Ugrás a tartalomra

Önkormányzat

A közzétett önkormányzati dokumentumok archívuma Jóka.

Cím

Közzétett

Mellékletek

Leírás

Prítomní: Ing.Gabriel Kiš – starosta obce

Členovia OZ: Bc.Bánoczký M., Bohony Š., Budai I., Mgr.Deák Z., Mgr.PhD. Hakszer R., Kovács J., Mgr. Laurič I., Mgr. Letuseková D., Molnár F., Ing.Ruman T., Török P.

                  

Neplánované zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol Ing. Gabriel Kiš – starosta obce, ktorý konštatoval, že je prítomných 11 poslancov, takže  OZ je uznášania schopné vo všetkých bodoch rokovania. Za členov návrhovej komisie boli zvolení: Kovács J. a Budai I. a za overovateľov zápisnice boli zvolení poslanci Török P. a Mgr.Laurič I.

                  

Pán starosta oboznámil prítomných poslancov s programom rokovania, ktorý bol nasledovný:

1.      Zahájenie

2.      Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

3.      Schválenie programu zasadnutia

4.      Prerokovanie schválenia preklenovacieho úveru na projekt „Revitalizácia skanzenu pri vodnom mlyne v Jelke“

5.      Rôzne: informácie

6.      Diskusia

7.      Návrh uznesenia

8.      Záver        

               

Hlavným bodom neplánovaného zasadnutia bolo prerokovanie prekleňovacieho úveru na projekt „ Revitalizácia skanzenu pri vodnom mlyne v Jelke.“ Pán starosta informoval prítomných, že ide o projekt cezhraničnej spolupráce. Prekleňovací úver bude použitý na úhradu faktúry dodávateľovi stavby revitalizácie skanzenu do  05.02.2019. Výška úveru bude v sume 194 846,51 Eur, čo je 95% zo sumy fatúrovanej za stavebné dielo revitalizáce skanzenu dodávateľom. Obec uhradí zvyšných 5 % z vlastných zdrojov ako spolufinacovanie projektu.


Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo  preklenovací úver na projekt „ Revitalizácia skanzenu pri  vodnom  mlyne v  Jelke“ vo výške  194 846,51 Eur  u bankového subjektu VÚB a.s. Galanta a zabezpečenie prekleňovacieho úveru v sume 194 846,51 Eur vo forme vystavenia blankozmenky obcou a podpísanie dohody o vyplňovacom práve  k blankozmenke.


Ďalej obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť o výmenu prenájmu 1-izbového bytu za 3-izbový byt v bytovom dome- 6b.j. na ulici Hlavnej č. 1353/130 pre Františka Kovácsa ml. a Zuzanu Víghovú s trvalým pobytom Jelka, Hlavná 1353/130.

                
Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo žiadosť, nakoľko žiadatelia  vyhoveli požiadavkám ustanovených  vo VZN  o nájme bytov. 

                 
V diskusii vystúpil p. poslanec  Kovács J., ktorý sa dotazoval ohľadne parkovania pred inkubátorom. Poukázal na nedostatok parkovacích miest pre nájomníkov a navrhol možnosť potenciálneho parkovania  vo dvore Inkubátora.

Pán starosta uviedol, že si už bol obzrieť potenciálny parkovací priestor a je tejto možnosti otvorený. Uviedol, že v najbližšej dobe podnikne kroky na doriešenie tejto problematiky, aby došlo k zlepšeniu parkovacích podmienok pre nájomníkov Inkubátora.


Pán starosta informoval prítomných, že dňa 23.01.2019 s referentkou stavebného úseku Ing. arch. S. Varjú sa zúčastnili v Banskej Bystrici  na informačnom seminári  k výzvam zameraným na „ Zlepšené formy bývania pre obce s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít s prvkami prestupného bývania“ v súlade s plánovaným zapojením sa do projektu prestupného bývania.


Ďalej poslanci jednohlasne schválili zámer výstavby malopodlažných rodinných domov na parcelách 45/22, 46/1, 46/3, 46/4,  47/1, 47/3,  v kat. úz. Nová Jelka pre navrhovateľa: SUPERCOLORS, s.r.o. Jelka, Hlavná 1414/138.

Keďže neboli vznesené iné pripomienky pán starosta poďakoval prítomným za účasť a ukončil neplánované zasadnutie obecného zastupiteľstva.

                                                             U Z N E S E N I A

                            z 1. neplánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva

                                                          v Jelke zo dňa  24.01.2019

 
Obecné zastupiteľstvo v Jelke

s c h v a ľ u j e :

Uznesením pod č. 1 a.,/2019/ NZ OZ-1: preklenovací úver na projekt „ Revitalizácia skanzenu pri vodnom  mlyne v  Jelke“ vo výške  194 846,51 Eur  u bankového subjektu VÚB a.s. Galanta na obdobie 12 mesiacov.


Hlasovalo: 11                 Za: 11                                 Proti : 0                    Zdržal sa: 0

 
Uznesením pod č. 1b.,/2019/NZ OZ-1:: zabezpečenie preklenovacieho úveru v sume 194 846,51 Eur vo forme   vystavenia blankozmenky obcou a podpísanie dohody o vyplňovacom práve  k blankozmenke.

 
Hlasovalo: 11                 Za: 11                                 Proti : 0                    Zdržal sa: 0

Uznesením pod č. 1c.,/2019/NZ OZ-1: výmenu prenájmu 1-izbového bytu za 3-izbový byt v bytovom dome- 6b.j. na ulici Hlavnej č. 1353/130 pre Františka Kovácsa ml. a Zuzanu Víghovú s trvalým pobytom Jelka, Hlavná 1353/130.Hlasovalo: 11                 Za: 11                                 Proti : 0                    Zdržal sa: 0

Uznesením pod č. 1d.,/2019/NZ OZ-1: zámer výstavby malopodlažných rodinných domov na parcelách 45/22, 46/1, 46/3, 46/4, 47/1, 47/3 v kat. úz. Nová Jelka pre navrhovateľa: SUPERCOLORS, s.r.o. Jelka, Hlavná 1414/138.


Hlasovalo: 11                 Za: 11                                 Proti : 0                    Zdržal sa: 0

Overovatelia zápisnice: Mgr. Laurič I.                                     Ing. Gabriel Kiš

                                           Török P.                                                starosta obce


Zapisovateľka: M.Szabóová

Mellékletek

Leírás

Prítomní: Ing. Gabriel Kiš-starosta obce

Členovia OZ:  Bc.Bánoczký M., Bohony Š., Budai I., Mgr.Deák Z., Mgr.PhD.Hakszer R., Kovács J., Mgr.Laurič I., Mgr.Letuseková D., Molnár F., Ing.Ruman T., Török P.

Ďalší prítomní: Mgr.Tomovičová M.

                            viď. podľa prezenčnej listiny

           
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol Ing.Gabriel Kiš – starosta obce, ktorý konštatoval, že je prítomných 11 poslancov, takže OZ je uznášania schopné vo všetkých bodoch rokovania.

Za členov návrhovej komisie boli zvolení: Bc.Bánoczký M.,, Mgr. Laurič. I., Ing. Ruman T. a za overovateľov zápisnice boli určení: Bohony Š., a Kovács J., – jednohlasne.


Program rokovania bol nasledovný:

         1. Zahájenie

               2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

         3. Schválenie programu zasadnutia

         4. Prerokovanie návrhu VZN o miestnych daniach

         5. Prerokovanie návrhu VZN o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným

             stavebným odpadom na území obce Jelka

         6. Úprava rozpočtu miestnej samosprávy obce Jelka a jej rozpočtových  organizácií ku dňu

             31.12.2018 podľa skutočného účtovného stavu.

         7. Návrh plánu kontrolnej činnosti  hlavného kontrolóra obce Jelka na I. polrok   2019

         8. Prerokovanie zapojenia sa do projektu prestupného bývania

         9. Prerokovanie zapojenia sa do projektu komunitného centra

10. Voľba zástupcu starostu

11. Rôzne: žiadosti

                           Informácie

       12. Diskusia

       13. Návrh uznesenia

       14. Záver

Program rokovania bol jednohlasne schválený.

V ďalšom bode obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2018 o miestnych daniach obce Jelka na rok 2019. Dane a poplatky ostávajú nezmenené.

Ďalej OZ prerokovalo VZN o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území obce Jelka. Pán starosta oboznámil prítomných s informáciou od AVE SK odpadové hospodárstvo s. r. o., že nakoľko štátnou reguláciou sa zvyšuje minimálna mzda, tým sa zvyšujú aj náklady na poskytovanie služieb zberu odpadov na rok 2019. Z toho dôvodu sú nútení v roku 2019 pristúpiť k navýšeniu cien vo výške 10 %.

Ďalej informoval prítomných, že výdavky za odvoz a uloženie odpadov za rok 2018 činia 102 416,- Eur a plánované príjmy za smeti od obyvateľstva za rok 2018 činia 72 000,-Eur. Rozdiel je vyše 32 000,- euro, čo obec dopláca za komunálny odpad a každým rokom sa to zvyšuje.

Obecné  zastupiteľstvo jednohlasne schválilo Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2018 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom s tým, že miestny poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad pre každú fyzickú osobu sa zvýši od 01.01.2019 zo 17,50 €/rok na 19,30 €/rok.

Ďalej obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo úpravu rozpočtu miestnej samosprávy obce Jelka a jej rozpočtových organizácií ku dňu 31.12.2018 podľa skutočného účtovného stavu.

V ďalšom bode obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Jelka na I. polrok 2019. Rozsah kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra  je zameraný v zmysle zákona na kontrolu zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom obce. Návrh plánu kontrolnej činnosti tvorí prílohu zápisnice.

Ďalej pán starosta požiadal poslancov o súhlas zapojenia sa obce do projektu prestupného bývania v rámci zameranej na zlepšené formy bývania pre obce s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít s prvkami prestupného bývania s kódom OPLZ-PO6-SC611-2018-2 a s tým spojenými prípravnými činnosťami.

Ďalej pán starosta požiadal poslancov o súhlas zapojenia sa obce do projektu komunitného centra v zameraná na výstavbu a rekonštrukciu komunitných centier – OPLZ-PO6-SC613-2016-2 a s tým spojenými prípravnými činnosťami.

          Ďalej obecné zastupiteľstvo bralo na vedomie oznámenie starostu obce o určení zástupcu starostu obce Mgr. Zoltána Deáka. Pán poslanec poďakoval za dôveru.

V ďalšom bode boli prerokované došlé žiadosti.

Pán starosta informoval prítomných, že žiadosť k zámeru stavby: BEZDOTYKOVÁ RUČNÁ AUTOUMYVÁREŇ od  Františka Molnára, bytom Jelka, Hlavná 1215 už bolo prerokované na zasadnutí OZ.  Obecné zastupiteľstvo žiadalo o predloženie predpísaných vyjadrení v zmysle platného stavebného zákona a vyhlášok. Po predložení chýbajúcich dokladov uvedený zámer navrhli prerokovať komisiou pre rozvoj, usporiadanie obce a výstavbu a následne predložiť návrh pred OZ Jelka. Pán starosta poznamenal, že chýbajúce doklady sú priložené k zámeru, navrhol, aby žiadosť prerokovala odborná komisia a na budúcom plenárnom zasadnutí OZ sa rozhodne o žiadosti.

          Ďalej pán starosta predniesol žiadosť Eriky Kisovej, bytom Jelka, Chrenová 635/ o príspevok na opatrovateľskú službu. Žiada uzatvoriť zmluvu medzi Obcou Jelka a Ružovou záhradou n.o..

Ružová záhrada, n. o. je nezisková organizácia primárne sa zaoberajúca opatrovateľskou činnosťou starších, chorých, alebo inak znevýhodnených osôb. Medzi ich činnosti patrí taktiež ADOS – domáca opatrovateľská služba.

Pán starosta navrhol preveriť  pracovníčkou sociálneho odboru situáciu a možnosti riešenia nepriaznivej situácie žiadateľky. Pán starosta poznamenal, že Obec Jelka nemôže uzatvoriť zmluvu s Ružovou záhradou n.o. ani s iným poskytovateľom sociálnych služieb bez predchádzajúceho súhlasu obecného zastupiteľstva.

Ďalšiu žiadosť sme obdržali od Márii Kuglerovej, bytom Jelka, Trhová 337/25 o pridelenie sociálneho bytu na Hlavnej ul. č. 606. Pán starosta informoval prítomných, že tento byt je už obsadený.

Ďalej pán starosta predložil žiadosť p. Rőth Júliusa o prenájom pozemkov na ul. Vŕbovej oproti jeho rodinného domu. Tento pozemok je vo vlastníctve obce Jelka a pán Rőth dlhé roky  využíval na parkovanie pracovných strojov. Pán starosta informoval prítomných, že v minulosti sa tam riešili  susedské spory a pán Rőth bol vyhostený.  Pán starosta aj poslanci navrhli odročiť žiadosť na budúce zasadnutie obecného zastupiteľstva a žiadali prešetriť súčasný stav-susedské vzťahy. Pán starosta podotkol, že treba zvážiť aj možnosti, či odpredať pozemok, alebo ho dať  do prenájmu.

Ďalej pán starosta požiadal poslancov, aby do konca januára nahlásili členov do jednotlivých komisií.

Pán starosta informoval  prítomných, že v miestnom rozhlase bude vyhlásené, že je prísne zakázané ukladať odpady resp. zriaďovať odpadové skládky na verejných priestranstvách v intraviláne a extraviláne obce. Obec bude prísne pristupovať k znečisťovateľom obce v zmysle VZN o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území obce. Za porušenie tohto nariadenia môže byť uložená pokuta aj fyzickým aj právnickým osobám. Žiada občanov, aby okamžite nahlásili na obecný úrad tie osoby, ktoré videli ukladať smeti v intraviláne alebo v extraviláne obce. Pán starosta poprosil o spoluprácu v tejto veci aj poslancov.

V diskusii prítomní občania- cestujúci  a poslanci prediskutovali problematiku ohľadne nového cestovného poriadku, ktorý bol vydaný začiatkom decembra. Podľa nich cestovný poriadok je nefunkčný aj tým, že zrušili zastávku  Slaná Dolina a Jelčania  musia cestovať cez Veľké Úľany.  Všetky autobusové spoje  premávajú cez Veľké Úľany a nadväznosť autobusových spojov na vlakové spoje tiež je veľmi zlá.

Pán poslanec Mgr. PhD. Hakszer R. informoval prítomných, že  pán starosta a zástupcovia cestujúcej verejnosti sa zúčastnili na rokovaní u BID. / Bratislavská integrovaná doprava./ Boli predložené žiadané zmeny a návrhy zo strany obce Jelka na autobusovú a železničnú osobnú dopravu, avšak našim požiadavkám vôbec nevyhoveli.

Pán starosta prisľúbil pomoc v tejto veci. Bude sa usilovať,  aby sa to zmenilo. Obyvatelia –cestujúci budú oboznámený o možnostiach podpísania petičných hárkov prostredníctvom miestneho rozhlasu.  

