Ugrás a tartalomra

Eltérően

A közzétett önkormányzati dokumentumok archívuma Jóka.

Cím

Közzétett

Mellékletek

Leírás

Pre: Ján Tési Imrich, trvale bytom Jelka
Od: SLOVENSKÁ KONSOLIDAČNÁ a. s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava
Pod číslom: OcÚJE-1802/2022

Menovanému má byť doručená písomnosť a môže si ju prevziať v podateľni Obecného úradu v Jelke, Mierová 959/17, 925 23 Jelka do 31.10.2022 (vrátane) počas pracovných dní v nasledovných časoch:

– v pondelok od 07:00 hod. do 11:30 hod. a od 13:00 hod. do 15:30 hod.,
– v utorok od 07:00 hod. do 11:30 hod. a od 13:00 hod. do 14:45 hod.,
– v stredu od 07:00 hod. do 11:30 hod. a od 13:00 hod. do 16:30 hod.,
– vo štvrtok od 07:00 hod. do 11:30 hod. a od 13:00 hod. do 14:45 hod.,
– v piatok od 07:00 hod. do 12:00 hod..

Vyvesené: 12.10.2022

Zvesené:V Jelke dňa 12.10.2022

Ing. Gabriel Kiš, starosta obce

Mellékletek

Leírás

Pre: Baros Imrich, trvale bytom Jelka
Od: SLOVENSKÁ KONSOLIDAČNÁ a. s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava
Pod číslom: OcÚJE-1803/2022

Menovanému má byť doručená písomnosť a môže si ju prevziať v podateľni Obecného úradu v Jelke, Mierová 959/17, 925 23 Jelka do 31.10.2022 (vrátane) počas pracovných dní v nasledovných časoch:

– v pondelok od 07:00 hod. do 11:30 hod. a od 13:00 hod. do 15:30 hod.,
– v utorok od 07:00 hod. do 11:30 hod. a od 13:00 hod. do 14:45 hod.,
– v stredu od 07:00 hod. do 11:30 hod. a od 13:00 hod. do 16:30 hod.,
– vo štvrtok od 07:00 hod. do 11:30 hod. a od 13:00 hod. do 14:45 hod.,
– v piatok od 07:00 hod. do 12:00 hod..

Vyvesené: 12.10.2022

Zvesené:V Jelke dňa 12.10.2022

Ing. Gabriel Kiš, starosta obce

Mellékletek

Leírás

OBEC JELKA

Úsek územného rozhodovanie a stavebného poriadku

Mierová ulica č. 959/17, PSČ 925 23

Číslo: OcÚJE-1704/2022                                                                         V Jelke dňa: 12.10.2022
TX1

OZNÁMENIE

o začatí konania o dodatočnom povolení stavby a nariadenia ústneho konania

            Stavebníci Zoltán Oroš a manželka Zita Orošová r. Csandalová, obaja bytom Slaná dolina 1436/35, 925 23 Jelka, podali dňa 23.09.2022 na Obecný úrad Jelka, úsek územného rozhodovania a stavebného poriadku žiadosť o dodatočné stavebné povolenie stavieb:

„Rodinný dom – prístavba“.

Stavba je začatá na pozemkoch parc. č. 1582/5 a 1582/11 v kat. území Jelka.

            Uvedeným dňom bolo začaté konanie o dodatočné stavebné povolenie stavieb.

Obec Jelka, úsek územného rozhodovania a stavebného poriadku ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom rozhodovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) a v zmysle § 2, písm. e., zák. č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobnosti z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v súlade s ust. § 88, ods. 1 písm. a) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov

oznamuje

začatie konania o dodatočné povolenie stavby „Rodinný dom – prístavba“ na pozemkoch parc. č. 1582/5 a 1582/11 v kat. území Jelka a súčasne nariaďuje prejednanie predloženej žiadosti v ústnom konaní spojenom s miestnym zisťovaním, ktoré sa uskutoční

dňa 26.10.2022 (streda) so začiatkom o 8.00 hod. na mieste stavby.

Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť pred dňom ústneho konania na Obecnom úrade v Jelke, na úseku územného rozhodovania a stavebného poriadku a pri ústnom konaní.

            Účastníci konania a dotknuté orgány štátnej správy môžu svoje námietky a stanoviská k predmetu žiadosti uplatniť najneskôr pri tomto ústnom konaní, inak sa na ne neprihliadne.

            Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, musí predložiť jeho zástupca písomnú plnú moc s overeným podpisom zastupovaného.

Vybavuje: Ing. arch. Silvia Varjú, tel. č. 031/7876132, stavebnyurad@jelka.sk.

                                                                                                 Ing. Gabriel Kiš

                                                                                                  starosta obce

Doručí sa verejnou vyhláškou:

1. Jozef Csandal, Slaná dolina 72/7, 925 23 Jelka

Doručí sa:
2. Zoltán Oroš, Slaná dolina 1436/35, 925 23 Jelka

3. Zita Orošová, Slaná dolina 1436/35, 925 23 Jelka

4. Mária Csandalová, Slaná dolina 72/7, 925 23 Jelka

5. Rudolf Rigó, Slaná dolina 74/9, 925 23 Jelka

6. Katarína Rigóová, Slaná dolina 74/9, 925 23 Jelka

7. F-project s.r.o., č. d. 644, 925 07 Mostová
8. Mária Bóžingová
925 32 Veľká Mača 878

9. Krajský pamiatkový úrad Trnava, Cukrová 1, 917 01 Trnava

10.  k spisu

Mellékletek

Leírás

Obec Jelka

Úsek územného rozhodovania a stavebného poriadku

Mierová ul. č.959/17, 925 23 Jelka

__________________________________________________________________________________________

Číslo: OcÚJE-1481/2022                                                                       V Jelke dňa: 07.09.2022

TX1

OZNÁMENIE

o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho konania

            Stavebníci Július Horváth, bytom Trhová 320/8, 925 23 Jelka a Silvia Škultétyová r. Škultétyová, bytom J. Dalloša 1353/37, 925 21 Sládkovičovo, podali dňa 24.08.2022 na Obec Jelka, úsek územného rozhodovania a stavebného poriadku, žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu:

„Obnova rodinného domu“

na pozemkoch parc. č. 853/10 a 853/2 v katastrálnom území Jelka, v obci Jelka.

            Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie, pričom územné konanie o umiestnení stavby bolo spojené so stavebným konaním podľa § 39a ods.4 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov. podľa § 61 č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.

