Ugrás a tartalomra

Önkormányzat

A közzétett önkormányzati dokumentumok archívuma Jóka.

Cím

Közzétett

Mellékletek

Leírás

Prítomní:

Starosta obce: Ing. Gabriel Kiš

Členovia OZ:Mgr. Bánoczký, M., Bohony, Š., Mgr. Deák, Z., Mgr. Hakszer, R. PhD., Molnár, F., Ing. Ruman, T., Török, P., Ing. Tóth F.

Ďalší prítomní: Melinda Németh MSc. – prednostka Obecného úradu v Jelke

                      Mgr. Mária Tomovičová – hlavná kontrolórka obce

                      Mgr. Gabriela Horváthová – zapisovateľka

Verejnosť: Mgr. Márton Erik, Molnári Marián, Luterán Radoslav

K bodu č. 1 programu – Zahájenie zasadnutia

Zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Jelka (ďalej aj „OZ“) otvoril a viedol starosta obce Ing. Gabriel Kiš, ktorý privítal prítomné osoby na 4. plánovanom zasadnutí OZ v roku 2022 a skonštatoval, že oznámenie o termíne 4. plánovaného zasadnutia OZ spolu s navrhovaným programom bolo zverejnené na úradnej tabuli obce a webovej stránke obce dňa 29.09.2022, že je prítomných 7 poslancov OZ, OZ je uznášaniaschopné vo všetkých bodoch rokovania. Neprítomní poslanci svoju neprítomnosť na zasadnutí OZ ospravedlnili.

K bodu č. 2. programu – Schválenie programu zasadnutia

Starosta obce oboznámil poslancov OZ s programom zasadnutia, ktorý je nasledovný:

1. Zahájenie

2. Schválenie programu zasadnutia

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie

4. Kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia

5. Interpelácia

6. Informácia starostu obce o zániku mandátu poslanca Jozefa Kovácsa, vyhlásenie o nastúpení náhradníka Ing. Františka Tótha, nezávislého kandidáta za poslanca obecného zastupiteľstva, zloženie sľubu poslanca obecného zastupiteľstva a odovzdanie osvedčenia poslancovi obecného zastupiteľstva

7. Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na obecný pozemok parc. reg. „C“, parc. č. 982/3, k. ú. Jelka, LV č. 1301

8. Predaj majetku obce, novovytvoreného pozemku parc. reg. „C“, parc. č. 1182/7, k. ú. Jelka z dôvodu hodného osobitného zreteľa

9. Prenájom majetku obce, pozemku parc. reg. „E“, parc. č. 556/1, k. ú. Jelka, LV č. 3638 a pozemku parc. reg. „E“, parc. č. 556/2, k. ú. Jelka, LV č. 3638 z dôvodu hodného osobitného zreteľa

10. Prenájom majetku obec, pozemku parc. reg. „E“, parc. č. 283/4, k. ú. Ereč, LV č. 968, 294/3, k. ú. Ereč, LV č. 968, 299/2, k. ú. Ereč, LV č. 968, 299/3, k. ú. Ereč, LV č. 968, 300/3, k. ú. Ereč, LV č. 968, 300/2, k. ú. Ereč, LV č. 968

11. Pomenovanie parku pri miestnej kaplnke

12.Rôzne

13. Diskusia

14. Návrh uznesení

15. Záver

Starosta obce dal hlasovať o vyššie uvedenom programe zasadnutia OZ. Prítomní poslanci OZ program jednohlasne schválili.

Následne starosta obce vyzval poslancov OZ, aby uviedli, či majú nejaké pripomienky alebo návrhy na doplnenie programu zasadnutia.

Starosta obce navrhol nasledovnú zmenu programu zasadnutia OZ:

– do bodu 12 s názvom „Rôzne“ doplniť písm. a) s názvom: Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, názov výzvy – Zvýšenie kapacít materských škôl,

– do bodu 12 s názvom „Rôzne“ doplniť písm. b) s názvom: Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, názov výzvy – Zvýšenie kapacít základných škôl.

Poslanec OZ  Mgr. Bánoczký navrhol nasledovnú zmenu programu zasadnutia OZ:

 – do bodu 12 s názvom „Rôzne“ doplniť písm. c) s názvom: Rokovanie o územnom pláne.

Starosta obce navrhol hlasovať o zmenenom programe zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktorý bol nasledovný:

1. Zahájenie

2. Schválenie programu zasadnutia

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie

4. Kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia

5. Interpelácia

6. Informácia starostu obce o zániku mandátu poslanca Jozefa Kovácsa, vyhlásenie o nastúpení náhradníka Ing. Františka Tótha, nezávislého kandidáta za poslanca obecného zastupiteľstva, zloženie sľubu poslanca obecného zastupiteľstva a odovzdanie osvedčenia poslancovi obecného zastupiteľstva

7. Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na obecný pozemok parc. reg. „C“, parc. č. 982/3, k. ú. Jelka, LV č. 1301

8. Predaj majetku obce, novovytvoreného pozemku parc. reg. „C“, parc. č. 1182/7, k. ú. Jelka z dôvodu hodného osobitného zreteľa

9. Prenájom majetku obce, pozemku parc. reg. „E“, parc. č. 556/1, k. ú. Jelka, LV č. 3638 a pozemku parc. reg. „E“, parc. č. 556/2, k. ú. Jelka, LV č. 3638 z dôvodu hodného osobitného zreteľa

10. Prenájom majetku obec, pozemku parc. reg. „E“, parc. č. 283/4, k. ú. Ereč, LV č. 968, 294/3, k. ú. Ereč, LV č. 968, 299/2, k. ú. Ereč, LV č. 968, 299/3, k. ú. Ereč, LV č. 968, 300/3, k. ú. Ereč, LV č. 968, 300/2, k. ú. Ereč, LV č. 968

11. Pomenovanie parku pri miestnej kaplnke

12.Rôzne:

a) Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, názov výzvy – Zvýšenie kapacít materských škôl

b) Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, názov výzvy – Zvýšenie kapacít základných škôl

c) Rokovanie o územnom pláne

13. Diskusia

14. Návrh uznesení

15. Záver

Všetci prítomní poslanci OZ zmenený program zasadnutia OZ jednohlasne schválili.

