Önkormányzat

A közzétett önkormányzati dokumentumok archívuma Jóka.

Cím

Közzétett

ZÁPISNICA z 4. plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Jelka zo dňa 07.12.2021

16.12.2021

Mellékletek

Leírás

Prítomní:

Starosta obce:             Ing. Gabriel Kiš

Členovia OZ:              Mgr. Bánoczký, M., Bohony, Š., Mgr. Deák, Z., Mgr. Hakszer, R. PhD., Kovács, J., Mgr. Laurič, I., Mgr. Letuseková, D., Molnár, F., Ing. Ruman, T., Török, P.

Ďalší prítomní:            Melinda Németh MSc. – prednostka Obecného úradu v Jelke

                                    Mgr. Mária Tomovičová – hlavná kontrolórka obce

                                    Sidónia Banková – ekonómka

                                    Mgr. Gabriela Horváthová – zapisovateľka

Verejnosť:                   –

K bodu č. 1 programu – Zahájenie zasadnutia

Zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Jelka (ďalej aj „OZ“) otvoril a viedol starosta obce Ing. Gabriel Kiš, ktorý privítal prítomné osoby na 4. plánovanom zasadnutí OZ a skonštatoval, že oznámenie o termíne 4. plánovaného zasadnutia OZ spolu s navrhovaným programom bolo zverejnené na úradnej tabuli obce a webovej stránke obce dňa 29.11.2021, že je prítomných 10 poslancov OZ, OZ je uznášaniaschopné vo všetkých bodoch rokovania. Neprítomný poslanec svoju neprítomnosť na zasadnutí OZ v Jelke ospravedlnil.

K bodu č. 2. programu – Schválenie programu zasadnutia

Starosta obce oboznámil poslancov OZ s programom zasadnutia, ktorý bol nasledovný:

1. Zahájenie

2. Schválenie programu zasadnutia

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie

4. Kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia

5. Interpelácia

6. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Jelka na I. polrok 2022

7. Programový rozpočet obce Jelka na roky 2022 – 2024

8. 2. úprava programového rozpočtu obce Jelka

9. Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelka č. 6/2021 o poskytovaní sociálnej služby a spôsobe a výške úhrad za sociálnu službu v obci Jelka

10. Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelka č. 7/2021 o vodách z povrchového odtoku v obci Jelka

11. Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelka č. 8/2021 o prevádzkovom poriadku pohrebísk na území obce Jelka

12. Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelka č. 9/2021 o poplatku za zber, odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu na území obce Jelka

13. Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelka č. 10/2021 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území obce Jelka

14. Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelka č. 11/2021 o podmienkach prideľovania obecných nájomných bytov a spôsobe výpočtu nájomného

15. Správa o výsledku dobrovoľnej zbierky v prospech Leonarda Daniša

16. Rôzne:

a) Žiadosť Tomáša Sichtu a Elišky Franěkovej o kúpu novovytvorenej parc. reg. „C“, parc. č. 743/2, k. ú. Jelka

b) Žiadosť Štefana Kolenčíka a Rozálie Kolenčíkovej o kúpu novovytvorenej parc. reg. „C“, parc. č. 310/2, k. ú. Nová Jelka

c) Žiadosť AD plan s. r. o. o vyjadrenie k investičnému zámeru na pozemku parc. č. 89, 90/ 1,2 k. ú. Nová Jelka

d) Zmluva o poskytovaní sociálnej služby

17. Diskusia

18. Návrh uznesení

19. Záver

Starosta obce dal hlasovať o vyššie uvedenom programe zasadnutia OZ. Prítomný poslanci OZ program jednohlasne schválili.

Následne starosta obce vyzval poslancov OZ, aby uviedli, či majú nejaké pripomienky alebo návrhy na doplnenie programu zasadnutia.

Prítomní poslanci OZ pripomienky ani návrhy na doplnenie programu zasadnutia nemali.

Starosta obce navrhol nasledovnú zmenu programu zasadnutia OZ:

– do bodu 16 s názvom „Rôzne“ doplniť písm. e) s názvom: „Návrh termínov plánovaných zasadnutí obecného zastupiteľstva v Jelke na rok 2022“,

– do bodu 16 s názvom „Rôzne“ doplniť písm. f) s názvom: „Žiadosť o zvýšenie príspevku Stolnotenisového klubu Jelka“,

– do bodu 16 s názvom „Rôzne“ doplniť písm. g) s názvom: „Žiadosť Simony Drozdovej o vyjadrenie k investičnému zámeru na pozemku parc. č. 693/2, 694/1, k. ú. Jelka“.

Starosta obce navrhol hlasovať o zmenenom programe zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktorý bol nasledovný:

1. Zahájenie

2. Schválenie programu zasadnutia

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie

4. Kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia

5. Interpelácia

6. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Jelka na I. polrok 2022

7. Programový rozpočet obce Jelka na roky 2022 – 2024

8. 2. úprava programového rozpočtu obce Jelka

9. Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelka č. 6/2021 o poskytovaní sociálnej služby a spôsobe a výške úhrad za sociálnu službu v obci Jelka

10. Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelka č. 7/2021 o vodách z povrchového odtoku v obci Jelka

11. Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelka č. 8/2021 o prevádzkovom poriadku pohrebísk na území obce Jelka

12. Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelka č. 9/2021 o poplatku za zber, odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu na území obce Jelka

13. Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelka č. 10/2021 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území obce Jelka

14. Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelka č. 11/2021 o podmienkach prideľovania obecných nájomných bytov a spôsobe výpočtu nájomného

15. Správa o výsledku dobrovoľnej zbierky v prospech Leonarda Daniša

16. Rôzne:

a) Žiadosť Tomáša Sichtu a Elišky Franěkovej o kúpu novovytvorenej parc. reg. „C“, parc. č. 743/2, k. ú. Jelka

b) Žiadosť Štefana Kolenčíka a Rozálie Kolenčíkovej o kúpu novovytvorenej parc. reg. „C“, parc. č. 310/2, k. ú. Nová Jelka

c) Žiadosť AD plan s. r. o. o vyjadrenie k investičnému zámeru na pozemku parc. č. 89, 90/ 1,2 k. ú. Nová Jelka

d) Zmluva o poskytovaní sociálnej služby

e) Návrh termínov plánovaných zasadnutí obecného zastupiteľstva v Jelke na rok 2022

f) Žiadosť o zvýšenie príspevku Stolnotenisového klubu Jelka

g) Žiadosť Simony Drozdovej o vyjadrenie k investičnému zámeru na pozemku parc. č. 693/2, 694/1, k. ú. Jelka

17. Diskusia

18. Návrh uznesení

19. Záver

Všetci prítomní poslanci OZ zmenený program zasadnutia OZ jednohlasne schválili.

K bodu č. 3 programu – Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie

Starosta obce určil za zapisovateľku 4. plánovaného zasadnutia OZ Mgr. Gabrielu Horváthovú. Za overovateľov zápisnice zasadnutia OZ starosta obce určil poslancov OZ: Mgr. Maroš Bánoczký, Štefan Bohony.

Prítomní poslanci OZ jednohlasne schválili za overovateľov zápisnice 4. plánovaného zasadnutia OZ vyššie uvedené osoby.

Starosta obce za návrhovú komisiu 4. plánovaného zasadnutia OZ navrhol zvoliť nasledovných poslancov OZ: František Molnár, Mgr. Zoltán Deák.

Prítomní poslanci OZ jednohlasne zvolili návrhovú komisiu OZ vo vyššie uvedenom zložení.

K bodu č. 4 programu – Kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia

Starosta obce Jelka oboznámil osoby zúčastnené na zasadnutí OZ, v akom štádiu je výkon uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia OZ:

a)uznesenie č. 64.,/2021/NZ OZ-3 – žiadosť o poskytnutie NFP na zvýšenie odolnosti kultúrnej inštitúcie v obci Jelka bola predložená.

K bodu č. 5 programu – Interpelácia

Možnosť interpelácie nikto z prítomných poslancov nevyužil.

K bodu č. 6 programu – Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Jelka na I. polrok 2022

Hlavná kontrolórka obce Jelka predniesla svoj návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2022. Rozsah kontrolnej činnosti je zameraný na kontrolu zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom obce. Plán kontrolnej činnosti sa skladá z nasledovných bodov:

1. Kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obecného úradu za 1. polrok 2022

2. Vypracovanie stanoviska k záverečnému účtu obce za rok 2022

3. Kontroly v zmysle § 18d ods. 2 zákona o obecnom zriadení

4. Operatívne kontroly

Hlavná kontrolórka špecifikovala aj ostatnú činnosť, ktorú plánuje vykonávať:

– účasť na rokovaniach obecného zastupiteľstva,

– vzdelávanie, účasť na seminároch,

– spolupráca s inými (štátnymi a samosprávnymi) kontrolnými orgánmi,

– konzultácie, príprava k výkonu kontrolnej akcie, zjednocovanie metodických postupov výkonu kontroly všeobecne a v konkrétnych prípadoch.

Hlavná kontrolórka bude vykonávať kontrolnú činnosť v súlade so zákonom o obecnom zriadení a zákonom o finančnej kontrole a audite.

Prítomní poslanci OZ jednohlasne schválili vyššie špecifikovaný plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2022. Schválený plán kontrolnej činnosti je podľa § 18e zákona o obecnom zriadení poverením na vykonanie kontroly.

K bodu č. 7 – Programový rozpočet obce Jelka na roky 2022 – 2024

Návrh programového rozpočtu obce Jelka na roky 2022 – 2024 bol zverejnený dňa 23.11.2021. Tento programový rozpočet obce Jelka bol prerokovaný komisiou pre regionálny rozvoj a finančné hospodárstvo dňa 30.11.2021.

Komisia hodnotila programový rozpočet obce Jelka na roky 2022 – 2024 kladne, verí, že bude plnený tak, ako bol naplánovaný. Poukázala na navýšenie položky na údržbu ciest, chodníkov, opravy na dvojnásobok, t. j. na 30 000,00 €, čo je vzhľadom na stav ciest a chodníkov opodstatnené.

Hlavná kontrolórka obce Jelka predniesla odborné stanovisko k návrhu rozpočtu obce Jelka na rok 2022 a k viacročnému rozpočtu obce Jelka na roky 2023 a 2024. V zhrnutí uviedla, že spracovateľ pri tvorbe návrhu rozpočtu vychádzal z reálnych čísiel rozpočtu, ako aj z plánovaných potrieb na realizáciu investičných zámerov. Návrh rozpočtu svojou koncepciou rešpektuje všetky právne normy a všeobecne záväzné právne predpisy spojené s prípravou rozpočtu obce. Rozpočet je spracovaný transparentne, zohľadňuje súčasnú ekonomickú situáciu obce, ako  aj predpokladaný vývoj hospodárenia SR, je zostavený v súlade s § 9 a 10 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Návrh rozpočtu zohľadňuje všeobecne záväzné nariadenia, ktoré sú jeho súčasťou a ich schválenie je nevyhnutnou podmienkou jeho schválenia v predloženej forme. Návrh rozpočtu a súvisiace VZN boli sprístupnené verejnosti dňa 23.11.2021 (spôsobom v obci obvyklým, t. j. úradná tabuľa, webová stránka obce) v zákonom stanovenej lehote, t. j. najmenej 15 dná pred jeho schválením OZ, v súlade s § 9 ods. 2 zákona o obecnom zriadení. Predložený návrh rozpočtu na rok 2022 zabezpečuje financovanie základných funkcií samosprávy a preneseného výkonu štátnej správy za predpokladu dôsledného rešpektovania právnych predpisov a dodržiavania maximálnej hospodárnosti pri vynakladaní rozpočtových prostriedkov. Odporučila OZ schváliť návrh rozpočtu obce na rok 2022 a návrh rozpočtu obce na roky 2023 – 2024 zobrať na vedomie.

9 z prítomných poslancov OZ hlasovalo za predložený a zverejnený programový rozpočet obce Jelka na rok 2022. 1 poslanec sa zdržal hlasovania. Všetci prítomní poslanci OZ zobrali návrh predloženého a zverejneného programového rozpočtu obce Jelka na rok 2023 – 2024 a stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Jelka na rok 2022 – 2024 na vedomie.

K bodu č. 8 programu – 2. úprava programového rozpočtu obce Jelka

2. úprava programového rozpočtu obce Jelka bola zverejnená dňa 23.11.2021. Táto 2. úprava programového rozpočtu obce Jelka bola prerokovaná komisiou pre regionálny rozvoj a finančné hospodárstvo dňa 30.11.2021.

Komisia poukázala na chybu v počítaní (1000,00 €) v rámci programu 11.1.1. V ostatnej časti nemala k 2. úprave programového rozpočtu obce Jelka pripomienky.

Ekonómka vysvetlila chybu v počítaní. V čase vyhotovovania zverejneného návrhu 2. úpravy rozpočtu neboli celkom presne určiteľné náklady na údržbu. Z uvedeného dôvodu vznikol vyššie uvedený rozdiel v počítaní. V predloženom návrhu 2. úpravy rozpočtu je to už upravené.

Ekonómka následne poukázala na navýšenie bežných výdavkov oproti zverejnenej 2. úprave rozpočtu:

1. program 3.3.1 sa zvýši o 3000,00 € z dôvodu opravy vykurovacieho systému v podnikateľskom inkubátore,

2. program 4.5.1 sa zvýši o 3000,00 € z dôvodu zámočníckych prác na cintoríne,

3. program 8.2.1 sa zvýši o 4000,00 € z dôvodu opravy vykurovacieho systému v kultúrnom dome,

4. program 10.1.1 sa zvýši o 3000,00 € z dôvodu nákupu stromov na náhradnú výsadbu,

5. program 13.1.3 sa zvýši o 3000,00 € z dôvodu nákupu svetelných vianočných ozdôb,

6. program 11.1.1 za zvýši o 1000,00 € z dôvodu údržby bytov.

9 z prítomných poslancov OZ schválilo 2. úpravu rozpočtu obce Jelka na rok 2021 a jej rozpočtových organizácií. 1 poslanec OZ sa zdržal hlasovania.

Všetci prítomní poslanci OZ schválili úpravu rozpočtu obce Jelka ku dňu 31.12.2021 podľa skutočného stavu.

K bodu č. 9 programu – Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelka č. 6/2021 o poskytovaní sociálnej služby a spôsobe a výške úhrad za sociálnu službu v obci Jelka

VZN bolo vypracované v reakcii na žiadosť Františeka Molnára, miesto podnikania Hlavná 1215/122, Jelka, IČO: 43 198 406 o zvýšenie stravného pre dôchodcov o 0,40 € na osobu, t. j. z pôvodnej  sumy obeda 2,90 € na 3,30 €. Zvýšenie príspevku odôvodnil tým, že ceny energií sa zvýšili, elektrina o 9 %, plyn o 5 %, voda o 3,2 % a potraviny o 5,8 %.

VZN bolo zverejnené na úradnej tabuli obce Jelka a na webovej stránke obce Jelka od 02.11.2021 do 06.12.2021. Lehota na spripomienkovanie uplynula dňa 30.11.2021. Starosta obce navrhol nasledovné zmeny:

1. Účinnosť VZN stanoviť od 01.01.2022 s podmienkou, že príspevok na stravu za mesiac január 2022 bude vyplatený v mesiaci február 2022 (v januári dochádza k valorizácii dôchodkov).

2. Upraviť číslovanie odsekov v § 2.

3. V § 2 ods. 10 zmeniť „§ 2 ods. 7“ na „§ 2 ods. 9“.

9 z prítomných poslancov OZ schválili vyššie uvedené VZN č. 6/2021 s navrhovanými zmenami. 1 poslanec OZ sa zdržal hlasovania.

K bodu č. 10 programu – Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelka č. 7/2021 o vodách z povrchového odtoku v obci Jelka

VZN bolo vypracované za účelom predchádzania vzniku záplav po prívalových dažďoch. VZN bolo zverejnené na úradnej tabuli obce Jelka a na webovej stránke obce Jelka od 09.11.2021 do 06.12.2021. Lehota na spripomienkovanie uplynula dňa 30.11.2021. Pripomienky neboli žiadne. Starosta obce navrhuje nasledovné zmeny:

1.§ 2 ods. 4 upraviť nasledovne: „Pri odvádzaní dažďovej vody z povrchového odtoku nesmie dôjsť k narušeniu vlastníckeho práva susedných nehnuteľností a ani k poškodeniu priľahlých nehnuteľností vplyvom nevhodného umiestnenia trativodu, vsakovacieho objektu alebo odkvapu.“

2. § 3 ods. 2 upraviť nasledovne: „Porušenie povinnosti a zákazu ustanoveného týmto VZN právnickou osobou alebo fyzickou osobou oprávnenou na podnikanie je iným správnym deliktom, za ktorý môže obec podľa § 27b ods. 2 zákona o obecnom zriadení uložiť pokutu do 6 638 €.“

Prítomní poslanci OZ jednohlasne schválili VZN č. 7/2021 o vodách z povrchového odtoku v obci Jelka s vyššie uvedenými zmenami.

K bodu č. 11 programu – Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2021 o prevádzkovom poriadku pohrebísk na území obce Jelka.

VZN bolo zverejnené na úradnej tabuli obce Jelka a na webovej stránke obce Jelka od 19.11.2021 do 06.12.2021. Lehota na spripomienkovanie uplynula dňa 30.11.2021. Pripomienky neboli žiadne. Starosta obce navrhol nasledovné zmeny:

1. § 3 ods. 14 upraviť nasledovne: „Ak príslušenstvo hrobu svojim opotrebením a znehodnotením ohrozuje bezpečnosť okolia  hrobového miesta, nájomca bez zbytočného odkladu zabezpečí nápravu na vlastné náklady. Ak nájomca vzniknuté nedostatky neodstráni, prevádzkovateľ pohrebiska zabezpečí príslušenstvo hrobu a zaistí bezpečnosť na náklady a riziko nájomcu hrobového miesta.“

2. § 3 ods. 16 upraviť nasledovne: „Nájomca odstráni z hrobového miesta znehodnotenú kvetinovú výzdobu, odpad z vyhorených sviečok a predmety znehodnocujúce estetický vzhľad pohrebiska.“

3. § 3 ods. 18 upraviť nasledovne: „Ak nie je dohodnuté inak a neplynie tlecia doba, po úmrtí nájomcu hrobového miesta sú jeho pozostatky uložené do hrobu, ktorého bol nájomcom, prenajímateľ zabezpečí úhradu nájomného počas tlecej doby od osoby, ktorá je obstarávateľom pohrebu alebo od osoby blízkej.“

4. § 5 ods. 7 upraviť nasledovne: „Uskutočňovanie pietnych a spomienkových akcii na pohrebisku je možné iba so súhlasom prevádzkovateľa pohrebiska a s platným povolením organizátora na zhromaždenie podľa osobitného predpisu.“

5. § 7 ods. 4 písm. c) upraviť nasledovne: „prevziať od prevádzkovateľa pohrebiska obradnú sieň a po skončení rozlúčky ju odovzdať prevádzkovateľovi pohrebiska bez poškodenia.“

6. § 8 ods. 2 upraviť nasledovne: „Osoby vykonávajúce práce na pohrebisku pre nájomcu hrobového miesta sa riadia prevádzkovým poriadkom pohrebiska.“

7. § 8 ods. 3 upraviť nasledovne: „Stavby pomníkov a príslušenstva hrobu sa môžu vykonať na základe zmluvy alebo objednávky nájomcu hrobového miesta, ktorý je objednávateľom týchto stavieb alebo si tieto stavby vykonáva nájomca sám. Začatie prác na príslušenstve hrobu je možné až po získaní povolenia na dané práce od prevádzkovateľa pohrebiska. Bez povolenia na kamenárske práce je zakázané budovanie akéhokoľvek hrobového príslušenstva kamenármi na pohrebiskách.“

8. § 9 ods. 2 upraviť nasledovne: „Prevádzkovateľ pohrebiska môže vstup na pohrebisko alebo jeho časť dočasne zakázať alebo obmedziť, a to počas vykonávania terénnych úprav na pohrebisku, počas vykonávania exhumácie, slávnostného kladenia vencov, počas snehovej kalamity, poľadovice alebo ak nie je možné zabezpečiť bezpečnosť návštevníkov pohrebiska. Prevádzkovateľ pohrebiska zabezpečuje v zimnom období len nevyhnutnú údržbu hlavných komunikácií na pohrebisku podľa svojich možností.“

Prítomní poslanci OZ navrhli nasledovnú zmenu:

1. § 8 ods. 4 písm. c) upraviť nasledovne: „základy musia byť vykopané do nezamŕzateľnej hĺbky, musia byť dimenzované so zreteľom na únosnosť pôdy, nesmie sa vybetónovať viac, než sú základy hrobového miesta (s výnimkou miesta medzi jednotlivými hrobmi), nájomca si prenajíma hrobové miesto 110 x 240 cm alebo 210 x 240 cm, nájomca nemá právo vybetónovať plochu pred a za hrobom, vykladať plochu pred a za hrobom zámkovou dlažbou alebo ju spevňovať iným spôsobom,“

Prítomní poslanci OZ jednohlasne schválili Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2021 o prevádzkovom poriadku pohrebísk na území obce Jelka s vyššie uvedenými zmenami.

K bodu č. 12 programu – Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelka č. 9/2021 o poplatku za zber, odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu na území obce Jelka

Prijatie tohto VZN je nevyhnuté z dôvodu rapídneho zvýšenia cien za zber odpadu. Prax je taká, že nové skládky odpadov sa neotvárajú, staré sa zatvárajú, vláda má ambíciu riešiť problematiku odpadov jeho spaľovaním, spaľovní na Slovensku je však málo a bude trvať niekoľko rokov, kým sa vybudujú nové. Z uvedeného dôvodu zberné spoločnosti radikálne zvyšujú svoje ceny za zber odpadu. Cieľom tohto VZN je motivovať poplatníkov k triedeniu odpadov. Výška poplatku sa bude odvíjať od množstva vyprodukovaného komunálneho odpadu.

VZN bolo zverejnené na úradnej tabuli obce Jelka a na webovej stránke obce Jelka od 22.11.2021 do 07.12.2021. Lehota na spripomienkovanie uplynula dňa 03.12.2021. Pripomienky neboli žiadne. Starosta obce po pracovnej porade s poslancami OZ navrhol nasledovné zmeny:

1. § 4 ods. 2 sa mení nasledovne: „Na území obce Jelka je možné zvoliť vývoz komunálneho odpadu 1 x za dva týždne, t. j. spolu 26 vývozov za kalendárny rok alebo 1 x za 4 týždne, t. j. 13 vývozov za kalendárny rok. Ak nie je dohodnuté inak, má sa za to, že 1 až 2 členná domácnosť si zvolila vývoz komunálneho odpadu 1 x za 4 týždne, t. j. 13 vývozov za kalendárny rok a 3 a viac členná domácnosť si zvolila vývoz komunálneho odpadu 1 x za dva týždne, t. j. 26 vývozov za kalendárny rok.“

2. Zrušuje sa § 4 ods. 3 písm. a) a k tomu sa prispôsobí označenie jednotlivých bodov § 4 ods. 3.

3. Zrušuje sa § 4 ods. 4. a k tomu sa prispôsobí označenie jednotlivých odsekov § 4.

4. § 4 ods. 7 písm. a) sa mení nasledovne: „Za komunálny odpad vo výške 0,0375 € / 1 liter komunálneho odpadu / 1 vývoz, t. j. 4,50 € za 120 l smetnú nádobu za 1 vývoz, 9,00 € za 240 l smetnú nádobu za 1 vývoz, 41,25 € za 1100 l smetnú nádobu za 1 vývoz.“

5. Zrušuje sa § 4 ods. 7 písm. b) a tomu sa prispôsobí sa onačenie jednotlivých bodov v § 4 ods. 7.

6. § 4 ods. 7 písm. c) sa mení nasledovne: „Za individuálny vývoz komunálneho odpadu uloženom vo vreci označenom obcou, ktoré je možné zakúpiť si na Obecnom úrade obce Jelka, v Podnikateľskom inkubátore v Jelke alebo na miestnom zbernom mieste vo výške 4 € / 120 l vrece.“

7. Doplní sa § 4 ods. 8, ktorý znie nasledovne: „Poplatník má možnosť voľby počtu vývozov, a to vývoz komunálneho odpadu 1 x za dva týždne, t. j. spolu 26 vývozov za kalendárny rok alebo 1 x za 4 týždne, t. j. 13 vývozov za kalendárny rok. Ak nie je dohodnuté inak, má sa za to, že 1 až 2 členná domácnosť si zvolila vývoz komunálneho odpadu 1 x za 4 týždne, t. j. 13 vývozov za kalendárny rok a 3 a viac členná domácnosť si zvolila vývoz komunálneho odpadu 1 x za dva týždne, t. j. 26 vývozov za kalendárny rok. Ak vznikne rozdiel medzi vyúčtovaným počtom vývozov za kalendárny rok a skutočným počtom vývozov za kalendárny rok, tento nedoplatok alebo preplatok sa vyúčtuje v nasledujúcom zdaňovacom období.

8. § 7 sa upraví nasledovne: „Obec poplatok zníži na polovicu, ak: a) poplatník o to písomne požiada, preukáže, sa že v zdaňovacom období študuje mimo obce Jelka a preukáže sa pobyt na školskom internáte počas zdaňovacieho obdobia, alebo b) poplatník o to písomne požiada, preukáže, že v zdaňovacom období dovŕši 62 rokov života alebo že je osobou staršou ako 62 rokov, zvolí si a dodrží štvortýždňový interval vývozu komunálneho odpadu, t. j. 13 vývozov ročne a nemá nedoplatky na miestnom poplatku za komunálne odpady voči obci Jelka.

9. Do VZN sa doplnia prílohy: a) Príloha č. 1 – Žiadosť o zníženie poplatku, b) Príloha č. 2 – Žiadosť o odpustenie poplatku, c) Príloha č. 3 – Žiadosť o zmenu frekvencie vývozu.

9 z prítomných poslancov OZ hlasovalo za prijatie všeobecne záväzného nariadenia obce Jelka č. 9/2021 o poplatku za zber, odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu na území obce Jelka s vyššie uvedenými zmenami. Jeden poslanec sa zdržal hlasovania.

K bodu č. 13 programu – Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelka č. 10/2021 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území obce Jelka

VZN bolo zverejnené na úradnej tabuli obce Jelka a na webovej stránke obce Jelka od 19.11.2021 do 06.12.2021. Lehota na spripomienkovanie uplynula dňa 30.11.2021. Pripomienky neboli žiadne. Potreba prijatia nového VZN vznikla z dôvodu novelizácie zákona o odpadoch. Starosta obce navrhol vzhľadom na nové VZN obce Jelka č. 9/2021 nasledovné úpravy:

1. Doplniť za § 6 ods. 8 prvú vetu: „Od 01.01.2022 si poplatník môže zvoliť frekvenciu zberu KO, a to 1 x za štyri týždne alebo 1 x za dva týždne.“

2. Upraviť § 6 ods. 5 nasledovne: „V obci je zavedený množstvový zber odpadov.“

Prítomní poslanci OZ jednohlasne schválili prijatie Všeobecne záväzného nariadenia obce Jelka č. 10/2021 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území obce Jelka s vyššie uvedenými zmenami.

K bodu č. 14 programu – Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelka č. 11/2021 o podmienkach prideľovania obecných nájomných bytov a spôsobe výpočtu nájomného

Prijať nové VZN je potrebné z dôvodu novelizácie zákona o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní. VZN bolo zverejnené na úradnej tabuli obce Jelka a na webovej stránke obce Jelka od 22.11.2021 do 07.12.2021. Lehota na spripomienkovanie uplynula dňa 03.12.2021. Pripomienky neboli žiadne. Starosta obce navrhol nasledovné zmeny:

1. § 5 ods. 1 upraviť nasledovne: „Doba nájmu dohodnutá v nájomnej zmluve môže byť najviac tri roky. Toto neplatí, ak nájomcom je osoba so zdravotným postihnutím uvedeným v prílohe č. 2 zákona č. 443/2010 Z. z. alebo ak ide o osobu, ktorej sa poskytuje bytová náhrada za byt vydaný podľa osobitného predpisu. V takomto prípade môže byť doba nájmu dohodnutá v nájomnej zmluve najviac desať rokov.“

2. § 5 ods. 2 upraviť nasledovne: „V nájomnej zmluve sa upraví právo nájomcu na opakované uzavretie zmluvy o nájme nájomného bytu pri dodržaní podmienok uvedených v nájomnej zmluve a v tomto VZN a v zákone č. 443/2010 Z. z.. O možnosti opakovaného uzavretia nájomnej zmluvy žiadateľ informuje nájomcu minimálne tri mesiace pred dohodnutým termínom skončenia nájmu nájomného bytu.“

3. Do § 8 doplniť ods. 7, ktorý znie nasledovne: „Na nájomcu, ktorý spadá do kategórie vymedzenej v § 2 ods. 2 písm. f) tohto VZN sa neuplatní § 5 ods. 2 a § 8 ods. 6 tohto VZN.“

Poslanec OZ Mgr. Hakszer PhD. navrhol nasledovnú zmenu:

1.V § 1 ods. 2 „Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR“ nahradiť „Ministerstvo dopravy a výstavby SR.

Prítomní poslanci OZ jednohlasne schválili VZN obce Jelka č. 11/2021 o podmienkach prideľovania obecných nájomných bytov a spôsobe výpočtu nájomného s vyššie uvedenými zmenami.

K bodu č. 15 programu – Správa o výsledku dobrovoľnej zbierky v prospech Leonarda Daniša.

OZ obce Jelka uznesením č. 52.,/2021/NZ OZ-2 zo dňa 24.08.2021 vyhlásilo dobrovoľnú zbierku na rehabilitáciu pre Leonarda Daniša. Dobrovoľná zbierka trvala od 01.09.2021 – 30.11.2021. Bolo vyzbieraných 385,73 €. Vyzbierané peňažné prostriedky budú odovzdané Leonardovi Danišovi.

Prítomní poslanci OZ správu o výsledku dobrovoľnej zbierky v prospech Leonarda Daniša zobrali na vedomie.

K bodu č. 16 programu – Rôzne

a) Žiadosť Tomáša Sichtu a Elišky Franěkovej o kúpu novovytvorenej parc. reg. „C“, parc. č. 743/2, k. ú. Jelka

Tomáš Sichta, trvale bytom Hlavná 347/45, Jelka a Eliška Franěková, trvale bytom Ružová dolina 658/14, Jelka požiadali obec Jelka, aby im predala novovytvorenú parcelu reg. „C“, parc. č. 743/2, výmera 181 m², druh pozemku ostatná plocha, k. ú. Jelka, ktorá bola odčlenená od parcely reg „C“, parc. č. 743, výmera 201 m², druh pozemku ostatná plocha, k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 1301 (ďalej len „novovytvorený pozemok“). Prílohou tejto žiadosti bol geometrický plán č. 252/2021 vypracovaný Ing. Katarínou Szomolaiovou, B. Balogha 3006/2, Galanta, IČO: 14 066 947.

Obec Jelka objednala vypracovanie znaleckého posudku za účelom stanovenia všeobecnej hodnoty novovytvoreného pozemku. Všeobecná hodnota novovytvoreného pozemku bola znaleckým posudkom č. 58/2021 vyhotoveným Ing. Tünde Panyikovou, č. 767, Matúškovo, ev. č. znalca: 914 248 stanovená vo výške 2984,69 € / 181 m² (16,49 € / 1m²).

Zámer na predaj novovytvoreného pozemku bol zverejnený na úradnej tabuli obce Jelka a na webovej stránke obce Jelka od 10.11.2021 do 06.12.2021.

Starosta obce dal priestor na diskusiu ohľadne kúpnej ceny novovytvoreného pozemku. Poučil poslancov, že kúpna cena nemôže byť nižšia ako všeobecná hodnota novovytvoreného pozemku.

Prítomní poslanci sa jednohlasne zhodli na tom, že schvaľujú predaj novovytvoreného pozemku do podielového spoluvlastníctva vyššie uvedených žiadateľov (každému žiadateľovi o veľkosti podielu ½ z celku) z dôvodu hodného osobitného zreteľa (obec Jelka pozemok nevyužíva a neplánuje ho zahrnúť do svojich investičných aktivít, žiadatelia novovytvorený pozemok dlhodobo užívajú a zveľaďujú, novovytvorený pozemok susedí s pozemkami vo vlastníctve žiadateľov, predajom novovytvoreného pozemku dôjde k usporiadaniu majetkovoprávnych vzťahov k pozemku, ktorý tvorí súčasť oploteného areálu žiadateľov. Kúpnu cenu určili v súlade so zákonom vo výške 28 € / 1m², t. j. 5068,00 € / 181 m².

Prítomní poslanci sa jednohlasne zhodli aj na tom, že kupujúci uhradia náklady za vyhotovenie znaleckého posudku vo výške 150,- € a správny poplatok za návrh na vklad. Zároveň schválili aj znenie predloženej kúpnej zmluvy.

b) Žiadosť Štefana Kolenčíka a Rozálie Kolenčíkovej o kúpu novovytvorenej parc. reg. „C“, parc. č. 310/2, k. ú. Nová Jelka

Obci bola doručená žiadosť Štefana Kolenčíka, naposledy bytom Mostová 809, Jelka a Rozálie Kolenčíkovej, trvale bytom Mostová 809, Jelka o kúpu novovytvorenej parcely reg. „C“, parc. č. 310/2, výmera 14 m², druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, k. ú. Nová Jelka, ktorá vznikla odčlenením od parc. reg. „C“, parc. č. 310, výmera 158 m², druh pozemku záhrada, k. ú. Nová Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 1684.

Vzhľadom na to, že žiadateľ Štefan Kolenčík zomrel, starosta obce navrhol túto žiadosť odročiť do skončenia dedičského konania. Prítomní poslanci takéto odročenie jednohlasne schválili.

c) Žiadosť AD plan s. r. o. o vyjadrenie k investičnému zámeru na pozemku parc. č. 89, 90/ 1,2 k. ú. Nová Jelka

Obci bola doručená žiadosť Jaroslawa Olszewskiho, trvale bytom Novojelčanská 854/74, Jelka, v. z. AD plan s. r. o. o vyjadrenie k investičnému zámeru na pozemkoch parc. reg. „C“, parc. č. 89, 90/1, 90/2, k. ú. Nová Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 22 z dôvodu výstavby IBV v Jelke.

Investičný zámer je v súlade s územným plánom obce Jelka a so záujmami obyvateľov obce Jelka.

Prítomní poslanci jednohlasne schválili vyššie uvedenú investičnú činnosť v obci Jelka.

d) Zmluva o poskytovaní sociálnej služby

Možnosť uzavretia zmluvy o poskytovaní sociálnej služby medzi obcou Jelka, Mierová 959/17, 925 23 Jelka, IČO: 00 306 011 a Františekom Molnárom, s miestom podnikania Hlavná 1215/122, 925 23 Jelka, IČO: 43 198 406 je upravená v 2 ods. 9 VZN č. 6/2021, ktoré bolo prijaté na tomto zasadnutí OZ. Predmetom zmluvy je poverenie na realizáciu podpornej služby, ktorou je poskytovanie sociálnej služby v jedálni podľa zák. č. 448/2008 Z. z., úprava práv a povinností, ktoré súvisia s realizáciou podpornej služby, dohoda o výške, rozsahu a podmienkach poskytovania finančného príspevku na jedno teplé jedlo denne pre jednu osobu.

9 z prítomných poslancov OZ schválilo uzavretie vyššie uvedenej zmluvy a schválili znenie zmluvy. Jeden poslanec OZ sa zdržal hlasovania.

e) Návrh termínov plánovaných zasadnutí obecného zastupiteľstva v Jelke na rok 2022

Starosta a prítomní poslanci OZ sa zhodli na nasledovných termínoch zasadnutí OZ obce Jelka na rok 2022: 22.02.2022, 26.04.2022, 28.06.2022 a 13.09.2022.

f) Žiadosť o zvýšenie príspevku Stolnotenisového klubu Jelka

Obci bola doručená žiadosť Stolnotenisového klubu STK Jelka na zvýšenie mesačnej finančnej podpory obce z 220,00 € na 300,00 € od 01.01.2022. Kvalita Stolnotenisového klubu Jelka rastie. Klub je úspešný na rôznych súťažiach. Klub sa rozrástol o tretie družstvo, ktoré je tvorené najmä deťmi z obce Jelka. Deti neplatia členský príspevok. Z príspevku obce budú hradené cesty na súťaže, tréneri a športové potreby. Navýšenie podpory pomôže udržať naštartovanú úroveň a úspešné reprezentovanie obce Jelka.

8 z prítomných poslancov OZ schválilo navýšenie mesačného príspevku Stolnotenisového klubu STK Jelka od 01.01.2022 na 320,00 €. 2 poslanci OZ sa zdržali hlasovania.

g) Žiadosť Simony Drozdovej o vyjadrenie k investičnému zámeru na pozemku parc. č. 693/2, 694/1, k. ú. Jelka

Obci bola doručená žiadosť Simony Drozdovej, Legionárska 673/64, 911 01 Trenčín o vyjadrenie k investičnému zámeru na pozemkoch parc. reg. „C“, parc. č. 693/2, 694/1, k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 4486 z dôvodu výstavby IBV – Čerešňová alej v Jelke.

Investičný zámer je v súlade s územným plánom obce Jelka a so záujmami obyvateľov obce Jelka.

Prítomní poslanci jednohlasne schválili vyššie uvedenú investičnú činnosť v obci Jelka.

K bodu č. 17 programu – Diskusia

Starosta obce dal priestor na diskusiu.

Poslankyňa OZ Mgr. Denisa Letušeková poukázala na problém s verejnou dopravou v BSK, ktorý vznikol potom, ako túto začala prevádzkovať spoločnosť Arriva. Informovala sa, či obec Jelka nevie pomôcť cestujúcim.

Starosta obce s poľutovaním uviedol, že obec nemôže suplovať záväzky verejného dopravcu v BSK, ale spolupracuje s novým dopravcom a BID na riešení situácie.

Nikto z prítomných neotvoril diskusiu na ďalšiu tému, ktorá by mala byť predmetom diskusie zasadnutia obecného zasadnutia obce Jelka.

K bodu č. 18 programu – Návrh uznesení

Návrhová komisia prečítala návrh uznesení.

K bodu č. 19 programu – Záver

Keďže neboli vznesené iné pripomienky a námety po prerokovaní všetkých bodov programu starosta  obce poďakoval poslancom OZ a ostatným zúčastneným osobám za účasť a ukončil zasadnutie OZ.

                                                                                                          Ing. Gabriel Kiš

                                                                                                            starosta obce

Overovatelia zápisnice:        Mgr. Maroš Bánoczký

                                               Štefan Bohony

Prednostka:                           MSc. Melinda Németh

Zapisovateľka:                      Mgr. Gabriela Horváthová

Zasadnutie obecného zastupiteľstva prebiehalo od 18:00 hod. do 22:00 hod..

UZNESENIA

z 4. plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Jelka zo dňa 07.12.2021

Obecné zastupiteľstvo obce Jelka

Hlasovanie: Mgr. Bánoczký, M., Bohony, Š., Mgr. Deák, Z., Mgr. Hakszer, R. PhD., Kovács, J., Mgr. Laurič, I., Mgr. Letuseková, D., Molnár, F., Ing. Ruman, T., Török, P.

 
 
Uznesením  č. 65.,/2021/OZ-4:

schvaľuje

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Jelka na I. polrok 2022

Hlasovalo: 10                          Za: 10                          Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 66.,/2021/OZ-4:
a)schvaľuje

Programový rozpočet obce Jelka na rok 2022.
 
Hlasovalo: 10              Za: 9                            Proti: 0                        Zdržal sa: 1
Uznesenie bolo schválené a podpísané.
 
b)berie na vedomie

Návrh programového rozpočtu obce Jelka na rok 2023-2024.
Uznesenie bolo podpísané.

 
c)berie na vedomie
Stanovisko hlavného kontrolóra k Návrhu programového rozpočtu obce Jelka na rok 2022- 2024.
Uznesenie bolo podpísané.
 

Uznesením  č. 67.,/2021/OZ-4:
a)schvaľuje
2. úpravu rozpočtu obce Jelka na rok 2021 a jej rozpočtových organizácií.
 
Hlasovalo: 10              Za: 9                            Proti: 0                        Zdržal sa: 1
Uznesenie bolo schválené a podpísané.
 
b)schvaľuje
Úpravu rozpočtu obce Jelka ku dňu 31.12.2021 podľa skutočného účtovného stavu.

 
Hlasovalo: 10              Za: 10                          Proti: 0                        Zdržal sa: 0
Uznesenie bolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 68.,/2021/OZ-4:

schvaľuje

Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelka č. 6/2021 o poskytovaní sociálnej služby, o spôsobe a výške úhrad za sociálnu službu v obci Jelka.

Hlasovalo: 10                          Za: 9                            Proti: 0                        Zdržal sa: 1

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 69.,/2021/OZ-4:

schvaľuje

Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelka č. 7/2021 o vodách z povrchového odtoku v obci Jelka.

Hlasovalo: 10                          Za: 10                          Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 70.,/2021/OZ-4:

schvaľuje

Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelka č. 8/2021 o prevádzkovom poriadku pohrebísk na území obce Jelka.

Hlasovalo: 10                          Za: 10                          Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 71.,/2021/OZ-4:

schvaľuje

Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelka č. 9/2021 o poplatku za zber, odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu na území obce Jelka.

Hlasovalo: 10                          Za: 9                            Proti 0                         Zdržal sa: 1

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 72.,/2021/OZ-4:

schvaľuje

Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelka č. 10/2021 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území obce Jelka.

Hlasovalo: 10                          Za: 10                          Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 73.,/2021/OZ-4:

schvaľuje

Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelka č. 11/2021 o podmienkach prideľovania obecných nájomných bytov a spôsobe výpočtu nájomného.

Hlasovalo: 10                          Za: 10                          Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 74.,/2021/OZ-4:

berie na vedomie

Správu a vyúčtovaní dobrovoľnej zbierky, ktorá bola vyhlásená uznesením Obecného zastupiteľstva obce Jelka č. 52.,/2021/NZ OZ-2 zo dňa 24.08.2021.

Uznesenie bolo podpísané.

Uznesením  č. 75.,/2021/OZ-4:

schvaľuje

Žiadosť Tomáša Sichtu, rod. Sichta, nar. xx.xx.xxxx, trvale bytom  Hlavná 347/45, 925 23 Jelka a Elišky Franěkovej, rod. Franěková, nar. xx.xx.xxxx, trvale bytom Ružová dolina, 658/14, 925 23 Jelka (ďalej len „žiadatelia“), o kúpu novovytvoreného pozemku parc. reg. “C” KN, parc. č.  743/2, druh pozemku ostatné plochy, výmera 181 m², k. ú. Jelka ktorý bol geometrickým plánom číslo 252/2021 na oddelenie p. č. 743/4, 743/5, vyhotoveným: Ing. Katarínou Szomolaiovou, B. Balogha 3006/2, 924 01 Galanta, IČO: 14 066 947, dňa 13.07.2021, autorizačne overeným Ing. Katarínou Szomolaiovou, autorizovaným geodetom a kartografom dňa 13.07.2021 a úradne overeným Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom dňa 23.07.2021, č. 1013/2021 oddelený od pozemku parc. reg. “C” KN, parc. č. 743/2, druh pozemku ostatná plocha, výmera 201 m²,  k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta, ktorý je evidovaný Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 1301, (ďalej len „novovytvorený pozemok“) do podielového spoluvlastníctva žiadateľov (každému žiadateľovi o veľkosti spoluvlastníckeho podielu ½ z celku), a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že obec Jelka pozemok nevyužíva a neplánuje ho zahrnúť do svojich investičných aktivít, žiadatelia pozemok dlhodobo užívajú a zveľaďujú, pozemok bezprostredne susedí s pozemkami, ktoré sú vo vlastníctve žiadateľov, a to pozemkom parcely reg. „C“ KN, parc. č. 737/2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, výmera 245 m², k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidovaný Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 98 a pozemkom parcely reg. „C“ KN, parc. č. 737/1, druh pozemku záhrada, výmera 262 m², k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidovaný Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 98 (ďalej len „susedné pozemky“), predajom novovytvoreného pozemku dôjde k usporiadaniu majetkovoprávnych vzťahov k pozemku, ktorý tvorí súčasť oploteného areálu vo vlastníctve žiadateľov.

Vychádzajúc zo znaleckého posudku č. 58/2021 vyhotoveného znalkyňou Ing. Tünde Panyikovou, so sídlom Matúškovo 767, 925 01 Matúškovo, ev. č. znalca: 914248 v spojení s uznesením obecného zastupiteľstva obce Jelka č. 75.,/2021/OZ-4 zo dňa 07.12.2021 je kúpna cena novovytvoreného pozemku vo výške 5068,00 € (28 €/1m², 5068,00 €/ 181 m²).

Žiadatelia uhradia všetky náklady spojené s povolením vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.

Žiadatelia uhradia náklady na vyhotovenie znaleckého posudku č. 58/2021 vyhotoveného znalkyňou Ing. Tünde Panyikovou, so sídlom Matúškovo 767, 925 01 Matúškovo, ev. č. znalca: 914248 vo výške 150,- €.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh kúpnej zmluvy.

Hlasovalo: 10                          Za: 10                          Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov a podpísané starostom obce.

Uznesením  č. 76.,/2021/OZ-4:

odročuje

Žiadosť neb. Štefana Kolenčíka, naposledy bytom Mostová 809/17, 925 23 Jelka (ďalej len „Štefan Kolenčík“) a Rozálie Kolenčíkovej, trvale bytom Mostová 809/17, 925 23 Jelka (ďalej len „Rozália Kolenčíková“) o kúpu novovytvoreného pozemku parc. reg. „C“, parc. č. 310/2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, výmera 14 m², k. ú. Nová Jelka do ukončenia dedičského konania po poručiteľovi Štefanovi Kolenčíkovi.

Hlasovalo: 10                          Za: 10                          Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 77.,/2021/OZ-4:

Podľa § 4 ods. 3 písm. d) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov

schvaľuje

investičnú činnosť v obci Jelka na parc. reg. „C“. parc. č. 89, 90/1, 90/2 k. ú. Nová Jelka, na základe žiadosti Jaroslawa Olszewskiho, nar. xx.xx.xxxx, trvale bytom Novojelčanská 854/74, 925 23 Jelka.

Hlasovalo: 10                          Za: 10                          Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 78.,/2021/OZ-4:

schvaľuje

Uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby s fyzickou osobou – podnikateľom: František Molnár, IČO: 43 198 406, s miestom podnikania Hlavná 1215/122, 925 23 Jelka.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje znenie zmluvy.

Hlasovalo: 10                          Za: 9                            Proti: 0                        Zdržal sa: 1

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 79.,/2021/OZ-4:

schvaľuje

Návrh termínov plánovaných zasadnutí obecného zastupiteľstva obce Jelka na rok 2022: 22.02.2022, 26.04.2022, 28.06.2022, 13.09.2022.

Hlasovalo: 10                          Za: 10                          Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 80.,/2021/OZ-4:

schvaľuje

Zvýšenie finančnej podpory obce Jelka v prospech Stolnotenisového klubu STK Jelka z 220 € na 320 € / mesačne od 01.01.2022.

Hlasovalo: 10                          Za: 8                            Proti: 0                        Zdržal sa: 2

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 81.,/2021/OZ-4:

Podľa § 4 ods. 3 písm. d) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov

schvaľuje

investičnú činnosť v obci Jelka na parc. reg. „C“. parc. č. 693/2, 694/1 k. ú. Jelka, na základe žiadosti Simony Drozdovej, trvale bytom Legionárska 673/64, 911 01 Trenčín.

Hlasovalo: 10                          Za: 10                          Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

V Jelke dňa 16.12.2021

Ing. Gabriel Kiš

                                                                                                            starosta obce

ZÁPISNICA z 3. neplánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Jelka zo dňa 23.11.2021

24.11.2021

Mellékletek

Leírás

Prítomní:

Starosta obce:             Ing. Gabriel Kiš

Členovia OZ:              Mgr. Bánoczký, M., Bohony, Š., Budai, I., Mgr. Deák, Z., Mgr. Hakszer, R. PhD., Molnár, F., Ing. Ruman, T., Török, P.

Ďalší prítomní:            Melinda Németh MSc. – prednostka Obecného úradu v Jelke

                                    Mgr. Mária Tomovičová – hlavná kontrolórka obce

                                    Mgr. Gabriela Horváthová – zapisovateľka

Verejnosť:                   Marián Molnári

K bodu č. 1 programu – Zahájenie zasadnutia

Zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Jelka (ďalej aj „OZ“) otvoril a viedol starosta obce Ing. Gabriel Kiš, ktorý privítal prítomné osoby na 3. neplánovanom zasadnutí OZ a skonštatoval, že oznámenie o termíne 3. neplánovaného zasadnutia OZ spolu s navrhovaným programom bolo zverejnené na úradnej tabuli obce a webovej stránke obce dňa 19.11.2021, že je prítomných 8 poslancov OZ, OZ je uznášaniaschopné vo všetkých bodoch rokovania. Neprítomní poslanci svoju neprítomnosť na zasadnutí OZ v Jelke ospravedlnili.

K bodu č. 2. programu – Schválenie programu zasadnutia

Starosta obce oboznámil poslancov OZ s programom zasadnutia, ktorý bol nasledovný:

1.Zahájenie

2.Schválenie programu zasadnutia

3.Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie

4.Kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia

5.Interpelácia

6.Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií v súvislosti s pandémiou COVID-19

7.Diskusia

8.Návrh uznesení

9.Záver

Starosta obce dal hlasovať o vyššie uvedenom programe zasadnutia OZ. Prítomný poslanci OZ program jednohlasne schválili.

Následne starosta obce vyzval poslancov OZ, aby uviedli, či majú nejaké pripomienky alebo návrhy na doplnenie programu zasadnutia.

Prítomný poslanci OZ a starosta obce pripomienky ani návrhy na doplnenie programu zasadnutia nemali.

Všetci prítomní poslanci OZ vyššie uvedený program zasadnutia OZ jednohlasne schválili.

K bodu č. 3 programu – Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie

Starosta obce určil za zapisovateľku 3. neplánovaného zasadnutia OZ Mgr. Gabrielu Horváthovú. Za overovateľov zápisnice zasadnutia OZ starosta obce určil poslancov OZ: Mgr. Zoltán Deák, Peter Török.

Prítomní poslanci OZ jednohlasne schválili za overovateľov zápisnice 3. neplánovaného zasadnutia OZ poslancov: Mgr. Zoltán Deák, Peter Török.

Starosta obce za návrhovú komisiu 3. neplánovaného zasadnutia OZ navrhol zvoliť nasledovných poslancov OZ: Štefan Bohody, Mgr. Richard Hakszer PhD..

Prítomní poslanci OZ jednohlasne zvolili návrhovú komisiu OZ vo vyššie uvedenom zložení.

K bodu č. 4 programu – Kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia

Starosta obce Jelka oboznámil osoby zúčastnené na zasadnutí OZ, v akom štádiu je výkon uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ:

a)uznesenie č. 56.,/2021/OZ-3, VZN č. 5/2021o určení spádových materských škôl pre povinné predprimárne vzdelávanie detí s trvalým pobytom v obci Jelka bolo zverejnené na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce a je účinné od 02.11.2021,

b)uznesenie č. 57.,/2021/OZ-3, obchodná verejná súťaž bola vyhlásená, bola zverejnená na úradnej tabuli obce, na webovom sídle obce a v komunálnom bazári, nikto sa do súťaže neprihlásil,

c)uznesenie č. 58.,/2021/OZ-3, ohlásenie živnosti obcou Jelka je v štádiu riešenia,

d)uznesenie č. 59.,/2021/OZ-3, návrh VZN, ktorým by sa zvýšil príspevok obce na stravu dôchodcov bol zverejnený na úradnej tabuli obce Jelka a na webovom sídle obce Jelka dňa 02.11.2021, aktuálne plynie lehota na pripomienkovanie návrhu VZN, návrh tohto VZN bude predmetom rokovania 4. plánovaného zasadnutia OZ v decembri,

e)uznesenie č. 60.,/2021/OZ-3, kúpna zmluva bola podpísaná, návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností bol podaný, čaká sa na rozhodnutie katastra nehnuteľností o povolení vkladu,

f)uznesenie č. 61.,/2021/OZ-3, objednaniu geometrického plánu a znaleckého posudku predchádza vyššie uvedené rozhodnutie katastra nehnuteľností o povolení vkladu, po doručení rozhodnutia katastra nehnuteľností o povolení vkladu obec objedná vypracovanie geometrického plánu a po obdržaní geometrického plánu znalecký posudok na určenie všeobecnej hodnoty pozemku,

g)uznesenie č. 62.,/2021/OZ-3, predloženie žiadosti o NFP je v štádiu riešenia, predloženiu žiadosti o NFP predchádza prerokovanie 6. bodu programu tohto zasadnutia.

K bodu č. 5 programu – Interpelácia

Možnosť interpelácie nikto z prítomných poslancov nevyužil.

K bodu č. 6 programu – Predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií v súvislosti s pandémiou COVID-19

Prostredníctvom tohto projektu je naplánovaná modernizácia kultúrneho domu po technickej stránke a zvýšenie jeho odolnosť voči COVID-19. Starosta obce informoval prítomných, že vypracovanie žiadosti o NFP je takmer hotové, bol vypracovaný projekt, projektová dokumentácia, finančná analýza a bolo vydané stavebné povolenie. K žiadosti je potrebné doložiť uznesenie OZ, v ktorom bude vyčíslené spolufinancovanie obce. Podľa finančnej analýzy je výška spolufinancovania obce 10 033,37 €.

Prítomní poslanci OZ jednohlasne schválili predloženie vyššie špecifikovanej žiadosti o NFP, spolufinancovanie obce vo výške 5 % t. j. v sume 10 033,37 € a financovanie neoprávnených výdavkov z vlastného rozpočtu obce. Prítomní poslanci OZ sa zhodli na tom, že ciele a výzvy sú v súlade s platným PHSR obce Jelka a územným plánom obce Jelka.

K bodu č. 7 programu – Diskusia

Starosta obce dal priestor na diskusiu. Marián Molnári sa informoval, či obec plánuje na Trhovej ulici umiestniť spomaľovače. Starosta obce uviedol, že aktuálne sa nepočíta s umiestnením spomaľovačov na tejto ulici.

K bodu č. 8 programu – Návrh uznesení

Návrhová komisia prečítala návrh uznesení.

K bodu č. 9 programu – Záver

Keďže neboli vznesené iné pripomienky a námety po prerokovaní všetkých bodov programu starosta  obce poďakoval poslancom OZ a ostatným zúčastneným osobám za účasť a ukončil zasadnutie OZ.

                                                                                                          Ing. Gabriel Kiš

                                                                                                           starosta obce

Overovatelia zápisnice:          Mgr. Zoltán Deák

                                               Peter Török

Prednostka:                            MSc. Melinda Németh

Zapisovateľka:                       Mgr. Gabriela Horváthová

Zasadnutie obecného zastupiteľstva prebiehalo od 18:00 hod. do 18:30 hod..

UZNESENIA

z 3. neplánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Jelka zo dňa 23.11.2021

Obecné zastupiteľstvo obce Jelka

Hlasovanie: Mgr. Bánoczký, M., Bohony, Š., Budai, I., Mgr. Deák, Z., Mgr. Hakszer, R. PhD., Molnár, F., Ing. Ruman, T., Török, P.

Uznesením  č. 63.,/2021/NZ OZ-3:

zrušuje

Uznesenie č. 62.,/2021/OZ-3 zo dňa 12.10.2021.

Hlasovalo: 8                            Za: 8                            Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 64.,/2021/NZ OZ-3:

schvaľuje

a)Predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcii v súvislosti s pandémiou COVID-19.

Názov projektu: Zvýšenie odolnosti kultúrnej inštitúcie v obci Jelka

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program (ďalej len „IROP”)

Prioritná os: 7. REACT-EU

Investičná priorita: 7.1 – Podpora nápravy dôsledkov krízy v kontexte pandémie COVID-19 a príprava zelenej, digitálnej a odolnej obnovy hospodárstva

Špecifický cieľ: 7.7: Podpora udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcii

Schéma štátnej pomoci: Schéma štátnej pomoci na podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií (ďalej len „schéma štátnej pomoci“)

Fond: Európsky fond regionálneho rozvoja – Nástroj Európskej únie na obnovu (ďalej len „zdroje EÚ“)

Kód výzvy: IROP-PO7-SC77-2021-75

b)Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu „Zvýšenie odolnosti kultúrnej inštitúcie v obci Jelka“ vo výške 10 033,37 € a financovanie prípadných neoprávnených výdavkov z vlastného rozpočtu.

c)Ciele výzvy sú v súlade s platným PHSR obce Jelka a územným plánom obce Jelka.

Hlasovalo: 8                            Za: 8                            Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

V Jelke dňa 24.11.2021

Ing. Gabriel Kiš

                                                                                                            starosta obce

ZÁPISNICA z 3. plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Jelka zo dňa 12.10.2021

18.10.2021

Mellékletek

Leírás

Prítomní:

 
Starosta obce:             Ing. Gabriel Kiš

Členovia OZ:              Mgr. Bánoczký, M., Bohony, Š., Budai, I., Mgr. Deák, Z., Kovács, J., Mgr. Laurič, I., Mgr. Letuseková, D., Molnár, F., Ing. Ruman, T., Török, P.

Ďalší prítomní:            Melinda Németh MSc. – prednostka Obecného úradu v Jelke

                                    Mgr. Mária Tomovičová – hlavná kontrolórka obce

                                    Mgr. Gabriela Horváthová – zapisovateľka

Verejnosť:                   Peter Khern

                                    Michael Letušek

K bodu č. 1 programu – Zahájenie zasadnutia

Zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Jelka (ďalej aj „OZ“) otvoril a viedol starosta obce Ing. Gabriel Kiš, ktorý privítal prítomné osoby na 3. plánovanom zasadnutí OZ a skonštatoval, že oznámenie o termíne 3. plánovaného zasadnutia OZ spolu s navrhovaným programom bolo zverejnené na úradnej tabuli obce a webovej stránke obce dňa 06.10.2021, že je prítomných 10 poslancov OZ, OZ je uznášaniaschopné vo všetkých bodoch rokovania. Neprítomní poslanec OZ Mgr. Hakszer PhD. svoju neprítomnosť na zasadnutí OZ v Jelke ospravedlnil.

K bodu č. 2. programu – Schválenie programu zasadnutia

Starosta obce oboznámil poslancov OZ s programom zasadnutia, ktorý bol nasledovný:

1.Zahájenie

2.Schválenie programu zasadnutia

3.Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie

4.Kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia

5.Interpelácia

6.Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelka č. 5/2021 o určení spádových materských škôl pre povinné predprimárne vzdelávanie detí s trvalým pobytom v obci Jelka

7.Obchodná verejná súťaž – štiepkovač drevnej hmoty LS 120 D

8.Založenie živnosti obcou

9.Rôzne:

a)Žiadosť o zvýšenie stravného pre dôchodcov

b)Žiadosť Michaela Letušeka, trvale bytom Jahodná 213/13, 925 23 Jelka o odkúpenie novovytvorenej parc. reg. „C“, parc. č. 1388/5, výmera 142 m², druh pozemku ostatné plochy, ktorá bola odčlenená od parc. reg. „C“, parc. č. 1388/2, výmera 1522 m², druh pozemku ostatné plochy, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 1301

c)Žiadosť Petra Kherna, trvale bytom Jamová 616/9, 925 23 Jelka o odkúpenie časti pozemku (10 árov) parc. reg. „C“, parc. č. 1388/2, druh pozemku ostatné plochy, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 1301

10.Diskusia

11.Návrh uznesení

12.Záver

Starosta obce dal hlasovať o vyššie uvedenom programe zasadnutia OZ. Prítomný poslanci OZ program jednohlasne schválili.

Následne starosta obce vyzval poslancov OZ, aby uviedli, či majú nejaké pripomienky alebo návrhy na doplnenie programu zasadnutia.

Prítomný poslanci OZ pripomienky ani návrhy na doplnenie programu zasadnutia nemali.

Starosta obce navrhol nasledovnú zmenu programu zasadnutia OZ:

-do bodu 9 s názvom „Rôzne“ doplniť písm. d) „Predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií v súvislosti s pandémiou COVID-19“.