            Obec Jelka, úsek územného rozhodovania a stavebného poriadku, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom rozhodovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) a v zmysle § 2, písm. e., zák.č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky, v súlade s ust. § 36 a § 61 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov

oznamuje

začatie stavebného konania o povolenie stavby „Obnova rodinného domu“ na pozemkoch parc. č. 853/10 a 853/2 v kat. území Jelka a súčasne upúšťa od ústneho pojednávania.

            Účastníci konania a dotknuté orgány štátnej správy môžu svoje námietky a stanoviská k predmetu žiadosti uplatniť najneskôr do 7 dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, inak sa na ne neprihliadne.

            Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na Obecnom úrade v Jelke, na úseku územného rozhodovania a stavebného poriadku, v termíne vopred dohodnutom telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu.

            Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, musí predložiť jeho zástupca písomnú plnú moc s overeným podpisom zastupovaného.

Vybavuje: Ing. arch. Silvia Varjú, tel. č. 031/7876132, stavebnyurad@jelka.sk.

                                                                                              Ing. Gabriel Kiš

                                                                                                                        starosta obce

Doručí sa verejnou vyhláškou:

1.      Juliana Vlahyová, r. Pettenyová, 165, Jelka, SK

2.      Veronika Renczesová, r. Pettenyová, 69, Jelka, SK

3.      Július Petteny, Brno, CZ

4.      Mária Pettenyová, Brno, CZ

5.      Júlia Molnáriová, Vŕbová 317/5, 925 23 Jelka

6.      Erika Molnáriová, Bratislava, SK

Doručí sa:

1.      Július Horváth, Trhová 320/8, 925 23 Jelka

2.      Silvia Škultétyová, Trhová 320/8, 925 23 Jelka

3.      Karol Mészáros, Trhová 319/7, 925 23 Jelka

4.      Etela Mészárosová, Trhová 319/7, 925 23 Jelka

5.      Ladislav Prokša, Trhová 321/9, 925 23 Jelka

6.      Mária Prokšová, Trhová 321/9, 925 23 Jelka

7.      MVDr. Július Hakszer, Garbiarska 51/54, Sereď

8.      Ľudovít Nagy, Ružová dolina 672, 925 23 Jelka

9.      Ladislav Molnári, Vŕbová 317/5, 925 23 Jelka

10.  Tibor Takáč, Školská 415/15, 925 23 Jelka

11.  Juliana Lászlová, Školská 417/17, 925 23 Jelka

12.  Mária Koczmanová, Cverglov rad 1018/81, 900 27 Bernolákovo

13.  Mária Wojnarová, Nálepkova 1115/61, 900 27 Bernolákovo

14.  Ladislav KocmanKvetná 1776/6, 900 27 Bernolákovo

15.  DAN-FARM s.r.o.Hlavná 65, 930 52 Blahová

16.  POLAGRO, s.r.o., JELKA, Hlavná 1237, 925 23 Jelka

17.  Zsolt NágelŠtermenská 578/36, 925 23 Jelka

18.  Ladislav Varjú – CROW-LINE, Mierová 950/8, 925 23 Jelka

19.  Krajský pamiatkový úrad Trnava, Cukrová 1, 917 01 Trnava

20.  k spisu

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 36 ods. 4 a § 61 ods. 1 stavebného zákona v znení neskorších predpisov. Toto oznámenie musí byť v súlade s § 26 ods. 2 zákona o správnom konaní vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Mellékletek

Leírás

Obec Jelka na základe § 281 až 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších právnych predpisov, § 9a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších právnych predpisov a v súlade s uznesením Obecného zastupiteľstva pod číslom 61.,/2022/OZ-4 zo dňa 05.10.2022 vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž na predloženie cenovej ponuky o najvýhodnejšiu ponuku na uzatvorenie nájomnej  zmluvy na prenájom:
 
– pozemku parc. reg. „E“ KN, parc. č. 283/4, výmera 6452 m², druh pozemku orná pôda, k. ú Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 968,
– pozemku parc. reg. „E“ KN, parc. č. 294/3, výmera 6340 m², druh pozemku orná pôda, k. ú Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 968,
– pozemku parc. reg. „E“ KN, parc. č. 299/2, výmera 12527 m², druh pozemku orná pôda, k. ú Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 968,
– pozemku parc. reg. „E“ KN, parc. č. 299/3, výmera 3852 m², druh pozemku orná pôda, k. ú Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 968,
– pozemku parc. reg. „E“ KN, parc. č. 300/3, výmera 3172 m², druh pozemku orná pôda, k. ú Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 968,
– pozemku parc. reg. „E“ KN, parc. č. 300/2, výmera 11563 m², druh pozemku orná pôda, k. ú Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 968.

Špecifické požiadavky:
– minimálna výška nájomného 170,00 €/ 1 ha,
– hlavným kritériom je najvyššia suma nájomného za 1 ha,
– prenájom pozemkov na dobu určitú, na obdobie 5 rokov.

Podmienky predloženia cenovej ponuky:
Cenovú ponuku žiadame predložiť v podateľni Obecného úradu Jelka, alebo poštou na adresu: Obec Jelka, Obecný úrad, Mierová 959/17, 925 23  Jelka do 04.11.2022, do 12.00 hod..
 
Cenová ponuka musí byť predložená písomne v zapečatenej obálke označenej heslom: „Obchodná verejná súťaž č. 3 v roku 2022- neotvárať!“.
 
Cenová ponuka musí obsahovať:
1. označenie záujemcu:
a)fyzická osoba – meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, miesto trvalého pobytu, štátnu príslušnosť a rodinný stav, je vhodné uviesť aj telefónne číslo, príp. mailovú adresu,
b)právnická osoba – obchodné meno, sídlo, IČO, označenie registra, v ktorom je právnická osoba zapísaná a číslo tohto zápisu, osoba oprávnená na podpisovanie zmluvy, je vhodné uviesť aj kontaktnú osobu, telefónne číslo, príp. mailovú adresu,
2. označenie nehnuteľnosti – podľa údajov ponuky, o ktorú má záujemca záujem,
3. výška cenovej ponuky,
4. účel využitia nehnuteľnosti,
5. akceptácia alebo spôsob splnenia špecifických požiadaviek formou vyhlásenia,
6. ak je záujemca ženatý/vydatá, vyhlásenie, či vec nadobúda do výlučného nájmu alebo do spoločného nájmu manželov (v takomto prípade musia byť všetky požadované údaje plne poskytnuté oboma manželmi),
7. vyhlásenie – súhlas záujemcu so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov v rozsahu v akom boli poskytnuté na vedenie evidencie. V prípade, že je záujemca ženatý/vydatá, vyhlásenie sa vyžaduje aj od manželky/manžela.
 
