Ugrás a tartalomra

Ügyfélfogadó iroda

Az iktató segít az űrlapok, kérelmek benyújtásában a községi hivatalban.

Hogyan működik?    Űrlap benyújtása

Žiadosť o posúdenie súladu stavby so záväznou časťou územnoplánovacej dokumentácie

Letöltésűrlap Žiadosť o posúdenie súladu stavby so záväznou časťou územnoplánovacej dokumentácie

Posúdenie súladu stavby so záväznou časťou územnoplánovacej
dokumentácie

 1. Pred podaním si „Žiadosti o preskúmanie spôsobilosti stavby na užívanie“, je potrebné požiadať orgán
  územného plánovania Obce Jelka o vydanie Posúdenia súladu stavby so záväznou časťou
  územnoplánovacej dokumentácie,
  nakoľko uvedené predstavuje povinnú prílohu k Žiadosti
  o preskúmanie spôsobilosti stavby na užívanie (ako sa uvádza v časti: Preskúmanie spôsobilosti stavby
  na užívanie).
 2. Žiadosť o posúdenie súladu stavby so záväznou časťou územnoplánovacej dokumentácie je
  nevyhnutné podať s potrebnými prílohami:
 • Technický popis stavby a výkres: „Celková situácia stavby“.

3. Na základe podanej Žiadosti o posúdenie súladu stavby so záväznou časťou územnoplánovacej
dokumentácie orgán územného plánovania Obce Jelka posúdi stavbu z hľadiska, či nebola postavená
v rozpore so záväznými regulatívmi funkčného využívania územia podľa záväznej časti
územnoplánovacej dokumentácie alebo záujmami chránenými podľa osobitných zákonov účinných
v čase zhotovenia alebo v čase preskúmania podľa toho, ktorá skutočnosť je pre vlastníka priaznivejšia
a vydá stanovisko v intenciách § 140d ods. 1 písm. c) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších právnych predpisov

Žiadosť o povolenie na odber podzemných vôd a zriadenie vodnej stavby domovej studne

Letöltésűrlap Žiadosť o povolenie na odber podzemných vôd a zriadenie vodnej stavby domovej studne

Povolenie domovej studne
Domová studňa v ktorej je umiestnené elektrické čerpacie zariadenie na čerpanie podzemných vôd je vodná stavba,
ktorá potrebuje tak ako iné stavby stavebné povolenie. V tomto prípade vydáva stavebné povolenie špecializovaný
stavebný úrad v príslušnom meste/obci.
Celý proces povoľovania prebieha v súlade so zákonom č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona o priestupkoch v
znení neskorších predpisov (vodný zákon), so zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
(stavebný zákon) a zákonom č. 71/1967 o správnom konaní (správny poriadok).
V nadväznosti na stavebné povolenie je potrebné povolenie na osobitné užívanie vôd (odber podzemných vôd).
Toto povolenie sa vydáva na základe hydrogeologického posudku ešte pred vydaním stavebného povolenia na vodnú
stavbu studňu, alebo súčasne so stavebným povolením v spoločnom konaní.
Povolenie na odber podzemných vôd je možné vydať maximálne na 10 rokov. Po tejto lehote si môže vlastník domovej
studne požiadať o predĺženie platnosti povolenia, ak sa nezmenia podmienky, za ktorých bolo povolenie vydané.
Pred podaním žiadosti o stavebné povolenie si musí stavebník požiadať o povolenie na umiestnenie vodnej stavby o
ktorom rozhoduje všeobecný stavebný úrad v príslušnom meste/obci.

Žiadosť o preskúmanie spôsobilosti stavby na užívanie (§ 140d stavebného zákona)

Letöltésűrlap Žiadosť o preskúmanie spôsobilosti stavby na užívanie (§ 140d stavebného zákona)

Preskúmanie spôsobilosti stavby na užívanie
Ide o „nové“ konanie, ktoré do stavebného zákona pribudlo na základe novely účinnej od 01.04.2024.
Ak sa občan – stavebník rozhodne zlegalizovať si svoju stavbu zrealizovanú bez vydaného:

