Önkormányzat

A közzétett önkormányzati dokumentumok archívuma Jóka.

Cím

Közzétett

Zápisnica z 1. plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva v Jelke zo dňa 19.3.2020

30.3.2020

Mellékletek

Leírás

Prítomní: Ing. Gabriel Kiš – starosta obce

Členovia OZ: Mgr. Bánoczký M., Bohony Š., Mgr.Deák Z., Mgr.PhD.Hakszer R., Kovács J., Mgr. Laurič I., Mgr.Letuseková D., Molnár F., Ing. Ruman T., Török P.


Ďalší prítomní: MSc.Melinda Németh – prednosta úradu

                            Mgr. Mária Tomovičová – hlavná kontrolórka obce

                            Viď. podľa prezenčnej listinyK bodu č.1  programu – Zahájenie zasadnutia


Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol Ing. Gabriel Kiš – starosta obce, ktorý konštatoval, že je prítomných 10 poslancov, takže  je OZ uznášaniaschopné vo všetkých bodoch rokovania.


K bodu č. 2 programu – Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisniceStarosta obce navrhol do návrhovej komisie poslancov: Mgr. M. Bánoczkého  a P.Töröka. Poslanci návrh schválili jednohlasne, za hlasovalo všetkých 10 poslancov.

                    Starosta obce za overovateľov zápisnice určil: Mgr. D. Letusekovú a Ing. T. Rumana.


K bodu č. 3 programu – Schválenie programu zasadnutia


Pán starosta oboznámil poslancov s programom rokovania, ktorý bol nasledovný:

 1. 1.      Zahájenie
 2. 2.      Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 3. 3.      Schválenie programu zasadnutia
 4. 4.      Kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia
 5. 5.      Interpelácia
 6. 6.      Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže
 7. 7.     Rokovanie o systéme prestupného bývania
 8. 8.   Rokovanie o zapojení sa do projektov spolufinancovaných z EŠIF
  9.      Rôzne
 9. 10.   Diskusia
 10. 11.   Návrh uznesenia
 11. 12.   Záver

Program zasadnutia bol poslancami jednohlasne schválený.

K bodu č. 4 programu – Kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia


Starosta obce predniesol  kontrolu uznesení z 1. neplánovaného zasadnutia OZ zo dňa 30.01.2020 a konštatoval, že uznesenia boli splnené. Informoval prítomných, že žiadosť o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu s názvom „ Podpora sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity „ bola podaná a čakáme na odpoveď. V rámci tohto projektu obec plánuje vybudovať workoutové ihriská – cvičiská. Starosta obce poznačil, že chcú vytvoriť zmysluplnú alternatívu trávenia voľného času.


Ďalej poznamenal, že z Environmentálneho fondu obec  obdržala  oznámenie o poskytnutí podpory formou dotácie vo výške 100 000,-Eur na  projekt  Zlepšenie kvality ovzdušia v Jelke, v rámci ktorého sa plánuje nákup komunálneho vozidla a výsadba stromov v obci na verejných priestranstvách.


Podaná žiadosti o dotáciu na projekt „ Zvyšovanie energetickej účinnosti Kultúrneho domu v Jelke v rámci  Environmentálneho fondu pre obec Jelka bolo neúspešné.

 
K bodu č. 5 programu – Interpelácia


Pán poslanec Kovács J. vzhľadom na súčasnú krízovú situáciu ohľadne koronavírusu navrhol v budúcnosti niektoré body programu zasadnutia odsúhlasiť elektronicky. Starosta obce poznamenal, že systém hlasovania „per rollam“ nevylučuje, ale v prípade jednania o nakladaní s majetkom obce tento systém nemôže byť využitý a v takých prípadoch obecné zastupiteľstvo musí byť prítomné aj fyzicky.K bodu č.6 programu
  – Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže


Starosta obce informoval prítomných že vypísanie obchodnej verejnej súťaže na predaj pozemkov vo vlastníctve obce Jelka  je v priebehu vybavovania.  Znalecký posudok bol vypracovaný zatiaľ len na pozemky, ktoré sa nachádzajú v kat.území Jelka na ul Vŕbová, parc.č.587/11 o výmere 140 m2 a parc.č. 587/12 o výmere 50 m2. Minimálna kúpna cena bola určená na 14,00 Euro/m2.


Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo odpredaj pozemkov za kúpnu cenu 14,00 €/m2 a zároveň podmienky obchodnej verejnej súťaže t.j. ukladá Obecnému úradu zabezpečiť vypracovanie a zverejnenie Verejnej obchodnej súťaže na predaj majetku obce Jelka, ustanoviť komisiu na vyhodnotenie cenových ponúk a poveruje starostu obce, aby s víťazom VOS uzavrel kúpnu zmluvu na odpredaj predmetných parciel.


K bodu č. 7 programu – Rokovanie o systéme prestupného bývania


Pán starosta navrhol odsúhlasiť podanie žiadosti o pridelenie finančného príspevku na realizáciu projektu „ Prestupné bývanie – Obec Jelka“ pričom ciele projektu sú v súlade s platným programom rozvoja  obce a platným územným plánom obce. Navrhol odsúhlasiť zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu t.j. min. 5% z celkových oprávnených výdavkov a zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce Jelka, ktoré vzniknú v priebehu realizácie projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie jeho cieľa.


Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo podanie žiadosti na realizáciu projektu.

 
K bodu č. 8 programu – Rokovanie o zapojení sa do projektov spolufinancovaných z EŠIF


Starosta obce dal odsúhlasiť dokument systému bývania s prvkami prestupného bývania pre obec Jelka. Informoval prítomných, že ide o sociálne bývanie formou nájomného bývania, ktoré je určené pre znevýhodnené skupiny obyvateľov a sociálne slabšie skupiny a pre obyvateľov MRK. Jedná sa o 3 bytové jednotky v rodinnom dome na ulici Hlavnej ulici vo vlastníctve obce – I. stupeň,  a o 9 bytových jednotiek ,ktoré  sa plánujú vybudovať v 3 rodinných domoch na ulici Hlavná – 2.stupeň.


Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo dokument „ Systém bývania s prvkami prestupného bývania pre obec Jelka a zabezpečenie realizácie „Systému bývania s prvkami prestupného bývania pre obec Jelka  počas realizácie  a udržateľnosti projektu.


K bodu č. 9 programu – Rôzne


V tomto bode boli prerokované došlé žiadosti.


Starosta obce predniesol poslancom žiadosť Baseballového klubu Maceitos Jelka o finančnú podporu vo výške 3 000,- Eur. Finančné prostriedky by chceli využiť na výdavky baseballového klubu a jeho činnosť. Vzhľadom na mimoriadnu krízovú situáciu a na obmedzenia rôznych športových aj spoločenských aktivít obecné zastupiteľstvo schválilo finančný príspevok vo výške 1 500,- Eur.

8 poslanci hlasovali za a 2 poslanci boli proti- Ing. T.Ruman, F.Molnár.Ďalej obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Tibora Galambosa, bytom Jelka, Vŕbová 387/38 o zriadenie vecného bremena na existujúcu kanalizačnú prípojku na parc.č 587/2, 587/3, 587/11 a 587/12 v kat. úz. Jelka vo vlastníctve obce Jelka v prospech domu nachádzajúcej sa v Jelke, Vŕbová ul. 387/38 kde bývajú. Kanalizačnú prípojku zriadila ZsVS a Obec Jelka na uvedených pozemkoch pri výstavbe kanalizácie.


Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo žiadosť o zriadenie vecného bremena s tým, že všetky výdavky znáša žiadateľ.Starosta obce predložil poslancom žiadosť T-ZONE s.r.o. v zastúpení  Attilu a Rity Tamás, bytom Jelka , Chrenová 644/15 o vyjadrenie k stavbe „ Technická vybavenosť pre lokalitu Kráľovská dolina – Jelka ( Veľká ulica) – 22 a 1kW distribučné rozvody elektriny a Trafostanica.

 Stavba:IBV-Kráľovská dolina-Jelka, č.p. 1160/2, 1160/6,1163/6 a 1165/3, kat.úz. Jelka.

Pán starosta informoval poslancov, že ide o rozšírenie distribučných elektrických rozvodov od trafostanice vedľa bytovky na Mierovej ulici, cez križovatku pred hostincom Samba,  smerom na Stoličnú ul. a zo Stoličnej na Veľkú.

Pán poslanec Ing. Ruman T. poznamenal, že obec plánuje v budúcnosti vybudovať kruhový objazd pred hostincom Samba, pýtals sa na to, či  elektrické vedenie  nebude robiť nejaký problém.

Pán starosta k tomu dodal, že vedenie musí byť v zmysle platnej technickej normy v dostatočnej hĺbke pod cestným telesom a nemalo byť nič narušené, nakoľko sa celá stavba má realizovať riadenými vrtmi, teda bez líniových rozkopávok.

Pán poslanec Török P. navrhol  upozorniť  žiadateľa,  T-ZONE s.r.o., že zámer bol schválený len na výstavbu rodinných domov a nie na výstavbu bytoviek.

Pán starosta skonštatoval, že projekt rozšírenia distribučných rozvodov sa týka výlučne samotných elektrických rozvodov a stavebný úrad alebo samospráva neobdržala zo strany žiadateľa žiadny iný zámer. V prípade obdržania sa ním bude zaoberať a predloží ho aj poslancom na vyjadrenie.Ďalej starosta obce predniesol poslancom žiadosť  Elfata Salijiho-AR&IF s.r.o. o prenájom verejného priestranstva pri COOP Jednota, parc. č. 376/13, k.ú. Jelka o veľkosti 40 až 47m2 v mieste bývalej predajne ovocia  a zeleniny na zriadenie stánku s predajom zmrzliny.

Pán poslanec Kovács J. mal taký názor, že vedľa škôlky to nie je správne miesto na predaj zmrzliny.

Pán starosta vyjadril svoj názor, že kvalitná zmrzlináreň v obci chýba a centrum obce pri námestí je podľa neho ideálny priestor na takúto ponuku.


Obecné zastupiteľstvo schválilo prenájom pozemku za 200,-€/mesiac na 5 rokov.  

9 poslanci hlasovali za a 1 poslanec bol proti (Kovács J.)Ďalej hlavná kontrolórka obce predniesla poslancom správu o kontrolnej činnosti za rok 2019, ktorú obecné zastupiteľstvo bralo na vedomie. Správa o kontrolnej činnosti tvorí prílohu zápisnice.

K bodu č.10 programu – Diskusia


Pán poslanec  Kovács J. vzhľadom na súčasnú krízovú situáciu sa pýtal na to, či obec má k dispozícii budovu alebo miestnosti v prípade umiestnenia ľudí, ktorí sa vracajú zo zahraničia a potrebujú ísť do karantény. Ďalej sa spýtal na to, či v rámci civilnej ochrany obec má zabezpečené dostatočné množstvo rúšok, masiek. Starosta obce k tomu dodal, že obec v rámci riešenia krízových situácií má určené miesta na zabezpečenie potrieb obyvateľstva, ale pri týchto riešeniach treba zabezpečiť aj všetky služby s tým súvisiace. Od stráženia, stravovania, pravidelnej dezinfikácie, chráneného kontaktu a podobne. P. starosta poznamenal, že zatiaľ neprišla zo strany obyvateľov žiadna požiadavka tohto charakteru. Ak by bola takáto požiadavka,  krízový štáb bude o tom rokovať, ale v prvom rade je to úloha štátu ako hlavného riadiaceho orgánu. Zároveň vyzval p. poslanca Kovácsa, že ak registruje takéto požiadavky, nech ich pokojne tlmočí.

Ďalej v diskusii vystúpil pán Matuš Z., ktorý sa sťažoval na rýchlu jazdu vedúceho zamestnanca poriadkovej služby J. Kvardu  a na veľkú premávku hospodárskych vozidiel firmy DAN FARM na ul. Jahodná. Podľa neho, kvôli veľkej premávke je táto ulica veľmi nebezpečná.

Pán starosta k tomu dodal, že na Jahodnej ulici budú inštalované tanierové spomaľovače a čaká sa na vyjadrenie dopravného inšpektorátu k podanému projektu ukľudnenia dopravy v obci, nakoľko sa plánujú osadiť spomaľovače aj na iné rizikové miesta v obci, kde rýchlo jazdia nezodpovední vodiči. Súčasne sa týmto projektom má vyriešiť problém dopravy nadrozmerných hospodárskych vozidiel a nadmernou nákladnou dopravou po Mierovej a Novojelčanskej ulici, na ktorý sa dlhodobo sťažujú obyvatelia obce.

K sťažnosti na rýchlu jazdu zamestnanca MOPS (Miestna občianska poriadková služba) dodal, že upozorní všetkých zamestnancov na povinnosť dodržiavania maximálnej rýchlosti v obci. Zároveň podotkol, že takéto situácie sa nechtiac mohli stať, nakoľko MOPS je privolávaná k rôznym prípadom a priestupkom, pričom v extraviláne má obec umiestnené technické prostriedky určené na odhaľovanie zakladania nelegálnych skládok. V takých prípadoch sa poriadková služba snaží dostať na miesto činu v čo najkratšom čase a p. starosta nevylučuje, že v týchto prípadoch mohlo dôjsť k prekročeniu maximálnej povolenej rýchlosti. Tým neospravedlňuje zamestnancov a nariadi im aby sa ponáhľali pomaly.


Na záver p. poslankyňa Mgr. Letuseková D. vyzvala poslancov k zodpovednosti a opatrnosti v vzhľadom na krízovú situáciu v súvislosti s vírusom COVID-19.K bodu č. 11 programu – Návrh uznesenia

Pán poslanec Mgr.Bánoczký M. prečítal návrh uznesenia, ktorý bol jednohlasne schválený.

K bodu č. 12 programu – Záver

Keďže neboli vznesené iné pripomienky a námety po prerokovaní všetkých bodov programu starosta obce, Ing. Gabriel Kiš poďakoval poslancom a všetkým prítomným občanom za účasť a ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva.

                                                                  U Z N E S E N I A

                    z 1. plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva v Jelke

                                                           zo dňa 19.03.2020

 Obecné zastupiteľstvo v Jelke

Hlasovanie: Mgr. Bánoczky M., Bohony Š., Budai I., Mgr.Deák Z., Mgr.PhD.Hakszer R., Kovács J. Mgr.Laurič I., Mgr. Letuseková D., Molnár F., Ing. Ruman T., Török .

 
Schvaľuje:

Uznesením pod č. 1.,/2020/OZ-1:

 Vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže na pozemky , ktoré sa nachádzajú v kat. území  Jelka.

1. novovytvorený pozemok  reg. KN“C“ parc. č. 587/11 o výmere 140 m² k. ú. Jelka (druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie)

2. novovytvorený pozemok  reg. KN“C parc. č. 587/12 o výmere 50 m² k. ú. Jelka (druh pozemku záhrada)

s týmito podmienkami:

·        kupujúci bude povinný uhradiť časť nákladov spojených s vyhotovením geometrického plánu, náklady spojené s vkladom vlastníckeho práva v prospech kupujúceho do katastra nehnuteľností

·        minimálna kúpna cena 14,00 €/m2

·        hlavným kritériom je najvyššia cena za m2

·        Kompletné podmienky budú zverejnené na úradnej tabuli a webovej stránke obce  Jelka

–  schvaľuje

Podmienky obchodnej verejnej súťaže  / v prílohe uznesenia/

– ukladá

Obecnému úradu zabezpečiť celý proces stanovený zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, t.j. vypracovanie a zverejnenie Verejnej obchodnej súťaže na predaj majetku obce Jelka – obecné pozemky

– ustanovuje

komisiu na vyhodnotenie cenových ponúk:

1/ starostu obce Ing. Gabriela Kiša

2/ Mgr. Zoltána Deáka , zástupcu starostu

3/ poslanca : Mgr. M. Bánoczkého

4/ poslanca :  Ing. Tomáša Rumana

5/ poslanca:   Petra Töröka

6/ prednostku Obecného úradu MSc. Melindu Németh

s tým , že komisia vyhodnotí cenové ponuky a vyberie najvýhodnejšie ponuky a určí víťaza, s ktorým  starostovi odporučí uzavrieť kúpnu zmluvu.

– poveruje

Starostu obce, aby s víťazmi verejnej obchodnej súťaže uzavrel kúpnu zmluvu na odpredaj predmetných parciel a na najbližšom zasadnutí OZ informoval, kto nadobudol ponúkaný majetok do vlastníctva.  

Znenie Verejnej obchodnej súťaže:

VEREJNÁ  OBCHODNÁ  SÚŤAŽ

NA  PREDAJ  MAJETKU  OBCE JELKA

Obec Jelka na základe ustanovení § 281 až 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník  v znení neskorších predpisov, v zmysle § 9a ods.1/ písm. a/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s uznesením Obecného zastupiteľstva pod číslom

1.,/2020/OZ-1 zo dňa 19.03.2020  vyhlasuje Verejnú obchodnú súťaž na predloženie cenovej ponuky o najvýhodnejšiu ponuku na uzatvorenie kúpnej zmluvy na prevod vlastníctva nehnuteľností – obecných pozemkov v intraviláne obce Jelka:

1. novovytvorený pozemok  reg. KN“C“ parc. č. 587/11 o výmere 140 m² k. ú. Jelka (druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie)

2. novovytvorený pozemok  reg. KN“C parc. č. 587/12 o výmere 50 m² k. ú. Jelka (druh pozemku záhrada)

Špecifické požiadavky:

–        kupujúci bude povinný uhradiť časť nákladov spojených s vyhotovením geometrického plánu, náklady spojené s vkladom vlastníckeho práva v prospech kupujúceho do katastra nehnuteľností

–        minimálna kúpna cena stavebných pozemkov  – 14,00 €/m2

–        hlavným kritériom je najvyššia cena za m2.

Podmienky predloženia cenovej ponuky :

1/ Cenovú ponuku žiadame predložiť v podateľni Obecného úradu Jelka, alebo

         poštou na adresu:

         Obec Jelka, Obecný úrad, Mierová 959/17,  925 23   Jelka

         do :     20. apríla 2020  do 12.00 hod.   

2/  Cenová ponuka musí byť predložená písomne  v zapečatenej obálke označenej heslom:

          „Verejná obchodná súťaž – Vŕbová – neotvárať!“

3/  Cenová ponuka musí obsahovať:

        a/  označenie záujemcu:

• fyzická osoba – meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, miesto 

   trvalého pobytu, štátnu príslušnosť a rodinný stav. Je vhodné uviesť aj telefónne

   číslo, príp. mailovú adresu.

• právnická osoba – obchodné meno, sídlo, IČO, označenie registra, v ktorom je

  právnická osoba zapísaná a číslo tohto zápisu, osoba oprávnená na podpisovanie

  zmluvy. Je vhodné uviesť aj kontaktnú osobu, telefónne číslo, príp. mailovú adresu.

       b/  označenie nehnuteľnosti – podľa údajov ponuky, o ktorú má záujemca záujem

       c/  výška cenovej ponuky

       d/  účel využitia nehnuteľnosti (  napr. individuálna  výstavba rodinného domu,

             podnikateľské účely, dvor , záhrada )

       e/  akceptácia alebo spôsob splnenia špecifických požiadaviek  formou vyhlásenia

       f/  ak je  záujemca ženatý/vydatá, vyhlásenie, či vec nadobúda do výlučného vlastníctva

            alebo do podielového spoluvlastníctva manželov (v takomto prípade musia byť všetky  

            požadované údaje plne poskytnuté oboma manželmi)

      g/ vyhlásenie – súhlas záujemcu so spracovaním osobných údajov v zmysle § 7 zákona č.   428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov v rozsahu v akom boli poskytnuté na vedenie evidencie. V prípade, že je záujemca ženatý/vydatá, vyhlásenie sa vyžaduje aj od manželky/manžela  

4/  Každý záujemca môže predložiť len jeden návrh na pozemok navrhnutý na predaj. Záujemca sa podaním svojho návrhu zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvie v súvislosti s procesom získavania informácií ohľadom súťaže.
5/  Obec Jelka si vyhradzuje právo zmeniť podmienky súťaže na predaj majetku, odmietnuť všetky predložené cenové ponuky, resp. súťaž zrušiť.

6/  Vyhodnotenie cenových ponúk vykoná ustanovená komisia.  Starosta podľa odporúčania komisie s víťazom uzavrie kúpnu zmluvu na prevod vlastníctva nehnuteľností.

Bližšie informácie môžete získať osobne v kancelárii prednostky  Obecného  úradu v Jelke, alebo telefonicky : 031/78 76 138, alebo cez email : obec@jelka.sk

Za:   10                         Proti:  0                    Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.


Schvaľuje:

Uznesením pod č. 2 a.,/2020/OZ-1:

–        zabezpečenie realizácie projektu „ Prestupné bývanie – Obec Jelka“

–        Kód výzvy: OPLZ-PO6-SC611-2018-2

–        predloženie žiadosti o NFP na SO, pričom ciele projektu sú v súlade s platným programom rozvoja obce a platným územným plánom obce

–        zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu t.j. min. 5% z celkových oprávnených výdavkov

–        zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce Jelka, ktoré vzniknú v priebehu realizácie projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie jeho cieľa.

Za:   10                         Proti:  0                    Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

Schvaľuje:

Uznesením pod č. 2 b.,/2020/OZ-1:

–        Systém bývania s prvkami prestupného bývania pre obec Jelka, s nasledovným minimálnym obsahom:

–        kód výzvy: OPLZ-PO6-SC611-2018-2

–        názov projektu: Prestupné bývanie – Obec Jelka

–        dokument „ Systém bývania s prvkami prestupného bývania pre obec Jelka“

–        zabezpečenie realizácie „ Systému bývania s prvkami prestupného bývania pre obec Jelka počas realizácie a udržateľnosti projektu“

Za:  10                          Proti: 0                      Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

Schvaľuje:

Uznesením pod č.3.,/2020/OZ-1:

Žiadosť o finančný príspevok obce pre Baseballový klub Maceitos Jelka vo výške.1 500,- Eur

Za: 8                           Proti: 2 – T.Ruman, F. Molnár                  Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

Schvaľuje:

Uznesením pod č. 4.,/2020/OZ-1:

Žiadosť  Tibora Galambosa, bytom Jelka, Vŕbová 387/38  o zriadenie vecného bremena na existujúcu kanalizačnú prípojku na parc.č. 587/2,587/3,587/11 a 587/12 kat.úz. Jelka vo vlastníctve obce Jelka v prospech domu nachádzajúcej sa v Jelke, Vŕbová ul. 387/38 s tým, že všetky výdavky znáša žiadateľ.

Za:  10                              Proti: 0                    Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

Schvaľuje :

Uznesením pod č.5.,/2020/OZ-1:

Žiadosť T –ZONE s.r.o. v zastúpení Attilu a Rity Tamás, bytom Jelka , Chrenová 644/15 o vyjadrenie k stavbe „ Technická vybavenosť pre lokalitu Kráľovská dolina – Jelka ( Veľká ulica) – 22 a 1kW distribučné rozvody elektriny a Trafostanica.

 Stavba:IBV-Kráľovská dolina-Jelka, č.p. 1160/2, 1160/6,1163/6 a 1165/3, kat.úz. Jelka.

Za:   10                             Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

schvaľuje :

Uznesením pod č.6.,/2020/OZ-1:

Žiadosť  Elfat Saliji –   AR&IF s.r.o. o prenájom verejného priestranstva pri COOP Jednota, parc.  č. 376/13 , k.ú. Jelka o ploche do 47m2 na zriadenie stánku s predajom zmrzliny za 200,-€/mesiac na dobu 5-tich rokov.

Za:   9                             Proti: 1 – Kovács J.                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

Berie na vedomie:

Uznesením pod č. 7.,/2020/OZ-1:

Správu hlavné kontrolóra obce o kontrolnej činnosti za rok 2019

                                                                                                 Ing. Gabriel Kiš

                                                                                                   starosta obce

Zápisnica z 1. neplánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva v Jelke zo dňa 30.01.2020

9.2.2020

Mellékletek

Leírás

Prítomní: Ing.Gabriel Kiš – starosta obce

Členovia OZ: Mgr.Bánoczky M., Bohony Š., Budai I., Mgr.Deák Z., Mgr.PhD. Hakszer R., Molnár.F., Ing.Ruman T., Török P.

Ďalší prítomní: Mgr.Tomovičová M. – hlavná kontrolórka obce

                            viď. podľa prezenčnej listiny
K bodu č.1 programu – Zahájenie zasadnutia

                Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol Ing. Gabriel Kiš – starosta obce, ktorý konštatoval, že je prítomných 8 poslancov, takže je OZ uznášaniaschopné vo všetkých bodoch rokovania.
K bodu č. 2 programu – Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

                  Starosta obce navrhol do návrhovej komisie poslancov: Mgr.PhD.R.Hakszera  a F.Molnára. Poslanci návrh schválili jednohlasne, za hlasovalo všetkých 8 poslancov.

                   Starosta obce za overovateľov zápisnice určil: Mgr.Bánoczký M. a Mgr.Z.Deáka.

K bodu č. 3 programu – Schválenie programu zasadnutia


Pán starosta oboznámil poslancov s programom rokovania, ktorý bol nasledovný:

1. Zahájenie

2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

3. Schválenie programu zasadnutia

4. Kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia

5. Interpelácia

6. Návrh termínov plánovaných zasadnutí OZ na rok 2020

7. Rokovanie o zapojení sa do projektov spolufinancovaných z EŠIF

8. Rôzne

9. Diskusia

10.Návrh uznesenia

11.Záver

Program zasadnutia bol poslancami jednohlasne schválený.


K bodu č. 4 programu – Kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia

Starosta obce predniesol kontrolu uznesení z 4. neplánovaného zasadnutia OZ zo dňa 10.12.2019 a konštatoval, že uznesenia boli splnené. Informoval prítomných, že finančný príspevok vo výške 550,- Eur pre Evanjelickú cirkev bol odoslaný, vypísanie obchodnej verejnej súťaže  na predaj pozemkov vo vlastníctve obce je v priebehu vybavovania. Žiadosť o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu s názvom“ Zvyšovanie energetickej účinnosti Kultúrneho domu v Jelke“  v rámci Environmentálneho fondu bola podaná  a na základe výzvy o doplnenie žiadosti dňa 30.01.2020 boli odoslané aj chýbajúce prílohy k žiadosti.

Ďalej informoval prítomných, že obec Jelka sa nezapojí do projektu „ Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov“ kompostáreň nad 100 ton , nakoľko obec nemá šancu naplniť kompostáreň nad 100 ton.K bodu č. 5 programu – Interpelácia

K tomuto programu neboli vznesené žiadne pripomienky ani návrhy.K bodu č. 6 programu – Návrh termínov plánovaných zasadnutí OZ na rok 2020

 Starosta obce navrhol stanovenie harmonogramu plánovaných zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2020. Navrhol nasledovné termíny: 19.3.2020, 18.6.2020, 18.9.2020, 10.12.2020.  Tento harmonogram obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo.K bodu č. 7 programu – Rokovanie o zapojení sa do projektov spolufinancovaných z EŠIF

Pán starosta navrhol odsúhlasiť podanie žiadosti o pridelenie finančného príspevku na realizáciu projektu „ Výstavba zariadení na využitie vybraných druhov OZE v rámci výzvy Ministerstva životného prostredia SR ako Riadiaci orgánu  pre Operačný program Kvalita životného prostredia. Navrhol odsúhlasiť  zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie 5% realizovaného projektu a zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce Jelka, ktoré vzniknú v priebehu realizácie projektu a budú nevyhnutné pre dosiahnutie jeho cieľa.

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo podanie žiadosti na realizáciu projektu.

Ďalej starosta obce poskytol poslancom informáciu o možnosti predloženia žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu s názvom „ Podpora sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity“ v rámci výzvy  Úradu Splnomocnenca Vlády SR  pre rómske komunity“.

V rámci tohto projektu Obec Jelka  plánuje vybudovať workoutové ihriská –cvičiská na pozemku Obce Jelka, v kat. úz. Nová Jelka do parku vedľa autobusovej zastávky „ Garáž““ a na pozemku obce Jelka, v kat.úz. Jelka do športového areálu obce Jelka. 

Starosta obce dal odsúhlasiť zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie 5% realizovaného projektu a zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce Jelka, ktoré vzniknú v priebehu realizácie projektu a budú nevyhnutné pre dosiahnutie jeho cieľa.

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo podanie žiadosti na realizáciu projektu.

Ďalej starosta obce dal odsúhlasiť podanie žiadosti na SAŽP ( Slovenská agentúra životného prostredia)  o poskytnutie podpory v rámci národného projektu s názvom „ Podpora biodiverzity prvkami zelenej infraštruktúry v obciach Slovenska – zelené obce Slovenska“, ktorého cieľom je realizácia prvkov zelenej infraštruktúry na miestnej úrovni prostredníctvom vegetačných prvkov a s nimi súvisiacimi činnosťami. Suma požadovaných finančných prostriedkov bude maximálne 16500 EUR.

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo podanie žiadosti na realizáciu projektu.K bodu č. 8 programu – Rôzne

V tomto bode boli prerokované došlé žiadosti.

Starota obce predložil poslancom žiadosť SUPERCOLORS, s.r.o., Jelka, Hlavná 1414/138, v zastúpení konateľom Petrom Törökom o vyjadrenie k investičnému zámeru „ Malopodlažná zástavba rodinných domov – pokládka SO 06,1 – VN prípojky. Zámer sa týka pozemkov, ktoré sú vo vlastníctve obce. Druh pozemkov je zastavaná plocha a nádvorie. V rámci umiestnenia rodinných domov sa plánuje pokládka SO 06.1 – VN prípojky, distribučné rozvody, plánovaná TS pre novú individuálnu bytovú výstavbu rodinných domov v obci Jelka. Prílohou žiadosti je situačný výkres plánovanej trasy VN prípojky.

Starosta obce navrhol v rámci umiestnenia VN prípojky riešiť  aj rozhlas na plánovanej trase,  vrátane aj na Slnečnej ulici .

Obecné zastupiteľstvo schválilo žiadosť s tým,  že na uvedené pozemky sa zriaďuje vecné bremeno.


7 poslanci hlasovali za a 1 poslanec sa zdržal hlasovania.


Ďalej pán starosta predniesol  poslancom žiadosť Róberta Vargu a manž. Veroniky Vargovej, bytom Jelka, Vŕbová 385/36 o súhlas k zriadeniu kanalizačnej prípojky  v ich prospech na pozemku reg. KN „C“ parc.č. 587/2 v k.ú. Jelka, vedeného na LV č. 491 vo vlastníctve Obce Jelka. Druh pozemku je záhrada. Kanalizačná prípojka by bola súčasťou rodinného domu, na ktorý žiadatelia dostali stavebné povolenie a ktorého výstavba bude realizovaná na parc. Č. 583/9 k.ú. Jelka. Prílohou žiadosti je kópia situácie osadenia kanalizačnej prípojky, ktorú pán starosta predložil poslancom.


Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo žiadosť s tým, že na uvedený pozemok sa zriaďuje vecné bremeno.Ďalej obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Erika  Zelenského, bytom Cífer, Trnavská 13  o odkúpenie obecného  pozemku reg. KN „C“ parc.č. 1182/2 o výmere 229 m2, v kat.úz. Jelka, vedeného na LV č. 3636 ako súčasť pozemku reg. KN“E“ parc.č. 1182/1. Druh pozemku je zastavaná plocha a nádvorie . Žiadateľ prosí  zohľadniť skutočnosť, že uvedený pozemok tvorí súčasť pozemku parc. č. 705 k.ú Jelka, ktorý je žiadateľovom osobnom vlastníctve, nakoľko oba pozemky sú dlhé roky oplotené a spoločne užívané.

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo zámer predaja uvedeného pozemku. Po vyhotovení znaleckého posudku bude stanovená cena za predaj pozemku.Ďalej pán starosta informoval poslancov, že pán Fellinger Karol, bytom Jelka, Jahodná 216/17  ponúkol Obci Jelka do daru pozemky, ktoré má vo výlučnom vlastníctve nachádzajúce sa na ul. Február. víť.,  Petőfiho, Gottwaldova, Dunajská. Pozemky Obci Jelka daruje bezodplatne.

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo prijatie daru pozemkov.Ďalej poslanci OZ prerokovali žiadosť Mareka Riga a Marcely Rigovej, bytom Jelka, Hlboká 297/21 o odkúpenie novovytvoreného pozemku parc.č. 824/2 k.ú. Jelka, ktorý vznikol oddelením pozemku reg. KN“C“ parc.č. 824 k.ú. Jelka, vedeného  na LV č. 1301 ako zastavaná plocha a nádvorie vo vlastníctve Obce Jelka. Dôvodom odkupu je skutočnosť, že žiadatelia majú v záujme vysporiadať pozemok a stavbu rodinného domu na ňom, ktorý si postavili bez stavebného povolenia.

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo zámer predaja pozemku. Po vypracovaní znaleckého posudku bude určená predajná cena.Ďalej starosta obce uviedol, že na zasadnutí OZ dňa 14.11.2019 obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na odpredaj pozemkov na Novojelčanskej ul. parc.č. 197/20 o výmere 596 m2, parc.č. 197/22 o výmere 39 m2, parc. č. 197/23 o výmere 113 m2 a parc. č. 197/1 o výmere 181 m2 .  Na parc.č. 197/23 sa nachádza stará dielňa, ktorá je v dezolátnom stave a bude zbúraná a likvidovaná na náklady žiadateľa.

Pán starosta  predložil poslancom nový dispozičný návrh pozemkov, ktorý obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo.Starosta obce, Ing. G. Kiš predniesol poslancom rozpočtové opatrenia č.1/2020. Navrhol odsúhlasiť  úpravu rozpočtových položiek v kapitálových výdavkoch, ktoré neboli naplánované v rozpočte na rok 2020 a to:

1.       kúpu  úžitkového vozidla v hodnote 5 000,-Eur

2.       plánované zariadenie  budovy obecného úradu z 10 000,- zvýšiť na 20 000,- Eur

3.       rekonštrukciu sociálnych miestností v zdravotnom stredisku v hodnote 20 000,- Eur.

Tieto zvýšené kapitálové výdavky plánuje obec financovať zo zvýšených podielových daní Obce Jelka za rok 2020.K bodu č.9 programu – Diskusia

Pán poslanec  Török P. sa informoval o požiadavkách ohľadom oplotenia pozemkov ( od suseda plný plot, od ulice priehľadný), ktoré sú zapracované v Územnom pláne obce Jelka. Pán starosta k tomu dodal, že predložený návrh  zmien a doplnkov č. 1 bol schválený.  Všetky nové požiadavky a pripomienky bude možné prediskutovať a žiadať už len v rámci ďalšej aktualizácie ÚPD.

Pán poslanec poslanec Mgr. Bánoczky M. podal návrh na vytvorenie parkoviska medzi základnou školou a kultúrnym domom. Podľa neho by mali odstrániť oplotenie a tým by získali väčší priestor na parkovanie. Ďalej poukázal na zlé parkovacie podmienky  aj pred poštou . Pán starosta poznačil, že pošta patrí do kompetencie Slovenskej pošty, ale sľúbil, že v najbližšej dobe podnikne kroky na doriešenie tejto problematiky, aby došlo k zlepšeniu parkovacích podmienok.  K bodu č. 10 programu – Návrh uznesenia

Pán poslanec Mgr.PhD. Hakszer R. prečítal návrh uznesenia, ktorý bol jednohlasne schválený.K bodu č. 11 programu – Záver

Keďže neboli vznesené iné pripomienky a námety po prerokovaní všetkých bodov programu starosta obce, Ing. Gabriel Kiš poďakoval poslancom a všetkým prítomným občanom za účasť a ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva.

                                                                                                              Ing. Gabriel Kiš

                                                                                                                starosta obce

 Overovatelia zápisnice: Mgr.Bánoczký M.

                                            Mgr.Deák Z.

Zapisovateľka: M.Szabóová

Zasadnutie prebiehalo od 18,00 do 19,45 hod.

                                                            U Z N E S E N I A

                          z 1. neplánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva

                                                   v Jelke dňa 30.01.2020

Obecné zastupiteľstvo v Jelke

Hlasovanie: Mgr. Bánoczky M., Bohony Š., Budai I., Mgr.Deák Z., Mgr.PhD.Hakszer R., Molnár F., Ing. Ruman T., Török .

 
schvaľuje:

Uznesením pod č.1.,/2020/NZ OZ-1:

Návrh termínov plánovaných zasadnutí OZ na rok 2020 a to :19.3., 18.6.,18.9.,10.12.2020

Za: 8                           Proti: 0                     Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

schvaľuje:

Uznesením pod č. 2.,/2020/NZ OZ-1:

–       zabezpečenie realizácie projektu „ Výstavba zariadení na využitie vybraných druhov  OZE

–       Vyzva: OPKZP-PO1-SC111-2019-61            

–       zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie 5 % realizovaného projektu,

zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce Jelka, ktoré vzniknú v priebehu realizácie projektu a budú nevyhnutné pre dosiahnutie jeho cieľa.

Za:  8                              Proti: 0                    Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

schvaľuje:

Uznesením pod č. 3.,/2020/NZ OZ-1:

–       zabezpečenie realizácie projektu „ Podpora sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rômskej komunity“

–       Vyzva: USVRK-KUS-2019/001687-001            

–       zabezpečenie finančných prostriedkov vo výške najmenej  5 % z celkových výdavkov z vlastných prostriedkov alebo z iných ako verejných prostriedkov

zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce Jelka, ktoré vzniknú v priebehu realizácie projektu a budú nevyhnutné pre dosiahnutie jeho cieľa.

Za:    8                            Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

schvaľuje:

Uznesením pod č. 4.,/2020/NZ OZ-1:

Žiadosť SUPERCOLORS s.r.o., 925 23 Jelka, Hlavná 1414/138, v zastúpení konateľom Petrom Törökom, listom č. OcÚJE-TE1/1387/2019 zo dňa 11.12.2019 o vydanie súhlasného stanoviska k investičnému zámeru „Malopodlažná zástavba rodinných domov – pokládka SO 06.1 – VN prípojky“. Zámer sa týka pozemkov reg. KN“E“ parc. č. 3179, 3505/2, 3505/1 k. ú. Jelka, vedených na LV č. 3636, pozemkov reg. KN“E“ parc. č. 3507/1, 3508 k. ú. Jelka, vedených na LV č. 1301, pozemku reg. KN“E“ parc. č. 128/1 k. ú. Nová Jelka, vedeného na LV č. 1684 a pozemkov reg. KN“C“ parc. č. 45/9 a 45/1 k. ú. Nová Jelka, vedených na LV č. 1. Uvedené pozemky sú vo vlastníctve Obce Jelka. Druh pozemkov je zastavaná plocha a nádvorie.

Prílohou žiadosti je situačný výkres plánovanej trasy VN prípojky.

Na uvedené pozemky sa zriaďuje vecné bremeno.

Za: 7                           Proti: 0                     Zdržal sa: 1

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

schvaľuje :

Uznesením pod č. 5.,/2020/NZ OZ-1:

Žiadosť Róberta Vargu a Veroniky Vargovej, trvale bytom 925 23 Jelka, Vŕbová 385/36, listom č. OcÚJE-TW1/35/2020 zo dňa 13.01.2020 o súhlas k zriadeniu kanalizačnej prípojky v ich prospech na pozemku reg. KN“C“ parc. č. 587/2 k. ú. Jelka, vedeného na LV č. 491 vo vlastníctve Obce Jelka. Druh pozemku je záhrada. Kanalizačná prípojka by bola súčasťou rodinného domu, na ktorý žiadatelia dostali stavebné povolenie dňa 14.01.2020 pod č. OcÚJE-TX1/1425/2019 a ktorého výstavba bude realizovaná na pozemku parc. č. 583/9 k. ú. Jelka.

Prílohou žiadosti je kópia situácie osadenia kanalizačnej prípojky. Na pozemok parc.č.587/2 v k.ú. Jelka sa zriaďuje vecné bremeno.

Za: 8                           Proti: 0                     Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

schvaľuje:

Uznesením pod č. 6.,/2020/NZ OZ-1:

Zámer predaja  pozemku reg. KN“C“ parc. č. 1182/2 o výmere 229 m² k. ú., vedeného na LV č. 3636 ako súčasť pozemku reg. KN”E” parc. č. 1182/1 pre Erika Zelenského , trvale bytom 919 43 Cífer, Trnavská 13. Druh pozemku je zastavaná plocha a nádvorie. Žiadateľ prosí zohľadniť. Druh pozemku je zastavaná plocha a nádvorie. Žiadateľ prosí zohľadniť skutočnosť, že uvedený pozemok tvorí súčasť pozemku parc. č. 705 k. ú. Jelka, ktorý je v žiadateľovom osobnom vlastníctve, nakoľko oba pozemky sú dlhé roky oplotené a spoločne užívané.

Prílohou žiadosti je geometrický plán č. 37/2019.

Po vypracovaní znaleckého posudku bude stanovená predajná cena.

Za: 8                           Proti: 0                     Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

schvaľuje:

Uznesením pod č. 7.,/2020/NZ OZ-1:

prijatie daru od Karola Fellingera, trvale bytom 925 23 Jelka, Jahodná 216/17, ktorý  listom č. OcÚJE-TW1/118/2020 zo dňa 29.01.2020 ponúkol Obci Jelka do daru nasledovné pozemky, ktoré má vo výlučnom vlastníctve:

–          pozemok reg. KN”E” 889/1 k. ú. Jelka o výmere 65 m2, vedený v LV č. 2324 ako orná pôda, nachádzajúci sa na ul. Febr. víťazstva

–          pozemok reg. KN”E” 841/1 k. ú. Jelka o výmere 120 m2, vedený v LV č. 2177 ako orná pôda, nachádzajúci sa na ul. Petőfiho

–          pozemok reg. KN”E” 841/2 k. ú. Jelka o výmere 108 m2, vedený v LV č. 2177 ako orná pôda, nachádzajúci sa na ul. Gottwaldova

–          pozemok reg. KN”E” 233 k. ú. Nová Jelka o výmere 44 m2, vedený v LV č. 1347 ako orná pôda, nachádzajúci sa na ul. Dunajská

–          pozemok reg. KN”E” 234 k. ú. Nová Jelka o výmere 25 m2, vedený v LV č. 1347 ako orná pôda, nachádzajúci sa na ul. Dunajská.

Uvedené pozemky Obci Jelka navrhovateľ daruje bezodplatne.

Za: 8                           Proti: 0                     Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

schvaľuje:

Uznesením pod č. 8.,/2020/NZ OZ-1:

zámer predaja novovytvoreného pozemku parc. č. 824/2 k. ú. Jelka o výmere 95 m2, ktorý vznikol oddelením pozemku reg. KN“C“ parc. č. 824 k. ú. Jelka, vedeného na LV č. 1301 ako zastavaná plocha a nádvorie vo vlastníctve Obce Jelka pre Rigó Mareka a Marcelu Rigovú, obaja trvale bytom 925 23 Jelka, Hlboká 297/21,. Dôvodom odkupu je skutočnosť, že žiadatelia majú v záujme vysporiadať pozemok a stavbu rodinného domu na ňom, ktorý si postavili bez stavebného povolenia.

Prílohou žiadosti je geometrický plán č. 129/2019.

Po vyhotovení znaleckého posudku bude určená cena na predaj pozemku.

Za: 8                           Proti: 0                     Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

schvaľuje:

Uznesením pod č. 9.,/2020/NZ OZ-1:

nový dispozičný návrh pozemkov na Novojelčanskej ul. parc.č. 197/20 o výmere 596 m2, parc.č. 197/22 o výmere 39 m2, parc. č. 197/23 o výmere 113 m2 a parc. č. 197/1 o výmere 181 m2.

Za: 8                           Proti: 0                     Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.
schvaľuje:

Uznesením pod č. 10.,/2020/NZ OZ-1:

Rozpočtové opatrenia č. 1/2020 – úpravu rozpočtových položiek v súlade s § 14 ods.2 písm a.

Zvýšenie kapitálových výdavkov v programe 3: Interné služby.

Podprogram 1.2.2 časť

Ekonomická klas           Názov              Pôvodný rozpočet           Upravený rozpočet

714 001                 úžitkové vozidlo                  0                             5 000,00 €

Podprogram 3.6.1 časť

Ekonomická klas             Názov             Pôvodný rozpočet            Upravený rozpočet

713 001                zariadenie budovy           10 000,00 €                  20 000,00 €

                             Obecného úradu

717 002                zdravotné stredisko                  0                           20 000,00 €

                             sociálne miestnosti

Zvýšené výdavky za 35 000,00 € budú financované zo zvýšených podielových daní Obce Jelka za rok 2020.

Za: 8                           Proti: 0                     Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

 Ing. Gabriel Kiš                                                                                                                     
starosta obce         

Zápisnica zo 4. neplánovného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jelke zo dňa 10.12.2019

19.12.2019

Mellékletek

Leírás

Prítomní: Ing.Gabriel Kiš – starosta obce

Členovia OZ: Mgr. Bánoczky M., Bohony Š., Budai I., Mgr.Deák Z., Mgr. PhD.Hakszer R., Mgr. Laurič I.,Mgr. Letuseková D., Molnár F., Ing. Ruman T., Török P.


Ďalší prítomní: Mgr. Tomovičová M. – hlavná kontrolórka obce

                            viď. podľa prezenčnej listiny

K bodu č. 1 programu – Zahájenie zasadnutia

            Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril  a viedol Ing. Gabriel Kiš – starosta obce, ktorý konštatoval, že je prítomných 10 poslancov, takže je OZ uznášaniaschopné vo všetkých bodoch rokovania.


K bodu č. 2 programu – Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

             Starosta obce navrhol do návrhovej komisie poslancov:  Ing.T. Rumana a Mgr.PhD. R. Hakszera. Poslanci návrh schválili jednohlasne, za hlasovalo všetkých 10 poslancov.

               Starosta obce za overovateľov zápisnice určil: Mgr. I. Lauriča a Mgr.Z. Deáka.

K bodu č. 3 programu – Schválenie programu

Pán starosta oboznámil poslancov s programom rokovania, ktorý bol nasledovný:

1.      Zahájenie

2.      Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

3.      Schválenie programu zasadnutia

4.      Kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia

5.      Interpelácia

6.      Návrh VZN obce Jelka o miestnych daniach

7.      Návrh a úprava rozpočtu obce na rok 2020 -2022

8.      Návrh VZN obce Jelka o poplatku za rozvoj

9.      Návrh VZN obce Jelka o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území obce Jelka

10.  Návrh VZN obce Jelka o poplatku za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých  zdrojov znečistenia na území obce Jelka

11.  Rôzne

12.  Diskusia

13.  Návrh uznesenia

14.  Záver

Program zasadnutia bol poslancami jednohlasne schválený. Po schválení zverejneného programu pán starosta navrhol doplniť program v bode „ rôzne“ o dva body a to:

1.Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Jelka na I. polrok 2020

2.Správa nezávislého audítora – Správa z auditu individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky a navrhol prejednať návrh a úpravu rozpočtu obce na roky 2020-2022 po prerokovaní VZN obce.

S týmto návrhom programu obecné zastupiteľstvo jednohlasne súhlasilo a nový program zasadnutia bol nasledovný:

1. Zahájenie

2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

3. Schválenie programu zasadnutia

4. Kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia

5. Interpelácia

6. Návrh VZN obce Jelka o miestnych daniach

7. Návrh VZN obce Jelka o poplatku za rozvoj

8. Návrh VZN obce Jelka o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným  

     odpadom na území obce Jelka

 9. Návrh VZN obce Jelka o poplatku za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi

      malých  zdrojov znečistenia na území obce Jelka

10. Návrh a úprava rozpočtu obce na roky 2020-2022

11. Rôzne: 1.Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Jelka na I.     

                        polrok 2020

                    2.Správa nezávislého audítora  – Správa z auditu individuálnej a konsolidovanej

                        účtovnej  závierky.

 12.Diskusia

 13.Návrh uznesenia

 14.Záver

K bodu č. 4 programu- Kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia

Starosta obce predniesol kontrolu uznesení z 3. neplánovaného zasadnutia OZ zo dňa 14.11.2019 a konštatoval, že uznesenia boli splnené. Informoval poslancov, že uznesenie č. 17.,/2019/NZ OZ-3 nepodpísal z dôvodu, že je zjavne nevýhodná pre obec.  Starosta môže pozastaviť výkon uznesenia OZ, ak sa domnieva, že odporuje zákonu alebo zjavne je pre obec nevýhodné tak, že to nepodpíše v lehote podľa §12 ods.10.

K bodu č. 5 programu – Interpelácia

Na zasadnutí  OZ sa zúčastnili manželia Ján Miklós a  Terézia Miklósová, ktorí sa sťažovali na to, že prístupovú komunikáciu, ktorá vedie k ich rodinnému domu využívajú aj obyvatelia nového sídliska,  cesta nie je udržiavaná.  Je už nepriehľadná kvôli oploteniu pozemkov, nakoľko vlastníci rodinných domov dali vybudovať  vysoké bariérové ploty. Ďalej sa sťažovali na to, že ako spolumajitelia pozemkov, neboli pozvaní na stavebné konania . Pán starosta k tomu dodal, že pri budovaní I. a II. etapy rodinných domov, neboli priamymi susedmi. Na stavebné konanie v prípade  manželov Farkasových, ako spolumajitelia pozemku boli pozvaní. Podľa jeho názoru zo strany stavebného úradu nedošlo k žiadnemu porušeniu stavebného zákona.  

K bodu č. 6 programu rokovania – Návrh VZN obce Jelka o miestnych daniach

Toto VZN upravuje podrobne podmienky určovania a vyberania miestnych daní a miestneho poplatku, ktoré zahŕňa katastrálne územie Jelka, a aj poskytovanie zníženia alebo oslobodenia miestnych daní. Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo Všeobecne záväzné nariadenie č. 11/2019 o miestnych daniach obce Jelka. Sadzba daní z pozemkov a zo stavieb  sa zvyšuje. VZN je k prihliadnutiu na webovom sídle obce Jelka. Platnosť nadobúda od 1.1.2020.

K bodu č. 7 programu rokovania – Návrh VZN obce Jelka o miestnom poplatku za rozvoj

Starosta obce Ing. Gabriel Kiš informoval prítomných, že toto VZN upravuje podmienky určovania a vyberania miestneho poplatku za rozvoj na území obce Jelka. Zdôraznil, že miestny poplatok za rozvoj môže byť využitý výlučne na rozvoj obce. Nakoľko sa zmenila legislatíva –bližšia úprava miestneho poplatku za rozvoj je obsiahnutá v zákone č. 447/2015 Z.z. poslanci OZ navrhli sadzbu za stavby na bývanie 5 eur a za nebytové priestory 10,-Eur. S týmto návrhom OZ jednohlasne súhlasilo. Platnosť nadobúda od 1.1.2020. VZN je zverejnené na webovom sídle obce.

K bodu č. 8 programu rokovania- VZN obce Jelka o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území obce Jelka

 OZ prerokovalo VZN o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území obce Jelka. Pán starosta oboznámil prítomných s informáciou od AVE SK odpadové hospodárstvo s. r. o., že nakoľko štátnou reguláciou sa zvyšuje minimálna mzda, tým sa zvyšujú aj náklady na poskytovanie služieb zberu odpadov na rok 2020. Z toho dôvodu sú nútení v roku 2020 pristúpiť k navýšeniu cien vo výške 8 % . Ďalej poznamenal, že napriek tomu, že sa nám podarilo znížiť množstvo odpadu, zvýšiť platcov o 350 rodín viac, zvýšiť separovanie – dofinancovanie za odvoz odpadu  zo strany obce sa aj tak zvyšuje.

Pán poslanec Ing. Ruman poznačil, že je to nespravodlivé, že každý občan rovnako platí poplatok. Bolo by dobré nájsť vhodný spôsob na platby podľa produkcie odpadu.

Obecné  zastupiteľstvo schválilo Všeobecne záväzné nariadenie č.13/2019 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom s tým, že miestny poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad pre každú fyzickú osobu sa zvýši od 01.01.2020 z 19,30 €/rok na 27,50 €/rok a poplatok za vrecia sa zvýši z 1,54 € na 1,60 €. 8 poslanci hlasovali za a 2 poslanci sa zdržali hlasovania.

Platnosť nadobúda od 1.1.2020. VZN je k prihliadnutiu na webovom sídle obce Jelka.

K bodu č. 9 programu rokovania – VZN obce Jelka o poplatku za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov znečistenia na území obce Jelka

Účelom tohto VZN o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami je využiť zákonmi č. 137/210 Z.z. o ochrane ovzdušia, ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov ( zákon o ovzduší ) určené kompetencie obce pri ochrane čistoty ovzdušia a teda aj životného prostredia a v konečnom dôsledku pôsobiť na zdravie obyvateľov obce. Navrhované VZN podrobnejšie upravuje povinnosti právnických a fyzických osôb oprávnených na podnikanie, ktoré prevádzkujú malé zdroje znečisťovania ovzdušia v katastrálnom území obce Jelka. Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo VZN obce Jelka o poplatku za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov znečistenia na území obce Jelka. Platnosť nadobúda od 1.1.2020. VZN je zverejnené na webovom sídle obce.

K bodu č. 10 programu rokovania – Návrh a úprava rozpočtu  obce na roky 2020-2022

Ďalej obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo  rozpočet miestnej samosprávy obce Jelka a jej rozpočtových organizácií na roky 2020-2022.

 Starosta obce informoval prítomných, že do rozpočtu sú zahrnuté všetky plánované aktivity. Najviac sa menia originálne kompetencie – príjmy na stravovanie pre školy, MŠ,  zvýšia sa miestne dane, poplatok za odpad, poplatok za rozvoj na bývanie, dotačné príjmy z Úradu práce na regionálnu zamestnanosť – na chránenú dielňu a na MOPS.

Kapitálové výdavky sa zvýšili o projektové práce, nakoľko obec má viac rozpracovaných projektov ako bolo plánované- komunitné centrum, skanzen, prestupné bývanie, kultúrny dom, rekonštrukcia Požiarnej zbrojnice – všetky projekty treba dofinancovať. Zvýšili sa výdavky na architektonické projekty.


Hlavná kontrolórka obce Jelka pani Mgr. Tomovičová predniesla svoje stanovisko k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2020-2022.Informovala prítomných, že návrh rozpočtu bol zverejnený v obci obvyklým spôsobom na úradnej tabuli obce a webovom sídle obce, v zákonom stanovenej lehote, t.j. najmenej 15 dní pred jeho schválením. Poznamenala, že počas zákonnej lehoty zverejnenia neboli námietky a výhrady a pozmeňujúce návrhy k návrhu. Konštatovala, že predkladaný návrh rozpočtu na rok 2020 zabezpečuje financovanie základných funkcií samosprávy a preneseného výkonu štátnej správy a dodržiavania maximálnej hospodárnosti pri vynakladaní rozpočtovaných prostriedkov. Na základe vyššie uvedených skutočností odporúčala Obecnému zastupiteľstvu v Jelke schváliť návrh rozpočtu obce na rok 2020 a návrh rozpočtu obce na roky 2021-2022 zobrať na vedomie.


K bodu č. 11 programu rokovania – Rôzne

1.      Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Jelka

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Jelka na I. polrok 2019. Rozsah kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra  je zameraný v zmysle zákona na kontrolu zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom obce. Návrh plánu kontrolnej činnosti tvorí prílohu zápisnice.

2.      Správa nezávislého audítora – Správa z auditu individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky

Mgr.M.Tomovičová predniesla prítomným správu z auditu individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky. Konštatovala, že podľa nezávislého audítora individuálna a konsolidovaná účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie obce a jej rozpočtových organizácií k 31.decembru 2018. Výročné správy zostavené za rpk 2018 sú v súlade s individuálnou a konsolidovanou účtovnou závierkou za daný rok. Výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve.

Obecné zastupiteľstvo bralo na vedomie Správu nezávislého audítora .     
   

Ďalej obecné zatupiteľstvo prerokovalo došlé žiadosti.

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo  finančný príspevok pre Evanjelickú cirkev – Cirkevný zbor Jelka na výmenu nových plynových gamatiek v kostole v Jelke vo výške 550,- Eur s tým, že táto čiastka bude prevedená z rozpočtu roku 2020.

Róbert Varga a Veronika Vargová, bytom Jelka, Vŕbová 385/36 podali žiadosť o odkúpenie pozemkov parc.č.587/11 o výmere 140 m2, v k.ú. Jelka ( druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie) a parc.č. 587/12 o výmere 50 m2 v k.ú. Jelka ( druh pozemku záhrada). Uvedené pozemky by boli oddelené od pozemkov parc.č. 587/3 a 587/2 v k.ú. Jelka, vedených na LV č. 491 vo vlastníctve obce Jelka. Dôvodom odkupu pozemkov je vytvorenie prechodu na susedný pozemok parc.č. 583/9 v k.ú. Jelka, kde majú zámer vybudovať vlastný rodinný dom.

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo prípravu na vypísanie obchodnej verejnej súťaže na predaj  horeuvedených pozemkov.

Ďalej obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo žiadosť Ladislava Lászlóa, bytom Jelka, Školská 4717/17 o súhlasné stanovisko k investičnému zámeru prestavby rodinného domu na Školskej ulici na turistickú ubytovňu. Zámer sa týka pozemkov reg. KN „C“ parc.č. 562/1, 562/2,562/3 a 563 k.ú. Jelka, vedených na L č. 570 vo vlastníctve žiadateľa. Druh pozemkov parc.č. 562/1, 562/2 a 562/3 je zastavaná plocha a nádvorie a druh pozemku parc.č. 563 je záhrada. Žiadateľ doručil predbežný súhlas vlastníkov susedných nehnuteľností.

Starosta obce poskytol poslancom informáciu o možnosti predloženia žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu s názvom „ Zvyšovanie energetickej účinnosti Kultúrneho domu v Jelke v rámci výzvy Environmentálneho fondu. Navrhol odsúhlasiť zabezpečenie realizácie projektu „ Zvyšovanie energetickej účinnosti  Kultúrneho domu v Jelke  v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie 5 % realizovaného projektu, pričom maximálna výška celkových oprávnených výdavkov projektu bude 210 000 € a zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce Jelka, ktoré vzniknú v priebehu realizácie projektu a budú nevyhnutné pre dosiahnutie jeho cieľa.

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo podanie žiadosti na realizáciu projektu.

Ďalej pán starosta požiadal poslancov o súhlas zapojenia sa do projektu „ Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov“ kompostáreň nad 100 ton v rámci výzvy Ministerstva životného prostredia  SR ako Riadiacemu orgánu pre Operačný program Kvalita životného prostredia.

Navrhol obecnému zastupiteľstvu odsúhlasiť zabezpečenie realizácie projektu „Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov“ kompostáreň nad 100 ton, zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie 5 % realizovaného projektu, zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce Jelka, ktoré vzniknú v priebehu realizácie projektu a budú nevyhnutné pre dosiahnutie jeho cieľa.

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na realizáciu projektu.

K bodu č. 12 programu rokovania –  Diskusia

K tomuto programu neboli vznesené žiadne pripomienky ani návrhy.

K bodu č. 13 programu rokovania –  Návrh uznesenia

Pán  poslanec Ing. Tomáš Ruman prečítal návrh uznesenia, ktorý bol jednohlasne schválený.

K bodu č. 14 programu rokovania –  Záver

Keďže neboli vznesené iné pripomienky a námety po prerokovaní všetkých bodov programu starosta obce, Ing. Gabriel Kiš poďakoval poslancom a všetkým prítomným občanom za účasť a ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva.

                                                                              Ing. Gabriel Kiš

                                                                                starosta obce

Overovatelia zápisnice: Mgr.Laurič I.,

                                       Mgr.Deák Z.

Zasadnutie prebiehalo od 18,00 do 20,00 hod.

Zapisovateľka: Szabóová M.       

                                                              U Z N E S E N I A

                          z 4. neplánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva v Jelke

                                                           zo dňa 10.12.2019

 Obecné zastupiteľstvo v Jelke

schvaľuje:

Uznesením pod č. 29.,/2019/NZ OZ-4:

VZN č.11.,/2019  obce Jelka o miestnych daniach

Hlasovanie: Mgr. Bánoczky M., Bohony Š., Budai I., Mgr.Deák Z., Mgr.PhD.Hakszer R., Mgr.Laurič I., Mgr. Letuseková D., Molnár F., Ing. Ruman T., Török .

Za: 10               Proti: 0                Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

schvaľuje:

Uznesením pod č. 30.,/2019/NZ OZ-4:

a ., programový rozpočet na rok 2020

b., berie na vedomie návrh programového rozpočtu na roky 2021-2022

Za: 10               Proti: 0                Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

schvaľuje:

Uznesením pod č. 31.,/2019/NZ OZ-4:

VZN  č.12.,/2019 obce Jelka o poplatku za rozvoj

Za: 10               Proti: 0                Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

schvaľuje:

Uznesením pod č.32.,/2019/NZ OZ-4:

VZN č. 13.,/2019 obce Jelka o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným  odpadom na území obce Jelka

Za: 8               Proti: 0                Zdržal sa: 2 Ing. Ruman T., Budai I.

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

schvaľuje:

Uznesením pod č. 33.,/2019/NZ OZ-4:

VZN č.14.,/2019 obce Jelka o poplatku za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi  malých zdrojov znečistenia na území obce Jelka

Za: 10               Proti: 0                Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

schvaľuje:

Uznesením pod č.34.,/2019/NZ OZ-4:

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Jelka na I. polrok 2020


Za: 10               Proti: 0                Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

berie na vedomie :

Správu nezávislého audítora – Správu z auditu individuálnej a  konsolidovanej účtovnej závierky

schvaľuje:

Uznesením pod č. 35.,/2019/NZ OZ-4:

–       zabezpečenie realizácie projektu „ Zvyšovanie energetickej účinnosti  Kultúrneho domu v Jelke  v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci

–       zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie 5 % realizovaného projektu,

–       pričom maximálna výška celkových oprávnených výdavkov projektu bude 210 000 €

–       zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce Jelka, ktoré vzniknú v priebehu realizácie projektu a budú nevyhnutné pre dosiahnutie jeho cieľa.