Každý záujemca môže predložiť len jeden návrh na pozemok navrhnutý na prenájom. Záujemca sa podaním svojho návrhu zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvie v súvislosti s procesom získavania informácií ohľadom súťaže. Obec Jelka si vyhradzuje právo zmeniť podmienky súťaže na prenájom majetku, odmietnuť všetky predložené cenové ponuky, resp. súťaž zrušiť.
 
Vyhodnotenie cenových ponúk vykoná ustanovená komisia. Starosta podľa odporúčania komisie v mene obce s víťazom uzavrie nájomnú zmluvu za účelom nájmu predmetných nehnuteľností.
 
Bližšie informácie môžete získať osobne v kancelárii prednostky Obecného úradu v Jelke, alebo telefonicky: 031/78 76 182, alebo cez e-mail: obec@jelka.sk

Ing. Gabriel Kiš                                                                                                           
starosta obce

Mellékletek

Leírás

Pre: Lucia Mihaljevičová, trvale bytom Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Od: Okresný súd
Pod číslom: OcÚJE-1748/2022

Menovaná si môže „Oznámenie o uložení zásielky“ prevziať v podateľni Obecného úradu v Jelke počas pracovných dní v nasledovných časoch:

– v pondelok od 07:00 hod. do 11:30 hod. a od 13:00 hod. do 15:30 hod.,
– v utorok od 07:00 hod. do 11:30 hod. a od 13:00 hod. do 14:45 hod.,
– v stredu od 07:00 hod. do 11:30 hod. a od 13:00 hod. do 16:30 hod.,
– vo štvrtok od 07:00 hod. do 11:30 hod. a od 13:00 hod. do 14:45 hod.,
– v piatok od 07:00 hod. do 12:00 hod..

Zásielku si menovaný môže prevziať na pobočke Slovenskej pošty v Jelke na adrese Hlavná 51, Jelka od 30.09.2022. Odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky je 18 kalendárnych dní.

Vyvesené: 10.10.2022

Zvesené:V Jelke dňa 10.10.2022

Ing. Gabriel Kiš, starosta obce

Mellékletek

Leírás

Pre: Július Mezei, trvale bytom Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Od: Exekučný úrad
Pod číslom: OcÚJE-1747/2022

Menovaný si môže „Oznámenie o uložení zásielky“ prevziať v podateľni Obecného úradu v Jelke počas pracovných dní v nasledovných časoch:

– v pondelok od 07:00 hod. do 11:30 hod. a od 13:00 hod. do 15:30 hod.,
– v utorok od 07:00 hod. do 11:30 hod. a od 13:00 hod. do 14:45 hod.,
– v stredu od 07:00 hod. do 11:30 hod. a od 13:00 hod. do 16:30 hod.,
– vo štvrtok od 07:00 hod. do 11:30 hod. a od 13:00 hod. do 14:45 hod.,
– v piatok od 07:00 hod. do 12:00 hod..

Zásielku si menovaný môže prevziať na pobočke Slovenskej pošty v Jelke na adrese Hlavná 51, Jelka od 29.09.2022. Odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky je 18 kalendárnych dní.

Vyvesené: 10.10.2022

Zvesené:V Jelke dňa 10.10.2022

Ing. Gabriel Kiš, starosta obce

Mellékletek

Leírás

Pre: Lucia Mihaljevičová, trvale bytom Jelka
Od: Okresný súd Galanta
Pod číslom: OcÚJE-1732/2022

Menovanej má byť doručená písomnosť a môže si ju prevziať v podateľni Obecného úradu v Jelke, Mierová 959/17, 925 23 Jelka do 28.10.2022 (vrátane) počas pracovných dní v nasledovných časoch:

– v pondelok od 07:00 hod. do 11:30 hod. a od 13:00 hod. do 15:30 hod.,
– v utorok od 07:00 hod. do 11:30 hod. a od 13:00 hod. do 14:45 hod.,
– v stredu od 07:00 hod. do 11:30 hod. a od 13:00 hod. do 16:30 hod.,
– vo štvrtok od 07:00 hod. do 11:30 hod. a od 13:00 hod. do 14:45 hod.,
– v piatok od 07:00 hod. do 12:00 hod..

Vyvesené: 10.10.2022

Zvesené:V Jelke dňa 29.10.2022

Ing. Gabriel Kiš, starosta obce

Mellékletek

Leírás


OBEC JELKA

Úsek územného rozhodovania a stavebného poriadku

Mierová ul. č.959/17, 925 23 Jelka

__________________________________________________________________________________________

Číslo: OcÚJE-1599/2022                                                                         V Jelke dňa: 21.09.2022

TX2

OZNÁMENIE

o začatí konania o zmene v užívaní stavby a upustenie od ústneho konania

          Navrhovatelia, Zoltán Rajcsányi, bytom Vŕbová 396/47, 925 23 Jelka a Marcela Rajcsányiová, bytom Ravaszová 1043/28, 925 23 Jelka, podali dňa 09.09.2022 na Obecný úrad Jelka, úsek územného rozhodovania a stavebného poriadku, návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby:

„Zmena účelu využitia garáže na obytný priestor“

na pozemku s parc. č. 604/12 v katastrálnom území Jelka, v zastavanom území obce Jelka.

            Uvedeným dňom bolo začaté konanie o zmene v užívaní stavby podľa § 85 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.

            Obec Jelka, úsek územného rozhodovania a stavebného poriadku, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom rozhodovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) a v zmysle § 2, písm. e., zák.č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky, v súlade s ust. § 76, ods. 1 a § 78, ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov

oznamuje

začatie konania o zmene v užívaní stavby a súčasne

upúšťa

od ústneho pojednávania.

            Účastníci konania a dotknuté orgány štátnej správy môžu svoje námietky a stanoviská k predmetu žiadosti uplatniť najneskôr do 7 dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, inak sa na ne neprihliadne.

            Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na Obecnom úrade v Jelke, na úseku územného rozhodovania a stavebného poriadku, v termíne vopred dohodnutom telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu.

            Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, musí predložiť jeho zástupca písomnú plnú moc s overeným podpisom zastupovaného.

Vybavuje: Ing. arch. Silvia Varjú, tel. č. 031/7876132, stavebnyurad@jelka.sk.

