Ugrás a tartalomra

Önkormányzat

A közzétett önkormányzati dokumentumok archívuma Jóka.

Cím

Közzétett

Mellékletek

Leírás

Starosta obce Jelka v zmysle § 12 ods. 1 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov zvoláva 4. plánované zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Jelka v roku 2022, ktoré sa uskutoční:

dňa 05.10.2022 (streda) o 18:00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Jelke.
Návrh programu zasadnutia:
1. Zahájenie
2. Schválenie programu zasadnutia
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie
4. Kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia
5. Interpelácia
6. Informácia starostu obce o zániku mandátu poslanca Jozefa Kovácsa, vyhlásenie o nastúpení náhradníka Ing. Františka Tótha, nezávislého kandidáta za poslanca obecného zastupiteľstva, zloženie sľubu poslanca obecného zastupiteľstva a odovzdanie osvedčia poslancovi obecného zastupiteľstva
7. Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na obecný pozemok parc. reg. „C“, parc. č. 982/3, k. ú. Jelka, LV č. 1301
8. Predaj majetku obce, novovytvoreného pozemku parc. reg. „C“, parc. č. 1182/7, k. ú. Jelka z dôvodu hodného osobitného zreteľa
9. Prenájom majetku obce, pozemku parc. reg. „E“, parc. č. 556/1, k. ú. Jelka, LV č. 3638 a pozemku parc. reg. „E“, parc. č. 556/2, k. ú. Jelka, LV č. 3638 z dôvodu hodného osobitného zreteľa
10. Prenájom majetku obec, pozemku parc. reg. „E“, parc. č. 283/4, k. ú. Ereč, LV č. 968, 294/3, k. ú. Ereč, LV č. 968, 299/2, k. ú. Ereč, LV č. 968, 299/3, k. ú. Ereč, LV č. 968, 300/3, k. ú. Ereč, LV č. 968, 300/2, k. ú. Ereč, LV č. 968
11. Pomenovanie parku pri miestnej kaplnke
12. Rôzne
13. Diskusia
14. Návrh uznesení
15. Záver

V Jelke dňa 29.09.2022

S úctou Ing. Gabriel Kiš, starosta

Zverejnené na úradnej tabuli obce Jelka od: 29.09.2022
Zverejnené na webovom sídle obce Jelka, www.jelka.sk od: 29.09.2022

Mellékletek

Leírás

Starosta obce Jelka v zmysle § 12 ods. 1 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov zvoláva 3. plánované zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Jelka v roku 2022, ktoré sa uskutoční dňa 28.06.2022 (utorok) o 18:00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Jelke.

Návrh programu zasadnutia:

1. Zahájenie

2. Schválenie programu zasadnutia

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie

4. Kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia

5. Interpelácia

6. Záverečný účet obce Jelka za rok 2021

7. Informácia o miestnom poplatku za rozvoj za rok 2021

8. Plán práce hlavného kontrolóra na 2. polrok 2022

9. Odsúhlasenie pripravených uznesení súvisiacich s komunálnymi voľbami v roku 2022
10. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Jelka č. 3/2022 o zrušení Všeobecne záväzného nariadenia obce Jelka č. 2/2014 pre núdzové zásobovanie obyvateľov pitnou vodou
11. Pridelenie sociálneho bytu

12. Rôzne

a) Žiadosť o odkúpenie spoluvlastníckeho podielu na pozemku parc. reg. „E“, parc. č. 556/1, k. ú. Jelka, LV č. 3638 a na pozemku parc. reg. „E“, parc. č. 556/2, k. ú. Jelka, LV č. 3638

b) Žiadosť o finančnú podporu DPO SR

c) Žiadosť o poskytnutie finančného daru na rok 2022

13. Diskusia

14. Návrh uznesení

15. Záver

V Jelke dňa 21.06.2022

S úctou

                                                                                                                              Ing. Gabriel Kiš

                                                                                                                                starosta obce

Mellékletek

Leírás

Starosta obce Jelka v zmysle § 12 ods. 1 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov zvoláva 3. plánované zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Jelka v roku 2022, ktoré sa uskutoční dňa 28.06.2022 (utorok) o 18:00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Jelke.

