Ugrás a tartalomra

Önkormányzat

A közzétett önkormányzati dokumentumok archívuma Jóka.

Cím

Közzétett

Mellékletek

Leírás

Prítomní:

Starosta obce:            Ing. Gabriel Kiš

Členovia OZ:               Mgr. Bánoczký, Budai, I., M., Bohony, Š., Mgr. Deák, Z., Mgr. Hakszer, R. PhD., Kovács, J., Molnár, F., Ing. Ruman, T., Török, P.

Ďalší prítomní:            Melinda Németh MSc. – prednostka Obecného úradu v Jelke

                                    Mgr. Gabriela Horváthová – zapisovateľka

Verejnosť:                   Blanka Kovácsová

                                    Marián Molnári

K bodu č. 1 programu – Zahájenie zasadnutia

Zasadnutie obecného zastupiteľstva (ďalej aj „OZ“) otvoril a viedol starosta obce Ing. Gabriel Kiš, ktorý privítal prítomné osoby na 4. plánovanom zasadnutí OZ v Jelke a skonštatoval, že oznámenie o termíne 4. plánovaného zasadnutia OZ spolu s navrhovaným programom bolo zverejnené na úradnej tabuli a webovej stránke obce dňa 03.12.2020, že je prítomných 9 poslancov OZ, OZ je uznášaniaschopné vo všetkých bodoch rokovania. Neprítomný poslanec OZ Mgr. Laurič a neprítomná poslankyňa OZ Mgr. Letušeková svoju neprítomnosť na zasadnutí OZ v Jelke ospravedlnili.

K bodu č. 2. programu – Schválenie programu zasadnutia

Starosta obce oboznámil poslancov OZ s programom zasadnutia, ktorý bol nasledovný:

1.Zahájenie

2.Schválenie programu zasadnutia

3.Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie

4.Kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia

5.Interpelácia

6.Návrh termínov plánovaných zasadnutí obecného zastupiteľstva obce Jelka na rok 2021

7.Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2021

8.Úprava programového rozpočtu obce Jelka na rok 2020

9.Návrh programového rozpočtu obce Jelka na roky 2021-2023

10.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Jelka č. 5/2020 o miestnych daniach

11.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Jelka č. 6/2020 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd

12.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Jelka č. 7/2020 o organizácii miestneho referenda v obci Jelka

13.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Jelka č. 8/2020 o zneškodňovaní obsahu žúmp

14.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Jelka č. 9/2020 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území obce Jelka

15.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Jelka č. 10/2020 o poplatku za odvoz komunálneho odpadu na území obce Jelka

16.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Jelka č. 11/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka základnej školy

17.Rôzne

18.Diskusia

19.Návrh uznesení

20.Záver

Starosta obce dal hlasovať o vyššie uvedenom programe zasadnutia OZ. Poslanci OZ program jednohlasne schválili.

Následne starosta obce vyzval poslancov OZ, aby uviedli, či majú nejaké pripomienky alebo návrhy na doplnenie programu zasadnutia.

Poslanec OZ Mgr. Deák navrhol zaradiť do programu zasadnutia prerokovanie platu starostu obce. Navrhol ho zaradiť ako 17. bod rokovania s tým, že bod s názvom „Rôzne“ by bol 18. bodom rokovania, bod s názvom „diskusia“ by bol 19. bod rokovania, bod s názvom „návrh uznesení“ by bol 20. bodom rokovania a bod s názvom „záver“ by bol 21. bodom rokovania obecného zastupiteľstva.

Starosta obce navrhol hlasovať o zmenenom programe zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktorý bol nasledovný:

1.Zahájenie

2.Schválenie programu zasadnutia

3.Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie

4.Kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia

5.Interpelácia

6.Návrh termínov plánovaných zasadnutí obecného zastupiteľstva obce Jelka na rok 2021

7.Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2021

8.Úprava programového rozpočtu obce Jelka na rok 2020

9.Návrh programového rozpočtu obce Jelka na roky 2021-2023

10.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Jelka č. 5/2020 o miestnych daniach

11.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Jelka č. 6/2020 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd

12.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Jelka č. 7/2020 o organizácii miestneho referenda v obci Jelka

13.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Jelka č. 8/2020 o zneškodňovaní obsahu žúmp

14.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Jelka č. 9/2020 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území obce Jelka

15.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Jelka č. 10/2020 o poplatku za odvoz komunálneho odpadu na území obce Jelka

16.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Jelka č. 11/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka základnej školy

17.Prerokovanie platu starostu obce

18.Rôzne

19.Diskusia

20.Návrh uznesení

21.Záver

Poslanci obecného zastupiteľstva zmenený program obecného zastupiteľstva jednohlasne schválili.

K bodu č. 3 programu – Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie

Starosta obce určil za zapisovateľku 4. plánovaného zasadnutia OZ obce Jelka zo dňa 10.12.2020 Mgr. Gabrielu Horváthovú. Za overovateľov zápisnice zasadnutia OZ starosta obce určil poslancov OZ: Bohony, Š., Hakszer, R..

Prítomní poslanci OZ jednohlasne schválili za overovateľov zápisnice 3. neplánovaného zasadnutia OZ poslancov: Bohony, Š., Hakszer, R..

Starosta obce za návrhovú komisiu 4. plánovaného zasadnutia OZ za rok 2020 navrhol zvoliť nasledovných poslancov OZ: Deák, Z., Kovács, J..

Prítomní poslanci OZ jednohlasne zvolili návrhovú komisiu OZ vo vyššie uvedenom zložení.

K bodu č. 4 programu – Kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia

Starosta obce Jelka oboznámil osoby zúčastnené na zasadnutí OZ, ako v akom štádiu je výkon uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ:

a) uznesenie č. 38.,/2020/NZ OZ-3 – VZN obce Jelka č. 3/2020 bolo zverejnené na webovom sídle obce Jelka, ako aj na úradnej tabuli obce Jelka. Predmetné VZN nadobudlo účinnosť dňa 13.11.2020,

b) uznesenie č. 39.,/2020/NZ OZ-3 – VZN obce Jelka č. 4/2020 bolo zverejnené na webovom sídle obce Jelka, ako aj na úradnej tabuli obce Jelka. Predmetné VZN nadobudlo účinnosť dňa 13.11.2020,

c) uznesenie č. 40.,/2020/NZ OZ-3 – predloženie žiadosti o dotáciu z environmentálneho fondu v rámci výzvy na rok 2021 je v procese riešenia,

d) uznesenie č. 41.,/2020/NZ OZ-3 –  predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu s názvom: „Vodozádržné opatrenia v obci Jelka – 2. etapa“ sa nezrealizovalo

e) uznesenie č. 42.,/2020/NZ OZ-3 – žiadosť o poskytnutie návratnej finančnej výpomoci na kompenzáciu výpadku dane z príjmov FO bola podaná, finančná výpomoc bola obci poskytnutá,

f) uznesenie č. 43.,/2020/NZ OZ-3 – nájomcovia nebytových priestorov boli vyrozumení o odpustení nákladov za služby za obdobie, kedy museli svoje prevádzky uzavrieť pre opatrenia súvisiace s COVID – 19, obec im pripraví vyúčtovanie do konca roka,

g) uznesenie č. 44.,/2020/NZ OZ-3 – posúdenie žiadosti p. Ladislava Tótha si vyžaduje hlbšiu diskusiu, akonáhle to opatrenia súvisiace s COVID – 19 budú dovoľovať, uskutoční sa pracovná porada poslancov,

h) uznesenie č. 45.,/2020/NZ OZ-3 – reťazové kontajnerové vozidlo bolo zakúpené,

i) uznesenie č. 46.,/2020/NZ OZ-3 – miestny stavebný úrad žiadosť o povolenie zmeny v užívaní stavby: sociálno – hygienické zariadenie so súp. č. 1237 v obci Jelka zamietol, voči rozhodnutiu bolo podané odvolanie, spis bol odstúpený nadriadenému orgánu na rozhodnutie.

Poslanec OZ Kovács uviedol, že zástupca Slovak Lines, v reakcii na zamietajúce stanovisko obce k ubytovni, požiadal starostu obce Jelka o stretnutie. Starosta obce tejto žiadosti nevyhovel.

Starosta obce Ing. Kiš uviedol, že komunikoval so zástupcom Slovak Lines a vysvetlil mu situáciu. Zároveň uviedol, že v prípade záujmu o stretnutie rozhodujúcej väčšiny poslancov stretnutie zvolá. Kontaktoval väčšinovú časť poslancov OZ, ktorí nehlasovali za zmenu sociálno-hygienického zariadenia na ubytovňu, či majú záujem o takéto stretnutie. Zo strany poslancov mu bolo prezentované, že považujú otázku zmeny sociálno – hygienického zariadenia za uzavretú a opätovné stretnutie odmietli.

j) uznesenie č. 47.,/2020/NZ OZ-3 – verejná zbierka v prospech Dajany Szakálovej bola propagovaná na webe obce a miestnom rozhlase.

K bodu č. 5 programu – Interpelácia

Poslanec OZ Kovács uviedol, že mu zo strany obyvateľov boli prezentované sťažnosti ohľadne vysokých poplatkov za výrub stromov. Žiadal o vysvetlenie.

Starosta obce Ing, Kiš uviedol, že vydávanie povolení na výrub stromov je preneseným výkonom štátnej správy. Obec je orgánom ochrany dreviny a je povinná postupovať v zmysle príslušných právnych predpisov a usmernení štátu. Vychádzajúc zo zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, obec je povinná v súhlase na výrub dreviny uložiť povinnosť, aby žiadateľ uskutočnil primeranú náhradnú výsadbu drevín na náklady žiadateľa, a ak nemožno uložiť náhradnú výsadbu, obec uloží finančnú náhradu až do výšky spoločenskej hodnoty dreviny. Obec v súhlasoch na výrub drevín spravidla ukladá povinnosť náhradnej výsadby v súlade s usmerneniami štátu (druh, výška, počet drevín) a plánom náhradnej výsadby  (miesto výsadby). Zo zákona zároveň vyplýva následná trojročná starostlivosť o drevinu a v prípade jej vyhynutia je potrebné zrealizovať dosadbu. Obec ponúkla obyvateľom pomocnú ruku s náhradnou výsadbou za poplatok, ktorý je vo výške nákladov obce za strom, oporné koly a dopravu, pričom trojročnú starostlivosť o drevinu a teda riziko vyschnutia stromu na seba prevezme obec. V obci sa vysádzajú kultivary drevín, ktoré sú v základe prirodzenými drevinami na našom území, ale sú uspôsobené mestským podmienkam (špeciálne parkové, šľachtené, alejové stromy).  Obec nenúti obyvateľov zaplatiť tento poplatok. Obyvatelia majú na výber, či zrealizujú náhradnú výsadbu sami, alebo využijú nezištnú pomoc obce. V prípade, že by obec postupovala inak, t. j. neukladala by povinnosť náhradnej výsadby alternatívne finančnú náhrady až do výšky spoločenskej hodnoty dreviny, porušila by zákon. Cieľom náhradnej výsadby stromov je náhrada kyslíkového dlhu, ktorý výrubom stromov vzniká. Zákonom stanovená hodnota spoločenských drevín je spravidla niekoľkonásobne vyššia ako obcou nariadená náhradná výsadba.

Poslanec OZ Bc. Bánoczký uviedol, že sám je za ochranu životného prostredia a bolo by dobré robiť v tomto smere osvetu medzi obyvateľmi obce, treba ich zapojiť do diskusie. Vodozádržné opatrenia pomôžu odtoku dažďovej vody, s ktorou je v obci problém a výsadba stromov v obci pozitívne ovplyvní aj  klímu v lete. Postup obce Jelka v súvislosti s náhradnou výsadbou je obdobný ako v iných obciach.

K bodu č. 6 programu – Návrh termínov plánovaných zasadnutí obecného zastupiteľstva v Jelke na rok 2021.

Starosta obce navrhol nasledovné termíny plánovaných zasadnutí obecného zastupiteľstva: 09.03.2021 08.06.2021, 07.09.2021, 07.12.2021. Následne dal priestor poslancom OZ, aby sa k nim vyjadrili, prípadne predniesli iné návrhy termínov zasadnutí.

Prítomní poslanci OZ jednohlasne schválili nasledovné termíny zasadnutí OZ v roku 2021: 09.03.2021 08.06.2021, 07.09.2021, 07.12.2021.

K bodu č. 7 programu – Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2021

Vzhľadom na to, že hlavná kontrolórka obce Mgr. Mária Tomovičová sa zo zdravotných dôvodov nezúčastnila zasadnutia OZ, zaslala obci svoj plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2021 v listinnej podobe. Prednostka obecného úradu v Jelke oboznámila prítomných s obsahom tejto listiny, ktorý bol nasledovný:

„V súlade s § 18f  ods. 1) písm. b. zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. v platnom znení, predkladám obecnému zastupiteľstvu Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2021. Rozsah kontrolnej činnosti HK v zmysle predmetného zákona je zameraný na kontrolu zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom obce.

1. kontrola pokladničnej hotovosti v pokladni obce v zmysle § 29 zákona č. 431/2002 o účtovníctve v znení neskorších zmien a doplnkov

2. Kontrola vymáhania daňových a nedaňových pohľadávok

3. Vypracovanie stanoviska k záverečnému účtu obce  za rok 2020

4. Kontrola vynakladania finančných prostriedkov  na investičné akcie v obci. Kontrola dodržiavania zákona  č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení  neskorších predpisov.

5. Kontroly v zmysle § 18d, odsek 2, zákona  č. 369/1990 Zb. o obecnom  zriadení v znení neskorších predpisov

Kontrolnú činnosť budem vykonávať v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite v znení neskorších predpisov, zákona č. 583/2004 Z.z. O rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov a v zmysle platných interných smerníc. Predmet kontroly zvolím operatívne, podľa potreby a uváženia.“

Prítomní poslanci OZ jednohlasne schválili plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1. polrok 2021.

K bodu č. 8 programu – Úprava programového rozpočtu obce Jelka na rok 2020

Programový rozpočet obce Jelka na rok 2020 bol zverejnený. Nastala medzitým jedna zmena, ktorá vznikla tým, že bola obec úspešná v projekte rekonštrukcie sociálnych priestorov zdravotného strediska a bola nám poskytnutá dotácia vo výške 42 400,- €. Túto dotáciu sme museli preniesť do rozpočtu.

Prítomní poslanci OZ jednohlasne schválili úpravu rozpočtu miestnej samosprávy obce Jelka a jej rozpočtových organizácií ku dňu 31.12.2020 podľa skutočného stavu.

K bodu č. 9 programu – Návrh programového rozpočtu obce Jelka na roky 2021 – 2023

Návrh programového rozpočtu bol zverejnený na internete. Nastali tam zmeny, ktoré vznikli tým, že v 8. bode programu spomínaná dotácia bola poskytnutá už v roku 2020, zároveň došlo k zmene výdavkov na administratívu, a to tým, že v roku 2021 sa uskutoční sčítanie domov a bytov, čo je potrebné administratívne zabezpečiť.

Rozpočet bol predmetom zasadnutia komisie pre regionálny rozvoj a finančné hospodárstvo, ktoré sa uskutočnilo dňa 25.11.2020 a 02.12.2020.

Poslancec OZ Mgr. Hakszer, PhD. prezentoval závery komisie.

Komisia odporučila v závislosti od finančných možností obce v roku 2021: výstavbu a rekonštrukciu chodníkov, rekonštrukciu zastávok, vybudovanie kruhového objazdu pri hostinci „Samba“, vybudovanie priechodu pre chodcov na križovatke Školskej ulice a Novojelčanskej ulice a opatrenia pre zníženie rýchlosti pri vjazde do obce.

Komisia zobrala návrh rozpočtu na vedomie s nasledovnými odporúčaniami:

a) priechody pre chodcov (4 prechody v blízkosti ZŠ s dopravnými značkami a osvetlením), finančná komisia navrhovala, aby sa daný úsek riešil zónou so zníženou maximálnou rýchlosťou. Starosta obce vysvetlil, že to však vzhľadom na to, že ide o cestu 2. triedy nie je možné,

b) údržba a oprava ciest a chodníkov (zaplátanie výtlkov, nie úplná rekonštrukcia ciest), finančná komisia navrhovala, aby sa preferovala celková rekonštrukcia ciest a chodníkov. Starosta obce vysvetlil, že na rok 2021 už je  v návrhu rozpočtu vyčlenených 25 000€ na toto a vytvorená položka v investičných nákladoch v rámci podprogramu 7.3.1,

c) realizovať rekonšrukciu zastávok, starosta obce informoval, že rekonštrukciu plánuje obec zrealizovať v roku 2021 a sú na to vyčlenené finančné prostriedky v navrhovanom rozpočte na rok 2021,

d) plán vybudovania nového parkoviska pri MKS, komisia namietala na investovanie tak vysokej sumy do parkoviska iba kvôli niekoľkým kultúrnym akciám. Podľa jej názoru by sa peniaze dali využiť na skôr spomínanú rekonštrukciu ciest. Podľa starostu  je tento projekt tiež dôležitý z dôvodu bezpečnosti premávky na Školskej ulici počas kultúrnych akcií a zdôraznil, že všetko sa naraz v tak krátkom čase budovať nedá. Obec má svoje finančné limity a ako bolo spomenuté na súvislú rekonštrukciu ciest už sú vyčlenené finančné prostriedky.

e) komisia odporúča vynakladať na postupnú rekonštrukciu sakrálnych pamiatok v roku 2021 minimálne takú sumu, aká bola v roku 2020. Teda v sume 3 600,- €.

Poslanec OZ Kovács navrhol vyčleniť 10 000,- € alebo minimálne 5 000,- € na rekonštrukciu škôl.

Starosta obce uviedol, že obec neustále vynakladá potrebné finančné prostriedky na budovu základnej školy. V roku 2020 boli zrekonštruované vstupné cesty a parkoviská v areáli školy, bol postavený altánok, boli zrekonštruované toalety a množstvo iného . V roku 2021 neplánuje vynaložiť väčšie investície na rekonštrukciu škôl. Netvrdí, že škola si to nezaslúži, ale z 5 000,- eur sa veľká rekonštrukcia urobiť nedá a menšie výdavky môžu byť operatívne zaradené do úpravy rozpočtu v roku 2021.

Poslanec OZ Deák uviedol, že sa nebráni vyčleneniu 5 000,- € z rezervy na rekonštrukciu škôl, ale podľa jeho názoru, nie je nevyhnutné tieto peňažné prostriedky vyčleňovať. Skúsenosť má takú, že pokiaľ škola požiadala o mimoriadny príspevok napríklad na opravy, obec sa im vždy snažila vyjsť v ústrety, dá sa urobiť zmena rozpočtu aj počas roka a cielene.

Starosta obce a  prítomní poslanci OZ jednohlasne súhlasili s vyčlenením 5 000,- € z rezervy rozpočtu na rekonštrukciu škôl.

Hlavná kontrolórka obce Jelka, ako už bolo skôr uvedené, sa nezúčastnila zasadnutia OZ zo zdravotných dôvodov. Zaslala však svoje stanovisko k návrhu programového rozpočtu obce Jelka na rok 2021-2023 v písomnej podobe, ktoré bolo nasledovné:

„V zmysle § 18f, odsek 1, písmeno c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len v z.n.p.)a v súlade s § 9 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. predkladám odborné stanovisko k návrhu rozpočtu obce  Jelka na rok 2021, viacročného rozpočtu obce na roky 2022, 2023.

Východiskom pri spracovaní návrhu rozpočtu boli všeobecné záväzné právne predpisy a to:

a)zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

b)zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Návrh rozpočtu zohľadňuje aj ustanovenia zákonov:

a)č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady v z.n.p.,

b)č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.,

c)č.597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.,

A v neposlednom rade dodržiavanie všeobecne záväzných nariadení obce Jelka.

Pri zostavovaní návrhu rozpočtu na rok 2021 sa vychádzalo zo skutočnosti  roku  2020, z čerpania rozpočtu  príjmov a výdavkov k 30.9.2020 rozpočtovaných na rok  2020 z predpokladaných príjmoch, plánovaných výdavkov, z potrieb obce a jej rozpočtových organizácií .

Konštatujem, že predkladaný návrh rozpočtu na rok 2021 zabezpečuje financovanie základných funkcií samosprávy a preneseného výkonu štátnej správy za predpokladu dôsledného rešpektovania právnych predpisov a dodržiavania maximálnej hospodárnosti pri vynakladaní rozpočtovaných prostriedkov. Z vyššie uvedeného OZ  v Jelke bude schvaľovať návrh rozpočtu v takej štruktúre, ako bol predložený.

Na základe vyššie uvedených skutočností odporúčam Obecnému zastupiteľstvu  v Jelke  návrh rozpočtu obce na rok 2021 schváliť a návrh rozpočtu obce na roky 2022-2023 zobrať na vedomie.“

Prítomní poslanci OZ jednohlasne schválili programový rozpočet obce Jelka na rok 2021.

Všetci prítomní poslanci OZ zobrali na vedomie návrh programového rozpočtu obce Jelka na rok 2022-2013

K bodu č. 10 programu – Návrh všeobecne záväzného nariadenia obce Jelka č. 5/2020 o miestnych daniach

Starosta obce uviedol, že VZN o miestnych daniach bolo zverejnené na úradnej tabuli a internetovej stránke obce v zákonnej lehote.  Vo zverejnenom návrhu bol preklep v § 27 ods. 1, správna sadzba dane má byť 1,-€/osoba/prenocovanie, tak to ako to platilo v roku 2020.

Sadzba miestnych daní sa nezvyšuje, týmto VZN sa len rozširuje daň za užívanie verejného priestranstva o trvalé parkovanie vozidla mimo parkoviska alebo mimo miesta určeného v projektovej dokumentácii schválenej miestnym stavebným úradom na vjazd motorového vozidla na pozemok v súkromnom vlastníctve. Daň sa určuje vo výške 0,042€/m²/hodina, pričom 1 parkovacie miesto pre osobné vozidlo je minimálne 11 m². Na účely tohto VZN sa trvalým parkovaním rozumie každé parkovanie vozidla nad  6 hodín trvania.

Obyvatelia obce budú môcť naďalej neobmedzene parkovať na parkoviskách a pred svojimi bránkami. Umožnené bude takisto krátkodobé parkovanie pre návštevy mimo prv uvedených miest. Obec však chce predchádzať situáciám, kedy dochádza k trvalému parkovaniu vozidiel mimo miest na to určených. Takéto parkovanie vedie ku vzniku kolíznych dopravných situácií.

Poslanec OZ Ruman navrhol, aby v budúcnosti schvaľovanie VZN o miestnych daniach predchádzalo vypracovaniu rozpočtu a jeho pripomienkovaniu finančnou komisiou. Pôvodne chcel navrhnúť zmeny v § 9 VZN č. 5/2020, konkrétne v § 9 ods. 1 písm. e) by navrhoval 30 % zníženie daňovej povinnosti na pozemky, ktorých vlastníkmi sú FO staršie ako 70 rokov do výmery 50 árov, v § 9 ods. 2 písm. c) by navrhoval 100 % zníženie daňovej povinnosti na stavby vo vlastníctve osamelých FO s ťažkým zdravotným postihnutím, ktoré slúžia na ich bývanie a 65 % zníženie daňovej povinnosti na stavby vo vlastníctve občanov starších ako 70 rokov, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie. Tieto zmeny by si však vyžadovali prepracovanie rozpočtu, jeho prerokovanie príslušnou komisiou, a preto na týchto návrhoch netrvá. Starosta obce poďakoval za pripomienku a stotožňuje sa s určitými úľavami na miestnych daniach pre vybrané znevýhodnené skupiny občanov, ale vyžaduje si to najprv nejakú finančnú analýzu.

Prítomní poslanci OZ jednohlasne schválili VZN č. 5/2020 o miestnych daniach.

K bodu č. 11 programu – Návrh všeobecne záväzného nariadenia obce Jelka č. 6/2020 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd

Starosta obce uviedol, že VZN bolo zverejnené na úradnej tabuli a internetovej stránke obce v zákonnej lehote, povinnosť mať takéto VZN vyplýva zo zákona. Navrhol schváliť VZN vo zverejnenom znení.

Prítomní poslanci OZ jednohlasne schválili VZN č. 6/2020 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd.

K bodu č. 12 programu – Návrh všeobecne záväzného nariadenia obce Jelka č. 7/2020 o organizácii miestneho referenda v obci Jelka

Starosta obce uviedol, že VZN bolo zverejnené na úradnej tabuli a internetovej stránke obce v zákonnej lehote, povinnosť mať takéto VZN vyplýva zo zákona. Starosta navrhol schváliť VZN vo zverejnenom znení.

Prítomní poslanci OZ jednohlasne schválili VZN č. 7/2020 o organizácii miestneho referenda v obci Jelka.

K bodu č. 13 programu – Návrh všeobecne záväzného nariadenia obce Jelka č. 8/2020 o zneškodňovaní obsahu žúmp

Starosta obce uviedol, že VZN bolo zverejnené na úradnej tabuli a internetovej stránke obce v zákonnej lehote, povinnosť mať takéto VZN vyplýva zo zákona. Starosta navrhol schváliť VZN vo zverejnenom znení.

Prítomní poslanci OZ jednohlasne schválili VZN č. 8/2020 o zneškodňovaní obsahu žúmp.

K bodu č. 14 programu – Návrh všeobecne záväzného nariadenia obce Jelka č. 9/2020 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území obce Jelka

Starosta obce uviedol, že VZN bolo zverejnené na úradnej tabuli a internetovej stránke obce v zákonnej lehote, povinnosť mať takéto VZN vyplýva zo zákona. Oproti zverejnenej verzii boli vykonané nasledovné úpravy:

-doplnené pojmy: zberné miesto, obal, neobalový výrobok,

-doplnená hierarchia odpadového hospodárstva,

-doplnené prevádzkovanie zberného miesta,

-doplnené nakladanie s odpadom z obalov a odpadom z neobalových výrobkov,

-doplnený systém nakladania, spôsobu zberu a prepravy odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok,

-upravené ustanovenia týkajúce sa nakladania s pneumatikami.

Prv uvedené zmeny bolo potrebné urobiť, aby VZN zodpovedalo zákonnej úprave, ktorá bude účinná po 31.12.2020.

Prítomní poslanci OZ jednohlasne schválili VZN č. 9/2020 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území obce Jelka s prv uvedenými zmenami.

K bodu č. 15 programu – Návrh všeobecne záväzného nariadenia obce Jelka č. 10/2020 o poplatku za odvoz komunálneho odpadu na území obce Jelka

Starosta obce uviedol, že VZN bolo zverejnené na úradnej tabuli a internetovej stránke obce v zákonnej lehote, povinnosť mať takéto VZN vyplýva zo zákona.

V roku 2020 bolo v jednom VZN upravené nakladanie s odpadom a poplatky za odvoz odpadu, čo nie je v súlade so zákonom a odbornou praxou. Z uvedeného dôvodu navrhuje osobitné VZN, v ktorom sú upravené poplatky za odvoz komunálneho odpadu. Poplatky za odvoz komunálneho odpadu sa týmto VZN zvyšovať nebudú.

Oproti zverejnenému návrhu sa z dôvodu určitosti právnej úpravy upravuje § 4 ods. 5 písm. b) VZN č. 10/2020 nasledovne: „Sadzba poplatku sa stanovuje nasledovne, právnická a fyzická osoba podnikateľ, 0,78 €/l odpadu pre nádobu 110 litrov, 1100 litrov a 26 vývozov za rok.

V súvislosti s poplatkami za odvoz komunálneho odpadu starosta uviedol,  prax je taká, že nové skládky odpadov sa neotvárajú, staré sa zatvárajú, vláda má ambíciu riešiť problematiku odpadov jeho spaľovaním, spaľovní na Slovensku je však málo a bude trvať niekoľko rokov, kým sa vybudujú nové. Z uvedeného dôvodu zberné spoločnosti radikálne zvyšujú svoje ceny za zber odpadu. Zazmluvnená zberná spoločnosť (AVE SK) oznámila obci zmenu cenníka za svoje služby, pričom cena za uloženie komunálneho odpadu na skládku sa na rok 2021 zvyšuje o cca 70%. Starosta obce uviedol, že vďaka efektivite v odpadovom hospodárstve obec aj napriek tomuto zvýšeniu cien nezvýši poplatok za odvoz komunálneho odpadu občanom a vykryje toto zvýšenie z vlastných prostriedkov.

Obyvatelia obce Jelka v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi dôslednejšie separujú odpad, na zberné miesto majú prístup len obyvatelia, ktorí majú zaplatený poplatok za odvoz odpadu, znížil sa objem odpadu na zbernom dvore (v roku 2018 cca 860 t, v roku 2020 cca 140 t), výber poplatkov za odvoz komunálneho odpadu za zefektívnil (z cca 1200 domácností v roku 2018 na cca 1600 domácností v roku 2020), obec vedie priestupkové konania a pokutuje osoby, ktoré ukladajú odpad na iné miesto ako na zberné miesto za cintorínom.

V dôsledku týchto opatrení obec nebude navrhovaným VZN zvyšovať poplatky za odvoz komunálneho odpadu.

Prítomní poslanci OZ jednohlasne schválili VZN č. 10/2020 o poplatku za odvoz komunálneho odpadu na území obce Jelka s prv uvedenými zmenami.

K bodu č. 16 programu – Návrh všeobecne záväzného nariadenia obce Jelka č. 11/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka základnej školy

Starosta obce uviedol, že VZN bolo zverejnené na úradnej tabuli a internetovej stránke obce v zákonnej lehote, povinnosť mať takéto VZN vyplýva zo zákona.

Prítomní poslanci OZ jednohlasne schválili VZN č. 11/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka základnej školy.

K bodu č. 17 programu – Prerokovanie zvýšenia platu starostu obce

Poslanec OZ Mgr. Deák navrhol navýšenie platu starostu obce o ďalších 20 %, t. j. spolu by navýšenie predstavovalo 60 % oproti základnému platu starostu vyplývajúceho zo zák. č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších právnych predpisov.

K návrhu poslanca OZ Mgr. Deáka sa pripojil aj poslanec OZ Ing. Ruman.

Prítomný poslanci OZ jednohlasne schválili navýšenie platu starostu o ďalších 20 %.

K bodu č. 18 programu – Rôzne

A: Žiadosť Tibora Riga, rod. Rigo nar. 27.10.1958 a Jarmily Rigovej, rod. Danišovej, nar. 20.07.1959, obaja trvale bytom Hlboká 297/21, 925 23 Jelka, o kúpu novovytvoreného pozemku parc. reg. „C“ KN, parc. č. 824/6, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 66 m², k. ú Jelka, obce Jelka

Starosta obce oznámil prítomným, že obci bola doručená žiadosť Tibora Riga, rod. Rigo nar. 27.10.1958 a Jarmily Rigovej, rod. Danišovej, nar. 20.07.1959, obaja trvale bytom Hlboká 297/21, 925 23 Jelka, o kúpu novovytvoreného pozemku parc. reg. „C“ KN, parc. č. 824/6, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 66 m², k. ú Jelka, obce Jelka, ktorý pozemok bol vytvorený geometrickým plánom č. 94/2020 na oddelenie pozemkov p. č. 824/6, 833/7 a 833/8, vyhotoveným: GEOMAT – Karol Janda, Vajanského 873/9, 924 01 Galanta, IČO: 323 525 22, dňa 08.09.2020, autorizačne overeným Ing. Jaroslavom Dičérom, autorizovaným geodetom a kartografom dňa 09.09.2020 a úradne overeným Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom dňa 22.09.2020, č. 1146/2020, a ktorý pozemok bol oddelený z pozemku parc. reg. “C” KN,parc. č. 824 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1073 m², k. ú. Jelka, obce Jelka, evidovanýmOkresným úradom Galanta, katastrálnym odboromna LV č. 1301 (ďalej len „novovytvorený pozemok“), a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že Kupujúci ako bezpodieloví spoluvlastníci susednej nehnuteľnosti – pozemku parc. reg. „C“, parc. č. 833/2 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 315 m², k. ú. Jelka, obce Jelka, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 516 (ďalej len „susedná nehnuteľnosť“), majú záujem o pripojenie, scelenie a udržiavanie novovytvoreného pozemku v bezprostrednom susedstve s nehnuteľnosťami vo svojom vlastníctve. Kupujúci novovytvorený pozemok dlhodobo užívajú a zveľaďujú. Predajom novovytvorenej nehnuteľnosti dôjde k usporiadaniu majetkovoprávnych vzťahov k pozemku, ktorý tvorí súčasť areálu vo vlastníctve žiadateľov. Novovytvorený pozemok je pre predávajúceho vzhľadom na jeho veľkosť, umiestnenie a charakter účelne nevyužiteľný.

Vychádzajúc zo znaleckého posudku č. 23/2020 vyhotoveného znalkyňou Ing. Tünde Panyikovou, znalkyňou v odbore stavebníctvo, so sídlom Matúškovo 767, 925 01 Matúškovo, ev. č. znalca: 914248, je kúpna cena novovytvoreného pozemku vo výške 800,- € (12,05 € / 1m², 795,30 € / 66m², zaokrúhlene 800,- € / 66 m ²).

Starosta obce zároveň navrhol, aby žiadateľ uhradil náklady spojené s povolením vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností (správny poplatok). Poslancom bol predložený návrh kúpnej zmluvy.

Prítomní poslanci OZ jednohlasne schválili vyššie uvedenú žiadosť za vyššie navrhovaných podmienok. Prítomní poslanci OZ jednohlasne schválili znenie kúpnej zmluvy.

B: Žiadosť Vladimíra Krajčoviča, trvale bytom Veľká 1270/69, 925 23 Jelka, doručenú listom č. OcÚJE-1695/2020 zo dňa 13.11.2020 o vyjadrenie k investičnému zámeru na pozemku parc. reg. „E“ KN, parc. č. 128/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 22100, k. ú. Nová Jelka, obce Jelka, evidovaný Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 1684

Starosta obce informoval prítomných, že obci bola doručená Žiadosť Vladimíra Krajčoviča, trvale bytom Veľká 1270/69, 925 23 Jelka, doručenú listom č. OcÚJE-1695/2020 zo dňa 13.11.2020 o vyjadrenie k investičnému zámeru na pozemku parc. reg. „E“ KN, parc. č. 128/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 22100, k. ú. Nová Jelka, obce Jelka, evidovaný Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 1684 (ďalej len „obecný pozemok“), za účelom vybudovania 1 kV káblového rozvodu, a to z dôvodu zabezpečenia dodávky elektrickej energie pre výstavbu rodinných domov na parc. reg. „C“ KN, parc. č. 131/1, záhrada o výmere 2211 m², parc. reg. „C“ KN, parc. č.131/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 597 m ² a parc. reg. „C“ KN, parc. č. 131/3 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 123 m²,všetko k. ú. Nová Jelka, obce Jelka, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 33.

Prílohou žiadosti bol situačný výkres plánovanej trasy 1 kV káblového rozvodu.

Starosta obce navrhol, aby 1kV káblový rozvod uložený v rovnakom koridore, ako je uložená existujúca sieť a podmienkou uloženia 1kV káblového rozvodu bola realizácia prác podvrtom, riadnym vrtom alebo podkopom.

Starosta obce navrhol na obecnom pozemku sa zriadiť vecné bremeno.

Starosta obce zároveň uviedol, že investičný zámer na výstavbu rodinných domov na parc. reg. „C“ KN, parc. č. 131/1, záhrada o výmere 2211 m², parc. reg. „C“ KN, parc. č.131/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 597 m ² a parc. reg. „C“ KN, parc. č. 131/3 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 123 m²,všetko k. ú. Nová Jelka, obce Jelka, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 33 bol predmetom rokovania zasadnutia OZ dňa 13.06.2019, kedy bol schválený. P. Krajčovič žiada iba o povolenie na uloženie 1kV káblového rozvodu na obecný pozemok, cez ktorý plánuje napojiť budúce stavby  na pozemkoch na parc. reg. „C“ KN, parc. č. 131/1, záhrada o výmere 2211 m², parc. reg. „C“ KN, parc. č.131/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 597 m ² a parc. reg. „C“ KN, parc. č. 131/3 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 123 m²,všetko k. ú. Nová Jelka, obce Jelka, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 33 k elektrickému zdroju.

Za vyššie uvedenú žiadosť hlasovalo 8 poslancov, jeden poslanec sa zdržal hlasovania.

K bodu č. 19 programu – Diskusia

V rámci diskusie vystúpil starosta obce a oznámil prítomným, že pozemky za obecným úradom, ktorých kúpu schválilo obecné zastupiteľstvo dňa  18.09.2020 boli katastrom prepísané na obec.

V rámci diskusie vystúpil poslanec OZ Kovács, ktorý apeloval na starostu, aby doriešil priestory pre dôchodcov. V reakcii na uvedené starosta obce uviedol, že svadobná sieň na 2. poschodí podnikateľského inkubátora je v štádiu riešenia, priestor bol zameraný, budú ušité záclony na mieru, aby priestor vyzeral slávnostnejšie. Po presune svadobných obradov z kultúrneho domu do podnikateľského inkubátora budú môcť priestory v kultúrnom dôchodcovia používať vo väčšom rozsahu, ako je tomu teraz. Obec zároveň plánuje vybudovať komunitné centrum, ktorého priestory budú môcť využívať aj dôchodcovia.

V rámci diskusie vystúpil poslanec OZ Bc. Bánoczký, ktorý sa informoval ohľadne zámerov so stavbou na Kostolnej ulici č. 682/3, Jelka, ktorá stavba patrí obci. Starosta obce navrhol, aby sa táto záležitosť riešila na pracovnej porade poslancov, v prvom rade bude treba spraviť rozhodnutie o tom, na čo sa táto stavba má využívať. Či to bude rekonštruované a dané do prenájmu alebo sa to dá do pôvodného stavu a bude tam historická expozícia.

V rámci diskusie vystúpila Blanka Kovácsová, obyvateľka obce Jelka, ktorá sa chcela informovať, prečo neplatia predpisy pre všetkých rovnako, prečo sa pýtajú niekoho, kto maľuje plot, či má na to povolenie zo stavebného úradu, z akého dôvodu pýta stavebný úrad projekt, keď chce niekto postaviť len altánok a z akého dôvodu žiada obec tak vysoké poplatky za výrub stromov. Nové vedenie je tu dva roky, za dva roky sa nič nezmenilo. Ľudia len platia, ale nič nedostanú na oplátku.

Na otázky p. Kovácsovej reagoval p. starosta. Čo sa týka maľovania plotu, išlo o nedorozumenie, tie dve osoby si to vzájomne vydiskutovali, odvtedy sa viackrát stretli a nie je medzi nimi konflikt. Čo sa týka žiadosti o projekt na altánok, z vyjadrenia p. Kovácsovej nie je zrejmé o aké konkrétne stavebné konanie / ohlásenie išlo, ak by to bolo viac konkretizované, vedel by sa obšírnejšie vyjadriť, ale predpokladá, že ak to žiadal stavebný úrad, tak postupoval v zmysle zákona a odbornej praxe. Vo vzťahu k poplatkom za výrub stromov p. starosta opakovane uviedol, že žiadateľ je povinný zaplatiť správny poplatok pri podaní žiadosti (10,-€). Následne je vydaný súhlas na výrub, v ktorom je uložená povinnosť náhradnej výsadby alebo finančná náhrada do výšky spoločenskej hodnoty dreviny. Obec je orgánom ochrany drevín a je povinná  uložiť povinnosť náhradnej výsadby alebo povinnosť finančnej náhrady do výšky spoločenskej hodnoty dreviny. Vždy sa zohľadňuje kyslíkový dlh, ktorý výrubom stromu / stromov vznikne. Obec doteraz uložila vždy povinnosť náhradnej výsadby. Obec zároveň ponúkla svojim obyvateľom nezištnú pomoc s náhradnou výsadbou za poplatok 80 €/strom (šlachtený, kultivár, špeciálny parkový uspôsobený podmienkam v obci, ktorý zahŕňa náklady na dopravu, strom, oporné koly a následnú trojročnú starostlivosť o dreviny. Nikoho však nenúti zaplatiť poplatok 80 €/strom, ak má obyvateľ záujem, môže náhradnú výsadbu zrealizovať svojimi silami a na vlastné náklady za podmienok ustanovených v rozhodnutí, ktorým bol vyslovený súhlas s výrubom stromov, t. j. za podmienky, že pôjde o druhy stromov uvedených v rozhodnutí a ich zasadenie na verených priestranstvách obce v súlade s usmerneniami obce. Zaužívaný postup z minulosti nie je možné aplikovať, obzvlášť po kontrole obce okresnou prokuratúrou, ktorá prebehla v roku 2019.

Čo sa týka námietky, že za dva roky sa nič nezmenilo, s tým si p. starosta dovolil dôrazne nesúhlasiť. Obec sa zapojila do mnohých projektov a vo väčšine bola úspešná. Nie raz sa stalo, že starostovia iných obcí prichádzajú konzultovať, ako zvýšiť úspešnosť v projektoch.

Následne starosta zrýchlene vymenoval čo sa za dva roky, koľko je vo funkcii starostu podarilo obci zrealizovať:

-futbalové ihrisko: rekonštrukcia hygienických zariadení a šatní, vybudovanie klubovne, vybudovanie osvetlenia na spodnom ihrisku, vybudovanie závlahového systému na spodnom ihrisku, výmena vodného čerpadla s komplexným systémom,

-školy: rekonštrukcia a zväčšenie parkoviska pre rodičov, rekonštrukcia vstupov do škôl a úprava parkoviska pre učiteľov, výmena linoleí v triedach a rekonštrukcia veľkej časti toaliet,

-cesty: svojpomocná a efektívna oprava všetkých výtlkov, asfaltovanie – Hlbokej ulice a ulice pri novojelčanskom cintoríne, oprava cesty na mlyn, spomaľovače, dopravné značenie, verejné osvetlenie na Slanej doline a iných miestach

-byty: rekonštrukcia obecného bytového domu na Hlavnej ulici, kde boli vytvorené 3 sociálne  byty, ktoré sú už v prenájme,

-bezpečnosť: založenie poriadkovej služby a pultu centrálnej ochrany v počte 16 ľudí, rozšírenie kamerového systému min. o 10 kamier,

-odpadové hospodárstvo: zmena odpadového hospodárstva, odpadové hospodárstvo sa vďaka zavedeným opatreniam dostalo zo straty do vyrovnaného rozpočtu, v roku 2018 bolo na zbernom mieste uložených cca 860 t odpadu, v roku 2020 cca 140 t odpadu, zefektívnil sa výber poplatkov za odvoz odpadu, z cca 1200 domácností na cca 1600 domácností, bol vyčistený extravilán obce od nelegálnych skládok, robia sa opatrenia proti tvorbe čiernych skládok odpadu, obec Jelka patrí medzi najčistejšie v okolí,

-budova obecného úradu: prebehla kompletná rekonštrukcia obecného úradu, zateplenie, výmena okien, elektrických rozvodov, vykurovacieho systému (vrátane tepelného čerpadla) podláh, bolo zakúpený nábytok do 4 kancelárií, zasadacej miestnosti, chodby a plánuje sa postupná výmena nábytku aj v ostatných kanceláriách,

-vozidlá: zakúpenie 3 motorových vozidiel pre poriadkovú službu (2 x škoda yeti, 1 x škoda fabia), nákup komunálneho vozidla (traktor, zametač, cisterna na polievanie, nakladač), nákup špeciálneho nákladného vozidla s reťazovým kontajnerom s hydraulickou rukou a plošinou, nákup veľkokapacitnej kosačky

-verejná zeleň: bolo vysadených cca 600 stromov (kultiváry, špeciálne parkové, šlachtené)

-bola dokončená rekonštrukcia mlynu,

-mlyn a podnikateľský inkubátor sa vďaka zavedeným opatreniam dostal zo záporných čísiel do kladných čísiel a mnoho iného.

V roku 2021 je v pláne:

-začať s výstavbou komunitného centra (plánovaný začiatok – 1. štvrťrok 2021, plánované ukončenie prác – 1. štvrťrok 2022)

-nové dopravné značenie a priechody pre chodcov pri škole (1. štvrťrok 2021)

-nové autobusové zastávky (do leta 2021)

-rekonštrukcia požiarnej zbrojnice (do leta 2021)

-rekonštrukcia čakární v zdravotnom stredisku (1. štvrťrok 2021)

-vybudovanie parku za podnikateľským inkubátorom.

K bodu č. 20 programu – Návrh uznesení

Návrhová komisia prečítala návrh uznesení.

K bodu č. 21 programu – Záver

Keďže neboli vznesené iné pripomienky a námety po prerokovaní všetkých bodov programu starosta  obce poďakoval poslancom OZ a ostatným zúčastneným osobám za účasť a ukončil zasadnutie OZ.

                                                                                                                      Ing. Gabriel Kiš

                                                                                                                        starosta obce

Overovatelia zápisnice:          Mgr. Richard Hakszer, PhD.

                                            Štefan Bohony

Prednostka:                           Msc. Melinda Németh

Zapisovateľka:                       Mgr. Gabriela Horváthová

Zasadnutie obecného zastupiteľstva prebiehalo od 18:00 hod. do 22:00 hod.

Uznesenia z 4. plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva v Jelke zo dňa 10.12.2020

Obecné zastupiteľstvo obce Jelka

Hlasovanie: Mgr. Bánoczký, M., Bohony, Š., Budai, I., Mgr. Deák, Z., Mgr. Hakszer, R.,PhD., Kovács, J., Molnár, F., Ing. Ruman, T., Török, P.

Uznesením  č. 48.,/2020/OZ-4:

schvaľuje

Návrh termínov plánovaných zasadnutí obecného zastupiteľstva obce Jelka na rok 2021: 09.03.2021, 08.06.2021, 07.09.2021, 07.12.2021.

Hlasovalo: 9                            Za: 9                            Proti: 0                        Zdržal sa:0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 49.,/2020/OZ-4:

schvaľuje

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1. polrok 2021.

Hlasovalo: 9                            Za: 9                            Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 50.,/2020/OZ-4:

schvaľuje

Úprava rozpočtu miestnej samosprávy obce Jelka a jej rozpočtových organizácií ku dňu 31.12.2020 podľa skutočného účtovného stavu.

Hlasovalo: 9                            Za: 9                            Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 51.,/2020/OZ-4:

a)      schvaľuje       Programový rozpočet obce Jelka na rok 2021.

Hlasovalo: 9                            Za: 9                            Proti:0                         Zdržal sa:0

b)     berie na vedomie

Návrh programového rozpočtu obce Jelka na rok 2022-2023.

Hlasovalo: 9                            Za: 9                            Proti: 0                        Zdržal sa: 0

c)     berie na vedomie

Stanovisko hlavného kontrolóra k Návrhu programového rozpočtu obce Jelka na rok 2021- 2023

Hlasovalo: 9                            Za: 9                            Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 52.,/2020/OZ-4:

schvaľuje

Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelka č. 5/2020 o miestnych daniach

Hlasovalo: 9                            Za: 9                            Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 53.,/2020/OZ-4:

schvaľuje

Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelka č. 6/2020 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd.

Hlasovalo: 9                            Za: 9                            Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 54.,/2020/OZ-4:

schvaľuje

Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelka č. 7/2020 o organizácii miestneho referenda v obci Jelka

Hlasovalo: 9                            Za: 9                            Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 55.,/2020/OZ-4:

schvaľuje

Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelka č. 8/2020 o zneškodňovaní obsahu žúmp.

Hlasovalo: 9                            Za: 9                            Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 56.,/2020/OZ-4:

schvaľuje

Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelka č. 9/2020 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území obce Jelka.

Hlasovalo: 9                            Za: 9                            Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 57.,/2020/OZ-4:

schvaľuje

Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelka č. 10/2020 o poplatku za odvoz komunálneho odpadu na území obce Jelka.

Hlasovalo: 9                            Za: 9                            Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 58.,/2020/OZ-4:

schvaľuje

Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelka č. 11/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka základnej školy.

Hlasovalo: 9                            Za: 9                            Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 59.,/2020/OZ-4:

schvaľuje

Obecné zastupiteľstvo v Jelke určuje v súlade so zákonom č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí  a primátorov miest v znení neskorších predpisov plat starostu, a to ako súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci rok a zákonom určeného násobku podľa počtu obyvateľov (ďalej starosta obce podľa § 4 ods. 1) a jeho navýšenie o 60 %  s účinnosťou od 11.12.2020.

Hlasovalo: 9                            Za: 9                            Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 60.,/2020/OZ-4:

schvaľuje

Žiadosť Tibora Riga, rod. Rigo nar. 27.10.1958 a Jarmily Rigovej, rod. Danišovej, nar. 20.07.1959, obaja trvale bytom Hlboká 297/21, 925 23 Jelka, o kúpu novovytvoreného pozemku parc. reg. „C“ KN, parc. č. 824/6, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 66 m², k. ú Jelka, obce Jelka, ktorý pozemok bol vytvorený geometrickým plánom č. 94/2020na oddelenie pozemkov p. č. 824/6, 833/7 a 833/8, vyhotoveným: GEOMAT – Karol Janda, Vajanského 873/9, 924 01 Galanta, IČO: 323 525 22, dňa 08.09.2020, autorizačne overeným Ing. Jaroslavom Dičérom, autorizovaným geodetom a kartografom dňa 09.09.2020 a úradne overeným Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom dňa 22.09.2020, č. 1146/2020, a ktorý pozemok bol oddelený z pozemku parc. reg. “C” KN,parc. č. 824 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1073 m², k. ú. Jelka, obce Jelka, evidovanýmOkresným úradom Galanta, katastrálnym odboromna LV č. 1301(ďalej len „novovytvorený pozemok“), a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že Kupujúci ako bezpodieloví spoluvlastníci susednej nehnuteľnosti – pozemku parc. reg. „C“, parc. č. 833/2 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 315 m², k. ú. Jelka, obce Jelka, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 516 (ďalej len „susedná nehnuteľnosť“), majú záujem o pripojenie, scelenie a udržiavanie novovytvoreného pozemku v bezprostrednom susedstve s nehnuteľnosťami vo svojom vlastníctve. Kupujúci novovytvorený pozemok dlhodobo užívajú a zveľaďujú. Predajom novovytvorenej nehnuteľnosti dôjde k usporiadaniu majetkovoprávnych vzťahov k pozemku, ktorý tvorí súčasť areálu vo vlastníctve žiadateľov. Novovytvorený pozemok je pre predávajúceho vzhľadom na jeho veľkosť, umiestnenie a charakter účelne nevyužiteľný.

Vychádzajúc zo znaleckého posudku č. 23/2020 vyhotoveného znalkyňou Ing. Tünde Panyikovou, znalkyňou v odbore stavebníctvo, so sídlom Matúškovo 767, 925 01 Matúškovo, ev. č. znalca: 914248,je kúpna cena novovytvoreného pozemku vo výške 800,- € (12,05 € / 1m², 795,30 € / 66m², zaokrúhlene 800,- € / 66 m ²).

Žiadateľ uhradí všetky náklady spojené s povolením vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh kúpnej zmluvy.

Hlasovalo: 9                            Za: 9                            Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené 3/5 väčšinou všetkých poslancov a podpísané starostom obce.

Uznesením  č. 61,/2020/OZ-4:

schvaľuje

Žiadosť Vladimíra Krajčoviča, trvale bytom Veľká 1270/69, 925 23 Jelka, doručenú listom č. OcÚJE-1695/2020 zo dňa 13.11.2020 o vyjadrenie k investičnému zámeru na pozemku parc. reg. „E“ KN, parc. č. 128/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 22100, k. ú. Nová Jelka, obce Jelka, evidovaný Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 1684 (ďalej len „obecný pozemok“), za účelom vybudovania 1 kV káblového rozvodu, a to z dôvodu zabezpečenia dodávky elektrickej energie pre výstavbu rodinných domov na parc. reg. „C“ KN, parc. č. 131/1, záhrada o výmere 2211 m², parc. reg. „C“ KN, parc. č.131/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 597 m ² a parc. reg. „C“ KN, parc. č. 131/3 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 123 m²,všetko k. ú. Nová Jelka, obce Jelka, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 33.

Prílohou žiadosti je situačný výkres plánovanej trasy 1 kV káblového rozvodu

Žiadateľ má právo uložiť 1kV káblový rozvod v rovnakom koridore ako je uložená existujúca sieť. Podmienkou uloženia 1kV káblového rozvodu je realizácia prác podvrtom, riadnym vrtom alebo podkopom.

Na obecnom pozemku sa zriaďuje vecné bremeno.

Hlasovalo: 9                            Za: 8                            Proti: 0                        Zdržal sa: 1

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

V Jelke dňa 16.12.2020

Ing. Gabriel Kiš

                                                                                                                        starosta obce

Mellékletek

Leírás

Prítomní:

Starosta obce:             Ing. Gabriel Kiš

Členovia OZ:              Mgr. Bánoczký, M., Bohony, Š., Mgr. Deák, Z., Mgr. Hakszer, R. PhD., Kovács, J., Mgr. Laurič, I., Mgr. Letušeková, D., Molnár, F., Ing. Ruman, T., Török, P.