Za: 10               Proti: 0                Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

schvaľuje:

Uznesením pod č. 36.,/2019/NZ OZ-4:

–       zabezpečenie realizácie projektu „Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov“ kompostáreň nad 100 ton

             Vyzva: OPKZP-PO1-SC111-2019-56            

–       zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie 5 % realizovaného projektu,

zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce Jelka, ktoré vzniknú v priebehu realizácie projektu a budú nevyhnutné pre dosiahnutie jeho cieľa.

Za: 10               Proti: 0                Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

schvaľuje:

Uznesením pod č. 37.,/2019/NZ OZ-4:

poskytnutie finančného príspevku pre Evanjelickú cirkev, cirkevný zbor Jelka vo výške

550,-Eur  z budúcoročného rozpočtu

Za: 10               Proti: 0                Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

schvaľuje:

 Uznesením pod č. 38.,/2019/NZ OZ-4:

prípravu na vypísanie obchodnej verejnej súťaže na predaj pozemkov  pozemkov reg. KN“C“ parc. č. 587/11 o výmere 140 m² k. ú. Jelka (druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie) a parc. č. 587/12 o výmere 50 m² k. ú. Jelka (druh pozemku záhrada) podľa návrhu geometrického plánu č. 419/2019 zo dňa 7.12.2019, vyhotoveného Ing. Katarínou Szomolaiovou, ul. B. Balogha 3006/2, 924 01 Galanta, IČO: 14066947. Uvedené pozemky by boli oddelené od pozemkov parc. č. 587/3 a 587/2 k. ú. Jelka, vedených na LV č. 491 vo vlastníctve Obce Jelka. Dôvodom predaja pozemkov je vytvorenie prechodu na susedný pozemok parc. č. 583/9 k. ú. Jelka.

Za: 10               Proti: 0                Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

schvaľuje:

Uznesením pod č. 39.,/2019/NZ OZ-4:

žiadosť Ladislava Lászlóa, trvale bytom 925 23 Jelka, Školská 417/17 o vydanie  súhlasného stanoviska  k investičnému zámeru prestavby rodinného domu na Školskej ulici na turistickú ubytovňu. Zámer sa týka pozemkov reg. KN“C“ parc. č. 562/1, 562/2, 562/3 a 563 k. ú. Jelka, vedených na LV č. 570 vo vlastníctve žiadateľa. Druh pozemkov parc. č. 562/1, 562/2 a 562/3 je zastavaná plocha a nádvorie a druh pozemku parc. č. 563 je záhrada.

Žiadateľ doručil predbežný súhlas vlastníkov susedných nehnuteľností.

Za: 10               Proti: 0                Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

                                                                                  Ing. Gabriel Kiš

                                                                                    starosta obce

Zápisnica z 3. neplánovného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jelke zo dňa 14.11.2019

24.11.2019

Mellékletek

Leírás

Prítomní:  Ing.Gabriel Kiš – starosta obce

Členovia OZ: Mgr. Bánoczky M., Bohony Š., Mgr.Deák Z., Mgr.PhD.Hakszer R., Kovács J., Mgr.Laurič I., Mgr.Letuseková Denisa, Molnár F., Ing.Ruman T., Török P.

Ďalší prítomní: Mgr. Tomovičová M. – hlavná kontrolórka obce

                            viď. podľa prezenčnej listinyK bodu č.1 programu – Zahájenie zasadnutia

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol Ing.Gabriel Kiš – starosta obce, ktorý konštatoval, že je prítomných 10 poslancov, takže je OZ uznášaniaschopné vo všetkých bodoch rokovania.K bodu č. 2 programu – Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

Starosta obce navrhol do návrhovej komisie poslancov: Ing. T. Rumana, Mgr. Ivana Lauriča. Poslanci návrh schválili 
Starosta obce za overovateľov zápisnice určil: Mgr. Z.Deáka a Mgr. M.Bánoczkyho.

K bodu č. 3 programu – Schválenie programu

Pán starosta oboznámil poslancov s programom rokovania, ktorý bol nasledovný:

 1. 1.     Zahájenie
 2. 2.     Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 3. 3.     Schválenie programu zasadnutia
 4. 4.     Návrh VZN obce Jelka  – ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Jelka – Zmeny a doplnky č. 1/2019
 5. 5.     Návrh a úprava rozpočtu obce na rok 2019
 6. 6.     Rôzne
  7.     Diskusia
 7. 8.     Návrh uznesenia
 8. 9.     Záver
 9.  
 10. Program zasadnutia bol poslancami jednohlasne schválený. Po schválení zverejneného programu pán starosta navrhol doplniť program o 2 body:

        4. Kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia

        5. Interpelácia

S týmto návrhom programu obecné zastupiteľstvo jednohlasne súhlasilo a nový program zasadnutia bol nasledovný:1.   Zahájenie
2.   Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

 1. 3.   Schválenie programu zasadnutia
 2. 4.   Kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia
 3. 5.   Interpelácia
 4. 6.   Návrh VZN obce Jelka  – ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Jelka – Zmeny a doplnky č. 1/2019
 5. 7.   Návrh a úprava rozpočtu obce na rok 2019
 6. 8.   Rôzne
 7. 9.   Diskusia
 8. 10. Návrh uznesenia
 9. 11. Záver

K bodu č. 4 programu – Kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia

Starosta obce predniesol kontrolu uznesení z 2. neplánovaného zasadnutia OZ zo dňa 1.8.2019 a konštatoval, že uznesenia boli splnené.

Všetky všeobecne záväzné nariadenia boli schválené, zavedené, zverejnené a sú platné.


Pán poslanec Mgr. M.Bánoczký poznamenal, že treba overiť  parkovanie a odstavenie  autobusov, nakoľko niektorí šoféri naďalej parkujú na miestach, ktoré nie sú na tento účel určené.


Schválené finančné príspevky boli poslané prijímateľom.


Pán starosta uviedol, že prebieha rekonštrukcia budovy obecného úradu. Budova je už komplet zateplená, strecha je opravená, okná sú vymenené. Elektroinštalácia a rekonštrukcia vyhrievacieho systému je takmer hotová. Práce musia byť dokončené do konca novembra.


Na pracovné miesta Miestnej občianskej poriadkovej služby bolo prijatých 12 zamestnancov, ktorí vykonávajú všetky činnosti v súlade s naplánovaným projektom. Bol vybudovaný tzv. pult centrálnej ochrany, ktorý bol napojený na obecný kamerový systém. V súčasnosti je aktívne sledovaná celá obec pracovníkmi. Pre potreby poriadkovej služby bolo zakúpené ojazdené vozidlo ŠKODA YETI.


Pán poslanec Kovács J. navrhol osloviť miestnych podnikateľov, či nepotrebujú sa na niečo dohliadať, či nemajú záujem využiť kamerový systém, navrhol tieto služby ponúknuť aj právnickým osobám. Pán starosta na to odpovedal, že v budúcnosti si to vie predstaviť, ale najprv si všetky činnosti musia zamestnanci osvojiť a nadobudnúť skúsenosti.
K bodu č.5 programu – Interpelácia

K tomuto programu neboli vznesené žiadne pripomienky ani návrhy.


K bodu č. 6 programu rokovania – Návrh VZN obce Jelka-ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Jelka – Zmeny a doplnky č. 1/2019


Pán starosta informoval poslancov, že dňa 14.10.2019 Okresnému úradu Trnava, odboru výstavby a bytovej politiky, oddeleniu územného plánovania bola doručená žiadosť Obce Jelka o preskúmanie súladu obsahu návrhu územnoplánovacej dokumentácie – „Územný plán obce Jelka – Zmeny a doplnky č. 1“  so záväznou časťou ÚPD, postupu obstarania a prerokovania ÚPD, návrhu ÚPD so zadaním územného plánu obce Jelka, návrhu ÚPD s rozsahom územného plánu a súladu záväznej časti ÚPD navrhovanej na vyhlásenie všeobecne záväzným nariadením.

Prílohy tvorili: upravený návrh zmien a doplnkov územného plánu obce Jelka, návrh uznesenia, návrh VZN, správa o prerokovaní, vyhodnotenie stanovísk a pripomienok, kópie vyjadrení účastníkov pripomienkového konania, vyjadrenia a stanoviská všetkých dotknutých orgánov.

Okresný úrad Trnava preskúmal predložené podklady a doklady a nakoľko nezistil zo strany Obce Jelka porušenie príslušných právnych predpisov vydal súhlasné stanovisko a odporúča Obecnému zastupiteľstvu Obce Jelka schváliť predložený návrh zmien a doplnkov ÚPD obce Jelka.  


Pán poslanec Mgr. M. Bánoczký sa pýtal na to, či je v tomto štádiu schvaľovania možná akákoľvek zmena v Územnom pláne, napr. ohľadom oplotenia pozemkov. Pán starosta odpovedal, že všetky požiadavky, pripomienky už boli  zapracované do územného plánu  obce Jelka, takže predložený návrh zmien a doplnkov č. 1 je potrebné schváliť v takom znení, v akom je spracované a predložené na schválenie poslancom. Všetky nové požiadavky a pripomienky, bude možné prediskutovať a žiadať už len v rámci ďalšej aktualizácie ÚPD, teda vstúpením do nového procesu zmien a doplnkov ÚPD.

Obecné zastupiteľstvo následne jednohlasne schválilo Územný plán obce Jelka – Zmeny a doplnky č.1.

 
K bodu č. 7 programu zasadnutia – Návrh a úprava rozpočtu obce na rok 2019

Poslanci OZ na pracovnom stretnutí podrobne prerokovali úpravu rozpočtu obce na rok 2019. Starosta obce Ing. G. Kiš  oboznámil prítomných  o 1. úprave rozpočtu podľa jednotlivých programov.

Poznamenal, že najväčšie zmeny bežných príjmov tvoria príjmy z komunálnych odpadov, z poplatkov rozvoja na bývanie, príjmy z prenájmov zavedené v budove Podnikateľského inkubátora, dotačné príjmy z Úradu práce na regionálnu zamestnanosť – na chránenú dielňu a na MOPS a príjmy na školské stravovanie. V kapitálovej časti sa zvýšili príjmy o dotáciu na rekonštrukciu budovy obecného úradu.

Všetky dotácie sa samozrejme odzrkadľujú aj vo výdavkovej časti rozpočtu, hlavne na mzdy zamestnancov z Úradu práce. Znížili sa bežné výdavky na opravu a údržbu ciest, nakoľko zamestnanci obecného úradu spolupracovali s dodávateľskou firmou pri opravách.
Sú naplánované bežné výdavky na opravu sociálnych bytov na ul. Hlavnej. Zvýšené sú výdavky aj na sfunkčnenie kamerového systému v areáli kolového mlynu.

Kapitálové výdavky sa zvýšili o kúpu pozemku s rodinným domom na ul. Kostolnej a o kúpu ojazdeného vozidla ŠKODA YETI. Zvýšili sa kapitálové výdavky o projektové práce, nakoľko obec má viac rozpracovaných projektov ako bolo plánované. Tieto výdavky obsahujú aj rekonštrukciu budovy OcÚ z dotácie a z vlastných zdrojov.    


Pán poslanec Kovács poukázal na to, že  údržba miestneho rozhlasu stojí veľa peňazí, navrhol jednotlivé úseky úplne prerábať. Pán starosta k tomu dodal, že obecný rozhlas je pravidelne udržiavaný, aj keď všetka jeho infraštruktúra pochádza zo 70-tych rokov. Súčasne uviedol, že obec podala na jar žiadosť o dotáciu na rekonštrukciu obecného rozhlasu na Ministerstvo financií. Zatiaľ výsledok nepozná. Treba počítať s tým, že údržbu miestneho rozhlasu bude potrebné stále vykonávať.


Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo:

a., I. úpravu rozpočtu na rok 2019

b., úpravu rozpočtu miestnej samosprávy obce Jelka a jej rozpočtových organizácií ku dňu 31.12.2019 podľa skutočného účtovného stavu.

K bodu č.8 programu rokovania – Rôzne

V tomto bode boli prerokované došlé žiadosti.

Žiadateľ Ing. Zoltán Márton, trvale bytom 949 01 Nitra, Štúrova 1419/41, listom č. OcÚJE-TW1/978/2019 zo dňa 30.08.2019 podal žiadosť o odkúpenie pozemkov reg. KN“C“ parc. č. 197/20 o výmere 596 m², parc. č. 197/22 o výmere 39 m², parc. č. 197/23 o výmere 113 m² a parc. č. 197/1 o výmere 181 m² v k. ú. Jelka, vedených na LV č. 1 ako zastavaná plocha a nádvorie vo vlastníctve Obce Jelka. Žiadateľ má záujem o kúpu častí pozemkov a tiež má v záujme odstrániť existujúcu stavbu skladu na vlastné náklady a túto skutočnosť žiada zohľadniť pri stanovení ceny uvedených nehnuteľností.

Pán poslanec Kovács J. navrhol tento pozemok nechať vo vlastníctve obce, nakoľko je to na peknom mieste, obec by mohla využiť na iné účely, napr. vytvoriť námestie alebo park.

S týmto návrhom súhlasil aj pán poslanec Mgr. PhD. Hakszer.

Podľa pána starostu je to vizuálne príťažlivý priestor, tiež mal taký názor, že sklad-garáž treba zbúrať, vyčistiť pozemok a zatiaľ nepredať.

Pán poslanec Mgr. Bánoczký bol toho názoru, aby pozemok bol predaný, nakoľko treba zvážiť aj to, že pozemok bude treba udržiavať, budovu čo v najkratšom čase zbúrať, lebo je vo veľmi zlom stave. To by znamenali pre obec ďalšie výdavky a je kopec vecí čo je potrebné spraviť, aby finančné prostriedky obce prospešne využili.


Obecné zastupiteľstvo schválilo odpredaj častí pozemkov. Po vhodnej dispozičnej úprave pozemkov budú pozemky na predaj a to vyhlásením obchodnej verejnej súťaže. 7 poslanci hlasovali za, 2 proti a 1 sa zdržal hlasovania.

   
———–

Ďalej obecné zastupiteľstvo prejednalo žiadosť Róberta Vargu a Veroniky Vargovej, trvale bytom 925 23 Jelka, Vŕbová 385/36, listom č. OcÚJE-TW1/1023/2019 zo dňa 11.09.2019  o odkúpenie pozemkov reg. KN“C“ parc. č. 587/2 o výmere 443 m² k. ú. Jelka (druh pozemku záhrada) a parc. č. 587/3 o výmere 424 m² k. ú. Jelka (druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie), vedených na LV č. 491 vo vlastníctve Obce Jelka. Dôvodom záujmu o kúpu pozemkov je vytvorenie prechodu na susedný pozemok parc. č. 583/1 k. ú. Jelka, kde majú žiadatelia zámer vybudovať vlastný rodinný dom.

Uvedené pozemky boli ohodnotené znalcom na 3,09 Eur/m², t.j. 2730,00 Eur za 885 m², nakoľko ide o pozemky na ktorých je ťarcha vyplývajúca z vybudovaného kanalizačného vedenia a prečerpávacej stanice patriacej ZsVS. Vzhľadom na existenciu inžinierskych sietí, prečerpávacej stanice a s tým súvisiacim vecným bremenom ako aj na prislúchajúce ochranné pásma je možné skonštatovať, že pozemky nie sú vhodné na výstavbu.

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo odpredaj pozemku obchodnou verejnou súťažou.

 
———–

Ďalej pán starosta predniesol poslancom žiadosť Ladislava Lászlóa, 925 23 Jelka, Školská 417/17, listom č. OcÚJE-TE1/1073/2019 zo dňa 23.09.2019 o vyjadrenie k investičnému zámeru prestavby rodinného domu na Školskej ulici na turistickú ubytovňu. Zámer sa týka pozemkov reg. KN“C“ parc. č. 562/1, 562/2, 562/3 a 563 k. ú. Jelka, vedených na LV č. 570 vo vlastníctve žiadateľa. Druh pozemkov parc. č. 562/1, 562/2 a 562/3 je zastavaná plocha a nádvorie a druh pozemku parc. č. 563 je záhrada.

Prílohou žiadosti je architektonická štúdia s názvom „Prestavba RD na motel“.

Obecné zastupiteľstvo navrhlo odročenie žiadosti na budúce zasadnutie a žiada k žiadosti  pripojiť predbežný súhlas susedov so zámerom.

———–

Ďalej pán starosta predložil poslancom žiadosť SUPERCOLORS s.r.o., 925 23 Jelka, Hlavná 1414/138, v zastúpení konateľom Petrom Törökom, listom č. OcÚJE-TE1/1214/2019 zo dňa 30.10.2019 o vyjadrenie k investičnému zámeru „Malopodlažná zástavba rodinných domov“. Zámer sa týka pozemkov reg. KN“C“ parc. č. 51/6 a 47/4 k. ú. Nová Jelka, vedených na LV č. 1829 vo vlastníctve Petra Töröka a Nikoly Törökovej, bytom 925 23 Jelka, Hlavná 158/1. Druh pozemkov je záhrada.

Prílohou žiadosti je architektonická štúdia s identickým názvom.

Pán starosta uviedol, že podľa predbežných štúdie ide o pokračovanie výstavby na Slnečnej ulici, ktorá by svojím vzhľadom a charakterom nadviazala na predchádzajúcu výstavbu.

Obecné zastupiteľstvo schválilo žiadosť, 9 poslanci hlasovali za a 1 poslanec sa zdržal hlasovania.

————

Žiadosť Ľudovíta Varju a manž. Ireny Varjuovej, trvale bytom 925 23 Jelka, Štermenská 595/60, listom č. OcÚJE-TWl/1272/2019  zo dňa 11.11.2019  o odkúpenie novovytvorených pozemkov parc. č. 1180/5. 1180/6, 1176/7 a 1176/6 v k. ú. Jelka, ktoré vznikli oddelením pozemkov parc. č. 1176/1 a 1180 reg. KN“E“ vedených na LV č. 3636 ako zastavaná plocha a nádvorie vo vlastníctve Obce Jelka obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo.. Dôvodom odkupu novovytvorených pozemkov je fakt, že ich žiadatelia užívajú už roky, sú oplotené, z časti na nich leží stavba ich záhradného domčeka, čím v súčasnosti tvoria neoddeliteľnú súčasť pozemkov, ktoré sú vo vlastníctve žiadateľov.

Uvedené pozemky boli ohodnotené znalcom na 5,48 Eur/m², t.j. 770,00 Eur za 141 m². Prílohou žiadosti je aj geometrický plán č. 05-03/2019.

Všetky poplatky súvisiace s prevodom nehnuteľnosti hradí kupujúci.

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo žiadosť o odpredaj požadovaných pozemkov žiadateľom za cenu určenú znaleckým posudkom nakoľko ide o prípad hodný osobitného zreteľa.

Osobitný zreteľ je zdôvodnený skutočnosťami, že uvedené pozemky sú žiadateľmi využívané roky a sú murovaným oplotením začlenené k ich pozemkom. Pozemky sú pre obec vzhľadom na ich veľkosť, umiestnenie a charakter účelne nevyužiteľné.

 
—————-

Ďalej pán starosta navrhol odsúhlasiť poradovník žiadostí o sociálne byty na Hlavnej ulici v nasledovnom poradí:

1. Žaneta Tanková, Jelka, Kostolná 689/10
2. Denisa Tankóová,Jelka, Kostolná 689/10
3. Pamela Tanková, Jelka, Kostolná 689/10

Pán starosta poznamenal, že žiadatelia o pridelenie sociálneho bytu  toho času žijú vo veľmi nepriaznivých, zlých sociálnych pomeroch. Pracujú, poriadne sa starajú o svoje deti, zaslúžia si, aby mali lepšie podmienky na bývanie.

 
—————

Ďalej obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo žiadosť Zachráň včely, s.r.o. v zastúpení konateľom Ing. Peter Kočalka o dlhodobý prenájom pozemku vo vlastníctve obce Jelka v kat.úz. Jelka, parc.registra E č. 2107 evidovaná na LV č. 3636 o výmere 4131 m2 za účelom zriadenia včelnice.

—————

Ďalej poslanci jednohlasne schválili žiadosť hudobnej skupiny TOTALICA v zastúpení Jánom Sebőkom o dotáciu z rozpočtu obce na všeobecne prospešné účely vo výške 400 € na zrealizovanie koncertu s hosťujúcimi kapelami. Hudobná skupina TOTALICA každý rok usporiada koncert v našej obci. Na týchto koncertoch dávajú možnosť vystúpiť pred obecenstvom aj ďalším amatérskym kapelám.

————-

Ďalej pán starosta predložil žiadosť Farského úradu Reformovanej kresťanskej cirkvi o poskytnutie finančného príspevku na rekonštrukciu Misionárskeho centra Betlehem. Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo finančný príspevok vo výške 2000 Eur.

————–

Pán starosta navrhol odsúhlasiť podanie žiadosti o pridelenie finančného príspevku z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika –Maďarsko na realizáciu projektu s pracovným názvom „ Partnerstvo obcí Jelka a Szil“ a zabezpečenie spolufinancovania projektu v záujme jeho úspešnej realizácie, konkrétne do výšky 15% z rozpočtu, t.j. sumu 4.500,00 € ako aj prípadné neoprávnené výdavky z rozpočtu obce Jelka, ktoré vzniknú v priebehu realizácie projektu a budú nevyhnutné pre dosiahnutie jeho cieľa.

V rámci tohto projektu bude možné organizovať rôzne mäkké aktivity, kultúrne akcie, športové aktivity, ktoré spájajú partnerov a sú v súlade s predmetnou výzvou.

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo podanie žiadosti na realizáciu projektu.

————–

Starosta obce poskytol poslancom informáciu o možnosti predloženia žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu s názvom „ Vodozádržné opatrenia v obci Jelka realizovaného v rámci výzvy Ministerstva životného prostredia SR ako Riadiaci orgánu pre Operačný program Kvalita životného prostredia, ktorého ciele sú v súlade s programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) obce Jelka.

Zároveň navrhol odsúhlasiť zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie 5 % realizovaného projektu, pričom maximálna výška celkových oprávnených výdavkov projektu bude 220 000 € a v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci a zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce Jelka, ktoré vzniknú v priebehu realizácie projektu a budú nevyhnutné pre dosiahnutie jeho cieľa.

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo podanie žiadosti na reaIizáciu projektu.

————–

Pán starosta navrhol odsúhlasiť podanie žiadosti o pridelenie nenávratného finančného príspevku z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika –Maďarsko na realizáciu projektu s pracovným názvom „Stodola pri mlyne“ a zabezpečenie spolufinancovania projektu v záujme jeho úspešnej realizácie, konkrétne do výšky 5% z rozpočtu ako aj prípadné neoprávnené výdavky z rozpočtu obce Jelka, ktoré vzniknú v priebehu realizácie projektu a budú nevyhnutné pre dosiahnutie jeho cieľa.

V rámci tohto projektu sa plánuje vybudovať multifunkčný priestor tzv. stodola určená na podporu turizmu v oprávnených oblastiach, organizácia kultúrnych aktivít, podpora vodáctva, a tradičných ľudových remesiel typických pre náš región. Predpokladaná výška celkových oprávnených výdavkov sa odhaduje na 400 000€.

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo podanie žiadosti o NFP na predmetný projekt.


—————

Ďalej pán starosta z dôvodu plánu predloženia viacerých žiadostí o NFP dal odsúhlasiť doplnenie PHSR obce Jelka o nasledovné aktivity:

Do prioritnej oblasti 1: Hospodárstvo, v rámci Špecifického cieľa 2.Spolupráca v cestovnom ruchu, do Opatrenia 2.2 Cestovný ruch, ako podpora miestnej ekonomiky, doplnenie aktivity 2.2.3 Budovanie rekreačných, kultúrnych a turistických atrakcií v obci a pri Malom Dunaji – Obec Jelka

a

Do prioritnej oblasti 2: Ochrana životného prostredia, v rámci Špecifického cieľa 5.Zlepšenie nakladania s vodou: do opatrenia 5.3 Protivodňové opatrenia doplnenie aktivity 5.3.2 Vodozádržné a protipovodňové opatrenia – Obec Jelka.

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo doplnenie PHSR.obce Jelka.

 
—————

K bodu č. 9 programu rokovania – Diskusia

Pán poslanec Mgr.PhD. Hakszer sa informoval , že kedy bude fungovať miestny rozhlas. Pán starosta sa k tomu dodal, že približne v druhom týždni decembra. Vzhľadom na veľkú rekonštrukciu obecného úradu nie je obecný rozhlas zásobovaný elektrickou energiou.

—————

K bodu č. 10 programu rokovania – Návrh uznesenia

Pán poslanec Ing. Tomáš Ruman prečítal návrh uznesenia, ktorý bol jednohlasne schválený.

 
K bodu č. 11 programu rokovania- Záver

Keďže neboli vznesené iné pripomienky a námety po prerokovaní všetkých bodov programu starosta obce, Ing. Gabriel Kiš poďakoval poslancom a všetkým prítomným občanom za účasť a ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva.

 

                                                                                           Ing. Gabriel Kiš

                                                                                             starosta obce

Overovatelia zápisnice: Mgr. Bánoczky M.

                                       Mgr. Deák Z.

Zasadnutie prebiehalo od 18,00 do 21,45 hod.

Zapisovateľka: M.Szabóová

U Z N E S E N I A

z 3. neplánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva v Jelke

zo dňa 14.11.2019

 Obecné zastupiteľstvo v Jelke

berie na vedomie

Uznesením pod č. 14a.,/2019/NZ OZ-3:

1.Správu o obstaraní Územného plánu obce Jelka – Zmeny a doplnky č. 1.

2.Stanovisko Okresného úradu Trnava, odboru výstavby a bytovej politiky zn. OÚ-TT-OVBP1-2019/036582/Há zo dňa 11.11.2019 k návrhu Územného plánu obce Jelka – Zmeny a doplnky č.1.

 
 

schvaľuje

Uznesením pod č. 14b.,/2019/NZ OZ-3:

1.     Územný plán obce Jelka – Zmeny a doplnky č. 1.

Uznesením pod č. 14c.,/2019/NZ OZ-3:

2.     Rozhodnutie schvaľujúceho orgánu o námietkach a pripomienkach uplatnených pri prerokovaní Územného plánu obce Jelka – Zmeny a doplnky č. 1.

Uznesením pod č. 14d.,/2019/NZ OZ-OZ

3.     Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelka, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Jelka – Zmeny a doplnky č. 1.

Hlasovanie: Mgr.M. Bánoczký, Š. Bohony, Mgr. Z.Deák, Mgr.PhD.R.Hakszer, J.Kovács, Mgr.I. Laurič, Mgr.D. Letuseková, F. Molnár, Ing. T. Ruman, P.Török 

Za: 10                 Proti:0                Zdržal sa: 0

 Uznesenie bolo schválené a podpísané.

odporúča

starostovi obce Jelka

1.     Zabezpečiť vypracovanie čistopisu Územného plánu obce Jelka – Zmeny a doplnky č. 1, a jeho uloženie na Okresnom úrade Trnava, odbore výstavby a bytovej politiky a na Obecnom úrade v Jelke a zaslať registračný list o obsahu  územného plánu spolu s kópiou uznesenia o jeho schválení Ministerstvu dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.

2.     Vyhlásiť záväzné časti Územného plánu obce Jelka – Zmeny a doplnky č.1, všeobecne záväzným nariadením a zverejniť ich v zmysle § 27 ods. 3 a 4 písm. a) a b) zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

schvaľuje:

Uznesením pod č. 15a.,/2019/NZ OZ-3:

I.úpravu rozpočtu na rok 2019

Uznesením pod č. 15b.,/2019/NZ OZ-3: úpravu rozpočtu miestnej samosprávy obce Jelka a jej rozpočtových organizácií ku dňu 31.12.2019 podľa skutočného účtovného stavu.

Hlasovanie: Mgr.M. Bánoczký, Š. Bohony, Mgr. Z.Deák, Mgr.PhD.R.Hakszer, J.Kovács, Mgr.I. Laurič, Mgr.D. Letuseková, F. Molnár, Ing. T. Ruman, P.Török 

 Za: 10                 Proti:0                Zdržal sa:0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

schvaľuje :

Uznesením pod č. 16.,/2019/NZ OZ-3:  vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže

na odpredaj pozemkov reg. KN“C“ parc. č. 197/20 o výmere 596 m², parc. č. 197/22 o výmere 39 m², parc. č. 197/23 o výmere 113 m² a parc. č. 197/1 o výmere 181 m² v k. ú. Jelka, vedených na LV č. 1 ako zastavaná plocha a nádvorie vo vlastníctve Obce Jelka.

Hlasovanie: Mgr.M. Bánoczký, Š. Bohony, Mgr. Z.Deák, Mgr.PhD.R.Hakszer, J.Kovács, Mgr.I. Laurič, Mgr.D. Letuseková, F. Molnár, Ing. T. Ruman, P.Török 

Za: 7                 Proti:2                Zdržal sa:1

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

schvaľuje :

Uznesením pod č. 17.,/2019/NZ OZ-3:/  vyhlásenie obchodnej  verejnej súťaže

na odpredaj pozemkov reg. KN“C“ parc. č. 587/2 o výmere 443 m² k. ú. Jelka (druh pozemku záhrada) a parc. č. 587/3 o výmere 424 m² k. ú. Jelka (druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie), vedených na LV č. 491 vo vlastníctve Obce Jelka.

Hlasovanie: Mgr.M. Bánoczký, Š. Bohony, Mgr. Z.Deák, Mgr.PhD.R.Hakszer, J.Kovács, Mgr.I. Laurič, Mgr.D. Letuseková, F. Molnár, Ing. T. Ruman, P.Török 

 Za: 10                 Proti:0                Zdržal sa: 0

 

Uznesenie bolo schválené a nepodpísané starostom.

Odôvodnenie nepodpísania:  Podľa ustanovenia § 13 ods. 6 písm. zákona o obecnom zriadení  v znení neskorších predpisov, je prijaté uznesenie zjavne nevýhodné pre obec Jelka z dôvodu, že celú výmeru pozemku žiadateľ na vytvorenie príjazdu k svojmu pozemku nepotrebuje, pričom obec tieto pozemky môže v budúcnosti ešte využiť. Na základe znaleckého posudku je možné skonštatovať, že pre obec je výhodnejšie si pozemky ponechať a využívať ich, ako odpredať za predpokladanú cenu.

odročuje:

Uznesením pod č. 18.,/2019/NZ OZ-3:

Žiadosť Ladislava Lászlóa, 925 23 Jelka, Školská 417/17, listom č. OcÚJE-TE1/1073/2019 zo dňa 23.09.2019 o vyjadrenie k investičnému zámeru prestavby rodinného domu na Školskej ulici na turistickú ubytovňu. Zámer sa týka pozemkov reg. KN“C“ parc. č. 562/1, 562/2, 562/3 a 563 k. ú. Jelka, vedených na LV č. 570 vo vlastníctve žiadateľa. Druh pozemkov parc. č. 562/1, 562/2 a 562/3 je zastavaná plocha a nádvorie a druh pozemku parc. č. 563 je záhrada.

Prílohou žiadosti je architektonická štúdia s názvom „Prestavba RD na motel“.