Starosta obce navrhol hlasovať o zmenenom programe zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktorý bol nasledovný:

1.Zahájenie

2.Schválenie programu zasadnutia

3.Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie

4.Kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia

5.Interpelácia

6.Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelka č. 5/2021 o určení spádových materských škôl pre povinné predprimárne vzdelávanie detí s trvalým pobytom v obci Jelka

7.Obchodná verejná súťaž – štiepkovač drevnej hmoty LS 120 D

8.Založenie živnosti obcou

9.Rôzne:

a)Žiadosť o zvýšenie stravného pre dôchodcov

b)Žiadosť Michaela Letušeka, trvale bytom Jahodná 213/13, 925 23 Jelka o odkúpenie novovytvorenej parc. reg. „C“, parc. č. 1388/5, výmera 142 m², druh pozemku ostatné plochy, ktorá bola odčlenená od parc. reg. „C“, parc. č. 1388/2, výmera 1522 m², druh pozemku ostatné plochy, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 1301

c)Žiadosť Petra Kherna, trvale bytom Jamová 616/9, 925 23 Jelka o odkúpenie časti pozemku (10 árov) parc. reg. „C“, parc. č. 1388/2, druh pozemku ostatné plochy, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 1301

d)Predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií v súvislosti s pandémiou COVID-19

10.Diskusia

11.Návrh uznesení

12.Záver

Všetci prítomní poslanci OZ zmenený program zasadnutia OZ jednohlasne schválili.

K bodu č. 3 programu – Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie

Starosta obce určil za zapisovateľku 3. plánovaného zasadnutia OZ Mgr. Gabrielu Horváthovú. Za overovateľov zápisnice zasadnutia OZ starosta obce určil poslancov OZ: Mgr. Zoltán Deák, Mgr. Ivan Laurič.

Prítomní poslanci OZ jednohlasne schválili za overovateľov zápisnice 3. plánovaného zasadnutia OZ poslancov: Mgr. Zoltán Deák, Mgr. Ivan Laurič.

Starosta obce za návrhovú komisiu 3. plánovaného zasadnutia OZ navrhol zvoliť nasledovných poslancov OZ: Ing. Tomáš Ruman, Mgr. Maroš Bánoczký.

Prítomní poslanci OZ jednohlasne zvolili návrhovú komisiu OZ vo vyššie uvedenom zložení.

K bodu č. 4 programu – Kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia

Starosta obce Jelka oboznámil osoby zúčastnené na zasadnutí OZ, v akom štádiu je výkon uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ:

a)uznesenie č. 47.,/2021/NZ OZ-2, vykonané,

b)uznesenie č. 48.,/2021/NZ OZ-2, VZN č. 4/2021 je účinné od 31.08.2021,

c)uznesenie č. 49.,/2021/NZ OZ-2, znalecký posudok bol objednaný, predpokladaný čas dodania posudku je druhá polovica októbra,

d)uznesenie č. 50.,/2021/NZ OZ-2, geometrický plán bol objednaný a dodaný, znalecký posudok bol objednaný, predpokladaný čas dodania posudku je druhá polovica októbra,

e)uznesenie č. 51.,/2021/ NZ OZ-2, kúpna zmluva bola podpísaná, návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností bol podaný, čaká sa na rozhodnutie katastra nehnuteľností o povolení vkladu,

f)uznesenie č. 52.,/2021/NZ OZ-2, dobrovoľná zbierka bola zverejnená, jedna pokladnička je umiestnená v pokladni obecného úradu a jedna v kultúrnom dome, finančný príspevok na rehabilitáciu vo výške 1000,- € bol poukázaný na bankový účet Leonarda Daniša,

g)uznesenie č. 53.,/2021/NZ OZ-2, finančný príspevok bol poukázaný na bankový účet žiadateľa,

h)uznesenie č. 54.,/2021/NZ OZ-2, zmluva bola podpísaná, návrh na vklad bol podpísaný, doručenie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností zabezpečí spoločnosť SUPERCOLORS s. r. o.,

i)uznesenie č. 55.,/2021/NZ OZ-2, splnomocnenie v listinnej podobe bolo vyhotovené a doručené spolu s týmto uznesením splnomocnencovi.

K bodu č. 5 programu – Interpelácia

Možnosť interpelácie nikto z prítomných poslancov nevyužil.

K bodu č. 6 programu – Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelka č. 5/2021 o určení spádových materských škôl pre povinné predprimárne vzdelávanie detí s trvalým pobytom v obci Jelka

Starosta obce oboznámil prítomných  s tým, že návrh VZN bol zverejnený na úradnej tabuli obce Jelka a webovej stránke obce Jelka dňa 21.09.2021. Nové VZN reflektuje aktuálnu zmenu právnych predpisov. Týmto VZN obec Jelka určuje pre povinné predprimárne vzdelávanie detí s trvalým pobytom v obci Jelka nasledovnú spádovú materskú školu: Materská škola – Óvoda, Mierová 960/18, Jelka.

Všetci prítomní poslanci OZ jednohlasne schválili VZN č. 5/2021 o určení spádových materských škôl pre povinné predprimárne vzdelávanie detí s trvalým pobytom v obci Jelka

K bodu č. 7 programu – Obchodná verejná súťaž – štiepkovač drevnej hmoty LS 120 D

Starosta obce informoval prítomných o zámere predaja hnuteľného majetku obce Jelka – štiepkovača drevnej hmoty LS 12D. Na určenie všeobecnej hodnoty štiepkovača drevnej hmoty LS 120 D bol vypracovaný znalecký posudok.

Starosta a prítomní poslanci OZ sa zhodli na minimálnej kúpnej cene 7000,- € a jednohlasne schválili vyhlásenie, podmienky, ako aj znenie obchodnej verejnej súťaže na predmetnú hnuteľnú vec vo vlastníctve obce Jelka, ustanovili komisiu na vyhodnotenie cenových ponúk v nasledovnom zložení: Štefan Bohony, poslanec OZ, Mgr. Zoltán Deák, poslanec OZ, Mgr. Richard Hakszer, PhD., poslanec OZ, František Molnár, poslanec OZ, MSc. Melinda Németh, prednostka obecného úradu obce Jelka. OZ jednohlasne uložilo obecnému úradu povinnosť zabezpečiť celý proces verejnej obchodnej súťaže na predaj majetku obce Jelka a jednohlasne poverilo starostu obce, aby s víťazom obchodnej verejnej súťaže v mene obce uzavrel kúpnu zmluvu na odpredaj predmetnej hnuteľnej veci. OZ schválilo znenie prílohy č. 1 – návrh kúpnej zmluvy, prílohy č. 2 – čestné vyhlásenie účastníka, prílohy č. 3 – súhlas dotknutej osoby.

K bodu č. 8 programu – Založenie živnosti obcou

Starosta obce navrhol prítomným poslancom schváliť založenie živnosti obcou Jelka, pričom navrhol nasledovný predmet podnikania: kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení, prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu, organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí, poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve, podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom, uskutočňovanie stavieb a ich zmien, prípravné práce k realizácii stavby, dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov, prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom, správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu v rozsahu voľných živností, prenájom hnuteľných vecí, čistiace a upratovacie služby.

Prítomný poslanci OZ jednohlasne schválili zámer obce Jelka ohlásiť živnosť miestne príslušnému živnostenskému úradu s vyššie uvedenými predmetmi podnikania.

K bodu č. 9 programu – Rôzne

a)Žiadosť o zvýšenie stravného pre dôchodcov

Obci bola doručená žiadosť Františeka Molnára, s miestom podnikania Hlavná 1215/122, 925 23 Jelka, IČO: 43 198 406 o zvýšenie stravného pre dôchodcov. Žiadateľ žiada o zvýšenie stravného z dôvodu, že od posledného zvýšenia stravného pre dôchodcov sa ceny energií zvýšili, medziročne elektrina o 9 %, plyn o 5 %, voda o 3,2 % a potraviny o 5,8 %. Žiadateľ žiada o zvýšenie stravného o 0,40 € na osobu, t. j. z aktuálnej sumy obeda 2,90 € na 3,30 € s účinnosťou od 01.01.2022.

Starosta obce informoval poslancov, že na zvýšenie stravného je potrebné zmeniť VZN č. 5/2011 o poskytovaní príspevku na stravu.

Starosta obce a deviati poslanci OZ sa zhodli na tom, že zvýšenie stravného je odôvodnené. Poslanci OZ poverili starostu obce, aby zabezpečil vypracovanie návrhu nového VZN o poskytovaní príspevku na stravu. Jeden poslanec OZ sa zdržal hlasovania.

b)Žiadosť Michaela Letušeka, trvale bytom Jahodná 213/13, 925 23 Jelka o odkúpenie novovytvorenej parc. reg. „C“, parc. č. 1388/5, výmera 142 m², druh pozemku ostatné plochy, ktorá bola odčlenená od parc. reg. „C“, parc. č. 1388/2, výmera 1522 m², druh pozemku ostatné plochy, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 1301

Obci bola doručená žiadosť Michaela Letušeka, trvale bytom Jahodná 213/13, 925 23 Jelka (ďalej len „žiadateľ alebo Michael Letušek“) o odkúpenie novovytvorenej parc. reg. „C“, parc. č. 1388/5, výmera 142 m², druh pozemku ostatné plochy, ktorá bola odčlenená od parc. reg. „C“, parc. č. 1388/2, výmera 1522 m², druh pozemku ostatné plochy, k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 1301 (ďalej len „novovytvorený pozemok“). Spolu so žiadosťou bol obci doručený aj geometrický plán a znalecký posudok. V znaleckom posudku bola všeobecná hodnota novovytvoreného pozemku určená vo výške 2 410,00 €, t. j. 1m² bol ocenený na 16,94 €. Zámer obce Jelka na predaj majetku obce, novovytvoreného pozemku, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, bol zverejnený na úradnej tabuli obce a webovom sídle obce dňa 20.09.2021.

Starosta obce uviedol, že obci bola doručená aj žiadosť Petra Kherna, trvale bytom Jamová 616/9, Jelka (ďalej len „Peter Khern“), na predaj časti pozemku (cca 1000 m²) parc. reg. „C“, parc. č. 1388/2, výmera 1522 m², druh pozemku ostatné plochy, k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 1301, t. j. pozemku, od ktorého bol odčlenený vyššie uvedený novovytvorený pozemok (ďalej len „zvyšná časť pozemku“). Žiadosťou Petra Kherna nadobúda žiadosť Michaela Letušeka úplne iný rozmer a nebolo by spravodlivé vo vzťahu k potenciálnemu záujemcovi / záujemcom o zvyšnú časť pozemku, predať novovytvorený pozemok za 16,94 €/1 m². Zvyšná časť pozemku by bola predávaná prostredníctvom obchodnej verejnej súťaže ako stavebný pozemok, a teda aj jeho vyvolávacia cena by bola podstatne vyššia. Znalecký posudok určuje minimálnu cenu, za ktorú môže byť novovytvorený pozemok predaný, a teda kúpna cena novovytvoreného pozemku môže byť uznesením OZ určená vyššie.

Poslanec OZ Mgr. Bánoczký doplnil, že Michael Letušek neužíva novovytvorený pozemok roky rokúce, ale len cca 3 roky, tento si svojvoľne ohradil, čo je potrebné podľa jeho názoru tiež zohľadniť.

Starosta a poslanci OZ sa jednohlasne zhodli na tom, že schvaľujú predaj vyššie uvedenej novovytvorenej parcely za kúpnu cenu 3 550,00 € (25,00 €/1m²). Prítomný poslanci OZ jednohlasne schválili znenie navrhovanej kúpnej zmluvy.

c)Žiadosť Petra Kherna, trvale bytom Jamová 616/9, 925 23 Jelka o odkúpenie časti pozemku (10 árov) parc. reg. „C“, parc. č. 1388/2, druh pozemku ostatné plochy, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 1301

Obci Jelka bola doručená žiadosť Petra Kherna, trvale bytom Jamová 616/9, 925 23 Jelka o odkúpenie časti pozemku (10 árov) parc. reg. „C“, parc. č. 1388/2, druh pozemku ostatné plochy, k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 1301.

Starosta obce uviedol, že na danej parcele by bolo vhodné vybudovať aj verejne dostupné priestranstvo s cieľom skrášlenia obce. Išlo by o zeleň, lavičky, stromy a prvky mestského mobiliáru. V danej časti obce sa nič podobné nenachádza a je potrebné budovať aj takéto miesta pre obyvateľov obce. Z tohto dôvodu navrhuje aby si obec ponechala z predmetného pozemku dostatočnú plochu na realizáciu týchto plánov a požadovanú výmeru z plochy podľa potrieb upravila. Z predbežnej analýzy vyplynulo, že maximálna výmera na predaj môže byť do 900 m2. Následne požiadal poslancov OZ o stanovisko, či by súhlasili s predajom vyššie špecifikovanej časti pozemku a v prípade, že áno, aby ho poverili na objednanie geometrického plánu a znaleckého posudku na stanovenie všeobecnej hodnoty vyššie špecifikovanej časti pozemku. Po dodaní geometrického plánu a znaleckého posudku by obec vyhlásila obchodnú verejnú súťaž.

Prítomní poslanci OZ jednohlasne uviedli, že nenamietajú proti predaju vyššie špecifikovanej časti pozemku obchodnou verejnou súťažou, poverili starostu obce na objednanie geometrického plánu na odčlenenie 900 m² z vyššie uvedeného pozemku a na objednanie znaleckého posudku na stanovenie všeobecnej hodnoty tohto odčleneného novovytvoreného pozemku.

d)Predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií v súvislosti s pandémiou COVID-19

Starosta obce informoval prítomných, že bola zverejnená výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií v súvislosti s pandémiou COVID-19, kód výzvy IROP-PO7-SC77-2021-75. Vypracuje žiadosť o poskytnutie vyššie spomínaného nenávratného finančného príspevku. Maximálna výška nenávratného finančného príspevku je 200 000,- €, spolufinancovanie žiadateľa je vo výške 5 %, t. j. maximálne v sume 10 000,-€. Prostredníctvom tohto projektu sa plánuje kultúrny dom zmodernizovať po technickej stránke a zvýši sa jeho odolnosť voči COVID-19.

Prítomní poslanci OZ jednohlasne schválili predloženie vyššie špecifikovanej žiadosti o NFP, spolufinancovanie obce vo výške 5 % a financovanie neoprávnených výdavkov z vlastného rozpočtu obce. Prítomní poslanci OZ sa zhodli na tom, že ciele a výzvy sú v súlade s platným PHSR obce Jelka a územným plánom obce Jelka.

K bodu č. 10 programu – Diskusia

Starosta obce dal priestor na diskusiu, nikto z prítomných sa do diskusie neprihlásil.

K bodu č. 11 programu – Návrh uznesení

Návrhová komisia prečítala návrh uznesení.

K bodu č. 12 programu – Záver

Keďže neboli vznesené iné pripomienky a námety po prerokovaní všetkých bodov programu starosta  obce poďakoval poslancom OZ a ostatným zúčastneným osobám za účasť a ukončil zasadnutie OZ.

                                                                                                                      Ing. Gabriel Kiš

                                                                                                                        starosta obce

Overovatelia zápisnice:          Mgr. Zoltán Deák

                                               Mgr. Ivan Laurič

Prednostka:                            MSc. Melinda Németh

Zapisovateľka:                       Mgr. Gabriela Horváthová

Zasadnutie obecného zastupiteľstva prebiehalo od 18:00 hod. do 18:50 hod..

UZNESENIA

z 3. plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Jelka zo dňa 12.10.2021

Obecné zastupiteľstvo obce Jelka

Hlasovanie: Mgr. Bánoczký, M., Bohony, Š., Budai, I., Mgr. Deák, Z., Kovács, J., Mgr. Laurič, I., Mgr. Letuseková, D., Molnár, F., Ing. Ruman, T., Török, P.

Uznesením  č. 56.,/2021/OZ-3:

schvaľuje

Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelka č. 5/2021 o určení spádových materských škôl pre povinné predprimárne vzdelávanie detí s trvalým pobytom v obci Jelka.

Hlasovalo: 10                          Za: 10                          Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 57.,/2021/OZ-3:

a)vyhlasuje

v zmysle § 281 až 288 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších právnych predpisov a § 9a ods. 1 písm. a) zák. č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších právnych predpisov obchodnú verejnú súťaž (ďalej len „OVS“) na predaj  štiepkovača drevnej hmoty:

Typ: LS 120 D

Výrobné číslo: 06/046

Rok výroby: 2006

Výrobca: Laski – 798 17 Smržice 263

Váha: 850 kg

Celková hmotnosť: 1050 kg

Druh vozidla: pracovný stroj prípojný Sb1

Typ motoru: LOMBARDINI 9LD625-2

Výrobné číslo motoru: 5324711

Typ podvozku: PG 16-20

Výrobné číslo podvozku: TK 921612062PP7114

Dátum prvej evidencie: 21.06.2006

(ďalej len „štiepkovač drevnej hmoty“)

vo vlastníctve obce Jelka s nasledovnými podmienkami:

-kupujúci bude povinný uhradiť náklady na vyhotovenie znaleckého posudku č. 1/2021 vo výške 88,20 € a náklady spojené prepisom v príslušnom registri,

-minimálna kúpna cena sa určuje v sume 7000,- €,

-ako hlavné kritérium sa určuje najvyššia cena za štiepkovač drevnej hmoty.

Kompletné podmienky budú zverejnené na úradnej tabuli a webovom sídle obce Jelka.

b)schvaľuje

Podmienky obchodnej verejnej súťaže (v prílohe uznesenia)

c)ukladá

Obecnému úradu zabezpečiť celý proces stanovený zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších právnych predpisov, t. j. vypracovanie a zverejnenie OVS na predaj majetku obce Jelka – štiepkovača drevnej hmoty.

d)ustanovuje

Komisiu na vyhodnotenie cenových ponúk:

1.Štefan Bohony, poslanec obecného zastupiteľstva obce Jelka

2.Mgr. Zoltán Deák, zástupca starostu obce Jelka

3.Mgr. Richard Hakszer, PhD., poslanec obecného zastupiteľstva obce Jelka

4.František Molnár, poslanec obecného zastupiteľstva obce Jelka

5.MSc. Melinda Németh, prednostka obecného úradu obce Jelka

s tým, že komisia vyhodnotí cenové ponuky a vyberie najvýhodnejšiu ponuku a určí víťaza, s ktorým starostovi obce Jelka v mene obce Jelka odporučí uzavrieť kúpnu zmluvu.

e)schvaľuje

Znenie obchodnej verejnej súťaže:

Obchodná verejná súťaž na predaj majetku obce Jelka

Obec Jelka na základe § 281 až 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších právnych predpisov, § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších právnych predpisov a v súlade s uznesením Obecného zastupiteľstva pod číslom 57.,/2021/OZ-3 zo dňa 12.10.2021 vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž (ďalej len „OVS“) na predaj štiepkovača drevnej hmoty.

Čl. I

Všeobecné informácie

Vyhlasovateľ OVS: Obec Jelka

IČO: 00 306 011

Štatutárny orgán: Ing. Gabriel Kiš, starosta

Adresa: Mierová 959/17, 925 23 Jelka

Tel.: kontakt: 031 7876 182

Web stránka: www.jelka.sk

e-mail: obec@jelka.sk

Čl. II

Predmet OVS

Popis predmetu OVS, jeho špecifikácia: Štiepkovač drevnej hmoty

Typ: LS 120 D

Výrobné číslo: 06/046

Rok výroby: 2006

Výrobca: Laski – 798 17 Smržice 263

Váha: 850 kg

Celková úžitková hmotnosť: 1050 kg

Druh vozidla: Pracovný stroj prípojný Sb1

Typ motoru: LOMBARDINI 9LD625-2

Výrobné číslo motoru: 5324711

Typ podvozku: PG 16-20

Výrobné číslo podvozku: TK 921612062PP7114

Dátum prvej evidencie: 21.06.2006
(ďalej len „štiepkovač drevnej hmoty“)

Čl. III

Podmienky OVS

1.Účasť na súťaži: OVS sa môžu zúčastniť právnické a fyzické osoby (ďalej aj „predkladateľ“ alebo „záujemca OVS“).

2.Uchádzač je oprávnený oboznámiť sa s predmetom kúpy prípadne s jeho bližšou špecifikáciou priamo v areáli zdravotného strediska v Jelke, obhliadku možno dohodnúť na nasledovnom telefónnom čísle: 031 7876 182 deň vopred.

3.Poplatok za prepis v príslušnom registri uhrádza kupujúci.

4.Spôsob a termín doručenia súťažných návrhov (ďalej aj „písomných ponúk“):

a)Záujemcovia môžu predložiť svoje písomné súťažné návrhy osobne poštou u zatvorenej obálke s označením „OVS ŠTIEPKOVAČ DREVNEJ HMOTY – NEOTVÁRAŤ“.

b)Lehota na doručenie písomných ponúk záujemcov sa určuje do 12.11.2021 do 12:00 hod., na adresu vyhlasovateľa: Obec Jelka, obecný úrad, Mierová 959/17, 925 23 Jelka.

c)Lehota na doručenie ponúk predkladaných osobne alebo poštou na adresu vyhlasovateľa sa považuje za dodržanú, ak bola ponuka doručená do podateľne vyhlasovateľa do dátumu a hodiny ukončenia návrhov, t. j. najneskôr do 12.11.2021 do 12:00 hod..

d)Súťažný návrh musí byť vypracovaný v slovenskom jazyku.

5.Súťažný návrh (ponuka) uchádzača musí obsahovať (náležitosti ponuky):

a)Identifikačné údaje záujemcu, predkladateľa súťažného návrhu v nasledovnom rozsahu:

-u fyzickej osoby: meno, priezvisko, bydlisko, rodné číslo (ak bolo pridelené), dátum narodenia, telefonický kontakt, e-mailový kontakt, údaje o bankovom spojení,

-u fyzickej osoby – podnikateľa: meno, priezvisko, obchodný názov, adresa miesta podnikania, IČO, DIČ, údaje o bankovom spojení, telefonický kontakt, e-mailový kontakt,

-u právnickej osoby: obchodný názov, právna forma, sídlo, IČO, DIČ, údaje o bankovom spojení, telefonický kontakt, e-mailový kontakt, štatutárny orgán s uvedením oprávnenosti konať.

b)Ponúkanú cenu za „predmet kúpy“: predkladateľ uvedie ponúkanú kúpnu cenu za predmet kúpy, ktorá nemôže byť nižšia ako 7000,- €. Kritériom pre posudzovanie súťažných návrhov je najvyššia ponúknutá kúpna cena za predmet kúpy. Výška ponúkanej kúpnej ceny – váha kritéria 100 %.

c)Prílohy – záujemca k ponuke prikladá tieto prílohy:

-návrh kúpnej zmluvy v písomnej forme spolu s ponúknutou kúpnou cenou za predmet kúpy, t. j. uchádzačom vyplnený návrh kúpnej zmluvy v písomnej forme (vyznačené šedé políčka), ktorej vzor je prílohou č. 1,

-čestné prehlásenie o tom, že uchádzač nie je dlžníkom v omeškaní vo vzťahu k vyhlasovateľovi a písomné čestné prehlásenie záujemcu, že súhlasí s podmienkami tejto obchodnej verejnej súťaže (príloha č. 2 podmienok OVS),

-ak je záujemcom fyzická osoba, aj písomný súhlas so spracovaním osobných údajov v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov (príloha č. 3 podmienok OVS).

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo akceptovať aj ponuku uchádzača, ktorá nebude obsahovať všetky povinné náležitosti a prílohy alebo prílohy obsahujúce formálne nedostatky (ďalej len „nedostatky“), pokiaľ uchádzač bez zbytočného odkladu od doručenia oznámenia týchto nedostatkov vyhlasovateľom ponuky tieto nedostatky ponuky odstráni vo vyhlasovateľom stanovenej lehote. Za doručenie oznámenia podľa predchádzajúcej vety sa považuje jeho doručenie písomným listom, e-mailom alebo faxom.

6.Ďalšie podmienky súťaže

a)Vyhlasovateľ zriadi na účel vyhodnotenia ponúk uchádzačov najmenej trojčlennú komisiu menovanú starostom obce. Komisia je spôsobilá vyhodnocovať predložené ponuky, ak je súčasne prítomná  nadpolovičná väčšina všetkých jej členov, najmenej však traja členovia. Na platné rozhodnutie komisie je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov prítomných členov komisie.

b)Členovia komisie otvoria obálky s ponukami a vyhodnotia splnenie náležitostí ponuky v termíne do 7 pracovných dní od lehoty doručenia ponúk.

c)V prípade, ak bude Vyhlasovateľovi predložená len 1 ponuka, komisia bude skúmať prijateľnosť takejto ponuky pre Vyhlasovateľa.

d)O zasadnutí komisie sa spíše zápisnica, ktorú podpíšu všetci členovia komisie. Prípadný dôvod nepodpísania zápisnice sa v zápisnici poznamená.

e)Uchádzačom, ktorí nesplnili náležitosti ponuky a neboli zaradení do elektronickej aukcie,  vyhlasovateľ uvedené písomne oznámi v lehote do 14 pracovných dní od vyhodnotenia náležitostí ponúk.

f)Vyhlasovateľ je oprávnený odmietnuť všetky predložené ponuky.

g)Uchádzači nemajú právo na náhradu nákladov spojených s ich účasťou v OVS.

h)Vyhlasovateľ je oprávnený kedykoľvek OVS zrušiť.

i)Práva a povinnosti účastníkov OVS neupravené týmito podmienkami sa spravujú ust. § 281 až § 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

j)Vyhlasovateľ je oprávnený OVS zopakovať v prípade jej neúspešného vyhodnotenia, pričom je oprávnený stanoviť nový termín predkladania ponúk  uchádzačov.

Čl. IV

Podmienky predaja

1.Vyhlasovateľ OVS podmieňuje prevod predmetu kúpy uzavretím kúpnej zmluvy s víťazom OVS v znení uvedenom v Prílohe č.1 k OVS najneskoršie 14 dní po vyhodnotení súťaže.

2.Návrh kúpnej zmluvy uvedený v Prílohe č.1 k OVS môže Vyhlasovateľ  doplniť v časti kúpnej ceny v súlade s víťaznou ponukou a v ostatných častiach doplniť alebo zmeniť na základe vzájomnej dohody s víťazom súťaže.

3.Poplatky súvisiace s prepisom predmetu kúpy v evidencii, ako aj náklady prípadného vypracovania znaleckého posudku  uhradí kupujúci.

Čl. V

Finančná zábezpeka

1.Vzhľadom na nízku hodnotu predmetu OVS finančná zábezpeka od uchádzača sa nevyžiada.

Čl. VI

Záverečné ustanovenia

1.Predaj štiepkovača drevnej hmoty prostredníctvom OVS bol odsúhlasený obecným zastupiteľstvom obce Jelka uznesením č. 57.,/2021/OZ-3 zo dňa 12.10.2021.

2.Pre právne vzťahy vyplývajúce z kúpnej zmluvy a týchto podmienok platí právo Slovenskej republiky, a to aj v prípade, že uchádzač je cudzinec, prípadne zahraničná právnická osoba.

V Jelke dňa 12.10.2021

                                                                                                          Ing. Gabriel Kiš

                                                                                                             starosta obce

Hlasovalo: 10                         Za: 10                         Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 58.,/2021/OZ-3:

schvaľuje

Zámer obce Jelka, Mierová 959/17, 925 23 Jelka, IČO: 00 306 011, ohlásiť živnosť miestne príslušnému živnostenskému úradu s nasledovným predmetom podnikania: kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení, prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu, organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí, poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve, podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom, uskutočňovanie stavieb a ich zmien, prípravné práce k realizácii stavby, dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov, prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom, správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu v rozsahu voľných živností, prenájom hnuteľných vecí, čistiace a upratovacie služby

Hlasovalo: 10                          Za: 10                          Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 59.,/2021/OZ-3:

poveruje

Starostu obce na vypracovanie návrhu VZN o poskytovaní príspevku na stravu, ktorým sa nahradí VZN č. 5/2011 o poskytovaní príspevku na stravu.

Hlasovalo: 10                          Za: 9                            Proti: 0                        Zdržal sa: 1

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 60.,/2021/OZ-3:

schvaľuje

Žiadosť Michaela Letušeka, rod. Letušek, nar. xx.xx.xxxx, trvale bytom Jahodná 213/13, 925 23 Jelka (ďalej len „žiadateľ“) o kúpu novovytvoreného pozemku parc. reg. „C“, parc. č. 1388/5, druh pozemku ostatná plocha, výmera 142 m², ktorý bol vytvorený na základe Geometrického plánu č. G-21-01/2021, vyhotoveným Dávidom Keményom – GEODET, Mierová 1449/69, 924 01 Galanta, IČO: 52 464 466, ktorý vznikol odčlenením od parcely reg. „C“, parc. č. 1388/2, druh pozemku ostatná plocha, výmera 1522 m², k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidovaný Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 1301, (ďalej len „novovytvorený pozemok“), a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že obec Jelka pozemok nevyužíva a neplánuje ho zahrnúť do svojich investičných aktivít, žiadateľ pozemok dlhodobo užíva a zveľaďuje, pozemok bezprostredne susedí s pozemkom, ktorý je vo vlastníctve žiadateľa a to pozemkom parcely reg. „C“, parc. č. 1389/10, druh pozemku: záhrada, výmera 350 m², k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidovaný Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 3231 (ďalej len „susedný pozemok“), predajom novovytvoreného pozemku dôjde k usporiadaniu majetkovoprávnych vzťahov k pozemku, ktorý tvorí súčasť oploteného areálu vo vlastníctve žiadateľa.

Vychádzajúc zo znaleckého posudku č. 189/2021 vyhotoveným znalkyňou Ing. Angelikou Molnárovou, znalkyňou v odbore stavebníctvo, odvetvie odhadu hodnoty nehnuteľností, so sídlom č. 381, 943 61 Skalka, ev. č. znalca: 914 200 v spojení s uznesením obecného zastupiteľstva obce Jelka č. 60.,/2021/OZ-3 zo dňa 12.10.2021 je kúpna cena novovytvoreného pozemku vo výške 3550,00 € (25,00 €/1m², 3550,00 €/142m²).

Žiadateľ uhradí všetky náklady spojené s povolením vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh kúpnej zmluvy.

Hlasovalo: 10                          Za: 10                          Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov a podpísané starostom obce.

Uznesením  č. 61.,/2021/OZ-3:

poveruje

Starostu obce Jelka na objednanie geometrického plánu na odčlenenie časti pozemku (cca 900 m²)  z parc. reg. „C“, parc. č. 1388/2, druh pozemku ostatná plocha, k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 1301 a následne na objednanie a znaleckého posudku na určenie všeobecnej hodnoty vyššie špecifikovanej odčlenenej časti pozemku.

Hlasovalo: 10                          Za: 10                          Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 62.,/2021/OZ-3:

schvaľuje

a)Predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcii v súvislosti s pandémiou COVID-19.

Názov projektu: Zvýšenie odolnosti kultúrnej inštitúcie v obci Jelka

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program (ďalej len „IROP”)

Prioritná os: 7. REACT-EU

Investičná priorita: 7.1 – Podpora nápravy dôsledkov krízy v kontexte pandémie COVID-19 a príprava zelenej, digitálnej a odolnej obnovy hospodárstva

Špecifický cieľ: 7.7: Podpora udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcii

Schéma štátnej pomoci: Schéma štátnej pomoci na podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií (ďalej len „schéma štátnej pomoci“)

Fond: Európsky fond regionálneho rozvoja – Nástroj Európskej únie na obnovu (ďalej len „zdroje EÚ“)

Kód výzvy: IROP-PO7-SC77-2021-75

b)Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu „Zvýšenie odolnosti kultúrnej inštitúcie v obci Jelka“ vo výške do 10 000,00 € a financovanie prípadných neoprávnených výdavkov z vlastného rozpočtu.

c)Ciele výzvy sú v súlade s platným PHSR obce Jelka a územným plánom obce Jelka.

Hlasovalo: 10                          Za: 10                          Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

V Jelke dňa 18.10.2021

Ing. Gabriel Kiš

                                                                                                                        starosta obce

ZÁPISNICA z 2. neplánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Jelka zo dňa 24.08.2021

31.8.2021

Mellékletek

Leírás

Prítomní:

Starosta obce:             Ing. Gabriel Kiš

Členovia OZ:              Mgr. Bánoczký, M., Bohony, Š., Budai, I., Mgr. Deák, Z., Mgr. Hakszer, R. PhD., Kovács, J., Mgr. Letuseková, D., Molnár, F., Ing. Ruman, T., Török, P.

Ďalší prítomní:            Melinda Németh MSc. – prednostka Obecného úradu v Jelke

                                    Mgr. Gabriela Horváthová – zapisovateľka

                                    Mgr. Mária Tomovičová – hlavná kontrolórka obce

                                    Sidónia Banková – ekonómka

Verejnosť:                   –

K bodu č. 1 programu – Zahájenie zasadnutia

Zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Jelka (ďalej aj „OZ“) otvoril a viedol starosta obce Ing. Gabriel Kiš, ktorý privítal prítomné osoby na 2. neplánovanom zasadnutí OZ a skonštatoval, že oznámenie o termíne 2. neplánovaného zasadnutia OZ spolu s navrhovaným programom bolo zverejnené na úradnej tabuli a webovej stránke obce dňa 17.08.2021, že je prítomných 10 poslancov OZ, OZ je uznášaniaschopné vo všetkých bodoch rokovania. Neprítomní poslanec OZ svoju neprítomnosť na zasadnutí OZ v Jelke ospravedlnil.

K bodu č. 2. programu – Schválenie programu zasadnutia

Starosta obce oboznámil poslancov OZ s programom zasadnutia, ktorý bol nasledovný:

1.Zahájenie

2.Schválenie programu zasadnutia

3.Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie

4.Kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia

5.Interpelácia

6.1. zmena programového rozpočtu obce Jelka na rok 2021

7.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Jelka č. 4/2021 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školských jedálňach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Jelka

8.Zámer obce Jelka predať majetok obce: novovytvorený pozemok parc. reg. „C“. parc. č. 743/2, výmera 181 m², druh pozemku ostatná plocha, k. ú. Jelka

9.Zámer obce Jelka predať majetok obce: časť pozemku parc. reg. „E“. parc. č. 310, k. ú. Nová Jelka, ktorá sa nachádza za pozemkom s parc. reg. „C“, parc. č. 316, k. ú. Nová Jelka, a to z dôvodu zosúladenia faktickej a právnej hranice pozemku

10.Zámer obce Jelka na kúpu nehnuteľností: pozemok parc. reg. „C“, parc. č. 193/1, k. ú. Jelka, pozemok parc. reg. „C“, parc. č. 193/2, k. ú. Jelka, stavba so súp. č. 684 umiestnená na pozemku parc. reg. „C“. parc. č. 193/1, k. ú. Jelka

11.Dobrovoľná zbierka pre Leonarda Daniša

12.Rôzne: Žiadosť o finančný príspevok – Jókaiho Divadlo v Komárne

13.Diskusia

14.Návrh uznesení

15. Záver

Starosta obce dal hlasovať o vyššie uvedenom programe zasadnutia OZ. Prítomný poslanci OZ program jednohlasne schválili.

Následne starosta obce vyzval poslancov OZ, aby uviedli, či majú nejaké pripomienky alebo návrhy na doplnenie programu zasadnutia.

Prítomný poslanci OZ pripomienky ani návrhy na doplnenie programu zasadnutia nemali.

Starosta obce navrhol nasledovné zmeny programu zasadnutia OZ:

-do bodu 12 s názvom Rôzne doplniť písm. b) „Žiadosť SUPERCOLORS s. r. o., so sídlom Hlavná 1414/138, 925 23 Jelka, IČO: 51 231 930, zast. Petrom Törökom, o prebratie miestnej komunikácie a verejného osvetlenia“,

-do bodu 12 s názvom Rôzne doplniť písm. c) „Žiadosť na splnomocnenie ZsVS, a. s. vo veci zastupovania pri vybavovaní povolenia na osobitné užívanie vôd“.

Starosta obce navrhol hlasovať o zmenenom programe zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktorý bol nasledovný:

1.Zahájenie

2.Schválenie programu zasadnutia

3.Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie

4.Kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia

5.Interpelácia

6.1. zmena programového rozpočtu obce Jelka na rok 2021

7.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Jelka č. 4/2021 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školských jedálňach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Jelka

8.Zámer obce Jelka predať majetok obce: novovytvorený pozemok parc. reg. „C“. parc. č. 743/2, výmera 181 m², druh pozemku ostatná plocha, k. ú. Jelka

9.Zámer obce Jelka predať majetok obce: časť pozemku parc. reg. „E“. parc. č. 310, k. ú. Nová Jelka, ktorá sa nachádza za pozemkom s parc. reg. „C“, parc. č. 316, k. ú. Nová Jelka, a to z dôvodu zosúladenia faktickej a právnej hranice pozemku

10.Zámer obce Jelka na kúpu nehnuteľností: pozemok parc. reg. „C“, parc. č. 193/1, k. ú. Jelka, pozemok parc. reg. „C“, parc. č. 193/2, k. ú. Jelka, stavba so súp. č. 684 umiestnená na pozemku parc. reg. „C“. parc. č. 193/1, k. ú. Jelka

11.Dobrovoľná zbierka pre Leonarda Daniša

12.Rôzne:

a)Žiadosť o finančný príspevok – Jókaiho Divadlo v Komárne

b)Žiadosť SUPERCOLORS s. r. o., so sídlom Hlavná 1414/138, 925 23 Jelka, IČO: 51 231 930, zast. Petrom Törökom, o prebratie miestnej komunikácie a verejného osvetlenia

c)Žiadosť na splnomocnenie ZsVS, a. s. vo veci zastupovania pri vybavovaní povolenia na osobitné užívanie vôd

13.Diskusia

14.Návrh uznesení

15. Záver

Všetci prítomní poslanci OZ zmenený program zasadnutia OZ jednohlasne schválili.

K bodu č. 3 programu – Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie

Starosta obce určil za zapisovateľku 2. neplánovaného zasadnutia OZ Mgr. Gabrielu Horváthovú. Za overovateľov zápisnice zasadnutia OZ starosta obce určil poslancov OZ: Mgr. Zoltán Deák, Igor Budai.

Prítomní poslanci OZ jednohlasne schválili za overovateľov zápisnice 2. neplánovaného zasadnutia OZ poslancov: Mgr. Zoltán Deák, Igor Budai.

Starosta obce za návrhovú komisiu 2. neplánovaného zasadnutia OZ navrhol zvoliť nasledovných poslancov OZ: Jozef Kovács, Mgr. Denisa Letuseková

Prítomní poslanci OZ jednohlasne zvolili návrhovú komisiu OZ vo vyššie uvedenom zložení.

K bodu č. 4 programu – Kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia

Starosta obce Jelka oboznámil osoby zúčastnené na zasadnutí OZ, ako v akom štádiu je výkon uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ:

a)uznesenie č. 14.,/2021/OZ-2, schválený záverečný účet bol zverejnený dňa 13.07.2021,

b)uznesenie č. 15.,/2021/OZ-2, preúčtované,

c)uznesenie č. 17.,/2021/OZ-2, vytvorený,

d)uznesenie č. 21.,/2021/OZ-2, VZN č. 2/2021 je účinné od 27.07.2021,

e)uznesenie č. 22.,/2021/OZ-2, VZN č. 3/2021 je účinné od 27.07.2021,

f)uznesenie č. 24.,/2021/OZ-2, kúpna zmluva bola podpísaná, návrh na vklad do katastra nehnuteľností podaný, čaká sa na rozhodnutie katastra nehnuteľností o povolení vkladu,

g)uznesenie č. 25.,/2021/OZ-2, žiadateľ vyrozumený,

h)uznesenie č. 26.,/2021/OZ-2, uznesenie č. 27.,/2021/OZ-2 a uznesenie č. 28.,/2021/OZ-2 objednávka na vypracovanie znaleckého posudku na určenie všeobecnej hodnoty drvičky zaslaná, čaká sa na vypracovanie znaleckého posudku, predpokladaný čas dodania je koncom augusta,

i)uznesenie č. 30.,/2021/OZ-2, obchodná verejná súťaž bola zákonným spôsobom zverejnená, obci nebola zaslaná žiadna cenová ponuka,

j)uznesenie č. 31.,/2021/OZ-2, uznesenie č. 32.,/2021/OZ-2 a uznesenie č. 33.,/2021/OZ-2, objednávka na vypracovanie geometrického plánu zaslaná, po dodaní geometrického plánu obec pristúpi k objednaniu znaleckého posudku,

k)uznesenie č. 34.,/2021/OZ-2, zmluva podpísaná a zverejnená,

l)uznesenie č. 35a.,/2021/OZ-2, zmluva podpísaná a zverejnená,

m)uznesenie č. 35b.,/2021/OZ-2, dodatok podpísaný a zverejnený,

n)uznesenie č. 36.,/2021/OZ-2, zmluva podpísaná, zverejnená, zásielkový box nainštalovaný,

o)uznesenie č. 37.,/2021/OZ-2, žiadosť podaná,

p)uznesenie č. 38.,/2021/OZ-2, žiadosť podaná,

q)uznesenie č. 39.,/2021/OZ-2, žiadateľ vyrozumený,

r)uznesenie č. 40.,/2021/OZ-2, žiadateľ vyrozumený,

s)uznesenie č. 41.,/2021/OZ-2, žiadateľ vyrozumený,

t)uznesenie č. 42.,/2021/OZ-2 a uznesenie č. 44.,/2021/OZ-2, žiadatelia vyrozumení, ku koncu roka sa spraví vyúčtovanie,

u)uznesenie č. 43.,/2021/OZ-2, žiadateľ vyrozumený,

w)uznesenie č. 45.,/2021/OZ-2, objednávka na vypracovanie geometrického plánu zaslaná, čaká sa na vypracovanie geometrického plánu, následne sa pristúpi k objednaniu znaleckého posudku,

x)uznesenie č. 46.,/2021/OZ-2, príspevok vyplatený.

K bodu č. 5 programu – Interpelácia

Možnosť interpelácie nikto z prítomných poslancov nevyužil.

K bodu č. 6 programu – 1. zmena programového rozpočtu obce Jelka na rok 2021

Starosta obce oznámil prítomným, že prvá zmena rozpočtu je vykonaná podľa skutočného plnenia rozpočtu k 31.07.2021. Je zameraná na zmeny v kapitálových príjmoch a výdavkoch. Komisia pre regionálny rozvoj a finančné hospodárstvo obce túto 1. zmenu programového rozpočtu na rok 2021 prerokovala na svojom zasadnutí.

Poslanci OZ navrhli výšiť výdavky na opravu ciest o 15 000,- €. Starosta obce nemal námietky voči tomuto návrhu poslancov.

Starosta obce navrhol vyčleniť v bežných výdavkoch 25 000,- € na MOPS. Vyššie uvedené je potrebné urobiť z dôvodu, že poskytovanie finančného príspevku štátu na MOPS k 31.08.2021 končí. Obec predložila žiadosť o nenávratný finančný príspevok, z ktorého by mohla byť MOPS financovaná od 01.09.2021. Aktuálne sa čaká na vyhodnotenie tejto žiadosti. Tieto peňažné prostriedky sú potrebné na preklenutie obdobia od 01.09.2021 do vyhodnotenia tejto žiadosti. Podľa predbežných informácií by týchto 25 000,- € mohlo byť po schválení žiadosti obci refundovaných.

Prítomní poslanci OZ súhlasili s vyššie uvedenou zmenou.

Všetci prítomní poslanci OZ jednohlasne schválili 1. zmenu programového rozpočtu za rok 2021

K bodu č. 7 programu – Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Jelka č. 4/2021 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školských jedálňach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Jelka

Starosta obce oboznámil prítomných  s tým, že návrh VZN bol zverejnený na úradnej tabuli obce a webovej stránke obce dňa 06.08.2021. Nové VZN reflektuje aktuálnu zmenu právnych predpisov. Týmto VZN sa mení výška príspevku na stravu detí v MŠ a ZŠ a okruh oprávnených osôb na tento príspevok. Starosta obce navrhol účinnosť VZN ustanoviť dňom zverejnenia. Skoršiu účinnosť odôvodňuje naliehavý verejný záujem, ktorý spočíva v tom, aby jedáleň pri ZŠ a MŠ mohla aplikovať toto VZN už od 02.09.2021.

Všetci prítomní poslanci vyššie uvedené VZN vrátane jeho skoršej účinnosti jednohlasne schválili.

K bodu č. 8 programu – Zámer obce Jelka predať majetok obce: novovytvorený pozemok parc. reg. „C“. parc. č. 743/2, výmera 181 m², druh pozemku ostatná plocha, k. ú. Jelka

Starosta obce informoval prítomných o prijatej žiadosti Tomáša Šichtu, trvale bytom Hlavná 347/45, Jelka a Elišky Franěkovej, trvale bytom Ružová dolina 658/14, Jelka na predaj vyššie uvedeného majetku obce. Žiadatelia žiadajú o jeho odpredanie z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Táto parcela tvorí súčasť ich oploteného areálu a udržiavajú ju. Starosta obce vyzval poslancov, aby sa predbežne vyjadrili, či by súhlasili s predajom tejto parcely a ak áno, aby ho poverili na objednanie znaleckého posudku.

Prítomný poslanci OZ sa zhodli na tom, že nenamietajú proti predaju vyššie uvedenej parcely a jednohlasne poverili starostu obce na objednanie znaleckého posudku za účelom stanovenia všeobecnej hodnoty vyššie uvedenej parcely.

K bodu č. 9 programu – Zámer obce Jelka predať majetok obce: časť pozemku parc. reg. „E“. parc. č. 310, k. ú. Nová Jelka, ktorá sa nachádza za pozemkom s parc. reg. „C“, parc. č. 316, k. ú. Nová Jelka, a to z dôvodu zosúladenia faktickej a právnej hranice pozemku

Starosta obce oznámil prítomným, že obci bola doručená žiadosť Štefana Kolenčíka a Rozálie Kolenčíkovej, obaja trvale bytom Mostová 809, Jelka, na predaj časti obecného pozemku, parc. reg. „C, parc. č. 310, k. ú. Nová Jelka, približne o veľkosti 12 m², za účelom zosúladenia faktickej a právnej hranice pozemku. Predaj vyššie špecifikovanej časti nehnuteľnosti, žiadajú z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Predmetná časť nehnuteľnosti tvorí súčasť ich oploteného areálu, užívajú ju a zveľaďujú. Starosta obce vyzval poslancov, aby sa predbežne vyjadrili, či by súhlasili s predajom časti tejto parcely a ak áno, aby ho poverili na objednanie geometrického plánu a znaleckého posudku.

Prítomný poslanci OZ sa zhodli na tom, že nenamietajú proti predaju vyššie špecifikovanej časti nehnuteľnosti a jednohlasne poverili starostu obce na objednanie geometrického plánu a znaleckého posudku za účelom stanovenia všeobecnej hodnoty vyššie uvedenej časti parcely.

K bodu č. 10 programu – Zámer obce Jelka na kúpu nehnuteľností: pozemok parc. reg. „C“, parc. č. 193/1, k. ú. Jelka, pozemok parc. reg. „C“, parc. č. 193/2, k. ú. Jelka, stavba so súp. č. 684 umiestnená na pozemku parc. reg. „C“. parc. č. 193/1, k. ú. Jelka

Starosta obce navrhol prítomným poslancom, aby schválili kúpu nasledovných nehnuteľností: pozemok parc. reg. „C“, parc. č. 193/1, k. ú. Jelka, pozemok parc. reg. „C“, parc. č. 193/2, k. ú. Jelka, stavba so súp. č. 684 umiestnená na pozemku parc. reg. „C“. parc. č. 193/1, k. ú. Jelka. Spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/4 z celku je vo vlastníctve Evy Kišovej, trvale bytom Mierová 1434/4, Galanta, spoluvlastnícky podiel o veľkosti ¼ z celku je vo vlastníctve Ľudovíta Nagya, trvale bytom Februárového víťazstva 1015/15, Jelka, spoluvlastnícky podiel o veľkosti ¼ z celku je vo vlastníctve Zoltána Nagya, trvale bytom Veľká 2/2, Jelka a spoluvlastnícky podiel o veľkosti ¼ z celku je vo vlastníctve Slovenskej republiky. Predaj predmetných nehnuteľností bol konzultovaný s Okresným úradom Trnava, ktorý má spoluvlastnícky podiel prináležiaci SR vo svojej správe. Okresný úrad Trnava odporúčal prevod vlastníckeho práva k vyššie špecifikovaným nehnuteľnostiam dvojstupňovo, t. j. najskôr kúpiť spoluvlastnícke podiely od vyššie špecifikovaných fyzických osôb a až následne kúpiť spoluvlastnícky podiel o veľkosti ¼ z celku od SR. Takýto postup reflektuje aj znenie predloženej kúpnej zmluvy. Tieto nehnuteľnosti sú v bezprostrednom susedstve s nehnuteľnosťami vo vlastníctve obce. Obec plánuje vytvoriť z týchto nehnuteľností jeden areál, v rámci ktorého by vzniklo environmentálne centrum s parkoviskom a verejnou zeleňou. Parkovisko by mohli používať aj návštevníci ambulancií lekárov a lekárne, čím by sa vyriešil nedostatok parkovacích miest v „zdravotníckom areáli“. Všeobecná hodnota hore uvedených nehnuteľností bola určená znaleckým posudkom č. 38/2021 vyhotoveným znalkyňou Ing. Tünde Panyikovou, ev. č. znalca 914248. Všeobecná hodnota parc. reg. „C“, parc. č. 193/1, k. ú. Jelka bola určená vo výške 11 589,06 € (1/4 2897,27 €), všeobecná hodnota parc. reg. „C“, parc. č. 193/2, k. ú. Jelka bola určená vo výške 5612,82 € (1/4 1403,21 €), všeobecná hodnota stavby súp. č. 684, ktorá je umiestnená na pozemku parc. č. 193/1 k. ú. Jelka bola určená vo výške 8138,04 € (1/4 2034,51 €). Vzhľadom na to, že ide o stavbu, ktorá je v dezolátnom stave, je život a zdravie ohrozujúca, obec nariadi jej odstránenie. Odstránenie stavby a zneškodnenie stavebného odpadu je finančne náročné. Starosta obce navrhuje znížiť kúpnu cenu stavby na 2798,08 € (1/4 699,52 €). Takto by sa kompenzovali náklady, ktoré bude treba vynaložiť na odstránenie stavby a zneškodnenie stavebného odpadu.

Všetci prítomní poslanci jednohlasne schválili kúpu spoluvlastníckeho podielu o veľkosti ¾ z celku vyššie špecifikovaných nehnuteľností od hore uvedených fyzických osôb. Súhlasili aj so znížením kúpnej ceny stavby z 8138,04 € na 2798,08 €. Zároveň schválili znenie kúpnej zmluvy.

K bodu č. 11 programu – Dobrovoľná zbierka pre Leonarda Daniša

Helena Kajošová, vedúca pošty Senec, sa obrátila na obec Jelka s prosbou o založenie transparentného účtu v prospech Leonarda Daniša, trvale bytom Trhová ulica 330/18, Jelka. Svoju žiadosť odôvodnila tým, že Leonard Daniš mal dňa 14.04.2021 cestou do práce dopravnú nehodu. Vychádzajúc z jej informácií je Leonard Daniš pripútaný na lôžko, aktuálne rehabilituje. Peňažné prostriedky by boli určené na rehabilitáciu.

Starosta obce a prítomní poslanci OZ sa zhodli na tom, že vyhlásia dobrovoľnú zbierku pre Leonarda Daniša, jedna pokladnička bude na obecnom úrade a jedna v kultúrnom dome. Zároveň bude zverejnené číslo účtu, kam bude možné poslať peňažné prostriedky v prospech Leonarda Daniša. Zbierka bude trvať od 01.09.2021 do 31.11.2021. Zároveň sa rozhodli nad rámec vyššie uvedeného poskytnúť Leonardovi Danišovi na rehabilitáciu finančný príspevok vo výške 1000,- €.

K bodu č. 12 programu – Rôzne

A:Žiadosť o finančný príspevok – Jókaiho divadlo v Komárne

Jókaiho divadlo v Komárne adresovalo obci žiadosť o finančný príspevok. V žiadosti uviedli, že dôsledku protiepidemiologických opatrení klesli ich príjmy. Aj naďalej by chceli zachovať a budovať svoju vysokú úroveň, avšak v týchto ťažkých časoch to bez pomoci nedokážu.

Starosta obce a prítomní poslanci OZ sa jednohlasne dohodli na poskytnutí finančného príspevku pre Jókaiho divadlo v Komárne vo výške 500 €.

B:Žiadosť SUPERCOLORS s. r. o., so sídlom Hlavná 1414/138, 925 23 Jelka, IČO: 51 231 930, zast. Petrom Törökom, o prebratie miestnej komunikácie a verejného osvetlenia

Obci bola doručená žiadosť o prebratie miestnej komunikácie a verejného osvetlenia od spoločnosti SUPERCOLORS s. r. o. pre obec Jelka. Žiadateľ žiada o prebratie miestnej komunikácie a verejného osvetlenia, názov ulice: Hviezdna, pozemok parc. č.: 45/22, 47/1, 47/5, 51/6, katastrálne územie: Nová Jelka, výmera 1428 m². Starosta obce upresnil, že ide o bezodplatný prevod miestnej komunikácie a verejného osvetlenia.

Deväť z desiatich prítomných poslancov OZ schválilo bezodplatný prevod vyššie uvedenej miestnej komunikácie a verejného osvetlenia s nižšie špecifikovanými podmienkami, rovnako schválili aj znenie zmluvy o bezodplatnom prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti a hnuteľnosti. Jeden poslanec sa zdržal hlasovania.

Podmienky:

-žiadateľ zabezpečí súhlas dotknutých osôb, ktoré majú vyznačenú ťarchu alebo vecné bremeno na vyššie uvedených parcelách, prípadne žiadosť dotknutých osôb o zrušenie ťarchy alebo vecného bremena,

-žiadateľ nemá žiadne finančné záväzky na predmetných nehnuteľnostiach,

-pozemky budú bez záložných práv a zmluvných predkupných práv,

-pozemky pod stavbou komunikácie resp. VO musia mať svoje parc. čísla a musia byť zapísané a zakreslené v katastrálnej mape, vecné bremeno bude zriadené bezodplatne a dobu neurčitú,

-komunikácie a VO budú skolaudované, bez vád, v súlade s platnými STN (priložené náležité technické správy, revízne správy VO a rozvodov NN), komunikácie a chodníky musia mať vybudovaný systém odvod dažďovej vody dažďovou kanalizáciou, trativodmi a pod.,

-komunikácie a VO budú prevzaté až po kontrole technickým zamestnancom obce a jeho súhlasnom stanovisku,

-odovzdávajúci poskytne obci záruku v trvaní min: VO: 24 mesiacov od prevzatia, Komunikácie: 5 rokov od prevzatia,

-k záručnej dobe bude odovzdávajú odstraňovať vady stavby reklamované obcou na vlastné náklady,

-čestné vyhlásenie odovzdávajúceho podpísaného  jeho štatutárnym orgánom, že záväzky prevodcu voči subdodávateľom – zhotoviteľom stavby má vysporiadané, že nemá voči obci záväzky.

C:Žiadosť na splnomocnenie ZsVS, a. s. vo veci zastupovania pri vybavovaní povolenia na osobitné užívanie vôd

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. požiadala obec Jelka o splnomocnenie na zastupovanie vo všetkých veciach týkajúcich sa alebo súvisiacich s vykonávaním úkonov a činností v zmysle zákona NR SR č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, ako i vydaním povolení na osobitné užívanie vôd, v súvislosti s ČOV Jelka.

Prítomný poslanci OZ jednohlasne súhlasili so splnomocnením ZsVS a. s. vo vyššie uvedenom znení.

K bodu č. 13 programu – Diskusia

V rámci diskusie starosta obce informoval prítomných, že sa dňa 28.08.2021 uskutoční na miestnom športovom ihrisku hromadné podujatie organizované obcou Jelka s názvom „Jelčianska rozlúčka s letom“. Všetkých srdečne očakáva. Na toto organizované podujatie boli pozvaní zástupcovia všetkých partnerských obcí. Svoju účasť potvrdili zástupcovia obce Somberek (HU) a Szany (HU).

Ďalej starosta obce informoval prítomných, že v prvý septembrový víkend (03.09.2021 – 06.09.2021) sa uskutočnia „Jelčianske hody“. Kolotoče a stánky budú umiestnené na obvyklom mieste na Mierovej ulici.

Poslanec OZ Molnár sa informoval, či by sa v budúcnosti nemohlo vybudovať verejné osvetlenie pozdĺž vozovky smerom na „Ranč u Paľa“. Starosta obce uviedol, že obecný úrad sa s touto otázkou zaoberá. Starosta obce uviedol, že hľadá vhodne technické riešenie, nakoľko sústavné svietenie na tom úseku je nepotrebné a z dlhodobého hľadiska aj finančne nákladné.

Poslanec OZ Budai navrhol, aby sa čím skôr začal riešiť problém s častou odstávkou a poruchou verejného vodovodu. Starosta obce uviedol, že verejný vodovod  vlastní Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., obec zaslala ZsVS, a. s niekoľko žiadostí na riešenie tohto problému. Riešením tohto problému by bola výmena potrubí, k čomu napriek opakovaným žiadostiam zo strany obce do dnešného dňa ZsVS a. s. nepristúpila.

K bodu č. 14 programu – Návrh uznesení

Návrhová komisia prečítala návrh uznesení.

K bodu č. 15 programu – Záver

Keďže neboli vznesené iné pripomienky a námety po prerokovaní všetkých bodov programu starosta  obce poďakoval poslancom OZ a ostatným zúčastneným osobám za účasť a ukončil zasadnutie OZ.

                                                                                                                      Ing. Gabriel Kiš

                                                                                                                        starosta obce

Overovatelia zápisnice:          Mgr. Zoltán Deák

                                               Igor Budai

Prednostka:                            MSc. Melinda Németh

Zapisovateľka:                       Mgr. Gabriela Horváthová

Zasadnutie obecného zastupiteľstva prebiehalo od 18:00 hod. do 20:30 hod.

Uznesenia z 2. neplánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva v Jelke zo dňa 24.08.2021

Obecné zastupiteľstvo obce Jelka

Hlasovanie: Mgr. Bánoczký, M., Bohony, Š., Budai, I., Mgr. Deák, Z., Mgr. Hakszer, R.,PhD., Kovács, J., Mgr. Letuseková, D., Molnár, F., Ing. Ruman, T., Török, P.

Uznesením  č. 47.,/2021/NZ OZ-2:

schvaľuje – neschvaľuje

1.Zmenu programového rozpočtu obce Jelka za rok 2021.

Hlasovalo: 10                          Za: 10                          Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo/nebolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 48.,/2021/NZ OZ-2:

schvaľuje – neschvaľuje

Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelka č. 4/2021 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školských jedálňach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Jelka.

Hlasovalo: 10                          Za: 10                          Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo/nebolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 49.,/2021/NZ OZ-2:

poveruje – nepoveruje

Starostu obce na objednanie znaleckého posudku na určenie všeobecnej hodnoty novovytvoreného pozemku parc. reg. „C“, parc. č. 743/2, druh pozemku ostatná plocha, výmera 181 m², k. ú Jelka, ktorý vznikol odčlenením od pozemku parc. reg. „C“, parc. č. 743/2, druh pozemku ostatná plocha, výmera 201 m², k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta, ktorý je evidovaný Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 1301. Novovytvorený pozemok bol odčlenený geometrickým plánom č. 252/2021, vyhotoveným Ing. Katarínou Szomolaiovou dňa 13.07.2021, autorizačne overeným Ing. Katarínou Szomolaiovou dňa 13.07.2021, úradne overeným Ing. Miroslavom Vestecom dňa 23.07.2021, č. 1013/2021.

Hlasovalo: 10                          Za: 10                          Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo/nebolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 50.,/2021/NZ OZ-2:

poveruje – nepoveruje

Starostu obce Jelka na objednanie geometrického plánu a znaleckého posudku na určenie všeobecnej hodnoty časti pozemku parc. reg. „E“, parc. č. 310, k. ú. Nová Jelka, ktorá sa nachádza za pozemkom parc. reg. „C“, parc. č. 316, k. ú. Nová Jelka, za účelom zosúladenia faktickej a právnej hranice pozemku.

Hlasovalo: 10                          Za: 10                          Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo/nebolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 51.,/2021/ NZ OZ-2:

schvaľuje – neschvaľuje

a)      Zámer obce Jelka, Mierová 959/17, 925 23 Jelka, IČO: 00 306 011, na kúpu spoluvlastníckeho podielu o veľkosti ¼ z celku od Evy Kišovej, rod. Nagyová, trvale bytom Mierová 1434/4, 924 01 Galanta, nar. xx.xx.xxxx na nehnuteľnostiach:

–          pozemok parc. reg. „C“, parc. č. 193/1, výmera 574 m², druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV. č. 206,

–          pozemok parc. reg. „C“, parc. č. 193/2, výmera 278 m², druh pozemku záhrada, k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV. č. 206,

–          stavba so súp. č. 684, nachádzajúca sa na parc. reg. „C“, parc. č. 193/1, výmera 574 m², druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV. č. 206, popis stavby rodinný dom.

