Önkormányzat

A közzétett önkormányzati dokumentumok archívuma Jóka.

Cím

Közzétett

4. plánované zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Jelka v roku 2022

29.9.2022

Mellékletek

Leírás

Starosta obce Jelka v zmysle § 12 ods. 1 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov zvoláva 4. plánované zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Jelka v roku 2022, ktoré sa uskutoční:

dňa 05.10.2022 (streda) o 18:00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Jelke.
Návrh programu zasadnutia:
1. Zahájenie
2. Schválenie programu zasadnutia
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie
4. Kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia
5. Interpelácia
6. Informácia starostu obce o zániku mandátu poslanca Jozefa Kovácsa, vyhlásenie o nastúpení náhradníka Ing. Františka Tótha, nezávislého kandidáta za poslanca obecného zastupiteľstva, zloženie sľubu poslanca obecného zastupiteľstva a odovzdanie osvedčia poslancovi obecného zastupiteľstva
7. Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na obecný pozemok parc. reg. „C“, parc. č. 982/3, k. ú. Jelka, LV č. 1301
8. Predaj majetku obce, novovytvoreného pozemku parc. reg. „C“, parc. č. 1182/7, k. ú. Jelka z dôvodu hodného osobitného zreteľa
9. Prenájom majetku obce, pozemku parc. reg. „E“, parc. č. 556/1, k. ú. Jelka, LV č. 3638 a pozemku parc. reg. „E“, parc. č. 556/2, k. ú. Jelka, LV č. 3638 z dôvodu hodného osobitného zreteľa
10. Prenájom majetku obec, pozemku parc. reg. „E“, parc. č. 283/4, k. ú. Ereč, LV č. 968, 294/3, k. ú. Ereč, LV č. 968, 299/2, k. ú. Ereč, LV č. 968, 299/3, k. ú. Ereč, LV č. 968, 300/3, k. ú. Ereč, LV č. 968, 300/2, k. ú. Ereč, LV č. 968
11. Pomenovanie parku pri miestnej kaplnke
12. Rôzne
13. Diskusia
14. Návrh uznesení
15. Záver

V Jelke dňa 29.09.2022

S úctou Ing. Gabriel Kiš, starosta

Zverejnené na úradnej tabuli obce Jelka od: 29.09.2022
Zverejnené na webovom sídle obce Jelka, www.jelka.sk od: 29.09.2022

3. plánované zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Jelka v roku 2022

26.9.2022

Mellékletek

Leírás

Starosta obce Jelka v zmysle § 12 ods. 1 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov zvoláva 3. plánované zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Jelka v roku 2022, ktoré sa uskutoční dňa 28.06.2022 (utorok) o 18:00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Jelke.

Návrh programu zasadnutia:

1. Zahájenie

2. Schválenie programu zasadnutia

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie

4. Kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia

5. Interpelácia

6. Záverečný účet obce Jelka za rok 2021

7. Informácia o miestnom poplatku za rozvoj za rok 2021

8. Plán práce hlavného kontrolóra na 2. polrok 2022

9. Odsúhlasenie pripravených uznesení súvisiacich s komunálnymi voľbami v roku 2022
10. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Jelka č. 3/2022 o zrušení Všeobecne záväzného nariadenia obce Jelka č. 2/2014 pre núdzové zásobovanie obyvateľov pitnou vodou
11. Pridelenie sociálneho bytu

12. Rôzne

a) Žiadosť o odkúpenie spoluvlastníckeho podielu na pozemku parc. reg. „E“, parc. č. 556/1, k. ú. Jelka, LV č. 3638 a na pozemku parc. reg. „E“, parc. č. 556/2, k. ú. Jelka, LV č. 3638

b) Žiadosť o finančnú podporu DPO SR

c) Žiadosť o poskytnutie finančného daru na rok 2022

13. Diskusia

14. Návrh uznesení

15. Záver

V Jelke dňa 21.06.2022

S úctou

                                                                                                                              Ing. Gabriel Kiš

                                                                                                                                starosta obce

3. plánované zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Jelka v roku 2022

21.6.2022

Mellékletek

Leírás

Starosta obce Jelka v zmysle § 12 ods. 1 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov zvoláva 3. plánované zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Jelka v roku 2022, ktoré sa uskutoční dňa 28.06.2022 (utorok) o 18:00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Jelke.

