Ugrás a tartalomra

Verejná vyhláška: Stavebné povolenie na stavbu „Rodinný dom a prístrešok pre autá“

Közzétett
3. február 2022
Közzétéve a hivatali hirdetőtáblán
3. február 2022 − 17. február 2022
Kategória

Obec Jelka

Úsek územného rozhodovania a stavebného poriadku

 Mierová ul. č.959/17, 925 23 Jelka

__________________________________________________________________________

Číslo: OcÚJE-2116/2021                                                                      V Jelke dňa 31.01.2022

TX1

Eva Tomanová, bytom Stoličná 139/21, 925 23 Jelka

___________________________________________________________________________

– žiadosť o stavebné povolenie na stavbu, súbor stavieb: „Rodinný dom a prístrešok pre autá“ v spojenom územnom konaní o umiestnení stavby a stavebnom konaní.

STAVEBNÉ POVOLENIE

          Stavebníčka Eva Tomanová, bytom Stoličná 139/21, 925 23 Jelka, podala dňa 22.12.2021 na Obec Jelka, úsek územného rozhodovania a stavebného poriadku, žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Rodinný dom a prístrešok pre autá“ v spojenom územnom konaní o umiestnení stavby a stavebnom konaní.

Obec Jelka, úsek územného rozhodovania a stavebného poriadku ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a v zmysle § 2, písm. e., zák. č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky, prerokoval žiadosť stavebníkov podľa § 37, 62 a 63 stavebného zákona v spojenom územnom konaní o umiestnení stavby a stavebnom konaní a po preskúmaní žiadosti rozhodol takto:

Podľa § 39a ods. 4 a § 66 stavebného zákona

povoľuje

stavbu:                        „Rodinný dom a prístrešok pre autá“

pre stavebníčku:          Evu Tomanovú,

                                  bytom Stoličná 139/21, 925 23 Jelka

na pozemku s parc. č. 1022/1 v katastrálnom území Jelka, v zastavanom území obce Jelka.

            Pozemok s parc. č. 1022/1 v kat. úz. Jelka o výmere 1231 m2 je vedený na LV č. 84 ako zastavaná plocha a nádvorie vo vlastníctve stavebníčky.

Na výstavbu súboru stavieb bude využitá projektová dokumentácia „Rodinný dom a prístrešok pre autá“, ktorú vypracoval projektant Peter Horváth PH-projekt, Pusta 187/13, 925 22 Veľké Úľany.

Projektovú dokumentáciu situácie osadenia stavby a koordinačných vzťahov vypracoval projektant Peter Horváth PH-projekt, Pusta 187/13, 925 22 Veľké Úľany.

SO 01 – Rodinný dom

Navrhovaný objekt novostavby rodinného domu je nepodpivničený, jednopodlažný a zastrešený valbovou strechou s nevyužívaným povalovým priestorom. Pôdorys rodinného domu je nepravidelného tvaru. Maximálne pôdorysné rozmery nosnej konštrukcie rodinného domu sú 12,000 m x 18,700 m. Najvyšší bod nosnej konštrukcie objektu je +5,657 m od úrovne ±0,000. Budova bude založená na základových pásoch. Zvislý nosný systém objektu je navrhnutý z murovaných stien. Nosné steny prebiehajú v dvoch na seba kolmých smeroch. Primárny zvislý nosný systém je pozdĺžny, ktorý vytvára nosný podklad pre stropnú konštrukciu a konštrukciu strechy. Vodorovná nosná konštrukcia nad prízemím je navrhnutá z dreveného trámového stropu. Nosná konštrukcia valbovej strechy je navrhnutá z klasicky viazaného dreveného väznicového krovu za použitia drevených väzných trámov.

Rodinný dom pozostáva z jedného dilatačného celku. Na prízemie sú situované obytné priestory. Hlavný vstup do rodinného domu bude z čelnej strany objektu, do objektu sa vstupuje z terasy. Po vstupe cez hlavný vchod sa dostaneme na spoločenský priestor – chodbu, z ktorej sa vstupuje do všetkých miestnosti objektu (spálňa, 2x izby, technická miestnosť, kúpeľňa). Pri vstupe sa nachádza samostatné WC pre návštevy. Denná časť objektu je navrhnutá na juhozápadnej strane objektu, kde sa nachádza kuchyňa so špajzou a obývacia izba s jedálňou. Z obývacej izby je riešený východ na terasu cez terasové dvere. 

Z hľadiska dispozično – prevádzkového riešenia navrhovaný rodinný dom v plnej miere dostatočný pre pohodlné bývanie 4 člennej rodiny. Objekt z hľadiska funkcií je delený na nočnú a dennú zónu.