Vychádzajúc zo znaleckého posudku č. 38/2021 vyhotoveného znalkyňou Ing. Tünde Panyikovou so sídlom Matúškovo 767, 925 01 Matúškovo, ev. č. znalca 914248 je kúpna cena spoluvlastníckeho podielu o veľkosti ¼ z celku na pozemok parc. reg. „C“, parc. č. 193/1, výmera 574 m², druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV. č. 206 vo výške  2897,27 €, na pozemok parc. reg. „C“, parc. č. 193/2, výmera 278 m², druh pozemku záhrada, k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV. č. 206 vo výške 1403,21 €, na stavbu so súp. č. 684, nachádzajúca sa na parc. reg. „C“, parc. č. 193/1, výmera 574 m², druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV. č. 206, popis stavby rodinný dom vo výške 699,52 €.

b)      Zámer obce Jelka, Mierová 959/17, 925 23 Jelka, IČO: 00 306 011, na kúpu spoluvlastníckeho podielu o veľkosti ¼ z celku od Ľudovíta Nagya, rod. Nagy, trvale bytom Februárového víťazstva 1015/15, 925 23 Jelka, nar. xx.xx.xxxx na nehnuteľnostiach:

–          pozemok parc. reg. „C“, parc. č. 193/1, výmera 574 m², druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV. č. 206,

–          pozemok parc. reg. „C“, parc. č. 193/2, výmera 278 m², druh pozemku záhrada, k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV. č. 206,

–          stavba so súp. č. 684, nachádzajúca sa na parc. reg. „C“, parc. č. 193/1, výmera 574 m², druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV. č. 206, popis stavby rodinný dom.

Vychádzajúc zo znaleckého posudku č. 38/2021 vyhotoveného znalkyňou Ing. Tünde Panyikovou so sídlom Matúškovo 767, 925 01 Matúškovo, ev. č. znalca 914248 je kúpna cena spoluvlastníckeho podielu o veľkosti ¼ z celku na pozemok parc. reg. „C“, parc. č. 193/1, výmera 574 m², druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV. č. 206 vo výške  2897,27 €, na pozemok parc. reg. „C“, parc. č. 193/2, výmera 278 m², druh pozemku záhrada, k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV. č. 206 vo výške 1403,21 €, na stavbu so súp. č. 684, nachádzajúca sa na parc. reg. „C“, parc. č. 193/1, výmera 574 m², druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV. č. 206, popis stavby rodinný dom vo výške 699,52 €.

c)      Zámer obce Jelka, Mierová 959/17, 925 23 Jelka, IČO: 00 306 011, na kúpu spoluvlastníckeho podielu o veľkosti ¼ z celku od Zoltána Nagya, rod. Nagy, trvale bytom Veľká 2/2, 925 23 Jelka, nar. xx.xx.xxxx na nehnuteľnostiach:

–          pozemok parc. reg. „C“, parc. č. 193/1, výmera 574 m², druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV. č. 206,

–          pozemok parc. reg. „C“, parc. č. 193/2, výmera 278 m², druh pozemku záhrada, k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV. č. 206,

–          stavba so súp. č. 684, nachádzajúca sa na parc. reg. „C“, parc. č. 193/1, výmera 574 m², druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV. č. 206, popis stavby rodinný dom.

Vychádzajúc zo znaleckého posudku č. 38/2021 vyhotoveného znalkyňou Ing. Tünde Panyikovou so sídlom Matúškovo 767, 925 01 Matúškovo, ev. č. znalca 914248 je kúpna cena spoluvlastníckeho podielu o veľkosti ¼ z celku na pozemok parc. reg. „C“, parc. č. 193/1, výmera 574 m², druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV. č. 206 vo výške  2897,27 €, na pozemok parc. reg. „C“, parc. č. 193/2, výmera 278 m², druh pozemku záhrada, k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV. č. 206 vo výške 1403,21 €, na stavbu so súp. č. 684, nachádzajúca sa na parc. reg. „C“, parc. č. 193/1, výmera 574 m², druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV. č. 206, popis stavby rodinný dom vo výške 699,52 €.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh kúpnej zmluvy.

Hlasovalo: 10                          Za: 10                          Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo/nebolo schválené trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov a podpísané starostom obce.

Uznesením  č. 52.,/2021/NZ OZ-2:

a)Obecné zastupiteľstvo obce Jelka berie na vedomie Návrh na vyhlásenie dobrovoľnej zbierky na rehabilitáciu pre Leonarda Daniša, nar. xx.xx.xxxx, trvale bytom  Trhová 330/18, 925 23 Jelka, ktorý je pripútaný na lôžko po vážnej dopravnej autonehode, ktorá sa stala dňa 14.04.2021 medzi obcou Hrubá Borša a Kostolná pri Dunaji, v súlade s § 4 ods. 3  písm. b) a  §11 ods. 4. písm. b)  zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov a § 5 ods. 1 písm. e ) zák. č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších právnych predpisov.

Obec Jelka vyhlasuje dobrovoľnú zbierku na rehabilitáciu pre Leonarda Daniša, nar. xx.xx.xxxx, trvale bytom  Trhová 330/18, 925 23 Jelka, ktorý je pripútaný na lôžko po vážnej dopravnej autonehode, ktorá sa stala dňa 14.04.2021 medzi obcou Hrubá Borša a Kostolná pri Dunaji.

Vyhlasovateľ: Obec Jelka, so sídlom Mierová 959/17, 925 23 Jelka, IČO: 00306011

Usporiadateľ zbierky: obec Jelka na území obce Jelka

Účel dobrovoľnej zbierky: Získanie finančných prostriedkov na rehabilitáciu pre Leonarda Daniša, nar. xx.xx.xxxx, trvale bytom  Trhová 330/18, 925 23 Jelka, ktorý je pripútaný na lôžko po vážnej dopravnej autonehode, ktorá sa stala dňa 14.04.2021 medzi obcou Hrubá Borša a Kostolná pri Dunaji.

Doba konania dobrovoľnej zbierky:01.09.2021 – 30.11.2021

Spôsob vykonávania dobrovoľnej zbierky:

1.      Zaslaním finančných prostriedkov na účet obce Jelka vedený v Prima banka Slovensko,  a. s. , číslo IBAN: SK24 5600 0000 0038 5796 3002, SWIFT: KOMASK2X, VS: 13732021 s poznámkou: zbierka.

2.      Vložením hotovosti do prenosných pokladničiek s označením ,,Dobrovoľná zbierka na rehabilitáciu pre Leonarda Daniša“ počas stanovených dní na Obecnom úrade v Jelke a v Kultúrnom dome v Jelke.

Dni a čas konania dobrovoľnej zbierky v hotovosti:

–        na Obecnom úrade v Jelke 01.09.2021 – 30.11.2021 v pondelok  07:00 hod. – 12:00 hod. a 13:00 hod. – 16:00 hod., v stredu 07:00 hod. – 12:00 hod. a 13:00 hod. – 17:00 hod., v piatok od 07:00 hod. – 12:30 hod.,

–        v Kultúrnom dome v Jelke 01.09.2021 – 30.11.2021, pondelok – piatok od 08:00 hod. do 16:00 hod..

Osoby zodpovedné za konanie zbierky v hotovosti:

–        Viola Ravaszová, pokladník Obecného úradu v Jelke,

–        Beáta Mészárosová, referentka Kultúrneho domu v Jelke.

Vyúčtovanie dobrovoľnej zbierky, jej použitie a kontrola:

Vyúčtovanie zbierky vykoná: Ing. Gabriel Kiš, starosta obce Jelka. O priebehu a výsledku dobrovoľnej zbierky bude vyhotovená usporiadateľom správa, ktorá bude predložená obecnému zastupiteľstvu  na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva obce Jelka, ktoré sa uskutoční po ukončení zbierky. Výnosy z dobrovoľnej zbierky sú v zmysle § 5 ods. 1 písm. e) Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov príjmom rozpočtu obce. Finančné prostriedky získané dobrovoľnou zbierkou budú použité na účel, na ktorý bola dobrovoľná zbierka vyhlásená. Kontrolu použitia finančných prostriedkov z dobrovoľnej zbierky vykoná hlavný kontrolór obce Jelka.

Správa o výsledku a použití finančných prostriedkov získaných dobrovoľnou zbierkou bude zverejnená na webovom sídle usporiadateľa po jej prerokovaní v obecnom  zastupiteľstve. Vyhlásenie zbierky bolo prerokované a schválené na 2. neplánovanom zasadnutí obecného zastupiteľstva konanom dňa 24.08.2021 uznesením č. 52.,/2021/NZ OZ-2.

b) Schvaľuje Leonardovi Danišovi,nar. xx.xx.xxxx, trvale bytom  Trhová 330/18, 925 23 Jelka, finančný príspevok na rehabilitáciu vo výške 1000,- €.

Hlasovalo: 10                          Za: 10                          Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo/nebolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 53.,/2021/NZ OZ-2:

schvaľuje – neschvaľuje

Žiadosť o finančný príspevok obce Jelka pre Jókaiho divadlo v Komárne vo výške 500,- €.

Hlasovalo: 10                          Za: 10                          Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo/nebolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 54.,/2021/NZ OZ-2:

schvaľuje – neschvaľuje

a)      Žiadosť SUPERCOLORS s. r. o., so sídlom Hlavná 1414/138, 925 23 Jelka, IČO: 51 231 930, zast. Petrom Törökom, o prebratie miestnej komunikácie a verejného osvetlenia nachádzajúcich sa na pozemkoch:

–          pozemok parc. reg. „C“. parc. č. 45/22, výmera 230 m², druh pozemku ostatná plocha, k. ú. Nová Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 1806,

–          pozemok parc. reg. „C“. parc. č. 47/1, výmera 458 m², druh pozemku ostatná plocha, k. ú. Nová Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 1807,

–          pozemok parc. reg. „C“. parc. č. 47/5, výmera 37 m², druh pozemku ostatná plocha, k. ú. Nová Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 1807,

–          pozemok parc. reg. „C“. parc. č. 51/6, výmera 703 m², druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, k. ú. Nová Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 1848.

b)      Bezodplatný prevod miestnej komunikácie a verejného osvetlenia vrátane pozemkov pod stavbami   prospech obce sa uskutoční na základe písomnej zmluvy za splnenia nasledujúcich podmienok:

–          žiadateľ zabezpečí súhlas dotknutých osôb, ktoré majú vyznačenú ťarchu alebo vecné bremeno na vyššie uvedených parcelách, prípadne žiadosť dotknutých osôb o zrušenie ťarchy alebo vecného bremena,

–          žiadateľ nemá žiadne finančné záväzky na predmetných nehnuteľnostiach,

–          pozemky budú bez záložných práv a zmluvných predkupných práv,

–          pozemky pod stavbou komunikácie resp. VO musia mať svoje parc. čísla a musia byť zapísané a zakreslené v katastrálnej mape, vecné bremeno bude zriadené bezodplatne a dobu neurčitú,

–          komunikácie a VO budú skolaudované, bez vád, v súlade s platnými STN (priložené náležité technické správy, revízne správy VO a rozvodov NN), komunikácie a chodníky musia mať vybudovaný systém odvod dažďovej vody dažďovou kanalizáciou, trativodmi a pod.,

–          komunikácie a VO budú prevzaté až po kontrole technickým zamestnancom obce a jeho súhlasnom stanovisku,

–          odovzdávajúci poskytne obci záruku v trvaní min: VO: 24 mesiacov od prevzatia, Komunikácie: 5 rokov od prevzatia,

–          k záručnej dobe bude odovzdávajú odstraňovať vady stavby reklamované obcou na vlastné náklady,

–          čestné vyhlásenie odovzdávajúceho podpísaného  jeho štatutárnym orgánom, že záväzky prevodcu voči subdodávateľom – zhotoviteľom stavby má vysporiadané, že nemá voči obci záväzky.

c)      Obecné zastupiteľstvo obce Jelka schvaľuje znenie zmluvy o bezodplatnom prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti a hnuteľnosti.

Hlasovalo: 10                          Za: 9                            Proti: 0                        Zdržal sa: 1

Uznesenie bolo/nebolo schválené a podpísané starostom obce.

Uznesením  č. 55.,/2021/NZ OZ-2:

schvaľuje – neschvaľuje

Splnomocnenie Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. obcou Jelka v nasledovnom rozsahu: Obec Jelka splnomocňuje Západoslovenskú vodárenskú spoločnosť, a.s., IČO: 36550949, so sídlom: Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, na zastupovanie obce Jelka vo všetkých veciach týkajúcich sa alebo súvisiacich s vykonávaním úkonov a činností v zmysle zákona NR SR č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, ako i vydaním povolení na osobitné užívanie vôd, v súvislosti s ČOV Jelka.

Hlasovalo: 10                          Za: 10                          Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo/nebolo schválené a podpísané.

V Jelke dňa 31.08.2021

Ing. Gabriel Kiš

                                                                                                                        starosta obce

ZÁPISNICA z2. plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Jelka zo dňa 29.06.2021

8.7.2021

Mellékletek

Leírás

Prítomní:

Starosta obce:             Ing. Gabriel Kiš

Členovia OZ:              Mgr. Bánoczký, M., Bohony, Š., Mgr. Deák, Z., Mgr. Hakszer, R. PhD., Kovács, J., Mgr. Letuseková, D., Ing. Ruman, T.,

Ďalší prítomní:            Melinda Németh MSc. – prednostka Obecného úradu v Jelke

                                    Mgr. Gabriela Horváthová – zapisovateľka

                                    Mgr. Mária Tomovičová – hlavná kontrolórka obce

                                    Sidónia Banková – ekonómka

Verejnosť:                   Zoltán Mészáros

K bodu č. 1 programu – Zahájenie zasadnutia

Zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Jelka (ďalej aj „OZ“) otvoril a viedol starosta obce Ing. Gabriel Kiš, ktorý privítal prítomné osoby na 2. plánovanom zasadnutí OZ a skonštatoval, že oznámenie o termíne 2. plánovaného zasadnutia OZ spolu s navrhovaným programom bolo zverejnené na úradnej tabuli a webovej stránke obce dňa 22.06.2021, že je prítomných 7 poslancov OZ, OZ je uznášaniaschopné vo všetkých bodoch rokovania. Neprítomní poslanci OZ svoju neprítomnosť na zasadnutí OZ v Jelke ospravedlnili.

K bodu č. 2. programu – Schválenie programu zasadnutia

Starosta obce oboznámil poslancov OZ s programom zasadnutia, ktorý bol nasledovný:

1.Zahájenie

2.Schválenie programu zasadnutia

3.Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie

4.Kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia

5.Interpelácia

6.Záverečný účet obce Jelka za rok 2020

7.Čerpanie rozpočtu k 31.05.2021

8.Informácie o miestnom poplatku za rozvoj za rok 2020

9.Plán práce hlavného kontrolóra na 2. polrok

10.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Jelka č. 2/2021 o určení názvu ulice na území obce Jelka

11.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Jelka č. 3/2021 o určení názvu ulice na území obce Jelka

12.Zrušenie uznesenia obecného zastupiteľstva obce Jelka č. 6.,/2021/OZ-1

13.Zámer obce Jelka predať majetok obce: pozemok parc. reg. „C“. parc. č. 890/7 k. ú. Jelka

14.Zámer obce Jelka predať nadbytočný hnuteľný majetok obce: drvička LASKI LS 120 D

15.Informácie o výsledku obchodnej verejnej súťaže

16.Zámer obce Jelka predať majetok obce: pozemok parc. reg. „C“. parc. č. 982/3 k. ú. Jelka

17.Zámer obce Jelka na kúpu podielu na pozemkoch parc. reg. „C“, parc. č. 1174/13, k. ú Jelka, parc. reg. „C“, parc. č. 1174/14, k. ú. Jelka, parc. reg. „C“, parc. č. 1174/15, k. ú. Jelka, parc. reg. „E“, parc. reg. „E“, parc. č. 735, k. ú. Jelka

18.Zmluva o vzájomnej spolupráci pri prevádzkovaní vodného kolového mlyna v Jelke

19.Nájom obecného pozemku na účely zriadenia samoobslužného výdajného a podacieho miesta so spoločnosťou Zásielkovňa s. r. o.

20..Žiadosť o nenávratný finančný príspevok zameraný na poskytovanie individuálnej podpory a asistenčných služieb s cieľom zmierniť socio-ekonomické dopady na osoby ohrozené chudobou a sociálnym vylúčením, vrátane osôb z prostredia MRK poskytovaním miestnej občianskej poriadkovej služby

21.Rôzne

a)Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku parc. reg. „E“, parc. č. 560 k. ú. Jelka

b)Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku parc. reg. „E“, parc. č. 3611/2 k. ú. Jelka

c)Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku parc. reg. „C“, parc. č. 79/12 k. ú. Jelka a parc. reg. „C“, parc. č. 79/6 k. ú. Jelka

d)Žiadosť nájomcov o odpustenie réžie v Podnikateľskom inkubátore

e)Žiadosť o vyjadrenie k investičnému zámeru na parc. reg. „C“, parc. č. 69, k. ú. Nová Jelka, parc. reg. „C“, parc. č. 70/1, k. ú. Nová Jelka, parc. reg. „C“, parc. č. 70/2, k. ú. Nová Jelka,

f)Informácie starostu

22.Diskusia

23.Návrh uznesení

24.Záver

Starosta obce dal hlasovať o vyššie uvedenom programe zasadnutia OZ. Prítomný poslanci OZ program jednohlasne schválili.

Následne starosta obce vyzval poslancov OZ, aby uviedli, či majú nejaké pripomienky alebo návrhy na doplnenie programu zasadnutia.

Prítomný poslanci OZ pripomienky ani návrhy na doplnenie programu zasadnutia nemali.

Starosta obce navrhol nasledovné zmeny programu zasadnutia zasadnutia OZ:

-vymazať bod 7 s názvom „Čerpanie rozpočtu k 31.05.2021“, nakoľko členovia komisie pre regionálny rozvoj a finančné hospodárstvo namietali, že nemali dostatok času na to, aby sa s ním oboznámili,

-upraviť číslovanie pôvodného 8. až 18. bodu programu,

-doplniť 18. bod programu s názvom „Zmluva o spolupráci medzi koordinátorom: KLASTER REGIONÁLNEHO ROZVOJA, Mikovíniho 217/4, 917 01 Trnava IČO: 37 840 371 a beneficientom: Obec Jelka, Mierová 959/17, 925 23 Jelka, IČO: 00 306 011 a dodatok č. 1 k zmluve o spolupráci“,

-doplniť bod 21 programu zasadnutia s názvom „Žiadosť o NFP, kód výzvy: IROP-PO2-SC221-2021-67“

-upraviť číslovanie pôvodného 21. až 24. bodu programu

-do 22. bodu programu s názvom „Rôzne“ doplniť písmeno „f“ s názvom „Žiadosť o odpustenie nájomného v podnikateľskom inkubátore“,

-do 22. bodu programu s názvom „Rôzne“ doplniť písmeno „g“ s názvom „Žiadosť o odkúpenie časti obecného pozemku parc. reg „E“, parc. č. 1174/1, k. ú. Jelka,

-do 22. bodu programu s názvom „Rôzne“ doplniť písmeno „h“ s názvom „Žiadosť o finančnú výpomoc na strechu kostola“

-pôvodný 21. bod programu, písm. „f“ s názvom „Informácie starostu“ sa prečísluje na 22. bod programu, písm. „i“.

Starosta obce navrhol hlasovať o zmenenom programe zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktorý bol nasledovný:

1.Zahájenie

2.Schválenie programu zasadnutia

3.Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie

4.Kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia

5.Interpelácia

6.Záverečný účet obce Jelka za rok 2020

7.Informácie o miestnom poplatku za rozvoj za rok 2020

8.Plán práce hlavného kontrolóra na 2. polrok

9.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Jelka č. 2/2021 o určení názvu ulice na území obce Jelka

10.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Jelka č. 3/2021 o určení názvu ulice na území obce Jelka

11.Zrušenie uznesenia obecného zastupiteľstva obce Jelka č. 6.,/2021/OZ-1

12.Zámer obce Jelka predať majetok obce: pozemok parc. reg. „C“. parc. č. 890/7 k. ú. Jelka

13.Zámer obce Jelka predať nadbytočný hnuteľný majetok obce: drvička LASKI LS 120 D

14.Informácie o výsledku obchodnej verejnej súťaže

15.Zámer obce Jelka predať majetok obce: pozemok parc. reg. „C“. parc. č. 982/3 k. ú. Jelka

16.Zámer obce Jelka na kúpu podielu na pozemkoch parc. reg. „C“, parc. č. 1174/13, k. ú Jelka, parc. reg. „C“, parc. č. 1174/14, k. ú. Jelka, parc. reg. „C“, parc. č. 1174/15, k. ú. Jelka, parc. reg. „E“, parc. reg. „E“, parc. č. 735, k. ú. Jelka

17.Zmluva o vzájomnej spolupráci pri prevádzkovaní vodného kolového mlyna v Jelke

18.Zmluva o spolupráci medzi koordinátorom: KLASTER REGIONÁLNEHO ROZVOJA, Mikovíniho 217/4, 917 01 Trnava IČO: 37 840 371 a beneficientom: Obec Jelka, Mierová 959/17, 925 23 Jelka, IČO: 00 306 011 a dodatok č. 1 k zmluve o spolupráci.

19.Nájom obecného pozemku na účely zriadenia samoobslužného výdajného a podacieho miesta so spoločnosťou Zásielkovňa s. r. o.

20.Žiadosť o nenávratný finančný príspevok zameraný na poskytovanie individuálnej podpory a asistenčných služieb s cieľom zmierniť socio-ekonomické dopady na osoby ohrozené chudobou a sociálnym vylúčením, vrátane osôb z prostredia MRK poskytovaním miestnej občianskej poriadkovej služby

21.Žiadosť o NFP, kód výzvy: IROP-PO2-SC221-2021-67

22.Rôzne

a)Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku parc. reg. „E“, parc. č. 560 k. ú. Jelka

b)Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku parc. reg. „E“, parc. č. 3611/2 k. ú. Jelka

c)Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku parc. reg. „C“, parc. č. 79/12 k. ú. Jelka a parc. reg. „C“, parc. č. 79/6 k. ú. Jelka

d)Žiadosť nájomcov o odpustenie réžie v Podnikateľskom inkubátore

e)Žiadosť o vyjadrenie k investičnému zámeru na parc. reg. „C“, parc. č. 69, k. ú. Nová Jelka, parc. reg. „C“, parc. č. 70/1, k. ú. Nová Jelka, parc. reg. „C“, parc. č. 70/2, k. ú. Nová Jelka,

f)Žiadosť o odpustenie nájomného v Podnikateľskom inkubátore v Jelke

g)Žiadosť o odkúpenie časti obecného pozemku parc. reg. „E“, parc. č. 1174/1, k. ú. Jelka

h)Žiadosť o finančnú výpomoc na strechu kostola

i)Informácie starostu: Zmluva o používaní pozemku

23.Diskusia

24.Návrh uznesení

25.Záver

Všetci prítomní poslanci OZ zmenený program zasadnutia OZ jednohlasne schválili.

K bodu č. 3 programu – Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie

Starosta obce určil za zapisovateľku 2. plánovaného zasadnutia OZ Mgr. Gabrielu Horváthovú. Za overovateľov zápisnice zasadnutia OZ starosta obce určil poslancov OZ: Mgr. Denisa Letuseková a Ing. Tomáš Ruman.

Prítomní poslanci OZ jednohlasne schválili za overovateľov zápisnice 2. plánovaného zasadnutia OZ poslancov: Mgr. Denisa Letuseková a Ing. Tomáš Ruman.

Starosta obce za návrhovú komisiu 2. plánovaného zasadnutia OZ navrhol zvoliť nasledovných poslancov OZ: Mgr. Deák Zoltán a Mgr. Richard Hakszer, PhD.

Prítomní poslanci OZ jednohlasne zvolili návrhovú komisiu OZ vo vyššie uvedenom zložení.

K bodu č. 4 programu – Kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia

Starosta obce Jelka oboznámil osoby zúčastnené na zasadnutí OZ, ako v akom štádiu je výkon uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ:

a) uznesenie č. 11.,/2021/NZ OZ-1, nájomná zmluva bola uzavretá, aktuálne sa rieši projektová dokumentácia, potrebné povolenia a realizácia stavby vrátane napojenia sa na inžinierske siete,

b) uznesenie č. 12.,/2021/NZ OZ-1, kúpna zmluva bola uzavretá, bol podaný návrh na vklad, čakáme na rozhodnutie, ktorým kataster povolí vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností,

c) uznesenie č. 13a.,/2021/NZ OZ-1 až 13e.,/2021/NZ OZ – 1, tieto uznesenia budú predmetom 14. bodu programu zasadnutia OZ.

K bodu č. 5 programu – Interpelácia

Možnosť interpelácie nikto z prítomných poslancov nevyužil.

K bodu č. 6 programu – Záverečný účet obce

Starosta obce uviedol, že návrh záverečného účtu bol zverejnený dňa 02.06.2021, tento bol zároveň zaslaný poslancom OZ spolu s pozvánkou na zasadnutie OZ.

Prítomným poslancom OZ bol predložený návrh záverečného účtu obce v listinnej podobe.

Hlavná kontrolórka obce predniesla stanovisko k záverečnému účtu obce za rok 2020. V stanovisku uviedla, že záverečný účet je spracovaný v súlade s ustanoveniami zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Riadna účtovná závierka a hospodárenie obce boli v súlade so zákonom o obecnom zriadení a rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Návrh záverečného účtu bol verejne sprístupnený na úradnej tabuli obce a internetovej schránke obce v zákonnej lehote. Správa audítora po dodaní bude prerokovaná na zasadnutí OZ. Obec hospodárila s vykázaným prebytkom vo výške 395 952,72 €, ktorý bude preúčtovaný v prospech účtu 428 – nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov. Obec tvorí rezervný fond vo výške 10 % z výsledku hospodárenia vo výške 39 595 €. Obecnému zastupiteľstvu odporučila schváliť záverečný účet v takej podobe, ako bol predložený.

Starosta obce navrhol schváliť záverečný účet obce za rok 2020 a celoročné hospodárenie obce bez výhrad. Prítomní poslanci jednohlasne schválili záverečný účet obce za rok 2020 a celoročné hospodárenie obce bez výhrad.

Starosta obce navrhol preúčtovať výsledok hospodárenia za rok 2020, zisk vo výške 319 411,01 € v prospech účtu 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia z minulých rokov. Prítomní poslanci OZ jednohlasne schválili preúčtovanie výsledku hospodárenia za rok 2020, zisk vo výške 319 411,01 € v prospech účtu 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

Všetci prítomní poslanci OZ zobrali na vedomie rozpočtový prebytok hospodárenia, t. j. rozdiel bežných kapitálových príjmov a bežných kapitálových výdavkov vo výške 395 952,72 €.

Starosta obce navrhol schváliť tvorbu rezervného fondu vo výške 10 % z výsledku hospodárenia obce a jej RO vo výške 39 595,00 €. Všetci prítomný poslanci OZ jednohlasne schválili tvorbu rezervného fondu vo výške 10 % z výsledku hospodárenia obce a jej RO vo výške 39 595,00 €.

Všetci prítomní poslanci OZ zobrali na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2020.

K bodu č. 7 programu – Informácie o miestnom poplatku za rozvoj za rok 2020

Starosta obce oboznámil prítomných  s tým, že v roku 2019 bolo titulom miestneho poplatku za rozvoj vyzbieraných 5 735,80 € a v roku 2020 bolo titulom miestneho poplatku za rozvoj vyzbieraných 23 638,64 eur, čiže spolu 29 374,44 €. Z toho bolo v roku 2020 použitých na opravu Hlbokej ulice a Novojelčanskej ulice smerom na starý cintorím 7 308,00 €, na opravu výtlkov 3 900,00 €, na spomaľovacie vankúše 1 782,00 € a na pomocné práce 751,20 € a 460,10 €, na opravu parkoviska pred školou 14 928,90 €.

K bodu č. 8 programu – Plán práce hlavného kontrolóra na 2. polrok

Hlavná kontrolórka obce Jelka Mgr. Mária Tomovičová v súlade s § 18f  ods. 1 písm. b) zákona o obecnom zriadení predniesla obecnému zastupiteľstvu svoj plán kontrolnej činnosti na II. polrok roku 2021. Hlavná kontrolórka poukázala na to, že rozsah kontrolnej činnosti je zameraný na kontrolu zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom obce. Poukázala na tri hlavné body svojej kontrolnej činnosti: kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a  materiálnymi hodnotami pri prevádzkovaní  školskej jedálne pri Základnej škole, vypracovanie stanoviska k návrhu rozpočtu  na roky  2022, 2023, 2024 a kontrola v zmysle § 18d, odsek 2, zákona o obecnom zriadení. V závere uviedla, že kontrolnú činnosť bude vykonávať v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite v znení neskorších predpisov, zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov a v zmysle platných interných smerníc, predmet kontroly zvolí operatívne, podľa potreby a uváženia.

Prítomný poslanci OZ jednohlasne schválili plán práce hlavného kontrolóra na 2. polrok roku 2021.

K bodu č. 9 programu – Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Jelka č. 2/2021 o určení názvu ulice na území obce Jelka.

Starosta obce oboznámil prítomných poslancov, že návrh tohto VZN bol zverejnený na úradnej tabuli obce a na webovej stránke obce dňa 07.06.2021. Vzhľadom na to, že za rodinnými domami na Slnečnej ulici v obci Jelka vznikla nová ulica, je potrebné určiť jej názov.

Poslanec Mgr. Hakszer, PhD. navrhol pomenovať túto ulicu: „Hviezdna ulica“, v maďarskom jazyku: „Csillag utca“.

Pomenovanie tejto ulice bolo predmetom pracovnej porady poslancov OZ, žiadne iné návrhy na pomenovanie ulice neboli dané.

Prítomní poslanci OZ jednohlasne schválili návrh VZN obce Jelka č. 2/2021 o určení názvu ulice na území obce Jelka, pričom názov tejto ulice určili nasledovne: v slovenskom jazyku „Hviezdna ulica“, v maďarskom jazyku „Csillag utca“.

K bodu č. 10 programu – Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Jelka č. 3/2021 o určení názvu ulice na území obce Jelka

Starosta obce uviedol, že návrh tohto VZN bol zverejnený na úradnej tabuli obce a na webovej stránke obce dňa 07.06.2021. Ide o ulicu v rámci „Ilka parku“. Investor názov ulice nenavrhol. V rámci pracovnej porady bol navrhnutý názov ulice v slovenskom jazyku „Parková ulica“ a v maďarskom jazyku „Park utca“.

Prítomný poslanci OZ jednohlasne schválili návrh VZN obce Jelka č. 3/2021 o určení názvu ulice na území obce Jelka, pričom názov tejto ulice určili nasledovne: v slovenskom jazyku „Parková ulica“, v maďarskom jazyku „Park utca“.

K bodu č. 11 programu – Zrušenie uznesenia obecného zastupiteľstva obce Jelka č. 6.,/2021/OZ-1

Starosta obce informoval poslancov OZ a verejnosť, že po porade s nadriadeným orgánom dospel k názoru, že je potrebné zrušiť uznesenie, ktorým došlo k schváleniu investičného zámeru. Územie, na ktorom je naplánovaný investičný zámer je podľa územného plánu len tzv. výhľadovým územím, t. j. aktuálne tam nie je možné zrealizovať výstavbu rodinného domu a haly. Po zmene územného plánu nevylučuje opakované prerokovanie tohto investičného zámeru.

Z prítomných poslancov OZ piati hlasovali za zrušenie uznesenia obecného zastupiteľstva obce Jelka č. 6.,/2021/OZ-1 a dvaja poslanci OZ sa zdržali hlasovania.

K bodu č. 12 programu – Zámer obce Jelka predať majetok obce: pozemok parc. reg. „C“, parc. č. 890/7, k. ú. Jelka

Starosta obce informoval prítomných, že p. Eleonóra Rablánska, trvale bytom Nová cesta 104/74, Jelka (ďalej len „žiadateľka“) doručila obci žiadosť o kúpu pozemku parc. reg. „C“, parc. č. 890/7, k. ú. Jelka. Pozemok žiadala odkúpiť z dôvodu, že tento dlhé roky užíva na základe nájomnej zmluvy.

Starosta obce upresnil, že tento pozemok je v nájme žiadateľky od roku 1994, tento pozemok susedí s pozemkami žiadateľky, tvorí súčasť oploteného areálu žiadateľky a cez tento pozemok je zabezpečený prístup k zadnej časti záhrady žiadateľky. Pozemok sám o sebe je pre obec nevyužiteľný, pretože ide o úzky dlhý pozemok, cca 8 m široký.

Zámer obce Jelka predať majetok obce bol zverejnený dňa 11.05.2021.

Na tento pozemok bola podaná aj ďalšia žiadosť o kúpu, podal ju p. Lóránt Mički, trvale bytom Nová cesta 103, Jelka. Avšak vzhľadom na existenciu dôvodu hodného osobitného zreteľa na strane p. Rablánskej, má p. Rablánska predkupné právo.

Prítomní poslanci jednohlasne schválili žiadosť p. Rablánskej na kúpu pozemku parc. reg. „C“. parc. č. 890/7, k. ú. Jelka za kúpnu cenu 9 600,- € s tým, že žiadateľka uhradí náklady spojené s povolením vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. Prítomní poslanci OZ zároveň jednohlasne schválili znenie kúpnej zmluvy.

Poslanci OZ neschválili žiadosť p. Lóránta Mičkiho, trvale bytom Nová cesta 103, Jelka na kúpu pozemku parc. reg. „C“, parc. č. 890/7, k. ú. Jelka.

K bodu č. 13 programu – Zámer obce Jelka predať nadbytočný hnuteľný majetok obce: drvičku LASKI LS 120 D.

Starosta obce uviedol, že táto drvička sa nepoužíva, ide o nadbytočný hnuteľný majetok. Žiada poslancov OZ, aby sa vyjadrili, či by pristúpili na predaj takéhoto majetku a v prípade, že áno, aby ho poverili zadaním objednávky na vypracovanie znaleckého posudku na stanovenie ceny drvičky a zabezpečením všetkých ostatných úkonov potrebných k zabezpečeniu podkladov na verejnú obchodnú súťaž.

Prítomní poslanci OZ schválili predaj drvičky LASKI LS  120 D a poverili starostu na zadanie objednávky na vypracovanie znaleckého posudku na stanovenie minimálnej kúpnej ceny drvičky a na zabezpečenie všetkých ostatných úkonov potrebných na zabezpečenie podkladov pre verejnú obchodnú súťaž.

K bodu č. 14 programu – Informácie o výsledku obchodnej verejnej súťaže

Starosta obce informoval, že obchodná verejná súťaž na pozemok parc. reg. „C“, parc. č. 982/3, k. ú. Jelka bola vyhlásená, avšak nebola splnená zákonná podmienka, a to uverejnenie obchodnej verejnej súťaže minimálne na 15 dní pred uzávierkou na podávanie návrhov do obchodnej verejnej súťaže. Z uvedeného dôvodu je potrebné vyhlásenú súťaž zrušiť a vyhlásiť ju nanovo.

Prítomní poslanci OZ jednohlasne zrušili nasledovné uznesenia obecného zastupiteľstva obce Jelka: 13a.,/2021/NZ OZ-1, 13b.,/2021/NZ OZ-1, 13c.,/2021/NZ OZ-1, 13d.,/2021/NZ OZ-1, 13e.,/2021/NZ OZ-1.

K bodu č. 15 programu – Zámer obce Jelka predať majetok obce: pozemok parc. reg. „C“, parc. č. 982/3 k. ú. Jelka

V nadväznosti na bod č. 14 programu tohto zasadnutia starosta obce navrhol vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže ako najvhodnejší návrh na predaj pozemkov vo vlastníctve obce, keďže na predaj nehnuteľného majetku sa nevzťahuje prípad hodný osobitného zreteľa. Hlavným kritériom úspešnosti zostáva najvyššia ponúknutá cena za m2.

Prítomní poslanci OZ sa zhodli na minimálnej kúpnej cene vo výške 25 EUR/m2 a jednohlasne schválili vyhlásenie, podmienky aj znenie obchodnej verejnej súťaže na predmetný obecný pozemok vo vlastníctve obce Jelka, ustanovili komisiu na vyhodnotenie cenových ponúk v nasledovnom zložení: Mgr. Maroš Bánoczký, Igor Budai, Mgr. Ivan Laurič, Peter Török, Ing. Tomáš Ruman, OZ jednohlasne uložilo obecnému úradu povinnosť zabezpečiť celý proces verejnej obchodnej súťaže na predaj majetku obce Jelka a jednohlasne poverilo starostu obce, aby s víťazom obchodnej verejnej súťaže v mene obce uzavrel kúpnu zmluvu na odpredaj predmetnej nehnuteľnosti.

K bodu č. 16 programu – Zámer obce Jelka na kúpu podielu na pozemkoch parc. reg. „C“, parc. č. 1174/13, k. ú Jelka, parc. reg. „C“, parc. č. 1174/14, k. ú. Jelka, parc. reg. „C“, parc. č. 1174/15, k. ú. Jelka, parc. reg. „E“, parc. reg. „E“, parc. č. 735, k. ú. Jelka

Starosta obce informoval prítomných, že ide o pozemky v okolí školy. Podľa jeho názoru je v záujme obce, aby sa tieto pozemky vysporiadali, pretože na tomto úseku sú naplánované nové dopravné značenia, nové priechody pre chodcov a zábrany, ktoré urobia okolie školy bezpečnejším pre žiakov školy. Požiadal poslancov o udelenie poverenia na rokovania so spoluvlastníkmi týchto pozemkov, na zabezpečenie geometrického plánu a znaleckého posudku.

Prítomní poslanci jednohlasne schválili zámer na kúpu spoluvlastníckych podielov na pozemkoch parc. reg. „C“, parc. č. 1174/13, k. ú Jelka, parc. reg. „C“, parc. č. 1174/14, k. ú. Jelka, parc. reg. „C“, parc. č. 1174/15, k. ú. Jelka, parc. reg. „E“, parc. reg. „E“, parc. č. 735, k. ú. Jelka, poverili starostu na rokovania s podielovými spoluvlastníkmi, na zabezpečenie geometrického plánu a znaleckého posudku.

K bodu č. 17 programu – Zmluva o vzájomnej spolupráci  pri prevádzkovaní vodného kolového mlyna v Jelka.

Starosta obce predložil prítomným poslancom OZ návrh zmluvy o vzájomnej spolupráci pri prevádzkovaní vodného kolového mlyna. V skratke, touto zmluvou sa rozdelia náklady na prevádzkovanie areálu vodného kolového mlyna medzi obec Jelka a Vlastivedné múzeum v Galante. Rovnakým dielom sa budú deliť aj príjmy zo vstupného medzi obec Jelka a Vlastivedné múzeum v Galante.

K bodu č. 18 programu – Zmluva o spolupráci medzi koordinátorom: KLASTER REGIONÁLNEHO ROZVOJA, Mikovíniho 217/4, 917 01 Trnava IČO: 37 840 371 a beneficientom: Obec Jelka, Mierová 959/17, 925 23 Jelka, IČO: 00 306 011 a dodatok č. 1 k zmluve o spolupráci

Starosta obce oznámil prítomným, že obci bol predložený návrh zmluvy o spolupráci a dodatku č. 1 k zmluve o spolupráci. KLASTER REGIONÁLNEHO ROZVOJA sa v zmluve zaviaže poskytnúť obci Jelka finančné prostriedky vo výške 5000,- € na opravu sakrálnej pamiatky. Obec Jelka sa dodatkom č. 1 k zmluve o spolupráci zaviaže poskytnúť KLASTRU REGIONÁLNEHO ROZVOJA mimoriadny členský príspevok vo výške 1 250,- €.

Prítomní poslanci OZ jednohlasne schválili uzavretie zmluvy o spolupráci a jeho dodatku č. 1

Prítomní poslanci OZ jednohlasne schválili znenie zmluvy o spolupráci a jeho dodatku č. 1.

K bodu č. 19 programu – Nájom obecného pozemku na účely zriadenia samoobslužného výdajného podacieho miesta so spoločnosťou Zásielkovňa s. r. o.

Starosta obce informoval prítomných poslancov OZ, že oslovil Zásielkovňu s. r. o., či by z ich strany bol záujem o vybudovanie samoobslužného boxu (podobný AlzaBoxu) v obci Jelka. Vybudovanie takéhoto boxu by bolo službou verejnosti. Prostredníctvom takéhoto samoobslužného boxu by zákazníci mali možnosť vyzdvihnúť zásielku bez časového obmedzenia a prevádzka takéhoto zariadenia by bola zabezpečovaná solárnou energiou. Spoločnosť Zásielkovňa s. r. o. deklarovala svoj záujem o vybudovanie takéhoto boxu a poslala obci návrh zmluvy. Navrhoval by zriadenie takéhoto zásielkového boxu pred Podnikateľským inkubátorom.

Prítomní poslanci OZ jednohlasne súhlasili s vybudovaním samoobslužného výdajného a podacieho boxu a súhlasili s prenájmom časti pozemku parc. reg. „C“, parc. č. 376/8 k. ú., kde bude osadený samoobslužný box, výmera prenajatej časti pozemku – 2 m², nájomné 1 € / ročne. Zároveň bol schválený návrh nájomnej zmluvy.

K bodu č. 20 programu – Žiadosť o nenávratný finančný príspevok zameraný na poskytovanie individuálnej podpory a asistenčných služieb s cieľom zmierniť socio-ekonomické dopady na osoby ohrozené chudobou a sociálnym vylúčením, vrátane osôb z prostredia MRK poskytovaním miestnej občianskej poriadkovej služby

Starosta obce uviedol, že bola zverejnená výzva na projekt, z ktorého by mohol byť obci poskytnutý príspevok na financovanie miestnej občianskej poriadkovej služby. Požiadal poslancov, nech sa vyjadria, či by súhlasili so zapojením sa do takéhoto projektu.

Prítomní poslanci OZ jednohlasne súhlasili s predložením žiadosti o nenávratný finančný príspevok zameraný na poskytovanie individualizovanej podpory a asistenčných služieb s cieľom zmierniť socio-ekonomické dopady na osoby ohrozené chudobou a sociálnym vylúčením, vrátane osôb z prostredia MRK poskytovaním miestnej občianskej poriadkovej služby (MOPS), názov projektu: Miestna občianska poriadková služba 2 v obci Jelka, operačný program: Ľudské zdroje prioritná os: 8. REACT-EU, investičná priorita: 8.1 Podpora obnovy po kríze spojenej s pandémiou COVID-19 vrátane jej sociálnych dôsledkov a príprava zeleného, digitálneho a odolného oživenia hospodárstva, špecifický cieľ: 8.1.1 Podpora obnovy po kríze spojenej s pandémiou COVID-19 vrátane jej sociálnych dôsledkov a príprava zeleného, digitálneho a odolného oživenia hospodárstva, kód výzvy: OPLZ-PO8-2021-1, ciele výzvy sú v súlade s platným programom rozvoja obce Jelka.

Prítomný poslanci OZ jednohlasne súhlasili so zabezpečením realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia nenávratného finančného príspevku, zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie 5 % realizovaného projektu a ostatné výdavky realizovaného projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, zabezpečenie plného financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce Jelka, ktoré vzniknú v priebehu realizácie projektu a budú nevyhnutné pre dosiahnutie jeho cieľa.

K bodu č. 21 programu – Žiadosť o NFP, kód výzvy: IROP-PO2-SC221-2021-67

Starosta vysvetlil, že ide o projekt, cieľom ktorého je zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl. Žiadal prítomných poslancov aby sa vyjadrili, či by súhlasili so zapojením sa obce do takéhoto projektu a v prípade, že áno, aby ho poverili vykonaním úkonov potrebných na podanie žiadosti o NFP.

Prítomný poslanci OZ jednohlasne súhlasili so zapojením sa obce do takéhoto projektu a poverili ho vykonaním úkonov potrebných na podanie žiadosti o NFP.

K bodu č. 22 programu – Rôzne

A: Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku parc. reg. „E“, parc. č. 560 k. ú. Jelka

Starosta obce oznámil prítomným, že obci bola doručená žiadosť Ing. Roberta Renczésa, PhD., trvale bytom Nová ulica č. 131/14, 929 01 Malé Dvorníky (ďalej len „žiadateľ“) o kúpu obecného pozemku parc. reg. „E“. parc. č. 560, druh pozemku: lesný pozemok, o výmere 10 865 m², evidovaný Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 1 (ďalej len „obecný pozemok“). Starosta obce považuje tento  pozemok za prírodné dedičstvo obce a keby rozhodoval on sám, neschválil by predaj predmetného pozemku. Požiadal poslancov, aby zaujali stanovisko k tejto žiadosti.

Prítomní poslanci OZ jednohlasne neschválili žiadosť žiadateľa na kúpu obecného pozemku.

B: Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku parc. reg. „E“, parc. č. 3611/2 k. ú. Jelka

Starosta obce informoval prítomných, že obci bola doručená žiadosť Ing. Roberta Renczésa, PhD., trvale bytom Nová ulica č. 131/14, 929 01 Malé Dvorníky (ďalej len „žiadateľ“) o kúpu obecného pozemku parc. reg. „E“. parc. č. 3611/2, druh pozemku: trvalý trávnatý porast, o výmere 5359 m², evidovaný Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 3636 (ďalej len „obecný pozemok“). Starosta obce považuje tento  pozemok za prírodné dedičstvo obce  a vidí potenciál v tomto pozemku a keby rozhodoval on sám, neschválil by predaj predmetného pozemku. Požiadal poslancov, aby zaujali stanovisko k tejto žiadosti.

Prítomní poslanci OZ jednohlasne neschválili žiadosť žiadateľa na kúpu obecného pozemku.

C: Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku parc. reg. „C“, parc. č. 79/12 k. ú. Jelka a parc. reg. „C“, parc. č. 79/6 k. ú. Jelka

Starosta obce uviedol, že obci bola doručená žiadosť Ladislava Tótha, trvale bytom Nová cesta 1318/114, Jelka (ďalej len „žiadateľ“) o kúpu obecného pozemku parc. reg. „C“. parc. č. 79/6, druh pozemku: orná pôda, o výmere 5868 m², evidovaný Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 1301 a pozemku parc. reg“C“, parc. č. 79/12, druh pozemku: orná pôda, o výmere 392 m², evidovaný Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 1301 (ďalej len „obecné pozemky“). Starosta obce sa vyjadril, že z dôvodu vlastných plánov obce v oblasti výstavby dôležitých objektov pre obyvateľov a z tohto titulu potreby väčších ucelených pozemkov by bolo predčasné a nelogické predať teraz tieto pozemky. Požiadal poslancov, aby zaujali stanovisko k tejto žiadosti.

Prítomní poslanci OZ neschválili žiadosť žiadateľa na kúpu obecných pozemkov. Proti predaju obecného pozemku boli šiesti poslanci a jeden sa zdržal hlasovania.

D: Žiadosť nájomcov o odpustenie réžie v Podnikateľskom inkubátore

Starosta oznámil prítomným poslancom OZ, že obci bola doručená žiadosť nájomcov v podnikateľskom inkubátore o odpustenie réžie za obdobie, kedy museli svoje prevádzky zatvoriť pre protiepidemiologické opatrenia súvisiace s COVID – 19.

Prítomní poslanci OZ jednohlasne schválili žiadosť nájomcov nebytových priestorov v Podnikateľskom inkubátore v obci Jelka o odpustenie nákladov za služby v celkovej sume 1 283,42 €, ktorých poskytovanie je spojené s nájmom týchto nebytových priestorov za obdobie od 19.12.2020 do 18.04.2021, kedy na základe opatrenia Úradu verejného zdravotníctva vydaného v súvislosti s pandémiou COVID – 19 zatvorili svoje prevádzky.

E: Žiadosť o vyjadrenie k investičnému zámeru na parc. reg. „C“, parc. č. 69, k. ú. Nová Jelka, parc. reg. „C“, parc. č. 70/1, k. ú. Nová Jelka, parc. reg. „C“, parc. č. 70/2, k. ú. Nová Jelka

Starosta obce informoval prítomných, že bola obci doručená žiadosť stavebníka Imricha Szabóa, trvale bytom Novojelčanská 817/33, 925 23 Jelka o vyjadrenie k investičnému zámeru na parc. č. 69, 70/1 a 70/2 k. ú. Nová Jelka, z dôvodu výstavby novostavby IBV v Jelke Szabó, 1 x dvojdom, 2 x bytový dom so 4 bytovými jednotkami.

Poslancom bola daná k nahliadnutiu koordinačná situácia investičného zámeru.

Prítomní poslanci OZ jednohlasne schválili vyššie špecifikovanú investičnú činnosť.

Poslanec OZ Kovács uviedol: „V budúcnosti odporúčam prikúpiť pozemky a rozšíriť cestu na štandardné rozmery, ktorú obec môže akceptovať a prijať ako svoju a budúci obyvatelia  budú mať plnohodnotné služby ako ostatní občania obce Jelka“

Poslanec OZ Mgr. Hakszer PhD. uviedol: „V budúcnosti odporúčam napojenie na Mostovú ulicu a smerom na Malý Dunaj“

F: Žiadosť o odpustenie nájomného v Podnikateľskom inkubátore v Jelke

Starosta obce tlmočil prítomným žiadosť Beaty Solčániovej o odpustenie nájomného v Podnikateľskom inkubátore v Jelke za obdobie, kedy musela mať uzatvorenú svoju prevádzku pre nariadené protiepidemiologické opatrenia súvisiace s COVID-19.

Starosta obce a prítomní poslanci sa zhodli na tom, že odpustia 50 % nájomného nielen p. Beate Solčániovej, ale aj ostatným nájomcom, ktorí pre nariadené protiepidemiologické opatrenia súvisiace s COVID – 19 uzavreli svoje prevádzky spolu v sume 1 419,16 €

G: Žiadosť o odkúpenie časti obecného pozemku parc. reg. „E“, parc. č. 1174/1, k. ú. Jelka

Starosta obce uviedol, že obci bola doručená žiadosť Gábora Janíka a Marcely Janíkovej, obaja trvale bytom Hlavná 1462, Jelka (ďalej len „žiadatelia“) o odkúpenie časti obecného pozemku parc. reg. „E“, parc. č. 1174/1, k. ú. Jelka (ďalej len „obecný pozemok“). Svoju žiadosť odôvodnili tým, že chcú vyrovnať prednú hranicu svojho pozemku tak, ako je oplotený.

Starosta obce požiadal prítomných poslancov o zaujatie stanoviska, či schvaľujú odpredaj časti obecného pozemku žiadateľom a v prípade, že áno, aby ho poverili na objednanie geometrického plánu a znaleckého posudku.

Prítomní poslanci jednohlasne súhlasili a poverili starostu na vypracovanie geometrického plánu a znaleckého posudku.

H: Žiadosť o finančnú výpomoc na strechu kostola

Starosta obce prezentoval žiadosť Cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi a. v. Veľké Úľany – Jelka (ďalej len „cirkevný zbor“) na finančnú výpomoc na strechu kostola. Cirkevný zbor plánuje natretie plechovej strešnej krytiny chrámu. Cena natretia plechovej strešnej krytiny je podľa cenovej ponuky vo výške 1 350,- €.

Prítomní poslanci OZ sa zhodli na poskytnutí finančnej výpomoci na strechu kostola vo výške 675,00 €.

I: Informácie starostu

Starosta obce dal na vedomie poslancom OZ, že obec uzatvorila s FC JELKA, o. z. zmluvu o používaní pozemku parc. reg. „E“, parc. č. 3427 k. ú. Jelka  za účelom realizácie projektu zn.  NUP-KP-1-2021/4-000267 s názvom Street workout – Szabadtéri edzőpark a o používaní tohto pozemku na účely tréningov FC JELKA, o. z. . Zmluva bola uzavretá na dobu určitú do 30.06.2026. V rámci tohto projektu má dôjsť k výstavbe vonkajšieho workoutového ihriska, ktoré budú môcť využívať tak hráči FC JELKA, ako aj obyvatelia a návštevníci obce Jelka. De facto tento pozemok používajú hráči FC JELKA na účely tréningov od nepamäti. V prípade, že nedôjde k realizácii vyššie spomínaného projektu, obec bude mať právo odstúpiť od zmluvy.

K bodu č. 23 programu – Diskusia

Poslanec OZ Ing. Ruman navrhol, aby sa do miestnych cintorínov umiestnili „obecné krhle“ na polievanie kvetín na hroboch. V súčasnosti obyvatelia polievajú kvetiny na cintorínoch rôznymi krhlami, fľaškami a esteticky to nevyzerá dobre. Pri návšteve cintorínov v iných obciach si všimol, že na cintorínoch sú tzv. „obecné krhle“, tieto sú k dispozícii každému a esteticky to dobre pôsobí

Starosta obce a prítomní poslanci OZ sa zhodli na tom, že treba dať obyvateľom obce Jelka túto možnosť a obec zabezpečí dostatočný počet „obecných krhlí“ do miestnych cintorínov. Veria, že obyvatelia sa budú správať zodpovedne, že tieto krhle sa budú vracať na svoje miesta, t. j. k vodovodom a že nedôjde k ich scudzeniu.

K bodu č. 11 programu – Návrh uznesení

Návrhová komisia prečítala návrh uznesení.

K bodu č. 12 programu – Záver

Keďže neboli vznesené iné pripomienky a námety po prerokovaní všetkých bodov programu starosta  obce poďakoval poslancom OZ a ostatným zúčastneným osobám za účasť a ukončil zasadnutie OZ.

                                                                                                                      Ing. Gabriel Kiš

                                                                                                                        starosta obce

Overovatelia zápisnice:          Mgr. Denisa Letušeková

                                               Ing. Tomáš Ruman

Prednostka:                            MSc. Melinda Németh

Zapisovateľka:                       Mgr. Gabriela Horváthová

Zasadnutie obecného zastupiteľstva prebiehalo od 18:00 hod. do 20:00 hod.

Uznesenia z 2. plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva v Jelke zo dňa 29.06.2021

Obecné zastupiteľstvo obce Jelka

Hlasovanie: Mgr. Bánoczký, M., Bohony, Š., Mgr. Deák, Z., Mgr. Hakszer, R. PhD., Kovács, J., Mgr. Letuseková, D., Ing. Ruman, T.,

Uznesením  č. 14.,/2021/OZ-2:

schvaľuje – neschvaľuje

Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie obce za rok 2020 bez výhrad.

Hlasovalo: 7                            Za: 7                            Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo/nebolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 15.,/2021/OZ-2:

schvaľuje – neschvaľuje

Preúčtovať výsledok hospodárenia za rok 2020, zisk vo výške 319 411,01 € v prospech účtu 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

Hlasovalo: 7                            Za: 7                            Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo/nebolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 16.,/2021/OZ-2:

berie na vedomie – neberie na vedomie

Rozpočtový prebytok hospodárenia, tj. rozdiel bežných kapitálových príjmov a bežných kapitálových výdavkov vo výške 395 952,72 €.

Hlasovalo: 7                            Za: 7                            Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo/nebolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 17.,/2021/OZ-2:

schvaľuje – neschvaľuje

Tvorbu rezervného fondu vo výške 10 % z výsledku hospodárenia obce a jej RO vo výške 39 595,00 €.

Hlasovalo: 7                            Za: 7                            Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo/nebolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 18.,/2021/OZ-2:

berie na vedomie – neberie na vedomie

Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2020.

Hlasovalo: 7                            Za: 7                            Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo/nebolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 19.,/2021/OZ-2:

berie na vedomie – neberie na vedomie

Informáciu o príjmoch a použití výnosu z poplatku za rozvoj za rok 2020.

Hlasovalo: 7                            Za: 7                            Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo/nebolo schválené a podpísané

Uznesením  č. 20.,/2021/OZ-2:

schvaľuje – neschvaľuje

Plán práce hlavného kontrolóra na 2. polrok 2021.

Hlasovalo: 7                            Za: 7                            Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo/nebolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 21.,/2021/OZ-2:

schvaľuje – neschvaľuje

Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelka č. 2/2021 o určení názvu ulice na území obce Jelka.

Hlasovalo: 7                            Za: 7                            Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo/nebolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 22.,/2021/OZ-2:

schvaľuje – neschvaľuje

Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelka č. 3/2021 o určení názvu ulice na území obce Jelka.

Hlasovalo: 7                            Za: 7                            Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo/nebolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 23.,/2021/OZ-2:

zrušuje – nezrušuje

Uznesenie obecného zastupiteľstva obce Jelka č. 6.,/2021/OZ-1.

Hlasovalo: 7                            Za: 5                            Proti: 0                        Zdržal sa: 2

Uznesenie bolo/nebolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 24.,/2021/OZ-2:

schvaľuje – neschvaľuje

Žiadosť Eleonóry Rablánskej, trvale bytom Nová cesta 104/74, 925 23 Jelka, nar. xx.xx.xxxx, o kúpu pozemku parc. reg. „C“ KN, parc. č. 890/7, druh pozemku: záhrada o výmere 612 m², k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidovaný Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 1301 (ďalej len „pozemok“), to z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že obec Jelka pozemok nevyužíva a neplánuje ho zahrnúť do svojich investičných aktivít, žiadateľka pozemok dlhodobo užíva a zveľaďuje, pozemok bezprostredne susedí s pozemkom, ktorý je vo vlastníctve žiadateľky a to: pozemkom parcely reg. „C“ KN, parc. č. 892/3, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 260 m², k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidovaný Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 856, pozemkom parcely reg. „C“ KN, parc. č. 890/4, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 195 m², k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidovaný Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 856, pozemkom parcely reg. „C“ KN, parc. č. 890/8, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 53 m², k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidovaný Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 856, pozemkom parcely reg. „C“ KN, parc. č. 890/3, druh pozemku: záhrada o výmere 640 m², k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidovaný Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 856 (ďalej len „susedné pozemky“).

Vychádzajúc zo znaleckého posudku č. 16/2021 vyhotoveného znalkyňou Ing. Tünde Panyikovou, znalkyňou v odbore stavebníctvo, so sídlom Matúškovo 767, 925 01 Matúškovo, ev. č. znalca: 914248, je kúpna cena pozemku vo výške 9 600,00 € ((15,62 €/1m², 9 559,44 €/612m², zaokrúhlene 9 600,00 €).

Žiadateľ uhradí všetky náklady spojené s povolením vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh kúpnej zmluvy.

Hlasovalo: 7                            Za: 7                            Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo/nebolo schválené trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov a podpísané starostom obce.

Uznesením  č. 25.,/2021/OZ-2:

schvaľuje – neschvaľuje

Žiadosť Lóránta Mičkiho, trvale bytom Nová cesta 103, 925 23 Jelka, o kúpu pozemku parc. reg. „C“ KN, parc. č. 890/7, druh pozemku: záhrada o výmere 612 m², k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidovaný Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 1301.

Hlasovalo: 7                            Za: 0                            Proti: 07                      Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo/nebolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 26.,/2021/OZ-2:

schvaľuje – neschvaľuje

Zámer obce Jelka predať nadbytočný hnuteľný majetok obce Jelka, a to drvičku LASKI LS 120 D.

Hlasovalo: 7                            Za: 7                            Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo/nebolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 27.,/2021/OZ-2:

poveruje – nepoveruje

Starostu obce Jelka na objednanie znaleckého posudku na stanovenie trhovej ceny nadbytočného hnuteľného majetku obce, a to drvičky LASKI LS 120 D.

Hlasovalo: 7                            Za: 7                            Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo/nebolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 28.,/2021/OZ-2:

poveruje – nepoveruje

Starostu obce Jelka na vykonanie úkonov potrebných na zabezpečenie podkladov pre obchodnú verejnú súťaž na nadbytočný hnuteľný majetok obce, a to drvičky LASKI LS 120 D.

Hlasovalo: 7                            Za: 7                            Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo/nebolo schválené a podpísané

Uznesením  č. 29a.,/2021/OZ-2:

zrušuje – nezrušuje

Uznesenie č. 13a.,/2021/NZ OZ – 1, ktorým sa vyhlásila verejná obchodná súťaž.

Hlasovalo: 7                            Za: 7                            Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo/nebolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 29b.,/2021/OZ-2:

zrušuje – nezrušuje

Uznesenie č. 13b.,/2021/NZ OZ – 1, ktorým sa schválili podmienky verejnej obchodnej súťaže.

Hlasovalo: 7                            Za: 7                            Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo/nebolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 29c.,/2021/OZ-2:

zrušuje – nezrušuje

Uznesenie č. 13c.,/2021/NZ OZ – 1, ktorým sa poveril obecný úrad na zabezpečenie procesu vypracovania a zverejnenia obchodnej verejnej súťaže.