                                                                                                Ing. Gabriel Kiš

                                                                                                                            starosta obce

Doručí sa verejnou vyhláškou:

1.      Vincent Ravasz, SK

2.      Imrich Ravasz, SK

3.      Mária Gulyásová, SK

4.      Miksa Ravasz, SK

5.      Veronika Podolská, SK

6.      Ernest Ravasz, SK

7.      Anna Kissová, SK

Doručí sa:

1.      Zoltán Rajcsányi, Vŕbová 396/47, 925 23 Jelka

2.      Marcela Rajcsányiová, Ravaszová 1043/28, 925 23 Jelka

3.      Norbert Rajcsányi, Vŕbová 1324/64, 925 23 Jelka

4.      Denisa Rajcsányiová, Vŕbová 1324/64, 925 23 Jelka

5.      Ladislav Varjú – CROW-LINE, Mierová 950/8, 925 23 Jelka

6.      Ing. Ondrej Piški, Stromová 24A, 900 27 Bernolákovo

7.      POLAFRO s.r.o. JELKA, Hlavná 1237, 925 23 Jelka

8.      Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta 36, 817 15 Bratislava

9.      k spisu

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 36 ods. 4 a § 61 ods. 1 stavebného zákona v znení neskorších predpisov. Toto oznámenie musí byť v súlade s § 26 ods. 2 zákona o správnom konaní vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Mellékletek

Leírás

Obec Jelka

Úsek územného rozhodovania a stavebného poriadku

 Mierová ul. č.959/17, 925 23 Jelka

__________________________________________________________________________

Číslo: OcÚJE-1335/2022                                                                        V Jelke dňa 21.09.2022

TX1

Volodymyr Kovalenko, bytom Na úvrati 3488/18, 821 04 Bratislava v zastúpení

JUDr. Ing. Andrea Czvedlerová, Prvá ulica 17/132, 931 01 Šamorín ___________________________________________________________________________

– žiadosť o stavebné povolenie na stavbu: „Rodinný dom Bungalov 1673“ v spojenom územnom konaní o umiestnení stavby a stavebnom konaní.

STAVEBNÉ POVOLENIE

          Stavebník Volodymyr Kovalenko, bytom Na úvrati 3488/18, 821 04 Bratislava, v zastúpení JUDr. Ing. Andrea Czvedlerová, Prvá ulica 17/132, 931 01 Šamorín, podal dňa 27.07.2022 na Obec Jelka, úsek územného rozhodovania a stavebného poriadku, žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Rodinný dom Bungalov 1673“ v spojenom územnom konaní o umiestnení stavby a stavebnom konaní.

Obec Jelka, úsek územného rozhodovania a stavebného poriadku ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a v zmysle § 2, písm. e., zák. č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky, prerokoval žiadosť stavebníkov podľa § 37, 62 a 63 stavebného zákona v spojenom územnom konaní o umiestnení stavby a stavebnom konaní a po preskúmaní žiadosti rozhodol takto:

Podľa § 39a ods. 4 a § 66 stavebného zákona

povoľuje

stavbu:                    „Rodinný dom Bungalov 1673“

pre stavebníka:         Volodymyra Kovalenka, bytom Na úvrati 3488/18, 821 04 Bratislava                                      v zastúpení

                               JUDr. Ing. Andrey Czvedlerovej, Prvá ulica 17/132, 931 01 Šamorín

na pozemku parc. č. 898/40 v katastrálnom území Jelka, v zastavanom území obce Jelka.

            Pozemok s parc. č. 898/40 v kat. úz. Jelka o výmere 520 m2 je vedený na LV č. 2308 ako zastavaná plocha a nádvorie vo vlastníctve Volodymyra Kovalenka, bytom Na úvrati 3488/18, 821 04 Bratislava.           

Na výstavbu stavby bude využitá projektová dokumentácia „Rodinný dom Bungalov 1673“, ktorú vypracoval Ing. Pavel Timár, evidenčné číslo 3177*Z*4-1 Stavebné konštrukcie, Euroline Slovakia, Stará Vajnorská 17/A, 830 00 Bratislava 3.

Projektovú dokumentáciu Projekt osadenia a prípojky IS vypracovala Ing. Arch. Dana Gálová, evidenčné číslo 2323AA, D´ARCH atelier, Projektová kancelária, Galanta J.M.Petzvala 1404.

Projektovú dokumentáciu Elektrická prípojka vypracoval Jozef Polák, evidenčné číslo 009/4/2020 EZ-PE2-A, Elektrotechnik špecialista, Galanta, Nová 398/1.

Novostavba rodinného domu

Bungalov 1673 je 4-izbový rodinný dom určený pre 4 člennú domácnosť. Rodinný dom je riešený ako samostatne stojaci objekt. Jedná sa o prízemný rodinný dom s neobytným podkrovím a bez podpivničenia. Hlavný vstup do rodinného domu je situovaný z vlastnej prístupovej komunikácie z čelnej strany objektu. Rodinný dom je prístupný aj cez samostatný vstup zo zadnej strany cez krytú terasu. Základové konštrukcie sú navrhnuté z debniacich tvárnic Premac DT40 na monolitických základových pásoch z betónu C12/15. Pod rodinným domom je navrhnutá železobetónová doska hr. 250 mm, podsypaná vrstvou penového skla GeoCell, opatrená voči premŕzaniu extrudovaným polystyrénom hr. 180 mm. Všetky zvislé nosné konštrukcie sú navrhnuté z tehál POROTHERM. Dom je navrhnutý bez stropnej konštrukcie so zaveseným sadrokartónovým systémom podhľadu s tepelnou izoláciou. Nad centrálnou časťou domu v hale je na povale drevený skladovací rošt kotvený do vnútorných nosných stien. V objekte je navrhnuté jedno komínové teleso. Základné pôdorysné rozmery rodinného domu sú 10,00 m x 12,00 m. Výška hrebeňa strechy je + 5,025 m od úrovne ±0,000. Výška komína je + 6,535 m od úrovne ±0,000. Tvar strechy bude sedlový.

Zastavaná plocha:                                                     127,90 m2

Úžitková plocha – prízemie:                                          90,31 m2

Obytná plocha:                                                           55,57 m2

Obostavaný priestor:                                                 541,60 m3

Dispozičné riešenie rodinného domu je nasledovné:

1.NP: zádverie, chodba, WC, izba so šatníkom kúpeľňa, 2x izba, obývacia izba, kuchyňa s jedálňou, sklad potravín.