 • Oznámenia k ohlásenej drobnej stavbe, alebo
 • Stavebného povolenia,
  poprípade zrealizuje stavbu v rozpore s vydaným Oznámením k ohlásenej drobnej stavbe alebo Stavebným
  povolením v rozmedzí od 01.01.1990 do 31.03.2024, má možnosť si následne takto zrealizovanú stavbu,
  prípadne stavebné úpravy na základe žiadosti zlegalizovať formou tohto nového právneho
  inštitútu: Preskúmanie spôsobilosti stavby na užívanie podľa § 140d stavebného zákona
  Ako sme uviedli, ide o návrhové konanie, ktoré si vyžaduje aby si stavebník podal Žiadosť o preskúmanie
  spôsobilosti stavby na užívanie.
  Tento inštitút je možné využiť na dodatočnú legalizáciu stavieb, ktoré boli zrealizované v časovom rozmedzí
  od 01.01.1990 do 31.03.2024 a užívania schopné v danú dobu, pričom sa stavebníkom a potom aj následným
  vlastníkom, ktorý stavbu poprípade nadobudli na základe dedenia nepodarilo zachovať pôvodnú
  dokumentáciu a doklady k stavbe, prípadne neboli nikdy takéto podklady vyhotovené. Ide o prípady ak sa
  k danej stavbe nezachovali takmer žiadne dokumenty, poprípade len nejaké náčrty, či výkresy.
  Stavebný úrad na žiadosť vlastníka stavby preskúma spôsobilosť stavby na užívanie, ak ide o stavbu zhotovenú
  a užívanú bez povolenia stavebného úradu alebo v rozpore s ním, a to od 1. januára 1990 do 31. marca
  2024 a vlastník stavby preukáže, že
  a. stavba svojím stavebnotechnickým stavom a vybavením zodpovedá základným požiadavkám na stavby
  a účelu, na ktorý ju vlastník nepretržite bez nedostatkov užíva, a stavebný úrad v konaní zistí, že stavba
  neohrozuje život,
  b. je vlastníkom pozemku alebo má iné právo k pozemku a došlo k usporiadaniu pozemku podľa
  osobitných predpisov,
  c. stavba nebola postavená v rozpore so záväznými regulatívmi funkčného využívania územia podľa
  záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie alebo záujmami chránenými podľa osobitných
  zákonov účinných v čase zhotovenia alebo v čase preskúmania podľa toho, ktorá skutočnosť je pre
  vlastníka priaznivejšia
  (stavebník uvedené preukáže na základe Stanoviska o posúdení súladu stavby so záväznou časťou
  územnoplánovacej dokumentácie, vydanom orgánom územného plánovania Obcou Jelka),
  d. stavba sa nenachádza pod elektrickým vedením alebo v jeho ochrannom pásme, alebo v inundačnom
  území, alebo v ochrannom pásme, alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia, alebo
  že prevádzkovateľ dopravnej infraštruktúry alebo technickej infraštruktúry, v ktorej ochrannom pásme
  alebo bezpečnostnom pásme sa stavba nachádza, s jej umiestnením v ochrannom pásme alebo
  bezpečnostnom pásme súhlasí,
  e. ku stavbe je vypracovaná dokumentácia skutkového stavu existujúcej stavby na účely kolaudácie, ak si
  vypracovanie takejto dokumentácie stavebný úrad vyžiada.
  Vlastník takejto stavby si môže podať Žiadosť o preskúmanie spôsobilosti stavby na užívanie do 31. marca
  2029.
  Žiadosť o preskúmanie spôsobilosti stavby na užívanie nie je možné podať na stavbu, voči ktorej už bolo zo
  strany príslušného stavebného úradu začaté konanie o Dodatočnom stavebnom povolení stavby podľa § 88a
  stavebného zákona.
  Ak vlastník stavby preukáže splnenie zákonných podmienok, stavebný úrad vydá Rozhodnutie, ktorým potvrdí
  spôsobilosť stavby na užívanie. Rozhodnutie o spôsobilosti stavby na užívanie má účinky Kolaudačného
  rozhodnutia.
  Naopak ak vlastník stavby nepreukáže splnenie podmienok na vydanie rozhodnutia, ktorým potvrdí
  spôsobilosť stavby na užívanie, alebo stavebník v určenej lehote nevykoná nevyhnutné úpravy alebo
  zabezpečovacie práce slúžiace na to aby bola stavba spôsobilá užívania, stavebný úrad nariadi Odstránenie
  stavby podľa § 88 stavebného zákona.
 1. Je potrebné najskôr zistiť na akom pozemku je stavba, ktorú chcete legalizovať formu Preskúmania
  spôsobilosti stavby na užívanie umiestnená, nakoľko stavby sa môžu realizovať, resp. zlegalizovať len
  na pozemku – druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie alebo ostatná plocha.