Návrh programu zasadnutia:

1. Zahájenie

2. Schválenie programu zasadnutia

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie

4. Kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia

5. Interpelácia

6. Záverečný účet obce Jelka za rok 2021

7. Informácia o miestnom poplatku za rozvoj za rok 2021

8. Plán práce hlavného kontrolóra na 2. polrok 2022

9. Odsúhlasenie pripravených uznesení súvisiacich s komunálnymi voľbami v roku 2022
10. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Jelka č. 3/2022 o zrušení Všeobecne záväzného nariadenia obce Jelka č. 2/2014 pre núdzové zásobovanie obyvateľov pitnou vodou
11. Pridelenie sociálneho bytu

12. Rôzne

a) Žiadosť o odkúpenie spoluvlastníckeho podielu na pozemku parc. reg. „E“, parc. č. 556/1, k. ú. Jelka, LV č. 3638 a na pozemku parc. reg. „E“, parc. č. 556/2, k. ú. Jelka, LV č. 3638

b) Žiadosť o finančnú podporu DPO SR

c) Žiadosť o poskytnutie finančného daru na rok 2022

13. Diskusia

14. Návrh uznesení

15. Záver

V Jelke dňa 21.06.2022

S úctou

                                                                                                                              Ing. Gabriel Kiš

                                                                                                                                starosta obce

Mellékletek

Leírás

Starosta obce Jelka v zmysle § 12 ods. 1 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov zvoláva 2. plánované zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Jelka v roku 2022, ktoré sa uskutoční dňa 26.04.2022 (utorok) o 18:00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Jelke.

Návrh programu zasadnutia:1. Zahájenie
2. Schválenie programu zasadnutia
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie
4. Kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia
5. Interpelácia
6. Návrh štatútu obce Jelka
7. Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže č. 1 v roku 2022
8. Vstup obce Jelka do oblastnej organizácie cestovného ruchu Matúšova zem – Mátyusföld
9. Žiadosť o schválenie výšky úveru na dofinancovanie investičných aktivít obce
10. Rôzne:
a) Žiadosť Ramóny Tankovej o predaj novovytvoreného pozemku parc. reg. „C“, parc. č. 1390/17, k. ú. Jelka a parc. reg. „C“, parc. č. 1390/4, k. ú. Jelka
b) Žiadosť Gábora Janíka a Marcely Janíkovej o predaj novovytvoreného pozemku parc. reg. „C“, parc. č. 1174/60 k. ú. Jelka
c)Žiadosť Natana Dema o úpravu hranice pozemkov parc. reg. „C“, parc. č. 877, k. ú. Jelka a parc. reg. „C“, parc. č. 876/1, k. ú. Jelka zámenou
d) Žiadosť Simony Drozdovej a Libora Modrovicha o vydanie súhlasu so zriadením vecného bremena na pozemkoch parc. reg. „E“, parc. č. 1174/1, k. ú. Jelka a parc. reg. „C“, parc. č. 1183/1 k. ú. Jelka
e) Prosba Mgr. Jiřího Hendricha o premenovanie Gottwaldovej ulice
11. Diskusia
12. Návrh uznesení
13. Záver

V Jelke dňa 19.04.2022

S úctou

                                                                                                                              Ing. Gabriel Kiš
                                                                                                                                starosta obce

Mellékletek

Leírás

Starosta obce Jelka v zmysle § 12 ods. 1 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov zvoláva 1. plánované zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Jelka v roku 2022, ktoré sa uskutoční dňa 22.02.2022 (utorok) o 18:00 hod. v podnikateľskom inkubátore v Jelke (2. poschodie).

Návrh programu zasadnutia:1. Zahájenie
2. Schválenie programu zasadnutia
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie
4. Kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia
5. Interpelácia
6. Správa hlavnej kontrolórky obce Jelka o kontrolnej činnosti za rok 2021
7. Zmena kapitálovej časti rozpočtu
8. Schválenie predloženia žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranú na triedený zber komunálnych odpadov
9. Schválenie predloženia žiadosti o poskytnutie úveru zo ŠFRB a žiadosti o poskytnutie dotácie z Ministerstva dopravy a výstavby SR
10. Žiadosť o schválenie výšky úveru na dofinancovanie investičných aktivít obce
11. Zámer obce Jelka na kúpu spoluvlastníckych podielov na pozemkoch v okolí miestnej kaplky
12. Zámer obce Jelka na kúpu spoluvlastníckeho podielu na pozemkoch parc. reg. „C“, parc. č. 193/1 k. ú. Nová Jelka, parc. reg. „C“, parc. č. 193/2, k. ú. Jelka a stavbe so súp. č. 684, LV č. 206
13. Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže (novovytvorený pozemok parc. reg. „C“, parc. č. 1388/7, k. ú. Jelka)
14. Schválenie Dodatku č. 1 k Zmluve o vzájomnej spolupráci pri prevádzkovaní Vodného kolového mlyna v Jelke
15. Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelka č. 1/2022 o niektorých podmienkach držania psov na území obce Jelka
16. Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelka č. 2/2022 o niektorých podmienkach prideľovania obecných nájomných bytov a spôsobe výpočtu nájomného
17. Rôzne:
a) Žiadosť Evy Hakszerovej o predaj novovytvoreného pozemku parc. reg. „C“, parc. č. 1388/6, k. ú. Jelka
b) Žiadosť spoločnosti T-Zone s. r. o. o prebratie miestnej komunikácie a verejného osvetlenia na parc. reg. „C“. parc. č. 883/11, k. ú. Jelka
c) Žiadosť spoločnosti T-Zone International Transport, s. r. o. o schválenie investičného zámeru „Kráľovská dolina etapa č. 2 a 3“
d) Prosba Mgr. Jiřího Hendricha o premenovanie Gottwaldovej ulice
18. Diskusia
19. Návrh uznesení
20. Záver