Zastavaná plocha RD:                                             198,03 m2

Úžitková plocha RD:                                               124,04 m2

Obytná plocha RD:                                                   78,84 m2

Dispozičné riešenie rodinného domu je nasledovné:

Prízemie: závetrie, zádverie, WC, chodba, spálňa, šatník, obývacia izba s kuchyňou a jedálňou, technická miestnosť, kúpeľňa, 2x izba, špajza.

Prípojky:

– elektrická prípojka – s napojením na NN rozvod,

– vodovodná prípojka – s napojením na verejný vodovod,

– kanalizačná prípojka – s napojením do verejnej kanalizácie,

– bleskozvod,

– úprava vonkajších plôch.

SO 02 – Prístrešok pre autá

            Navrhovaný objekt novostavby prístrešku pre autá je nepodpivničený, jednopodlažný objekt zastrešený pultovou strechou. Objekt bude založený na základových pásoch. Zvislý nosný systém objektu je navrhnutý z osamelých železobetónových stĺpov. Nosná konštrukcia pultovej strechy je navrhnutá z klasicky viazaného dreveného krovu za použitia drevených väzných trámov. Predmetný objekt pozostáva z jedného dilatačného celku.

Zastavaná plocha prístrešku:                                 67,20 m2

Úžitková plocha prístrešku:                                   66,48 m2

Dispozičné riešenie prístrešku pre autá je nasledovné:

Prízemie: prístrešok.

Prípojky:

– bez napojenia na inžinierske siete,

– bleskozvod,

– úprava vonkajších plôch.

Celková zastavaná plocha RD a prístrešku:       265,23 m2

Celková úžitková plocha RD a prístrešku:          190,52 m2

Pre umiestnenie a uskutočnenie stavby sa určujú tieto záväzné podmienky:

1. Stavby budú uskutočnené podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia,
prípadné  zmeny nesmú byť vykonané bez  predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.

2. Rodinný dom a prístrešok pre autá budú umiestnený na pozemku parc. č. 1022/1 v kat. území Jelka,  
    v zastavanom území obce Jelka.

Osadenie rodinného domu od susedných nehnuteľností je nasledovné.

–          od hranice pozemku parc. č. 1025                                        –   na 1,500 m,

–          od hranice pozemku parc. č. 1021                                        –   na min. 4,820 m,

–          od hranice pozemku parc. č. 1057                                        –   na 41,280 m,

–          od exist. objektu RD na pozemku parc. č. 1022/3                  –   na 20,960 m.

Výška podlahy I. nadzemného podlažia + 0,000 bude na +0,275 m nad úrovňou upraveného terénu. Maximálna výška rodinného domu bude na úrovni + 5,840 m od + 0,000.  

Osadenie rodinného domu od susedných nehnuteľností je nasledovné.

–          od hranice pozemku parc. č. 1021                                        –   na 0,830 m,

–          od hranice pozemku parc. č. 1173/1                                     –   na min. 5,490 m,

–          od exist. objektu RD na pozemku parc. č. 1022/2                  –   na 3,270 m.

Výška podlahy I. nadzemného podlažia + 0,000 bude na +0,000 m nad úrovňou upraveného terénu. Maximálna výška rodinného domu bude na úrovni + 3,426 m od + 0,000.  

3.  V projektovej dokumentácii je určená maximálna hladina podzemnej vody na úrovni cca. -2,90 m od existujúceho terénu, t.j. nebude zasahovať základovú konštrukciu, ktorá bude opatrená izoláciou proti zemnej vlhkosti.

4.  Stavba rodinného domu a prístrešku pre autá žiadnou svojou konštrukčnou súčasťou nesmie presahovať hranice pozemku s parc. č. 1022/1 v katastrálnom území Jelka.

 5.   Systém vykurovania je teplovodný, dvojrúrkový s núteným obehom vykurovacej vody. Cirkuláciu vody do rozdeľovačov/zberačov podlahového vykurovania zabezpečuje teplovodné obehové čerpadlo, ktoré je súčasťou tepelného čerpadla. Podlahové vykurovanie je navrhnuté s tepelným spádom 39/34°C. Cirkuláciu vykurovacej vody do integrovaného zásobníka OPV zabezpečuje zabudované čerpadlo zdroja tepla prepínaním 3-cestného prepínacieho ventila.

Vykurovanie zabezpečuje tepelné čerpadlo systému vzduch-voda, ktorého súčasťou sú vonkajšia kondenzačná jednotka VAILLANT aroCOLLECT 11/2 SA s funkciou INVERTER, ktorá plynule prispôsobuje výkon zariadenia aktuálnej potrebe na vykurovanie alebo chladenie,a vnútorná samostatne stojaca jednotka VAILLANT flexoCompact exclusive VWF 88/4 s nominálnym vykurovacím výkonom (A2/W35) 7,8 kW, s 9 kW záložným elektrickým ohrevom a so zbudovaným obehovým čerpadlom. Teplotný spád zdroja je počítaný na 39/34°C. Ohriata pitná voda bude pripravovaná v zabudovanom zásobníku tepelného čerpadla o objeme 185 l.