Prípojky:

– elektrická prípojka – s napojením na NN rozvod,

– vodovodná prípojka – s napojením na verejný vodovod,

– kanalizačná prípojka – s napojením do verejnej kanalizácie,

Pre uskutočnenie stavieb sa určujú tieto záväzné podmienky:

1.  Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia, prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez  predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.

2.   Rodinný dom „Rodinný dom Bungalov 1673“ bude umiestnený na pozemku parc. č. 898/40 v kat. území Jelka, v zastavanom území obce Jelka, osadený od susedných nehnuteľností vo vzdialenostiach:
– od hranice pozemku parc. č. 898/41:                        – na max. 7,880 m

–           – od stavby na parc. č. 898/91:                                  – na max. 9,915 m

–           – od hranice pozemku parc. č. 853/1:                         – na max. 8,945 m

–           – od stavby na parc. č. 898/39:                                  – na max. 8,055 m

–           – od hranice pozemku parc. č. 854/5:                         – na max. 2,000 m

Výška podlahy rodinného domu 1.NP ±0,000 bude na + 0,220 m nad úrovňou upraveného terénu. Maximálna výška rodinného domu bude na úrovni +5,025 m od ±0,000.

3.   Po vykopaní základov sa prizve projektant statiky na obhliadku základovej škáry a v prípade potreby navrhne opatrenia. V projektovej dokumentácii je určená maximálna hladina podzemnej vody na úrovni cca. -2,90 m od existujúceho terénu, t.j. nebude zasahovať základovú konštrukciu, ktorá bude opatrená izoláciou proti zemnej vlhkosti.

4.   Rodinný dom „Rodinný dom Bungalov 1673“ žiadnou svojou konštrukčnou súčasťou nesmie presahovať hranice pozemku s parc. č. 898/40 v katastrálnom území Jelka.

5.   Pri uskutočňovaní stavby je investor povinný dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.

6.    Pri realizácii stavby budú dodržané ustanovenia STN 73 4301 Obytné budovy.

7.    Pri uskutočňovaní murovaných konštrukcií treba postupovať podľa STN 73 2310.

8.    Bleskozvod realizovať v súlade s STN 73 2310.

9.    Zrážkové vody zo strechy objektu budú odvedené na vlastný pozemok do novovybudovaného trativodu s   filtračnou šachtou.

10.  Stavba bude dokončená najneskôr do 3 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia.

11.  Uskladnenie stavebného materiálu zabezpečí investor na vlastnom pozemku.

12. Nie je prípustný zásah do verejného priestranstva (uskladnenie stavebného materiálu, rozkopávka verejného priestranstva) bez predchádzajúceho písomného súhlasu zo strany OcÚ Jelka.

13. Odpady, ktoré vzniknú stavebnou činnosťou a nebudú využité pri stavebných prácach, je potrebné zneškodniť na povolenej skládke v súlade so zákonom o odpadoch. Doklad o zneškodnení predloží investor pri kolaudačnom konaní.

14.  Pred začatím zemných prác pre prípojky inžinierskych sietí zabezpečí investor ich vytýčenie.

15. Konštrukciu dodávaného montovaného domu bude zabezpečovať spoločnosť EUROLINE rodinné domy, Stará Vajnorská 17/A, P.O. BOX 68, 830 00 Bratislava 3. Ostatné časti stavby budú realizované svojpomocne. Stavebným dozorom ostatných konštrukčných častí stavby bude Ing. Arch. Dana Gálová, evidenčné číslo 2323AA, autorizovaný architekt, bytom J.M.Petzvala 1404/10, 924 01 Galanta.

16. Stavebné výrobky použité v stavbe musia spĺňať vlastnosti podľa § 2 zákona č. 521/2001 Z. z. o stavebných výrobkoch.

17.  Investor je povinný oznámiť začatie stavby príslušnému stavebnému úradu.

18.  Za súlad priestorovej polohy stavby s overenou dokumentáciou zodpovedá investor.

19. Súčasťou povoľovanej stavby je aj prislúchajúca dopravná vybavenosť. Parkovacie státia a spevnené plochy budú umiestnené výlučne na pozemku vo vlastníctve stavebníka.

20. Vjazd na pozemok motorovými vozidlami realizovať tak, aby nedošlo k poškodeniu a k zničeniu dreviny nachádzajúcej sa na pozemku parc. č. 862/3 k. ú. Jelka, ktorý je vo vlastníctve obce Jelka.

21. Pod spevnenými plochami vjazdov a vchodov musí stavebník zabezpečiť primerané vodozádržné opatrenia podkladovou vrstvou štrku na odvod dažďovej vody a umiestniť v nej drenážnu rúru s Ø300 mm a presahom min. 300 mm od spevneného vjazdu alebo vchodu a to po oboch jeho stranách. Štrkové lôžko je potrebné realizovať po celej šírke spevnenej plochy tak, aby drenážna rúra na oboch koncoch bola v úrovni existujúceho alebo navrhovaného jarku. Štrkové lôžko je potrebné zakladať a zabaliť do geotextílie s cieľom zabrániť zaneseniu lôžka nečistotami a nánosmi zeminy a zabezpečiť voľný prietok a vsakovanie dažďovej vody. Voľné konce drenážnej rúry je potrebné uzavrieť geotextíliou s cieľom zabrániť upchatiu rúry nečistotami a nánosmi zeminy a zabezpečiť voľný prietok dažďovej vody. Odvodnenie parkovacích státí bude na pozemok investora.

Odporúčané riešenia stavebným úradom je možné nahliadnuť na web stránke obce Jelka http://www.jelka.sk/sk/cl/53//Stavebny-urad.

Vyjadrenia dotknutých orgánov k projektovej dokumentácii na účely spojeného územného konania o umiestnení stavby a stavebného konania:

A/ Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. listom č. 6612222413 dňa 19.07.2022 vydal nasledovné v y j a d r e n i e  s platnosťou do 19.01.2023:

Na základe Vašej žiadosti o vyjadrenie Vám Slovak Telekom, a.s. dáva nasledovné stanovisko pre vyznačené záujmové územie.                                                                           Dôjde do styku

so sieťami elektronických komunikácii (ďalej len SEK) spoločností Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o..

Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. požadujú zahrnúť do podmienok určených stavebným úradom pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo stavebného povolenia Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto stanoviska. Zároveň je stavebník povinný rešpektovať nasledovné:

·    Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.

·     Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.

·    Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom,a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sieti (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sieti: Martin Moravčík, martin.moravcik@telekom.sk, +421 37 6566312, +421 0902719875.

