Rôzne

Archív dokumentov uverejnených obcou Jelka.

Nadpis

Zverejnené

Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby a upustenie od ústneho konania podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom rozhodovaní a stavebnom poriadku „FTTH IBV JELK Jelka Čerešňova alej“ – rozšírenie verejnej elektronickej telekomunikačnej siete na pozemkoch reg. „E“ s parc. č. 1174/1, 933, 953, 954 v k. ú. Jelka, v zastavanom území obce Jelka a na pozemkoch reg. „C” s parc. č. 1174/1, 1174/21, 836/3, 949/1, 950/1, 955, 962/2, 963/3, 1174/22, 1174/6, 1174/36, 1183/1, 694/1 v k. ú. Jelka, v zastavanom území obce Jelka.

ID: 258/2023

14.3.2023

Oznámenie Krajského pamiatkového úradu Trnava o začatí správneho konania o nevyhnutnosti vykonať záchranný pamiatkový – archeologický výskum v zmysle § 35 ods. 4 písm. b) a § 35 ods. 7 zákona č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov (pamiatkový zákon) a v súlade s ustanoveniami zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (správny poriadok) v súvislosti s navrhovanou líniovou stavbou „RFO-209-SC/DS Senec-Dunajská Streda“ a upustenie od ústneho konania a miestneho zisťovania

ID: 329/2023

20.2.2023

Oznámenie o vydaní Rozhodnutia Okresným úradom Galanta, odborom starostlivosti o životné prostredie, ako príslušným orgánom štátnej vodnej správy podľa § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 61 písm. a) a c) zákona NR SR č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) a špeciálnym stavebným úradom podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov o povolení na uskutočnenie dočasnej vodnej stavby

ID: 295/2023

20.2.2023

Upovedomenie o začatí správneho konania na vydanie súhlasu na výrub drevín v zmysle § 82 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

ID: 345/2023

16.2.2023

Upovedomenie o začatí správneho konania na vydanie súhlasu na výrub drevín v zmysle § 82 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

ID: 232/2023

1.2.2023