Eltérően

A közzétett önkormányzati dokumentumok archívuma Jóka.

Cím

Közzétett

Informácia o ukončení výluky CK III/1049 v úseku Kráľová pri Senci – Hrubá Borša

24.5.2023

Mellékletek

Leírás

Bratislavská integrovaná doprava, a.s. Vás informuje o ukončení výluky CK III/1049 v úseku Kráľová pri Senci – Hrubá Borša a k zavedeniu pôvodných nevýlukových cestovných poriadkoch liniek 609, 658 a 659 od pondelka 29.05.2023. Spoje budú premávať v pôvodných časových polohách a zastávky Kráľová pri Senci, Kostol a Kráľová pri Senci, Výhon budú riadne obsluhované.

UPOVEDOMENIE o začatí správneho konania na vydanie súhlasu na výrub drevín v zmysle § 82 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

ID: 560/2023

27.4.2023

Informácia o realizácii zisťovania IKT v roku 2023

ID: 743/2023

25.4.2023

Mellékletek

Leírás

Štatistický úrad Slovenskej republiky v súlade s projektom Európskej únie realizuje v roku 2023 Zisťovanie o využívaní informačných a komunikačných technológií v domácnostiach a jednotlivcami (IKT). Cieľom tohto štatistického zisťovania je zistiť úroveň vybavenosti domácností informačnými a komunikačnými technológiami a zároveň zistiť úroveň znalostí a zručností obyvateľstva a schopnosť využitia týchto technológií.

Zisťovanie sa uskutoční od 2. mája do 30. júna 2023.

V tomto období vybrané domácnosti vo Vašej obci navštívi zamestnanec Štatistického úradu SR poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa v domácnostiach osobitným poverením.

Všetky podrobné informácie nájdete nižšie v prílohe.

Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby a upustenie od ústneho konania podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom rozhodovaní a stavebnom poriadku „FTTH IBV JELK Jelka Čerešňova alej“ – rozšírenie verejnej elektronickej telekomunikačnej siete na pozemkoch reg. „E“ s parc. č. 1174/1, 933, 953, 954 v k. ú. Jelka, v zastavanom území obce Jelka a na pozemkoch reg. „C” s parc. č. 1174/1, 1174/21, 836/3, 949/1, 950/1, 955, 962/2, 963/3, 1174/22, 1174/6, 1174/36, 1183/1, 694/1 v k. ú. Jelka, v zastavanom území obce Jelka.

ID: 258/2023

14.3.2023

Oznámenie Krajského pamiatkového úradu Trnava o začatí správneho konania o nevyhnutnosti vykonať záchranný pamiatkový – archeologický výskum v zmysle § 35 ods. 4 písm. b) a § 35 ods. 7 zákona č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov (pamiatkový zákon) a v súlade s ustanoveniami zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (správny poriadok) v súvislosti s navrhovanou líniovou stavbou „RFO-209-SC/DS Senec-Dunajská Streda“ a upustenie od ústneho konania a miestneho zisťovania

ID: 329/2023

20.2.2023