Hlasovanie: Mgr.M. Bánoczký, Š. Bohony, Mgr. Z.Deák, Mgr.PhD.R.Hakszer, J.Kovács, Mgr.I. Laurič, Mgr.D. Letuseková, F. Molnár, Ing. T. Ruman, P.Török 

Za: 10                 Proti:0                Zdržal sa:0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

schvaľuje:

Uznesením pod č. 19.,/2019/NZ OZ-3:

Žiadosť SUPERCOLORS s.r.o., 925 23 Jelka, Hlavná 1414/138, v zastúpení konateľom Petrom Törökom, listom č. OcÚJE-TE1/1214/2019 zo dňa 30.10.2019 o vyjadrenie k investičnému zámeru „Malopodlažná zástavba rodinných domov“. Zámer sa týka pozemkov reg. KN“C“ parc. č. 51/6 a 47/4 k. ú. Nová Jelka, vedených na LV č. 1829 vo vlastníctve Petra Töröka a Nikoly Törökovej, bytom 925 2 Jelka, Hlavná 158/1. Druh pozemkov je záhrada.

Prílohou žiadosti je architektonická štúdia s identickým názvom.

Hlasovanie: Mgr.M. Bánoczký, Š. Bohony, Mgr. Z.Deák, Mgr.PhD.R.Hakszer, J.Kovács, Mgr.I. Laurič, Mgr.D. Letuseková, F. Molnár, Ing. T. Ruman, P.Török 

Za: 9                 Proti:0                Zdržal sa:1

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

schvaľuje:

Uznesením pod č. 20.,/2019/NZ OZ-3:

Žiadosť Ľudovíta Varju a manž. Ireny Varjuovej, trvale bytom 925 23 Jelka, Štermenská 595/60, listom č. OcÚJE-TWl/1272/2019  zo dňa 11.11.2019  o odkúpenie novovytvorených

zo dňa 11.11.2019  o odkúpenie novovytvorených pozemkov parc. č. 1180/5. 1180/6, 1176/7 a 1176/6 v k. ú. Jelka, ktoré vznikli oddelením pozemkov parc. č. 1176/1 a 1180 reg. KN“E“ vedených na LV č. 3636 ako zastavaná plocha a nádvorie vo vlastníctve Obce Jelka. Dôvodom odkupu novovytvorených pozemkov je fakt, že ich žiadatelia užívajú už roky, sú oplotené, z časti na nich leží stavba záhradného domčeka, čím tvoria neoddeliteľnú súčasť pozemkov, ktoré sú vo vlastníctve žiadateľov. Osobitný zreteľ je zdôvodnený skutočnosťami, že uvedené pozemky sú žiadateľmi využívané roky a sú murovaným oplotením začlenené k ich pozemkom. Pozemky sú pre obec vzhľadom na ich veľkosť, umiestnenie a charakter účelne nevyužiteľné

Uvedené pozemky boli ohodnotené znalcom na 5,48 Eur/m², t.j. 770,00 Eur za 141 m². Prílohou žiadosti je aj geometrický plán č. 05-03/2019.

Všetky poplatky súvisiace s prevodom nehnuteľnosti hradí kupujúci.

Hlasovanie: Mgr.M. Bánoczký, Š. Bohony, Mgr. Z.Deák, Mgr.PhD.R.Hakszer, J.Kovács, Mgr.I. Laurič, Mgr.D. Letuseková, F. Molnár, Ing. T. Ruman, P.Török 

Za: 10                 Proti:0                Zdržal sa:0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

schvaľuje

Uznesením pod č. 21.,/2019/NZ OZ-3:

Poradovník žiadostí o sociálny byt v nasledovnom poradí:

1.     Žaneta Tanková, Jelka, Kostolná 689/10
2.     Denisa Tankóová,Jelka, Kostolná 689/10
3.     Pamela Tanková, Jelka, Kostolná 689/10

 Hlasovanie: Mgr.M. Bánoczký, Š. Bohony, Mgr. Z.Deák, Mgr.PhD.R.Hakszer, J.Kovács, Mgr.I. Laurič, Mgr.D. Letuseková, F. Molnár, Ing. T. Ruman, P.Török 

1.      

Za: 10                 Proti:0                Zdržal sa:0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

schvaľuje:

Uznesením pod č. 22.,/2019/NZ OZ-3:

Žiadosť Zachráň včely, s.r.o v zastúpení konateľom Ing.Peter Kočalka o dlhodobý prenájom pozemku vo vlastníctve obce Jelka v kat. úz. Jelka, parc.registra E č.2107 evoidovaná na LV č. 3636 o výmere 4131 m2 za účelom zriadenia včelnice.

Hlasovanie: Mgr.M. Bánoczký, Š. Bohony, Mgr. Z.Deák, Mgr.PhD.R.Hakszer, J.Kovács, Mgr.I. Laurič, Mgr.D. Letuseková, F. Molnár, Ing. T. Ruman, P.Török 

Za: 10                 Proti:0                Zdržal sa:0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

schvaľuje:

Uznesením pod č. 23.,/2019/NZ OZ-3

Žiadosť hudobnej skupiny TOTALICA  v zastúpení Jánom Sebőkom o dotáciu z rozpočtu obce na všeobecne prospešné účely vo výške    400 €  na zrealizovanie koncertu s hosťujúcimi kapelami.

 Hlasovanie: Mgr.M. Bánoczký, Š. Bohony, Mgr. Z.Deák, Mgr.PhD.R.Hakszer, J.Kovács, Mgr.I. Laurič, Mgr.D. Letuseková, F. Molnár, Ing. T. Ruman, P.Török 

Za: 10                 Proti:0                Zdržal sa:0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.schvaľuje:

Uznesením pod č. 24.,/2019/NZ OZ-3:

žiadosť Farského úradu Reformovanej kresťanskej cirkvi o poskytnuti finančného príspevku na rekonštrukciu Misionárskeho centra Betlehem.o finančný príspevok vo výške 2000 Eur.

Hlasovanie: Mgr.M. Bánoczký, Š. Bohony, Mgr. Z.Deák, Mgr.PhD.R.Hakszer, J.Kovács, Mgr.I. Laurič, Mgr.D. Letuseková, F. Molnár, Ing. T. Ruman, P.Török 

Za: 10                 Proti:0                Zdržal sa:0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

schvaľuje:

Uznesením pod č.25.,/2019/NZ OZ-3:

podanie žiadosti o pridelenie finančného príspevku z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika –Maďarsko na realizáciu projektu „ Partnerstvo obcí Jelka a Szil“ a zabezpečenie spolufinancovania projektu v záujme jeho úspešnej realizácie, konkrétne do výšky 15% z rozpočtu, t.j. sumu 4.500,00 € ako aj prípadné neoprávnené výdavky z rozpočtu obce Jelka, ktoré vzniknú v priebehu realizácie projektu a budú nevyhnutné pre dosiahnutie jeho cieľa.

V rámci tohto projektu bude možné organizovať rôzne mäkké aktivity, kultúrne akcie, športové aktivity, ktoré spájajú partnerov a sú v súlade s predmetnou výzvou.

Hlasovanie: Mgr.M. Bánoczký, Š. Bohony, Mgr. Z.Deák, Mgr.PhD.R.Hakszer, J.Kovács, Mgr.I. Laurič, Mgr.D. Letuseková, F. Molnár, Ing. T. Ruman, P.Török 

 Za: 10                 Proti:0                Zdržal sa:0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

schvaľuje:

Uznesením pod č. 26a.,/2019/NZ OZ-3:

– predloženie ŽoNFP za účelom realizáciu projektu s názvom:

„Vodozádržné opatrenia v obci Jelka“

realizovaného v rámci výzvy

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

ako Riadiaci orgánu pre Operačný program Kvalita životného prostredia

Prioritná os2. Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na ochranu pred povodňami
Investičná priorita2.1 Podpora investícií na prispôsobovanie sa zmene klímy vrátaneekosystémových prístupov
Špecifický cieľ2.1.1 Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy

 s kódom výzvy          OPKZP-PO2-SC211-2018-40

ktorého ciele sú v súlade s programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja  (PHSR) obce Jelka,zároveň  s c h v a ľ u j e

Uznesením pod č.26b.,/2019/NZ OZ-3:

– zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci

–        zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie 5 % realizovaného projektu,

–        pričom maximálna výška celkových oprávnených výdavkov projektu bude 220 000 € a v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;

–  zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce Jelka, ktoré vzniknú v priebehu realizácie projektu a budú nevyhnutné pre dosiahnutie jeho cieľa.

Hlasovanie: Mgr.M. Bánoczký, Š. Bohony, Mgr. Z.Deák, Mgr.PhD.R.Hakszer, J.Kovács, Mgr.I. Laurič, Mgr.D. Letuseková, F. Molnár, Ing. T. Ruman, P.Török 

 Za: 10                 Proti:0                Zdržal sa:0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

schvaľuje:

Uznesením pod č. 27.,/2019/NZ OZ-3:

Doplnenie PHSR obce Jelka ( program hospodárskeho a sociálneho rozvoja pre Mikroregión Horný Žitný Ostrov na programové obdobie 2014-2022) o nasledovné aktivity:

Do prioritnej oblasti 1: Hospodárstvo, v rámci Špecifického cieľa 2.Spolupráca v cestovnom ruchu, do Opatrenia 2.2 Cestovný ruch, ako podpora miestnej ekonomiky, doplnenie aktivity 2.2.3 Budovanie rekreačných, kultúrnych a turistických atrakcií v obci a pri Malom Dunaji – Obec Jelka

a

Do prioritnej oblasti 2: Ochrana životného prostredia, v rámci Špecifického cieľa 5.Zlepšenie nakladania s vodou: do opatrenia 5.3 Protivodňové opatrenia doplnenie aktivity 5.3.2 Vodozádržné a protipovodňové opatrenia – Obec Jelka.

Hlasovanie: Mgr.M. Bánoczký, Š. Bohony, Mgr. Z.Deák, Mgr.PhD.R.Hakszer, J.Kovács, Mgr.I. Laurič, Mgr.D. Letuseková, F. Molnár, Ing. T. Ruman, P.Török 

Za: 10                 Proti:0                Zdržal sa:0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

schvaľuje:

Uznesením pod č. 28.,/2019/NZ-OZ-3:

podanie žiadosti o pridelenie nenávratného finančného príspevku z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika –Maďarsko na realizáciu projektu s pracovným názvom „Stodola pri mlyne“ a zabezpečenie spolufinancovania projektu v záujme jeho úspešnej realizácie, konkrétne do výšky 5% z rozpočtu ako aj prípadné neoprávnené výdavky z rozpočtu obce Jelka, ktoré vzniknú v priebehu realizácie projektu a budú nevyhnutné pre dosiahnutie jeho cieľa.

V rámci tohto projektu sa plánuje vybudovať multifunkčný priestor tzv. stodola určená na podporu turizmu v oprávnených oblastiach, organizácia kultúrnych aktivít, podpora vodáctva, a tradičných ľudových remesiel typických pre náš región. Predpokladaná výška celkových oprávnených výdavkov sa odhaduje na 400 000€.

Hlasovanie: Mgr.M. Bánoczký, Š. Bohony, Mgr. Z.Deák, Mgr.PhD.R.Hakszer, J.Kovács, Mgr.I. Laurič, Mgr.D. Letuseková, F. Molnár, Ing. T. Ruman, P.Török 

Za: 10                 Proti:0                Zdržal sa:0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

                                                                                                     Ing. Gabriel Kiš

                                                                                                        starosta obce

Zápisnica z 2. neplánovného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jelke zo dňa 01.08.2019

11.8.2019

Mellékletek

Leírás

prítomní: Ing.Gabriel Kiš – starosta obce

Členovia OZ: Bc.Bánoczký M., Bohony Š., Budai I., Kovács J., Mgr.Laurič I., Mgr.Letušeková D., Molnár F., Ing.Ruman T., Török P.

Ďaľsí prítomní: Mgr. Tomovičová M. – hlavná kontrolórka obce

K bodu 1. programu – Zahájenie zasadnutia

            
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol Ing.Gabriel Kiš – starosta obce, ktorý konštatoval, že je prítomných 9 poslancov, takže OZ je uznášania schopné vo všetkých bodoch rokovania.


K bodu 2. programu – Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

            Starosta obce navrhol do návrhovej komisie poslancov: I.Budaiho a Mgr.I.Lauriča.

Poslanci návrh schválili jednohlasne, za hlasovalo všetkých 9 poslancov.

            Starosta obce za overovateľov zápisnice určil: Bc. Bánoczký M.  a P. Töröka.


K bodu 3. programu – Schválenie programu zasadnutia


Pán starosta oboznámil poslancov s programom rokovania, ktorý bol nasledovný:

1.     Zahájenie

2.     Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

3.     Schválenie programu zasadnutia

       3a., Kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia

        3b., Interpelácia

4., Návrh VZN obce Jelka – Prevádzkový poriadok pohrebísk na území obce Jelka

5., Návrh VZN obce Jelka o niektorých podmienkach držania psov na území obce Jelka

6., Návrh VZN obce Jelka o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov,  

      výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školských zariadeniach

      v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Jelka

7. Návrh VZN obce Jelka o verejnom poriadku a dodržiavaní  čistoty v obci Jelka

8. Návrh VZN obce Jelka o parkovaní a odstavení vozidiel na miestnych    

    Komunikáciách a verejných priestranstvách

9. Návrh VZN obce Jelka o podmienkach prevádzkovania niektorých hazardných hier na území obce Jelka

10. Rôzne

11.Diskusia

12.Návrh uznesenia

 
K bodu 3a., programu zasadnutia – Kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia

 
Starosta obce predniesol kontrolu uznesení z 3. plánovaného zasadnutia OZ a konštatoval, že uznesenia OZ boli splnené. Informoval prítomných, že žiadosť o dotáciu spolufinancovanie projektu „ Rekonštrukcia a modernizácia hasičskej zbrojnice v Jelke“ bola podaná na Ministerstvo vnútra.

Ďalej poznamenal, že žiadosť o pridelenie finančného príspevku z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko na realizáciu projektu“ Udržateľné partnerstvo obcí Jelka a Galgagyörk“ zatiaľ nebola podaná, nakoľko sa súčasne pracuje na väčších projektoch.   

Žiadosti o kúpu pozemkov sa vybavujú, podpisujú sa zmluvy.  Ďalej dodal, že rozšírenie verejného osvetlenia na ul. Slaná dolina je v priebehu hľadania riešenia odborníkmi. Vzhľadom na prítomnosť vedenia vysokého napätia sa hľadá vhodné riešenie.

K bodu 3b., programu zasadnutia – interpelácia

K tomuto programu neboli vznesené žiadne pripomienky ani návrhy.

K bodu č. 4. programu rokovania – Návrh VZN obce Jelka-Prevádzkový poriadok pohrebísk na území obce Jelka

Starosta obce Ing.Gabriel Kiš informoval prítomných, že toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje prevádzkový poriadok pohrebísk na území obce Jelka. Okrem iného obsahuje rozsah poskytovaných služieb na pohrebisku, povinnosti nájomcu hrobového miesta, povinnosti návštevníkov, povinnosti pohrebných služieb,  cenník služieb, ktorý tvorí prílohu prevádzkového poriadku.  Starosta obce navrhol doplniť v čl.6 bod 3 b., v období zimného času je začiatok prvého pohrebného obradu o 9,00 hodine,  koniec posledného pohrebného obradu o 17,00 hodine. Ďalej v cenníku služieb bod c. prepožičanie  domu smútku, použitie ozvučenia a prenosného katafalku. Poslanec Mgr. Laurič. I. navrhol doplniť v  cenníku služieb  bod  d., hrob pre dieťaťa do 14 rokov   90×200 cm  75,-€, čo ostatní poslanci podporili.

Keďže neboli vznesené iné návrhy pán starosta dal odsúhlasiť návrh VZN obce Jelka s navrhovanými zmenami – Prevádzkový poriadok pohrebísk na území obce Jelka. Návrh VZN  bol jednohlasne schválený.      

 
K bodu č 5. programu rokovania – Návrh VZN obce Jelka o niektorých podmienkach držania psov na území obce Jelka


Starosta obce poznamenal, že toto VZN upravuje niektoré podmienky držania psov. Tento návrh VZN okrem iného obsahuje evidenciu psov, vodenie psa, pohyb psov, znečisťovanie verejných priestranstiev, starostlivosť o psov, priestupky. Starosta obce navrhol doplniť Čl. 8 Priestupky bod 1 s písmenom f.,  nezabráni svojvoľnému uniknutiu psa na verejné priestranstvo vykonaním náležitých zábranných opatrení.

Ďalej navrhol doplniť bod 3.,

a)     odseku 1 písm.e) a f) a odseku 2 písm d), e) a f) obec uloží pokutu do 65 €  

b)      odseku 1 písm. a), b), c) a d) a odseku 2 písm. a),b) a c) obec uloží pokutu do 165 €.

S týmito návrhmi obecné zastupiteľstvo súhlasilo a jednohlasne schválilo návrh VZN obce Jelka o niektorých podmienkach držania psov na území obce Jelka.


K bodu č.6 programu rokovania – Návrh VZN obce Jelka o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov,  výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školských zariadeniach  v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Jelka


Pán starosta obce informoval prítomných, že výšku príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na čiastočnú úhradu nákladov, výšku príspevku  na režijné náklady a podmienky úhrady v školských jedálňach, ktorých zriaďovateľom  je obec Jelka, určuje všeobecne záväzným nariadením.

Zákonný zástupca dieťaťa, ktorému je poskytnutá dotácia na stravu uhrádza vopred pred nástupom dieťaťa  na stravovanie príspevok na nákup potravín v sume maximálne 15,- eur. Za  neodobratú, alebo včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

K tomuto VZN neboli vznesené žiadne návrhy, obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo  návrh VZN o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov.

K bodu č. 7 programu rokovania – Návrh VZN obce Jelka o verejnom poriadku a dodržiavaní čistoty v obci Jelka


Pán starosta informoval poslancov, že účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je stanoviť pravidlá pre udržiavanie verejného poriadku, čistoty v obci a vytvoriť podmienky pre zabezpečovanie ochrany života, zdravia a majetku na území obce Jelka. Toto VZN je záväzné pre všetkých občanov obce. Starosta obce navrhol doplniť článok 15 – Požívanie alkoholu na verejných priestranstvách.

„Zakazuje sa požívať alkohol na verejných priestranstvách mimo kultúrnych a spoločenských akcií a okrem miest na to určených (napr. pohostinstvá, terasy, reštaurácie a funkčne prislúchajúce okolie.)“

Poslanec Molnár F. navrhol, aby sa OZ zaoberalo týmto VZN na najbližšom zasadnutí OZ.

Návrh VZN obce Jelka o verejnom poriadku a dodržiavaní čistoty v obci Jelka obecné zastupiteľstvo schválilo. 8 poslanci hlasovali za, 1 poslanec sa zdržal hlasovania.

K bodu č.8 programu rokovania – Návrh VZN o parkovaní a odstavení vozidiel na miestnych komunikáciách a verejných priestranstvách

Starosta obce poznamenal, že toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje parkovanie a odstavenie vozidiel na miestnych komunikáciách a verejných priestranstvách v obci Jelka.

K tomuto VZN neboli vznesené žiadne pripomienky, predložený návrh bol jednohlasne schválený.

K bodu č. 9 programu rokovania – Návrh VZN obce Jelka o podmienkach prevádzkovania niektorých hazardných hier na území obce Jelka

Starosta obce Ing.Gabriel Kiš informoval prítomných, že dňa 31.07.2019 na obecný úrad Jelka bola doručená petícia na zastavenie hazardných hier v obci Jelka v zmysle zákona č. 85/1990 Zb o petičnom práve. Predmetom petície je snaha o ochranu obyvateľov obce Jelka pred narúšaním verejného poriadku, ktoré je spôsobované dopadmi z prevádzkovania hazardných hier. Petíciou občania žiadajú, aby vedenie obce prijalo Všeobecné záväzné nariadenie, ktorým zakáže na celom území obce Jelka prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov, technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi a hazardné hry vymedzené zákonom o hazardných hrách. Petíciu podporilo 1225 obyvateľov obce Jelka, ktorí dovŕšili 18 rokov veku, čo predstavuje 36,39 % obyvateľov obce, ktorí dovŕšili 18 rokov veku. Petícia bola obcou posúdená ako opodstatnená z dôvodu, že v obci dochádza k narušovaniu verejného poriadku v súvislosti s hraním hazardných hier. Na základe petície Obec Jelka vydáva toto všeobecné záväzné nariadenia o podmienkach prevádzkovania niektorých hazardných hier na území obce Jelka.  

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo predložený návrh VZN.

K bodu č. 10 programu rokovania – Rôzne

V tomto bode boli prerokované došlé žiadosti.

Starosta obce Jelka predniesol poslancom žiadosť citarového súboru Pengettyű o dotáciu na úhradu cestovných nákladov na vystúpenie v zahraničí, v Rumunsku na folklórnom festivale Szilágysomlyói Báthory Napok.

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo poskytnutie finančného príspevku vo výške 600,- Euro.

Ďalej starosta obce predložil poslancom žiadosť Materskej školy – Óvoda o pridelenie finančných prostriedkov na osobné náklady asistenta učiteľa. V školskom roku 2019/2020 predškolskú triedu materskej školy bude navštevovať dieťa so zdravotným znevýhodnením, ktoré vyžaduje zvýšenú starostlivosť v materskej škole a prítomnosť asistenta učiteľa počas výchovno- vzdelávacieho procesu. Plánované finančné náklady na mzdy a odvody na čiastočný 50% úväzok asistenta učiteľa za obdobie september 2019  – december 2019 činia 2200,00 – 2700,00 €, čo závisí od kvalifikácie a platového zaradenia prijatého zamestnanca.

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov.

Ďalej starosta obce informoval prítomných, že bol podaný návrh na Dopravný inšpektorát v Galante ohľadne riešenia  cestnej premávky  pri základnej škole v Jelke –   vybudovať prechody, umiestniť osvetlenia a dopravné značky. Pán starosta zdôraznil, že je prioritou obce využiť vlastné sily a bude sa snažiť budovanie svojpomocne. Obec čaká na formálny súhlas dopravného inšpektorátu. 

Starosta obce poskytol poslancom informáciu možnosti čerpania finančných prostriedkov na budovanie ciest a chodníkov pre MRK. V mesiaci september by obec mohla predložiť žiadosť o nenávratný finančný príspevok  s názvom „ Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v Jelke „ v rámci výzvy. Ciele projektu musia byť v súlade s platným programom rozvoja obce a platným územným plánom obce Jelka. Obec musí zabezpečiť spolufinancovanie projektu t.j. min. 5% z celkových oprávnených výdavkov a zabezpečiť financovanie neoprávnených výdavkov projektu predstavujúcich  rozdiel medzi celkovými výdavkami projektu a celkovými oprávnenými výdavkami projektu.

V prípade získania finančných prostriedkov obec plánuje vybudovať miestnu komunikáciu na ul. Hlbokej, a ak to technické riešenie a čas na prípravu dovolí aj chodník na ul. Stoličná.
Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo:

Predloženie ŽoNFP s názvom „ Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v Jelke“ v rámci výzvy s kódom OPLZ-PO6-SC611-2019-1,  pričom ciele projektu sú v súlade s platným programom rozvoja obce a platným programom rozvoja obce a platným územným plánom obce Jelka            

–    – zabezpečenie povinného spolufinancovania projektu t.j. min. 5% z celkových oprávnených výdavkov

– — zabezpečenie financovania neoprávnených výdavkov projektu predstavujúcich rozdiel medzi celkovými výdavkami projektu a celkovými oprávnenými výdavkami projektu / ak revelantné/.

Ďalej pán starosta z dôvodu predloženia žiadosti o NFP dal odsúhlasiť doplnenie PHSR obce Jelka o nasledovné body:

Do: Špecifický cieľ 15: Zlepšenie stavu verejnej infraštruktúry, Opatrenie 15.2 Zlepšenie stavu verejnich ciest a plôch doplniť Aktivitu: Aktivita 15.2.25 Budovanie a rekonštrukcia technickej infraštruktúry obce, budovanie chodníkov, verejných priestranstiev – Jelka.

Ďalej starosta obce informoval poslancov, že obec plánuje svojpomocne opravu miestnych komunikácií . Poslanec Kovács J. poukázal na to, že pri prácach treba dodržať technologický postup a použiť prvotriedny materiál. Poslanci navrhovali úpravu miestnych komunikácií na  uliciach Mlynárska, Štermenská , Jamová, Nová cesta, atď. Pán starosta povedal, že oprava je naplánovaná na všetky ulice obce a bude realizovaná vlastnými zamestnancami obce. Technologický postup bude dodržaný, pričom sa bude pracovať s prvotriednym materiálom.

Poslanec Ing. Ruman T.  poukázal na to, že aj tá cesta, ktorá vedie k mlynu, je vo veľmi zlom stave, aspoň tie veľké jamy by bolo potrebné opraviť.

Starosta obce informoval prítomných, že Obec Jelka obdržala oznámenie o poskytnutí dotácie z Environmentálneho fondu  Bratislava na projekt „Zníženie energetickej náročnosti Obecného úradu v Jelke“ vo výške 150 000,- Eur. ( zateplenie budovy, výmena-oprava strechy, výmena okien, čiastočná rekonštrukcia elektroinštalácie, vyhrievacieho systému). Práce musia byť dokončené do konca novembra.

Ďalej starosta obce upovedomil prítomných, že výberové konanie na pracovné miesta  členov miestnej občianskej poriadkovej hliadky – MOPS sa uskutoční dňa 13.8.2019 o 10,00 hod. v priestoroch zasadačky obecného úradu. Uzávierka na predkladanie žiadostí o prijatie do zamestnania je 09.08.2019 do 12,00 hod. Požiadal poslancom, aby o tom informovali občanov a známych o možnosti sa prihlásiť. Výberové konanie je  zverejnené aj na webovej stránke obce Jelka a prostredníctvom miestneho rozhlasu bolo častokrát vyhlásené.

K bodu č. 11 programu rokovania – Diskusia

 Do diskusie sa nikto neprihlásil.

K bodu č. 12 programu rokovania – Návrh uznesenia

Poslanec Igor Budai prečítal návrh uznesenia, ktorý bol jednohlasne schválený.

K bodu č. 13 programu rokovania – Záver

Keďže neboli vznesené iné pripomienky a námety po prerokovaní všetkých bodov programu starosta obce, Ing. Gabriel Kiš poďakoval poslancom a všetkým prítomným občanom za účasť a ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva.

                                                                                                Ing.Gabriel Kiš

                                                                                                 starosta obce

Overovatelia zápisnice: Bc.Maroš Bánoczký

                                           P. Török

Zasadnutie prebiehalo od 18,00 do 20,15 hod.

Zapisovateľka: M.Szabóová

U Z N E S E N I A

z 2. neplánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva

v Jelke zo dňa 01.08.2019

Obecné zastupiteľstvo v Jelke:

s c h v a ľ u j e:

Uznesením pod č. 2.,/2019/NZ OZ-2: VZN č. 4/2019  obce Jelka- Prevádzkový poriadok pohrebísk na území obce Jelka

Hlasovalo: 9                       Za: 9                  Proti: 0                    Zdržal sa: 0

 Uznesením pod č. 3.,/2019/NZ OZ-2:  VZN č. 5 obce Jelka o niektorých podmienkach držania psov na území obce Jelka

Hlasovalo: 9                       Za: 9                  Proti: 0                    Zdržal sa: 0

Uznesením pod č. 4.,/2019/NZ OZ.2:  VZN  č. 6 obce Jelka o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Jelka

Hlasovalo: 9                       Za: 9                  Proti: 0                    Zdržal sa: 0

 Uznesením pod č. 5.,/2019/NZ OZ-2: VZN č. 7 obce Jelka o verejnom poriadku a dodržiavaní čistoty v obci Jelka

Hlasovalo: 9                       Za: 9                  Proti: 0                    Zdržal sa: 0

Uznesením pod č. 6.,/2019/NZ OZ-2: VZN č. 8 obce Jelka o parkovaní a odstavení vozidiel na miestnych komunikáciách a verejných priestranstvách

Hlasovalo: 9                       Za: 8                  Proti: 0                    Zdržal sa: 1

Uznesením pod č. 7.,/2019/NZ OZ-2:  VZN  č. 9 obce Jelka o podmienkach prevádzkovania niektorých hazardných hier na území obce Jelka

Hlasovalo: 9                       Za: 9                  Proti: 0                    Zdržal sa: 0

Uznesením pod č. 8.,/2019/NZ-OZ-2: žiadosť o dotáciu  z rozpočtu obce na všeobecne prospešné účely – na úhradu cestovných nákladov na vystúpenie v zahraničí, v Rumunsku na folklórnom festivale  Szilágysomlyói Báthory Napok  citarového súboru PENGETTYű  vo výške 600,- Eur..

Hlasovalo: 9                       Za: 9                  Proti: 0                    Zdržal sa: 0

Uznesením pod č. 9.,/2019/NZ-OZ-2: žiadosť Materskej školy – Óvoda, Mierová 960/18, Jelka o pridelenie finančných prostriedkov na osobné náklady asistenta učiteľa na školský rok 2019/2020.

Hlasovalo: 9                       Za: 9                  Proti: 0                    Zdržal sa: 0

Uznesením pod č. 10.,/2019/NZ OZ – 2: Predloženie ŽoNFP s názvom „Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v Jelke“  v rámci výzvy s kódom  OPLZ-PO6-SC611-2019-1 pričom ciele projektu sú v súlade s platným programom rozvoja obce a platným programom rozvoja obce a platným územným plánom obce Jelka            

Hlasovalo: 9                       Za: 9                  Proti: 0                    Zdržal sa: 0

Uznesením pod č. 11.,/2019/NZ OZ-2: zabezpečenie povinného spolufinancovania projektu t.j. min. 5% z celkových oprávnených výdavkov

Hlasovalo: 9                       Za: 9                  Proti: 0                    Zdržal sa: 0

Uznesením pod č. 12.,/2019/NZ-OZ-2: zabezpečenie financovania neoprávnených výdavkov projektu predstavujúcich rozdiel medzi celkovými výdavkami projektu a celkovými oprávnenými výdavkami projektu / ak revelantné/.

Hlasovalo: 9                       Za: 9                  Proti: 0                    Zdržal sa: 0

Uznesením pod č. 13.,/2019/NZ-OZ-2: doplnenie PHSR  obce Jelka o nasledovné body:

Do: Špecifický cieľ 15: Zlepšenie stavu verejnej infraštruktúry, Opatrenie 15.2 Zlepšenie stavu verejnich ciest a plôch doplniť Aktivitu: Aktivita 15.2.25 Budovanie a rekonštrukcia technickej infraštruktúry obce, budovanie chodníkov, verejných priestranstiev – Jelka.