Ďalší prítomní:            Melinda Németh MSc. – prednostka Obecného úradu v Jelke

                                    Mgr. Mária Tomovičová – hlavná kontrolórka obce Jelka

                                    Mgr. Gabriela Horváthová – zapisovateľka

Verejnosť:                  

K bodu č. 1 programu – Zahájenie zasadnutia

Zasadnutie obecného (ďalej aj „OZ“) zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Ing. Gabriel Kiš, ktorý  privítal prítomné osoby na 3. neplánovanom zasadnutí OZ v Jelke a skonštatoval, že je prítomných 10 poslancov OZ, OZ je uznášaniaschopné vo všetkých bodoch rokovania. Neprítomný poslanec OZ p. Budai svoju neprítomnosť na 3. neplánovanom zasadnutí OZ v Jelke ospravedlnil.

K bodu č. 2. programu – Schválenie programu zasadnutia

Starosta obce oboznámil poslancov OZ s programom zasadnutia, ktorý bol nasledovný:

1. Zahájenie

2. Schválenie programu zasadnutia

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie

4. Kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia

5. Interpelácia

6. Správa nezávislého audítora pre štatutárny orgán a obecné zastupiteľstvo obce Jelka

7. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Jelka č. 3/2020 o schvaľovaní prevádzky a prevádzkového času a o usmerňovaní obchodnej a podnikateľskej činnosti na území obce Jelka

8. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Jelka č. 4/2020 o prevádzkovom poriadku pohrebísk na území obce Jelka

9. Rôzne

10. Diskusia

11. Návrh uznesení

12. Záver

Starosta obce dal hlasovať o vyššie uvedenom programe zasadnutia OZ. Poslanci OZ program jednohlasne schválili.

Následne starosta obce vyzval poslancov OZ, aby uviedli, či majú nejaké pripomienky alebo návrhy na doplnenie programu zasadnutia. Poslanci OZ nemali pripomienky ani návrhy na doplnenie programu OZ.

K bodu č. 3 programu – Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie

Starosta obce určil za zapisovateľku 3. neplánovaného zasadnutia OZ obce Jelka zo dňa 27.10.2020 Mgr. Gabrielu Horváthovú. Za overovateľov zápisnice zasadnutia OZ starosta obce určil poslancov OZ: Ruman, T., Török, P..

Prítomní poslanci OZ jednohlasne schválili za overovateľov zápisnice 3. neplánovaného zasadnutia OZ poslancov: Ruman, T., Török, P..

Starosta obce za návrhovú komisiu 3. neplánovaného zasadnutia OZ za rok 2020 navrhol zvoliť nasledovných poslancov OZ: Mgr. Letušeková, D., Mgr. Bánoczký, M..

Prítomní poslanci OZ jednohlasne schválili návrhovú komisiu OZ vo vyššie uvedenom zložení.

K bodu č. 4 programu – Kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia

Starosta obce Jelka oboznámil osoby zúčastnené na zasadnutí OZ, ako v akom štádiu je výkon uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ:

a) uznesenie č. 28.,/2020/OZ-3 – VZN obce Jelka č. 1/2020 bolo zverejnené na webovom sídle obce Jelka, ako aj na úradnej tabuli obce Jelka. Predmetné VZN nadobudlo účinnosť dňa 13.10.2020,

b) uznesenie č. 29.,/2020/OZ-3 – VZN obce Jelka č. 2/2020 bolo zverejnené na webovom sídle obce Jelka, ako aj na úradnej tabuli obce Jelka. Predmetné VZN nadobudlo účinnosť dňa 13.10.2020,

c) uznesenie č. 30.,/2020/OZ-3 – Požiarny poriadok obce Jelka bol zverejnený na webovom sídle obce Jelka, ako aj na úradnej tabuli obce Jelka, podrobnosti sú v štádiu riešenia,

d) uznesenie č. 31.,/2020/OZ-3 –  kúpna zmluva bola podpísaná oboma zmluvnými stranami, kúpna cena bola kupujúcim zaplatená, bol podaný návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností, aktuálne sa čaká na vydanie rozhodnutia o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností,

e) uznesenie č. 32.,/2020/OZ-3 a č. 33.,/2020/OZ-3 – kúpna zmluva bola podpísaná všetkými zmluvnými stranami, obec zaslala každému predávajúcemu kúpnu cenu v pomere priamo úmernému výške ich spoluvlastníckeho podielu, bol podaný návrh na vklad, aktuálne sa čaká na vydanie rozhodnutia o povolení vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností,

f) uznesenie č. 33.,/2020/OZ-3 – Jozef Kovács, trvale bytom 1113/5, 925 23 Jelka dňa 01.10.2020 podal na miestny stavebný úrad žiadosť o povolenie zmeny v užívaní stavby: sociálno – hygienické zariadenie so súp. č. 1237 v obci Jelka na ubytovňu,

g) uznesenie č. 34.,/2020/OZ-3 – vstup do členskej základne je v štádiu riešenia, obec nebude za rok 2020 platiť členský príspevok, až od nasledujúceho kalendárneho roka,

h) uznesenie č. 35.,/2020/OZ-3 – schválený finančný príspevok bol použitý na kúpu infražiaričov v  sume 880,- eur, približne 100,- eur z príspevku bolo použitých na zabezpečenie potrebných technických správ. Tohto času je mimoriadny príspevok viac – menej vyčerpaný,

i) 36.,/2020/OZ-3 – obec zakúpila priehľadné pokladničky, do ktorých je možné prispieť dobrovoľným príspevkom, tieto náležite označila, jedna pokladnička je trvale umiestnená na obecnom úrade a v kultúrnom dome, poslanci OZ a starosta obce majú možnosť počas víkendov uskutočňovať zbierku na verejných priestranstvách, zároveň bola zbierka propagovaná cez web obce Jelka a cez facebookovú skupinu obce Jelka. V dôsledku opatrení súvisiacimi s ochorením COVID – 19 je realizácia tejto zbierky značne obmedzená. Z uvedeného dôvodu starosta obce navrhuje túto dobrovoľnú zbierku predĺžiť do konca roka.

K bodu č. 5 programu – Interpelácia

Možnosť interpelácie nikto z prítomných poslancov nevyužil.

K bodu č. 6 programu – Správa nezávislého audítora pre štatutárny orgán a obecné zastupiteľstvo obce Jelka

Pred zahájením zasadnutia OZ bola poslancom OZ predložená správa nezávislého audítora v písomnej podobe. Starosta obce dal slovo hlavnej kontrolórke obce, aby táto oboznámila prítomných s obsahom predmetnej správy. Hlavná kontrolórka obce prečítala správu nezávislého audítora, zdôraznila, že audítor v závere tejto správy uviedol, že obec Jelka konala v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách.

Prítomní poslanci OZ správu nezávislého audítora zobrali na vedomie.

K bodu č. 7 programu – Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Jelka č. 3/2020 o schvaľovaní prevádzky a prevádzkového času a o usmerňovaní obchodnej a podnikateľskej činnosti na území obce Jelka

Starosta obce uviedol, že obec Jelka aktuálne nemá platné a účinné VZN, ktoré by regulovalo otváracie hodiny v prevádzkach právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov na území obce Jelka. V iných obciach sú takéto VZN bežne prijímané. Týmto VZN sa stanovia tzv. „mantinely“ pre otváracie hodiny jednotlivých prevádzok, t. j. tieto prevádzky si budú môcť zvoliť otváracie hodiny v rozmedzí od 06:00 hod. do 22:00 hod.. Ak si to bude vyžadovať verejný záujem ako aj oprávnené požiadavky jednotlivých subjektov, starosta obce bude oprávnený po odsúhlasení poslancami OZ upraviť otváracie hodiny odlišne od prv uvedeného rozmedzia. Prevádzky zároveň budú môcť požiadať o jednorazové predĺženie času predaja a prevádzkového času, ako aj o jednorazové povolenie spoločenskej či inej akcie. Výnimky budú predstavovať akcie organizované obcou Jelka alebo pod záštitou obce Jelka, akcie konajúce sa 31. decembra a akcie, ktoré budú organizované v prevádzkach mimo obytného územia obce Jelka, ktoré majú povolenú dlhšiu prevádzkovú dobu. Akcie vo fašiangovom období a hodová zábava by podľa názoru starostu obce nemali spadať pod výnimku. Poslanci OZ s týmto názorom súhlasili.

Poslanec OZ Kovács sa informoval, či po novom bude musieť byť nahlásená každá jedna akcia v reštaurácii Ister. V reakcii na uvedené starosta obce uviedol, že vedúci prevádzky reštaurácie Ister aj v súčasnosti hlási obci jednotlivé akcie. Je to zaužívaná prax v obci, obec nebráni uskutočneniu týchto akcií.

Poslanci OZ a starosta obce Jelka sa následne dohodli na nasledovnej zmene poslednej vety § 5 ods. 3 navrhovaného VZN: „Po preskúmaní žiadosti vydá obec Jelka písomné stanovisko najneskôr do 9 pracovných dní odo dňa podania žiadosti.“

Poslanec OZ Kovács sa informoval, ako to bude prebiehať v prípade osláv súkromných osôb v ich obydliach. Starosta obce uviedol, že predmetné VZN neupravuje práva a povinnosti fyzických osôb, ktoré majú záujem organizovať rodinné oslavy v rámci svojho obydlia. Starosta obce zároveň dodal, že tieto osoby sú povinné dodržiavať nočný kľud.

Prítomní poslanci OZ navrhované VZN č. 3/2020 o schvaľovaní prevádzky a prevádzkového času a o usmerňovaní obchodnej a podnikateľskej činnosti na území obce Jelka s vyššie uvedenými zmenami jednohlasne schválili.

K bodu č. 8 programu – Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Jelka č. 4/2020 o prevádzkovom poriadku pohrebísk na území obce Jelka

Poslanci OZ (Mgr. Bánoczký, Kovács, Török, Mgr. Hakszer PhD.) navrhovali znížiť ochranné pásmo pohrebiska pod 50 m od hranice pozemku pohrebiska, v rámci ktorého sa nesmú povoľovať ani umiestňovať budovy s výnimkou budov, ktoré svojim účelom priamo súvisia s prevádzkou pohrebníctva a s prevádzkou služieb súvisiacich s pohrebom. Starosta obce poukázal na územný plán obce, v ktorom je zhodne s navrhovaným VZN upravené ochranné pásmo vo vzdialenosti 50 m od hranice pozemku pohrebiska. Znenie VZN musí byť v súlade s územným plánom obce. Z uvedeného vyplýva, že ak by chcela obec znížiť ochranné pásmo, v prvom rade by musela zmeniť územný plán. Nie naopak. Starosta obce zároveň uviedol, že umiestňovať stavby vo vzdialenosti bližšej ako 50 m od hranice pozemku pohrebiska neodporúča z dôvodu, aby neprenikal na cintorín nadmerný hluk z okolia rodinných domov v čase pohrebného obradu.

Poslanec OZ Mgr. Bánoczký uviedol, že vedľa cintorína je prevádzkovaný zberný dvor a obec. Nenarúša prevádzka zberného dvora pietnosť tohto miesta, resp. nebude ho v budúcnosti narúšať plánovaná malá kompostáreň? V reakcii na uvedené starosta obce uviedol, že ak v cintoríne prebieha pohrebný obrad, prevádzka zberného dvora funguje v obmedzenom režime, aby nenarúšala tento obrad. Rovnakú prax plánuje zaviesť aj pre budúcu kompostáreň.

Poslanec OZ Kovács uviedol, že ak by sa znížilo ochranné pásmo pod 50 m od hranice pozemku pohrebiska, v okolí cintorína by mohli vzniknúť nové stavebné pozemky. Aktuálne sú v danej lokalite úzke dlhé pozemky, ktoré sú náročné na údržbu.

Starosta obce uviedol, že v danom prípade je podľa jeho názoru dôležitejší verejný záujem ako záujem jednotlivca / jednotlivcov. Podľa jeho názoru verejný záujem spočíva v tom, aby obrady na cintoríne neboli neprimerane rušené hlukom z okolitých rodinných domov. Ďalej poukázal na to, že v rámci aktuálne platného územného plánu je na výstavbu rodinných domov vyčlenených množstvo nových zón, takže obec má z pohľadu potenciálnej výstavby zabezpečené možnosti na stovky rodinných domov.

Poslane OZ Mgr. Bánoczký poukázal na to, že aj vo Veľkých Úľanoch je užšie ochranné pásmo okolo cintorína. Apeloval na hlavnú kontrolórku, aby uviedla, aké majú skúsenosti s užším ochranným pásmom vo Veľkých Úľanoch. Hlavná kontrolórka na margo dopytu uviedla, že hlavne v letných mesiacoch boli sťažnosti na hluk v cintoríne, ktorý prenikal z okolitých záhrad, kde sa hrali deti. Poukázala na to, že to veľmi narúša pietnu atmosféru.

Poslanec OZ Kovács poukázal na § 8 navrhovaného VZN, vyslovil obavu, že to môže spôsobiť nadbytočnú byrokraciu.

V reakcii na uvedené starosta obce uviedol, že právne normy obsiahnuté v § 8 navrhovaného VZN boli obsiahnuté aj v aktuálne platnom VZN č. 4/2019 (čl.7). Z uvedeného vyplýva, že pravidlá uvedené v § 8 navrhovaného VZN nie sú novými pravidlami, pretože platia aj v súčasnosti. Pred vydaním súhlasu obec skúma najmä to, či sú dodržané regulatívy týkajúce sa rozmerov hrobového miesta, hĺbky hrobu, hygienické predpisy atď..

Poslanec OZ Mgr. Hakszer PhD. sa informoval, či obec plánuje v cintoríne vybudovať miesta na uloženie urny.

Starosta obce uviedol, že trend pochovávania sa postupne mení a vo väčších mestách je čoraz väčší záujem o spopolnenie a o urnové hrobové miesta. Aktuálne je možné v Jelke uložiť urnu do klasického hrobového miesta. Starosta v Jelke doteraz nezaznamenal dopyt po vybudovaní urnového hája, ak v budúcnosti dopyt nastane, nevylučuje jeho vybudovanie. Už sa touto témou zaoberali na úrade a bola vybraná aj vhodná potenciálna lokalita v cintoríne.

Prítomní poslanci OZ navrhované VZN č. 4/2020 o prevádzkovom poriadku pohrebísk na území obce Jelka jednohlasne schválili.

K bodu č. 9 programu – Rôzne

A: Predloženie žiadosti o dotáciu z environmentálneho fondu v rámci výzvy na rok 2021

Starosta obce navrhuje podať žiadosť o dotáciu z environmentálneho fondu. Lehota na podanie žiadosti končí 15.12.2020. V budúcnosti obec plánuje za cintorínom vybudovať malú kompostáreň do 100 ton, kde by mohol byť spracovávaný BRO. Kompost by následne mohol byť ponúknutý obyvateľom obce. Ak bude žiadosť o dotáciu schválená, obec plánuje nakúpiť stroje, zariadenia, ktoré by napomáhali pri kompostovaní zelene. Takto by bola obec Jelka sebestačná pri likvidácii odpadu – zelene a ušetrila by na poplatkoch za odvoz biologicky rozložiteľného odpadu. Aktuálne obec čaká na hydrobiologický posudok. V katastri obce Jelka sa nachádza významný zdroj pitnej vody a bez predmetného posudku / kladného stanoviska realizácia kompostárne nie je možná. V prípade záujmu by tento kompost mohol byť daný k dispozícii jednotlivým obyvateľom obce.

Poslanec OZ Mgr. Laurič  sa informoval, či obec nezvažuje zaviesť povinnosť kompostovať biologicky rozložiteľný kuchynský odpad v domácnostiach.

Starosta obce uviedol, že tejto téme sa venuje už značnú dobu a boli vykonané rôzne analýzy efektívnosti a nákladovosti na zabezpečenie tejto povinnosti. Možnosti sú v podstate 3.

Prvou je možnosť zberu kuchynského odpadu v rámci domácností, pri ktorej obec zabezpečí špeciálnu nádobu do každej domácnosti, zabezpečí špeciálne biologicky rozložiteľné vrecia a zabezpečí odvoz tohto biologicky rozložiteľného odpadu v lete v týždňových a v zime v dvojtýždňových intervaloch. Odhadované celkové náklady takéhoto riešenia by boli vo výške min. 35 000 € ročne.

Druhým možným riešením by bolo získanie čestného vyhlásenia od 100% domácností v našej obci o tom, že biologicky rozložiteľný kuchynský odpad (BRKO) si kompostujú vo vlastných kompostéroch. Toto riešenie je v podstate nevymožiteľné a teda aj neaplikovateľné.

Treťou možnosťou je zavedenie rovnakého systému, ako v obci prebieha zber a biologického rozložiteľného odpadu (BRO) na zbernom mieste za cintorínom. Umiestnením centrálnych zberných nádob na zbernom mieste by mohli občania častejšie vynášať BRKO, tri krát v týždni v akýchkoľvek množstvách.

Po reálnom zhodnotení možností, očakávaných finančných dopadov, logistických možností, cieľu minimálne finančne zaťažiť občanov, požiadaviek legislatívy a praktickosti je najvhodnejším riešením tretie riešenie, ktoré je už v štádiu zabezpečovania.

Prítomní poslanci OZ jednohlasne schválili predloženie žiadosti o dotáciu z environmentálneho fontu v rámci výzvy na rok 2021.

B: Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu s názvom „Vodozádržné opatrenia v obci Jelka – 2. etapa“

Starosta obce navrhuje predložiť žiadosť o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu s názvom „Vodozádržné opatrenia v obci Jelka – 2. etapa“. V rámci 2. etapy sa plánujú zaviesť vodozádržné opatrenia na pozemku za obecným úradom v rámci ktorého bude umiestnené jazierko, do ktorého by bola odvádzaná dažďová voda z obecného úradu, požiarnej zbrojnice a z verejných toaliet. Starosta obce navrhuje obdobné riešenie pre budovu kultúrneho domu. Starosta obce zároveň navrhuje v rámci tohto projektu zabezpečiť odvedenie dažďovej vody aj z budovy miestnej škôlky. V tomto prípade by však z dôvodu bezpečnosti nebolo vybudované jazierko, ale „kamenná záhrada“, ktorá by bola doplnená o zeleň. Projekt sa zaoberá aj zachytávaním dažďovej vody pred obecným úradom, kde je problém s odtokom dažďovej vody. Starosta obce uistil poslancov OZ, že tieto plány by boli zrealizované odborne a v súlade s najnovšími trendmi a požiadavkami.

Prítomní poslanci OZ jednohlasne schválili predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu s názvom „Vodozádržné opatrenia v obci Jelka – 2. etapa“

C: Predloženie žiadosti o poskytnutie návratnej finančnej výpomoci obci Jelka na kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020

Starosta obce navrhuje predložiť žiadosť o poskytnutie návratnej finančnej výpomoci obci Jelka na kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 vo výške 76 718 €. Príspevok štátu do rozpočtu obce, z ktorého sa kryjú bežné výdavky obce závisí od sumy, ktorú vyberie štát na daniach z príjmov FO. Vzhľadom na ekonomické dôsledky pandémie súvisiacej s ochorením COVID – 19 je predpokladaný výpadok dane z príjmov FO vo výške 76 718 €. Obec môže požiadať o poskytnutie bezúročnej návratnej finančnej výpomoci obci Jelka na kompenzáciu výpadku dane z príjmov.  Ide o poskytnutie bezúročnej finančnej výpomoci, ktorú by obec začala splácať v roku 2024. Z tejto sumy by boli zaplatené bežné výdavky obce. Starosta obce uviedol, že aj ostatné obce plánujú požiadať o poskytnutie tejto bezúročnej návratnej finančnej výpomoci.

Prítomní poslanci OZ jednohlasne schválili predloženie žiadosti o poskytnutie návratnej finančnej výpomoci obci Jelka na kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020.

D: Žiadosť nájomcov nebytových priestorov v Podnikateľskom inkubátore v obci Jelka o odpustenie nákladov za služby, ktorých poskytovanie je spojené s nájmom týchto nebytových priestorov za obdobie od 16.03.2020 do 05.05.2020, kedy na základe opatrenia Úradu verejného zdravotníctva vydaného v súvislosti s pandémiou COVID – 19 zatvorili svoje prevádzky.

Obci bola doručená žiadosť nájomcov nebytových priestorov v Podnikateľskom inkubátore v obci Jelka o odpustenie nákladov za služby, ktorých poskytovanie je spojené s nájmom týchto nebytových priestorov za obdobie od 16.03.2020 do 05.05.2020, kedy na základe opatrenia Úradu verejného zdravotníctva vydaného v súvislosti s pandémiou COVID – 19 zatvorili svoje prevádzky. Starosta obce pre úplnosť uviedol, že nájomcom bolo už v minulosti OZ schválené odpustenie nájomného za toto obdobie v rozsahu 50 %. Nájomcovia mali možnosť požiadať štát o dotáciu zvyšnej časti nájomného, avšak túto z dôvodu administratívnej, časovej a finančnej záťaže nevyužili. Namiesto toho požiadali obec o odpustenie nákladov za služby, ktorých poskytovanie je spojené s nájmom týchto nebytových priestorov.

Starosta obce chápe, že prvá vlna ochorenia COVID – 19 sa negatívne odrazila na príjmoch týchto nájomcov a z uvedeného dôvodu navrhol túto žiadosť vybaviť kladne.

Prítomní poslanci OZ jednohlasne schválili žiadosť nájomcov nebytových priestorov v Podnikateľskom inkubátore v obci Jelka o odpustenie nákladov za služby v celkovej sume 510,15 €, ktorých poskytovanie je spojené s nájmom týchto nebytových priestorov za obdobie od 16.03.2020 do 05.05.2020, kedy na základe opatrenia Úradu verejného zdravotníctva vydaného v súvislosti s pandémiou COVID – 19 zatvorili svoje prevádzky.

E: Žiadosť Ladislava Tótha, trvale bytom Nová cesta 1318/114, 925 23 Jelka na odpredaj pozemku parc. č.  79/12 o výmere 392 m², druh pozemku orná pôda, nachádzajúci sa v k. ú Jelka a odpredaj pozemku parc. č. 79/6 o výmere 5868 m², druh pozemku orná pôda nachádzajúci sa v k. ú. Jelka

Obci bola doručená žiadosť Ladislava Tótha, trvale bytom Nová cesta 1318/114, 925 23 Jelka na odpredaj pozemku parc. č.  79/12 o výmere 392 m², druh pozemku orná pôda, nachádzajúci sa v k. ú Jelka a odpredaj pozemku parc. č. 79/6 o výmere 5868 m², druh pozemku orná pôda nachádzajúci sa v k. ú. Jelka. Zámerom žiadateľa je vybudovať na týchto pozemkoch sklad a minizoo pre deti.

Na margo uvedeného starosta obce uviedol, že p. Tóth žiada o predaj týchto pozemkov z dôvodu, že na vlastných pozemkoch nemôže vybudovať halu a minizoo, pravdepodobe z dôvodu ochranného pásma elektrického vedenia a ochranného pásma židovského cintorína. Zároveň uviedol, že obec môže predávať pozemky iba obchodnou verejnou súťažou. Výnimku z tohto pravidla predstavuje existencia dôvodu hodného osobitného zreteľa (napr. ak ide o susedný pozemok žiadateľa, ktorý už dlhší čas užíva, zveľaďuje atď…). V danom prípade podľa starostu nie sú naplnené dôvody hodné osobitného zreteľa, a preto nevidí možnosť na schválenie predloženej žiadosti. Zároveň uviedol, že ide o pozemky územným plánom prioritne určeným na výstavbu rodinných domov.

Prítomní poslanci OZ sa zhodli na tom, že o budúcnosti využitia týchto parciel ešte budú rokovať na pracovných schôdzach hlasovanie o tejto žiadosti sa odročuje na ďalšie zasadnutie OZ.

F: Nákup reťazového kontajnerového vozidla pre odpadové hospodárstvo obce Jelka

Starosta obce navrhol schváliť nákup reťazového kontajnerového vozidla pre odpadové hospodárstvo obce Jelka v približnej sume 20 000 €. Obec síce disponuje obdobným nákladným autom, avšak toto vozidlo je na pokraji svojej životnosti a už dosluhuje. Je ho potrebné nahradiť.

Prítomní poslanci OZ jednohlasne schválili nákup reťazového kontajnerového vozidla pre odpadové hospodárstvo obce v sume 20 000,- eur.

G: Žiadosť Jozefa Kovácsa, trvale bytom Štúrova 1113/5, 925 23 Jelka zo dňa 01.10.2020 o povolenie zmeny v užívaní stavby sociálno – hygienického zariadenia so súp. č. 1237 v obci Jelka na ubytovňu.

Starosta obce prečítal poslancom OZ žiadosť p. Kovácsa. Na margo predmetnej žiadosti uviedol, že táto bola podaná na miestny stavebný úrad. Miestny stavebný úrad podľa § 4 ods. 3 písm. d) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov žiada OZ o stanovisko k tejto investičnej činnosti v obci. Starosta obce prečítal žiadosť miestneho stavebného úradu o stanovisko.

Podľa § 4 ods. 3 písm. d) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov, obec pri výkone samosprávy najmä usmerňuje ekonomickú činnosť v obci, a ak tak ustanovuje osobitný predpis, vydáva súhlas, záväzné stanovisko, stanovisko alebo vyjadrenie k podnikateľskej a inej činnosti právnických osôb a fyzických osôb a k umiestneniu prevádzky na území obce, vydáva záväzné stanoviská k investičnej činnosti v obci.

Starosta obce uviedol, že sa snaží pristupovať ku každému obyvateľovi rovnako. Každý jeden investičný zámer v minulosti schvaľovalo obecné zastupiteľstvo. Tak to bolo aj v prípade investičného zámeru poslanca OZ Töröka a poslanca OZ Molnára. Nevidí dôvod na odlišný postup v prípade žiadosti poslanca OZ Kovácsa. Takýto postup vyžaduje zákon o obecnom zriadení.

Starosta obce poukázal aj na negatívne skúsenosti kolegov – starostov obcí, kde sú ubytovne prevádzkované a aj na nesúhlas obyvateľov obce Jelka, ktoré mu boli prezentované. Na margo prezentovanej informácie, že by zriadenie ubytovne pozitívne ovplyvnilo frekvenciu spojov do Bratislavy uviedol, že požiadal Bratislavskú integrovanú dopravu, a.s. o vyjadrenie, či by v prípade vytvorenia ubytovacích kapacít v našej obci pre šoférov spoločnosti Slovak lines a.s. vytvorili alebo rozšírili dopravnú obslužnosť v našej obci v prospech našich obyvateľov, pretože aj on chce aby boli spoje z a do Jelky lepšie. Bratislavská integrovaná doprava, a.s. ako koordinátor spojov poverená BSK v odpovedi uviedla zamietavé stanovisko a zdôraznila, že obslužnosť obce Jelka sa vybudovaním ubytovne pre Slovak lines, a.s. nezmení. Poslanec OZ Kovács sa vyjadril, že keby došlo k zmene účelu stavby, vodiči autobusov by mali priestor na vykonanie hygieny, priestor na odpočinok a na občerstvenie. Starosta obce uviedol, že budova môže aj v súčasnosti pokryť tieto požiadavky dopravcu, samozrejme okrem ubytovania.

Poslanec OZ Kovács požiadal o udelenie slova, starosta obce, ktorý viedol zasadnutie obecného zastupiteľstva udelil slovo poslancovi OZ Kovácsovi:

„Nepožiadal som stavebný úrad o otvorenie novej prevádzky. Na miestnom stavebnom úrade som požiadal iba o zmenu využitia stavby pre účel ubytovania zamestnancov a návštevníkov, čo územný plán obce povoľuje. Túto žiadosť som podal dôvodu konkrétnej žiadosti zo strany Slovak lines a.s. o ubytovanie vodičov, ktorí parkujú v tomto areáli“

Zároveň uviedol, že nič iné nechce, len ubytovať piatich vodičov autobusov, že ak budeme so Slovak lines a.s. spolupracovať, v budúcnosti nám to môže vytvoriť lepšie zázemie. Zároveň by vyčlenil jednu izbu pre osoby so sociálne znevýhodneného prostredia. Pôvodne mali byť v predmetnej budove kancelárie, ale medzi časom zistil, že v danej lokalite a v aktuálnej situácii nie je na kancelárie dopyt. Preto sa pozrel do územného plánu obce Jelka a zistil, že zriadenie ubytovne by bolo v súlade s územným plánom obce Jelka. Je presvedčený, že zriadenie ubytovne by malo pozitívny vplyv na život obyvateľov Jelky.

Poslanec OZ Török požiadal o udelenie slova, starosta obce, ktorý viedol zasadnutie obecného zastupiteľstva udelil slovo poslancovi OZ Törökovi:

„Pán poslanec OZ Kovács podal na budovu len ohlášku napriek tomu, že zmenil celý charakter budovy. To znamená, že mal požiadať stavebný úrad o stavebné povolenie, avšak na vydanie stavebného povolenia by potreboval súhlas susedov, teda ide o čiernu stavbu.“

Poslanec OZ Török ďalej uviedol, že doteraz každý jeden podnikateľský zámer poslanca OZ Kovácsa podporil, až na tento jeden. Odôvodnil to tým, že dávnejšie sa na pracovnej porade poslancov OZ riešila otázka ubytovne, kedy sa všetci zhodli na tom, že nebudú hlasovať za ubytovňu a on sa tohto názoru do dnešného dňa drží. Aj jemu obyvatelia obce prezentovali nesúhlas s ubytovňou. Poukázal na to, že projekt, ktorý podal poslanec OZ Kovács na stavebný úrad rieši zmenu účelovosti existujúcej budovy sociálno-hygienického zariadenia na ubytovacie zariadenie s časovo obmedzeným ubytovaním s nižším štandardom pre brigádnikov pôsobiacich ako sezónny pracovníci v obci Jelka a v okolitých obciach a poslanec OZ Kovács prišiel s nápadom vytvoriť ubytovňu pre vodičov autobusov len deň pred zasadnutím OZ v septembri. Ďalej uviedol, že nápad vyčleniť jednu izbu pre osoby zo znevýhodneného sociálneho prostredia bol takisto prezentovaný len na poslednom zasadnutí OZ v septembri. Preto považuje túto argumentáciu za účelovú.

Poslane OZ Mgr. Hakszer PhD. poukázal na to, že v BSK prebieha súťaž na zabezpečenie dopravnej obslužnosti aj do Jelky prostredníctvom BID a my teraz nevieme s určitosťou povedať, kto bude víťazom súťaže. Môže to byť spoločnosť Slovak lines, a.s., s ktorým plánuje poslanec OZ Kovács uzavrieť zmluvu, ale aj nemusí.

Starosta obce požiadal poslancov OZ o hlasovanie, uviedol, že sú volenými zástupcami obyvateľov Jelky, každý jeden poslanec zložil poslanecký sľub, že bude ochraňovať záujmy obce dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy. Nech sa každý rozhodne podľa svojho svedomia a vedomia.

Za povolenie zmeny účelu stavby sociálno – hygienického zariadenia na ubytovňu hlasovali nasledovní poslanci OZ: Mgr. Bánoczkí, Kovács, Mgr. Letuseková a Mgr. Laurič.

Poslanec OZ Mgr, Bánoczkí najskôr apeloval na poslancov, aby našli kompromis, ktorí bude prijateľní pre obe strany, k čomu nedošlo. Následne hlasoval za schválenie zmeny užívania stavby, pretože mal za to, že ubytovanie vodičov autobusov pozitívne ovplyvní autobusovú dopravu do Bratislavy.

Poslankyňa OZ Mgr. Letuseková uviedla, že podporila zmenu účelu stavby z dôvodu, pretože je toho názoru, že to pozitívne ovplyvní autobusovú dopravu do Bratislavy a páči sa jej nápad zriadenia izby pre osoby zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Proti zmene účelu stavby boli naslednovní poslanci OZ: Molnár, Bohony, Ing. Ruman, Török, Mgr. Deák.

Hlasovania sa zdržal poslanec OZ: Mgr. Hakszer PhD.

Prítomní poslanci OZ nevyhoveli návrhu poslanca OZ Kovácsa zo dňa 01.10.2020 na povolenie zmeny v užívaní stavby zo sociálno – hygienického zariadenia na ubytovňu.

H: Predĺženie trvania dobrovoľnej zbierky na zabezpečenie vhodných podmienok na bývanie pre Dajanu Szakálovú, ktorá je v bdelej kóme po vážnej dopravnej autonehode, ktorá sa stala dňa 23.10.2019 medzi obcou Jelka a Hrubá Borša do 31.12.2020.

Starosta obce uviedol, že vzhľadom na protiepidemiologické opatrenia súvisiace s ochorením COVID-19 sú možnosti realizácie zbierky obmedzené a z uvedeného dôvodu navrhuje predĺžiť zbierku do 31.12.2020.

Prítomný poslanci OZ jednohlasne schválili predĺženie predmetnej zbierky do 31.12.2020

K bodu č. 10 programu – Diskusia

V rámci diskusie starosta obce uviedol, že má pre poslancov OZ a obyvateľov obce pozitívnu informáciu. Obec Jelka bola úspešná v projekte, ktorý rieši rekonštrukciu vnútorných priestorov zdravotného strediska, najmä čakárne všetkých ambulancií a toalety. Rekonštrukcia sa zrealizuje najneskôr do mája 2021.

K bodu č. 11 programu – Návrh uznesení

Návrhová komisia prečítala návrh uznesení.

K bodu č. 12 programu – Záver

Keďže neboli vznesené iné pripomienky a námety po prerokovaní všetkých bodov programu starosta  obce poďakoval poslancom OZ a ostatným zúčastneným osobám za účasť a ukončil zasadnutie OZ.

                                                                                                                      Ing. Gabriel Kiš

                                                                                                                        starosta obce

Overovatelia zápisnice:          Peter Török

                                               Ing. Tomáš Ruman

Prednostka:                            Mcs. Melinda Németh

Zapisovateľka:                       Mgr. Gabriela Horváthová

Zasadnutie obecného zastupiteľstva prebiehalo od 18:00 hod. do 21:50 hod.

UZNESENIA

z 3. neplánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva v Jelke zo dňa 27.10.2020

Obecné zastupiteľstvo v Jelke

Hlasovanie: Mgr. Bánoczký, M., Bohony, Š., Mgr. Deák, Z., Mgr. Hakszer, R., PhD., Kovács, J., Mgr. Laurič, I., Mgr. Letuseková, D., Molnár, F., Ing. Ruman, T., Török, P.

Uznesením  č. 37.,/2020/NZ OZ-3:

Berie na vedomie správu nezávislého audítora pre štatutárny orgán a obecné zastupiteľstvo obce Jelka.

Uznesením pod č. 38.,/2020/NZ OZ-3:

schvaľuje

Všeobecne záväzného nariadenie obce Jelka č. 3/2020 o schvaľovaní prevádzky a prevádzkového času a o usmerňovaní obchodnej a podnikateľskej činnosti na území obce Jelka.

Hlasovalo:10                           Za:10                           Proti:0                         Zdržal sa:0

Uznesením pod č. 39.,/2020/NZ OZ-3:

schvaľuje

Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelka č. 4/2020 o prevádzkovom poriadku pohrebísk na území obce Jelka

Hlasovalo:10                           Za:10                           Proti:0                         Zdržal sa:0

Uznesením pod č. 40,/2020/NZ OZ-3:

schvaľuje

Predloženie žiadosti o dotáciu z environmentálneho fondu v rámci výzvy na rok 2021.

Hlasovalo:10                           Za:10                           Proti:0                         Zdržal sa:0

Uznesením pod č. 41.,/2020/NZ OZ-3:

a) schvaľuje

Predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu s názvom: „Vodozádržné opatrenia v obci Jelka – 2. etapa“ realizovaného v rámci výzvy Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaceho orgánu pre Operačný program Kvalita životného prostredia s kódom výzvy  OPKZP-PO2-SC211-2020-62, ktorého ciele sú v súlade platným programom rozvoja obce Jelka.

Hlasovalo:10                          Za:10                          Proti:0                         Zdržal sa:0

b) schvaľuje

Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci:

– zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie 5 % a ostatné výdavky realizovaného projektu vo výške 10 695,78 € rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu 213 915,60 € a poskytnutého NFP vo výške 203 219,82 € v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;

– zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce Jelka, ktoré vzniknú v priebehu realizácie projektu a budú nevyhnutné pre dosiahnutie jeho cieľa.

Hlasovalo:10                           Za:10                           Proti:0                         Zdržal sa:0

Uznesením pod č. 42.,/2020/NZ OZ-3:

schvaľuje

Podanie žiadosti o poskytnutie návratnej finančnej výpomoci obci Jelka na kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 vo výške 76 718 €.

Hlasovalo:10                           Za:10                           Proti:0                         Zdržal sa:0

Uznesením pod č. 43.,/2020/NZ OZ-3:

schvaľuje

Žiadosť nájomcov nebytových priestorov v Podnikateľskom inkubátore v obci Jelka o odpustenie nákladov za služby v celkovej sume 510,15 €, ktorých poskytovanie je spojené s nájmom týchto nebytových priestorov za obdobie od 16.03.2020 do 05.05.2020, kedy na základe opatrenia Úradu verejného zdravotníctva vydaného v súvislosti s pandémiou COVID – 19 zatvorili svoje prevádzky.

Hlasovalo:10                           Za:10                           Proti:0                         Zdržal sa:0

Uznesením pod č. 44.,/2020/NZ OZ-3:

odročuje sa

Žiadosť Ladislava Tótha, trvale bytom Nová cesta 1318/114, 925 23 Jelka na odpredaj pozemku parc. č.  79/12 o výmere 392 m², druh pozemku orná pôda, nachádzajúci sa v k. ú Jelka a odpredaj pozemku parc. č. 79/6 o výmere 5868 m², druh pozemku orná pôda nachádzajúci sa v k. ú. Jelka.

Hlasovalo:10                           Za:10                           Proti:0                         Zdržal sa:0

Uznesením pod č. 45.,/2020/NZ OZ-3:

schvaľuje

Nákup reťazového kontajnerového vozidla pre odpadové hospodárstvo obce v sume 20 000 €.

Hlasovalo:10                           Za:10                           Proti:0                         Zdržal sa:0

Uznesením pod č. 46.,/2020/NZ OZ-3:

podľa § 4 ods. 3 písm. d) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov 

neschvaľuje

investičnú činnosť v obci súvisiacu so zmenou sociálno – hygienického zariadenia na ubytovňu, a to na základe žiadosti Jozefa Kovácsa, trvale bytom Štúrova 1113/5, 925 23 Jelka zo dňa 01.10.2020 o povolenie zmeny v užívaní stavby: sociálno – hygienické zariadenie so súp. č. 1237 v obci Jelka.

Hlasovalo:10                           Za:4                             Proti:5                         Zdržal sa:1

Uznesením pod č. 47.,/2020/NZ OZ-3:

schvaľuje

Predĺženie trvania dobrovoľnej zbierky na zabezpečenie vhodných podmienok na bývanie pre Dajanu Szakálovú, ktorá je v bdelej kóme po vážnej dopravnej autonehode, ktorá sa stala dňa 23.10.2019 medzi obcou Jelka a Hrubá Borša, v súlade s § 4 ods. 3  písm. b) a  §11 ods. 4. písm. b)  zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov a § 5 ods. 1 písm. e ) zák. č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších právnych predpisov.

Obec Jelka

v y h l a s u j e

dobrovoľnú zbierku na zabezpečenie vhodných podmienok na bývanie pre Dajanu Szakálovú, ktorá je v bdelej kóme po vážnej dopravnej autonehode, ktorá sa stala dňa 23.10.2019 medzi obcou Jelka a Hrubá Borša.

Vyhlasovateľ: Obec Jelka, so sídlom Mierová 959/17, 925 23 Jelka, IČO: 00306011

Usporiadateľ zbierky: obec Jelka na území obce Jelka

Účel dobrovoľnej zbierky: Získanie finančných prostriedkov na zabezpečenie vhodných podmienok na bývanie pre Dajanu Szakálovú, ktorá je v bdelej kóme po vážnej dopravnej autonehode, ktorá sa stala dňa 23.10.2019 medzi obcou Jelka a Hrubá Borša.

Doba konania dobrovoľnej zbierky:01.11.2020 – 31.12.2020

Spôsob vykonávania dobrovoľnej zbierky:

1.      Zaslaním finančných prostriedkov na účet obce Jelka vedený v Prima banka Slovensko,  a. s. , číslo IBAN: SK24 5600 0000 0038 5796 3002, SWIFT: KOMASK2X, VS:352020 s poznámkou:zbierka.

2.      Vložením hotovosti do prenosných pokladničiek s označením ,,Dobrovoľnázbierka na zabezpečenie vhodných podmienok bývania pre Dajanu Szakálovú“ počas stanovených dní na Obecnom úrade v Jelke, v Kultúrnom dome v Jelke a na verejných priestranstvách na území obce Jelka.

Dni a čas konania dobrovoľnej zbierky v hotovosti:

–        na Obecnom úrade v Jelke 01.11.2020 – 31.12.2020 v pondelok  07:00 hod. – 12:00 hod. a 13:00 hod. – 16:00 hod., v stredu 07:00 hod. – 12:00 hod. a 13:00 hod. – 17:00 hod., v piatok od 07:00 hod. – 12:30 hod.,

–        v Kultúrnom dome v Jelke 01.11.2020 – 31.12.2020, pondelok – piatok od 08:00 hod. do 16:00 hod.,

–        na verejných priestranstvách na území obce Jelka: 01.11.2020, 07.11.2020, 08.11.2020, 14.11.2020, 15.11.2020, 21.11.2020, 22.11.2020, 28.11.2020, 29.11.2020, 05.12.2020, 06.12.2020, 12.12.2020, 13.12.2020, 19.12.2020, 20.12.2020 od 09:00 hod  do 19:00 hod. .

Osoby zodpovedné za konanie zbierky :

–        Viola Ravaszová, pokladník Obecného úradu v Jelke,

–        Beáta Mészárosová, referentka Kultúrneho domu v Jelke,

–        Bc. Maroš Bánoczký, poslanec Obecného zastupiteľstva obce Jelka,

–        Štefan Bohony,poslanec Obecného zastupiteľstva obce Jelka,

–        Igor Budai,poslanec Obecného zastupiteľstva obce Jelka,

–        Mgr. Zoltán Deák,poslanec Obecného zastupiteľstva obce Jelka,

–        Mgr. Richard Hakszer, PhD.,poslanec Obecného zastupiteľstva obce Jelka,

–        Jozef Kovács,poslanec Obecného zastupiteľstva obce Jelka,

–        Mgr. Ivan Laurič, poslanec Obecného zastupiteľstva obce Jelka,

–        Mgr. Denisa Letuseková, poslankyňa Obecného zastupiteľstva obce Jelka,

–        František Molnár,poslanec Obecného zastupiteľstva obce Jelka,

–        Ing. Tomáš Ruman,poslanec Obecného zastupiteľstva obce Jelka,

–        Peter Török,poslanec Obecného zastupiteľstva obce Jelka,

–        Ing. Gabriel Kiš, starosta obce Jelka.

Vyúčtovanie dobrovoľnej zbierky, jej použitie a kontrola:

Vyúčtovanie zbierky vykoná: Ing. Gabriel Kiš, starosta obce Jelka. O priebehu a výsledku dobrovoľnej zbierky bude vyhotovená usporiadateľom správa, ktorá bude predložená obecnému zastupiteľstvu  na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva obce Jelka, ktoré sa uskutoční po ukončení zbierky. Výnosy z dobrovoľnej zbierky sú v zmysle § 5 ods. 1 písm. e) Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov príjmom rozpočtu obce. Finančné prostriedky získané dobrovoľnou zbierkou budú použité na účel, na ktorý bola dobrovoľná zbierka vyhlásená. Kontrolu použitia finančných prostriedkov z dobrovoľnej zbierky vykoná hlavný kontrolór obce Jelka.

Správa o výsledku a použití finančných prostriedkov získaných dobrovoľnou zbierkou bude zverejnená na webovom sídle usporiadateľa po jej prerokovaní v obecnom  zastupiteľstve. Predĺženie zbierky bolo prerokované a schválené na 3. neplánovanom zasadnutí obecného zastupiteľstva konanom dňa 27.10.2020 uznesením č. 47.,/2020/NZ OZ-3.

Hlasovalo:10                           Za:10                           Proti:0                         Zdržal sa:0

V Jelke dňa 29.10.2020

Ing. Gabriel Kiš

                                                                                                                        starosta obce

Mellékletek

Leírás

Prítomní:

Starosta obce:             Ing. Gabriel Kiš

Členovia OZ:              Mgr. Bánoczký, M., Bohony, Š., Budai, I., Mgr. Deák, Z., Mgr. Hakszer, R. PhD., Kovács, J., Mgr. Laurič, I., Mgr. Letušeková, D., Ing. Ruman, T., Török, P.

Ďalší prítomní:            Melinda Németh MSc. – prednostka Obecného úradu v Jelke

                                    Mgr. Mária Tomovičová – hlavná kontrolórka obce Jelka

                                    Mgr. Gabriela Horváthová – zapisovateľka

Verejnosť:                   Monika Szakálová

                                    Blanka Kovácsová

                                    Jozef Kovács st.

K bodu č. 1 programu – Zahájenie zasadnutia

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce, ktorý  privítal prítomné osoby na 3. plánovanom zasadnutí obecného zastupiteľstva v Jelke a skonštatoval, že je prítomných 10 poslancov obecného zastupiteľstva, obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné vo všetkých bodoch rokovania. Neprítomný poslanec obecného zastupiteľstva (ďalej aj „OZ“) Molnár svoju neprítomnosť na 3. plánovanom zasadnutí OZ v Jelke ospravedlnil.

K bodu č. 2. programu – Schválenie programu zasadnutia

Starosta obce oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva s programom zasadnutia OZ, ktorý bol nasledovný:

 1. 1.      Zahájenie
 2.  
 3. 2.      Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 4.  
 5. 3.      Schválenie programu zasadnutia
 6.  
 7. 4.      Kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia
 8.  
 9. 5.      Interpelácia
 10.  
 11. 6.      Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Jelka č. 1/2020 o verejnom poriadku a dodržiavaní čistoty v obci Jelka
 12.  
 13. 7.      Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Jelka č. 2/2020 o požiarnom poriadku v obci Jelka (Požiarny poriadok obce)
 14.  
 15. 8.      Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Jelka č. 3/2020 o určení školského obvodu základných škôl zriadených obcou Jelka
 16.  
 17. 9.      Zámer obce Jelka predať majetok obce
 18.  
 19. 10.  Rôzne
 20.  
 21. 11.  Diskusia
 22.  
 23. 12.  Návrh uznesení
 24.  
 25. 13.  Záver

Starosta obce dal hlasovať o vyššie uvedenom programe zasadnutia OZ. Poslanci obecného zastupiteľstva program obecného zastupiteľstva jednohlasne schválili.

Následne starosta obce vyzval poslancov obecného zastupiteľstva, aby uviedli, či majú nejaké pripomienky alebo návrhy na doplnenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva. Poslanci obecného zastupiteľstva nemali pripomienky ani návrhy na doplnenie programu obecného zastupiteľstva.

Starosta obce navrhol:

 1. a)      zmeniť 2. bod programu zasadnutia obecného zastupiteľstva s názvom: „Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice“, na: „Schválenie programu zasadnutia“, pričom prítomní poslanci obecného zastupiteľstva túto zmenu programu obecného zastupiteľstva jednohlasne schválili,
 2.  
 3. b)      zmeniť 3. bod programu zasadnutia obecného zastupiteľstva s názvom: „Schválenie programu zasadnutia“, na: „Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie“, pričom prítomní poslanci obecného zastupiteľstva túto zmenu programu obecného zastupiteľstva jednohlasne schválili,
 4.  
 5. c)      zmeniť 6. bod programu zasadnutia obecného zastupiteľstva s názvom „Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Jelka č. 1/2020 o verejnom poriadku a dodržiavaní čistoty v obci Jelka“, na: „Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Jelka č. 1/2020, ktorým sa schvaľuje dodatok č. 1 k všeobecne záväznému nariadeniu č. 7/2019 o verejnom poriadku a dodržiavaní čistoty v obci Jelka, pričom prítomní poslanci obecného zastupiteľstva túto zmenu programu obecného zastupiteľstva jednohlasne schválili,
 6.  
 7. d)      zmeniť 7. bod programu zasadnutia obecného zastupiteľstva s názvom: „Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Jelka č. 2/2020 o požiarnom poriadku v obci Jelka (Požiarny poriadok obce), na: „Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Jelka č. 2/2020 o určení školského obvodu základných škôl zriadených obcou Jelka“, pričom prítomní poslanci obecného zastupiteľstva túto zmenu programu obecného zastupiteľstva jednohlasne schválili,
 8.  
 9. e)      zmeniť 8. bod programu zasadnutia obecného zastupiteľstva s názvom: „Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Jelka č. 3/2020 o určení školského obvodu základných škôl zriadených obcou Jelka“, na: „Návrh Požiarneho poriadku obce Jelka“, pričom prítomní poslanci obecného zastupiteľstva túto zmenu programu obecného zastupiteľstva jednohlasne schválili.

Starosta obce skonštatoval, že:

a)      navrhol výmenu poradia 2. a 3. bodu zasadnutia z dôvodu, aby program bol v súlade so zákonom a odbornou praxou,

b)      navrhol zmenu 6. bodu zasadnutia z dôvodu, že VZN č. 1/2020 bude dodatkom k VZN č. 7/2019 a je vhodné to v programe zasadnutia OZ takto špecifikovať,

c)      navrhol zmenu 7. bodu zasadnutia z dôvodu, že Požiarny poriadok obce nemá byť schválený vo forme VZN a aby sedelo číslovanie VZN obce za rok 2020, VZN o určení školského obvodu  navrhol priradiť č. 2/2020 a zaradiť ho ako 7. bod programu,

d)      navrhol zmenu 8. bodu zasadnutia z rovnakých dôvodov ako v sú uvedené v písmene c).

Starosta obce navrhol hlasovať o zmenenom programe zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktorý je nasledovný:

 1. 1.      Zahájenie
 2.  
 3. 2.      Schválenie programu zasadnutia
 4.  
 5. 3.      Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie
 6.  
 7. 4.      Kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia
 8.  
 9. 5.      Interpelácia
 10.  
 11. 6.      Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Jelka č. 1/2020, ktorým sa schvaľuje dodatok č. 1 k všeobecne záväznému nariadeniu č. 7/2019 o verejnom poriadku a dodržiavaní čistoty v obci Jelka
 12.  
 13. 7.      Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Jelka č. 2/2020 o určení školského obvodu základných škôl zriadených obcou Jelka
 14.  
 15. 8.      Návrh Požiarneho poriadku obce Jelka
 16.  
 17. 9.      Zámer obce Jelka predať majetok obce.
 18.  
 19. 10.  Rôzne
 20.  
 21. 11.  Diskusia
 22.  
 23. 12.  Návrh uznesení
 24.  
 25. 13.  Záver

Poslanci obecného zastupiteľstva zmenený program obecného zastupiteľstva jednohlasne schválili.

K bodu č. 3 programu – Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie

Starosta obce určil za zapisovateľku 3. plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Jelka zo dňa 18.09.2020 Mgr. Gabrielu Horváthovú, za overovateľov zápisnice poslancov OZ: Mgr. Deák, Z., Budai, I..

Starosta obce za návrhovú komisiu navrhol zvoliť poslancov OZ: Mgr. Letušeková, D., Mgr. Hakszer, R. PhD.

9 poslancov OZ schválilo návrh návrhovej komisie, jeden poslanec sa zdržal hlasovania.