Hlasovalo: 7                            Za: 7                            Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo/nebolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 29d.,/2021/OZ-2:

zrušuje – nezrušuje

Uznesenie č. 13d.,/2021/NZ OZ – 1, ktorým sa ustanovila komisia na vyhodnotenie cenových ponúk.

Hlasovalo: 7                            Za: 7                            Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo/nebolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 29e.,/2021/OZ-2:

zrušuje – nezrušuje

Uznesenie č. 13e.,/2021/NZ OZ – 1, ktorým sa schválilo znenie verejnej obchodnej súťaže.

Hlasovalo: 7                            Za: 7                            Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo/nebolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 30.,/2021/OZ-2:

a)vyhlasuje – nevyhlasuje

Obchodnú verejnú súťaž podľa § 281 až 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších právnych predpisov o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnému majetku vo vlastníctve obce Jelka, a to pozemku parc. reg. „C“ KN, parc. č. 982/3, výmera 734 m², druh pozemku záhrada, k. ú Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č.1301 s nasledovnými podmienkami:

-kupujúci bude povinný uhradiť náklady na vyhotovenie znaleckého posudku č. 14/2021 a náklady spojené s vkladom vlastníckeho práva v prospech kupujúceho do katastra nehnuteľností,

-minimálna kúpna cena bude 25 €/ m2,

-hlavným kritériom bude najvyššia cena za m2.

Kompletné podmienky budú zverejnené na úradnej tabuli a webovom sídle obce Jelka

b)schvaľuje – neschvaľuje

Podmienky obchodnej verejnej súťaže (v prílohe uznesenia)

c)ukladá – neukladá

Obecnému úradu zabezpečiť celý proces stanovený zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, t.j. vypracovanie a zverejnenie Obchodnej verejnej súťaže na predaj majetku obce Jelka – obecné pozemky

d)ustanovuje – neustanovuje

komisiu na vyhodnotenie cenových ponúk:

1.Mgr. Maroš Bánoczký, poslanec obecného zastupiteľstva obce Jelka,

2.Igor Budai, poslanec obecného zastupiteľstva obce Jelka,

3.Mgr. Ivan Laurič, poslanec obecného zastupiteľstva obce Jelka,

4.Peter Török, poslanec obecného zastupiteľstva obce Jelka,

5.Ing. Tomáš Ruman, poslanec obecného zastupiteľstva obce Jelka

s tým, že komisia vyhodnotí cenové ponuky a vyberie najvýhodnejšiu ponuku a určí víťaza, s ktorým starostovi obce Jelka v mene obce Jelka odporučí uzavrieť kúpnu zmluvu.

e)schvaľuje – neschvaľuje

Znenie obchodnej verejne súťaže:

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ

NA  PREDAJ  MAJETKU  OBCE JELKA

Obec Jelka na základe § 281 až 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších právnych predpisov, § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších právnych predpisov a v súlade s uznesením Obecného zastupiteľstva pod číslom 30.,/2021/OZ-2 zo dňa 29.06.2021 vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž na predloženie cenovej ponuky o najvýhodnejšiu ponuku na uzatvorenie kúpnej zmluvy na prevod vlastníctva obecného pozemku parc. reg. „C“ KN, parc. č. 982/3, výmera 734 m², druh pozemku záhrada, k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č.1301.

Špecifické požiadavky:

-kupujúci bude povinný uhradiť náklady na vyhotovenie znaleckého posudku č. 14/2021 a náklady spojené s vkladom vlastníckeho práva v prospech kupujúceho do katastra nehnuteľností,

-minimálna kúpna cena 25 €/ m2,

-hlavným kritériom je najvyššia cena za m2.

Podmienky predloženia cenovej ponuky :

-Cenovú ponuku žiadame predložiť v podateľni Obecného úradu Jelka, alebo poštou na adresu: Obec Jelka, Obecný úrad, Mierová 959/17, 925 23  Jelka do 30. júla 2021, do 12.00 hod..

-Cenová ponuka musí byť predložená písomne v zapečatenej obálke označenej heslom: „Obchodná verejná súťaž – Záhradnícka – neotvárať!“.

-Cenová ponuka musí obsahovať:

1.označenie záujemcu:

a)fyzická osoba – meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, miesto trvalého pobytu, štátnu príslušnosť a rodinný stav, je vhodné uviesť aj telefónne číslo, príp. mailovú adresu,

b)právnická osoba – obchodné meno, sídlo, IČO, označenie registra, v ktorom je právnická osoba zapísaná a číslo tohto zápisu, osoba oprávnená na podpisovanie zmluvy, je vhodné uviesť aj kontaktnú osobu, telefónne číslo, príp. mailovú adresu,

2.označenie nehnuteľnosti – podľa údajov ponuky, o ktorú má záujemca záujem,

3.výška cenovej ponuky,

4.účel využitia nehnuteľnosti (napr. individuálna  výstavba rodinného domu, podnikateľské účely, dvor , záhrada),

5.akceptácia alebo spôsob splnenia špecifických požiadaviek formou vyhlásenia,

6.ak je záujemca ženatý/vydatá, vyhlásenie, či vec nadobúda do výlučného vlastníctva alebo do podielového spoluvlastníctva manželov (v takomto prípade musia byť všetky požadované údaje plne poskytnuté oboma manželmi),

7.vyhlásenie – súhlas záujemcu so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov v rozsahu v akom boli poskytnuté na vedenie evidencie. V prípade, že je záujemca ženatý/vydatá, vyhlásenie sa vyžaduje aj od manželky/manžela.

-Každý záujemca môže predložiť len jeden návrh na pozemok navrhnutý na predaj. Záujemca sa podaním svojho návrhu zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvie v súvislosti s procesom získavania informácií ohľadom súťaže.

-Obec Jelka si vyhradzuje právo zmeniť podmienky súťaže na predaj majetku, odmietnuť všetky predložené cenové ponuky, resp. súťaž zrušiť.

-Vyhodnotenie cenových ponúk vykoná ustanovená komisia. Starosta podľa odporúčania komisie v mene obce s víťazom uzavrie kúpnu zmluvu na prevod vlastníctva nehnuteľnosti.

Bližšie informácie môžete získať osobne v kancelárii prednostky Obecného úradu v Jelke, alebo telefonicky: 031/78 76 138, alebo cez e-mail: obec@jelka.sk

Hlasovalo: 7                            Za: 7                            Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo/nebolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 31.,/2021/OZ-2:

schvaľuje – neschvaľuje

Zámer obce Jelka na kúpu spoluvlastníckych podielov na pozemkoch parc. reg. „C“, parc. č. 1174/13, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 142 m², k. ú Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 686, parc. reg. „C“, parc. č. 1174/14, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 1399 m², k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č, 686, parc. reg. „C“, parc. č. 1174/15, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 499 m², k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 686, parc. reg. „E“, parc. č. 735, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 193 m², k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 686.

Hlasovalo: 7                            Za: 7                            Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo/nebolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 32.,/2021/OZ-2:

poveruje – nepoveruje

Starostu obce uskutočniť rokovania s vlastníkmi pozemkov: parc. reg. „C“, parc. č. 1174/13, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 142 m², k. ú Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 686, parc. reg. „C“, parc. č. 1174/14, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 1399 m², k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č, 686, parc. reg. „C“, parc. č. 1174/15, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 499 m², k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 686, parc. reg. „E“, parc. č. 735, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 193 m², k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 686 za účelom uzavretia kúpnej zmluvy.

Hlasovalo: 7                            Za: 7                            Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo/nebolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 33.,/2021/OZ-2:

poveruje – nepoveruje

Starostu obce objednať vyhotovenie geometrického plánu a znaleckého posudku vo vzťahu k pozemkom: parc. reg. „C“, parc. č. 1174/13, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 142 m², k. ú Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 686, parc. reg. „C“, parc. č. 1174/14, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 1399 m², k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č, 686, parc. reg. „C“, parc. č. 1174/15, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 499 m², k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 686, parc. reg. „E“, parc. č. 735, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 193 m², k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 686 za účelom uzavretia kúpnej zmluvy.

Hlasovalo: 7                            Za: 7                            Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo/nebolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 34.,/2021/OZ-2:

schvaľuje – neschvaľuje

Zmluva o vzájomnej spolupráci pri prevádzkovaní vodného kolového mlyna v Jelke uzavretú medzi Vlastivedným múzeom v Galante a obcou Jelka.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh zmluvy o vzájomnej spolupráci pri prevádzkovaní vodného kolového mlyna v Jelke

Hlasovalo: 7                            Za: 7                            Proti: 0                         Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo/nebolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 35a.,/2021/OZ-2:

schvaľuje – neschvaľuje

Uzavretie zmluvy o spolupráci medzi koordinátorom: KLASTER REGIONÁLNEHO ROZVOJA, Mikovíniho 217/4, 917 01 Trnava IČO: 37 840 371 a beneficientom: Obec Jelka, Mierová 959/17, 925 23 Jelka, IČO: 00 306 011.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh zmluvy o spolupráci.

Hlasovalo: 7                            Za: 7                            Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo/nebolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 35b.,/2021/OZ-2:

schvaľuje – neschvaľuje

Uzavretie dodatku č. 1 k zmluve o spolupráci medzi koordinátorom: KLASTER REGIONÁLNEHO ROZVOJA, Mikovíniho 217/4, 917 01 Trnava IČO: 37 840 371 a beneficientom: Obec Jelka, Mierová 959/17, 925 23 Jelka, IČO: 00 306 011, v zmysle ktorej sa zmluvné strany dohodli, že vzhľadom k obojstrannej vôli spolupracovať dlhodobo, najmä na príprave a realizácii spoločných projektov, obec Jelka poskytne na účely spolufinancovania ďalších aktivít KRR jednorazový finančný príspevok vo výške 1 250,- €

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh dodatku č. 1 k zmluve o spolupráci.

Hlasovalo: 7                            Za: 7                            Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo/nebolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 36.,/2021/OZ-2:

schvaľuje – neschvaľuje

Ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších právnych predpisov nájom časti pozemku o veľkosti 2 m²: parc. reg. „C“ KN, parc. č. 376/8, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 1301, pre účely alternatívnej poštovej služby „Zásielkovňa“, v zastúpení spoločnosťou Zásielkovňa, s. r. o., so sídlom Kopčianska 3338/82 A, 851 01 Bratislava, IČO: 48 136 999, za účelom vybudovania a užívania samoobslužných výdajných a podacích miest so Zásielkovňou, ktorých bližšia technická špecifikácia je uvedená v priloženom materiály k bodu č. 19 programu 2. plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 29.06.2021, ako alternatívu poštovej služby na dobu určitú/neurčitú, za nájomné 0,50 €/m²/rok, čo predstavuje sumu 1,00 €/2 m²/rok.

Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná do 30 dní od schválenia uznesenia v obecnom zastupiteľstve. V prípade, že nájomná zmluva v tejto lehote nebude nájomcom podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh zmluvy pre umiestnenie boxu.

Hlasovalo: 7                            Za: 7                            Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo/nebolo schválené trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov a podpísané starostom obce.

Uznesením  č. 37.,/2021/OZ-2:

schvaľuje – neschvaľuje

a)Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok zameraný na poskytovanie individualizovanej podpory a asistenčných služieb s cieľom zmierniť socio-ekonomické dopady na osoby ohrozené chudobou a sociálnym vylúčením, vrátane osôb z prostredia MRK poskytovaním miestnej občianskej poriadkovej služby (MOPS).

Názov projektu: Miestna občianska poriadková služba 2 v obci Jelka

Operačný program: Ľudské zdroje

Prioritná os: 8. REACT-EU

Investičná priorita: 8.1 Podpora obnovy po kríze spojenej s pandémiou COVID-19 vrátane jej sociálnych dôsledkov a príprava zeleného, digitálneho a odolného oživenia hospodárstva

Špecifický cieľ: 8.1.1 Podpora obnovy po kríze spojenej s pandémiou COVID-19 vrátane jej sociálnych dôsledkov a príprava zeleného, digitálneho a odolného oživenia hospodárstva

Kód výzvy: OPLZ-PO8-2021-1

Ciele výzvy sú v súlade s platným programom rozvoja obce Jelka.

b)Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia nenávratného finančného príspevku, zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie 5 % realizovaného projektu a ostatné výdavky realizovaného projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, zabezpečenie plného financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce Jelka, ktoré vzniknú v priebehu realizácie projektu a budú nevyhnutné pre dosiahnutie jeho cieľa.

Hlasovalo: 7                            Za: 7                            Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo/nebolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 38.,/2021/OZ-2:

poveruje – nepoveruje

Starostu obce na vykonanie úkonov potrebných na podanie žiadosti o NFP, kód výzvy: IROP-PO2-SC221-2021-67.

Hlasovalo: 7                            Za: 7                            Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo/nebolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 39.,/2021/OZ-2:

schvaľuje – neschvaľuje

Žiadosť Ing. Roberta Renczésa, PhD., Nová ulica č. 131/14, 929 01 Malé Dvorníky, o kúpu obecného pozemku parc. reg. „E“. parc. č. 560, druh pozemku: lesný pozemok, o výmere 10 865 m², evidovaný Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 1.

Hlasovalo: 7                            Za: 0                            Proti: 7                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo/nebolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 40.,/2021/OZ-2:

schvaľuje – neschvaľuje

Žiadosť Ing. Roberta Renczésa, PhD., Nová ulica č. 131/14, 929 01 Malé Dvorníky, o kúpu obecného pozemku parc. reg. „E“. parc. č. 3611/2, druh pozemku: trvalý trávnatý porast, o výmere 5359 m², evidovaný Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 3636.

Hlasovalo: 7                            Za: 0                            Proti: 7                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo/nebolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 41.,/2021/OZ-2:

schvaľuje – neschvaľuje

Žiadosť Ladislava Tótha, Nová cesta 1318/114, 925 23 Jelka, nar. xx.xx.xxxx, o kúpu obecného pozemku parc. reg. „C“. parc. č. 79/6, druh pozemku: orná pôda, o výmere 5868 m², evidovaný Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 1301 a pozemku parc. reg“C“, parc. č. 79/12, druh pozemku: orná pôda, o výmere 392 m², evidovaný Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 1301.

Hlasovalo: 7                            Za: 0                            Proti: 6                        Zdržal sa: 1

Uznesenie bolo/nebolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 42.,/2021/OZ-2:

schvaľuje – neschvaľuje

Žiadosť nájomcov nebytových priestorov v Podnikateľskom inkubátore v obci Jelka o odpustenie nákladov za služby v celkovej sume 1 283,42 €, ktorých poskytovanie je spojené s nájmom týchto nebytových priestorov za obdobie od 19.12.2020 do 18.04.2021, kedy na základe opatrenia Úradu verejného zdravotníctva vydaného v súvislosti s pandémiou COVID – 19 zatvorili svoje prevádzky.

Hlasovalo: 7                            Za: 7                            Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo/nebolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 43.,/2021/OZ-2:

Podľa § 4 ods. 3 písm. d) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov

schvaľuje – neschvaľuje

investičnú činnosť v obci na parc. č. 69, 70/1 a 70/2 k. ú. Nová Jelka, z dôvodu výstavby novostavby IBV v Jelke Szabó, 1 x dvojdom, 2 x bytový dom so 4 bytovými jednotkami, na základe žiadosti Imricha Szabóa, trvale bytom Novojelčanská 817/33, 925 23 Jelka zo dňa 11.06.2021.

Hlasovalo: 7                            Za: 7                            Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo/nebolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 44.,/2021/OZ-2:

schvaľuje – neschvaľuje

Žiadosť nájomcov nebytových priestorov v Podnikateľskom inkubátore v obci Jelka, o odpustenie nájomného vo výške 50 %, v celkovej sume 1 419,16 €, za obdobie od 19.12.2020 do 18.04.2021, kedy na základe opatrenia Úradu verejného zdravotníctva vydaného v súvislosti s pandémiou COVID – 19 zatvorili svoje prevádzky.

Hlasovalo: 7                            Za: 7                            Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo/nebolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 45.,/2021/OZ-2:

poveruje – nepoveruje

Starostu obce objednať vyhotovenie geometrického plánu a znaleckého posudku vo vzťahu k pozemku: parc. reg. „E“, parc. č. 1174/1, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 45180 m², k. ú Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 3636, za účelom zosúladenia faktickej a právnej hranice pozemku parc. reg. „C“, parc. č. 878, o výmere 709 m², druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 514 z uličnej strany.

Hlasovalo: 7                            Za: 7                            Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo/nebolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 46,/2021/OZ-2:

schvaľuje – neschvaľuje

Žiadosť o finančný príspevok obce pre Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a. v. Veľké Úľany – Jelka vo výške 675,- €.

Hlasovalo: 7                            Za: 7                            Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo/nebolo schválené a podpísané.

V Jelke dňa 06.07.2021

Ing. Gabriel Kiš                                                                                                                         starosta obce

ZÁPISNICA z 1. neplánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Jelka zo dňa 20.05.2021

31.5.2021

Mellékletek

Leírás

Prítomní:
 

Starosta obce:             Ing. Gabriel Kiš

Členovia OZ:              Mgr. Bánoczký, M., Bohony, Š., Budai I., Mgr. Deák, Z., Mgr. Hakszer, R. PhD., Kovács, J., Mgr. Laurič, I., Molnár, F., Ing. Ruman, T., Török, P.

Ďalší prítomní:            Melinda Németh MSc. – prednostka Obecného úradu v Jelke

                                    Mgr. Mária Tomovičová – hlavná kontrolórka obce Jelka

                                    Mgr. Lóránt Mički

                                    Marián Molnári

K bodu č. 1 programu – Zahájenie zasadnutia

Zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Jelka (ďalej aj „OZ“) otvoril a viedol starosta obce Ing. Gabriel Kiš, ktorý privítal prítomné osoby na 1. neplánovanom zasadnutí OZ v roku 2021 a skonštatoval, že oznámenie o termíne 1. neplánovaného zasadnutia OZ spolu s navrhovaným programom bolo zverejnené na úradnej tabuli a webovom sídle obce Jelka dňa 17.05.2021, že je prítomných 10 poslancov OZ a OZ je uznášaniaschopné vo všetkých bodoch rokovania. Neprítomná poslankyňa Mgr. Letušeková D. svoju neprítomnosť na zasadnutí OZ ospravedlnila.

K bodu č. 2. programu – Schválenie programu zasadnutia

Starosta obce oboznámil poslancov OZ s programom rokovania, ktorý bol nasledovný:

1.Zahájenie

2.Schválenie programu zasadnutia

3.Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie

4.Kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia

5.Interpelácia

6.Rôzne:

7.Diskusia

8.Návrh uznesení

9.Záver

Starosta obce dal hlasovať o vyššie uvedenom programe zasadnutia OZ. Poslanci OZ program jednohlasne schválili.

Následne starosta obce vyzval poslancov OZ, aby uviedli, či majú nejaké pripomienky alebo návrhy na doplnenie programu zasadnutia. Nikto z prítomných poslancov OZ nemal pripomienky ani návrhy na doplnenie programu zasadnutia.

K bodu č. 3 programu – Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie

Starosta obce určil za zapisovateľku 1. neplánovaného zasadnutia OZ MSc. Melindu Németh.

Za overovateľov zápisnice zasadnutia OZ starosta obce určil poslancov OZ: Mgr. Bánoczký M. a Bohony Š..

Prítomní poslanci OZ jednohlasne schválili za overovateľov zápisnice 1. neplánovaného zasadnutia OZ poslancov: Mgr. Bánoczký M. a Bohony Š..

Starosta obce za návrhovú komisiu 1. neplánovaného zasadnutia OZ navrhol zvoliť nasledovných poslancov OZ: Budai I. a Mgr. Laurič I..

Prítomní poslanci OZ jednohlasne zvolili návrhovú komisiu OZ vo vyššie uvedenom zložení.

K bodu č. 4 programu – Kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia

Starosta obce Jelka oboznámil osoby zúčastnené na zasadnutí OZ, ako v akom štádiu je výkon uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ:

a)uznesenie č. 2.,/2021/OZ-1 – VZN obce Jelka č. 1/2021 o podmienkach umiestňovania volebných plagátov bolo zverejnené na webovom sídle obce Jelka, ako aj na úradnej tabuli obce Jelka. Predmetné VZN nadobudlo účinnosť dňa 29.03.2021,

b)uznesenie č. 4.,/2021/OZ-1 – kúpna zmluva bola podpísaná, návrh na vklad do katastra nehnuteľností bol podaný a vklad bol povolený,

K bodu č. 5 programu – Interpelácia

Možnosť interpelácie nikto z prítomných poslancov nevyužil.

K bodu č. 6 programu – Rôzne

A: Žiadosť Jána Ďuriča – Zmrzlinka, s miestom podnikania Lipová 2004/21, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO: 52 992 543, o prenájom verejného priestranstva pri COOP Jednota, parc. č. 376/13, k.ú. Jelka o veľkosti 70 m², v mieste bývalej predajne ovocia  a zeleniny na zriadenie stánku s predajom zmrzliny.

Starosta obce informoval prítomných, že obci bola doručená žiadosť Jána Ďuriča – Zmrzlinka, s miestom podnikania Lipová 2004/21, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO: 52 992 543, o prenájom verejného priestranstva pri COOP Jednota, parc. č. 376/13, k.ú. Jelka o veľkosti 70 m², v mieste bývalej predajne ovocia  a zeleniny na zriadenie stánku s predajom zmrzliny.

Starosta obce pripomenul poslancom OZ, že podobná žiadosť, resp. zmluva na zriadenie stánku s predajom zmrzliny bola schválená pre spoločnosť AR & IF s.r.o., konajúca prostredníctvom Elfata Salijiho, lenže konateľ spoločnosti sa neozýva, nekomunikuje a z uvedeného dôvodu nedošlo k uzavretiu zmluvy.

Plocha na prenájom v žiadosti pána Ďuriča je väčšia, keďže ráta aj s menšou terasou. Navrhované nájomné za záber verejného priestranstva o ploche 75 m² je vo výške 333,00 EUR /mesiac. Nájom sa navrhuje na dobu 5 rokov.

Poslancom OZ bol predložený návrh nájomnej zmluvy.

Starosta obce dal hlasovať o žiadosti Jána Ďuriča – Zmrzlinka o prenájom predmetného verejného priestranstva.

Prítomní poslanci OZ jednohlasne schválili vyššie uvedenú žiadosť za vyššie uvedených podmienok a znenie nájomnej zmluvy.

B: Kúpa pozemku: parc. reg. „C“ KN, parc. č. 434/3, výmera 1297 m², druh pozemku záhrada, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 462

Starosta obce informoval o možnosti rozšírenia priestranstva materskej školy kúpou pozemku: parc. reg. „C“ KN, parc. č. 434/3, výmera 1297 m², druh pozemku záhrada, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 462. Dodal, že to vníma aj ako strategické rozhodnutie a investíciu do budúcnosti.

Vychádzajúc zo znaleckého posudku č. 15/2021 vyhotoveného znalkyňou v odbore stavebníctvo Ing. Tünde Panyikovou, so sídlom Matúškovo 767, 925 01  Matúškovo, ev. č. znalca 914248, je všeobecná hodnota pozemku vo výške 19 558,76 EUR (15,05 EUR/m2, 1 297 m2), zaokrúhlene 19 600,00 EUR. Poslancom OZ bol predložený návrh kúpnej zmluvy.

Prítomní poslanci OZ jednohlasne schválili kúpu pozemku a znenie predmetnej kúpnej zmluvy.

C: Predaj pozemku: parc. reg. „C“ KN, parc. č. 982/3, výmera 734 m², druh pozemku záhrada, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č.1301
 

Starosta obce informoval poslancov OZ o pokroku v súvislosti s predajom pozemku na Záhradníckej ul., parc. reg. „C“ KN, parc. č. 982/3, výmera 734 m², druh pozemku záhrada, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č.1301.

Na základe poverenia z predchádzajúceho zasadnutia starosta obce zabezpečil vypracovanie znaleckého posudku na predmetnú nehnuteľnosť. Podľa znaleckého posudku č. 14/2021 vyhotoveného znalkyňou v odbore stavebníctvo Ing. Tünde Panyikovou, so sídlom Matúškovo 767, 925 01  Matúškovo, ev. č. znalca 914248 je  všeobecná hodnota pozemku vo výške 17 241,66 EUR (23,49 EUR/m2, 734 m2), zaokrúhlene 17 200,00 EUR.

Starosta obce na doplnenie uviedol, že sa jedná o pozemok za súvislou zástavbou domov, ktorý nemá prístup z verejnej komunikácie iba cez pozemky iných vlastníkov. Záujem prejavujú susedia, ktorí sú spolumajiteľmi susediacej súkromnej cesty.

Starosta obce navrhol vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže ako najvhodnejší návrh na predaj pozemkov vo vlastníctve obce, keďže na predaj nehnuteľného majetku sa nevzťahuje prípad hodný osobitného zreteľa. Hlavným kritériom úspešnosti zostáva najvyššia ponúknutá cena za m2.

Poslanci OZ sa zhodli na minimálnej kúpnej cene vo výške 25 EUR/m2 a jednohlasne schválili vyhlásenie, podmienky aj znenie obchodnej verejnej súťaže na predmetné obecné pozemky vo vlastníctve obce Jelka, OZ ukladá obecnému úradu zabezpečiť celý proces verejnej obchodnej súťaže na predaj majetku obce Jelka a poveruje starostu obce, aby s víťazom VOS v mene obce uzavrel kúpnu zmluvu na odpredaj predmetnej nehnuteľnosti.

K bodu č. 7 programu – Diskusia

Poslanec OZ Kovács J. sa prihlásil do diskusie s pripomienkou, že na sociálnych sieťach zachytil sťažnosť občanov, že sa z čerpacej stanice Jurki zle vychádza a považujú to za nebezpečnú križovatku. Starosta obce uviedol, že je to výjazd, nie križovatka. Uviedol, že bola spracovaná štúdia rozhľadových pomerov, ktorej výsledok potvrdil, že aktuálny výhľad vyhovuje normám. Napriek tomu je prvoradá bezpečnosť občanov, preto obec zapracuje do najbližšieho dopravného projektu tento bod a po schválení dopravným inšpektorátom zabezpečí na predmetné miesto dopravné zrkadlo.

Poslanec OZ Kovács J. predniesol aj vlastnú nespokojnosť s zdĺhavým vybavovaním ďalšieho výjazdu v lokalite bývalého poľnohospodárskeho družstva. Uviedol, že namiesto územného rozhodnutia dostal pokutu. Starosta obce odpovedal poslancovi OZ, že pokutu v rámci priestupkového konania dostal za iný prípad stavebnej činnosti. V jeho prípade sa jedná o problém neochoty akceptovať územný plán obce, podľa ktorého má predmetný areál slúžiť na poľnohospodársku výrobu. Zároveň požiadal poslanca OZ, aby tieto záležitosti riešil priamo na stavebnom úrade, z dôvodu, že sa jedná o prenesený výkon štátnej správy a najlepšie za účasti odborníka – projektanta, k čomu ho už viac krát vyzval.

Poslanec OZ Mgr. Bánoczký M. upozornil na to, že pri ihrisku na Mlynárskej ulici hrozí nebezpečenstvo nehody, keďže miesto rozkopávky nie je ohradené ani žiadnym spôsobom vyznačené. Starosta obce uviedol, že stavbu realizuje Západoslovenská distribučná, a.s., oni by mali zabezpečiť predmetné miesto a zároveň dodal, že to bude so spoločnosťou riešiť. Poslanec OZ na doplnenie uviedol, že už je to ohradené.

Ďalšou pripomienkou poslanca OZ Mgr. Bánoczký M. bola vyjazdená Nová cesta, resp. žiadosť o opravu. Starosta obce informoval prítomných, že aj tento rok sa bude realizovať oprava ciest.

Poslanec OZ Molnár F. sa vrátil k téme dopravnej bezpečnosti a navrhol umiestniť dopravné zrkadlo aj pri výjazde z Februárového víťazstva na Stoličnú a na Kostolnej ulici blízko Chrenovej. Starosta obce požiadal poslancov OZ aby predložili ďalšie návrhy na umiestnenie dopravných značiek a doplnil informáciu, že zajtra budú doručené obcou objednané dopravné značky, ktoré sa osadia v blízkej budúcnosti a prebehne aj oprava spomaľovačov, ktoré bude treba po technologickej stránke prispôsobiť extrémnym miestnym podmienkam.

Poslanec OZ Mgr. Bánoczký sa informoval aj ma tému zredukovania kamiónovej dopravy a ťažkej poľnohospodárskej techniky na Novojelčanskej ulici. Starosta obce uviedol, že na tento problém sa snaží nájsť riešenie už dlhšiu dobu a venoval mu veľa energie. Prebehli opakované konzultácie s dopravným inšpektorátom, ale je tam jeden zásadný problém, a to, že  pre kamiónovú dopravu a ťažkú poľnohospodársku techniku nie je zabezpečená alternatívna asfaltová komunikácia, ktorá by spĺňala požadované technické normy. Účelová spevnená komunikácia z cesty II. triedy č. 1355 nespĺňa požadované technické normy, a teda nemôže byť alternatívou k Novojelčanskej ulici. Na Novojelčanskej ulici preto nie je možné zabezpečiť odklon alebo zákaz vjazdu nákladnej doprave a ťažkej technike.

Starosta obce informoval poslancov OZ, že v súčasnosti nie je reálne realizovať „obecný deň“, ani keby sme sa dostali do najlepšieho zaradenia podľa COVID-automatu. Preto obec plánuje realizovať menšie podujatia. V júni je naplánované dokončenie rekonštrukcie hasičskej zbrojnice a pri tejto príležitosti a príležitosti 135 výročia založenia DHZ Jelka sa slávnostne odovzdajú ocenenia našim dobrovoľným hasičom. Na august je naplánovaný Gastrofest a Beh Jelkou a možno, podľa aktuálnych možností nejaký koncert.

Poslanec OZ Molnár F. zisťoval v akom štádiu sú momentálne plánované sociálne priestory v cintoríne. Starosta obce uviedol, že projektová dokumentácia na výstavbu sociálnych priestorov bola  vyhotovená, v súčasnosti čakáme na stavebné povolenie. Podľa našich plánov by mali byť toalety hotové v lete.

Starosta obce informoval poslancov OZ aj o tom, že začiatkom júna budú dodané a namontované nové autobusové zastávky a následne úprava okolia zastávok a skrášľovanie verejných priestranstiev kvetinovými záhonmi.

K bodu č. 8 programu – Návrh uznesení

Návrhová komisia prečítala návrh uznesení.

K bodu č. 9 programu – Záver

Keďže neboli vznesené iné pripomienky a námety po prerokovaní všetkých bodov programu starosta  obce poďakoval poslancom OZ a ostatným zúčastneným osobám za účasť a ukončil zasadnutie OZ.

Zasadnutie obecného zastupiteľstva prebiehalo od 18:00 hod. do 19:40 hod.

                                                                                                                      Ing. Gabriel Kiš

                                                                                                                       starosta obce

Overovatelia zápisnice:          Mgr. Bánoczký M.

                                               Bohony Š.

Zapisovateľka:                       Msc. Melinda Németh

Uznesenia z 1. neplánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Jelka zo dňa 20.05.2021

Obecné zastupiteľstvo obce Jelka

Hlasovanie: Mgr. Bánoczký, M., Bohony, Š., Budai, I., Mgr. Deák, Z., Mgr. Hakszer, R.,PhD., Kovács, J., Mgr. Laurič, I., Molnár, F., Ing. Ruman, T., Török, P.

Uznesením  č. 11.,/2021/NZ OZ-1:

schvaľuje

Žiadosť Jána Ďuriča – Zmrzlinka, s miestom podnikania Lipová 2004/21, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO: 52 992 543, o prenájom verejného priestranstva pri COOP Jednota, parc. reg. „C“ KN, parc. č. 376/13, k. ú. Jelka o veľkosti 75 m², v mieste bývalej predajne ovocia  a zeleniny, na zriadenie stánku s predajom zmrzliny za mesačné nájomné vo výške 333,- € na obdobie piatich rokov.

Hlasovalo: 10                          Za: 10                          Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 12.,/2021/NZ OZ-1:

schvaľuje

Zámer obce Jelka, Mierová 959/17, 925 23 Jelka, IČO: 00 306 011, na kúpu pozemku parc. reg. „C“ KN, parc. č. 434/3, výmera 1 297 m², druh pozemku záhrada, k. ú Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 462 (ďalej len „pozemok“). Vychádzajúc zo znaleckého posudku č, 15/2021 vyhotoveného znalkyňou Ing. Tünde Panyikovou so sídlom Matúškovo 767, 925 01 Matúškovo, ev. č. znalca 914 248 je kúpna cena pozemku vo výške 19 600,- €.

Hlasovalo: 10                          Za: 10                          Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené 3/5 väčšinou všetkých poslancov a podpísané starostom obce.

Uznesením  č. 13a.,/2021/NZ OZ-1:

vyhlasuje

Obchodnú verejnú súťaž podľa § 281 až 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších právnych predpisov o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnému majetku vo vlastníctve obce Jelka, a to pozemku parc. reg. „C“ KN, parc. č. 982/3, výmera 734 m², druh pozemku záhrada, k. ú Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č.1301 s nasledovnými podmienkami:

-kupujúci bude povinný uhradiť náklady na vyhotovenie znaleckého posudku č. 14/2021 a náklady spojené s vkladom vlastníckeho práva v prospech kupujúceho do katastra nehnuteľností,

-minimálna kúpna cena bude 25,- €/ m2,

-hlavným kritériom bude najvyššia cena za m2.

Kompletné podmienky budú zverejnené na úradnej tabuli a webovom sídle obce Jelka

Hlasovalo: 10                          Za: 10                          Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené 3/5 väčšinou všetkých poslancov a podpísané starostom obce.

Uznesením  č. 13b.,/2021/NZ OZ-1:

schvaľuje

Podmienky obchodnej verejnej súťaže (v prílohe uznesenia)

Hlasovalo: 10                          Za: 10                          Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené 3/5 väčšinou všetkých poslancov a podpísané starostom obce.

Uznesením  č. 13c.,/2021/NZ OZ-1:

ukladá

Obecnému úradu zabezpečiť celý proces stanovený zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, t.j. vypracovanie a zverejnenie Obchodnej verejnej súťaže na predaj majetku obce Jelka – obecné pozemky

Hlasovalo: 10                          Za: 10                          Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené 3/5 väčšinou všetkých poslancov a podpísané starostom obce.

Uznesením  č. 13d.,/2021/NZ OZ-1:

ustanovuje

komisiu na vyhodnotenie cenových ponúk:

1.Štefan Bohony, poslanec obecného zastupiteľstva obce Jelka,

2.Mgr. Zoltán Deák, zástupca starostu obce Jelka,

3.Mgr. Richard Hakszer, PhD., poslanec obecného zastupiteľstva obce Jelka,

4.Mgr. Denisa Letušeková, poslankyňa obecného zastupiteľstva obce Jelka,

5.MSc. Melinda Németh, prednostka obecného úradu obce Jelka

s tým, že komisia vyhodnotí cenové ponuky a vyberie najvýhodnejšiu ponuku a určí víťaza, s ktorým starostovi obce Jelka v mene obce Jelka odporučí uzavrieť kúpnu zmluvu.

Hlasovalo: 10                          Za: 10                          Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené 3/5 väčšinou všetkých poslancov a podpísané starostom obce.

Uznesením  č. 13e.,/2021/NZ OZ-1:

schvaľuje

Znenie obchodnej verejne súťaže:

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ

NA  PREDAJ  MAJETKU  OBCE JELKA

Obec Jelka na základe § 281 až 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších právnych predpisov, § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších právnych predpisov a v súlade s uznesením Obecného zastupiteľstva pod číslom 13a.,2021/NZ OZ-1 zo dňa 20.05.2021 vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž na predloženie cenovej ponuky o najvýhodnejšiu ponuku na uzatvorenie kúpnej zmluvy na prevod vlastníctva obecného pozemku parc. reg. „C“ KN, parc. č. 982/3, výmera 734 m², druh pozemku záhrada, k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č.1301.

Špecifické požiadavky:

-kupujúci bude povinný uhradiť náklady na vyhotovenie znaleckého posudku č. 14/2021 a náklady spojené s vkladom vlastníckeho práva v prospech kupujúceho do katastra nehnuteľností,

-minimálna kúpna cena 25 €/ m2,

-hlavným kritériom je najvyššia cena za m2.

Podmienky predloženia cenovej ponuky :

-Cenovú ponuku žiadame predložiť v podateľni Obecného úradu Jelka, alebo poštou na adresu: Obec Jelka, Obecný úrad, Mierová 959/17, 925 23  Jelka do 11. júna 2021, do 12.00 hod..

-Cenová ponuka musí byť predložená písomne v zapečatenej obálke označenej heslom: „Obchodná verejná súťaž – Záhradnícka – neotvárať!“.

-Cenová ponuka musí obsahovať:

1.označenie záujemcu:

a)fyzická osoba – meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, miesto trvalého pobytu, štátnu príslušnosť a rodinný stav, je vhodné uviesť aj telefónne číslo, príp. mailovú adresu,

b)právnická osoba – obchodné meno, sídlo, IČO, označenie registra, v ktorom je právnická osoba zapísaná a číslo tohto zápisu, osoba oprávnená na podpisovanie zmluvy, je vhodné uviesť aj kontaktnú osobu, telefónne číslo, príp. mailovú adresu,

2.označenie nehnuteľnosti – podľa údajov ponuky, o ktorú má záujemca záujem,

3.výška cenovej ponuky,

4.účel využitia nehnuteľnosti (napr. individuálna  výstavba rodinného domu, podnikateľské účely, dvor , záhrada),

5.akceptácia alebo spôsob splnenia špecifických požiadaviek formou vyhlásenia,

6.ak je záujemca ženatý/vydatá, vyhlásenie, či vec nadobúda do výlučného vlastníctva alebo do podielového spoluvlastníctva manželov (v takomto prípade musia byť všetky požadované údaje plne poskytnuté oboma manželmi),

7.vyhlásenie – súhlas záujemcu so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov v rozsahu v akom boli poskytnuté na vedenie evidencie. V prípade, že je záujemca ženatý/vydatá, vyhlásenie sa vyžaduje aj od manželky/manžela.

-Každý záujemca môže predložiť len jeden návrh na pozemok navrhnutý na predaj. Záujemca sa podaním svojho návrhu zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvie v súvislosti s procesom získavania informácií ohľadom súťaže.

-Obec Jelka si vyhradzuje právo zmeniť podmienky súťaže na predaj majetku, odmietnuť všetky predložené cenové ponuky, resp. súťaž zrušiť.

-Vyhodnotenie cenových ponúk vykoná ustanovená komisia. Starosta podľa odporúčania komisie v mene obce s víťazom uzavrie kúpnu zmluvu na prevod vlastníctva nehnuteľnosti.

Bližšie informácie môžete získať osobne v kancelárii prednostky Obecného úradu v Jelke, alebo telefonicky: 031/78 76 138, alebo cez e-mail: obec@jelka.sk

Hlasovalo: 10                          Za: 10                          Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené 3/5 väčšinou všetkých poslancov a podpísané starostom obce.

V Jelke dňa 31.05.2021

Ing. Gabriel Kiš

                                                                                                                       starosta obce

ZÁPISNICA z 1. plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Jelka zo dňa 09.03.2021

15.3.2021

Mellékletek

Leírás

Prítomní:

Starosta obce:            Ing. Gabriel Kiš

Členovia OZ:              Mgr. Bánoczký, M., Bohony, Š., Mgr. Deák, Z., Mgr. Hakszer, R. PhD., Kovács, J., Mgr. Laurič, I., Mgr. Letuseková, D.,Molnár, F., Ing. Ruman, T., Török, P.

Ďalší prítomní:            Melinda Németh MSc. – prednostka Obecného úradu v Jelke

                                    Mgr. Gabriela Horváthová – zapisovateľka

                                    Mgr. Mária Tomovičová – hlavná kontrolórka obce Jelka

K bodu č. 1 programu – Zahájenie zasadnutia

Zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Jelka        (ďalej aj „OZ“) otvoril a viedol starosta obce Ing. Gabriel Kiš, ktorý privítal prítomné osoby na 1. plánovanom zasadnutí OZ v roku 2021 a skonštatoval, že oznámenie o termíne 1. plánovaného zasadnutia OZ spolu s navrhovaným programom bolo zverejnené na úradnej tabuli a webovom sídle obce Jelka dňa 04.03.2021, že je prítomných 10 poslancov OZ a OZ je uznášaniaschopné vo všetkých bodoch rokovania. Neprítomný poslanec OZ Budai, I. svoju neprítomnosť na zasadnutí OZ ospravedlnil.

K bodu č. 2. programu – Schválenie programu zasadnutia

Starosta obce oboznámil poslancov OZ s programom zasadnutia, ktorý bol nasledovný:

1.Zahájenie

2.Schválenie programu zasadnutia

3.Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie

4.Kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia

5.Interpelácia

6.Správa hlavného kontrolóra obce Jelka o kontrolnej činnosti za rok 2020

7.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Jelka č. 1/2021 o podmienkach umiestňovania volebných plagátov

8.Správa o vyúčtovaní dobrovoľnej zbierky , ktorá bola vyhlásená uznesením Obecného zastupiteľstva obce Jelka č. 36.,/2020/OZ-3 zo dňa 18.09.2020 a predĺžená uznesením Obecného zastupiteľstva obce Jelka č. 47.,/2020/NZ OZ-3 zo dňa 27.10.2020

9.Rôzne

10.Diskusia

11.Návrh uznesení

12.Záver

Starosta obce dal hlasovať o vyššie uvedenom programe zasadnutia OZ. Poslanci OZ program jednohlasne schválili.

Následne starosta obce vyzval poslancov OZ, aby uviedli, či majú nejaké pripomienky alebo návrhy na doplnenie programu zasadnutia. Nikto z prítomných poslancov OZ nemal pripomienky ani návrhy na doplnenie programu zasadnutia.

K bodu č. 3 programu – Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie

Starosta obce určil za zapisovateľku 1. plánovaného zasadnutia OZ Mgr. Gabrielu Horváthovú. Za overovateľov zápisnice zasadnutia OZ starosta obce určil poslancov OZ: Török, P., Molnár, F..

Prítomní poslanci OZ jednohlasne schválili za overovateľov zápisnice 1. plánovaného zasadnutia OZ poslancov: Török, P., Molnár, F..

Starosta obce za návrhovú komisiu 1. plánovaného zasadnutia OZ navrhol zvoliť nasledovných poslancov OZ: Hakszer, R., Bc. Bánoczký, M..

Prítomní poslanci OZ jednohlasne zvolili návrhovú komisiu OZ vo vyššie uvedenom zložení.

K bodu č. 4 programu – Kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia

Starosta obce Jelka oboznámil osoby zúčastnené na zasadnutí OZ, ako v akom štádiu je výkon uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ:

a) uznesenie č. 52.,/2020/OZ-4 – VZN obce Jelka č. 5/2020 bolo zverejnené na webovom sídle obce Jelka, ako aj na úradnej tabuli obce Jelka. Predmetné VZN nadobudlo účinnosť dňa 01.01.2021,

b) uznesenie č. 53.,/2020/OZ-4 – VZN obce Jelka č. 6/2020 bolo zverejnené na webovom sídle obce Jelka, ako aj na úradnej tabuli obce Jelka. Predmetné VZN nadobudlo účinnosť dňa 31.12.2020,

c) uznesenie č. 54.,/2020/OZ-4 – VZN obce Jelka č. 7/2020 bolo zverejnené na webovom sídle obce Jelka, ako aj na úradnej tabuli obce Jelka. Predmetné VZN nadobudlo účinnosť dňa 31.12.2020,

d) uznesenie č. 55.,/2020/OZ-4 –  VZN obce Jelka č. 8/2020 bolo zverejnené na webovom sídle obce Jelka, ako aj na úradnej tabuli obce Jelka. Predmetné VZN nadobudlo účinnosť dňa 31.12.2020,

e) uznesenie č. 56.,/2020/OZ-4 – VZN obce Jelka č. 9/2020 bolo zverejnené na webovom sídle obce Jelka, ako aj na úradnej tabuli obce Jelka. Predmetné VZN nadobudlo účinnosť dňa 01.01.2021,

f) uznesenie č. 57.,/2020/OZ-4 – VZN obce Jelka č. 10/2020 bolo zverejnené na webovom sídle obce Jelka, ako aj na úradnej tabuli obce Jelka. Predmetné VZN nadobudlo účinnosť dňa 01.01.2021,

g) uznesenie č. 58.,/2020/OZ-4 – VZN obce Jelka č. 11/2020 bolo zverejnené na webovom sídle obce Jelka, ako aj na úradnej tabuli obce Jelka. Predmetné VZN nadobudlo účinnosť dňa 01.01.2021,

h) uznesenie č. č. 60.,/2020/OZ-4 – kúpna zmluva bola podpísaná, návrh na vklad do katastra nehnuteľnosti bol podaný, aktuálne obec čaká na vydanie rozhodnutia o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností,

i) uznesenie č. 61,/2020/OZ-4 – výpis z uznesenia obecného zastupiteľstva bol odovzdaný žiadateľovi.

K bodu č. 5 programu – Interpelácia

Poslanec OZ Kovács sa informoval v akom štádiu riešenia sú priestory pre dôchodcov, kde by sa mohli stretávať.

Starosta obce uviedol, že má neustále na pamäti túto požiadavku dôchodcov. Chce sa s dôchodcami stretnúť, aby konkretizovali svoje požiadavky, plány, účel priestorov, aby sa na základe týchto požiadaviek našlo najlepšie riešenie. Obec očakáva aj výzvy na financovanie takýchto aktivít, pod ktoré by sa mohli začleniť takéto investičné akcie. Obec má predbežné informácie, že by takéto výzvy mali byť čoskoro vyhlásené. Je totiž pravdepodobné, že vytvorenie takýchto priestorov si bude vyžadovať nemalé finančné prostriedky.

Poslanec OZ Kovács sa informoval či obec kontroluje dodržiavanie protiepidemiologických opatrení a či prijala opatrenia potrebné na zabezpečenie základných životných potrieb pre odkázané osoby, ktoré sú pozitívne na ochorenie COVID – 19.

Starosta obce uviedol, že kontrolu dodržiavania protiepidemiologických opatrení je možné v zmysle uznesenia vlády SR č. 123 zabezpečiť mestskou alebo obecnou políciou, ktorú obec nemá. Poriadková služba upozorňuje obyvateľov obce na dodržiavanie protiepidemiologických opatrení. V prípade ich porušenia kontaktuje políciu, ktorá má právomoc v takomto prípade konať a sankcionovať. Čo sa týka opatrení na zabezpečenie základných životných potrieb pre odkázané osoby, ktoré sú pozitívne testované na ochorenie COVID – 19 a pre iné osoby v karanténe, poriadková služba robí nákupy pre tieto osoby, ak o to požiadajú.

Poslankyňa Mgr. Letuseková uviedla, že sa ako zdravotník zúčastňuje na skríningovom testovaní, zdravotníci poučujú osoby o povinnosti dodržiavať karanténu a zároveň dávajú pozitívne testovaným osobám telefonický kontakt na poriadkovú službu, ktorá im vie zabezpečiť nákup a donášku potravín, drogérie a liekov.

Poslanec Ing. Ruman sa informoval, v akom štádiu je dopravný projekt v okolí základných škôl. Podľa jeho názoru by bolo vhodné na daný úsek inštalovať radary, sám bol svedkom toho, ako sa na tej ceste rútia kamióny s obrovskou rýchlosťou a je z toho zhrozený.

Starosta obce uviedol, že to je v štádiu riešenia. Súčasťou schváleného dopravného projektu je aj možnosť inštalácie informačných radarov aktuálnej rýchlosti vozidiel.

Poslanec Mgr. Hakszer PhD. sa informoval, v akom štádiu je komunitné centrum, prestupné bývanie a park za podnikateľským inkubátorom.

Starosta obce uviedol, že na komunitné centrum bola vypísaná verejná súťaž, ktorá musela byť zrušená z dôvodu neočakávaných zmien cien v stavebnom priemysle. Bola vypísaná nová súťaž, ktorá stále prebieha. Čo sa týka prestupného bývania, projekt je v štádiu hodnotenia, čaká sa na výsledok zo strany poskytovateľa pomoci. Čo sa týka parku za inkubátorom, tento projekt bol schválený. Čaká sa už len na realizačnú spoločnosť. Podľa informácií obce, SAŽP ako nositeľ národného projektu, obstaráva novú realizačnú firmu. Obec bola uistená, že tento projekt sa bude realizovať a má byť trpezlivá.

Poslanec Molnár sa informoval, v akom štádiu riešenia je vybudovanie toaliet v cintoríne.

Starosta obce uviedol, že v priebehu budúceho týždňa by mala byť hotová projektová dokumentácia, následne bude realizácia stavby ohlásená na príslušnom stavebnom úrade. Potom obec pristúpi k realizácii tejto stavby.

K bodu č. 6 programu – Správa hlavného kontrolóra obce Jelka o kontrolnej činnosti za rok 2020

Hlavný kontrolór obce Jelka predniesol správu o kontrolnej činnosti za rok 2020, pričom vyzdvihol nasledovné:

a) Kontrola dodržiavania zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám – zverejňovanie došlých faktúr  v I. polroku 2019 v Základnej škole Lipóta Gregorovitsa  s VJM v Jelke

Podľa plánu boli skontrolované  došlé faktúry a ich zverejnenie. Základná škola Lipóta Gregorovitsa v Jelke v I. polrok  u  2019 evidovala v knihe záväzkov /faktúr/ 159 faktúr. Faktúry boli vedené  v knihe faktúr. Náhodným výberom  z nich  bolo  kontrolované dodržanie dátumu splatnosti faktúry a termín zverejnenia. Hlavný kontrolór skonštatoval, že nebol dodržaný termín  povinného zverejňovania – faktúry neboli zverejnené do 30 dňoch od úhrady, tým  nebol dodržaný § 5b, ods. 1 písm. b/ zverejňuje povinná osoba v zmysle § 5b  ods. 2 zákona č. 211/2000 Z. z. . Vedenie  školy  bolo upozornené na doplnenie chýbajúcich dokumentov. Ostatné povinne zverejňované informácie v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám sú na webovom sídle školy zverejnené. Škola spravuje internetovú stránku, ktorá bude prehľadná a budú na nej zverejnené informácie o činnosti školy, ako aj interné predpisy, podľa ktorých škola pri svojej činnosti postupuje.

b) Vypracovanie stanoviska k záverečnému účtu obce

Jednou z hlavných úloh hlavného kontrolóra je vypracovanie Stanoviska k záverečnému účtu obce Jelka. Výsledky hospodárenia obce Jelka za rok 2019, z nich vypracovaný návrh na schválenie záverečného účtu a na finančné usporiadanie výsledkov hospodárenia obce Jelka  za rok 2019, hlavný kontrolór odporúčal obecnému zastupiteľstvu „schváliť bez výhrad“. Záverečný účet obce bol schválený  na  zasadnutí  OZ  dňa 18.6.2020 Uznesením  č. 17a.,/2020/OZ-2.

c) Kontrola prevodov a prenájmov majetku obce v roku 2019

V roku 2019 bol schválený zastupiteľstvom 1 krát prevod majetku  a 24 prípadoch  sa riešil  nájom. K nájomným zmluvám boli vydané  dodatky. Boli skontrolované nájomné zmluvy a dodatky k nim. Záver: neboli zistené nedostatky.

d) Kontrola evidencie a výberu príspevkov zákonných zástupcov na čiastočnú  úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole

Hlavný kontrolór obce uviedol, že bude predložená správa  na ďalšie zasadnutie.

e) Kontrola evidencie platieb nájomného za byty, ktoré sú vo vlastníctve obce

Obec Jelka obstarala z podpory Štátneho fondu rozvoja bývania a dotácie zo štátneho rozpočtu spolu 10 nájomných bytov s technickou vybavenosťou. Kontrolovaný subjekt vedie analytickú evidenciu o bytových pohľadávkach podľa jednotlivých nájomníkov v osobitnej evidencii. Kontrolou bolo zistené, že Obec nevedie pohľadávky z platieb nájomného. Záver: nedostatky neboli zistené.

f) Vypracovanie stanoviska k programovému rozpočtu obce, odborné stanovisko k návrhu rozpočtu obce  Jelka na rok 2020, viacročného rozpočtu obce na roky 2021, 2022

Pri spracovaní odborného stanoviska hlavný kontrolór obce vychádzal z posúdenia predloženého návrhu rozpočtu na rok 2020 a návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2021-2022. Uviedol, že s predloženým návrhom rozpočtu súhlasí. Počas zákonnej lehoty zverejnenia neboli námietky a výhrady a pozmeňujúce návrhy k návrhu.

Hlavný kontrolór ďalej uviedol, že viacročný rozpočet na roky 2019 -2021 je  v súlade s § 10  ods. 3 až 7 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. vnútorne členený na:

a)bežný rozpočet, t.j. bežné príjmy a bežné výdavky,

b)kapitálový rozpočet, t.j. kapitálové príjmy a kapitálové výdavky,

c)finančné operácie.

Zákon ustanovuje obciam a vyšším územným celkom poskytovať údaje prostredníctvom rozpočtového informačného systému pre samosprávu RIS. SAM v správe ministerstva financií.

Táto povinnosť je splnená aj na úrovniach   RO v obci.

Na základe vyššie uvedeného OZ  v Jelke  schválilo návrh rozpočtu v takej štruktúre, ako bol priložený. 

g) Kontroly v zmysle uznesení

Neboli uložené

h) Výkon ostatnej odbornej činnosti

V závere hlavný kontrolór obce uviedol, že popri kontrole zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti hospodárenia a nakladania s majetkom  a majetkovými právami obce, kontrole príjmov, výdavkov a finančných operácií obce značná časť úväzku hlavného kontrolóra bola venovaná aj riešeniu podnetov vyplývajúcich uznesení a úloh obecného zastupiteľstva ako aj úloh operatívneho charakteru vznikajúcich pri činnosti obecného úradu. Súčasťou práce hlavnej kontrolórky v uplynulom hodnotiacom období bola taktiež: kontrola prijatých uznesení obecného zastupiteľstva, ktorá bola predkladaná na jeho zasadnutiach, plán kontrolných činností, podávanie stanovísk, návrh zmien a úprav k predkladaným materiálom na rokovanie obecného zastupiteľstva, podávanie pripomienok a pozmeňujúcich návrhov k VZN obce a vnútorným predpisom, pripomienkovanie zmlúv, účasť na rokovaniach, iné činnosti.

Prítomní poslanci OZ zobrali správu hlavného kontrolóra obce Jelka o kontrolnej činnosti za rok 2020 na vedomie.

K bodu č. 7 programu – Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Jelka č. 1/2021 o podmienkach umiestňovania volebných plagátov

Starosta obce uviedol, že návrh VZN bol zverejnený na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce dňa 17.02.2021. Starosta obce navrhol vyhradiť miesto na umiestnenie volebných plagátov pri základnej škole, pri miestnom zdravotnom stredisku a pri škôlke. Na každom z týchto miest by boli umiestnené 3 tabule, spolu o ploche 13,5m2, spolu na troch miestach o ploche 40,5 m². Každý jeden kandidujúci subjekt by mal na týchto tabuliach vyhradený rovnaký priestor. Prijatie tohto VZN je reakciou na upozornenie Okresnej prokuratúry Galanta.

Prítomní poslanci OZ jednohlasne schválili VZN č. 1/2021 o podmienkach umiestňovania volebných plagátov.

K bodu č. 8 programu – Správa o vyúčtovaní dobrovoľnej zbierky , ktorá bola vyhlásená uznesením Obecného zastupiteľstva obce Jelka č. 36.,/2020/OZ-3 zo dňa 18.09.2020 a predĺžená uznesením Obecného zastupiteľstva obce Jelka č. 47.,/2020/NZ OZ-3 zo dňa 27.10.2020

Starosta obce uviedol, že Obecné zastupiteľstvo obce Jelka uznesením č. 36.,/2020/OZ-3 zo dňa 18.09.2020 vyhlásila dobrovoľnú zbierku na zabezpečenie vhodných podmienok na bývanie pre Dajanu Szakálovú, ktorá bola v bdelej kóme po vážnej dopravnej autonehode, ktorá sa stala dňa 23.10.2019 medzi obcou Jelka a Hrubá Borša (ďalej len „dobrovoľná zbierka“). Doba konania dobrovoľnej zbierky bola nasledovná: 01.10.2020 – 31.10.2020. Obecné zastupiteľstvo obce Jelka uznesením č. 47.,/2020/NZ OZ-3 zo dňa 27.10.2020 predĺžilo dobu konania dobrovoľnej zbierky nasledovne: 01.11.2020 – 31.12.2020. Dobrovoľná zbierka bola vykonávaná nasledovnými spôsobmi: zaslaním finančných prostriedkov na účet obce Jelka vedený v Prima banka Slovensko,  a. s. , číslo IBAN: SK24 5600 0000 0038 5796 3002, SWIFT: KOMASK2X, VS:352020 s poznámkou: zbierka (ďalej len „zaslaním finančných prostriedkov na bankový účet obce“) a vložením hotovosti do prenosných pokladničiek s označením ,,Dobrovoľná zbierka na zabezpečenie vhodných podmienok bývania pre Dajanu Szakálovú“ počas stanovených dní na Obecnom úrade v Jelke, v Kultúrnom dome v Jelke a na verejných priestranstvách na území obce Jelka (ďalej len „vložením hotovosti do prenosných pokladničiek“). Zaslaním finančných prostriedkov na bankový účet obce bolo vyzbieraných: 355,- €. Vložením hotovosti do prenosných pokladničiek bolo vyzbieraných: 133,37 €. Peňažné prostriedky  získané dobrovoľnou zbierkou budú odovzdané zákonnému zástupcovi Dajany Szakálovej, v prospech ktorej sa zbierka uskutočnila dňa: 12.03.2021. Kontrolu použitia finančných prostriedkov z dobrovoľnej zbierky vykoná hlavný kontrolór obce Jelka, Mgr. Mária Tomovičová.

Starosta obce poďakoval všetkým, ktorí do dobrovoľnej zbierky prispeli.

Prítomní poslanci OZ zobrali správu o vyúčtovaní dobrovoľnej zbierky, ktorá bola vyhlásená uznesením Obecného zastupiteľstva obce Jelka č. 36.,/2020/OZ-3 zo dňa 18.09.2020 a predĺžená uznesením Obecného zastupiteľstva obce Jelka č. 47.,/2020/NZ OZ-3 zo dňa 27.10.2020 na vedomie.

K bodu č. 9 programu – Rôzne

A: Žiadosť Ľudovíta Palsovicsa, rod. Palsovics, nar. xx.xx.xxxx a Márie Palsovicsovej, rod. Pokorovej, nar. xx.xx.xxxx, obaja trvale bytom Slaná dolina 77/12, 925 23 Jelka, o kúpu novovytvoreného pozemku parc. reg. „C“ KN, parc. č. 1173/13, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 214 m², k. ú Jelka, obce Jelka a novovytvoreného pozemku parc. reg. „C“ KN, parc. č. 1173/14, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 22 m², k. ú Jelka, obce Jelka

Starosta obce oznámil prítomným, že obci bola doručená žiadosť Ľudovíta Palsovicsa, rod. Palsovics, nar. xx.xx.xxxx a Márie Palsovicsovej, rod. Pokorová, nar. xx.xx.xxxx, obaja trvale bytom Slaná Dolina 77/12, 925 23 Jelka, o kúpu novovytvoreného pozemku parc. reg. „C“ KN, parc. č. 1173/13, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 214 m ², k. ú Jelka obce Jelka, okres Galanta, ktorý bol vytvorený na základe Geometrického plánu č. 340/2020, vyhotoveným Ing. Katarínou Szomolaiovou, úradne oprávnený zamerač, B. Balogha 3006/2, 924 01 Galanta, IČO: 14 066 947, a ktorý vznikol odčlenením od parcely reg. „C“ KN, parc. č. 1173/1, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 6824 m², evidovanej Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 1301,  k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta (ďalej len „novovytvorený pozemok 1“) a novovytvoreného pozemku parc. reg. „C“ KN, parc. č. 1173/14, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 22 m², k. ú Jelka, obce Jelka okres Galanta, ktorý bol vytvorený na základe Geometrického plánu č. 340/2020, vyhotoveným Ing. Katarínou Szomolaiovou, úradne oprávnený zamerač, B. Balogha 3006/2, 924 01 Galanta, IČO: 14 066 947, a ktorý vznikol odčlenením od parcely reg. „C“ KN, parc. č. 1173/1, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 6824 m², evidovanej Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 1301, k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta (ďalej len „novovytvorený pozemok 2“), a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že obec Jelka novovytvorený pozemok 1 a novovytvorený pozemok 2 nevyužíva a neplánuje ich zahrnúť do svojich investičných aktivít, žiadatelia novovytvorený pozemok 1 a novovytvorený pozemok 2 dlhodobo užívajú a zveľaďujú, na novovytvorenom pozemku 2 je umiestnená stavba vo vlastníctve žiadateľov, novovytvorený pozemok 1 a novovytvorený pozemok 2 bezprostredne susedia s pozemkom, ktorý je vo vlastníctve žiadateľov, a to pozemkom parcely reg. „C“ KN, parc. č. 1161, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 503 m², evidovaného Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 910, k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta a predajom novovytvoreného pozemku 1 a novovytvoreného pozemku 2 dôjde k usporiadaniu majetkovoprávnych vzťahov k pozemkom, ktoré tvoria súčasť oploteného areálu vo vlastníctve žiadateľov. Vychádzajúc zo znaleckého posudku č. 68/2020 vyhotoveného znalkyňou Ing. Tünde Panyikovou, znalkyňou v odbore stavebníctvo, so sídlom Matúškovo 767, 925 01 Matúškovo, ev. č. znalca: 914248, je kúpna cena novovytvoreného pozemku 1 vo výške 2 578,70,- € (12,05 € / 1m², 2 578,70 € / 214 m²). Kúpna cena novovytvoreného pozemku 2 je vo výške 265,10 € (12,05 € / 1m², 265,10 € / 22 m²). Kúpna cena novovytvorených pozemkov 1 a 2 je spolu vo výške  2 843,80 €, zaokrúhlene vo výške 2 840,- €. OZ sa dohodlo na tom, že žiadatelia uhradia všetky náklady spojené s povolením vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. Poslancom OZ bol predložený návrh kúpnej zmluvy.