Hlasovalo: 9                       Za: 9                  Proti: 0                    Zdržal sa: 0

 Bralo na vedomie:

petíciu s názvom „ Zastavme hazard v Jelke“ s výsledkom 1225 overených hlasov , čo je 36,39 % obyvateľov obce, ktorí dovŕšili vek 18 rokov

                                                                                                                                                                                                                                               Ing. Gabriel Kiš

                                                                                                       starosta obce

Zápisnica z 3.plenárneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jelke zo dňa 13.06.2019

18.6.2019

Mellékletek

Leírás

Prítomní: Ing.Gabriel Kiš – starosta obce
 

Členovia OZ: Bc.Bánoczký M., Bohony Š., Budai I., Mgr.Deák Z., Mgr.PhD.Hakszer R., Kovács J., Mgr.Laurič I., Mgr.Letuseková D., Molnár F., Ing.Ruman T., Török P.

Hlavná kontrolórka obce: Mgr. Tomovičová M.

Ostatní prítomní: občania obce

K bodu 1. programu- Zahájenie zasadnutia

            Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol Ing.Gabriel Kiš-starosta obce, ktorý konštatoval, že je prítomných 11 poslancov, takže OZ je uznášania schopné vo všetkých bodoch rokovania.

K bodu 2. programu – Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

            Starosta obce navrhol do návrhovej komisie poslancov: I.Budaiho a Š. Bohonya.

Poslanci návrh schválili jednohlasne, za hlasovalo všetkých 11 poslancov.

Starosta obce za overovateľov zápisnice určil: Mgr.D. Letusekovú a Mgr. I. Lauriča.

K bodu 3. programu – Schválenie programu zasadnutia

Pán starosta oboznámil poslancov s programom rokovania, ktorý bol nasledovný:

 • Zahájenie
 • Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 • Schválenie programu zasadnutia
 • Kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia
 • Interpelácia
 • Odsúhlasenie „Záverečného účtu obce Jelka za rok 2018“ 
 • Návrh na podanie žiadosti o dotáciu a spolufinancovanie projektu „Rekonštrukcia a modernizácia hasičskej zbrojnice v Jelke“
 • Návrh na podanie a spolufinancovanie cezhraničného projektu v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko
 • Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Jelka na II. polrok 2019
 • Rôzne: Žiadosti , Informácie
 • Diskusia
 • Návrh uznesenia
 • Záver


Program zasadnutia bol jednohlasne schválený.


K bodu 4.programu – kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia

Starosta obce predniesol kontrolu uznesení z 2. zasadnutia OZ a konštatoval, že  uznesenia OZ boli splnené. Poznamenal, že VZN o nakladaní s komunálnym odpadom  a drobným stavebným odpadom na území obce je v prospech každého občana. Ozvy sú pozitívne ohľadne separovania odpadu.

Ďalej poznamenal, že Zmluvy o nájme nebytových priestorov v podnikateľskom inkubátore sú uzavreté  s nájomníkmi a je vyriešené aj parkovanie vo dvore inkubátora pre nájomníkov.

Ďalej informoval poslancov ohľadne žiadosti o dočasné prijatie školopovinných detí z obce Hrubá Borša do základnej školy Jelka a vytvorenie spoločného školského obvodu základnej školy s obcou Hrubá Borša. Poznamenal, že je v kontakte s pánom starostom, škola je pripravená,  čaká sa  na spoločnú zmluvu.


K bodu 5. programu – Interpelácia

K tomuto programu neboli vznesené žiadne pripomienky ani návrhy.


K bodu č. 6 programu – odsúhlasenie  Záverečného účtu  obce Jelka za rok 2018

Hlavná kontrolórka obce Mgr. Tomovičová  predniesla svoje stanovisko k záverečnému účtu. Informovala prítomných, že návrh záverečného účtu obce Jelka za rok 2018 je spracovaný v súlade s ustanoveniami § 16 zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej správy. Návrh záverečného účtu obce za rok 2018 bol verejne sprístupnený na úradnej tabuli obce  a internetovej stránke obce v zákonom stanovenej lehote, t.j. najmenej 15 dní pred jeho schválením. Obec v roku 2018 hospodárila s vykázaným prebytkom vo výške 25 581,97 €, ktorý  bude preúčtovaný v  prospech účtu 428 – nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov, na krytie kapitálových a finančných výdavkov. Odporučila schváliť návrh záverečného účtu obce Jelka za rok 2018 výrokom: celoročné hospodárenie obce sa schvaľuje bez výhrad.

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo záverečný účet obce a celoročné hospodárenie obce Jelka za rok 2018 bez výhrad.


K bodu č. 7 programu – návrh na podanie žiadosti o dotáciu a spolufinancovanie projektu „ Rekonštrukcia a modernizácia hasičskej zbrojnice v Jelke“

Pán starosta informoval prítomných, že projekt bol vypracovaný v súlade s výzvou Ministerstva vnútra č. V.P. HaZZ 2019 zameranou na podporu zvýšenia ochrany pred požiarmi prostredníctvom výstavby, rekonštrukcie a modernizácie stavieb, nadobudnutie budov na účel hasičských staníc a hasičských zbrojníc , ktorá bola zverejnená 07.05.2019. Celková výška oprávnených výdavkov na projekt je vo výške 32 000, 88 Eur, požadovaná dotácia MV SR v rámci projektu  je 30 000,00 Eur a  podiel obce na celkových nákladoch projektu predstavuje minimálne 5 % t.j. 2 000,88- Eur.

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo podanie žiadosti o dotáciu na projekt „ „Rekonštrukcia a modernizácia hasičskej zbrojnice v Jelke“.


K bodu č. 8 programu – Návrh na podanie  a spolufinancovanie cezhraničného projektu v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko.

Pán starosta dal odsúhlasiť podanie  žiadosti o pridelenie finančného príspevku z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko na realizáciu projektu „ Udržateľné partnerstvo obcí Jelka a Galgagyörk“ a zabezpečenie spolufinancovania projektu v záujme jeho úspešnej realizácie, konkrétne do výšky 15%  z rozpočtu, t.j. sumu  4.500, 00 €.

V rámci tohto projektu bude možné organizovať rôzne SOFT akivity, koncerty, futbalové turnaje, atď.

Pán poslanec Molnár F. sa opýtal, prečo nemôžeme realizovať projekt s obcou Somberek. Starosta obce odpovedal, že preto nemôžeme, lebo tento projekt sa realizuje v rámci cezhraničnej spolupráce  a Somberek nepatrí do oprávneného cezhraničného územia.

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo podanie žiadosti o finančný príspevok z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika-Maďarsko na realizáciu projektu : Udržateľné partnerstvo obcí Jelka a Galgagyörk.


K bodu 9. programu – Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Jelka na II.polrok 2019

Pani Mgr.Tomovičová, hlavná kontrolórka obce predniesla poslancom návrh plánu  kontrolnej činnosti na II.polrok 2019, ktorý obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo. Plán kontrolnej činnosti tvorí prílohu zápisnice.


K bodu 10.programu- Rôzne

 V tomto bode boli prerokované došlé žiadosti.

Obecné zastupiteľstvo neschválilo žiadosť navrhovateľov  Alfréda Kempskiho, Michaely Kempskej, Rebeky Kempskej, Sáry Kempskej, Nikolety Beilovej, Mariána Kempskiho a Márie Kempskej, ktorí ako podielový spoluvlastníci ponúkli na predaj pozemok s parc.č. 862/15 v k.ú Jelka o výmere 270 m2 za cenu 50 €/m2, vedený na LV č. 1220 ako zastavaná plocha a nádvorie. Na uvedenom pozemku sa nachádza miestna komunikácia spravovaná obcou Jelka. Obec nemá záujem o ponúkaný pozemok a maximálna cena pozemku môže byť stanovená znaleckým posudkom.


Žiadosť Zdenka Matúša, bytom Jelka, Jahodná 211/11  o prenájom pozemku parc.č. 1182/2 v kat. úz. Jelka o výmere 229 m2, vedený na LV č. 3636 ako zastavaná plocha a nádvorie vo vlastníctve obce Jelka na parkovanie osobných automobilov OZ   bralo na vedomie. Pán starosta navrhol odročiť žiadosť z dôvodu potreby vyjasnenia vlastníckych vzťahov a reálnej zástavby na danej parcele.


Obecné zastupiteľstvo neschválilo  žiadosť Gejzu Schavela, bytom Jelka, Štúrova 1110/4, ktorý ponúka na predaj pozemok v kat.úz. jelka s parc.č. 748/1 o výmere 188 m2, vedený na LV č. 556 ako zastavaná plocha a nádvorie. Uvedený pozemok je súčasťou verejného priestranstva obce a navrhovateľ ho nemôže nijakým spôsobom obhospodarovať ani využívať pre vlastné potreby. Obec Jelka nemá záujem o kúpu ponúkaného pozemku.

Ďalej obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Alžbety Budaiovej, bytom Jelka, Fábryho 1137/1 a Jozefa Rablánszkyho, bytom Jelka, Novojelčanská 913 o odkúpenie pozemku na novovytvorenej parcele č. 128/13 o výmere 309 m2 v kat.úz. Nová Jelka. Uvedený pozemok je súčasťou pozemku parc.č. 128/1, k.ú. Nová Jelka, vedeného na LV č. 1684 ako zastavaná plocha a nádvorie vo vlastníctve Obce Jelka. Navrhovatelia žiadajú odkúpenie z dôvodu, že pozemok desiatky rokov užívajú ako súčasť vlastného pozemku parc.č. 111, na ktorom je vedený rodinný dom so súp.č. 913 v podielovom spoluvlastníctve žiadateľov a ktorý tvorí jeden funkčný celok a ktorý majú riadne oplotený. / hodný osobitný zreteľ/. Pán Poslanec M.Bánoczký navrhol predať pozemok podľa znaleckého posudku.
Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo žiadosť o odkúpenie pozemku na základe znaleckého posudku za 15,24 Eur /m2, t.j. 4 710,00 Eur za 309 m2.


Žiadosť Ladislava Palšoviča, bytom Pezinok, Silvánová 2576/3 v zastúpení spoluvlastníkov pozemkov v reg. KN „E“ parc.č. 3434/4, 3433/4 a 3432/4 k.ú. Jelka Rozálie Horváthovej , bytom Jelka, Novojelčanská 866 a Fridricha Vargu, bytom Jelka, Mostová 1208 vedených na LV č. 1237 o vysporiadanie horeuvedených pozemkov, nakoľko sa nachádzajú pod miestnym futbalovým ihriskom. Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo žiadosť o vysporiadanie horeuvedených pozemkov zámennou zmluvou.


Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť SUPERCOLORS, s.r.o., Jelka, Hlavná 1414/138, v zastúpení konateľom Petrom Törökom o prebratie miestnej komunikácie „ Slnečná ulica „  a verejného osvetlenia nachádzajúcich sa na pozemkoch parc.č. 45/1 a 45/9 v k.ú. Nová Jelka. Pozemok parc.č. 45/1 o výmere 1119 m2 je vedený ako ostatná plocha, pozemok parc.č. 45/9 o výmere 227 m2 je vedený ako zastavaná plocha a nádvorie.

Pán starosta poznamenal, že preberanie  miestnej komunikácie a verejného osvetlenia vrátane pozemkov pod stavbami sa uskutoční bezodplatným prevodom v  prospech obce na základe písomnej zmluvy za splnenia nasledujúcich podmienok:

 • žiadateľ zabezpečí súhlas dotknutých osôb, ktoré majú vyznačenú ťarchu alebo vecné bremeno na uvedené parcely v LV č. 1227, prípadne žiadosť dotknutých osôb o zrušenie ťarchy alebo vecného bremena
 • žiadateľ nemá žiadne finančné záväzky na predmetných nehnuteľnostiach
 • pozemky budú bez záložných práv a zmluvných predkupných práv
 • pozemky pod stavbou komunikácie resp. VO musia mať svoje parc. čísla a musia byť zapísané a zakreslené v katastrálnej mape. Vecné bremeno bude zriadené bezodplatne a dobu neurčitú.
 • komunikácie a VO budú skolaudované, bez vád, v súlade s platnými STN ( priložené náležité technické správy, revízne správy VO a rozvodov NN), komunikácie a chodníky musia mať vybudovaný systém odvod dažďovej vody dažďovou kanalizáciou, trativodmi a pod. Komunikácie a VO budú prevzaté až po kontrole technickým zamestnancom obce a jeho súhlasnom stanovisku.
 • odovzdávajúci poskytne obci záruku v trvaní min: VO: 24 mesiacov od prevzatia, Komunikácie: 5 rokov od prevzatia.
 • V záručnej dobe bude odovzdávajú odstraňovať vady stavby reklamované obcou na vlastné náklady.
 • Čestné vyhlásenie odovzdávajúceho podpísaného  jeho štatutárnym orgánom, že záväzky prevodcu voči subdodávateľom – zhotoviteľom stavby má vysporiadané, že nemá voči obci záväzky.

10  poslanci jednohlasne schválili žiadosť SUPERCOLORS, s.r.o.  Jelka, Hlavná 1414/138 s uvedenými podmienkami. Jeden poslanec sa zdržal hlasovania.


Žiadosť MEGACOLORS-STAV, s.r.o. Jelka, Hlavná 1414/38 v zastúpení konateľom Petrom Törökom o prebratie miestnej komunikácie „ Stoličná ulica“ a verejného osvetlenia nachádzajúcich sa na pozemku register KN „C“ parc.č. 1168/1 v k.ú. Jelka o výmere 815 m2 ako ostatná plocha, vedený na LV č. 1227 vo vlastníctve žiadateľa obecné zastupiteľstvo schválilo bezodplatným prevodom v prospech obce na základe písomnej zmluvy za splnenia identických podmienok, ktoré boli určené aj pre SUPERCOLORS, s.r.o.. 10 poslanci hlasovali za a 1 poslanec sa zdržal hlasovania.


Žiadatelia Ladislav Varjú  bytom Jelka, Mierová 950/8 a manž. Ing.arch. Silvia Varjú, bytom jelka, Štermenská 582/40 podali žiadosť o odkúpenie pozemku na novovytvorenej parcele č. 1173/12 o výmere 38 m2 na Slanej doline. Uvedený pozemok je súčasťou pozemku  parc.č. 1173/1 v k.ú. Jelka v, vedeného na LV č. 1301 ako zastavaná plocha a nádvorie vo vlastníctve obce Jelka. Navrhovatelia sú podielovými spoluvlastníkmi susedných pozemkov parc.č. 1580/5 a 1580/33 v k.ú. Jelka a odkúpenie horeuvedeného pozemku žiadajú z dôvodu zachovania uličnej čiary oplotení vzhľadom k susedným nehnuteľnostiam. Novovytvorená parcela bola ohodnotená znalcom na 8,47 Eur/m2, t.j. 320,00 Eur za 38m2.   Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo žiadosť o odkúpenie pozemku podľa priloženého znaleckého posudku.


Ďalšiu žiadosť podala Kinga Baráthová, bytom Jelka, Hlavná 184/28 o odkúpenie pozemku na novovytvorenej parcele č. 1174/44 o výmere 34 m2. Uvedený pozemok je súčasťou pozemku č. 1174/1 v k. ú. Jelka vo vlastníctve obce. Žiadateľka je vlastníkom susedných pozemkov a odkúpenie horeuvedeného pozemku žiada z dôvodu, že pozemok je oplotený a dlhé roky sa používa ako súčasť vlastných pozemkov. Zároveň sa zachová existujúca uličná čiara oplotení. Novovytvorená parcela bola ohodnotená znalcom na 11,50 Eur/m2 t.j. 390,00 Eur za 34 m2. 

Pán zástupca starostu Deák Z. k tomu dodal, že navrhovateľka nežiadala zámenu pozemkov a navrhol odpredať pozemok podľa znaleckého posudku. Obecné zastupiteľstvo s týmto návrhom taktiež jednohlasne súhlasilo.


Ďalej starosta obce predniesol poslancom žiadosť T-ZONE, s.r.o., Jelka, Mierová 956/, ktorá žiadala  obecné zastupiteľstvo o vyjadrenie k investičnému zámeru na  pozemkoch parc. č. 1160/2 a 1165/3 v k.ú. Jelka, vedených na LV č. 4363 ako záhrada v bezpodielovom spoluvlastníctve Attilu Tamása a maž. Rity Tamás, bytom Jelka , Chrenová 644/15. Výmera pozemku parc. č. 1160/2 je 9076 m2 a výmera pozemku parc.č. 1165/3 je 133 m2.

Pán starosta predložil poslancom architektonickú štúdiu pre výstavbu 4 jednopodlažných rodinných domov s príjazdovou komunikáciou a s príslušnou technickou infraštruktúrou.

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo investičný zámer  na pozemkoch 1160/2 a 1165/3 v k.ú. Jelka pre T-ZONE, s.r.o..


Ďalej starosta obce predložil pred obecné zastupiteľstvo žiadosť o vyjadrenie k investičnému zámeru na pozemkoch reg. KN „C“ parc.č. 131/1, 131/2 a 131/3 k.ú. Nová Jelka, vedených na LV č. 33 vo vlastníctve Vladimíra Krajčoviča, bytom Jelka, Veľká 1270/69. Prílohou žiadosti je architektonická štúdia pre výstavbu 5 jednopodlažných rodinných domov s prístupovou neverejnou komunikáciou a parkovacím státím a s príslušnou technickou infraštruktúrou.

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo investičný zámer na pozemkoch reg. KN „C“parc.č. 131/1,131/2 a 131/3 v k.ú. Nová Jelka  pre Vladimíra Krajčoviča.


Ďalej obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Františka Molnára, bytom Jelka, Hlavná 1215 o vyjadrenie k investičnému zámeru stavby „ Bezdotyková ručná autoumýváreň“.

Obecné zastupiteľstvo schválilo predložený zámer k stavbe: 10 poslanci hlasovali za a 1 poslanec sa zdržal hlasovania.


Ďalej pán starosta dal odsúhlasiť doplnenie PHSR obce Jelka o nasledovné body:

Do: Špecifický cieľ 15: Zlepšenie stavu verejnej infraštruktúry, Opatrenie 15.1 Zlepšenie stavu verejných budov doplniť Aktivitu: Aktivita 15.1.23 Rekonštrukcia a modernizácia hasičskej zbrojnice – Jelka

Do: Špecifický cieľ 13: Zlepšenie podmienok bývania, Opatrenie 13.2 Zabezpečenie podmienok sociálneho bývania v obciach doplniť Aktivitu 13.2.2 Zlepšené formy bývania s prvkami prestupného bývania – Jelka.

Doplnenie PHSR obce Jelka s uvedenými bodmi obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo.

  
K bodu č. 12. programu  – Diskusia 

Na zasadnutí sa zúčastnil pán Ing. Michal Žec, obyvateľ našej obce, ktorý podal žiadosť o rozšírenie verejného osvetlenia na ul. Slaná dolina. Poznamenal, že tento problém už rieši dlhodobo, zatiaľ obec nepodnikla žiadne kroky ohľadne tejto problematike. Pán starosta prisľúbil pomoc v tejto veci . Povedal, že už bol na miestnej  obhliadke, potrebujú umiestniť 4 – 5 stĺpov  a dodal, že to bude v blízkej budúcnosti vyriešené, ale musia dodržať technické požiadavky a ochranné pásma pri vedení VN.

Poslanec Mgr.PhD. Hakszer R. poukázal na to, že pri zdravotnom stredisku zo strany  ul. Kostolnej taktiež chýba verejné osvetlenie, chýbajú tam aj stĺpy.

Poslanec Kovács J. sa informoval, či obec chystá niečo urobiť ohľadne kalamitného rozšírenia komárov. Pán starosta odpovedal, že zatiaľ nie je vyhlásený krízový stav, ale obec určite urobí opatrenia proti výskytu komárov v dôsledku dlhotrvajúcich dažďov. Prostredníctvom miestneho rozhlasu vyzve  občanov, aby  svoje pozemky vyčistili od vysokého porastu a buriny. Pokosením vysokej trávy sa zničia prirodzené úložiská a hniezda komárov.

Ďalej poslanec Kovács J. sa pýtal na to, či bude vydaný kalendár udalostí na II.polrok 2019, poznačil, že  on teraz kvôli pracovnej  zaneprázdnenosti na to nemá čas. Pán starosta k tomu dodal, že v mesiaci júl  opäť  vyjde  Jelčianske slovo, na ktorom sa už pracuje a  do ktorého sa môže zaradiť aj kalendár udalostí, bude tam okienko aj pre samosprávu, pre rôzne organizácie, pre školy , atď. 

Poslanec Ing. Ruman T. poukázal na to, že treba viac informovať ľudí ohľadne separovania odpadu. Občania sa sťažujú, že zaplatia poplatok a ešte treba  zakúpiť „nejaké čierne vrecia“ na obecnom úrade. Pán starosta k tomu dodal, že čierne vrecia s logom AVE je v prípade potreby možné zakúpiť na obecnom úrade. Tieto vrecia sú určené pre tých občanov, ktorí produkujú zvýšené množstvo zmiešaného komunálneho odpadu a nezmestí sa im do ich „kuka“ nádoby. Tieto vrecia je možné vyložiť k čiernym „kuka“ nádobám každú nepárnu stredu, alebo ich môžu odovzdať aj na zbernom mieste za cintorínom. Poznamenal, že občania prostredníctvom miestneho rozhlasu budú naďalej informovaní o termínoch zberov jednotlivých zložiek komunálneho odpadu.


Ďalej pán Ruman T. sa opýtal, kedy budú umiestnené nové autobusové zastávky.  Pán starosta povedal, že nie je problém zastávky doviezť, ale má záujem aj o prestavbu podkladov pri jednotlivých zastávkach, aby spĺňali aj estetické kritériá. Všetky priestory pod zastávkami sú  v rôzne zlom stave.  Najprv sa plánuje úprava a prestavba základov a až potom budú zastávky osadené.


Poslanec Mgr.PhD.Hakszer poznamenal, že aj chodníky sú v obci vo veľmi zlom stave.


Pán Molnár poukázal na to, že treba riešiť problém ohľadne otváracích hodín lekárne a ordinačných hodín zubnej lekárky. Ľudia sa sťažujú, že lekáreň je veľmi často zavretá a pani doktorka ordinuje denne len štyri hodiny.


K bodu 12. programu – Návrh uznesenia

Poslanec Igor Budai  prečítal návrh uznesenia, ktorý bol jednohlasne schválený.


K bodu č. 13 programu – Záver

Keďže neboli vznesené iné pripomienky a námety po prerokovaní všetkých bodov programu starosta obce, Ing.Gabriel Kiš poďakoval poslancom a všetkým zúčastneným občanom za účasť a ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva.

                                                                                                       Ing. Gabriel Kiš

                                                                                                                starosta obce

Overovatelia zápisnice: Mgr. Letušeková D.

                                           Mgr. Laurič I.

Zasadntuie prebiehalo od 18,30 do 21,30 hod.

Zapisovateľka: Szabóová M.

                                                            U Z N E S E N I A

                                z 3. plánovaného plenárneho zasadnutia obecného zastupiteľstva

                                                          v Jelke zo dňa 13.06.2019

Obecné zastupiteľstvo v Jelke:

schvaľuje:

Uznesením pod č. 3a.,/2019/OZ-3

       1. – Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie obce za rok 2018 bez výhrad

Uznesením pod č. 3b.,/2019/OZ-3:

       2.– Preúčtovať výsledok hospodárenia za rok 2018, zisk vo výške 25 581,97 € v prospech účtu  

          428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov

Hlasovalo: 11                       Za: 11                       Proti:0              Zdržal sa: 0

berie na vedomie:

 1. –  Správu hlavného kontrolóra za rok 2018

schvaľuje :

Uznesením pod č. 3c.,/2019/OZ-3:

 • Podanie žiadosti o dotáciu na podporu zvýšenia ochrany pred požiarmi  prostredníctvom výstavby, rekonštrukcie a modernizácie stavieb, nadobudnutie budov na účel hasičských staníc a hasičských zbrojníc podľa § 2 písm.c) bodov 1. až 3. zákona č. 526/2010 pre projekt „ Rekonštrukcia a modernizácia hasičskej zbrojnice v Jelke“  v rámci výzvy  č. V.P HaZZ 2019, ktorého ciele sú v súlade s platným programom rozvoja obce,
 • zabezpečenie realizácie  projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci,
 • zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu zo strany žiadateľa vo výške  2.000,88 €  t.j.  min. 5% zo sumy celkových oprávnených výdavkov vo výške  32.000,88 €.

Hlasovalo: 11                       Za: 11                       Proti:0              Zdržal sa: 0

schvaľuje:

Uznesením pod č. 3d.,/2019/OZ-3:

 • podanie žiadosti o pridelenie finančného príspevku  z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko na realizáciu projektu „  Udržateľné partnerstvo obci Jelka a Galgagyörk“,
 • zabezpečenie spolufinancovanie projektu v záujme jeho úspešnej realizácie, konkrétne do výšky 15% z rozpočtu, t.j. sumu  4.500, 00 €.j

Hlasovalo: 11                       Za: 11                       Proti:0              Zdržal sa: 0

schvaľuje:

Uznesením pod č. 3e.,/2019/OZ-3:

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Jelka  na II. polrok 2019

Hlasovalo: 11                       Za: 11                       Proti:0              Zdržal sa: 0

n e s c h v a ľ u j e:

Uznesením pod č. 3f.,/2019/OZ-3:

žiadosť navrhovateľov Alfréd Kempski, 925 23 Jelka, Trhová 1232/30, Michaela Kempská, 925 23 Jelka, Ravaszová 263/23, Rebeka Kempská, 925 32 Veľká Mača 590, Sára Kempská, 925 32 Veľká Mača 590, Nikoleta Beilová, 925 23 Jelka, Ravaszová 999/27, Marián Kempski, 925 23 Jelka, Ravaszová 999/27, Mária Kempská, 925 23 Jelka, Ravaszová 999/27, ktorí  listom č. OcÚJE-AL1/454/2019 zo dňa 10.04.2019 ako podieloví spoluvlastníci ponúkli na predaj pozemok reg. KN“C“ parc. č. 862/15 v k. ú. Jelka o výmere 270 m², vedený v LV č. 1220 ako zastavaná plocha a nádvorie.za cenu 50€/m². Na uvedenom pozemku sa nachádza miestna komunikácia spravovaná Obcou Jelka. Obec nemá záujem o kúpu pozemku.

Hlasovalo: 11                       Za: 11                       Proti:0              Zdržal sa: 0

berie na vedomie:

žiadosť Zdeněka  Matúša, 925 23 Jelka, Jahodná 211/11 o prenájom pozemku reg. KN“E“ parc. č.1182/2 v k. ú. Jelka o výmere 229 m², vedený na LV č. 3636 ako zastavaná plocha a nádvorie vo vlastníctve Obce Jelka, na parkovanie osobných automobilov. Žiadosť OZ odročilo z dôvodu potreby vyjasnenia vlastníckych vzťahov a reálnej zástavby na danej parcele.

 neschvaľuje:

Uznesením pod č. 3g.,/2019/OZ-3:

žiadosť Gejzu Schavela, 925 23 Jelka, Štúrova 1110/4, ktorý ponúkol  na predaj pozemok reg. KN“C“ parc. č. 748/1 v k. ú. Jelka o výmere 188 m², vedený v LV č. 556 ako zastavaná plocha a nádvorie. Uvedený pozemok je súčasťou verejného priestranstva obce a navrhovateľ ho nemôže nijakým spôsobom obhospodarovať ani využívať pre vlastné potreby. Obec nemá záujem o kúpu pozemku.

Hlasovalo: 11                       Za: 11                       Proti:0              Zdržal sa: 0

schvaľuje:

Uznesením pod č. 3h.,/2019/OZ-3:

žiadosť  Alžbety Budaiovej, 925 23 Jelka, Fábryho 1137/1 a Jozefa Rablánszkyho, 925 23 Jelka, Novojelčanská 913 o odkúpenie pozemku na novovytvorenej parcele č. 128/13 reg. KN“C“ o výmere 309 m², vytvorenej geometrickým plánom č. 42/2019, vyhotoveného Ing. K. Szomolaiovou dňa 08.03.2019, úradne overeného OÚ Galanta, katastrálny odbor, pod č. 305/2019 dňa 30.03.2019. Uvedený pozemok je súčasťou pozemku reg. KN“C“ parc. č. 128/1 k. ú. Nová Jelka, vedeného na LV č. 1684 ako zastavaná plocha a nádvorie vo vlastníctve Obce Jelka. Navrhovatelia žiadajú odkúpenie z dôvodu, že pozemok desiatky rokov užívajú ako súčasť vlastného pozemku reg. KN“C“ parc. č. 111, na ktorom je v LV č. 1800 vedený rodinný dom so súp. č. 913 v podielovom spoluvlastníctve žiadateľov a ktorý tvorí jeden funkčný celok a ktorý majú riadne oplotený. (hodný osobitný zreteľ) . Novovytvorená parcela reg. KN“C“ č. 128/13 bola ohodnotená znalcom na 15,24 Eur/m², t.j. 4710,00 Eur za 309 m².

Hlasovalo: 11                       Za: 11                       Proti:0              Zdržal sa: 0

schvaľuje :

Uznesením pod č. 3i.,/2019/OZ-3:

žiadosť Ladislava Palšoviča, 902 01 Pezinok, Silvánová 2576/3, v zastúpení spoluvlastníkov pozemkov reg. KN“E“ parc. č. 3434/4, 3433/4 a 3432/4 k. ú. Jelka Rozálie Horváthovej, 925 23 Jelka, Novojelčanská, a Fridricha Vargu, 925 23 Jelka, Mostová 1208, vedených na LV č. 1237, o vysporiadanie horeuvedených pozemkov, nakoľko sa nachádzajú pod miestnym futbalovým ihriskom zámennou zmluvou pozemkov.

Hlasovalo: 11                       Za: 11                       Proti:0              Zdržal sa: 0

schvaľuje:

Uznesením pod č.3j.,/2019/OZ-3:

žiadosť SUPERCOLORS s.r.o., 925 23 Jelka, Hlavná 1414/138, v zastúpení konateľom Petrom Törökom, o prebratie miestnej komunikácie “Slnečná ulica” a verejného osvetlenia nachádzajúcich sa na pozemkoch reg. KN”C” parc. č. 45/1 a 45/9 v k. ú. Nová Jelka, vedených na LV č. 1806 vo vlastníctve žiadateľa. Pozemok parc. č. 45/1 o výmere 1119 m² je vedený ako ostatná plocha, pozemok parc. č. 45/9 o výmere 227 m² je vedený ako zastavaná plocha a nádvorie.