6.  Pri uskutočňovaní stavby je investor povinný dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.

7.  Pri realizácii stavby budú dodržané ustanovenia STN 73 4301 Obytné budovy.

8.  Pri uskutočňovaní murovaných konštrukcií treba postupovať podľa STN 73 2310.

9.  Bleskozvod realizovať v súlade s STN 73 2310.

10. Zrážkové vody zo strechy objektu budú odvedené na vlastný pozemok do novovybudovaných septikov.

11. Stavba bude dokončená najneskôr do 3 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia.

12. Uskladnenie stavebného materiálu zabezpečí investor na vlastnom pozemku.

13. Nie je prípustný zásah do verejného priestranstva (uskladnenie stavebného materiálu, rozkopávka verejného
priestranstva) bez predchádzajúceho písomného súhlasu zo strany OcÚ Jelka.

14.  Odpady, ktoré vzniknú stavebnou činnosťou a nebudú využité pri stavebných prácach, je potrebné zneškodniť na povolenej skládke v súlade so zákonom o odpadoch. Doklad o zneškodnení predloží investor pri kolaudačnom konaní.

15.  Pred začatím zemných prác pre prípojky inžinierskych sietí zabezpečí investor ich vytýčenie.

16.  Stavba bude uskutočňovaná svojpomocne. Stavebným dozorom stavby bude: Jozef Duba, Vadonská 228, 925 21 Malá Mača, Ev. č.: 01280*10-21*.

17.  Stavebné výrobky použité v stavbe musia spĺňať vlastnosti podľa § 2 zákona č. 521/2001 Z. z. o stavebných výrobkoch.

18.  Investor je povinný oznámiť začatie stavby príslušnému stavebnému úradu.

19.  Za súlad priestorovej polohy stavby s overenou dokumentáciou zodpovedá investor.

20.  Súčasťou povoľovanej stavby je aj prislúchajúca dopravná vybavenosť. Parkovacie státia a spevnené plochy budú umiestnené výlučne na pozemku vo vlastníctve stavebníka.

21.  Všetky vjazdy na pozemok stavebníka musia byť realizované v zmysle výkresu č. 01 „Situácia“, ktorý je súčasťou projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní.

22.  Pod spevnenými plochami vjazdov a vchodov, musí stavebník zabezpečiť primerané vodozádržné opatrenia podkladovou vrstvou štrku na odvod dažďovej vody a umiestniť v nej drenážnu rúru s Ø300 mm a presahom min. 300 mm od spevneného vjazdu alebo vchodu a to po oboch jeho stranách. Štrkové lôžko je potrebné realizovať po celej šírke spevnenej plochy tak, aby drenážna rúra na oboch koncoch bola v úrovni existujúceho alebo navrhovaného jarku. Štrkové lôžko je potrebné zakladať a zabaliť do geotextílie s cieľom zabrániť zaneseniu lôžka nečistotami a nánosmi zeminy a zabezpečiť voľný prietok a vsakovanie dažďovej vody. Voľné konce drenážnej rúry je potrebné uzavrieť geotextíliou s cieľom zabrániť upchatiu rúry nečistotami a nánosmi zeminy a zabezpečiť voľný prietok dažďovej vody. Odporúčané riešenia stavebným úradom je možné nahliadnuť na web stránke obce Jelka http://www.jelka.sk/sk/cl/53//Stavebny-urad.

Vyjadrenia dotknutých orgánov k projektovej dokumentácii na účely spojeného územného konania o umiestnení stavby a stavebného konania:

A/ Záväzné stanovisko Krajského pamiatkového úradu v Trnave list č. KPUTT-2021/20523-2/83364/HOR zo dňa 11.10.2021 pre územné a stavebné konanie.

Krajský pamiatkový úrad Trnava, ktorý je podľa § 11 odseku 1 zákona č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu, v znení neskorších predpisov (ďalej len „pamiatkový zákon“) vecne a podľa § 9 ods. 5 pamiatkového zákona miestne príslušným orgánom na úseku ochrany pamiatkového fondu, archeologických nálezov a archeologických nálezísk, na základe žiadosti stavebníka – Eva Tomanová, bytom Studená 4504/15, 821 04 Bratislava – Ružinov, doručenej dňa 05.10.2021, a po preskúmaní predložených dokumentov, vo veci stavby „Rodinný dom a prístrešok pre autá“, navrhovanej na pozemku parc. č. 1022/1 v katastrálnom území Jelka, obec Jelka, pre územné a stavebné konanie vo veci predmetnej stavby vydáva toto záväzné stanovisko.