K bodu č. 4 programu – Kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia

Starosta obce špecifikoval, ako boli vykonané uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konkrétne:

 1. a)      Prijaté znesenie č. 26.,/2020/OZ-2 (odpustenie nájomného vo rozsahu 50 % nájomcom nebytových priestorov, ktorí boli nútení dočasne uzavrieť svoje prevádzky v Podnikateľskom inkubátore za dni, keď predmet nájmu nemohli užívať z dôvodu prijatých vládnych opatrení na zamedzenie šírenia ochorenia Covid-19, ktoré spôsobuje koronavírus.) – starostaobce uviedol, že zamestnanci obecného úradu informovali dotknutých nájomcov o prijatom uznesení, tj. že obec týmto nájomcom odpustí 50 % nájomného za čas, kedy boli nútení uzavrieť svoje prevádzky.
 2.  
 3. b)      Prijaté uznesenie č. 27.,2020/OZ-2a (podanie žiadosti o dotáciu na nájomné v mene nájomcov nebytových priestorov, ktorí boli nútení dočasne uzavrieť svoje prevádzky v Podnikateľskom inkubátore, za dni, keď predmet nájmu nemohli užívať z dôvodu prijatých vládnych opatrení na zamedzenie šírenia ochorenia Covid-19, ktoré spôsobuje koronavírus a na účet obce Jelka) – starosta obce uviedol, že zamestnanci obecného úradu informovali dotknutých nájomcov o tom, že obec je pripravená podať žiadosť na dotáciu na nájomné. Dotknutí nájomcovia uviedli, že nežiadajú obec o podanie žiadosti na dotáciu na nájomné z dôvodu, že k platnému podaniu žiadosti je potrebné, aby mali aktivovanú elektronickú schránku a musia disponovať občianskym preukazom, prostredníctvom ktorého je možné žiadosť podpísať zaručeným elektronickým podpisom. Ako fyzické osoby – podnikatelia elektronickú schránku aktivovanú nemajú a rovnako nedisponujú občianskym preukazom, ktorým by vedeli žiadosť podpísať zaručeným elektronickým podpisom. Aktivovanie elektronickej schránky a vybavenie občianskeho preukazu, s ktorým je možné žiadosť podpísať zaručeným elektronickým podpisom považujú za administratívne náročné a nehospodárne.
 4.  
 5. c)      Prijaté uznesenie č. 27.,2020/OZ-2b (poverenie starostu obce vykonať všetky potrebné úkony súvisiace so zabezpečením podania žiadosti o dotáciu) – starosta obce uviedol, že vzhľadom na nezáujem dotknutých nájomcov obec nevykonala úkony súvisiace s podaním žiadosti o dotáciu.

K bodu č. 5 programu – Interpelácia

Možnosť interpelácie nikto z prítomných poslancov nevyužil.

K bodu č. 6 programu – Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Jelka č. 1/2020, ktorým sa schvaľuje dodatok č. 1 k všeobecne záväznému nariadeniu č. 7/2019 o verejnom poriadku a dodržiavaní čistoty v obci Jelka

Starosta obce odôvodnil potrebu prijatia dodatku č. 1 k VZN č. 7/2019 tým, že pôvodné VZN č. 7/2019 bolo nejednoznačné v tom, na koho sa nevzťahuje zákaz rušenia nočného kľudu, resp. dovoľovalo aj fyzickým osobám nahlasovať oslavy a žiadať súhlas na rušenie nočného kľudu. Žiadatelia sa snažili vyhnúť pokutovaniu za rušenie nočného kľudu. Napriek  tomu, že obec žiadnej fyzickej osobe nedala súhlas na rušenie nočného kľudu, viacerí žiadatelia nočný kľud porušovali a pribúdali sťažnosti na rušenie nočného kľudu. Z uvedeného dôvodu starosta navrhol prijať dodatok č. 1 k VZN č. 7/2019, v zmysle ktorého by sa zákaz nočného kľudu nevzťahoval na organizované podujatia organizované obcou Jelka, resp. na organizované podujatia, ktorých je obec spoluorganizátorom. Čo sa týka reštauračných zariadení, tieto majú túto problematiku vyriešenú vo svojich prevádzkových poriadkoch.

Starosta obce prečítal znenie návrhu VZN č. 1/2020, ktorým sa schvaľuje dodatok č. 1 k všeobecne záväznému nariadeniu č. 7/2019 o verejnom poriadku a dodržiavaní čistoty v obci Jelka.

Starosta obce dal priestor na otázky návrhu VZN č. 1/2020, ktorým sa schvaľuje dodatok č. 1 k všeobecne záväznému nariadeniu č. 7/2019 o verejnom poriadku a dodržiavaní čistoty v obci Jelka, otázky neboli žiadne.

Prítomný poslanci OZ návrh VZN č. 1/2020, ktorým sa schvaľuje dodatok č. 1 k všeobecne záväznému nariadeniu č. 7/2019 o verejnom poriadku a dodržiavaní čistoty v obci Jelka jednohlasne schválili.

K bodu č. 7 programu – Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Jelka č. 2/2020 o určení školského obvodu základných škôl zriadených obcou Jelka

Starosta obce uviedol, že ide o nové VZN, ktorého účelom je určiť školský obvod pre jednotlivé základné školy, ktorých zriaďovateľom je obec Jelka. Starosta obce prečítal znenie návrhu VZN č. 2/2020 o určení školského obvodu základných škôl zriadených obcou Jelka. Predmetné VZN je v súlade zo zák. č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe a školskej samosprávne v znení neskorších právnych predpisov a so zák. č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších právnych predpisov. Toto VZN zabezpečí žiakom s trvalým pobytom na území obce Jelka prednosť na prijatie do základných škôl zriadených obcou Jelka pred žiakmi s trvalým pobytom mimo územia obce Jelka.  Starosta obce osobitne poukázal na § 2 bod. 4 predmetného VZN, v zmysle ktorého riaditelia základných škôl budú môcť prijať žiakov s trvalým pobytom v iných obciach len v prípade, ak nebudú naplnené kapacity tried príslušného ročníka žiakmi s trvalým pobytom v obci Jelka a zriaďovateľ škôl, teda obec dá na prijatie žiakov z iných obcí súhlas. Riaditeľ školy teda nebude môcť bez súhlasu zriaďovateľa školy, teda obce Jelka, prijať žiakov, ktorý majú trvalý pobyt mimo územia obce Jelka.

Starosta obce dal priestor na otázky/diskusiu vo vzťahu k VZN č. 2/2020 o určení školského obvodu základných škôl zriadených obcou Jelka.

Poslanec OZ Török navrhoval pozmeniť znenie VZN tak, aby o prijatí žiakov mimo obce Jelka rozhodoval zriaďovateľ a v najhoršom prípade obecné zastupiteľstvo. Na margo uvedeného hlavná kontrolórka obce uviedla, že z navrhovaného ustanovenia vyplýva, že o týchto otázkach rozhoduje zriaďovateľ, teda obec Jelka. Poslanec OZ Török navrhol v predmetnom VZN zakotviť pravidlo, že v prípade akýchkoľvek sporov medzi riaditeľmi jednotlivých základných škôl, bude rozhodovať obecné zastupiteľstvo. V tejto súvislosti poukázal na nedávny spor ohľadne tried medzi základnou školou s vyučovacím jazykom maďarským a  základnou školou s vyučovacím jazykom slovenským. Na margo uvedeného hlavná kontrolórka obce uviedla, že do prejednávaného VZN nie je možné zahrnúť takúto úpravu, pretože toto VZN pojednáva o školskom obvode ako takom a  s tým súvisiacimi záležitosťami. Starosta obce uviedol, že obec je vlastníkom budovy základných škôl a je zriaďovateľom oboch základných škôl, z čoho jej prirodzene plynú rozhodovacie kompetencie. Vysvetlil, že sa nebráni prijatiu dodatočného mechanizmu na nezávislé riešenie sporov medzi predstaviteľmi jednotlivých škôl, ale aj v súčasnosti o vážnych veciach rozhoduje zriaďovateľ, t. j. obec Jelka. Zdôraznil, že je v prvom rade potrebné dôkladne zvážiť a definovať čo sa bude považovať za „akékoľvek spory“, nakoľko sporov menších či väčších sa môže počas roka vyskytnúť viac, čo je ale prirodzené, pretože obe školy majú svoje vlastné predstavy, plány či vízie. Pojem „akékoľvek spory“ musí byť jasne definovaný, pretože sa môže stať, že obecné zastupiteľstvo bude musieť riešiť aj banálne spory, či spory vyžadujúce rýchle operatívne rozhodnutia a tie budú viazané na rozhodnutia obecného zastupiteľstva, čo môže byť kontraproduktívne, zbytočne zaťažujúce a časovo ťažko realizovateľné. Ďalej upozornil na riziko, že obecné zastupiteľstvo týmto s vysokou pravdepodobnosťou bude musieť zasahovať aj do bežného fungovania škôl, čo si vyžaduje absolútny prehľad vo všetkých aspektoch života a fungovania škôl a poznanie školskej mikroklímy. Na základe týchto skutočností starosta obce apeloval na poslancov OZ, aby na najbližšiu pracovnú poradu pripravili návrh VZN, ktoré bude detailne pojednávať o takýchto otázkach.

Poslanec OZ Deák požiadal o informáciu ohľadne účinnosti navrhovaného VZN, či bude platiť aj spätne. V reakcii na uvedené mu bola poskytnutá informácia, že predmetné VZN nemôže mať retrospektívnu účinnosť, predmetné VZN nadobudne účinnosť pätnástym dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli obce Jelka.

Ďalšie otázky neboli.

Prítomný poslanci OZ návrh VZN č. 2/2020 o určení školského obvodu základných škôl zriadených obcou Jelka jednohlasne schválili.

K bodu č. 8 programu – Návrh Požiarneho poriadku obce Jelka

Starosta obce uviedol, že pôvodne navrhoval prijať požiarny poriadok obce Jelka ako VZN, avšak po zisteniach a konzultáciách dospel k názoru, že požiarny poriadok obce sa neprijíma formou všeobecne záväzného nariadenia. Požiarny poriadok obce je interným právnym aktom na prevenciu proti požiarom a v prípade ich vzniku na ich zdolanie. Starosta obce predložil v písomnej podobe Návrh Požiarneho poriadku obce Jelke poslancom OZ. Starosta obce dal priestor poslancom OZ na oboznámenie sa s Návrhom Požiarneho poriadku obce Jelka ako aj priestor na prípadné otázky týkajúce sa Návrhu Požiarneho poriadku obce Jelka. Otázky k Návrhu Požiarneho poriadku obce Jelka neboli žiadne.

Prítomný poslanci OZ návrh Požiarneho poriadku obce Jelka jednohlasne schválili.

K bodu č. 9 programu – Zámer obce Jelka predať majetok obce

Starosta obce oboznámil poslancov OZ so žiadosťou Petra Gašparíka, Slaná dolina 75/10, 925 23 Jelka, na predaj novovytvoreného pozemku parc. reg. „C“, parc. č. 1173/11, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 66 m², k. ú Jelka, ktorý pozemok bol vytvorený geometrickým plánom č. 54/2017, vyhotoveným Ing. Katarínou Szomolaiovou dňa 14.09.2017, autorizačne overeným Ing. Katarínou Szomolaiovou dňa 14.09.2017, autorizovaným geodetom a kartografom a úradne overeným Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom dňa 22.09.2017 č. 1137/2017, a ktorý pozemok bol oddelený z pozemku parc. reg. “C” KN parc. č. 1173/1 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 6890 m², k. ú. Jelka, zapísaný na LV č. 1301, a ktorý je evidovaný na Okresnom úrade Galanta, katastrálnom odbore (ďalej len „novovytvorený pozemok“). Pán Gašparík svoju žiadosť odôvodnil existenciou dôvodov hodných osobitného zreteľa, ktoré spočívajú v tom, že ako výlučný vlastník susedných nehnuteľností – pozemku parc. reg. „C“, parc. č. 1160/1 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 532 m², k. ú. Jelka, ktorý je zapísaný na LV č. 718 a ktorý je evidovaný Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom a pozemku parc. reg. „C“, parc. č. 1160/3 – záhrada o výmere 505 m², k. ú. Jelka, ktorý je zapísaný na LV č. 718 a ktorý je evidovaný Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom (ďalej len „susedné nehnuteľnosti“), má záujem o pripojenie, scelenie a udržiavanie novovytvoreného pozemku. Žiadateľ novovytvorený pozemok užíva a zveľaďuje. Starosta obce uviedol, že obec Jelka novovytvorený pozemok nevyužíva a neplánuje ho zahrnúť do svojich investičných aktivít. Novovytvorený pozemok je pre obec Jelka vzhľadom na jeho veľkosť, umiestnenie a charakter účelne nevyužiteľný. Predajom novovytvoreného pozemku dôjde k usporiadaniu majetkovoprávnych vzťahov k pozemku, ktorý tvorí súčasť oploteného areálu vo vlastníctve žiadateľa.

Vychádzajúc zo znaleckého posudku č. 29/2020 vyhotoveného znalkyňou Ing. Tünde Panyiková so sídlom č. 767, 925 01 Matúškovo, ev. č. znalca: 914248, ktorý posudok bol predložený poslancom OZ, starosta navrhol kúpnu cenu novovytvoreného pozemku vo výške 800,- € (12,05 € / 1m², 795,30 € / 66m², zaokrúhlene 800,- € / 66 m ²). Zároveň navrhol predať pozemok za podmienky, že žiadateľ uhradí všetky náklady spojené s povolením vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. Obecnému zastupiteľstvu bol predložený návrh kúpnej zmluvy na novovytvorený pozemok. Starosta obce dal priestor na oboznámenie sa s návrhom kúpnej zmluvy a na otázky k zmluve a k tomuto bodu rokovania, otázky neboli žiadne.

Prítomní poslanci OZ jednohlasne schválili predaj vyššie uvedeného novovytvoreného pozemku za vyššie navrhovaných podmienok. Prítomný poslanci OZ jednohlasne schválili znenie kúpnej zmluvy.

K bodu č. 10 programu – Rôzne

a)      Starosta obce oboznámil poslancov so zámerom na kúpu pozemku parc. reg. „C“, parc. č. 429/3, orná pôda o výmere 1 104 m², k. ú Jelka, ktorý pozemok bol zameraný geometrickým plánom č. G-20-04/2020, vyhotoveným Dávidom Keményom – geodetom dňa 30.08.2020, autorizačne overeným Ing. Katarínou Szomolaiovou dňa 30.08.2020, autorizovaným geodetom a kartografom a úradne overeným Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom dňa 04.09.2020, č. 1116/2020. Pôvodný pozemok parc. reg. “C” KN parc. č. 429/3 – orná pôda o výmere 1 656 m², k. ú. Jelka, zapísaný na LV č. 449, a ktorý je evidovaný na Okresnom úrade Galanta, katastrálnom odbore, bol rozdelený geometrickým plánom č. G-20-04/2020, vyhotoveným Dávidom Keményom – geodetom dňa 30.08.2020, autorizačne overeným Ing. Katarínou Szomolaiovou dňa 30.08.2020, autorizovaným geodetom a kartografom a úradne overeným Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom dňa 04.09.2020, č. 1116/2020, na pozemok parc. reg. „C“, parc. č. 429/3, orná pôda o výmere 1 104 m², k. ú Jelka a na novovytvorený pozemok parc. reg. „C“, parc. č. 429/35, orná pôda o výmere 552 m², k. ú Jelka. Starosta obce vychádzajúc zo znaleckého posudku č. 53/2020 vyhotoveného znalkyňou Ing. Tünde Panyiková so sídlom č. 767, 925 01 Matúškovo, ev. č. znalca: 914248 navrhol kúpnu cenu pozemku parc. reg. „C“, parc. č. 429/3, orná pôda o výmere 1 104 m²  vo výške 16 649 € (15,08 € / 1m², 16 648,32 € / 1 104 m², zaokrúhlene 16 649 € / 1 104 m ²) s tým, že obec – kupujúci uhradí všetky náklady spojené s povolením vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. Starosta obce predložil poslancom OZ návrh kúpnej zmluvy v písomnej podobe a dal priestor na oboznámenie sa so znením kúpnej zmluvy.

Starosta obce zároveň uviedol, že plánuje rozšíriť námestie Ilka a konkrétne na predmetnom pozemku plánuje vytvoriť tzv. „zelenú oddychovú zónu“ pre obyvateľov obce Jelka.

Starosta obce dal priestor diskusii k prerokovávanému bodu zasadnutia obecného zastupiteľstva.

Poslanec OZ Kovács položil otázku, či by na tomto pozemku nemohla byť umiestnená plánovaná zmrzlináreň. V reakcii na túto otázku starosta obce uviedol, že prístup na tieto pozemky by bol cez námestie a vidí problém so zásobovaním, nakoľko ani námestie ani „zelená oddychová zóna“ nie sú uspôsobené na vjazd motorových vozidiel. Zmrzlináreň je plánovaná na druhej strane vozovky, vedľa obchodu COOP Jednota.

Poslanec OZ Kovács uviedol, že keby sa prevádzka zmrzlinárne presunula do „zelenej oddychovej zóny“, mohlo by sa zväčšiť ihrisko škôlky. V reakcii na uvedené starosta obce uviedol, že škôlka má tendenciu rozrastať sa smerom dozadu.

Prítomní poslanci OZ jednohlasne schválili kúpu vyššie uvedeného pozemku za vyššie uvedených podmienok ako aj znenie kúpnej zmluvy.

b)     Starosta obce oboznámil poslancov so zámerom na kúpu pozemku parc. reg. “C” KN parc. č. 430/9 – záhrada o výmere 85 m², k. ú. Jelka, zapísaný na LV č. 449 a ktorý je evidovaný na Okresnom úrade Galanta, katastrálnom odbore. Vychádzajúc zo znaleckého posudku č. 53/2020 vyhotoveného znalkyňou Ing. Tünde Panyiková so sídlom č. 767, 925 01 Matúškovo, ev. č. znalca: 914248 navrhol kúpnu cenu pozemku parc. reg. “C” KN parc. č. 430/9 – záhrada o výmere 85 m², k. ú. Jelka, zapísaný na LV č. 449 a ktorý je evidovaný na Okresnom úrade Galanta, katastrálnom odbore vo výške 1 282 € (15,08 € / 1m², 1 281,80 € / 85 m², zaokrúhlene 1 282 € / 85 m ²) s tým, že obec – kupujúci uhradí všetky náklady spojené s povolením vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. Starosta obce odovzdal poslancom OZ návrh kúpnej zmluvy v písomnej podobe a dal im priestor na oboznámenie sa so znením kúpnej zmluvy.

Starosta obce zároveň uviedol, že plánuje rozšíriť námestie Ilka a konkrétne na predmetnom pozemku plánuje vytvoriť tzv. „zelenú oddychovú zónu“ pre obyvateľov obce Jelka.

Starosta obce dal priestor diskusii k prerokovávanému bodu zasadnutia obecného zastupiteľstva.

Prítomní poslanci OZ jednohlasne schválili kúpu vyššie uvedeného pozemku za vyššie uvedených podmienok ako aj znenie kúpnej zmluvy.

c)   Starosta obce informoval poslancov, že obci Jelka bola doručená žiadosť od poslanca OZ Kovácsa o povolenie na zmenu využitia stavby (budova na parc. č. 1001/10 so súp. č. 1237 k. ú. Jelka v obci Jelka) zo sociálno – hygienického zariadenia na ubytovňu pre zamestnancov a návštevníkov podľa priloženej projektovej dokumentácie. Táto žiadosť bola adresovaná obecnému zastupiteľstvu.

Starosta obce uviedol, že povolenie ubytovne môže mať vplyv na život v obci, pričom obdobné žiadosti v minulosti prejednávalo obecné zastupiteľstvo a napokon aj sám žiadateľ túto žiadosť adresoval obecnému zastupiteľstvu. Z uvedeného dôvodu sa rozhodol túto žiadosť, rovnako ako obdobné v minulosti zaradiť do rokovania obecného zastupiteľstva. Starosta obce dal priestor poslancovi OZ Kovácsovi, aby sa k tejto žiadosti vyjadril.

Poslanec OZ Kovács na margo podanej žiadosti uviedol, že v ubytovni plánuje ubytovať vodičov autobusov, mohli by sme sa stať partnermi SAD, neboli by sme len okrajová obec, spoje do Bratislavy by sme oživili, Jelčania by do Bratislavy cestovali menej, aktuálne je táto budova sociálno – hygienickým zariadením, obec by mohla mať príjem z ubytovne vo forme poplatkov za ubytovanie, v minulosti už bola na obecnom zastupiteľstve prejednávaná obdobná žiadosť na penzión, ktorá bola schválená, jeho žiadosť je v podstate taká istá. Územný plán ubytovňu schvaľuje a z tohto dôvodu nie celkom rozumie tomu, prečo jeho žiadosť o zmenu sociálno – hygienického zariadenia na ubytovňu musí schvaľovať zastupiteľstvo, keď ide podľa územného plánu. Poslanec OZ Kovács apeloval na starostu obce aby k tejto žiadosti prezentoval svoj názor, ale ešte predtým apeloval na hlavnú kontrolórku obce, aby sa vyjadrila, či túto žiadosť musí schvaľovať obecné zastupiteľstvo.

Hlavná kontrolórka uviedla, že vzhľadom na to, že poslanec OZ Kovács adresoval predmetnú žiadosť obecnému zastupiteľstvu, táto žiadosť bola zaradená do rokovania obecného zastupiteľstva.

Starosta obce uviedol, že na tému ubytovní sa rozprával so starostami obcí v ktorých ubytovne sú. Ich skúsenosti nie sú pozitívne, nakoľko v ich skoro vždy bývajú zamestnanci z cudzích krajín a z tohto vznikajú v obciach problémy. Zároveň poukázal na to, že sa p. Kovács nemôže čudovať poslancom a obyvateľom, že majú obavy, lebo oni tu žijú blízko. Tiež by mu to asi nebolo jedno.

Poslanec OZ Kovács na margo uvedeného uviedol, že ide len o predsudky, ktoré sa nezakladajú na faktoch. Ďalej uviedol, že aktuálne už v sociálno–hygienickom zariadení býva jeden jeho bývalý zamestnanec s rodinou, kosí tam trávu, recykluje odpad, upratuje bordel, je to človek, ktorý rád býva v Jelke.

Blanka Kovácsová, ktorá sa zúčastnila ako verejnosť na zasadnutí obecného zastupiteľstva k veci uviedla, že šoféri autobusov čakajú, kedy budú môcť prísť do ubytovne, či už bývať alebo len na toaletu a občerstvenie. Aktuálne šoféri, ktorí majú prestávku alebo končia v Jelke, nemajú kam ísť na toaletu, nemajú sa kde občerstviť. Zároveň uviedla, že pri voľbách do obecného zastupiteľstva a voľbách za starostu obce hlasovala za mladú krv, aby došlo k zmene oproti predchádzajúcemu vedeniu, ktoré všetko odmietalo, aby došlo k zmenám a vyjadrila obavu, že nič sa nezmenilo.

Starosta obce jej na to odpovedal, že to snáď nemyslí vážne. Za jeho vedenia sa zmenilo toho veľa a vždy sa vyšlo sa v ústrety občanov.

Poslanec OZ Török uviedol, že otázka ubytovne už bola riešená na pracovných poradách obecného zastupiteľstva pričom bola možnosť zriadiť ubytovňu jednohlasne zamietnutá. Argument ohľadne šoférov autobusov pribudol len včera. Má obavy z toho, že ak sa teraz schváli ubytovňa, v budúcnosti s tým budú problémy, ktoré už nebudú vôbec alebo len ťažko riešiteľné. 

Starosta obce uviedol, že na jednej strane by bol rád, keby došlo k zlepšeniu autobusových spojov v obci, ale tie nezávisia od Slovak Lines, ale od BSK a BID, pre ktorých Slovak Lines pracuje. Na druhej strane ako už povedal, znepokojujú ho negatívne skúsenosti starostov obcí, kde sú ubytovne v súčasnosti už prevádzkované.

Poslanec OZ Mgr. Bánoczký uviedol, že by bol rád, keby sa našiel kompromis.

Starosta obce upozornil p. Kovácsa, že každý poslanec má právo vyjadriť svoj názor na danú problematiku, pretože zastupuje svojich voličov, ktorí im prejavili dôveru v komunálnych voľbách. Zdôraznil, že každý musí akceptovať pluralitu názorov.

Poslanec OZ Mgr. Deák uviedol, že poslanec OZ Kovács pred 2 rokmi tvrdil, že v predmetnej budove chce mať len kancelárie, minulý rok tvrdil, že v rovnakej budove chce mať len sociálno-hygienické zariadenie. Teraz po uplynutí istej doby zas chce v tej istej budove ubytovne. Nevie, čo si má o tom myslieť.

Poslanec OZ Kovács uviedol, že starosta  vo vzťahu k danej ubytovne nepovedal jedinú pozitívnu vec. Chce zdôrazniť, že areál, kde má byť ubytovňa riadne udržiava, prinieslo by to príjem do obecného rozpočtu, mohli by tam byť ubytovaní šoféri SAD alebo Slovak Lines, prípadne by tam mohol byť pre nich priestor, kde si budú vedieť spraviť kávu alebo ísť na toaletu.

Jozef Kovács st., ktorý sa rokovania OZ zúčastnil ako verejnosť uviedol, že každý robí, čo vie. Aj poslanec OZ Mgr. Deák naháňal deti zo susedných obcí do maďarskej školy. Že poslanec OZ Török je tiež podnikateľom a nemôže vedieť čo bude o rok, dva, možno bude mať žeriav jeden, dva, traktor a keď nebude mať kde parkovať čo spraví.

Poslanec OZ Török uviedol, že obcou kolujú reči o tom, že poslanec OZ Kovács už dávno svojim zamestnancom hovoril, že v predmetnom areáli bude ubytovňa.

Poslanec OZ Budai navrhol, aby sa hlasovanie odložilo na najbližšie zasadnutie OZ, na ktoré by mohol prísť zástupca SAD alebo Slovak Lines, ktorí by prezentovali plány týchto spoločností.

5 poslancov OZ hlasovalo za zmenu využitia stavby (budova na parc. č. 1001/10 so súp. č. 1237 k. ú. Jelka v obci Jelka) zo sociálno hygienického zariadenia na ubytovňu pre zamestnancov a návštevníkov, 4 poslanci OZ hlasovali proti a jeden poslanec OZ sa zdržal hlasovania.

Po hlasovaní OZ poslanec OZ Budai uviedol, že hlasoval pre ubytovňu, aby tam mohli ísť autobusári, ale keď bude poskytnuté toto ubytovanie ľuďom, ktorí budú robiť v obci problémy, bude zle.

d)      Starosta obce navrhol vstup obce Jelka do členskej základne združenia Mikroregión 11 PLUS, so sídlom Námestie A. Hlinku 31, 919 43 Cífer, IČO: 45738807, reg. č.: VVS/2012/ZZPO-84 s členským príspevkom 1€/obyvateľ/ročne.

Prítomný poslanci OZ jednohlasne schválili vstup obce Jelka do členskej základne združenia Mikroregión 11 PLUS, so sídlom Námestie A. Hlinku 31, 919 43 Cífer, IČO: 45738807, reg. č.: VVS/2012/ZZPO-84 s členským príspevkom 1€/obyvateľ/ročne.

K bodu č. 11 programu – Diskusia

a)      Jozef Kovács st., ktorý sa zúčastnil rokovania OZ v mene dôchodcov obce Jelka sa chcel informovať, či by obec poskytla pre dôchodcov priestory, kde by sa mohli pravidelne a nerušene stretávať. Aktuálne majú síce k dispozícii miestnosť v kultúrnom dome, ale dôchodcovia sú často obmedzovaní. V rovnakej miestnosti sú uskutočňované civilné svadobné obrady, je tam detský klub, vyučovacie hodiny autoškoly, v kultúrnom dome sa uskutočňujú plesy aj kartárske dni. Položil otázku, či by im nemohla byť daná k dispozícii miestnosť napr. v podnikateľskom inkubátore alebo v hasičskej zbrojnici.

Starosta obce uviedol, že sa hľadá nejaké riešenie, zistí aké sú možnosti a navrhol Jozefovi Kovácsovi st., aby sa stretli mimo rokovania obecného zastupiteľstva. Zároveň starosta uviedol, že sa obec zapojila do projektu na výstavbu komunitného centra, a práve komunitné centrum bude môcť v budúcnosti slúžiť na takéto účely.

b)     Blanka Kovácsová, ktorá sa zúčastnila rokovania OZ sa opýtala, kto má na starosti aktivačných pracovníkov. Dala do pozornosti, že títo ľudia nepracujú tak, ako by mali.

Prednostka obecného úradu uviedla, že aktivačných pracovníkov má na starosti ona. Problém vidí v tom, že pokiaľ nad nimi niekto stojí, tak pracujú, akonáhle sa im nevenuje stála pozornosť ich pracovný výkon klesá. V súčasnosti je to riešené tak, že prednostka vytvorí pracovné skupiny, každú pracovnú skupinu má na starosti zamestnanec obce z úseku údržby verejnej zelene. Niekedy sa však stane, že zamestnanec obce z úseku údržby verejnej zelene má viac práce a nemôže týchto aktivačných pracovníkov neustále kontrolovať. Napríklad keď sa koncom augusta/začiatkom septembra opravovali cesty, takmer všetkých zamestnancov obce bolo potrebné presunúť na tieto práce, aby obec ušetrila finančné zdroje, a tým pádom nebol až taký priestor na kontrolu rýchlosti a kvalitu práce aktivačných pracovníkov. Prednostka a starosta obce zhodne uviedli, že ak v budúcnosti bude p. Kovácsová, alebo hociktorý občan svedkom vyhýbaniu sa práce aktivačných pracovníkov, okamžite majú kontaktovať obecný úrad.

c)     Blanka Kovácsová, ktorá sa zúčastnila rokovania OZ ďalej poukázala na to, že obyvateľ obce s prezývkou „Béka“ je každý deň pred obchodom COOP Jednota, konzumuje tam alkoholické nápoje a v tomto podguráženom stave sa správa nevhodne. Apelovala na obec, aby s tým niečo urobila.

Starosta obce uviedol, že vie o tomto probléme. Problém vidí v tom, že priestor pred obchodom COOP Jednota je v súkromnom vlastníctve tejto spoločnosti. Obec kontaktovala túto spoločnosť, s návrhom aby bol tento problém riešený. Spoločnosť ale posiela svoju SBS, ktorá túto osobu zvyčajne odtlačí na námestie Ilka. Kým táto spoločnosť nebude disponovať zákazom zdržiavania sa tejto osoby pred obchodom COOP Jednota, obyvateľ obce s prezývkou „Béka“ tam bude. Obec mu môže dať maximálne pokutu, ale problém je v tom, že táto osoba nemá žiaden majetok. A teda aj pokuta, ktorá by mu síce uložená bola, ale jej zaplatenie by nebolo vynútiteľné, fakticky by to nebol trest. Bola nadviazaná komunikácia aj s políciou, ktorá má rovnaký názor na riešenie ako starosta.  Aj polícia ho zvykla odviesť domov, ale bohužiaľ aj jeho vlastná rodina sa viac menej dištancuje od jeho správania a od neho samotného. Pokým spoločnosť COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo nebude konať a nebude disponovať zákazom na zdržiavania sa pred obchodom COOP Jednota v Jelke vo vzťahu k obyvateľovi s prezývkou „Béka“, táto osoba tam jednoducho bude, lebo je rada stredobodom pozornosti a občania mu kupujú alkohol. Starosta podotkol, že ak by sa dotyčný takto správal na majetku obce, už by bol tento problém vyriešený.

e)      Monika Szakálová, ktorá sa zúčastnila rokovania OZ požiadala obec Jelka o pomoc. Jej dcéra Dajana Szakálová bola účastníčkou dopravnej nehody, v ktorá sa stala dňa 23.10.2019 medzi obcou Jelka a Hrubá Borša. Dajana Szakálová je v bdelej kóme a je umiestnená v nemocnici v Galante. Nemôže si ju zobrať domov, pretože v dome, kde býva nie sú vhodné podmienky pre osobu v bdelej kóme. V dome jej vyhoreli elektrické káble, kúri krbovými kachlami. Dajana je ležiacim pacientom, je odkázaná na špeciálnu stravu a má tracheostómiu. Bez elektriky a bez zabezpečenia kúrenia svoju dcéru domov zobrať nemôže. Ďalej uviedla, že pán starosta o probléme vie, snaží sa jej pomôcť, poslal k nim geodeta. Sama je slepá (v dôsledku nádoru na hlave) a jej manžel má sklerózu multiplex. Chodila svoju dcéru každý deň masírovať, cvičila s ňou. Počas pandémie COVID-19 sú návštevy v nemocnici zakázané. Zdravotný stav jej dcéry sa zhoršuje, vykrúcajú sa jej nohy. V rehabilitačnom centre Adeli by jej vedeli zabezpečiť adekvátnu starostlivosť, mohlo by dôjsť k zlepšeniu jej zdravotného stavu, avšak nemajú finančné prostriedky na úhradu poplatkov za pobyt v takomto centre. Nejde jej o to, aby sa zviditeľnila, len chce dostať svoju dcéru konečne domov.

Starosta poznamenal, že situáciu p. Szakálovej dôverne pozná, nakoľko sú v stálom kontakte. Potvrdil, že obec Jelka aktuálne pomáha tejto pani so získaním sociálneho príspevku, ktorý by mohol byť použitý na zabezpečenie vhodných podmienok na bývanie pre osobu v bdelej kóme. Je to v procese riešenia, avšak na to, aby jej mohol byť takýto príspevok poskytnutý, nehnuteľnosť, v ktorej bývajú musí mať súpisné číslo, čo nemá. Táto rodina žije v prerobenej letnej kuchynke. Obec zabezpečila geodeta a projektanta, aby predmetná nehnuteľnosť mohla byť zapísaná v katastri nehnuteľností. Po zápise do katastra nehnuteľností môže byť tejto nehnuteľnosti pridelené súpisné číslo. Po pridelení súpisného čísla môže byť podaná žiadosť na získanie sociálneho príspevku z UPSVaR. Starosta obce skonštatoval, že to bohužiaľ trvá dlho, pretože rodina p. Szakálovej jednoducho nemala v poriadku žiadne dokumenty a náprava týchto problémov si vyžaduje svoj čas. Vzhľadom na mimoriadne nepriaznivý stav celej rodiny starosta obce navrhol poskytnúť Monike Szakálovej jednorazový príspevok vo výške 1 000 €, ktorý má byť použitý na zlepšenie podmienok bývania a prípravu ubytovania postihnutej dcére.

Poslanec OZ Budai na margo veci uviedol, že aj on vie o ťažkej životnej situácii tejto rodiny. Potvrdil, že táto pani denne chodila za svojou dcérou. Kupovala jej krémy na masáž tela. Poukázal na to, že táto pani je nevidiaca, jej partner má sklerózu multiplex. Musí si denne platiť šoféra, aby mohla dcéru navštíviť a nie v poslednom rade upriamil pozornosť na to, že návštevné hodiny v nemocnici sú obmedzené, čiže aj čas, ktorý môže tráviť s dcérou je obmedzený.

Poslankyňa OZ Letušeková uviedla, že pracuje ako sestra na neurologickom oddelení, má s takýmito pacientami skúsenosť. Ak sa podarí dostať domov Dajanu Szakálovú, môže ju Monika Szakálová kontaktovať a ukáže jej, ako zaobchádzať s ľudmi v bdelej kóme.

Poslanec OZ Bánoczki navrhol, aby sa vyhlásila dobrovoľná zbierka, uviedol, že je ochotný venovať čas zbierke v prospech Dajany Szakálovej.

Prítomní poslanci OZ jednohlasne schválili poskytnutie mimoriadneho príspevku Monike Szakállovej za účelom zabezpečenia vhodných podmienok na bývanie vo výške 1 000 €. Tento príspevok za poskytuje za účelom zlepšenia mimoriadne nepriaznivých životných podmienok.

Prítomní poslanci OZ sa zároveň dohodli na vyhlásení dobrovoľnej zbierky na zabezpečenie vhodných podmienok na bývanie pre Dajanu Szakálovú, ktorá je v bdelej kóme po vážnej dopravnej autonehode, ktorá sa stala dňa 23.10.2019 medzi obcou Jelka a Hrubá Borša.

K bodu č. 16 programu – Návrh uznesení

Návrhová komisia prečítala návrh uznesení.

K bodu č. 17 programu – Záver

Keďže neboli vznesené iné pripomienky a námety po prerokovaní všetkých bodov programu starosta  obce poďakoval poslancom obecného zastupiteľstva a ostatným zúčastneným osobám za účasť a ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva.

                                                                                                                      Ing. Gabriel Kiš

                                                                                                                        starosta obce

Overovatelia zápisnice:          Mgr. Zoltán Deák

                                               Igor Budai

Zapisovateľka:                       Mgr. Gabriela Horváthová

Zasadnutie obecného zastupiteľstva prebiehalo od 18:00 hod. do 20:30 hod.

UZNESENIA

 z 3. plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva v Jelke zo dňa 18.09.2020

Obecné zastupiteľstvo v Jelke

Hlasovanie: Mgr. Bánoczký, M., Bohony, Š., Budai, I., Mgr. Deák, Z., Mgr. Hakszer, R., PhD., Kovács, J., Mgr. Laurič, I., Mgr. Letuseková, D., Ing. Ruman, T., Török, P.

Uznesením  č. 28.,/2020/OZ-3:

schvaľuje

Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelka č. 1/2020, ktorým sa schvaľuje dodatok č. 1 k všeobecne záväznému nariadeniu č. 7/2019 o verejnom poriadku a dodržiavaní čistoty v obci Jelka.

Hlasovalo: 10                         Za: 10                         Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

Uznesením pod č. 29.,/2020/OZ-3:

schvaľuje

Všeobecne záväzného nariadenie obce Jelka č. 2/2020 o určení školského obvodu základných škôl zriadených obcou Jelka

Hlasovalo: 10                         Za: 10                         Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

Uznesením pod č. 30.,/2020/OZ-3:

schvaľuje

Požiarny poriadok obce Jelka

Hlasovalo: 10                         Za: 10                         Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

Uznesením pod č. 31.,/2020/OZ-3:

schvaľuje

Žiadosť Petra Gašparíka, Slaná dolina 75/10, 925 23 Jelka, nar. xx.xx.xxxx, na predaj novovytvoreného pozemku parc. reg. „C“, parc. č. 1173/11, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 66 m², k. ú Jelka, ktorý pozemok bol vytvorený geometrickým plánom č. 54/2017, vyhotoveným Ing. Katarínou Szomolaiovou dňa 14.09.2017, autorizačne overeným Ing. Katarínou Szomolaiovou dňa 14.09.2017, autorizovaným geodetom a kartografom a úradne overeným Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom dňa 22.09.2017 č. 1137/2017, a ktorý pozemok bol oddelený z pozemku parc. reg. “C” KN parc. č. 1173/1 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 6890 m², k. ú. Jelka, zapísaný na LV č. 1301, a ktorý je evidovaný na Okresnom úrade Galanta, katastrálnom odbore (ďalej len „novovytvorený pozemok“).

Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že žiadateľ ako výlučný vlastník susedných nehnuteľností – pozemku parc. reg. „C“, parc. č. 1160/1 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 532 m², k. ú. Jelka, ktorý je zapísaný na LV č. 718 a ktorý je evidovaný Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom a pozemku parc. reg. „C“, parc. č. 1160/3 – záhrada o výmere 505 m², k. ú. Jelka, ktorý je zapísaný na LV č. 718 a ktorý je evidovaný Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom (ďalej len „susedné nehnuteľnosti“), má záujem o pripojenie, scelenie a udržiavanie novovytvoreného pozemku. Žiadateľ novovytvorený pozemok užíva a zveľaďuje. Obec Jelka novovytvorený pozemok nevyužíva a neplánuje ho zahrnúť do svojich investičných aktivít. Novovytvorený pozemok je pre obec Jelka vzhľadom na jeho veľkosť, umiestnenie a charakter účelne nevyužiteľný. Predajom novovytvoreného pozemku dôjde k usporiadaniu majetkovoprávnych vzťahov k pozemku, ktorý tvorí súčasť oploteného areálu vo vlastníctve žiadateľa.

Vychádzajúc zo znaleckého posudku č. 29/2020 vyhotoveného znalkyňou Ing. Tünde Panyiková so sídlom č. 767, 925 01 Matúškovo, ev. č. znalca: 914248 je kúpna cena novovytvoreného pozemku vo výške 800,- € (12,05 € / 1m², 795,30 € / 66m², zaokrúhlene 800,- € / 66 m ²).

Žiadateľ uhradí všetky náklady spojené s povolením vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh kúpnej zmluvy.

Hlasovalo: 10                         Za: 10                         Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

Uznesením pod č. 32a.,/2020/OZ-3:

schvaľuje

Zámer obce Jelka, Mierová 959/17, 925 23 Jelka, IČO: 00306011, na kúpu pozemku parc. reg. „C“, parc. č. 429/3, orná pôda o výmere 1 104 m², k. ú Jelka, ktorý pozemok bol zameraný geometrickým plánom č. G-20-04/2020, vyhotoveným Dávidom Keményom – geodetom dňa 30.08.2020, autorizačne overeným Ing. Katarínou Szomolaiovou dňa 30.08.2020, autorizovaným geodetom a kartografom a úradne overeným Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom dňa 04.09.2020, č. 1116/2020. Pôvodný pozemok parc. reg. “C” KN parc. č. 429/3 – orná pôda o výmere 1 656 m², k. ú. Jelka, zapísaný na LV č. 449, a ktorý je evidovaný na Okresnom úrade Galanta, katastrálnom odbore, bol rozdelený geometrickým plánom č. G-20-04/2020, vyhotoveným Dávidom Keményom – geodetom dňa 30.08.2020, autorizačne overeným Ing. Katarínou Szomolaiovou dňa 30.08.2020, autorizovaným geodetom a kartografom a úradne overeným Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom dňa 04.09.2020, č. 1116/2020, na pozemok parc. reg. „C“, parc. č. 429/3, orná pôda o výmere 1 104 m², k. ú Jelka a na novovytvorený pozemok parc. reg. „C“, parc. č. 429/35, orná pôda o výmere 552 m², k. ú Jelka.

Vychádzajúc zo znaleckého posudku č. 53/2020 vyhotoveného znalkyňou Ing. Tünde Panyiková so sídlom č. 767, 925 01 Matúškovo, ev. č. znalca: 914248 je kúpna cena pozemku parc. reg. „C“, parc. č. 429/3, orná pôda o výmere 1 104 m²  vo výške 16 649 € (15,08 € / 1m², 16 648,32 € / 1 104 m², zaokrúhlene 16 649 € / 1 104 m ²).

Kupujúci uhradí všetky náklady spojené s povolením vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh kúpnej zmluvy.

Hlasovalo: 10                         Za: 10                         Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

Uznesením pod č. 32b.,/2020/OZ-3:

schvaľuje

Zámer obce Jelka, Mierová 959/17, 925 23 Jelka, IČO: 00306011, na kúpu pozemku parc. reg. “C” KN parc. č. 430/9 – záhrada o výmere 85 m², k. ú. Jelka, zapísaný na LV č. 449 a ktorý je evidovaný na Okresnom úrade Galanta, katastrálnom odbore.

Vychádzajúc zo znaleckého posudku č. 53/2020 vyhotoveného znalkyňou Ing. Tünde Panyiková so sídlom č. 767, 925 01 Matúškovo, ev. č. znalca: 914248 je kúpna cena pozemku parc. reg. “C” KN parc. č. 430/9 – záhrada o výmere 85 m², k. ú. Jelka, zapísaný na LV č. 449 a ktorý je evidovaný na Okresnom úrade Galanta, katastrálnom odbore vo výške 1 282 € (15,08 € / 1m², 1 281,80 € / 85 m², zaokrúhlene 1 282 € / 85 m ²).

Kupujúci uhradí všetky náklady spojené s povolením vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh kúpnej zmluvy.

Hlasovalo: 10                         Za: 10                         Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

Uznesením pod č. 33.,/2020/OZ-3:

neschvaľuje

Povolenie na zmenu využitia stavby (budova na parc. č. 1001/10 so súp. č. 1237 k. ú. Jelka v obci Jelka) zo sociálno – hygienického zariadenia na ubytovňu pre zamestnancov a návštevníkov.

Hlasovalo: 10                         Za: 5                           Proti: 4                        Zdržal sa: 1

Uznesenie nebolo schválené.

Uznesenie č. 34.,/2020/OZ-3:

schvaľuje

Vstup obce Jelka do členskej základne združenia Mikroregión 11 PLUS, so sídlom Námestie A. Hlinku 31, 919 43 Cífer, IČO: 45738807, reg. č.: VVS/2012/ZZPO-84 s členským príspevkom 1€/obyvateľ/ročne.

Hlasovalo: 10                         Za: 9                           Proti: 0                        Zdržal sa: 1

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

Uznesením pod č. 35.,/2020/OZ-3:

Schvaľuje

Poskytnutie mimoriadneho príspevku vo výške 1 000 € Monike Szakállovej, trvale bytom Mierová 973/31, 925 23 Jelka. Tento príspevok sa poskytuje za účelom zabezpečenia vhodných podmienok na bývanie dcére Dajane Sakálovej.

Hlasovalo: 10                         Za: 10                         Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

Uznesenie č. 36.,/2020/OZ-3:

Obecné zastupiteľstvo v Jelke berie na vedomie Návrh na vyhlásenie dobrovoľnej zbierky na zabezpečenie vhodných podmienok na bývanie pre Dajanu Szakálovú, ktorá je v bdelej kóme po vážnej dopravnej autonehode, ktorá sa stala dňa 23.10.2019 medzi obcou Jelka a Hrubá Borša, v súlade s § 4 ods. 3  písm. b) a  §11 ods. 4. písm. b)  zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov a § 5 ods. 1 písm. e ) zák. č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších právnych predpisov.

Obec Jelka

v y h l a s u j e

dobrovoľnú zbierku na zabezpečenie vhodných podmienok na bývanie pre Dajanu Szakálovú, ktorá je v bdelej kóme po vážnej dopravnej autonehode, ktorá sa stala dňa 23.10.2019 medzi obcou Jelka a Hrubá Borša.

Vyhlasovateľ: Obec Jelka, so sídlom Mierová 959/17, 925 23 Jelka, IČO: 00306011

Usporiadateľ zbierky: obec Jelka na území obce Jelka

Účel dobrovoľnej zbierky: Získanie finančných prostriedkov na zabezpečenie vhodných podmienok na bývanie pre Dajanu Szakálovú, ktorá je v bdelej kóme po vážnej dopravnej autonehode, ktorá sa stala dňa 23.10.2019 medzi obcou Jelka a Hrubá Borša.

Doba konania dobrovoľnej zbierky:01.10.2020 – 31.10.2020


Spôsob vykonávania dobrovoľnej zbierky:

 1. 1.  Zaslaním finančných prostriedkov na účet obce Jelka vedený v Prima banka Slovensko,  a. s. , číslo IBAN: SK24 5600 0000 0038 5796 3002, SWIFT: KOMASK2X, VS:352020 s poznámkou:zbierka.
 2. 2.  Vložením hotovosti do prenosných pokladničiek s označením ,,Dobrovoľnázbierka na zabezpečenie vhodných podmienok bývania pre Dajanu Szakálovú“ počas stanovených dní na Obecnom úrade v Jelke, v Kultúrnom dome v Jelke ana verejných priestranstvách na území obce Jelka.

Dni a čas konania dobrovoľnej zbierky v hotovosti:

 1. –     na Obecnom úrade v Jelke 01.10.2020 – 31.10.2020 v pondelok  07:00 hod. – 12:00 hod. a 13:00 hod. – 16:00 hod., v stredu 07:00 hod. – 12:00 hod. a 13:00 hod. – 17:00 hod., v piatok od 07:00 hod. – 12:30 hod.,
 2. –     v Kultúrnom dome v Jelke 01.10.2020 – 31.10.2020, pondelok – piatok od 08:00 hod. do 16:00 hod.,
 3. –    na verejných priestranstvách na území obce Jelka: 03.10.2020, 04.10.2020, 10.10.2020, 11.10.2020, 17.10.2020, 18.10.2020, 24.10.2020, 25.10.2020, 31.10.2020 od 09:00 hod  do 19:00 hod. .

Osoby zodpovedné za konanie zbierky :

 1. –        Viola Ravaszová, pokladník Obecného úradu v Jelke,
 2.  
 3. –        Beáta Mészárosová, referentka Kultúrneho domu v Jelke,
 4.  
 5. –        Bc. Maroš Bánoczký, poslanec Obecného zastupiteľstva obce Jelka,
 6.  
 7. –        Štefan Bohony,poslanec Obecného zastupiteľstva obce Jelka,
 8.  
 9. –        Igor Budai,poslanec Obecného zastupiteľstva obce Jelka,
 10.  
 11. –        Mgr. Zoltán Deák,poslanec Obecného zastupiteľstva obce Jelka,
 12.  
 13. –        Mgr. Richard Hakszer, PhD.,poslanec Obecného zastupiteľstva obce Jelka,
 14.  
 15. –        Jozef Kovács,poslanec Obecného zastupiteľstva obce Jelka,
 16.  
 17. –        Mgr. Ivan Laurič, poslanec Obecného zastupiteľstva obce Jelka,
 18.  
 19. –        Mgr. Denisa Letuseková, poslankyňa Obecného zastupiteľstva obce Jelka,
 20.  
 21. –        František Molnár,poslanec Obecného zastupiteľstva obce Jelka,
 22.  
 23. –        Ing. Tomáš Ruman,poslanec Obecného zastupiteľstva obce Jelka,
 24.  
 25. –        Peter Török,poslanec Obecného zastupiteľstva obce Jelka,
 26.  
 27. –        Ing. Gabriel Kiš, starosta obce Jelka.

Vyúčtovanie dobrovoľnej zbierky, jej použitie a kontrola:

Vyúčtovanie zbierky vykoná: Ing. Gabriel Kiš, starosta obce Jelka. O priebehu a výsledku dobrovoľnej zbierky bude vyhotovená usporiadateľom správa, ktorá bude predložená obecnému zastupiteľstvu  na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva obce Jelka, ktoré sa uskutoční po ukončení zbierky. Výnosy z dobrovoľnej zbierky sú v zmysle § 5 ods. 1 písm. e) Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov príjmom rozpočtu obce. Finančné prostriedky získané dobrovoľnou zbierkou budú použité na účel, na ktorý bola dobrovoľná zbierka vyhlásená. Kontrolu použitia finančných prostriedkov z dobrovoľnej zbierky vykoná hlavný kontrolór obce Jelka.

Správa o výsledku a použití finančných prostriedkov získaných dobrovoľnou zbierkou bude zverejnená na webovom sídle usporiadateľa po jej prerokovaní v obecnom  zastupiteľstve. Vyhlásenie zbierky bolo prerokované a schválené na 3. plánovanom zasadnutí obecného zastupiteľstva konanom dňa 18.09.2020 uznesením č. 36.,/2020/OZ-3.

Hlasovalo: 10                         Za: 10                         Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

                                                                                                                      Ing. Gabriel Kiš

                                                                                                                         starosta obce

Mellékletek

Leírás

Prítomní:

Starosta obce:              Ing. Gabriel Kiš

Členovia OZ:              Mgr. Bánoczký, M., Bohony, Š., Budai, I., Mgr. Deák, Z., Mgr. Hakszer, R. PhD., Kovács, J., Mgr. Laurič, I., Mgr. Letušeková, D., Molnár, F., Ing. Ruman, T., Török, P.

Ďalší prítomní:            Melinda Németh MSc. – prednostka Obecného úradu v Jelke

                                    Mgr. Mária Tomovičová – hlavná kontrolórka obce Jelka

                                    Sidónia Banková – ekonómka obce Jelka

                                    Mgr. Gabriela Horváthová – zapisovateľka

Verejnosť:                   Varga Veronika

                                    Varga Róbert

K bodu č. 1 programu – Zahájenie zasadnutia

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol Ing. Gabriel Kiš – starosta obce, ktorý skonštatoval, že je prítomných 11 poslancov obecného zastupiteľstva, obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné vo všetkých bodoch rokovania.

K bodu č. 2. programu – Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

1.      Starosta obce navrhol do návrhovej komisie nasledovných poslancov obecného zastupiteľstva:

a)      Jozef Kovács

b)      Igor Budai

2.      Starosta obce navrhol za overovateľov zápisnice nasledovných poslancov obecného zatupiteľstva:

a)      Mgr. Maroša Bánoczkého

b)      Mgr. Ivana Lauriča

Poslanci obecného zastupiteľstva návrh starostu obce schválili jednohlasne.

K bodu č. 3 programu – Schválenie programu zasadnutia

Starosta obce oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva s programom zasadnutia, ktorý bol nasledovný:

 1. 1.      Zahájenie
 2.  
 3. 2.      Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 4.  
 5. 3.      Schválenie programu zasadnutia
 6.  
 7. 4.      Kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia
 8.  
 9. 5.      Interpelácia
 10.  
 11. 6.      Schválenie záverečného účtu obce za rok 2019
 12.  
 13. 7.      Čerpanie rozpočtu k 31.05.2020
 14.  
 15. 8.      Návrh 2. rozpočtového opatrenia v roku 2020
 16.  
 17. 9.      Informácie o poplatkoch za rozvoj za rok 2019
 18.  
 19. 10.  Informácie o výsledkoch obchodných verejných súťaží
 20.  
 21. 11.  Rokovanie o zapojení sa do Výzvy pre regióny na zmiernenie dôsledkov spôsobených pandémiou COVID – 19
 22.  
 23. 12.  Plán práce hlavného kontrolóra na II. polrok 2020
 24.  
 25. 13.  Rôzne: žiadosti
 26.  
 27. informácie
 28.  
 29. 14.  Diskusia
 30.  
 31. 15.  Návrh uznesení
 32.  
 33. 16.  Záver

Následne starosta obce vyzval poslancov obecného zastupiteľstva, aby uviedli, či majú nejaké pripomienky alebo návrhy na doplnenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva. Poslanci obecného zastupiteľstva nemali pripomienky ani návrhy na doplnenie programu obecného zastupiteľstva.