Keďže neboli vznesené iné pripomienky a námety pán poslanec Ing. Ruman T. prečítal návrh uznesenia, ktorý bol jednohlasne schválený a prijali sa nasledovné uznesenia.

                                                                                  U Z N E S E N I A

                                    z 1. plenárneho zasadnutia obecného zastupiteľstva

                                                             v Jelke zo dňa 18.12.2018

Obecné zastupiteľstvo v Jelke

schvaľuje:

 Uznesením pod č. 1a.,/2018/OZ-1:

 Všeobecne záväzné nariadenie  o miestnych daniach na rok 2019

Hlasovalo: 11                              Za: 11                    Proti: 0              Zdržal sa: 0

schvaľuje:

Uznesením pod č. 1b.,/2018/OZ-1:

Všeobecne záväzné nariadenie  o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území obce Jelka na rok 2019

Hlasovalo: 11                              Za: 11                    Proti: 0              Zdržal sa: 0

schvaľuje :

Uznesením pod č. 1c.,/2018/OZ-1:

 Úprava rozpočtu miestnej samosprávy obce Jelka a jej rozpočtových organizácií ku dňu 31.12.2018 podľa skutočného účtovného stavu.

 Hlasovalo: 11                              Za: 11                    Proti: 0              Zdržal sa: 0

schvaľuje :

Uznesením pod č. 1d.,/2018/OZ-1:

Návrh plánu kontrolnej činnosti  hlavného kontrolóra obce Jelka na I. polrok  2019

 Hlasovalo: 11                              Za: 11                    Proti: 0              Zdržal sa: 0

schvaľuje:

Uznesením pod č. 1e.,/2018/OZ-1:

Zapojenia sa do projektu prestupného bývania a s tým spojené prípravné úkony

Hlasovalo: 11                              Za: 11                    Proti: 0              Zdržal sa: 0

schvaľuje: Uznesením pod č. 1f.,/2018/OZ-1:    

Zapojenia sa do projektu komunitného centra a s tým spojené prípravné úkony

Hlasovalo: 11                              Za: 11                    Proti: 0              Zdržal sa: 0

berie na vedomie:

oznámenie starostu obce o určení zástupcu starostu obce Mgr. Zoltána Deáka.

                Pán starosta poďakoval všetkým prítomným za účasť, poprial im príjemné prežitie vianočných sviatkov a ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva.

Overovatelia zápisnice: Bohony Š.                                                    Ing.Gabriel Kiš

                                           Kovács J.                                                       starosta obce

Zapisovateľka: Szabóová M.

Mellékletek

Leírás

Prítomní: Ing.Imre Farkas-starosta obce

Členovia OZ: Budai I., Mgr.Deák Z., Görföl I., Mgr.Kántor Rőth I., Ing.Kiš G, Kovácsová B., Ing.Ruman T., Tóth.Š.

Ďalší prítomní: Mgr.Véghová  R. – prednostka úradu

                            Mgr.Tomovičová M.- hlavná kontrolórka obce

                            Mgr.Antal Ladislav

                            a podľa prezenčnej listiny.


Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol Ing. Imre Farkas – starosta obce. Srdečne privítal všetkých prítomných  a poďakoval poslancom za vzájomnú spoluprácu za uplynulé obdobie a poprial im veľa zdravia a úspechov.


Pán starosta vyslovil svoje poďakovanie pani prednostke Mgr. Rite Véghovej, ocenil jej vykonanú a oddanú prácu, poďakoval za spoluprácu pani Mgr. Márie Tomovičovej- hlavnej kontrolórke obce a aj pánovi Š. Tóthovi – zástupcovi starostu obce.


Pán zástupca starostu Š.Tóth  taktiež poďakoval odchádzajúcemu starostovi  Ing. Imre Farkasovi a doterajším poslancom za  spoluprácu za uplynulé obdobie a   poprial im veľa úspechov v práci aj v osobnom živote.


Po určení zapisovateľky – Marty Szabóovej a overovateľov zápisnice Denisy Letusekovej, Mgr a Štefana  Bohonya pán starosta poprosil Mgr.Ladislava Antala, predsedu miestnej volebnej komisie, aby informoval prítomných s výsledkami volieb do orgánov samosprávy obce. Pán Mgr.Antal Ladislav informoval prítomných, že za starostu obce bol zvolený Ing. Gabriel Kiš. Ďalej prečítal zoznam kandidátov, ktorí boli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva v poradí podľa počtu získaných hlasov.

Ďalej informoval prítomných, že nakoľko funkcia starostu obce je nezlučiteľná s funkciou poslanca, pán Ing. Gabriel Kiš sa písomne vzdal mandátu Obecného zastupiteľstva v Jelke. V zmysle § 192 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov ak zanikol mandát poslanca obecného zastupiteľstva, nastupuje ako náhradník,  kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov vo volebnom obvode, v ktorom  zanikol mandát. Náhradníkom za poslanca obecného zastupiteľstva s počtom hlasov 518 sa stal Ing. Tomáš Ruman.

Pán Mgr. Antal Ladislav  zároveň poprial novozvolenému starostovi a poslancom veľa zdravia a úspechov v náročnej práci.


Pán starosta vyzval novozvoleného starostu, aby zložil a so svojim podpisom potvrdil sľub starostu. Po zložení a podpísaní sľubu p. starosta Ing. Imre Farkas zavesil novozvolenému starostovi Ing. Gabrielovi Kišovi insígnie a predseda miestnej volebnej komisie mu odovzdal osvedčenie o zvolení za starostu obce.


Ďalej už novozvolený starosta vyzval jednotlivých poslancov v abecednom poradí na zloženie sľubu. Novozvolení poslanci obecného zastupiteľstva  menovite: Bc. Maroš Bánoczký, Štefan Bohony, Igor Budai, Mgr. Zoltán Deák, Mgr.Richard Hakszer, Jozef Kovács, Mgr.Ivan Laurič, Mgr. Denisa Letuseková, František Molnár, Ing. Tomáš Ruman, Peter Török zložili a podpísali zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva a pán Mgr. Antal Ladislav im odovzdal osvedčenia o zvolení za poslanca OZ.   

 
Z radov poslancov  Štefan Bohony,  Igor Budai, Mgr. Zoltán Deák, Mgr. Richard Hakszer, František Molnár a Ing. Tomáš Ruman zložili zákonom predpísaný sľub aj v maďarskom jazyku.

Potom nasledoval slávnostný príhovor starostu obce, ktorý vyslovil svoje poďakovanie všetkým občanom , ktorí mu dôverovali, za hlasy a prejavil vôľu byť starostom každého jedného občana obce Jelka , slúžiť im bez ohľadu na ich národnostnú, politickú a náboženskú príslušnosť.

Vyjadril svoje poďakovanie odchádzajúcemu starostovi a doterajším poslancom, členom jednotlivých komisií  za odvedenú prácu.

Poukázal na to, že v krátkej budúcnosti budú vypracované rôzne projekty, má veľa plánov na získanie dotácií. Zdôraznil potrebu, aby poslanci všetci ťahali jedným smerom na úspešnej ceste. Očakáva spoluprácu, nápady, ochotu, toleranciu.


Po príhovore novozvoleného starostu nasledovalo schválenie programu OZ, ktorý bol nasledovný:

 1.  
 • Voľba návrhovej komisie
 • Návrh na zriadenie komisií pri OZ a voľba ich predsedov a tajomníkov
 • Návrh na schválenie sobášiacich
 • Návrh na určenie platu starostu obce
 • Diskusia
 • Záver
 • Program rokovania bol jednohlasne schválený.

Potom nasledovala voľba členov návrhovej komisie. Za členov návrhovej komisie  jednohlasne boli určení Mgr. Ivan Laurič a Ing. Tomáš Ruman .

Pán starosta informoval prítomných, že podľa Štatútu obce Jelka obecné zastupiteľstvo má zriadiť nasledovné komisie:

a., komisia pre verejnú bezpečnosť

b., komisia pre mládež, šport a školstvo

c., komisia pre rozvoj, usporiadanie obce a výstavbu

d, komisia pre regionálny rozvoj a finančné hospodárstvo

e., komisia pre sociálne veci

f., komisia pre ochranu životného prostredia

g., komisia pre kultúru a spoluprácu so spoločenskými organizáciami


Ďalej informoval prítomných, že každá komisia sa skladá z predsedu komisie, tajomníka a členov komisie. Prečítal návrh, ktorý bol konzultovaný s poslancami.

Pán starosta dal odsúhlasiť predsedov a tajomníkov jednotlivých komisií:


a., komisia pre verejnú bezpečnosť – predseda: Mgr. Ivan Laurič

                                                                      tajomník: Štefan Bohony

Hlasovalo: 11                      Za:11                  Proti: 0                    Zdržal sa: 0    


b., komisia pre mládež, šport a školstvo – predseda: Mgr. Zoltán Deák

                                                                           tajomník:

 Hlasovalo: 11                      Za:11                  Proti: 0                    Zdržal sa: 0    

c., komisia pre rozvoj, usporiadanie obce a výstavbu – predseda: Ing.Tomáš Ruman

                                                                                                  tajomník: Jozef Kovács

Hlasovalo: 11                      Za:11                  Proti: 0                    Zdržal sa: 0    

d., komisia pre regionálny rozvoj a finančné hospodárstvo: predseda: Mgr.Richard Hakszer

                                                                                                          tajomník: Peter Török

Hlasovalo: 11                      Za:11                  Proti: 0                    Zdržal sa: 0    

e., komisia pre sociálne veci: predseda: Mgr. Denisa Letuseková

                                                    tajomník: František Molnár

Hlasovalo: 11                      Za:11                  Proti: 0                    Zdržal sa: 0    


f., komisia pre ochranu životného prostredia: predseda: Jozef Kovács

                                                                                  tajomník: Štefan Bohony

Hlasovalo: 11                      Za:11                  Proti: 0                    Zdržal sa: 0    


g., komisia pre kultúru a spoluprácu so spoločenskými organizáciami: predseda: Igor Budai

                                                                                                         podpredseda: Bc.Maroš Bánoczký

Hlasovalo: 11                      Za:11                  Proti: 0                    Zdržal sa: 0    

Potom nasledovalo určenie osôb z radov poslancov na poverenie vykonávania sobášnych a pohrebných obradov. Obecné zastupiteľstvo na vykonávanie sobášnych a pohrebných obradov poverilo z radov obecného zastupiteľstva p. poslanca Igora Budaiho p. poslankyňu Mgr. Denisu Letusekovú.


V ďalšom bode obecné zastupiteľstvo prerokovalo plat starostu obce.

Pán starosta naznačil, že tarifný plat starostu sa určí na základe priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve za predchádzajúci kalendárny rok a násobku podľa počtu obyvateľov / od 3001 – 5000 –koeficient je 2,41 /.

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z. z. § 5 ods.2 o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 07.12.2018 hrubý plat starostu v celkovej sume 2 300,- Euro.


V diskusii vystúpila p. Marta Szabóová, ktorá tlmočila pozvanie predsedu a vedenia MO Csemadoku v Jelke na slávnostný program z príležitosti 40. výročia založenia Jelčianskeho folklórneho tanečného súboru, ktorý sa uskutoční dňa 15.12.2018 o 18,00 hod. v Kultúrnom dome v Jelke.


Keďže neboli vznesené iné pripomienky pán Ing.Tomáš Ruman prečítal návrh uznesenia OZ, ktorý bol jednohlasne schválený a prijali sa nasledovné uznesenia.

                                                            U Z N E S E N I A

    z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva  obce Jelka

                                                        zo dňa 07.12.2018

Obecné zastupiteľstvo na svojom ustanovujúcom zasadnutí prerokovalo:Informáciu o výsledkoch voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstvaNávrh na zriadenie komisií pri OZ , voľba  predsedov a tajomníkov komisií.Návrh na schválenie sobášiacichNávrh na učenie mesačného platu starostu obce

Programový bod č.1. – Informácia o výsledkoch voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva

Obecné zastupiteľstvo v Jelkeberie na vedomie

Uznesením pod č. 1.,/2018/OZ-ustanovujúce:výsledky voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstvavystúpenie novozvoleného starostukonštatuje:

Uznesením pod č. 2.,/2018/OZ-ustanovujúce:novozvolený starosta obce   Ing.Gabriel Kiš   zložil zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstvanovozvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva:

 1. Maroš Bánoczký, Bc.
 2. Štefan Bohony
 3. Igor Budai
 4. Zoltán Deák, Mgr.
 5. Richard Hakszer, Mgr.
 6. Jozef Kovács
 7. Ivan Laurič, Mgr.
 8. Denisa Letuseková, Mgr.
 9. František Molnár
 10. Tomáš Ruman, Ing.
 11. Peter Török

Programový bod č. 2. – Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, voľba predsedov  a tajomníkov komisií

 Obecné zastupiteľstvo v Jelke v zmysle Štatútu obce Jelka zo dňa 15.10.2018

        Zriaďuje:

        Uznesením pod č. 3.,/2018/OZ-ustanovujúce: nasledovné komisie: 

        a., Komisia pre verejnú bezpečnosť

       b., Komisia pre mládež, šport a školstvo

       c., Komisia pre rozvoj, usporiadanie obce a výstavbu

       d., Komisia pre regionálny rozvoj a finančné hospodárstvo

       e., Komisia pre sociálne veci

       f., komisia pre ochranu životného prostredia

       g., Komisia pre kultúru a spoluprácu so spoločenskými organizáciami

 volí:

Uznesením pod č. 4.,/2018/OZ-ustanovujúce:

a.,    predsedov a tajomníkov komisíí     

1. Komisia pre verejnú bezpečnosť: predseda: Mgr.Ivan Laurič

                                                                      tajomník: Štefan Bohony

 Hlasovalo: 11                      Za:11                  Proti: 0                    Zdržal sa: 0    


2.Komisia pre mládež, šport a školstvo: predseda: Mgr. Zoltán Deák

                                                                         tajomník:

Hlasovalo: 11                      Za:11                  Proti: 0                    Zdržal sa: 0    


3.Komisia pre rozvoj, usporiadanie obce a výstavbu: predseda: Ing.Tomáš Ruman

                                                                                                  tajomník: Jozef Kovács

Hlasovalo: 11                      Za:11                  Proti: 0                    Zdržal sa: 0    


4.Komisia pre regionálny rozvoj a finančné hospodárstvo: predseda: Mgr.Richard Hakszer

                                                                                                          tajomník: Peter Török

Hlasovalo: 11                      Za:11                  Proti: 0                    Zdržal sa: 0    


5.Komisia pre sociálne veci: predseda: Mgr. Denisa Letuseková

                                                    tajomník: František Molnár

Hlasovalo: 11                      Za:11                  Proti: 0                    Zdržal sa: 0    


6.Komisia pre ochranu žvivotného prostredia: : predseda: Jozef Kovács

                                                                                  tajomník: Štefan Bohony

Hlasovalo: 11                      Za:11                  Proti: 0                    Zdržal


7.Komisia pre kultúru a spoluprácu so spoločenskými organizáciami: predseda: Igor Budai

                                                                                                         podpredseda: Bc.Maroš Bánoczký

Hlasovalo: 11                      Za:11                  Proti: 0                    Zdržal sa: 0    

Programový bod č. 3. – Návrh na schválenie sobášiacich.