K bodu č. 3 programu – Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie

Starosta obce určil za zapisovateľku 4. plánovaného zasadnutia OZ Mgr. Gabrielu Horváthovú.

Za overovateľov zápisnice zasadnutia OZ starosta obce určil poslancov OZ: Mgr. Zoltán Deák, Peter Török. Prítomní poslanci OZ jednohlasne schválili za overovateľov zápisnice 4. plánovaného zasadnutia OZ vyššie uvedené osoby.

Starosta obce za návrhovú komisiu 4. plánovaného zasadnutia OZ navrhol zvoliť nasledovných poslancov OZ: Mgr. Maroš Bánoczký, Štefan Bohony. Prítomní poslanci OZ jednohlasne zvolili návrhovú komisiu OZ vo vyššie uvedenom zložení.

K bodu č. 4 programu – Kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia

Starosta obce Jelka oboznámil osoby zúčastnené na zasadnutí OZ, v akom štádiu je výkon uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ:

a) Uznesenie  č. 45.,/2022/NZ OZ- 1 – schválenie 2. zmeny programového rozpočtu obce Jelka na rok 2022 – postupne realizované.

b) Uznesenie  č. 46.,/2022/NZ OZ- 1 – schválenie Všeobecne záväzného nariadenia obce Jelka č. 4/2022 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné  náklady a podmienky úhrady v školských jedálňach v zriaďovateľskej pôsobnosti  obce Jelka – zverejnené v súlade so zákonom, účinné od 23.08.2022.

c) Uznesenie  č. 47.,/2022/NZ OZ- 1 – schválenie Všeobecne záväzného nariadenia obce Jelka č. 5/2022 o určení výšky mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, ktorého zriaďovateľom je obec Jelka – zverejnené v súlade so zákonom, účinné od 07.09.2022.

d) Uznesenie  č. 48.,/2022/NZ OZ- 1 – schválenie Všeobecne záväzného nariadenia obce Jelka č. 6/2022 o určení výšky mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť materskej školy, ktorej zriaďovateľom je obec Jelka – zverejnené v súlade so zákonom, účinné od 07.09.2022.

e) Uznesenie  č. 49.,/2022/NZ OZ- 1 – poskytnutie jednorázovej finančnej podpory Csemadok Jóka – Jelka vo výške 3500,00 € – finančná podpora poukázaná na bankový účet Csemadok Jóka – Jelka.

f) Uznesenie  č. 50.,/2022/NZ OZ- 1 – vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na pozemok parc. reg. „C“ KN, parc. č. 982/3, výmera 734 m², druh pozemku záhrada, k. ú Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č.1301 – vyhlásená v súlade so zákonom, zúčastnil sa 1 súťažiteľ, viac informácií v 7. bode programu rokovania OZ.

g) Uznesenie  č. 51.,/2022/NZ OZ- 1 – neschválenie žiadosti Dávida Döménya, trvale bytom Šafárikova 178/37, Senec, o prenájom pozemku parc. reg. „C“ KN, parc. č. 982/3, výmera 734 m², druh pozemku záhrada, k. ú Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č.1301 – žiadateľ vyrozumený.

h) Uznesenie  č. 52.,/2022/NZ OZ- 1 – poverenie starostu obce Jelka zverejnením zámeru prenájmu spoluvlastníckeho podielu na pozemkoch parc. reg. „E“, parc. č. 556/1, a parc. reg. „E“, parc. č. 556/2, k. ú. Jelka, LV č. 3638 za nájomné vo výške 20 € ročne v prospech Márie Morvaiovej  na obdobie 5 rokov dôvodu hodného osobitného zreteľa, hodná osobitná zreteľ spočíva v tom, že žiadateľka predmetný pozemok udržiava už dlhé roky – zámer prenájmu zverejnený dňa 16.09.2022.

i) Uznesenie  č. 53.,/2022/NZ OZ- 1 – neschválenie žiadosti Júlie Chudej, trvale bytom Sladkovičova 29, Ivanka pri Dunaji o prenájom pozemku parc. reg. „E“, parc. č. 556/1, a parc. reg. „E“, parc. č. 556/2, k. ú. Jelka, LV č. 3638 – žiadateľ vyrozumený.

K bodu č. 5 programu – Interpelácia

Nikto z prítomných poslancov OZ interpeláciu nevyužil.

K bodu č. 6 programu – Informácia starostu obce o zániku mandátu poslanca Jozefa Kovácsa, vyhlásenie o nastúpení náhradníka Ing. Františka Tótha, nezávislého kandidáta za poslanca obecného zastupiteľstva, zloženie sľubu poslanca obecného zastupiteľstva a odovzdanie osvedčenia poslancovi obecného zastupiteľstva

Podľa § 25 ods. 2  písm. f) zákona o obecnom zriadení, mandát poslanca zaniká zmenou trvalého pobytu mimo územia obce. Starosta obce oznámil prítomným, že dňa 31.08.2022 poslanec Jozef Kovács zmenil trvalý pobyt mimo územia obce, teda zanikol mu mandát poslanca.