  Ak by ste chceli touto formou zlegalizovať stavbu, ktorá stojí na pozemku s inak určeným druhom
  pozemku, museli by ste najskôr absolvovať celý proces Odňatia poľnohospodárskej pôdy na Okresnom
  úrade GA, pozemkový a lesný odbor (ako sa uvádza v časti: Odňatie poľnohospodárskej pôdy).
 2. Následne je potrebné aby si ste si na Stavebnom úrade Obce Jelka podali žiadosť – Žiadosť
  o preskúmanie spôsobilosti stavby na užívanie s potrebnými prílohami podľa § 140d zákona
  č. 50/1976 Zb. zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších
  predpisov:
 • projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby v 2 vyhotoveniach
 • doklad o inom vzťahu k stavebnému pozemku (ak žiadateľ nie je vlastníkom stavebného pozemku
  a na liste vlastníctva uvedeného pozemku nie je evidované žiadne jeho právo – § 139, ods.
  1 stavebného zákona – nájomná zmluva, vecné bremeno, zmluva o budúcej zmluve a pod.),
 • geometrický plán zamerania stavby/porealizačné zameranie stavby,
 • doklady o rokovaní s orgánmi štátnej správy , stanoviská a posúdenia podľa osobitných predpisov,
  podľa upresnenia stavebného úradu, najmä:
  o Stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Galanta (pri stavbách právnických osôb
  a stavieb občanov na podnikanie),
  o Stanoviska o posúdení súladu stavby so záväznou časťou územnoplánovacej dokumentácie v čase jej
  zhotovenia, prípadne v čase jej preskúmavania, vydané orgánom územného plánovania Obce Jelka
  (uvádza sa v časti: Posúdenie súladu stavby so záväznou časťou územnoplánovacej dokumentácie),
  o Súhlas od Obce Jelka, referát životného prostredia na trvalé užívanie stavby malého zdroja znečistenia
  ovzdušia (ak je súčasťou stavby).
 1. Vzhľadom na to, že Preskúmanie spôsobilosti stavby na užívanie je vlastne inštitút, ktorým sa niekoľko
  rokov stará stavba zlegalizuje, ide vlastne konanie, ktoré má účinky kolaudácie, takže je potrebné spolu
  so Žiadosť o preskúmanie spôsobilosti stavby na užívanie priložiť aj niektoré doklady potrebné ku
  kolaudácií:
  doklady o výsledkoch predpísaných skúšok a meraní, najmä:
 • správa o odbornej prehliadke a skúške plynového zariadenia
 • zápis o tlakovej skúške odberného plynového zariadenia
 • protokol o vpustení plynu
 • správa o prvej odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrickej prípojky
 • správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického zariadenia
 • správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške bleskozvodu
 • správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške tlakovej nádoby
 • záznam o skúške tesnosti vonkajšej kanalizácie
 • záznam o skúške tesnosti vnútornej kanalizácie
 • zápis o tlakovej skúške vonkajšej vodovodnej prípojky
 • zápis o tlakovej skúške vodovodného potrubia
 • potvrdenie o preskúšaní komína
 • protokol o vykonaní skúšky tesnosti a vykurovacia skúška ÚK
 • doklad o uvedení kotla do prevádzky, resp. doklad o preskúšaní kotla
  ďalšie doklady podľa charakteru stavby, najmä:
 • zápis o prevzatí a odovzdaní stavby, resp. prehlásenie stavebného dozoru, že je stavba zrealizovaná
  v zmysle projektovej dokumentácie (PD),
 • oprávnenie dodávateľa na uskutočňovanie stavby (v prípade stavby uskutočňovanej dodávateľsky),
 • stavebný denník,
 • zmluva o dodávke a odvádzaní odpadových vôd,
 • certifikáty použitých materiálov,
 • energetický certifikát,
 • uvedenie malého zdroja znečisťovania ovzdušia do prevádzky (ak je súčasťou stavby),
 • doklady o zneškodnení odpadov (pri jednoduchej stavbe),
 • vyjadrenie Okresného úradu Galanta, odbor životného prostredia, odpadové hospodárstvo (k
  ostatným stavbám),
 • vyjadrenie Západoslovenskej distribučnej , a.s. Bratislava ku kolaudácii stavby,
 • rozhodnutie o zvláštnom užívaní pozemnej komunikácie – ukončenie.
  Pre vlastníkov stavby záhradnej chatky:
  Najčastejšie vyskytujúce sa prípady sú práve ohľadne legalizácie záhradných chatiek v záhradkárskych osadách