Obecné zastupiteľstvo v Jelke

Poveruje:

Uznesením pod č. 5.,/201//OZ-ustanovujúce:

Poslancov z radov obecného zastupiteľstva v Jelke vykonávať sobášne obrady a zároveň aj vykonávať pohrebné obrady:   Igora Budaiho

                                Mgr. Denisu Letusekovú

Hlasovalo: 11                      Za:11                  Proti: 0                    Zdržal sa: 0    

Programový bod č. 4.

Obecné zastupiteľstvo v Jelke

Určuje:

Uznesením pod č. 6.,/2018/OZ-ustanovujúce:

V súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z.z. § 5 ods. 2 o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov  s účinnosťou od 07.12.2018 hrubý plat starostu v celkovej sume    2 300 ,-Eur.

Hlasovalo: 11                      Za:11                  Proti: 0                    Zdržal sa: 0    

Pán starosta poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva.

Overovatelia zápisnice: Š.Bohony                                                               Ing.Gabriel Kiš

                                           Mgr. D. Letuseková                                                starosta obce

Zapisovateľka: M.Szabóová

Mellékletek

Leírás

Prítomní: Ing.Imre Farkas-starosta obce

Členovia OZ: Budai I., Mgr.Deák Z., Görföl I., Ing. Kiš G. Ing.Ruman T., Ing.Szabóová E.

            Mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol Ing.Imre Farkas-starosta obce, ktorý konštatoval, že je prítomných 6 poslancov, takže OZ je uznášania schopné vo všetkých bodoch rokovania. Za členov návrhovej komisie boli zvolení: Ing.Kiš G. a Budai I., za overovateľov zápisnice boli zvolení poslanci Mgr.Deák Z. a Görföl I.

             
Pán starosta oboznámil prítomných poslancov s programom rokovania, ktorý bol nasledovný:

1.      Zahájenie

2.      Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

3.      Schválenie programu zasadnutia

4.      Prerokovanie vyplácania nevyčerpanej dovolenky starostu obce Jelka za rok 2018 v decembrovej výplate.

5.      Rôzne

6.      Návrh uznesenia

7.      Záver

Hlavným bodom mimoriadneho zasadnutia bolo prerokovanie vyplácania nevyčerpanej dovolenky  starostu obce Jelka za rok 2018. Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo vyplácanie nevyčerpanej dovolenky starostu obce Jelka za rok 2018 v decembrovej výplate.

            Keďže neboli vznesené žiadne pripomienky pán Ing. Gabriel Kiš prečítal návrh uznesenia, ktorý bol jednohlasne schválený a prijalo sa nasledovné uznesenie.

                                                U Z N E S E N I E

                   z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Jelke    

                                              zo dňa 20.11.2018      
  

Obecné zastupiteľstvo v Jelke

  s c h v a ľ u j e :

 Uznesením pod č.M4.,/2018/MOZ-4: vyplatenie nevyčerpanej dovolenky starostu obce Jelka Ing. Imre Farkasa za rok 2018 v decembrovej výplate roku 2018.

Pán starosta poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva.

Overovatelia zápisnice: Mgr.Deák Z.                                       Ing.Imre Farkas

                                  Görföl I.                                               starosta obce

Mellékletek

Leírás

Prítomní: Ing. Imre Farkas

Členovia OZ: Budai I., Mgr.Deák Z., Görföl I., Ing. Kiš G., Kovácsová B., Oros Zs., Ing.Ruman T., Ing.Szabóová E., MA. Szüllő A., Tóth Š.

Ďalší  prítomní: Mgr.Véghová R. – prednostka úradu

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol Ing. Imre Farkas- starosta obce, ktorý konštatoval, že je prítomných 10 poslancov, takže OZ je uznášania schopné vo všetkých bodoch rokovania.

Za členov návrhovej komisie boli zvolení:  Ing. Kiš G. a Görföl I.  a za overovateľov zápisnice boli určení poslanci   Kovácsová B. a Ing. Szabóová E.      
       .

Pán starosta oboznámil poslancov s programom rokovania, ktorý bol nasledovný:

1.Zahájenie

2.Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

3.Schválenie programu zasadnutia

4.Správa o činnosti

5. I. úprava rozpočtu 2018 –prerokovanie návrhu

6. Prerokovanie návrhu rozpočtu na roky 2019-2021

7. Rôzne: žiadosti

                  Informácie

8. Návrh uznesenia

9. Záver

 Predložený program bol jednohlasne schválený.

V zmysle programu pán starosta predniesol poslancom správu o činnosti od posledného plenárneho zasadnutia.

Dňa 1.8.2018 – sa uskutočnil reportáž s  TV KREA o projekte „ Revitalizácia skanzenu pri vodnom mlyne v Jelke.“pri malom Dunaji.

            Začali sa  opravy miestnych komunikácií / odstránenie výtlkov /.

Od 7.8.2018 –  sú kontrolné dni v dvojtýždňových intervaloch  /utorok/ ohľadne   SKANZEN-u

 pri Malom Dunaji.

Pán starosta informoval prítomných, že prebieha postupné vyplácanie finančnej pomoci obce Jelka pre Alojza Dubána ml. na obnovu zhoreného domu / strechy/ podľa predložených daňových dokladov. 

Dňa 17.8.2018  boli zabezpečené nástroje a predmety pre DHZ Jelka – z dotácie DPO SR./ 5 tis.Eur/

Dňa 21.8.2018 bolo mimoriadne zasadnutie OZ na ktorom obecné zastupiteľstvo schválilo Zmluvu o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby bezodplatne. Ide o zvýšenie kapacity rozvodu NN na ul.  Nová Jelka a ul. Kostolná – vybudovanie nového elektroenergetického zariadenia –podzemné káblové NN /1kV/z trafostanice na ul. Nová cesta k Rímskokatolíckemu kostolu.

Dňa 22.8.2018 – účasť starostu obce a Mgr. Richarda Hakszera na rokovaní  v BID / Bratislavská integrovaná doprava/ v budove BSK. Účasť všetkých obcí a miest spadajúcich pod BID.

V mesiaci august sme obdržali trestné oznámenie na uložené odpady pri hnojisku smerom na Hurbanovu Ves. Pán starosta informoval prítomných, že sme dostali upovedomenie od policajného zboru Jelka o začatí trestného stíhania na obvineného pre prečin neoprávneného nakladania s odpadmi. Pán Ing. Kiš sa pýtal na to, či obec požiadala o náhradu za odvezený odpad. Pani prednostka poznamenala, že to bolo vyriešené.

V mesiaci september 2018 sa uskutočnila  výmena umelého povrchu multifunkčného  ihriska v areáli ZŠ + oprava podlažia. Celkové náklady obce činili  vyše 15 tis. Eur.

Prebieha reštaurovanie exponátov do skanzenu na priestranstve vedľa pošty pod dohľadom Vlastivedného múzea v Galante.

Dňa 11.9.2018 –  starosta obce a zástupcovia cestujúcej verejnosti Mgr. Richard Hakszer a pani Mária Hamerliková sa zúčastnili na rokovaní u BID. Boli predložené žiadané zmeny a návrhy zo strany obce Jelka na  autobusovú a železničnú osobnú dopravu.

Dňa 13.9.2018 bol vykonaný odchyt túlavých psov v počte 6 ks.

 Ďalej prebieha  oprava vonkajších rozvodov a zariadení miestneho rozhlasu.

Dňa 18.9.2018 bolo mimoriadne zasadnutie OZ –schválenie vstupu obce Jelka do výzvy MV SR s názvom: Miestne občianske poriadkové služby v obciach s prítomnosťou MRK“.

Bola podaná žiadosť o nenávratný finančný príspevok  na „ Vytvorenie miestnej občianskej poriadkovej služby v obci Jelka.“

Dňa 25.9.2018 – pán starosta sa zúčastnil na školení CO v Kráľovom Brode.

Dňa 27.9.2018 sa uskutočnila spomienková slávnosť na udalosti z rokov 1947 – 1948. Násilné vysídlenie jelčanov do Maďarska – resp. odsun – deportovanie jelčanov na nútené práce do Čiech a Moravy.

V mesiaci október prebiehalo  štiepkovanie – drvenie zeleného odpadu na zbernom dvore a jeho následný odvoz. Odniesli 5 kamiónov zeleného odpadu.


Ďalej pán starosta informoval prítomných o stave rozostavanosti stavby“ Revitalizácia skanzenu pri vodnom mlyne v Jelke“  a upozornil aj na potrebu vybavovania preklenovacieho úveru na úhradu faktúry po ukončení a odovzdaní stavby. Finančné prostriedky vo výške 95% po kontrole riadiacim orgánom budú refundované obci.


Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo preklenovací úver na projekt „ Revitalizácia skanzenu pri vodnom mlyne v Jelke“  vo výške do 230 tis. Eur u bankového subjektu VÚB, a. s. Galanta na obdobie 12 mesiacov.


Ďalej OZ jednohlasne schválilo zabezpečenie preklenovacieho úveru v sume do 230 tis. Eur vo forme vystavenia blankozmenky obcou a podpísanie dohody o vyplňovacom práve k blankozmenke.


V ďalšom bode obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo finančnú podporu vo výške 1 000 Eur pre Základnú školu Lipóta Gregorovitsa s vyučovacím jazykom maďarským v Jelke na usporiadanie Spomienkového týždňa Lipóta Gregorovitsa.


Ďalej obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh pre vysporiadanie vlastníckych vzťahov. Novovytvorené pozemky s parc. č. 434/7 vo výmere 502 m2 sú vo vlastníctve Márie Turániovej , bytom Jelka,  Jany Dianovej, bytom Bratislava, Dany Kováčovej,  bytom  Bratislava a  Márie Fodorovej, bytom Zálesie a pozemky s parc. č. 436/6 vo výmere 70 m2 sú vo vlastníctve Petra Farkasa a Kataríny Farkasovej, obidvaja bytom Jelka. Pozemky sú oplotené, nachádzajú sa  v areáli MŠ Jelka, pod zastavanými stavbami vo vlastníctve Obce Jelka vrátane priľahlej plochy, ktorá svojim umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou. Pozemky používala Materská škola a Obec Jelka 42 rokov a vlastníci počas tohto obdobia platili daň z pozemkov.


OZ jednohlasne schválilo kúpu novovytvorených KN „C“ pozemkov s parc. č 436/6 – záhrada o výmere 70 m2 a s parc.č. 434/7 – záhrada o výmere 502 m2 do vlastníctva Obce Jelka. . Pozemky boli vytvorené geometrickým plánom č.101/2016 zo dňa 25.07.2018 , odsúhlasený Okresným úradom v Galante, katastrálnym odborom  dňa 31.07.2018 pod č. 959/2018.

Pozemky boli ohodnotené znalcom.

Navrhnutá predajná cena za uvedené parcely bola navrhnutá vlastníkmi pozemkov  za 15,00 Eur/m2, t.j.   8580,00 Eur za 572 m2. 

Kúpna cena za uvedené pozemky je odsúhlasená na 15,00 Eur/m2, t.j.   8580,00 Eur za 572 m2 v súlade s navrhnutou cenou.  

Obecné zastupiteľstvo schválilo kúpu pozemkov z dôvodu odkúpenia pozemkov zastavaných stavbami vo vlastníctve Obce Jelka vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou.

Ďalej nasledovalo prerokovanie návrhu I. úpravy rozpočtu za rok 2018. Pani prednostka úradu informovala prítomných, že I. úprava rozpočtu bola prekonzultovaná poslancami na pracovnej porade dňa 16.10.2018. Došlé faktúry ku dňu 18.10.2018 boli zapracované do úpravy ako aj výdavky na odkúpenie pozemku pri MŠ Jelka.


OZ jednohlasne schválilo I. úpravu rozpočtu za rok 2018.


V rámci návrhu rozpočtu na rok 2019 boli preverené výdavky na MŠ Jelka, boli vysvetlené jednotlivé položky.


Obecné zastupiteľstvo  jednohlasne schválilo rozpočet na roky 2019 a bralo na vedomie rozpočet na roky 2020-2021.

Ďalej obecné zastupiteľstvo jednohlasne súhlasilo s predajom novovytvoreného pozemku s parc. č. 362/4- zastavaná plocha vo výmere 56 m2 v k. ú. Jelka pre Janu Deákovú, bytom Jelka, Štermenská 1339/63. Pozemok bol ohodnotený znalcom. Predajná cena uvedeného pozemku je odsúhlasená na 12,00 Eur/m2, t.j. 672,00 Eur za 56 m2.


Ďalej obecné zastupiteľstvo bralo na vedomie predloženú žiadosť k zámeru stavby: BEZDOTYKOVÁ RUČNÁ AUTOUMYVÁREŇ od Františka Molnára, bytom Jelka, Hlavná 1215. OZ žiada o predloženie predpísaných vyjadrení v zmysle platného stavebného zákona  a vyhlášok. Po predložení chýbajúcich dokladov uvedený zámer bude prerokovaný komisiou pre rozvoj, usporiadanie obce a výstavbu a následne predložený návrh pre OZ Jelka.


Taktiež OZ bralo na vedomie návrh manželov, Alici  a Zoltána Andrásiho na riešenie nájomných vzťahov, k odčleneným častiam pozemkov s parc.č. 79/3 a 79/8 v kat. úz. Jelka, na ktorých sú  vybudované inžinierske siete – vodovodné a kanalizačné rozvody a merné stojany. Obecné zastupiteľstvo žiada predložiť geometrický plán s vyznačením  odčlenených častí od horeuvedených pôvodných pozemkov s vyznačením  skutočného realizovaného oplotenia.  Po predložení  geometrického plánu OZ  môže ďalej posudzovať predloženú žiadosť. 


Keďže neboli vznesené iné pripomienky a námety pán poslanec Ing.Kiš G. prečítal návrh uznesenia, ktorý bol jednohlasne schválený a prijali sa nasledovné uznesenia.UZNESENIA

zo 4. plenárneho zasadnutia obecného zastupiteľstva
v Jelke zo dňa 18.10.2018

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V JELKE

1. schvaľuje :

 Uznesením pod č. 14a.,/2018/OZ-4: Prvú úpravu rozpočtu na rok 2018

Hlasovalo: 10                        Za: 10                Proti: 0                Zdržal sa:

 2.schvaľuje:

Uznesením pod č. 14b.,/2018/OZ-4: Rozpočet na roky 2019 a berie na vedomie rozpočet na roky 2020-2021.