Prítomní poslanci OZ jednohlasne schválili vyššie uvedenú žiadosť za vyššie navrhovaných podmienok. Prítomní poslanci OZ jednohlasne schválili znenie kúpnej zmluvy.

B: Investičná činnosť v obci Jelka na základe žiadosti Vladimíra Krajčoviča

Starosta obce informoval prítomných, že obci bola dňa 26.02.2021 doručená žiadosť Vladimíra Krajčoviča, trvale bytom Veľká 1270/69, 925 23 Jelka, o vyjadrenie k investičnému zámeru na parc. č. 1077, 1078/1, 1078/2 k. ú. Jelka z dôvodu výstavby rodinných domov (4 x samostatný rodinný dom) a polyfunkčného domu s tromi bytovými jednotkami.

Starosta obce uviedol, že investičný zámer je v súlade s platným územným plánom obce Jelka. Poslancom OZ bol predložený situačný výkres – štúdia.

Prítomní poslanci OZ jednohlasne podľa § 4 ods. 3 písm. d) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov schválili vyššie uvedenú investičnú činnosť v obci.

C: Investičná činnosť v obci Jelka na základe žiadosti Dávida Mészárosa

Starosta obce informoval prítomných, že obci bola dňa 08.03.2021 doručená žiadosť Dávida Mészároša, trvale bytom Jókaiho 1172, 925 23 Jelka, o vyjadrenie k investičnému zámeru na parc. č. 1380/2 a 1380/4, k. ú Jelka z dôvodu výstavby rodinných domov (3 x dvojdom, 1 x samostatný dom) a haly – skladu. Starosta a prítomní poslanci OZ sa zhodli na podmienke vybudovania miestnej asfaltovej komunikácie na pozemku parc. reg. „C“, parc. č. 1380/2, k. ú Jelka v súlade s Územným plánom obce Jelka – zmeny a doplnky č. 1 a s podmienkou vybudovania miestnej asfaltovej komunikácie na pozemku parc. reg. „E“. parc. č. 1446 k. ú. Jelka, od parc. reg. „E“, parc. č. 1379/3 k. ú Jelka po nadradenú komunikáciu č. 1355, vrátane jej napojenia na nadradenú komunikáciu č. 1355, v súlade s Územným plánom obce Jelka – zmeny a doplnky č. 1.

Starosta obce uviedol, že investičný zámer je v súlade s platným územným plánom obce Jelka. Poslancom OZ bol predložený situačný výkres – štúdia.

Prítomní poslanci OZ jednohlasne podľa § 4 ods. 3 písm. d) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov schválili vyššie uvedenú investičnú činnosť v obci Jelka s vyššie uvedenou podmienkou týkajúcej sa výstavby miestnej asfaltovej komunikácie.

D: Vytvorenie parkovo – oddychovej zóny na obecnom pozemku parc. reg. „C“, parc. č. 429/3 k. ú. Jelka, obce Jelka

Starosta obce požiadal poslancov OZ o vyslovenie súhlasu s vytvorením parkovo – oddychovej zóny za obecným úradom na pozemku parc. reg. „C“, parc 429/3 k. ú. Jelka, obce Jelka.

Prítomní poslanci OZ jednohlasne schválili vytvorenie parkovo – oddychovej zóny na pozemku parc. reg. „C“, parc 429/3 k. ú. Jelka, obce Jelka.

E: Investičný zámer obce Jelka na vybudovanie nájomných sociálnych bytov nižšieho štandardu v budove miestneho zdravotného strediska a bývalej kotolne miestneho zdravotného strediska

Starosta obce požiadal poslancov OZ o vyslovenie súhlasu k investičnému zámeru na rozšírenie miestneho zdravotného strediska o nájomné sociálne byty nižšieho štandardu a riešenia súvisiacej technickej infraštruktúry, ktorý investičný zámer bude financovaný prostredníctvom štátneho fondu rozvoja bývania a o udelenie poverenia na zabezpečenie všetkých potrebných úkonov spojených s dosiahnutím tohto cieľa .

Prítomní poslanci OZ jednohlasne schválili vyššie uvedený investičný zámer a jednohlasne poverili starostu obce so zabezpečením všetkých potrebných úkonov na dosiahnutie tohto cieľa.

F: Investičný zámer obce Jelka na vybudovanie cyklotrás na územní obce Jelka

Starosta obce požiadal poslancov OZ o vyslovenie súhlasu k investičnému zámeru obce Jelka na vybudovanie cyklotrás na území obce Jelka a o udelenie poverenia na zabezpečenie všetkých potrebných úkonov spojených s dosiahnutím tohto cieľa. Poslancom OZ bola zároveň predložená mapa s navrhovanou trasou cyklotrasy.

Prítomní poslanci OZ jednohlasne schválili vyššie uvedený investičný zámer a jednohlasne poverili starostu obce so zabezpečením všetkých potrebných úkonov na dosiahnutie tohto cieľa.

G: Informácia starostu – predaj pozemku parc. reg. „C“ parc. č. 982/3, k. ú. Jelka, obce Jelka

Starosta obce uviedol, že obec je vlastníkom pozemku parc. reg. „C“, parc. č. 982/3 k. ú. Jelka, obce Jelka a bol mu adresovaný zatiaľ neformálnou cestou záujem o kúpu tohto pozemku. Nešlo by o dôvod hodný osobitného zreteľa a predaj by bol realizovaný cestou obchodnej verejnej súťaže. V prípade, že poslanci OZ nebudú mať námietky voči predaju tohto pozemku, starosta obce žiada o udelenie poverenia na všetky úkony súvisiace so zabezpečením znaleckého posudku týkajúceho sa ceny predmetnej nehnuteľnosti.

Prítomný poslanci jednohlasne udelili starostovi obce poverenie na všetky úkony súvisiace so zabezpečením znaleckého posudku týkajúceho sa ceny predmetnej nehnuteľnosti.

K bodu č. 10 programu – Diskusia

Starosta obce predložil poslancom OZ vizualizáciu nových autobusových zastávok, ktoré budú osadené namiesto starých autobusových zastávok. Starosta predpokladá, že nové zastávky budú osadené najneskôr do mája.

Poslanec OZ Bc. Bánoczký sa informoval, akom stave je rekonštrukcia miestneho zdravotného strediska.

Starosta obce uviedol, že práce prebiehajú v súlade s plánom. Bolo odstránené pôvodné linoleum, urobila sa nová nivelačná vrstva, plánuje sa nalepenie nového linolea, zároveň prebieha výmena sanity a obkladačiek v toaletách, budú namontované germicídne žiariče, vymaľované steny a zakúpené nové zariadenie do čakární.

Poslanec OZ Bc. Bánoczký sa informoval, v akom štádiu je projekt „Korene – Gyökerek“.

Prednostka obecného úradu uviedla, že aktuálne obec začína s realizáciou tohto projektu, ktorá bude prebiehať 6 mesiacov. Projekt je zameraný na kultúru. Projekt pozostáva z realizácie kultúrnych podujatí, výmenných táborov a publikačnej činnosti. V rámci tohto projektu bude zakúpených aj 250 ks nových stoličiek, 50 ks nových stolov a ozvučenia do miestneho kultúrneho domu. Ide o projekt cezhraničnej spolupráce s maďarskou obcou Galgagyörk.

Poslanec OZ Bc. Bánoczký sa informoval ohľadne rekonštrukčných prác na futbalovom ihrisku.

Starosta obce uviedol, že v rámci získanej dotácie zo SFZ a vlastného spolufinancovania obec zrekonštruovala obe sprchy, šatne, toalety na futbalovom štadióne. V súčasnosti prebiehajú ďalšie aktivity ako výmena svetiel, výmena vykurovacích zdrojov, výmaľovky, výmena zariadenia mobiliáru šatní. Na výmene zariadenia šatní sa finančne podieľa aj samotný futbalový klub FC Jelka. Starosta ďalej uviedol, že na futbalovom štadióne sa priebežne vykonávajú obnovovacie práce vlastnými silami. Táto budova si to už skutočne vyžaduje.

K bodu č. 11 programu – Návrh uznesení

Návrhová komisia prečítala návrh uznesení.

K bodu č. 12 programu – Záver

Keďže neboli vznesené iné pripomienky a námety po prerokovaní všetkých bodov programu starosta  obce poďakoval poslancom OZ a ostatným zúčastneným osobám za účasť a ukončil zasadnutie OZ.

Po ukončení zasadnutia OZ bola venovaná minúta ticha všetkým obetiam COVID – 19.

Zasadnutie obecného zastupiteľstva prebiehalo od 18:00 hod. do 19:50 hod.

                                                                                                                      Ing. Gabriel Kiš

                                                                                                                        starosta obce

Overovatelia zápisnice:              Peter Török

                                               František Molnár

Prednostka:                              Msc. Melinda Németh

Zapisovateľka:                          Mgr. Gabriela Horváthová

Uznesenia z 1. plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva v Jelke zo dňa 09.03.2021

Obecné zastupiteľstvo obce Jelka

Hlasovanie: Mgr. Bánoczký, M., Bohony, Š., Mgr. Deák, Z., Mgr. Hakszer, R.,PhD., Kovács, J., Mgr. Laurič, I., Mgr. Letuseková, D., Molnár, F., Ing. Ruman, T., Török, P.

Uznesením  č. 1.,/2021/OZ-1:

berie na vedomie

Správu hlavného kontrolóra obce Jelka o kontrolnej činnosti za rok 2020

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 2.,/2021/OZ-1:

schvaľuje

Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelka č. 1/2021 o podmienkach umiestňovania volebných plagátov

Hlasovalo: 10                          Za: 10                          Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 3.,/2021/OZ-1:

berie na vedomie

Správu o vyúčtovaní dobrovoľnej zbierky, ktorá bola vyhlásená uznesením Obecného zastupiteľstva obce Jelka č. 36.,/2020/OZ-3 zo dňa 18.09.2020 a predĺžená uznesením Obecného zastupiteľstva obce Jelka č. 47.,/2020/NZ OZ-3 zo dňa 27.10.2020

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 4.,/2021/OZ-1:

schvaľuje

Žiadosť Ľudovíta Palsovicsa, rod. Palsovics, nar. xx.xx.xxxx a Márie Palsovicsovej, rod. Pokorová, nar. xx.xx.xxxx, obaja trvale bytom Slaná Dolina 77/12, 925 23 Jelka, o kúpu novovytvoreného pozemku parc. reg. „C“ KN, parc. č. 1173/13, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 214 m ², k. ú Jelka obce Jelka, okres Galanta, ktorý bol vytvorený na základe Geometrického plánu č. 340/2020, vyhotoveným Ing. Katarínou Szomolaiovou, úradne oprávnený zamerač, B. Balogha 3006/2, 924 01 Galanta, IČO: 14 066 947, a ktorý vznikol odčlenením od parcely reg. „C“ KN, parc. č. 1173/1, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 6824 m², evidovanej Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 1301,  k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta (ďalej len „novovytvorený pozemok 1“) a novovytvoreného pozemku parc. reg. „C“ KN, parc. č. 1173/14, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 22 m², k. ú Jelka, obce Jelka, okres Galanta, ktorý bol vytvorený na základe Geometrického plánu č. 340/2020, vyhotoveným Ing. Katarínou Szomolaiovou, úradne oprávnený zamerač, B. Balogha 3006/2, 924 01 Galanta, IČO: 14 066 947, a ktorý vznikol odčlenením od parcely reg. „C“ KN, parc. č. 1173/1, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 6824 m², evidovanej Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 1301, k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta (ďalej len „novovytvorený pozemok 2“), a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že obec Jelka novovytvorený pozemok 1 a novovytvorený pozemok 2 nevyužíva a neplánuje ich zahrnúť do svojich investičných aktivít, žiadatelia novovytvorený pozemok 1 a novovytvorený pozemok 2 dlhodobo užívajú a zveľaďujú, na novovytvorenom pozemku 2 je umiestnená stavba vo vlastníctve žiadateľov, novovytvorený pozemok 1 a novovytvorený pozemok 2 bezprostredne susedia s pozemkom, ktorý je vo vlastníctve žiadateľov, a to pozemkom parcely reg. „C“ KN, parc. č. 1161, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 503 m², evidovaného Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 910, k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta a predajom novovytvoreného pozemku 1 a novovytvoreného pozemku 2 dôjde k usporiadaniu majetkovoprávnych vzťahov k pozemkom, ktoré tvoria súčasť oploteného areálu vo vlastníctve žiadateľov.

Vychádzajúc zo znaleckého posudku č. 68/2020 vyhotoveného znalkyňou Ing. Tünde Panyikovou, znalkyňou v odbore stavebníctvo, so sídlom Matúškovo 767, 925 01 Matúškovo, ev. č. znalca: 914248, je kúpna cena novovytvoreného pozemku 1 vo výške 2 578,70,- € (12,05 € / 1m², 2 578,70 € / 214 m²). Kúpna cena novovytvoreného pozemku 2 je vo výške 265,10 € (12,05 € / 1m², 265,10 € / 22 m²). Kúpna cena novovytvorených pozemkov 1 a 2 je spolu vo výške  2 843,80 €, zaokrúhlene vo výške 2 840,- €.

Žiadateľ uhradí všetky náklady spojené s povolením vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh kúpnej zmluvy.

Hlasovalo: 10                          Za: 10                          Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené 3/5 väčšinou všetkých poslancov a podpísané starostom obce.

Uznesením  č. 5.,/2021/OZ-1:

Podľa § 4 ods. 3 písm. d) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov

schvaľuje

investičnú činnosť v obci na parc. č. 1077, 1078/1, 1078/2 k. ú. Jelka z dôvodu výstavby rodinných domov (4 x samostatný rodinný dom) a polyfunkčného domu s tromi bytovými jednotkami, na základe žiadosti Vladimíra Krajčoviča, trvale bytom Veľká 1270/69, 925 23 Jelka zo dňa 26.02.2021.

Hlasovalo: 10                          Za: 10                          Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 6.,/2021/OZ-1:

Podľa § 4 ods. 3 písm. d) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov

schvaľuje

investičnú činnosť v obci na parc. č. 1380/2 a 1380/4, k. ú Jelka, súvisiacu s výstavbou rodinných domov (3 x dvojdom, 1 x samostatný dom) a haly – skladu v súlade s Územným plánom obce Jelka – zmeny a doplnky č. 1, na základe žiadosti Dávida Mészároša, trvale bytom Jókaiho 1172, 925 23 Jelka zo dňa 08.03.2021, s podmienkou vybudovania miestnej asfaltovej komunikácie na pozemku parc. reg. „C“, parc. č. 1380/2, k. ú Jelka v súlade s Územným plánom obce Jelka – zmeny a doplnky č. 1 a s podmienkou vybudovania miestnej asfaltovej komunikácie na pozemku parc. reg. „E“. parc. č. 1446 k. ú. Jelka, od parc. reg. „E“, parc. č. 1379/104 k. ú Jelka po nadradenú komunikáciu č. 1355, vrátane jej napojenia na nadradenú komunikáciu č. 1355, v súlade s Územným plánom obce Jelka – zmeny a doplnky č. 1.

Hlasovalo: 10                          Za: 10                          Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 7.,/2021/OZ-1:

schvaľuje

Vytvorenie parkovo – oddychovej zóny na pozemku parc. reg. „C“, parc 429/3 k. ú. Jelka, obce Jelka.

Hlasovalo: 10                          Za: 10                          Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 8.,/2021/OZ-1:
      a)schvaľuje

Investičný zámer obce Jelka na rozšírenie miestneho zdravotného strediska o nájomné sociálne byty nižšieho štandardu a riešenia súvisiacej technickej infraštruktúry, ktorý investičný zámer bude financovaný prostredníctvom štátneho fondu rozvoja bývania.

b)poveruje

Starostu obce so zabezpečením všetkých potrebných úkonov spojených s dosiahnutím cieľa uvedeného v písmene a) tohto uznesenia.

Hlasovalo: 10                          Za: 10                          Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 9.,/2021/OZ-1:

a)schvaľuje

Investičný zámer obce Jelka na vybudovanie cyklotrás na území obce Jelka.

b)poveruje

Starostu obce so zabezpečením všetkých potrebných úkonov spojených s dosiahnutím cieľa uvedeného v písmene a) tohto uznesenia.

Hlasovalo: 10                          Za: 10                          Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 10.,/2021/OZ-1:

poveruje

Starostu obce na všetky úkony súvisiace so zabezpečením znaleckého posudku týkajúceho sa ceny nehnuteľnosti – pozemku parc. reg. „C“, parc. č. 982/3 k. ú. Jelka, obce Jelka.

Hlasovalo: 10                          Za: 10                          Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

V Jelke dňa 15.03.2021

Ing. Gabriel Kiš

                                                                                                                        starosta obce

ZÁPISNICA z 4. plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva v Jelke zo dňa 10.12.2020

16.12.2020

Mellékletek

Leírás

Prítomní:

Starosta obce:            Ing. Gabriel Kiš

Členovia OZ:               Mgr. Bánoczký, Budai, I., M., Bohony, Š., Mgr. Deák, Z., Mgr. Hakszer, R. PhD., Kovács, J., Molnár, F., Ing. Ruman, T., Török, P.

Ďalší prítomní:            Melinda Németh MSc. – prednostka Obecného úradu v Jelke

                                    Mgr. Gabriela Horváthová – zapisovateľka

Verejnosť:                   Blanka Kovácsová

                                    Marián Molnári

K bodu č. 1 programu – Zahájenie zasadnutia

Zasadnutie obecného zastupiteľstva (ďalej aj „OZ“) otvoril a viedol starosta obce Ing. Gabriel Kiš, ktorý privítal prítomné osoby na 4. plánovanom zasadnutí OZ v Jelke a skonštatoval, že oznámenie o termíne 4. plánovaného zasadnutia OZ spolu s navrhovaným programom bolo zverejnené na úradnej tabuli a webovej stránke obce dňa 03.12.2020, že je prítomných 9 poslancov OZ, OZ je uznášaniaschopné vo všetkých bodoch rokovania. Neprítomný poslanec OZ Mgr. Laurič a neprítomná poslankyňa OZ Mgr. Letušeková svoju neprítomnosť na zasadnutí OZ v Jelke ospravedlnili.

K bodu č. 2. programu – Schválenie programu zasadnutia

Starosta obce oboznámil poslancov OZ s programom zasadnutia, ktorý bol nasledovný:

1.Zahájenie

2.Schválenie programu zasadnutia

3.Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie

4.Kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia

5.Interpelácia

6.Návrh termínov plánovaných zasadnutí obecného zastupiteľstva obce Jelka na rok 2021

7.Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2021

8.Úprava programového rozpočtu obce Jelka na rok 2020

9.Návrh programového rozpočtu obce Jelka na roky 2021-2023

10.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Jelka č. 5/2020 o miestnych daniach

11.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Jelka č. 6/2020 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd

12.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Jelka č. 7/2020 o organizácii miestneho referenda v obci Jelka

13.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Jelka č. 8/2020 o zneškodňovaní obsahu žúmp

14.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Jelka č. 9/2020 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území obce Jelka

15.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Jelka č. 10/2020 o poplatku za odvoz komunálneho odpadu na území obce Jelka

16.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Jelka č. 11/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka základnej školy

17.Rôzne

18.Diskusia

19.Návrh uznesení

20.Záver

Starosta obce dal hlasovať o vyššie uvedenom programe zasadnutia OZ. Poslanci OZ program jednohlasne schválili.

Následne starosta obce vyzval poslancov OZ, aby uviedli, či majú nejaké pripomienky alebo návrhy na doplnenie programu zasadnutia.

Poslanec OZ Mgr. Deák navrhol zaradiť do programu zasadnutia prerokovanie platu starostu obce. Navrhol ho zaradiť ako 17. bod rokovania s tým, že bod s názvom „Rôzne“ by bol 18. bodom rokovania, bod s názvom „diskusia“ by bol 19. bod rokovania, bod s názvom „návrh uznesení“ by bol 20. bodom rokovania a bod s názvom „záver“ by bol 21. bodom rokovania obecného zastupiteľstva.

Starosta obce navrhol hlasovať o zmenenom programe zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktorý bol nasledovný:

1.Zahájenie

2.Schválenie programu zasadnutia

3.Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie

4.Kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia

5.Interpelácia

6.Návrh termínov plánovaných zasadnutí obecného zastupiteľstva obce Jelka na rok 2021

7.Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2021

8.Úprava programového rozpočtu obce Jelka na rok 2020

9.Návrh programového rozpočtu obce Jelka na roky 2021-2023

10.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Jelka č. 5/2020 o miestnych daniach

11.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Jelka č. 6/2020 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd

12.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Jelka č. 7/2020 o organizácii miestneho referenda v obci Jelka

13.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Jelka č. 8/2020 o zneškodňovaní obsahu žúmp

14.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Jelka č. 9/2020 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území obce Jelka

15.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Jelka č. 10/2020 o poplatku za odvoz komunálneho odpadu na území obce Jelka

16.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Jelka č. 11/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka základnej školy

17.Prerokovanie platu starostu obce

18.Rôzne

19.Diskusia

20.Návrh uznesení

21.Záver

Poslanci obecného zastupiteľstva zmenený program obecného zastupiteľstva jednohlasne schválili.

K bodu č. 3 programu – Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie

Starosta obce určil za zapisovateľku 4. plánovaného zasadnutia OZ obce Jelka zo dňa 10.12.2020 Mgr. Gabrielu Horváthovú. Za overovateľov zápisnice zasadnutia OZ starosta obce určil poslancov OZ: Bohony, Š., Hakszer, R..

Prítomní poslanci OZ jednohlasne schválili za overovateľov zápisnice 3. neplánovaného zasadnutia OZ poslancov: Bohony, Š., Hakszer, R..

Starosta obce za návrhovú komisiu 4. plánovaného zasadnutia OZ za rok 2020 navrhol zvoliť nasledovných poslancov OZ: Deák, Z., Kovács, J..

Prítomní poslanci OZ jednohlasne zvolili návrhovú komisiu OZ vo vyššie uvedenom zložení.

K bodu č. 4 programu – Kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia

Starosta obce Jelka oboznámil osoby zúčastnené na zasadnutí OZ, ako v akom štádiu je výkon uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ:

a) uznesenie č. 38.,/2020/NZ OZ-3 – VZN obce Jelka č. 3/2020 bolo zverejnené na webovom sídle obce Jelka, ako aj na úradnej tabuli obce Jelka. Predmetné VZN nadobudlo účinnosť dňa 13.11.2020,

b) uznesenie č. 39.,/2020/NZ OZ-3 – VZN obce Jelka č. 4/2020 bolo zverejnené na webovom sídle obce Jelka, ako aj na úradnej tabuli obce Jelka. Predmetné VZN nadobudlo účinnosť dňa 13.11.2020,

c) uznesenie č. 40.,/2020/NZ OZ-3 – predloženie žiadosti o dotáciu z environmentálneho fondu v rámci výzvy na rok 2021 je v procese riešenia,

d) uznesenie č. 41.,/2020/NZ OZ-3 –  predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu s názvom: „Vodozádržné opatrenia v obci Jelka – 2. etapa“ sa nezrealizovalo

e) uznesenie č. 42.,/2020/NZ OZ-3 – žiadosť o poskytnutie návratnej finančnej výpomoci na kompenzáciu výpadku dane z príjmov FO bola podaná, finančná výpomoc bola obci poskytnutá,

f) uznesenie č. 43.,/2020/NZ OZ-3 – nájomcovia nebytových priestorov boli vyrozumení o odpustení nákladov za služby za obdobie, kedy museli svoje prevádzky uzavrieť pre opatrenia súvisiace s COVID – 19, obec im pripraví vyúčtovanie do konca roka,

g) uznesenie č. 44.,/2020/NZ OZ-3 – posúdenie žiadosti p. Ladislava Tótha si vyžaduje hlbšiu diskusiu, akonáhle to opatrenia súvisiace s COVID – 19 budú dovoľovať, uskutoční sa pracovná porada poslancov,

h) uznesenie č. 45.,/2020/NZ OZ-3 – reťazové kontajnerové vozidlo bolo zakúpené,

i) uznesenie č. 46.,/2020/NZ OZ-3 – miestny stavebný úrad žiadosť o povolenie zmeny v užívaní stavby: sociálno – hygienické zariadenie so súp. č. 1237 v obci Jelka zamietol, voči rozhodnutiu bolo podané odvolanie, spis bol odstúpený nadriadenému orgánu na rozhodnutie.

Poslanec OZ Kovács uviedol, že zástupca Slovak Lines, v reakcii na zamietajúce stanovisko obce k ubytovni, požiadal starostu obce Jelka o stretnutie. Starosta obce tejto žiadosti nevyhovel.

Starosta obce Ing. Kiš uviedol, že komunikoval so zástupcom Slovak Lines a vysvetlil mu situáciu. Zároveň uviedol, že v prípade záujmu o stretnutie rozhodujúcej väčšiny poslancov stretnutie zvolá. Kontaktoval väčšinovú časť poslancov OZ, ktorí nehlasovali za zmenu sociálno-hygienického zariadenia na ubytovňu, či majú záujem o takéto stretnutie. Zo strany poslancov mu bolo prezentované, že považujú otázku zmeny sociálno – hygienického zariadenia za uzavretú a opätovné stretnutie odmietli.

j) uznesenie č. 47.,/2020/NZ OZ-3 – verejná zbierka v prospech Dajany Szakálovej bola propagovaná na webe obce a miestnom rozhlase.

K bodu č. 5 programu – Interpelácia

Poslanec OZ Kovács uviedol, že mu zo strany obyvateľov boli prezentované sťažnosti ohľadne vysokých poplatkov za výrub stromov. Žiadal o vysvetlenie.

Starosta obce Ing, Kiš uviedol, že vydávanie povolení na výrub stromov je preneseným výkonom štátnej správy. Obec je orgánom ochrany dreviny a je povinná postupovať v zmysle príslušných právnych predpisov a usmernení štátu. Vychádzajúc zo zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, obec je povinná v súhlase na výrub dreviny uložiť povinnosť, aby žiadateľ uskutočnil primeranú náhradnú výsadbu drevín na náklady žiadateľa, a ak nemožno uložiť náhradnú výsadbu, obec uloží finančnú náhradu až do výšky spoločenskej hodnoty dreviny. Obec v súhlasoch na výrub drevín spravidla ukladá povinnosť náhradnej výsadby v súlade s usmerneniami štátu (druh, výška, počet drevín) a plánom náhradnej výsadby  (miesto výsadby). Zo zákona zároveň vyplýva následná trojročná starostlivosť o drevinu a v prípade jej vyhynutia je potrebné zrealizovať dosadbu. Obec ponúkla obyvateľom pomocnú ruku s náhradnou výsadbou za poplatok, ktorý je vo výške nákladov obce za strom, oporné koly a dopravu, pričom trojročnú starostlivosť o drevinu a teda riziko vyschnutia stromu na seba prevezme obec. V obci sa vysádzajú kultivary drevín, ktoré sú v základe prirodzenými drevinami na našom území, ale sú uspôsobené mestským podmienkam (špeciálne parkové, šľachtené, alejové stromy).  Obec nenúti obyvateľov zaplatiť tento poplatok. Obyvatelia majú na výber, či zrealizujú náhradnú výsadbu sami, alebo využijú nezištnú pomoc obce. V prípade, že by obec postupovala inak, t. j. neukladala by povinnosť náhradnej výsadby alternatívne finančnú náhrady až do výšky spoločenskej hodnoty dreviny, porušila by zákon. Cieľom náhradnej výsadby stromov je náhrada kyslíkového dlhu, ktorý výrubom stromov vzniká. Zákonom stanovená hodnota spoločenských drevín je spravidla niekoľkonásobne vyššia ako obcou nariadená náhradná výsadba.

Poslanec OZ Bc. Bánoczký uviedol, že sám je za ochranu životného prostredia a bolo by dobré robiť v tomto smere osvetu medzi obyvateľmi obce, treba ich zapojiť do diskusie. Vodozádržné opatrenia pomôžu odtoku dažďovej vody, s ktorou je v obci problém a výsadba stromov v obci pozitívne ovplyvní aj  klímu v lete. Postup obce Jelka v súvislosti s náhradnou výsadbou je obdobný ako v iných obciach.

K bodu č. 6 programu – Návrh termínov plánovaných zasadnutí obecného zastupiteľstva v Jelke na rok 2021.

Starosta obce navrhol nasledovné termíny plánovaných zasadnutí obecného zastupiteľstva: 09.03.2021 08.06.2021, 07.09.2021, 07.12.2021. Následne dal priestor poslancom OZ, aby sa k nim vyjadrili, prípadne predniesli iné návrhy termínov zasadnutí.

Prítomní poslanci OZ jednohlasne schválili nasledovné termíny zasadnutí OZ v roku 2021: 09.03.2021 08.06.2021, 07.09.2021, 07.12.2021.

K bodu č. 7 programu – Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2021

Vzhľadom na to, že hlavná kontrolórka obce Mgr. Mária Tomovičová sa zo zdravotných dôvodov nezúčastnila zasadnutia OZ, zaslala obci svoj plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2021 v listinnej podobe. Prednostka obecného úradu v Jelke oboznámila prítomných s obsahom tejto listiny, ktorý bol nasledovný:

„V súlade s § 18f  ods. 1) písm. b. zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. v platnom znení, predkladám obecnému zastupiteľstvu Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2021. Rozsah kontrolnej činnosti HK v zmysle predmetného zákona je zameraný na kontrolu zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom obce.

1. kontrola pokladničnej hotovosti v pokladni obce v zmysle § 29 zákona č. 431/2002 o účtovníctve v znení neskorších zmien a doplnkov

2. Kontrola vymáhania daňových a nedaňových pohľadávok

3. Vypracovanie stanoviska k záverečnému účtu obce  za rok 2020

4. Kontrola vynakladania finančných prostriedkov  na investičné akcie v obci. Kontrola dodržiavania zákona  č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení  neskorších predpisov.

5. Kontroly v zmysle § 18d, odsek 2, zákona  č. 369/1990 Zb. o obecnom  zriadení v znení neskorších predpisov

Kontrolnú činnosť budem vykonávať v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite v znení neskorších predpisov, zákona č. 583/2004 Z.z. O rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov a v zmysle platných interných smerníc. Predmet kontroly zvolím operatívne, podľa potreby a uváženia.“

Prítomní poslanci OZ jednohlasne schválili plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1. polrok 2021.

K bodu č. 8 programu – Úprava programového rozpočtu obce Jelka na rok 2020

Programový rozpočet obce Jelka na rok 2020 bol zverejnený. Nastala medzitým jedna zmena, ktorá vznikla tým, že bola obec úspešná v projekte rekonštrukcie sociálnych priestorov zdravotného strediska a bola nám poskytnutá dotácia vo výške 42 400,- €. Túto dotáciu sme museli preniesť do rozpočtu.

Prítomní poslanci OZ jednohlasne schválili úpravu rozpočtu miestnej samosprávy obce Jelka a jej rozpočtových organizácií ku dňu 31.12.2020 podľa skutočného stavu.

K bodu č. 9 programu – Návrh programového rozpočtu obce Jelka na roky 2021 – 2023

Návrh programového rozpočtu bol zverejnený na internete. Nastali tam zmeny, ktoré vznikli tým, že v 8. bode programu spomínaná dotácia bola poskytnutá už v roku 2020, zároveň došlo k zmene výdavkov na administratívu, a to tým, že v roku 2021 sa uskutoční sčítanie domov a bytov, čo je potrebné administratívne zabezpečiť.

Rozpočet bol predmetom zasadnutia komisie pre regionálny rozvoj a finančné hospodárstvo, ktoré sa uskutočnilo dňa 25.11.2020 a 02.12.2020.

Poslancec OZ Mgr. Hakszer, PhD. prezentoval závery komisie.

Komisia odporučila v závislosti od finančných možností obce v roku 2021: výstavbu a rekonštrukciu chodníkov, rekonštrukciu zastávok, vybudovanie kruhového objazdu pri hostinci „Samba“, vybudovanie priechodu pre chodcov na križovatke Školskej ulice a Novojelčanskej ulice a opatrenia pre zníženie rýchlosti pri vjazde do obce.

Komisia zobrala návrh rozpočtu na vedomie s nasledovnými odporúčaniami:

a) priechody pre chodcov (4 prechody v blízkosti ZŠ s dopravnými značkami a osvetlením), finančná komisia navrhovala, aby sa daný úsek riešil zónou so zníženou maximálnou rýchlosťou. Starosta obce vysvetlil, že to však vzhľadom na to, že ide o cestu 2. triedy nie je možné,

b) údržba a oprava ciest a chodníkov (zaplátanie výtlkov, nie úplná rekonštrukcia ciest), finančná komisia navrhovala, aby sa preferovala celková rekonštrukcia ciest a chodníkov. Starosta obce vysvetlil, že na rok 2021 už je  v návrhu rozpočtu vyčlenených 25 000€ na toto a vytvorená položka v investičných nákladoch v rámci podprogramu 7.3.1,

c) realizovať rekonšrukciu zastávok, starosta obce informoval, že rekonštrukciu plánuje obec zrealizovať v roku 2021 a sú na to vyčlenené finančné prostriedky v navrhovanom rozpočte na rok 2021,

d) plán vybudovania nového parkoviska pri MKS, komisia namietala na investovanie tak vysokej sumy do parkoviska iba kvôli niekoľkým kultúrnym akciám. Podľa jej názoru by sa peniaze dali využiť na skôr spomínanú rekonštrukciu ciest. Podľa starostu  je tento projekt tiež dôležitý z dôvodu bezpečnosti premávky na Školskej ulici počas kultúrnych akcií a zdôraznil, že všetko sa naraz v tak krátkom čase budovať nedá. Obec má svoje finančné limity a ako bolo spomenuté na súvislú rekonštrukciu ciest už sú vyčlenené finančné prostriedky.

e) komisia odporúča vynakladať na postupnú rekonštrukciu sakrálnych pamiatok v roku 2021 minimálne takú sumu, aká bola v roku 2020. Teda v sume 3 600,- €.

Poslanec OZ Kovács navrhol vyčleniť 10 000,- € alebo minimálne 5 000,- € na rekonštrukciu škôl.

Starosta obce uviedol, že obec neustále vynakladá potrebné finančné prostriedky na budovu základnej školy. V roku 2020 boli zrekonštruované vstupné cesty a parkoviská v areáli školy, bol postavený altánok, boli zrekonštruované toalety a množstvo iného . V roku 2021 neplánuje vynaložiť väčšie investície na rekonštrukciu škôl. Netvrdí, že škola si to nezaslúži, ale z 5 000,- eur sa veľká rekonštrukcia urobiť nedá a menšie výdavky môžu byť operatívne zaradené do úpravy rozpočtu v roku 2021.

Poslanec OZ Deák uviedol, že sa nebráni vyčleneniu 5 000,- € z rezervy na rekonštrukciu škôl, ale podľa jeho názoru, nie je nevyhnutné tieto peňažné prostriedky vyčleňovať. Skúsenosť má takú, že pokiaľ škola požiadala o mimoriadny príspevok napríklad na opravy, obec sa im vždy snažila vyjsť v ústrety, dá sa urobiť zmena rozpočtu aj počas roka a cielene.

Starosta obce a  prítomní poslanci OZ jednohlasne súhlasili s vyčlenením 5 000,- € z rezervy rozpočtu na rekonštrukciu škôl.

Hlavná kontrolórka obce Jelka, ako už bolo skôr uvedené, sa nezúčastnila zasadnutia OZ zo zdravotných dôvodov. Zaslala však svoje stanovisko k návrhu programového rozpočtu obce Jelka na rok 2021-2023 v písomnej podobe, ktoré bolo nasledovné:

„V zmysle § 18f, odsek 1, písmeno c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len v z.n.p.)a v súlade s § 9 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. predkladám odborné stanovisko k návrhu rozpočtu obce  Jelka na rok 2021, viacročného rozpočtu obce na roky 2022, 2023.

Východiskom pri spracovaní návrhu rozpočtu boli všeobecné záväzné právne predpisy a to:

a)zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

b)zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Návrh rozpočtu zohľadňuje aj ustanovenia zákonov:

a)č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady v z.n.p.,

b)č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.,

c)č.597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.,

A v neposlednom rade dodržiavanie všeobecne záväzných nariadení obce Jelka.

Pri zostavovaní návrhu rozpočtu na rok 2021 sa vychádzalo zo skutočnosti  roku  2020, z čerpania rozpočtu  príjmov a výdavkov k 30.9.2020 rozpočtovaných na rok  2020 z predpokladaných príjmoch, plánovaných výdavkov, z potrieb obce a jej rozpočtových organizácií .

Konštatujem, že predkladaný návrh rozpočtu na rok 2021 zabezpečuje financovanie základných funkcií samosprávy a preneseného výkonu štátnej správy za predpokladu dôsledného rešpektovania právnych predpisov a dodržiavania maximálnej hospodárnosti pri vynakladaní rozpočtovaných prostriedkov. Z vyššie uvedeného OZ  v Jelke bude schvaľovať návrh rozpočtu v takej štruktúre, ako bol predložený.

Na základe vyššie uvedených skutočností odporúčam Obecnému zastupiteľstvu  v Jelke  návrh rozpočtu obce na rok 2021 schváliť a návrh rozpočtu obce na roky 2022-2023 zobrať na vedomie.“

Prítomní poslanci OZ jednohlasne schválili programový rozpočet obce Jelka na rok 2021.

Všetci prítomní poslanci OZ zobrali na vedomie návrh programového rozpočtu obce Jelka na rok 2022-2013

K bodu č. 10 programu – Návrh všeobecne záväzného nariadenia obce Jelka č. 5/2020 o miestnych daniach

Starosta obce uviedol, že VZN o miestnych daniach bolo zverejnené na úradnej tabuli a internetovej stránke obce v zákonnej lehote.  Vo zverejnenom návrhu bol preklep v § 27 ods. 1, správna sadzba dane má byť 1,-€/osoba/prenocovanie, tak to ako to platilo v roku 2020.

Sadzba miestnych daní sa nezvyšuje, týmto VZN sa len rozširuje daň za užívanie verejného priestranstva o trvalé parkovanie vozidla mimo parkoviska alebo mimo miesta určeného v projektovej dokumentácii schválenej miestnym stavebným úradom na vjazd motorového vozidla na pozemok v súkromnom vlastníctve. Daň sa určuje vo výške 0,042€/m²/hodina, pričom 1 parkovacie miesto pre osobné vozidlo je minimálne 11 m². Na účely tohto VZN sa trvalým parkovaním rozumie každé parkovanie vozidla nad  6 hodín trvania.

Obyvatelia obce budú môcť naďalej neobmedzene parkovať na parkoviskách a pred svojimi bránkami. Umožnené bude takisto krátkodobé parkovanie pre návštevy mimo prv uvedených miest. Obec však chce predchádzať situáciám, kedy dochádza k trvalému parkovaniu vozidiel mimo miest na to určených. Takéto parkovanie vedie ku vzniku kolíznych dopravných situácií.

Poslanec OZ Ruman navrhol, aby v budúcnosti schvaľovanie VZN o miestnych daniach predchádzalo vypracovaniu rozpočtu a jeho pripomienkovaniu finančnou komisiou. Pôvodne chcel navrhnúť zmeny v § 9 VZN č. 5/2020, konkrétne v § 9 ods. 1 písm. e) by navrhoval 30 % zníženie daňovej povinnosti na pozemky, ktorých vlastníkmi sú FO staršie ako 70 rokov do výmery 50 árov, v § 9 ods. 2 písm. c) by navrhoval 100 % zníženie daňovej povinnosti na stavby vo vlastníctve osamelých FO s ťažkým zdravotným postihnutím, ktoré slúžia na ich bývanie a 65 % zníženie daňovej povinnosti na stavby vo vlastníctve občanov starších ako 70 rokov, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie. Tieto zmeny by si však vyžadovali prepracovanie rozpočtu, jeho prerokovanie príslušnou komisiou, a preto na týchto návrhoch netrvá. Starosta obce poďakoval za pripomienku a stotožňuje sa s určitými úľavami na miestnych daniach pre vybrané znevýhodnené skupiny občanov, ale vyžaduje si to najprv nejakú finančnú analýzu.

Prítomní poslanci OZ jednohlasne schválili VZN č. 5/2020 o miestnych daniach.

K bodu č. 11 programu – Návrh všeobecne záväzného nariadenia obce Jelka č. 6/2020 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd

Starosta obce uviedol, že VZN bolo zverejnené na úradnej tabuli a internetovej stránke obce v zákonnej lehote, povinnosť mať takéto VZN vyplýva zo zákona. Navrhol schváliť VZN vo zverejnenom znení.

Prítomní poslanci OZ jednohlasne schválili VZN č. 6/2020 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd.

K bodu č. 12 programu – Návrh všeobecne záväzného nariadenia obce Jelka č. 7/2020 o organizácii miestneho referenda v obci Jelka

Starosta obce uviedol, že VZN bolo zverejnené na úradnej tabuli a internetovej stránke obce v zákonnej lehote, povinnosť mať takéto VZN vyplýva zo zákona. Starosta navrhol schváliť VZN vo zverejnenom znení.

Prítomní poslanci OZ jednohlasne schválili VZN č. 7/2020 o organizácii miestneho referenda v obci Jelka.

K bodu č. 13 programu – Návrh všeobecne záväzného nariadenia obce Jelka č. 8/2020 o zneškodňovaní obsahu žúmp

Starosta obce uviedol, že VZN bolo zverejnené na úradnej tabuli a internetovej stránke obce v zákonnej lehote, povinnosť mať takéto VZN vyplýva zo zákona. Starosta navrhol schváliť VZN vo zverejnenom znení.

Prítomní poslanci OZ jednohlasne schválili VZN č. 8/2020 o zneškodňovaní obsahu žúmp.

K bodu č. 14 programu – Návrh všeobecne záväzného nariadenia obce Jelka č. 9/2020 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území obce Jelka

Starosta obce uviedol, že VZN bolo zverejnené na úradnej tabuli a internetovej stránke obce v zákonnej lehote, povinnosť mať takéto VZN vyplýva zo zákona. Oproti zverejnenej verzii boli vykonané nasledovné úpravy:

-doplnené pojmy: zberné miesto, obal, neobalový výrobok,

-doplnená hierarchia odpadového hospodárstva,

-doplnené prevádzkovanie zberného miesta,

-doplnené nakladanie s odpadom z obalov a odpadom z neobalových výrobkov,

-doplnený systém nakladania, spôsobu zberu a prepravy odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok,

-upravené ustanovenia týkajúce sa nakladania s pneumatikami.

Prv uvedené zmeny bolo potrebné urobiť, aby VZN zodpovedalo zákonnej úprave, ktorá bude účinná po 31.12.2020.

Prítomní poslanci OZ jednohlasne schválili VZN č. 9/2020 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území obce Jelka s prv uvedenými zmenami.

K bodu č. 15 programu – Návrh všeobecne záväzného nariadenia obce Jelka č. 10/2020 o poplatku za odvoz komunálneho odpadu na území obce Jelka

Starosta obce uviedol, že VZN bolo zverejnené na úradnej tabuli a internetovej stránke obce v zákonnej lehote, povinnosť mať takéto VZN vyplýva zo zákona.

V roku 2020 bolo v jednom VZN upravené nakladanie s odpadom a poplatky za odvoz odpadu, čo nie je v súlade so zákonom a odbornou praxou. Z uvedeného dôvodu navrhuje osobitné VZN, v ktorom sú upravené poplatky za odvoz komunálneho odpadu. Poplatky za odvoz komunálneho odpadu sa týmto VZN zvyšovať nebudú.

Oproti zverejnenému návrhu sa z dôvodu určitosti právnej úpravy upravuje § 4 ods. 5 písm. b) VZN č. 10/2020 nasledovne: „Sadzba poplatku sa stanovuje nasledovne, právnická a fyzická osoba podnikateľ, 0,78 €/l odpadu pre nádobu 110 litrov, 1100 litrov a 26 vývozov za rok.

V súvislosti s poplatkami za odvoz komunálneho odpadu starosta uviedol,  prax je taká, že nové skládky odpadov sa neotvárajú, staré sa zatvárajú, vláda má ambíciu riešiť problematiku odpadov jeho spaľovaním, spaľovní na Slovensku je však málo a bude trvať niekoľko rokov, kým sa vybudujú nové. Z uvedeného dôvodu zberné spoločnosti radikálne zvyšujú svoje ceny za zber odpadu. Zazmluvnená zberná spoločnosť (AVE SK) oznámila obci zmenu cenníka za svoje služby, pričom cena za uloženie komunálneho odpadu na skládku sa na rok 2021 zvyšuje o cca 70%. Starosta obce uviedol, že vďaka efektivite v odpadovom hospodárstve obec aj napriek tomuto zvýšeniu cien nezvýši poplatok za odvoz komunálneho odpadu občanom a vykryje toto zvýšenie z vlastných prostriedkov.

Obyvatelia obce Jelka v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi dôslednejšie separujú odpad, na zberné miesto majú prístup len obyvatelia, ktorí majú zaplatený poplatok za odvoz odpadu, znížil sa objem odpadu na zbernom dvore (v roku 2018 cca 860 t, v roku 2020 cca 140 t), výber poplatkov za odvoz komunálneho odpadu za zefektívnil (z cca 1200 domácností v roku 2018 na cca 1600 domácností v roku 2020), obec vedie priestupkové konania a pokutuje osoby, ktoré ukladajú odpad na iné miesto ako na zberné miesto za cintorínom.

V dôsledku týchto opatrení obec nebude navrhovaným VZN zvyšovať poplatky za odvoz komunálneho odpadu.

Prítomní poslanci OZ jednohlasne schválili VZN č. 10/2020 o poplatku za odvoz komunálneho odpadu na území obce Jelka s prv uvedenými zmenami.

K bodu č. 16 programu – Návrh všeobecne záväzného nariadenia obce Jelka č. 11/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka základnej školy

Starosta obce uviedol, že VZN bolo zverejnené na úradnej tabuli a internetovej stránke obce v zákonnej lehote, povinnosť mať takéto VZN vyplýva zo zákona.

Prítomní poslanci OZ jednohlasne schválili VZN č. 11/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka základnej školy.

K bodu č. 17 programu – Prerokovanie zvýšenia platu starostu obce

Poslanec OZ Mgr. Deák navrhol navýšenie platu starostu obce o ďalších 20 %, t. j. spolu by navýšenie predstavovalo 60 % oproti základnému platu starostu vyplývajúceho zo zák. č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších právnych predpisov.

K návrhu poslanca OZ Mgr. Deáka sa pripojil aj poslanec OZ Ing. Ruman.

Prítomný poslanci OZ jednohlasne schválili navýšenie platu starostu o ďalších 20 %.

K bodu č. 18 programu – Rôzne

A: Žiadosť Tibora Riga, rod. Rigo nar. 27.10.1958 a Jarmily Rigovej, rod. Danišovej, nar. 20.07.1959, obaja trvale bytom Hlboká 297/21, 925 23 Jelka, o kúpu novovytvoreného pozemku parc. reg. „C“ KN, parc. č. 824/6, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 66 m², k. ú Jelka, obce Jelka

Starosta obce oznámil prítomným, že obci bola doručená žiadosť Tibora Riga, rod. Rigo nar. 27.10.1958 a Jarmily Rigovej, rod. Danišovej, nar. 20.07.1959, obaja trvale bytom Hlboká 297/21, 925 23 Jelka, o kúpu novovytvoreného pozemku parc. reg. „C“ KN, parc. č. 824/6, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 66 m², k. ú Jelka, obce Jelka, ktorý pozemok bol vytvorený geometrickým plánom č. 94/2020 na oddelenie pozemkov p. č. 824/6, 833/7 a 833/8, vyhotoveným: GEOMAT – Karol Janda, Vajanského 873/9, 924 01 Galanta, IČO: 323 525 22, dňa 08.09.2020, autorizačne overeným Ing. Jaroslavom Dičérom, autorizovaným geodetom a kartografom dňa 09.09.2020 a úradne overeným Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom dňa 22.09.2020, č. 1146/2020, a ktorý pozemok bol oddelený z pozemku parc. reg. “C” KN,parc. č. 824 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1073 m², k. ú. Jelka, obce Jelka, evidovanýmOkresným úradom Galanta, katastrálnym odboromna LV č. 1301 (ďalej len „novovytvorený pozemok“), a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že Kupujúci ako bezpodieloví spoluvlastníci susednej nehnuteľnosti – pozemku parc. reg. „C“, parc. č. 833/2 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 315 m², k. ú. Jelka, obce Jelka, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 516 (ďalej len „susedná nehnuteľnosť“), majú záujem o pripojenie, scelenie a udržiavanie novovytvoreného pozemku v bezprostrednom susedstve s nehnuteľnosťami vo svojom vlastníctve. Kupujúci novovytvorený pozemok dlhodobo užívajú a zveľaďujú. Predajom novovytvorenej nehnuteľnosti dôjde k usporiadaniu majetkovoprávnych vzťahov k pozemku, ktorý tvorí súčasť areálu vo vlastníctve žiadateľov. Novovytvorený pozemok je pre predávajúceho vzhľadom na jeho veľkosť, umiestnenie a charakter účelne nevyužiteľný.

Vychádzajúc zo znaleckého posudku č. 23/2020 vyhotoveného znalkyňou Ing. Tünde Panyikovou, znalkyňou v odbore stavebníctvo, so sídlom Matúškovo 767, 925 01 Matúškovo, ev. č. znalca: 914248, je kúpna cena novovytvoreného pozemku vo výške 800,- € (12,05 € / 1m², 795,30 € / 66m², zaokrúhlene 800,- € / 66 m ²).

Starosta obce zároveň navrhol, aby žiadateľ uhradil náklady spojené s povolením vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností (správny poplatok). Poslancom bol predložený návrh kúpnej zmluvy.

Prítomní poslanci OZ jednohlasne schválili vyššie uvedenú žiadosť za vyššie navrhovaných podmienok. Prítomní poslanci OZ jednohlasne schválili znenie kúpnej zmluvy.

B: Žiadosť Vladimíra Krajčoviča, trvale bytom Veľká 1270/69, 925 23 Jelka, doručenú listom č. OcÚJE-1695/2020 zo dňa 13.11.2020 o vyjadrenie k investičnému zámeru na pozemku parc. reg. „E“ KN, parc. č. 128/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 22100, k. ú. Nová Jelka, obce Jelka, evidovaný Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 1684

Starosta obce informoval prítomných, že obci bola doručená Žiadosť Vladimíra Krajčoviča, trvale bytom Veľká 1270/69, 925 23 Jelka, doručenú listom č. OcÚJE-1695/2020 zo dňa 13.11.2020 o vyjadrenie k investičnému zámeru na pozemku parc. reg. „E“ KN, parc. č. 128/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 22100, k. ú. Nová Jelka, obce Jelka, evidovaný Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 1684 (ďalej len „obecný pozemok“), za účelom vybudovania 1 kV káblového rozvodu, a to z dôvodu zabezpečenia dodávky elektrickej energie pre výstavbu rodinných domov na parc. reg. „C“ KN, parc. č. 131/1, záhrada o výmere 2211 m², parc. reg. „C“ KN, parc. č.131/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 597 m ² a parc. reg. „C“ KN, parc. č. 131/3 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 123 m²,všetko k. ú. Nová Jelka, obce Jelka, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 33.

Prílohou žiadosti bol situačný výkres plánovanej trasy 1 kV káblového rozvodu.

Starosta obce navrhol, aby 1kV káblový rozvod uložený v rovnakom koridore, ako je uložená existujúca sieť a podmienkou uloženia 1kV káblového rozvodu bola realizácia prác podvrtom, riadnym vrtom alebo podkopom.

Starosta obce navrhol na obecnom pozemku sa zriadiť vecné bremeno.

Starosta obce zároveň uviedol, že investičný zámer na výstavbu rodinných domov na parc. reg. „C“ KN, parc. č. 131/1, záhrada o výmere 2211 m², parc. reg. „C“ KN, parc. č.131/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 597 m ² a parc. reg. „C“ KN, parc. č. 131/3 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 123 m²,všetko k. ú. Nová Jelka, obce Jelka, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 33 bol predmetom rokovania zasadnutia OZ dňa 13.06.2019, kedy bol schválený. P. Krajčovič žiada iba o povolenie na uloženie 1kV káblového rozvodu na obecný pozemok, cez ktorý plánuje napojiť budúce stavby  na pozemkoch na parc. reg. „C“ KN, parc. č. 131/1, záhrada o výmere 2211 m², parc. reg. „C“ KN, parc. č.131/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 597 m ² a parc. reg. „C“ KN, parc. č. 131/3 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 123 m²,všetko k. ú. Nová Jelka, obce Jelka, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 33 k elektrickému zdroju.

Za vyššie uvedenú žiadosť hlasovalo 8 poslancov, jeden poslanec sa zdržal hlasovania.

K bodu č. 19 programu – Diskusia

V rámci diskusie vystúpil starosta obce a oznámil prítomným, že pozemky za obecným úradom, ktorých kúpu schválilo obecné zastupiteľstvo dňa  18.09.2020 boli katastrom prepísané na obec.

V rámci diskusie vystúpil poslanec OZ Kovács, ktorý apeloval na starostu, aby doriešil priestory pre dôchodcov. V reakcii na uvedené starosta obce uviedol, že svadobná sieň na 2. poschodí podnikateľského inkubátora je v štádiu riešenia, priestor bol zameraný, budú ušité záclony na mieru, aby priestor vyzeral slávnostnejšie. Po presune svadobných obradov z kultúrneho domu do podnikateľského inkubátora budú môcť priestory v kultúrnom dôchodcovia používať vo väčšom rozsahu, ako je tomu teraz. Obec zároveň plánuje vybudovať komunitné centrum, ktorého priestory budú môcť využívať aj dôchodcovia.

V rámci diskusie vystúpil poslanec OZ Bc. Bánoczký, ktorý sa informoval ohľadne zámerov so stavbou na Kostolnej ulici č. 682/3, Jelka, ktorá stavba patrí obci. Starosta obce navrhol, aby sa táto záležitosť riešila na pracovnej porade poslancov, v prvom rade bude treba spraviť rozhodnutie o tom, na čo sa táto stavba má využívať. Či to bude rekonštruované a dané do prenájmu alebo sa to dá do pôvodného stavu a bude tam historická expozícia.

V rámci diskusie vystúpila Blanka Kovácsová, obyvateľka obce Jelka, ktorá sa chcela informovať, prečo neplatia predpisy pre všetkých rovnako, prečo sa pýtajú niekoho, kto maľuje plot, či má na to povolenie zo stavebného úradu, z akého dôvodu pýta stavebný úrad projekt, keď chce niekto postaviť len altánok a z akého dôvodu žiada obec tak vysoké poplatky za výrub stromov. Nové vedenie je tu dva roky, za dva roky sa nič nezmenilo. Ľudia len platia, ale nič nedostanú na oplátku.

Na otázky p. Kovácsovej reagoval p. starosta. Čo sa týka maľovania plotu, išlo o nedorozumenie, tie dve osoby si to vzájomne vydiskutovali, odvtedy sa viackrát stretli a nie je medzi nimi konflikt. Čo sa týka žiadosti o projekt na altánok, z vyjadrenia p. Kovácsovej nie je zrejmé o aké konkrétne stavebné konanie / ohlásenie išlo, ak by to bolo viac konkretizované, vedel by sa obšírnejšie vyjadriť, ale predpokladá, že ak to žiadal stavebný úrad, tak postupoval v zmysle zákona a odbornej praxe. Vo vzťahu k poplatkom za výrub stromov p. starosta opakovane uviedol, že žiadateľ je povinný zaplatiť správny poplatok pri podaní žiadosti (10,-€). Následne je vydaný súhlas na výrub, v ktorom je uložená povinnosť náhradnej výsadby alebo finančná náhrada do výšky spoločenskej hodnoty dreviny. Obec je orgánom ochrany drevín a je povinná  uložiť povinnosť náhradnej výsadby alebo povinnosť finančnej náhrady do výšky spoločenskej hodnoty dreviny. Vždy sa zohľadňuje kyslíkový dlh, ktorý výrubom stromu / stromov vznikne. Obec doteraz uložila vždy povinnosť náhradnej výsadby. Obec zároveň ponúkla svojim obyvateľom nezištnú pomoc s náhradnou výsadbou za poplatok 80 €/strom (šlachtený, kultivár, špeciálny parkový uspôsobený podmienkam v obci, ktorý zahŕňa náklady na dopravu, strom, oporné koly a následnú trojročnú starostlivosť o dreviny. Nikoho však nenúti zaplatiť poplatok 80 €/strom, ak má obyvateľ záujem, môže náhradnú výsadbu zrealizovať svojimi silami a na vlastné náklady za podmienok ustanovených v rozhodnutí, ktorým bol vyslovený súhlas s výrubom stromov, t. j. za podmienky, že pôjde o druhy stromov uvedených v rozhodnutí a ich zasadenie na verených priestranstvách obce v súlade s usmerneniami obce. Zaužívaný postup z minulosti nie je možné aplikovať, obzvlášť po kontrole obce okresnou prokuratúrou, ktorá prebehla v roku 2019.

Čo sa týka námietky, že za dva roky sa nič nezmenilo, s tým si p. starosta dovolil dôrazne nesúhlasiť. Obec sa zapojila do mnohých projektov a vo väčšine bola úspešná. Nie raz sa stalo, že starostovia iných obcí prichádzajú konzultovať, ako zvýšiť úspešnosť v projektoch.

Následne starosta zrýchlene vymenoval čo sa za dva roky, koľko je vo funkcii starostu podarilo obci zrealizovať:

-futbalové ihrisko: rekonštrukcia hygienických zariadení a šatní, vybudovanie klubovne, vybudovanie osvetlenia na spodnom ihrisku, vybudovanie závlahového systému na spodnom ihrisku, výmena vodného čerpadla s komplexným systémom,

-školy: rekonštrukcia a zväčšenie parkoviska pre rodičov, rekonštrukcia vstupov do škôl a úprava parkoviska pre učiteľov, výmena linoleí v triedach a rekonštrukcia veľkej časti toaliet,

-cesty: svojpomocná a efektívna oprava všetkých výtlkov, asfaltovanie – Hlbokej ulice a ulice pri novojelčanskom cintoríne, oprava cesty na mlyn, spomaľovače, dopravné značenie, verejné osvetlenie na Slanej doline a iných miestach

-byty: rekonštrukcia obecného bytového domu na Hlavnej ulici, kde boli vytvorené 3 sociálne  byty, ktoré sú už v prenájme,

-bezpečnosť: založenie poriadkovej služby a pultu centrálnej ochrany v počte 16 ľudí, rozšírenie kamerového systému min. o 10 kamier,

-odpadové hospodárstvo: zmena odpadového hospodárstva, odpadové hospodárstvo sa vďaka zavedeným opatreniam dostalo zo straty do vyrovnaného rozpočtu, v roku 2018 bolo na zbernom mieste uložených cca 860 t odpadu, v roku 2020 cca 140 t odpadu, zefektívnil sa výber poplatkov za odvoz odpadu, z cca 1200 domácností na cca 1600 domácností, bol vyčistený extravilán obce od nelegálnych skládok, robia sa opatrenia proti tvorbe čiernych skládok odpadu, obec Jelka patrí medzi najčistejšie v okolí,

-budova obecného úradu: prebehla kompletná rekonštrukcia obecného úradu, zateplenie, výmena okien, elektrických rozvodov, vykurovacieho systému (vrátane tepelného čerpadla) podláh, bolo zakúpený nábytok do 4 kancelárií, zasadacej miestnosti, chodby a plánuje sa postupná výmena nábytku aj v ostatných kanceláriách,

-vozidlá: zakúpenie 3 motorových vozidiel pre poriadkovú službu (2 x škoda yeti, 1 x škoda fabia), nákup komunálneho vozidla (traktor, zametač, cisterna na polievanie, nakladač), nákup špeciálneho nákladného vozidla s reťazovým kontajnerom s hydraulickou rukou a plošinou, nákup veľkokapacitnej kosačky

-verejná zeleň: bolo vysadených cca 600 stromov (kultiváry, špeciálne parkové, šlachtené)

-bola dokončená rekonštrukcia mlynu,

-mlyn a podnikateľský inkubátor sa vďaka zavedeným opatreniam dostal zo záporných čísiel do kladných čísiel a mnoho iného.