Prítomní poslanci OZ zobrali oznámenie o zániku mandátu poslanca na vedomie

Podľa § 192 ods. 1 zákona o podmienkach výkonu volebného práva, ak zanikol mandát poslanca obecného zastupiteľstva, nastupuje ako náhradník kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov vo volebnom obvode, v ktorom zanikol mandát. V prípade rovnosti hlasov sa postupuje primerane podľa § 189 ods. 2 a 3. Starosta obce oznámil prítomným, že vo voľbách do orgánov samosprávy obcí v roku 2018 získal v poradí za zvolenými kandidátmi a náhradníkom, ktorý nastúpil na uvoľnený mandát poslanca obecného zastupiteľstva v roku 2018 najvyšší počet platných hlasov Ing. František Tóth, nezávislý kandidát, nar. xx.xx.xxxx, trvale bytom Jókaiho 1175/9, 925 23 Jelka (ďalej len „Ing. František Tóth“). Z vyššie uvedeného dôvodu Ing. František Tóth nastupuje na uvoľnený mandát poslanca obecného zastupiteľstva obce Jelka.

Prítomní poslanci OZ zobrali vyhlásenie o nastúpení náhradníka na vedomie.

Starosta obce Jelka vyzval Ing. Františeka Tótha na zloženie zákonom predpísaného sľubu v nasledovnom znení: „Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce, dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy, a pri výkone svojej funkcie poslanca obecného zastupiteľstva ich budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.” Ing. František Tóth vyššie uvedený sľub zložil bez výhrad.

Prítomní poslanci OZ zobrali zloženie sľubu poslancom OZ Ing. Tóthom na vedomie.

Starosta obce odovzdal poslancovi OZ Ing. Tóthovi osvedčenie o tom, že sa stal poslancom OZ.

Prítomní poslanci OZ zobrali odovzdanie osvedčenia na vedomie.

K bodu č. 7 – Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na obecný pozemok parc. reg. „C“, parc. č. 982/3, k. ú. Jelka, LV č. 1301

Starosta obce informoval prítomných, že obchodná verejná súťaž (ďalej „OVS“) na pozemok parc. reg. „C“, parc. č. 982/3, výmera 734 m², druh pozemku záhrada, k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 1301 bola zverejnená na úradnej tabuli obce Jelka ako aj na webovej stránke obce Jelka od 05.09.2022 do 03.10.2022. OVS bola zverejnená v regionálnej tlači Galantsko Šaliansko č. 36 a 37, ročník 26. Lehota na podávanie návrhov uplynula dňa 30.09.2022 o 12:00 hod. dňa 04.10.2022 zasadla komisia na vyhodnotenie OVS. Bola doručená 1 ponuka od Zlaty Luteranovej, rod. xxx, nar. xx.xx.xxxx, trvale bytom P. O. Hviezdoslava 2263/36, Michalovce (ďalej len „Zlata Luteranová“). Výška cenovej ponuky bola 41,01 € / 1 m², 30 101,34 € / 734 m². Komisia na vyhodnotenie OVS skonštatovala, že boli splnené podmienky OVS a navrhli predaj pozemku Zlate Luteranovej za kúpnu cenu 41,01 € / 1 m², 30 101,34 € / 734 m².

Prítomní poslanci jednohlasne schválili predaj vyššie uvedeného pozemku p. Zlate Luteranovej za kúpnu cenu 41,01 € / 1 m², 30 101,34 € / 734 m². Prítomní poslanci OZ jednohlasne schválili znenie kúpnej zmluvy.

K bodu č. 8 programu – Predaj majetku obce, novovytvoreného pozemku parc. reg. „C“, parc. č. 1182/7, k. ú. Jelka z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Starosta obce informoval prítomných, že zámer predať novovytvorený pozemok parc. reg. „C“, parc. č. 1182/7, výmera 33 m², druh pozemku zast. pl., k. ú. Jelka, ktorý bol geometrickým plánom č. 105/2021 vyhotoveným Ing. Katarínou Szomolaiovou, so sídlom B. Balogha 3006/2, 924 01 Galanta, IČO: 14 066 947 dňa 20.09.2021, autorizačne overeným Ing. Katarínou Szomolaiovou, autorizovaným geodetom a kartografom dňa 20.09.2021 a úradne overeným Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom, Ing. Miroslava Vestec dňa 30.09.2021, č. overenia 1395/2021, odčlenený od pozemku parc. reg. “E”, parc. č. 1182/1, druh pozemku zast. pl., výmera pozemku 9709 m², k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 3636 (ďalej len „novovytvorený pozemok“), bol zverejnený na úradnej tabuli obce a na webovej stránke obce od 08.09.2022 do 05.10.2022. Navrhuje predať novovytvorený pozemok z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že obec Jelka novovytvorený pozemok nevyužíva a neplánuje ho zahrnúť do svojich investičných aktivít, žiadateľ novovytvorený pozemok dlhodobo užíva a zveľaďuje, novovytvorený pozemok bezprostredne susedí s pozemkom, ktorý je vo vlastníctve žiadateľa, a to pozemkom parcely reg. „C“ KN, parc. č. 629/4, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, výmera 346 m², k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidovaný Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 4495, predajom novovytvoreného pozemku dôjde k usporiadaniu majetkovoprávnych vzťahov k pozemkom, ktoré tvoria súčasť oploteného areálu vo vlastníctve žiadateľa. V znaleckom posudku č. 59/2022 vyhotoveného znalkyňou Ing. Tünde Panyikovou, so sídlom Matúškovo 767, 925 01 Matúškovo, ev. č. znalca: 914248 bola všeobecné hodnota novovytvoreného pozemku stanovená nasledovne: 20,08 € /1 m ², 662,64 € / 33 m², zaokrúhlene 660,00 € / 33 m². Prv uvedená všeobecná hodnota predstavuje minimálnu kúpnu cenu. Starosta obce ďalej vysvetlil, že v podstate ide o zosúladenie faktickej a právnej hranice pozemku p. Zoltána Fellingera, t. j. aby hranica pozemku viedla zarovno s oplotením. Starosta obce dal priestor na diskusiu.