Návrh programu zasadnutia:

1. Zahájenie

2. Schválenie programu zasadnutia

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie

4. Kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia

5. Interpelácia

6. Záverečný účet obce Jelka za rok 2021

7. Informácia o miestnom poplatku za rozvoj za rok 2021

8. Plán práce hlavného kontrolóra na 2. polrok 2022

9. Odsúhlasenie pripravených uznesení súvisiacich s komunálnymi voľbami v roku 2022
10. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Jelka č. 3/2022 o zrušení Všeobecne záväzného nariadenia obce Jelka č. 2/2014 pre núdzové zásobovanie obyvateľov pitnou vodou
11. Pridelenie sociálneho bytu

12. Rôzne

a) Žiadosť o odkúpenie spoluvlastníckeho podielu na pozemku parc. reg. „E“, parc. č. 556/1, k. ú. Jelka, LV č. 3638 a na pozemku parc. reg. „E“, parc. č. 556/2, k. ú. Jelka, LV č. 3638

b) Žiadosť o finančnú podporu DPO SR

c) Žiadosť o poskytnutie finančného daru na rok 2022

13. Diskusia

14. Návrh uznesení

15. Záver

V Jelke dňa 21.06.2022

S úctou

                                                                                                                              Ing. Gabriel Kiš

                                                                                                                                starosta obce

2. plánované zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Jelka v roku 2022

20.4.2022

Mellékletek

Leírás

Starosta obce Jelka v zmysle § 12 ods. 1 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov zvoláva 2. plánované zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Jelka v roku 2022, ktoré sa uskutoční dňa 26.04.2022 (utorok) o 18:00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Jelke.

Návrh programu zasadnutia:1. Zahájenie
2. Schválenie programu zasadnutia
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie
4. Kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia
5. Interpelácia
6. Návrh štatútu obce Jelka
7. Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže č. 1 v roku 2022
8. Vstup obce Jelka do oblastnej organizácie cestovného ruchu Matúšova zem – Mátyusföld
9. Žiadosť o schválenie výšky úveru na dofinancovanie investičných aktivít obce
10. Rôzne:
a) Žiadosť Ramóny Tankovej o predaj novovytvoreného pozemku parc. reg. „C“, parc. č. 1390/17, k. ú. Jelka a parc. reg. „C“, parc. č. 1390/4, k. ú. Jelka
b) Žiadosť Gábora Janíka a Marcely Janíkovej o predaj novovytvoreného pozemku parc. reg. „C“, parc. č. 1174/60 k. ú. Jelka
c)Žiadosť Natana Dema o úpravu hranice pozemkov parc. reg. „C“, parc. č. 877, k. ú. Jelka a parc. reg. „C“, parc. č. 876/1, k. ú. Jelka zámenou
d) Žiadosť Simony Drozdovej a Libora Modrovicha o vydanie súhlasu so zriadením vecného bremena na pozemkoch parc. reg. „E“, parc. č. 1174/1, k. ú. Jelka a parc. reg. „C“, parc. č. 1183/1 k. ú. Jelka
e) Prosba Mgr. Jiřího Hendricha o premenovanie Gottwaldovej ulice
11. Diskusia
12. Návrh uznesení
13. Záver

V Jelke dňa 19.04.2022

S úctou

                                                                                                                              Ing. Gabriel Kiš
                                                                                                                                starosta obce

1. plánované zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Jelka v roku 2022

16.2.2022

Mellékletek

Leírás

Starosta obce Jelka v zmysle § 12 ods. 1 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov zvoláva 1. plánované zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Jelka v roku 2022, ktoré sa uskutoční dňa 22.02.2022 (utorok) o 18:00 hod. v podnikateľskom inkubátore v Jelke (2. poschodie).

Návrh programu zasadnutia:1. Zahájenie
2. Schválenie programu zasadnutia
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie
4. Kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia
5. Interpelácia
6. Správa hlavnej kontrolórky obce Jelka o kontrolnej činnosti za rok 2021
7. Zmena kapitálovej časti rozpočtu
8. Schválenie predloženia žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranú na triedený zber komunálnych odpadov
9. Schválenie predloženia žiadosti o poskytnutie úveru zo ŠFRB a žiadosti o poskytnutie dotácie z Ministerstva dopravy a výstavby SR
10. Žiadosť o schválenie výšky úveru na dofinancovanie investičných aktivít obce
11. Zámer obce Jelka na kúpu spoluvlastníckych podielov na pozemkoch v okolí miestnej kaplky
12. Zámer obce Jelka na kúpu spoluvlastníckeho podielu na pozemkoch parc. reg. „C“, parc. č. 193/1 k. ú. Nová Jelka, parc. reg. „C“, parc. č. 193/2, k. ú. Jelka a stavbe so súp. č. 684, LV č. 206
13. Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže (novovytvorený pozemok parc. reg. „C“, parc. č. 1388/7, k. ú. Jelka)
14. Schválenie Dodatku č. 1 k Zmluve o vzájomnej spolupráci pri prevádzkovaní Vodného kolového mlyna v Jelke
15. Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelka č. 1/2022 o niektorých podmienkach držania psov na území obce Jelka
16. Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelka č. 2/2022 o niektorých podmienkach prideľovania obecných nájomných bytov a spôsobe výpočtu nájomného
17. Rôzne:
a) Žiadosť Evy Hakszerovej o predaj novovytvoreného pozemku parc. reg. „C“, parc. č. 1388/6, k. ú. Jelka
b) Žiadosť spoločnosti T-Zone s. r. o. o prebratie miestnej komunikácie a verejného osvetlenia na parc. reg. „C“. parc. č. 883/11, k. ú. Jelka
c) Žiadosť spoločnosti T-Zone International Transport, s. r. o. o schválenie investičného zámeru „Kráľovská dolina etapa č. 2 a 3“
d) Prosba Mgr. Jiřího Hendricha o premenovanie Gottwaldovej ulice
18. Diskusia
19. Návrh uznesení
20. Záver

