Ugrás a tartalomra

Eltérően

A közzétett önkormányzati dokumentumok archívuma Jóka.

Cím

Közzétett

Mellékletek

Leírás

Obec Jelka, so sídlom Mierová 959/17, 925 23 Jelka, IČO: 00 306 011, zastúpená Ing. Gabrielom Kišom, starostom, oznamuje osobám, ktoré majú záujem o poskytnutie dotácie z podprogramu rozpočtu verejnoprospešné dotácie, že od 25.02.2023 je účinné Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelka č. 3/2023 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce (ďalej len „VZN“). VZN upravuje podmienky poskytovania dotácií z rozpočtu obce Jelka.

Podľa § 6 ods. 2 VZN, žiadosti o poskytnutie dotácie z podprogramu rozpočtu verejnoprospešné dotácie sa podávajú obci prostredníctvom podateľne obecného úradu alebo poštou v termíne do 15.10.2023.

Z vyššie uvedeného dôvodu žiadame osoby (fyzické aj právnické), ktoré majú záujem o poskytovanie dotácií podprogramu rozpočtu verejnoprospešné dotácie v roku 2024, aby v lehote do 15.10.2023 doručili obci Jelka žiadosť o poskytnutie dotácie. Na neskôr doručené žiadosti obec nebude prihliadať.

Dávame do pozornosti, že žiadosť musia doručiť aj tie subjetky, ktorým je dotácia z rozpočtu obce v súčasnosti už poskytovaná. V opačnom prípade im bude poskytovanie dotácie od 01.01.2024 pozastavené.

Žiadosť si viete stiahnuť kliknutím na nižšie priložený súbor:

Pre zobrazenie VZN kliknite kliknite na nižšie priložený link:

https://jelka.sk/wp-content/uploads/dokumenty/vzn/zverejnene_vzn_3_2023_o_podmienkach_poskytovania_dotacii_z_rozpoctu_obce.pdf

Mellékletek

Leírás

DomovAktualityOznamy

Zverejnené 21.8.2023.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Galante v súvislosti so súčasným stavom a vývojom poveternostnej situácie v územnom obvode okresu Galanta a na základe § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a na základe § 2 ods. 1) písm. a) vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov VYHLASUJE ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU na pozemkoch s porastom v územnom obvode okresu Galanta od 21.08.2023 od 12:00 hod. do odvolania.

Pre bližšie informácie kliknite sem:

Mellékletek

Leírás

Hlavná kontrolórka obce Jelka podľa § 18f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov zverejňuje návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok r. 2023, o ktorom sa bude hlasovať na najbližšom plánovanom zasadnutí obecného zastupiteľstva obce Jelka.

Mellékletek

Leírás

Bratislavská integrovaná doprava, a.s. Vás informuje o ukončení výluky CK III/1049 v úseku Kráľová pri Senci – Hrubá Borša a k zavedeniu pôvodných nevýlukových cestovných poriadkoch liniek 609, 658 a 659 od pondelka 29.05.2023. Spoje budú premávať v pôvodných časových polohách a zastávky Kráľová pri Senci, Kostol a Kráľová pri Senci, Výhon budú riadne obsluhované.