Starosta obce navrhol:

a)      nahradiť 11. bod programu zasadnutia obecného zastupiteľstva s názvom: „Rokovanie o zapojení sa do Výzvy pre regióny na zmiernenie dôsledkov spôsobených pandémiou COVID – 19“, 11. bodom programu zasadnutia obecného zastupiteľstva s názvom: „Rokovanie o zapojení sa do Výzvy na predkladanie žiadosti o NFP MV SR zameranej na podporu prístupu k pitnej vode v prostredí MRK“, pričom poslanci obecného zastupiteľstva zmenu programu obecného zastupiteľstva jednohlasne schválili,

b)      za 12. bod programu zasadnutia obecného zastupiteľstva  doplniť 13. bod programu obecného zastupiteľstva s názvom: „Zmeny a doplnky územného plánu“, pričom poslanci obecného zastupiteľstva doplnenie 13. dobu do programu obecného zastupiteľstva s názvom „Zmeny a doplnky územného plánu“ jednohlasne schválili,

c)      zmeniť pôvodné číslovanie 13. až 16. bodu programu zasadnutia obecného zastupiteľstva na 14. až 17. bod programu zasadnutia obecného zastupiteľstva, pričom zmenu číslovania poslanci obecného zastupiteľstva jednohlasne schválili.

Starosta obce navrhol hlasovať o zmenenom programe zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktorý je nasledovný:

 1. 1.      Zahájenie
 2.  
 3. 2.      Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 4.  
 5. 3.      Schválenie programu zasadnutia
 6.  
 7. 4.      Kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia
 8.  
 9. 5.      Interpelácia
 10.  
 11. 6.      Schválenie záverečného účtu obce za rok 2019
 12.  
 13. 7.      Čerpanie rozpočtu k 31.05.2020
 14.  
 15. 8.      Návrh 2. rozpočtového opatrenia v roku 2020
 16.  
 17. 9.      Informácie o poplatkoch za rozvoj za rok 2019
 18.  
 19. 10.  Informácie o výsledkoch obchodných verejných súťaží
 20.  
 21. 11.  Rokovanie o zapojení sa do Výzvy na predkladanie žiadosti o NFP MV SR zameranej na podporu prístupu k pitnej vode v prostredí MRK
 22.  
 23. 12.  Plán práce hlavného kontrolóra na II. polrok 2020
 24.  
 25. 13.  Zmeny a doplnky územného plánu
 26.  
 27. 14.  Rôzne: žiadosti
 28.  
 29. informácie
 30.  
 31. 15.  Diskusia
 32.  
 33. 16.  Návrh uznesení
 34.  
 35. 17.  Záver

Poslanci obecného zastupiteľstva zmenený program obecného zastupiteľstva jednohlasne schválili.

K bodu č. 4 programu – Kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia

Starosta obce predniesol, ako boli vykonané uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konkrétne:

a)      Uznesenie č. 12.,/2020/NZ OZ-2 – bol zverejnený zámer predaja nehnuteľného majetku obce Jelka, na ktorý sa vzťahuje prípad hodný osobitného zreteľa (novovytvorená parcela C-KN č. 1182/2 o výmere 229 m²). Kúpna cena bola stanovená znaleckým posudkom vo výške 25,- € / m². Zámer predaja bol zverejnený na úradnej tabuli obce Jelka a na webovom sídle obce Jelka odo dňa 29.05.2020

b)      Uznesenie č. 14.,/2020/NZ OZ-2 – vykonanie tohto uznesenia bude špecifikované v bode č. 10 programu obecného zastupiteľstva,

c)      Uznesenie č. 15.,/2020/NZ OZ-2 – vykonanie tohto uznesenia bude špecifikované v bode č. 10 programu obecného zastupiteľstva.

K bodu č. 5 programu – Interpelácia

Možnosť interpelácie nikto z prítomných poslancov nevyužil.

K bodu č. 6 programu – Schválenie záverečného účtu

Starosta obce poukázal na to, že záverečný účet bol zverejnený na internetovej stránke obce Jelka a zároveň bol poslancom obecného zastupiteľstva zaslaný spolu s pozvánkou na toto zasadnutie obecného zastupiteľstva. Tento záverečný účet je kontrolovaný audítorom a navrhuje ho schváliť bez výhrad. Starosta obce uviedol, že navrhuje preúčtovať výsledok hospodárenia za rok 2019, zisk vo výške 214 323,85 € v prospech účtu 428 – nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov a rovnako navrhuje schváliť tvorbu rezervného fondu vo výške 10 % z výsledku hospodárenia obce a jej RO vo výške 15 424,36 €. Poslanci obecného zastupiteľstva prv uvedené návrhy starostu obce jednohlasne schválili.

Hlavná kontrolórka mala kladné stanovisko k záverečnému účtu obce, tento bol zverejnený na webovom sídle obce Jelka, je v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a navrhuje ho schváliť bez výhrad. Audit záverečného účtu prebieha.

Starosta obce dal priestor na otázky k záverečnému účtu obce Jelka, otázky neboli žiadne.

Poslanci obecného zastupiteľstva prv uvedené návrhy starostu obce a hlavnej kontrolórky jednohlasne schválili.

K bodu č. 7 programu – Čerpanie rozpočtu k 31.05.2020

Starosta obce uviedol, že obec Jelka priebežne čerpá rozpočet podľa nastaveného rozpočtu. Starosta obce dal priestor na otázky. Otázky neboli žiadne. Starosta obce navrhol schváliť čerpanie rozpočtu k 31.05.2020.

Poslanci obecného zastupiteľstva jednohlasne schválili čerpanie rozpočtu k 31.05.2020.

K bodu č. 8 programu – Návrh 2. rozpočtového opatrenia v roku 2020

Toto opatrenie reflektuje aktuálnu situáciu v Slovenskej republike. Zavlečenie vírusu COVID – 19 do Slovenskej republiky malo negatívny dopad na hospodárstvo Slovenskej republiky, na zamestnanosť v Slovenskej republike. Príjmy do rozpočtu obce budú v zmysle prognózy ministerstva financií nižšie. Z uvedeného dôvodu je potrebné znížiť rozpočet obce Jelka na rok 2020 o 70 000,00- €.

Starosta obce dal priestor na otázky, otázky neboli žiadne a následne dal hlasovať o návrhu 2. rozpočtového opatrenia v roku 2020.

Poslanec obecného zastupiteľstva Jozef Kovács skonštatoval, že tohto roku boli zrušené obecné dni. Položil otázku, či obec plánuje urobiť obecné dni v náhradnom termíne napríklad niekedy v septembri. Starosta obce uviedol, že si to vzhľadom na momentálne protiepidemiologické opatrenia nevie predstaviť. Poslanec obecného zastupiteľstva navrhol peňažné prostriedky vyčlenené na obecné dni „ušetriť“. Starosta obce sa s týmto návrhom stotožnil, nakoľko očakáva ďalšie znižovanie výšky podielových daní za rok 2020.

Poslankyňa obecného zastupiteľstva Mgr. Denisa Letušeková sa informovala, či obec plánuje v prvý septembrový týždeň „hody“ tak, ako sme boli zvyknutí ostatné roky, tj. aj s kolotočmi a stánkami. Starosta obce uviedol, že všetko bude závisieť od epidemiologickej situácie a protiepidemiologických opatrení, avšak toto nevylučuje, nakoľko na „kolotočoch“ sa nezvykne naraz zísť naraz viac ako 1000 ľudí, ako je to počas obecných dní vo večerných hodinách.

Poslanec Jozef Kovács sa informoval ohľadne projektov, do ktorých sa obec zapojila. Starosta obce uviedol, že sa ruší projekt na prestavbu kultúrneho domu, čo sa týka projektu na zlepšenie ovzdušia v obci, tam sme ako obec boli úspešní. V tomto projekte ide o kúpu traktora, cisterny a zametača ako aj o výsadbu stromov. Plánovaný projekt vybudovania „stodoly“ pri mlyne sa bohužiaľ nepodaril. Projekt výstavby komunitného centra sa realizuje, čaká sa na výsledok ex ante kontroly verejného obstarávania, ktorá sa robí ešte pred vyhlásením verejnej súťaže.

Poslankyňa Mgr. Denisa Letušeková sa informovala, kedy plánuje obec začať s výstavbou komunitného centra. Starosta obce uviedol, že obec plánovala v lete začať s výstavbou, ale čaká sa na výsledok kontroly VO od poskytovateľa nenávratného finančného príspevku. Po obdržaní pozitívneho výsledku kontroly VO, obec okamžite pristúpi k verejnému obstarávaniu. Pravdepodobne sa začne s výstavbou najskôr na jeseň tohto roku. Čo sa týka projektu na dopravné značenia pri škole. Realizuje sa výberové konanie na dodávateľa dopravného značenia. Zmenila sa legislatíva v oblasti dopravného značenia a zmenili sa aj dopravné značky.  Zároveň máme v súvislosti s projektom prestupného bývania ďalší dopravný projekt, ktorý rieši celkovú úpravu medzi Školskou a Hlavnou ulicou. Predpokladáme, že do prvého septembra by malo byť všetko zrealizované.

Poslanec Jozef Kovács sa informoval ohľadne spomaľovačov na cestách v obci Jelka. Starosta obce uviedol, že spomaľovače sa už budú inštalovať na niekoľkých uliciach obce a zároveň  apeloval na poslancov obecného zastupiteľstva, aby aj oni zozbierali podnety od obyvateľov obce, že kde je potrebné znížiť rýchlosť vozidiel. Poslanec Mgr. Ivan Laurič uviedol, že aj na Novojelčanskej ulici idú motorové vozidlá pomerne veľkou rýchlosťou. Starosta obce poznamenal, že na Novojelčanskej ulici sa budú čoskoro inštalovať spomaľovače na troch miestach.

Poslanci obecného zastupiteľstva jednohlasne schválili 2. zmenu rozpočtu obce Jelka v roku 2020.

K bodu č. 9 programu – Informácie o poplatkoch za rozvoj za rok 2019

Starosta obce informoval poslancov, že príjem obce Jelka z titulu poplatkov za rozvoj bol vo výške 5 735,80 €. Starosta obce uviedol, že príjem z titulu poplatkov za rozvoj bol a aj v budúcnosti bude využitý do výstavby a rekonštrukcie ciest, chodníkov, všeobecne povedané  na rozvoj obce. Konkrétne obec Jelka uskutočnila rekonštrukciu Hlbokej ulice a Novojelčanskej ulice smerom na starý cintorín. Náklady na rekonštrukciu boli vo výške 7 308,- €. Starosta obce skonštatoval, že predmetný poplatok bol využitý v súlade s právnymi predpismi.

Hlavná kontrolórka obce Jelka uviedla, že informácia o príjme obce Jelka z titulu poplatkov za rozvoj ako aj ohľadne účelu jeho využitia bude zverejnená na webovom sídle obce Jelka a úradnej tabuli obce Jelka do 30.06.2020.

Poslanci obecného zastupiteľstva informáciu o poplatkoch za rozvoj za rok 2019 zobrali na vedomie.

K bodu č. 10 programu – Informácie o výsledkoch obchodných verejných súťaží

Starosta obce uviedol, že uznesením č. 14.,/2020/NZ OZ-2 bola vyhlásená obchodná verejná súťaž na:

a)      novovytvorený pozemok parc. reg. “C” KN, parc. č.  587/12– záhrada o výmere 50 m² v k. ú. Jelka, v podiele 1/1-ina z celku,

b)      novovytvorený pozemok parc. reg. “C” KN, parc. č.  587/11 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 140 m² v k. ú. Jelka, v podiele 1/1 – ina z celku,

boli schválené podmienky obchodnej verejnej súťaže a bola uložená obecnému úradu povinnosť zabezpečiť vypracovanie a zverejnenie obchodnej verejnej súťaže v súlade s všeobecne záväznými právnymi predpismi. Obec Jelka vypracovala a zverejnila obchodnú verejnú súťaž. Do obchodnej verejnej súťaže sa prihlásil jeden záujemca. Dňa 16.06.2020 o 17:30 hod. v zasadačke obecného úradu bola otvorená a obálka a vyhodnotená predložená ponuka v rámci obchodnej verejnej súťaže, do obchodnej verejnej súťaže sa prihlásili ako jediní záujemcovia manželia Róbert Varga a Veronika Vargová, rod. Szásziová, obaja trvale bytom Vŕbová 385/36, 925 23 Jelka, ktorí ponúkli kúpnu cenu 14,74 €/m², a ktorí túto súťaž vyhrali. Starosta obce skonštatoval, že obchodná verejná súťaž bola transparentná, zákonná, bol pripravený návrh kúpnej zmluvy, ktorý bol predložený poslancom obecného zastupiteľstva na nahliadnutie. Otázky zo strany obecného zastupiteľstva neboli žiadne.

Poslanci obecného zastupiteľstva na základe výsledkov obchodnej verejnej súťaže jednohlasne schválili predaj vyššie uvedených nehnuteľností víťazom verejnej obchodnej súťaže za kúpnu cenu 2 800,60 €. Zároveň jednohlasne schválili návrh kúpnej zmluvy.

Následne starosta obce poukázal na to, že uznesením č. 15.,/2020/NZ OZ-2 bola vyhlásená ďalšia obchodná verejná súťaž na

a)      novovytvorený pozemok parc. reg. “C” KN, parc. č.  197/20 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 577 m², k. ú. Nová Jelka, v podiele 1/1-ina z celku,

b)      novovytvorený pozemok parc. reg. “C” KN, parc. č.  197/25 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 60 m², k. ú. Nová Jelka, v podiele 1/1 – ina z celku,

c)      novovytvorený pozemok parc. reg. “C” KN, parc. č.  197/26 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 13 m², k. ú. Nová Jelka, v podiele 1/1 – ina z celku,

d)      novovytvorený pozemok parc. reg. “C” KN, parc. č.  197/27 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 8 m², k. ú. Nová Jelka, v podiele 1/1 – ina z celku,

e)      pozemok parc. reg. “C” KN, parc. č. 197/23 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 113 m²,k. ú. Nová Jelka zapísaný na LV č. 1, ktorý je evidovaný na Okresnom úrade Galanta, katastrálnom odbore,

boli schválené podmienky obchodnej verejnej súťaže a bola uložená obecnému úradu povinnosť zabezpečiť vypracovanie a zverejnenie obchodnej verejnej súťaže v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Obec Jelka vypracovala a zverejnila obchodnú verejnú súťaž. Do obchodnej verejnej súťaže sa prihlásili dvaja záujemcovia. Dňa 16.06.2020 o 18:00 hod. v zasadačke obecného úradu boli otvorené a obálky a vyhodnotené predložené ponuky v rámci obchodnej verejnej súťaže, do obchodnej verejnej súťaže sa prihlásila Mgr. Silvia Kürtiová, trvale bytom Osada Revického 28, 946 03 Kolárovo, ktorá ponúkla kúpnu cenu 40,20 €/m²,  a Ing. Zoltán Márton, trvale bytom Štúrova 1419/41, 949 01 Nitra, ktorý ponúkol kúpnu cenu 41,10 €/m². Obchodnú verejnú súťaž vyhral Ing. Zoltán Márton, nakoľko ponúkol vyššiu kúpnu cenu. Starosta obce skonštatoval, že obchodná verejná súťaž bola transparentná, zákonná, bol pripravený návrh kúpnej zmluvy, ktorý bol predložený poslancom obecného zastupiteľstva na nahliadnutie. Otázky zo strany obecného zastupiteľstva neboli žiadne.

Poslanci obecného zastupiteľstva na základe výsledkov obchodnej verejnej súťaže jednohlasne schválili predaj vyššie uvedených nehnuteľností víťazovi verejnej obchodnej súťaže za kúpnu cenu 31 688,10 €. Zároveň jednohlasne schválili návrh kúpnej zmluvy.

Poslanec obecného zastupiteľstva Jozef Kovács po schválení predaja vyššie uvedených nehnuteľností vyjadril názor, že peňažné prostriedky získané predajom nehnuteľností by mohli byť použité na kúpu pozemkov  na rozvoj obce. Starosta obce sa stotožnil s týmto názorom a uviedol, že tieto peňažné prostriedky má v pláne použiť na investície.

K bodu č. 11 programu – Rokovanie o zapojení sa do Výzvy na predkladanie žiadosti o NFP MV SR zameranej na podporu prístupu k pitnej vode v prostredí MRK

Starosta obce uviedol, že zámerom projektu je vytvorenie prístupu k pitnej vode v prostredí MRK. Prístup k pitnej vode nebude zdarma ale prostredníctvom žetónov, kariet, mincí atď.. Spoluúčasť obce je 5 %. V najbližšom období plánuje obec Jelka podrobnosti konzultovať s jednotlivými projektovými manažérmi a následne zhodnotí reálnosť a realizovateľnosť tohto projektu. Starosta obce však vopred oznamuje svoj zámer zapojiť sa do projektu a žiada obecné zastupiteľstvo o súhlas so zapojením sa do predmetného projektu.

Zapojenie sa do projektu odôvodňuje aj skutočnosť, že na Hlbokej ulici, kde sa aktuálne nachádza verejne prístupná pitná voda došlo k vysporiadaniu pozemkov, tento pozemok je v súkromnom vlastníctve a je ohradený a tým pádom je obmedzený jednoduchý verejný prístup k pitnej vode.

Starosta obce dal priestor na otázky. Poslanec obecného zastupiteľstva Jozef Kovács požiadal o informáciu, aké sú ročné náklady obce na verejne prístupnú pitnú vodu, na čo prítomná ekonómka Sidónia Banková odpovedala, že tieto náklady sú v približnej sume 250 – 300 €/ročne.

Poslanec Mgr. Richard Hakszer sa informoval, či by sa nemohli zahrnúť pod tento projekt aj iné ulice ako vna Hlbokej ulici. Či by nemohlo dôjsť napr. k výmene vodovodných potrubí aj v iných oblastiach ako v danej oblasti, prípadne k umiestneniu nových vodovodných potrubí. Starosta obce uviedol, že vodovodné potrubia sú vo vlastníctve Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., a teda obec Jelka nemôže pristúpiť k výmene týchto potrubí.

Poslanec obecného zastupiteľstva Mgr. Ivan Laurič položil otázku, ako by z technického hľadiska vyzeralo pripojenie sa „automatu“ na verejný vodovod. Starosta obce uviedol, že by mohla byť urobená prípojka na verejný vodovod pitnej vody, na ktorý by bol pripojený tzv. „automat“.

Starosta obce uviedol, že nielen v oblasti okolo Hlbokej ulice je verejne prístupná pitná voda, takisto je tomu tak v miestnych cintorínoch.

Poslanec obecného zastupiteľstva Jozef Kovács položil otázku, aké sú ročné náklady obce Jelka na verejne prístupnú pitnú vodu na miestnych cintorínoch. Či by nebolo ekonomicky výhodnejšie navŕtať studňu. Ekonómka Sidónia Banková uviedla, že tieto náklady sú ročne vo výške cca 800,- €.

Starosta obce uviedol, že otázke cintorína sa plánuje komplexne venovať, jeho zámerom je vybudovať v ňom aj verejné osvetlenie.

Poslanci obecného zastupiteľstva jednohlasne schválili predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok, zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia nenávratného finančného príspevku, zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie 5 % realizovaného projektu a ostatné výdavky realizovaného projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce Jelka, ktoré vzniknú v priebehu realizácie projektu a budú nevyhnutné pre dosiahnutie jeho cieľa

K bodu č. 12 programu – Plán práce hlavného kontrolóra na II. polrok 2020

Hlavná kontrolórka obce v súlade s § 18f  ods. (1) písm. b. zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. v platnom znení, predložila obecnému zastupiteľstvu Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2020. Hlavná kontrolórka uviedla, že rozsah kontrolnej činnosti HK v zmysle predmetného zákona je zameraný na kontrolu zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom obce.

Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2020 je nasledovný:

1.      Kontrola evidencie a výberu príspevkov zákonných zástupcov na čiastočnú  úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole.

2.      Kontrola evidencie platieb nájomného za byty, ktoré sú vo vlastníctve obce.

3.      Príprava stanoviska k návrhu rozpočtu obce  na roky 2021-2023.

4.      Kontroly v zmysle § 18d, odsek 2, zákona  č. 369/1990 Zb.  o obecnom

            zriadení v znení neskorších predpisov.

V závere hlavná kontrolórka obce uviedla, že kontrolnú činnosť bude vykonávať v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite v znení neskorších predpisov, zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov a v zmysle platných interných smerníc. Predmet kontroly zvolí operatívne, podľa potreby a uváženia.

Poslanci obecného zastupiteľstva otázky k bodu č. 12 programu nemali a jednohlasne schválili plán práce hlavného kontrolóra na II. polrok 2020.

K bodu č. 13 programu – Zmeny a doplnky územného plánu

Súčasný územný plán platí od 01.01.2020. Je potrebné urobiť zmeny a doplnky územného plánu.  Starosta obce požiadal obecné zastupiteľstvo o schválenie začatia procesu obstarania zmien a doplnkov ÚPN obce Jelka č. 2 a o poverenie na vykonanie všetkých potrebných úkonov súvisiacich so začatím procesu obstarania zmien a doplnkov ÚPN obce Jelka č. 2. Poslanci obecného zastupiteľstva jednohlasne schválili začatie procesu obstarania zmien a doplnkov ÚPN obce Jelka č. 2 a jednohlasne poverili starostu obce na vykonanie všetkých potrebných úkonov súvisiacich so začatím procesu obstarania zmien a doplnkov ÚPN obce Jelka č. 2.

K bodu č. 14. programu – Rôzne

Starosta obce uviedol, že na predchádzajúcom obecnom zastupiteľstve prebehla debata na zníženie nájomného nebytových priestorov pre subjekty, ktoré boli nútené v dôsledku COVID-19 dočasne uzavrieť svoje prevádzky.

Starosta obce uviedol, že navrhuje schváliť odpustenie nájomného v rozsahu 50 % nájomcom nebytových priestorov, ktorí boli nútení dočasne uzavrieť svoje prevádzky za dni, keď predmet nájmu nemohli užívať z dôvodu prijatých vládnych opatrení na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19, ktoré spôsobuje koronavírus. Rovnako navrhuje schváliť podanie žiadosti o dotáciu na nájomné v mene nájomcov nebytových priestorov a na účet obce Jelka a poveriť starostu obce vykonať všetky potrebné úkony súvisiace so zabezpečením podania žiadosti o predmetnú dotáciu. Ide o najvyšší možný príspevok zo strany obce, pričom jednotliví nájomcovia takto môžu získať zvyšných 50% priamo od štátu. Takýmto spôsobom im bude odpustená celá výška nájmov počas obmedzení vyplývajúcich z vládnych opatrení.

Poslanci obecného zastupiteľstva vyššie uvedené návrhy jednohlasne schválili.

K bodu č. 15 programu – Diskusia

Poslankyňa obecného zastupiteľstva Mgr. Denisa Letušeková poukázala na opakované krádeže v cintorínoch. Starosta obce uviedol, že vie o tejto situácii, problém nastáva pri preukazovaní spáchania priestupku / trestného činu. Územie cintorína je rozsiahle a je takmer nemožné ustrážiť celý cintorín. Intenzívne sa tejto problematike obec venuje a to prostredníctvom poriadkovej služby – hliadkami, fotopascami a podobne. Tento problém sa vyskytuje aj v iných obciach.

Poslanec obecného zastupiteľstva Peter Török poukázal na problematiku verejného osvetlenia. Sú vykopané diery, ktoré sú zakryté preglejkou. Starosta obce uviedol, že svetlá, ktoré mala obec k dispozícii boli už použité na iných miestach, čaká sa na dodanie nových. Samotné stĺpy obec má k dispozícii a bude ch osádzať v najbližších týždňoch. Priznáva meškanie s týmito aktivitami, ale opatrenia  na zabránenie šírenia vírusu COVID-19 výrazne znížili počet pracovných síl obce. Chýbajú zamestnanci na aktivačných prácach. Ide približne o 30 zamestnancov, pričom všetky ich práce zatiaľ vykonávali ostatní kmeňoví zamestnanci. Z tohto titulu sa práce omeškali.

Poslanec obecného zastupiteľstva František Molnár uviedol, že mu boli adresované sťažnosti ohľadne nepokoseného cintorínu. Starosta obce Jelka uviedol, že vie o tejto situácii. Kosenie v cintoríne je  za normálnych okolností vykonávané aktivačnými pracovníkmi, ktorých od marca úrad práce pozastavil. Všetky činnosti zabezpečujú momentálne iba kmeňoví zamestnanci. Nedostatok ľudských zdrojov je výrazne cítiť. Starosta obce spolu s prednostkou prisľúbili riešenie tejto situácie bezodkladne potom, ako dôjde u uvoľneniu ľudí z úradu práce, čo sa očakáva od začiatku júla. Ide o prechodné obdobie a všetci zamestnanci obce sa snažia, aby všetky plochy boli včas pokosené. Poslanec obecného zastupiteľstva František Molnár poukázal aj na problematiku verejného osvetlenia v cintoríne.

Poslanec obecného zastupiteľstva Mgr. Bánoczký Maroš navrhol zorganizovať brigádu na pokosenie cintorína.

Poslanec obecného zastupiteľstva Jozef Kovács sa informoval ohľadne realizácie výmeny zastávok v obci. Starosta obce uviedol, že realizácia výmeny zastávok je v procese riešenia. Nie je cieľom obce osadiť akékoľvek zastávky, ale cieľom je, aby tieto zastávky boli estetické, funkčné a odolné.

K bodu č. 16 programu – Návrh uznesení

Poslanec Jozef Kovács prečítal návrh uznesení ktoré boli jednohlasne schválené.

K bodu č. 17 programu – Záver

Keďže neboli vznesené iné pripomienky a námety po prerokovaní všetkých bodov programu starosta  obce poďakoval poslancom obecného zastupiteľstva a ostatným zúčastneným osobám za účasť a ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva.

                                                                                                                        Ing. Gabriel Kiš

                                                                                                                          starosta obce

Overovatelia zápisnice:           Mgr. Maroš Bánoczký

                                                Mgr. Ivan Laurič

Zapisovateľka:                        Mgr. Gabriela Horváthová

Zasadnutie obecného zastupiteľstva prebiehalo od 18:00 hod. do 19:30 hod.

UZNESENIA

 z 2. plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva v Jelke zo dňa 18.06.2020

Obecné zastupiteľstvo v Jelke

Hlasovanie: Mgr. Bánoczký, M., Bohony, Š., Budai, I., Mgr. Deák, Z., Mgr. Hakszer, R., PhD., Kovács, J., Mgr. Laurič, I., Mgr. Letušeková, D., Molnár, F., Ing. Ruman, T., Török, P.

Uznesením  č. 17a.,/2020/OZ-2:

schvaľuje

Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie obce za rok 2019 bez výhrad.

Hlasovalo:11                           Za:11                           Proti:0                         Zdržal sa:0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

Uznesením pod č. 17b.,/2020/OZ-2:

schvaľuje

Preúčtovať výsledok hospodárenia za rok 2019, zisk vo výške 214 323,85 € v prospech účtu 428 – nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

Hlasovalo:11                           Za:11                           Proti:0                         Zdržal sa:0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

Uznesením pod č. 17c.,/2020/OZ-2:

schvaľuje

Tvorbu rezervného fondu vo výške 10 % z výsledku hospodárenia obce a jej RO vo výške 15 424,36 €.

Hlasovalo:11                           Za:11                           Proti:0                         Zdržal sa:0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

Uznesením pod č. 17d.,/2020/OZ-2:

schvaľuje

Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2019.

Hlasovalo:11                           Za:11                           Proti:0                         Zdržal sa:0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

Uznesením č. 18.,/2020/OZ-2:

schvaľuje

Čerpanie rozpočtu k 31.05.2020.

Hlasovalo:11                           Za:11                           Proti:0                         Zdržal sa:0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

Uznesením č. 19.,/2020/OZ-2:

schvaľuje

Druhú zmenu rozpočtu na rok 2020.

Hlasovalo:11                           Za:11                           Proti:0                         Zdržal sa:0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

Uznesením č. 20.,/2020/OZ-2:

Berie na vedomie informáciu o príjmoch a použití výnosu z poplatku za rozvoj za rok 2019.

Hlasovalo:11                           Za:11                           Proti:0                         Zdržal sa:0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

Uznesením č. 21.,/2020/OZ-2:

schvaľuje

A.  Predaj pozemkov na základe vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže za kúpnu cenu 2 800, 60 € pre kupujúcich  Róbert Varga, rod. Varga s manželkou Veronika Vargovoá rod. Szásziová, obaja trvale bytom Vŕbová 385/36, 925 23 Jelka na:

1.  novovytvorený pozemok  reg. KN“C“ parc. č. 587/11 o výmere 140 m² k. ú. Jelka (druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie)

2.  novovytvorený pozemok  reg. KN“C“ parc. č. 587/12 o výmere 50m² k. ú. Jelka (druh pozemku záhrada)

B.  návrh kúpnej zmluvy na pozemky, ktoré boli predmetom obchodnej verejnej súťaže.

Hlasovalo:11                           Za:11                           Proti:0                         Zdržal sa:0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

Uznesením č. 22.,/2020/OZ-2:

schvaľuje

A.  Predaj pozemkov na základe vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže za kúpnu cenu 31 688,10 € pre kupujúceho Ing. Zoltán Márton, trvale bytom Štúrova 1419/41, 949 01 Nitra na:

1.  novovytvorený pozemok  reg. KN“C“ parc. č. 197/20 o výmere 577 m² k. ú. Nová Jelka (druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie)

2.  pozemok  reg. KN“C parc. č. 197/23 o výmere 113 m² k. ú. Nová Jelka (druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie)

3.  novovytvorený pozemok  reg. KN“C“parc. č. 197/25 o výmere 60 m² k. ú. Nová Jelka (druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie)

4.  novovytvorený pozemok  reg. KN“C“ parc. č. 197/26 o výmere 13 m² k. ú. Nová Jelka (druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie)

5.  novovytvorený pozemok  reg. KN“C“parc. č. 197/27 o výmere 8 m² k. ú. Nová  Jelka (druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie)

B.  návrh kúpnej zmluvy na pozemky, ktoré boli predmetom obchodnej verejnej súťaže.

Hlasovalo:11                           Za:11                           Proti:0                         Zdržal sa:0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

Uznesením č. 23.,/2020/OZ-2:

schvaľuje

A.  Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu s názvom „Prístup k pitnej vode MRK v Jelke“ v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí  o nenávratný finančný príspevok Ministerstva vnútra Slovenskej republiky zameranej na podporu prístupu k pitnej vode v prostredí marginalizovaných rómskych komunít

  Operačný program: Ľudské zdroje

Prioritná os6. Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít
Investičná priorita6.1 Poskytovanie podpory fyzickej, ekonomickej a sociálnej regenerácie zanedbaných komunít v mestských a vidieckych oblastiach
Špecifický cieľ6.1.1 Rast počtu rómskych domácností s prístupom k zlepšeným podmienkam bývania

s kódom výzvy:           OPLZ-PO6-SC611-2020-1, ktorého ciele sú v súlade platným programom rozvoja obce Jelka;

b)    

–    zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia nenávratného finančného príspevku;

–    zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie 5 % realizovaného projektu a ostatné výdavky realizovaného projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;

–    zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce Jelka, ktoré vzniknú v priebehu realizácie projektu a budú nevyhnutné pre dosiahnutie jeho cieľa.

 Hlasovalo:11                          Za:11                           Proti:0                         Zdržal sa:0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

Uznesením č. 24.,/2020/OZ-2:

schvaľuje

Plán práce hlavného kontrolóra na II. polrok 2020.

Hlasovalo:11                           Za:11                           Proti:0                         Zdržal sa:0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

Uznesením č. 25.,/2020/OZ-2:

a)   schvaľuje

Začatie procesu obstarania zmien a doplnkov ÚPN O Jelka č. 2.

b)   poveruje

Starostu obce vykonať všetky potrebné úkony súvisiace so začatím procesu obstarania zmien a doplnkov ÚPN O Jelka č. 2 v zmysle bodu a) tohto uznesenia.

Hlasovalo:11                           Za:11                           Proti:0                         Zdržal sa:0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

Rôzne:

Uznesením č. 26.,/2020/OZ-2:

a)   schvaľuje

Odpustenie nájomného vo rozsahu 50 % nájomcom nebytových priestorov, ktorí boli nútení dočasne uzavrieť svoje prevádzky v Podnikateľskom inkubátore za dni, keď predmet nájmu nemohli užívať z dôvodu prijatých vládnych opatrení na zamedzenie šírenia ochorenia Covid-19, ktoré spôsobuje koronavírus.

Hlasovalo:11                           Za:11                           Proti:0                         Zdržal sa:0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

Uznesením č. 27.,/2020/OZ-2:

a)   schvaľuje

Podanie žiadosti o dotáciu na nájomné v mene nájomcov nebytových priestorov, ktorí boli nútení dočasne uzavrieť svoje prevádzky v Podnikateľskom inkubátore, za dni, keď predmet nájmu nemohli užívať z dôvodu prijatých vládnych opatrení na zamedzenie šírenia ochorenia Covid-19, ktoré spôsobuje koronavírus a na účet obce Jelka.

b)   poveruje

Starostu obce vykonať všetky potrebné úkony súvisiace so zabezpečením podania žiadosti o dotáciu uvedenú v bode a) tohto uznesenia.

Hlasovalo:11                           Za:11                           Proti:0                         Zdržal sa:0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

                                                                                                                        Ing. Gabriel Kiš

                                                                                                                           starosta obce

Mellékletek

Leírás

Prítomní:                     Ing. Gabriel Kiš – starosta obce

Členovia OZ:              Mgr. Bánoczký M., Bohony Š., Budai I., Mgr. Deák Z., Mgr. PhD. Hakszer R., Kovács J., Molnár F., Ing. Ruman T., Török P.

Ďalší prítomní:            MSc. Melinda Németh – prednostka úradu

                                    Mgr. Mária Tomovičová – hlavná kontrolórka obce

                                    Viď. podľa prezenčnej listiny

K bodu č. 1  programu – Zahájenie zasadnutia

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol Ing. Gabriel Kiš – starosta obce, ktorý skonštatoval, že na zasadnutí je prítomných 9 poslancov a OZ je uznášaniaschopné vo všetkých bodoch rokovania.

K bodu č. 2 programu – Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

Starosta obce navrhol do návrhovej komisie poslancov: Molnára F. a  Töröka P. Poslanci návrh schválili jednohlasne, za hlasovalo všetkých 9 poslancov.

Starosta obce určil za overovateľov zápisnice: Mgr. Deáka Z. a Mgr. PhD. Hakszera R.

K bodu č. 3 programu – Schválenie programu zasadnutia

Pán starosta oboznámil poslancov s programom rokovania, ktorý bol nasledovný:

1.  Zahájenie
2.  Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
3.   Schválenie programu zasadnutia
4.   Kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia
5.   Interpelácia
6.   Zriadenie  komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 

7.  Vyhlásenie obchodných verejných súťaží

8.  Schválenie výšky maximálneho celkového spolufinancovania projektu „Vodozádržné

     opatrenia v obci Jelka“

9.  Rôzne: žiadosti

                 informácie

10.  Diskusia

11. Návrh uznesení

12. Záver

Následne starosta obce vyzval poslancov na doplnenie resp. pozmenenie navrhovaného programu, čo nikto s prítomných poslancov nevyužil. Za hlasovali všetci prítomní poslanci. Program zasadnutia bol poslancami jednohlasne schválený.

K bodu č. 4 programu – Kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia

Starosta obce predniesol kontrolu uznesení z minulého zasadnutia OZ.

Na predchádzajúcom 1. plánovanom zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 19. marca 2020

boli prijaté uznesenia č. 1.,/2020/OZ-1 – 7.,/2020/OZ-1, ktoré boli starostom podpísané.

Prijaté uznesenia boli splnené alebo sa plnia, avšak je potrebné zrušiť verejnú obchodnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnému majetku vo vlastníctve obce Jelka, pozemky, ktoré sa nachádzajú v kat. území Jelka vedené na LV č.491:

1. novovytvorený pozemok  reg. KN“C“ parc. č. 587/11 o výmere 140 m² k. ú. Jelka (druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie)

2. novovytvorený pozemok  reg. KN“C“ parc. č. 587/12 o výmere 50m² k. ú. Jelka (druh pozemku záhrada)

nakoľko listinná podoba znaleckého posudku nebola predložená do termínu vyhodnocovania ponúk, teda pracovalo sa výlučne na základe elektronických dokumentov, čo nie je dostačujúce. Členovia OZ schválili zrušenie uznesenia č. 1.,/2020/OZ-1 zo dňa 19.3.2020 na predmetnú obchodnú verejnú súťaž, za zrušenie súťaže hlasovalo všetkých 9 poslancov.

Starosta obce informoval aj o aktualitách ohľadom projektu „Systém bývania s prvkami prestupného bývania pre obec Jelka“. Poznamenal, že je reálna šanca na úspech aj z dôvodu menšieho počtu záujemcov. Termín 4. hodnotiaceho kola bol zrušený, nový termín uzavretia výzvy je 11.09.2020.

V súvislosti s uznesením č. 3.,/2020/OZ-1 o schválení finančného príspevku pre Baseballový klub Maceitos Jelka, starosta obce informoval o začatí prípravných prác na ihrisku.

Žiadosť o zriadení vecného bremena uznesenia č. 4.,/2020/OZ-1 je vo fáze riešenia.

Technická vybavenosť pre lokalitu Kráľovská dolina – Jelka (Veľká ulica), t.j. distribučné rozvody elektriny sú schválené.

K rokovaniu s Elfat Saliji -AR&IF o prenájme verejného priestranstva pri COOP Jednote na zriadenie stánku s predajom zmrzliny starosta obce uviedol, že z dôvodu chrípkového ochorenia boli rokovania preložené na neskorší termín.

K bodu č. 5 programu – Interpelácia

Možnosť interpelácie nikto z prítomných poslancov nevyužil.

K bodu č. 6 programu – Zriadenie  komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 

Starosta obce informoval prítomných, že každý starosta obce musí podať tzv. majetkové priznanie, ktoré sa podáva komisii, ktorá je vytvorená podľa čl. 7, ods. 5 zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. Komisia musí mať aspoň troch členov. OZ jednohlasne schválilo zriadenie komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, za predsedu zvolilo Mgr. Bánoczkého M. a ako členov jednohlasne schválilo Mgr. Deáka Z. a Bohonya Š.

K bodu č. 7 programu – Vyhlásenie obchodných verejných súťaží

Starosta obce informoval prítomných o zámere predaja nehnuteľného majetku obce Jelka, na ktorý sa vzťahuje prípad hodný osobitného zreteľa, konkrétne pozemok vo vlastníctve obce Jelka, k.ú. Jelka, okres Galanta, vedený na LV č. 3636. Obec Jelka predmetný pozemok nevyužíva a neplánuje ich zahrnúť do svojich investičných aktivít. Minimálna kúpna cena bola poslancami obce určená na 25 €/m2

OZ jednohlasne schválilo zverejnenie zámeru predaja predmetnej nehnuteľnosti, ukladá obecnému úradu zabezpečiť celý proces na predaj majetku obce Jelka a poveruje starostu obce, aby s víťazom VOS uzavrel kúpnu zmluvu na odpredaj predmetných parciel.

Členovia OZ schválili zrušenie uznesenia č. 1.,/2020/OZ-1 zo dňa 19.3.2020 na obchodnú verejnú súťaž (viď. Kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia). Starosta obce informoval, že predmetná súťaž bude opätovne vyhlásená. Na otázky poslancov, či je nutné súťaž zopakovať podotkol, že v každom prípade, priamym predajom a bez úspešne ukončenej obchodnej verejnej súťaže nie je možné predať túto nehnuteľnosť. OZ jednohlasne schválilo nové vyhlásenie, podmienky aj znenie obchodnej verejnej súťaže na pozemky vo vlastníctve obce Jelka, ktoré sa nachádzajú v kat. území Jelka vedené na LV č. 491 o celkovom výmere 190 m². Minimálna kúpna cena bola určená na 14,68 €/m2 a celková cena 2790,00 €.

Starosta obce informoval o ďalšej súťaži, predniesol návrh na verejnú obchodnú súťaž na predloženie cenovej ponuky o najvýhodnejšiu ponuku na uzatvorenie kúpnej zmluvy na prevod vlastníctva nehnuteľností – obecných pozemkov v intraviláne obce Jelka v k.ú. Nová Jelka vedených na LV č.1. OZ navrhlo ako minimálnu kúpnu cenu tejto nehnuteľnosti 40,00 €/m2. OZ jednohlasne schválilo vyhlásenie, podmienky aj znenie obchodnej verejnej súťaže na predmetné obecné pozemky vo vlastníctve obce Jelka, ukladá obecnému úradu zabezpečiť celý proces verejnej obchodnej súťaže na predaj majetku obce Jelka a poveruje starostu obce, aby s víťazom VOS uzavrel kúpnu zmluvu na odpredaj predmetných parciel.

K bodu č. 8 programu – Schválenie výšky maximálneho celkového spolufinancovania projektu „Vodozádržné opatrenia v obci Jelka“

Starosta obce v skratke zhrnul, že predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu s názvom: „Vodozádržné opatrenia v obci Jelka“ realizovaného v rámci výzvy Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaceho orgánu pre Operačný program Kvalita životného prostredia, ako aj zabezpečenie spolufinancovania predmetného projektu bolo už schválené OZ. Potreba opätovného hlasovania, resp. schválenia vznikla na základe požiadavky Ministerstva životného prostredia SR o uvádzaní výšky spolufinancovania, ako číselnej hodnoty, nielen percentuálneho podielu. Je to len administratívna záležitosť, nič sa nezmenilo od predošlého hlasovania. OZ jednohlasne schválilo predloženie predmetnej žiadosti a zabezpečenie  spolufinancovania vo výške 17 390,14 €.

K bodu č. 9 programu – Rôzne

Starosta obce navrhol odpustenie alikvotnej čiastky nájmu nájomcom, ktorí boli nútení dočasne uzavrieť svoje prevádzky v Podnikateľskom inkubátore za dni, keď predmet nájmu nemohli užívať z dôvodu prijatých vládnych opatrení na zamedzenie šírenia ochorenia Covid-19, ktoré spôsobuje koronavírus. Poslanec Kovács J. poznamenal, že podľa jeho informácií sa pripravuje tzv. prvá pomoc pre nájomníkov, ktorú by obec mohla využiť. Starosta obce uviedol, že väčšina pomocných opatrení je určená pre podnikateľské subjekty, ale informácia bude overená a na ďalšom zasadnutí bude táto téma prerokovaná.

Starosta obce ďalej informoval prítomných, že obecný úrad práve skompletizoval dokumentáciu k uzatvoreniu zmluvy na projekt s názvom „Zlepšenie kvality ovzdušia v obci Jelka“, ktorá bude doručená na Environmentálny fond zajtra. Ak pôjde všetko podľa plánu, obec kúpi komunálne vozidlo a na jeseň vysadí 500 stromov na verejných priestranstvách obce Jelka.

K bodu č. 10 programu – Diskusia

Poslanec  Kovács J. vyjadril obavy zo zvýšenia daní. Uviedol, že by bolo vhodné tie peniaze použiť „viditeľne“, napríklad na chodníky na Stoličnej ulici, aby občania vedeli na čo sa ich peniaze míňajú.

Starosta obce informoval, že rozpočet obce na rok 2020 bol obecným zastupiteľstvom schválený a je platný. Všetky investičné akcie sú v ňom uvedené. Zároveň informoval o nepriaznivej situácii vo verejnej správe, ktorá nastala v dôsledku „koronakrízy“. Na základe prognóz a informácií zo strany ministerstva financií budú obci znížené výnosy z podielových daní. Iba na základe údajov z apríla budú obci Jelka znížené výnosy z daní na rok 2020 približne o 100 000 €. Súčasne bolo avizované, že sa očakáva horší scenár, s ktorým majú preventívne samosprávy počítať. Podotkol ale, že výsledok bude určite viditeľný, len kvôli súčasnému stavu treba k tomu pristupovať opatrne. Bolo by nezodpovedné minúť vlastné obecné zdroje na jeden úsek, čo by pre nás v momentálnej situácii mohlo byť aj likvidačné, pričom by bola spokojná len jedna ulica. Musíme hľadať komplexné riešenia, prípadne sa pripraviť na ďalšie programové obdobie, nakoľko vláda chce doplniť do programových dokumentov chýbajúce oblasti podpory, ako sú aj miestne komunikácie. Tade vedie cesta.

Poslanec Mgr. Bánoczký M. uviedol, že občania by mali byť upovedomený o tom, aby na separovaný odpad používali výlučne priesvitné vrecia na to určené.

Starosta obce poznamenal, že občania budú na to upozornení. A aj na to, aby vytláčali vzduch z fliaš. Do kontroly bude zapojená aj poriadková služba obce. Zatiaľ však obec nedostala negatívnu spätnú väzbu od zvozovej spoločnosti, že by vo vreciach bol nevhodný alebo komunálny odpad.

Starosta obce poukázal aj na problém, že z úradu práce stále nemáme povolené zamestnať aktivačných pracovníkov, čo je aj cítiť. Očakáva, že v júni sa opatrenia uvoľnia a títo zamestnanci budú môcť nastúpiť do práce. V súčasnosti sú všetky práce  v obci vykonávané kmeňovými zamestnancami ale pracovné sily aktivačných pracovníkov reálne chýbajú.

Poslanec Török P. otvoril citlivú tému rozdelenia tried v budove základných škôl, na čo starosta obce podotkol, že všetko je na správnej ceste, očakáva sa, že zajtra budú konečné výsledky a každá strana by mala byť spokojná.

Poslanec PhD. Mgr. Hakszer R. položil otázku ohľadom otvorenia škôl a škôlky. Starosta obce informoval prítomných, že otvorené budú triedy 1 – 4 základných škôl, stravovanie žiakov v škole bude zabezpečené. 5. ročník neprejavoval veľký záujem o otvorenie. Materská škola nebude celá otvorená, jeden pavilón bude zatvorený, nespĺňa prísne hygienicko-logistické požiadavky určene RUVZ SR. Z toho vyplýva, že nemôžu prijať každé dieťa. Riaditeľka škôlky má nastavený férový mechanizmus a pravidlá prijímania detí.

Poslanec PhD. Mgr. Hakszer R. sa informoval aj o dotácii z TTSK na opatrenia proti šíreniu pandémie Covid-19. Starosta obce poznamenal, že žiadosti boli z našej strany odoslané, avšak podľa posledných informácií, zatiaľ neboli vyhodnotené.

Poslanec Ing. Ruman T. sa obrátil na starostu obce s otázkou, či by nebolo možné pomôcť rodičom počas letných prázdnin a otvoriť jednu triedu v škôlke, aby nemuseli zostať doma aj v lete, keďže ani v čase „koronakrízy“ nemohli pracovať kvôli OČR a pod. Starosta obce uviedol, že sa tomu nebránime, ale materská škola aj bez toho funguje 1 mesiac počas letných prázdnin. Treba si však uvedomiť, že učiteľky si spravidla čerpajú riadnu dovolenku v mesiaci august, ktorú inokedy nemajú možnosť využiť. Poslanec Mgr. Deák Z. dodal, že čo sa týka základných škôl, organizovanie letných táborov stále nie je povolené. Starosta obce zopakoval, že sa tomu nebránime, ale vzhľadom na neistú situáciu sa to bude riešiť v reálnom čase.

Pán Baroš z prítomných sa opýtal, kedy plánuje obec namontovať spomaľovače na cestách. Starosta obce informoval, že projekt upokojenia dopravy bol dopravným inšpektorátom schválený. Spomaľovače už obec zakúpila. Pristupuje k obstaraniu dopravných značiek a prvkov. Pán Baroš sa poďakoval každému a doplnil, že dlhé roky čakali na riešenie situácie.

Otvoril aj tému výšky a priehľadnosti plotov. Starosta obce informoval prítomných o tom, že vie, že sa jedná o citlivú záležitosť, ale územný plán obce je jasný a platný. Výška oplotení (max. 1,8 m) a ich percentuálna priehľadnosť (min. 75%) z uličnej strany je zakotvená v záväznej časti územného plánu. To je jednoducho potrebné dodržať. V súčasnosti sa pracuje na otvorení Územného plánu obce Jelka, plánujú sa verejné rokovania aj pracovné stretnutia k téme. Občania dostanú taktiež priestor na vyjadrenie. Starosta uviedol, že podľa neho to tiež nie je najšťastnejšie nastavené, ale zmenou a doplnkami územného plánu sa tieto parametre dajú zmeniť.

K bodu č. 11 programu – Návrh uznesenia

Pán poslanec Molnár F. prečítal návrh uznesenia, ktorý bol jednohlasne schválený.

K bodu č. 12 programu – Záver

Keďže neboli vznesené iné pripomienky a námety po prerokovaní všetkých bodov programu starosta obce, Ing. Kiš Gabriel poďakoval poslancom a všetkým prítomným občanom za účasť a ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva.

Ing. Gabriel Kiš

    starosta obce

Overovatelia zápisnice:  Mgr. Deák Z.

                                        PhD. Mgr. Hakszer R.

Zapisovateľka: MSc. Németh M.

Zasadnutie prebiehalo: od 18.00 do 20.00 hod.

          U Z N E S E N I A

z 2. neplánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva v Jelke

zo dňa 28.05.2020

Obecné zastupiteľstvo v Jelke

Hlasovanie: Mgr. Bánoczký M., Bohony Š., Budai I., Mgr. Deák Z., Mgr. PhD. Hakszer R., Kovács J., Molnár F., Ing. Ruman T., Török P.

Uznesením  č. 11.,/2020/NZ OZ-2:

a/  schvaľuje

 zriadenie komisie pre ochranu záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

b/  volí

za predsedu Mgr. Bánoczkého M.

c/  schvaľuje

členov komisie pre ochranu záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov:

1/ poslanca Mgr. Deáka Z.

2/ poslanca Bohonya Š.

Za: 9                            Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

Uznesením č. 12.,/2020/NZ OZ-2:

schvaľuje

Zverejnenie zámeru predaja nehnuteľného majetku obce Jelka, na ktorý sa vzťahuje prípad hodný osobitného zreteľa

Obec Jelka na základe  uznesenia č. 12.,/2020/NZ OZ-2 prijatého na 2. neplánovanom zasadnutí dňa 28.05.2020 zverejňuje zámer prevodu majetku predajom v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, pozemok vo vlastníctve Obce Jelka, k.ú. Jelka, okres Galanta, vedený na LV č. 3636 konkrétne:

– novovytvorená parcela C-KN č. 1182/2 o výmere 229 m2, bude odčlenená geometrickým plánom z parcely registra C-KN č. 1182/1, zastavané plochy a nádvoria, do bezpodielového spoluvlastníctva v prospech Erika Zelenského, bytom Cífer, Trnavská 13, vo výške kúpnej ceny 25,00 €/m2. Kúpna cena je stanovená znaleckým posudkom predávaného pozemku.

Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že rodina Erika Zelenského užíva a zveľaďuje predmetný pozemok, ktorý bezprostredne susedí s pozemkom v ich vlastníctve.

Obec Jelka predmetný pozemok nevyužíva a neplánuje ich zahrnúť do svojich investičných aktivít

Predajom pozemku vznikne majetkoprávne usporiadaný celok vo vlastníctve kupujúcich.

Zámer predať predmetné nehnuteľnosti je zverejnený:

 – na úradnej tabuli obce Jelka odo dňa: 29.05.2020

 – na webovom sídle obce  www.jelka.sk odo dňa: 29.05 2020

Za: 9                            Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

Uznesením č. 13.,/2020/NZ OZ-2:

zruší uznesenie č. 1.,/2020/OZ-1 zo dňa 19.3.2020 na obchodnú verejnú súťaž.

Za: 9                            Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

Uznesením č. 14.,/2020/NZ OZ-2:

a/  vyhlasuje

verejnú obchodnú súťaž podľa ust. § 281 až 288 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnému majetku vo vlastníctve obce Jelka, pozemky, ktoré sa nachádzajú v kat. území Jelka vedené na LV č.491.

1. novovytvorený pozemok  reg. KN“C“ parc. č. 587/11 o výmere 140 m² k. ú. Jelka (druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie)

2. novovytvorený pozemok  reg. KN“C“ parc. č. 587/12 o výmere 50m² k. ú. Jelka (druh pozemku záhrada)

s týmito podmienkami:

–          kupujúci bude povinný uhradiť časť nákladov spojených s vyhotovením geometrického plánu, náklady spojené s vkladom vlastníckeho práva v prospech kupujúceho do katastra nehnuteľností

–          minimálna kúpna cena 14,68 €/m2

–          hlavným kritériom je najvyššia cena za m2

Kompletné podmienky budú zverejnené na úradnej tabuli a webovom sídle obce Jelka

b/  schvaľuje

Podmienky obchodnej verejnej súťaže (v prílohe uznesenia)

c/  ukladá

Obecnému úradu zabezpečiť celý proces stanovený zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, t.j. vypracovanie a zverejnenie Verejnej obchodnej súťaže na predaj majetku obce Jelka – obecné pozemky

d/  ustanovuje

komisiu na vyhodnotenie cenových ponúk:

1/ Mgr. Deáka Z., zástupcu starostu

2/ poslanca Mgr. Bánoczkého M.