Bezodplatný prevod miestnej komunikácie a verejného osvetlenia vrátane pozemkov pod stavbami   prospech obce na základe písomnej zmluvy za splnenia nasledujúcich podmienok:

 • žiadateľ zabezpečí súhlas dotknutých osôb, ktoré majú vyznačenú ťarchu alebo vecné bremeno na uvedené parcely v LV č. 1227, prípadne žiadosť dotknutých osôb o zrušenie ťarchy alebo vecného bremena
 • žiadateľ nemá žiadne finančné záväzky na predmetných nehnuteľnostiach
 • pozemky budú bez záložných práv a zmluvných predkupných práv
 • pozemky pod stavbou komunikácie resp. VO musia mať svoje parc. čísla a musia byť zapísané a zakreslené v katastrálnej mape. Vecné bremeno bude zriadené bezodplatne a dobu neurčitú.
 • komunikácie a VO budú skolaudované, bez vád, v súlade s platnými STN ( priložené náležité technické správy, revízne správy VO a rozvodov NN), komunikácie a chodníky musia mať vybudovaný systém odvod dažďovej vody dažďovou kanalizáciou, trativodmi a pod.
 • Komunikácie a VO budú prevzaté až po kontrole technickým zamestnancom obce a jeho súhlasnom stanovisku.
 • odovzdávajúci poskytne obci záruku v trvaní min: VO: 24 mesiacov od prevzatia, Komunikácie: 5 rokov od prevzatia.
 • V záručnej dobe bude odovzdávajú odstraňovať vady stavby reklamované obcou na vlastné náklady.
 • Čestné vyhlásenie odovzdávajúceho podpísaného  jeho štatutárnym orgánom, že záväzky prevodcu voči subdodávateľom – zhotoviteľom stavby má vysporiadané, že nemá voči obci záväzky.

Hlasovalo: 11                       Za: 10                       Proti:0              Zdržal sa: 1

schvaľuje :

Uznesením pod č. 3k.,/2019/OZ-3:

žiadosť MEGACOLORS-STAV s.r.o., 925 23 Jelka, Hlavná 1414/138, v zastúpení konateľom Petrom Törökom, o prebratie miestnej komunikácie “Stoličná ulica” a verejného osvetlenia na pozemku reg. KN”C” parc. č. 1168/1 v k. ú. Jelka o výmere 815 m² ako ostatná plocha, vedený na LV č. 1227 vo vlastníctve žiadateľa.

Bezodplatný prevod miestnej komunikácie a verejného osvetlenia vrátane pozemkov pod stavbami   prospech obce na základe písomnej zmluvy za splnenia nasledujúcich podmienok:

 • žiadateľ zabezpečí súhlas dotknutých osôb, ktoré majú vyznačenú ťarchu alebo vecné bremeno na uvedené parcely v LV č. 1227, prípadne žiadosť dotknutých osôb o zrušenie ťarchy alebo vecného bremena
 • žiadateľ nemá žiadne finančné záväzky na predmetných nehnuteľnostiach
 • pozemky budú bez záložných práv a zmluvných predkupných práv
 • pozemky pod stavbou komunikácie resp. VO musia mať svoje parc. čísla a musia byť zapísané a zakreslené v katastrálnej mape. Vecné bremeno bude zriadené bezodplatne a dobu neurčitú.
 • komunikácie a VO budú skolaudované, bez vád, v súlade s platnými STN ( priložené náležité technické správy, revízne správy VO a rozvodov NN), komunikácie a chodníky musia mať vybudovaný systém odvod dažďovej vody dažďovou kanalizáciou, trativodmi a pod.
 • Komunikácie a VO budú prevzaté až po kontrole technickým zamestnancom obce a jeho súhlasnom stanovisku.
 • odovzdávajúci poskytne obci záruku v trvaní min: VO: 24 mesiacov od prevzatia, Komunikácie: 5 rokov od prevzatia.
 • V záručnej dobe bude odovzdávajú odstraňovať vady stavby reklamované obcou na vlastné náklady.
 • Čestné vyhlásenie odovzdávajúceho podpísaného  jeho štatutárnym orgánom, že záväzky prevodcu voči subdodávateľom – zhotoviteľom stavby má vysporiadané, že nemá voči obci záväzky.

Hlasovalo: 11                       Za: 10                       Proti:0              Zdržal sa: 1

schvaľuje:

Uznesením pod č. 3l.,/2019/OZ-3:

žiadosť  Ladislava Varjúa, 925 23 Jelka, Mierová 950/8 a manželka Ing. arch. Silvii Varjú, 925 23 Jelka, Štermenská 582/40 odkúpenie pozemku na novovytvorenej parcele č. 1173/12 reg. KN“C“ o výmere 38 m², vytvorenej geometrickým plánom č. 157/2019, vyhotoveného Ing. K. Szomolaiovou dňa 25.05.2019, úradne overeného OÚ Galanta, katastrálny odbor, pod č. 709/2019 dňa 03.06.2019. Uvedený pozemok je súčasťou pozemku reg. KN“C“ parc. č. 1173/1 k. ú. Jelka, vedeného na LV č. 1301 ako zastavaná plocha a nádvorie vo vlastníctve Obce Jelka. Navrhovatelia sú podielovými spoluvlastníkmi susedných pozemkov parc. č. 1580/5 a 1580/33 v k. ú. Jelka, vedených na LV č. 4391 a odkúpenie horeuvedeného pozemku žiadajú z dôvodu zachovania uličnej čiary oplotení vzhľadom k susedným nehnuteľnostiam.

Novovytvorená parcela reg. KN“C“ č. 1173/12 bola ohodnotená znalcom na 8,47 Eur/m², t.j. 320,00 Eur za 38 m².

Hlasovalo: 11                       Za: 11                       Proti:0              Zdržal sa: 0

schvaľuje:

Uznesením pod č. 3m.,/2019/OZ-3:

žiadosť Kingy Baráthovej, 925 23 Jelka, Hlavná 184/28 o odkúpenie pozemku na novovytvorenej parcele č. 1174/44 reg. KN“C“ o výmere 34 m², vytvorenej geometrickým plánom č. 91/2019, vyhotoveného Ing. K. Szomolaiovou dňa 11.06.2019. Uvedený pozemok je súčasťou pozemku reg. KN“E“ parc. č. 1174/1 k. ú. Jelka, vedeného na LV č. 3636 ako zastavaná plocha a nádvorie vo vlastníctve Obce Jelka. Navrhovateľka je vlastníkom susedných pozemkov reg. KN“C“ parc. č. 967/2 a 967/1 v k. ú. Jelka, vedených na LV č. 179 a odkúpenie horeuvedeného pozemku žiada z dôvodu, že pozemok je oplotený a pozemok sa dlhé roky používa ako súčasť vlastných pozemkov. Zároveň sa zachová existujúca uličná čiara oplotení.

Novovytvorená parcela reg. KN“C“ č. 1174/44 bola ohodnotená znalcom na 11,50 Eur/m², t.j. 390,00 Eur za 34 m².

Hlasovalo: 11                       Za: 11                       Proti:0              Zdržal sa: 0

schvaľuje :

Uznesením pod č. 3n.,/2019/OZ-3:

žiadosť T-ZONE s.r.o., 925 23 Jelka, Mierová 956/14, v zastúpení konateľom Attilom Tamásom, o súhlasné stanovisko k investičnému zámeru na pozemkoch reg. KN“C“ parc. č. 1160/2 a 1165/3 k. ú. Jelka, vedených na LV č. 4363 ako záhrada v bezpodielovom spoluvlastníctve Attilu Tamása a manž. Rity Tamás, 925 25 Jelka, Chrenová 644/15. Výmera pozemku parc. č. 1160/2 je 9076 m² a výmera pozemku parc. č. 1165/3 je 133 m².

Prílohou žiadosti je architektonická štúdia pre výstavbu 4 jednopodlažných rodinných domov s príjazdovou komunikáciou a s príslušnou technickou infraštruktúrou.

Hlasovalo: 11                       Za: 11                       Proti:0              Zdržal sa: 0
 

schvaľuje :

Uznesením pod č. 3o.,/2019/OZ-3:

žiadosť Vladimíra Krajčoviča, 925 23 Jelka, Veľká 1270/69 o súhlasné stanovisko k investičnému zámeru na pozemkoch reg. KN“C“ parc. č. 131/1, 131/2 a 131/3 k. ú. Nová Jelka, vedených na LV č. 33 vo vlastníctve žiadateľa. Druh pozemku parc. č. 131/1 o výmere 2211 m² je záhrada, druh pozemku parc. č. 131/2 o výmere 597 m² je zastavaná plocha a nádvorie a druh pozemku parc. č. 131/3 o výmere 123 m² je zastavaná plocha a nádvorie.

Prílohou žiadosti je architektonická štúdia pre výstavbu 5 jednopodlažných rodinných domov s prístupovou neverejnou komunikáciou a parkovacím státím a s príslušnou technickou infraštruktúrou.

Hlasovalo: 11                       Za: 11                       Proti:0              Zdržal sa: 0

s c h v a ľ u j e :

Uznesením pod č. 3p.,/2019/OZ-3:

Doplnenie PHSR obce Jelka o nasledovné body:

Do: Špecifický cieľ 15: Zlepšenie stavu verejnej infraštruktúry, Opatrenie 15.1 Zlepšenie stavu verejných budov doplniť Aktivitu: Aktivita 15.1.23 Rekonštrukcia a modernizácia hasičskej zbrojnice – Jelka

Do: Špecifický cieľ 13: Zlepšenie podmienok bývania, Opatrenie 13.2 Zabezpečenie podmienok sociálneho bývania v obciach doplniť Aktivitu 13.2.2 Zlepšené formy bývania s prvkami prestupného bývania – Jelka.

Hlasovalo: 11                       Za: 11                       Proti:0              Zdržal sa: 0

s c h v a ľ u j e :

Uznesením pod č. 3r.,/2019/OZ-3: žiadosť Františka Molnára, bytom Jelka, Hlavná 1215 investičný zámer stavby: BEZDOTYKOVÁ RUČNÁ AUTOUMYVÁREŇ.

Hlasovalo: 11                       Za: 10                       Proti:0              Zdržal sa: 1

                                                                                                Ing. Gabriel Kiš

                                                                                                 starosta obce

Zápisnica z 2.plenárneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jelke zo dňa 11.04.2019

18.4.2019

Mellékletek

Leírás

Prítomní: Ing.Gabriel Kiš –starosta obce

Členovia OZ: Bc.Bánoczký M., Bohony Š., Budai I., Mgr.Deák Z., Mgr.PhD. Hakszer R., Kovács J., Mgr.Laurič I., Mgr.Letuseková D. Molnár.F., Ing.Ruman T. Török P.

Hlavná kontrolórka obce:  Mgr.Tomovičová M.

Ostatní prítomní: občania obce- viď. podľa prezenčnej listiny

K bodu 1. programu – Zahájenie zasadnutia

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol Ing.Gabriel Kiš – starosta obce, ktorý konštatoval, že je prítomných 11 poslancov, takže OZ je uznášania schopné vo všetkých bodoch rokovania.

K bodu  2.programu – Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

Starosta obce navrhol do návrhovej komisie poslancov:  Mgr.PhD. R. Hakszera  , a Ing. T. Rumana.

Poslanci návrh schválili jednohlasne, za hlasovalo všetkých 11 poslancov.

Starosta obce za overovateľov zápisnice určil: Mgr.D. Letusekovú a F. Molnára.

K bodu 3.programu – Schválenie programu zasadnutia  

Pán starosta oboznámil poslancov s programom rokovania, ktorý bol nasledovný:    

1.       Zahájenie

2.       Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

3.       Schválenie programu zasadnutia

4.       Schválenie návrhu všeobecného záväzného nariadenia o miestnom  poplatku za rozvoj

5.       Schválenie návrhu Rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva v Jelke

6.       Schválenie návrhu Štatútu obce Jelka

7.       Schválenie návrhu všeobecného záväzného nariadenia o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území obce Jelka

8.       Schválenie návrhu zásad odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva obce Jelka

9.       Schválenie všeobecného záväzného nariadenia o určení názvu ulice na území obce Jelka

10.   Rôzne:

·         žiadosti

·         informácie

11.   Diskusia

12.   Návrh uznesenia

13.   Záver

Program zasadnutia bol jednohlasne schválený.

Na návrh zástupcu starostu bol program doplnený o bod č. 10.- prerokovanie platu starostu obce. Tento návrh bol jednohlasne schválený.

Doplnený program rokovania je nasledovný:

1.       Zahájenie

2.       Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

3.       Schválenie programu zasadnutia

4.       Schválenie návrhu všeobecného záväzného nariadenia o miestnom  poplatku za rozvoj

5.       Schválenie návrhu Rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva v Jelke

6.       Schválenie návrhu Štatútu obce Jelka

7.       Schválenie návrhu všeobecného záväzného nariadenia o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území obce Jelka

8.       Schválenie návrhu zásad odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva obce Jelka

9.       Schválenie všeobecného záväzného nariadenia o určení názvu ulice na území obce Jelka

10.   Prerokovanie platu starostu obce

11.   Rôzne:

·         žiadosti

·         Informácie

12.   Diskusia

13.   Návrh uznesenia

14.   Záver

K bodu 4. programu- Prerokovanie návrhu VZN o miestnom poplatku za rozvoj  

Starosta obce Ing. Gabriel Kiš informoval prítomných, že s účinnosťou od 1.7. 2017 je platný zákon o miestnom poplatku za rozvoj.  Cieľom zákona je ustanoviť do samosprávnej pôsobnosti obcí finančný nástroj, ktorý si každá obec zavedie na základe dobrovoľnosti vlastným všeobecne záväzným nariadením. Starosta obce vysvetlil poslancom, že neexistujú finančné príspevky alebo dotácie na budovanie ciest, chodníkov alebo inej obecnej infraštruktúry. Tieto aktivity si musí obec financovať z vlastných zdrojov. No financií je nedostatok. Preto je miestny poplatok za rozvoj jedným z finančných zdrojov, z ktorých sa investičné aktivity môžu financovať. Zdôraznil, že miestny poplatok za rozvoj môže byť využitý výlučne na rozvoj obce.

Obecné zastupiteľstvo v Jelke podľa § 11 ods.4 písm d.) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov rozhodlo, že v nadväznosti na § 2 zákona č. 447/2015 Z.z. o miestnom poplatku za rozvoj zavádza s účinnosťou od 01.05.2019 miestny poplatok za rozvoj. VZN upravuje podmienky určovania a vyberania miestneho poplatku za rozvoj na území obce Jelka.

Predmetom poplatku sú len tie stavby, na ktoré bolo vydané právoplatné stavebné povolenie po nadobudnutí účinnosti zákona. Najskôr však po stanovení poplatku obcou vo VZN (§ 13 v nadväznosti na § 7 ods. 4 zákona), t. j. na stavby, ktorých stavebné povolenie nadobudlo právoplatnosť 1.1.2017 a neskôr.

Starosta obce navrhol sadzby  poplatku pre jednotlivé druhy stavieb. V § 5-Sadzba poplatku  v bode a.) 5 eur, v bode b.), c.),  d.), e.) 15 eur. Stavebná komisia odporúčala  v bode a., b., c., d, ,e. sadzbu v rovnakej výške 5 eur. Nakoniec obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo sadzbu poplatku v bode a.)  5 eur a v bode b.), c.), d.) , e.) 8 eur.

Návrh VZN o miestnom poplatku za rozvoj bol jednohlasne schválený.

K bodu 5.programu – Schválenie návrhu Rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva v Jelke

                 Starosta obce, Ing.Gabriel Kiš informoval prítomných, že rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Jelke podrobne upravuje pravidlá o rokovaní obecného zastupiteľstva, najmä prípravu a obsah rokovania, prípravu materiálov a podkladov na rokovanie, spôsob uznášania sa a prijímania nariadení obce, uznesení obecného zastupiteľstva. Postavenie predsedu, zapisovateľa a členov komisií. Všetky komisie obecného zastupiteľstva sú stálym, poradným iniciatívnym a kontrolným orgánom obecného zastupiteľstva.

K Rokovaciemu  poriadku obecného zastupiteľstva v Jelke neboli vznesené žiadne pripomienky.   Návrh bol schválený jednohlasne.

K bodu 6. programu – Schválenie návrhu Štatútu obce Jelka

                  Starosta obce informoval poslancov,  že Štatút obce upravuje v súlade so všeobecne  záväznými predpismi, najmä postavenie a pôsobnosť obce, práva a povinnosti obyvateľov obce, základné zásady hospodárenia a financovania, nakladania s majetkom obce, postavenie a pôsobnosť obecného zastupiteľstva, starostu, symboly obce, udelenie čestného občianstva, cien obce a odmien.

Požiadal poslancov o pripomienky k Štatútu obce Jelka. Pán poslanec Mgr. Hakszer R. PhD. žiadal doplniť v § 6 – číslovanie budov bod 2. – na označenie budov súpisnými aj orientačnými číslami obstaráva obec na vlastné náklady tabuľky rovnakého vzoru. Keďže neboli vznesené iné návrhy pán starosta dal odsúhlasiť návrh Štatútu obce Jelka. Obecné zastupiteľstvo ho jednohlasne schválilo.

K bodu 7.programu – Schválenie návrhu VZN o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území obce Jelka

Pán starosta poznamenal , že VZN o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebný odpadom na území obce Jelka už bolo odsúhlasené na 1. plenárnom zasadnutí. Od začiatku mája 2019 bude zavedený upravený systém nakladania s komunálnym odpadom a s drobnými stavebnými odpadmi, preto je upravené VZN potrebné odsúhlasiť.

Pán starosta zdôraznil, že navrhované zmeny majú viesť k vyššej miere triedenia odpadov a majú uľahčiť občanom život. Navrhované zmeny sa týkajú hlavne zavedenia vrecového zberu triedených zložiek komunálneho odpadu a to plastov a papiera. Tieto budú odvážané zberovou spoločnosťou od domácností, podobne ako sa odváža zmiešaný komunálny odpad. Každá domácnosť obdrží priesvitné plastové vrecia na papier a plasty. Vrecia si budú môcť prevziať na obecnom úrade len tí občania, ktorí budú mať zaplatený poplatok za komunálny odpad. O termínoch odvozu separovaných zložiek odpadu formou vrecového zberu budú občania informovaný prostredníctvom harmonogramu, ktorý bude zverejnený prostredníctvom miestneho rozhlasu, na webstránke obce a emailom.

Ďalšou zmenou je stanovenie maximálneho počtu osôb v domácnosti na jednu 120L nádobu a zavedenie kontrolovaného vývozu zmesového komunálneho odpadu prostredníctvom špeciálnych nálepiek, ktorými si občania označia smetné nádoby. Nálepky si budú môcť prevziať na obecnom úrade len tí občania, ktorí budú mať zaplatený poplatok za komunálny odpad.

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo návrh VZN o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území obce Jelka s uvedenými zmenami.

K bodu 8. programu – Schválenie návrhu zásad odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva obce Jelka

K tomuto bodu pán starosta dodal, že poslancom poskytuje Obec Jelka odmenu v zmysle zákona. Tieto zásady upravujú odmeňovanie poslancov, zástupcu starostu, predsedov a členov komisií, členov komisií zvolených OZ, sobášiacich.

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne odsúhlasilo:

–          za každú účasť na rokovaní OZ poslancovi  odmenu vo výške  23,38 Eur

Poslancovi za neúčasť na zasadnutí OZ odmena nepatrí. Poslanec má právo vzdať sa odmeny za prácu poslanca. Písomné vyjadrenie o vzdaní sa odmeny musí doručiť na adresu Obecného úradu v Jelke. Odo dňa doručenia jeho Žiadosti prestáva mať poslanec právo na vyplatenie odmeny pokiaľ v žiadosti neuvedie iný dátum.

–          zástupcovi starostu odmenu vo výške 280 Eur mesačne

–          za činnosť sobášiaceho odmenu vo výške 50 Eur

–          poslancovi – predsedom komisie  OZ  odmenu vo výške 18,23 Eur za účasť na zasadnutí

–          pre členov komisie OZ 6,64 Eur  za účasť na zasadnutí

–          Poslancovi za neúčasť na zasadnutí komisie OZ odmena nepatrí. Poslanec má právo vzdať sa odmeny za prácu predsedu komisie alebo člena komisie.. Písomné vyjadrenie o vzdaní sa odmeny musí doručiť na adresu Obecného úradu v Jelke. Odo dňa doručenia jeho Žiadosti prestáva mať poslanec právo na vyplatenie odmeny pokiaľ v žiadosti neuvedie iný dátum.

K bodu 9. programu – Schválenie VZN o určení názvu ulice na území obce Jelka

Starosta obce poznamenal, že na základe realizácie individuálnej bytovej výstavby vznikla nová ulica napojená na  Novojelčanskú ulicu.

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo názov tejto ulice  „ Slnečná ulica – Napfényes utca.“

K tomuto bodu mal pripomienku Mgr. Hakszer R. PhD., ktorý navrhol, že by bolo vhodné zvážiť v budúcnosti pomenovanie ulíc aj po významných osobnostiach z obce a dodal, že to budú riešiť  v rámci komisie pre rozvoj a výstavbu.

K bodu 10.programu – Prerokovanie zvýšenia platu starostu obce

Zástupca starostu Z. Deák  pripomenul, že na poslednom pracovnom zasadnutí diskutovali o zvýšení platu starostu obce. Zástupca starostu navrhol zvýšiť plat starostu o 40%. Poslanci OZ s týmto návrhom jednohlasne súhlasili.

K bodu 11.programu – Rôzne: žiadosti

                                                        Informácie

 V tomto bode boli prerokované došlé žiadosti.

Sociálne byty – starosta obce predniesol  poslancom žiadosti o pridelenie sociálneho bytu.

Žiadosť podala: Mária Kuglerová, bytom Jelka, Trhová 337/25

                             Žaneta Tanková, bytom Jelka, Kostolná 689/10.

Starosta obce informoval prítomných, že jeden byt v dome na Hlavnej ul. č. 606/94, ktorý je využívaný na sociálne bývanie je momentálne neobývaný ale je v zanedbanom stave.  Pán starosta navrhol najprv dať byt do poriadku  a na ďalšom zasadnutí OZ prerokovať došlé žiadosti. K jeho názoru sa pripojil aj poslanec Bánoczky M., a žiadal o preverenie žiadateľov sociálneho bytu  v akých sociálnych pomeroch žijú, či pracujú, či  sa starajú poriadne o svoje deti.

Obecné zastupiteľstvo bralo na vedomie žiadosť Márie Kuglerovej a Žanety Tankovej o pridelenie sociálneho bytu.

Nájomné byty – starosta obce predložil žiadosti o nájomné byty.

Žiadosť podali: Erika Benczeová, bytom Tvrdošovce, Športová 24. Je učiteľkou MŠ-Óvoda Jelka.

                            Mária Dajčová, bytom Jelka, Štermenská 53  

                            Kristian Rigo, bytom Jelka, Ravaszová 999/27

                            Erika Lehotská, bytom Jelka, Olléová 521/4.

Obecné zastupiteľstvo jednoizbový nájomný byt pridelilo Erike Benczeovej, bytom Tvrdošovce, Športová 24. O podmienkach nájmu bude informovaná.

Ďalej starosta obce dal odsúhlasiť delegovanie zástupcov do Rady školy pri ZŠ Jelka, do Rady školy pri ZŠ Lipóta Gregorovitsa  s VJM v Jelke a do Rady školy do MŠ-Óvoda Jelka,

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo:

Delegovanie zástupcov do Rady školy pri ZŠ Jelka menovite: Mgr. Ivana Lauriča a Mgr.Denisu Letusekovú

Delegovanie zástupcov do Rady školy pri ZŠ L.G. s VJM menovite: Ing.Tomáša Rumana  a Františka Molnára

Delegovanie zástupcov do Rady školy pri MŠ-Óvoda Jelka menovite: Bc.Maroša Bánoczkyho a Mgr.PhD.Richarda  Hakszera                                                                                                                                                

Ďalej starosta obce prečítal žiadosť spoločnosti Erik Márton, s.r.o. o prenájom pozemku vo vlastníctve obce. Ide o pozemok na Vŕbovej ul. s  parcelným číslom 587/3 v kat.úz. Jelka. Pozemok by chcel využiť na umiestnenie lodného kontajnera na skladovanie surovín.

Pán poslanec Bánoczky Maroš navrhol schváliť žiadosť, s tým že sa o pozemok bude starať a umožní prístup  prenajímateľovi na pozemok.

Poslanci OZ jednohlasne schválili  žiadosť Erik Márton, s.r.o. o prenájom pozemku.

Žiadosť Zdena Matúša, bytom Jelka, Jahodná 211 o prenájom pozemku vo vlastníctve obce Jelka na Jahodnej ul. parcelné číslo: 1182/2 v kat.úz. Jelka, ktorý by chcel využiť na parkovanie osobných vozidiel obecné zastupiteľstvo bralo na vedomie.  K žiadosti sa vyjadrí až po vyjasnení vlastníckych vzťahov a celkovej situácii v lokalite.

Ďalej starosta obce predniesol poslancom žiadosť Rodičovského združenia pri MŠ-Óvoda Jelka o finančný príspevok na rekonštrukciu chodníkov v areáli materskej školy. Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo finančný príspevok vo výške 1 000 Eur.

Ďalej starosta obce navrhol výšku nájmu pre nájomníkov v podnikateľskom Inkubátore na ulici Mierová 956/14, ktorá je vo vlastníctve obce. Poznamenal, že začiatkom roka bol vypracovaný dodatok k nájomným zmluvám, ktorý platí do 30.04.2019. Doteraz nájomníci platili len za prevádzkové réžie. Od 1.mája 2019 budú s nájomníkmi uzavreté nové Zmluvy o nájme nebytových priestorov. Pán starosta navrhol nájomné vo výške 5 Eur/m2/mesiac. K nájomnému budú pripočítané náklady za energie. S týmto návrhom poslanci OZ jednohlasne súhlasili.

Ďalej pán starosta predložil poslancom žiadosť starostu obce Hrubá Borša o dočasné prijatie školopovinných detí z obce Hrubá Borša do Základnej školy Jelka.

Obec Hrubá Borša nevlastní základnú školu. Zatiaľ patrila svojím zaradením do spoločného školského obvodu Základnej školy Kráľová pri Senci. V roku 2018 sa zriaďovateľ Základnej školy v Kráľovej pri Senci rozhodol zrušiť spoločný školský obvod  v Hrubej Borši.  Vznikla patová situácia pre deti, ktoré nemali 100 % istotu umiestnenia do školského zaradenia. Z  toho dôvodu žiada p. starosta Mgr. Ján Klačko o výpomoc vo forme dočasného prijatia školopovinných detí hlavne do 1. ročníka už od nastávajúceho školského roku 2019/2020 počas obdobia nutného na výstavbu Základnej školy v Hrubej Borši. Samozrejme s navýšením počtu detí sa zvýšia aj rôzne výdavky, ktoré sú financované z rozpočtu obce, napr. náklady na prevádzku ŠKD, na ktoré budú primerane prispievať.

Pán starosta Ing. Gabriel Kiš navrhol poslancom túto žiadosť schváliť, nakoľko základná škola v Jelke má dostatočné priestorové kapacity a bolo by prospešné pomôcť susednej obci. Zároveň zdôraznil, že v prípade schválenia žiadosti poslancami bude v zmluve o zriadení spoločného školského obvodu medzi obcami zakotvené, že obec Hrubá Borša zabezpečí všetky dodatočné výdavky ktoré sú financované z rozpočtu obce Jelka a ktoré vzniknú prijatím detí z Hrubej Borše.

Poslanci jednohlasne schválili žiadosť o dočasné prijatie školopovinných detí z obce Hrubá Borša do Základnej školy Jelka a zriadení spoločného školského obvodu.

Starosta obce navrhol stanovenie harmonogramu plánovaných zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2019. Navrhol nasledovné termíny: 13.6.2019, 27.8.2019, 26.11.2019. Tento harmonogram obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo.

Ďalej pán starosta predložil schváliť aktualizáciu „Komunitného plánu sociálnych služieb obce Jelka“. Tento plán obsahuje Opatrenia – Komunitné centrum Jelka – zlepšiť prístup miestnych ľudí z MRK, sociálna práca s rodičmi detí z MRK, zvýšenie kvality bývania MRK prostredníctvom prestupného bývania, realizácie voľnočasových aktivít pre deti.

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo Aktualizáciu „ Komunitného plánu sociálnych služieb obce Jelka“ v zmysle predloženého materiálu.

Ďalej obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo:

Predloženie ŽoNFP s názvom projektu „Komunitné centrum – obec Jelka“ v rámci výzvy s kódom OPLZ-PO6-SC613-2017-2 na SO, pričom ciele projektu sú v súlade s platným programom rozvoja obce a platným územným plánom obce Jelka.

Zabezpečenie povinného spolufinancovania projektu t.j. min. 5% z celkových oprávnených výdavkov.

Zabezpečenie financovania neoprávnených výdavkov projektu predstavujúcich rozdiel medzi celkovými výdavkami projektu a celkovými oprávnenými výdavkami projektu (ak relevantné).

Ďalej obecné zastupiteľstvo bralo na vedomie odpoveď na žiadosť o zmenu dopravnej obsluhy obce od Bratislavskej integrovanej dopravy. Pán starosta poznačil, že zatiaľ žiadnym našim požiadavkám nevyhoveli. V júli by mala riešiť nová aktualizácia cestovných poriadkov. S pánom poslancom Mgr. Hakszerom budú naďalej trvať na tom, aby sa zlepšila situácia pre cestujúcej verejnosti.

Na záver zasadnutia starosta obce predložil na prerokovanie žiadosť Rímskokatolíckej cirkvi na odkúpenie nehnuteľnosti a žiadosť o finančnú podporu. Starosta obce informoval prítomných, že Rímskokatolícka cirkev ponúka na predaj rodinný dom, ktorý sa nachádza na Kostolnej ulici na parc.č. 194 v kat.úz. Jelka spolu s pozemkami, ktoré tvoria celok s horeuvedeným rodinným domom. Dom bol postavený a následne užívaní v roku 1949-1950 a jedná sa o jednu z najstarších budov v obci. Obci Jelka ponúkla na predaj tieto nehnuteľnosti napr. za účelom možného realizovania obecného múzea.

Pán starosta upovedomil poslancov, že o možnosti vybudovania obecného múzea alebo historického domu a jeho následnom praktickom využití rokoval s relevantnými miestnymi organizáciami. Žiadna z nich o danú budovu neprejavila záujem a to ani v prípade jej opravy a rekonštrukcie. Podľa jeho názoru budova pod odkúpení bude len na ťarchu obce. Zatiaľ nevie na aký praktický účel by bola využitá, nakoľko obec už historickú budovu s areálom – Skanzen má.  Ponúkaná budova je v zanedbanom stave a obec bude mať len starosti s touto nehnuteľnosťou. Oprava alebo rekonštrukcia, prípadne zbúranie domu by znamenalo pre obec nemalé dodatočné výdavky. Ďalej poukázal na to, že obec nemá  v súčasnosti na takúto investíciu vyčlenené finančné prostriedky a rozpočet obce je napätý. Obec má množstvo svojich vlastných plánov , ktoré majú viesť k jej rozvoju. Súčasne sa zapája do rôznych projektov a žiadostí o nenávratné finančné prostriedky, kde je potrebné zabezpečiť spolufinacovanie,  ako aj neoprávnené náklady. Poukázal na to, že ak obecné zastupiteľstvo schváli kúpu objektu, obec s najväčšou pravdepodobnosťou bude musieť túto investíciu zafinancovať prostredníctvom úveru.

Do diskusie na túto tému sa prihlásil poslanec František Molnár, ktorý poukázal na to, že opravu domu by mohli urobiť aj svojpomocne, aj medzi poslancami sa nájdu takí, ktorí určite pomôžu. Navrhol žiadosti vyhovieť.

Poslanec Igor Budai tiež bol toho názoru, že treba pomôcť cirkvi, aby sa veriaci  čím skôr mohli vrátiť do kostola.