V roku 2021 je v pláne:

-začať s výstavbou komunitného centra (plánovaný začiatok – 1. štvrťrok 2021, plánované ukončenie prác – 1. štvrťrok 2022)

-nové dopravné značenie a priechody pre chodcov pri škole (1. štvrťrok 2021)

-nové autobusové zastávky (do leta 2021)

-rekonštrukcia požiarnej zbrojnice (do leta 2021)

-rekonštrukcia čakární v zdravotnom stredisku (1. štvrťrok 2021)

-vybudovanie parku za podnikateľským inkubátorom.

K bodu č. 20 programu – Návrh uznesení

Návrhová komisia prečítala návrh uznesení.

K bodu č. 21 programu – Záver

Keďže neboli vznesené iné pripomienky a námety po prerokovaní všetkých bodov programu starosta  obce poďakoval poslancom OZ a ostatným zúčastneným osobám za účasť a ukončil zasadnutie OZ.

                                                                                                                      Ing. Gabriel Kiš

                                                                                                                        starosta obce

Overovatelia zápisnice:          Mgr. Richard Hakszer, PhD.

                                            Štefan Bohony

Prednostka:                           Msc. Melinda Németh

Zapisovateľka:                       Mgr. Gabriela Horváthová

Zasadnutie obecného zastupiteľstva prebiehalo od 18:00 hod. do 22:00 hod.

Uznesenia z 4. plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva v Jelke zo dňa 10.12.2020

Obecné zastupiteľstvo obce Jelka

Hlasovanie: Mgr. Bánoczký, M., Bohony, Š., Budai, I., Mgr. Deák, Z., Mgr. Hakszer, R.,PhD., Kovács, J., Molnár, F., Ing. Ruman, T., Török, P.

Uznesením  č. 48.,/2020/OZ-4:

schvaľuje

Návrh termínov plánovaných zasadnutí obecného zastupiteľstva obce Jelka na rok 2021: 09.03.2021, 08.06.2021, 07.09.2021, 07.12.2021.

Hlasovalo: 9                            Za: 9                            Proti: 0                        Zdržal sa:0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 49.,/2020/OZ-4:

schvaľuje

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1. polrok 2021.

Hlasovalo: 9                            Za: 9                            Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 50.,/2020/OZ-4:

schvaľuje

Úprava rozpočtu miestnej samosprávy obce Jelka a jej rozpočtových organizácií ku dňu 31.12.2020 podľa skutočného účtovného stavu.

Hlasovalo: 9                            Za: 9                            Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 51.,/2020/OZ-4:

a)      schvaľuje       Programový rozpočet obce Jelka na rok 2021.

Hlasovalo: 9                            Za: 9                            Proti:0                         Zdržal sa:0

b)     berie na vedomie

Návrh programového rozpočtu obce Jelka na rok 2022-2023.

Hlasovalo: 9                            Za: 9                            Proti: 0                        Zdržal sa: 0

c)     berie na vedomie

Stanovisko hlavného kontrolóra k Návrhu programového rozpočtu obce Jelka na rok 2021- 2023

Hlasovalo: 9                            Za: 9                            Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 52.,/2020/OZ-4:

schvaľuje

Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelka č. 5/2020 o miestnych daniach

Hlasovalo: 9                            Za: 9                            Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 53.,/2020/OZ-4:

schvaľuje

Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelka č. 6/2020 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd.

Hlasovalo: 9                            Za: 9                            Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 54.,/2020/OZ-4:

schvaľuje

Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelka č. 7/2020 o organizácii miestneho referenda v obci Jelka

Hlasovalo: 9                            Za: 9                            Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 55.,/2020/OZ-4:

schvaľuje

Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelka č. 8/2020 o zneškodňovaní obsahu žúmp.

Hlasovalo: 9                            Za: 9                            Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 56.,/2020/OZ-4:

schvaľuje

Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelka č. 9/2020 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území obce Jelka.

Hlasovalo: 9                            Za: 9                            Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 57.,/2020/OZ-4:

schvaľuje

Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelka č. 10/2020 o poplatku za odvoz komunálneho odpadu na území obce Jelka.

Hlasovalo: 9                            Za: 9                            Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 58.,/2020/OZ-4:

schvaľuje

Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelka č. 11/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka základnej školy.

Hlasovalo: 9                            Za: 9                            Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 59.,/2020/OZ-4:

schvaľuje

Obecné zastupiteľstvo v Jelke určuje v súlade so zákonom č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí  a primátorov miest v znení neskorších predpisov plat starostu, a to ako súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci rok a zákonom určeného násobku podľa počtu obyvateľov (ďalej starosta obce podľa § 4 ods. 1) a jeho navýšenie o 60 %  s účinnosťou od 11.12.2020.

Hlasovalo: 9                            Za: 9                            Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 60.,/2020/OZ-4:

schvaľuje

Žiadosť Tibora Riga, rod. Rigo nar. 27.10.1958 a Jarmily Rigovej, rod. Danišovej, nar. 20.07.1959, obaja trvale bytom Hlboká 297/21, 925 23 Jelka, o kúpu novovytvoreného pozemku parc. reg. „C“ KN, parc. č. 824/6, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 66 m², k. ú Jelka, obce Jelka, ktorý pozemok bol vytvorený geometrickým plánom č. 94/2020na oddelenie pozemkov p. č. 824/6, 833/7 a 833/8, vyhotoveným: GEOMAT – Karol Janda, Vajanského 873/9, 924 01 Galanta, IČO: 323 525 22, dňa 08.09.2020, autorizačne overeným Ing. Jaroslavom Dičérom, autorizovaným geodetom a kartografom dňa 09.09.2020 a úradne overeným Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom dňa 22.09.2020, č. 1146/2020, a ktorý pozemok bol oddelený z pozemku parc. reg. “C” KN,parc. č. 824 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1073 m², k. ú. Jelka, obce Jelka, evidovanýmOkresným úradom Galanta, katastrálnym odboromna LV č. 1301(ďalej len „novovytvorený pozemok“), a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že Kupujúci ako bezpodieloví spoluvlastníci susednej nehnuteľnosti – pozemku parc. reg. „C“, parc. č. 833/2 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 315 m², k. ú. Jelka, obce Jelka, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 516 (ďalej len „susedná nehnuteľnosť“), majú záujem o pripojenie, scelenie a udržiavanie novovytvoreného pozemku v bezprostrednom susedstve s nehnuteľnosťami vo svojom vlastníctve. Kupujúci novovytvorený pozemok dlhodobo užívajú a zveľaďujú. Predajom novovytvorenej nehnuteľnosti dôjde k usporiadaniu majetkovoprávnych vzťahov k pozemku, ktorý tvorí súčasť areálu vo vlastníctve žiadateľov. Novovytvorený pozemok je pre predávajúceho vzhľadom na jeho veľkosť, umiestnenie a charakter účelne nevyužiteľný.

Vychádzajúc zo znaleckého posudku č. 23/2020 vyhotoveného znalkyňou Ing. Tünde Panyikovou, znalkyňou v odbore stavebníctvo, so sídlom Matúškovo 767, 925 01 Matúškovo, ev. č. znalca: 914248,je kúpna cena novovytvoreného pozemku vo výške 800,- € (12,05 € / 1m², 795,30 € / 66m², zaokrúhlene 800,- € / 66 m ²).

Žiadateľ uhradí všetky náklady spojené s povolením vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh kúpnej zmluvy.

Hlasovalo: 9                            Za: 9                            Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené 3/5 väčšinou všetkých poslancov a podpísané starostom obce.

Uznesením  č. 61,/2020/OZ-4:

schvaľuje

Žiadosť Vladimíra Krajčoviča, trvale bytom Veľká 1270/69, 925 23 Jelka, doručenú listom č. OcÚJE-1695/2020 zo dňa 13.11.2020 o vyjadrenie k investičnému zámeru na pozemku parc. reg. „E“ KN, parc. č. 128/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 22100, k. ú. Nová Jelka, obce Jelka, evidovaný Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 1684 (ďalej len „obecný pozemok“), za účelom vybudovania 1 kV káblového rozvodu, a to z dôvodu zabezpečenia dodávky elektrickej energie pre výstavbu rodinných domov na parc. reg. „C“ KN, parc. č. 131/1, záhrada o výmere 2211 m², parc. reg. „C“ KN, parc. č.131/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 597 m ² a parc. reg. „C“ KN, parc. č. 131/3 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 123 m²,všetko k. ú. Nová Jelka, obce Jelka, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 33.

Prílohou žiadosti je situačný výkres plánovanej trasy 1 kV káblového rozvodu

Žiadateľ má právo uložiť 1kV káblový rozvod v rovnakom koridore ako je uložená existujúca sieť. Podmienkou uloženia 1kV káblového rozvodu je realizácia prác podvrtom, riadnym vrtom alebo podkopom.

Na obecnom pozemku sa zriaďuje vecné bremeno.

Hlasovalo: 9                            Za: 8                            Proti: 0                        Zdržal sa: 1

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

V Jelke dňa 16.12.2020

Ing. Gabriel Kiš

                                                                                                                        starosta obce

ZÁPISNICA z 3. neplánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva v Jelke zo dňa 27.10.2020

29.10.2020

Mellékletek

Leírás

Prítomní:

Starosta obce:             Ing. Gabriel Kiš

Členovia OZ:              Mgr. Bánoczký, M., Bohony, Š., Mgr. Deák, Z., Mgr. Hakszer, R. PhD., Kovács, J., Mgr. Laurič, I., Mgr. Letušeková, D., Molnár, F., Ing. Ruman, T., Török, P.

Ďalší prítomní:            Melinda Németh MSc. – prednostka Obecného úradu v Jelke

                                    Mgr. Mária Tomovičová – hlavná kontrolórka obce Jelka

                                    Mgr. Gabriela Horváthová – zapisovateľka

Verejnosť:                  

K bodu č. 1 programu – Zahájenie zasadnutia

Zasadnutie obecného (ďalej aj „OZ“) zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Ing. Gabriel Kiš, ktorý  privítal prítomné osoby na 3. neplánovanom zasadnutí OZ v Jelke a skonštatoval, že je prítomných 10 poslancov OZ, OZ je uznášaniaschopné vo všetkých bodoch rokovania. Neprítomný poslanec OZ p. Budai svoju neprítomnosť na 3. neplánovanom zasadnutí OZ v Jelke ospravedlnil.

K bodu č. 2. programu – Schválenie programu zasadnutia

Starosta obce oboznámil poslancov OZ s programom zasadnutia, ktorý bol nasledovný:

1. Zahájenie

2. Schválenie programu zasadnutia

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie

4. Kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia

5. Interpelácia

6. Správa nezávislého audítora pre štatutárny orgán a obecné zastupiteľstvo obce Jelka

7. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Jelka č. 3/2020 o schvaľovaní prevádzky a prevádzkového času a o usmerňovaní obchodnej a podnikateľskej činnosti na území obce Jelka

8. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Jelka č. 4/2020 o prevádzkovom poriadku pohrebísk na území obce Jelka

9. Rôzne

10. Diskusia

11. Návrh uznesení

12. Záver

Starosta obce dal hlasovať o vyššie uvedenom programe zasadnutia OZ. Poslanci OZ program jednohlasne schválili.

Následne starosta obce vyzval poslancov OZ, aby uviedli, či majú nejaké pripomienky alebo návrhy na doplnenie programu zasadnutia. Poslanci OZ nemali pripomienky ani návrhy na doplnenie programu OZ.

K bodu č. 3 programu – Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie

Starosta obce určil za zapisovateľku 3. neplánovaného zasadnutia OZ obce Jelka zo dňa 27.10.2020 Mgr. Gabrielu Horváthovú. Za overovateľov zápisnice zasadnutia OZ starosta obce určil poslancov OZ: Ruman, T., Török, P..

Prítomní poslanci OZ jednohlasne schválili za overovateľov zápisnice 3. neplánovaného zasadnutia OZ poslancov: Ruman, T., Török, P..

Starosta obce za návrhovú komisiu 3. neplánovaného zasadnutia OZ za rok 2020 navrhol zvoliť nasledovných poslancov OZ: Mgr. Letušeková, D., Mgr. Bánoczký, M..

Prítomní poslanci OZ jednohlasne schválili návrhovú komisiu OZ vo vyššie uvedenom zložení.

K bodu č. 4 programu – Kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia

Starosta obce Jelka oboznámil osoby zúčastnené na zasadnutí OZ, ako v akom štádiu je výkon uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ:

a) uznesenie č. 28.,/2020/OZ-3 – VZN obce Jelka č. 1/2020 bolo zverejnené na webovom sídle obce Jelka, ako aj na úradnej tabuli obce Jelka. Predmetné VZN nadobudlo účinnosť dňa 13.10.2020,

b) uznesenie č. 29.,/2020/OZ-3 – VZN obce Jelka č. 2/2020 bolo zverejnené na webovom sídle obce Jelka, ako aj na úradnej tabuli obce Jelka. Predmetné VZN nadobudlo účinnosť dňa 13.10.2020,

c) uznesenie č. 30.,/2020/OZ-3 – Požiarny poriadok obce Jelka bol zverejnený na webovom sídle obce Jelka, ako aj na úradnej tabuli obce Jelka, podrobnosti sú v štádiu riešenia,

d) uznesenie č. 31.,/2020/OZ-3 –  kúpna zmluva bola podpísaná oboma zmluvnými stranami, kúpna cena bola kupujúcim zaplatená, bol podaný návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností, aktuálne sa čaká na vydanie rozhodnutia o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností,

e) uznesenie č. 32.,/2020/OZ-3 a č. 33.,/2020/OZ-3 – kúpna zmluva bola podpísaná všetkými zmluvnými stranami, obec zaslala každému predávajúcemu kúpnu cenu v pomere priamo úmernému výške ich spoluvlastníckeho podielu, bol podaný návrh na vklad, aktuálne sa čaká na vydanie rozhodnutia o povolení vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností,

f) uznesenie č. 33.,/2020/OZ-3 – Jozef Kovács, trvale bytom 1113/5, 925 23 Jelka dňa 01.10.2020 podal na miestny stavebný úrad žiadosť o povolenie zmeny v užívaní stavby: sociálno – hygienické zariadenie so súp. č. 1237 v obci Jelka na ubytovňu,

g) uznesenie č. 34.,/2020/OZ-3 – vstup do členskej základne je v štádiu riešenia, obec nebude za rok 2020 platiť členský príspevok, až od nasledujúceho kalendárneho roka,

h) uznesenie č. 35.,/2020/OZ-3 – schválený finančný príspevok bol použitý na kúpu infražiaričov v  sume 880,- eur, približne 100,- eur z príspevku bolo použitých na zabezpečenie potrebných technických správ. Tohto času je mimoriadny príspevok viac – menej vyčerpaný,

i) 36.,/2020/OZ-3 – obec zakúpila priehľadné pokladničky, do ktorých je možné prispieť dobrovoľným príspevkom, tieto náležite označila, jedna pokladnička je trvale umiestnená na obecnom úrade a v kultúrnom dome, poslanci OZ a starosta obce majú možnosť počas víkendov uskutočňovať zbierku na verejných priestranstvách, zároveň bola zbierka propagovaná cez web obce Jelka a cez facebookovú skupinu obce Jelka. V dôsledku opatrení súvisiacimi s ochorením COVID – 19 je realizácia tejto zbierky značne obmedzená. Z uvedeného dôvodu starosta obce navrhuje túto dobrovoľnú zbierku predĺžiť do konca roka.

K bodu č. 5 programu – Interpelácia

Možnosť interpelácie nikto z prítomných poslancov nevyužil.

K bodu č. 6 programu – Správa nezávislého audítora pre štatutárny orgán a obecné zastupiteľstvo obce Jelka

Pred zahájením zasadnutia OZ bola poslancom OZ predložená správa nezávislého audítora v písomnej podobe. Starosta obce dal slovo hlavnej kontrolórke obce, aby táto oboznámila prítomných s obsahom predmetnej správy. Hlavná kontrolórka obce prečítala správu nezávislého audítora, zdôraznila, že audítor v závere tejto správy uviedol, že obec Jelka konala v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách.

Prítomní poslanci OZ správu nezávislého audítora zobrali na vedomie.

K bodu č. 7 programu – Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Jelka č. 3/2020 o schvaľovaní prevádzky a prevádzkového času a o usmerňovaní obchodnej a podnikateľskej činnosti na území obce Jelka

Starosta obce uviedol, že obec Jelka aktuálne nemá platné a účinné VZN, ktoré by regulovalo otváracie hodiny v prevádzkach právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov na území obce Jelka. V iných obciach sú takéto VZN bežne prijímané. Týmto VZN sa stanovia tzv. „mantinely“ pre otváracie hodiny jednotlivých prevádzok, t. j. tieto prevádzky si budú môcť zvoliť otváracie hodiny v rozmedzí od 06:00 hod. do 22:00 hod.. Ak si to bude vyžadovať verejný záujem ako aj oprávnené požiadavky jednotlivých subjektov, starosta obce bude oprávnený po odsúhlasení poslancami OZ upraviť otváracie hodiny odlišne od prv uvedeného rozmedzia. Prevádzky zároveň budú môcť požiadať o jednorazové predĺženie času predaja a prevádzkového času, ako aj o jednorazové povolenie spoločenskej či inej akcie. Výnimky budú predstavovať akcie organizované obcou Jelka alebo pod záštitou obce Jelka, akcie konajúce sa 31. decembra a akcie, ktoré budú organizované v prevádzkach mimo obytného územia obce Jelka, ktoré majú povolenú dlhšiu prevádzkovú dobu. Akcie vo fašiangovom období a hodová zábava by podľa názoru starostu obce nemali spadať pod výnimku. Poslanci OZ s týmto názorom súhlasili.

Poslanec OZ Kovács sa informoval, či po novom bude musieť byť nahlásená každá jedna akcia v reštaurácii Ister. V reakcii na uvedené starosta obce uviedol, že vedúci prevádzky reštaurácie Ister aj v súčasnosti hlási obci jednotlivé akcie. Je to zaužívaná prax v obci, obec nebráni uskutočneniu týchto akcií.

Poslanci OZ a starosta obce Jelka sa následne dohodli na nasledovnej zmene poslednej vety § 5 ods. 3 navrhovaného VZN: „Po preskúmaní žiadosti vydá obec Jelka písomné stanovisko najneskôr do 9 pracovných dní odo dňa podania žiadosti.“

Poslanec OZ Kovács sa informoval, ako to bude prebiehať v prípade osláv súkromných osôb v ich obydliach. Starosta obce uviedol, že predmetné VZN neupravuje práva a povinnosti fyzických osôb, ktoré majú záujem organizovať rodinné oslavy v rámci svojho obydlia. Starosta obce zároveň dodal, že tieto osoby sú povinné dodržiavať nočný kľud.

Prítomní poslanci OZ navrhované VZN č. 3/2020 o schvaľovaní prevádzky a prevádzkového času a o usmerňovaní obchodnej a podnikateľskej činnosti na území obce Jelka s vyššie uvedenými zmenami jednohlasne schválili.

K bodu č. 8 programu – Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Jelka č. 4/2020 o prevádzkovom poriadku pohrebísk na území obce Jelka

Poslanci OZ (Mgr. Bánoczký, Kovács, Török, Mgr. Hakszer PhD.) navrhovali znížiť ochranné pásmo pohrebiska pod 50 m od hranice pozemku pohrebiska, v rámci ktorého sa nesmú povoľovať ani umiestňovať budovy s výnimkou budov, ktoré svojim účelom priamo súvisia s prevádzkou pohrebníctva a s prevádzkou služieb súvisiacich s pohrebom. Starosta obce poukázal na územný plán obce, v ktorom je zhodne s navrhovaným VZN upravené ochranné pásmo vo vzdialenosti 50 m od hranice pozemku pohrebiska. Znenie VZN musí byť v súlade s územným plánom obce. Z uvedeného vyplýva, že ak by chcela obec znížiť ochranné pásmo, v prvom rade by musela zmeniť územný plán. Nie naopak. Starosta obce zároveň uviedol, že umiestňovať stavby vo vzdialenosti bližšej ako 50 m od hranice pozemku pohrebiska neodporúča z dôvodu, aby neprenikal na cintorín nadmerný hluk z okolia rodinných domov v čase pohrebného obradu.

Poslanec OZ Mgr. Bánoczký uviedol, že vedľa cintorína je prevádzkovaný zberný dvor a obec. Nenarúša prevádzka zberného dvora pietnosť tohto miesta, resp. nebude ho v budúcnosti narúšať plánovaná malá kompostáreň? V reakcii na uvedené starosta obce uviedol, že ak v cintoríne prebieha pohrebný obrad, prevádzka zberného dvora funguje v obmedzenom režime, aby nenarúšala tento obrad. Rovnakú prax plánuje zaviesť aj pre budúcu kompostáreň.

Poslanec OZ Kovács uviedol, že ak by sa znížilo ochranné pásmo pod 50 m od hranice pozemku pohrebiska, v okolí cintorína by mohli vzniknúť nové stavebné pozemky. Aktuálne sú v danej lokalite úzke dlhé pozemky, ktoré sú náročné na údržbu.

Starosta obce uviedol, že v danom prípade je podľa jeho názoru dôležitejší verejný záujem ako záujem jednotlivca / jednotlivcov. Podľa jeho názoru verejný záujem spočíva v tom, aby obrady na cintoríne neboli neprimerane rušené hlukom z okolitých rodinných domov. Ďalej poukázal na to, že v rámci aktuálne platného územného plánu je na výstavbu rodinných domov vyčlenených množstvo nových zón, takže obec má z pohľadu potenciálnej výstavby zabezpečené možnosti na stovky rodinných domov.

Poslane OZ Mgr. Bánoczký poukázal na to, že aj vo Veľkých Úľanoch je užšie ochranné pásmo okolo cintorína. Apeloval na hlavnú kontrolórku, aby uviedla, aké majú skúsenosti s užším ochranným pásmom vo Veľkých Úľanoch. Hlavná kontrolórka na margo dopytu uviedla, že hlavne v letných mesiacoch boli sťažnosti na hluk v cintoríne, ktorý prenikal z okolitých záhrad, kde sa hrali deti. Poukázala na to, že to veľmi narúša pietnu atmosféru.

Poslanec OZ Kovács poukázal na § 8 navrhovaného VZN, vyslovil obavu, že to môže spôsobiť nadbytočnú byrokraciu.

V reakcii na uvedené starosta obce uviedol, že právne normy obsiahnuté v § 8 navrhovaného VZN boli obsiahnuté aj v aktuálne platnom VZN č. 4/2019 (čl.7). Z uvedeného vyplýva, že pravidlá uvedené v § 8 navrhovaného VZN nie sú novými pravidlami, pretože platia aj v súčasnosti. Pred vydaním súhlasu obec skúma najmä to, či sú dodržané regulatívy týkajúce sa rozmerov hrobového miesta, hĺbky hrobu, hygienické predpisy atď..

Poslanec OZ Mgr. Hakszer PhD. sa informoval, či obec plánuje v cintoríne vybudovať miesta na uloženie urny.

Starosta obce uviedol, že trend pochovávania sa postupne mení a vo väčších mestách je čoraz väčší záujem o spopolnenie a o urnové hrobové miesta. Aktuálne je možné v Jelke uložiť urnu do klasického hrobového miesta. Starosta v Jelke doteraz nezaznamenal dopyt po vybudovaní urnového hája, ak v budúcnosti dopyt nastane, nevylučuje jeho vybudovanie. Už sa touto témou zaoberali na úrade a bola vybraná aj vhodná potenciálna lokalita v cintoríne.

Prítomní poslanci OZ navrhované VZN č. 4/2020 o prevádzkovom poriadku pohrebísk na území obce Jelka jednohlasne schválili.

K bodu č. 9 programu – Rôzne

A: Predloženie žiadosti o dotáciu z environmentálneho fondu v rámci výzvy na rok 2021

Starosta obce navrhuje podať žiadosť o dotáciu z environmentálneho fondu. Lehota na podanie žiadosti končí 15.12.2020. V budúcnosti obec plánuje za cintorínom vybudovať malú kompostáreň do 100 ton, kde by mohol byť spracovávaný BRO. Kompost by následne mohol byť ponúknutý obyvateľom obce. Ak bude žiadosť o dotáciu schválená, obec plánuje nakúpiť stroje, zariadenia, ktoré by napomáhali pri kompostovaní zelene. Takto by bola obec Jelka sebestačná pri likvidácii odpadu – zelene a ušetrila by na poplatkoch za odvoz biologicky rozložiteľného odpadu. Aktuálne obec čaká na hydrobiologický posudok. V katastri obce Jelka sa nachádza významný zdroj pitnej vody a bez predmetného posudku / kladného stanoviska realizácia kompostárne nie je možná. V prípade záujmu by tento kompost mohol byť daný k dispozícii jednotlivým obyvateľom obce.

Poslanec OZ Mgr. Laurič  sa informoval, či obec nezvažuje zaviesť povinnosť kompostovať biologicky rozložiteľný kuchynský odpad v domácnostiach.

Starosta obce uviedol, že tejto téme sa venuje už značnú dobu a boli vykonané rôzne analýzy efektívnosti a nákladovosti na zabezpečenie tejto povinnosti. Možnosti sú v podstate 3.

Prvou je možnosť zberu kuchynského odpadu v rámci domácností, pri ktorej obec zabezpečí špeciálnu nádobu do každej domácnosti, zabezpečí špeciálne biologicky rozložiteľné vrecia a zabezpečí odvoz tohto biologicky rozložiteľného odpadu v lete v týždňových a v zime v dvojtýždňových intervaloch. Odhadované celkové náklady takéhoto riešenia by boli vo výške min. 35 000 € ročne.

Druhým možným riešením by bolo získanie čestného vyhlásenia od 100% domácností v našej obci o tom, že biologicky rozložiteľný kuchynský odpad (BRKO) si kompostujú vo vlastných kompostéroch. Toto riešenie je v podstate nevymožiteľné a teda aj neaplikovateľné.

Treťou možnosťou je zavedenie rovnakého systému, ako v obci prebieha zber a biologického rozložiteľného odpadu (BRO) na zbernom mieste za cintorínom. Umiestnením centrálnych zberných nádob na zbernom mieste by mohli občania častejšie vynášať BRKO, tri krát v týždni v akýchkoľvek množstvách.

Po reálnom zhodnotení možností, očakávaných finančných dopadov, logistických možností, cieľu minimálne finančne zaťažiť občanov, požiadaviek legislatívy a praktickosti je najvhodnejším riešením tretie riešenie, ktoré je už v štádiu zabezpečovania.

Prítomní poslanci OZ jednohlasne schválili predloženie žiadosti o dotáciu z environmentálneho fontu v rámci výzvy na rok 2021.

B: Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu s názvom „Vodozádržné opatrenia v obci Jelka – 2. etapa“

Starosta obce navrhuje predložiť žiadosť o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu s názvom „Vodozádržné opatrenia v obci Jelka – 2. etapa“. V rámci 2. etapy sa plánujú zaviesť vodozádržné opatrenia na pozemku za obecným úradom v rámci ktorého bude umiestnené jazierko, do ktorého by bola odvádzaná dažďová voda z obecného úradu, požiarnej zbrojnice a z verejných toaliet. Starosta obce navrhuje obdobné riešenie pre budovu kultúrneho domu. Starosta obce zároveň navrhuje v rámci tohto projektu zabezpečiť odvedenie dažďovej vody aj z budovy miestnej škôlky. V tomto prípade by však z dôvodu bezpečnosti nebolo vybudované jazierko, ale „kamenná záhrada“, ktorá by bola doplnená o zeleň. Projekt sa zaoberá aj zachytávaním dažďovej vody pred obecným úradom, kde je problém s odtokom dažďovej vody. Starosta obce uistil poslancov OZ, že tieto plány by boli zrealizované odborne a v súlade s najnovšími trendmi a požiadavkami.

Prítomní poslanci OZ jednohlasne schválili predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu s názvom „Vodozádržné opatrenia v obci Jelka – 2. etapa“

C: Predloženie žiadosti o poskytnutie návratnej finančnej výpomoci obci Jelka na kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020

Starosta obce navrhuje predložiť žiadosť o poskytnutie návratnej finančnej výpomoci obci Jelka na kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 vo výške 76 718 €. Príspevok štátu do rozpočtu obce, z ktorého sa kryjú bežné výdavky obce závisí od sumy, ktorú vyberie štát na daniach z príjmov FO. Vzhľadom na ekonomické dôsledky pandémie súvisiacej s ochorením COVID – 19 je predpokladaný výpadok dane z príjmov FO vo výške 76 718 €. Obec môže požiadať o poskytnutie bezúročnej návratnej finančnej výpomoci obci Jelka na kompenzáciu výpadku dane z príjmov.  Ide o poskytnutie bezúročnej finančnej výpomoci, ktorú by obec začala splácať v roku 2024. Z tejto sumy by boli zaplatené bežné výdavky obce. Starosta obce uviedol, že aj ostatné obce plánujú požiadať o poskytnutie tejto bezúročnej návratnej finančnej výpomoci.

Prítomní poslanci OZ jednohlasne schválili predloženie žiadosti o poskytnutie návratnej finančnej výpomoci obci Jelka na kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020.

D: Žiadosť nájomcov nebytových priestorov v Podnikateľskom inkubátore v obci Jelka o odpustenie nákladov za služby, ktorých poskytovanie je spojené s nájmom týchto nebytových priestorov za obdobie od 16.03.2020 do 05.05.2020, kedy na základe opatrenia Úradu verejného zdravotníctva vydaného v súvislosti s pandémiou COVID – 19 zatvorili svoje prevádzky.

Obci bola doručená žiadosť nájomcov nebytových priestorov v Podnikateľskom inkubátore v obci Jelka o odpustenie nákladov za služby, ktorých poskytovanie je spojené s nájmom týchto nebytových priestorov za obdobie od 16.03.2020 do 05.05.2020, kedy na základe opatrenia Úradu verejného zdravotníctva vydaného v súvislosti s pandémiou COVID – 19 zatvorili svoje prevádzky. Starosta obce pre úplnosť uviedol, že nájomcom bolo už v minulosti OZ schválené odpustenie nájomného za toto obdobie v rozsahu 50 %. Nájomcovia mali možnosť požiadať štát o dotáciu zvyšnej časti nájomného, avšak túto z dôvodu administratívnej, časovej a finančnej záťaže nevyužili. Namiesto toho požiadali obec o odpustenie nákladov za služby, ktorých poskytovanie je spojené s nájmom týchto nebytových priestorov.

Starosta obce chápe, že prvá vlna ochorenia COVID – 19 sa negatívne odrazila na príjmoch týchto nájomcov a z uvedeného dôvodu navrhol túto žiadosť vybaviť kladne.

Prítomní poslanci OZ jednohlasne schválili žiadosť nájomcov nebytových priestorov v Podnikateľskom inkubátore v obci Jelka o odpustenie nákladov za služby v celkovej sume 510,15 €, ktorých poskytovanie je spojené s nájmom týchto nebytových priestorov za obdobie od 16.03.2020 do 05.05.2020, kedy na základe opatrenia Úradu verejného zdravotníctva vydaného v súvislosti s pandémiou COVID – 19 zatvorili svoje prevádzky.

E: Žiadosť Ladislava Tótha, trvale bytom Nová cesta 1318/114, 925 23 Jelka na odpredaj pozemku parc. č.  79/12 o výmere 392 m², druh pozemku orná pôda, nachádzajúci sa v k. ú Jelka a odpredaj pozemku parc. č. 79/6 o výmere 5868 m², druh pozemku orná pôda nachádzajúci sa v k. ú. Jelka

Obci bola doručená žiadosť Ladislava Tótha, trvale bytom Nová cesta 1318/114, 925 23 Jelka na odpredaj pozemku parc. č.  79/12 o výmere 392 m², druh pozemku orná pôda, nachádzajúci sa v k. ú Jelka a odpredaj pozemku parc. č. 79/6 o výmere 5868 m², druh pozemku orná pôda nachádzajúci sa v k. ú. Jelka. Zámerom žiadateľa je vybudovať na týchto pozemkoch sklad a minizoo pre deti.

Na margo uvedeného starosta obce uviedol, že p. Tóth žiada o predaj týchto pozemkov z dôvodu, že na vlastných pozemkoch nemôže vybudovať halu a minizoo, pravdepodobe z dôvodu ochranného pásma elektrického vedenia a ochranného pásma židovského cintorína. Zároveň uviedol, že obec môže predávať pozemky iba obchodnou verejnou súťažou. Výnimku z tohto pravidla predstavuje existencia dôvodu hodného osobitného zreteľa (napr. ak ide o susedný pozemok žiadateľa, ktorý už dlhší čas užíva, zveľaďuje atď…). V danom prípade podľa starostu nie sú naplnené dôvody hodné osobitného zreteľa, a preto nevidí možnosť na schválenie predloženej žiadosti. Zároveň uviedol, že ide o pozemky územným plánom prioritne určeným na výstavbu rodinných domov.

Prítomní poslanci OZ sa zhodli na tom, že o budúcnosti využitia týchto parciel ešte budú rokovať na pracovných schôdzach hlasovanie o tejto žiadosti sa odročuje na ďalšie zasadnutie OZ.

F: Nákup reťazového kontajnerového vozidla pre odpadové hospodárstvo obce Jelka

Starosta obce navrhol schváliť nákup reťazového kontajnerového vozidla pre odpadové hospodárstvo obce Jelka v približnej sume 20 000 €. Obec síce disponuje obdobným nákladným autom, avšak toto vozidlo je na pokraji svojej životnosti a už dosluhuje. Je ho potrebné nahradiť.

Prítomní poslanci OZ jednohlasne schválili nákup reťazového kontajnerového vozidla pre odpadové hospodárstvo obce v sume 20 000,- eur.

G: Žiadosť Jozefa Kovácsa, trvale bytom Štúrova 1113/5, 925 23 Jelka zo dňa 01.10.2020 o povolenie zmeny v užívaní stavby sociálno – hygienického zariadenia so súp. č. 1237 v obci Jelka na ubytovňu.

Starosta obce prečítal poslancom OZ žiadosť p. Kovácsa. Na margo predmetnej žiadosti uviedol, že táto bola podaná na miestny stavebný úrad. Miestny stavebný úrad podľa § 4 ods. 3 písm. d) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov žiada OZ o stanovisko k tejto investičnej činnosti v obci. Starosta obce prečítal žiadosť miestneho stavebného úradu o stanovisko.

Podľa § 4 ods. 3 písm. d) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov, obec pri výkone samosprávy najmä usmerňuje ekonomickú činnosť v obci, a ak tak ustanovuje osobitný predpis, vydáva súhlas, záväzné stanovisko, stanovisko alebo vyjadrenie k podnikateľskej a inej činnosti právnických osôb a fyzických osôb a k umiestneniu prevádzky na území obce, vydáva záväzné stanoviská k investičnej činnosti v obci.

Starosta obce uviedol, že sa snaží pristupovať ku každému obyvateľovi rovnako. Každý jeden investičný zámer v minulosti schvaľovalo obecné zastupiteľstvo. Tak to bolo aj v prípade investičného zámeru poslanca OZ Töröka a poslanca OZ Molnára. Nevidí dôvod na odlišný postup v prípade žiadosti poslanca OZ Kovácsa. Takýto postup vyžaduje zákon o obecnom zriadení.

Starosta obce poukázal aj na negatívne skúsenosti kolegov – starostov obcí, kde sú ubytovne prevádzkované a aj na nesúhlas obyvateľov obce Jelka, ktoré mu boli prezentované. Na margo prezentovanej informácie, že by zriadenie ubytovne pozitívne ovplyvnilo frekvenciu spojov do Bratislavy uviedol, že požiadal Bratislavskú integrovanú dopravu, a.s. o vyjadrenie, či by v prípade vytvorenia ubytovacích kapacít v našej obci pre šoférov spoločnosti Slovak lines a.s. vytvorili alebo rozšírili dopravnú obslužnosť v našej obci v prospech našich obyvateľov, pretože aj on chce aby boli spoje z a do Jelky lepšie. Bratislavská integrovaná doprava, a.s. ako koordinátor spojov poverená BSK v odpovedi uviedla zamietavé stanovisko a zdôraznila, že obslužnosť obce Jelka sa vybudovaním ubytovne pre Slovak lines, a.s. nezmení. Poslanec OZ Kovács sa vyjadril, že keby došlo k zmene účelu stavby, vodiči autobusov by mali priestor na vykonanie hygieny, priestor na odpočinok a na občerstvenie. Starosta obce uviedol, že budova môže aj v súčasnosti pokryť tieto požiadavky dopravcu, samozrejme okrem ubytovania.

Poslanec OZ Kovács požiadal o udelenie slova, starosta obce, ktorý viedol zasadnutie obecného zastupiteľstva udelil slovo poslancovi OZ Kovácsovi:

„Nepožiadal som stavebný úrad o otvorenie novej prevádzky. Na miestnom stavebnom úrade som požiadal iba o zmenu využitia stavby pre účel ubytovania zamestnancov a návštevníkov, čo územný plán obce povoľuje. Túto žiadosť som podal dôvodu konkrétnej žiadosti zo strany Slovak lines a.s. o ubytovanie vodičov, ktorí parkujú v tomto areáli“

Zároveň uviedol, že nič iné nechce, len ubytovať piatich vodičov autobusov, že ak budeme so Slovak lines a.s. spolupracovať, v budúcnosti nám to môže vytvoriť lepšie zázemie. Zároveň by vyčlenil jednu izbu pre osoby so sociálne znevýhodneného prostredia. Pôvodne mali byť v predmetnej budove kancelárie, ale medzi časom zistil, že v danej lokalite a v aktuálnej situácii nie je na kancelárie dopyt. Preto sa pozrel do územného plánu obce Jelka a zistil, že zriadenie ubytovne by bolo v súlade s územným plánom obce Jelka. Je presvedčený, že zriadenie ubytovne by malo pozitívny vplyv na život obyvateľov Jelky.

Poslanec OZ Török požiadal o udelenie slova, starosta obce, ktorý viedol zasadnutie obecného zastupiteľstva udelil slovo poslancovi OZ Törökovi:

„Pán poslanec OZ Kovács podal na budovu len ohlášku napriek tomu, že zmenil celý charakter budovy. To znamená, že mal požiadať stavebný úrad o stavebné povolenie, avšak na vydanie stavebného povolenia by potreboval súhlas susedov, teda ide o čiernu stavbu.“

Poslanec OZ Török ďalej uviedol, že doteraz každý jeden podnikateľský zámer poslanca OZ Kovácsa podporil, až na tento jeden. Odôvodnil to tým, že dávnejšie sa na pracovnej porade poslancov OZ riešila otázka ubytovne, kedy sa všetci zhodli na tom, že nebudú hlasovať za ubytovňu a on sa tohto názoru do dnešného dňa drží. Aj jemu obyvatelia obce prezentovali nesúhlas s ubytovňou. Poukázal na to, že projekt, ktorý podal poslanec OZ Kovács na stavebný úrad rieši zmenu účelovosti existujúcej budovy sociálno-hygienického zariadenia na ubytovacie zariadenie s časovo obmedzeným ubytovaním s nižším štandardom pre brigádnikov pôsobiacich ako sezónny pracovníci v obci Jelka a v okolitých obciach a poslanec OZ Kovács prišiel s nápadom vytvoriť ubytovňu pre vodičov autobusov len deň pred zasadnutím OZ v septembri. Ďalej uviedol, že nápad vyčleniť jednu izbu pre osoby zo znevýhodneného sociálneho prostredia bol takisto prezentovaný len na poslednom zasadnutí OZ v septembri. Preto považuje túto argumentáciu za účelovú.

Poslane OZ Mgr. Hakszer PhD. poukázal na to, že v BSK prebieha súťaž na zabezpečenie dopravnej obslužnosti aj do Jelky prostredníctvom BID a my teraz nevieme s určitosťou povedať, kto bude víťazom súťaže. Môže to byť spoločnosť Slovak lines, a.s., s ktorým plánuje poslanec OZ Kovács uzavrieť zmluvu, ale aj nemusí.

Starosta obce požiadal poslancov OZ o hlasovanie, uviedol, že sú volenými zástupcami obyvateľov Jelky, každý jeden poslanec zložil poslanecký sľub, že bude ochraňovať záujmy obce dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy. Nech sa každý rozhodne podľa svojho svedomia a vedomia.

Za povolenie zmeny účelu stavby sociálno – hygienického zariadenia na ubytovňu hlasovali nasledovní poslanci OZ: Mgr. Bánoczkí, Kovács, Mgr. Letuseková a Mgr. Laurič.

Poslanec OZ Mgr, Bánoczkí najskôr apeloval na poslancov, aby našli kompromis, ktorí bude prijateľní pre obe strany, k čomu nedošlo. Následne hlasoval za schválenie zmeny užívania stavby, pretože mal za to, že ubytovanie vodičov autobusov pozitívne ovplyvní autobusovú dopravu do Bratislavy.

Poslankyňa OZ Mgr. Letuseková uviedla, že podporila zmenu účelu stavby z dôvodu, pretože je toho názoru, že to pozitívne ovplyvní autobusovú dopravu do Bratislavy a páči sa jej nápad zriadenia izby pre osoby zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Proti zmene účelu stavby boli naslednovní poslanci OZ: Molnár, Bohony, Ing. Ruman, Török, Mgr. Deák.

Hlasovania sa zdržal poslanec OZ: Mgr. Hakszer PhD.

Prítomní poslanci OZ nevyhoveli návrhu poslanca OZ Kovácsa zo dňa 01.10.2020 na povolenie zmeny v užívaní stavby zo sociálno – hygienického zariadenia na ubytovňu.

H: Predĺženie trvania dobrovoľnej zbierky na zabezpečenie vhodných podmienok na bývanie pre Dajanu Szakálovú, ktorá je v bdelej kóme po vážnej dopravnej autonehode, ktorá sa stala dňa 23.10.2019 medzi obcou Jelka a Hrubá Borša do 31.12.2020.

Starosta obce uviedol, že vzhľadom na protiepidemiologické opatrenia súvisiace s ochorením COVID-19 sú možnosti realizácie zbierky obmedzené a z uvedeného dôvodu navrhuje predĺžiť zbierku do 31.12.2020.

Prítomný poslanci OZ jednohlasne schválili predĺženie predmetnej zbierky do 31.12.2020

K bodu č. 10 programu – Diskusia

V rámci diskusie starosta obce uviedol, že má pre poslancov OZ a obyvateľov obce pozitívnu informáciu. Obec Jelka bola úspešná v projekte, ktorý rieši rekonštrukciu vnútorných priestorov zdravotného strediska, najmä čakárne všetkých ambulancií a toalety. Rekonštrukcia sa zrealizuje najneskôr do mája 2021.

K bodu č. 11 programu – Návrh uznesení

Návrhová komisia prečítala návrh uznesení.

K bodu č. 12 programu – Záver

Keďže neboli vznesené iné pripomienky a námety po prerokovaní všetkých bodov programu starosta  obce poďakoval poslancom OZ a ostatným zúčastneným osobám za účasť a ukončil zasadnutie OZ.

                                                                                                                      Ing. Gabriel Kiš

                                                                                                                        starosta obce

Overovatelia zápisnice:          Peter Török

                                               Ing. Tomáš Ruman

Prednostka:                            Mcs. Melinda Németh

Zapisovateľka:                       Mgr. Gabriela Horváthová

Zasadnutie obecného zastupiteľstva prebiehalo od 18:00 hod. do 21:50 hod.

UZNESENIA

z 3. neplánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva v Jelke zo dňa 27.10.2020

Obecné zastupiteľstvo v Jelke

Hlasovanie: Mgr. Bánoczký, M., Bohony, Š., Mgr. Deák, Z., Mgr. Hakszer, R., PhD., Kovács, J., Mgr. Laurič, I., Mgr. Letuseková, D., Molnár, F., Ing. Ruman, T., Török, P.

Uznesením  č. 37.,/2020/NZ OZ-3:

Berie na vedomie správu nezávislého audítora pre štatutárny orgán a obecné zastupiteľstvo obce Jelka.

Uznesením pod č. 38.,/2020/NZ OZ-3:

schvaľuje

Všeobecne záväzného nariadenie obce Jelka č. 3/2020 o schvaľovaní prevádzky a prevádzkového času a o usmerňovaní obchodnej a podnikateľskej činnosti na území obce Jelka.

Hlasovalo:10                           Za:10                           Proti:0                         Zdržal sa:0

Uznesením pod č. 39.,/2020/NZ OZ-3:

schvaľuje

Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelka č. 4/2020 o prevádzkovom poriadku pohrebísk na území obce Jelka

Hlasovalo:10                           Za:10                           Proti:0                         Zdržal sa:0

Uznesením pod č. 40,/2020/NZ OZ-3:

schvaľuje

Predloženie žiadosti o dotáciu z environmentálneho fondu v rámci výzvy na rok 2021.

Hlasovalo:10                           Za:10                           Proti:0                         Zdržal sa:0

Uznesením pod č. 41.,/2020/NZ OZ-3:

a) schvaľuje

Predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu s názvom: „Vodozádržné opatrenia v obci Jelka – 2. etapa“ realizovaného v rámci výzvy Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaceho orgánu pre Operačný program Kvalita životného prostredia s kódom výzvy  OPKZP-PO2-SC211-2020-62, ktorého ciele sú v súlade platným programom rozvoja obce Jelka.

Hlasovalo:10                          Za:10                          Proti:0                         Zdržal sa:0

b) schvaľuje

Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci:

– zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie 5 % a ostatné výdavky realizovaného projektu vo výške 10 695,78 € rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu 213 915,60 € a poskytnutého NFP vo výške 203 219,82 € v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;

– zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce Jelka, ktoré vzniknú v priebehu realizácie projektu a budú nevyhnutné pre dosiahnutie jeho cieľa.

Hlasovalo:10                           Za:10                           Proti:0                         Zdržal sa:0

Uznesením pod č. 42.,/2020/NZ OZ-3:

schvaľuje

Podanie žiadosti o poskytnutie návratnej finančnej výpomoci obci Jelka na kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 vo výške 76 718 €.

Hlasovalo:10                           Za:10                           Proti:0                         Zdržal sa:0

Uznesením pod č. 43.,/2020/NZ OZ-3:

schvaľuje

Žiadosť nájomcov nebytových priestorov v Podnikateľskom inkubátore v obci Jelka o odpustenie nákladov za služby v celkovej sume 510,15 €, ktorých poskytovanie je spojené s nájmom týchto nebytových priestorov za obdobie od 16.03.2020 do 05.05.2020, kedy na základe opatrenia Úradu verejného zdravotníctva vydaného v súvislosti s pandémiou COVID – 19 zatvorili svoje prevádzky.

Hlasovalo:10                           Za:10                           Proti:0                         Zdržal sa:0

Uznesením pod č. 44.,/2020/NZ OZ-3:

odročuje sa

Žiadosť Ladislava Tótha, trvale bytom Nová cesta 1318/114, 925 23 Jelka na odpredaj pozemku parc. č.  79/12 o výmere 392 m², druh pozemku orná pôda, nachádzajúci sa v k. ú Jelka a odpredaj pozemku parc. č. 79/6 o výmere 5868 m², druh pozemku orná pôda nachádzajúci sa v k. ú. Jelka.

Hlasovalo:10                           Za:10                           Proti:0                         Zdržal sa:0

Uznesením pod č. 45.,/2020/NZ OZ-3:

schvaľuje

Nákup reťazového kontajnerového vozidla pre odpadové hospodárstvo obce v sume 20 000 €.

Hlasovalo:10                           Za:10                           Proti:0                         Zdržal sa:0

Uznesením pod č. 46.,/2020/NZ OZ-3:

podľa § 4 ods. 3 písm. d) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov 

neschvaľuje

investičnú činnosť v obci súvisiacu so zmenou sociálno – hygienického zariadenia na ubytovňu, a to na základe žiadosti Jozefa Kovácsa, trvale bytom Štúrova 1113/5, 925 23 Jelka zo dňa 01.10.2020 o povolenie zmeny v užívaní stavby: sociálno – hygienické zariadenie so súp. č. 1237 v obci Jelka.

Hlasovalo:10                           Za:4                             Proti:5                         Zdržal sa:1

Uznesením pod č. 47.,/2020/NZ OZ-3:

schvaľuje

Predĺženie trvania dobrovoľnej zbierky na zabezpečenie vhodných podmienok na bývanie pre Dajanu Szakálovú, ktorá je v bdelej kóme po vážnej dopravnej autonehode, ktorá sa stala dňa 23.10.2019 medzi obcou Jelka a Hrubá Borša, v súlade s § 4 ods. 3  písm. b) a  §11 ods. 4. písm. b)  zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov a § 5 ods. 1 písm. e ) zák. č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších právnych predpisov.

Obec Jelka

v y h l a s u j e

dobrovoľnú zbierku na zabezpečenie vhodných podmienok na bývanie pre Dajanu Szakálovú, ktorá je v bdelej kóme po vážnej dopravnej autonehode, ktorá sa stala dňa 23.10.2019 medzi obcou Jelka a Hrubá Borša.

Vyhlasovateľ: Obec Jelka, so sídlom Mierová 959/17, 925 23 Jelka, IČO: 00306011

Usporiadateľ zbierky: obec Jelka na území obce Jelka

Účel dobrovoľnej zbierky: Získanie finančných prostriedkov na zabezpečenie vhodných podmienok na bývanie pre Dajanu Szakálovú, ktorá je v bdelej kóme po vážnej dopravnej autonehode, ktorá sa stala dňa 23.10.2019 medzi obcou Jelka a Hrubá Borša.

Doba konania dobrovoľnej zbierky:01.11.2020 – 31.12.2020

Spôsob vykonávania dobrovoľnej zbierky:

1.      Zaslaním finančných prostriedkov na účet obce Jelka vedený v Prima banka Slovensko,  a. s. , číslo IBAN: SK24 5600 0000 0038 5796 3002, SWIFT: KOMASK2X, VS:352020 s poznámkou:zbierka.

2.      Vložením hotovosti do prenosných pokladničiek s označením ,,Dobrovoľnázbierka na zabezpečenie vhodných podmienok bývania pre Dajanu Szakálovú“ počas stanovených dní na Obecnom úrade v Jelke, v Kultúrnom dome v Jelke a na verejných priestranstvách na území obce Jelka.

Dni a čas konania dobrovoľnej zbierky v hotovosti:

–        na Obecnom úrade v Jelke 01.11.2020 – 31.12.2020 v pondelok  07:00 hod. – 12:00 hod. a 13:00 hod. – 16:00 hod., v stredu 07:00 hod. – 12:00 hod. a 13:00 hod. – 17:00 hod., v piatok od 07:00 hod. – 12:30 hod.,

–        v Kultúrnom dome v Jelke 01.11.2020 – 31.12.2020, pondelok – piatok od 08:00 hod. do 16:00 hod.,

–        na verejných priestranstvách na území obce Jelka: 01.11.2020, 07.11.2020, 08.11.2020, 14.11.2020, 15.11.2020, 21.11.2020, 22.11.2020, 28.11.2020, 29.11.2020, 05.12.2020, 06.12.2020, 12.12.2020, 13.12.2020, 19.12.2020, 20.12.2020 od 09:00 hod  do 19:00 hod. .

Osoby zodpovedné za konanie zbierky :

–        Viola Ravaszová, pokladník Obecného úradu v Jelke,

–        Beáta Mészárosová, referentka Kultúrneho domu v Jelke,

–        Bc. Maroš Bánoczký, poslanec Obecného zastupiteľstva obce Jelka,

–        Štefan Bohony,poslanec Obecného zastupiteľstva obce Jelka,

–        Igor Budai,poslanec Obecného zastupiteľstva obce Jelka,

–        Mgr. Zoltán Deák,poslanec Obecného zastupiteľstva obce Jelka,

–        Mgr. Richard Hakszer, PhD.,poslanec Obecného zastupiteľstva obce Jelka,

–        Jozef Kovács,poslanec Obecného zastupiteľstva obce Jelka,

–        Mgr. Ivan Laurič, poslanec Obecného zastupiteľstva obce Jelka,

–        Mgr. Denisa Letuseková, poslankyňa Obecného zastupiteľstva obce Jelka,

–        František Molnár,poslanec Obecného zastupiteľstva obce Jelka,

–        Ing. Tomáš Ruman,poslanec Obecného zastupiteľstva obce Jelka,

–        Peter Török,poslanec Obecného zastupiteľstva obce Jelka,

–        Ing. Gabriel Kiš, starosta obce Jelka.

Vyúčtovanie dobrovoľnej zbierky, jej použitie a kontrola:

Vyúčtovanie zbierky vykoná: Ing. Gabriel Kiš, starosta obce Jelka. O priebehu a výsledku dobrovoľnej zbierky bude vyhotovená usporiadateľom správa, ktorá bude predložená obecnému zastupiteľstvu  na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva obce Jelka, ktoré sa uskutoční po ukončení zbierky. Výnosy z dobrovoľnej zbierky sú v zmysle § 5 ods. 1 písm. e) Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov príjmom rozpočtu obce. Finančné prostriedky získané dobrovoľnou zbierkou budú použité na účel, na ktorý bola dobrovoľná zbierka vyhlásená. Kontrolu použitia finančných prostriedkov z dobrovoľnej zbierky vykoná hlavný kontrolór obce Jelka.

Správa o výsledku a použití finančných prostriedkov získaných dobrovoľnou zbierkou bude zverejnená na webovom sídle usporiadateľa po jej prerokovaní v obecnom  zastupiteľstve. Predĺženie zbierky bolo prerokované a schválené na 3. neplánovanom zasadnutí obecného zastupiteľstva konanom dňa 27.10.2020 uznesením č. 47.,/2020/NZ OZ-3.

Hlasovalo:10                           Za:10                           Proti:0                         Zdržal sa:0

V Jelke dňa 29.10.2020

Ing. Gabriel Kiš

                                                                                                                        starosta obce

Zápisnica z 3. plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva v Jelke zo dňa 18.09.2020

28.9.2020

Mellékletek

Leírás

Prítomní:

Starosta obce:             Ing. Gabriel Kiš

Členovia OZ:              Mgr. Bánoczký, M., Bohony, Š., Budai, I., Mgr. Deák, Z., Mgr. Hakszer, R. PhD., Kovács, J., Mgr. Laurič, I., Mgr. Letušeková, D., Ing. Ruman, T., Török, P.

Ďalší prítomní:            Melinda Németh MSc. – prednostka Obecného úradu v Jelke

                                    Mgr. Mária Tomovičová – hlavná kontrolórka obce Jelka

                                    Mgr. Gabriela Horváthová – zapisovateľka

Verejnosť:                   Monika Szakálová

                                    Blanka Kovácsová

                                    Jozef Kovács st.

K bodu č. 1 programu – Zahájenie zasadnutia

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce, ktorý  privítal prítomné osoby na 3. plánovanom zasadnutí obecného zastupiteľstva v Jelke a skonštatoval, že je prítomných 10 poslancov obecného zastupiteľstva, obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné vo všetkých bodoch rokovania. Neprítomný poslanec obecného zastupiteľstva (ďalej aj „OZ“) Molnár svoju neprítomnosť na 3. plánovanom zasadnutí OZ v Jelke ospravedlnil.

K bodu č. 2. programu – Schválenie programu zasadnutia

Starosta obce oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva s programom zasadnutia OZ, ktorý bol nasledovný:

 1. 1.      Zahájenie
 2.  
 3. 2.      Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 4.  
 5. 3.      Schválenie programu zasadnutia
 6.  
 7. 4.      Kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia
 8.  
 9. 5.      Interpelácia
 10.  
 11. 6.      Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Jelka č. 1/2020 o verejnom poriadku a dodržiavaní čistoty v obci Jelka
 12.  
 13. 7.      Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Jelka č. 2/2020 o požiarnom poriadku v obci Jelka (Požiarny poriadok obce)
 14.  
 15. 8.      Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Jelka č. 3/2020 o určení školského obvodu základných škôl zriadených obcou Jelka
 16.  
 17. 9.      Zámer obce Jelka predať majetok obce
 18.  
 19. 10.  Rôzne
 20.  
 21. 11.  Diskusia
 22.  
 23. 12.  Návrh uznesení
 24.  
 25. 13.  Záver

Starosta obce dal hlasovať o vyššie uvedenom programe zasadnutia OZ. Poslanci obecného zastupiteľstva program obecného zastupiteľstva jednohlasne schválili.

Následne starosta obce vyzval poslancov obecného zastupiteľstva, aby uviedli, či majú nejaké pripomienky alebo návrhy na doplnenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva. Poslanci obecného zastupiteľstva nemali pripomienky ani návrhy na doplnenie programu obecného zastupiteľstva.

Starosta obce navrhol:

 1. a)      zmeniť 2. bod programu zasadnutia obecného zastupiteľstva s názvom: „Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice“, na: „Schválenie programu zasadnutia“, pričom prítomní poslanci obecného zastupiteľstva túto zmenu programu obecného zastupiteľstva jednohlasne schválili,
 2.  
 3. b)      zmeniť 3. bod programu zasadnutia obecného zastupiteľstva s názvom: „Schválenie programu zasadnutia“, na: „Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie“, pričom prítomní poslanci obecného zastupiteľstva túto zmenu programu obecného zastupiteľstva jednohlasne schválili,
 4.  
 5. c)      zmeniť 6. bod programu zasadnutia obecného zastupiteľstva s názvom „Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Jelka č. 1/2020 o verejnom poriadku a dodržiavaní čistoty v obci Jelka“, na: „Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Jelka č. 1/2020, ktorým sa schvaľuje dodatok č. 1 k všeobecne záväznému nariadeniu č. 7/2019 o verejnom poriadku a dodržiavaní čistoty v obci Jelka, pričom prítomní poslanci obecného zastupiteľstva túto zmenu programu obecného zastupiteľstva jednohlasne schválili,
 6.  
 7. d)      zmeniť 7. bod programu zasadnutia obecného zastupiteľstva s názvom: „Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Jelka č. 2/2020 o požiarnom poriadku v obci Jelka (Požiarny poriadok obce), na: „Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Jelka č. 2/2020 o určení školského obvodu základných škôl zriadených obcou Jelka“, pričom prítomní poslanci obecného zastupiteľstva túto zmenu programu obecného zastupiteľstva jednohlasne schválili,
 8.  
 9. e)      zmeniť 8. bod programu zasadnutia obecného zastupiteľstva s názvom: „Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Jelka č. 3/2020 o určení školského obvodu základných škôl zriadených obcou Jelka“, na: „Návrh Požiarneho poriadku obce Jelka“, pričom prítomní poslanci obecného zastupiteľstva túto zmenu programu obecného zastupiteľstva jednohlasne schválili.

Starosta obce skonštatoval, že:

a)      navrhol výmenu poradia 2. a 3. bodu zasadnutia z dôvodu, aby program bol v súlade so zákonom a odbornou praxou,

b)      navrhol zmenu 6. bodu zasadnutia z dôvodu, že VZN č. 1/2020 bude dodatkom k VZN č. 7/2019 a je vhodné to v programe zasadnutia OZ takto špecifikovať,

c)      navrhol zmenu 7. bodu zasadnutia z dôvodu, že Požiarny poriadok obce nemá byť schválený vo forme VZN a aby sedelo číslovanie VZN obce za rok 2020, VZN o určení školského obvodu  navrhol priradiť č. 2/2020 a zaradiť ho ako 7. bod programu,

d)      navrhol zmenu 8. bodu zasadnutia z rovnakých dôvodov ako v sú uvedené v písmene c).