Krajský pamiatkový úrad Trnava v zmysle § 41 ods. 4 a § 30 ods. 4 pamiatkového zákona, po zvážení všetkých zložiek, týkajúcich sa ochrany pamiatkového fondu z hľadiska ochrany archeologických nálezov a nálezísk, s realizáciou stavby „Rodinný dom a prístrešok pre autá“, navrhovanej na pozemku parc. č. 1022/1 v katastrálnom území Jelka, obec Jelka, súhlasí s podmienkami:

1.   Termín začatia ako aj ukončenia výkopových prác súvisiacich s predmetnou stavbou požadujeme písomne ohlásiť najmenej s dvojtýždenným predstihom Krajskému pamiatkovému úradu Trnava. V ohlásení prosíme uviesť telefonický kontakt.

2.   V prípade zistenia, resp. narušenia archeologických nálezov počas stavby musí nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác ihneď ohlásiť nález Krajskému pamiatkovému úradu Trnava priamo alebo prostredníctvom obce. Podľa § 40 ods. 3 pamiatkového zákona nález sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však ri pracovné dni odo dňa oznámenia nálezu. Do obhliadky krajským pamiatkovým úradom je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba metódami archeologického výskumu.

Na nálezy, ktoré sa nájdu počas stavby, sa vzťahuje § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov.

Záväzné stanovisko Krajského pamiatkového úradu Trnava má platnosť 3 roky odo dňa vydania, ak nedôjde k jeho použitiu na účel, pre ktorý je určené.

Toto záväzné stanovisko nenahrádza povolenie príslušného stavebného úradu.

Toto záväzné stanovisko platí pre územné a stavebné konanie vo veci predmetnej stavby. Podmienky tohto záväzného stanoviska žiadame zapracovať do územného rozhodnutia a stavebného povolania na danú stavbu.

B/ Stanovisko k projektovej dokumentácii pre stavebné konanie vydal Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava, dňa 25.10.2021:

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. súhlasí s vydaním stavebného povolenia pre stavbu: Rodinný dom a prístrešok pre autá (ďalej len „Stavba“) na pozemku registra C, s parcelným číslom 1022/1, v kat. území Jelka, podľa projektovej dokumentácie stavby: Rodinný dom a prístrešok pre autá, vypracovanej 09/2021 (Ďalej len „Projektová dokumentácia“),za týchto podmienok:

·     Stavbu je možné pripojiť do distribučnej sústavy spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. po splnení podmienok určených v Zmluve číslo 122125263, v súlade s platným prevádzkovým poriadkom spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. a platnými podmienkami prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., ktoré sú zverejnené na webovom sídle spoločnosti www.zsdis.sk a v platných právnych predpisoch,

·     Stavebník je povinný zrealizovať stavbu podľa predloženej odsúhlasenej projektovej dokumentácie,

·     Stavebník je povinný rešpektovať všetky elektroenergetické zariadenia spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. a ich ochranné pásma v zmysle ustanovení  § 43 Ochranné pásma Zákona o energetike tak, aby nedošlo poškodeniu alebo ohrozeniu prevádzky elektroenergetických zariadení spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s.,

·     V prípade existujúcich podzemných elektroenergetických zariadení v majetku Západoslovenskej distribučnej, a.s., nachádzajúcich sa v záujmovom území stavby je Stavebník povinný pred realizáciou zemných prác požiadať o vytýčenie týchto zariadení a to prostredníctvom vyplnenej Objednávky, ktorú s povinnou prílohou zašle na odberatel@zsdis.sk, alebo poštou na adresu Západoslovenská distribučná, a.s., P.O.BOX 292, 810 00 Bratislava 1 (služba je spoplatnená v zmysle aktuálne platného Cenníka služieb distribúcie elektriny Západoslovenská distribučná, a.s.). Informácie o existencii podzemných káblových vedení môže Stavebník získať po registrácii v aplikácii Geoportál, prístupnej na www.zsdid.sk,

·     Je nutné dodržiavať ochranné pásma všetkých VVN, VN a NN vedení definovaných podľa § 43 Zákona o energetike č. 251/2012 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov, s ktorými osoby a mechanizmy vykonávajúce práce súvisiace so stavebnými prácami danej stavby môžu prísť do styku. Zodpovedná osoba na stavbe je povinná vykonať poučenie (oboznámenie) všetkých osôb vykonávajúcich činnosti, alebo zdržujúcich sa na stavbe o pravidlách bezpečnosti práce v blízkosti VVN, VN a NN vedení,