Poslanec Bánoczky Maroš zdôraznil, že kostol je  naša významná kultúrna pamiatka, aj keď pán farár odíde, kostol navždy ostane v našej obci. Treba zvážiť, či  naozaj chceme pomôcť. Priamo oslovil pána farára, ktorý bol prítomný na zasadnutí, aby odpovedal na otázku, že keď obec odkúpi rodinný dom za sumu zo znaleckého posudku (27 600 Eur), za ktorú ponúkajú či to postačí na dokončenie rekonštrukčných prác a kedy sa môžu  veriaci vrátiť do kostola.   

Pán farár odpovedal, že táto čiastka určite pomôže aspoň na pokrytie maliarskych prác, ale  na ľavice to už stačiť nebude, uvažuje sa o ďalšej zbierke. Pani Mgr. Rita Véghová, ktorá bola tiež prítomná k tomu dodala, že od  15.4.2019  (pondelok) začínajú  maliarske práce, ktoré by mali byť dokončené do 25.augusta 2019, po tomto dátume sa budú bohoslužby opäť konať v kostole.

Poslanec Maroš Bánoczký sa informoval, či nie je ešte nejaká možnosť ako získať finančné prostriedky na opravu kostola,  či cirkev vlastní nejaké nehnuteľnosti – pozemky, budovy  z ktorých by mohla  získať ďalšie finančné prostriedky na opravu kostola. Pán farár uviedol, že cirkev vlastní budovy ako „ Išpita“, kláštor oproti kostolu – ktoré sú takisto v zlom stave, a pozemky, ktoré nemôžu predať bez súhlasu Trnavskej arcidiecézy.  

Po dlhom zvažovaní obecné zastupiteľstvo jednohlasne súhlasilo s odkúpením ponúkanej nehnuteľnosti na Kostolnej ulici na parc.č. 194 v kat.úz. Jelka do obecného majetku s tým, že žiadosť o dodatočnú finančnú podporu už neschvaľuje.

K bodu 12.programu  -Diskusia

V diskusii vystúpil náš spoluobčan Jozef Kvarda, ktorý poukázal na to, že od pohostinstva na Novojelčanskej ulici až do Dan Farm chodia veľké nákladné vozidlá a poľnohospodárske stroje, ktoré poškodzujú miestnu komunikáciu. Žiadal prešetriť či neporušujú zákon. Pán starosta k tomu dodal, že sa touto tematikou vážne zaoberá. V súčasnosti sa vypracováva niekoľko  dopravných projektov na usmernenie a  zlepšenie premávky  v obci. Cesta o ktorej p. Kvarda hovoril je zahrnutá do plánov na reguláciu dopravy.

Pán Kvarda  takisto prisľúbil pomoc aj zo strany DHZ Jelka  pri rekonštrukcii rodinného domu, ktorú obec odkúpi od cirkvi.

K bodu  13. programu – Návrh uznesenia

Poslanec Mgr. Richard Hakszer PhD. prečítal návrh uznesenia, ktorý bol jednohlasne schválený.

K bodu 14.programu –Záver

Po prerokovaní všetkých bodov programu starosta obce, Ing. Gabriel Kiš poďakoval poslancom a všetkým zúčastneným občanom za účasť a ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva.

                                                                                                                    Ing.Gabriel Kiš

                                                                                                                       starosta obce

Overovatelia zápisnice: Mgr.Denisa Letuseková

                                          Molnár František

Zasadnutie prebiehalo od 18,00 do 22,15 hod.

Zapisovateľka: Marta Szabóová

                                                                        U Z N E S E N I A

                                z 2. plenárneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Jelke

                                                              zo dňa 11.04.2019

Obecné zastupiteľstvo v Jelke:

S c h v a ľ u j e :

Uznesením pod č. 2a.,/2019/OZ-2: VZN o miestnom poplatku za rozvoj

Hlasovalo: 11                       Za : 11                      Zdržal sa: 0                Proti: 0

Uznesením pod č. 2b.,/2019/OZ-2: Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva v Jelke

Hlasovalo: 11                       Za : 11                      Zdržal sa: 0                Proti: 0

Uznesením pod č. 2c.,/2019/OZ-2 : Štatútu obce Jelka

Hlasovalo: 11                       Za : 11                      Zdržal sa: 0                Proti: 0

Uznesením pod č. 2d.,/2019/OZ-2:  VZN o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území obce Jelka

Hlasovalo: 11                       Za : 11                      Zdržal sa: 0                Proti: 0

Uznesením pod č. 2e.,2019/OZ-2:  zásad odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva obce Jelka

Hlasovalo: 11                       Za : 11                      Zdržal sa: 0                Proti: 0

Uznesením pod č. 2f.,/2019/OZ-2:  VZN o určení názvu ulice na území obce Jelka

Hlasovalo: 11                       Za : 11                      Zdržal sa: 0                Proti: 0

Uznesením pod č. 2g.,/2019/OZ-2: delegovanie zástupcov do Rady školy pri ZŠ Jelka menovite:

                                                                 Mgr. Ivan Laurič, Mgr. Denisa Letuseková

  Hlasovalo: 11                       Za : 11                      Zdržal sa: 0                Proti: 0

Uznesením pod č. 2h.,/2019/OZ-2: delegovanie zástupcov do Rady školy pri ZŠ Lipóta Gregorovitsa S VJM menovite: Ing. Tomáš Ruman, František Molnár

  Hlasovalo: 11                       Za : 11                      Zdržal sa: 0                Proti: 0

Uznesením pod č. 2j.,/2019/OZ-2:  delegovanie zástupcov do Rady školy pri Materskej škole-Óvoda menovite: Bc. Maroš Bánoczký, Mgr. PhD.Richard Hakszer

  Hlasovalo: 11                       Za : 11                      Zdržal sa: 0                Proti: 0

Uznesením pod č. 2k.,/2019/OZ-2:  žiadosť Rodičovského združenia pri MŠ-Óvoda Jelka o finančný príspevok vo výške   1 000-€ na rekonštrukciu ciest v areáli materskej školy.

  Hlasovalo: 11                       Za : 11                      Zdržal sa: 0                Proti: 0

Uznesením pod č. 2l.,/2019/OZ-2:  žiadosť Erik Márton s.r.o. o prenájom pozemku vo vlastníctve obce Jelka     v kat.úz. Jelka, parcela registra C, č 587/3, LV č. 491 o výmere 424 m2. 

  Hlasovalo: 11                       Za : 11                      Zdržal sa: 0                Proti: 0

Uznesením pod č. 2m.,/2019/OZ-2: žiadosť Eriky Benczeovej, bytom Tvrdošovce, Športová 24 o pridelenie  1- izbového obecného nájomného bytu na Hlavnej ul.č. 1353/130.

  Hlasovalo: 11                       Za : 11                      Zdržal sa: 0                Proti: 0

Uznesením pod č. 2n.,/2019/OZ-2: Výšku nájomného za nebytové priestory v budove  “Inkubátor” od 01.05.2019 na 5 €/m2/mesiac plus náklady na energie.

  Hlasovalo: 11                       Za : 11                      Zdržal sa: 0                Proti: 0

Uznesením pod č. 2o.,/2019/OZ-2:  žiadosť o dočasné prijatie školopovinných detí z obce Hrubá Borša do Základnej  školy Jelka a vytvorenie spoločného školského obvodu základnej školy s obcou Hrubá Borša pre žiakov 1 až 9. ročníka s trvalým pobytom v obci Hrubá Borša.

  Hlasovalo: 11                       Za : 11                      Zdržal sa: 0                Proti: 0

Uznesením pod č. 2p.,/2019/OZ-2:

Stanovenie harmonogramu plánovaných zasadnutí obecného zastupiteľstva

rok 2019: 13.6.2019, 27.8.2019, 26.11.2019

  Hlasovalo: 11                       Za : 11                      Zdržal sa: 0                Proti: 0

Uznesením pod č. 2r.,/2019/OZ-2:

Aktualizáciu „ Komunitného plánu sociálnych služieb obce Jelka“.

  Hlasovalo: 11                       Za : 11                      Zdržal sa: 0                Proti: 0

Uznesením pod č. 2š.,/2019/OZ-2:

Predloženie ŽoNFP s názvom projektu „Komunitné centrum – obec Jelka“ v rámci výzvy s kódom OPLZ-PO6-SC613-2017-2  na SO, pričom ciele projektu sú v súlade s platným programom rozvoja obce a platným územným plánom obce Jelka.

Hlasovalo: 11                       Za : 11                      Zdržal sa: 0                Proti: 0

Uznesením pod č.2s.,/2019/OZ-2:

Zabezpečenie povinného spolufinancovania projektu t.j. min. 5% z celkových oprávnených výdavkov

 Hlasovalo: 11                       Za : 11                      Zdržal sa: 0                Proti: 0

Uznesením pod č.2 t.,/2019/OZ-2: zabezpečenie financovania neoprávnených výdavkov projektu predstavujúcich rozdiel medzi celkovými výdavkami projektu a celkovými oprávnenými výdavkami projektu (ak relevantné).

Hlasovalo: 11                       Za : 11                      Zdržal sa: 0                Proti: 0

Uznesením pod č.2 u.,/2019/OZ-2:

a/  Predávajúca – Rímskokatolícka cirkev, farnosť Jelka , v zastúpení Mgr. Petrom Nagyom -farárom je v celosti výlučným vlastníkom nehnuteľností vedených na

LV č. 8 v kat, úz. Jelka a to pozemkov a stavby  v registri KN“C“:

–          pozemok s parc. č. 194, zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 380 m2, vlastnícky podiel 1/1 v pomere k celku,

–          pozemok s parc. č. 195, záhrada o celkovej výmere 217 m2, vlastnícky podiel 1/1 v pomere k celku,

–          rodinný dom so súp.č. 682 vrátane príslušenstva, postavený na pozemku s parc.č. 194, vlastnícky podiel 1/1 v pomere k celku.

Obec Jelka kupuje v celosti Nehnuteľnosť  vedenú na  LV č. 8 v kat, úz. Jelka a to pozemky a stavby  v registri KN“C“:

–          pozemok s parc. č. 194, zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 380 m2, do vlastníckeho  podielu 1/1 v pomere k celku,

–          pozemok s parc. č. 195, záhrada o celkovej výmere 217 m2, do vlastníckeho  podielu 1/1 v pomere k celku,

–          rodinný dom so súp.č. 682 vrátane príslušenstva, postavený na pozemku s parc.č. 194, do vlastníckeho  podielu 1/1 v pomere k celku.

Predajná cena pozemkov a stavby je odsúhlasená na 27 600,00 eur v zmysle Znaleckého posudku  vedeného  pod č. 21/2019 vo veci : „ Stanovenie všeobecnej hodnoty rodinného domu podľa LV č.8, na parc.č 194 vrátane príslušenstva a pozemkov parc. č. 194, 195, v k. ú. Jelka, obec Jelka č. 682, okr. Galanta, pre účely zamýšľaného prevodu. “   vypracovaného Ing. Františkom Dudekom v Dunajskej Strede dňa 06. februára 2019. (slovom: dvadsaťsedemtisíc šesťsto Eur).

b/ Obecné zastupiteľstvo schválilo kúpu, nakoľko obec predmetné nehnuteľnosti chce využívať v budúcnosti v prospech obce.

Hlasovalo: 11                       Za : 11                      Zdržal sa: 0                Proti: 0

Uznesením pod č. 2v.,/2019/OZ-2:  Obecné zastupiteľstvo v Jelke určuje v súlade so zákonom č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí  a primátorov miest v znení neskorších predpisov plat starostu, a to ako súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci rok a zákonom určeného násobku podľa počtu obyvateľov (ďalej starosta obce podľa § 4 ods. 1) a jeho navýšenie o 40 %  s účinnosťou od 12.04.2019.

Hlasovalo: 11                       Za : 11                      Zdržal sa: 0                Proti: 0

Berie na vedomie:

§  odpoveď Bratislavskej integrovanej dopravy na žiadosť o zmenu dopravnej obsluhy obce 

§  žiadosť  Matúš Zdeno o prenájom pozemku vo vlastníctve obce Jelka  v kat.úz. Jelka, parcela registra C, LV č. 3636, parc.č. 1182/2 o výmere 653 m2-zast.plocha nádvorie

§  žiadosť Márie Kuglerovej, bytom Jelka, Trhová 337/25 o pridelenie sociálneho bytu na ul. Hlavná 606/94, Jelka.

§  žiadosť Žanety Tankovej , bytom Jelka, Kostolná 689/10,    o pridelenie sociálneho bytu na ul. Hlavná 606/94, Jelka.

§  žiadosť Eriky Lehotskej, bytom Jelka, Olléová 521/4  o pridelenie trojizbového nájomného bytu na adrese Jelka, Hlavná 1353/130.

§  žiadosť  Márie Dajčovej, bytom Jelka, Štermenská 596/53 o pridelenie nájomného bytu v Jelke na    Hlavnej ul. č.  1353/130.

§  žiadosť  Kristána Riga, bytom Jelka, Ravaszová 999/27 o pridelenie 1-izbového obecného nájomného bytu v Jelke na Hlavnej ul. č.  1353/130.

                                                                                                                        Ing.Gabriel Kiš

                                                                                                                        Starosta obce

Zápisnica z 1. neplánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva v Jelke zo dňa 24.01.2019

29.1.2019

Mellékletek

Leírás

Prítomní: Ing.Gabriel Kiš – starosta obce

Členovia OZ: Bc.Bánoczký M., Bohony Š., Budai I., Mgr.Deák Z., Mgr.PhD. Hakszer R., Kovács J., Mgr. Laurič I., Mgr. Letuseková D., Molnár F., Ing.Ruman T., Török P.

                  

Neplánované zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol Ing. Gabriel Kiš – starosta obce, ktorý konštatoval, že je prítomných 11 poslancov, takže  OZ je uznášania schopné vo všetkých bodoch rokovania. Za členov návrhovej komisie boli zvolení: Kovács J. a Budai I. a za overovateľov zápisnice boli zvolení poslanci Török P. a Mgr.Laurič I.

                  

Pán starosta oboznámil prítomných poslancov s programom rokovania, ktorý bol nasledovný:

1.      Zahájenie

2.      Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

3.      Schválenie programu zasadnutia

4.      Prerokovanie schválenia preklenovacieho úveru na projekt “Revitalizácia skanzenu pri vodnom mlyne v Jelke“

5.      Rôzne: informácie

6.      Diskusia

7.      Návrh uznesenia

8.      Záver        

               

Hlavným bodom neplánovaného zasadnutia bolo prerokovanie prekleňovacieho úveru na projekt „ Revitalizácia skanzenu pri vodnom mlyne v Jelke.“ Pán starosta informoval prítomných, že ide o projekt cezhraničnej spolupráce. Prekleňovací úver bude použitý na úhradu faktúry dodávateľovi stavby revitalizácie skanzenu do  05.02.2019. Výška úveru bude v sume 194 846,51 Eur, čo je 95% zo sumy fatúrovanej za stavebné dielo revitalizáce skanzenu dodávateľom. Obec uhradí zvyšných 5 % z vlastných zdrojov ako spolufinacovanie projektu.


Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo  preklenovací úver na projekt „ Revitalizácia skanzenu pri  vodnom  mlyne v  Jelke“ vo výške  194 846,51 Eur  u bankového subjektu VÚB a.s. Galanta a zabezpečenie prekleňovacieho úveru v sume 194 846,51 Eur vo forme vystavenia blankozmenky obcou a podpísanie dohody o vyplňovacom práve  k blankozmenke.


Ďalej obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť o výmenu prenájmu 1-izbového bytu za 3-izbový byt v bytovom dome- 6b.j. na ulici Hlavnej č. 1353/130 pre Františka Kovácsa ml. a Zuzanu Víghovú s trvalým pobytom Jelka, Hlavná 1353/130.

                
Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo žiadosť, nakoľko žiadatelia  vyhoveli požiadavkám ustanovených  vo VZN  o nájme bytov. 

                 
V diskusii vystúpil p. poslanec  Kovács J., ktorý sa dotazoval ohľadne parkovania pred inkubátorom. Poukázal na nedostatok parkovacích miest pre nájomníkov a navrhol možnosť potenciálneho parkovania  vo dvore Inkubátora.

Pán starosta uviedol, že si už bol obzrieť potenciálny parkovací priestor a je tejto možnosti otvorený. Uviedol, že v najbližšej dobe podnikne kroky na doriešenie tejto problematiky, aby došlo k zlepšeniu parkovacích podmienok pre nájomníkov Inkubátora.


Pán starosta informoval prítomných, že dňa 23.01.2019 s referentkou stavebného úseku Ing. arch. S. Varjú sa zúčastnili v Banskej Bystrici  na informačnom seminári  k výzvam zameraným na „ Zlepšené formy bývania pre obce s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít s prvkami prestupného bývania“ v súlade s plánovaným zapojením sa do projektu prestupného bývania.


Ďalej poslanci jednohlasne schválili zámer výstavby malopodlažných rodinných domov na parcelách 45/22, 46/1, 46/3, 46/4,  47/1, 47/3,  v kat. úz. Nová Jelka pre navrhovateľa: SUPERCOLORS, s.r.o. Jelka, Hlavná 1414/138.

Keďže neboli vznesené iné pripomienky pán starosta poďakoval prítomným za účasť a ukončil neplánované zasadnutie obecného zastupiteľstva.

                                                             U Z N E S E N I A

                            z 1. neplánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva

                                                          v Jelke zo dňa  24.01.2019

 
Obecné zastupiteľstvo v Jelke

s c h v a ľ u j e :

Uznesením pod č. 1 a.,/2019/ NZ OZ-1: preklenovací úver na projekt „ Revitalizácia skanzenu pri vodnom  mlyne v  Jelke“ vo výške  194 846,51 Eur  u bankového subjektu VÚB a.s. Galanta na obdobie 12 mesiacov.


Hlasovalo: 11                 Za: 11                                 Proti : 0                    Zdržal sa: 0

 
Uznesením pod č. 1b.,/2019/NZ OZ-1:: zabezpečenie preklenovacieho úveru v sume 194 846,51 Eur vo forme   vystavenia blankozmenky obcou a podpísanie dohody o vyplňovacom práve  k blankozmenke.

 
Hlasovalo: 11                 Za: 11                                 Proti : 0                    Zdržal sa: 0

Uznesením pod č. 1c.,/2019/NZ OZ-1: výmenu prenájmu 1-izbového bytu za 3-izbový byt v bytovom dome- 6b.j. na ulici Hlavnej č. 1353/130 pre Františka Kovácsa ml. a Zuzanu Víghovú s trvalým pobytom Jelka, Hlavná 1353/130.Hlasovalo: 11                 Za: 11                                 Proti : 0                    Zdržal sa: 0

Uznesením pod č. 1d.,/2019/NZ OZ-1: zámer výstavby malopodlažných rodinných domov na parcelách 45/22, 46/1, 46/3, 46/4, 47/1, 47/3 v kat. úz. Nová Jelka pre navrhovateľa: SUPERCOLORS, s.r.o. Jelka, Hlavná 1414/138.


Hlasovalo: 11                 Za: 11                                 Proti : 0                    Zdržal sa: 0

Overovatelia zápisnice: Mgr. Laurič I.                                     Ing. Gabriel Kiš

                                           Török P.                                                starosta obce


Zapisovateľka: M.Szabóová

Zápisnica z 1.plenárneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jelke zo dňa 18.12.2018

26.12.2018

Mellékletek

Leírás

Prítomní: Ing. Gabriel Kiš-starosta obce

Členovia OZ:  Bc.Bánoczký M., Bohony Š., Budai I., Mgr.Deák Z., Mgr.PhD.Hakszer R., Kovács J., Mgr.Laurič I., Mgr.Letuseková D., Molnár F., Ing.Ruman T., Török P.

Ďalší prítomní: Mgr.Tomovičová M.

                            viď. podľa prezenčnej listiny

           
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol Ing.Gabriel Kiš – starosta obce, ktorý konštatoval, že je prítomných 11 poslancov, takže OZ je uznášania schopné vo všetkých bodoch rokovania.

Za členov návrhovej komisie boli zvolení: Bc.Bánoczký M.,, Mgr. Laurič. I., Ing. Ruman T. a za overovateľov zápisnice boli určení: Bohony Š., a Kovács J., – jednohlasne.


Program rokovania bol nasledovný:

         1. Zahájenie

               2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

         3. Schválenie programu zasadnutia

         4. Prerokovanie návrhu VZN o miestnych daniach

         5. Prerokovanie návrhu VZN o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným

             stavebným odpadom na území obce Jelka

         6. Úprava rozpočtu miestnej samosprávy obce Jelka a jej rozpočtových  organizácií ku dňu

             31.12.2018 podľa skutočného účtovného stavu.

         7. Návrh plánu kontrolnej činnosti  hlavného kontrolóra obce Jelka na I. polrok   2019

         8. Prerokovanie zapojenia sa do projektu prestupného bývania

         9. Prerokovanie zapojenia sa do projektu komunitného centra

10. Voľba zástupcu starostu

11. Rôzne: žiadosti

                           Informácie

       12. Diskusia

       13. Návrh uznesenia

       14. Záver

Program rokovania bol jednohlasne schválený.

V ďalšom bode obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2018 o miestnych daniach obce Jelka na rok 2019. Dane a poplatky ostávajú nezmenené.

Ďalej OZ prerokovalo VZN o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území obce Jelka. Pán starosta oboznámil prítomných s informáciou od AVE SK odpadové hospodárstvo s. r. o., že nakoľko štátnou reguláciou sa zvyšuje minimálna mzda, tým sa zvyšujú aj náklady na poskytovanie služieb zberu odpadov na rok 2019. Z toho dôvodu sú nútení v roku 2019 pristúpiť k navýšeniu cien vo výške 10 %.

Ďalej informoval prítomných, že výdavky za odvoz a uloženie odpadov za rok 2018 činia 102 416,- Eur a plánované príjmy za smeti od obyvateľstva za rok 2018 činia 72 000,-Eur. Rozdiel je vyše 32 000,- euro, čo obec dopláca za komunálny odpad a každým rokom sa to zvyšuje.

Obecné  zastupiteľstvo jednohlasne schválilo Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2018 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom s tým, že miestny poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad pre každú fyzickú osobu sa zvýši od 01.01.2019 zo 17,50 €/rok na 19,30 €/rok.

Ďalej obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo úpravu rozpočtu miestnej samosprávy obce Jelka a jej rozpočtových organizácií ku dňu 31.12.2018 podľa skutočného účtovného stavu.

V ďalšom bode obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Jelka na I. polrok 2019. Rozsah kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra  je zameraný v zmysle zákona na kontrolu zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom obce. Návrh plánu kontrolnej činnosti tvorí prílohu zápisnice.

Ďalej pán starosta požiadal poslancov o súhlas zapojenia sa obce do projektu prestupného bývania v rámci zameranej na zlepšené formy bývania pre obce s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít s prvkami prestupného bývania s kódom OPLZ-PO6-SC611-2018-2 a s tým spojenými prípravnými činnosťami.

Ďalej pán starosta požiadal poslancov o súhlas zapojenia sa obce do projektu komunitného centra v zameraná na výstavbu a rekonštrukciu komunitných centier – OPLZ-PO6-SC613-2016-2 a s tým spojenými prípravnými činnosťami.

          Ďalej obecné zastupiteľstvo bralo na vedomie oznámenie starostu obce o určení zástupcu starostu obce Mgr. Zoltána Deáka. Pán poslanec poďakoval za dôveru.

V ďalšom bode boli prerokované došlé žiadosti.

Pán starosta informoval prítomných, že žiadosť k zámeru stavby: BEZDOTYKOVÁ RUČNÁ AUTOUMYVÁREŇ od  Františka Molnára, bytom Jelka, Hlavná 1215 už bolo prerokované na zasadnutí OZ.  Obecné zastupiteľstvo žiadalo o predloženie predpísaných vyjadrení v zmysle platného stavebného zákona a vyhlášok. Po predložení chýbajúcich dokladov uvedený zámer navrhli prerokovať komisiou pre rozvoj, usporiadanie obce a výstavbu a následne predložiť návrh pred OZ Jelka. Pán starosta poznamenal, že chýbajúce doklady sú priložené k zámeru, navrhol, aby žiadosť prerokovala odborná komisia a na budúcom plenárnom zasadnutí OZ sa rozhodne o žiadosti.

          Ďalej pán starosta predniesol žiadosť Eriky Kisovej, bytom Jelka, Chrenová 635/ o príspevok na opatrovateľskú službu. Žiada uzatvoriť zmluvu medzi Obcou Jelka a Ružovou záhradou n.o..

Ružová záhrada, n. o. je nezisková organizácia primárne sa zaoberajúca opatrovateľskou činnosťou starších, chorých, alebo inak znevýhodnených osôb. Medzi ich činnosti patrí taktiež ADOS – domáca opatrovateľská služba.

Pán starosta navrhol preveriť  pracovníčkou sociálneho odboru situáciu a možnosti riešenia nepriaznivej situácie žiadateľky. Pán starosta poznamenal, že Obec Jelka nemôže uzatvoriť zmluvu s Ružovou záhradou n.o. ani s iným poskytovateľom sociálnych služieb bez predchádzajúceho súhlasu obecného zastupiteľstva.

Ďalšiu žiadosť sme obdržali od Márii Kuglerovej, bytom Jelka, Trhová 337/25 o pridelenie sociálneho bytu na Hlavnej ul. č. 606. Pán starosta informoval prítomných, že tento byt je už obsadený.

Ďalej pán starosta predložil žiadosť p. Rőth Júliusa o prenájom pozemkov na ul. Vŕbovej oproti jeho rodinného domu. Tento pozemok je vo vlastníctve obce Jelka a pán Rőth dlhé roky  využíval na parkovanie pracovných strojov. Pán starosta informoval prítomných, že v minulosti sa tam riešili  susedské spory a pán Rőth bol vyhostený.  Pán starosta aj poslanci navrhli odročiť žiadosť na budúce zasadnutie obecného zastupiteľstva a žiadali prešetriť súčasný stav-susedské vzťahy. Pán starosta podotkol, že treba zvážiť aj možnosti, či odpredať pozemok, alebo ho dať  do prenájmu.

Ďalej pán starosta požiadal poslancov, aby do konca januára nahlásili členov do jednotlivých komisií.

Pán starosta informoval  prítomných, že v miestnom rozhlase bude vyhlásené, že je prísne zakázané ukladať odpady resp. zriaďovať odpadové skládky na verejných priestranstvách v intraviláne a extraviláne obce. Obec bude prísne pristupovať k znečisťovateľom obce v zmysle VZN o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území obce. Za porušenie tohto nariadenia môže byť uložená pokuta aj fyzickým aj právnickým osobám. Žiada občanov, aby okamžite nahlásili na obecný úrad tie osoby, ktoré videli ukladať smeti v intraviláne alebo v extraviláne obce. Pán starosta poprosil o spoluprácu v tejto veci aj poslancov.

V diskusii prítomní občania- cestujúci  a poslanci prediskutovali problematiku ohľadne nového cestovného poriadku, ktorý bol vydaný začiatkom decembra. Podľa nich cestovný poriadok je nefunkčný aj tým, že zrušili zastávku  Slaná Dolina a Jelčania  musia cestovať cez Veľké Úľany.  Všetky autobusové spoje  premávajú cez Veľké Úľany a nadväznosť autobusových spojov na vlakové spoje tiež je veľmi zlá.

Pán poslanec Mgr. PhD. Hakszer R. informoval prítomných, že  pán starosta a zástupcovia cestujúcej verejnosti sa zúčastnili na rokovaní u BID. / Bratislavská integrovaná doprava./ Boli predložené žiadané zmeny a návrhy zo strany obce Jelka na autobusovú a železničnú osobnú dopravu, avšak našim požiadavkám vôbec nevyhoveli.

Pán starosta prisľúbil pomoc v tejto veci. Bude sa usilovať,  aby sa to zmenilo. Obyvatelia –cestujúci budú oboznámený o možnostiach podpísania petičných hárkov prostredníctvom miestneho rozhlasu.  

Keďže neboli vznesené iné pripomienky a námety pán poslanec Ing. Ruman T. prečítal návrh uznesenia, ktorý bol jednohlasne schválený a prijali sa nasledovné uznesenia.

                                                                                  U Z N E S E N I A

                                    z 1. plenárneho zasadnutia obecného zastupiteľstva

                                                             v Jelke zo dňa 18.12.2018

Obecné zastupiteľstvo v Jelke

schvaľuje:

 Uznesením pod č. 1a.,/2018/OZ-1:

 Všeobecne záväzné nariadenie  o miestnych daniach na rok 2019

Hlasovalo: 11                              Za: 11                    Proti: 0              Zdržal sa: 0

schvaľuje:

Uznesením pod č. 1b.,/2018/OZ-1:

Všeobecne záväzné nariadenie  o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území obce Jelka na rok 2019

Hlasovalo: 11                              Za: 11                    Proti: 0              Zdržal sa: 0

schvaľuje :

Uznesením pod č. 1c.,/2018/OZ-1:

 Úprava rozpočtu miestnej samosprávy obce Jelka a jej rozpočtových organizácií ku dňu 31.12.2018 podľa skutočného účtovného stavu.

 Hlasovalo: 11                              Za: 11                    Proti: 0              Zdržal sa: 0

schvaľuje :

Uznesením pod č. 1d.,/2018/OZ-1:

Návrh plánu kontrolnej činnosti  hlavného kontrolóra obce Jelka na I. polrok  2019

 Hlasovalo: 11                              Za: 11                    Proti: 0              Zdržal sa: 0

schvaľuje:

Uznesením pod č. 1e.,/2018/OZ-1:

Zapojenia sa do projektu prestupného bývania a s tým spojené prípravné úkony

Hlasovalo: 11                              Za: 11                    Proti: 0              Zdržal sa: 0

schvaľuje: Uznesením pod č. 1f.,/2018/OZ-1:    

Zapojenia sa do projektu komunitného centra a s tým spojené prípravné úkony

Hlasovalo: 11                              Za: 11                    Proti: 0              Zdržal sa: 0

berie na vedomie:

oznámenie starostu obce o určení zástupcu starostu obce Mgr. Zoltána Deáka.

                Pán starosta poďakoval všetkým prítomným za účasť, poprial im príjemné prežitie vianočných sviatkov a ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva.

Overovatelia zápisnice: Bohony Š.                                                    Ing.Gabriel Kiš

                                           Kovács J.                                                       starosta obce

Zapisovateľka: Szabóová M.

Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Jelke zo dňa 07.12.2018

10.12.2018

Mellékletek

Leírás

Prítomní: Ing.Imre Farkas-starosta obce

Členovia OZ: Budai I., Mgr.Deák Z., Görföl I., Mgr.Kántor Rőth I., Ing.Kiš G, Kovácsová B., Ing.Ruman T., Tóth.Š.

Ďalší prítomní: Mgr.Véghová  R. – prednostka úradu

                            Mgr.Tomovičová M.- hlavná kontrolórka obce

                            Mgr.Antal Ladislav

                            a podľa prezenčnej listiny.


Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol Ing. Imre Farkas – starosta obce. Srdečne privítal všetkých prítomných  a poďakoval poslancom za vzájomnú spoluprácu za uplynulé obdobie a poprial im veľa zdravia a úspechov.


Pán starosta vyslovil svoje poďakovanie pani prednostke Mgr. Rite Véghovej, ocenil jej vykonanú a oddanú prácu, poďakoval za spoluprácu pani Mgr. Márie Tomovičovej- hlavnej kontrolórke obce a aj pánovi Š. Tóthovi – zástupcovi starostu obce.


Pán zástupca starostu Š.Tóth  taktiež poďakoval odchádzajúcemu starostovi  Ing. Imre Farkasovi a doterajším poslancom za  spoluprácu za uplynulé obdobie a   poprial im veľa úspechov v práci aj v osobnom živote.


Po určení zapisovateľky – Marty Szabóovej a overovateľov zápisnice Denisy Letusekovej, Mgr a Štefana  Bohonya pán starosta poprosil Mgr.Ladislava Antala, predsedu miestnej volebnej komisie, aby informoval prítomných s výsledkami volieb do orgánov samosprávy obce. Pán Mgr.Antal Ladislav informoval prítomných, že za starostu obce bol zvolený Ing. Gabriel Kiš. Ďalej prečítal zoznam kandidátov, ktorí boli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva v poradí podľa počtu získaných hlasov.

Ďalej informoval prítomných, že nakoľko funkcia starostu obce je nezlučiteľná s funkciou poslanca, pán Ing. Gabriel Kiš sa písomne vzdal mandátu Obecného zastupiteľstva v Jelke. V zmysle § 192 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov ak zanikol mandát poslanca obecného zastupiteľstva, nastupuje ako náhradník,  kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov vo volebnom obvode, v ktorom  zanikol mandát. Náhradníkom za poslanca obecného zastupiteľstva s počtom hlasov 518 sa stal Ing. Tomáš Ruman.

Pán Mgr. Antal Ladislav  zároveň poprial novozvolenému starostovi a poslancom veľa zdravia a úspechov v náročnej práci.


Pán starosta vyzval novozvoleného starostu, aby zložil a so svojim podpisom potvrdil sľub starostu. Po zložení a podpísaní sľubu p. starosta Ing. Imre Farkas zavesil novozvolenému starostovi Ing. Gabrielovi Kišovi insígnie a predseda miestnej volebnej komisie mu odovzdal osvedčenie o zvolení za starostu obce.


Ďalej už novozvolený starosta vyzval jednotlivých poslancov v abecednom poradí na zloženie sľubu. Novozvolení poslanci obecného zastupiteľstva  menovite: Bc. Maroš Bánoczký, Štefan Bohony, Igor Budai, Mgr. Zoltán Deák, Mgr.Richard Hakszer, Jozef Kovács, Mgr.Ivan Laurič, Mgr. Denisa Letuseková, František Molnár, Ing. Tomáš Ruman, Peter Török zložili a podpísali zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva a pán Mgr. Antal Ladislav im odovzdal osvedčenia o zvolení za poslanca OZ.   

 
Z radov poslancov  Štefan Bohony,  Igor Budai, Mgr. Zoltán Deák, Mgr. Richard Hakszer, František Molnár a Ing. Tomáš Ruman zložili zákonom predpísaný sľub aj v maďarskom jazyku.

Potom nasledoval slávnostný príhovor starostu obce, ktorý vyslovil svoje poďakovanie všetkým občanom , ktorí mu dôverovali, za hlasy a prejavil vôľu byť starostom každého jedného občana obce Jelka , slúžiť im bez ohľadu na ich národnostnú, politickú a náboženskú príslušnosť.

Vyjadril svoje poďakovanie odchádzajúcemu starostovi a doterajším poslancom, členom jednotlivých komisií  za odvedenú prácu.

Poukázal na to, že v krátkej budúcnosti budú vypracované rôzne projekty, má veľa plánov na získanie dotácií. Zdôraznil potrebu, aby poslanci všetci ťahali jedným smerom na úspešnej ceste. Očakáva spoluprácu, nápady, ochotu, toleranciu.


Po príhovore novozvoleného starostu nasledovalo schválenie programu OZ, ktorý bol nasledovný:

 1.  
 • Voľba návrhovej komisie
 • Návrh na zriadenie komisií pri OZ a voľba ich predsedov a tajomníkov
 • Návrh na schválenie sobášiacich
 • Návrh na určenie platu starostu obce
 • Diskusia
 • Záver
 • Program rokovania bol jednohlasne schválený.

Potom nasledovala voľba členov návrhovej komisie. Za členov návrhovej komisie  jednohlasne boli určení Mgr. Ivan Laurič a Ing. Tomáš Ruman .

Pán starosta informoval prítomných, že podľa Štatútu obce Jelka obecné zastupiteľstvo má zriadiť nasledovné komisie:

a., komisia pre verejnú bezpečnosť

b., komisia pre mládež, šport a školstvo

c., komisia pre rozvoj, usporiadanie obce a výstavbu

d, komisia pre regionálny rozvoj a finančné hospodárstvo

e., komisia pre sociálne veci

f., komisia pre ochranu životného prostredia

g., komisia pre kultúru a spoluprácu so spoločenskými organizáciami


Ďalej informoval prítomných, že každá komisia sa skladá z predsedu komisie, tajomníka a členov komisie. Prečítal návrh, ktorý bol konzultovaný s poslancami.

Pán starosta dal odsúhlasiť predsedov a tajomníkov jednotlivých komisií:


a., komisia pre verejnú bezpečnosť – predseda: Mgr. Ivan Laurič

                                                                      tajomník: Štefan Bohony

Hlasovalo: 11                      Za:11                  Proti: 0                    Zdržal sa: 0    


b., komisia pre mládež, šport a školstvo – predseda: Mgr. Zoltán Deák

                                                                           tajomník:

 Hlasovalo: 11                      Za:11                  Proti: 0                    Zdržal sa: 0    

c., komisia pre rozvoj, usporiadanie obce a výstavbu – predseda: Ing.Tomáš Ruman

                                                                                                  tajomník: Jozef Kovács

Hlasovalo: 11                      Za:11                  Proti: 0                    Zdržal sa: 0    

d., komisia pre regionálny rozvoj a finančné hospodárstvo: predseda: Mgr.Richard Hakszer

                                                                                                          tajomník: Peter Török

Hlasovalo: 11                      Za:11                  Proti: 0                    Zdržal sa: 0    

e., komisia pre sociálne veci: predseda: Mgr. Denisa Letuseková

                                                    tajomník: František Molnár

Hlasovalo: 11                      Za:11                  Proti: 0                    Zdržal sa: 0    


f., komisia pre ochranu životného prostredia: predseda: Jozef Kovács

                                                                                  tajomník: Štefan Bohony

Hlasovalo: 11                      Za:11                  Proti: 0                    Zdržal sa: 0    


g., komisia pre kultúru a spoluprácu so spoločenskými organizáciami: predseda: Igor Budai

                                                                                                         podpredseda: Bc.Maroš Bánoczký

Hlasovalo: 11                      Za:11                  Proti: 0                    Zdržal sa: 0    

Potom nasledovalo určenie osôb z radov poslancov na poverenie vykonávania sobášnych a pohrebných obradov. Obecné zastupiteľstvo na vykonávanie sobášnych a pohrebných obradov poverilo z radov obecného zastupiteľstva p. poslanca Igora Budaiho p. poslankyňu Mgr. Denisu Letusekovú.


V ďalšom bode obecné zastupiteľstvo prerokovalo plat starostu obce.

Pán starosta naznačil, že tarifný plat starostu sa určí na základe priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve za predchádzajúci kalendárny rok a násobku podľa počtu obyvateľov / od 3001 – 5000 –koeficient je 2,41 /.

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z. z. § 5 ods.2 o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 07.12.2018 hrubý plat starostu v celkovej sume 2 300,- Euro.


V diskusii vystúpila p. Marta Szabóová, ktorá tlmočila pozvanie predsedu a vedenia MO Csemadoku v Jelke na slávnostný program z príležitosti 40. výročia založenia Jelčianskeho folklórneho tanečného súboru, ktorý sa uskutoční dňa 15.12.2018 o 18,00 hod. v Kultúrnom dome v Jelke.


Keďže neboli vznesené iné pripomienky pán Ing.Tomáš Ruman prečítal návrh uznesenia OZ, ktorý bol jednohlasne schválený a prijali sa nasledovné uznesenia.

                                                            U Z N E S E N I A

    z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva  obce Jelka

                                                        zo dňa 07.12.2018

Obecné zastupiteľstvo na svojom ustanovujúcom zasadnutí prerokovalo:Informáciu o výsledkoch voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstvaNávrh na zriadenie komisií pri OZ , voľba  predsedov a tajomníkov komisií.Návrh na schválenie sobášiacichNávrh na učenie mesačného platu starostu obce

Programový bod č.1. – Informácia o výsledkoch voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva

Obecné zastupiteľstvo v Jelkeberie na vedomie

Uznesením pod č. 1.,/2018/OZ-ustanovujúce:výsledky voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstvavystúpenie novozvoleného starostukonštatuje:

Uznesením pod č. 2.,/2018/OZ-ustanovujúce:novozvolený starosta obce   Ing.Gabriel Kiš   zložil zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstvanovozvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva:

 1. Maroš Bánoczký, Bc.
 2. Štefan Bohony
 3. Igor Budai
 4. Zoltán Deák, Mgr.
 5. Richard Hakszer, Mgr.
 6. Jozef Kovács
 7. Ivan Laurič, Mgr.
 8. Denisa Letuseková, Mgr.
 9. František Molnár
 10. Tomáš Ruman, Ing.
 11. Peter Török

Programový bod č. 2. – Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, voľba predsedov  a tajomníkov komisií

 Obecné zastupiteľstvo v Jelke v zmysle Štatútu obce Jelka zo dňa 15.10.2018

        Zriaďuje:

        Uznesením pod č. 3.,/2018/OZ-ustanovujúce: nasledovné komisie: 

        a., Komisia pre verejnú bezpečnosť

       b., Komisia pre mládež, šport a školstvo

       c., Komisia pre rozvoj, usporiadanie obce a výstavbu

       d., Komisia pre regionálny rozvoj a finančné hospodárstvo

       e., Komisia pre sociálne veci

       f., komisia pre ochranu životného prostredia

       g., Komisia pre kultúru a spoluprácu so spoločenskými organizáciami

 volí:

Uznesením pod č. 4.,/2018/OZ-ustanovujúce:

a.,    predsedov a tajomníkov komisíí     

1. Komisia pre verejnú bezpečnosť: predseda: Mgr.Ivan Laurič

                                                                      tajomník: Štefan Bohony

 Hlasovalo: 11                      Za:11                  Proti: 0                    Zdržal sa: 0    


2.Komisia pre mládež, šport a školstvo: predseda: Mgr. Zoltán Deák

                                                                         tajomník:

Hlasovalo: 11                      Za:11                  Proti: 0                    Zdržal sa: 0    


3.Komisia pre rozvoj, usporiadanie obce a výstavbu: predseda: Ing.Tomáš Ruman

                                                                                                  tajomník: Jozef Kovács

Hlasovalo: 11                      Za:11                  Proti: 0                    Zdržal sa: 0    


4.Komisia pre regionálny rozvoj a finančné hospodárstvo: predseda: Mgr.Richard Hakszer

                                                                                                          tajomník: Peter Török

Hlasovalo: 11                      Za:11                  Proti: 0                    Zdržal sa: 0    


5.Komisia pre sociálne veci: predseda: Mgr. Denisa Letuseková

                                                    tajomník: František Molnár

Hlasovalo: 11                      Za:11                  Proti: 0                    Zdržal sa: 0    


6.Komisia pre ochranu žvivotného prostredia: : predseda: Jozef Kovács

                                                                                  tajomník: Štefan Bohony

Hlasovalo: 11                      Za:11                  Proti: 0                    Zdržal


7.Komisia pre kultúru a spoluprácu so spoločenskými organizáciami: predseda: Igor Budai

                                                                                                         podpredseda: Bc.Maroš Bánoczký

Hlasovalo: 11                      Za:11                  Proti: 0                    Zdržal sa: 0    

Programový bod č. 3. – Návrh na schválenie sobášiacich.


Obecné zastupiteľstvo v Jelke

Poveruje:

Uznesením pod č. 5.,/201//OZ-ustanovujúce:

Poslancov z radov obecného zastupiteľstva v Jelke vykonávať sobášne obrady a zároveň aj vykonávať pohrebné obrady:   Igora Budaiho

                                Mgr. Denisu Letusekovú

Hlasovalo: 11                      Za:11                  Proti: 0                    Zdržal sa: 0    

Programový bod č. 4.

Obecné zastupiteľstvo v Jelke

Určuje:

Uznesením pod č. 6.,/2018/OZ-ustanovujúce:

V súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z.z. § 5 ods. 2 o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov  s účinnosťou od 07.12.2018 hrubý plat starostu v celkovej sume    2 300 ,-Eur.

Hlasovalo: 11                      Za:11                  Proti: 0                    Zdržal sa: 0    

Pán starosta poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva.

Overovatelia zápisnice: Š.Bohony                                                               Ing.Gabriel Kiš

                                           Mgr. D. Letuseková                                                starosta obce

Zapisovateľka: M.Szabóová

Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Jelke zo dňa 20.11.2018

27.11.2018

Mellékletek

Leírás

Prítomní: Ing.Imre Farkas-starosta obce

Členovia OZ: Budai I., Mgr.Deák Z., Görföl I., Ing. Kiš G. Ing.Ruman T., Ing.Szabóová E.

            Mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol Ing.Imre Farkas-starosta obce, ktorý konštatoval, že je prítomných 6 poslancov, takže OZ je uznášania schopné vo všetkých bodoch rokovania. Za členov návrhovej komisie boli zvolení: Ing.Kiš G. a Budai I., za overovateľov zápisnice boli zvolení poslanci Mgr.Deák Z. a Görföl I.

             
Pán starosta oboznámil prítomných poslancov s programom rokovania, ktorý bol nasledovný:

1.      Zahájenie

2.      Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

3.      Schválenie programu zasadnutia

4.      Prerokovanie vyplácania nevyčerpanej dovolenky starostu obce Jelka za rok 2018 v decembrovej výplate.

5.      Rôzne

6.      Návrh uznesenia

7.      Záver

Hlavným bodom mimoriadneho zasadnutia bolo prerokovanie vyplácania nevyčerpanej dovolenky  starostu obce Jelka za rok 2018. Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo vyplácanie nevyčerpanej dovolenky starostu obce Jelka za rok 2018 v decembrovej výplate.

            Keďže neboli vznesené žiadne pripomienky pán Ing. Gabriel Kiš prečítal návrh uznesenia, ktorý bol jednohlasne schválený a prijalo sa nasledovné uznesenie.

                                                U Z N E S E N I E

                   z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Jelke    

                                              zo dňa 20.11.2018      
  

Obecné zastupiteľstvo v Jelke

  s c h v a ľ u j e :

 Uznesením pod č.M4.,/2018/MOZ-4: vyplatenie nevyčerpanej dovolenky starostu obce Jelka Ing. Imre Farkasa za rok 2018 v decembrovej výplate roku 2018.

Pán starosta poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva.

Overovatelia zápisnice: Mgr.Deák Z.                                       Ing.Imre Farkas

                                  Görföl I.                                               starosta obce

Zápisnica z 4. plenárneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Jelke zo dňa 18.10.2018

23.10.2018

Mellékletek

Leírás

Prítomní: Ing. Imre Farkas

Členovia OZ: Budai I., Mgr.Deák Z., Görföl I., Ing. Kiš G., Kovácsová B., Oros Zs., Ing.Ruman T., Ing.Szabóová E., MA. Szüllő A., Tóth Š.

Ďalší  prítomní: Mgr.Véghová R. – prednostka úradu

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol Ing. Imre Farkas- starosta obce, ktorý konštatoval, že je prítomných 10 poslancov, takže OZ je uznášania schopné vo všetkých bodoch rokovania.

Za členov návrhovej komisie boli zvolení:  Ing. Kiš G. a Görföl I.  a za overovateľov zápisnice boli určení poslanci   Kovácsová B. a Ing. Szabóová E.      
       .

Pán starosta oboznámil poslancov s programom rokovania, ktorý bol nasledovný:

1.Zahájenie

2.Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

3.Schválenie programu zasadnutia

4.Správa o činnosti

5. I. úprava rozpočtu 2018 –prerokovanie návrhu

6. Prerokovanie návrhu rozpočtu na roky 2019-2021

7. Rôzne: žiadosti

                  Informácie

8. Návrh uznesenia

9. Záver

 Predložený program bol jednohlasne schválený.

V zmysle programu pán starosta predniesol poslancom správu o činnosti od posledného plenárneho zasadnutia.

Dňa 1.8.2018 – sa uskutočnil reportáž s  TV KREA o projekte „ Revitalizácia skanzenu pri vodnom mlyne v Jelke.“pri malom Dunaji.

            Začali sa  opravy miestnych komunikácií / odstránenie výtlkov /.

Od 7.8.2018 –  sú kontrolné dni v dvojtýždňových intervaloch  /utorok/ ohľadne   SKANZEN-u

 pri Malom Dunaji.

Pán starosta informoval prítomných, že prebieha postupné vyplácanie finančnej pomoci obce Jelka pre Alojza Dubána ml. na obnovu zhoreného domu / strechy/ podľa predložených daňových dokladov. 

Dňa 17.8.2018  boli zabezpečené nástroje a predmety pre DHZ Jelka – z dotácie DPO SR./ 5 tis.Eur/

Dňa 21.8.2018 bolo mimoriadne zasadnutie OZ na ktorom obecné zastupiteľstvo schválilo Zmluvu o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby bezodplatne. Ide o zvýšenie kapacity rozvodu NN na ul.  Nová Jelka a ul. Kostolná – vybudovanie nového elektroenergetického zariadenia –podzemné káblové NN /1kV/z trafostanice na ul. Nová cesta k Rímskokatolíckemu kostolu.

Dňa 22.8.2018 – účasť starostu obce a Mgr. Richarda Hakszera na rokovaní  v BID / Bratislavská integrovaná doprava/ v budove BSK. Účasť všetkých obcí a miest spadajúcich pod BID.

V mesiaci august sme obdržali trestné oznámenie na uložené odpady pri hnojisku smerom na Hurbanovu Ves. Pán starosta informoval prítomných, že sme dostali upovedomenie od policajného zboru Jelka o začatí trestného stíhania na obvineného pre prečin neoprávneného nakladania s odpadmi. Pán Ing. Kiš sa pýtal na to, či obec požiadala o náhradu za odvezený odpad. Pani prednostka poznamenala, že to bolo vyriešené.

V mesiaci september 2018 sa uskutočnila  výmena umelého povrchu multifunkčného  ihriska v areáli ZŠ + oprava podlažia. Celkové náklady obce činili  vyše 15 tis. Eur.

Prebieha reštaurovanie exponátov do skanzenu na priestranstve vedľa pošty pod dohľadom Vlastivedného múzea v Galante.

Dňa 11.9.2018 –  starosta obce a zástupcovia cestujúcej verejnosti Mgr. Richard Hakszer a pani Mária Hamerliková sa zúčastnili na rokovaní u BID. Boli predložené žiadané zmeny a návrhy zo strany obce Jelka na  autobusovú a železničnú osobnú dopravu.

Dňa 13.9.2018 bol vykonaný odchyt túlavých psov v počte 6 ks.

 Ďalej prebieha  oprava vonkajších rozvodov a zariadení miestneho rozhlasu.

Dňa 18.9.2018 bolo mimoriadne zasadnutie OZ –schválenie vstupu obce Jelka do výzvy MV SR s názvom: Miestne občianske poriadkové služby v obciach s prítomnosťou MRK“.

Bola podaná žiadosť o nenávratný finančný príspevok  na „ Vytvorenie miestnej občianskej poriadkovej služby v obci Jelka.“

Dňa 25.9.2018 – pán starosta sa zúčastnil na školení CO v Kráľovom Brode.

Dňa 27.9.2018 sa uskutočnila spomienková slávnosť na udalosti z rokov 1947 – 1948. Násilné vysídlenie jelčanov do Maďarska – resp. odsun – deportovanie jelčanov na nútené práce do Čiech a Moravy.

V mesiaci október prebiehalo  štiepkovanie – drvenie zeleného odpadu na zbernom dvore a jeho následný odvoz. Odniesli 5 kamiónov zeleného odpadu.


Ďalej pán starosta informoval prítomných o stave rozostavanosti stavby“ Revitalizácia skanzenu pri vodnom mlyne v Jelke“  a upozornil aj na potrebu vybavovania preklenovacieho úveru na úhradu faktúry po ukončení a odovzdaní stavby. Finančné prostriedky vo výške 95% po kontrole riadiacim orgánom budú refundované obci.


Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo preklenovací úver na projekt „ Revitalizácia skanzenu pri vodnom mlyne v Jelke“  vo výške do 230 tis. Eur u bankového subjektu VÚB, a. s. Galanta na obdobie 12 mesiacov.


Ďalej OZ jednohlasne schválilo zabezpečenie preklenovacieho úveru v sume do 230 tis. Eur vo forme vystavenia blankozmenky obcou a podpísanie dohody o vyplňovacom práve k blankozmenke.


V ďalšom bode obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo finančnú podporu vo výške 1 000 Eur pre Základnú školu Lipóta Gregorovitsa s vyučovacím jazykom maďarským v Jelke na usporiadanie Spomienkového týždňa Lipóta Gregorovitsa.


Ďalej obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh pre vysporiadanie vlastníckych vzťahov. Novovytvorené pozemky s parc. č. 434/7 vo výmere 502 m2 sú vo vlastníctve Márie Turániovej , bytom Jelka,  Jany Dianovej, bytom Bratislava, Dany Kováčovej,  bytom  Bratislava a  Márie Fodorovej, bytom Zálesie a pozemky s parc. č. 436/6 vo výmere 70 m2 sú vo vlastníctve Petra Farkasa a Kataríny Farkasovej, obidvaja bytom Jelka. Pozemky sú oplotené, nachádzajú sa  v areáli MŠ Jelka, pod zastavanými stavbami vo vlastníctve Obce Jelka vrátane priľahlej plochy, ktorá svojim umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou. Pozemky používala Materská škola a Obec Jelka 42 rokov a vlastníci počas tohto obdobia platili daň z pozemkov.


OZ jednohlasne schválilo kúpu novovytvorených KN „C“ pozemkov s parc. č 436/6 – záhrada o výmere 70 m2 a s parc.č. 434/7 – záhrada o výmere 502 m2 do vlastníctva Obce Jelka. . Pozemky boli vytvorené geometrickým plánom č.101/2016 zo dňa 25.07.2018 , odsúhlasený Okresným úradom v Galante, katastrálnym odborom  dňa 31.07.2018 pod č. 959/2018.

Pozemky boli ohodnotené znalcom.

Navrhnutá predajná cena za uvedené parcely bola navrhnutá vlastníkmi pozemkov  za 15,00 Eur/m2, t.j.   8580,00 Eur za 572 m2. 

Kúpna cena za uvedené pozemky je odsúhlasená na 15,00 Eur/m2, t.j.   8580,00 Eur za 572 m2 v súlade s navrhnutou cenou.  

Obecné zastupiteľstvo schválilo kúpu pozemkov z dôvodu odkúpenia pozemkov zastavaných stavbami vo vlastníctve Obce Jelka vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou.

Ďalej nasledovalo prerokovanie návrhu I. úpravy rozpočtu za rok 2018. Pani prednostka úradu informovala prítomných, že I. úprava rozpočtu bola prekonzultovaná poslancami na pracovnej porade dňa 16.10.2018. Došlé faktúry ku dňu 18.10.2018 boli zapracované do úpravy ako aj výdavky na odkúpenie pozemku pri MŠ Jelka.


OZ jednohlasne schválilo I. úpravu rozpočtu za rok 2018.


V rámci návrhu rozpočtu na rok 2019 boli preverené výdavky na MŠ Jelka, boli vysvetlené jednotlivé položky.


Obecné zastupiteľstvo  jednohlasne schválilo rozpočet na roky 2019 a bralo na vedomie rozpočet na roky 2020-2021.

Ďalej obecné zastupiteľstvo jednohlasne súhlasilo s predajom novovytvoreného pozemku s parc. č. 362/4- zastavaná plocha vo výmere 56 m2 v k. ú. Jelka pre Janu Deákovú, bytom Jelka, Štermenská 1339/63. Pozemok bol ohodnotený znalcom. Predajná cena uvedeného pozemku je odsúhlasená na 12,00 Eur/m2, t.j. 672,00 Eur za 56 m2.


Ďalej obecné zastupiteľstvo bralo na vedomie predloženú žiadosť k zámeru stavby: BEZDOTYKOVÁ RUČNÁ AUTOUMYVÁREŇ od Františka Molnára, bytom Jelka, Hlavná 1215. OZ žiada o predloženie predpísaných vyjadrení v zmysle platného stavebného zákona  a vyhlášok. Po predložení chýbajúcich dokladov uvedený zámer bude prerokovaný komisiou pre rozvoj, usporiadanie obce a výstavbu a následne predložený návrh pre OZ Jelka.


Taktiež OZ bralo na vedomie návrh manželov, Alici  a Zoltána Andrásiho na riešenie nájomných vzťahov, k odčleneným častiam pozemkov s parc.č. 79/3 a 79/8 v kat. úz. Jelka, na ktorých sú  vybudované inžinierske siete – vodovodné a kanalizačné rozvody a merné stojany. Obecné zastupiteľstvo žiada predložiť geometrický plán s vyznačením  odčlenených častí od horeuvedených pôvodných pozemkov s vyznačením  skutočného realizovaného oplotenia.  Po predložení  geometrického plánu OZ  môže ďalej posudzovať predloženú žiadosť. 


Keďže neboli vznesené iné pripomienky a námety pán poslanec Ing.Kiš G. prečítal návrh uznesenia, ktorý bol jednohlasne schválený a prijali sa nasledovné uznesenia.UZNESENIA

zo 4. plenárneho zasadnutia obecného zastupiteľstva
v Jelke zo dňa 18.10.2018

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V JELKE

1. schvaľuje :

 Uznesením pod č. 14a.,/2018/OZ-4: Prvú úpravu rozpočtu na rok 2018

Hlasovalo: 10                        Za: 10                Proti: 0                Zdržal sa:

 2.schvaľuje:

Uznesením pod č. 14b.,/2018/OZ-4: Rozpočet na roky 2019 a berie na vedomie rozpočet na roky 2020-2021.

 Hlasovalo: 10                        Za: 10                Proti: 0                Zdržal sa:

3a/ schvaľuje:

Uznesením pod č.14c.,/2018/OZ-4:

            Obec Jelka  ako vlastník pozemku KN“E“ s parc.č.1176/2 v kat. úz. Jelka , zapísaný  v LV č. 3636, zastavaná plocha a nádvorie  o celkovej výmere 56 m2  súhlasí s predajom novovytvoreného pozemku s parc. č. 362/4 – zastavaná plocha – o výmere 56 m2 ,  v k.ú. Jelka pre Janu Deákovú, bytom Jelka , Štermenská 1339/63.  Novovytvorený pozemok  KN“C“ s parc. č. 362/4 vznikol odčlenením od pôvodného  pozemku KN“E“ s parc.č.1176 ,   geometrickým plánom č.  13-09/2009,  vyhotoveného dňa 25.11.2009  a úradne overenou  Správou katastra v Galante dňa 04.01.2010 pod č. 1689/2009.

Pozemok bol ohodnotený znalcom. Predajná cena uvedeného pozemku je odsúhlasená na 12,00 Eur/m2, t.j. 672,00 Eur za 56 m2. 

Hlasovalo: 10                        Za: 10                Proti: 0                Zdržal sa:

3b/ Obecné zastupiteľstvo schválilo

Uznesením pod č. 14d.,/2018/OZ-4: prevod z dôvodu prevodu pozemku zastavaných stavbami vo vlastníctve nadobúdateľky vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou.

Hlasovalo: 10                        Za: 10                Proti: 0                Zdržal sa:

3c/ Obecné zastupiteľstvo odsúhlasilo

Uznesením pod č. 14e.,/2018/OZ-4:  spôsob odpredaja nehnuteľností v zmysle § 9 ods.2 písm. a/ zákona č. 138/1991 Zb.  ako aj predaj  nehnuteľností v zmysle § 9 ods.2 písm. c/.

Hlasovalo: 10                        Za: 10                Proti: 0                Zdržal sa:

4a/ schvaľuje

Uznesením pod č. 14f.,/2018/OZ-4:

            Kúpu novovytvorených KN „C“ pozemkov s parc. č 436/6 – záhrada o výmere 70 m2 a s parc.č. 434/7 – záhrada o výmere 502 m2 do vlastníctva Obce Jelka. . Pozemky boli vytvorené geometrickým plánom č.101/2016 zo dňa 25.07.2018 , odsúhlasený Okresným úradom v Galante, katastrálnym odborom  dňa 31.07.2018 pod č. 959/2018.

Pozemky boli ohodnotené znalcom.

Navrhnutá predajná cena za uvedené parcely bola navrhnutá vlastníkmi pozemkov  za 15,00 Eur/m2, t.j.   8580,00 Eur za 572 m2. 

Kúpna cena za uvedené pozemky je odsúhlasená na 15,00 Eur/m2, t.j.   8580,00 Eur za 572 m2 v súlade s navrhnutou cenou.  

Hlasovalo: 10                        Za: 10                Proti: 0                Zdržal sa:

4b/ Obecné zastupiteľstvo schválilo

Uznesením pod č. 14g.,/2018/OZ-4: kúpu pozemkov z dôvodu odkúpenia pozemkov zastavaných stavbami vo vlastníctve Obce Jelka vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou.

Hlasovalo: 10                        Za: 10                Proti: 0                Zdržal sa:

5/ berie na vedomie  uznesením pod č.       

Predloženú žiadosť  k zámeru stavby: BEZDOTYKOVÁ RUČNÁ  AUTOUMYVÁREŇ žiadame o predloženie  predpísaných  vyjadrení v zmysle platného stavebného zákona a vyhlášok. Po predložení chýbajúcich dokladov uvedený zámer bude prerokovaný komisiou pre rozvoj, usporiadanie obce a výstavbu a následne predložený návrh pre OZ Jelka.

6/ berie na vedomie  uznesením pod č.       

Návrh manželov : Alici  a Zoltána Andrásiho na riešenie nájomných vzťahov, k odčleneným častiam pozemkov s parc. č. 79/3 a 79/8 v kat. úz. Jelka, na ktorých sú  vybudované inžinierske siete – vodovodné a kanalizačné rozvody a merné stojany. Obecné zastupiteľstvo žiada predložiť geometrický plán s vyznačením  odčlenených častí od horeuvedených pôvodných pozemkov s vyznačením  skutočného realizovaného oplotenia.  Po predložení  geometrického plánu OZ  môže ďalej posudzovať predloženú žiadosť. 

                Pán starosta poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva.

Overovatelia zápisnice: Kovácsová B.                                               Ing.Imre Farkas

              Ing.Szabóová E.                                      starosta obce

Zapisovateľka: Szabóová M.