V Jelke dňa 16.02.2022

S úctou

Ing. Gabriel Kiš
starosta obce

 

Pozvánka na 2. plánované zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Jelka v roku 2020

12.6.2020

Mellékletek

Leírás

Týmto zvolávam 2. plánované zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Jelka, ktoré sa uskutoční dňa 18.06.2020 (štvrtok) o 18.00 hod. v zasadačke OcÚ v Jelke s nasledovným programom:

1.   Zahájenie 

2.   Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 

3.   Schválenie programu zasadnutia 

4.   Kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia 

5.   Interpelácia 

6.   Schválenie záverečného účtu obce za rok 2019

7.   Čerpanie rozpočtu k 31.05.2020

8.   Návrh 2. rozpočtového opatrenia v roku 2020

9.   Informácie o poplatkoch za rozvoj za rok 2019

10. Informácie o výsledkoch obchodných verejných súťaží

11. Rokovanie o zapojení sa do Výzvy pre regióny na zmiernenie dôsledkov spôsobených pandémiou COVID-19

12.  Plán práce hlavného kontrolóra na II. polrok 2020

13. Rôzne: žiadosti

   informácie

14. Diskusia

15. Návrh uznesení

16. Záver 

v.r. Ing. Gabriel Kiš

      starosta obce

Pozvánka na 3. neplánované zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Jelka v roku 2019

28.10.2019

Mellékletek

Leírás

o 18,00 hod. do budovy Kultúrneho domu v Jelke s nasledovným programom:

1. Zahájenie

2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

3. Schválenie programu zasadnutia

4. Návrh VZN obce Jelka – ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Jelka – Zmeny a doplnky č. 1.

5. Návrh a úprava rozpočtu obce na rok 2019
6. Rôzne
7. Diskusia
8. Návrh uznesenia
9. Záver

v.r. Ing. Gabriel Kiš

    starosta obce

Pozvánka na 3. plánované zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Jelka v roku 2019

11.6.2019

Mellékletek

Leírás


Týmto zvolávam 3. plánované plenárne zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Jelka na deň 13.04.2019 /štvrtok/ o 18,30 hod. do budovy Obecného úradu v Jelke s nasledovným programom:

1.      Zahájenie

2.      Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

3.      Schválenie programu zasadnutia

4.      Kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia

5.      Interpelácia

6.      Odsúhlasenie „Záverečného účtu obce Jelka za rok 2018“

7.     Návrh na podanie žiadosti o dotáciu a spolufinancovanie projektu „Rekonštrukcia a modernizácia hasičskej zbrojnice v Jelke“

8.   Návrh na podanie a spolufinancovanie cezhraničného projektu v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko

9.      Rôzne:         Žiadosti

                                                Informácie

10.  Diskusia

11.  Návrh uznesenia

12.  Záver

v.r. Ing. Gabriel Kiš

    starosta obce

Pozvánka na 3. plenárne zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Jelka v roku 2017

5.9.2017

Mellékletek

Leírás

Týmto zvolávam 3. plenárne zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Jelka na deň 06.09.2017 /streda / o 18,30 hod. do budovy Kultúrneho domu v Jelke s nasledovným programom:

1. Zahájenie

2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

3. Schválenie programu zasadnutia

4. Správa o činnosti

5. Informácia o čerpaní rozpočtu obce Jelka k 31.07.2017

6. Informácia o stave projektu „ Objavte Malý a Mošonský Dunaj na bicykli a na člne“ –  ( Revitalizácia skanzenu pri vodnom mlyne v Jelke ).

7. Rôzne:

                                     – žiadosti

                                     – informácie
8. Návrh uznesenia
9. Záver

v.r. Ing. Imre Farkas
starosta obce