·     Výkopové práce v ochrannom pásme podzemných káblových vedení budú vykonávané ručne so zvýšenou opatrnosťou,

·     V prípade vykonávania činností v ochrannom pásme a potreby vypnutia vedenia z bezpečnostných dôvodov, Stavebník požiada o vypnutie 30 dní pred plánovaným termínom prác, prostredníctvom vyplnenej Objednávky, ktorú odošle elektronicky na odberatel@zsdis.sk, alebo poštou na adresu Západoslovenská distribučná, a.s., P.O.BOX 292, 810 00 Bratislava 1 (služba je spoplatnená v zmysle aktuálne platného Cenníka služieb distribúcie elektriny Západoslovenská distribučná, a.s.).

Toto stanovisko a podmienky v ňom uvedené sú platné 12 mesiacov od jeho vydania alebo do zániku Zmluvy, podľa toho, ktorá zo situácií nastane skôr.

Toto stanovisko je výlučne stanoviskom spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. ako dotknutého orgánu, pričom nenahrádza stanovisko a vyjadrenie spoločnosti Západoslovenksá distribučná, a.s., ako účastníka konania (ak má spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. v príslušnom konaní aj postavenie účastníka konania).

C/ Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. listom č. 6612137265 dňa 17.12.2021 vydal nasledovné v y j a d r e n i e  s platnosťou do 17.06.2022:

Na základe Vašej žiadosti o vyjadrenie Vám Slovak Telekom, a.s. dáva nasledovné stanovisko pre vyznačené záujmové územie.

Dôjde do styku

so sieťami elektronických komunikácii (ďalej len SEK) spoločností Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.. Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. požadujú zahrnúť do podmienok určených stavebným úradom pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo stavebného povolenia Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto stanoviska. Zároveň je stavebník povinný rešpektovať nasledovné:

·    Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.

·     Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.

·    Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom,a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sieti (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sieti: Martin Moravčík, martin.moravcik@telekom.sk, +421 37 6566312, +421 0902719875.

·    V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.

·    Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z. z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.

·    Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zaradení.

·      V prípade, ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.

· Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zákona č. 351/2011Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.

· V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.

Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.

·     Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. na základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: https://www.telekom.sk/vyjadrenia.

Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.

·     Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.

·     Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s..

·   Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.

·    Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.

D/ Vyjadrenie k projektovej dokumentácii stavby „Rodinný dom a prístrešok pre autá – novostavba“ vydala ZsVS, a.s. Nitra, OZ Šaľa, listom značky č. 79391/2021 zo dňa 21.10.2021:

Vyjadrenie vodovod:

S pripojením stavby na verejný vodovod PVC DN 100 a s dodávkou vody súhlasíme za nasledovných podmienok:

·     Vlastníkom vodovodnej prípojky je stavebník.

·     Dimenzia a materiál vodovodnej prípojky: nová navrhovaná HDPE, DN 25 (d32 x 4,4 – 1“), dĺžka cca. 3,40 m.

·  Spôsob určenia dodaného množstva vody: určeným meradlom – novým navrhovaným vodomerom prevádzkovateľa verejného vodovodu, dimenzie DN 20, umiestneným v navrhovanej spoločnej vodomernej šachte s p. č. 1580/22. Spoločná vodomerná šachta bude umiestnená na pozemku p. č. 1173/12.

·    Vodovodnú prípojku žiadame realizovať v súlade s „Technickými podmienkami pripojenia a odpojenia nehnuteľnosti na verejný vodovod alebo verejnú kanalizáciu „ZsVS, a.s., uverejnenými na www.zsvs.sk/zakaznici“.

·   Navrhovaná vodomerná šachta musí byť v súlade s „Technickými podmienkami pripojenia a odpojenia nehnuteľnosti na verejný vodovod alebo verejnú kanalizáciu“ ZsVS, a.s..

·    Vodovodná prípojka a vodomerná šachta nie sú súčasťou verejného vodovodu, k ich povoleniu na cudzom pozemku stavebník musí preukázať stavebnému úradu, že má k pozemku iné právo podľa § 139 ods. 1 Stavebného zákona, ktoré ho oprávňuje zriadiť na ňom predmetnú stavbu.

·    Podľa § 4, ods. 1 zákona č. 442/2002 Z. z. pripojenie na rozvádzaciu vetvu s uzáverom (navŕtavací pás s uzáverom) je súčasťou verejného vodovodu.

·     V zmysle § 27 ods. 7 zákona 442/2002 Z. z. je zakázané prepojiť rozvody z vlastného zdroja vody s vodovodnou prípojkou pripojenou na verejný vodovod alebo s verejným vodovodom.