Prítomní poslanci OZ sa jednohlasne zhodli na predaji vyššie uvedeného pozemku Zoltánovi Fellingerovi, nar. xx.xx.xxxx, trvale bytom Jahodná 1244/26, Jelka za kúpnu cenu 25€/ 1m², 825 € / 33 m². Ďalej sa jednohlasne zhodli na tom, že kupujúci uhradí náklady spojené s povolením vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností, ako aj náklady na vyhotovenie znaleckého posudku č. 59/2022 vyhotoveného znalkyňou Ing. Tünde Panyikovou, so sídlom Matúškovo 767, 925 01 Matúškovo, ev. č. znalca: 914248 vo výške 172,31 €. Prítomní poslanci OZ jednohlasne schválili predložený návrh kúpnej zmluvy.

K bodu č. 9 programu – Prenájom majetku obce, pozemku parc. reg. „E“, parc. č. 556/1, k. ú. Jelka, LV č. 3638 a pozemku parc. reg. „E“, parc. č. 556/2, k. ú. Jelka, LV č. 3638 z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Starosta obce informoval poslancov, že zámer prenajať spoluvlastnícky podiel na pozemku parc. reg. „E“, parc. č. 556/1, výmera 425 m², druh pozemku orná pôda, k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 3638  o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 3/5 z celku (ďalej len „pozemok 1“) a spoluvlastnícky podiel na pozemku parc. reg. „E“, parc. č. 556/2, výmera 924 m², druh pozemku orná pôda, k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 3638 o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 3/5 z celku (ďalej len „pozemok 2“) z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli obce Jelka a na webovej stránke obce Jelka od 16.09.2022 do 05.10.2022. Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že obec Jelka pozemok 1 a pozemok 2 aktuálne nevyužíva a neplánuje ho zahrnúť do svojich investičných aktivít, žiadateľ pozemok 1 a pozemok 2 udržiava už dlhé roky, pozemok 1 bezprostredne susedí s pozemkom, ktorý je v podielovom spoluvlastníctve žiadateľa, a to pozemkom parcely reg. „C“ KN, parc. č. 558/1, druh pozemku záhrada, výmera 322 m², k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidovaný Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 167. Obvyklá výška nájomného na základe § 1 ods. 3 zák. č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov a vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 172/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe a rozsahu vedenia a poskytovania evidencií a stanovenia obvyklej výšky nájomného v znení neskorších právnych predpisov v k. ú. Jelka za rok 2021 bola 117,16 € / 1 ha ročne, za rok 2020 bola 118,71 € / 1 ha ročne, za rok 2019 bola 99,42 € / 1 ha ročne a za rok 2018 bola 101,96 € / 1 ha ročne. POLAGRO s. r. o. spravidla prenajíma pozemky za 120,00 € / 1 ha ročne. „Menší“ poľnohospodári prenajímajú ornú pôdu za cca 150,00 € / 1 ha ročne. Starosta obce dal priestor na diskusiu.

Prítomní poslanci OZ sa zhodli na nájomnom vo vzťahu k pozemku 1 a 2 vo výške 20,00 € / ročne a na dobe nájmu 5 rokov v prospech Márie Morvaiovej, rod. xxx, nar. xx.xx.xxxx, trvale bytom  Školská 435/35, 925 23 Jelka. Prítomní poslanci OZ jednohlasne schválili návrh nájomnej zmluvy.

K bodu č. 10 programu – Prenájom majetku obec, pozemku parc. reg. „E“, parc. č. 283/4, k. ú. Ereč, LV č. 968, 294/3, k. ú. Ereč, LV č. 968, 299/2, k. ú. Ereč, LV č. 968, 299/3, k. ú. Ereč, LV č. 968, 300/3, k. ú. Ereč, LV č. 968, 300/2, k. ú. Ereč, LV č. 968

Na zasadnutie OZ sa dostavil poslanec OZ Ing. Ruman, svoje meškanie ospravedlnil pracovnými povinnosťami. Od tohto bodu rokovania hlasujú 8 poslanci OZ.