3/ poslanca Ing. Rumana T.

4/ poslanca Töröka P.

5/ prednostku obecného úradu MSc. Németh M.

s tým, že komisia vyhodnotí cenové ponuky a vyberie najvýhodnejšie ponuky a určí víťaza s ktorým starostovi odporučí uzavrieť kúpnu zmluvu.

e/  schvaľuje

znenie Verejnej obchodnej súťaže

VEREJNÁ  OBCHODNÁ  SÚŤAŽ

NA  PREDAJ  MAJETKU  OBCE JELKA

Obec Jelka na základe ustanovení § 281 až 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, v zmysle § 9a ods.1/ písm. a/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s uznesením Obecného zastupiteľstva pod číslom 14.,2020/NZ OZ-2: zo dňa 28.05.2020 vyhlasuje Verejnú obchodnú súťaž na predloženie cenovej ponuky o najvýhodnejšiu ponuku na uzatvorenie kúpnej zmluvy na prevod vlastníctva nehnuteľností – obecných pozemkov v intraviláne obce Jelka vedených na LV č. 491.

1. novovytvorený pozemok  reg. KN“C“ parc. č. 587/11 o výmere 140 m² k. ú. Jelka (druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie)

2. novovytvorený pozemok  reg. KN“C“ parc. č. 587/12 o výmere 50 m² k. ú. Jelka

(druh pozemku záhrada)

Špecifické požiadavky:

–          kupujúci bude povinný uhradiť časť nákladov spojených s vyhotovením geometrického plánu, náklady spojené s vkladom vlastníckeho práva v prospech kupujúceho do katastra nehnuteľností

–          minimálna kúpna cena pozemkov – 14,68 €/m2

–          hlavným kritériom je najvyššia cena za m2.

Podmienky predloženia cenovej ponuky :

1/ Cenovú ponuku žiadame predložiť v podateľni Obecného úradu Jelka, alebo poštou na adresu:

Obec Jelka, Obecný úrad, Mierová 959/17, 925 23  Jelka

do 11. júna 2020, do 12.00 hod.

2/ Cenová ponuka musí byť predložená písomne v zapečatenej obálke označenej heslom:

    „Verejná obchodná súťaž – Vrbová – neotvárať!“

3/ Cenová ponuka musí obsahovať:

      a/ označenie záujemcu:

• fyzická osoba – meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, miesto 

   trvalého pobytu, štátnu príslušnosť a rodinný stav. Je vhodné uviesť aj telefónne

   číslo, príp. mailovú adresu.

• právnická osoba – obchodné meno, sídlo, IČO, označenie registra, v ktorom je

   právnická osoba zapísaná a číslo tohto zápisu, osoba oprávnená na podpisovanie

   zmluvy. Je vhodné uviesť aj kontaktnú osobu, telefónne číslo, príp. mailovú adresu.

       b/  označenie nehnuteľnosti – podľa údajov ponuky, o ktorú má záujemca záujem.

       c/  výška cenovej ponuky.

       d/  účel využitia nehnuteľnosti ( napr. individuálna  výstavba rodinného domu,

            podnikateľské účely, dvor , záhrada)

       e/  akceptácia alebo spôsob splnenia špecifických požiadaviek formou vyhlásenia

       f/  ak je záujemca ženatý/vydatá, vyhlásenie, či vec nadobúda do výlučného vlastníctva

            alebo do podielového spoluvlastníctva manželov (v takomto prípade musia byť všetky  

            požadované údaje plne poskytnuté oboma manželmi)

       g/ vyhlásenie – súhlas záujemcu so spracovaním osobných údajov v zmysle § 7 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov v rozsahu v akom boli poskytnuté na vedenie evidencie. V prípade, že je záujemca ženatý/vydatá, vyhlásenie sa vyžaduje aj od manželky/manžela.

4/ Každý záujemca môže predložiť len jeden návrh na pozemok navrhnutý na predaj. Záujemca sa podaním svojho návrhu zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvie v súvislosti s procesom získavania informácií ohľadom súťaže. 

5/ Obec Jelka si vyhradzuje právo zmeniť podmienky súťaže na predaj majetku, odmietnuť všetky predložené cenové ponuky, resp. súťaž zrušiť.

6/ Vyhodnotenie cenových ponúk vykoná ustanovená komisia. Starosta podľa odporúčania komisie s víťazom uzavrie kúpnu zmluvu na prevod vlastníctva nehnuteľností.

Bližšie informácie môžete získať osobne v kancelárii prednostky Obecného úradu v Jelke, alebo telefonicky: 031/78 76 138, alebo cez e-mail: obec@jelka.sk

Za: 9                            Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

Uznesením č. 15.,/2020/NZ OZ-2:

a/  schvaľuje

verejnú obchodnú súťaž podľa ust. § 281 až 288 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnému majetku vo vlastníctve obce Jelka, pozemky, ktoré sa nachádzajú v kat. území Jelka vedené na LV č. 1.

1. novovytvorený pozemok  reg. KN“C“ parc. č. 197/20 o výmere 577 m² k. ú. Nová Jelka (druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie)

2. novovytvorený pozemok  reg. KN“C“ parc. č. 197/23 o výmere 113 m² k. ú. Nová Jelka (druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie)

3. novovytvorený pozemok  reg. KN“C“ parc. č. 197/25 o výmere 60 m² k. ú. Nová Jelka

(druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie)

4. novovytvorený pozemok  reg. KN“C“ parc. č. 197/26 o výmere 13 m² k. ú. Nová Jelka

(druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie)

5.novovytvorený pozemok  reg. KN“C“ parc. č. 197/27 o výmere 8 m² k. ú. Nová  Jelka

(druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie)

s týmito podmienkami:

–          kupujúci bude povinný uhradiť časť nákladov spojených s vyhotovením geometrického plánu, náklady spojené s vkladom vlastníckeho práva v prospech kupujúceho do katastra nehnuteľností

–          minimálna kúpna cena 40,00 €/m2

–          hlavným kritériom je najvyššia cena za m2

Kompletné podmienky budú zverejnené na úradnej tabuli a na webovom sídle obce Jelka

b/  schvaľuje

podmienky obchodnej verejnej súťaže (v prílohe uznesenia)

c/  ukladá

obecnému úradu zabezpečiť celý proces stanovený zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, t.j. vypracovanie a zverejnenie Verejnej obchodnej súťaže na predaj majetku obce Jelka – obecné pozemky

d/  ustanovuje

komisiu na vyhodnotenie cenových ponúk:

1/ Mgr. Deáka Z., zástupcu starostu

2/ poslanca: Mgr. Bánoczkého M.

3/ poslanca: Ing. Rumana T.

4/ poslanca: Töröka P.

5/ prednostku obecného úradu: MSc. Németh M.

s tým, že komisia vyhodnotí cenové ponuky a vyberie najvýhodnejšie ponuky a určí víťaza s ktorým starostovi odporučí uzavrieť kúpnu zmluvu.

e/  schvaľuje

znenie Verejnej obchodnej súťaže

VEREJNÁ  OBCHODNÁ  SÚŤAŽ

NA  PREDAJ  MAJETKU  OBCE JELKA

Obec Jelka na základe ustanovení § 281 až 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník  v znení neskorších predpisov, v zmysle § 9a ods.1/ písm. a/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s uznesením Obecného zastupiteľstva pod číslom.15.,/2020/NZ OZ-2 zo dňa 28.05.2020 vyhlasuje Verejnú obchodnú súťaž na predloženie cenovej ponuky o najvýhodnejšiu ponuku na uzatvorenie kúpnej zmluvy na prevod vlastníctva nehnuteľností – obecných pozemkov v intraviláne obce Jelka v k.ú Nová Jelka vedených na LV č.1.

1. novovytvorený pozemok  reg. KN“C“ parc. č. 197/20 o výmere 577 m² k. ú. Nová Jelka (druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie)

2. novovytvorený pozemok  reg. KN“C“ parc. č. 197/23 o výmere 113 m² k. ú. Nová Jelka (druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie)

3. novovytvorený pozemok  reg. KN“C“ parc. č. 197/25 o výmere 60 m² k. ú. Nová Jelka

(druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie)

4. novovytvorený pozemok  reg. KN“C“ parc. č. 197/26 o výmere 13 m² k. ú. Nová Jelka

(druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie)

5.novovytvorený pozemok  reg. KN“C“ parc. č. 197/27 o výmere 8 m² k. ú. Nová Jelka

(druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie)

Špecifické požiadavky:

–          kupujúci bude povinný uhradiť časť nákladov spojených s vyhotovením geometrického plánu, náklady spojené s vkladom vlastníckeho práva v prospech kupujúceho do katastra nehnuteľností

–          minimálna kúpna cena pozemkov – 40,00 €/m2

–          hlavným kritériom je najvyššia cena za m2.

Podmienky predloženia cenovej ponuky:

1/ Cenovú ponuku žiadame predložiť v podateľni Obecného úradu Jelka, alebo poštou na adresu:

Obec Jelka, Obecný úrad, Mierová 959/17, 925 23 Jelka

do 11.06.2020, do 12.00 hod.

2/ Cenová ponuka musí byť predložená písomne v zapečatenej obálke označenej heslom:

    „Verejná obchodná súťaž – Novojelčanská – neotvárať!“

3/ Cenová ponuka musí obsahovať:

        a/  označenie záujemcu:

• fyzická osoba – meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, miesto 

   trvalého pobytu, štátnu príslušnosť a rodinný stav. Je vhodné uviesť aj telefónne

   číslo, príp. mailovú adresu.

• právnická osoba – obchodné meno, sídlo, IČO, označenie registra, v ktorom je

  právnická osoba zapísaná a číslo tohto zápisu, osoba oprávnená na podpisovanie

  zmluvy. Je vhodné uviesť aj kontaktnú osobu, telefónne číslo, príp. mailovú adresu.

       b/  označenie nehnuteľnosti – podľa údajov ponuky, o ktorú má záujemca záujem

       c/  výška cenovej ponuky

       d/  účel využitia nehnuteľnosti (napr. individuálna  výstavba rodinného domu,

             podnikateľské účely, dvor , záhrada)

       e/  akceptácia alebo spôsob splnenia špecifických požiadaviek formou vyhlásenia

       f/  ak je  záujemca ženatý/vydatá, vyhlásenie, či vec nadobúda do výlučného vlastníctva

            alebo do podielového spoluvlastníctva manželov (v takomto prípade musia byť všetky  

            požadované údaje plne poskytnuté oboma manželmi)

       g/  vyhlásenie – súhlas záujemcu so spracovaním osobných údajov v zmysle § 7 zákona č.   428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov v rozsahu v akom boli poskytnuté na vedenie evidencie. V prípade, že je záujemca ženatý/vydatá, vyhlásenie sa vyžaduje aj od manželky/manžela.

4/ Každý záujemca môže predložiť len jeden návrh na pozemok navrhnutý na predaj. Záujemca sa podaním svojho návrhu zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvie v súvislosti s procesom získavania informácií ohľadom súťaže. 

5/ Obec Jelka si vyhradzuje právo zmeniť podmienky súťaže na predaj majetku, odmietnuť všetky predložené cenové ponuky, resp. súťaž zrušiť.

6/ Vyhodnotenie cenových ponúk vykoná ustanovená komisia.  Starosta podľa odporúčania komisie s víťazom uzavrie kúpnu zmluvu na prevod vlastníctva nehnuteľností.

Bližšie informácie môžete získať osobne v kancelárii prednostky Obecného úradu v Jelke, alebo telefonicky: 031/78 76 138, alebo cez email: obec@jelka.sk

Za: 9                            Proti: 0                                    Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

Uznesením č. 16.,/2020/NZ OZ-2:

a/  schvaľuje

predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu s názvom: „Vodozádržné opatrenia v obci Jelka“ realizovaného v rámci výzvy Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

ako Riadiaceho orgánu pre Operačný program Kvalita životného prostredia

Prioritná os2. Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na ochranu pred povodňami
Investičná priorita2.1 Podpora investícií na prispôsobovanie sa zmene klímy vrátaneekosystémových prístupov
Špecifický cieľ2.1.1 Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy

s kódom výzvy            OPKZP-PO2-SC211-2018-40

ktorého ciele sú v súlade platným programom rozvoja obce Jelka,

b/ s c h v a ľ u j e

–       zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci

–       zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie 5 % a ostatné výdavky realizovaného projektu vo výške 17 390,14 € rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu 217 376,70 € a poskytnutého NFP vo výške 199 986,56 € v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;

–       zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce Jelka, ktoré vzniknú v priebehu realizácie projektu a budú nevyhnutné pre dosiahnutie jeho cieľa.

Za: 9                            Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

                                                                                               Ing. Gabriel Kiš

                                                                                                 starosta obce

Mellékletek

Leírás

Prítomní: Ing. Gabriel Kiš – starosta obce

Členovia OZ: Mgr. Bánoczký M., Bohony Š., Mgr.Deák Z., Mgr.PhD.Hakszer R., Kovács J., Mgr. Laurič I., Mgr.Letuseková D., Molnár F., Ing. Ruman T., Török P.


Ďalší prítomní: MSc.Melinda Németh – prednosta úradu

                            Mgr. Mária Tomovičová – hlavná kontrolórka obce

                            Viď. podľa prezenčnej listinyK bodu č.1  programu – Zahájenie zasadnutia


Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol Ing. Gabriel Kiš – starosta obce, ktorý konštatoval, že je prítomných 10 poslancov, takže  je OZ uznášaniaschopné vo všetkých bodoch rokovania.


K bodu č. 2 programu – Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisniceStarosta obce navrhol do návrhovej komisie poslancov: Mgr. M. Bánoczkého  a P.Töröka. Poslanci návrh schválili jednohlasne, za hlasovalo všetkých 10 poslancov.

                    Starosta obce za overovateľov zápisnice určil: Mgr. D. Letusekovú a Ing. T. Rumana.


K bodu č. 3 programu – Schválenie programu zasadnutia


Pán starosta oboznámil poslancov s programom rokovania, ktorý bol nasledovný:

 1. 1.      Zahájenie
 2. 2.      Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 3. 3.      Schválenie programu zasadnutia
 4. 4.      Kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia
 5. 5.      Interpelácia
 6. 6.      Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže
 7. 7.     Rokovanie o systéme prestupného bývania
 8. 8.   Rokovanie o zapojení sa do projektov spolufinancovaných z EŠIF
  9.      Rôzne
 9. 10.   Diskusia
 10. 11.   Návrh uznesenia
 11. 12.   Záver

Program zasadnutia bol poslancami jednohlasne schválený.

K bodu č. 4 programu – Kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia


Starosta obce predniesol  kontrolu uznesení z 1. neplánovaného zasadnutia OZ zo dňa 30.01.2020 a konštatoval, že uznesenia boli splnené. Informoval prítomných, že žiadosť o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu s názvom „ Podpora sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity „ bola podaná a čakáme na odpoveď. V rámci tohto projektu obec plánuje vybudovať workoutové ihriská – cvičiská. Starosta obce poznačil, že chcú vytvoriť zmysluplnú alternatívu trávenia voľného času.


Ďalej poznamenal, že z Environmentálneho fondu obec  obdržala  oznámenie o poskytnutí podpory formou dotácie vo výške 100 000,-Eur na  projekt  Zlepšenie kvality ovzdušia v Jelke, v rámci ktorého sa plánuje nákup komunálneho vozidla a výsadba stromov v obci na verejných priestranstvách.


Podaná žiadosti o dotáciu na projekt „ Zvyšovanie energetickej účinnosti Kultúrneho domu v Jelke v rámci  Environmentálneho fondu pre obec Jelka bolo neúspešné.

 
K bodu č. 5 programu – Interpelácia


Pán poslanec Kovács J. vzhľadom na súčasnú krízovú situáciu ohľadne koronavírusu navrhol v budúcnosti niektoré body programu zasadnutia odsúhlasiť elektronicky. Starosta obce poznamenal, že systém hlasovania „per rollam“ nevylučuje, ale v prípade jednania o nakladaní s majetkom obce tento systém nemôže byť využitý a v takých prípadoch obecné zastupiteľstvo musí byť prítomné aj fyzicky.K bodu č.6 programu
  – Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže


Starosta obce informoval prítomných že vypísanie obchodnej verejnej súťaže na predaj pozemkov vo vlastníctve obce Jelka  je v priebehu vybavovania.  Znalecký posudok bol vypracovaný zatiaľ len na pozemky, ktoré sa nachádzajú v kat.území Jelka na ul Vŕbová, parc.č.587/11 o výmere 140 m2 a parc.č. 587/12 o výmere 50 m2. Minimálna kúpna cena bola určená na 14,00 Euro/m2.


Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo odpredaj pozemkov za kúpnu cenu 14,00 €/m2 a zároveň podmienky obchodnej verejnej súťaže t.j. ukladá Obecnému úradu zabezpečiť vypracovanie a zverejnenie Verejnej obchodnej súťaže na predaj majetku obce Jelka, ustanoviť komisiu na vyhodnotenie cenových ponúk a poveruje starostu obce, aby s víťazom VOS uzavrel kúpnu zmluvu na odpredaj predmetných parciel.


K bodu č. 7 programu – Rokovanie o systéme prestupného bývania


Pán starosta navrhol odsúhlasiť podanie žiadosti o pridelenie finančného príspevku na realizáciu projektu „ Prestupné bývanie – Obec Jelka“ pričom ciele projektu sú v súlade s platným programom rozvoja  obce a platným územným plánom obce. Navrhol odsúhlasiť zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu t.j. min. 5% z celkových oprávnených výdavkov a zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce Jelka, ktoré vzniknú v priebehu realizácie projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie jeho cieľa.


Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo podanie žiadosti na realizáciu projektu.

 
K bodu č. 8 programu – Rokovanie o zapojení sa do projektov spolufinancovaných z EŠIF


Starosta obce dal odsúhlasiť dokument systému bývania s prvkami prestupného bývania pre obec Jelka. Informoval prítomných, že ide o sociálne bývanie formou nájomného bývania, ktoré je určené pre znevýhodnené skupiny obyvateľov a sociálne slabšie skupiny a pre obyvateľov MRK. Jedná sa o 3 bytové jednotky v rodinnom dome na ulici Hlavnej ulici vo vlastníctve obce – I. stupeň,  a o 9 bytových jednotiek ,ktoré  sa plánujú vybudovať v 3 rodinných domoch na ulici Hlavná – 2.stupeň.


Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo dokument „ Systém bývania s prvkami prestupného bývania pre obec Jelka a zabezpečenie realizácie „Systému bývania s prvkami prestupného bývania pre obec Jelka  počas realizácie  a udržateľnosti projektu.


K bodu č. 9 programu – Rôzne


V tomto bode boli prerokované došlé žiadosti.


Starosta obce predniesol poslancom žiadosť Baseballového klubu Maceitos Jelka o finančnú podporu vo výške 3 000,- Eur. Finančné prostriedky by chceli využiť na výdavky baseballového klubu a jeho činnosť. Vzhľadom na mimoriadnu krízovú situáciu a na obmedzenia rôznych športových aj spoločenských aktivít obecné zastupiteľstvo schválilo finančný príspevok vo výške 1 500,- Eur.

8 poslanci hlasovali za a 2 poslanci boli proti- Ing. T.Ruman, F.Molnár.Ďalej obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Tibora Galambosa, bytom Jelka, Vŕbová 387/38 o zriadenie vecného bremena na existujúcu kanalizačnú prípojku na parc.č 587/2, 587/3, 587/11 a 587/12 v kat. úz. Jelka vo vlastníctve obce Jelka v prospech domu nachádzajúcej sa v Jelke, Vŕbová ul. 387/38 kde bývajú. Kanalizačnú prípojku zriadila ZsVS a Obec Jelka na uvedených pozemkoch pri výstavbe kanalizácie.


Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo žiadosť o zriadenie vecného bremena s tým, že všetky výdavky znáša žiadateľ.Starosta obce predložil poslancom žiadosť T-ZONE s.r.o. v zastúpení  Attilu a Rity Tamás, bytom Jelka , Chrenová 644/15 o vyjadrenie k stavbe „ Technická vybavenosť pre lokalitu Kráľovská dolina – Jelka ( Veľká ulica) – 22 a 1kW distribučné rozvody elektriny a Trafostanica.

 Stavba:IBV-Kráľovská dolina-Jelka, č.p. 1160/2, 1160/6,1163/6 a 1165/3, kat.úz. Jelka.

Pán starosta informoval poslancov, že ide o rozšírenie distribučných elektrických rozvodov od trafostanice vedľa bytovky na Mierovej ulici, cez križovatku pred hostincom Samba,  smerom na Stoličnú ul. a zo Stoličnej na Veľkú.

Pán poslanec Ing. Ruman T. poznamenal, že obec plánuje v budúcnosti vybudovať kruhový objazd pred hostincom Samba, pýtals sa na to, či  elektrické vedenie  nebude robiť nejaký problém.

Pán starosta k tomu dodal, že vedenie musí byť v zmysle platnej technickej normy v dostatočnej hĺbke pod cestným telesom a nemalo byť nič narušené, nakoľko sa celá stavba má realizovať riadenými vrtmi, teda bez líniových rozkopávok.

Pán poslanec Török P. navrhol  upozorniť  žiadateľa,  T-ZONE s.r.o., že zámer bol schválený len na výstavbu rodinných domov a nie na výstavbu bytoviek.

Pán starosta skonštatoval, že projekt rozšírenia distribučných rozvodov sa týka výlučne samotných elektrických rozvodov a stavebný úrad alebo samospráva neobdržala zo strany žiadateľa žiadny iný zámer. V prípade obdržania sa ním bude zaoberať a predloží ho aj poslancom na vyjadrenie.Ďalej starosta obce predniesol poslancom žiadosť  Elfata Salijiho-AR&IF s.r.o. o prenájom verejného priestranstva pri COOP Jednota, parc. č. 376/13, k.ú. Jelka o veľkosti 40 až 47m2 v mieste bývalej predajne ovocia  a zeleniny na zriadenie stánku s predajom zmrzliny.

Pán poslanec Kovács J. mal taký názor, že vedľa škôlky to nie je správne miesto na predaj zmrzliny.

Pán starosta vyjadril svoj názor, že kvalitná zmrzlináreň v obci chýba a centrum obce pri námestí je podľa neho ideálny priestor na takúto ponuku.


Obecné zastupiteľstvo schválilo prenájom pozemku za 200,-€/mesiac na 5 rokov.  

9 poslanci hlasovali za a 1 poslanec bol proti (Kovács J.)Ďalej hlavná kontrolórka obce predniesla poslancom správu o kontrolnej činnosti za rok 2019, ktorú obecné zastupiteľstvo bralo na vedomie. Správa o kontrolnej činnosti tvorí prílohu zápisnice.

K bodu č.10 programu – Diskusia


Pán poslanec  Kovács J. vzhľadom na súčasnú krízovú situáciu sa pýtal na to, či obec má k dispozícii budovu alebo miestnosti v prípade umiestnenia ľudí, ktorí sa vracajú zo zahraničia a potrebujú ísť do karantény. Ďalej sa spýtal na to, či v rámci civilnej ochrany obec má zabezpečené dostatočné množstvo rúšok, masiek. Starosta obce k tomu dodal, že obec v rámci riešenia krízových situácií má určené miesta na zabezpečenie potrieb obyvateľstva, ale pri týchto riešeniach treba zabezpečiť aj všetky služby s tým súvisiace. Od stráženia, stravovania, pravidelnej dezinfikácie, chráneného kontaktu a podobne. P. starosta poznamenal, že zatiaľ neprišla zo strany obyvateľov žiadna požiadavka tohto charakteru. Ak by bola takáto požiadavka,  krízový štáb bude o tom rokovať, ale v prvom rade je to úloha štátu ako hlavného riadiaceho orgánu. Zároveň vyzval p. poslanca Kovácsa, že ak registruje takéto požiadavky, nech ich pokojne tlmočí.

Ďalej v diskusii vystúpil pán Matuš Z., ktorý sa sťažoval na rýchlu jazdu vedúceho zamestnanca poriadkovej služby J. Kvardu  a na veľkú premávku hospodárskych vozidiel firmy DAN FARM na ul. Jahodná. Podľa neho, kvôli veľkej premávke je táto ulica veľmi nebezpečná.

Pán starosta k tomu dodal, že na Jahodnej ulici budú inštalované tanierové spomaľovače a čaká sa na vyjadrenie dopravného inšpektorátu k podanému projektu ukľudnenia dopravy v obci, nakoľko sa plánujú osadiť spomaľovače aj na iné rizikové miesta v obci, kde rýchlo jazdia nezodpovední vodiči. Súčasne sa týmto projektom má vyriešiť problém dopravy nadrozmerných hospodárskych vozidiel a nadmernou nákladnou dopravou po Mierovej a Novojelčanskej ulici, na ktorý sa dlhodobo sťažujú obyvatelia obce.

K sťažnosti na rýchlu jazdu zamestnanca MOPS (Miestna občianska poriadková služba) dodal, že upozorní všetkých zamestnancov na povinnosť dodržiavania maximálnej rýchlosti v obci. Zároveň podotkol, že takéto situácie sa nechtiac mohli stať, nakoľko MOPS je privolávaná k rôznym prípadom a priestupkom, pričom v extraviláne má obec umiestnené technické prostriedky určené na odhaľovanie zakladania nelegálnych skládok. V takých prípadoch sa poriadková služba snaží dostať na miesto činu v čo najkratšom čase a p. starosta nevylučuje, že v týchto prípadoch mohlo dôjsť k prekročeniu maximálnej povolenej rýchlosti. Tým neospravedlňuje zamestnancov a nariadi im aby sa ponáhľali pomaly.


Na záver p. poslankyňa Mgr. Letuseková D. vyzvala poslancov k zodpovednosti a opatrnosti v vzhľadom na krízovú situáciu v súvislosti s vírusom COVID-19.K bodu č. 11 programu – Návrh uznesenia

Pán poslanec Mgr.Bánoczký M. prečítal návrh uznesenia, ktorý bol jednohlasne schválený.

K bodu č. 12 programu – Záver

Keďže neboli vznesené iné pripomienky a námety po prerokovaní všetkých bodov programu starosta obce, Ing. Gabriel Kiš poďakoval poslancom a všetkým prítomným občanom za účasť a ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva.

                                                                  U Z N E S E N I A

                    z 1. plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva v Jelke

                                                           zo dňa 19.03.2020

 Obecné zastupiteľstvo v Jelke

Hlasovanie: Mgr. Bánoczky M., Bohony Š., Budai I., Mgr.Deák Z., Mgr.PhD.Hakszer R., Kovács J. Mgr.Laurič I., Mgr. Letuseková D., Molnár F., Ing. Ruman T., Török .

 
Schvaľuje:

Uznesením pod č. 1.,/2020/OZ-1:

 Vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže na pozemky , ktoré sa nachádzajú v kat. území  Jelka.

1. novovytvorený pozemok  reg. KN“C“ parc. č. 587/11 o výmere 140 m² k. ú. Jelka (druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie)

2. novovytvorený pozemok  reg. KN“C parc. č. 587/12 o výmere 50 m² k. ú. Jelka (druh pozemku záhrada)

s týmito podmienkami:

·        kupujúci bude povinný uhradiť časť nákladov spojených s vyhotovením geometrického plánu, náklady spojené s vkladom vlastníckeho práva v prospech kupujúceho do katastra nehnuteľností

·        minimálna kúpna cena 14,00 €/m2

·        hlavným kritériom je najvyššia cena za m2

·        Kompletné podmienky budú zverejnené na úradnej tabuli a webovej stránke obce  Jelka

–  schvaľuje

Podmienky obchodnej verejnej súťaže  / v prílohe uznesenia/

– ukladá

Obecnému úradu zabezpečiť celý proces stanovený zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, t.j. vypracovanie a zverejnenie Verejnej obchodnej súťaže na predaj majetku obce Jelka – obecné pozemky

– ustanovuje

komisiu na vyhodnotenie cenových ponúk:

1/ starostu obce Ing. Gabriela Kiša

2/ Mgr. Zoltána Deáka , zástupcu starostu

3/ poslanca : Mgr. M. Bánoczkého

4/ poslanca :  Ing. Tomáša Rumana

5/ poslanca:   Petra Töröka

6/ prednostku Obecného úradu MSc. Melindu Németh

s tým , že komisia vyhodnotí cenové ponuky a vyberie najvýhodnejšie ponuky a určí víťaza, s ktorým  starostovi odporučí uzavrieť kúpnu zmluvu.

– poveruje

Starostu obce, aby s víťazmi verejnej obchodnej súťaže uzavrel kúpnu zmluvu na odpredaj predmetných parciel a na najbližšom zasadnutí OZ informoval, kto nadobudol ponúkaný majetok do vlastníctva.  

Znenie Verejnej obchodnej súťaže:

VEREJNÁ  OBCHODNÁ  SÚŤAŽ

NA  PREDAJ  MAJETKU  OBCE JELKA

Obec Jelka na základe ustanovení § 281 až 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník  v znení neskorších predpisov, v zmysle § 9a ods.1/ písm. a/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s uznesením Obecného zastupiteľstva pod číslom

1.,/2020/OZ-1 zo dňa 19.03.2020  vyhlasuje Verejnú obchodnú súťaž na predloženie cenovej ponuky o najvýhodnejšiu ponuku na uzatvorenie kúpnej zmluvy na prevod vlastníctva nehnuteľností – obecných pozemkov v intraviláne obce Jelka:

1. novovytvorený pozemok  reg. KN“C“ parc. č. 587/11 o výmere 140 m² k. ú. Jelka (druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie)

2. novovytvorený pozemok  reg. KN“C parc. č. 587/12 o výmere 50 m² k. ú. Jelka (druh pozemku záhrada)

Špecifické požiadavky:

–        kupujúci bude povinný uhradiť časť nákladov spojených s vyhotovením geometrického plánu, náklady spojené s vkladom vlastníckeho práva v prospech kupujúceho do katastra nehnuteľností

–        minimálna kúpna cena stavebných pozemkov  – 14,00 €/m2

–        hlavným kritériom je najvyššia cena za m2.

Podmienky predloženia cenovej ponuky :

1/ Cenovú ponuku žiadame predložiť v podateľni Obecného úradu Jelka, alebo

         poštou na adresu:

         Obec Jelka, Obecný úrad, Mierová 959/17,  925 23   Jelka

         do :     20. apríla 2020  do 12.00 hod.   

2/  Cenová ponuka musí byť predložená písomne  v zapečatenej obálke označenej heslom:

          „Verejná obchodná súťaž – Vŕbová – neotvárať!“

3/  Cenová ponuka musí obsahovať:

        a/  označenie záujemcu:

• fyzická osoba – meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, miesto 

   trvalého pobytu, štátnu príslušnosť a rodinný stav. Je vhodné uviesť aj telefónne

   číslo, príp. mailovú adresu.

• právnická osoba – obchodné meno, sídlo, IČO, označenie registra, v ktorom je

  právnická osoba zapísaná a číslo tohto zápisu, osoba oprávnená na podpisovanie

  zmluvy. Je vhodné uviesť aj kontaktnú osobu, telefónne číslo, príp. mailovú adresu.

       b/  označenie nehnuteľnosti – podľa údajov ponuky, o ktorú má záujemca záujem

       c/  výška cenovej ponuky

       d/  účel využitia nehnuteľnosti (  napr. individuálna  výstavba rodinného domu,

             podnikateľské účely, dvor , záhrada )

       e/  akceptácia alebo spôsob splnenia špecifických požiadaviek  formou vyhlásenia

       f/  ak je  záujemca ženatý/vydatá, vyhlásenie, či vec nadobúda do výlučného vlastníctva

            alebo do podielového spoluvlastníctva manželov (v takomto prípade musia byť všetky  

            požadované údaje plne poskytnuté oboma manželmi)

      g/ vyhlásenie – súhlas záujemcu so spracovaním osobných údajov v zmysle § 7 zákona č.   428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov v rozsahu v akom boli poskytnuté na vedenie evidencie. V prípade, že je záujemca ženatý/vydatá, vyhlásenie sa vyžaduje aj od manželky/manžela  

4/  Každý záujemca môže predložiť len jeden návrh na pozemok navrhnutý na predaj. Záujemca sa podaním svojho návrhu zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvie v súvislosti s procesom získavania informácií ohľadom súťaže.
5/  Obec Jelka si vyhradzuje právo zmeniť podmienky súťaže na predaj majetku, odmietnuť všetky predložené cenové ponuky, resp. súťaž zrušiť.

6/  Vyhodnotenie cenových ponúk vykoná ustanovená komisia.  Starosta podľa odporúčania komisie s víťazom uzavrie kúpnu zmluvu na prevod vlastníctva nehnuteľností.

Bližšie informácie môžete získať osobne v kancelárii prednostky  Obecného  úradu v Jelke, alebo telefonicky : 031/78 76 138, alebo cez email : obec@jelka.sk

Za:   10                         Proti:  0                    Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.


Schvaľuje:

Uznesením pod č. 2 a.,/2020/OZ-1:

–        zabezpečenie realizácie projektu „ Prestupné bývanie – Obec Jelka“

–        Kód výzvy: OPLZ-PO6-SC611-2018-2

–        predloženie žiadosti o NFP na SO, pričom ciele projektu sú v súlade s platným programom rozvoja obce a platným územným plánom obce

–        zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu t.j. min. 5% z celkových oprávnených výdavkov

–        zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce Jelka, ktoré vzniknú v priebehu realizácie projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie jeho cieľa.

Za:   10                         Proti:  0                    Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

Schvaľuje:

Uznesením pod č. 2 b.,/2020/OZ-1:

–        Systém bývania s prvkami prestupného bývania pre obec Jelka, s nasledovným minimálnym obsahom:

–        kód výzvy: OPLZ-PO6-SC611-2018-2

–        názov projektu: Prestupné bývanie – Obec Jelka

–        dokument „ Systém bývania s prvkami prestupného bývania pre obec Jelka“

–        zabezpečenie realizácie „ Systému bývania s prvkami prestupného bývania pre obec Jelka počas realizácie a udržateľnosti projektu“

Za:  10                          Proti: 0                      Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

Schvaľuje:

Uznesením pod č.3.,/2020/OZ-1:

Žiadosť o finančný príspevok obce pre Baseballový klub Maceitos Jelka vo výške.1 500,- Eur

Za: 8                           Proti: 2 – T.Ruman, F. Molnár                  Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

Schvaľuje:

Uznesením pod č. 4.,/2020/OZ-1:

Žiadosť  Tibora Galambosa, bytom Jelka, Vŕbová 387/38  o zriadenie vecného bremena na existujúcu kanalizačnú prípojku na parc.č. 587/2,587/3,587/11 a 587/12 kat.úz. Jelka vo vlastníctve obce Jelka v prospech domu nachádzajúcej sa v Jelke, Vŕbová ul. 387/38 s tým, že všetky výdavky znáša žiadateľ.

Za:  10                              Proti: 0                    Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

Schvaľuje :

Uznesením pod č.5.,/2020/OZ-1:

Žiadosť T –ZONE s.r.o. v zastúpení Attilu a Rity Tamás, bytom Jelka , Chrenová 644/15 o vyjadrenie k stavbe „ Technická vybavenosť pre lokalitu Kráľovská dolina – Jelka ( Veľká ulica) – 22 a 1kW distribučné rozvody elektriny a Trafostanica.

 Stavba:IBV-Kráľovská dolina-Jelka, č.p. 1160/2, 1160/6,1163/6 a 1165/3, kat.úz. Jelka.

Za:   10                             Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

schvaľuje :

Uznesením pod č.6.,/2020/OZ-1:

Žiadosť  Elfat Saliji –   AR&IF s.r.o. o prenájom verejného priestranstva pri COOP Jednota, parc.  č. 376/13 , k.ú. Jelka o ploche do 47m2 na zriadenie stánku s predajom zmrzliny za 200,-€/mesiac na dobu 5-tich rokov.

Za:   9                             Proti: 1 – Kovács J.                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

Berie na vedomie:

Uznesením pod č. 7.,/2020/OZ-1:

Správu hlavné kontrolóra obce o kontrolnej činnosti za rok 2019

                                                                                                 Ing. Gabriel Kiš

                                                                                                   starosta obce

Mellékletek

Leírás

Prítomní: Ing.Gabriel Kiš – starosta obce

Členovia OZ: Mgr.Bánoczky M., Bohony Š., Budai I., Mgr.Deák Z., Mgr.PhD. Hakszer R., Molnár.F., Ing.Ruman T., Török P.

Ďalší prítomní: Mgr.Tomovičová M. – hlavná kontrolórka obce

                            viď. podľa prezenčnej listiny
K bodu č.1 programu – Zahájenie zasadnutia

                Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol Ing. Gabriel Kiš – starosta obce, ktorý konštatoval, že je prítomných 8 poslancov, takže je OZ uznášaniaschopné vo všetkých bodoch rokovania.
K bodu č. 2 programu – Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

                  Starosta obce navrhol do návrhovej komisie poslancov: Mgr.PhD.R.Hakszera  a F.Molnára. Poslanci návrh schválili jednohlasne, za hlasovalo všetkých 8 poslancov.

                   Starosta obce za overovateľov zápisnice určil: Mgr.Bánoczký M. a Mgr.Z.Deáka.

K bodu č. 3 programu – Schválenie programu zasadnutia


Pán starosta oboznámil poslancov s programom rokovania, ktorý bol nasledovný:

1. Zahájenie

2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

3. Schválenie programu zasadnutia

4. Kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia

5. Interpelácia

6. Návrh termínov plánovaných zasadnutí OZ na rok 2020

7. Rokovanie o zapojení sa do projektov spolufinancovaných z EŠIF

8. Rôzne

9. Diskusia

10.Návrh uznesenia

11.Záver

Program zasadnutia bol poslancami jednohlasne schválený.


K bodu č. 4 programu – Kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia

Starosta obce predniesol kontrolu uznesení z 4. neplánovaného zasadnutia OZ zo dňa 10.12.2019 a konštatoval, že uznesenia boli splnené. Informoval prítomných, že finančný príspevok vo výške 550,- Eur pre Evanjelickú cirkev bol odoslaný, vypísanie obchodnej verejnej súťaže  na predaj pozemkov vo vlastníctve obce je v priebehu vybavovania. Žiadosť o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu s názvom“ Zvyšovanie energetickej účinnosti Kultúrneho domu v Jelke“  v rámci Environmentálneho fondu bola podaná  a na základe výzvy o doplnenie žiadosti dňa 30.01.2020 boli odoslané aj chýbajúce prílohy k žiadosti.

Ďalej informoval prítomných, že obec Jelka sa nezapojí do projektu „ Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov“ kompostáreň nad 100 ton , nakoľko obec nemá šancu naplniť kompostáreň nad 100 ton.K bodu č. 5 programu – Interpelácia

K tomuto programu neboli vznesené žiadne pripomienky ani návrhy.K bodu č. 6 programu – Návrh termínov plánovaných zasadnutí OZ na rok 2020

 Starosta obce navrhol stanovenie harmonogramu plánovaných zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2020. Navrhol nasledovné termíny: 19.3.2020, 18.6.2020, 18.9.2020, 10.12.2020.  Tento harmonogram obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo.K bodu č. 7 programu – Rokovanie o zapojení sa do projektov spolufinancovaných z EŠIF

Pán starosta navrhol odsúhlasiť podanie žiadosti o pridelenie finančného príspevku na realizáciu projektu „ Výstavba zariadení na využitie vybraných druhov OZE v rámci výzvy Ministerstva životného prostredia SR ako Riadiaci orgánu  pre Operačný program Kvalita životného prostredia. Navrhol odsúhlasiť  zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie 5% realizovaného projektu a zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce Jelka, ktoré vzniknú v priebehu realizácie projektu a budú nevyhnutné pre dosiahnutie jeho cieľa.

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo podanie žiadosti na realizáciu projektu.

Ďalej starosta obce poskytol poslancom informáciu o možnosti predloženia žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu s názvom „ Podpora sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity“ v rámci výzvy  Úradu Splnomocnenca Vlády SR  pre rómske komunity“.

V rámci tohto projektu Obec Jelka  plánuje vybudovať workoutové ihriská –cvičiská na pozemku Obce Jelka, v kat. úz. Nová Jelka do parku vedľa autobusovej zastávky „ Garáž““ a na pozemku obce Jelka, v kat.úz. Jelka do športového areálu obce Jelka. 

Starosta obce dal odsúhlasiť zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie 5% realizovaného projektu a zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce Jelka, ktoré vzniknú v priebehu realizácie projektu a budú nevyhnutné pre dosiahnutie jeho cieľa.

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo podanie žiadosti na realizáciu projektu.

Ďalej starosta obce dal odsúhlasiť podanie žiadosti na SAŽP ( Slovenská agentúra životného prostredia)  o poskytnutie podpory v rámci národného projektu s názvom „ Podpora biodiverzity prvkami zelenej infraštruktúry v obciach Slovenska – zelené obce Slovenska“, ktorého cieľom je realizácia prvkov zelenej infraštruktúry na miestnej úrovni prostredníctvom vegetačných prvkov a s nimi súvisiacimi činnosťami. Suma požadovaných finančných prostriedkov bude maximálne 16500 EUR.

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo podanie žiadosti na realizáciu projektu.K bodu č. 8 programu – Rôzne

V tomto bode boli prerokované došlé žiadosti.

Starota obce predložil poslancom žiadosť SUPERCOLORS, s.r.o., Jelka, Hlavná 1414/138, v zastúpení konateľom Petrom Törökom o vyjadrenie k investičnému zámeru „ Malopodlažná zástavba rodinných domov – pokládka SO 06,1 – VN prípojky. Zámer sa týka pozemkov, ktoré sú vo vlastníctve obce. Druh pozemkov je zastavaná plocha a nádvorie. V rámci umiestnenia rodinných domov sa plánuje pokládka SO 06.1 – VN prípojky, distribučné rozvody, plánovaná TS pre novú individuálnu bytovú výstavbu rodinných domov v obci Jelka. Prílohou žiadosti je situačný výkres plánovanej trasy VN prípojky.

Starosta obce navrhol v rámci umiestnenia VN prípojky riešiť  aj rozhlas na plánovanej trase,  vrátane aj na Slnečnej ulici .

Obecné zastupiteľstvo schválilo žiadosť s tým,  že na uvedené pozemky sa zriaďuje vecné bremeno.


7 poslanci hlasovali za a 1 poslanec sa zdržal hlasovania.


Ďalej pán starosta predniesol  poslancom žiadosť Róberta Vargu a manž. Veroniky Vargovej, bytom Jelka, Vŕbová 385/36 o súhlas k zriadeniu kanalizačnej prípojky  v ich prospech na pozemku reg. KN „C“ parc.č. 587/2 v k.ú. Jelka, vedeného na LV č. 491 vo vlastníctve Obce Jelka. Druh pozemku je záhrada. Kanalizačná prípojka by bola súčasťou rodinného domu, na ktorý žiadatelia dostali stavebné povolenie a ktorého výstavba bude realizovaná na parc. Č. 583/9 k.ú. Jelka. Prílohou žiadosti je kópia situácie osadenia kanalizačnej prípojky, ktorú pán starosta predložil poslancom.


Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo žiadosť s tým, že na uvedený pozemok sa zriaďuje vecné bremeno.Ďalej obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Erika  Zelenského, bytom Cífer, Trnavská 13  o odkúpenie obecného  pozemku reg. KN „C“ parc.č. 1182/2 o výmere 229 m2, v kat.úz. Jelka, vedeného na LV č. 3636 ako súčasť pozemku reg. KN“E“ parc.č. 1182/1. Druh pozemku je zastavaná plocha a nádvorie . Žiadateľ prosí  zohľadniť skutočnosť, že uvedený pozemok tvorí súčasť pozemku parc. č. 705 k.ú Jelka, ktorý je žiadateľovom osobnom vlastníctve, nakoľko oba pozemky sú dlhé roky oplotené a spoločne užívané.

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo zámer predaja uvedeného pozemku. Po vyhotovení znaleckého posudku bude stanovená cena za predaj pozemku.Ďalej pán starosta informoval poslancov, že pán Fellinger Karol, bytom Jelka, Jahodná 216/17  ponúkol Obci Jelka do daru pozemky, ktoré má vo výlučnom vlastníctve nachádzajúce sa na ul. Február. víť.,  Petőfiho, Gottwaldova, Dunajská. Pozemky Obci Jelka daruje bezodplatne.

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo prijatie daru pozemkov.Ďalej poslanci OZ prerokovali žiadosť Mareka Riga a Marcely Rigovej, bytom Jelka, Hlboká 297/21 o odkúpenie novovytvoreného pozemku parc.č. 824/2 k.ú. Jelka, ktorý vznikol oddelením pozemku reg. KN“C“ parc.č. 824 k.ú. Jelka, vedeného  na LV č. 1301 ako zastavaná plocha a nádvorie vo vlastníctve Obce Jelka. Dôvodom odkupu je skutočnosť, že žiadatelia majú v záujme vysporiadať pozemok a stavbu rodinného domu na ňom, ktorý si postavili bez stavebného povolenia.

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo zámer predaja pozemku. Po vypracovaní znaleckého posudku bude určená predajná cena.Ďalej starosta obce uviedol, že na zasadnutí OZ dňa 14.11.2019 obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na odpredaj pozemkov na Novojelčanskej ul. parc.č. 197/20 o výmere 596 m2, parc.č. 197/22 o výmere 39 m2, parc. č. 197/23 o výmere 113 m2 a parc. č. 197/1 o výmere 181 m2 .  Na parc.č. 197/23 sa nachádza stará dielňa, ktorá je v dezolátnom stave a bude zbúraná a likvidovaná na náklady žiadateľa.

Pán starosta  predložil poslancom nový dispozičný návrh pozemkov, ktorý obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo.Starosta obce, Ing. G. Kiš predniesol poslancom rozpočtové opatrenia č.1/2020. Navrhol odsúhlasiť  úpravu rozpočtových položiek v kapitálových výdavkoch, ktoré neboli naplánované v rozpočte na rok 2020 a to:

1.       kúpu  úžitkového vozidla v hodnote 5 000,-Eur

2.       plánované zariadenie  budovy obecného úradu z 10 000,- zvýšiť na 20 000,- Eur

3.       rekonštrukciu sociálnych miestností v zdravotnom stredisku v hodnote 20 000,- Eur.

Tieto zvýšené kapitálové výdavky plánuje obec financovať zo zvýšených podielových daní Obce Jelka za rok 2020.K bodu č.9 programu – Diskusia

Pán poslanec  Török P. sa informoval o požiadavkách ohľadom oplotenia pozemkov ( od suseda plný plot, od ulice priehľadný), ktoré sú zapracované v Územnom pláne obce Jelka. Pán starosta k tomu dodal, že predložený návrh  zmien a doplnkov č. 1 bol schválený.  Všetky nové požiadavky a pripomienky bude možné prediskutovať a žiadať už len v rámci ďalšej aktualizácie ÚPD.

Pán poslanec poslanec Mgr. Bánoczky M. podal návrh na vytvorenie parkoviska medzi základnou školou a kultúrnym domom. Podľa neho by mali odstrániť oplotenie a tým by získali väčší priestor na parkovanie. Ďalej poukázal na zlé parkovacie podmienky  aj pred poštou . Pán starosta poznačil, že pošta patrí do kompetencie Slovenskej pošty, ale sľúbil, že v najbližšej dobe podnikne kroky na doriešenie tejto problematiky, aby došlo k zlepšeniu parkovacích podmienok.  K bodu č. 10 programu – Návrh uznesenia

Pán poslanec Mgr.PhD. Hakszer R. prečítal návrh uznesenia, ktorý bol jednohlasne schválený.K bodu č. 11 programu – Záver

Keďže neboli vznesené iné pripomienky a námety po prerokovaní všetkých bodov programu starosta obce, Ing. Gabriel Kiš poďakoval poslancom a všetkým prítomným občanom za účasť a ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva.

                                                                                                              Ing. Gabriel Kiš

                                                                                                                starosta obce

 Overovatelia zápisnice: Mgr.Bánoczký M.

                                            Mgr.Deák Z.

Zapisovateľka: M.Szabóová

Zasadnutie prebiehalo od 18,00 do 19,45 hod.

                                                            U Z N E S E N I A

                          z 1. neplánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva

                                                   v Jelke dňa 30.01.2020

Obecné zastupiteľstvo v Jelke

Hlasovanie: Mgr. Bánoczky M., Bohony Š., Budai I., Mgr.Deák Z., Mgr.PhD.Hakszer R., Molnár F., Ing. Ruman T., Török .

 
schvaľuje:

Uznesením pod č.1.,/2020/NZ OZ-1:

Návrh termínov plánovaných zasadnutí OZ na rok 2020 a to :19.3., 18.6.,18.9.,10.12.2020

Za: 8                           Proti: 0                     Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

schvaľuje:

Uznesením pod č. 2.,/2020/NZ OZ-1:

–       zabezpečenie realizácie projektu „ Výstavba zariadení na využitie vybraných druhov  OZE

–       Vyzva: OPKZP-PO1-SC111-2019-61            

–       zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie 5 % realizovaného projektu,

zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce Jelka, ktoré vzniknú v priebehu realizácie projektu a budú nevyhnutné pre dosiahnutie jeho cieľa.

Za:  8                              Proti: 0                    Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

schvaľuje:

Uznesením pod č. 3.,/2020/NZ OZ-1:

–       zabezpečenie realizácie projektu „ Podpora sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rômskej komunity“

–       Vyzva: USVRK-KUS-2019/001687-001            

–       zabezpečenie finančných prostriedkov vo výške najmenej  5 % z celkových výdavkov z vlastných prostriedkov alebo z iných ako verejných prostriedkov

zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce Jelka, ktoré vzniknú v priebehu realizácie projektu a budú nevyhnutné pre dosiahnutie jeho cieľa.

Za:    8                            Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

schvaľuje:

Uznesením pod č. 4.,/2020/NZ OZ-1:

Žiadosť SUPERCOLORS s.r.o., 925 23 Jelka, Hlavná 1414/138, v zastúpení konateľom Petrom Törökom, listom č. OcÚJE-TE1/1387/2019 zo dňa 11.12.2019 o vydanie súhlasného stanoviska k investičnému zámeru „Malopodlažná zástavba rodinných domov – pokládka SO 06.1 – VN prípojky“. Zámer sa týka pozemkov reg. KN“E“ parc. č. 3179, 3505/2, 3505/1 k. ú. Jelka, vedených na LV č. 3636, pozemkov reg. KN“E“ parc. č. 3507/1, 3508 k. ú. Jelka, vedených na LV č. 1301, pozemku reg. KN“E“ parc. č. 128/1 k. ú. Nová Jelka, vedeného na LV č. 1684 a pozemkov reg. KN“C“ parc. č. 45/9 a 45/1 k. ú. Nová Jelka, vedených na LV č. 1. Uvedené pozemky sú vo vlastníctve Obce Jelka. Druh pozemkov je zastavaná plocha a nádvorie.

Prílohou žiadosti je situačný výkres plánovanej trasy VN prípojky.

Na uvedené pozemky sa zriaďuje vecné bremeno.

Za: 7                           Proti: 0                     Zdržal sa: 1

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

schvaľuje :

Uznesením pod č. 5.,/2020/NZ OZ-1:

Žiadosť Róberta Vargu a Veroniky Vargovej, trvale bytom 925 23 Jelka, Vŕbová 385/36, listom č. OcÚJE-TW1/35/2020 zo dňa 13.01.2020 o súhlas k zriadeniu kanalizačnej prípojky v ich prospech na pozemku reg. KN“C“ parc. č. 587/2 k. ú. Jelka, vedeného na LV č. 491 vo vlastníctve Obce Jelka. Druh pozemku je záhrada. Kanalizačná prípojka by bola súčasťou rodinného domu, na ktorý žiadatelia dostali stavebné povolenie dňa 14.01.2020 pod č. OcÚJE-TX1/1425/2019 a ktorého výstavba bude realizovaná na pozemku parc. č. 583/9 k. ú. Jelka.

Prílohou žiadosti je kópia situácie osadenia kanalizačnej prípojky. Na pozemok parc.č.587/2 v k.ú. Jelka sa zriaďuje vecné bremeno.