·    V zmysle § 21 ods. 12 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.

·    Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §24 zákona č. 452/2021 Z. z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.

·    Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zaradení.
·  V prípade, ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
·  Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 23 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
·   V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.

Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.

·     Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. na základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: https://www.telekom.sk/vyjadrenia.

Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.

·     Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.

·     Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s..

·   Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.

·     Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.

B/ Vyjadrenie k projektovej dokumentácii stavby „Rodinný dom – novostavba“ vydala ZsVS, a.s. Nitra, OZ Šaľa, listom značky č. 43220/2022 zo dňa 09.06.2022:

Vyjadrenie vodovod:

S pripojením stavby na verejný vodovod PVC DN 100 a s dodávkou vody súhlasíme za nasledovných podmienok:

·  Vlastníkom vodovodnej prípojky je stavebník.

·  Dimenzia a materiál vodovodnej prípojky: nová navrhovaná HDPE, DN 25 (d32x4,4 – 1″), dĺžka cca 4,0 m.

·  Spôsob určenia dodaného množstva vody: určeným meradlom – navrhovaným vodomerom DN 20 prevádzkovateľa verejného vodovodu, umiestneným v navrhovanej vodomernej šachte.

· Vodovodnú prípojku žiadame realizovať v súlade s „Technickými podmienkami pripojenia a odpojenia nehnuteľnosti na verejný vodovod alebo verejnú kanalizáciu” ZsVS, a.s., uverejnenými na www.zsvs.sk/zakaznici/.

· Existujúca vodomerná šachta musí byť v súlade s „Technickými podmienkami pripojenia a odpojenia nehnuteľnosti na verejný vodovod alebo verejnú kanalizáciu“ ZsVS, a.s.,

· Vodovodná prípojka a vodomerná šachta nie sú súčasťou verejného vodovodu, k ich povoleniu na cudzom pozemku stavebník musí preukázať stavebnému úradu, že má k pozemku iné právo podľa § 139 ods. 1 Stavebného zákona, ktoré ho oprávňuje zriadiť na ňom predmetnú stavbu.

· Podľa § 4, ods. 1 zákona č.442/2002 Z.z., pripojenie na rozvádzaciu vetvu s uzáverom (navŕtavací pás s uzáverom) je súčasťou verejného vodovodu.

· V zmysle § 27 ods. 7 zákona 442/2002 Z. z. je zakázané prepojiť rozvody z vlastného zdroja vody s vodovodnou prípojkou pripojenou na verejný vodovod alebo s verejným vodovodom.

· Údaje o množstve dodávanej vody:

Qp.=.0,00625 l/s                Qm.=.0,00875 l/s          Qh.=.0,01575 l/s           Qr.= 197,10 m3/rok

Vyjadrenie kanalizácia:

S pripojením nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu PVC DN 300 a s odvádzaním odpadových vôd súhlasíme za nasledovných podmienok:

·     Vlastníkom kanalizačnej prípojky je stavebník.

·     Dimenzia, materiál a druh kanalizačnej prípojky: navrhovaná DN 150, materiál PVC, gravitačná, dĺžka 7,0 m.

·     Spôsob určenia množstva odvedenej vody: podľa nameraného množstva vodomerom na vodovodnej prípojke.

·    Pripojenie kanalizačnej prípojky a revíznu šachtu realizovať v súlade s „Technickými podmienkami pripojenia a odpojenia nehnuteľnosti na verejný vodovod alebo verejnú kanalizáciu“ ZsVS, a.s., s uverejnenými na www.zsvs.sk/zakaznici/.

·     Kanalizačná prípojka a revízna šachta nie sú súčasťou verejnej kanalizácie, k ich povoleniu na cudzom pozemku stavebník musí preukázať stavebnému úradu, že má k pozemku iné právo podľa § 139 ods. 1 Stavebného zákona, ktoré ho oprávňuje zriadiť na ňom predmetnú stavbu.

·     Odvádzanie odpadových vôd z povrchového odtoku (zrážkové vody zo strechy a spevnených plôch) do verejnej kanalizácie v mieste stavby je zakázané.

Pokyny pre stavebníka/žiadateľa:

·    Žiadateľ o pripojenie na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu sa môže pripojiť na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu len na základe písomnej zmluvy o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd do verejnej kanalizácie uzatvorenej s prevádzkovateľom verejného vodovodu a verejnej kanalizácie, ak spĺňa technické podmienky určené prevádzkovateľom.

·   Pred začatím výkopových prác na verejnom priestranstve stavebník zabezpečí na svoje náklady vytýčenie podzemných inžinierskych sietí ich správcami, vrátane verejného vodovodu a verejnej kanalizácie a rozkopávkové povolenie od príslušného správcu verejného priestranstva resp. cesty. Spätné úpravy zabezpečuje stavebník (žiadateľ) na vlastné náklady.

·    Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o odvádzaní odpadových vôd do verejnej kanalizácie sa podáva na predpísanom tlačive v zákazníckom centre ZsVS, a.s. OZ Šaľa, 927 00 Šaľa, P. Pázmaňa č. 4. Tlačivo žiadosti o uzatvorenie zmluvy je zverejnené na internetovej stránke ZsVS, a.s. http://www.zsvs.sk/zakaznici/.

·     Žiadosť o zriadenie vodovodnej a kanalizačnej prípojky sa podáva na predpísanom tlačive na ZsVS, a.s., OZ Šaľa, 927 00 Šaľa, P. Pázmáňa č. 4.

·    Po doručení žiadostí, žiadateľ kontaktuje príslušné výrobno – prevádzkové stredisko za účelom dojednanie termínu kontroly splnenia technických podmienok pripojenia. Po splnení technických podmienok zákaznícke centrum pripraví zmluvu o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd. Po podpísaní zmluvy príslušné stredisko pristúpi k napojeniu prípojky na verejný vodovod/verejnú kanalizáciu a namontuje vodomer.

·   U novej vodovodnej prípojky hradí žiadateľ: prípojné potrubie s vyhľadávacím vodičom, všetky armatúry a tvarovky vodomernej zostavy, vodomernú šachtu, montážne práce, zemné práce (ak ich nevykoná sám), preplach a dezinfekciu.

·     Náklady spojené s napojením kanalizačnej prípojky na verejnú kanalizáciu a revíznu šachtu hradí stavebník.

·     Vyjadrenie a podmienky v ňom stanovené sú platné v prípade, že žiadosť o vydanie stavebného povolenia bude podaná najneskôr do 09.06.2024, ak stavebník túto lehotu zmešká, je povinný požiadať ZsVS, a.s., o vydanie nového vyjadrenia.