Starosta obce navrhol hlasovať o zmenenom programe zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktorý je nasledovný:

 1. 1.      Zahájenie
 2.  
 3. 2.      Schválenie programu zasadnutia
 4.  
 5. 3.      Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie
 6.  
 7. 4.      Kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia
 8.  
 9. 5.      Interpelácia
 10.  
 11. 6.      Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Jelka č. 1/2020, ktorým sa schvaľuje dodatok č. 1 k všeobecne záväznému nariadeniu č. 7/2019 o verejnom poriadku a dodržiavaní čistoty v obci Jelka
 12.  
 13. 7.      Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Jelka č. 2/2020 o určení školského obvodu základných škôl zriadených obcou Jelka
 14.  
 15. 8.      Návrh Požiarneho poriadku obce Jelka
 16.  
 17. 9.      Zámer obce Jelka predať majetok obce.
 18.  
 19. 10.  Rôzne
 20.  
 21. 11.  Diskusia
 22.  
 23. 12.  Návrh uznesení
 24.  
 25. 13.  Záver

Poslanci obecného zastupiteľstva zmenený program obecného zastupiteľstva jednohlasne schválili.

K bodu č. 3 programu – Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie

Starosta obce určil za zapisovateľku 3. plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Jelka zo dňa 18.09.2020 Mgr. Gabrielu Horváthovú, za overovateľov zápisnice poslancov OZ: Mgr. Deák, Z., Budai, I..

Starosta obce za návrhovú komisiu navrhol zvoliť poslancov OZ: Mgr. Letušeková, D., Mgr. Hakszer, R. PhD.

9 poslancov OZ schválilo návrh návrhovej komisie, jeden poslanec sa zdržal hlasovania.

K bodu č. 4 programu – Kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia

Starosta obce špecifikoval, ako boli vykonané uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konkrétne:

 1. a)      Prijaté znesenie č. 26.,/2020/OZ-2 (odpustenie nájomného vo rozsahu 50 % nájomcom nebytových priestorov, ktorí boli nútení dočasne uzavrieť svoje prevádzky v Podnikateľskom inkubátore za dni, keď predmet nájmu nemohli užívať z dôvodu prijatých vládnych opatrení na zamedzenie šírenia ochorenia Covid-19, ktoré spôsobuje koronavírus.) – starostaobce uviedol, že zamestnanci obecného úradu informovali dotknutých nájomcov o prijatom uznesení, tj. že obec týmto nájomcom odpustí 50 % nájomného za čas, kedy boli nútení uzavrieť svoje prevádzky.
 2.  
 3. b)      Prijaté uznesenie č. 27.,2020/OZ-2a (podanie žiadosti o dotáciu na nájomné v mene nájomcov nebytových priestorov, ktorí boli nútení dočasne uzavrieť svoje prevádzky v Podnikateľskom inkubátore, za dni, keď predmet nájmu nemohli užívať z dôvodu prijatých vládnych opatrení na zamedzenie šírenia ochorenia Covid-19, ktoré spôsobuje koronavírus a na účet obce Jelka) – starosta obce uviedol, že zamestnanci obecného úradu informovali dotknutých nájomcov o tom, že obec je pripravená podať žiadosť na dotáciu na nájomné. Dotknutí nájomcovia uviedli, že nežiadajú obec o podanie žiadosti na dotáciu na nájomné z dôvodu, že k platnému podaniu žiadosti je potrebné, aby mali aktivovanú elektronickú schránku a musia disponovať občianskym preukazom, prostredníctvom ktorého je možné žiadosť podpísať zaručeným elektronickým podpisom. Ako fyzické osoby – podnikatelia elektronickú schránku aktivovanú nemajú a rovnako nedisponujú občianskym preukazom, ktorým by vedeli žiadosť podpísať zaručeným elektronickým podpisom. Aktivovanie elektronickej schránky a vybavenie občianskeho preukazu, s ktorým je možné žiadosť podpísať zaručeným elektronickým podpisom považujú za administratívne náročné a nehospodárne.
 4.  
 5. c)      Prijaté uznesenie č. 27.,2020/OZ-2b (poverenie starostu obce vykonať všetky potrebné úkony súvisiace so zabezpečením podania žiadosti o dotáciu) – starosta obce uviedol, že vzhľadom na nezáujem dotknutých nájomcov obec nevykonala úkony súvisiace s podaním žiadosti o dotáciu.

K bodu č. 5 programu – Interpelácia

Možnosť interpelácie nikto z prítomných poslancov nevyužil.

K bodu č. 6 programu – Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Jelka č. 1/2020, ktorým sa schvaľuje dodatok č. 1 k všeobecne záväznému nariadeniu č. 7/2019 o verejnom poriadku a dodržiavaní čistoty v obci Jelka

Starosta obce odôvodnil potrebu prijatia dodatku č. 1 k VZN č. 7/2019 tým, že pôvodné VZN č. 7/2019 bolo nejednoznačné v tom, na koho sa nevzťahuje zákaz rušenia nočného kľudu, resp. dovoľovalo aj fyzickým osobám nahlasovať oslavy a žiadať súhlas na rušenie nočného kľudu. Žiadatelia sa snažili vyhnúť pokutovaniu za rušenie nočného kľudu. Napriek  tomu, že obec žiadnej fyzickej osobe nedala súhlas na rušenie nočného kľudu, viacerí žiadatelia nočný kľud porušovali a pribúdali sťažnosti na rušenie nočného kľudu. Z uvedeného dôvodu starosta navrhol prijať dodatok č. 1 k VZN č. 7/2019, v zmysle ktorého by sa zákaz nočného kľudu nevzťahoval na organizované podujatia organizované obcou Jelka, resp. na organizované podujatia, ktorých je obec spoluorganizátorom. Čo sa týka reštauračných zariadení, tieto majú túto problematiku vyriešenú vo svojich prevádzkových poriadkoch.

Starosta obce prečítal znenie návrhu VZN č. 1/2020, ktorým sa schvaľuje dodatok č. 1 k všeobecne záväznému nariadeniu č. 7/2019 o verejnom poriadku a dodržiavaní čistoty v obci Jelka.

Starosta obce dal priestor na otázky návrhu VZN č. 1/2020, ktorým sa schvaľuje dodatok č. 1 k všeobecne záväznému nariadeniu č. 7/2019 o verejnom poriadku a dodržiavaní čistoty v obci Jelka, otázky neboli žiadne.

Prítomný poslanci OZ návrh VZN č. 1/2020, ktorým sa schvaľuje dodatok č. 1 k všeobecne záväznému nariadeniu č. 7/2019 o verejnom poriadku a dodržiavaní čistoty v obci Jelka jednohlasne schválili.

K bodu č. 7 programu – Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Jelka č. 2/2020 o určení školského obvodu základných škôl zriadených obcou Jelka

Starosta obce uviedol, že ide o nové VZN, ktorého účelom je určiť školský obvod pre jednotlivé základné školy, ktorých zriaďovateľom je obec Jelka. Starosta obce prečítal znenie návrhu VZN č. 2/2020 o určení školského obvodu základných škôl zriadených obcou Jelka. Predmetné VZN je v súlade zo zák. č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe a školskej samosprávne v znení neskorších právnych predpisov a so zák. č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších právnych predpisov. Toto VZN zabezpečí žiakom s trvalým pobytom na území obce Jelka prednosť na prijatie do základných škôl zriadených obcou Jelka pred žiakmi s trvalým pobytom mimo územia obce Jelka.  Starosta obce osobitne poukázal na § 2 bod. 4 predmetného VZN, v zmysle ktorého riaditelia základných škôl budú môcť prijať žiakov s trvalým pobytom v iných obciach len v prípade, ak nebudú naplnené kapacity tried príslušného ročníka žiakmi s trvalým pobytom v obci Jelka a zriaďovateľ škôl, teda obec dá na prijatie žiakov z iných obcí súhlas. Riaditeľ školy teda nebude môcť bez súhlasu zriaďovateľa školy, teda obce Jelka, prijať žiakov, ktorý majú trvalý pobyt mimo územia obce Jelka.

Starosta obce dal priestor na otázky/diskusiu vo vzťahu k VZN č. 2/2020 o určení školského obvodu základných škôl zriadených obcou Jelka.

Poslanec OZ Török navrhoval pozmeniť znenie VZN tak, aby o prijatí žiakov mimo obce Jelka rozhodoval zriaďovateľ a v najhoršom prípade obecné zastupiteľstvo. Na margo uvedeného hlavná kontrolórka obce uviedla, že z navrhovaného ustanovenia vyplýva, že o týchto otázkach rozhoduje zriaďovateľ, teda obec Jelka. Poslanec OZ Török navrhol v predmetnom VZN zakotviť pravidlo, že v prípade akýchkoľvek sporov medzi riaditeľmi jednotlivých základných škôl, bude rozhodovať obecné zastupiteľstvo. V tejto súvislosti poukázal na nedávny spor ohľadne tried medzi základnou školou s vyučovacím jazykom maďarským a  základnou školou s vyučovacím jazykom slovenským. Na margo uvedeného hlavná kontrolórka obce uviedla, že do prejednávaného VZN nie je možné zahrnúť takúto úpravu, pretože toto VZN pojednáva o školskom obvode ako takom a  s tým súvisiacimi záležitosťami. Starosta obce uviedol, že obec je vlastníkom budovy základných škôl a je zriaďovateľom oboch základných škôl, z čoho jej prirodzene plynú rozhodovacie kompetencie. Vysvetlil, že sa nebráni prijatiu dodatočného mechanizmu na nezávislé riešenie sporov medzi predstaviteľmi jednotlivých škôl, ale aj v súčasnosti o vážnych veciach rozhoduje zriaďovateľ, t. j. obec Jelka. Zdôraznil, že je v prvom rade potrebné dôkladne zvážiť a definovať čo sa bude považovať za „akékoľvek spory“, nakoľko sporov menších či väčších sa môže počas roka vyskytnúť viac, čo je ale prirodzené, pretože obe školy majú svoje vlastné predstavy, plány či vízie. Pojem „akékoľvek spory“ musí byť jasne definovaný, pretože sa môže stať, že obecné zastupiteľstvo bude musieť riešiť aj banálne spory, či spory vyžadujúce rýchle operatívne rozhodnutia a tie budú viazané na rozhodnutia obecného zastupiteľstva, čo môže byť kontraproduktívne, zbytočne zaťažujúce a časovo ťažko realizovateľné. Ďalej upozornil na riziko, že obecné zastupiteľstvo týmto s vysokou pravdepodobnosťou bude musieť zasahovať aj do bežného fungovania škôl, čo si vyžaduje absolútny prehľad vo všetkých aspektoch života a fungovania škôl a poznanie školskej mikroklímy. Na základe týchto skutočností starosta obce apeloval na poslancov OZ, aby na najbližšiu pracovnú poradu pripravili návrh VZN, ktoré bude detailne pojednávať o takýchto otázkach.

Poslanec OZ Deák požiadal o informáciu ohľadne účinnosti navrhovaného VZN, či bude platiť aj spätne. V reakcii na uvedené mu bola poskytnutá informácia, že predmetné VZN nemôže mať retrospektívnu účinnosť, predmetné VZN nadobudne účinnosť pätnástym dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli obce Jelka.

Ďalšie otázky neboli.

Prítomný poslanci OZ návrh VZN č. 2/2020 o určení školského obvodu základných škôl zriadených obcou Jelka jednohlasne schválili.

K bodu č. 8 programu – Návrh Požiarneho poriadku obce Jelka

Starosta obce uviedol, že pôvodne navrhoval prijať požiarny poriadok obce Jelka ako VZN, avšak po zisteniach a konzultáciách dospel k názoru, že požiarny poriadok obce sa neprijíma formou všeobecne záväzného nariadenia. Požiarny poriadok obce je interným právnym aktom na prevenciu proti požiarom a v prípade ich vzniku na ich zdolanie. Starosta obce predložil v písomnej podobe Návrh Požiarneho poriadku obce Jelke poslancom OZ. Starosta obce dal priestor poslancom OZ na oboznámenie sa s Návrhom Požiarneho poriadku obce Jelka ako aj priestor na prípadné otázky týkajúce sa Návrhu Požiarneho poriadku obce Jelka. Otázky k Návrhu Požiarneho poriadku obce Jelka neboli žiadne.

Prítomný poslanci OZ návrh Požiarneho poriadku obce Jelka jednohlasne schválili.

K bodu č. 9 programu – Zámer obce Jelka predať majetok obce

Starosta obce oboznámil poslancov OZ so žiadosťou Petra Gašparíka, Slaná dolina 75/10, 925 23 Jelka, na predaj novovytvoreného pozemku parc. reg. „C“, parc. č. 1173/11, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 66 m², k. ú Jelka, ktorý pozemok bol vytvorený geometrickým plánom č. 54/2017, vyhotoveným Ing. Katarínou Szomolaiovou dňa 14.09.2017, autorizačne overeným Ing. Katarínou Szomolaiovou dňa 14.09.2017, autorizovaným geodetom a kartografom a úradne overeným Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom dňa 22.09.2017 č. 1137/2017, a ktorý pozemok bol oddelený z pozemku parc. reg. “C” KN parc. č. 1173/1 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 6890 m², k. ú. Jelka, zapísaný na LV č. 1301, a ktorý je evidovaný na Okresnom úrade Galanta, katastrálnom odbore (ďalej len „novovytvorený pozemok“). Pán Gašparík svoju žiadosť odôvodnil existenciou dôvodov hodných osobitného zreteľa, ktoré spočívajú v tom, že ako výlučný vlastník susedných nehnuteľností – pozemku parc. reg. „C“, parc. č. 1160/1 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 532 m², k. ú. Jelka, ktorý je zapísaný na LV č. 718 a ktorý je evidovaný Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom a pozemku parc. reg. „C“, parc. č. 1160/3 – záhrada o výmere 505 m², k. ú. Jelka, ktorý je zapísaný na LV č. 718 a ktorý je evidovaný Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom (ďalej len „susedné nehnuteľnosti“), má záujem o pripojenie, scelenie a udržiavanie novovytvoreného pozemku. Žiadateľ novovytvorený pozemok užíva a zveľaďuje. Starosta obce uviedol, že obec Jelka novovytvorený pozemok nevyužíva a neplánuje ho zahrnúť do svojich investičných aktivít. Novovytvorený pozemok je pre obec Jelka vzhľadom na jeho veľkosť, umiestnenie a charakter účelne nevyužiteľný. Predajom novovytvoreného pozemku dôjde k usporiadaniu majetkovoprávnych vzťahov k pozemku, ktorý tvorí súčasť oploteného areálu vo vlastníctve žiadateľa.

Vychádzajúc zo znaleckého posudku č. 29/2020 vyhotoveného znalkyňou Ing. Tünde Panyiková so sídlom č. 767, 925 01 Matúškovo, ev. č. znalca: 914248, ktorý posudok bol predložený poslancom OZ, starosta navrhol kúpnu cenu novovytvoreného pozemku vo výške 800,- € (12,05 € / 1m², 795,30 € / 66m², zaokrúhlene 800,- € / 66 m ²). Zároveň navrhol predať pozemok za podmienky, že žiadateľ uhradí všetky náklady spojené s povolením vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. Obecnému zastupiteľstvu bol predložený návrh kúpnej zmluvy na novovytvorený pozemok. Starosta obce dal priestor na oboznámenie sa s návrhom kúpnej zmluvy a na otázky k zmluve a k tomuto bodu rokovania, otázky neboli žiadne.

Prítomní poslanci OZ jednohlasne schválili predaj vyššie uvedeného novovytvoreného pozemku za vyššie navrhovaných podmienok. Prítomný poslanci OZ jednohlasne schválili znenie kúpnej zmluvy.

K bodu č. 10 programu – Rôzne

a)      Starosta obce oboznámil poslancov so zámerom na kúpu pozemku parc. reg. „C“, parc. č. 429/3, orná pôda o výmere 1 104 m², k. ú Jelka, ktorý pozemok bol zameraný geometrickým plánom č. G-20-04/2020, vyhotoveným Dávidom Keményom – geodetom dňa 30.08.2020, autorizačne overeným Ing. Katarínou Szomolaiovou dňa 30.08.2020, autorizovaným geodetom a kartografom a úradne overeným Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom dňa 04.09.2020, č. 1116/2020. Pôvodný pozemok parc. reg. “C” KN parc. č. 429/3 – orná pôda o výmere 1 656 m², k. ú. Jelka, zapísaný na LV č. 449, a ktorý je evidovaný na Okresnom úrade Galanta, katastrálnom odbore, bol rozdelený geometrickým plánom č. G-20-04/2020, vyhotoveným Dávidom Keményom – geodetom dňa 30.08.2020, autorizačne overeným Ing. Katarínou Szomolaiovou dňa 30.08.2020, autorizovaným geodetom a kartografom a úradne overeným Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom dňa 04.09.2020, č. 1116/2020, na pozemok parc. reg. „C“, parc. č. 429/3, orná pôda o výmere 1 104 m², k. ú Jelka a na novovytvorený pozemok parc. reg. „C“, parc. č. 429/35, orná pôda o výmere 552 m², k. ú Jelka. Starosta obce vychádzajúc zo znaleckého posudku č. 53/2020 vyhotoveného znalkyňou Ing. Tünde Panyiková so sídlom č. 767, 925 01 Matúškovo, ev. č. znalca: 914248 navrhol kúpnu cenu pozemku parc. reg. „C“, parc. č. 429/3, orná pôda o výmere 1 104 m²  vo výške 16 649 € (15,08 € / 1m², 16 648,32 € / 1 104 m², zaokrúhlene 16 649 € / 1 104 m ²) s tým, že obec – kupujúci uhradí všetky náklady spojené s povolením vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. Starosta obce predložil poslancom OZ návrh kúpnej zmluvy v písomnej podobe a dal priestor na oboznámenie sa so znením kúpnej zmluvy.

Starosta obce zároveň uviedol, že plánuje rozšíriť námestie Ilka a konkrétne na predmetnom pozemku plánuje vytvoriť tzv. „zelenú oddychovú zónu“ pre obyvateľov obce Jelka.

Starosta obce dal priestor diskusii k prerokovávanému bodu zasadnutia obecného zastupiteľstva.

Poslanec OZ Kovács položil otázku, či by na tomto pozemku nemohla byť umiestnená plánovaná zmrzlináreň. V reakcii na túto otázku starosta obce uviedol, že prístup na tieto pozemky by bol cez námestie a vidí problém so zásobovaním, nakoľko ani námestie ani „zelená oddychová zóna“ nie sú uspôsobené na vjazd motorových vozidiel. Zmrzlináreň je plánovaná na druhej strane vozovky, vedľa obchodu COOP Jednota.

Poslanec OZ Kovács uviedol, že keby sa prevádzka zmrzlinárne presunula do „zelenej oddychovej zóny“, mohlo by sa zväčšiť ihrisko škôlky. V reakcii na uvedené starosta obce uviedol, že škôlka má tendenciu rozrastať sa smerom dozadu.

Prítomní poslanci OZ jednohlasne schválili kúpu vyššie uvedeného pozemku za vyššie uvedených podmienok ako aj znenie kúpnej zmluvy.

b)     Starosta obce oboznámil poslancov so zámerom na kúpu pozemku parc. reg. “C” KN parc. č. 430/9 – záhrada o výmere 85 m², k. ú. Jelka, zapísaný na LV č. 449 a ktorý je evidovaný na Okresnom úrade Galanta, katastrálnom odbore. Vychádzajúc zo znaleckého posudku č. 53/2020 vyhotoveného znalkyňou Ing. Tünde Panyiková so sídlom č. 767, 925 01 Matúškovo, ev. č. znalca: 914248 navrhol kúpnu cenu pozemku parc. reg. “C” KN parc. č. 430/9 – záhrada o výmere 85 m², k. ú. Jelka, zapísaný na LV č. 449 a ktorý je evidovaný na Okresnom úrade Galanta, katastrálnom odbore vo výške 1 282 € (15,08 € / 1m², 1 281,80 € / 85 m², zaokrúhlene 1 282 € / 85 m ²) s tým, že obec – kupujúci uhradí všetky náklady spojené s povolením vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. Starosta obce odovzdal poslancom OZ návrh kúpnej zmluvy v písomnej podobe a dal im priestor na oboznámenie sa so znením kúpnej zmluvy.

Starosta obce zároveň uviedol, že plánuje rozšíriť námestie Ilka a konkrétne na predmetnom pozemku plánuje vytvoriť tzv. „zelenú oddychovú zónu“ pre obyvateľov obce Jelka.

Starosta obce dal priestor diskusii k prerokovávanému bodu zasadnutia obecného zastupiteľstva.

Prítomní poslanci OZ jednohlasne schválili kúpu vyššie uvedeného pozemku za vyššie uvedených podmienok ako aj znenie kúpnej zmluvy.

c)   Starosta obce informoval poslancov, že obci Jelka bola doručená žiadosť od poslanca OZ Kovácsa o povolenie na zmenu využitia stavby (budova na parc. č. 1001/10 so súp. č. 1237 k. ú. Jelka v obci Jelka) zo sociálno – hygienického zariadenia na ubytovňu pre zamestnancov a návštevníkov podľa priloženej projektovej dokumentácie. Táto žiadosť bola adresovaná obecnému zastupiteľstvu.

Starosta obce uviedol, že povolenie ubytovne môže mať vplyv na život v obci, pričom obdobné žiadosti v minulosti prejednávalo obecné zastupiteľstvo a napokon aj sám žiadateľ túto žiadosť adresoval obecnému zastupiteľstvu. Z uvedeného dôvodu sa rozhodol túto žiadosť, rovnako ako obdobné v minulosti zaradiť do rokovania obecného zastupiteľstva. Starosta obce dal priestor poslancovi OZ Kovácsovi, aby sa k tejto žiadosti vyjadril.

Poslanec OZ Kovács na margo podanej žiadosti uviedol, že v ubytovni plánuje ubytovať vodičov autobusov, mohli by sme sa stať partnermi SAD, neboli by sme len okrajová obec, spoje do Bratislavy by sme oživili, Jelčania by do Bratislavy cestovali menej, aktuálne je táto budova sociálno – hygienickým zariadením, obec by mohla mať príjem z ubytovne vo forme poplatkov za ubytovanie, v minulosti už bola na obecnom zastupiteľstve prejednávaná obdobná žiadosť na penzión, ktorá bola schválená, jeho žiadosť je v podstate taká istá. Územný plán ubytovňu schvaľuje a z tohto dôvodu nie celkom rozumie tomu, prečo jeho žiadosť o zmenu sociálno – hygienického zariadenia na ubytovňu musí schvaľovať zastupiteľstvo, keď ide podľa územného plánu. Poslanec OZ Kovács apeloval na starostu obce aby k tejto žiadosti prezentoval svoj názor, ale ešte predtým apeloval na hlavnú kontrolórku obce, aby sa vyjadrila, či túto žiadosť musí schvaľovať obecné zastupiteľstvo.

Hlavná kontrolórka uviedla, že vzhľadom na to, že poslanec OZ Kovács adresoval predmetnú žiadosť obecnému zastupiteľstvu, táto žiadosť bola zaradená do rokovania obecného zastupiteľstva.

Starosta obce uviedol, že na tému ubytovní sa rozprával so starostami obcí v ktorých ubytovne sú. Ich skúsenosti nie sú pozitívne, nakoľko v ich skoro vždy bývajú zamestnanci z cudzích krajín a z tohto vznikajú v obciach problémy. Zároveň poukázal na to, že sa p. Kovács nemôže čudovať poslancom a obyvateľom, že majú obavy, lebo oni tu žijú blízko. Tiež by mu to asi nebolo jedno.

Poslanec OZ Kovács na margo uvedeného uviedol, že ide len o predsudky, ktoré sa nezakladajú na faktoch. Ďalej uviedol, že aktuálne už v sociálno–hygienickom zariadení býva jeden jeho bývalý zamestnanec s rodinou, kosí tam trávu, recykluje odpad, upratuje bordel, je to človek, ktorý rád býva v Jelke.

Blanka Kovácsová, ktorá sa zúčastnila ako verejnosť na zasadnutí obecného zastupiteľstva k veci uviedla, že šoféri autobusov čakajú, kedy budú môcť prísť do ubytovne, či už bývať alebo len na toaletu a občerstvenie. Aktuálne šoféri, ktorí majú prestávku alebo končia v Jelke, nemajú kam ísť na toaletu, nemajú sa kde občerstviť. Zároveň uviedla, že pri voľbách do obecného zastupiteľstva a voľbách za starostu obce hlasovala za mladú krv, aby došlo k zmene oproti predchádzajúcemu vedeniu, ktoré všetko odmietalo, aby došlo k zmenám a vyjadrila obavu, že nič sa nezmenilo.

Starosta obce jej na to odpovedal, že to snáď nemyslí vážne. Za jeho vedenia sa zmenilo toho veľa a vždy sa vyšlo sa v ústrety občanov.

Poslanec OZ Török uviedol, že otázka ubytovne už bola riešená na pracovných poradách obecného zastupiteľstva pričom bola možnosť zriadiť ubytovňu jednohlasne zamietnutá. Argument ohľadne šoférov autobusov pribudol len včera. Má obavy z toho, že ak sa teraz schváli ubytovňa, v budúcnosti s tým budú problémy, ktoré už nebudú vôbec alebo len ťažko riešiteľné. 

Starosta obce uviedol, že na jednej strane by bol rád, keby došlo k zlepšeniu autobusových spojov v obci, ale tie nezávisia od Slovak Lines, ale od BSK a BID, pre ktorých Slovak Lines pracuje. Na druhej strane ako už povedal, znepokojujú ho negatívne skúsenosti starostov obcí, kde sú ubytovne v súčasnosti už prevádzkované.

Poslanec OZ Mgr. Bánoczký uviedol, že by bol rád, keby sa našiel kompromis.

Starosta obce upozornil p. Kovácsa, že každý poslanec má právo vyjadriť svoj názor na danú problematiku, pretože zastupuje svojich voličov, ktorí im prejavili dôveru v komunálnych voľbách. Zdôraznil, že každý musí akceptovať pluralitu názorov.

Poslanec OZ Mgr. Deák uviedol, že poslanec OZ Kovács pred 2 rokmi tvrdil, že v predmetnej budove chce mať len kancelárie, minulý rok tvrdil, že v rovnakej budove chce mať len sociálno-hygienické zariadenie. Teraz po uplynutí istej doby zas chce v tej istej budove ubytovne. Nevie, čo si má o tom myslieť.

Poslanec OZ Kovács uviedol, že starosta  vo vzťahu k danej ubytovne nepovedal jedinú pozitívnu vec. Chce zdôrazniť, že areál, kde má byť ubytovňa riadne udržiava, prinieslo by to príjem do obecného rozpočtu, mohli by tam byť ubytovaní šoféri SAD alebo Slovak Lines, prípadne by tam mohol byť pre nich priestor, kde si budú vedieť spraviť kávu alebo ísť na toaletu.

Jozef Kovács st., ktorý sa rokovania OZ zúčastnil ako verejnosť uviedol, že každý robí, čo vie. Aj poslanec OZ Mgr. Deák naháňal deti zo susedných obcí do maďarskej školy. Že poslanec OZ Török je tiež podnikateľom a nemôže vedieť čo bude o rok, dva, možno bude mať žeriav jeden, dva, traktor a keď nebude mať kde parkovať čo spraví.

Poslanec OZ Török uviedol, že obcou kolujú reči o tom, že poslanec OZ Kovács už dávno svojim zamestnancom hovoril, že v predmetnom areáli bude ubytovňa.

Poslanec OZ Budai navrhol, aby sa hlasovanie odložilo na najbližšie zasadnutie OZ, na ktoré by mohol prísť zástupca SAD alebo Slovak Lines, ktorí by prezentovali plány týchto spoločností.

5 poslancov OZ hlasovalo za zmenu využitia stavby (budova na parc. č. 1001/10 so súp. č. 1237 k. ú. Jelka v obci Jelka) zo sociálno hygienického zariadenia na ubytovňu pre zamestnancov a návštevníkov, 4 poslanci OZ hlasovali proti a jeden poslanec OZ sa zdržal hlasovania.

Po hlasovaní OZ poslanec OZ Budai uviedol, že hlasoval pre ubytovňu, aby tam mohli ísť autobusári, ale keď bude poskytnuté toto ubytovanie ľuďom, ktorí budú robiť v obci problémy, bude zle.

d)      Starosta obce navrhol vstup obce Jelka do členskej základne združenia Mikroregión 11 PLUS, so sídlom Námestie A. Hlinku 31, 919 43 Cífer, IČO: 45738807, reg. č.: VVS/2012/ZZPO-84 s členským príspevkom 1€/obyvateľ/ročne.

Prítomný poslanci OZ jednohlasne schválili vstup obce Jelka do členskej základne združenia Mikroregión 11 PLUS, so sídlom Námestie A. Hlinku 31, 919 43 Cífer, IČO: 45738807, reg. č.: VVS/2012/ZZPO-84 s členským príspevkom 1€/obyvateľ/ročne.

K bodu č. 11 programu – Diskusia

a)      Jozef Kovács st., ktorý sa zúčastnil rokovania OZ v mene dôchodcov obce Jelka sa chcel informovať, či by obec poskytla pre dôchodcov priestory, kde by sa mohli pravidelne a nerušene stretávať. Aktuálne majú síce k dispozícii miestnosť v kultúrnom dome, ale dôchodcovia sú často obmedzovaní. V rovnakej miestnosti sú uskutočňované civilné svadobné obrady, je tam detský klub, vyučovacie hodiny autoškoly, v kultúrnom dome sa uskutočňujú plesy aj kartárske dni. Položil otázku, či by im nemohla byť daná k dispozícii miestnosť napr. v podnikateľskom inkubátore alebo v hasičskej zbrojnici.

Starosta obce uviedol, že sa hľadá nejaké riešenie, zistí aké sú možnosti a navrhol Jozefovi Kovácsovi st., aby sa stretli mimo rokovania obecného zastupiteľstva. Zároveň starosta uviedol, že sa obec zapojila do projektu na výstavbu komunitného centra, a práve komunitné centrum bude môcť v budúcnosti slúžiť na takéto účely.

b)     Blanka Kovácsová, ktorá sa zúčastnila rokovania OZ sa opýtala, kto má na starosti aktivačných pracovníkov. Dala do pozornosti, že títo ľudia nepracujú tak, ako by mali.

Prednostka obecného úradu uviedla, že aktivačných pracovníkov má na starosti ona. Problém vidí v tom, že pokiaľ nad nimi niekto stojí, tak pracujú, akonáhle sa im nevenuje stála pozornosť ich pracovný výkon klesá. V súčasnosti je to riešené tak, že prednostka vytvorí pracovné skupiny, každú pracovnú skupinu má na starosti zamestnanec obce z úseku údržby verejnej zelene. Niekedy sa však stane, že zamestnanec obce z úseku údržby verejnej zelene má viac práce a nemôže týchto aktivačných pracovníkov neustále kontrolovať. Napríklad keď sa koncom augusta/začiatkom septembra opravovali cesty, takmer všetkých zamestnancov obce bolo potrebné presunúť na tieto práce, aby obec ušetrila finančné zdroje, a tým pádom nebol až taký priestor na kontrolu rýchlosti a kvalitu práce aktivačných pracovníkov. Prednostka a starosta obce zhodne uviedli, že ak v budúcnosti bude p. Kovácsová, alebo hociktorý občan svedkom vyhýbaniu sa práce aktivačných pracovníkov, okamžite majú kontaktovať obecný úrad.

c)     Blanka Kovácsová, ktorá sa zúčastnila rokovania OZ ďalej poukázala na to, že obyvateľ obce s prezývkou „Béka“ je každý deň pred obchodom COOP Jednota, konzumuje tam alkoholické nápoje a v tomto podguráženom stave sa správa nevhodne. Apelovala na obec, aby s tým niečo urobila.

Starosta obce uviedol, že vie o tomto probléme. Problém vidí v tom, že priestor pred obchodom COOP Jednota je v súkromnom vlastníctve tejto spoločnosti. Obec kontaktovala túto spoločnosť, s návrhom aby bol tento problém riešený. Spoločnosť ale posiela svoju SBS, ktorá túto osobu zvyčajne odtlačí na námestie Ilka. Kým táto spoločnosť nebude disponovať zákazom zdržiavania sa tejto osoby pred obchodom COOP Jednota, obyvateľ obce s prezývkou „Béka“ tam bude. Obec mu môže dať maximálne pokutu, ale problém je v tom, že táto osoba nemá žiaden majetok. A teda aj pokuta, ktorá by mu síce uložená bola, ale jej zaplatenie by nebolo vynútiteľné, fakticky by to nebol trest. Bola nadviazaná komunikácia aj s políciou, ktorá má rovnaký názor na riešenie ako starosta.  Aj polícia ho zvykla odviesť domov, ale bohužiaľ aj jeho vlastná rodina sa viac menej dištancuje od jeho správania a od neho samotného. Pokým spoločnosť COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo nebude konať a nebude disponovať zákazom na zdržiavania sa pred obchodom COOP Jednota v Jelke vo vzťahu k obyvateľovi s prezývkou „Béka“, táto osoba tam jednoducho bude, lebo je rada stredobodom pozornosti a občania mu kupujú alkohol. Starosta podotkol, že ak by sa dotyčný takto správal na majetku obce, už by bol tento problém vyriešený.

e)      Monika Szakálová, ktorá sa zúčastnila rokovania OZ požiadala obec Jelka o pomoc. Jej dcéra Dajana Szakálová bola účastníčkou dopravnej nehody, v ktorá sa stala dňa 23.10.2019 medzi obcou Jelka a Hrubá Borša. Dajana Szakálová je v bdelej kóme a je umiestnená v nemocnici v Galante. Nemôže si ju zobrať domov, pretože v dome, kde býva nie sú vhodné podmienky pre osobu v bdelej kóme. V dome jej vyhoreli elektrické káble, kúri krbovými kachlami. Dajana je ležiacim pacientom, je odkázaná na špeciálnu stravu a má tracheostómiu. Bez elektriky a bez zabezpečenia kúrenia svoju dcéru domov zobrať nemôže. Ďalej uviedla, že pán starosta o probléme vie, snaží sa jej pomôcť, poslal k nim geodeta. Sama je slepá (v dôsledku nádoru na hlave) a jej manžel má sklerózu multiplex. Chodila svoju dcéru každý deň masírovať, cvičila s ňou. Počas pandémie COVID-19 sú návštevy v nemocnici zakázané. Zdravotný stav jej dcéry sa zhoršuje, vykrúcajú sa jej nohy. V rehabilitačnom centre Adeli by jej vedeli zabezpečiť adekvátnu starostlivosť, mohlo by dôjsť k zlepšeniu jej zdravotného stavu, avšak nemajú finančné prostriedky na úhradu poplatkov za pobyt v takomto centre. Nejde jej o to, aby sa zviditeľnila, len chce dostať svoju dcéru konečne domov.

Starosta poznamenal, že situáciu p. Szakálovej dôverne pozná, nakoľko sú v stálom kontakte. Potvrdil, že obec Jelka aktuálne pomáha tejto pani so získaním sociálneho príspevku, ktorý by mohol byť použitý na zabezpečenie vhodných podmienok na bývanie pre osobu v bdelej kóme. Je to v procese riešenia, avšak na to, aby jej mohol byť takýto príspevok poskytnutý, nehnuteľnosť, v ktorej bývajú musí mať súpisné číslo, čo nemá. Táto rodina žije v prerobenej letnej kuchynke. Obec zabezpečila geodeta a projektanta, aby predmetná nehnuteľnosť mohla byť zapísaná v katastri nehnuteľností. Po zápise do katastra nehnuteľností môže byť tejto nehnuteľnosti pridelené súpisné číslo. Po pridelení súpisného čísla môže byť podaná žiadosť na získanie sociálneho príspevku z UPSVaR. Starosta obce skonštatoval, že to bohužiaľ trvá dlho, pretože rodina p. Szakálovej jednoducho nemala v poriadku žiadne dokumenty a náprava týchto problémov si vyžaduje svoj čas. Vzhľadom na mimoriadne nepriaznivý stav celej rodiny starosta obce navrhol poskytnúť Monike Szakálovej jednorazový príspevok vo výške 1 000 €, ktorý má byť použitý na zlepšenie podmienok bývania a prípravu ubytovania postihnutej dcére.

Poslanec OZ Budai na margo veci uviedol, že aj on vie o ťažkej životnej situácii tejto rodiny. Potvrdil, že táto pani denne chodila za svojou dcérou. Kupovala jej krémy na masáž tela. Poukázal na to, že táto pani je nevidiaca, jej partner má sklerózu multiplex. Musí si denne platiť šoféra, aby mohla dcéru navštíviť a nie v poslednom rade upriamil pozornosť na to, že návštevné hodiny v nemocnici sú obmedzené, čiže aj čas, ktorý môže tráviť s dcérou je obmedzený.

Poslankyňa OZ Letušeková uviedla, že pracuje ako sestra na neurologickom oddelení, má s takýmito pacientami skúsenosť. Ak sa podarí dostať domov Dajanu Szakálovú, môže ju Monika Szakálová kontaktovať a ukáže jej, ako zaobchádzať s ľudmi v bdelej kóme.

Poslanec OZ Bánoczki navrhol, aby sa vyhlásila dobrovoľná zbierka, uviedol, že je ochotný venovať čas zbierke v prospech Dajany Szakálovej.

Prítomní poslanci OZ jednohlasne schválili poskytnutie mimoriadneho príspevku Monike Szakállovej za účelom zabezpečenia vhodných podmienok na bývanie vo výške 1 000 €. Tento príspevok za poskytuje za účelom zlepšenia mimoriadne nepriaznivých životných podmienok.

Prítomní poslanci OZ sa zároveň dohodli na vyhlásení dobrovoľnej zbierky na zabezpečenie vhodných podmienok na bývanie pre Dajanu Szakálovú, ktorá je v bdelej kóme po vážnej dopravnej autonehode, ktorá sa stala dňa 23.10.2019 medzi obcou Jelka a Hrubá Borša.

K bodu č. 16 programu – Návrh uznesení

Návrhová komisia prečítala návrh uznesení.

K bodu č. 17 programu – Záver

Keďže neboli vznesené iné pripomienky a námety po prerokovaní všetkých bodov programu starosta  obce poďakoval poslancom obecného zastupiteľstva a ostatným zúčastneným osobám za účasť a ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva.

                                                                                                                      Ing. Gabriel Kiš

                                                                                                                        starosta obce

Overovatelia zápisnice:          Mgr. Zoltán Deák

                                               Igor Budai

Zapisovateľka:                       Mgr. Gabriela Horváthová

Zasadnutie obecného zastupiteľstva prebiehalo od 18:00 hod. do 20:30 hod.

UZNESENIA

 z 3. plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva v Jelke zo dňa 18.09.2020

Obecné zastupiteľstvo v Jelke

Hlasovanie: Mgr. Bánoczký, M., Bohony, Š., Budai, I., Mgr. Deák, Z., Mgr. Hakszer, R., PhD., Kovács, J., Mgr. Laurič, I., Mgr. Letuseková, D., Ing. Ruman, T., Török, P.

Uznesením  č. 28.,/2020/OZ-3:

schvaľuje

Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelka č. 1/2020, ktorým sa schvaľuje dodatok č. 1 k všeobecne záväznému nariadeniu č. 7/2019 o verejnom poriadku a dodržiavaní čistoty v obci Jelka.

Hlasovalo: 10                         Za: 10                         Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

Uznesením pod č. 29.,/2020/OZ-3:

schvaľuje

Všeobecne záväzného nariadenie obce Jelka č. 2/2020 o určení školského obvodu základných škôl zriadených obcou Jelka

Hlasovalo: 10                         Za: 10                         Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

Uznesením pod č. 30.,/2020/OZ-3:

schvaľuje

Požiarny poriadok obce Jelka

Hlasovalo: 10                         Za: 10                         Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

Uznesením pod č. 31.,/2020/OZ-3:

schvaľuje

Žiadosť Petra Gašparíka, Slaná dolina 75/10, 925 23 Jelka, nar. xx.xx.xxxx, na predaj novovytvoreného pozemku parc. reg. „C“, parc. č. 1173/11, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 66 m², k. ú Jelka, ktorý pozemok bol vytvorený geometrickým plánom č. 54/2017, vyhotoveným Ing. Katarínou Szomolaiovou dňa 14.09.2017, autorizačne overeným Ing. Katarínou Szomolaiovou dňa 14.09.2017, autorizovaným geodetom a kartografom a úradne overeným Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom dňa 22.09.2017 č. 1137/2017, a ktorý pozemok bol oddelený z pozemku parc. reg. “C” KN parc. č. 1173/1 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 6890 m², k. ú. Jelka, zapísaný na LV č. 1301, a ktorý je evidovaný na Okresnom úrade Galanta, katastrálnom odbore (ďalej len „novovytvorený pozemok“).

Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že žiadateľ ako výlučný vlastník susedných nehnuteľností – pozemku parc. reg. „C“, parc. č. 1160/1 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 532 m², k. ú. Jelka, ktorý je zapísaný na LV č. 718 a ktorý je evidovaný Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom a pozemku parc. reg. „C“, parc. č. 1160/3 – záhrada o výmere 505 m², k. ú. Jelka, ktorý je zapísaný na LV č. 718 a ktorý je evidovaný Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom (ďalej len „susedné nehnuteľnosti“), má záujem o pripojenie, scelenie a udržiavanie novovytvoreného pozemku. Žiadateľ novovytvorený pozemok užíva a zveľaďuje. Obec Jelka novovytvorený pozemok nevyužíva a neplánuje ho zahrnúť do svojich investičných aktivít. Novovytvorený pozemok je pre obec Jelka vzhľadom na jeho veľkosť, umiestnenie a charakter účelne nevyužiteľný. Predajom novovytvoreného pozemku dôjde k usporiadaniu majetkovoprávnych vzťahov k pozemku, ktorý tvorí súčasť oploteného areálu vo vlastníctve žiadateľa.

Vychádzajúc zo znaleckého posudku č. 29/2020 vyhotoveného znalkyňou Ing. Tünde Panyiková so sídlom č. 767, 925 01 Matúškovo, ev. č. znalca: 914248 je kúpna cena novovytvoreného pozemku vo výške 800,- € (12,05 € / 1m², 795,30 € / 66m², zaokrúhlene 800,- € / 66 m ²).

Žiadateľ uhradí všetky náklady spojené s povolením vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh kúpnej zmluvy.

Hlasovalo: 10                         Za: 10                         Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

Uznesením pod č. 32a.,/2020/OZ-3:

schvaľuje

Zámer obce Jelka, Mierová 959/17, 925 23 Jelka, IČO: 00306011, na kúpu pozemku parc. reg. „C“, parc. č. 429/3, orná pôda o výmere 1 104 m², k. ú Jelka, ktorý pozemok bol zameraný geometrickým plánom č. G-20-04/2020, vyhotoveným Dávidom Keményom – geodetom dňa 30.08.2020, autorizačne overeným Ing. Katarínou Szomolaiovou dňa 30.08.2020, autorizovaným geodetom a kartografom a úradne overeným Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom dňa 04.09.2020, č. 1116/2020. Pôvodný pozemok parc. reg. “C” KN parc. č. 429/3 – orná pôda o výmere 1 656 m², k. ú. Jelka, zapísaný na LV č. 449, a ktorý je evidovaný na Okresnom úrade Galanta, katastrálnom odbore, bol rozdelený geometrickým plánom č. G-20-04/2020, vyhotoveným Dávidom Keményom – geodetom dňa 30.08.2020, autorizačne overeným Ing. Katarínou Szomolaiovou dňa 30.08.2020, autorizovaným geodetom a kartografom a úradne overeným Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom dňa 04.09.2020, č. 1116/2020, na pozemok parc. reg. „C“, parc. č. 429/3, orná pôda o výmere 1 104 m², k. ú Jelka a na novovytvorený pozemok parc. reg. „C“, parc. č. 429/35, orná pôda o výmere 552 m², k. ú Jelka.

Vychádzajúc zo znaleckého posudku č. 53/2020 vyhotoveného znalkyňou Ing. Tünde Panyiková so sídlom č. 767, 925 01 Matúškovo, ev. č. znalca: 914248 je kúpna cena pozemku parc. reg. „C“, parc. č. 429/3, orná pôda o výmere 1 104 m²  vo výške 16 649 € (15,08 € / 1m², 16 648,32 € / 1 104 m², zaokrúhlene 16 649 € / 1 104 m ²).

Kupujúci uhradí všetky náklady spojené s povolením vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh kúpnej zmluvy.

Hlasovalo: 10                         Za: 10                         Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

Uznesením pod č. 32b.,/2020/OZ-3:

schvaľuje

Zámer obce Jelka, Mierová 959/17, 925 23 Jelka, IČO: 00306011, na kúpu pozemku parc. reg. “C” KN parc. č. 430/9 – záhrada o výmere 85 m², k. ú. Jelka, zapísaný na LV č. 449 a ktorý je evidovaný na Okresnom úrade Galanta, katastrálnom odbore.

Vychádzajúc zo znaleckého posudku č. 53/2020 vyhotoveného znalkyňou Ing. Tünde Panyiková so sídlom č. 767, 925 01 Matúškovo, ev. č. znalca: 914248 je kúpna cena pozemku parc. reg. “C” KN parc. č. 430/9 – záhrada o výmere 85 m², k. ú. Jelka, zapísaný na LV č. 449 a ktorý je evidovaný na Okresnom úrade Galanta, katastrálnom odbore vo výške 1 282 € (15,08 € / 1m², 1 281,80 € / 85 m², zaokrúhlene 1 282 € / 85 m ²).

Kupujúci uhradí všetky náklady spojené s povolením vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh kúpnej zmluvy.

Hlasovalo: 10                         Za: 10                         Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

Uznesením pod č. 33.,/2020/OZ-3:

neschvaľuje

Povolenie na zmenu využitia stavby (budova na parc. č. 1001/10 so súp. č. 1237 k. ú. Jelka v obci Jelka) zo sociálno – hygienického zariadenia na ubytovňu pre zamestnancov a návštevníkov.

Hlasovalo: 10                         Za: 5                           Proti: 4                        Zdržal sa: 1

Uznesenie nebolo schválené.

Uznesenie č. 34.,/2020/OZ-3:

schvaľuje

Vstup obce Jelka do členskej základne združenia Mikroregión 11 PLUS, so sídlom Námestie A. Hlinku 31, 919 43 Cífer, IČO: 45738807, reg. č.: VVS/2012/ZZPO-84 s členským príspevkom 1€/obyvateľ/ročne.

Hlasovalo: 10                         Za: 9                           Proti: 0                        Zdržal sa: 1

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

Uznesením pod č. 35.,/2020/OZ-3:

Schvaľuje

Poskytnutie mimoriadneho príspevku vo výške 1 000 € Monike Szakállovej, trvale bytom Mierová 973/31, 925 23 Jelka. Tento príspevok sa poskytuje za účelom zabezpečenia vhodných podmienok na bývanie dcére Dajane Sakálovej.

Hlasovalo: 10                         Za: 10                         Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

Uznesenie č. 36.,/2020/OZ-3:

Obecné zastupiteľstvo v Jelke berie na vedomie Návrh na vyhlásenie dobrovoľnej zbierky na zabezpečenie vhodných podmienok na bývanie pre Dajanu Szakálovú, ktorá je v bdelej kóme po vážnej dopravnej autonehode, ktorá sa stala dňa 23.10.2019 medzi obcou Jelka a Hrubá Borša, v súlade s § 4 ods. 3  písm. b) a  §11 ods. 4. písm. b)  zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov a § 5 ods. 1 písm. e ) zák. č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších právnych predpisov.

Obec Jelka

v y h l a s u j e

dobrovoľnú zbierku na zabezpečenie vhodných podmienok na bývanie pre Dajanu Szakálovú, ktorá je v bdelej kóme po vážnej dopravnej autonehode, ktorá sa stala dňa 23.10.2019 medzi obcou Jelka a Hrubá Borša.

Vyhlasovateľ: Obec Jelka, so sídlom Mierová 959/17, 925 23 Jelka, IČO: 00306011

Usporiadateľ zbierky: obec Jelka na území obce Jelka

Účel dobrovoľnej zbierky: Získanie finančných prostriedkov na zabezpečenie vhodných podmienok na bývanie pre Dajanu Szakálovú, ktorá je v bdelej kóme po vážnej dopravnej autonehode, ktorá sa stala dňa 23.10.2019 medzi obcou Jelka a Hrubá Borša.

Doba konania dobrovoľnej zbierky:01.10.2020 – 31.10.2020


Spôsob vykonávania dobrovoľnej zbierky:

 1. 1.  Zaslaním finančných prostriedkov na účet obce Jelka vedený v Prima banka Slovensko,  a. s. , číslo IBAN: SK24 5600 0000 0038 5796 3002, SWIFT: KOMASK2X, VS:352020 s poznámkou:zbierka.
 2. 2.  Vložením hotovosti do prenosných pokladničiek s označením ,,Dobrovoľnázbierka na zabezpečenie vhodných podmienok bývania pre Dajanu Szakálovú“ počas stanovených dní na Obecnom úrade v Jelke, v Kultúrnom dome v Jelke ana verejných priestranstvách na území obce Jelka.

Dni a čas konania dobrovoľnej zbierky v hotovosti:

 1. –     na Obecnom úrade v Jelke 01.10.2020 – 31.10.2020 v pondelok  07:00 hod. – 12:00 hod. a 13:00 hod. – 16:00 hod., v stredu 07:00 hod. – 12:00 hod. a 13:00 hod. – 17:00 hod., v piatok od 07:00 hod. – 12:30 hod.,
 2. –     v Kultúrnom dome v Jelke 01.10.2020 – 31.10.2020, pondelok – piatok od 08:00 hod. do 16:00 hod.,
 3. –    na verejných priestranstvách na území obce Jelka: 03.10.2020, 04.10.2020, 10.10.2020, 11.10.2020, 17.10.2020, 18.10.2020, 24.10.2020, 25.10.2020, 31.10.2020 od 09:00 hod  do 19:00 hod. .

Osoby zodpovedné za konanie zbierky :

 1. –        Viola Ravaszová, pokladník Obecného úradu v Jelke,
 2.  
 3. –        Beáta Mészárosová, referentka Kultúrneho domu v Jelke,
 4.  
 5. –        Bc. Maroš Bánoczký, poslanec Obecného zastupiteľstva obce Jelka,
 6.  
 7. –        Štefan Bohony,poslanec Obecného zastupiteľstva obce Jelka,
 8.  
 9. –        Igor Budai,poslanec Obecného zastupiteľstva obce Jelka,
 10.  
 11. –        Mgr. Zoltán Deák,poslanec Obecného zastupiteľstva obce Jelka,
 12.  
 13. –        Mgr. Richard Hakszer, PhD.,poslanec Obecného zastupiteľstva obce Jelka,
 14.  
 15. –        Jozef Kovács,poslanec Obecného zastupiteľstva obce Jelka,
 16.  
 17. –        Mgr. Ivan Laurič, poslanec Obecného zastupiteľstva obce Jelka,
 18.  
 19. –        Mgr. Denisa Letuseková, poslankyňa Obecného zastupiteľstva obce Jelka,
 20.  
 21. –        František Molnár,poslanec Obecného zastupiteľstva obce Jelka,
 22.  
 23. –        Ing. Tomáš Ruman,poslanec Obecného zastupiteľstva obce Jelka,
 24.  
 25. –        Peter Török,poslanec Obecného zastupiteľstva obce Jelka,
 26.  
 27. –        Ing. Gabriel Kiš, starosta obce Jelka.

Vyúčtovanie dobrovoľnej zbierky, jej použitie a kontrola:

Vyúčtovanie zbierky vykoná: Ing. Gabriel Kiš, starosta obce Jelka. O priebehu a výsledku dobrovoľnej zbierky bude vyhotovená usporiadateľom správa, ktorá bude predložená obecnému zastupiteľstvu  na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva obce Jelka, ktoré sa uskutoční po ukončení zbierky. Výnosy z dobrovoľnej zbierky sú v zmysle § 5 ods. 1 písm. e) Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov príjmom rozpočtu obce. Finančné prostriedky získané dobrovoľnou zbierkou budú použité na účel, na ktorý bola dobrovoľná zbierka vyhlásená. Kontrolu použitia finančných prostriedkov z dobrovoľnej zbierky vykoná hlavný kontrolór obce Jelka.

Správa o výsledku a použití finančných prostriedkov získaných dobrovoľnou zbierkou bude zverejnená na webovom sídle usporiadateľa po jej prerokovaní v obecnom  zastupiteľstve. Vyhlásenie zbierky bolo prerokované a schválené na 3. plánovanom zasadnutí obecného zastupiteľstva konanom dňa 18.09.2020 uznesením č. 36.,/2020/OZ-3.

Hlasovalo: 10                         Za: 10                         Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

                                                                                                                      Ing. Gabriel Kiš

                                                                                                                         starosta obce

Zápisnica z 2. plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva v Jelke zo dňa 18.06.2020

29.6.2020

Mellékletek

Leírás

Prítomní:

Starosta obce:              Ing. Gabriel Kiš

Členovia OZ:              Mgr. Bánoczký, M., Bohony, Š., Budai, I., Mgr. Deák, Z., Mgr. Hakszer, R. PhD., Kovács, J., Mgr. Laurič, I., Mgr. Letušeková, D., Molnár, F., Ing. Ruman, T., Török, P.

Ďalší prítomní:            Melinda Németh MSc. – prednostka Obecného úradu v Jelke

                                    Mgr. Mária Tomovičová – hlavná kontrolórka obce Jelka

                                    Sidónia Banková – ekonómka obce Jelka

                                    Mgr. Gabriela Horváthová – zapisovateľka

Verejnosť:                   Varga Veronika

                                    Varga Róbert

K bodu č. 1 programu – Zahájenie zasadnutia

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol Ing. Gabriel Kiš – starosta obce, ktorý skonštatoval, že je prítomných 11 poslancov obecného zastupiteľstva, obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné vo všetkých bodoch rokovania.

K bodu č. 2. programu – Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

1.      Starosta obce navrhol do návrhovej komisie nasledovných poslancov obecného zastupiteľstva:

a)      Jozef Kovács

b)      Igor Budai

2.      Starosta obce navrhol za overovateľov zápisnice nasledovných poslancov obecného zatupiteľstva:

a)      Mgr. Maroša Bánoczkého

b)      Mgr. Ivana Lauriča

Poslanci obecného zastupiteľstva návrh starostu obce schválili jednohlasne.

K bodu č. 3 programu – Schválenie programu zasadnutia

Starosta obce oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva s programom zasadnutia, ktorý bol nasledovný:

 1. 1.      Zahájenie
 2.  
 3. 2.      Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 4.  
 5. 3.      Schválenie programu zasadnutia
 6.  
 7. 4.      Kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia
 8.  
 9. 5.      Interpelácia
 10.  
 11. 6.      Schválenie záverečného účtu obce za rok 2019
 12.  
 13. 7.      Čerpanie rozpočtu k 31.05.2020
 14.  
 15. 8.      Návrh 2. rozpočtového opatrenia v roku 2020
 16.  
 17. 9.      Informácie o poplatkoch za rozvoj za rok 2019
 18.  
 19. 10.  Informácie o výsledkoch obchodných verejných súťaží
 20.  
 21. 11.  Rokovanie o zapojení sa do Výzvy pre regióny na zmiernenie dôsledkov spôsobených pandémiou COVID – 19
 22.  
 23. 12.  Plán práce hlavného kontrolóra na II. polrok 2020
 24.  
 25. 13.  Rôzne: žiadosti
 26.  
 27. informácie
 28.  
 29. 14.  Diskusia
 30.  
 31. 15.  Návrh uznesení
 32.  
 33. 16.  Záver

Následne starosta obce vyzval poslancov obecného zastupiteľstva, aby uviedli, či majú nejaké pripomienky alebo návrhy na doplnenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva. Poslanci obecného zastupiteľstva nemali pripomienky ani návrhy na doplnenie programu obecného zastupiteľstva.

Starosta obce navrhol:

a)      nahradiť 11. bod programu zasadnutia obecného zastupiteľstva s názvom: „Rokovanie o zapojení sa do Výzvy pre regióny na zmiernenie dôsledkov spôsobených pandémiou COVID – 19“, 11. bodom programu zasadnutia obecného zastupiteľstva s názvom: „Rokovanie o zapojení sa do Výzvy na predkladanie žiadosti o NFP MV SR zameranej na podporu prístupu k pitnej vode v prostredí MRK“, pričom poslanci obecného zastupiteľstva zmenu programu obecného zastupiteľstva jednohlasne schválili,

b)      za 12. bod programu zasadnutia obecného zastupiteľstva  doplniť 13. bod programu obecného zastupiteľstva s názvom: „Zmeny a doplnky územného plánu“, pričom poslanci obecného zastupiteľstva doplnenie 13. dobu do programu obecného zastupiteľstva s názvom „Zmeny a doplnky územného plánu“ jednohlasne schválili,

c)      zmeniť pôvodné číslovanie 13. až 16. bodu programu zasadnutia obecného zastupiteľstva na 14. až 17. bod programu zasadnutia obecného zastupiteľstva, pričom zmenu číslovania poslanci obecného zastupiteľstva jednohlasne schválili.

Starosta obce navrhol hlasovať o zmenenom programe zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktorý je nasledovný:

 1. 1.      Zahájenie
 2.  
 3. 2.      Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 4.  
 5. 3.      Schválenie programu zasadnutia
 6.  
 7. 4.      Kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia
 8.  
 9. 5.      Interpelácia
 10.  
 11. 6.      Schválenie záverečného účtu obce za rok 2019
 12.  
 13. 7.      Čerpanie rozpočtu k 31.05.2020
 14.  
 15. 8.      Návrh 2. rozpočtového opatrenia v roku 2020
 16.  
 17. 9.      Informácie o poplatkoch za rozvoj za rok 2019
 18.  
 19. 10.  Informácie o výsledkoch obchodných verejných súťaží
 20.  
 21. 11.  Rokovanie o zapojení sa do Výzvy na predkladanie žiadosti o NFP MV SR zameranej na podporu prístupu k pitnej vode v prostredí MRK
 22.  
 23. 12.  Plán práce hlavného kontrolóra na II. polrok 2020
 24.  
 25. 13.  Zmeny a doplnky územného plánu
 26.  
 27. 14.  Rôzne: žiadosti
 28.  
 29. informácie
 30.  
 31. 15.  Diskusia
 32.  
 33. 16.  Návrh uznesení
 34.  
 35. 17.  Záver

Poslanci obecného zastupiteľstva zmenený program obecného zastupiteľstva jednohlasne schválili.

K bodu č. 4 programu – Kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia

Starosta obce predniesol, ako boli vykonané uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konkrétne:

a)      Uznesenie č. 12.,/2020/NZ OZ-2 – bol zverejnený zámer predaja nehnuteľného majetku obce Jelka, na ktorý sa vzťahuje prípad hodný osobitného zreteľa (novovytvorená parcela C-KN č. 1182/2 o výmere 229 m²). Kúpna cena bola stanovená znaleckým posudkom vo výške 25,- € / m². Zámer predaja bol zverejnený na úradnej tabuli obce Jelka a na webovom sídle obce Jelka odo dňa 29.05.2020

b)      Uznesenie č. 14.,/2020/NZ OZ-2 – vykonanie tohto uznesenia bude špecifikované v bode č. 10 programu obecného zastupiteľstva,

c)      Uznesenie č. 15.,/2020/NZ OZ-2 – vykonanie tohto uznesenia bude špecifikované v bode č. 10 programu obecného zastupiteľstva.

K bodu č. 5 programu – Interpelácia

Možnosť interpelácie nikto z prítomných poslancov nevyužil.

K bodu č. 6 programu – Schválenie záverečného účtu

Starosta obce poukázal na to, že záverečný účet bol zverejnený na internetovej stránke obce Jelka a zároveň bol poslancom obecného zastupiteľstva zaslaný spolu s pozvánkou na toto zasadnutie obecného zastupiteľstva. Tento záverečný účet je kontrolovaný audítorom a navrhuje ho schváliť bez výhrad. Starosta obce uviedol, že navrhuje preúčtovať výsledok hospodárenia za rok 2019, zisk vo výške 214 323,85 € v prospech účtu 428 – nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov a rovnako navrhuje schváliť tvorbu rezervného fondu vo výške 10 % z výsledku hospodárenia obce a jej RO vo výške 15 424,36 €. Poslanci obecného zastupiteľstva prv uvedené návrhy starostu obce jednohlasne schválili.

Hlavná kontrolórka mala kladné stanovisko k záverečnému účtu obce, tento bol zverejnený na webovom sídle obce Jelka, je v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a navrhuje ho schváliť bez výhrad. Audit záverečného účtu prebieha.

Starosta obce dal priestor na otázky k záverečnému účtu obce Jelka, otázky neboli žiadne.

Poslanci obecného zastupiteľstva prv uvedené návrhy starostu obce a hlavnej kontrolórky jednohlasne schválili.

K bodu č. 7 programu – Čerpanie rozpočtu k 31.05.2020

Starosta obce uviedol, že obec Jelka priebežne čerpá rozpočet podľa nastaveného rozpočtu. Starosta obce dal priestor na otázky. Otázky neboli žiadne. Starosta obce navrhol schváliť čerpanie rozpočtu k 31.05.2020.