·      Údaje o množstve dodávanej vody:

      Qp = 0,0067 l/s            Qm = 0,01 l/s                Qh = 0,02 l/s             Qr  = 211,70 m3/rok

Vyjadrenie kanalizácia:

S pripojením nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu PVC DN 300 a s odvádzaním odpadových vôd súhlasíme za nasledovných podmienok:

·      Vlastníkom kanalizačnej prípojky je stavebník.

·      Dimenzia, materiál a druh kanalizačnej prípojky: navrhovaná DN 150, materiál PVC, gravitačná, dĺžka 4,20 m.

·    Spôsob určenia množstva odvedenej vody: na základe nameraného množstva dodanej vody vodomerom prevádzkovateľa verejného vodovodu.

·     Kanalizačnú prípojku a revíznu šachtu realizovať v súlade s „Technickými podmienkami pripojenia a odpojenia nehnuteľnosti na verejný vodovod alebo verejnú kanalizáciu“ ZsVS, a.s., s uverejnenými na www.zsvs.sk/zakaznici/.

·     Kanalizačná prípojka a revízna šachta nie sú súčasťou verejnej kanalizácie, k ich povoleniu na cudzom pozemku stavebník musí preukázať stavebnému úradu, že má k pozemku iné právo podľa § 139 ods. 1 Stavebného zákona, ktoré ho oprávňuje zriadiť na ňom predmetnú stavbu.

·     Odvádzanie odpadových vôd z povrchového odtoku (dažďové vody zo strechy a spevnených plôch) do verejnej kanalizácie v mieste stavby je zakázané.

Pokyny pre stavebníka/žiadateľa:

·     Žiadateľ o pripojenie na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu sa môže pripojiť na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu len na základe písomnej zmluvy o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd do verejnej kanalizácie uzatvorenej s prevádzkovateľom verejného vodovodu a verejnej kanalizácie, ak spĺňa technické podmienky určené prevádzkovateľom.

·    Pred začatím výkopových prác na verejnom priestranstve stavebník zabezpečí na svoje náklady vytýčenie podzemných inžinierskych sietí ich správcami, vrátane verejného vodovodu a verejnej kanalizácie a rozkopávkové povolenie od príslušného správcu verejného priestranstva resp. cesty. Spätné úpravy zabezpečuje stavebník (žiadateľ) na vlastné náklady.

·     Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd do verejnej kanalizácie sa podáva na predpísanom tlačive v zákazníckom centre ZsVS, a.s. OZ Šaľa, 927 00 Šaľa, P. Pázmaňa č. 4. Tlačivo žiadosti o uzatvorenie zmluvy je zverejnené na internetovej stránke ZsVS, a.s. http://www.zsvs.sk/zakaznici/.

·    Žiadosť o zriadenie vodovodnej a  kanalizačnej prípojky sa podáva na predpísanom tlačive na ZsVS, a.s., OZ Šaľa, 927 00 Šaľa, P. Pázmáňa č. 4.

·    Po doručení žiadostí, žiadateľ kontaktuje príslušné výrobno – prevádzkové stredisko za účelom dojednanie termínu kontroly splnenia technických podmienok pripojenia. Po splnení technických podmienok zákaznícke centrum pripraví zmluvu o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd. Po podpísaní zmluvy príslušné stredisko pristúpi k napojeniu prípojky na verejný vodovod/verejnú kanalizáciu a namontuje vodomer.

·   U novej vodovodnej prípojky hradí žiadateľ: prípojné potrubie s vyhľadávacím vodičom, všetky armatúry a tvarovky vodomernej zostavy, vodomernú šachtu, montážne práce, zemné práce (ak ich nevykoná sám), preplach a dezinfekciu.

·     Náklady spojené s napojením kanalizačnej prípojky na verejnú kanalizáciu a revíznu šachtu hradí stavebník.

·     Vyjadrenie a podmienky v ňom stanovené sú platné v prípade, že žiadosť o vydanie stavebného povolenia bude podaná najneskôr do 21.10.2023, ak stavebník túto lehotu zmešká, je povinný požiadať ZsVS, a.s., o vydanie nového vyjadrenia.

E/ Okresný úrad Galanta, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, listom č. OU-GA-OCDPK-2021/012988 zo dňa 22.11.2021 ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 2 zákona č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 3 ods. 5 písm. a) zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších zmien a doplnkov, na základe žiadosti: Eva Tomanová, Studená 4504/15, Bratislava – Ružinov, podala dňa 11.11.2021 na tunajší úrad a po preštudovaní predloženej dokumentácie, ako orgán štátnej správy vykonávajúci štátnu správu vo veciach ciest II. a III. triedy v územnom obvode okresu Galanta dáva nasledovné vyjadrenie:

     Predložená dokumentácia rieši realizáciu stavby „Rodinný dom a prístrešok pre autá,  Dočasné dopravné značenie pre vybudovanie sietí, parc. č. 1022 k. ú. Jelka“. Navrhované prípojky inžinierskych sietí (kanalizačná, vodovodná, elektrická prípojka) sú dotyku s cestou III/1355. 

