Eltérően

A közzétett önkormányzati dokumentumok archívuma Jóka.

Cím

Közzétett

Referendum 2023: Vydanie hlasovacieho preukazu

9.12.2022

Mellékletek

Leírás

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania referenda nebude môcť hlasovať v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu.

Referendum – volebné okrsky

11.11.2022

Mellékletek