Poslanci obecného zastupiteľstva jednohlasne schválili čerpanie rozpočtu k 31.05.2020.

K bodu č. 8 programu – Návrh 2. rozpočtového opatrenia v roku 2020

Toto opatrenie reflektuje aktuálnu situáciu v Slovenskej republike. Zavlečenie vírusu COVID – 19 do Slovenskej republiky malo negatívny dopad na hospodárstvo Slovenskej republiky, na zamestnanosť v Slovenskej republike. Príjmy do rozpočtu obce budú v zmysle prognózy ministerstva financií nižšie. Z uvedeného dôvodu je potrebné znížiť rozpočet obce Jelka na rok 2020 o 70 000,00- €.

Starosta obce dal priestor na otázky, otázky neboli žiadne a následne dal hlasovať o návrhu 2. rozpočtového opatrenia v roku 2020.

Poslanec obecného zastupiteľstva Jozef Kovács skonštatoval, že tohto roku boli zrušené obecné dni. Položil otázku, či obec plánuje urobiť obecné dni v náhradnom termíne napríklad niekedy v septembri. Starosta obce uviedol, že si to vzhľadom na momentálne protiepidemiologické opatrenia nevie predstaviť. Poslanec obecného zastupiteľstva navrhol peňažné prostriedky vyčlenené na obecné dni „ušetriť“. Starosta obce sa s týmto návrhom stotožnil, nakoľko očakáva ďalšie znižovanie výšky podielových daní za rok 2020.

Poslankyňa obecného zastupiteľstva Mgr. Denisa Letušeková sa informovala, či obec plánuje v prvý septembrový týždeň „hody“ tak, ako sme boli zvyknutí ostatné roky, tj. aj s kolotočmi a stánkami. Starosta obce uviedol, že všetko bude závisieť od epidemiologickej situácie a protiepidemiologických opatrení, avšak toto nevylučuje, nakoľko na „kolotočoch“ sa nezvykne naraz zísť naraz viac ako 1000 ľudí, ako je to počas obecných dní vo večerných hodinách.

Poslanec Jozef Kovács sa informoval ohľadne projektov, do ktorých sa obec zapojila. Starosta obce uviedol, že sa ruší projekt na prestavbu kultúrneho domu, čo sa týka projektu na zlepšenie ovzdušia v obci, tam sme ako obec boli úspešní. V tomto projekte ide o kúpu traktora, cisterny a zametača ako aj o výsadbu stromov. Plánovaný projekt vybudovania „stodoly“ pri mlyne sa bohužiaľ nepodaril. Projekt výstavby komunitného centra sa realizuje, čaká sa na výsledok ex ante kontroly verejného obstarávania, ktorá sa robí ešte pred vyhlásením verejnej súťaže.

Poslankyňa Mgr. Denisa Letušeková sa informovala, kedy plánuje obec začať s výstavbou komunitného centra. Starosta obce uviedol, že obec plánovala v lete začať s výstavbou, ale čaká sa na výsledok kontroly VO od poskytovateľa nenávratného finančného príspevku. Po obdržaní pozitívneho výsledku kontroly VO, obec okamžite pristúpi k verejnému obstarávaniu. Pravdepodobne sa začne s výstavbou najskôr na jeseň tohto roku. Čo sa týka projektu na dopravné značenia pri škole. Realizuje sa výberové konanie na dodávateľa dopravného značenia. Zmenila sa legislatíva v oblasti dopravného značenia a zmenili sa aj dopravné značky.  Zároveň máme v súvislosti s projektom prestupného bývania ďalší dopravný projekt, ktorý rieši celkovú úpravu medzi Školskou a Hlavnou ulicou. Predpokladáme, že do prvého septembra by malo byť všetko zrealizované.

Poslanec Jozef Kovács sa informoval ohľadne spomaľovačov na cestách v obci Jelka. Starosta obce uviedol, že spomaľovače sa už budú inštalovať na niekoľkých uliciach obce a zároveň  apeloval na poslancov obecného zastupiteľstva, aby aj oni zozbierali podnety od obyvateľov obce, že kde je potrebné znížiť rýchlosť vozidiel. Poslanec Mgr. Ivan Laurič uviedol, že aj na Novojelčanskej ulici idú motorové vozidlá pomerne veľkou rýchlosťou. Starosta obce poznamenal, že na Novojelčanskej ulici sa budú čoskoro inštalovať spomaľovače na troch miestach.

Poslanci obecného zastupiteľstva jednohlasne schválili 2. zmenu rozpočtu obce Jelka v roku 2020.

K bodu č. 9 programu – Informácie o poplatkoch za rozvoj za rok 2019

Starosta obce informoval poslancov, že príjem obce Jelka z titulu poplatkov za rozvoj bol vo výške 5 735,80 €. Starosta obce uviedol, že príjem z titulu poplatkov za rozvoj bol a aj v budúcnosti bude využitý do výstavby a rekonštrukcie ciest, chodníkov, všeobecne povedané  na rozvoj obce. Konkrétne obec Jelka uskutočnila rekonštrukciu Hlbokej ulice a Novojelčanskej ulice smerom na starý cintorín. Náklady na rekonštrukciu boli vo výške 7 308,- €. Starosta obce skonštatoval, že predmetný poplatok bol využitý v súlade s právnymi predpismi.

Hlavná kontrolórka obce Jelka uviedla, že informácia o príjme obce Jelka z titulu poplatkov za rozvoj ako aj ohľadne účelu jeho využitia bude zverejnená na webovom sídle obce Jelka a úradnej tabuli obce Jelka do 30.06.2020.

Poslanci obecného zastupiteľstva informáciu o poplatkoch za rozvoj za rok 2019 zobrali na vedomie.

K bodu č. 10 programu – Informácie o výsledkoch obchodných verejných súťaží

Starosta obce uviedol, že uznesením č. 14.,/2020/NZ OZ-2 bola vyhlásená obchodná verejná súťaž na:

a)      novovytvorený pozemok parc. reg. “C” KN, parc. č.  587/12– záhrada o výmere 50 m² v k. ú. Jelka, v podiele 1/1-ina z celku,

b)      novovytvorený pozemok parc. reg. “C” KN, parc. č.  587/11 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 140 m² v k. ú. Jelka, v podiele 1/1 – ina z celku,

boli schválené podmienky obchodnej verejnej súťaže a bola uložená obecnému úradu povinnosť zabezpečiť vypracovanie a zverejnenie obchodnej verejnej súťaže v súlade s všeobecne záväznými právnymi predpismi. Obec Jelka vypracovala a zverejnila obchodnú verejnú súťaž. Do obchodnej verejnej súťaže sa prihlásil jeden záujemca. Dňa 16.06.2020 o 17:30 hod. v zasadačke obecného úradu bola otvorená a obálka a vyhodnotená predložená ponuka v rámci obchodnej verejnej súťaže, do obchodnej verejnej súťaže sa prihlásili ako jediní záujemcovia manželia Róbert Varga a Veronika Vargová, rod. Szásziová, obaja trvale bytom Vŕbová 385/36, 925 23 Jelka, ktorí ponúkli kúpnu cenu 14,74 €/m², a ktorí túto súťaž vyhrali. Starosta obce skonštatoval, že obchodná verejná súťaž bola transparentná, zákonná, bol pripravený návrh kúpnej zmluvy, ktorý bol predložený poslancom obecného zastupiteľstva na nahliadnutie. Otázky zo strany obecného zastupiteľstva neboli žiadne.

Poslanci obecného zastupiteľstva na základe výsledkov obchodnej verejnej súťaže jednohlasne schválili predaj vyššie uvedených nehnuteľností víťazom verejnej obchodnej súťaže za kúpnu cenu 2 800,60 €. Zároveň jednohlasne schválili návrh kúpnej zmluvy.

Následne starosta obce poukázal na to, že uznesením č. 15.,/2020/NZ OZ-2 bola vyhlásená ďalšia obchodná verejná súťaž na

a)      novovytvorený pozemok parc. reg. “C” KN, parc. č.  197/20 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 577 m², k. ú. Nová Jelka, v podiele 1/1-ina z celku,

b)      novovytvorený pozemok parc. reg. “C” KN, parc. č.  197/25 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 60 m², k. ú. Nová Jelka, v podiele 1/1 – ina z celku,

c)      novovytvorený pozemok parc. reg. “C” KN, parc. č.  197/26 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 13 m², k. ú. Nová Jelka, v podiele 1/1 – ina z celku,

d)      novovytvorený pozemok parc. reg. “C” KN, parc. č.  197/27 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 8 m², k. ú. Nová Jelka, v podiele 1/1 – ina z celku,

e)      pozemok parc. reg. “C” KN, parc. č. 197/23 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 113 m²,k. ú. Nová Jelka zapísaný na LV č. 1, ktorý je evidovaný na Okresnom úrade Galanta, katastrálnom odbore,

boli schválené podmienky obchodnej verejnej súťaže a bola uložená obecnému úradu povinnosť zabezpečiť vypracovanie a zverejnenie obchodnej verejnej súťaže v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Obec Jelka vypracovala a zverejnila obchodnú verejnú súťaž. Do obchodnej verejnej súťaže sa prihlásili dvaja záujemcovia. Dňa 16.06.2020 o 18:00 hod. v zasadačke obecného úradu boli otvorené a obálky a vyhodnotené predložené ponuky v rámci obchodnej verejnej súťaže, do obchodnej verejnej súťaže sa prihlásila Mgr. Silvia Kürtiová, trvale bytom Osada Revického 28, 946 03 Kolárovo, ktorá ponúkla kúpnu cenu 40,20 €/m²,  a Ing. Zoltán Márton, trvale bytom Štúrova 1419/41, 949 01 Nitra, ktorý ponúkol kúpnu cenu 41,10 €/m². Obchodnú verejnú súťaž vyhral Ing. Zoltán Márton, nakoľko ponúkol vyššiu kúpnu cenu. Starosta obce skonštatoval, že obchodná verejná súťaž bola transparentná, zákonná, bol pripravený návrh kúpnej zmluvy, ktorý bol predložený poslancom obecného zastupiteľstva na nahliadnutie. Otázky zo strany obecného zastupiteľstva neboli žiadne.

Poslanci obecného zastupiteľstva na základe výsledkov obchodnej verejnej súťaže jednohlasne schválili predaj vyššie uvedených nehnuteľností víťazovi verejnej obchodnej súťaže za kúpnu cenu 31 688,10 €. Zároveň jednohlasne schválili návrh kúpnej zmluvy.

Poslanec obecného zastupiteľstva Jozef Kovács po schválení predaja vyššie uvedených nehnuteľností vyjadril názor, že peňažné prostriedky získané predajom nehnuteľností by mohli byť použité na kúpu pozemkov  na rozvoj obce. Starosta obce sa stotožnil s týmto názorom a uviedol, že tieto peňažné prostriedky má v pláne použiť na investície.

K bodu č. 11 programu – Rokovanie o zapojení sa do Výzvy na predkladanie žiadosti o NFP MV SR zameranej na podporu prístupu k pitnej vode v prostredí MRK

Starosta obce uviedol, že zámerom projektu je vytvorenie prístupu k pitnej vode v prostredí MRK. Prístup k pitnej vode nebude zdarma ale prostredníctvom žetónov, kariet, mincí atď.. Spoluúčasť obce je 5 %. V najbližšom období plánuje obec Jelka podrobnosti konzultovať s jednotlivými projektovými manažérmi a následne zhodnotí reálnosť a realizovateľnosť tohto projektu. Starosta obce však vopred oznamuje svoj zámer zapojiť sa do projektu a žiada obecné zastupiteľstvo o súhlas so zapojením sa do predmetného projektu.

Zapojenie sa do projektu odôvodňuje aj skutočnosť, že na Hlbokej ulici, kde sa aktuálne nachádza verejne prístupná pitná voda došlo k vysporiadaniu pozemkov, tento pozemok je v súkromnom vlastníctve a je ohradený a tým pádom je obmedzený jednoduchý verejný prístup k pitnej vode.

Starosta obce dal priestor na otázky. Poslanec obecného zastupiteľstva Jozef Kovács požiadal o informáciu, aké sú ročné náklady obce na verejne prístupnú pitnú vodu, na čo prítomná ekonómka Sidónia Banková odpovedala, že tieto náklady sú v približnej sume 250 – 300 €/ročne.

Poslanec Mgr. Richard Hakszer sa informoval, či by sa nemohli zahrnúť pod tento projekt aj iné ulice ako vna Hlbokej ulici. Či by nemohlo dôjsť napr. k výmene vodovodných potrubí aj v iných oblastiach ako v danej oblasti, prípadne k umiestneniu nových vodovodných potrubí. Starosta obce uviedol, že vodovodné potrubia sú vo vlastníctve Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., a teda obec Jelka nemôže pristúpiť k výmene týchto potrubí.

Poslanec obecného zastupiteľstva Mgr. Ivan Laurič položil otázku, ako by z technického hľadiska vyzeralo pripojenie sa „automatu“ na verejný vodovod. Starosta obce uviedol, že by mohla byť urobená prípojka na verejný vodovod pitnej vody, na ktorý by bol pripojený tzv. „automat“.

Starosta obce uviedol, že nielen v oblasti okolo Hlbokej ulice je verejne prístupná pitná voda, takisto je tomu tak v miestnych cintorínoch.

Poslanec obecného zastupiteľstva Jozef Kovács položil otázku, aké sú ročné náklady obce Jelka na verejne prístupnú pitnú vodu na miestnych cintorínoch. Či by nebolo ekonomicky výhodnejšie navŕtať studňu. Ekonómka Sidónia Banková uviedla, že tieto náklady sú ročne vo výške cca 800,- €.

Starosta obce uviedol, že otázke cintorína sa plánuje komplexne venovať, jeho zámerom je vybudovať v ňom aj verejné osvetlenie.

Poslanci obecného zastupiteľstva jednohlasne schválili predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok, zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia nenávratného finančného príspevku, zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie 5 % realizovaného projektu a ostatné výdavky realizovaného projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce Jelka, ktoré vzniknú v priebehu realizácie projektu a budú nevyhnutné pre dosiahnutie jeho cieľa

K bodu č. 12 programu – Plán práce hlavného kontrolóra na II. polrok 2020

Hlavná kontrolórka obce v súlade s § 18f  ods. (1) písm. b. zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. v platnom znení, predložila obecnému zastupiteľstvu Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2020. Hlavná kontrolórka uviedla, že rozsah kontrolnej činnosti HK v zmysle predmetného zákona je zameraný na kontrolu zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom obce.

Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2020 je nasledovný:

1.      Kontrola evidencie a výberu príspevkov zákonných zástupcov na čiastočnú  úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole.

2.      Kontrola evidencie platieb nájomného za byty, ktoré sú vo vlastníctve obce.

3.      Príprava stanoviska k návrhu rozpočtu obce  na roky 2021-2023.

4.      Kontroly v zmysle § 18d, odsek 2, zákona  č. 369/1990 Zb.  o obecnom

            zriadení v znení neskorších predpisov.

V závere hlavná kontrolórka obce uviedla, že kontrolnú činnosť bude vykonávať v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite v znení neskorších predpisov, zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov a v zmysle platných interných smerníc. Predmet kontroly zvolí operatívne, podľa potreby a uváženia.

Poslanci obecného zastupiteľstva otázky k bodu č. 12 programu nemali a jednohlasne schválili plán práce hlavného kontrolóra na II. polrok 2020.

K bodu č. 13 programu – Zmeny a doplnky územného plánu

Súčasný územný plán platí od 01.01.2020. Je potrebné urobiť zmeny a doplnky územného plánu.  Starosta obce požiadal obecné zastupiteľstvo o schválenie začatia procesu obstarania zmien a doplnkov ÚPN obce Jelka č. 2 a o poverenie na vykonanie všetkých potrebných úkonov súvisiacich so začatím procesu obstarania zmien a doplnkov ÚPN obce Jelka č. 2. Poslanci obecného zastupiteľstva jednohlasne schválili začatie procesu obstarania zmien a doplnkov ÚPN obce Jelka č. 2 a jednohlasne poverili starostu obce na vykonanie všetkých potrebných úkonov súvisiacich so začatím procesu obstarania zmien a doplnkov ÚPN obce Jelka č. 2.

K bodu č. 14. programu – Rôzne

Starosta obce uviedol, že na predchádzajúcom obecnom zastupiteľstve prebehla debata na zníženie nájomného nebytových priestorov pre subjekty, ktoré boli nútené v dôsledku COVID-19 dočasne uzavrieť svoje prevádzky.

Starosta obce uviedol, že navrhuje schváliť odpustenie nájomného v rozsahu 50 % nájomcom nebytových priestorov, ktorí boli nútení dočasne uzavrieť svoje prevádzky za dni, keď predmet nájmu nemohli užívať z dôvodu prijatých vládnych opatrení na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19, ktoré spôsobuje koronavírus. Rovnako navrhuje schváliť podanie žiadosti o dotáciu na nájomné v mene nájomcov nebytových priestorov a na účet obce Jelka a poveriť starostu obce vykonať všetky potrebné úkony súvisiace so zabezpečením podania žiadosti o predmetnú dotáciu. Ide o najvyšší možný príspevok zo strany obce, pričom jednotliví nájomcovia takto môžu získať zvyšných 50% priamo od štátu. Takýmto spôsobom im bude odpustená celá výška nájmov počas obmedzení vyplývajúcich z vládnych opatrení.

Poslanci obecného zastupiteľstva vyššie uvedené návrhy jednohlasne schválili.

K bodu č. 15 programu – Diskusia

Poslankyňa obecného zastupiteľstva Mgr. Denisa Letušeková poukázala na opakované krádeže v cintorínoch. Starosta obce uviedol, že vie o tejto situácii, problém nastáva pri preukazovaní spáchania priestupku / trestného činu. Územie cintorína je rozsiahle a je takmer nemožné ustrážiť celý cintorín. Intenzívne sa tejto problematike obec venuje a to prostredníctvom poriadkovej služby – hliadkami, fotopascami a podobne. Tento problém sa vyskytuje aj v iných obciach.

Poslanec obecného zastupiteľstva Peter Török poukázal na problematiku verejného osvetlenia. Sú vykopané diery, ktoré sú zakryté preglejkou. Starosta obce uviedol, že svetlá, ktoré mala obec k dispozícii boli už použité na iných miestach, čaká sa na dodanie nových. Samotné stĺpy obec má k dispozícii a bude ch osádzať v najbližších týždňoch. Priznáva meškanie s týmito aktivitami, ale opatrenia  na zabránenie šírenia vírusu COVID-19 výrazne znížili počet pracovných síl obce. Chýbajú zamestnanci na aktivačných prácach. Ide približne o 30 zamestnancov, pričom všetky ich práce zatiaľ vykonávali ostatní kmeňoví zamestnanci. Z tohto titulu sa práce omeškali.

Poslanec obecného zastupiteľstva František Molnár uviedol, že mu boli adresované sťažnosti ohľadne nepokoseného cintorínu. Starosta obce Jelka uviedol, že vie o tejto situácii. Kosenie v cintoríne je  za normálnych okolností vykonávané aktivačnými pracovníkmi, ktorých od marca úrad práce pozastavil. Všetky činnosti zabezpečujú momentálne iba kmeňoví zamestnanci. Nedostatok ľudských zdrojov je výrazne cítiť. Starosta obce spolu s prednostkou prisľúbili riešenie tejto situácie bezodkladne potom, ako dôjde u uvoľneniu ľudí z úradu práce, čo sa očakáva od začiatku júla. Ide o prechodné obdobie a všetci zamestnanci obce sa snažia, aby všetky plochy boli včas pokosené. Poslanec obecného zastupiteľstva František Molnár poukázal aj na problematiku verejného osvetlenia v cintoríne.

Poslanec obecného zastupiteľstva Mgr. Bánoczký Maroš navrhol zorganizovať brigádu na pokosenie cintorína.

Poslanec obecného zastupiteľstva Jozef Kovács sa informoval ohľadne realizácie výmeny zastávok v obci. Starosta obce uviedol, že realizácia výmeny zastávok je v procese riešenia. Nie je cieľom obce osadiť akékoľvek zastávky, ale cieľom je, aby tieto zastávky boli estetické, funkčné a odolné.

K bodu č. 16 programu – Návrh uznesení

Poslanec Jozef Kovács prečítal návrh uznesení ktoré boli jednohlasne schválené.

K bodu č. 17 programu – Záver

Keďže neboli vznesené iné pripomienky a námety po prerokovaní všetkých bodov programu starosta  obce poďakoval poslancom obecného zastupiteľstva a ostatným zúčastneným osobám za účasť a ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva.

                                                                                                                        Ing. Gabriel Kiš

                                                                                                                          starosta obce

Overovatelia zápisnice:           Mgr. Maroš Bánoczký

                                                Mgr. Ivan Laurič

Zapisovateľka:                        Mgr. Gabriela Horváthová

Zasadnutie obecného zastupiteľstva prebiehalo od 18:00 hod. do 19:30 hod.

UZNESENIA

 z 2. plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva v Jelke zo dňa 18.06.2020

Obecné zastupiteľstvo v Jelke

Hlasovanie: Mgr. Bánoczký, M., Bohony, Š., Budai, I., Mgr. Deák, Z., Mgr. Hakszer, R., PhD., Kovács, J., Mgr. Laurič, I., Mgr. Letušeková, D., Molnár, F., Ing. Ruman, T., Török, P.

Uznesením  č. 17a.,/2020/OZ-2:

schvaľuje

Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie obce za rok 2019 bez výhrad.

Hlasovalo:11                           Za:11                           Proti:0                         Zdržal sa:0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

Uznesením pod č. 17b.,/2020/OZ-2:

schvaľuje

Preúčtovať výsledok hospodárenia za rok 2019, zisk vo výške 214 323,85 € v prospech účtu 428 – nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

Hlasovalo:11                           Za:11                           Proti:0                         Zdržal sa:0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

Uznesením pod č. 17c.,/2020/OZ-2:

schvaľuje

Tvorbu rezervného fondu vo výške 10 % z výsledku hospodárenia obce a jej RO vo výške 15 424,36 €.

Hlasovalo:11                           Za:11                           Proti:0                         Zdržal sa:0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

Uznesením pod č. 17d.,/2020/OZ-2:

schvaľuje

Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2019.

Hlasovalo:11                           Za:11                           Proti:0                         Zdržal sa:0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

Uznesením č. 18.,/2020/OZ-2:

schvaľuje

Čerpanie rozpočtu k 31.05.2020.

Hlasovalo:11                           Za:11                           Proti:0                         Zdržal sa:0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

Uznesením č. 19.,/2020/OZ-2:

schvaľuje

Druhú zmenu rozpočtu na rok 2020.

Hlasovalo:11                           Za:11                           Proti:0                         Zdržal sa:0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

Uznesením č. 20.,/2020/OZ-2:

Berie na vedomie informáciu o príjmoch a použití výnosu z poplatku za rozvoj za rok 2019.

Hlasovalo:11                           Za:11                           Proti:0                         Zdržal sa:0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

Uznesením č. 21.,/2020/OZ-2:

schvaľuje

A.  Predaj pozemkov na základe vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže za kúpnu cenu 2 800, 60 € pre kupujúcich  Róbert Varga, rod. Varga s manželkou Veronika Vargovoá rod. Szásziová, obaja trvale bytom Vŕbová 385/36, 925 23 Jelka na:

1.  novovytvorený pozemok  reg. KN“C“ parc. č. 587/11 o výmere 140 m² k. ú. Jelka (druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie)

2.  novovytvorený pozemok  reg. KN“C“ parc. č. 587/12 o výmere 50m² k. ú. Jelka (druh pozemku záhrada)

B.  návrh kúpnej zmluvy na pozemky, ktoré boli predmetom obchodnej verejnej súťaže.

Hlasovalo:11                           Za:11                           Proti:0                         Zdržal sa:0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

Uznesením č. 22.,/2020/OZ-2:

schvaľuje

A.  Predaj pozemkov na základe vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže za kúpnu cenu 31 688,10 € pre kupujúceho Ing. Zoltán Márton, trvale bytom Štúrova 1419/41, 949 01 Nitra na:

1.  novovytvorený pozemok  reg. KN“C“ parc. č. 197/20 o výmere 577 m² k. ú. Nová Jelka (druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie)

2.  pozemok  reg. KN“C parc. č. 197/23 o výmere 113 m² k. ú. Nová Jelka (druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie)

3.  novovytvorený pozemok  reg. KN“C“parc. č. 197/25 o výmere 60 m² k. ú. Nová Jelka (druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie)

4.  novovytvorený pozemok  reg. KN“C“ parc. č. 197/26 o výmere 13 m² k. ú. Nová Jelka (druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie)

5.  novovytvorený pozemok  reg. KN“C“parc. č. 197/27 o výmere 8 m² k. ú. Nová  Jelka (druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie)

B.  návrh kúpnej zmluvy na pozemky, ktoré boli predmetom obchodnej verejnej súťaže.

Hlasovalo:11                           Za:11                           Proti:0                         Zdržal sa:0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

Uznesením č. 23.,/2020/OZ-2:

schvaľuje

A.  Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu s názvom „Prístup k pitnej vode MRK v Jelke“ v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí  o nenávratný finančný príspevok Ministerstva vnútra Slovenskej republiky zameranej na podporu prístupu k pitnej vode v prostredí marginalizovaných rómskych komunít

  Operačný program: Ľudské zdroje

Prioritná os6. Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít
Investičná priorita6.1 Poskytovanie podpory fyzickej, ekonomickej a sociálnej regenerácie zanedbaných komunít v mestských a vidieckych oblastiach
Špecifický cieľ6.1.1 Rast počtu rómskych domácností s prístupom k zlepšeným podmienkam bývania

s kódom výzvy:           OPLZ-PO6-SC611-2020-1, ktorého ciele sú v súlade platným programom rozvoja obce Jelka;

b)    

–    zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia nenávratného finančného príspevku;

–    zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie 5 % realizovaného projektu a ostatné výdavky realizovaného projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;

–    zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce Jelka, ktoré vzniknú v priebehu realizácie projektu a budú nevyhnutné pre dosiahnutie jeho cieľa.

 Hlasovalo:11                          Za:11                           Proti:0                         Zdržal sa:0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

Uznesením č. 24.,/2020/OZ-2:

schvaľuje

Plán práce hlavného kontrolóra na II. polrok 2020.

Hlasovalo:11                           Za:11                           Proti:0                         Zdržal sa:0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

Uznesením č. 25.,/2020/OZ-2:

a)   schvaľuje

Začatie procesu obstarania zmien a doplnkov ÚPN O Jelka č. 2.

b)   poveruje

Starostu obce vykonať všetky potrebné úkony súvisiace so začatím procesu obstarania zmien a doplnkov ÚPN O Jelka č. 2 v zmysle bodu a) tohto uznesenia.

Hlasovalo:11                           Za:11                           Proti:0                         Zdržal sa:0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

Rôzne:

Uznesením č. 26.,/2020/OZ-2:

a)   schvaľuje

Odpustenie nájomného vo rozsahu 50 % nájomcom nebytových priestorov, ktorí boli nútení dočasne uzavrieť svoje prevádzky v Podnikateľskom inkubátore za dni, keď predmet nájmu nemohli užívať z dôvodu prijatých vládnych opatrení na zamedzenie šírenia ochorenia Covid-19, ktoré spôsobuje koronavírus.

Hlasovalo:11                           Za:11                           Proti:0                         Zdržal sa:0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

Uznesením č. 27.,/2020/OZ-2:

a)   schvaľuje

Podanie žiadosti o dotáciu na nájomné v mene nájomcov nebytových priestorov, ktorí boli nútení dočasne uzavrieť svoje prevádzky v Podnikateľskom inkubátore, za dni, keď predmet nájmu nemohli užívať z dôvodu prijatých vládnych opatrení na zamedzenie šírenia ochorenia Covid-19, ktoré spôsobuje koronavírus a na účet obce Jelka.

b)   poveruje

Starostu obce vykonať všetky potrebné úkony súvisiace so zabezpečením podania žiadosti o dotáciu uvedenú v bode a) tohto uznesenia.

Hlasovalo:11                           Za:11                           Proti:0                         Zdržal sa:0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

                                                                                                                        Ing. Gabriel Kiš

                                                                                                                           starosta obce

Zápisnica z 2. neplánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva v Jelke zo dňa 28.05.2020

8.6.2020

Mellékletek

Leírás

Prítomní:                     Ing. Gabriel Kiš – starosta obce

Členovia OZ:              Mgr. Bánoczký M., Bohony Š., Budai I., Mgr. Deák Z., Mgr. PhD. Hakszer R., Kovács J., Molnár F., Ing. Ruman T., Török P.

Ďalší prítomní:            MSc. Melinda Németh – prednostka úradu

                                    Mgr. Mária Tomovičová – hlavná kontrolórka obce

                                    Viď. podľa prezenčnej listiny

K bodu č. 1  programu – Zahájenie zasadnutia

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol Ing. Gabriel Kiš – starosta obce, ktorý skonštatoval, že na zasadnutí je prítomných 9 poslancov a OZ je uznášaniaschopné vo všetkých bodoch rokovania.

K bodu č. 2 programu – Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

Starosta obce navrhol do návrhovej komisie poslancov: Molnára F. a  Töröka P. Poslanci návrh schválili jednohlasne, za hlasovalo všetkých 9 poslancov.

Starosta obce určil za overovateľov zápisnice: Mgr. Deáka Z. a Mgr. PhD. Hakszera R.

K bodu č. 3 programu – Schválenie programu zasadnutia

Pán starosta oboznámil poslancov s programom rokovania, ktorý bol nasledovný:

1.  Zahájenie
2.  Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
3.   Schválenie programu zasadnutia
4.   Kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia
5.   Interpelácia
6.   Zriadenie  komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 

7.  Vyhlásenie obchodných verejných súťaží

8.  Schválenie výšky maximálneho celkového spolufinancovania projektu „Vodozádržné

     opatrenia v obci Jelka“

9.  Rôzne: žiadosti

                 informácie

10.  Diskusia

11. Návrh uznesení

12. Záver

Následne starosta obce vyzval poslancov na doplnenie resp. pozmenenie navrhovaného programu, čo nikto s prítomných poslancov nevyužil. Za hlasovali všetci prítomní poslanci. Program zasadnutia bol poslancami jednohlasne schválený.

K bodu č. 4 programu – Kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia

Starosta obce predniesol kontrolu uznesení z minulého zasadnutia OZ.

Na predchádzajúcom 1. plánovanom zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 19. marca 2020

boli prijaté uznesenia č. 1.,/2020/OZ-1 – 7.,/2020/OZ-1, ktoré boli starostom podpísané.

Prijaté uznesenia boli splnené alebo sa plnia, avšak je potrebné zrušiť verejnú obchodnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnému majetku vo vlastníctve obce Jelka, pozemky, ktoré sa nachádzajú v kat. území Jelka vedené na LV č.491:

1. novovytvorený pozemok  reg. KN“C“ parc. č. 587/11 o výmere 140 m² k. ú. Jelka (druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie)

2. novovytvorený pozemok  reg. KN“C“ parc. č. 587/12 o výmere 50m² k. ú. Jelka (druh pozemku záhrada)

nakoľko listinná podoba znaleckého posudku nebola predložená do termínu vyhodnocovania ponúk, teda pracovalo sa výlučne na základe elektronických dokumentov, čo nie je dostačujúce. Členovia OZ schválili zrušenie uznesenia č. 1.,/2020/OZ-1 zo dňa 19.3.2020 na predmetnú obchodnú verejnú súťaž, za zrušenie súťaže hlasovalo všetkých 9 poslancov.

Starosta obce informoval aj o aktualitách ohľadom projektu „Systém bývania s prvkami prestupného bývania pre obec Jelka“. Poznamenal, že je reálna šanca na úspech aj z dôvodu menšieho počtu záujemcov. Termín 4. hodnotiaceho kola bol zrušený, nový termín uzavretia výzvy je 11.09.2020.

V súvislosti s uznesením č. 3.,/2020/OZ-1 o schválení finančného príspevku pre Baseballový klub Maceitos Jelka, starosta obce informoval o začatí prípravných prác na ihrisku.

Žiadosť o zriadení vecného bremena uznesenia č. 4.,/2020/OZ-1 je vo fáze riešenia.

Technická vybavenosť pre lokalitu Kráľovská dolina – Jelka (Veľká ulica), t.j. distribučné rozvody elektriny sú schválené.

K rokovaniu s Elfat Saliji -AR&IF o prenájme verejného priestranstva pri COOP Jednote na zriadenie stánku s predajom zmrzliny starosta obce uviedol, že z dôvodu chrípkového ochorenia boli rokovania preložené na neskorší termín.

K bodu č. 5 programu – Interpelácia

Možnosť interpelácie nikto z prítomných poslancov nevyužil.

K bodu č. 6 programu – Zriadenie  komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 

Starosta obce informoval prítomných, že každý starosta obce musí podať tzv. majetkové priznanie, ktoré sa podáva komisii, ktorá je vytvorená podľa čl. 7, ods. 5 zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. Komisia musí mať aspoň troch členov. OZ jednohlasne schválilo zriadenie komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, za predsedu zvolilo Mgr. Bánoczkého M. a ako členov jednohlasne schválilo Mgr. Deáka Z. a Bohonya Š.

K bodu č. 7 programu – Vyhlásenie obchodných verejných súťaží

Starosta obce informoval prítomných o zámere predaja nehnuteľného majetku obce Jelka, na ktorý sa vzťahuje prípad hodný osobitného zreteľa, konkrétne pozemok vo vlastníctve obce Jelka, k.ú. Jelka, okres Galanta, vedený na LV č. 3636. Obec Jelka predmetný pozemok nevyužíva a neplánuje ich zahrnúť do svojich investičných aktivít. Minimálna kúpna cena bola poslancami obce určená na 25 €/m2

OZ jednohlasne schválilo zverejnenie zámeru predaja predmetnej nehnuteľnosti, ukladá obecnému úradu zabezpečiť celý proces na predaj majetku obce Jelka a poveruje starostu obce, aby s víťazom VOS uzavrel kúpnu zmluvu na odpredaj predmetných parciel.

Členovia OZ schválili zrušenie uznesenia č. 1.,/2020/OZ-1 zo dňa 19.3.2020 na obchodnú verejnú súťaž (viď. Kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia). Starosta obce informoval, že predmetná súťaž bude opätovne vyhlásená. Na otázky poslancov, či je nutné súťaž zopakovať podotkol, že v každom prípade, priamym predajom a bez úspešne ukončenej obchodnej verejnej súťaže nie je možné predať túto nehnuteľnosť. OZ jednohlasne schválilo nové vyhlásenie, podmienky aj znenie obchodnej verejnej súťaže na pozemky vo vlastníctve obce Jelka, ktoré sa nachádzajú v kat. území Jelka vedené na LV č. 491 o celkovom výmere 190 m². Minimálna kúpna cena bola určená na 14,68 €/m2 a celková cena 2790,00 €.

Starosta obce informoval o ďalšej súťaži, predniesol návrh na verejnú obchodnú súťaž na predloženie cenovej ponuky o najvýhodnejšiu ponuku na uzatvorenie kúpnej zmluvy na prevod vlastníctva nehnuteľností – obecných pozemkov v intraviláne obce Jelka v k.ú. Nová Jelka vedených na LV č.1. OZ navrhlo ako minimálnu kúpnu cenu tejto nehnuteľnosti 40,00 €/m2. OZ jednohlasne schválilo vyhlásenie, podmienky aj znenie obchodnej verejnej súťaže na predmetné obecné pozemky vo vlastníctve obce Jelka, ukladá obecnému úradu zabezpečiť celý proces verejnej obchodnej súťaže na predaj majetku obce Jelka a poveruje starostu obce, aby s víťazom VOS uzavrel kúpnu zmluvu na odpredaj predmetných parciel.

K bodu č. 8 programu – Schválenie výšky maximálneho celkového spolufinancovania projektu „Vodozádržné opatrenia v obci Jelka“

Starosta obce v skratke zhrnul, že predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu s názvom: „Vodozádržné opatrenia v obci Jelka“ realizovaného v rámci výzvy Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaceho orgánu pre Operačný program Kvalita životného prostredia, ako aj zabezpečenie spolufinancovania predmetného projektu bolo už schválené OZ. Potreba opätovného hlasovania, resp. schválenia vznikla na základe požiadavky Ministerstva životného prostredia SR o uvádzaní výšky spolufinancovania, ako číselnej hodnoty, nielen percentuálneho podielu. Je to len administratívna záležitosť, nič sa nezmenilo od predošlého hlasovania. OZ jednohlasne schválilo predloženie predmetnej žiadosti a zabezpečenie  spolufinancovania vo výške 17 390,14 €.

K bodu č. 9 programu – Rôzne

Starosta obce navrhol odpustenie alikvotnej čiastky nájmu nájomcom, ktorí boli nútení dočasne uzavrieť svoje prevádzky v Podnikateľskom inkubátore za dni, keď predmet nájmu nemohli užívať z dôvodu prijatých vládnych opatrení na zamedzenie šírenia ochorenia Covid-19, ktoré spôsobuje koronavírus. Poslanec Kovács J. poznamenal, že podľa jeho informácií sa pripravuje tzv. prvá pomoc pre nájomníkov, ktorú by obec mohla využiť. Starosta obce uviedol, že väčšina pomocných opatrení je určená pre podnikateľské subjekty, ale informácia bude overená a na ďalšom zasadnutí bude táto téma prerokovaná.

Starosta obce ďalej informoval prítomných, že obecný úrad práve skompletizoval dokumentáciu k uzatvoreniu zmluvy na projekt s názvom „Zlepšenie kvality ovzdušia v obci Jelka“, ktorá bude doručená na Environmentálny fond zajtra. Ak pôjde všetko podľa plánu, obec kúpi komunálne vozidlo a na jeseň vysadí 500 stromov na verejných priestranstvách obce Jelka.

K bodu č. 10 programu – Diskusia

Poslanec  Kovács J. vyjadril obavy zo zvýšenia daní. Uviedol, že by bolo vhodné tie peniaze použiť „viditeľne“, napríklad na chodníky na Stoličnej ulici, aby občania vedeli na čo sa ich peniaze míňajú.

Starosta obce informoval, že rozpočet obce na rok 2020 bol obecným zastupiteľstvom schválený a je platný. Všetky investičné akcie sú v ňom uvedené. Zároveň informoval o nepriaznivej situácii vo verejnej správe, ktorá nastala v dôsledku „koronakrízy“. Na základe prognóz a informácií zo strany ministerstva financií budú obci znížené výnosy z podielových daní. Iba na základe údajov z apríla budú obci Jelka znížené výnosy z daní na rok 2020 približne o 100 000 €. Súčasne bolo avizované, že sa očakáva horší scenár, s ktorým majú preventívne samosprávy počítať. Podotkol ale, že výsledok bude určite viditeľný, len kvôli súčasnému stavu treba k tomu pristupovať opatrne. Bolo by nezodpovedné minúť vlastné obecné zdroje na jeden úsek, čo by pre nás v momentálnej situácii mohlo byť aj likvidačné, pričom by bola spokojná len jedna ulica. Musíme hľadať komplexné riešenia, prípadne sa pripraviť na ďalšie programové obdobie, nakoľko vláda chce doplniť do programových dokumentov chýbajúce oblasti podpory, ako sú aj miestne komunikácie. Tade vedie cesta.

Poslanec Mgr. Bánoczký M. uviedol, že občania by mali byť upovedomený o tom, aby na separovaný odpad používali výlučne priesvitné vrecia na to určené.

Starosta obce poznamenal, že občania budú na to upozornení. A aj na to, aby vytláčali vzduch z fliaš. Do kontroly bude zapojená aj poriadková služba obce. Zatiaľ však obec nedostala negatívnu spätnú väzbu od zvozovej spoločnosti, že by vo vreciach bol nevhodný alebo komunálny odpad.

Starosta obce poukázal aj na problém, že z úradu práce stále nemáme povolené zamestnať aktivačných pracovníkov, čo je aj cítiť. Očakáva, že v júni sa opatrenia uvoľnia a títo zamestnanci budú môcť nastúpiť do práce. V súčasnosti sú všetky práce  v obci vykonávané kmeňovými zamestnancami ale pracovné sily aktivačných pracovníkov reálne chýbajú.

Poslanec Török P. otvoril citlivú tému rozdelenia tried v budove základných škôl, na čo starosta obce podotkol, že všetko je na správnej ceste, očakáva sa, že zajtra budú konečné výsledky a každá strana by mala byť spokojná.

Poslanec PhD. Mgr. Hakszer R. položil otázku ohľadom otvorenia škôl a škôlky. Starosta obce informoval prítomných, že otvorené budú triedy 1 – 4 základných škôl, stravovanie žiakov v škole bude zabezpečené. 5. ročník neprejavoval veľký záujem o otvorenie. Materská škola nebude celá otvorená, jeden pavilón bude zatvorený, nespĺňa prísne hygienicko-logistické požiadavky určene RUVZ SR. Z toho vyplýva, že nemôžu prijať každé dieťa. Riaditeľka škôlky má nastavený férový mechanizmus a pravidlá prijímania detí.

Poslanec PhD. Mgr. Hakszer R. sa informoval aj o dotácii z TTSK na opatrenia proti šíreniu pandémie Covid-19. Starosta obce poznamenal, že žiadosti boli z našej strany odoslané, avšak podľa posledných informácií, zatiaľ neboli vyhodnotené.

Poslanec Ing. Ruman T. sa obrátil na starostu obce s otázkou, či by nebolo možné pomôcť rodičom počas letných prázdnin a otvoriť jednu triedu v škôlke, aby nemuseli zostať doma aj v lete, keďže ani v čase „koronakrízy“ nemohli pracovať kvôli OČR a pod. Starosta obce uviedol, že sa tomu nebránime, ale materská škola aj bez toho funguje 1 mesiac počas letných prázdnin. Treba si však uvedomiť, že učiteľky si spravidla čerpajú riadnu dovolenku v mesiaci august, ktorú inokedy nemajú možnosť využiť. Poslanec Mgr. Deák Z. dodal, že čo sa týka základných škôl, organizovanie letných táborov stále nie je povolené. Starosta obce zopakoval, že sa tomu nebránime, ale vzhľadom na neistú situáciu sa to bude riešiť v reálnom čase.

Pán Baroš z prítomných sa opýtal, kedy plánuje obec namontovať spomaľovače na cestách. Starosta obce informoval, že projekt upokojenia dopravy bol dopravným inšpektorátom schválený. Spomaľovače už obec zakúpila. Pristupuje k obstaraniu dopravných značiek a prvkov. Pán Baroš sa poďakoval každému a doplnil, že dlhé roky čakali na riešenie situácie.

Otvoril aj tému výšky a priehľadnosti plotov. Starosta obce informoval prítomných o tom, že vie, že sa jedná o citlivú záležitosť, ale územný plán obce je jasný a platný. Výška oplotení (max. 1,8 m) a ich percentuálna priehľadnosť (min. 75%) z uličnej strany je zakotvená v záväznej časti územného plánu. To je jednoducho potrebné dodržať. V súčasnosti sa pracuje na otvorení Územného plánu obce Jelka, plánujú sa verejné rokovania aj pracovné stretnutia k téme. Občania dostanú taktiež priestor na vyjadrenie. Starosta uviedol, že podľa neho to tiež nie je najšťastnejšie nastavené, ale zmenou a doplnkami územného plánu sa tieto parametre dajú zmeniť.

K bodu č. 11 programu – Návrh uznesenia

Pán poslanec Molnár F. prečítal návrh uznesenia, ktorý bol jednohlasne schválený.

K bodu č. 12 programu – Záver

Keďže neboli vznesené iné pripomienky a námety po prerokovaní všetkých bodov programu starosta obce, Ing. Kiš Gabriel poďakoval poslancom a všetkým prítomným občanom za účasť a ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva.

Ing. Gabriel Kiš

    starosta obce

Overovatelia zápisnice:  Mgr. Deák Z.

                                        PhD. Mgr. Hakszer R.

Zapisovateľka: MSc. Németh M.

Zasadnutie prebiehalo: od 18.00 do 20.00 hod.

          U Z N E S E N I A

z 2. neplánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva v Jelke

zo dňa 28.05.2020

Obecné zastupiteľstvo v Jelke

Hlasovanie: Mgr. Bánoczký M., Bohony Š., Budai I., Mgr. Deák Z., Mgr. PhD. Hakszer R., Kovács J., Molnár F., Ing. Ruman T., Török P.

Uznesením  č. 11.,/2020/NZ OZ-2:

a/  schvaľuje

 zriadenie komisie pre ochranu záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

b/  volí

za predsedu Mgr. Bánoczkého M.

c/  schvaľuje

členov komisie pre ochranu záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov:

1/ poslanca Mgr. Deáka Z.

2/ poslanca Bohonya Š.

Za: 9                            Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

Uznesením č. 12.,/2020/NZ OZ-2:

schvaľuje

Zverejnenie zámeru predaja nehnuteľného majetku obce Jelka, na ktorý sa vzťahuje prípad hodný osobitného zreteľa

Obec Jelka na základe  uznesenia č. 12.,/2020/NZ OZ-2 prijatého na 2. neplánovanom zasadnutí dňa 28.05.2020 zverejňuje zámer prevodu majetku predajom v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, pozemok vo vlastníctve Obce Jelka, k.ú. Jelka, okres Galanta, vedený na LV č. 3636 konkrétne:

– novovytvorená parcela C-KN č. 1182/2 o výmere 229 m2, bude odčlenená geometrickým plánom z parcely registra C-KN č. 1182/1, zastavané plochy a nádvoria, do bezpodielového spoluvlastníctva v prospech Erika Zelenského, bytom Cífer, Trnavská 13, vo výške kúpnej ceny 25,00 €/m2. Kúpna cena je stanovená znaleckým posudkom predávaného pozemku.

Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že rodina Erika Zelenského užíva a zveľaďuje predmetný pozemok, ktorý bezprostredne susedí s pozemkom v ich vlastníctve.

Obec Jelka predmetný pozemok nevyužíva a neplánuje ich zahrnúť do svojich investičných aktivít

Predajom pozemku vznikne majetkoprávne usporiadaný celok vo vlastníctve kupujúcich.

Zámer predať predmetné nehnuteľnosti je zverejnený:

 – na úradnej tabuli obce Jelka odo dňa: 29.05.2020

 – na webovom sídle obce  www.jelka.sk odo dňa: 29.05 2020

Za: 9                            Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

Uznesením č. 13.,/2020/NZ OZ-2:

zruší uznesenie č. 1.,/2020/OZ-1 zo dňa 19.3.2020 na obchodnú verejnú súťaž.

Za: 9                            Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

Uznesením č. 14.,/2020/NZ OZ-2:

a/  vyhlasuje

verejnú obchodnú súťaž podľa ust. § 281 až 288 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnému majetku vo vlastníctve obce Jelka, pozemky, ktoré sa nachádzajú v kat. území Jelka vedené na LV č.491.

1. novovytvorený pozemok  reg. KN“C“ parc. č. 587/11 o výmere 140 m² k. ú. Jelka (druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie)

2. novovytvorený pozemok  reg. KN“C“ parc. č. 587/12 o výmere 50m² k. ú. Jelka (druh pozemku záhrada)

s týmito podmienkami:

–          kupujúci bude povinný uhradiť časť nákladov spojených s vyhotovením geometrického plánu, náklady spojené s vkladom vlastníckeho práva v prospech kupujúceho do katastra nehnuteľností

–          minimálna kúpna cena 14,68 €/m2

–          hlavným kritériom je najvyššia cena za m2

Kompletné podmienky budú zverejnené na úradnej tabuli a webovom sídle obce Jelka

b/  schvaľuje

Podmienky obchodnej verejnej súťaže (v prílohe uznesenia)

c/  ukladá

Obecnému úradu zabezpečiť celý proces stanovený zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, t.j. vypracovanie a zverejnenie Verejnej obchodnej súťaže na predaj majetku obce Jelka – obecné pozemky

d/  ustanovuje

komisiu na vyhodnotenie cenových ponúk:

1/ Mgr. Deáka Z., zástupcu starostu

2/ poslanca Mgr. Bánoczkého M.

3/ poslanca Ing. Rumana T.

4/ poslanca Töröka P.

5/ prednostku obecného úradu MSc. Németh M.

s tým, že komisia vyhodnotí cenové ponuky a vyberie najvýhodnejšie ponuky a určí víťaza s ktorým starostovi odporučí uzavrieť kúpnu zmluvu.

e/  schvaľuje

znenie Verejnej obchodnej súťaže

VEREJNÁ  OBCHODNÁ  SÚŤAŽ

NA  PREDAJ  MAJETKU  OBCE JELKA

Obec Jelka na základe ustanovení § 281 až 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, v zmysle § 9a ods.1/ písm. a/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s uznesením Obecného zastupiteľstva pod číslom 14.,2020/NZ OZ-2: zo dňa 28.05.2020 vyhlasuje Verejnú obchodnú súťaž na predloženie cenovej ponuky o najvýhodnejšiu ponuku na uzatvorenie kúpnej zmluvy na prevod vlastníctva nehnuteľností – obecných pozemkov v intraviláne obce Jelka vedených na LV č. 491.

1. novovytvorený pozemok  reg. KN“C“ parc. č. 587/11 o výmere 140 m² k. ú. Jelka (druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie)

2. novovytvorený pozemok  reg. KN“C“ parc. č. 587/12 o výmere 50 m² k. ú. Jelka

(druh pozemku záhrada)

Špecifické požiadavky:

–          kupujúci bude povinný uhradiť časť nákladov spojených s vyhotovením geometrického plánu, náklady spojené s vkladom vlastníckeho práva v prospech kupujúceho do katastra nehnuteľností

–          minimálna kúpna cena pozemkov – 14,68 €/m2

–          hlavným kritériom je najvyššia cena za m2.

Podmienky predloženia cenovej ponuky :

1/ Cenovú ponuku žiadame predložiť v podateľni Obecného úradu Jelka, alebo poštou na adresu:

Obec Jelka, Obecný úrad, Mierová 959/17, 925 23  Jelka

do 11. júna 2020, do 12.00 hod.

2/ Cenová ponuka musí byť predložená písomne v zapečatenej obálke označenej heslom:

    „Verejná obchodná súťaž – Vrbová – neotvárať!“

3/ Cenová ponuka musí obsahovať:

      a/ označenie záujemcu:

• fyzická osoba – meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, miesto 

   trvalého pobytu, štátnu príslušnosť a rodinný stav. Je vhodné uviesť aj telefónne

   číslo, príp. mailovú adresu.

• právnická osoba – obchodné meno, sídlo, IČO, označenie registra, v ktorom je

   právnická osoba zapísaná a číslo tohto zápisu, osoba oprávnená na podpisovanie

   zmluvy. Je vhodné uviesť aj kontaktnú osobu, telefónne číslo, príp. mailovú adresu.

       b/  označenie nehnuteľnosti – podľa údajov ponuky, o ktorú má záujemca záujem.

       c/  výška cenovej ponuky.

       d/  účel využitia nehnuteľnosti ( napr. individuálna  výstavba rodinného domu,

            podnikateľské účely, dvor , záhrada)

       e/  akceptácia alebo spôsob splnenia špecifických požiadaviek formou vyhlásenia

       f/  ak je záujemca ženatý/vydatá, vyhlásenie, či vec nadobúda do výlučného vlastníctva

            alebo do podielového spoluvlastníctva manželov (v takomto prípade musia byť všetky  

            požadované údaje plne poskytnuté oboma manželmi)

       g/ vyhlásenie – súhlas záujemcu so spracovaním osobných údajov v zmysle § 7 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov v rozsahu v akom boli poskytnuté na vedenie evidencie. V prípade, že je záujemca ženatý/vydatá, vyhlásenie sa vyžaduje aj od manželky/manžela.

4/ Každý záujemca môže predložiť len jeden návrh na pozemok navrhnutý na predaj. Záujemca sa podaním svojho návrhu zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvie v súvislosti s procesom získavania informácií ohľadom súťaže. 

5/ Obec Jelka si vyhradzuje právo zmeniť podmienky súťaže na predaj majetku, odmietnuť všetky predložené cenové ponuky, resp. súťaž zrušiť.

6/ Vyhodnotenie cenových ponúk vykoná ustanovená komisia. Starosta podľa odporúčania komisie s víťazom uzavrie kúpnu zmluvu na prevod vlastníctva nehnuteľností.

Bližšie informácie môžete získať osobne v kancelárii prednostky Obecného úradu v Jelke, alebo telefonicky: 031/78 76 138, alebo cez e-mail: obec@jelka.sk

Za: 9                            Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

Uznesením č. 15.,/2020/NZ OZ-2:

a/  schvaľuje

verejnú obchodnú súťaž podľa ust. § 281 až 288 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnému majetku vo vlastníctve obce Jelka, pozemky, ktoré sa nachádzajú v kat. území Jelka vedené na LV č. 1.

1. novovytvorený pozemok  reg. KN“C“ parc. č. 197/20 o výmere 577 m² k. ú. Nová Jelka (druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie)

2. novovytvorený pozemok  reg. KN“C“ parc. č. 197/23 o výmere 113 m² k. ú. Nová Jelka (druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie)

3. novovytvorený pozemok  reg. KN“C“ parc. č. 197/25 o výmere 60 m² k. ú. Nová Jelka

(druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie)

4. novovytvorený pozemok  reg. KN“C“ parc. č. 197/26 o výmere 13 m² k. ú. Nová Jelka

(druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie)

5.novovytvorený pozemok  reg. KN“C“ parc. č. 197/27 o výmere 8 m² k. ú. Nová  Jelka

(druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie)

s týmito podmienkami:

–          kupujúci bude povinný uhradiť časť nákladov spojených s vyhotovením geometrického plánu, náklady spojené s vkladom vlastníckeho práva v prospech kupujúceho do katastra nehnuteľností

–          minimálna kúpna cena 40,00 €/m2

–          hlavným kritériom je najvyššia cena za m2

Kompletné podmienky budú zverejnené na úradnej tabuli a na webovom sídle obce Jelka

b/  schvaľuje

podmienky obchodnej verejnej súťaže (v prílohe uznesenia)

c/  ukladá

obecnému úradu zabezpečiť celý proces stanovený zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, t.j. vypracovanie a zverejnenie Verejnej obchodnej súťaže na predaj majetku obce Jelka – obecné pozemky

d/  ustanovuje

komisiu na vyhodnotenie cenových ponúk:

1/ Mgr. Deáka Z., zástupcu starostu

2/ poslanca: Mgr. Bánoczkého M.

3/ poslanca: Ing. Rumana T.

4/ poslanca: Töröka P.

5/ prednostku obecného úradu: MSc. Németh M.

s tým, že komisia vyhodnotí cenové ponuky a vyberie najvýhodnejšie ponuky a určí víťaza s ktorým starostovi odporučí uzavrieť kúpnu zmluvu.

e/  schvaľuje

znenie Verejnej obchodnej súťaže

VEREJNÁ  OBCHODNÁ  SÚŤAŽ

NA  PREDAJ  MAJETKU  OBCE JELKA

Obec Jelka na základe ustanovení § 281 až 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník  v znení neskorších predpisov, v zmysle § 9a ods.1/ písm. a/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s uznesením Obecného zastupiteľstva pod číslom.15.,/2020/NZ OZ-2 zo dňa 28.05.2020 vyhlasuje Verejnú obchodnú súťaž na predloženie cenovej ponuky o najvýhodnejšiu ponuku na uzatvorenie kúpnej zmluvy na prevod vlastníctva nehnuteľností – obecných pozemkov v intraviláne obce Jelka v k.ú Nová Jelka vedených na LV č.1.

1. novovytvorený pozemok  reg. KN“C“ parc. č. 197/20 o výmere 577 m² k. ú. Nová Jelka (druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie)

2. novovytvorený pozemok  reg. KN“C“ parc. č. 197/23 o výmere 113 m² k. ú. Nová Jelka (druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie)

3. novovytvorený pozemok  reg. KN“C“ parc. č. 197/25 o výmere 60 m² k. ú. Nová Jelka

(druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie)

4. novovytvorený pozemok  reg. KN“C“ parc. č. 197/26 o výmere 13 m² k. ú. Nová Jelka

(druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie)

5.novovytvorený pozemok  reg. KN“C“ parc. č. 197/27 o výmere 8 m² k. ú. Nová Jelka

(druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie)

Špecifické požiadavky:

–          kupujúci bude povinný uhradiť časť nákladov spojených s vyhotovením geometrického plánu, náklady spojené s vkladom vlastníckeho práva v prospech kupujúceho do katastra nehnuteľností

–          minimálna kúpna cena pozemkov – 40,00 €/m2

–          hlavným kritériom je najvyššia cena za m2.

Podmienky predloženia cenovej ponuky:

1/ Cenovú ponuku žiadame predložiť v podateľni Obecného úradu Jelka, alebo poštou na adresu:

Obec Jelka, Obecný úrad, Mierová 959/17, 925 23 Jelka

do 11.06.2020, do 12.00 hod.

2/ Cenová ponuka musí byť predložená písomne v zapečatenej obálke označenej heslom:

    „Verejná obchodná súťaž – Novojelčanská – neotvárať!“

3/ Cenová ponuka musí obsahovať:

        a/  označenie záujemcu:

• fyzická osoba – meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, miesto 

   trvalého pobytu, štátnu príslušnosť a rodinný stav. Je vhodné uviesť aj telefónne

   číslo, príp. mailovú adresu.

• právnická osoba – obchodné meno, sídlo, IČO, označenie registra, v ktorom je

  právnická osoba zapísaná a číslo tohto zápisu, osoba oprávnená na podpisovanie

  zmluvy. Je vhodné uviesť aj kontaktnú osobu, telefónne číslo, príp. mailovú adresu.

       b/  označenie nehnuteľnosti – podľa údajov ponuky, o ktorú má záujemca záujem

       c/  výška cenovej ponuky

       d/  účel využitia nehnuteľnosti (napr. individuálna  výstavba rodinného domu,

             podnikateľské účely, dvor , záhrada)

       e/  akceptácia alebo spôsob splnenia špecifických požiadaviek formou vyhlásenia

       f/  ak je  záujemca ženatý/vydatá, vyhlásenie, či vec nadobúda do výlučného vlastníctva

            alebo do podielového spoluvlastníctva manželov (v takomto prípade musia byť všetky  

            požadované údaje plne poskytnuté oboma manželmi)

       g/  vyhlásenie – súhlas záujemcu so spracovaním osobných údajov v zmysle § 7 zákona č.   428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov v rozsahu v akom boli poskytnuté na vedenie evidencie. V prípade, že je záujemca ženatý/vydatá, vyhlásenie sa vyžaduje aj od manželky/manžela.

4/ Každý záujemca môže predložiť len jeden návrh na pozemok navrhnutý na predaj. Záujemca sa podaním svojho návrhu zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvie v súvislosti s procesom získavania informácií ohľadom súťaže. 

5/ Obec Jelka si vyhradzuje právo zmeniť podmienky súťaže na predaj majetku, odmietnuť všetky predložené cenové ponuky, resp. súťaž zrušiť.

6/ Vyhodnotenie cenových ponúk vykoná ustanovená komisia.  Starosta podľa odporúčania komisie s víťazom uzavrie kúpnu zmluvu na prevod vlastníctva nehnuteľností.

Bližšie informácie môžete získať osobne v kancelárii prednostky Obecného úradu v Jelke, alebo telefonicky: 031/78 76 138, alebo cez email: obec@jelka.sk

Za: 9                            Proti: 0                                    Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

Uznesením č. 16.,/2020/NZ OZ-2:

a/  schvaľuje

predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu s názvom: „Vodozádržné opatrenia v obci Jelka“ realizovaného v rámci výzvy Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

ako Riadiaceho orgánu pre Operačný program Kvalita životného prostredia

Prioritná os2. Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na ochranu pred povodňami
Investičná priorita2.1 Podpora investícií na prispôsobovanie sa zmene klímy vrátaneekosystémových prístupov
Špecifický cieľ2.1.1 Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy

s kódom výzvy            OPKZP-PO2-SC211-2018-40

ktorého ciele sú v súlade platným programom rozvoja obce Jelka,

b/ s c h v a ľ u j e

–       zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci

–       zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie 5 % a ostatné výdavky realizovaného projektu vo výške 17 390,14 € rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu 217 376,70 € a poskytnutého NFP vo výške 199 986,56 € v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;

–       zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce Jelka, ktoré vzniknú v priebehu realizácie projektu a budú nevyhnutné pre dosiahnutie jeho cieľa.

Za: 9                            Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

                                                                                               Ing. Gabriel Kiš

                                                                                                 starosta obce