     S predloženou projektovou dokumentáciou stavby súhlasíme za predpokladu dodržania nasledovných podmienok:

·     Na zásah do telesa cesty III/1355 (pretlaky, vozovka – šachta) z dôvodu realizácie kanalizačnej, vodovodnej a elektrickej prípojky je potrebné v predstihu (min. 30 dní) požiadať tunajší úrad o povolenie zvláštneho užívania cesty v zmysle ustanovenia § 8 cestného zákona

·     Na použitie dočasného dopravného značenia počas realizácie kanalizačnej, elektrickej a vodovodnej prípojky v dotyku s cestou III/1355 je potrebné požiadať (min. 30 dní) náš úrad o určenie, ktorého vydanie je podmienené záväzným stanoviskom OR PZ ODI Galanta a stanoviskom SaÚC TTSK Trnava,

·     Práce realizovať tak, aby nebola ohrozená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky na predmetnej ceste,

·     Projektovú dokumentáciu stavby predložiť na vyjadrenie správcovi cesty SaÚC TTSK Trnava,

·     Posúdenie vplyvu na bezpečnosť cestnej premávky navrhovanej stavby prináleží OR PZ ODI Galanta.

F/ Okresné riaditeľstvo PZ v Galante, Okresný dopravný inšpektorát v Galante, v zmysle Vyjadrenia č. ORPZ-GA-ODI1-2021/001000-458 zo dňa 15.12.2021 súhlasí s predloženým návrhom zriadenia vjazdu pre „Rodinný dom a prístrešok pre autá dočasné dopravné značenie pre vybudovanie sietí“ v zmysle predloženej žiadosti a priloženej dokumentácii po prehodnotení dopravno-bezpečnostnej situácie v danej lokalite zo zámerom stavby súhlasí za podmienok, že:

–   Práce budú naplánované tak, aby sa vykonávali v predĺžených intervaloch so zreteľom na včasné a urýchlené ukončenie prác a obnovenie plynulosti CP,

–    Dočasné dopravné značky a zariadenia budú použité v zmysle predloženého projektu, vyhlášky MVSR č. 30/2020 a v zmysle STN 018020 v reflexnej úprave, upevnené na príslušných nosičoch, resp. stĺpikoch,

–   Okresnému dopravnému inšpektorátu Galanta bude oznámené meno a telefónny kontakt  osoby zodpovednej za správnosť a funkčnosť osadenia dopravných značiek počas prác a bude privolaný na kontrolu použitia dopravného značenia ešte pred začatím stavebných prác,

K použitiu odsúhlasených trvalých dopravných značiek je potrebné vydať určenie (v zmysle § 3 Zákona č. 135/1961 Zb.), ktoré žiadame zaslať k horeuvedenému číslu.

Okresný dopravný inšpektorát si vyhradzuje právo v spolupráci s dotknutými orgánmi a organizáciami v prípade potreby riešenia aktuálnej dopravno – bezpečnostnej situácie v danej lokalite na prípadné zmeny, úpravy alebo doplnenie tohto stanoviska.

G/ Trnavský Samosprávny kraj, Správa a údržba ciest, v zmysle  vyjadrenia č. 06205/2021/SÚCTt-29484 zo dňa 10.12.2021 súhlasí s stavbou „Rodinný dom a prístrešok pre autá“ na parc. č. 1022/1 v k. ú. Jelka za podmienok:

–    Zriadenie vodovodnej prípojky riešiť v zelenom páse na strane stavby podľa PD.

–    Kríženie cesty III/1355 v kkm 0,211 elektrickou prípojkou riešiť bezvýkopovou metódou pretláčaním kolmo na os vozovky v min. hĺbke 1,2 m pod niveletou vozovky. Montážne jamy z dôvodu stiesnených podmienok situovať tak, aby nedošlo k zosuvu konštrukčných vrstiev vozovky najmenej cca. 1,5 m od okraja vozovky.

S rozkopaním vozovky cesty III/1355 v kkm 0,211 pre zriadenie kanalizačnej prípojky súhlasíme za týchto podmienok:

–    Asfaltovú časť vozovky zarezať v čo najmenšom možnom rozsahu a v čo najkratšom

     čase.

–    Miesto stavby žiadame vyznačiť schváleným dočasným dopravným značením.

–     Po ukončení prác žiadame spätnú úpravu riešiť podľa vzorového rezu spätnej úpravy. Spätnú  

     úpravu písomne odovzdať majstrovi strediska v Galante, č. tel. 0908 766 513.