 Hlasovalo: 10                        Za: 10                Proti: 0                Zdržal sa:

3a/ schvaľuje:

Uznesením pod č.14c.,/2018/OZ-4:

            Obec Jelka  ako vlastník pozemku KN“E“ s parc.č.1176/2 v kat. úz. Jelka , zapísaný  v LV č. 3636, zastavaná plocha a nádvorie  o celkovej výmere 56 m2  súhlasí s predajom novovytvoreného pozemku s parc. č. 362/4 – zastavaná plocha – o výmere 56 m2 ,  v k.ú. Jelka pre Janu Deákovú, bytom Jelka , Štermenská 1339/63.  Novovytvorený pozemok  KN“C“ s parc. č. 362/4 vznikol odčlenením od pôvodného  pozemku KN“E“ s parc.č.1176 ,   geometrickým plánom č.  13-09/2009,  vyhotoveného dňa 25.11.2009  a úradne overenou  Správou katastra v Galante dňa 04.01.2010 pod č. 1689/2009.

Pozemok bol ohodnotený znalcom. Predajná cena uvedeného pozemku je odsúhlasená na 12,00 Eur/m2, t.j. 672,00 Eur za 56 m2. 

Hlasovalo: 10                        Za: 10                Proti: 0                Zdržal sa:

3b/ Obecné zastupiteľstvo schválilo

Uznesením pod č. 14d.,/2018/OZ-4: prevod z dôvodu prevodu pozemku zastavaných stavbami vo vlastníctve nadobúdateľky vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou.

Hlasovalo: 10                        Za: 10                Proti: 0                Zdržal sa:

3c/ Obecné zastupiteľstvo odsúhlasilo

Uznesením pod č. 14e.,/2018/OZ-4:  spôsob odpredaja nehnuteľností v zmysle § 9 ods.2 písm. a/ zákona č. 138/1991 Zb.  ako aj predaj  nehnuteľností v zmysle § 9 ods.2 písm. c/.

Hlasovalo: 10                        Za: 10                Proti: 0                Zdržal sa:

4a/ schvaľuje

Uznesením pod č. 14f.,/2018/OZ-4:

            Kúpu novovytvorených KN „C“ pozemkov s parc. č 436/6 – záhrada o výmere 70 m2 a s parc.č. 434/7 – záhrada o výmere 502 m2 do vlastníctva Obce Jelka. . Pozemky boli vytvorené geometrickým plánom č.101/2016 zo dňa 25.07.2018 , odsúhlasený Okresným úradom v Galante, katastrálnym odborom  dňa 31.07.2018 pod č. 959/2018.

Pozemky boli ohodnotené znalcom.

Navrhnutá predajná cena za uvedené parcely bola navrhnutá vlastníkmi pozemkov  za 15,00 Eur/m2, t.j.   8580,00 Eur za 572 m2. 

Kúpna cena za uvedené pozemky je odsúhlasená na 15,00 Eur/m2, t.j.   8580,00 Eur za 572 m2 v súlade s navrhnutou cenou.  

Hlasovalo: 10                        Za: 10                Proti: 0                Zdržal sa:

4b/ Obecné zastupiteľstvo schválilo

Uznesením pod č. 14g.,/2018/OZ-4: kúpu pozemkov z dôvodu odkúpenia pozemkov zastavaných stavbami vo vlastníctve Obce Jelka vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou.

Hlasovalo: 10                        Za: 10                Proti: 0                Zdržal sa:

5/ berie na vedomie  uznesením pod č.       

Predloženú žiadosť  k zámeru stavby: BEZDOTYKOVÁ RUČNÁ  AUTOUMYVÁREŇ žiadame o predloženie  predpísaných  vyjadrení v zmysle platného stavebného zákona a vyhlášok. Po predložení chýbajúcich dokladov uvedený zámer bude prerokovaný komisiou pre rozvoj, usporiadanie obce a výstavbu a následne predložený návrh pre OZ Jelka.

6/ berie na vedomie  uznesením pod č.       

Návrh manželov : Alici  a Zoltána Andrásiho na riešenie nájomných vzťahov, k odčleneným častiam pozemkov s parc. č. 79/3 a 79/8 v kat. úz. Jelka, na ktorých sú  vybudované inžinierske siete – vodovodné a kanalizačné rozvody a merné stojany. Obecné zastupiteľstvo žiada predložiť geometrický plán s vyznačením  odčlenených častí od horeuvedených pôvodných pozemkov s vyznačením  skutočného realizovaného oplotenia.  Po predložení  geometrického plánu OZ  môže ďalej posudzovať predloženú žiadosť. 

                Pán starosta poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva.

Overovatelia zápisnice: Kovácsová B.                                               Ing.Imre Farkas

              Ing.Szabóová E.                                      starosta obce

Zapisovateľka: Szabóová M.

Mellékletek

Leírás

Prítomní: Ing.Imre Farkas – starosta obce

Členovia OZ: Budai I., Mgr.Deák Z., Görföl I., Ing. Kiš G., Kovácsová B., Ing. Ruman T., Ing.Szabóová E.,

                        MA. Szüllő A., Tóth Š

Ďalší prítomní: Mgr. Rita Véghová – prednostka úradu

               
Mimoriadne zasadnutie otvoril a viedol Ing. Imre Farkas – starosta obce, ktorý konštatoval, že je prítomných 9 poslancov, takže OZ je uznášania schopné vo všetkých bodoch rokovania. Za členov návrhovej komisie boli zvolení: Ing. Kiš G., a Budai I., za overovateľov zápisnice boli určení poslanci: Görföl I. a Kovácsová B.

                
Hlavným bodom mimoriadneho zasadnutia bolo schválenie vstupu obce Jelka do výzvy MV SR s názvom: Miestne občianske poriadkové služby v obciach s prítomnosťou MRK – marginalizovaných komunít, predovšetkým Rómov v obci Jelka, schválenie 5%-nej spoluúčasti a rozšírenie PHSR o túto aktivitu.


Pán starosta informoval poslancov, že táto výzva MV SR vyšla dňa 31.08.2018. Je to operačný program ľudské zdroje. Jedná sa o refundáciu mzdových nákladov, odvodov  za prijatých  8 zamestnancov za minimálnu mzdu  a pracovných pomôcok na obdobie 24 mesiacov. Celková čiastka činí 200 000 eur z toho 5% ako spoluúčasť financuje obec. Termín na odovzdanie žiadosti o nenávratné finančné prostriedky je 21.09.2018.

               
Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo doplnenie PHSR obce Jelka  o zlepšenie situácie marginalizovaných skupín, o zvýšenie finančnej gramotnosti, zamestnateľnosti a zamestnanosti marginalizovaných komunít, predovšetkým Rómov v obci Jelka, o zlepšenie verejnej bezpečnosti a o vytvorenie miestnej občianskej hliadky –Jelka.


Ďalej OZ jednohlasne schválilo predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok  s názvom “ Miestna občianska poriadková služba v obci Jelka“ na SO v rámci výzvy s kódom: OPLZ-PO5-2018-1.

Ďalej poslanci jednohlasne schválili spolufinancovanie tohto projektu vo výške min. 5% z celkových oprávnených nákladov.


Ďalej pán starosta navrhol odsúhlasiť vymenovanie súčasného člena DHZ Jelka Jozefa Kvardu, nar. 26.07.1976 bytom Jelka, ul. Novojelčanská 1306/17 štatutárom obce Jelka za veliteľa DHZ Jelka.

S týmto návrhom obecné zastupiteľstvo jednohlasne súhlasilo.


Ďalej pán starosta predniesol prítomným poslancom žiadosť  miestnej organizácie CSEMADOK-u v Jelke o finančnú dotáciu. Tanečný súbor miestnej organizácie CSEMADOK-u v Jelke v tomto roku oslavuje 40. výročie založenia  súboru. Z tejto príležitosti dňa 15. decembra 2018 v Kultúrnom dome v Jelke predstavia nový slávnostný program. Finančnú dotáciu žiadajú na zhotovenie tradičných krojových kostýmov.

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo finančnú dotáciu pre tanečný súbor m

iestnej organizácie CSEMADOK-u v Jelke  na zhotovenie tradičných krojových vo výške 4 000,-Eur. Uvedené krojové kostýmy sú pre tanečný súbor CSEMADOK-u zásluhou,  ktorého sa zachovávajú starodávne miestne ľudové tradície.

               
Ďalej obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť o odkúpenie pozemkov vo vlastníctve Obce Jelka od Anikó Bánoczkej, bytom Veľké Úľany, Š.Majora 1447/85.

Pani prednostka úradu Mgr.R.Véghová informovala prítomných, že tieto pozemky sú v celosti vedené na LV č. 1301 v k. ú Jelka a to pozemky registra KN „C“

s parc.č. 336/7 zastavaná plocha vo výmere 6 m2

s parc.č. 336/8 zastavaná plocha vo výmere 2 m2

s parc.č. 336/9 zastavaná plocha vo výmere 24 m2.

 Celková výmera pozemkov je 32 m2. Pozemky s parc.č. 336/7 a 336/8 sa  nachádzajú pod stavbami prislúchajúcimi ako príslušenstvo k rodinnému domu so súp.č. 518 a pozemok s parc.č. 336/9 je oplotený k pozemku s parc.č. 338/1 v kat.úz. Jelka.

Pozemok bol ohodnotený znalcom. Predajná cena uvedených pozemkov je odsúhlasená na 21,50 Eur/m2.

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne  schválilo odpredaj pozemkov vo vlastníctve obce Jelka pre Anikó Bánoczký za 21,50Eur/m2 t.j. za celkovú plochu predajnú 32 m2 za 688 Eur. 


Pán poslanec MA.Szüllő A. poznamenal, že DHZ v Jelke požiadal obec  o výmenu veľkých vstupných brán do Požiarnej zbrojnice. Informoval, že ako a kedy to bude vyriešené. Pán starosta k tomu dodal, že v roku 2019 pridelené finančné prostriedky pre DHZ budú využité na tento účel.


Pán starosta informoval prítomných, že dňa 27.09.2018 v Kultúrnom dome v Jelke so začiatkom o 18,30 hod sa bude konať  spomienková slávnosť na česť vysídlených a deportovaných občanov našej obce. Dňa 28.09.2018 v kultúrnom dome v Jelke so začiatkom o 18,30 hod. vystúpi tanečná skupina Ifjú Szívek. Pán starosta srdečne pozval prítomných na tieto podujatia.

                                                                U Z N E S E N I A

                           z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva

                                                  V Jelke zo dňa 18.09.2018

Obecné zastupiteľstvo v Jelke

s c h v a ľ u j e:


Uznesením pod č. M3a.,/2018/MOZ-3: doplnenie PHSR obce Jelka nasledovne:

a., do Opatrenia 10.2 Zlepšenie situácie marginalizovaných skupín


Aktivita 10.2.4 Zvýšenie finančnej gramotnosti, zamestnateľnosti   a zamestnanosti marginalizovaných komunít, predovšetkým Rómov – Jelka

           
                       b., do Opatrenia 15.5 – Zlepšenie verejnej bezpečnosti
                  Aktivita 15.5.2 – Vytvorenie miestnej občianskej hliadky – Jelka

     Zdržal sa: 0             Hlasovalo: 9             Za:  9                          Proti:    0   
       

Uznesením pod č. M3b.,/2018/MOZ-3: predloženie ŽoNFP s názvom „ Miestna občianska poriadková služba v obci Jelka“ na SO v rámci výzvy s kódom: OPLZ-PO5-2018-1 pričom ciele projektu sú v súlade s platným programom rozvoja obce.

Hlasovalo: 9             Za:  9                          Proti:    0                Zdržal sa: 0

Uznesením pod č. M3c.,/2018/MOZ-3:  spolufinancovanie projektu s názvom „ Miestna občianska poriadková služba v obci Jelka“ v rámci výzvy s kódom: OPLZ-P05-2018-1 vo výške min. 5%  z celkových oprávnených výdavkov.

Hlasovalo: 9             Za:  9                          Proti:    0                Zdržal sa: 0

Uznesením pod č. M3d.,/2018/MOZ-3:  vymenovanie súčasného člena DHZ Jelka Jozefa Kvardu nar. 26.7.1976 bytom Jelka ul.Novojelčanská 1306/17 štatutárom obce Jelka za veliteľa DHZ Jelka.

Hlasovalo: 9             Za:  9                          Proti:    0                Zdržal sa: 0

Uznesením pod č. M3e.,/2018/MOZ-3:finančnú dotáciu pre tanečný súbor miestnej organizácie CSEMADOK Jelka na zhotovenie tradičných krojových kostýmov vo výške 4 000,-Eur.

Uvedené krojové kostýmy sú pre tanečný súbor CSEMADOK-u, zásluhou ktorého sa zachovávajú starodávne miestne ľudové tradície.     

Hlasovalo: 9             Za:  9                          Proti:    0                Zdržal sa: 0

Uznesením pod č. M3f.,/2018/MOZ-3:

Obec Jelka ako vlastník:

1/ pozemku KN „C“ a parc.č. 336/7 v kat. úz. Jelka, zapísaný v LV č. 1301, zastavané plochy a nádvoria celkovej výmere 6 m2,

2/ pozemku KN „C“ a parc.č. 336/8 v kat. úz. Jelka, zapísaný v LV č. 1301, zastavané plochy a nádvoria celkovej výmere 2 m2,

3/ pozemku KN „C“ a parc.č. 336/9 v kat.úz. Jelka, zapísaný v LV č. 1301, zastavané plochy a nádvoria celkovej  výmere 24 m2,

Pre: Anikó Bánoczký, bytom 925 22 Veľké Úľany, Š.Majora č. 1447/85.

Pozemky s parc.č. 336/7 a 336/8 sa nachádzajú pod existujúcimi stavbami a pozemok s parc.č. 336/9 je oplotený k pozemku s parc.č. 338/1 v kat.úz. Jelka.

Pozemok bol ohodnotený znalcom. Predajná cena uvedených pozemkov je odsúhlasená na 21,50 Eur/m2, t.j. 688 Eur za celkovú plochu predajnú 32 m2.

     Zdržal sa: 0             Hlasovalo: 9             Za:  9                          Proti:    0          

Uznesenia boli prijaté trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

                Pán starosta poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva.

Overovatelia záp.: Görföl I.                                                           Ing. Imre Farkas

                            Kovácsová B.                                                       starosta obce

Zapisovateľka: M.Szabóová

Mellékletek

Leírás

Prítomní: Ing. Imre Farkas – starosta obce

Členovia OZ: Budai I., Mgr. Kántor Rőth I., Ing.Kiš G., Kovácsová B., Oros Zs., Ing. Ruman T., MA.SZüllő A., Tóth Š.

Ďalší prítomní: Mgr.Véghová R. –prednostka úradu

                           Mgr. Tomovičová M.- hlavná kontrolórka obce

                           viď. podľa prezenčnej listiny

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol Ing. Imre Farkas –starosta obce, ktorý konštatoval, že je prítomných 8 poslancov, takže OZ je uznášania schopné vo všetkých bodoch rokovania.