  v katastrálnom území: Jelka, Nová Jelka, zhotovených pred niekoľkými rokmi v minulosti.
  Občania sa väčšinou obracajú na Stavebný úrad obce Jelka s problémom, že zatiaľ ich stavbu záhradnej chatky
  nemajú zapísanú na príslušnom liste vlastníctva, a potrebovali by, aby mali stav právne čistý a stavbu aj
  zapísanú na prislúchajúcom liste vlastníctva.
  Fakticky danú stavbu mohli nadobudnúť či už kúpou alebo na základe dedenia, ale právne podľa platného
  znenia stavebného zákona daná stavba záhradnej chatky neexistuje, t.j. ide o tzv. „čiernu“ stavbu.
  Situácia v záhradkárskych osadách s prihliadnutím na majetkovoprávne vzťahy je veľmi komplikovaná
  s ohliadnutím sa na predchádzajúci právny režim (socialistické zriadenie), ktorý tu roky platil. Dnes je už stav
  iný a kladie sa dôraz na súkromné vlastníctvo a vysporiadanie si majetkovoprávnych vzťahov, to pre občanom
  – stavebníkov znamená, že sa musia vysporiadať s faktom, že svoju stavbu záhradnej chaty právne nedostanú,
  nezapíšu na prislúchajúci list vlastníctva pokým neprejdú legalizáciou svojej stavby, a vďaka novele
  stavebného zákona účinnej od 01.04.2024 na túto legalizáciu môžu na základe podanej žiadosti využiť
  formu: Preskúmanie spôsobilosti stavby na užívanie, ide o stavbu zhotovenú a užívanú bez povolenia
  stavebného úradu alebo v rozpore s ním, a to od 1. januára 1990 do 31. marca 2024.
  List vlastníctva (LV) sa totiž delí na časti:
 • „časť A – majetková podstata“
 • hneď zo začiatku sa uvádzajú dané pozemky s rozlohou, a s uvedením o aký druh pozemku sa jedná,
  pričom pod tabuľkou s pozemkami je uvedená vysvetľujúca legenda,
 • a následne v tejto časti býva ešte jedna tabuľka s názvom: Stavby, kde je uvedené, že na tom a tom
  pozemku sa nachádza taká a taká stavba, a taktiež je tam uvedený druh stavby, a pod tabuľkou je
  taktiež uvedená legenda.
 • „časť B – vlastník alebo iná oprávnená osoba“
 • „časť C – ťarchy“
  Pokiaľ daný LV neobsahuje časť: Stavby, alebo poprípade tam nie je záhradná chatka zapísaná sú možnosti:
 • že vlastník stavby v danej dobe keď riešil výstavbu a legalizáciu stavby, tak s právoplatným
  kolaudačným rozhodnutím nezašiel na príslušný Okresný úrad Galanta, katastrálny odbor a neurobil
  tak posledný krok – a nepodal si Návrh na zápis do katastra nehnuteľností,
 • alebo teda prešiel stavebným konaním, stavbu aj zrealizoval na základe vydaného stavebného
  povolenia, ale následne kvôli rôznym okolnostiam nepristúpil k tomu, aby danú stavbu aj „právne
  dokončil“, t.j. neskolaudoval danú záhradnú chatku,
 • alebo jednoducho postavil danú chatku bez toho, aby riešil stavebné povolenie a následne kolaudačné
  rozhodnutie.
 1. Ak je teda Vašim zámerom nelegálnu stavbu záhradnej chatky zlegalizovať, a zapísať ju tak
  na prislúchajúci LV, prvým dôležitým krokom je zistiť na akom druhu pozemku stavba stojí. Stavby
  sa môžu realizovať len na pozemku – druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie alebo ostatná
  plocha.
  Ak by ste si chceli legalizovať záhradnú chatku na pozemku s inak určeným druhom pozemku (napr. teda
  druh pozemku – záhrada, orná pôda, …), museli by ste najskôr absolvovať celý proces Odňatia
  poľnohospodárskej pôdy na Okresnom úrade GA, pozemkový a lesný odbor (ako sa uvádza v časti:
  Odňatie poľnohospodárskej pôdy).
 2. Až následne ak je dobre definovaný druh pozemku, na ktorom stavba záhradnej chatky stojí, t.j. ide
  o druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie alebo ostatná plocha, môže sa pokračovať, resp. môže
  si stavebník podať Žiadosť o preskúmanie spôsobilosti stavby na užívanie, a začať tak konanie
  o preskúmaní spôsobilosti stavby na užívanie, ktoré má účinky kolaudácie.
 3. Ako sa vyššie uvádza, Konanie o preskúmaní spôsobilosti stavby na užívanie je konaním návrhovým,
  ktoré sa môže začať len na základe podanej žiadosti stavebníkom.
 4. So žiadosťou o preskúmanie spôsobilosti stavby na užívanie je potrebné podať aj prílohy k žiadosti,
  ktoré sú uvedené vyššie.