–    V rámci záručnej doby 60 mesiacov budete bez meškania zabezpečovať odstraňovanie

     závad, ktoré vzniknú z nedokonalého spojenia konštrukčných vrstiev vozovky alebo poklesu   

     výplne z výkopu a uhrádzať následné škody, ktoré vzniknú z týchto závad.

S umiestnením prenosného DZ na ceste III/1355 počas výstavby súhlasíme.

Nakoľko každý rok v čase od 15.11. – 31.03. prebieha na cestách v našej správe a údržbe zimná údržba ciest musia byť všetky práce zasahujúce do telesa cesty III/1355 vykonávané mimo uvedený termín.

Začatie prác v dotyku s cestou III/1355 žiadame oznámiť nášmu majstrovi strediska Galanta, č. tel. 033/5914 244. Premávka na ceste III/1355 nesmie byť počas prác ohrozená, prípadné obmedzenie premávky musí byť zabezpečené schváleným prenosným dočasným dopravným značením. Na vozovke cesty nesmie byť skladovaný žiadny materiál, ani zemina z výkopov.

Prípadné poškodenie vozovky alebo iných súčastí cesty musíte uviesť do pôvodného stavu.

            Stavba nesmie byť začatá, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť, stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia jeho právoplatnosti nebude stavba začatá.

Toto rozhodnutie je podľa § 70 stavebného zákona záväzné aj pre právnych nástupcov účastníkov konania.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: neboli vznesené.

Odôvodnenie

Oznámením číslo OcÚJE-2116/2021 dňa 11.01.2021 stavebný úrad v zmysle ust. § 36 a § 61 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov oznámil začatie stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania. Účastníci konania a dotknuté orgány štátnej správy mohli svoje námietky a stanoviská k predmetu žiadosti uplatniť najneskôr do 7 dní odo dňa doručenia oznámenia, inak sa na ne neprihliadne. Zo strany účastníkov neboli predložené žiadne námietky.

Predložená žiadosť bola preto preskúmaná z hľadísk uvedených v § 62 a 63 stavebného zákona a bolo zistené, že umiestnením a uskutočnením stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené či ohrozené záujmy účastníkov konania.

            Dokumentácia stavby spĺňa požiadavky uvedené v § 43b, 43d a 43e stavebného zákona.

          Posúdenie stavby si podľa § 63 stavebného zákona vyhradili orgány: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., OZ Galanta, Západoslovenská distribučná a.s., Bratislava, Okresné riaditeľstvo PZ, Okresný dopravný inšpektorát v Galante, Krajský pamiatkový úrad Trnava, Okresný úrad Galanta, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Trnavský samosprávny kraj, správa a údržba ciest, Slovak Telekom a.s. Bratislava.

            Ich pripomienky a stanoviská boli zahrnuté do podmienok stavebného povolenia.

            Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia na Obecný úrad, úsek územného rozhodovania a stavebného poriadku v Jelke.

                                                                                                                       Ing. Gabriel Kiš

                                                                                                   starosta obce

Príloha pre stavebníka:

 – overená dokumentácia stavby

Doručí sa verejnou vyhláškou:

1.        Alojz Görföl, SK

2.        Alexej Görföl, SK

3.        Bódiš Štefan, Jelka, SK

Doručí sa poštou:

1.      Eva Tomanová, Stoličná 139/21, 925 23 Jelka

2.      Némethová Alžbeta, Stoličná 137, 925 23 Jelka

3.      Vöröš Marek, Stoličná 141/23, 925 23 Jelka

4.      Peter Horváth PH-projekt, Pusta 187/13, 925 22 Veľké Úľany

5.      Jozef Duba, Vadonská 228, 925 21 Malá Mača

6.      k spisu

Na vedomie:

1.      Krajský pamiatkový úrad Trnava, Cukrová 1, 917 01 Trnava

2.      Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., OZ Galanta, Pázmánya 4, 927 Ol Šaľa

3.      Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava

4.      Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

5.      Okresný úrad Galanta, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Nová Doba 1408/31, 924 36 Galanta

6.      Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Galante, okresný dopravný inšpektorát v Galante, Hlavná 13, 924 52 Galanta

7.      Trnavský samosprávny kraj, správa a údržba ciest, Bulharská 39, 918 53 Trnava

8.      Okresný úrad Galanta, katastrálny odbor, Ulica 29. augusta č. 10, 924 01 Galanta – po právoplatnosti

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 36 ods. 4 a § 61 ods. 1 stavebného zákona v znení neskorších predpisov. Toto rozhodnutie musí byť v súlade s § 26 ods. 2 zákona o správnom konaní vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Mellékletek

Nincsenek mellékletek.