Za: 8                           Proti: 0                     Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

schvaľuje:

Uznesením pod č. 6.,/2020/NZ OZ-1:

Zámer predaja  pozemku reg. KN“C“ parc. č. 1182/2 o výmere 229 m² k. ú., vedeného na LV č. 3636 ako súčasť pozemku reg. KN”E” parc. č. 1182/1 pre Erika Zelenského , trvale bytom 919 43 Cífer, Trnavská 13. Druh pozemku je zastavaná plocha a nádvorie. Žiadateľ prosí zohľadniť. Druh pozemku je zastavaná plocha a nádvorie. Žiadateľ prosí zohľadniť skutočnosť, že uvedený pozemok tvorí súčasť pozemku parc. č. 705 k. ú. Jelka, ktorý je v žiadateľovom osobnom vlastníctve, nakoľko oba pozemky sú dlhé roky oplotené a spoločne užívané.

Prílohou žiadosti je geometrický plán č. 37/2019.

Po vypracovaní znaleckého posudku bude stanovená predajná cena.

Za: 8                           Proti: 0                     Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

schvaľuje:

Uznesením pod č. 7.,/2020/NZ OZ-1:

prijatie daru od Karola Fellingera, trvale bytom 925 23 Jelka, Jahodná 216/17, ktorý  listom č. OcÚJE-TW1/118/2020 zo dňa 29.01.2020 ponúkol Obci Jelka do daru nasledovné pozemky, ktoré má vo výlučnom vlastníctve:

–          pozemok reg. KN”E” 889/1 k. ú. Jelka o výmere 65 m2, vedený v LV č. 2324 ako orná pôda, nachádzajúci sa na ul. Febr. víťazstva

–          pozemok reg. KN”E” 841/1 k. ú. Jelka o výmere 120 m2, vedený v LV č. 2177 ako orná pôda, nachádzajúci sa na ul. Petőfiho

–          pozemok reg. KN”E” 841/2 k. ú. Jelka o výmere 108 m2, vedený v LV č. 2177 ako orná pôda, nachádzajúci sa na ul. Gottwaldova

–          pozemok reg. KN”E” 233 k. ú. Nová Jelka o výmere 44 m2, vedený v LV č. 1347 ako orná pôda, nachádzajúci sa na ul. Dunajská

–          pozemok reg. KN”E” 234 k. ú. Nová Jelka o výmere 25 m2, vedený v LV č. 1347 ako orná pôda, nachádzajúci sa na ul. Dunajská.

Uvedené pozemky Obci Jelka navrhovateľ daruje bezodplatne.

Za: 8                           Proti: 0                     Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

schvaľuje:

Uznesením pod č. 8.,/2020/NZ OZ-1:

zámer predaja novovytvoreného pozemku parc. č. 824/2 k. ú. Jelka o výmere 95 m2, ktorý vznikol oddelením pozemku reg. KN“C“ parc. č. 824 k. ú. Jelka, vedeného na LV č. 1301 ako zastavaná plocha a nádvorie vo vlastníctve Obce Jelka pre Rigó Mareka a Marcelu Rigovú, obaja trvale bytom 925 23 Jelka, Hlboká 297/21,. Dôvodom odkupu je skutočnosť, že žiadatelia majú v záujme vysporiadať pozemok a stavbu rodinného domu na ňom, ktorý si postavili bez stavebného povolenia.

Prílohou žiadosti je geometrický plán č. 129/2019.

Po vyhotovení znaleckého posudku bude určená cena na predaj pozemku.

Za: 8                           Proti: 0                     Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

schvaľuje:

Uznesením pod č. 9.,/2020/NZ OZ-1:

nový dispozičný návrh pozemkov na Novojelčanskej ul. parc.č. 197/20 o výmere 596 m2, parc.č. 197/22 o výmere 39 m2, parc. č. 197/23 o výmere 113 m2 a parc. č. 197/1 o výmere 181 m2.

Za: 8                           Proti: 0                     Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.
schvaľuje:

Uznesením pod č. 10.,/2020/NZ OZ-1:

Rozpočtové opatrenia č. 1/2020 – úpravu rozpočtových položiek v súlade s § 14 ods.2 písm a.

Zvýšenie kapitálových výdavkov v programe 3: Interné služby.

Podprogram 1.2.2 časť

Ekonomická klas           Názov              Pôvodný rozpočet           Upravený rozpočet

714 001                 úžitkové vozidlo                  0                             5 000,00 €

Podprogram 3.6.1 časť

Ekonomická klas             Názov             Pôvodný rozpočet            Upravený rozpočet

713 001                zariadenie budovy           10 000,00 €                  20 000,00 €

                             Obecného úradu

717 002                zdravotné stredisko                  0                           20 000,00 €

                             sociálne miestnosti

Zvýšené výdavky za 35 000,00 € budú financované zo zvýšených podielových daní Obce Jelka za rok 2020.

Za: 8                           Proti: 0                     Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

 Ing. Gabriel Kiš                                                                                                                     
starosta obce         

Mellékletek

Leírás

Prítomní: Ing.Gabriel Kiš – starosta obce

Členovia OZ: Mgr. Bánoczky M., Bohony Š., Budai I., Mgr.Deák Z., Mgr. PhD.Hakszer R., Mgr. Laurič I.,Mgr. Letuseková D., Molnár F., Ing. Ruman T., Török P.


Ďalší prítomní: Mgr. Tomovičová M. – hlavná kontrolórka obce

                            viď. podľa prezenčnej listiny

K bodu č. 1 programu – Zahájenie zasadnutia

            Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril  a viedol Ing. Gabriel Kiš – starosta obce, ktorý konštatoval, že je prítomných 10 poslancov, takže je OZ uznášaniaschopné vo všetkých bodoch rokovania.


K bodu č. 2 programu – Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

             Starosta obce navrhol do návrhovej komisie poslancov:  Ing.T. Rumana a Mgr.PhD. R. Hakszera. Poslanci návrh schválili jednohlasne, za hlasovalo všetkých 10 poslancov.

               Starosta obce za overovateľov zápisnice určil: Mgr. I. Lauriča a Mgr.Z. Deáka.

K bodu č. 3 programu – Schválenie programu

Pán starosta oboznámil poslancov s programom rokovania, ktorý bol nasledovný:

1.      Zahájenie

2.      Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

3.      Schválenie programu zasadnutia

4.      Kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia

5.      Interpelácia

6.      Návrh VZN obce Jelka o miestnych daniach

7.      Návrh a úprava rozpočtu obce na rok 2020 -2022

8.      Návrh VZN obce Jelka o poplatku za rozvoj

9.      Návrh VZN obce Jelka o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území obce Jelka

10.  Návrh VZN obce Jelka o poplatku za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých  zdrojov znečistenia na území obce Jelka

11.  Rôzne

12.  Diskusia

13.  Návrh uznesenia

14.  Záver

Program zasadnutia bol poslancami jednohlasne schválený. Po schválení zverejneného programu pán starosta navrhol doplniť program v bode „ rôzne“ o dva body a to:

1.Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Jelka na I. polrok 2020

2.Správa nezávislého audítora – Správa z auditu individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky a navrhol prejednať návrh a úpravu rozpočtu obce na roky 2020-2022 po prerokovaní VZN obce.

S týmto návrhom programu obecné zastupiteľstvo jednohlasne súhlasilo a nový program zasadnutia bol nasledovný:

1. Zahájenie

2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

3. Schválenie programu zasadnutia

4. Kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia

5. Interpelácia

6. Návrh VZN obce Jelka o miestnych daniach

7. Návrh VZN obce Jelka o poplatku za rozvoj

8. Návrh VZN obce Jelka o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným  

     odpadom na území obce Jelka

 9. Návrh VZN obce Jelka o poplatku za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi

      malých  zdrojov znečistenia na území obce Jelka

10. Návrh a úprava rozpočtu obce na roky 2020-2022

11. Rôzne: 1.Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Jelka na I.     

                        polrok 2020

                    2.Správa nezávislého audítora  – Správa z auditu individuálnej a konsolidovanej

                        účtovnej  závierky.

 12.Diskusia

 13.Návrh uznesenia

 14.Záver

K bodu č. 4 programu- Kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia

Starosta obce predniesol kontrolu uznesení z 3. neplánovaného zasadnutia OZ zo dňa 14.11.2019 a konštatoval, že uznesenia boli splnené. Informoval poslancov, že uznesenie č. 17.,/2019/NZ OZ-3 nepodpísal z dôvodu, že je zjavne nevýhodná pre obec.  Starosta môže pozastaviť výkon uznesenia OZ, ak sa domnieva, že odporuje zákonu alebo zjavne je pre obec nevýhodné tak, že to nepodpíše v lehote podľa §12 ods.10.

K bodu č. 5 programu – Interpelácia

Na zasadnutí  OZ sa zúčastnili manželia Ján Miklós a  Terézia Miklósová, ktorí sa sťažovali na to, že prístupovú komunikáciu, ktorá vedie k ich rodinnému domu využívajú aj obyvatelia nového sídliska,  cesta nie je udržiavaná.  Je už nepriehľadná kvôli oploteniu pozemkov, nakoľko vlastníci rodinných domov dali vybudovať  vysoké bariérové ploty. Ďalej sa sťažovali na to, že ako spolumajitelia pozemkov, neboli pozvaní na stavebné konania . Pán starosta k tomu dodal, že pri budovaní I. a II. etapy rodinných domov, neboli priamymi susedmi. Na stavebné konanie v prípade  manželov Farkasových, ako spolumajitelia pozemku boli pozvaní. Podľa jeho názoru zo strany stavebného úradu nedošlo k žiadnemu porušeniu stavebného zákona.  

K bodu č. 6 programu rokovania – Návrh VZN obce Jelka o miestnych daniach

Toto VZN upravuje podrobne podmienky určovania a vyberania miestnych daní a miestneho poplatku, ktoré zahŕňa katastrálne územie Jelka, a aj poskytovanie zníženia alebo oslobodenia miestnych daní. Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo Všeobecne záväzné nariadenie č. 11/2019 o miestnych daniach obce Jelka. Sadzba daní z pozemkov a zo stavieb  sa zvyšuje. VZN je k prihliadnutiu na webovom sídle obce Jelka. Platnosť nadobúda od 1.1.2020.

K bodu č. 7 programu rokovania – Návrh VZN obce Jelka o miestnom poplatku za rozvoj

Starosta obce Ing. Gabriel Kiš informoval prítomných, že toto VZN upravuje podmienky určovania a vyberania miestneho poplatku za rozvoj na území obce Jelka. Zdôraznil, že miestny poplatok za rozvoj môže byť využitý výlučne na rozvoj obce. Nakoľko sa zmenila legislatíva –bližšia úprava miestneho poplatku za rozvoj je obsiahnutá v zákone č. 447/2015 Z.z. poslanci OZ navrhli sadzbu za stavby na bývanie 5 eur a za nebytové priestory 10,-Eur. S týmto návrhom OZ jednohlasne súhlasilo. Platnosť nadobúda od 1.1.2020. VZN je zverejnené na webovom sídle obce.

K bodu č. 8 programu rokovania- VZN obce Jelka o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území obce Jelka

 OZ prerokovalo VZN o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území obce Jelka. Pán starosta oboznámil prítomných s informáciou od AVE SK odpadové hospodárstvo s. r. o., že nakoľko štátnou reguláciou sa zvyšuje minimálna mzda, tým sa zvyšujú aj náklady na poskytovanie služieb zberu odpadov na rok 2020. Z toho dôvodu sú nútení v roku 2020 pristúpiť k navýšeniu cien vo výške 8 % . Ďalej poznamenal, že napriek tomu, že sa nám podarilo znížiť množstvo odpadu, zvýšiť platcov o 350 rodín viac, zvýšiť separovanie – dofinancovanie za odvoz odpadu  zo strany obce sa aj tak zvyšuje.

Pán poslanec Ing. Ruman poznačil, že je to nespravodlivé, že každý občan rovnako platí poplatok. Bolo by dobré nájsť vhodný spôsob na platby podľa produkcie odpadu.

Obecné  zastupiteľstvo schválilo Všeobecne záväzné nariadenie č.13/2019 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom s tým, že miestny poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad pre každú fyzickú osobu sa zvýši od 01.01.2020 z 19,30 €/rok na 27,50 €/rok a poplatok za vrecia sa zvýši z 1,54 € na 1,60 €. 8 poslanci hlasovali za a 2 poslanci sa zdržali hlasovania.

Platnosť nadobúda od 1.1.2020. VZN je k prihliadnutiu na webovom sídle obce Jelka.

K bodu č. 9 programu rokovania – VZN obce Jelka o poplatku za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov znečistenia na území obce Jelka

Účelom tohto VZN o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami je využiť zákonmi č. 137/210 Z.z. o ochrane ovzdušia, ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov ( zákon o ovzduší ) určené kompetencie obce pri ochrane čistoty ovzdušia a teda aj životného prostredia a v konečnom dôsledku pôsobiť na zdravie obyvateľov obce. Navrhované VZN podrobnejšie upravuje povinnosti právnických a fyzických osôb oprávnených na podnikanie, ktoré prevádzkujú malé zdroje znečisťovania ovzdušia v katastrálnom území obce Jelka. Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo VZN obce Jelka o poplatku za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov znečistenia na území obce Jelka. Platnosť nadobúda od 1.1.2020. VZN je zverejnené na webovom sídle obce.

K bodu č. 10 programu rokovania – Návrh a úprava rozpočtu  obce na roky 2020-2022

Ďalej obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo  rozpočet miestnej samosprávy obce Jelka a jej rozpočtových organizácií na roky 2020-2022.

 Starosta obce informoval prítomných, že do rozpočtu sú zahrnuté všetky plánované aktivity. Najviac sa menia originálne kompetencie – príjmy na stravovanie pre školy, MŠ,  zvýšia sa miestne dane, poplatok za odpad, poplatok za rozvoj na bývanie, dotačné príjmy z Úradu práce na regionálnu zamestnanosť – na chránenú dielňu a na MOPS.

Kapitálové výdavky sa zvýšili o projektové práce, nakoľko obec má viac rozpracovaných projektov ako bolo plánované- komunitné centrum, skanzen, prestupné bývanie, kultúrny dom, rekonštrukcia Požiarnej zbrojnice – všetky projekty treba dofinancovať. Zvýšili sa výdavky na architektonické projekty.


Hlavná kontrolórka obce Jelka pani Mgr. Tomovičová predniesla svoje stanovisko k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2020-2022.Informovala prítomných, že návrh rozpočtu bol zverejnený v obci obvyklým spôsobom na úradnej tabuli obce a webovom sídle obce, v zákonom stanovenej lehote, t.j. najmenej 15 dní pred jeho schválením. Poznamenala, že počas zákonnej lehoty zverejnenia neboli námietky a výhrady a pozmeňujúce návrhy k návrhu. Konštatovala, že predkladaný návrh rozpočtu na rok 2020 zabezpečuje financovanie základných funkcií samosprávy a preneseného výkonu štátnej správy a dodržiavania maximálnej hospodárnosti pri vynakladaní rozpočtovaných prostriedkov. Na základe vyššie uvedených skutočností odporúčala Obecnému zastupiteľstvu v Jelke schváliť návrh rozpočtu obce na rok 2020 a návrh rozpočtu obce na roky 2021-2022 zobrať na vedomie.


K bodu č. 11 programu rokovania – Rôzne

1.      Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Jelka

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Jelka na I. polrok 2019. Rozsah kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra  je zameraný v zmysle zákona na kontrolu zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom obce. Návrh plánu kontrolnej činnosti tvorí prílohu zápisnice.

2.      Správa nezávislého audítora – Správa z auditu individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky

Mgr.M.Tomovičová predniesla prítomným správu z auditu individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky. Konštatovala, že podľa nezávislého audítora individuálna a konsolidovaná účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie obce a jej rozpočtových organizácií k 31.decembru 2018. Výročné správy zostavené za rpk 2018 sú v súlade s individuálnou a konsolidovanou účtovnou závierkou za daný rok. Výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve.

Obecné zastupiteľstvo bralo na vedomie Správu nezávislého audítora .     
   

Ďalej obecné zatupiteľstvo prerokovalo došlé žiadosti.

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo  finančný príspevok pre Evanjelickú cirkev – Cirkevný zbor Jelka na výmenu nových plynových gamatiek v kostole v Jelke vo výške 550,- Eur s tým, že táto čiastka bude prevedená z rozpočtu roku 2020.

Róbert Varga a Veronika Vargová, bytom Jelka, Vŕbová 385/36 podali žiadosť o odkúpenie pozemkov parc.č.587/11 o výmere 140 m2, v k.ú. Jelka ( druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie) a parc.č. 587/12 o výmere 50 m2 v k.ú. Jelka ( druh pozemku záhrada). Uvedené pozemky by boli oddelené od pozemkov parc.č. 587/3 a 587/2 v k.ú. Jelka, vedených na LV č. 491 vo vlastníctve obce Jelka. Dôvodom odkupu pozemkov je vytvorenie prechodu na susedný pozemok parc.č. 583/9 v k.ú. Jelka, kde majú zámer vybudovať vlastný rodinný dom.

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo prípravu na vypísanie obchodnej verejnej súťaže na predaj  horeuvedených pozemkov.

Ďalej obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo žiadosť Ladislava Lászlóa, bytom Jelka, Školská 4717/17 o súhlasné stanovisko k investičnému zámeru prestavby rodinného domu na Školskej ulici na turistickú ubytovňu. Zámer sa týka pozemkov reg. KN „C“ parc.č. 562/1, 562/2,562/3 a 563 k.ú. Jelka, vedených na L č. 570 vo vlastníctve žiadateľa. Druh pozemkov parc.č. 562/1, 562/2 a 562/3 je zastavaná plocha a nádvorie a druh pozemku parc.č. 563 je záhrada. Žiadateľ doručil predbežný súhlas vlastníkov susedných nehnuteľností.

Starosta obce poskytol poslancom informáciu o možnosti predloženia žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu s názvom „ Zvyšovanie energetickej účinnosti Kultúrneho domu v Jelke v rámci výzvy Environmentálneho fondu. Navrhol odsúhlasiť zabezpečenie realizácie projektu „ Zvyšovanie energetickej účinnosti  Kultúrneho domu v Jelke  v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie 5 % realizovaného projektu, pričom maximálna výška celkových oprávnených výdavkov projektu bude 210 000 € a zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce Jelka, ktoré vzniknú v priebehu realizácie projektu a budú nevyhnutné pre dosiahnutie jeho cieľa.

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo podanie žiadosti na realizáciu projektu.

Ďalej pán starosta požiadal poslancov o súhlas zapojenia sa do projektu „ Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov“ kompostáreň nad 100 ton v rámci výzvy Ministerstva životného prostredia  SR ako Riadiacemu orgánu pre Operačný program Kvalita životného prostredia.

Navrhol obecnému zastupiteľstvu odsúhlasiť zabezpečenie realizácie projektu „Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov“ kompostáreň nad 100 ton, zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie 5 % realizovaného projektu, zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce Jelka, ktoré vzniknú v priebehu realizácie projektu a budú nevyhnutné pre dosiahnutie jeho cieľa.

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na realizáciu projektu.

K bodu č. 12 programu rokovania –  Diskusia

K tomuto programu neboli vznesené žiadne pripomienky ani návrhy.

K bodu č. 13 programu rokovania –  Návrh uznesenia

Pán  poslanec Ing. Tomáš Ruman prečítal návrh uznesenia, ktorý bol jednohlasne schválený.

K bodu č. 14 programu rokovania –  Záver

Keďže neboli vznesené iné pripomienky a námety po prerokovaní všetkých bodov programu starosta obce, Ing. Gabriel Kiš poďakoval poslancom a všetkým prítomným občanom za účasť a ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva.

                                                                              Ing. Gabriel Kiš

                                                                                starosta obce

Overovatelia zápisnice: Mgr.Laurič I.,

                                       Mgr.Deák Z.

Zasadnutie prebiehalo od 18,00 do 20,00 hod.

Zapisovateľka: Szabóová M.       

                                                              U Z N E S E N I A

                          z 4. neplánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva v Jelke

                                                           zo dňa 10.12.2019

 Obecné zastupiteľstvo v Jelke

schvaľuje:

Uznesením pod č. 29.,/2019/NZ OZ-4:

VZN č.11.,/2019  obce Jelka o miestnych daniach

Hlasovanie: Mgr. Bánoczky M., Bohony Š., Budai I., Mgr.Deák Z., Mgr.PhD.Hakszer R., Mgr.Laurič I., Mgr. Letuseková D., Molnár F., Ing. Ruman T., Török .

Za: 10               Proti: 0                Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

schvaľuje:

Uznesením pod č. 30.,/2019/NZ OZ-4:

a ., programový rozpočet na rok 2020

b., berie na vedomie návrh programového rozpočtu na roky 2021-2022

Za: 10               Proti: 0                Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

schvaľuje:

Uznesením pod č. 31.,/2019/NZ OZ-4:

VZN  č.12.,/2019 obce Jelka o poplatku za rozvoj

Za: 10               Proti: 0                Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

schvaľuje:

Uznesením pod č.32.,/2019/NZ OZ-4:

VZN č. 13.,/2019 obce Jelka o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným  odpadom na území obce Jelka

Za: 8               Proti: 0                Zdržal sa: 2 Ing. Ruman T., Budai I.

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

schvaľuje:

Uznesením pod č. 33.,/2019/NZ OZ-4:

VZN č.14.,/2019 obce Jelka o poplatku za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi  malých zdrojov znečistenia na území obce Jelka

Za: 10               Proti: 0                Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

schvaľuje:

Uznesením pod č.34.,/2019/NZ OZ-4:

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Jelka na I. polrok 2020


Za: 10               Proti: 0                Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

berie na vedomie :

Správu nezávislého audítora – Správu z auditu individuálnej a  konsolidovanej účtovnej závierky

schvaľuje:

Uznesením pod č. 35.,/2019/NZ OZ-4:

–       zabezpečenie realizácie projektu „ Zvyšovanie energetickej účinnosti  Kultúrneho domu v Jelke  v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci

–       zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie 5 % realizovaného projektu,

–       pričom maximálna výška celkových oprávnených výdavkov projektu bude 210 000 €

–       zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce Jelka, ktoré vzniknú v priebehu realizácie projektu a budú nevyhnutné pre dosiahnutie jeho cieľa.

Za: 10               Proti: 0                Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

schvaľuje:

Uznesením pod č. 36.,/2019/NZ OZ-4:

–       zabezpečenie realizácie projektu „Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov“ kompostáreň nad 100 ton

             Vyzva: OPKZP-PO1-SC111-2019-56            

–       zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie 5 % realizovaného projektu,

zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce Jelka, ktoré vzniknú v priebehu realizácie projektu a budú nevyhnutné pre dosiahnutie jeho cieľa.

Za: 10               Proti: 0                Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

schvaľuje:

Uznesením pod č. 37.,/2019/NZ OZ-4:

poskytnutie finančného príspevku pre Evanjelickú cirkev, cirkevný zbor Jelka vo výške

550,-Eur  z budúcoročného rozpočtu

Za: 10               Proti: 0                Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

schvaľuje:

 Uznesením pod č. 38.,/2019/NZ OZ-4:

prípravu na vypísanie obchodnej verejnej súťaže na predaj pozemkov  pozemkov reg. KN“C“ parc. č. 587/11 o výmere 140 m² k. ú. Jelka (druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie) a parc. č. 587/12 o výmere 50 m² k. ú. Jelka (druh pozemku záhrada) podľa návrhu geometrického plánu č. 419/2019 zo dňa 7.12.2019, vyhotoveného Ing. Katarínou Szomolaiovou, ul. B. Balogha 3006/2, 924 01 Galanta, IČO: 14066947. Uvedené pozemky by boli oddelené od pozemkov parc. č. 587/3 a 587/2 k. ú. Jelka, vedených na LV č. 491 vo vlastníctve Obce Jelka. Dôvodom predaja pozemkov je vytvorenie prechodu na susedný pozemok parc. č. 583/9 k. ú. Jelka.

Za: 10               Proti: 0                Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

schvaľuje:

Uznesením pod č. 39.,/2019/NZ OZ-4:

žiadosť Ladislava Lászlóa, trvale bytom 925 23 Jelka, Školská 417/17 o vydanie  súhlasného stanoviska  k investičnému zámeru prestavby rodinného domu na Školskej ulici na turistickú ubytovňu. Zámer sa týka pozemkov reg. KN“C“ parc. č. 562/1, 562/2, 562/3 a 563 k. ú. Jelka, vedených na LV č. 570 vo vlastníctve žiadateľa. Druh pozemkov parc. č. 562/1, 562/2 a 562/3 je zastavaná plocha a nádvorie a druh pozemku parc. č. 563 je záhrada.

Žiadateľ doručil predbežný súhlas vlastníkov susedných nehnuteľností.

Za: 10               Proti: 0                Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

                                                                                  Ing. Gabriel Kiš

                                                                                    starosta obce

Mellékletek

Leírás

Prítomní:  Ing.Gabriel Kiš – starosta obce

Členovia OZ: Mgr. Bánoczky M., Bohony Š., Mgr.Deák Z., Mgr.PhD.Hakszer R., Kovács J., Mgr.Laurič I., Mgr.Letuseková Denisa, Molnár F., Ing.Ruman T., Török P.

Ďalší prítomní: Mgr. Tomovičová M. – hlavná kontrolórka obce

                            viď. podľa prezenčnej listinyK bodu č.1 programu – Zahájenie zasadnutia

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol Ing.Gabriel Kiš – starosta obce, ktorý konštatoval, že je prítomných 10 poslancov, takže je OZ uznášaniaschopné vo všetkých bodoch rokovania.K bodu č. 2 programu – Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

Starosta obce navrhol do návrhovej komisie poslancov: Ing. T. Rumana, Mgr. Ivana Lauriča. Poslanci návrh schválili 
Starosta obce za overovateľov zápisnice určil: Mgr. Z.Deáka a Mgr. M.Bánoczkyho.

K bodu č. 3 programu – Schválenie programu

Pán starosta oboznámil poslancov s programom rokovania, ktorý bol nasledovný:

 1. 1.     Zahájenie
 2. 2.     Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 3. 3.     Schválenie programu zasadnutia
 4. 4.     Návrh VZN obce Jelka  – ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Jelka – Zmeny a doplnky č. 1/2019
 5. 5.     Návrh a úprava rozpočtu obce na rok 2019
 6. 6.     Rôzne
  7.     Diskusia
 7. 8.     Návrh uznesenia
 8. 9.     Záver
 9.  
 10. Program zasadnutia bol poslancami jednohlasne schválený. Po schválení zverejneného programu pán starosta navrhol doplniť program o 2 body:

        4. Kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia

        5. Interpelácia

S týmto návrhom programu obecné zastupiteľstvo jednohlasne súhlasilo a nový program zasadnutia bol nasledovný:1.   Zahájenie
2.   Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

 1. 3.   Schválenie programu zasadnutia
 2. 4.   Kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia
 3. 5.   Interpelácia
 4. 6.   Návrh VZN obce Jelka  – ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Jelka – Zmeny a doplnky č. 1/2019
 5. 7.   Návrh a úprava rozpočtu obce na rok 2019
 6. 8.   Rôzne
 7. 9.   Diskusia
 8. 10. Návrh uznesenia
 9. 11. Záver

K bodu č. 4 programu – Kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia

Starosta obce predniesol kontrolu uznesení z 2. neplánovaného zasadnutia OZ zo dňa 1.8.2019 a konštatoval, že uznesenia boli splnené.

Všetky všeobecne záväzné nariadenia boli schválené, zavedené, zverejnené a sú platné.


Pán poslanec Mgr. M.Bánoczký poznamenal, že treba overiť  parkovanie a odstavenie  autobusov, nakoľko niektorí šoféri naďalej parkujú na miestach, ktoré nie sú na tento účel určené.


Schválené finančné príspevky boli poslané prijímateľom.


Pán starosta uviedol, že prebieha rekonštrukcia budovy obecného úradu. Budova je už komplet zateplená, strecha je opravená, okná sú vymenené. Elektroinštalácia a rekonštrukcia vyhrievacieho systému je takmer hotová. Práce musia byť dokončené do konca novembra.


Na pracovné miesta Miestnej občianskej poriadkovej služby bolo prijatých 12 zamestnancov, ktorí vykonávajú všetky činnosti v súlade s naplánovaným projektom. Bol vybudovaný tzv. pult centrálnej ochrany, ktorý bol napojený na obecný kamerový systém. V súčasnosti je aktívne sledovaná celá obec pracovníkmi. Pre potreby poriadkovej služby bolo zakúpené ojazdené vozidlo ŠKODA YETI.


Pán poslanec Kovács J. navrhol osloviť miestnych podnikateľov, či nepotrebujú sa na niečo dohliadať, či nemajú záujem využiť kamerový systém, navrhol tieto služby ponúknuť aj právnickým osobám. Pán starosta na to odpovedal, že v budúcnosti si to vie predstaviť, ale najprv si všetky činnosti musia zamestnanci osvojiť a nadobudnúť skúsenosti.
K bodu č.5 programu – Interpelácia

K tomuto programu neboli vznesené žiadne pripomienky ani návrhy.


K bodu č. 6 programu rokovania – Návrh VZN obce Jelka-ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Jelka – Zmeny a doplnky č. 1/2019


Pán starosta informoval poslancov, že dňa 14.10.2019 Okresnému úradu Trnava, odboru výstavby a bytovej politiky, oddeleniu územného plánovania bola doručená žiadosť Obce Jelka o preskúmanie súladu obsahu návrhu územnoplánovacej dokumentácie – „Územný plán obce Jelka – Zmeny a doplnky č. 1“  so záväznou časťou ÚPD, postupu obstarania a prerokovania ÚPD, návrhu ÚPD so zadaním územného plánu obce Jelka, návrhu ÚPD s rozsahom územného plánu a súladu záväznej časti ÚPD navrhovanej na vyhlásenie všeobecne záväzným nariadením.

Prílohy tvorili: upravený návrh zmien a doplnkov územného plánu obce Jelka, návrh uznesenia, návrh VZN, správa o prerokovaní, vyhodnotenie stanovísk a pripomienok, kópie vyjadrení účastníkov pripomienkového konania, vyjadrenia a stanoviská všetkých dotknutých orgánov.

Okresný úrad Trnava preskúmal predložené podklady a doklady a nakoľko nezistil zo strany Obce Jelka porušenie príslušných právnych predpisov vydal súhlasné stanovisko a odporúča Obecnému zastupiteľstvu Obce Jelka schváliť predložený návrh zmien a doplnkov ÚPD obce Jelka.  


Pán poslanec Mgr. M. Bánoczký sa pýtal na to, či je v tomto štádiu schvaľovania možná akákoľvek zmena v Územnom pláne, napr. ohľadom oplotenia pozemkov. Pán starosta odpovedal, že všetky požiadavky, pripomienky už boli  zapracované do územného plánu  obce Jelka, takže predložený návrh zmien a doplnkov č. 1 je potrebné schváliť v takom znení, v akom je spracované a predložené na schválenie poslancom. Všetky nové požiadavky a pripomienky, bude možné prediskutovať a žiadať už len v rámci ďalšej aktualizácie ÚPD, teda vstúpením do nového procesu zmien a doplnkov ÚPD.

Obecné zastupiteľstvo následne jednohlasne schválilo Územný plán obce Jelka – Zmeny a doplnky č.1.

 
K bodu č. 7 programu zasadnutia – Návrh a úprava rozpočtu obce na rok 2019

Poslanci OZ na pracovnom stretnutí podrobne prerokovali úpravu rozpočtu obce na rok 2019. Starosta obce Ing. G. Kiš  oboznámil prítomných  o 1. úprave rozpočtu podľa jednotlivých programov.

Poznamenal, že najväčšie zmeny bežných príjmov tvoria príjmy z komunálnych odpadov, z poplatkov rozvoja na bývanie, príjmy z prenájmov zavedené v budove Podnikateľského inkubátora, dotačné príjmy z Úradu práce na regionálnu zamestnanosť – na chránenú dielňu a na MOPS a príjmy na školské stravovanie. V kapitálovej časti sa zvýšili príjmy o dotáciu na rekonštrukciu budovy obecného úradu.

Všetky dotácie sa samozrejme odzrkadľujú aj vo výdavkovej časti rozpočtu, hlavne na mzdy zamestnancov z Úradu práce. Znížili sa bežné výdavky na opravu a údržbu ciest, nakoľko zamestnanci obecného úradu spolupracovali s dodávateľskou firmou pri opravách.
Sú naplánované bežné výdavky na opravu sociálnych bytov na ul. Hlavnej. Zvýšené sú výdavky aj na sfunkčnenie kamerového systému v areáli kolového mlynu.

Kapitálové výdavky sa zvýšili o kúpu pozemku s rodinným domom na ul. Kostolnej a o kúpu ojazdeného vozidla ŠKODA YETI. Zvýšili sa kapitálové výdavky o projektové práce, nakoľko obec má viac rozpracovaných projektov ako bolo plánované. Tieto výdavky obsahujú aj rekonštrukciu budovy OcÚ z dotácie a z vlastných zdrojov.    


Pán poslanec Kovács poukázal na to, že  údržba miestneho rozhlasu stojí veľa peňazí, navrhol jednotlivé úseky úplne prerábať. Pán starosta k tomu dodal, že obecný rozhlas je pravidelne udržiavaný, aj keď všetka jeho infraštruktúra pochádza zo 70-tych rokov. Súčasne uviedol, že obec podala na jar žiadosť o dotáciu na rekonštrukciu obecného rozhlasu na Ministerstvo financií. Zatiaľ výsledok nepozná. Treba počítať s tým, že údržbu miestneho rozhlasu bude potrebné stále vykonávať.


Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo:

a., I. úpravu rozpočtu na rok 2019

b., úpravu rozpočtu miestnej samosprávy obce Jelka a jej rozpočtových organizácií ku dňu 31.12.2019 podľa skutočného účtovného stavu.

K bodu č.8 programu rokovania – Rôzne

V tomto bode boli prerokované došlé žiadosti.

Žiadateľ Ing. Zoltán Márton, trvale bytom 949 01 Nitra, Štúrova 1419/41, listom č. OcÚJE-TW1/978/2019 zo dňa 30.08.2019 podal žiadosť o odkúpenie pozemkov reg. KN“C“ parc. č. 197/20 o výmere 596 m², parc. č. 197/22 o výmere 39 m², parc. č. 197/23 o výmere 113 m² a parc. č. 197/1 o výmere 181 m² v k. ú. Jelka, vedených na LV č. 1 ako zastavaná plocha a nádvorie vo vlastníctve Obce Jelka. Žiadateľ má záujem o kúpu častí pozemkov a tiež má v záujme odstrániť existujúcu stavbu skladu na vlastné náklady a túto skutočnosť žiada zohľadniť pri stanovení ceny uvedených nehnuteľností.

Pán poslanec Kovács J. navrhol tento pozemok nechať vo vlastníctve obce, nakoľko je to na peknom mieste, obec by mohla využiť na iné účely, napr. vytvoriť námestie alebo park.

S týmto návrhom súhlasil aj pán poslanec Mgr. PhD. Hakszer.

Podľa pána starostu je to vizuálne príťažlivý priestor, tiež mal taký názor, že sklad-garáž treba zbúrať, vyčistiť pozemok a zatiaľ nepredať.

Pán poslanec Mgr. Bánoczký bol toho názoru, aby pozemok bol predaný, nakoľko treba zvážiť aj to, že pozemok bude treba udržiavať, budovu čo v najkratšom čase zbúrať, lebo je vo veľmi zlom stave. To by znamenali pre obec ďalšie výdavky a je kopec vecí čo je potrebné spraviť, aby finančné prostriedky obce prospešne využili.


Obecné zastupiteľstvo schválilo odpredaj častí pozemkov. Po vhodnej dispozičnej úprave pozemkov budú pozemky na predaj a to vyhlásením obchodnej verejnej súťaže. 7 poslanci hlasovali za, 2 proti a 1 sa zdržal hlasovania.

   
———–

Ďalej obecné zastupiteľstvo prejednalo žiadosť Róberta Vargu a Veroniky Vargovej, trvale bytom 925 23 Jelka, Vŕbová 385/36, listom č. OcÚJE-TW1/1023/2019 zo dňa 11.09.2019  o odkúpenie pozemkov reg. KN“C“ parc. č. 587/2 o výmere 443 m² k. ú. Jelka (druh pozemku záhrada) a parc. č. 587/3 o výmere 424 m² k. ú. Jelka (druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie), vedených na LV č. 491 vo vlastníctve Obce Jelka. Dôvodom záujmu o kúpu pozemkov je vytvorenie prechodu na susedný pozemok parc. č. 583/1 k. ú. Jelka, kde majú žiadatelia zámer vybudovať vlastný rodinný dom.

Uvedené pozemky boli ohodnotené znalcom na 3,09 Eur/m², t.j. 2730,00 Eur za 885 m², nakoľko ide o pozemky na ktorých je ťarcha vyplývajúca z vybudovaného kanalizačného vedenia a prečerpávacej stanice patriacej ZsVS. Vzhľadom na existenciu inžinierskych sietí, prečerpávacej stanice a s tým súvisiacim vecným bremenom ako aj na prislúchajúce ochranné pásma je možné skonštatovať, že pozemky nie sú vhodné na výstavbu.

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo odpredaj pozemku obchodnou verejnou súťažou.

 
———–

Ďalej pán starosta predniesol poslancom žiadosť Ladislava Lászlóa, 925 23 Jelka, Školská 417/17, listom č. OcÚJE-TE1/1073/2019 zo dňa 23.09.2019 o vyjadrenie k investičnému zámeru prestavby rodinného domu na Školskej ulici na turistickú ubytovňu. Zámer sa týka pozemkov reg. KN“C“ parc. č. 562/1, 562/2, 562/3 a 563 k. ú. Jelka, vedených na LV č. 570 vo vlastníctve žiadateľa. Druh pozemkov parc. č. 562/1, 562/2 a 562/3 je zastavaná plocha a nádvorie a druh pozemku parc. č. 563 je záhrada.

Prílohou žiadosti je architektonická štúdia s názvom „Prestavba RD na motel“.

Obecné zastupiteľstvo navrhlo odročenie žiadosti na budúce zasadnutie a žiada k žiadosti  pripojiť predbežný súhlas susedov so zámerom.

———–

Ďalej pán starosta predložil poslancom žiadosť SUPERCOLORS s.r.o., 925 23 Jelka, Hlavná 1414/138, v zastúpení konateľom Petrom Törökom, listom č. OcÚJE-TE1/1214/2019 zo dňa 30.10.2019 o vyjadrenie k investičnému zámeru „Malopodlažná zástavba rodinných domov“. Zámer sa týka pozemkov reg. KN“C“ parc. č. 51/6 a 47/4 k. ú. Nová Jelka, vedených na LV č. 1829 vo vlastníctve Petra Töröka a Nikoly Törökovej, bytom 925 23 Jelka, Hlavná 158/1. Druh pozemkov je záhrada.

Prílohou žiadosti je architektonická štúdia s identickým názvom.

Pán starosta uviedol, že podľa predbežných štúdie ide o pokračovanie výstavby na Slnečnej ulici, ktorá by svojím vzhľadom a charakterom nadviazala na predchádzajúcu výstavbu.

Obecné zastupiteľstvo schválilo žiadosť, 9 poslanci hlasovali za a 1 poslanec sa zdržal hlasovania.

————

Žiadosť Ľudovíta Varju a manž. Ireny Varjuovej, trvale bytom 925 23 Jelka, Štermenská 595/60, listom č. OcÚJE-TWl/1272/2019  zo dňa 11.11.2019  o odkúpenie novovytvorených pozemkov parc. č. 1180/5. 1180/6, 1176/7 a 1176/6 v k. ú. Jelka, ktoré vznikli oddelením pozemkov parc. č. 1176/1 a 1180 reg. KN“E“ vedených na LV č. 3636 ako zastavaná plocha a nádvorie vo vlastníctve Obce Jelka obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo.. Dôvodom odkupu novovytvorených pozemkov je fakt, že ich žiadatelia užívajú už roky, sú oplotené, z časti na nich leží stavba ich záhradného domčeka, čím v súčasnosti tvoria neoddeliteľnú súčasť pozemkov, ktoré sú vo vlastníctve žiadateľov.

Uvedené pozemky boli ohodnotené znalcom na 5,48 Eur/m², t.j. 770,00 Eur za 141 m². Prílohou žiadosti je aj geometrický plán č. 05-03/2019.

Všetky poplatky súvisiace s prevodom nehnuteľnosti hradí kupujúci.

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo žiadosť o odpredaj požadovaných pozemkov žiadateľom za cenu určenú znaleckým posudkom nakoľko ide o prípad hodný osobitného zreteľa.

Osobitný zreteľ je zdôvodnený skutočnosťami, že uvedené pozemky sú žiadateľmi využívané roky a sú murovaným oplotením začlenené k ich pozemkom. Pozemky sú pre obec vzhľadom na ich veľkosť, umiestnenie a charakter účelne nevyužiteľné.

 
—————-

Ďalej pán starosta navrhol odsúhlasiť poradovník žiadostí o sociálne byty na Hlavnej ulici v nasledovnom poradí:

1. Žaneta Tanková, Jelka, Kostolná 689/10
2. Denisa Tankóová,Jelka, Kostolná 689/10
3. Pamela Tanková, Jelka, Kostolná 689/10

Pán starosta poznamenal, že žiadatelia o pridelenie sociálneho bytu  toho času žijú vo veľmi nepriaznivých, zlých sociálnych pomeroch. Pracujú, poriadne sa starajú o svoje deti, zaslúžia si, aby mali lepšie podmienky na bývanie.

 
—————

Ďalej obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo žiadosť Zachráň včely, s.r.o. v zastúpení konateľom Ing. Peter Kočalka o dlhodobý prenájom pozemku vo vlastníctve obce Jelka v kat.úz. Jelka, parc.registra E č. 2107 evidovaná na LV č. 3636 o výmere 4131 m2 za účelom zriadenia včelnice.

—————

Ďalej poslanci jednohlasne schválili žiadosť hudobnej skupiny TOTALICA v zastúpení Jánom Sebőkom o dotáciu z rozpočtu obce na všeobecne prospešné účely vo výške 400 € na zrealizovanie koncertu s hosťujúcimi kapelami. Hudobná skupina TOTALICA každý rok usporiada koncert v našej obci. Na týchto koncertoch dávajú možnosť vystúpiť pred obecenstvom aj ďalším amatérskym kapelám.

————-

Ďalej pán starosta predložil žiadosť Farského úradu Reformovanej kresťanskej cirkvi o poskytnutie finančného príspevku na rekonštrukciu Misionárskeho centra Betlehem. Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo finančný príspevok vo výške 2000 Eur.

————–

Pán starosta navrhol odsúhlasiť podanie žiadosti o pridelenie finančného príspevku z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika –Maďarsko na realizáciu projektu s pracovným názvom „ Partnerstvo obcí Jelka a Szil“ a zabezpečenie spolufinancovania projektu v záujme jeho úspešnej realizácie, konkrétne do výšky 15% z rozpočtu, t.j. sumu 4.500,00 € ako aj prípadné neoprávnené výdavky z rozpočtu obce Jelka, ktoré vzniknú v priebehu realizácie projektu a budú nevyhnutné pre dosiahnutie jeho cieľa.

V rámci tohto projektu bude možné organizovať rôzne mäkké aktivity, kultúrne akcie, športové aktivity, ktoré spájajú partnerov a sú v súlade s predmetnou výzvou.

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo podanie žiadosti na realizáciu projektu.

————–

Starosta obce poskytol poslancom informáciu o možnosti predloženia žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu s názvom „ Vodozádržné opatrenia v obci Jelka realizovaného v rámci výzvy Ministerstva životného prostredia SR ako Riadiaci orgánu pre Operačný program Kvalita životného prostredia, ktorého ciele sú v súlade s programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) obce Jelka.

Zároveň navrhol odsúhlasiť zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie 5 % realizovaného projektu, pričom maximálna výška celkových oprávnených výdavkov projektu bude 220 000 € a v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci a zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce Jelka, ktoré vzniknú v priebehu realizácie projektu a budú nevyhnutné pre dosiahnutie jeho cieľa.

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo podanie žiadosti na reaIizáciu projektu.

————–

Pán starosta navrhol odsúhlasiť podanie žiadosti o pridelenie nenávratného finančného príspevku z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika –Maďarsko na realizáciu projektu s pracovným názvom „Stodola pri mlyne“ a zabezpečenie spolufinancovania projektu v záujme jeho úspešnej realizácie, konkrétne do výšky 5% z rozpočtu ako aj prípadné neoprávnené výdavky z rozpočtu obce Jelka, ktoré vzniknú v priebehu realizácie projektu a budú nevyhnutné pre dosiahnutie jeho cieľa.

V rámci tohto projektu sa plánuje vybudovať multifunkčný priestor tzv. stodola určená na podporu turizmu v oprávnených oblastiach, organizácia kultúrnych aktivít, podpora vodáctva, a tradičných ľudových remesiel typických pre náš región. Predpokladaná výška celkových oprávnených výdavkov sa odhaduje na 400 000€.

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo podanie žiadosti o NFP na predmetný projekt.


—————

Ďalej pán starosta z dôvodu plánu predloženia viacerých žiadostí o NFP dal odsúhlasiť doplnenie PHSR obce Jelka o nasledovné aktivity:

Do prioritnej oblasti 1: Hospodárstvo, v rámci Špecifického cieľa 2.Spolupráca v cestovnom ruchu, do Opatrenia 2.2 Cestovný ruch, ako podpora miestnej ekonomiky, doplnenie aktivity 2.2.3 Budovanie rekreačných, kultúrnych a turistických atrakcií v obci a pri Malom Dunaji – Obec Jelka

a

Do prioritnej oblasti 2: Ochrana životného prostredia, v rámci Špecifického cieľa 5.Zlepšenie nakladania s vodou: do opatrenia 5.3 Protivodňové opatrenia doplnenie aktivity 5.3.2 Vodozádržné a protipovodňové opatrenia – Obec Jelka.

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo doplnenie PHSR.obce Jelka.

 
—————

K bodu č. 9 programu rokovania – Diskusia

Pán poslanec Mgr.PhD. Hakszer sa informoval , že kedy bude fungovať miestny rozhlas. Pán starosta sa k tomu dodal, že približne v druhom týždni decembra. Vzhľadom na veľkú rekonštrukciu obecného úradu nie je obecný rozhlas zásobovaný elektrickou energiou.

—————

K bodu č. 10 programu rokovania – Návrh uznesenia

Pán poslanec Ing. Tomáš Ruman prečítal návrh uznesenia, ktorý bol jednohlasne schválený.

 
K bodu č. 11 programu rokovania- Záver

Keďže neboli vznesené iné pripomienky a námety po prerokovaní všetkých bodov programu starosta obce, Ing. Gabriel Kiš poďakoval poslancom a všetkým prítomným občanom za účasť a ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva.

 

                                                                                           Ing. Gabriel Kiš

                                                                                             starosta obce

Overovatelia zápisnice: Mgr. Bánoczky M.

                                       Mgr. Deák Z.

Zasadnutie prebiehalo od 18,00 do 21,45 hod.

Zapisovateľka: M.Szabóová

U Z N E S E N I A

z 3. neplánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva v Jelke

zo dňa 14.11.2019

 Obecné zastupiteľstvo v Jelke

berie na vedomie

Uznesením pod č. 14a.,/2019/NZ OZ-3:

1.Správu o obstaraní Územného plánu obce Jelka – Zmeny a doplnky č. 1.

2.Stanovisko Okresného úradu Trnava, odboru výstavby a bytovej politiky zn. OÚ-TT-OVBP1-2019/036582/Há zo dňa 11.11.2019 k návrhu Územného plánu obce Jelka – Zmeny a doplnky č.1.

 
 

schvaľuje

Uznesením pod č. 14b.,/2019/NZ OZ-3:

1.     Územný plán obce Jelka – Zmeny a doplnky č. 1.

Uznesením pod č. 14c.,/2019/NZ OZ-3:

2.     Rozhodnutie schvaľujúceho orgánu o námietkach a pripomienkach uplatnených pri prerokovaní Územného plánu obce Jelka – Zmeny a doplnky č. 1.

Uznesením pod č. 14d.,/2019/NZ OZ-OZ

3.     Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelka, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Jelka – Zmeny a doplnky č. 1.

Hlasovanie: Mgr.M. Bánoczký, Š. Bohony, Mgr. Z.Deák, Mgr.PhD.R.Hakszer, J.Kovács, Mgr.I. Laurič, Mgr.D. Letuseková, F. Molnár, Ing. T. Ruman, P.Török 

Za: 10                 Proti:0                Zdržal sa: 0

 Uznesenie bolo schválené a podpísané.

odporúča

starostovi obce Jelka

1.     Zabezpečiť vypracovanie čistopisu Územného plánu obce Jelka – Zmeny a doplnky č. 1, a jeho uloženie na Okresnom úrade Trnava, odbore výstavby a bytovej politiky a na Obecnom úrade v Jelke a zaslať registračný list o obsahu  územného plánu spolu s kópiou uznesenia o jeho schválení Ministerstvu dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.

2.     Vyhlásiť záväzné časti Územného plánu obce Jelka – Zmeny a doplnky č.1, všeobecne záväzným nariadením a zverejniť ich v zmysle § 27 ods. 3 a 4 písm. a) a b) zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

schvaľuje:

Uznesením pod č. 15a.,/2019/NZ OZ-3:

I.úpravu rozpočtu na rok 2019

Uznesením pod č. 15b.,/2019/NZ OZ-3: úpravu rozpočtu miestnej samosprávy obce Jelka a jej rozpočtových organizácií ku dňu 31.12.2019 podľa skutočného účtovného stavu.

Hlasovanie: Mgr.M. Bánoczký, Š. Bohony, Mgr. Z.Deák, Mgr.PhD.R.Hakszer, J.Kovács, Mgr.I. Laurič, Mgr.D. Letuseková, F. Molnár, Ing. T. Ruman, P.Török 

 Za: 10                 Proti:0                Zdržal sa:0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

schvaľuje :

Uznesením pod č. 16.,/2019/NZ OZ-3:  vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže

na odpredaj pozemkov reg. KN“C“ parc. č. 197/20 o výmere 596 m², parc. č. 197/22 o výmere 39 m², parc. č. 197/23 o výmere 113 m² a parc. č. 197/1 o výmere 181 m² v k. ú. Jelka, vedených na LV č. 1 ako zastavaná plocha a nádvorie vo vlastníctve Obce Jelka.

Hlasovanie: Mgr.M. Bánoczký, Š. Bohony, Mgr. Z.Deák, Mgr.PhD.R.Hakszer, J.Kovács, Mgr.I. Laurič, Mgr.D. Letuseková, F. Molnár, Ing. T. Ruman, P.Török 

Za: 7                 Proti:2                Zdržal sa:1

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

schvaľuje :

Uznesením pod č. 17.,/2019/NZ OZ-3:/  vyhlásenie obchodnej  verejnej súťaže

na odpredaj pozemkov reg. KN“C“ parc. č. 587/2 o výmere 443 m² k. ú. Jelka (druh pozemku záhrada) a parc. č. 587/3 o výmere 424 m² k. ú. Jelka (druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie), vedených na LV č. 491 vo vlastníctve Obce Jelka.

Hlasovanie: Mgr.M. Bánoczký, Š. Bohony, Mgr. Z.Deák, Mgr.PhD.R.Hakszer, J.Kovács, Mgr.I. Laurič, Mgr.D. Letuseková, F. Molnár, Ing. T. Ruman, P.Török 

 Za: 10                 Proti:0                Zdržal sa: 0

 

Uznesenie bolo schválené a nepodpísané starostom.

Odôvodnenie nepodpísania:  Podľa ustanovenia § 13 ods. 6 písm. zákona o obecnom zriadení  v znení neskorších predpisov, je prijaté uznesenie zjavne nevýhodné pre obec Jelka z dôvodu, že celú výmeru pozemku žiadateľ na vytvorenie príjazdu k svojmu pozemku nepotrebuje, pričom obec tieto pozemky môže v budúcnosti ešte využiť. Na základe znaleckého posudku je možné skonštatovať, že pre obec je výhodnejšie si pozemky ponechať a využívať ich, ako odpredať za predpokladanú cenu.

odročuje:

Uznesením pod č. 18.,/2019/NZ OZ-3:

Žiadosť Ladislava Lászlóa, 925 23 Jelka, Školská 417/17, listom č. OcÚJE-TE1/1073/2019 zo dňa 23.09.2019 o vyjadrenie k investičnému zámeru prestavby rodinného domu na Školskej ulici na turistickú ubytovňu. Zámer sa týka pozemkov reg. KN“C“ parc. č. 562/1, 562/2, 562/3 a 563 k. ú. Jelka, vedených na LV č. 570 vo vlastníctve žiadateľa. Druh pozemkov parc. č. 562/1, 562/2 a 562/3 je zastavaná plocha a nádvorie a druh pozemku parc. č. 563 je záhrada.

Prílohou žiadosti je architektonická štúdia s názvom „Prestavba RD na motel“.