C/ Stanovisko k projektovej dokumentácii pre stavebné konanie vydala Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava, dňa 18.07.2022:

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. súhlasí s vydaním stavebného povolenia pre stavbu: RD a (ďalej len „Stavba“) na pozemku registra C, s parcelným číslom 898/40 v kat. území Jelka, podľa projektovej dokumentácie stavby: Rodinný dom ART BUNGALOV 1673, vypracovanej 05/2022 (Ďalej len „Projektová dokumentácia“),za týchto podmienok:

·     Stavbu je možné pripojiť do distribučnej sústavy spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. po splnení podmienok určených v Zmluve číslo 122182590, v súlade s platným prevádzkovým poriadkom spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. a platnými podmienkami prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., ktoré sú zverejnené na webovom sídle spoločnosti www.zsdis.sk a v platných právnych predpisoch,

·     Stavebník je povinný zrealizovať stavbu podľa predloženej odsúhlasenej projektovej dokumentácie,

·     Stavebník je povinný rešpektovať všetky elektroenergetické zariadenia spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. a ich ochranné pásma v zmysle ustanovení  § 43 Ochranné pásma Zákona o energetike tak, aby nedošlo poškodeniu alebo ohrozeniu prevádzky elektroenergetických zariadení spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s.,

·     V prípade existujúcich podzemných elektroenergetických zariadení v majetku Západoslovenskej distribučnej, a.s., nachádzajúcich sa v záujmovom území stavby je Stavebník povinný pred realizáciou zemných prác požiadať o vytýčenie týchto zariadení a to prostredníctvom vyplnenej Objednávky, ktorú s povinnou prílohou zašle na odberatel@zsdis.sk, alebo poštou na adresu Západoslovenská distribučná, a.s., P.O.BOX 292, 810 00 Bratislava 1 (služba je spoplatnená v zmysle aktuálne platného Cenníka služieb distribúcie elektriny Západoslovenská distribučná, a.s.). Informácie o existencii podzemných káblových vedení môže Stavebník získať po registrácii v aplikácii Geoportál, prístupnej na www.zsdid.sk,

·     Je nutné dodržiavať ochranné pásma všetkých VVN, VN a NN vedení definovaných podľa § 43 Zákona o energetike č. 251/2012 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov, s ktorými osoby a mechanizmy vykonávajúce práce súvisiace so stavebnými prácami danej stavby môžu prísť do styku. Zodpovedná osoba na stavbe je povinná vykonať poučenie (oboznámenie) všetkých osôb vykonávajúcich činnosti, alebo zdržujúcich sa na stavbe o pravidlách bezpečnosti práce v blízkosti VVN, VN a NN vedení,

·     Výkopové práce v ochrannom pásme podzemných káblových vedení budú vykonávané ručne so zvýšenou opatrnosťou,

·     V prípade vykonávania činností v ochrannom pásme a potreby vypnutia vedenia z bezpečnostných dôvodov, Stavebník požiada o vypnutie 30 dní pred plánovaným termínom prác, prostredníctvom vyplnenej Objednávky, ktorú odošle elektronicky na odberatel@zsdis.sk, alebo poštou na adresu Západoslovenská distribučná, a.s., P.O.BOX 292, 810 00 Bratislava 1 (služba je spoplatnená v zmysle aktuálne platného Cenníka služieb distribúcie elektriny Západoslovenská distribučná, a.s.).

Toto stanovisko a podmienky v ňom uvedené sú platné 12 mesiacov od jeho vydania alebo do zániku Zmluvy, podľa toho, ktorá zo situácií nastane skôr.

Toto stanovisko je výlučne stanoviskom spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. ako dotknutého orgánu, pričom nenahrádza stanovisko a vyjadrenie spoločnosti Západoslovenksá distribučná, a.s., ako účastníka konania (ak má spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. v príslušnom konaní aj postavenie účastníka konania).

D/ Záväzné stanovisko Krajského pamiatkového úradu v Trnave list č. KPUTT-2022/888-298/63565/HO zo dňa 27.07.2022 pre územné a stavebné konanie.

Uvedenou stavebnou činnosťou nie sú dotknuté záujmy chránené Krajským pamiatkovým úradom Trnava v zmysle zákona 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov. Postup pri archeologickom náleze určuje § 40 zákona 49/2002 Z.z. a § 127 zákona  50/1976 Zb. (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. Kontakt na oznámenie nálezu: 033/ 2452111.

            Stavba nesmie byť začatá, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť, stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia jeho právoplatnosti nebude stavba začatá.

Toto rozhodnutie je podľa § 70 stavebného zákona záväzné aj pre právnych nástupcov účastníkov konania.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: neboli vznesené.

Odôvodnenie

            Stavebník Volodymyr Kovalenko, bytom Na úvrati 3488/18, 821 04 Bratislava, v zastúpení JUDr. Ing. Andrea Czvedlerová, Prvá ulica 17/132, 931 01 Šamorín, podal dňa 27.07.2022 na Obec Jelka, úsek územného rozhodovania a stavebného poriadku, žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Rodinný dom Bungalov 1673“ v spojenom územnom konaní o umiestnení stavby a stavebnom konaní.

Oznámením číslo OcÚJE-1335/2022 dňa 12.08.2022 stavebný úrad v zmysle ust. § 36 a § 61 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov oznámil začatie stavebného konania a upustil od ústneho pojednávania.

Účastníci konania a dotknuté orgány štátnej správy mohli svoje námietky a stanoviská k predmetu žiadosti uplatniť najneskôr do 7 dní odo dňa doručenia oznámenia, inak sa na ne neprihliadne.

Zo strany účastníkov neboli predložené žiadne námietky.

            Predložená žiadosť bola preto preskúmaná z hľadísk uvedených v § 62 a 63 stavebného zákona a bolo zistené, že umiestnením a uskutočnením stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené či ohrozené záujmy účastníkov konania.

            Dokumentácia stavby spĺňa požiadavky uvedené v § 43b, 43d a 43e stavebného zákona.

Posúdenie stavby si podľa § 63 stavebného zákona vyhradili orgány: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., OZ Galanta, Pázmánya 4, 927 01 Šaľa, Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 81647 Bratislava, Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava a Krajský pamiatkový úrad Trnava, Cukrová 1, 917 01 Trnava.

            Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia na Obecný úrad, úsek územného rozhodovania a stavebného poriadku v Jelke.

                                                                                                                        Ing. Gabriel Kiš

                                                                                                   starosta obce

Príloha pre stavebníka:

 – overená dokumentácia stavby

Doručí sa verejnou vyhláškou:

1.    Juliana Vlahyová, r. Pettenyová, 165, Jelka, SK

2.    Veronika Renczesová, r. Pettenyová, 69, Jelka, SK

3.    Július Petteny, Brno, CZ

4.    Mária Pettenyová, Brno, CZ

5.    Júlia Molnáriová, Vŕbová 317/5, 925 23 Jelka

6.    Erika Molnáriová, Bratislava, SK

Doručí sa:

1.    Volodymyr Kovalenko, Na úvrati 3488/18, 821 04 Bratislava

2.    JUDr. Ing. Andrea Czvedlerová, Prvá ulica 17/132, 931 01 Šamorín

3.    Daniel Szalay, Petőfiho 1163/13, 925 23 Jelka

4.    Zuzana Szalayová, Petőfiho 1163/13, 925 23 Jelka

5.    Ján Farkas, Petőfiho 1165/15, 925 23 Jelka

6.    Monika Farkasová, Petőfiho 1165/15, 925 23 Jelka

7.    Ľudovít Nagy, Ružová dolina 672/28, 925 23 Jelka

8.    Ladislav Molnári, Vŕbová 317/5, 925 23 Jelka

9.    Tibor Takáč, Školská 415/15, 925 23 Jelka

10.  Juliana Lászlová, Školská 417/17, 925 23 Jelka

11.  Mária Koczmanová, Cverglov rad 1018/81, 900 27 Bernolákovo

12.  Mária Wojnarová, Nálepkova 1115/61, 900 27 Bernolákovo

13.  Ladislav Kocman, Kvetná 1776/6, 900 27 Bernolákovo

14.  DAN-FARM s.r.o., Hlavná 65, 930 52 Blahová

15.  POLAGRO, s.r.o., JELKA, Hlavná 1237, 925 23 Jelka

16.  Ing. Arch. Dana Gálová, J. M. Petzvala 1404/10, 924 01 Galanta

17.  EUROLINE SLOVAKIA spol. s r.o., Stará Vajnorská 17/A, P.O.BOX 68, 831 04 Bratislava 3

18.  k spisu

Na vedomie:

1.    Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., OZ Galanta, Pázmánya 4, 927 01 Šaľa

2.    Západoslovenská distribučná a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava

3.    Slovak Telekom a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

4.    Krajský pamiatkový úrad Trnava, Cukrová 1, 917 01 Trnava

5.    Okresný úrad Galanta, katastrálny odbor, Ulica 29. augusta č. 10, 924 01 Galanta – po právoplatnosti

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 36 ods. 4 a § 61 ods. 1 stavebného zákona v znení neskorších predpisov. Toto rozhodnutie musí byť v súlade s § 26 ods. 2 zákona o správnom konaní vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Vyvesené dňa: 22.09.2022

Mellékletek

Leírás

Obec  Jelka  uverejňuje  podľa § 178 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby starostu obce:

Poradové číslo, meno, priezvisko, titul, vek, zamestnanie, názov politickej strany

1.  Maroš Bánoczký, Mgr., 46 r., manažer, nezávislý kandidát

2.  Gabriel Kiš, Ing., 46r., starosta obce, nezávislý kandidát

3.  Imrich Madarász, Mgr., 48 r., SZČO, Národná koalícia / nezávislí kandidáti

4.  Rita Véghová, Mgr., 57 r., vedúca odboru výstavby, nezávislá kandidátka

V Jelke

Dátum: 19.09.2022

————————————–

predseda volebnej komisie

podpis

odtlačok pečiatky obce

Mellékletek

Leírás

Obec  Jelka  uverejňuje podľa § 173 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby do obecného zastupiteľstva podľa jednotlivých volebných obvodov:

Volebný obvod č. 1

Poradové číslo, meno, priezvisko, titul, vek, zamestnanie, názov politickej strany

1.  Štefan Bohony, 58 r., SZČO, Szövetség – Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | Aliancia – Maďari. národnosti. regióny

2.   Richard Hakszer, Mgr., PhD., 45 r., štátny radca, nezávislý kandidát

3.  Róbert Kovács, Ing., 46 r., riaditeľ, Szövetség – Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | Aliancia – Maďari.    národnosti. regióny

4.   Imrich Madarász, Mgr., 48 r., SZČO, Národná koalícia / nezávislí kandidáti

5.   Mária Madarászová, Bc., 42 r., administratívna pracovníčka, Národná koalícia / nezávislí kandidáti

6.   Erik Márton, Mgr., 31 r., SZČO, Szövetség – Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | Aliancia – Maďari. národnosti. regióny

7.   Zoltán Márton, Ing., 33 r., SZČO, Szövetség – Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | Aliancia – Maďari. národnosti. regióny

8.   Emil Maszay, 43 r., SZČO, Szövetség – Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | Aliancia – Maďari. národnosti. regióny

9.  Matilda Némethová, 52 r., laborantka, Szövetség – Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | Aliancia – Maďari. národnosti. regióny

10.  Alžbeta Polomová, 42 r., predavačka, nezávislá kandidátka

11.  Ladislav Ravasz, 50 r., SZČO, Szövetség – Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | Aliancia – Maďari. národnosti. regióny

12.  Tomáš Ruman, Ing., 52 r., technický manažér, Szövetség – Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | Aliancia – Maďari. národnosti. regióny

13.  Zoltán Szabó, 43 r., SZČO, Szövetség – Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | Aliancia – Maďari. národnosti. regióny

14.  Attila Tamás, Bc., 50 r., SZČO, Szövetség – Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | Aliancia – Maďari. národnosti. regióny

15.  Peter Török, 35 r., konateľ, nezávislý kandidát

16. Imrich Tumma, Ing., 46 r., majster výrobného strediska, Szövetség – Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | Aliancia – Maďari. národnosti. regióny

Vo volebnom obvode sa volí 11 poslancov.

V Jelke

Dátum:

19.09.2022

predseda volebnej komisie

podpis

odtlačok pečiatky obce

1) Nehodiace sa prečiarknite (vypustite).

2) Kandidáti sa uvedú v abecednom poradí podľa priezviska.

3) Uvedie sa názov politickej strany, politického hnutia alebo názvy politických strán a politických hnutí tvoriacich koalíciu alebo údaj o tom, že ide o nezávislého kandidáta.