Za členov návrhovej komisie boli zvolení: Ing.Kiš G., a Kovácsová B. a za overovateľov zápisnice boli určení poslanci: Budai I., a Tóth Š.

Pán starosta oboznámil poslancov s programom rokovania, ktorý bol nasledovný:

1.      Zahájenie

2.      Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

3.      Schválenie programu zasadnutia

4.      Správa o činnosti

5.      Odsúhlasenie pripravených uznesení súvisiacich s komunálnymi voľbami 2018-2022

6.      Rôzne: –     žiadosti

–          Informácie

7.      Návrh uznesenia

8.      Záver

Predložený program bol jednohlasne schválený.

V zmysle programu pán starosta predniesol poslancom správu o činnosti od posledného plenárneho zasadnutia.

Koncom júna sa uskutočnilo odovzdávanie a prevzatie staveniska „ Skanzen pri Malom Dunaji „  resp. podpis zmluvy medzi obcou Jelka a dodávateľom – KANGO, s.r.o. Bude vybudovaný nový objekt pre strážnikov, infocentrum, sociálne miestnosti, budú vykonané úpravy plochy, sadové úpravy atď.

29. a 30. júna bola rozlúčka s lúčiacimi sa deviatakmi základných škôl na obecnom úrade v Jelke. Poďakovali sa za spoluprácu .

Obec Jelka zabezpečila dovoz 3 detí z tábora organizovaného  Občianskym združením Fénix pod záštitou TV Markíza z Banskej Bystrice, kde strávili 10 dní.  Deti sa vrátili s darčekmi  a športovou výbavou.

V požiarnej zbrojnici boli odstránené  poruchy zabezpečovacieho systému  -SERVIS Nitra.

              Dňa 24.7.2018 obec Jelka  zvolávala stretnutie partnerov projektov „ Rekonštrukcia vodného mlyna Jelka – Revitalizácia skanzenu pri vodnom mlyne Jelka“ t.j. TTSK + obec Jelka + projektanti + dodávatelia + Krajský pamiatkový úrad Trnava – Vlastivedné múzeum Galanta  ohľadne zosúladenia  realizácie prác.

Dňa 25.7.2018 sa konal občiansky pohrebný akt na cintoríne  – pánovi  Ivanovi Ďuržovi. Pohreb vykonal Ing.Imre Farkas –starosta obce.

V auguste sa uskutoční výmena povrchu multifunkčného ihriska.

Bude rozšírený kamerový systém v obci Jelka o 6 kamier.

V mesiaci júl bol vykonaný odchyt túlavých psov v obci Jelka – v počte 5 ks.

           
V ďalšom bode nasledovalo odsúhlasenie pripravených uznesení súvisiacich s komunálnymi voľbami.


Obecné zastupiteľstvo jednohlasne určilo pre voľby poslancov do orgánov samosprávy obce Jelka na funkčné obdobie 2018-2022 jeden volebný obvod a určilo počet poslancov 11.


Ďalej v súlade s § 11 ods.4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov jednohlasne určilo výkon funkcie starostu obce Jelka vo volebnom období 2018-2022 v plnom rozsahu – na plný úväzok.


Ďalej obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo poskytnutie finančnej dotácie vo výške 6 500 eur z rozpočtu obce Jelka pre FC Jelka na odstránenie existujúceho havarijného stavu zavlažovania futbalového ihriska na ŠA Jelka t. j. vybudovanie celoplošného zavlažovacieho systému na hlavnom futbalovom ihrisku v Jelke. Uvedená dotácia je účelovo viazaná na nákup materiálu a zariadení systému. Zúčtovanie poskytnutej dotácie FC Jelka predloží poskytovateľovi finančného príspevku  do 30.09.2018.

 
Ďalej obecné zastupiteľstvo  prerokovalo žiadosť  Rímskokatolíckej cirkvi v Jelke  o poskytnutie finančnej výpomoci. Pán poslanec  Ma. Szüllő A.  navrhol, či pre cirkev nebolo by výhodnejšie predať pre obec pozemok, ktorý má cirkev vo vlastníctve a nachádza sa v športovom areáli v Jelke. Pán Tóth upozornil poslancov na to , že sa jedná o národnú kultúrnu pamiatku, ktorá zároveň reprezentuje aj obec. Prednostka úradu poznamenala ,že Rímskokatolícka cirkev nepredložila návrh na odpredaj pozemku, ale požiadala o finančnú výpomoc.


Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo finančnú výpomoc pre farnosť rímskokatolíckej cirkvi v Jelke na prebiehajúcu rekonštrukciu Rímskokatolíckeho kostola – Národnej kultúrnej pamiatky v Jelke vo výške 10 000,- Eur. Zúčtovanie poskytnutej výpomoci Farnosť rímskokatolíckej cirkvi v Jelke predloží poskytovateľovi výpomoci do 31.12.2018. 


Ďalej pán starosta predložil  poslancom oznámenie p. Karola Fellingera o zámere darovania časti pozemku  KN „E“ s parc.č. 144/1, s parc.č. 144/2 a s parc.č. 144 vedenom na LV č. 1559 v k.ú Nová Jelka  v jeho podielovom spoluvlastníctve nachádzajúcom sa pod cintorínom v Novej Jelke tak ako sú tieto predmetné pozemky zamerané geometrickým plánom č. 291/2002 z 20.8.2002. Vyššie citovaný geometrický  plán je aj v súčasnej dobe podľa vyjadrenia katastra spôsobilý zápisu do KN t.j. je možné tento geometrický  plán použiť pri uzatvorení Darovacej zmluvy medzi darcom a obdarovaným. Vlastnícke právo darcu k uvedeným pozemkom predstavuje spolu výmeru 587 m2.
Obecné zastupiteľstvojednohlasne schválilo návrh p.Karola Fellingera o darovaní časti pozemku.


Ďalej obecné zastupiteľstvo bralo na vedomie žiadosť Jany Deákovej, bytom Jelka, Štermenská 1339/63 o odkúpenie neknihovaného pozemku s parc.č. 1176, z ktorej bol odčlenený novovytvorený pozemok s parc.č. 362/4 o výmere 56 m2 –zastavaná plocha v kat.úz. Jelka na základe geometrického plánu č. 13-09/2009. Po vypracovaní znaleckého posudku na ohodnotenie predmetného pozemku obecné zastupiteľstvo určí cenu za 1 m2.

 
Pán zástupca starostu Tóth Š sa informoval ohľadne priechodu pred školou, či sa už podnikli nejaké kroky. Pán starosta poznamenal, že sa už uskutočnilo jednanie s pánom. Mgr. Bičanom a Mgr. Kraľovičom z Dopravného inšpektorátu v Galante ohľadne riešenia bezpečnostného prechodu pre chodcov pri ZŠ Jelka.


Pán Ing.Ruman k tomu dodal, že umiestnenie zákazových značiek , oznamovacích tabúľ / Je tu škola, Pozor deti /  pred školou, by bolo potrebné ešte do konca augusta realizovať.


Ďalej informoval prítomných , že obec plánuje umiestniť nové autobusové zastávky v obci Jelka, ktoré by boli zo všetkých strán priehľadné a bez  ľavíc.

 
Pán poslanec Ing. Ruman T. poznačil, že s autobusmi cestujú väčšinou starí ľudia-dôchodcovia, ktorým zastávky bez ľavíc, nebudú vyhovovať.


Ďalej pán poslanec Ing. Ruman T.  doporučil poslať pánovi Fellingerovi ďakovný list za jeho zámer ohľadne darovania časti pozemku pre obec Jelka.


Ďalej upozornil poslancov  na neprehliadnuteľnú zákrutu pred išpitou na Kostolnej ul.


Ďalej pán poslanec Ing. Kiš G. informoval prítomných, že v blízkej budúcnosti vyjde výzva  MV SR – Miestne občianske služby . V zozname budú uverejnené oprávnené obce, ktoré  môžu požiadať o dotáciu.


Ďalej pán zástupca starostu žiadal poslať písomné oznámenie na Obvodné oddelenie PZ  v Jelke ohľadne riešenia  parkovania záchranných vozidiel-sanitiek na Mlynárskej ulici.


Keďže neboli vznesené iné pripomienky a námety pán.Ing.Kiš G. prečítal návrh uznesenia, ktorý bol jednohlasne schválený a prijali sa nasledovné uznesenia.

                                                             U Z N E S E N I A

                                     z 3. plenárneho zasadnutia obecného zastupiteľstva

                                                             v Jelke zo dňa 31.07.2018

Obecné zastupiteľstvo v Jelke

Uznesením pod č. 11.,/2018/OZ-3:

a/ u r č u j e

 v súlade s § 166 ods. 3 zákona č. 180/2014 Z.z.  o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a s § 11 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na volebné obdobie 2018-2022

1/ pre voľby poslancov do orgánov samosprávy obce Jelka na funkčné obdobie 2018-2022 jeden volebný obvod

2/ počet poslancov 11

 b/ u r č u j e

 v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov výkon funkcie starostu obce Jelka vo volebnom období 2018-2022 v plnom rozsahu – na plný úväzok.

Hlasovalo: 8                  Za : 8               proti: 0              Zdržal sa: 0

s c h v a ľ u j e :

Uznesením pod č. 12a.,/2018/OZ-3:

poskytnutie finančnej dotácie vo výške 6 500 eur z rozpočtu obce Jelka pre FC Jelka na odstránenie existujúceho havarijného stavu zavlažovania futbalového ihriska na ŠA Jelka t. j. vybudovanie celoplošného zavlažovacieho systému na hlavnom futbalovom ihrisku v Jelke. Uvedená dotácia je účelovo viazaná na nákup materiálu a zariadení systému. Zúčtovanie poskytnutej dotácie FC Jelka predloží poskytovateľovi finančného príspevku  do 30.09.2018.

Hlasovalo: 8                  Za : 8               proti: 0              Zdržal sa: 0

Uznesením pod č. 12b.,/2018/OZ-3:

finančnú výpomoc pre farnosť rímskokatolíckej cirkvi v Jelke na prebiehajúcu rekonštrukciu Rímskokatolíckeho kostola – Národnej kultúrnej pamiatky v Jelke vo výške 10 000,- Eur. Zúčtovanie poskytnutej výpomoci Farnosť rímskokatolíckej cirkvi v Jelke predloží poskytovateľovi výpomoci do 31.12.2018. 

Hlasovalo: 8                  Za : 8               proti: 0              Zdržal sa: 0

 Uznesením pod č. 12c.,/2018/OZ-3:

Návrh Karola Fellingera zo dňa 30.07.2018, ohľadne jeho zámeru  darovať časť pozemku KN“E“ s parc.č. 144/1, s parc.č.144/2 a s parc.č.144 vedenom na LV č. 1559 v kú. Nová Jelka v jeho podielovom spoluvlastníctve nachádzajúcom sa pod cintorínom v Novej Jelke tak ako sú tieto predmetné pozemky zamerané geom.plánom č. 291/2002 z 20.8.2002. Vyššie citovaný geom.plán je aj v súčasnej dobe podľa vyjadrenia katastra spôsobilý zápisu do KN-t.j. je možné tento geom.plán použiť pri uzatvorení Darovacej zmluvy medzi darcom a obdarovaným.

Vlastnícke právo darcu  k uvedeným pozemkom je vedené na LV 1559-kú. Nová Jelka v 5904/4635040-inách, v 103/173814-inách, v 544834399/2719798120-inách, v 656/405566-inách, v 2592/289690-inách a v 5826/927008-inách čo predstavuje spolu výmeru  587 m2.

Hlasovalo: 8                  Za : 8               proti: 0              Zdržal sa: 0

b r a l o  n a  v ed o m i e:

Uznesením pod č. 13.,/2018/OZ-3:

žiadosť Jany Deákovej, bytom Jelka, Štermenská 1339/63  o odkúpenie neknihovaného pozemku s parc.č.  1176 , z ktorej bol odčlenený novovytvorený  pozemok s parc.č. 362/4  o výmere 56 m2 – zastavaná plocha  v kat. úz. Jelka  na základe geometrického plánu č. 13-09/2009.

Po vypracovaný znaleckého posudku na ohodnotenie  predmetného pozemku obecné zastupiteľstvo určí cena za 1 m2.

Hlasovalo: 8                  Za : 8               proti: 0              Zdržal sa: 0

Pán starosta poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil zasadnutie obecného zastupitestva.

Overovatelia zápisnice: Budai I.                                            Ing.Imre Farkas

                                          Tóth Š.                                               starosta obce

Mellékletek

Leírás

Prítomní: Ing. Imre Farkas-starosta obce

Členovia OZ: Budai I., Mgr.Deák Z., Görföl I., Mgr. Kántor Rőth I., Ing. Kiš G., Kovácsová B., Ing. Ruman T., Ing. Szabóová E., Tóth Š.

Ďalší prítomní: Mgr.Véghová R. – prednostka úradu

                            Mgr. Tomovičová M. .hlavná kontrolórka obce

                            viď. podľa prezenčnej listiny

                

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol Ing. Imre Farkas-starosta obce, ktorý konštatoval, že je prítomných 9 poslancov, takže OZ je uznášania schopné vo všetkých bodoch rokovania.

Za členov návrhovej komisie boli zvolení: Ing. Kiš G., Budai I. a za overovateľov zápisnice boli učení poslanci: Ing. Szabóová E., Kovácsová B.


Pán starosta oboznámil poslancov s programom rokovania, ktorý bol nasledovný:

1.Zahájenie

2 Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

3. Schválenie programu zasadnutia

4. Vyhodnotenie „ Verejnej obchodnej súťaže na predaj obecných pozemkov“

5. Schválenie  záverečného účtu za rok  2017

7. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Jelka na II. polrok 2018

8. Rôzne: -žiadosti

                 – informácie

9. Návrh uznesenia

10. Záver

         

Predložený program bol jednohlasne schválený.

V zmysle programu pán starosta predniesol poslancom správu o činnosti od posledného plenárneho zasadnutia.


Dňa 26.03.2018 sa uskutočnilo vyčistenie priestranstva v extraviláne Nová Jelka pri bývalom hnojisku firmou KOW. Obec Jelka zabezpečila uloženie odpadov u firmy AVE  v Senci.

Obec Jelka zabezpečila odvoz uhynutého domáceho zvieraťa /svine/ vyhodeného popri ceste do Hurbanovej Vsi v extraviláne Nová Jelka. Vykonala ASANACIA Nitra.

Dňa 27.3.2018  pán starosta sa zúčastnil na Rade ZMOŽO v Dunajskej Strede.

Dňa 28.3.2018 sa uskutočnila tradičná oslava Dňa učiteľov v MKS, na ktorej sa zúčastnili ŠŠ Jelka, MŠ Jelka, ZŠ slov., a ZŠ maď.

Na Ministerstve pôdohospodárstva a regionálneho rozvoja SR sa uskutočnila  kontrola materiálov verejného obstarávania na  projekt „ Revitalizácia skanzenu pri malom Dunaji v Jelke. 