Hlasovanie: Mgr.M. Bánoczký, Š. Bohony, Mgr. Z.Deák, Mgr.PhD.R.Hakszer, J.Kovács, Mgr.I. Laurič, Mgr.D. Letuseková, F. Molnár, Ing. T. Ruman, P.Török 

Za: 10                 Proti:0                Zdržal sa:0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

schvaľuje:

Uznesením pod č. 19.,/2019/NZ OZ-3:

Žiadosť SUPERCOLORS s.r.o., 925 23 Jelka, Hlavná 1414/138, v zastúpení konateľom Petrom Törökom, listom č. OcÚJE-TE1/1214/2019 zo dňa 30.10.2019 o vyjadrenie k investičnému zámeru „Malopodlažná zástavba rodinných domov“. Zámer sa týka pozemkov reg. KN“C“ parc. č. 51/6 a 47/4 k. ú. Nová Jelka, vedených na LV č. 1829 vo vlastníctve Petra Töröka a Nikoly Törökovej, bytom 925 2 Jelka, Hlavná 158/1. Druh pozemkov je záhrada.

Prílohou žiadosti je architektonická štúdia s identickým názvom.

Hlasovanie: Mgr.M. Bánoczký, Š. Bohony, Mgr. Z.Deák, Mgr.PhD.R.Hakszer, J.Kovács, Mgr.I. Laurič, Mgr.D. Letuseková, F. Molnár, Ing. T. Ruman, P.Török 

Za: 9                 Proti:0                Zdržal sa:1

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

schvaľuje:

Uznesením pod č. 20.,/2019/NZ OZ-3:

Žiadosť Ľudovíta Varju a manž. Ireny Varjuovej, trvale bytom 925 23 Jelka, Štermenská 595/60, listom č. OcÚJE-TWl/1272/2019  zo dňa 11.11.2019  o odkúpenie novovytvorených

zo dňa 11.11.2019  o odkúpenie novovytvorených pozemkov parc. č. 1180/5. 1180/6, 1176/7 a 1176/6 v k. ú. Jelka, ktoré vznikli oddelením pozemkov parc. č. 1176/1 a 1180 reg. KN“E“ vedených na LV č. 3636 ako zastavaná plocha a nádvorie vo vlastníctve Obce Jelka. Dôvodom odkupu novovytvorených pozemkov je fakt, že ich žiadatelia užívajú už roky, sú oplotené, z časti na nich leží stavba záhradného domčeka, čím tvoria neoddeliteľnú súčasť pozemkov, ktoré sú vo vlastníctve žiadateľov. Osobitný zreteľ je zdôvodnený skutočnosťami, že uvedené pozemky sú žiadateľmi využívané roky a sú murovaným oplotením začlenené k ich pozemkom. Pozemky sú pre obec vzhľadom na ich veľkosť, umiestnenie a charakter účelne nevyužiteľné

Uvedené pozemky boli ohodnotené znalcom na 5,48 Eur/m², t.j. 770,00 Eur za 141 m². Prílohou žiadosti je aj geometrický plán č. 05-03/2019.

Všetky poplatky súvisiace s prevodom nehnuteľnosti hradí kupujúci.

Hlasovanie: Mgr.M. Bánoczký, Š. Bohony, Mgr. Z.Deák, Mgr.PhD.R.Hakszer, J.Kovács, Mgr.I. Laurič, Mgr.D. Letuseková, F. Molnár, Ing. T. Ruman, P.Török 

Za: 10                 Proti:0                Zdržal sa:0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

schvaľuje

Uznesením pod č. 21.,/2019/NZ OZ-3:

Poradovník žiadostí o sociálny byt v nasledovnom poradí:

1.     Žaneta Tanková, Jelka, Kostolná 689/10
2.     Denisa Tankóová,Jelka, Kostolná 689/10
3.     Pamela Tanková, Jelka, Kostolná 689/10

 Hlasovanie: Mgr.M. Bánoczký, Š. Bohony, Mgr. Z.Deák, Mgr.PhD.R.Hakszer, J.Kovács, Mgr.I. Laurič, Mgr.D. Letuseková, F. Molnár, Ing. T. Ruman, P.Török 

1.      

Za: 10                 Proti:0                Zdržal sa:0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

schvaľuje:

Uznesením pod č. 22.,/2019/NZ OZ-3:

Žiadosť Zachráň včely, s.r.o v zastúpení konateľom Ing.Peter Kočalka o dlhodobý prenájom pozemku vo vlastníctve obce Jelka v kat. úz. Jelka, parc.registra E č.2107 evoidovaná na LV č. 3636 o výmere 4131 m2 za účelom zriadenia včelnice.

Hlasovanie: Mgr.M. Bánoczký, Š. Bohony, Mgr. Z.Deák, Mgr.PhD.R.Hakszer, J.Kovács, Mgr.I. Laurič, Mgr.D. Letuseková, F. Molnár, Ing. T. Ruman, P.Török 

Za: 10                 Proti:0                Zdržal sa:0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

schvaľuje:

Uznesením pod č. 23.,/2019/NZ OZ-3

Žiadosť hudobnej skupiny TOTALICA  v zastúpení Jánom Sebőkom o dotáciu z rozpočtu obce na všeobecne prospešné účely vo výške    400 €  na zrealizovanie koncertu s hosťujúcimi kapelami.

 Hlasovanie: Mgr.M. Bánoczký, Š. Bohony, Mgr. Z.Deák, Mgr.PhD.R.Hakszer, J.Kovács, Mgr.I. Laurič, Mgr.D. Letuseková, F. Molnár, Ing. T. Ruman, P.Török 

Za: 10                 Proti:0                Zdržal sa:0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.schvaľuje:

Uznesením pod č. 24.,/2019/NZ OZ-3:

žiadosť Farského úradu Reformovanej kresťanskej cirkvi o poskytnuti finančného príspevku na rekonštrukciu Misionárskeho centra Betlehem.o finančný príspevok vo výške 2000 Eur.

Hlasovanie: Mgr.M. Bánoczký, Š. Bohony, Mgr. Z.Deák, Mgr.PhD.R.Hakszer, J.Kovács, Mgr.I. Laurič, Mgr.D. Letuseková, F. Molnár, Ing. T. Ruman, P.Török 

Za: 10                 Proti:0                Zdržal sa:0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

schvaľuje:

Uznesením pod č.25.,/2019/NZ OZ-3:

podanie žiadosti o pridelenie finančného príspevku z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika –Maďarsko na realizáciu projektu „ Partnerstvo obcí Jelka a Szil“ a zabezpečenie spolufinancovania projektu v záujme jeho úspešnej realizácie, konkrétne do výšky 15% z rozpočtu, t.j. sumu 4.500,00 € ako aj prípadné neoprávnené výdavky z rozpočtu obce Jelka, ktoré vzniknú v priebehu realizácie projektu a budú nevyhnutné pre dosiahnutie jeho cieľa.

V rámci tohto projektu bude možné organizovať rôzne mäkké aktivity, kultúrne akcie, športové aktivity, ktoré spájajú partnerov a sú v súlade s predmetnou výzvou.

Hlasovanie: Mgr.M. Bánoczký, Š. Bohony, Mgr. Z.Deák, Mgr.PhD.R.Hakszer, J.Kovács, Mgr.I. Laurič, Mgr.D. Letuseková, F. Molnár, Ing. T. Ruman, P.Török 

 Za: 10                 Proti:0                Zdržal sa:0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

schvaľuje:

Uznesením pod č. 26a.,/2019/NZ OZ-3:

– predloženie ŽoNFP za účelom realizáciu projektu s názvom:

„Vodozádržné opatrenia v obci Jelka“

realizovaného v rámci výzvy

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

ako Riadiaci orgánu pre Operačný program Kvalita životného prostredia

Prioritná os2. Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na ochranu pred povodňami
Investičná priorita2.1 Podpora investícií na prispôsobovanie sa zmene klímy vrátaneekosystémových prístupov
Špecifický cieľ2.1.1 Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy

 s kódom výzvy          OPKZP-PO2-SC211-2018-40

ktorého ciele sú v súlade s programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja  (PHSR) obce Jelka,zároveň  s c h v a ľ u j e

Uznesením pod č.26b.,/2019/NZ OZ-3:

– zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci

–        zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie 5 % realizovaného projektu,

–        pričom maximálna výška celkových oprávnených výdavkov projektu bude 220 000 € a v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;

–  zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce Jelka, ktoré vzniknú v priebehu realizácie projektu a budú nevyhnutné pre dosiahnutie jeho cieľa.

Hlasovanie: Mgr.M. Bánoczký, Š. Bohony, Mgr. Z.Deák, Mgr.PhD.R.Hakszer, J.Kovács, Mgr.I. Laurič, Mgr.D. Letuseková, F. Molnár, Ing. T. Ruman, P.Török 

 Za: 10                 Proti:0                Zdržal sa:0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

schvaľuje:

Uznesením pod č. 27.,/2019/NZ OZ-3:

Doplnenie PHSR obce Jelka ( program hospodárskeho a sociálneho rozvoja pre Mikroregión Horný Žitný Ostrov na programové obdobie 2014-2022) o nasledovné aktivity:

Do prioritnej oblasti 1: Hospodárstvo, v rámci Špecifického cieľa 2.Spolupráca v cestovnom ruchu, do Opatrenia 2.2 Cestovný ruch, ako podpora miestnej ekonomiky, doplnenie aktivity 2.2.3 Budovanie rekreačných, kultúrnych a turistických atrakcií v obci a pri Malom Dunaji – Obec Jelka

a

Do prioritnej oblasti 2: Ochrana životného prostredia, v rámci Špecifického cieľa 5.Zlepšenie nakladania s vodou: do opatrenia 5.3 Protivodňové opatrenia doplnenie aktivity 5.3.2 Vodozádržné a protipovodňové opatrenia – Obec Jelka.

Hlasovanie: Mgr.M. Bánoczký, Š. Bohony, Mgr. Z.Deák, Mgr.PhD.R.Hakszer, J.Kovács, Mgr.I. Laurič, Mgr.D. Letuseková, F. Molnár, Ing. T. Ruman, P.Török 

Za: 10                 Proti:0                Zdržal sa:0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

schvaľuje:

Uznesením pod č. 28.,/2019/NZ-OZ-3:

podanie žiadosti o pridelenie nenávratného finančného príspevku z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika –Maďarsko na realizáciu projektu s pracovným názvom „Stodola pri mlyne“ a zabezpečenie spolufinancovania projektu v záujme jeho úspešnej realizácie, konkrétne do výšky 5% z rozpočtu ako aj prípadné neoprávnené výdavky z rozpočtu obce Jelka, ktoré vzniknú v priebehu realizácie projektu a budú nevyhnutné pre dosiahnutie jeho cieľa.

V rámci tohto projektu sa plánuje vybudovať multifunkčný priestor tzv. stodola určená na podporu turizmu v oprávnených oblastiach, organizácia kultúrnych aktivít, podpora vodáctva, a tradičných ľudových remesiel typických pre náš región. Predpokladaná výška celkových oprávnených výdavkov sa odhaduje na 400 000€.

Hlasovanie: Mgr.M. Bánoczký, Š. Bohony, Mgr. Z.Deák, Mgr.PhD.R.Hakszer, J.Kovács, Mgr.I. Laurič, Mgr.D. Letuseková, F. Molnár, Ing. T. Ruman, P.Török 

Za: 10                 Proti:0                Zdržal sa:0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

                                                                                                     Ing. Gabriel Kiš

                                                                                                        starosta obce

Mellékletek

Leírás

prítomní: Ing.Gabriel Kiš – starosta obce

Členovia OZ: Bc.Bánoczký M., Bohony Š., Budai I., Kovács J., Mgr.Laurič I., Mgr.Letušeková D., Molnár F., Ing.Ruman T., Török P.

Ďaľsí prítomní: Mgr. Tomovičová M. – hlavná kontrolórka obce

K bodu 1. programu – Zahájenie zasadnutia

            
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol Ing.Gabriel Kiš – starosta obce, ktorý konštatoval, že je prítomných 9 poslancov, takže OZ je uznášania schopné vo všetkých bodoch rokovania.


K bodu 2. programu – Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

            Starosta obce navrhol do návrhovej komisie poslancov: I.Budaiho a Mgr.I.Lauriča.

Poslanci návrh schválili jednohlasne, za hlasovalo všetkých 9 poslancov.

            Starosta obce za overovateľov zápisnice určil: Bc. Bánoczký M.  a P. Töröka.


K bodu 3. programu – Schválenie programu zasadnutia


Pán starosta oboznámil poslancov s programom rokovania, ktorý bol nasledovný:

1.     Zahájenie

2.     Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

3.     Schválenie programu zasadnutia

       3a., Kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia

        3b., Interpelácia

4., Návrh VZN obce Jelka – Prevádzkový poriadok pohrebísk na území obce Jelka

5., Návrh VZN obce Jelka o niektorých podmienkach držania psov na území obce Jelka

6., Návrh VZN obce Jelka o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov,  

      výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školských zariadeniach

      v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Jelka

7. Návrh VZN obce Jelka o verejnom poriadku a dodržiavaní  čistoty v obci Jelka

8. Návrh VZN obce Jelka o parkovaní a odstavení vozidiel na miestnych    

    Komunikáciách a verejných priestranstvách

9. Návrh VZN obce Jelka o podmienkach prevádzkovania niektorých hazardných hier na území obce Jelka

10. Rôzne

11.Diskusia

12.Návrh uznesenia

 
K bodu 3a., programu zasadnutia – Kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia

 
Starosta obce predniesol kontrolu uznesení z 3. plánovaného zasadnutia OZ a konštatoval, že uznesenia OZ boli splnené. Informoval prítomných, že žiadosť o dotáciu spolufinancovanie projektu „ Rekonštrukcia a modernizácia hasičskej zbrojnice v Jelke“ bola podaná na Ministerstvo vnútra.

Ďalej poznamenal, že žiadosť o pridelenie finančného príspevku z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko na realizáciu projektu“ Udržateľné partnerstvo obcí Jelka a Galgagyörk“ zatiaľ nebola podaná, nakoľko sa súčasne pracuje na väčších projektoch.   

Žiadosti o kúpu pozemkov sa vybavujú, podpisujú sa zmluvy.  Ďalej dodal, že rozšírenie verejného osvetlenia na ul. Slaná dolina je v priebehu hľadania riešenia odborníkmi. Vzhľadom na prítomnosť vedenia vysokého napätia sa hľadá vhodné riešenie.

K bodu 3b., programu zasadnutia – interpelácia

K tomuto programu neboli vznesené žiadne pripomienky ani návrhy.

K bodu č. 4. programu rokovania – Návrh VZN obce Jelka-Prevádzkový poriadok pohrebísk na území obce Jelka

Starosta obce Ing.Gabriel Kiš informoval prítomných, že toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje prevádzkový poriadok pohrebísk na území obce Jelka. Okrem iného obsahuje rozsah poskytovaných služieb na pohrebisku, povinnosti nájomcu hrobového miesta, povinnosti návštevníkov, povinnosti pohrebných služieb,  cenník služieb, ktorý tvorí prílohu prevádzkového poriadku.  Starosta obce navrhol doplniť v čl.6 bod 3 b., v období zimného času je začiatok prvého pohrebného obradu o 9,00 hodine,  koniec posledného pohrebného obradu o 17,00 hodine. Ďalej v cenníku služieb bod c. prepožičanie  domu smútku, použitie ozvučenia a prenosného katafalku. Poslanec Mgr. Laurič. I. navrhol doplniť v  cenníku služieb  bod  d., hrob pre dieťaťa do 14 rokov   90×200 cm  75,-€, čo ostatní poslanci podporili.

Keďže neboli vznesené iné návrhy pán starosta dal odsúhlasiť návrh VZN obce Jelka s navrhovanými zmenami – Prevádzkový poriadok pohrebísk na území obce Jelka. Návrh VZN  bol jednohlasne schválený.      

 
K bodu č 5. programu rokovania – Návrh VZN obce Jelka o niektorých podmienkach držania psov na území obce Jelka


Starosta obce poznamenal, že toto VZN upravuje niektoré podmienky držania psov. Tento návrh VZN okrem iného obsahuje evidenciu psov, vodenie psa, pohyb psov, znečisťovanie verejných priestranstiev, starostlivosť o psov, priestupky. Starosta obce navrhol doplniť Čl. 8 Priestupky bod 1 s písmenom f.,  nezabráni svojvoľnému uniknutiu psa na verejné priestranstvo vykonaním náležitých zábranných opatrení.

Ďalej navrhol doplniť bod 3.,

a)     odseku 1 písm.e) a f) a odseku 2 písm d), e) a f) obec uloží pokutu do 65 €  

b)      odseku 1 písm. a), b), c) a d) a odseku 2 písm. a),b) a c) obec uloží pokutu do 165 €.

S týmito návrhmi obecné zastupiteľstvo súhlasilo a jednohlasne schválilo návrh VZN obce Jelka o niektorých podmienkach držania psov na území obce Jelka.


K bodu č.6 programu rokovania – Návrh VZN obce Jelka o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov,  výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školských zariadeniach  v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Jelka


Pán starosta obce informoval prítomných, že výšku príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na čiastočnú úhradu nákladov, výšku príspevku  na režijné náklady a podmienky úhrady v školských jedálňach, ktorých zriaďovateľom  je obec Jelka, určuje všeobecne záväzným nariadením.

Zákonný zástupca dieťaťa, ktorému je poskytnutá dotácia na stravu uhrádza vopred pred nástupom dieťaťa  na stravovanie príspevok na nákup potravín v sume maximálne 15,- eur. Za  neodobratú, alebo včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

K tomuto VZN neboli vznesené žiadne návrhy, obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo  návrh VZN o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov.

K bodu č. 7 programu rokovania – Návrh VZN obce Jelka o verejnom poriadku a dodržiavaní čistoty v obci Jelka


Pán starosta informoval poslancov, že účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je stanoviť pravidlá pre udržiavanie verejného poriadku, čistoty v obci a vytvoriť podmienky pre zabezpečovanie ochrany života, zdravia a majetku na území obce Jelka. Toto VZN je záväzné pre všetkých občanov obce. Starosta obce navrhol doplniť článok 15 – Požívanie alkoholu na verejných priestranstvách.

„Zakazuje sa požívať alkohol na verejných priestranstvách mimo kultúrnych a spoločenských akcií a okrem miest na to určených (napr. pohostinstvá, terasy, reštaurácie a funkčne prislúchajúce okolie.)“

Poslanec Molnár F. navrhol, aby sa OZ zaoberalo týmto VZN na najbližšom zasadnutí OZ.

Návrh VZN obce Jelka o verejnom poriadku a dodržiavaní čistoty v obci Jelka obecné zastupiteľstvo schválilo. 8 poslanci hlasovali za, 1 poslanec sa zdržal hlasovania.

K bodu č.8 programu rokovania – Návrh VZN o parkovaní a odstavení vozidiel na miestnych komunikáciách a verejných priestranstvách

Starosta obce poznamenal, že toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje parkovanie a odstavenie vozidiel na miestnych komunikáciách a verejných priestranstvách v obci Jelka.

K tomuto VZN neboli vznesené žiadne pripomienky, predložený návrh bol jednohlasne schválený.

K bodu č. 9 programu rokovania – Návrh VZN obce Jelka o podmienkach prevádzkovania niektorých hazardných hier na území obce Jelka

Starosta obce Ing.Gabriel Kiš informoval prítomných, že dňa 31.07.2019 na obecný úrad Jelka bola doručená petícia na zastavenie hazardných hier v obci Jelka v zmysle zákona č. 85/1990 Zb o petičnom práve. Predmetom petície je snaha o ochranu obyvateľov obce Jelka pred narúšaním verejného poriadku, ktoré je spôsobované dopadmi z prevádzkovania hazardných hier. Petíciou občania žiadajú, aby vedenie obce prijalo Všeobecné záväzné nariadenie, ktorým zakáže na celom území obce Jelka prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov, technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi a hazardné hry vymedzené zákonom o hazardných hrách. Petíciu podporilo 1225 obyvateľov obce Jelka, ktorí dovŕšili 18 rokov veku, čo predstavuje 36,39 % obyvateľov obce, ktorí dovŕšili 18 rokov veku. Petícia bola obcou posúdená ako opodstatnená z dôvodu, že v obci dochádza k narušovaniu verejného poriadku v súvislosti s hraním hazardných hier. Na základe petície Obec Jelka vydáva toto všeobecné záväzné nariadenia o podmienkach prevádzkovania niektorých hazardných hier na území obce Jelka.  

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo predložený návrh VZN.

K bodu č. 10 programu rokovania – Rôzne

V tomto bode boli prerokované došlé žiadosti.

Starosta obce Jelka predniesol poslancom žiadosť citarového súboru Pengettyű o dotáciu na úhradu cestovných nákladov na vystúpenie v zahraničí, v Rumunsku na folklórnom festivale Szilágysomlyói Báthory Napok.

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo poskytnutie finančného príspevku vo výške 600,- Euro.

Ďalej starosta obce predložil poslancom žiadosť Materskej školy – Óvoda o pridelenie finančných prostriedkov na osobné náklady asistenta učiteľa. V školskom roku 2019/2020 predškolskú triedu materskej školy bude navštevovať dieťa so zdravotným znevýhodnením, ktoré vyžaduje zvýšenú starostlivosť v materskej škole a prítomnosť asistenta učiteľa počas výchovno- vzdelávacieho procesu. Plánované finančné náklady na mzdy a odvody na čiastočný 50% úväzok asistenta učiteľa za obdobie september 2019  – december 2019 činia 2200,00 – 2700,00 €, čo závisí od kvalifikácie a platového zaradenia prijatého zamestnanca.

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov.

Ďalej starosta obce informoval prítomných, že bol podaný návrh na Dopravný inšpektorát v Galante ohľadne riešenia  cestnej premávky  pri základnej škole v Jelke –   vybudovať prechody, umiestniť osvetlenia a dopravné značky. Pán starosta zdôraznil, že je prioritou obce využiť vlastné sily a bude sa snažiť budovanie svojpomocne. Obec čaká na formálny súhlas dopravného inšpektorátu. 

Starosta obce poskytol poslancom informáciu možnosti čerpania finančných prostriedkov na budovanie ciest a chodníkov pre MRK. V mesiaci september by obec mohla predložiť žiadosť o nenávratný finančný príspevok  s názvom „ Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v Jelke „ v rámci výzvy. Ciele projektu musia byť v súlade s platným programom rozvoja obce a platným územným plánom obce Jelka. Obec musí zabezpečiť spolufinancovanie projektu t.j. min. 5% z celkových oprávnených výdavkov a zabezpečiť financovanie neoprávnených výdavkov projektu predstavujúcich  rozdiel medzi celkovými výdavkami projektu a celkovými oprávnenými výdavkami projektu.

V prípade získania finančných prostriedkov obec plánuje vybudovať miestnu komunikáciu na ul. Hlbokej, a ak to technické riešenie a čas na prípravu dovolí aj chodník na ul. Stoličná.
Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo:

Predloženie ŽoNFP s názvom „ Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v Jelke“ v rámci výzvy s kódom OPLZ-PO6-SC611-2019-1,  pričom ciele projektu sú v súlade s platným programom rozvoja obce a platným programom rozvoja obce a platným územným plánom obce Jelka            

–    – zabezpečenie povinného spolufinancovania projektu t.j. min. 5% z celkových oprávnených výdavkov

– — zabezpečenie financovania neoprávnených výdavkov projektu predstavujúcich rozdiel medzi celkovými výdavkami projektu a celkovými oprávnenými výdavkami projektu / ak revelantné/.

Ďalej pán starosta z dôvodu predloženia žiadosti o NFP dal odsúhlasiť doplnenie PHSR obce Jelka o nasledovné body:

Do: Špecifický cieľ 15: Zlepšenie stavu verejnej infraštruktúry, Opatrenie 15.2 Zlepšenie stavu verejnich ciest a plôch doplniť Aktivitu: Aktivita 15.2.25 Budovanie a rekonštrukcia technickej infraštruktúry obce, budovanie chodníkov, verejných priestranstiev – Jelka.

Ďalej starosta obce informoval poslancov, že obec plánuje svojpomocne opravu miestnych komunikácií . Poslanec Kovács J. poukázal na to, že pri prácach treba dodržať technologický postup a použiť prvotriedny materiál. Poslanci navrhovali úpravu miestnych komunikácií na  uliciach Mlynárska, Štermenská , Jamová, Nová cesta, atď. Pán starosta povedal, že oprava je naplánovaná na všetky ulice obce a bude realizovaná vlastnými zamestnancami obce. Technologický postup bude dodržaný, pričom sa bude pracovať s prvotriednym materiálom.

Poslanec Ing. Ruman T.  poukázal na to, že aj tá cesta, ktorá vedie k mlynu, je vo veľmi zlom stave, aspoň tie veľké jamy by bolo potrebné opraviť.

Starosta obce informoval prítomných, že Obec Jelka obdržala oznámenie o poskytnutí dotácie z Environmentálneho fondu  Bratislava na projekt „Zníženie energetickej náročnosti Obecného úradu v Jelke“ vo výške 150 000,- Eur. ( zateplenie budovy, výmena-oprava strechy, výmena okien, čiastočná rekonštrukcia elektroinštalácie, vyhrievacieho systému). Práce musia byť dokončené do konca novembra.

Ďalej starosta obce upovedomil prítomných, že výberové konanie na pracovné miesta  členov miestnej občianskej poriadkovej hliadky – MOPS sa uskutoční dňa 13.8.2019 o 10,00 hod. v priestoroch zasadačky obecného úradu. Uzávierka na predkladanie žiadostí o prijatie do zamestnania je 09.08.2019 do 12,00 hod. Požiadal poslancom, aby o tom informovali občanov a známych o možnosti sa prihlásiť. Výberové konanie je  zverejnené aj na webovej stránke obce Jelka a prostredníctvom miestneho rozhlasu bolo častokrát vyhlásené.

K bodu č. 11 programu rokovania – Diskusia

 Do diskusie sa nikto neprihlásil.

K bodu č. 12 programu rokovania – Návrh uznesenia

Poslanec Igor Budai prečítal návrh uznesenia, ktorý bol jednohlasne schválený.

K bodu č. 13 programu rokovania – Záver

Keďže neboli vznesené iné pripomienky a námety po prerokovaní všetkých bodov programu starosta obce, Ing. Gabriel Kiš poďakoval poslancom a všetkým prítomným občanom za účasť a ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva.

                                                                                                Ing.Gabriel Kiš

                                                                                                 starosta obce

Overovatelia zápisnice: Bc.Maroš Bánoczký

                                           P. Török

Zasadnutie prebiehalo od 18,00 do 20,15 hod.

Zapisovateľka: M.Szabóová

U Z N E S E N I A

z 2. neplánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva

v Jelke zo dňa 01.08.2019

Obecné zastupiteľstvo v Jelke:

s c h v a ľ u j e:

Uznesením pod č. 2.,/2019/NZ OZ-2: VZN č. 4/2019  obce Jelka- Prevádzkový poriadok pohrebísk na území obce Jelka

Hlasovalo: 9                       Za: 9                  Proti: 0                    Zdržal sa: 0

 Uznesením pod č. 3.,/2019/NZ OZ-2:  VZN č. 5 obce Jelka o niektorých podmienkach držania psov na území obce Jelka

Hlasovalo: 9                       Za: 9                  Proti: 0                    Zdržal sa: 0

Uznesením pod č. 4.,/2019/NZ OZ.2:  VZN  č. 6 obce Jelka o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Jelka

Hlasovalo: 9                       Za: 9                  Proti: 0                    Zdržal sa: 0

 Uznesením pod č. 5.,/2019/NZ OZ-2: VZN č. 7 obce Jelka o verejnom poriadku a dodržiavaní čistoty v obci Jelka

Hlasovalo: 9                       Za: 9                  Proti: 0                    Zdržal sa: 0

Uznesením pod č. 6.,/2019/NZ OZ-2: VZN č. 8 obce Jelka o parkovaní a odstavení vozidiel na miestnych komunikáciách a verejných priestranstvách

Hlasovalo: 9                       Za: 8                  Proti: 0                    Zdržal sa: 1

Uznesením pod č. 7.,/2019/NZ OZ-2:  VZN  č. 9 obce Jelka o podmienkach prevádzkovania niektorých hazardných hier na území obce Jelka

Hlasovalo: 9                       Za: 9                  Proti: 0                    Zdržal sa: 0

Uznesením pod č. 8.,/2019/NZ-OZ-2: žiadosť o dotáciu  z rozpočtu obce na všeobecne prospešné účely – na úhradu cestovných nákladov na vystúpenie v zahraničí, v Rumunsku na folklórnom festivale  Szilágysomlyói Báthory Napok  citarového súboru PENGETTYű  vo výške 600,- Eur..

Hlasovalo: 9                       Za: 9                  Proti: 0                    Zdržal sa: 0

Uznesením pod č. 9.,/2019/NZ-OZ-2: žiadosť Materskej školy – Óvoda, Mierová 960/18, Jelka o pridelenie finančných prostriedkov na osobné náklady asistenta učiteľa na školský rok 2019/2020.

Hlasovalo: 9                       Za: 9                  Proti: 0                    Zdržal sa: 0

Uznesením pod č. 10.,/2019/NZ OZ – 2: Predloženie ŽoNFP s názvom „Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v Jelke“  v rámci výzvy s kódom  OPLZ-PO6-SC611-2019-1 pričom ciele projektu sú v súlade s platným programom rozvoja obce a platným programom rozvoja obce a platným územným plánom obce Jelka            

Hlasovalo: 9                       Za: 9                  Proti: 0                    Zdržal sa: 0

Uznesením pod č. 11.,/2019/NZ OZ-2: zabezpečenie povinného spolufinancovania projektu t.j. min. 5% z celkových oprávnených výdavkov

Hlasovalo: 9                       Za: 9                  Proti: 0                    Zdržal sa: 0

Uznesením pod č. 12.,/2019/NZ-OZ-2: zabezpečenie financovania neoprávnených výdavkov projektu predstavujúcich rozdiel medzi celkovými výdavkami projektu a celkovými oprávnenými výdavkami projektu / ak revelantné/.

Hlasovalo: 9                       Za: 9                  Proti: 0                    Zdržal sa: 0

Uznesením pod č. 13.,/2019/NZ-OZ-2: doplnenie PHSR  obce Jelka o nasledovné body:

Do: Špecifický cieľ 15: Zlepšenie stavu verejnej infraštruktúry, Opatrenie 15.2 Zlepšenie stavu verejnich ciest a plôch doplniť Aktivitu: Aktivita 15.2.25 Budovanie a rekonštrukcia technickej infraštruktúry obce, budovanie chodníkov, verejných priestranstiev – Jelka.

Hlasovalo: 9                       Za: 9                  Proti: 0                    Zdržal sa: 0

 Bralo na vedomie:

petíciu s názvom „ Zastavme hazard v Jelke“ s výsledkom 1225 overených hlasov , čo je 36,39 % obyvateľov obce, ktorí dovŕšili vek 18 rokov

                                                                                                                                                                                                                                               Ing. Gabriel Kiš

                                                                                                       starosta obce

Mellékletek

Leírás

Prítomní: Ing.Gabriel Kiš – starosta obce
 

Členovia OZ: Bc.Bánoczký M., Bohony Š., Budai I., Mgr.Deák Z., Mgr.PhD.Hakszer R., Kovács J., Mgr.Laurič I., Mgr.Letuseková D., Molnár F., Ing.Ruman T., Török P.

Hlavná kontrolórka obce: Mgr. Tomovičová M.

Ostatní prítomní: občania obce

K bodu 1. programu- Zahájenie zasadnutia

            Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol Ing.Gabriel Kiš-starosta obce, ktorý konštatoval, že je prítomných 11 poslancov, takže OZ je uznášania schopné vo všetkých bodoch rokovania.

K bodu 2. programu – Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

            Starosta obce navrhol do návrhovej komisie poslancov: I.Budaiho a Š. Bohonya.

Poslanci návrh schválili jednohlasne, za hlasovalo všetkých 11 poslancov.

Starosta obce za overovateľov zápisnice určil: Mgr.D. Letusekovú a Mgr. I. Lauriča.

K bodu 3. programu – Schválenie programu zasadnutia

Pán starosta oboznámil poslancov s programom rokovania, ktorý bol nasledovný:

 • Zahájenie
 • Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 • Schválenie programu zasadnutia
 • Kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia
 • Interpelácia
 • Odsúhlasenie „Záverečného účtu obce Jelka za rok 2018“ 
 • Návrh na podanie žiadosti o dotáciu a spolufinancovanie projektu „Rekonštrukcia a modernizácia hasičskej zbrojnice v Jelke“
 • Návrh na podanie a spolufinancovanie cezhraničného projektu v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko
 • Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Jelka na II. polrok 2019
 • Rôzne: Žiadosti , Informácie
 • Diskusia
 • Návrh uznesenia
 • Záver


Program zasadnutia bol jednohlasne schválený.


K bodu 4.programu – kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia

Starosta obce predniesol kontrolu uznesení z 2. zasadnutia OZ a konštatoval, že  uznesenia OZ boli splnené. Poznamenal, že VZN o nakladaní s komunálnym odpadom  a drobným stavebným odpadom na území obce je v prospech každého občana. Ozvy sú pozitívne ohľadne separovania odpadu.

Ďalej poznamenal, že Zmluvy o nájme nebytových priestorov v podnikateľskom inkubátore sú uzavreté  s nájomníkmi a je vyriešené aj parkovanie vo dvore inkubátora pre nájomníkov.

Ďalej informoval poslancov ohľadne žiadosti o dočasné prijatie školopovinných detí z obce Hrubá Borša do základnej školy Jelka a vytvorenie spoločného školského obvodu základnej školy s obcou Hrubá Borša. Poznamenal, že je v kontakte s pánom starostom, škola je pripravená,  čaká sa  na spoločnú zmluvu.


K bodu 5. programu – Interpelácia

K tomuto programu neboli vznesené žiadne pripomienky ani návrhy.


K bodu č. 6 programu – odsúhlasenie  Záverečného účtu  obce Jelka za rok 2018

Hlavná kontrolórka obce Mgr. Tomovičová  predniesla svoje stanovisko k záverečnému účtu. Informovala prítomných, že návrh záverečného účtu obce Jelka za rok 2018 je spracovaný v súlade s ustanoveniami § 16 zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej správy. Návrh záverečného účtu obce za rok 2018 bol verejne sprístupnený na úradnej tabuli obce  a internetovej stránke obce v zákonom stanovenej lehote, t.j. najmenej 15 dní pred jeho schválením. Obec v roku 2018 hospodárila s vykázaným prebytkom vo výške 25 581,97 €, ktorý  bude preúčtovaný v  prospech účtu 428 – nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov, na krytie kapitálových a finančných výdavkov. Odporučila schváliť návrh záverečného účtu obce Jelka za rok 2018 výrokom: celoročné hospodárenie obce sa schvaľuje bez výhrad.

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo záverečný účet obce a celoročné hospodárenie obce Jelka za rok 2018 bez výhrad.


K bodu č. 7 programu – návrh na podanie žiadosti o dotáciu a spolufinancovanie projektu „ Rekonštrukcia a modernizácia hasičskej zbrojnice v Jelke“

Pán starosta informoval prítomných, že projekt bol vypracovaný v súlade s výzvou Ministerstva vnútra č. V.P. HaZZ 2019 zameranou na podporu zvýšenia ochrany pred požiarmi prostredníctvom výstavby, rekonštrukcie a modernizácie stavieb, nadobudnutie budov na účel hasičských staníc a hasičských zbrojníc , ktorá bola zverejnená 07.05.2019. Celková výška oprávnených výdavkov na projekt je vo výške 32 000, 88 Eur, požadovaná dotácia MV SR v rámci projektu  je 30 000,00 Eur a  podiel obce na celkových nákladoch projektu predstavuje minimálne 5 % t.j. 2 000,88- Eur.

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo podanie žiadosti o dotáciu na projekt „ „Rekonštrukcia a modernizácia hasičskej zbrojnice v Jelke“.


K bodu č. 8 programu – Návrh na podanie  a spolufinancovanie cezhraničného projektu v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko.

Pán starosta dal odsúhlasiť podanie  žiadosti o pridelenie finančného príspevku z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko na realizáciu projektu „ Udržateľné partnerstvo obcí Jelka a Galgagyörk“ a zabezpečenie spolufinancovania projektu v záujme jeho úspešnej realizácie, konkrétne do výšky 15%  z rozpočtu, t.j. sumu  4.500, 00 €.

V rámci tohto projektu bude možné organizovať rôzne SOFT akivity, koncerty, futbalové turnaje, atď.

Pán poslanec Molnár F. sa opýtal, prečo nemôžeme realizovať projekt s obcou Somberek. Starosta obce odpovedal, že preto nemôžeme, lebo tento projekt sa realizuje v rámci cezhraničnej spolupráce  a Somberek nepatrí do oprávneného cezhraničného územia.

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo podanie žiadosti o finančný príspevok z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika-Maďarsko na realizáciu projektu : Udržateľné partnerstvo obcí Jelka a Galgagyörk.


K bodu 9. programu – Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Jelka na II.polrok 2019

Pani Mgr.Tomovičová, hlavná kontrolórka obce predniesla poslancom návrh plánu  kontrolnej činnosti na II.polrok 2019, ktorý obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo. Plán kontrolnej činnosti tvorí prílohu zápisnice.


K bodu 10.programu- Rôzne

 V tomto bode boli prerokované došlé žiadosti.

Obecné zastupiteľstvo neschválilo žiadosť navrhovateľov  Alfréda Kempskiho, Michaely Kempskej, Rebeky Kempskej, Sáry Kempskej, Nikolety Beilovej, Mariána Kempskiho a Márie Kempskej, ktorí ako podielový spoluvlastníci ponúkli na predaj pozemok s parc.č. 862/15 v k.ú Jelka o výmere 270 m2 za cenu 50 €/m2, vedený na LV č. 1220 ako zastavaná plocha a nádvorie. Na uvedenom pozemku sa nachádza miestna komunikácia spravovaná obcou Jelka. Obec nemá záujem o ponúkaný pozemok a maximálna cena pozemku môže byť stanovená znaleckým posudkom.


Žiadosť Zdenka Matúša, bytom Jelka, Jahodná 211/11  o prenájom pozemku parc.č. 1182/2 v kat. úz. Jelka o výmere 229 m2, vedený na LV č. 3636 ako zastavaná plocha a nádvorie vo vlastníctve obce Jelka na parkovanie osobných automobilov OZ   bralo na vedomie. Pán starosta navrhol odročiť žiadosť z dôvodu potreby vyjasnenia vlastníckych vzťahov a reálnej zástavby na danej parcele.


Obecné zastupiteľstvo neschválilo  žiadosť Gejzu Schavela, bytom Jelka, Štúrova 1110/4, ktorý ponúka na predaj pozemok v kat.úz. jelka s parc.č. 748/1 o výmere 188 m2, vedený na LV č. 556 ako zastavaná plocha a nádvorie. Uvedený pozemok je súčasťou verejného priestranstva obce a navrhovateľ ho nemôže nijakým spôsobom obhospodarovať ani využívať pre vlastné potreby. Obec Jelka nemá záujem o kúpu ponúkaného pozemku.

Ďalej obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Alžbety Budaiovej, bytom Jelka, Fábryho 1137/1 a Jozefa Rablánszkyho, bytom Jelka, Novojelčanská 913 o odkúpenie pozemku na novovytvorenej parcele č. 128/13 o výmere 309 m2 v kat.úz. Nová Jelka. Uvedený pozemok je súčasťou pozemku parc.č. 128/1, k.ú. Nová Jelka, vedeného na LV č. 1684 ako zastavaná plocha a nádvorie vo vlastníctve Obce Jelka. Navrhovatelia žiadajú odkúpenie z dôvodu, že pozemok desiatky rokov užívajú ako súčasť vlastného pozemku parc.č. 111, na ktorom je vedený rodinný dom so súp.č. 913 v podielovom spoluvlastníctve žiadateľov a ktorý tvorí jeden funkčný celok a ktorý majú riadne oplotený. / hodný osobitný zreteľ/. Pán Poslanec M.Bánoczký navrhol predať pozemok podľa znaleckého posudku.
Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo žiadosť o odkúpenie pozemku na základe znaleckého posudku za 15,24 Eur /m2, t.j. 4 710,00 Eur za 309 m2.


Žiadosť Ladislava Palšoviča, bytom Pezinok, Silvánová 2576/3 v zastúpení spoluvlastníkov pozemkov v reg. KN „E“ parc.č. 3434/4, 3433/4 a 3432/4 k.ú. Jelka Rozálie Horváthovej , bytom Jelka, Novojelčanská 866 a Fridricha Vargu, bytom Jelka, Mostová 1208 vedených na LV č. 1237 o vysporiadanie horeuvedených pozemkov, nakoľko sa nachádzajú pod miestnym futbalovým ihriskom. Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo žiadosť o vysporiadanie horeuvedených pozemkov zámennou zmluvou.


Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť SUPERCOLORS, s.r.o., Jelka, Hlavná 1414/138, v zastúpení konateľom Petrom Törökom o prebratie miestnej komunikácie „ Slnečná ulica „  a verejného osvetlenia nachádzajúcich sa na pozemkoch parc.č. 45/1 a 45/9 v k.ú. Nová Jelka. Pozemok parc.č. 45/1 o výmere 1119 m2 je vedený ako ostatná plocha, pozemok parc.č. 45/9 o výmere 227 m2 je vedený ako zastavaná plocha a nádvorie.

Pán starosta poznamenal, že preberanie  miestnej komunikácie a verejného osvetlenia vrátane pozemkov pod stavbami sa uskutoční bezodplatným prevodom v  prospech obce na základe písomnej zmluvy za splnenia nasledujúcich podmienok:

 • žiadateľ zabezpečí súhlas dotknutých osôb, ktoré majú vyznačenú ťarchu alebo vecné bremeno na uvedené parcely v LV č. 1227, prípadne žiadosť dotknutých osôb o zrušenie ťarchy alebo vecného bremena
 • žiadateľ nemá žiadne finančné záväzky na predmetných nehnuteľnostiach
 • pozemky budú bez záložných práv a zmluvných predkupných práv
 • pozemky pod stavbou komunikácie resp. VO musia mať svoje parc. čísla a musia byť zapísané a zakreslené v katastrálnej mape. Vecné bremeno bude zriadené bezodplatne a dobu neurčitú.
 • komunikácie a VO budú skolaudované, bez vád, v súlade s platnými STN ( priložené náležité technické správy, revízne správy VO a rozvodov NN), komunikácie a chodníky musia mať vybudovaný systém odvod dažďovej vody dažďovou kanalizáciou, trativodmi a pod. Komunikácie a VO budú prevzaté až po kontrole technickým zamestnancom obce a jeho súhlasnom stanovisku.
 • odovzdávajúci poskytne obci záruku v trvaní min: VO: 24 mesiacov od prevzatia, Komunikácie: 5 rokov od prevzatia.
 • V záručnej dobe bude odovzdávajú odstraňovať vady stavby reklamované obcou na vlastné náklady.
 • Čestné vyhlásenie odovzdávajúceho podpísaného  jeho štatutárnym orgánom, že záväzky prevodcu voči subdodávateľom – zhotoviteľom stavby má vysporiadané, že nemá voči obci záväzky.

10  poslanci jednohlasne schválili žiadosť SUPERCOLORS, s.r.o.  Jelka, Hlavná 1414/138 s uvedenými podmienkami. Jeden poslanec sa zdržal hlasovania.


Žiadosť MEGACOLORS-STAV, s.r.o. Jelka, Hlavná 1414/38 v zastúpení konateľom Petrom Törökom o prebratie miestnej komunikácie „ Stoličná ulica“ a verejného osvetlenia nachádzajúcich sa na pozemku register KN „C“ parc.č. 1168/1 v k.ú. Jelka o výmere 815 m2 ako ostatná plocha, vedený na LV č. 1227 vo vlastníctve žiadateľa obecné zastupiteľstvo schválilo bezodplatným prevodom v prospech obce na základe písomnej zmluvy za splnenia identických podmienok, ktoré boli určené aj pre SUPERCOLORS, s.r.o.. 10 poslanci hlasovali za a 1 poslanec sa zdržal hlasovania.


Žiadatelia Ladislav Varjú  bytom Jelka, Mierová 950/8 a manž. Ing.arch. Silvia Varjú, bytom jelka, Štermenská 582/40 podali žiadosť o odkúpenie pozemku na novovytvorenej parcele č. 1173/12 o výmere 38 m2 na Slanej doline. Uvedený pozemok je súčasťou pozemku  parc.č. 1173/1 v k.ú. Jelka v, vedeného na LV č. 1301 ako zastavaná plocha a nádvorie vo vlastníctve obce Jelka. Navrhovatelia sú podielovými spoluvlastníkmi susedných pozemkov parc.č. 1580/5 a 1580/33 v k.ú. Jelka a odkúpenie horeuvedeného pozemku žiadajú z dôvodu zachovania uličnej čiary oplotení vzhľadom k susedným nehnuteľnostiam. Novovytvorená parcela bola ohodnotená znalcom na 8,47 Eur/m2, t.j. 320,00 Eur za 38m2.   Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo žiadosť o odkúpenie pozemku podľa priloženého znaleckého posudku.


Ďalšiu žiadosť podala Kinga Baráthová, bytom Jelka, Hlavná 184/28 o odkúpenie pozemku na novovytvorenej parcele č. 1174/44 o výmere 34 m2. Uvedený pozemok je súčasťou pozemku č. 1174/1 v k. ú. Jelka vo vlastníctve obce. Žiadateľka je vlastníkom susedných pozemkov a odkúpenie horeuvedeného pozemku žiada z dôvodu, že pozemok je oplotený a dlhé roky sa používa ako súčasť vlastných pozemkov. Zároveň sa zachová existujúca uličná čiara oplotení. Novovytvorená parcela bola ohodnotená znalcom na 11,50 Eur/m2 t.j. 390,00 Eur za 34 m2. 

Pán zástupca starostu Deák Z. k tomu dodal, že navrhovateľka nežiadala zámenu pozemkov a navrhol odpredať pozemok podľa znaleckého posudku. Obecné zastupiteľstvo s týmto návrhom taktiež jednohlasne súhlasilo.


Ďalej starosta obce predniesol poslancom žiadosť T-ZONE, s.r.o., Jelka, Mierová 956/, ktorá žiadala  obecné zastupiteľstvo o vyjadrenie k investičnému zámeru na  pozemkoch parc. č. 1160/2 a 1165/3 v k.ú. Jelka, vedených na LV č. 4363 ako záhrada v bezpodielovom spoluvlastníctve Attilu Tamása a maž. Rity Tamás, bytom Jelka , Chrenová 644/15. Výmera pozemku parc. č. 1160/2 je 9076 m2 a výmera pozemku parc.č. 1165/3 je 133 m2.

Pán starosta predložil poslancom architektonickú štúdiu pre výstavbu 4 jednopodlažných rodinných domov s príjazdovou komunikáciou a s príslušnou technickou infraštruktúrou.

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo investičný zámer  na pozemkoch 1160/2 a 1165/3 v k.ú. Jelka pre T-ZONE, s.r.o..


Ďalej starosta obce predložil pred obecné zastupiteľstvo žiadosť o vyjadrenie k investičnému zámeru na pozemkoch reg. KN „C“ parc.č. 131/1, 131/2 a 131/3 k.ú. Nová Jelka, vedených na LV č. 33 vo vlastníctve Vladimíra Krajčoviča, bytom Jelka, Veľká 1270/69. Prílohou žiadosti je architektonická štúdia pre výstavbu 5 jednopodlažných rodinných domov s prístupovou neverejnou komunikáciou a parkovacím státím a s príslušnou technickou infraštruktúrou.

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo investičný zámer na pozemkoch reg. KN „C“parc.č. 131/1,131/2 a 131/3 v k.ú. Nová Jelka  pre Vladimíra Krajčoviča.


Ďalej obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Františka Molnára, bytom Jelka, Hlavná 1215 o vyjadrenie k investičnému zámeru stavby „ Bezdotyková ručná autoumýváreň“.

Obecné zastupiteľstvo schválilo predložený zámer k stavbe: 10 poslanci hlasovali za a 1 poslanec sa zdržal hlasovania.


Ďalej pán starosta dal odsúhlasiť doplnenie PHSR obce Jelka o nasledovné body:

Do: Špecifický cieľ 15: Zlepšenie stavu verejnej infraštruktúry, Opatrenie 15.1 Zlepšenie stavu verejných budov doplniť Aktivitu: Aktivita 15.1.23 Rekonštrukcia a modernizácia hasičskej zbrojnice – Jelka

Do: Špecifický cieľ 13: Zlepšenie podmienok bývania, Opatrenie 13.2 Zabezpečenie podmienok sociálneho bývania v obciach doplniť Aktivitu 13.2.2 Zlepšené formy bývania s prvkami prestupného bývania – Jelka.

Doplnenie PHSR obce Jelka s uvedenými bodmi obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo.

  
K bodu č. 12. programu  – Diskusia 

Na zasadnutí sa zúčastnil pán Ing. Michal Žec, obyvateľ našej obce, ktorý podal žiadosť o rozšírenie verejného osvetlenia na ul. Slaná dolina. Poznamenal, že tento problém už rieši dlhodobo, zatiaľ obec nepodnikla žiadne kroky ohľadne tejto problematike. Pán starosta prisľúbil pomoc v tejto veci . Povedal, že už bol na miestnej  obhliadke, potrebujú umiestniť 4 – 5 stĺpov  a dodal, že to bude v blízkej budúcnosti vyriešené, ale musia dodržať technické požiadavky a ochranné pásma pri vedení VN.

Poslanec Mgr.PhD. Hakszer R. poukázal na to, že pri zdravotnom stredisku zo strany  ul. Kostolnej taktiež chýba verejné osvetlenie, chýbajú tam aj stĺpy.

Poslanec Kovács J. sa informoval, či obec chystá niečo urobiť ohľadne kalamitného rozšírenia komárov. Pán starosta odpovedal, že zatiaľ nie je vyhlásený krízový stav, ale obec určite urobí opatrenia proti výskytu komárov v dôsledku dlhotrvajúcich dažďov. Prostredníctvom miestneho rozhlasu vyzve  občanov, aby  svoje pozemky vyčistili od vysokého porastu a buriny. Pokosením vysokej trávy sa zničia prirodzené úložiská a hniezda komárov.

Ďalej poslanec Kovács J. sa pýtal na to, či bude vydaný kalendár udalostí na II.polrok 2019, poznačil, že  on teraz kvôli pracovnej  zaneprázdnenosti na to nemá čas. Pán starosta k tomu dodal, že v mesiaci júl  opäť  vyjde  Jelčianske slovo, na ktorom sa už pracuje a  do ktorého sa môže zaradiť aj kalendár udalostí, bude tam okienko aj pre samosprávu, pre rôzne organizácie, pre školy , atď. 

Poslanec Ing. Ruman T. poukázal na to, že treba viac informovať ľudí ohľadne separovania odpadu. Občania sa sťažujú, že zaplatia poplatok a ešte treba  zakúpiť „nejaké čierne vrecia“ na obecnom úrade. Pán starosta k tomu dodal, že čierne vrecia s logom AVE je v prípade potreby možné zakúpiť na obecnom úrade. Tieto vrecia sú určené pre tých občanov, ktorí produkujú zvýšené množstvo zmiešaného komunálneho odpadu a nezmestí sa im do ich „kuka“ nádoby. Tieto vrecia je možné vyložiť k čiernym „kuka“ nádobám každú nepárnu stredu, alebo ich môžu odovzdať aj na zbernom mieste za cintorínom. Poznamenal, že občania prostredníctvom miestneho rozhlasu budú naďalej informovaní o termínoch zberov jednotlivých zložiek komunálneho odpadu.


Ďalej pán Ruman T. sa opýtal, kedy budú umiestnené nové autobusové zastávky.  Pán starosta povedal, že nie je problém zastávky doviezť, ale má záujem aj o prestavbu podkladov pri jednotlivých zastávkach, aby spĺňali aj estetické kritériá. Všetky priestory pod zastávkami sú  v rôzne zlom stave.  Najprv sa plánuje úprava a prestavba základov a až potom budú zastávky osadené.


Poslanec Mgr.PhD.Hakszer poznamenal, že aj chodníky sú v obci vo veľmi zlom stave.


Pán Molnár poukázal na to, že treba riešiť problém ohľadne otváracích hodín lekárne a ordinačných hodín zubnej lekárky. Ľudia sa sťažujú, že lekáreň je veľmi často zavretá a pani doktorka ordinuje denne len štyri hodiny.


K bodu 12. programu – Návrh uznesenia

Poslanec Igor Budai  prečítal návrh uznesenia, ktorý bol jednohlasne schválený.


K bodu č. 13 programu – Záver

Keďže neboli vznesené iné pripomienky a námety po prerokovaní všetkých bodov programu starosta obce, Ing.Gabriel Kiš poďakoval poslancom a všetkým zúčastneným občanom za účasť a ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva.