Starosta obce informoval prítomných, že pozemok parc. reg. „E“ KN, parc. č. 283/4, výmera 6452 m², druh pozemku orná pôda, k. ú Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 968, pozemok parc. reg. „E“ KN, parc. č. 294/3, výmera 6340 m², druh pozemku orná pôda, k. ú Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 968, pozemok parc. reg. „E“ KN, parc. č. 299/2, výmera 12527 m², druh pozemku orná pôda, k. ú Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 968, pozemok parc. reg. „E“ KN, parc. č. 299/3, výmera 3852 m², druh pozemku orná pôda, k. ú Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 968, pozemok parc. reg. „E“ KN, parc. č. 300/3, výmera 3172 m², druh pozemku orná pôda, k. ú Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 968 a pozemok parc. reg. „E“ KN, parc. č. 300/2, výmera 11563 m², druh pozemku orná pôda, k. ú Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 968 sú obecnými pozemkami. Na tieto pozemky absentuje nájomná zmluva. Aktuálne ich využíva spoločnosť AGRA – CAK s. r. o.. Na nájom týchto pozemkov navrhuje vyhlásiť obchodnú verejnú súťaž (ďalej OVS). Obvyklá výška nájomného na základe § 1 ods. 3 zák. č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov a vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 172/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe a rozsahu vedenia a poskytovania evidencií a stanovenia obvyklej výšky nájomného v znení neskorších právnych predpisov, v k. ú. Ereč za rok 2021 bola 107,70 € / 1 ha ročne, za rok 2020 bola 97,03 € / 1 ha ročne, za rok 2019 bola 95,06 € / 1 ha ročne a za rok 2018 bola 95,81 € / 1 ha ročne. POLAGRO s. r. o. spravidla prenajíma pozemky za 120,00 € / 1 ha ročne. „Menší“ poľnohospodári prenajímajú ornú pôdu za cca 150,00 € / 1 ha ročne. Starosta obce dal priestor na diskusiu.

Prítomní poslanci sa zhodli na vyhlásení OVS, minimálnu výšku nájomného stanovili na 170,00 € / 1 ha ročne, hlavným kritériom je najvyššia suma nájomného za 1 ha, prenájom pozemkov navrhujú na dobu určitú, na obdobie 5 rokov. Lehota na doručenie ponúk bola stanovená do 04.11.2022 do 12:00 hod.. Komisia na vyhodnotenie cenových ponúk bude zložená z nasledovných osôb: Štefan Bohony, poslanec OZ, Ing. Ruman Tomáš, poslanec OZ, Peter Török, poslanec OZ, Mgr. Richard Hakszer, PhD., poslanec OZ, Melinda Németh MSc., prednosta OcÚ Jelka.

K bodu č. 11 programu – Pomenovanie parku pri miestnej kaplnke

Starosta obce predniesol svoj zámer pomenovať park pri miestnej kaplnke. V parku sa nachádza kaplnka Strážnych anjelov, ktorú v 18. storočí postavila rodina Takách. Písomné zmienky o tomto rode pochádzajú z 16. storočia, a tento rod získal aj šľachtický dekrét. Viacero členov z tohto rodu zastávalo významné funkcie v Uhorsku a Rakúsko – Uhorsku. Na znak úcty k tomuto rodu a za účelom zvýšenia historického povedomia v našej obci navrhuje pomenovať tento park po tomto rode. Túto otázku konzultoval s historikmi našej obce ako aj samotnou početnou rodinou Takach, ktorá na hody navštívila našu obec a s ktorou bol tento potenciálny názov prediskutovaný. Starosta obce dal priestor na diskusiu.

V rámci diskusie zazneli rôzne názory. Niektorí poslanci s návrhom súhlasili a niektorí zvažovali aj iné názvy na pomenovanie predmetného parku, napríklad po kaplnke Strážnych anjelov.

Do diskusie sa prihlásil Mgr. Hakszer, PhD., poslanec OZ navrhol, aby sa pomenovanie tohto parku prediskutovala aj komisia pre regionálny rozvoj a finančné hospodárstvo.

Vzhľadom na názorovú nejednotnosť poslancov starosta obce navrhol vytvoriť pracovnú skupinu, ktorá zaujme k tejto otázke stanovisko s dôvodovou správou.

K bodu č. 12 programu – Rôzne:

a) Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, názov výzvy – Zvýšenie kapacít materských škôl

Starosta obce informoval prítomných poslancov OZ, že Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, názov výzvy: Zvýšenie kapacít materských škôl, kód výzvy: 06R01-20-V02. Hlavným cieľom výzvy je dobudovanie kapacít materských škôl, v ktorých počet detí presahuje kapacitné možnosti. Cieľom je, aby sa každé dieťa vo veku od troch rokov do nástupu na povinnú školskú dochádzku mohlo od 01.09.2025 zúčastňovať na predprimárnom vzdelávaní. Zároveň by sa v obnovených priestoroch mala dosiahnuť úspora primárnej energie aspoň na úrovni 30 %. Starosta obce požiadal prítomných poslancov OZ o poverenie na vypracovanie žiadosti a k nej potrebných podkladov.

Prítomní poslanci OZ jednohlasne udelili poverenie starostovi obce na vypracovanie žiadosti a k nej potrebných podkladov.

b) Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, názov výzvy – Zvýšenie kapacít základných škôl

Starosta obce informoval prítomných poslancov OZ, že Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, názov výzvy: Zvýšenie kapacít základných škôl, kód výzvy: 07I02-20-V02. Hlavným cieľom výzvy je rozšírenie kapacít základných škôl, v ktorých počet žiakov presahuje kapacitné možnosti. Podpora zabezpečenia rovnakého prístupu ku vzdelávaniu pre všetkých žiakov a odstraňovanie prekážok v prístupe ku vzdelávaniu. Starosta obce požiadal prítomných poslancov OZ o poverenie na vypracovanie žiadosti a k nej potrebných podkladov.