 Dňa 3.4.2018  sa uskutočnilo odstránenie odpadov z dvora budovy IŠPITA na ul. Kostolná na ťarchu obce Jelka –odviezli 6 kontajnerov smeti.

Dňa 5.4.2018 bolo na TTSK stretnutie partnerov TSK ohľadne aktivity „ S člnom a na bicykli pri Malom Dunaji“

Dňa 7.4.2018 z príležitosti Dňa Zeme sa uskutočnilo čistenie obce –zber odpadov v intraviláne aj extraviláne obce Jelka. Zúčastnilo 35 osôb, 3 kontajnerové vozidlá, 1 UNC, traktory, zametávací  stroj. Z ulice Trhová odviezli odpadov v objeme 35 m3 na zberný dvor  do Čiernej Vody .Z extravilánu zhromažďovali odpady na zbernom dvore a následne ich prepravili na úložisko odpadov AVE Senec.

Dňa 10.4.2018 bola podaná sťažnosť na problémy so včelami na ul. Štermenská. Na Novej ceste sú umiestnené včely v záhradách rodinných domov. Obec nemá v kompetencii riešiť rozmiestnenie včelstiev- patrí to štátnej správe. Poverenou osobou regionálnej, veterinárnej  a potravinovej správy v Jelke je pán Kočík Ján.

 Dňa 10.4.2018 bolo jednanie s pánom Mgr. Bičanom a Mgr. Kralovičom z Dopravného inšpektorátu PZ Galanta ohľadne riešenia bezpečnostného  prechodu pre chodcov pri ZŠ Jelka. Ku svetelnému prechodu navrhovali pridať tabule B 34 / zákaz státia/ na cestu II./510/a na ul. Hlavná.

Dňa 12.4.2018 pán starosta sa zúčastnil na podujatí Špeciálnej školy v Sládkovičove „ Deň poézie a prózy“.

Dňa 13.4.2018 odčerpávali dažďovú vodu v celej obci po nočnej búrke.

Dňa 16.4.sa uskutočnila finálna kontrola SIEA ako riadiaceho orgánu na projekt“ Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ v Jelke“- fyzická kontrola realizácie + kompletná kontrola dokumentácie na obecnom úrade.

Dňa 17.4.2018 zhorela strecha domu rodiny Dubanových na ulici Štermenskej. Pán starosta poznamenal, že patrí veľké poďakovanie  DHZ Jelka za včasný a úspešný zásah.  Ďalej informoval prítomných, že na pomoc rodine bola usporiadaná zbierka občianskym združením sv. Jána Krstiteľa Jelka v rímsko-katolíckom kostole dňa 28. 29. 4.2018 – nazbierala sa suma vo výške 2 167 eur. Ďalšia zbierka sa konala   stranou SMK pri slávnostnom podujatí  1.mája na námestí ILKA- nazbieraná suma činila  vo výške 1 975 eur. Ďalej pán starosta poznamenal, že obec Jelka bude tiež nápomocná pri riešení obnovy zhoreného domu rod. Dubanových na ul. Štermenská.

Dňa 1.mája 2018 sa konalo slávnostné stavanie mája Dobrovoľným hasičským zborom Jelka + kultúrny program z MKS +  voľná zábava s občerstvením.

Dňa 14.5.2018 bolo pracovné stretnutie s poslancami OZ obce Jelka.

Dňa 14.5.2018 pohrebný akt občana Jelky bol vykonaný starostom obce Jelka.

Dňa 15.5.2018 obec Jelka obdržala oznámenie o uskutočnení platby  na projekt: Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Jelka. Platba od EU fondov a štátneho rozpočtu bola uhradená vo výške 880.213,80 eur. Poďakovanie za odvedenú prácu vykonanú v rámci realizácie tohto projektu od prvopočiatkov až do finálnej kontroly patrí prednostke Obecného úradu Jelka, Mgr. Véghovej za precíznu a mravenčiu prácu ako aj účtovníčke p. Bankovej a ostatným referentkám úradu.

Horeuvedeným úkonom  preklenovací úver u VÚB, a.s. je zaplatený –uhradený a úroky ku dňu platby budú zaplatené z bankového účtu obce Jelka.

Obecné zastupiteľstvo bralo na vedomie správu o činnosti starostu obce.


Ďalej nasledovalo vyhodnotenie „Verejnej obchodnej súťaže na predaj obecných pozemkov.“
Pani prednostka úradu, Mgr.Véghová informovala prítomných poslancov, že boli doručené 3 ponuky na uzavretie zmluvy na predaj majetku obce a predložené ponuky spĺňajú podmienky obchodnej verejnej súťaže.

1.      
Cenová ponuka : Peter Németh, nar. 25.5.1982, bytom Hrubá Borša 353 a Anita Morvaiová, nar. 28.4.1995, bytom Jelka, Štermenská 576 na časť pozemku s parc. registra C-KN č. 79/10, určená výmera na predaj 834 m2, orná pôda,

2.      
Cenová ponuka : Július Rőth,nar. 20.10.1955  a manž. Dáša rod. Khernová , nar. 28.11.1963na novovytvorený pozemok parc.registra C-KN 734/117 vo výmere 492 m2 –zastavaná plocha,

3.      
Cenová ponuka : Júliusa Rőth, nar. 20.10.1955 a manž.Dáša rod.Khernová, nar. 28..11.1963 na novovytvorený pozemok par. Registra C-KN č. 1582/22 vo výmere 430 m2, záhrada spolu s pozemkom parc. Registra C-KN č. 1582/1 vo výmer  266 m2, ostatné plochy.


Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo horeuvedené poradie ponúk vo verejnej obchodnej súťaži na predaj majetku obce Jelka v súlade s podmienkami obchodnej verejnej súťaže zo dňa 22.3.2018 a predaj majetku obce Jelka podľa návrhu kúpnej zmluvy za cenu 27,50 €/m2   na základe výsledkov obchodnej verejnej súťaže v súlade s podmienkami obchodnej verejnej súťaže zo dňa 22.3.2018 pre horeuvedených žiadateľov.

V ďalšom bode obecné zastupiteľstvo prejednalo návrh  záverečného  účtu obce Jelka za rok 2017.

Hlavná kontrolórka obce, Mgr. Tomovičová predniesla svoje stanovisko k záverečnému účtu.  Informovala prítomných, že návrh záverečného účtu obce Jelka za rok 2017 je spracovaný v súlade s ustanoveniami § 16 zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej správy. Návrh záverečného účtu obce za rok 2017 bol verejne sprístupnený na úradnej tabuli obce a internetovej stránke obce v zákonom stanovenej lehote, t.j. najmenej 15 dní pred jeho schválením. Obec v roku 2017 hospodárila s vykázaným prebytkom vo výške 130 130,87 €, ktorý bude preúčtovaný v prospech účtu 428- nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov, na krytie kapitálových a finančných výdavkov. Odporučila schváliť návrh záverečného účtu obce Jelka za rok 2017 výrokom: celoročné hospodárenie obce sa schvaľuje bez výhrad.


Pán poslanec Ing. Ruman  T. žiadal o vysvetlenie ku výdavkom verejného osvetlenia. Pán starosta informoval poslancov, že koncom októbra 2014 bola ukončená obnova-rekonštrukcia verejného osvetlenia. V rokoch 2012,2013,2014 výdavky na spotrebu elektrickej energie a údržba verejného osvetlenia presahovali sumu  vo výške 30 000 Eur,  rekonštrukciou verejného osvetlenia výdavky v rokoch 2015,2016,2017 klesli na jednu tretinu.


Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo záverečný účet obce a celoročné hospodárenie obce Jelka za rok 2017 bez výhrad.


V ďalšom bode obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Jelka na II. polrok 2018. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra tvorí prílohu zápisnice.

Ďalej obecné zastupiteľstvo prejednalo žiadosť Ladislava Lászlóa , bytom Jelka, Školská 417/17 o odkúpenie pozemku vedenej v registri KN „E“ s parc.č. 3495 v kat.úz. Jelka. Pani prednostka informovala prítomných, že je potrebné vypracovať geometrický plán na časť pozemku vedenej v registri KN „E“ s parc.č. 3495 v kat.úz. Jelka- t.j. na časť, ktorá v registri KN „C“ figurovala pred ROEP-pod parc.č. 3495/2 a zabezpečiť zápis geometrického plánu na Okresnom úrade v Galante, katastrálnom odbore. Ďalej treba zabezpečiť ocenenie pozemku-ktorá bude zapísaná v registri KN „C“ na Okresnom úrade v Galante, katastrálnom odbore, a následne predložiť žiadosť Ladislava Lászlóa na obecné zastupiteľstvo za účelom prerokovania. Pán poslanec Tóth Š. k tomu dodal, že na predaj pozemku je potrebné vyhlásiť verejnú obchodnú súťaž na predloženie cenových ponúk. Minimálna cena je podľa ocenenia pozemku.Obecné zastupiteľstvo nemôže určiť nižšiu cenu.

Obecné zastupiteľstvo bralo na vedomie žiadosť o odkúpenie pozemku bez pripomienok. 


Ďalej obecné zastupiteľstvo prejednalo zámennú zmluvu medzi T-ZONE s.r.o. a Obcou Jelka.
Pani prednostka úradu informovala prítomných, že na zasadnutí OZ dňa 24.4.2017 obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť T-ZONE, s.r.o. o zámenu pozemkov.

Obec Jelka ako podielový spoluvlastník v podiele 8/9-in pozemku KV „C“ s parc.č. 868/1 v kat.úz.Jelka , zapísaný v LV č. 970 ako orná pôda o výmere 494 m2 bralo na vedomie zámenu

 podielového vlastníctva za pozemky, ktoré sú vedené na LV č. 1710 s parc. č. 960/1 o výmere 355 m2, zastavané plochy a nádvoria a parc.č. 959/1 o výmere 698 m2, zastavané plochy a nádvoria vo vlastníctve T-ZONE, s.r.o.  

Obecné zastupiteľstvo žiadalo o predloženie dokladov:

1/ odkúpenia podielu 1/9-iny do vlastníctva T-ZONE, s.r.o.

2/ ocenenie pozemkov, ktoré sú predmetom budúcej zámennej zmluvy

3/ predbežný súhlas dotknutých osôb, ktorí majú vyznačenú ťasrchu na uvedené parcely v LV č. 1710, prípadne žiadosť dotknutých osôb o zrušenie ťarchy.

Pani prednostka informovala prítomných, že spoločnosť T-ZONE, s.r.o. splnila všetky podmienky, ktoré OZ stanovilo na zasadnutí OZ dňa  24.4.2017.

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo zámennú zmluvu medzi T-ZONE, s.r.o. a Obcou Jelka.


Pán starosta v správe o činnosti pripomenul, že bola usporiadaná zbierka stranou SMK  pri slávnostnom podujatí na 1. mája a občianskym združením sv. Jána Krstiteľa na pomoc rodine Dubanových, ktorej zhorel rodinný dom na ul.Štermenskej.. Nazbierali  spolu sumu vo výške 4 142,-Eur. Pán starosta prisľúbil, že aj Obec Jelka bude nápomocná pri riešení obnovy zhoreného domu rod. Dubanových na ul. Štermenská. Prečítal poslancom cenovú ponuku na opravu strechy . Materiál na opravu strechy spolu s DPH činí 4772,04 Eur-  bez materiálu na  komín a montážnych prác. Pán poslanec Tóth Š., pán poslanec Ing.Kiš aj pán poslanec Görföl I. navrhovali  poskytnúť sumu vo výške 2 500,-Eur.


Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo finančnú výpomoc pre rodinu, ktorej zhorel rodinný dom na ul.Štermenskej so súpisným číslom 546/3 vo výške 2500 eur. Táto čiastka má slúžiť na nákup stavebného materiálu resp. na úhradu montážnych prác spojených s obnovou rodinného domu.


Ďalej pán starosta poskytol poslancom informáciu ohľadne blížiacich sa Obecných dní. V krátkosti informoval prítomných o hlavných podujatí, ktoré budú dňa 15. a 16.6. 2018 / piatok, sobota/.Program bude doručený do každej domácnosti.

Ďalej pán starosta informoval prítomných, že verejné obstarávanie na opravu a obnovu  miestnych komunikácií  je v priebehu vybavovania. Je vyznačených 1 300 m2  na opravu a na odprašňovanie ciest 1500-2000 m2.

V diskusii vystúpil pán Görföl I., ktorý navrhol zasadiť trávu na detskom ihrisku pri kultúrnom dome v rohu pod stromom.  Pán poslanec Tóth  k tomu dodal, že  existuje  trávové semeno do tieňa, tráva, ktorá rastie aj pod stromami.

Pani Kovácsová Blanka poukázala na to, že pred obchodným domom Jednota sa zdržiavajú bezdomovci, ktorí  otravujú kupujúcich.  Pán starosta poznamenal, že verejné priestranstvo pred obchodným domom patrí do vlastníctva Jednoty. Bol osobne za vedúcim Jednoty a požiadal ho, aby podal na Obvodné oddelenie PZ  Jelka  písomnú sťažnosť.

Keďže neboli vznesené iné pripomienky a námety pán.Ing. Kiš G. prečítal návrh uznesenia, ktorý bol jednohlasne schválený a prijali sa nasledovné uznesenia.

UZNESENIA z 2. plenárneho zasadnutia  obecného zastupiteľstva v Jelke zo dňa 17.05.2018

Obecné zastupiteľstvo v Jelke

K bodu č. 4

Uznesením pod č. 4a.,/2018/OZ-2:

Berie na vedomie: správu o činnosti od posledného plenárneho zasadnutia

K bodu č. 5

Uznesením pod č. 4b.,/2018/OZ-2:

b e r i e   n a    v e d o m i e 

a)      že, boli doručené  3 ponuky na uzavretie zmluvy na predaj  majetku  obce

b)      že nasledovné predložené ponuky spĺňajú podmienky obchodnej verejnej súťaže (podľa prijatia):

1/ Peter Németh, nar. 25.5.1982, bytom Hrubá Borša 353 a Anita Morvaiová, rod Morvaiová,  nar. 28.04.1995, bytom Jelka  Štermenská č. 576

–          doručené osobne 20.4.2018 o 10:40 hod.

Obsah:

Cenová   ponuka  na  –  časť pozemku s  parc. registra C-KN č. 79/10,   určená výmera na  predaj  834 m2, orná pôda 

2/ Rőth Július nar. 20.10.1955 a manželka Dáša rod. Khernová, nar. 28.11.1963, obaja bytom  Vrbová 1079/50, 925 23 Jelka

–          doručené osobne 20.4.2018 o 11:30 hod.

Obsah:

Cenová ponuka na  – novovytvorený pozemok  parc. registra C-KN č. 734/117  vo výmere 

         492 m2, zastavaná plocha

3/ Rőth Július nar. 20.10.1955 a manželka Dáša rod. Khernová, nar. 28.11.1963, obaja bytom  Vrbová 1079/50, 925 23 Jelka

–          doručené osobne 20.4.2018 o 11:35 hod.