V Jelke dňa 16.02.2022

S úctou

Ing. Gabriel Kiš
starosta obce

 

Mellékletek

Leírás

Týmto zvolávam 2. plánované zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Jelka, ktoré sa uskutoční dňa 18.06.2020 (štvrtok) o 18.00 hod. v zasadačke OcÚ v Jelke s nasledovným programom:

1.   Zahájenie 

2.   Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 

3.   Schválenie programu zasadnutia 

4.   Kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia 

5.   Interpelácia 

6.   Schválenie záverečného účtu obce za rok 2019

7.   Čerpanie rozpočtu k 31.05.2020

8.   Návrh 2. rozpočtového opatrenia v roku 2020

9.   Informácie o poplatkoch za rozvoj za rok 2019

10. Informácie o výsledkoch obchodných verejných súťaží

11. Rokovanie o zapojení sa do Výzvy pre regióny na zmiernenie dôsledkov spôsobených pandémiou COVID-19

12.  Plán práce hlavného kontrolóra na II. polrok 2020

13. Rôzne: žiadosti

   informácie

14. Diskusia

15. Návrh uznesení

16. Záver 

v.r. Ing. Gabriel Kiš

      starosta obce

Mellékletek

Leírás

o 18,00 hod. do budovy Kultúrneho domu v Jelke s nasledovným programom:

1. Zahájenie

2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

3. Schválenie programu zasadnutia

4. Návrh VZN obce Jelka – ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Jelka – Zmeny a doplnky č. 1.

5. Návrh a úprava rozpočtu obce na rok 2019
6. Rôzne
7. Diskusia
8. Návrh uznesenia
9. Záver

v.r. Ing. Gabriel Kiš

    starosta obce

Mellékletek

Leírás


Týmto zvolávam 3. plánované plenárne zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Jelka na deň 13.04.2019 /štvrtok/ o 18,30 hod. do budovy Obecného úradu v Jelke s nasledovným programom:

1.      Zahájenie

2.      Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

3.      Schválenie programu zasadnutia

4.      Kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia

5.      Interpelácia

6.      Odsúhlasenie „Záverečného účtu obce Jelka za rok 2018“

7.     Návrh na podanie žiadosti o dotáciu a spolufinancovanie projektu „Rekonštrukcia a modernizácia hasičskej zbrojnice v Jelke“

8.   Návrh na podanie a spolufinancovanie cezhraničného projektu v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko

9.      Rôzne:         Žiadosti

                                                Informácie

10.  Diskusia

11.  Návrh uznesenia

12.  Záver

v.r. Ing. Gabriel Kiš

    starosta obce

Mellékletek

Leírás

Týmto zvolávam 3. plenárne zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Jelka na deň 06.09.2017 /streda / o 18,30 hod. do budovy Kultúrneho domu v Jelke s nasledovným programom:

1. Zahájenie

2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

3. Schválenie programu zasadnutia

4. Správa o činnosti

5. Informácia o čerpaní rozpočtu obce Jelka k 31.07.2017

6. Informácia o stave projektu „ Objavte Malý a Mošonský Dunaj na bicykli a na člne“ –  ( Revitalizácia skanzenu pri vodnom mlyne v Jelke ).

7. Rôzne:

                                     – žiadosti

                                     – informácie
8. Návrh uznesenia
9. Záver

v.r. Ing. Imre Farkas
starosta obce