Prítomní poslanci OZ jednohlasne udelili poverenie starostovi obce na vypracovanie žiadosti a k nej potrebných podkladov.

c) Rokovanie o územnom pláne.

Starosta obce vyzval poslanca OZ Mgr. Bánoczkého, aby odprezentoval ním navrhnutý bod rokovania OZ.

Poslanec OZ Mgr. Bánoczký navrhol urobiť zmenu územného plánu obce tak, aby sa koeficient zelene zo súčasných 60 % znížil a aby sa priehľadnosť oplotenia pozemkov zo strany ulice zo súčasných 75% znížila. Podľa jeho názoru obec týmito opatreniami zasahuje do súkromia obyvateľov. Informoval sa, či obecné zastupiteľstvo môže odhlasovať opatrenie, ktorým by sa znížil koeficient zelene a koeficient priehľadnosti oplotenia.

Starosta obce uviedol, že o tomto sa už rozprávali a že je to otázka nového územného plánu. Problematika zmeny územného plánu je v riešení. 2 x bola na úradnej tabuli a webovej stránke obce zverejnená výzva na podanie návrhov na zmeny a doplnky územného plánu. Návrhy na zmeny a doplnky územného plánu boli zosumarizované a postúpené odborne spôsobilej osobe. Parlamentom SR bol prijatý nový stavebný zákon. Obce, ktoré ešte nemajú územný plán, si ich dávajú v dôsledku schválenia nového stavebného zákona na poslednú chvíľu vypracovávať. Dopyt na vypracovanie územných plánov je oveľa vyšší ako kapacita odborne spôsobilých osôb na vypracovanie územných plánov. Odborne spôsobilé osoby v súčasnej situácii uprednostňujú obce, ktoré nemajú žiadny územný plán a až v ďalšom kole sa budú zaoberať objednávkami obcí, ktoré potrebujú urobiť len zmeny v už existujúcom územnom pláne.  Proces zmeny územného plánu je zdĺhavý, v prvom kole sa zverejňuje výzva na podanie návrhov na zmeny a doplnky územného plánu, následne odborne spôsobilá osoba vypracuje na základe návrhov verejnosti a obce návrh doplneného územného plánu. Návrh musí odsúhlasiť obecné zastupiteľstvo. Následne sa tento návrh postupuje na vyjadrenia jednotlivým orgánom (cca 40), ktoré doplnený územný plán spripomienkujú. Pripomienky jednotlivých orgánov odborne spôsobilá osoba zapracuje do návrhu doplneného územného plánu, ktorý znova schvaľuje obecné zastupiteľstvo. Ide o zdĺhavý proces, ktorý nie je možné obísť prijatím uznesenia na jednom zasadnutí obecného zastupiteľstva.

Poslanec OZ Török na margo koeficientu priehľadnosti oplotení uviedol, že každý chce mať súkromie, obec by nemala zasahovať do súkromia obyvateľov obce Jelka. Podľa jeho názoru sa zmena územného plánu rieši príliš dlho. Informoval sa, či by sa nedal urobiť voči obyvateľom obce ústupok. Ďalej uviedol, že nie všetci obyvatelia obce majú oplotenia s koeficientom priehľadnosti nad 75 %.

Starosta obce uviedol, že obec je správnym orgánom a je povinná rozhodovať v súlade so zákonom a územným plánom. Obec nemôže vydať rozhodnutia, ktoré by nerešpektovali zákon a územný plán. Stavebníci, ktorí nerešpektujú vydané rozhodnutia sú v riešení podľa zákona. Ďalej uviedol, že súčasný územný plán bol v minulosti takto vypracovaný a obecné zastupiteľstvo ho schválilo.

K bodu č. 13 programu – Diskusia

Starosta obce informoval prítomných, že bola nanovo asfaltovaná Slaná Dolina a Ravaszová ulica, aktuálne sa pracuje na oboch úsekoch Mlynárskej ulice a aj tie budú kompletne asfaltované. V najbližších dňoch sa plánuje asfaltovanie Olléovej ulice.

Do diskusie sa prihlásil poslanec OZ Mgr. Hakszer PhD.. Informoval ohľadne smerníkov v obci Jelka (tzv. „informačné smerové tabule“), či ich obec plánuje. Starosta obce uviedol, že áno. Už sa overovali rôzne existujúce na trhu dostupné smerníky. Tie sú ale podľa neho buď predražené, alebo neestetické. Má vypracovaný vlastný dizajn smerníkov, ktoré zapadnú do celkového nového vizuálu našej obce. Čiže  je to v procese riešenia.

Starosta obce pozval poslancov OZ na sviatočné posedenie s dôchodcami, ktoré sa uskutoční dňa 22.10.2022 v miestnom kultúrnom dome.

K bodu č. 14 programu – Návrh uznesení

Návrhová komisia prečítala návrh uznesení.

K bodu č. 15 programu – Záver

Keďže neboli vznesené iné pripomienky a námety po prerokovaní všetkých bodov programu starosta  obce poďakoval poslancom OZ a ostatným zúčastneným osobám za účasť a ukončil zasadnutie OZ.

Zasadnutie obecného zastupiteľstva prebiehalo od 18:00 hod. do 20:00 hod..

