petteny, Brno, CZ

4.      Mária Pettenyová, Brno, CZ

5.      Júlia Molnáriová, Vŕbová 317/5, 925 23 Jelka

6.      Erika Molnáriová, Bratislava, SK

Doručí sa:

1.      Július Horváth, Trhová 320/8, 925 23 Jelka

2.      Silvia Škultétyová, Trhová 320/8, 925 23 Jelka

3.      Karol Mészáros, Trhová 319/7, 925 23 Jelka

4.      Etela Mészárosová, Trhová 319/7, 925 23 Jelka

5.      Ladislav Prokša, Trhová 321/9, 925 23 Jelka

6.      Mária Prokšová, Trhová 321/9, 925 23 Jelka

7.      MVDr. Július Hakszer, Garbiarska 51/54, Sereď

8.      Ľudovít Nagy, Ružová dolina 672, 925 23 Jelka

9.      Ladislav Molnári, Vŕbová 317/5, 925 23 Jelka

10.  Tibor Takáč, Školská 415/15, 925 23 Jelka

11.  Juliana Lászlová, Školská 417/17, 925 23 Jelka

12.  Mária Koczmanová, Cverglov rad 1018/81, 900 27 Bernolákovo

13.  Mária Wojnarová, Nálepkova 1115/61, 900 27 Bernolákovo

14.  Ladislav KocmanKvetná 1776/6, 900 27 Bernolákovo

15.  DAN-FARM s.r.o.Hlavná 65, 930 52 Blahová

16.  POLAGRO, s.r.o., JELKA, Hlavná 1237, 925 23 Jelka

17.  Zsolt NágelŠtermenská 578/36, 925 23 Jelka

18.  Ladislav Varjú – CROW-LINE, Mierová 950/8, 925 23 Jelka

19.  Krajský pamiatkový úrad Trnava, Cukrová 1, 917 01 Trnava

20.  k spisu

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 36 ods. 4 a § 61 ods. 1 stavebného zákona v znení neskorších predpisov. Toto oznámenie musí byť v súlade s § 26 ods. 2 zákona o správnom konaní vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Obchodná verejná súťaž na prenechanie majetku obce do nájmu

12.10.2022

Prílohy

Popis

Obec Jelka na základe § 281 až 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších právnych predpisov, § 9a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších právnych predpisov a v súlade s uznesením Obecného zastupiteľstva pod číslom 61.,/2022/OZ-4 zo dňa 05.10.2022 vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž na predloženie cenovej ponuky o najvýhodnejšiu ponuku na uzatvorenie nájomnej  zmluvy na prenájom:
 
– pozemku parc. reg. „E“ KN, parc. č. 283/4, výmera 6452 m², druh pozemku orná pôda, k. ú Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 968,
– pozemku parc. reg. „E“ KN, parc. č. 294/3, výmera 6340 m², druh pozemku orná pôda, k. ú Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 968,
– pozemku parc. reg. „E“ KN, parc. č. 299/2, výmera 12527 m², druh pozemku orná pôda, k. ú Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 968,
– pozemku parc. reg. „E“ KN, parc. č. 299/3, výmera 3852 m², druh pozemku orná pôda, k. ú Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 968,
– pozemku parc. reg. „E“ KN, parc. č. 300/3, výmera 3172 m², druh pozemku orná pôda, k. ú Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 968,
– pozemku parc. reg. „E“ KN, parc. č. 300/2, výmera 11563 m², druh pozemku orná pôda, k. ú Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 968.

Špecifické požiadavky:
– minimálna výška nájomného 170,00 €/ 1 ha,
– hlavným kritériom je najvyššia suma nájomného za 1 ha,
– prenájom pozemkov na dobu určitú, na obdobie 5 rokov.

Podmienky predloženia cenovej ponuky:
Cenovú ponuku žiadame predložiť v podateľni Obecného úradu Jelka, alebo poštou na adresu: Obec Jelka, Obecný úrad, Mierová 959/17, 925 23  Jelka do 04.11.2022, do 12.00 hod..
 
Cenová ponuka musí byť predložená písomne v zapečatenej obálke označenej heslom: „Obchodná verejná súťaž č. 3 v roku 2022- neotvárať!“.
 
Cenová ponuka musí obsahovať:
1. označenie záujemcu:
a)fyzická osoba – meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, miesto trvalého pobytu, štátnu príslušnosť a rodinný stav, je vhodné uviesť aj telefónne číslo, príp. mailovú adresu,
b)právnická osoba – obchodné meno, sídlo, IČO, označenie registra, v ktorom je právnická osoba zapísaná a číslo tohto zápisu, osoba oprávnená na podpisovanie zmluvy, je vhodné uviesť aj kontaktnú osobu, telefónne číslo, príp. mailovú adresu,
2. označenie nehnuteľnosti – podľa údajov ponuky, o ktorú má záujemca záujem,
3. výška cenovej ponuky,
4. účel využitia nehnuteľnosti,
5. akceptácia alebo spôsob splnenia špecifických požiadaviek formou vyhlásenia,
6. ak je záujemca ženatý/vydatá, vyhlásenie, či vec nadobúda do výlučného nájmu alebo do spoločného nájmu manželov (v takomto prípade musia byť všetky požadované údaje plne poskytnuté oboma manželmi),
7. vyhlásenie – súhlas záujemcu so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov v rozsahu v akom boli poskytnuté na vedenie evidencie. V prípade, že je záujemca ženatý/vydatá, vyhlásenie sa vyžaduje aj od manželky/manžela.
 
Každý záujemca môže predložiť len jeden návrh na pozemok navrhnutý na prenájom. Záujemca sa podaním svojho návrhu zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvie v súvislosti s procesom získavania informácií ohľadom súťaže. Obec Jelka si vyhradzuje právo zmeniť podmienky súťaže na prenájom majetku, odmietnuť všetky predložené cenové ponuky, resp. súťaž zrušiť.
 
Vyhodnotenie cenových ponúk vykoná ustanovená komisia. Starosta podľa odporúčania komisie v mene obce s víťazom uzavrie nájomnú zmluvu za účelom nájmu predmetných nehnuteľností.
 
Bližšie informácie môžete získať osobne v kancelárii prednostky Obecného úradu v Jelke, alebo telefonicky: 031/78 76 182, alebo cez e-mail: obec@jelka.sk

Ing. Gabriel Kiš                                                                                                           
starosta obce

Oznámenie o uložení listovej zásielky

10.10.2022

Prílohy

Popis

Pre: Lucia Mihaljevičová, trvale bytom Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Od: Okresný súd
Pod číslom: OcÚJE-1748/2022

Menovaná si môže „Oznámenie o uložení zásielky“ prevziať v podateľni Obecného úradu v Jelke počas pracovných dní v nasledovných časoch:

– v pondelok od 07:00 hod. do 11:30 hod. a od 13:00 hod. do 15:30 hod.,
– v utorok od 07:00 hod. do 11:30 hod. a od 13:00 hod. do 14:45 hod.,
– v stredu od 07:00 hod. do 11:30 hod. a od 13:00 hod. do 16:30 hod.,
– vo štvrtok od 07:00 hod. do 11:30 hod. a od 13:00 hod. do 14:45 hod.,
– v piatok od 07:00 hod. do 12:00 hod..

Zásielku si menovaný môže prevziať na pobočke Slovenskej pošty v Jelke na adrese Hlavná 51, Jelka od 30.09.2022. Odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky je 18 kalendárnych dní.

Vyvesené: 10.10.2022

Zvesené:V Jelke dňa 10.10.2022

Ing. Gabriel Kiš, starosta obce