                                                                                                       Ing. Gabriel Kiš

                                                                                                                starosta obce

Overovatelia zápisnice: Mgr. Letušeková D.

                                           Mgr. Laurič I.

Zasadntuie prebiehalo od 18,30 do 21,30 hod.

Zapisovateľka: Szabóová M.

                                                            U Z N E S E N I A

                                z 3. plánovaného plenárneho zasadnutia obecného zastupiteľstva

                                                          v Jelke zo dňa 13.06.2019

Obecné zastupiteľstvo v Jelke:

schvaľuje:

Uznesením pod č. 3a.,/2019/OZ-3

       1. – Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie obce za rok 2018 bez výhrad

Uznesením pod č. 3b.,/2019/OZ-3:

       2.– Preúčtovať výsledok hospodárenia za rok 2018, zisk vo výške 25 581,97 € v prospech účtu  

          428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov

Hlasovalo: 11                       Za: 11                       Proti:0              Zdržal sa: 0

berie na vedomie:

 1. –  Správu hlavného kontrolóra za rok 2018

schvaľuje :

Uznesením pod č. 3c.,/2019/OZ-3:

 • Podanie žiadosti o dotáciu na podporu zvýšenia ochrany pred požiarmi  prostredníctvom výstavby, rekonštrukcie a modernizácie stavieb, nadobudnutie budov na účel hasičských staníc a hasičských zbrojníc podľa § 2 písm.c) bodov 1. až 3. zákona č. 526/2010 pre projekt „ Rekonštrukcia a modernizácia hasičskej zbrojnice v Jelke“  v rámci výzvy  č. V.P HaZZ 2019, ktorého ciele sú v súlade s platným programom rozvoja obce,
 • zabezpečenie realizácie  projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci,
 • zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu zo strany žiadateľa vo výške  2.000,88 €  t.j.  min. 5% zo sumy celkových oprávnených výdavkov vo výške  32.000,88 €.

Hlasovalo: 11                       Za: 11                       Proti:0              Zdržal sa: 0

schvaľuje:

Uznesením pod č. 3d.,/2019/OZ-3:

 • podanie žiadosti o pridelenie finančného príspevku  z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko na realizáciu projektu „  Udržateľné partnerstvo obci Jelka a Galgagyörk“,
 • zabezpečenie spolufinancovanie projektu v záujme jeho úspešnej realizácie, konkrétne do výšky 15% z rozpočtu, t.j. sumu  4.500, 00 €.j

Hlasovalo: 11                       Za: 11                       Proti:0              Zdržal sa: 0

schvaľuje:

Uznesením pod č. 3e.,/2019/OZ-3:

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Jelka  na II. polrok 2019

Hlasovalo: 11                       Za: 11                       Proti:0              Zdržal sa: 0

n e s c h v a ľ u j e:

Uznesením pod č. 3f.,/2019/OZ-3:

žiadosť navrhovateľov Alfréd Kempski, 925 23 Jelka, Trhová 1232/30, Michaela Kempská, 925 23 Jelka, Ravaszová 263/23, Rebeka Kempská, 925 32 Veľká Mača 590, Sára Kempská, 925 32 Veľká Mača 590, Nikoleta Beilová, 925 23 Jelka, Ravaszová 999/27, Marián Kempski, 925 23 Jelka, Ravaszová 999/27, Mária Kempská, 925 23 Jelka, Ravaszová 999/27, ktorí  listom č. OcÚJE-AL1/454/2019 zo dňa 10.04.2019 ako podieloví spoluvlastníci ponúkli na predaj pozemok reg. KN“C“ parc. č. 862/15 v k. ú. Jelka o výmere 270 m², vedený v LV č. 1220 ako zastavaná plocha a nádvorie.za cenu 50€/m². Na uvedenom pozemku sa nachádza miestna komunikácia spravovaná Obcou Jelka. Obec nemá záujem o kúpu pozemku.

Hlasovalo: 11                       Za: 11                       Proti:0              Zdržal sa: 0

berie na vedomie:

žiadosť Zdeněka  Matúša, 925 23 Jelka, Jahodná 211/11 o prenájom pozemku reg. KN“E“ parc. č.1182/2 v k. ú. Jelka o výmere 229 m², vedený na LV č. 3636 ako zastavaná plocha a nádvorie vo vlastníctve Obce Jelka, na parkovanie osobných automobilov. Žiadosť OZ odročilo z dôvodu potreby vyjasnenia vlastníckych vzťahov a reálnej zástavby na danej parcele.

 neschvaľuje:

Uznesením pod č. 3g.,/2019/OZ-3:

žiadosť Gejzu Schavela, 925 23 Jelka, Štúrova 1110/4, ktorý ponúkol  na predaj pozemok reg. KN“C“ parc. č. 748/1 v k. ú. Jelka o výmere 188 m², vedený v LV č. 556 ako zastavaná plocha a nádvorie. Uvedený pozemok je súčasťou verejného priestranstva obce a navrhovateľ ho nemôže nijakým spôsobom obhospodarovať ani využívať pre vlastné potreby. Obec nemá záujem o kúpu pozemku.

Hlasovalo: 11                       Za: 11                       Proti:0              Zdržal sa: 0

schvaľuje:

Uznesením pod č. 3h.,/2019/OZ-3:

žiadosť  Alžbety Budaiovej, 925 23 Jelka, Fábryho 1137/1 a Jozefa Rablánszkyho, 925 23 Jelka, Novojelčanská 913 o odkúpenie pozemku na novovytvorenej parcele č. 128/13 reg. KN“C“ o výmere 309 m², vytvorenej geometrickým plánom č. 42/2019, vyhotoveného Ing. K. Szomolaiovou dňa 08.03.2019, úradne overeného OÚ Galanta, katastrálny odbor, pod č. 305/2019 dňa 30.03.2019. Uvedený pozemok je súčasťou pozemku reg. KN“C“ parc. č. 128/1 k. ú. Nová Jelka, vedeného na LV č. 1684 ako zastavaná plocha a nádvorie vo vlastníctve Obce Jelka. Navrhovatelia žiadajú odkúpenie z dôvodu, že pozemok desiatky rokov užívajú ako súčasť vlastného pozemku reg. KN“C“ parc. č. 111, na ktorom je v LV č. 1800 vedený rodinný dom so súp. č. 913 v podielovom spoluvlastníctve žiadateľov a ktorý tvorí jeden funkčný celok a ktorý majú riadne oplotený. (hodný osobitný zreteľ) . Novovytvorená parcela reg. KN“C“ č. 128/13 bola ohodnotená znalcom na 15,24 Eur/m², t.j. 4710,00 Eur za 309 m².

Hlasovalo: 11                       Za: 11                       Proti:0              Zdržal sa: 0

schvaľuje :

Uznesením pod č. 3i.,/2019/OZ-3:

žiadosť Ladislava Palšoviča, 902 01 Pezinok, Silvánová 2576/3, v zastúpení spoluvlastníkov pozemkov reg. KN“E“ parc. č. 3434/4, 3433/4 a 3432/4 k. ú. Jelka Rozálie Horváthovej, 925 23 Jelka, Novojelčanská, a Fridricha Vargu, 925 23 Jelka, Mostová 1208, vedených na LV č. 1237, o vysporiadanie horeuvedených pozemkov, nakoľko sa nachádzajú pod miestnym futbalovým ihriskom zámennou zmluvou pozemkov.

Hlasovalo: 11                       Za: 11                       Proti:0              Zdržal sa: 0

schvaľuje:

Uznesením pod č.3j.,/2019/OZ-3:

žiadosť SUPERCOLORS s.r.o., 925 23 Jelka, Hlavná 1414/138, v zastúpení konateľom Petrom Törökom, o prebratie miestnej komunikácie “Slnečná ulica” a verejného osvetlenia nachádzajúcich sa na pozemkoch reg. KN”C” parc. č. 45/1 a 45/9 v k. ú. Nová Jelka, vedených na LV č. 1806 vo vlastníctve žiadateľa. Pozemok parc. č. 45/1 o výmere 1119 m² je vedený ako ostatná plocha, pozemok parc. č. 45/9 o výmere 227 m² je vedený ako zastavaná plocha a nádvorie.

Bezodplatný prevod miestnej komunikácie a verejného osvetlenia vrátane pozemkov pod stavbami   prospech obce na základe písomnej zmluvy za splnenia nasledujúcich podmienok:

 • žiadateľ zabezpečí súhlas dotknutých osôb, ktoré majú vyznačenú ťarchu alebo vecné bremeno na uvedené parcely v LV č. 1227, prípadne žiadosť dotknutých osôb o zrušenie ťarchy alebo vecného bremena
 • žiadateľ nemá žiadne finančné záväzky na predmetných nehnuteľnostiach
 • pozemky budú bez záložných práv a zmluvných predkupných práv
 • pozemky pod stavbou komunikácie resp. VO musia mať svoje parc. čísla a musia byť zapísané a zakreslené v katastrálnej mape. Vecné bremeno bude zriadené bezodplatne a dobu neurčitú.
 • komunikácie a VO budú skolaudované, bez vád, v súlade s platnými STN ( priložené náležité technické správy, revízne správy VO a rozvodov NN), komunikácie a chodníky musia mať vybudovaný systém odvod dažďovej vody dažďovou kanalizáciou, trativodmi a pod.
 • Komunikácie a VO budú prevzaté až po kontrole technickým zamestnancom obce a jeho súhlasnom stanovisku.
 • odovzdávajúci poskytne obci záruku v trvaní min: VO: 24 mesiacov od prevzatia, Komunikácie: 5 rokov od prevzatia.
 • V záručnej dobe bude odovzdávajú odstraňovať vady stavby reklamované obcou na vlastné náklady.
 • Čestné vyhlásenie odovzdávajúceho podpísaného  jeho štatutárnym orgánom, že záväzky prevodcu voči subdodávateľom – zhotoviteľom stavby má vysporiadané, že nemá voči obci záväzky.

Hlasovalo: 11                       Za: 10                       Proti:0              Zdržal sa: 1

schvaľuje :

Uznesením pod č. 3k.,/2019/OZ-3:

žiadosť MEGACOLORS-STAV s.r.o., 925 23 Jelka, Hlavná 1414/138, v zastúpení konateľom Petrom Törökom, o prebratie miestnej komunikácie “Stoličná ulica” a verejného osvetlenia na pozemku reg. KN”C” parc. č. 1168/1 v k. ú. Jelka o výmere 815 m² ako ostatná plocha, vedený na LV č. 1227 vo vlastníctve žiadateľa.

Bezodplatný prevod miestnej komunikácie a verejného osvetlenia vrátane pozemkov pod stavbami   prospech obce na základe písomnej zmluvy za splnenia nasledujúcich podmienok:

 • žiadateľ zabezpečí súhlas dotknutých osôb, ktoré majú vyznačenú ťarchu alebo vecné bremeno na uvedené parcely v LV č. 1227, prípadne žiadosť dotknutých osôb o zrušenie ťarchy alebo vecného bremena
 • žiadateľ nemá žiadne finančné záväzky na predmetných nehnuteľnostiach
 • pozemky budú bez záložných práv a zmluvných predkupných práv
 • pozemky pod stavbou komunikácie resp. VO musia mať svoje parc. čísla a musia byť zapísané a zakreslené v katastrálnej mape. Vecné bremeno bude zriadené bezodplatne a dobu neurčitú.
 • komunikácie a VO budú skolaudované, bez vád, v súlade s platnými STN ( priložené náležité technické správy, revízne správy VO a rozvodov NN), komunikácie a chodníky musia mať vybudovaný systém odvod dažďovej vody dažďovou kanalizáciou, trativodmi a pod.
 • Komunikácie a VO budú prevzaté až po kontrole technickým zamestnancom obce a jeho súhlasnom stanovisku.
 • odovzdávajúci poskytne obci záruku v trvaní min: VO: 24 mesiacov od prevzatia, Komunikácie: 5 rokov od prevzatia.
 • V záručnej dobe bude odovzdávajú odstraňovať vady stavby reklamované obcou na vlastné náklady.
 • Čestné vyhlásenie odovzdávajúceho podpísaného  jeho štatutárnym orgánom, že záväzky prevodcu voči subdodávateľom – zhotoviteľom stavby má vysporiadané, že nemá voči obci záväzky.

Hlasovalo: 11                       Za: 10                       Proti:0              Zdržal sa: 1

schvaľuje:

Uznesením pod č. 3l.,/2019/OZ-3:

žiadosť  Ladislava Varjúa, 925 23 Jelka, Mierová 950/8 a manželka Ing. arch. Silvii Varjú, 925 23 Jelka, Štermenská 582/40 odkúpenie pozemku na novovytvorenej parcele č. 1173/12 reg. KN“C“ o výmere 38 m², vytvorenej geometrickým plánom č. 157/2019, vyhotoveného Ing. K. Szomolaiovou dňa 25.05.2019, úradne overeného OÚ Galanta, katastrálny odbor, pod č. 709/2019 dňa 03.06.2019. Uvedený pozemok je súčasťou pozemku reg. KN“C“ parc. č. 1173/1 k. ú. Jelka, vedeného na LV č. 1301 ako zastavaná plocha a nádvorie vo vlastníctve Obce Jelka. Navrhovatelia sú podielovými spoluvlastníkmi susedných pozemkov parc. č. 1580/5 a 1580/33 v k. ú. Jelka, vedených na LV č. 4391 a odkúpenie horeuvedeného pozemku žiadajú z dôvodu zachovania uličnej čiary oplotení vzhľadom k susedným nehnuteľnostiam.

Novovytvorená parcela reg. KN“C“ č. 1173/12 bola ohodnotená znalcom na 8,47 Eur/m², t.j. 320,00 Eur za 38 m².

Hlasovalo: 11                       Za: 11                       Proti:0              Zdržal sa: 0

schvaľuje:

Uznesením pod č. 3m.,/2019/OZ-3:

žiadosť Kingy Baráthovej, 925 23 Jelka, Hlavná 184/28 o odkúpenie pozemku na novovytvorenej parcele č. 1174/44 reg. KN“C“ o výmere 34 m², vytvorenej geometrickým plánom č. 91/2019, vyhotoveného Ing. K. Szomolaiovou dňa 11.06.2019. Uvedený pozemok je súčasťou pozemku reg. KN“E“ parc. č. 1174/1 k. ú. Jelka, vedeného na LV č. 3636 ako zastavaná plocha a nádvorie vo vlastníctve Obce Jelka. Navrhovateľka je vlastníkom susedných pozemkov reg. KN“C“ parc. č. 967/2 a 967/1 v k. ú. Jelka, vedených na LV č. 179 a odkúpenie horeuvedeného pozemku žiada z dôvodu, že pozemok je oplotený a pozemok sa dlhé roky používa ako súčasť vlastných pozemkov. Zároveň sa zachová existujúca uličná čiara oplotení.

Novovytvorená parcela reg. KN“C“ č. 1174/44 bola ohodnotená znalcom na 11,50 Eur/m², t.j. 390,00 Eur za 34 m².

Hlasovalo: 11                       Za: 11                       Proti:0              Zdržal sa: 0

schvaľuje :

Uznesením pod č. 3n.,/2019/OZ-3:

žiadosť T-ZONE s.r.o., 925 23 Jelka, Mierová 956/14, v zastúpení konateľom Attilom Tamásom, o súhlasné stanovisko k investičnému zámeru na pozemkoch reg. KN“C“ parc. č. 1160/2 a 1165/3 k. ú. Jelka, vedených na LV č. 4363 ako záhrada v bezpodielovom spoluvlastníctve Attilu Tamása a manž. Rity Tamás, 925 25 Jelka, Chrenová 644/15. Výmera pozemku parc. č. 1160/2 je 9076 m² a výmera pozemku parc. č. 1165/3 je 133 m².

Prílohou žiadosti je architektonická štúdia pre výstavbu 4 jednopodlažných rodinných domov s príjazdovou komunikáciou a s príslušnou technickou infraštruktúrou.

Hlasovalo: 11                       Za: 11                       Proti:0              Zdržal sa: 0
 

schvaľuje :

Uznesením pod č. 3o.,/2019/OZ-3:

žiadosť Vladimíra Krajčoviča, 925 23 Jelka, Veľká 1270/69 o súhlasné stanovisko k investičnému zámeru na pozemkoch reg. KN“C“ parc. č. 131/1, 131/2 a 131/3 k. ú. Nová Jelka, vedených na LV č. 33 vo vlastníctve žiadateľa. Druh pozemku parc. č. 131/1 o výmere 2211 m² je záhrada, druh pozemku parc. č. 131/2 o výmere 597 m² je zastavaná plocha a nádvorie a druh pozemku parc. č. 131/3 o výmere 123 m² je zastavaná plocha a nádvorie.

Prílohou žiadosti je architektonická štúdia pre výstavbu 5 jednopodlažných rodinných domov s prístupovou neverejnou komunikáciou a parkovacím státím a s príslušnou technickou infraštruktúrou.

Hlasovalo: 11                       Za: 11                       Proti:0              Zdržal sa: 0

s c h v a ľ u j e :

Uznesením pod č. 3p.,/2019/OZ-3:

Doplnenie PHSR obce Jelka o nasledovné body:

Do: Špecifický cieľ 15: Zlepšenie stavu verejnej infraštruktúry, Opatrenie 15.1 Zlepšenie stavu verejných budov doplniť Aktivitu: Aktivita 15.1.23 Rekonštrukcia a modernizácia hasičskej zbrojnice – Jelka

Do: Špecifický cieľ 13: Zlepšenie podmienok bývania, Opatrenie 13.2 Zabezpečenie podmienok sociálneho bývania v obciach doplniť Aktivitu 13.2.2 Zlepšené formy bývania s prvkami prestupného bývania – Jelka.

Hlasovalo: 11                       Za: 11                       Proti:0              Zdržal sa: 0

s c h v a ľ u j e :

Uznesením pod č. 3r.,/2019/OZ-3: žiadosť Františka Molnára, bytom Jelka, Hlavná 1215 investičný zámer stavby: BEZDOTYKOVÁ RUČNÁ AUTOUMYVÁREŇ.

Hlasovalo: 11                       Za: 10                       Proti:0              Zdržal sa: 1

                                                                                                Ing. Gabriel Kiš

                                                                                                 starosta obce

Mellékletek

Leírás

Prítomní: Ing.Gabriel Kiš –starosta obce

Členovia OZ: Bc.Bánoczký M., Bohony Š., Budai I., Mgr.Deák Z., Mgr.PhD. Hakszer R., Kovács J., Mgr.Laurič I., Mgr.Letuseková D. Molnár.F., Ing.Ruman T. Török P.

Hlavná kontrolórka obce:  Mgr.Tomovičová M.

Ostatní prítomní: občania obce- viď. podľa prezenčnej listiny

K bodu 1. programu – Zahájenie zasadnutia

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol Ing.Gabriel Kiš – starosta obce, ktorý konštatoval, že je prítomných 11 poslancov, takže OZ je uznášania schopné vo všetkých bodoch rokovania.

K bodu  2.programu – Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

Starosta obce navrhol do návrhovej komisie poslancov:  Mgr.PhD. R. Hakszera  , a Ing. T. Rumana.

Poslanci návrh schválili jednohlasne, za hlasovalo všetkých 11 poslancov.

Starosta obce za overovateľov zápisnice určil: Mgr.D. Letusekovú a F. Molnára.

K bodu 3.programu – Schválenie programu zasadnutia  

Pán starosta oboznámil poslancov s programom rokovania, ktorý bol nasledovný:    

1.       Zahájenie

2.       Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

3.       Schválenie programu zasadnutia

4.       Schválenie návrhu všeobecného záväzného nariadenia o miestnom  poplatku za rozvoj

5.       Schválenie návrhu Rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva v Jelke

6.       Schválenie návrhu Štatútu obce Jelka

7.       Schválenie návrhu všeobecného záväzného nariadenia o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území obce Jelka

8.       Schválenie návrhu zásad odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva obce Jelka

9.       Schválenie všeobecného záväzného nariadenia o určení názvu ulice na území obce Jelka

10.   Rôzne:

·         žiadosti

·         informácie

11.   Diskusia

12.   Návrh uznesenia

13.   Záver

Program zasadnutia bol jednohlasne schválený.

Na návrh zástupcu starostu bol program doplnený o bod č. 10.- prerokovanie platu starostu obce. Tento návrh bol jednohlasne schválený.

Doplnený program rokovania je nasledovný:

1.       Zahájenie

2.       Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

3.       Schválenie programu zasadnutia

4.       Schválenie návrhu všeobecného záväzného nariadenia o miestnom  poplatku za rozvoj

5.       Schválenie návrhu Rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva v Jelke

6.       Schválenie návrhu Štatútu obce Jelka

7.       Schválenie návrhu všeobecného záväzného nariadenia o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území obce Jelka

8.       Schválenie návrhu zásad odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva obce Jelka

9.       Schválenie všeobecného záväzného nariadenia o určení názvu ulice na území obce Jelka

10.   Prerokovanie platu starostu obce

11.   Rôzne:

·         žiadosti

·         Informácie

12.   Diskusia

13.   Návrh uznesenia

14.   Záver

K bodu 4. programu- Prerokovanie návrhu VZN o miestnom poplatku za rozvoj  

Starosta obce Ing. Gabriel Kiš informoval prítomných, že s účinnosťou od 1.7. 2017 je platný zákon o miestnom poplatku za rozvoj.  Cieľom zákona je ustanoviť do samosprávnej pôsobnosti obcí finančný nástroj, ktorý si každá obec zavedie na základe dobrovoľnosti vlastným všeobecne záväzným nariadením. Starosta obce vysvetlil poslancom, že neexistujú finančné príspevky alebo dotácie na budovanie ciest, chodníkov alebo inej obecnej infraštruktúry. Tieto aktivity si musí obec financovať z vlastných zdrojov. No financií je nedostatok. Preto je miestny poplatok za rozvoj jedným z finančných zdrojov, z ktorých sa investičné aktivity môžu financovať. Zdôraznil, že miestny poplatok za rozvoj môže byť využitý výlučne na rozvoj obce.

Obecné zastupiteľstvo v Jelke podľa § 11 ods.4 písm d.) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov rozhodlo, že v nadväznosti na § 2 zákona č. 447/2015 Z.z. o miestnom poplatku za rozvoj zavádza s účinnosťou od 01.05.2019 miestny poplatok za rozvoj. VZN upravuje podmienky určovania a vyberania miestneho poplatku za rozvoj na území obce Jelka.

Predmetom poplatku sú len tie stavby, na ktoré bolo vydané právoplatné stavebné povolenie po nadobudnutí účinnosti zákona. Najskôr však po stanovení poplatku obcou vo VZN (§ 13 v nadväznosti na § 7 ods. 4 zákona), t. j. na stavby, ktorých stavebné povolenie nadobudlo právoplatnosť 1.1.2017 a neskôr.

Starosta obce navrhol sadzby  poplatku pre jednotlivé druhy stavieb. V § 5-Sadzba poplatku  v bode a.) 5 eur, v bode b.), c.),  d.), e.) 15 eur. Stavebná komisia odporúčala  v bode a., b., c., d, ,e. sadzbu v rovnakej výške 5 eur. Nakoniec obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo sadzbu poplatku v bode a.)  5 eur a v bode b.), c.), d.) , e.) 8 eur.

Návrh VZN o miestnom poplatku za rozvoj bol jednohlasne schválený.

K bodu 5.programu – Schválenie návrhu Rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva v Jelke

                 Starosta obce, Ing.Gabriel Kiš informoval prítomných, že rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Jelke podrobne upravuje pravidlá o rokovaní obecného zastupiteľstva, najmä prípravu a obsah rokovania, prípravu materiálov a podkladov na rokovanie, spôsob uznášania sa a prijímania nariadení obce, uznesení obecného zastupiteľstva. Postavenie predsedu, zapisovateľa a členov komisií. Všetky komisie obecného zastupiteľstva sú stálym, poradným iniciatívnym a kontrolným orgánom obecného zastupiteľstva.

K Rokovaciemu  poriadku obecného zastupiteľstva v Jelke neboli vznesené žiadne pripomienky.   Návrh bol schválený jednohlasne.

K bodu 6. programu – Schválenie návrhu Štatútu obce Jelka

                  Starosta obce informoval poslancov,  že Štatút obce upravuje v súlade so všeobecne  záväznými predpismi, najmä postavenie a pôsobnosť obce, práva a povinnosti obyvateľov obce, základné zásady hospodárenia a financovania, nakladania s majetkom obce, postavenie a pôsobnosť obecného zastupiteľstva, starostu, symboly obce, udelenie čestného občianstva, cien obce a odmien.

Požiadal poslancov o pripomienky k Štatútu obce Jelka. Pán poslanec Mgr. Hakszer R. PhD. žiadal doplniť v § 6 – číslovanie budov bod 2. – na označenie budov súpisnými aj orientačnými číslami obstaráva obec na vlastné náklady tabuľky rovnakého vzoru. Keďže neboli vznesené iné návrhy pán starosta dal odsúhlasiť návrh Štatútu obce Jelka. Obecné zastupiteľstvo ho jednohlasne schválilo.

K bodu 7.programu – Schválenie návrhu VZN o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území obce Jelka

Pán starosta poznamenal , že VZN o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebný odpadom na území obce Jelka už bolo odsúhlasené na 1. plenárnom zasadnutí. Od začiatku mája 2019 bude zavedený upravený systém nakladania s komunálnym odpadom a s drobnými stavebnými odpadmi, preto je upravené VZN potrebné odsúhlasiť.

Pán starosta zdôraznil, že navrhované zmeny majú viesť k vyššej miere triedenia odpadov a majú uľahčiť občanom život. Navrhované zmeny sa týkajú hlavne zavedenia vrecového zberu triedených zložiek komunálneho odpadu a to plastov a papiera. Tieto budú odvážané zberovou spoločnosťou od domácností, podobne ako sa odváža zmiešaný komunálny odpad. Každá domácnosť obdrží priesvitné plastové vrecia na papier a plasty. Vrecia si budú môcť prevziať na obecnom úrade len tí občania, ktorí budú mať zaplatený poplatok za komunálny odpad. O termínoch odvozu separovaných zložiek odpadu formou vrecového zberu budú občania informovaný prostredníctvom harmonogramu, ktorý bude zverejnený prostredníctvom miestneho rozhlasu, na webstránke obce a emailom.

Ďalšou zmenou je stanovenie maximálneho počtu osôb v domácnosti na jednu 120L nádobu a zavedenie kontrolovaného vývozu zmesového komunálneho odpadu prostredníctvom špeciálnych nálepiek, ktorými si občania označia smetné nádoby. Nálepky si budú môcť prevziať na obecnom úrade len tí občania, ktorí budú mať zaplatený poplatok za komunálny odpad.

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo návrh VZN o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území obce Jelka s uvedenými zmenami.

K bodu 8. programu – Schválenie návrhu zásad odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva obce Jelka

K tomuto bodu pán starosta dodal, že poslancom poskytuje Obec Jelka odmenu v zmysle zákona. Tieto zásady upravujú odmeňovanie poslancov, zástupcu starostu, predsedov a členov komisií, členov komisií zvolených OZ, sobášiacich.

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne odsúhlasilo:

–          za každú účasť na rokovaní OZ poslancovi  odmenu vo výške  23,38 Eur

Poslancovi za neúčasť na zasadnutí OZ odmena nepatrí. Poslanec má právo vzdať sa odmeny za prácu poslanca. Písomné vyjadrenie o vzdaní sa odmeny musí doručiť na adresu Obecného úradu v Jelke. Odo dňa doručenia jeho Žiadosti prestáva mať poslanec právo na vyplatenie odmeny pokiaľ v žiadosti neuvedie iný dátum.

–          zástupcovi starostu odmenu vo výške 280 Eur mesačne

–          za činnosť sobášiaceho odmenu vo výške 50 Eur

–          poslancovi – predsedom komisie  OZ  odmenu vo výške 18,23 Eur za účasť na zasadnutí

–          pre členov komisie OZ 6,64 Eur  za účasť na zasadnutí

–          Poslancovi za neúčasť na zasadnutí komisie OZ odmena nepatrí. Poslanec má právo vzdať sa odmeny za prácu predsedu komisie alebo člena komisie.. Písomné vyjadrenie o vzdaní sa odmeny musí doručiť na adresu Obecného úradu v Jelke. Odo dňa doručenia jeho Žiadosti prestáva mať poslanec právo na vyplatenie odmeny pokiaľ v žiadosti neuvedie iný dátum.

K bodu 9. programu – Schválenie VZN o určení názvu ulice na území obce Jelka

Starosta obce poznamenal, že na základe realizácie individuálnej bytovej výstavby vznikla nová ulica napojená na  Novojelčanskú ulicu.

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo názov tejto ulice  „ Slnečná ulica – Napfényes utca.“

K tomuto bodu mal pripomienku Mgr. Hakszer R. PhD., ktorý navrhol, že by bolo vhodné zvážiť v budúcnosti pomenovanie ulíc aj po významných osobnostiach z obce a dodal, že to budú riešiť  v rámci komisie pre rozvoj a výstavbu.

K bodu 10.programu – Prerokovanie zvýšenia platu starostu obce

Zástupca starostu Z. Deák  pripomenul, že na poslednom pracovnom zasadnutí diskutovali o zvýšení platu starostu obce. Zástupca starostu navrhol zvýšiť plat starostu o 40%. Poslanci OZ s týmto návrhom jednohlasne súhlasili.

K bodu 11.programu – Rôzne: žiadosti

                                                        Informácie

 V tomto bode boli prerokované došlé žiadosti.

Sociálne byty – starosta obce predniesol  poslancom žiadosti o pridelenie sociálneho bytu.

Žiadosť podala: Mária Kuglerová, bytom Jelka, Trhová 337/25

                             Žaneta Tanková, bytom Jelka, Kostolná 689/10.

Starosta obce informoval prítomných, že jeden byt v dome na Hlavnej ul. č. 606/94, ktorý je využívaný na sociálne bývanie je momentálne neobývaný ale je v zanedbanom stave.  Pán starosta navrhol najprv dať byt do poriadku  a na ďalšom zasadnutí OZ prerokovať došlé žiadosti. K jeho názoru sa pripojil aj poslanec Bánoczky M., a žiadal o preverenie žiadateľov sociálneho bytu  v akých sociálnych pomeroch žijú, či pracujú, či  sa starajú poriadne o svoje deti.

Obecné zastupiteľstvo bralo na vedomie žiadosť Márie Kuglerovej a Žanety Tankovej o pridelenie sociálneho bytu.

Nájomné byty – starosta obce predložil žiadosti o nájomné byty.

Žiadosť podali: Erika Benczeová, bytom Tvrdošovce, Športová 24. Je učiteľkou MŠ-Óvoda Jelka.

                            Mária Dajčová, bytom Jelka, Štermenská 53  

                            Kristian Rigo, bytom Jelka, Ravaszová 999/27

                            Erika Lehotská, bytom Jelka, Olléová 521/4.

Obecné zastupiteľstvo jednoizbový nájomný byt pridelilo Erike Benczeovej, bytom Tvrdošovce, Športová 24. O podmienkach nájmu bude informovaná.

Ďalej starosta obce dal odsúhlasiť delegovanie zástupcov do Rady školy pri ZŠ Jelka, do Rady školy pri ZŠ Lipóta Gregorovitsa  s VJM v Jelke a do Rady školy do MŠ-Óvoda Jelka,

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo:

Delegovanie zástupcov do Rady školy pri ZŠ Jelka menovite: Mgr. Ivana Lauriča a Mgr.Denisu Letusekovú

Delegovanie zástupcov do Rady školy pri ZŠ L.G. s VJM menovite: Ing.Tomáša Rumana  a Františka Molnára

Delegovanie zástupcov do Rady školy pri MŠ-Óvoda Jelka menovite: Bc.Maroša Bánoczkyho a Mgr.PhD.Richarda  Hakszera                                                                                                                                                

Ďalej starosta obce prečítal žiadosť spoločnosti Erik Márton, s.r.o. o prenájom pozemku vo vlastníctve obce. Ide o pozemok na Vŕbovej ul. s  parcelným číslom 587/3 v kat.úz. Jelka. Pozemok by chcel využiť na umiestnenie lodného kontajnera na skladovanie surovín.

Pán poslanec Bánoczky Maroš navrhol schváliť žiadosť, s tým že sa o pozemok bude starať a umožní prístup  prenajímateľovi na pozemok.

Poslanci OZ jednohlasne schválili  žiadosť Erik Márton, s.r.o. o prenájom pozemku.

Žiadosť Zdena Matúša, bytom Jelka, Jahodná 211 o prenájom pozemku vo vlastníctve obce Jelka na Jahodnej ul. parcelné číslo: 1182/2 v kat.úz. Jelka, ktorý by chcel využiť na parkovanie osobných vozidiel obecné zastupiteľstvo bralo na vedomie.  K žiadosti sa vyjadrí až po vyjasnení vlastníckych vzťahov a celkovej situácii v lokalite.

Ďalej starosta obce predniesol poslancom žiadosť Rodičovského združenia pri MŠ-Óvoda Jelka o finančný príspevok na rekonštrukciu chodníkov v areáli materskej školy. Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo finančný príspevok vo výške 1 000 Eur.

Ďalej starosta obce navrhol výšku nájmu pre nájomníkov v podnikateľskom Inkubátore na ulici Mierová 956/14, ktorá je vo vlastníctve obce. Poznamenal, že začiatkom roka bol vypracovaný dodatok k nájomným zmluvám, ktorý platí do 30.04.2019. Doteraz nájomníci platili len za prevádzkové réžie. Od 1.mája 2019 budú s nájomníkmi uzavreté nové Zmluvy o nájme nebytových priestorov. Pán starosta navrhol nájomné vo výške 5 Eur/m2/mesiac. K nájomnému budú pripočítané náklady za energie. S týmto návrhom poslanci OZ jednohlasne súhlasili.

Ďalej pán starosta predložil poslancom žiadosť starostu obce Hrubá Borša o dočasné prijatie školopovinných detí z obce Hrubá Borša do Základnej školy Jelka.

Obec Hrubá Borša nevlastní základnú školu. Zatiaľ patrila svojím zaradením do spoločného školského obvodu Základnej školy Kráľová pri Senci. V roku 2018 sa zriaďovateľ Základnej školy v Kráľovej pri Senci rozhodol zrušiť spoločný školský obvod  v Hrubej Borši.  Vznikla patová situácia pre deti, ktoré nemali 100 % istotu umiestnenia do školského zaradenia. Z  toho dôvodu žiada p. starosta Mgr. Ján Klačko o výpomoc vo forme dočasného prijatia školopovinných detí hlavne do 1. ročníka už od nastávajúceho školského roku 2019/2020 počas obdobia nutného na výstavbu Základnej školy v Hrubej Borši. Samozrejme s navýšením počtu detí sa zvýšia aj rôzne výdavky, ktoré sú financované z rozpočtu obce, napr. náklady na prevádzku ŠKD, na ktoré budú primerane prispievať.

Pán starosta Ing. Gabriel Kiš navrhol poslancom túto žiadosť schváliť, nakoľko základná škola v Jelke má dostatočné priestorové kapacity a bolo by prospešné pomôcť susednej obci. Zároveň zdôraznil, že v prípade schválenia žiadosti poslancami bude v zmluve o zriadení spoločného školského obvodu medzi obcami zakotvené, že obec Hrubá Borša zabezpečí všetky dodatočné výdavky ktoré sú financované z rozpočtu obce Jelka a ktoré vzniknú prijatím detí z Hrubej Borše.

Poslanci jednohlasne schválili žiadosť o dočasné prijatie školopovinných detí z obce Hrubá Borša do Základnej školy Jelka a zriadení spoločného školského obvodu.

Starosta obce navrhol stanovenie harmonogramu plánovaných zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2019. Navrhol nasledovné termíny: 13.6.2019, 27.8.2019, 26.11.2019. Tento harmonogram obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo.

Ďalej pán starosta predložil schváliť aktualizáciu „Komunitného plánu sociálnych služieb obce Jelka“. Tento plán obsahuje Opatrenia – Komunitné centrum Jelka – zlepšiť prístup miestnych ľudí z MRK, sociálna práca s rodičmi detí z MRK, zvýšenie kvality bývania MRK prostredníctvom prestupného bývania, realizácie voľnočasových aktivít pre deti.

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo Aktualizáciu „ Komunitného plánu sociálnych služieb obce Jelka“ v zmysle predloženého materiálu.

Ďalej obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo:

Predloženie ŽoNFP s názvom projektu „Komunitné centrum – obec Jelka“ v rámci výzvy s kódom OPLZ-PO6-SC613-2017-2 na SO, pričom ciele projektu sú v súlade s platným programom rozvoja obce a platným územným plánom obce Jelka.

Zabezpečenie povinného spolufinancovania projektu t.j. min. 5% z celkových oprávnených výdavkov.

Zabezpečenie financovania neoprávnených výdavkov projektu predstavujúcich rozdiel medzi celkovými výdavkami projektu a celkovými oprávnenými výdavkami projektu (ak relevantné).

Ďalej obecné zastupiteľstvo bralo na vedomie odpoveď na žiadosť o zmenu dopravnej obsluhy obce od Bratislavskej integrovanej dopravy. Pán starosta poznačil, že zatiaľ žiadnym našim požiadavkám nevyhoveli. V júli by mala riešiť nová aktualizácia cestovných poriadkov. S pánom poslancom Mgr. Hakszerom budú naďalej trvať na tom, aby sa zlepšila situácia pre cestujúcej verejnosti.

Na záver zasadnutia starosta obce predložil na prerokovanie žiadosť Rímskokatolíckej cirkvi na odkúpenie nehnuteľnosti a žiadosť o finančnú podporu. Starosta obce informoval prítomných, že Rímskokatolícka cirkev ponúka na predaj rodinný dom, ktorý sa nachádza na Kostolnej ulici na parc.č. 194 v kat.úz. Jelka spolu s pozemkami, ktoré tvoria celok s horeuvedeným rodinným domom. Dom bol postavený a následne užívaní v roku 1949-1950 a jedná sa o jednu z najstarších budov v obci. Obci Jelka ponúkla na predaj tieto nehnuteľnosti napr. za účelom možného realizovania obecného múzea.

Pán starosta upovedomil poslancov, že o možnosti vybudovania obecného múzea alebo historického domu a jeho následnom praktickom využití rokoval s relevantnými miestnymi organizáciami. Žiadna z nich o danú budovu neprejavila záujem a to ani v prípade jej opravy a rekonštrukcie. Podľa jeho názoru budova pod odkúpení bude len na ťarchu obce. Zatiaľ nevie na aký praktický účel by bola využitá, nakoľko obec už historickú budovu s areálom – Skanzen má.  Ponúkaná budova je v zanedbanom stave a obec bude mať len starosti s touto nehnuteľnosťou. Oprava alebo rekonštrukcia, prípadne zbúranie domu by znamenalo pre obec nemalé dodatočné výdavky. Ďalej poukázal na to, že obec nemá  v súčasnosti na takúto investíciu vyčlenené finančné prostriedky a rozpočet obce je napätý. Obec má množstvo svojich vlastných plánov , ktoré majú viesť k jej rozvoju. Súčasne sa zapája do rôznych projektov a žiadostí o nenávratné finančné prostriedky, kde je potrebné zabezpečiť spolufinacovanie,  ako aj neoprávnené náklady. Poukázal na to, že ak obecné zastupiteľstvo schváli kúpu objektu, obec s najväčšou pravdepodobnosťou bude musieť túto investíciu zafinancovať prostredníctvom úveru.

Do diskusie na túto tému sa prihlásil poslanec František Molnár, ktorý poukázal na to, že opravu domu by mohli urobiť aj svojpomocne, aj medzi poslancami sa nájdu takí, ktorí určite pomôžu. Navrhol žiadosti vyhovieť.

Poslanec Igor Budai tiež bol toho názoru, že treba pomôcť cirkvi, aby sa veriaci  čím skôr mohli vrátiť do kostola.

Poslanec Bánoczky Maroš zdôraznil, že kostol je  naša významná kultúrna pamiatka, aj keď pán farár odíde, kostol navždy ostane v našej obci. Treba zvážiť, či  naozaj chceme pomôcť. Priamo oslovil pána farára, ktorý bol prítomný na zasadnutí, aby odpovedal na otázku, že keď obec odkúpi rodinný dom za sumu zo znaleckého posudku (27 600 Eur), za ktorú ponúkajú či to postačí na dokončenie rekonštrukčných prác a kedy sa môžu  veriaci vrátiť do kostola.   

Pán farár odpovedal, že táto čiastka určite pomôže aspoň na pokrytie maliarskych prác, ale  na ľavice to už stačiť nebude, uvažuje sa o ďalšej zbierke. Pani Mgr. Rita Véghová, ktorá bola tiež prítomná k tomu dodala, že od  15.4.2019  (pondelok) začínajú  maliarske práce, ktoré by mali byť dokončené do 25.augusta 2019, po tomto dátume sa budú bohoslužby opäť konať v kostole.

Poslanec Maroš Bánoczký sa informoval, či nie je ešte nejaká možnosť ako získať finančné prostriedky na opravu kostola,  či cirkev vlastní nejaké nehnuteľnosti – pozemky, budovy  z ktorých by mohla  získať ďalšie finančné prostriedky na opravu kostola. Pán farár uviedol, že cirkev vlastní budovy ako „ Išpita“, kláštor oproti kostolu – ktoré sú takisto v zlom stave, a pozemky, ktoré nemôžu predať bez súhlasu Trnavskej arcidiecézy.  

Po dlhom zvažovaní obecné zastupiteľstvo jednohlasne súhlasilo s odkúpením ponúkanej nehnuteľnosti na Kostolnej ulici na parc.č. 194 v kat.úz. Jelka do obecného majetku s tým, že žiadosť o dodatočnú finančnú podporu už neschvaľuje.

K bodu 12.programu  -Diskusia

V diskusii vystúpil náš spoluobčan Jozef Kvarda, ktorý poukázal na to, že od pohostinstva na Novojelčanskej ulici až do Dan Farm chodia veľké nákladné vozidlá a poľnohospodárske stroje, ktoré poškodzujú miestnu komunikáciu. Žiadal prešetriť či neporušujú zákon. Pán starosta k tomu dodal, že sa touto tematikou vážne zaoberá. V súčasnosti sa vypracováva niekoľko  dopravných projektov na usmernenie a  zlepšenie premávky  v obci. Cesta o ktorej p. Kvarda hovoril je zahrnutá do plánov na reguláciu dopravy.

Pán Kvarda  takisto prisľúbil pomoc aj zo strany DHZ Jelka  pri rekonštrukcii rodinného domu, ktorú obec odkúpi od cirkvi.

K bodu  13. programu – Návrh uznesenia

Poslanec Mgr. Richard Hakszer PhD. prečítal návrh uznesenia, ktorý bol jednohlasne schválený.

K bodu 14.programu –Záver

Po prerokovaní všetkých bodov programu starosta obce, Ing. Gabriel Kiš poďakoval poslancom a všetkým zúčastneným občanom za účasť a ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva.

                                                                                                                    Ing.Gabriel Kiš

                                                                                                                       starosta obce

Overovatelia zápisnice: Mgr.Denisa Letuseková

                                          Molnár František

Zasadnutie prebiehalo od 18,00 do 22,15 hod.

Zapisovateľka: Marta Szabóová

                                                                        U Z N E S E N I A

                                z 2. plenárneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Jelke

                                                              zo dňa 11.04.2019

Obecné zastupiteľstvo v Jelke:

S c h v a ľ u j e :

Uznesením pod č. 2a.,/2019/OZ-2: VZN o miestnom poplatku za rozvoj

Hlasovalo: 11                       Za : 11                      Zdržal sa: 0                Proti: 0

Uznesením pod č. 2b.,/2019/OZ-2: Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva v Jelke

Hlasovalo: 11                       Za : 11                      Zdržal sa: 0                Proti: 0

Uznesením pod č. 2c.,/2019/OZ-2 : Štatútu obce Jelka

Hlasovalo: 11                       Za : 11                      Zdržal sa: 0                Proti: 0

Uznesením pod č. 2d.,/2019/OZ-2:  VZN o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území obce Jelka

Hlasovalo: 11                       Za : 11                      Zdržal sa: 0                Proti: 0

Uznesením pod č. 2e.,2019/OZ-2:  zásad odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva obce Jelka

Hlasovalo: 11                       Za : 11                      Zdržal sa: 0                Proti: 0

Uznesením pod č. 2f.,/2019/OZ-2:  VZN o určení názvu ulice na území obce Jelka

Hlasovalo: 11                       Za : 11                      Zdržal sa: 0                Proti: 0

Uznesením pod č. 2g.,/2019/OZ-2: delegovanie zástupcov do Rady školy pri ZŠ Jelka menovite:

                                                                 Mgr. Ivan Laurič, Mgr. Denisa Letuseková

  Hlasovalo: 11                       Za : 11                      Zdržal sa: 0                Proti: 0

Uznesením pod č. 2h.,/2019/OZ-2: delegovanie zástupcov do Rady školy pri ZŠ Lipóta Gregorovitsa S VJM menovite: Ing. Tomáš Ruman, František Molnár

  Hlasovalo: 11                       Za : 11                      Zdržal sa: 0                Proti: 0

Uznesením pod č. 2j.,/2019/OZ-2:  delegovanie zástupcov do Rady školy pri Materskej škole-Óvoda menovite: Bc. Maroš Bánoczký, Mgr. PhD.Richard Hakszer

  Hlasovalo: 11                       Za : 11                      Zdržal sa: 0                Proti: 0

Uznesením pod č. 2k.,/2019/OZ-2:  žiadosť Rodičovského združenia pri MŠ-Óvoda Jelka o finančný príspevok vo výške   1 000-€ na rekonštrukciu ciest v areáli materskej školy.

  Hlasovalo: 11                       Za : 11                      Zdržal sa: 0                Proti: 0

Uznesením pod č. 2l.,/2019/OZ-2:  žiadosť Erik Márton s.r.o. o prenájom pozemku vo vlastníctve obce Jelka     v kat.úz. Jelka, parcela registra C, č 587/3, LV č. 491 o výmere 424 m2. 

  Hlasovalo: 11                       Za : 11                      Zdržal sa: 0                Proti: 0

Uznesením pod č. 2m.,/2019/OZ-2: žiadosť Eriky Benczeovej, bytom Tvrdošovce, Športová 24 o pridelenie  1- izbového obecného nájomného bytu na Hlavnej ul.č. 1353/130.

  Hlasovalo: 11                       Za : 11                      Zdržal sa: 0                Proti: 0

Uznesením pod č. 2n.,/2019/OZ-2: Výšku nájomného za nebytové priestory v budove  „Inkubátor” od 01.05.2019 na 5 €/m2/mesiac plus náklady na energie.

  Hlasovalo: 11                       Za : 11                      Zdržal sa: 0                Proti: 0

Uznesením pod č. 2o.,/2019/OZ-2:  žiadosť o dočasné prijatie školopovinných detí z obce Hrubá Borša do Základnej  školy Jelka a vytvorenie spoločného školského obvodu základnej školy s obcou Hrubá Borša pre žiakov 1 až 9. ročníka s trvalým pobytom v obci Hrubá Borša.

  Hlasovalo: 11                       Za : 11                      Zdržal sa: 0                Proti: 0

Uznesením pod č. 2p.,/2019/OZ-2:

Stanovenie harmonogramu plánovaných zasadnutí obecného zastupiteľstva

rok 2019: 13.6.2019, 27.8.2019, 26.11.2019

  Hlasovalo: 11                       Za : 11                      Zdržal sa: 0                Proti: 0

Uznesením pod č. 2r.,/2019/OZ-2:

Aktualizáciu „ Komunitného plánu sociálnych služieb obce Jelka“.

  Hlasovalo: 11                       Za : 11                      Zdržal sa: 0                Proti: 0

Uznesením pod č. 2š.,/2019/OZ-2:

Predloženie ŽoNFP s názvom projektu „Komunitné centrum – obec Jelka“ v rámci výzvy s kódom OPLZ-PO6-SC613-2017-2  na SO, pričom ciele projektu sú v súlade s platným programom rozvoja obce a platným územným plánom obce Jelka.

Hlasovalo: 11                       Za : 11                      Zdržal sa: 0                Proti: 0

Uznesením pod č.2s.,/2019/OZ-2:

Zabezpečenie povinného spolufinancovania projektu t.j. min. 5% z celkových oprávnených výdavkov

 Hlasovalo: 11                       Za : 11                      Zdržal sa: 0                Proti: 0

Uznesením pod č.2 t.,/2019/OZ-2: zabezpečenie financovania neoprávnených výdavkov projektu predstavujúcich rozdiel medzi celkovými výdavkami projektu a celkovými oprávnenými výdavkami projektu (ak relevantné).

Hlasovalo: 11                       Za : 11                      Zdržal sa: 0                Proti: 0

Uznesením pod č.2 u.,/2019/OZ-2:

a/  Predávajúca – Rímskokatolícka cirkev, farnosť Jelka , v zastúpení Mgr. Petrom Nagyom -farárom je v celosti výlučným vlastníkom nehnuteľností vedených na

LV č. 8 v kat, úz. Jelka a to pozemkov a stavby  v registri KN“C“:

–          pozemok s parc. č. 194, zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 380 m2, vlastnícky podiel 1/1 v pomere k celku,

–          pozemok s parc. č. 195, záhrada o celkovej výmere 217 m2, vlastnícky podiel 1/1 v pomere k celku,

–          rodinný dom so súp.č. 682 vrátane príslušenstva, postavený na pozemku s parc.č. 194, vlastnícky podiel 1/1 v pomere k celku.

Obec Jelka kupuje v celosti Nehnuteľnosť  vedenú na  LV č. 8 v kat, úz. Jelka a to pozemky a stavby  v registri KN“C“:

–          pozemok s parc. č. 194, zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 380 m2, do vlastníckeho  podielu 1/1 v pomere k celku,

–          pozemok s parc. č. 195, záhrada o celkovej výmere 217 m2, do vlastníckeho  podielu 1/1 v pomere k celku,

–          rodinný dom so súp.č. 682 vrátane príslušenstva, postavený na pozemku s parc.č. 194, do vlastníckeho  podielu 1/1 v pomere k celku.

Predajná cena pozemkov a stavby je odsúhlasená na 27 600,00 eur v zmysle Znaleckého posudku  vedeného  pod č. 21/2019 vo veci : „ Stanovenie všeobecnej hodnoty rodinného domu podľa LV č.8, na parc.č 194 vrátane príslušenstva a pozemkov parc. č. 194, 195, v k. ú. Jelka, obec Jelka č. 682, okr. Galanta, pre účely zamýšľaného prevodu. “   vypracovaného Ing. Františkom Dudekom v Dunajskej Strede dňa 06. februára 2019. (slovom: dvadsaťsedemtisíc šesťsto Eur).

b/ Obecné zastupiteľstvo schválilo kúpu, nakoľko obec predmetné nehnuteľnosti chce využívať v budúcnosti v prospech obce.

Hlasovalo: 11                       Za : 11                      Zdržal sa: 0                Proti: 0

Uznesením pod č. 2v.,/2019/OZ-2:  Obecné zastupiteľstvo v Jelke určuje v súlade so zákonom č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí  a primátorov miest v znení neskorších predpisov plat starostu, a to ako súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci rok a zákonom určeného násobku podľa počtu obyvateľov (ďalej starosta obce podľa § 4 ods. 1) a jeho navýšenie o 40 %  s účinnosťou od 12.04.2019.

Hlasovalo: 11                       Za : 11                      Zdržal sa: 0                Proti: 0

Berie na vedomie:

§  odpoveď Bratislavskej integrovanej dopravy na žiadosť o zmenu dopravnej obsluhy obce 

§  žiadosť  Matúš Zdeno o prenájom pozemku vo vlastníctve obce Jelka  v kat.úz. Jelka, parcela registra C, LV č. 3636, parc.č. 1182/2 o výmere 653 m2-zast.plocha nádvorie

§  žiadosť Márie Kuglerovej, bytom Jelka, Trhová 337/25 o pridelenie sociálneho bytu na ul. Hlavná 606/94, Jelka.

§  žiadosť Žanety Tankovej , bytom Jelka, Kostolná 689/10,    o pridelenie sociálneho bytu na ul. Hlavná 606/94, Jelka.

§  žiadosť Eriky Lehotskej, bytom Jelka, Olléová 521/4  o pridelenie trojizbového nájomného bytu na adrese Jelka, Hlavná 1353/130.

§  žiadosť  Márie Dajčovej, bytom Jelka, Štermenská 596/53 o pridelenie nájomného bytu v Jelke na    Hlavnej ul. č.  1353/130.

§  žiadosť  Kristána Riga, bytom Jelka, Ravaszová 999/27 o pridelenie 1-izbového obecného nájomného bytu v Jelke na Hlavnej ul. č.  1353/130.

                                                                                                                        Ing.Gabriel Kiš

                                                                                                                        Starosta obce