Obsah:

Cenová ponuka na – novovytvorený pozemok  parc. registra C-KN č. 1582/22  vo výmere

       430 m2, záhrada   spolu s pozemkom  parc. registra C-KN č. 1582/1 

        vo  výmere 266 m2, ostatné plochy 

Uznesením pod č. 5a.,/2018/OZ-2:  

s c h v a ľ u j e   :

nasledovné poradie ponúk vo verejnej obchodnej súťaži na predaj majetku obce Jelka  (v súlade s Podmienkami obchodnej verejnej súťaže zo dňa 22.03.2018)

       č. 1./  Peter Németh, nar. 25.5.1982, bytom Hrubá Borša 353 a Anita Morvaiová, rod. Morvaiová,  nar. 28.04.1995, bytom Jelka  Štermenská č. 576   

     –  časť pozemku s  parc. registra C-KN č. 79/10,   určená výmera na  predaj  834 m2,

                   orná pôda 

       č. 2./  Rőth Július nar. 20.10.1955 a manželka Dáša rod. Khernová, nar. 28.11.1963, obaja  bytom  Vrbová 1079/50, 925 23 Jelka

– novovytvorený pozemok  parc. registra C-KN č. 734/117  vo výmere 492 m2,                 zastavaná plocha

 č. 3./  Rőth Július nar. 20.10.1955 a manželka Dáša rod. Khernová, nar. 28.11.1963, obaja bytom  Vrbová 1079/50, 925 23 Jelka

   novovytvorený pozemok  parc. registra C-KN č. 1582/22  vo výmere 430 m2, záhrada

    spolu  s pozemkom  parc. registra C-KN č. 1582/1 vo  výmere 266 m2, ostatné plochy

predaj majetku obce Jelka   podľa návrhu kúpnej zmluvy za cenu27,50 €/m2   na základe výsledkov obchodnej verejnej súťaže v súlade s Podmienkami obchodnej verejnej súťaže zo dňa 22.03.2018 pre

č. 1./  Peter Németh, nar. 25.5.1982, bytom Hrubá Borša 353 a Anita Morvaiová, rod. Morvaiová,  nar. 28.04.1995, bytom Jelka  Štermenská č. 576 

 časť pozemku s  parc. registra C-KN č. 79/10,   určená výmera na  predaj  834 m2, orná pôda 

č. 2./  Rőth Július nar. 20.10.1955 a manželka Dáša rod. Khernová, nar. 28.11.1963, obaja  bytom  Vrbová 1079/50, 925 23 Jelka

novovytvorený pozemok  parc. registra C-KN č. 734/117  vo výmere 492 m2, zastavaná plocha   

č. 3./  Rőth Július nar. 20.10.1955 a manželka Dáša rod. Khernová, nar. 28.11.1963, obaj                 bytom  Vrbová 1079/50, 925 23 Jelka

  novovytvorený pozemok  parc. registra C-KN č. 1582/22  vo výmere 430 m2, záhrada   spolu 

  s pozemkom  parc. registra C-KN č. 1582/1 vo  výmere 266 m2, ostatné plochy

Hlasovalo: 9                Za: 9              Proti: 0             Zdržal sa:0

 Uznesením pod č. 6.,/2018/OZ-2:           

p o v e r u j e  obecný úrad,

aby spracoval všetky potrebné právne, ekonomické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu realizácie zhora uvedeného uznesenia t.j. aj zverejnenie zmluvy

Hlasovalo: 9                Za: 9              Proti: 0             Zdržal sa:0

K bodu č. 6

Uznesením pod č.7a.,/2018/OZ-2:

schvaľuje  :

záverečný účet obce a celoročné hospodárenie  obce Jelka za rok 2017 bez výhrad,

preúčtovať výsledok hospodárenia za rok 2017, zisk vo výške 130 130,87 € v prospech účtu 428-nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov

 
Hlasovalo: 9                Za: 9              Proti: 0             Zdržal sa:0

Uznesením pod č. 8a.,/2018-2:

berie na vedomie:správu hlavného kontrolóra za rok 2017

K bodu č. 7

Uznesením pod č. 7b.,/2018/OZ-2:

schvaľuje:

plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Jelka na II. polrok 2018


Hlasovalo: 9                Za: 9              Proti: 0             Zdržal sa:0

K bodu č. 8

Uznesením pod č. 8.,/2018/OZ-2:

a/ b e r i e   n a    v e d o m i e   – žiadosť o odkúpenie pozemku  vedenej v registri  KN „E“ s prac.č. 3495 v kat. úz. Jelka.

Uznesením pod č. 9.,/2018/OZ-2:

b/ p o v e r u j e  obecný úrad

1/ vypracovať geometrický plán na časť pozemku vedenej  v registri  KN „E“ s prac.č. 3495 v kat. úz. Jelka – t.j. na časť, ktorá v registri KN „C“ figurovala pred ROEP – pod parc.č. 3495/2 a zabezpečiť zápis  geometrického plánu na Okresnom úrade v Galante, katastrálnom odbore.

2/ zabezpečiť  ocenenie pozemku – ktorá bude zapísaná v registri  KN „ C“ na Okresnom úrade v Galante, katastrálnom odbore.

3/ následne  predložiť žiadosť  Ladislava Lászlóa  na Obecné zastupiteľstvo za  účelom prerokovania žiadosti.

Hlasovalo: 9                Za: 9              Proti: 0             Zdržal sa:0

 K  bodu č. 8                     

Uznesením pod č. 10a.,/2018/OZ-2:

schvaľuje:

Zámennú  zmluvu  medzi:   T-ZONE  s.r.o. , IČO : 36 713 562 so sídlom : 925 23 Jelka, Mierová č. 956/14 a Obcou Jelka

Spoločnosť T-ZONE s.r.o. je výlučnou vlastníčkou pozemkov evidovaných v registri KN˝C˝ parciel vedených na Okresnom úrade v Galante, katastrálnom odbore na LV č.1710  v katastrálnom území Jelka

s parc.č.959/1 zastavaná plocha vo výmere 698 m2

s parc.č.960/1 zastavaná plocha vo výmere 355 m2

vo vlastníckom podiele 1/1-ina v pomere k celku

Ďalej T-ZONE s.r.o.  a Obec Jelka sú  podielovými spoluvlastníkmi pozemku evidovanom v registri KN˝C˝ parciel vedenom na Okresnom úrade v Galante, katastrálnom odbore na LV č.970 v katastrálnom území Jelka

s parc.č.868/1 orná pôda vo výmere 491 m2

V nasledovných spoluvlastníckych podieloch:

– T-ZONE s.r.o.  je podielovým spoluvlastníkom 1/9-iny v pomere k celku

– Obec Jelka je podielovou spoluvlastníčkou 8/9-ín k celku.

Na vyššie citovaný pozemok KN˝C˝ s parc.č.959/1 zastavaná plocha vo výmere 698 m2 bol vyhotovený geometrický plán č. 12-012018 vyhotovený Realitná a geodetická kancelária Ing.Hollósi dňa 7.2.2018 a overený Okresným úradom v Galante, katastrálnym odborom Ing. A. Hlavatým pod č. 198/2018 dňa 20.2.2018. Týmto geometrickým plánom bol pozemok KN˝C˝ s parc.č.959/1 zastavaná plocha vo výmere 698 m2 rozdelený na novovytvorené pozemky KN˝C˝ s parc.č.959/1 zastavaná plocha vo výmere 641 m2 a s parc.č.959/9 zastavaná plocha vo výmere 57 m2.

Predmetom nájomnej zmluvy  je výmena  spoluvlastníckeho podielu na pozemku KN˝C˝ s parc.č.868/1 orná pôda vo výmere 491 m2, celého pozemku KN˝C˝ s parc.č.960/1 zastavaná plocha vo výmere 355 m2 a celého novovytvoreného pozemku KN˝C˝ s parc.č.959/1 zastavaná plocha vo výmere 641 m2 nasledovne:

– T-ZONE s.r.o.  si zamieňa celý pozemok KN˝C˝ s parc.č.960/1 zast. plocha vo výmere 355 m2 a celý novovytvorený pozemok KN˝C˝ s parc.č.959/1 zastavaná plocha vo výmere 641 m2 za celý spoluvlasnícky podiel zmluvnej strany v 2. rade a to 8/9-ín v pomere k celku z pozemku KN˝C˝ s parc.č.868/1 orná pôda vo výmere 491 m2.

– Obec Jelka si zamieňa celý spoluvlastnícky podiel a to 8/9-ín v pomere k celku z pozemku KN˝C˝ s parc.č.868/1 orná pôda vo výmere 491 m2 za celý pozemok KN ˝C˝ s parc.č.960/1 zast. plocha vo výmere 355 m2 a celý novovytvorený pozemok KN˝C˝ s parc.č.959/1 zastavaná plocha vo výmere 641 m2.

T-ZONE s.r.o.  sa na základe tejto zámennej zmluvy stane vlastníkom celého spoluvlastníckeho podielu a to 8/9-ín k celku na pozemku KN˝C˝ s parc.č.868/1 orná pôda vo výmere 491 m2.

Obec Jelka sa na základe tejto zámennej zmluvy stane výlučným vlastníkom celého pozemku KN˝C˝ s parc.č.960/1 zast.plocha vo výmere 355 m2 a celého novovytvoreného pozemku KN˝C˝ s parc.č.959/1 zastavaná plocha vo výmere 641 m2.

     
Hlasovalo: 9                Za: 9              Proti: 0             Zdržal sa:0

K bodu č. 8

Uznesením pod č. 10b.,/2018/OZ-2:

schvaľuje:

finančnú výpomoc pre rodinu, ktorej zhorel rodinný dom na ulici Štermenskej  so súpisným číslom  546/3 vo výške 2 500  Eur. Táto čiastka má slúžiť na nákup stavebného materiálu resp., na úhradu montážnych prác

     
Hlasovalo: 9                Za: 9              Proti: 0             Zdržal sa:0

Pán starosta poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva.

Overovatelia zápisnice:   Kovácsová B., Ing. Szabóová E.

Zapisovateľka: Szabóová M.


Ing. Imre Farkas
starosta obce

Mellékletek

Leírás

Prítomní: Ing.Imre Farkas-starosta obce

Členovia OZ: Mgr.Deák Z., Görföl I., Mgr.Kántor Rőth I., Ing. Kiš G., Kovácsová B., Oros Zs., Ing. Ruman T., MA.Szüllő A., Tóth Š.

Ďalší prítomní: Mgr.Rita Véghová – prednostka úradu

viď. podľa prezenčnej listiny.

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol Ing. Imre Farkas –starosta obce, ktorý konštatoval , že je prítomných 9 poslancov, takže OZ je uznášania schopné vo všetkých bodoch rokovania.

Za členov návrhovej komisie boli určení: Ing. Kiš G., a MA. Szüllő A., za overovateľov zápisnice boli určení poslanci: Görföl I. a Kovácsová B.


Pán starosta oboznámil poslancov s programom rokovania, ktorý bol nasledovný:

 • Zahájenie
 • Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 • Schválenie programu zasadnutia
 • Správa o činnosti
 • Rôzne: -žiadosti, informácie
 • Návrh uznesenia
 • Záver


Predložený program bol jednohlasne schválený.


V zmysle programu pán starosta predniesol prítomným poslancom správu o činnosti od mimoriadneho zasadnutia.


Dňa 02.02.2017 sa uskutočnilo stavebné konanie ohľadne projektu „Skanzen pri Malom Dunaji-„ – vydanie stavebného povolenia.


Dňa 3. a 4. 2.2017 členovia DHZ sa zúčastnili na výcviku v stredisku LEŠŤ.


Uskutočnilo sa statické posúdenie objektov na pozemku bývalej hlivárne pri ceste II/510 .


Bola vypracovaná projektová dokumentácia na : Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu v Jelke. K podaniu žiadosti obec potrebovala aj ornitologický prieskum.


Dňa 7.2.2017 pán starosta dával kladné stanovisko k realizácii cyklotrasy pre Senecké občianske združenie. Táto trasa je naplánovaná : Senec, Kráľová pri Senci, Hurbanova Ves, Jelka- Ister . Obdobne boli sme oslovení občianskym združením MaS Galanta, ktorý v spolupráci s mestom Galanta a Slovenským cykloklubom pracujú na projekte „ Po stopách vodných mlynov“. Tento projekt spočíva vo vyznačení nových cykloturistických trás v dĺžke 64,1 km. Vyznačená trasa má viesť z Galanty cez Čierny Brod, Veľké Úľany, Jelka, Nový Život, Orechová Potôň, Čierna Voda, Tomášikovo a späť do Galanty . Obec Jelka aj k tomuto projektu vydala súhlasné stanovisko. Záujmom obce je tieto dve vyznačené cyklotrasy v budúcnosti prepojiť informačnými tabuľami po ul. Novojelčanská a Školská.


Dňa 21.2.2017 kamión z ČR vyvalil stĺp osvetlenia pri MKS Jelka. Elektrická závada bola odstránená.


Dňa 2.3.2017 pán starosta sa zúčastnil na konferencii o projektoch cezhraničnej spolupráce SK-HU v Komárne.


Dňa 7.3.2017 bol odchyt túlavých psov v počte 4 ks.


Na začiatku marca firma KUBING, s.r.o. vykonala obhliadku najkritickejších miest v obci, ktoré sú najčastejšie zaplavené dažďovými vodami. Firma KUBING, s.r.o. žiadala od obce výškové zameranie jednotlivých ulíc, ktoré sú potrebné k vypracovaniu projektovej dokumentácie.


Obec riešila poruchy výtokových stojanov na cintoríne – v dôsledku silných mrazov došlo ich porušeniu.


Dňa 14.3.2017 pán starosta sa zúčastnil školenia starostov na Okresnom úrade v Galante, na ktorom sa uskutočnilo aj stretnutie s ministrom životného prostredia SR.


Nakoľko sa znížil počet detí v Špeciálnej škole v Jelke, od 1.9.2017 Špeciálna škola Jelka bude prevádzkovaná ako vysunuté pracovisko ŠŠ Sládkovičovo.


Pán starosta oboznámil poslancov, že Občianske združenie Fénix organizuje detský tábor pre deti zo sociálne slabších rodín. Z Jelky boli prihlásené 2 deti, ktorým je potrebné zabezpečiť prepravu do Zvolena.


Dňa 28.3.2017 bola podaná žiadosť na Slovenský futbalový zväz Bratislava o finančné prostriedky na rekonštrukciu sociálnych miestností na Športovom areáli Jelka.


Dňa 29.3.2017 bola podaná žiadosť na Ministerstvo financií SR na rekonštrukciu elektrickej inštalácie budovy Obecného úradu v Jelke.


Dňa 30.3.2017 sa pán starosta zúčastnil na Sneme ZMOŽO v Dunajskej Strede.


Dňa 31.3.2017 sa uskutočnilo slávnostné podujatie pri príležitosti Dňa učiteľov v MKS Jelka.