                                                                                                          Ing. Gabriel Kiš

                                                                                                            starosta obce

Overovatelia zápisnice: Mgr. Zoltán Deák

                                   Peter Török

Prednostka:                  MSc. Melinda Németh

Zapisovateľka:              Mgr. Gabriela HorváthováUznesenia 4. plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Jelka zo dňa 05.10.2022

Obecné zastupiteľstvo obce Jelka

Hlasovanie: Mgr. Bánoczký, M., Bohony, Š., Mgr. Deák, Z., Mgr. Hakszer, R.,PhD., Molnár, F., Török, P.,

Uznesením  č. 54.,/2022/OZ – 4:

Berie na vedomie

Informáciu starostu obce o zániku mandátu poslanca Jozefa Kovácsa vo volebnom obvode č. 1 dňom 31.08.2022 v súlade s § 25 ods. 2  písm. f) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov.

Uznesenie bolo podpísané.

Uznesením  č. 55.,/2022/OZ – 4:

Berie na vedomie

Vyhlásenie o nastúpení náhradníka Ing. Františeka Tótha, nar. xx.xx.xxxx, trvale bytom Jókaiho 1175/9, 925 23 Jelka, nezávislého kandidáta, za poslanca obecného zastupiteľstva v Jelke vo volebnom obvode č. 1.

Uznesenie bolo podpísané.

Uznesením  č. 56.,/2022/OZ – 4:

Berie na vedomie

Zloženie zákonom predpísaného sľubu poslancom obecného zastupiteľstva v Jelke Ing. Františekom Tóthom, nar. xx.xx.xxxx, trvale bytom Jókaiho 1175/9, 925 23 Jelka.

Uznesenie bolo podpísané.

Uznesením  č. 57.,/2022/OZ – 4:

Berie na vedomie

Ing. František Tóth, nar. xx.xx.xxxx, trvale bytom Jókaiho 1175/9, 925 23 Jelka prevzal z rúk starostu obce osvedčenie o tom, že sa dňa 31.08.2022 stal poslancom obecného zastupiteľstva v Jelke vo volebnom obvode č. 1.

Uznesenie bolo podpísané.

Obecné zastupiteľstvo obce Jelka

Hlasovanie: Mgr. Bánoczký, M., Bohony, Š., Mgr. Deák, Z., Mgr. Hakszer, R.,PhD., Molnár, F., Török, P., Ing. Tóth F.

Uznesením  č. 58.,/2022/OZ – 4:
a) Schvaľuje

Predaj pozemku parc. reg. „C“, parc. č. 982/3, druh pozemku záhrada, výmera 734 m², k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 1301 kupujúcemu:  Zlata Luteranová, rod. xxx, nar. xx.xx.xxxx, trvale bytom P. O. Hviezdoslava 2263/36, Michalovce, za kúpnu cenu 30101,34 €, a to na základe vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže vyhlásenej uznesením obecného zastupiteľstva obce Jelka č. 50.,/2022/NZ OZ – 1 zo dňa 16.08.2022.

 
Hlasovalo: 7                            Za: 7                            Proti: 0                        Zdržal sa: 0
Uznesenie bolo schválené a podpísané trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov

b) Schvaľuje
Predložený návrh kúpnej zmluvy.

Hlasovalo: 7                            Za: 7                            Proti: 0                        Zdržal sa: 0
Uznesenie bolo schválené a podpísané trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Uznesením  č. 59.,/2022/OZ – 4:
a) Schvaľuje

Žiadosť Zoltána Fellingera, rod. xxx, nar. xx.xx.xxxx, trvale bytom  Jahodná 1244/26, 925 23 Jelka (ďalej len „žiadateľ“), o predaj novovytvoreného pozemku parc. reg. „C“, parc. č. 1182/7, výmera 33 m², druh pozemku zast. pl., k. ú. Jelka, ktorý bol geometrickým plánom č. 105/2021 vyhotoveným Ing. Katarínou Szomolaiovou, so sídlom B. Balogha 3006/2, 924 01 Galanta, IČO: 14 066 947 dňa 20.09.2021, autorizačne overeným Ing. Katarínou Szomolaiovou, autorizovaným geodetom a kartografom dňa 20.09.2021 a úradne overeným Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom, Ing. Miroslava Vestec dňa 30.09.2021, č. overenia 1395/2021, odčlenený od pozemku parc. reg. “E”, parc. č. 1182/1, druh pozemku zast. pl., výmera pozemku 9709 m², k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 3636 (ďalej len „novovytvorený pozemok“), a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že obec Jelka novovytvorený pozemok nevyužíva a neplánuje ho zahrnúť do svojich investičných aktivít, žiadateľ novovytvorený pozemok dlhodobo užíva a zveľaďuje, novovytvorený pozemok bezprostredne susedí s pozemkom, ktorý je vo vlastníctve žiadateľa, a to pozemkom parcely reg. „C“ KN, parc. č. 629/4, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, výmera 346 m², k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidovaný Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 4495, predajom novovytvoreného pozemku dôjde k usporiadaniu majetkovoprávnych vzťahov k pozemkom, ktoré tvoria súčasť oploteného areálu vo vlastníctve žiadateľa.

Vychádzajúc zo znaleckého posudku č. 59/2022 vyhotoveného znalkyňou Ing. Tünde Panyikovou, so sídlom Matúškovo 767, 925 01 Matúškovo, ev. č. znalca: 914248 v spojení s uznesením obecného zastupiteľstva obce Jelka č. 59.,/2022/OZ-4 zo dňa 05.10.2022 je kúpna cena novovytvoreného pozemku vo výške 825,00 € (25,00 €/1m², 825,00 € / 33 m²).

Žiadateľ uhradí všetky náklady spojené s povolením vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.