Žiadosť o záväzné stanovisko orgánu územného plánovania

Letöltésűrlap Žiadosť o záväzné stanovisko orgánu územného plánovania

Záväzné stanovisko orgánu územného plánovania

 1. Pred podaním si návrhu o začatie konania podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní
  a stavebnom poriadku (stavebný zákona) v znení neskorších predpisov, je potrebné požiadať orgán
  územného plánovania Obce Jelka o vydanie Záväzného stanoviska orgánu územného plánovania podľa
  zákona č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní v znení neskorších predpisov.
 2. Žiadosť o záväzné stanovisko orgánu územného plánovania je nevyhnutné podať s potrebnými
  prílohami:
  o urbanistické začlenenie do územia,
  o jednoduchý situačný výkres súčasného stavu územia na podklade katastrálnej mapy so zakreslením
  navrhovanej stavby a jej polohy s vyznačením väzieb na okolie (zastavovací plán) v 2 vyhotoveniach;
  o ak ide o návrh na vydanie záväzného stanoviska pre umiestnenie líniovej stavby alebo zvlášť rozsiahlej
  stavby s veľkým počtom účastníkov konania, alebo pre využitie územia, ak sa týka rozsiahleho územia,
  zastavovací plán tvorí situačný výkres súčasného stavu územia na podklade mapového podkladu
  v mierke 1:10 000 až 1:50 000 s vymedzením hraníc územia, ktoré je predmetom návrhu,
  a s vyznačením širších vzťahov k okoliu,
  o architektonické riešenie stavby, jej hmotové členenie,
  o vzhľad a pôdorysné usporiadanie stavby,
  o údaje o základnom stavebnotechnickom a konštrukčnom riešení stavby,
  o údaje o požiadavkách stavby na dopravné napojenie vrátane parkovania a návrh napojenia stavby
  na dopravné vybavenie územia a jestvujúce siete a zariadenia technického vybavenia.
  Na základe podanej Žiadosť o záväzné stanovisko orgánu územného plánovania orgán územného
  plánovania Obce Jelka posúdi žiadosť v zmysle platnej územnoplánovacej dokumentácie a ďalších súvisiacich územnoplánovacích podkladov a rozpracovaných koncepcií, a následne vydá Záväzné stanovisko orgánu územného plánovania podľa zákona č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní v znení neskorších predpisov.

Hogyan működik?

Nie som si istý ako tlačivo vyplniť

 1. Stiahnite si tlačivo
 2. Vyplňte ho v počítači
  Tlačivá je možné vyplniť priamo v počítači bez toho aby ste ich museli tlačiť.
 3. Podajte tlačivo cez formulár
  Formulárom na tejto podstránke podáte tlačivo online. Následne prídete na úrad, kde budú mať vaše tlačivo pripravené. Spolu ho skontrolujete a podanie dokončíte.

Viem ako tlačivo vyplniť

 1. Stiahnite si tlačivo
 2. Vyplňte ho, vytlačte a zaneste na úrad
  Ak ste si istí vyplnením, kľudne si tlačivo vytlačte doma a zaneste na úrad. Ušetríte čas sebe aj pracovníčkam/pracovníkom na úrade.
  Čo ak nemám tlačiareň?
  Formulárom na tejto podstránke podáte tlačivo online. Následne prídete na úrad, kde podanie dokončíte.

Űrlap benyújtása

Ak ste si istí vyplnením, tlačivo môžete rovno vytlačiť a zaniesť na úrad. Tlačivo je po elektronickom podaní potrebné overiť fyzicky na úrade.