Dňa 31.3.2017 bol vykonaný odvoz odpadov od rodín Pussových a Tésiových na ul Jahodná – 5 kontajnerov a takisto sa vykonal odvoz odpadov z Išpity na ul. Kostolná v objeme 6 kontajnerov.


Dňa 3.4.2017 bola podpísaná Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku poskytovateľom Ministerstva životného prostredia SR v zastúpení Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou na projekt „ Komplexné zníženie energetickej náročnosti objektu Materskej školy v Jelke.“


Dňa 4.4.2017 bola zverejnená zmluva na horeuvedený projekt v centrálnom registri zmlúv.


Dňa 4.4.2017 bola vykonaná revízia elektrickej inštalácie a zariadení v objektoch Základnej školy v Jelke.

V mesiaci apríl prebieha rekonštrukcia v OZS Jelka- po výmene okien bude obnovená elektrická inštalácia a každá ordinácia bude mať samostatné meranie odberu elektrickej energie.


Budú vykonané zememeračské práce na sídlisku pre projekt „ Odvedenie dažďových vôd“.


Prebieha majetkoprávne vysporiadanie pozemku v ŠA Jelka pod objektom „ hľadisko“ pre obec Jelka.


V ďalšom bode boli prerokované došlé žiadosti.


Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo žiadosť o finančnú pomoc pre Evanjelickú cirkev v Jelke vo výške 1 500,- Eur na výmenu hlavných a vedľajších vchodových dverí na miestnom evanjelickom kostole.

Ďalej obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť T-Zone, s.r.o. o zámenu pozemkov. Pozemky v LV č. 1710 s parc.č.960/1 o rozlohe 355 m2 a s parc .č. 959/1 o rozlohe 698 m2 tvoria prístupovú cestu. Dôvodom výmeny pozemku je, že plánujú pokračovať vo výstavbe rodinných domov a ďalej rozšíriť kanalizačnú, vodovodnú a elektrickú sieť.


Obec Jelka ako podielový spoluvlastník v podiele 8/9-in pozemku KN „C“ a parc.č. 868/1 v kat.úz. Jelka, zapísaný v LV č. 970 ako orná pôda o výmere 494 m2 berie na vedomie zámenu horeuvedeného podielového vlastníctva za pozemky, ktoré sú vedené na LV č. 1710 s parc.č. 960/1 o výmere 355 m2, zastavané plochy a nádvoria a parc.č. 959/1 o výmere 698 m2, zastavané plochy a nádvoria vo vlastníctve T-Zone. s.r.o.

Obecné zastupiteľstvo žiada predloženie:

1/ odkúpenia podielu 1/9-iny do vlastníctva T-Zone, s.r.o

2/ ocenenie pozemkov, ktoré sú predmetom budúcej zámennej zmluvy

3/ predbežný súhlas dotknutých osôb, ktorí majú vyznačenú ťarchu na uvedené parcely v LV č. 1710, prípadne žiadosť dotknutých osôb o zrušenie ťarchy.

Po predložení horeuvedených dokladov obecné zastupiteľstvo vydá uznesenie k zámene pozemkov.


Ďalej pán starosta informoval prítomných, že dňa 13.5.2017 bude prehliadka spevokolov dôchodcov o 15,00 hod. v MKS v Jelke. Žiadal poslancov, aby do 30.4.207 nahlásili účasť na tomto podujatí.


Poslankyňa B. Kovácsová požiadala pána starostu o krátku informáciu ohľadne blížiacich sa Obecných dní. Pán starosta v krátkosti informoval prítomných o hlavných podujatí, ktoré budú v piatok a v sobotu.


Pán Ing. Kiš zdôraznil dôležitosť prepojenia navrhovaných dvoch cyklotrás po ul. Novojelčanská a ul. Školská.


Pán poslanec I. Görföl upozornil na stavebný materiál a stavebný odpad, ktorý sa nachádza na ul. Hlbokej.


Pani B. Kovácsová požiadala, aby obecné zastupiteľstvo , zvážilo potrebu opravy cesty medzi hlavným cintorínom a cintorínom na Novej Jelke.

Keďže neboli vznesené iné pripomienky pán Ig. Kiš Gabriel prečítal návrh uznesenia , ktorý bol jednohlasne schválený a prijali sa nasledovné uznesenia.

U Z N E S E N I A

Z 1. plenárneho zasadnutia obecného zastupiteľstva

v Jelke zo dňa 24.04.2017

Obecné zastupiteľstvo v Jelke:

Berie na vedomie:

Uznesením pod č. 1a.,/2017/OZ-1: správu o činnosti za obdobie od 01.02.2017 do 24.04.2017

Uznesením pod č. 1b.,/2017/OZ-1: Obec Jelka ako podielový spoluvlastník v podiele 8/9-in pozemku KN „C“ a parc.č. 868/1 v kat.úz. Jelka, zapísaný v LV č. 970 ako orná pôda o výmere 494 m2 berie na vedomie zámenu horeuvedeného podielového vlastníctva za pozemky, ktoré sú vedené na LV č. 1710 s parc.č. 960/1 o výmere 355 m2, zastavané plochy a nádvoria a parc.č. 959/1 o výmere 698 m2, zastavané plochy a nádvoria vo vlastníctve T-Zone. s.r.o.

Obecné zastupiteľstvo žiada predloženie:

1/ odkúpenia podielu 1/9-iny do vlastníctva T-Zone, s.r.o

2/ ocenenie pozemkov, ktoré sú predmetom budúcej zámennej zmluvy

3/ predbežný súhlas dotknutých osôb, ktorí majú vyznačenú ťarchu na uvedené parcely v LV č. 1710, prípadne žiadosť dotknutých osôb o zrušenie ťarchy.

Po predložení horeuvedených dokladov obecné zastupiteľstvo vydá uznesenie k zámene pozemkov.

S c h v a ľ u j e:

Uznesením pod č. 2/2017/OZ-1: finančnú pomoc pre Evanjelickú cirkev v Jelke vo výške 1 500,-Eur na realizáciu investície „ Nové vchodové a vedľajšie dvere na kostol evanjelickej cirkvi v Jelke“.

Hlasovalo: 9 Za: 9 Proti: 0 Zdržal sa: 0

Pán starosta poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva.

Overovatelia zápisnice: Görföl I. Kovácsová B.

starosta obceIng. Imre Farkas

Mellékletek

Leírás

Prítomní: Ing.Imre Farkas – starosta obce

Členovia OZ: Budai I., Mgr.Deák Z., Görföl I., Ing. Kiš G., Kovácsová B., Oros Zs., Ing. Ruman T., Ing.Szabóová E., MA.Szüllő A., Tóth Š.

Ďalší prítomní: Mgr.Véghová Rita –prednostka úradu

Mgr.Tomovičová Mária – hlavná kontrolórka obce

Mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol Ing.Imre Farkas-starosta obce, ktorý konštatoval, že je prítomných 10 poslancov, takže OZ je uznášania schopné vo všetkých bodoch rokovania. Zvlášť privítal p. Ing.Tomáša Rumana, nového poslanca OZ, ktorý nastúpil na miesto p. Kovácsa Jozefa, ktorí sa vzdal funkcie poslanca OZ. Pán starosta mu poprial úspešnú spoluprácu v záujme obce. Za členov návrhovej komisie boli určení. Ing. Kiš G., a Mgr.Deák Z., za overovateľov zápisnice boli určení poslanci: Kovácsová B., a Ing. Ruman T.

Pán starosta oboznámil prítomných poslancov s programom rokovania, ktorý bol nasledovný:

 1. Zahájenie
 2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu zasadnutia
 4. Správa o činnosti
 5. VZN o trhovom poriadku na území obce Jelka ( prejednanie a schválenie)
 6. Voľba hlavného kontrolóra obce Jelka
 7. Návrh uznesenia
 8. Záver
 9.  

Predložený program bol jednohlasne schválený.

V správe o činnosti pán starosta stručne informoval prítomných poslancov, že v mesiaci december od Ministerstva vnútra SR cez Okresný úrad Trnava obec Jelka získala dotáciu vo výške 9 000 eur na rozšírenie kamerového systému. Žiadosť bola podaná na rozšírenie kamerového systému pri jednotlivých vstupoch do obce Jelka smerom od Veľkých Úľan, Nového Života, Hrubej Borše, Hurbanovej Vsi.

Ďalej informoval prítomných, že dňa 23. decembra 2016 sme dostali oznámenie od Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry o získaní dotácie vo výške 898 355,59 Eur na projekt „ Komplexné zníženie energetickej náročnosti objektu Materskej školy v Jelke.

Ďalej pán starosta poznamenal, že na Environmentálny fond bude podaná žiadosť v oblasti „Zvyšovania energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania“ na činnosť „Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľova-nia L3 na objekt obecného úradu.

V ďalšom bode obecné zastupiteľstvo prejednalo a jednohlasne schválilo Všeobecné záväzné nariadenie o trhovom poriadku na území obce Jelka.

Trhový poriadok upravuje podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v obci. Trhový deň, predajný a prevádzkový čas trhoviska bude:

          Sobota od 7,30 hod. – do 13,30 hod.

Povolenie obce na predaj výrobkov a poskytovanie služieb bude vydané na obecnom úrade v Jelke počas stránkových dní na základe predloženej žiadosti.

Hlásenie v miestnom rozhlase o predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na trhovisku je možné realizovať deň pred trhovým dňom, v piatok do 10,00 hod.

Predávajúci je povinný riadiť sa pokynmi správcu trhoviska, ktorou je Obec Jelka. V opačnom prípade bude povolenie na zriadenie trhového miesta zrušené.

Predávajúce fyzické a právnické osoby na trhových miestach sú povinné zaplatiť nasledovné trhové poplatky:

Poplatok na trhové miesto- na trhovisku za základnú plochu:

      Do 42 m2 10 Eur/za deň

      za každý začatý m2 0,50 Eur/za deň

Poplatky za trhové miesto počas príležitostných trhov a ambulantných trhov v zmysle § 1 VZN č. 1/2017 sú platné podľa § 20 vo VZN č. 3/2016, ktoré bolo schválené dňa 13.12.2016, a vždy podľa aktuálne schváleného VZN o miestnych daniach.

Pán poslanec Ing. Kiš navrhol v § 7 v bode 1 doplniť zákon č. 178/1998 Zb. a zároveň navrhol aj doplniť sankcie, avšak nakoniec sa dohodli na tom, že sankcie budú riešené a uplatnené v zmysle zákona o priestupkoch.

V ďalšom bode nasledovala voľba hlavného kontrolóra.

Pani Mgr. Véghová-prednostka úradu informovala prítomných, že bolo vypísané výberové konanie na post hlavného kontrolóra obce Jelka z dôvodu, nakoľko 2.februára končí šesťročné pracovné obdobie Mgr. Márie Tomovičovej.

Poznamenala , že obec obdržala len jednu žiadosť – opätovne od Mgr.Márie Tomovičovej. Pani prednostka úradu navrhovala vyhovieť žiadosti. Informovala prítomných, že spolupráca s hlavnou kontrolórkou bola veľmi dobrá, bezkonfliktná. Mgr. Tomovičová pracuje ako hlavná kontrolórka aj vo viacerých obciach ( Veľké Úľany, Abrahám, Reca, Hrubý Šúr, Matúškovo ) odkiaľ nám prináša správy, informácie, vždy je nápomocná. Navrhovala ju prijať do funkcie hlavného kontrolóra na 25% úväzok.

Pán poslanec Ing. Ruman T.sa dotazoval na to, že aký by bol postup v tom prípade, keby obecné zastupiteľstvo neschválilo podanú žiadosť. Pani prednostka poznamenala, že by bolo potrebné vypísať nové výberové konanie.

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne volilo do funkcie hlavného kontrolóra obce Jelka na obdobie šiestich rokov od 08.02.2017 do 07.02.2023 Mgr. Máriu Tomovičovú a určilo plat hlavného kontrolóra s účinnosťou od 08.02.2017 na 25% úväzok.

V ďalšom bode obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo úpravu rozpočtu miestnej samosprávy obce Jelka a jej rozpočtových organizácií ku dňu 31.12.2016 podľa skutočného účtovného stavu.

Ďalej pán starosta poskytol poslancom informáciu o tom, že TTSK Trnava podala žiadosť na obec Jelka ohľadne prevodu pozemku pod stavbou vodného kolového mlyna. Pán starosta sľúbil, že zistí či by sa dala urobiť výmena pozemkov, nakoľko TTSK vlastní na začiatku obce pozemok, ktorá by bola vhodná na výmenu za žiadanú parcelu pod mlynom. Skutočnosti týkajúce sa výmeny pozemkov preverí u nášho právnika aj na TTSK Trnava.

Pán poslanec MA. Szüllő A. informoval poslancov, že od 1.februára 2017 nastúpi do dôchodku. Novým riaditeľom OO PZ Jelka bude Kristián Sárkány.

Pani Kovácsová sa zaujímala o to, že keď niekto chce kúpiť dve smetné nádoby, či sa zmení poplatok za smeti na osobu. Pani prednostka podotkla, že kuka nádobu môže každý kúpiť, poplatok za smeti na osobu ostáva nezmenený.

Pani prednostka informovala obecné zastupiteľstvo, že kúpne zmluvy za odpredaj pozemkov pre COOP Jednota a Západoslovenská distribučná sú odsúhlasené Okresným úradom Galanta-odborom katastrálnym.

Keďže neboli vznesené iné pripomienky pán Ing.Kiš Gabriel prečítal návrh uznesenia, ktorý bol jednohlasne schválený a prijali sa nasledovné uznesenia.

U Z N E S E N I A

z mimoriadneho plenárneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Jelke zo dńa 31.01.2017

Obecné zastupiteľstvo v Jelke

s c h v a ľ u j e:

Uznesením pod č. M 1a.,/2017/OZ-1: Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2017 o trhovom poriadku na území obce Jelka.

Uznesením pod č. M 1b.,/2017/OZ-1: úpravu rozpočtu miestnej samosprávy obce Jelka a jej rozpočtových organizácií ku dňu 31.12.2016 podľa skutočného účtovného stavu.

konštatuje:

Uznesením pod č. M 2.,/2017/OZ-1: Voľba hlavného kontrolóra sa uskutočnila v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

volí:

Uznesením pod č. M 3.,/2017/OZ-1: V súlade s § 11 ods.4 písm J), § 18a ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov do funkcie hlavného kontrolóra Obce jelka na obdobie šiestich rokov od 08.02.2017 do 07.02.2023 mgr. Máriu Tomovičovú, bytom 925 22 Veľké Úľany, Kaplnská 1462/35

určuje:

Uznesením pod č. M 4.,/2017/OZ-1: v súlade s § 11 ods. 4 písm. J), zákona č. 369/1990 Zb.

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 08.02.2017 plat hlavného kontrolóra podľa § 18 C ods. l zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na 25 % úväzok.

Pán starosta poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva.

 1. záp.: Kovácsová B. Ing.Imre Farkas
 2. T. starosta obce

Zapisovateľka: Szabóová M.