Žiadateľ uhradí náklady na vyhotovenie znaleckého posudku č. 59/2022 vyhotoveného znalkyňou Ing. Tünde Panyikovou, so sídlom Matúškovo 767, 925 01 Matúškovo, ev. č. znalca: 914248 vo výške 172,31 €.

 
Hlasovalo: 7                            Za: 7                            Proti: 0                        Zdržal sa: 0
Uznesenie bolo schválené trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov a podpísané starostom obce.

b)Schvaľuje

Predložený návrh kúpnej zmluvy.

Hlasovalo: 7                            Za: 7                            Proti: 0                        Zdržal sa: 0
Uznesenie bolo schválené trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov a podpísané starostom obce.

Uznesením  č. 60.,/2022/OZ – 4:

a) Schvaľuje
Žiadosť Márie Morvaiovej, rod. xxx, nar. xx.xx.xxxx, trvale bytom  Školská 435/35, 925 23 Jelka (ďalej len „žiadateľ“), o prenájom:
– spoluvlastníckeho podielu na pozemku parc. reg. „E“, parc. č. 556/1, výmera 425 m², druh pozemku orná pôda, k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 3638  o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 3/5 z celku (ďalej len „pozemok 1“),
– spoluvlastníckeho podielu na pozemku parc. reg. „E“, parc. č. 556/2, výmera 924 m², druh pozemku orná pôda, k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 3638 o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 3/5 z celku (ďalej len „pozemok 2“),

a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že obec Jelka pozemok 1 a pozemok 2 aktuálne nevyužíva a neplánuje ho zahrnúť do svojich investičných aktivít, žiadateľ pozemok 1 a pozemok 2 udržiava už dlhé roky, pozemok 1 bezprostredne susedí s pozemkom, ktorý je v podielovom spoluvlastníctve žiadateľa, a to pozemkom parcely reg. „C“ KN, parc. č. 558/1, druh pozemku záhrada, výmera 322 m², k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidovaný Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 167.

Vychádzajúc z obvyklej výšky nájomného, ktoré bolo určené na základe § 1 ods. 3 zák. č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov a vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 172/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe a rozsahu vedenia a poskytovania evidencií a stanovenia obvyklej výšky nájomného v znení neskorších právnych predpisov za rok 2018 – 2021, v spojení s uznesením obecného zastupiteľstva obce Jelka č. 60.,/2022/OZ-4 zo dňa 05.10.2022 je nájomné pozemku 1 a pozemku 2 vo výške 20,00 € / ročne.

Nájom pozemku 1 a pozemku 2 sa uzatvára na dobu určitú, na obdobie 5 rokov.

Hlasovalo: 7                            Za: 7                            Proti: 0                        Zdržal sa: 0
Uznesenie bolo schválené trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov a podpísané starostom obce.
 
b)Schvaľuje

Predložený návrh nájomnej zmluvy.

Hlasovalo: 7                            Za: 7                            Proti: 0                        Zdržal sa: 0
Uznesenie bolo schválené trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov a podpísané starostom obce.

Obecné zastupiteľstvo obce Jelka

Hlasovanie: Mgr. Bánoczký, M., Bohony, Š., Mgr. Deák, Z., Mgr. Hakszer, R.,PhD., Molnár, F., Ing. Ruman, T., Török, P., Ing. Tóth F.

Uznesením  č. 61.,/2022/OZ – 4:
a) vyhlasuje
Obchodnú verejnú súťaž podľa § 281 až 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších právnych predpisov o najvhodnejší návrh na uzavretie nájomnej zmluvy k nehnuteľnému majetku vo vlastníctve obce Jelka:
– pozemku parc. reg. „E“ KN, parc. č. 283/4, výmera 6452 m², druh pozemku orná pôda, k. ú Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 968,
– pozemku parc. reg. „E“ KN, parc. č. 294/3, výmera 6340 m², druh pozemku orná pôda, k. ú Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 968,
– pozemku parc. reg. „E“ KN, parc. č. 299/2, výmera 12527 m², druh pozemku orná pôda, k. ú Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 968,
– pozemku parc. reg. „E“ KN, parc. č. 299/3, výmera 3852 m², druh pozemku orná pôda, k. ú Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 968,
– pozemku parc. reg. „E“ KN, parc. č. 300/3, výmera 3172 m², druh pozemku orná pôda, k. ú Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 968,
– pozemku parc. reg. „E“ KN, parc. č. 300/2, výmera 11563 m², druh pozemku orná pôda, k. ú Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 968
s nasledovnými podmienkami:
 
– minimálna výška nájomného bude 170,00 €/ ha,
– hlavným kritériom bude najvyššia suma nájomného za 1 ha,
– prenájom pozemkov na dobu určitú, na obdobie 5 rokov.
 
Kompletné podmienky budú zverejnené na úradnej tabuli a webovom sídle obce Jelka

  
b) schvaľuje
Podmienky obchodnej verejnej súťaže.

 
c)ukladá
Obecnému úradu zabezpečiť celý proces stanovený zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, t. j. vypracovanie a zverejnenie Obchodnej verejnej súťaže na prenájom majetku obce Jelka – obecné pozemky
 
d)ustanovuje
komisiu na vyhodnotenie cenových ponúk:

 
Štefan Bohony, poslanec obecného zastupiteľstva obce Jelka,
Ing. Ruman Tomáš, poslanec obecného zastupiteľstva obce Jelka,
Peter Török, poslanec obecného zastupiteľstva obce Jelka,
Mgr. Richard Hakszer, PhD., poslanec obecného zastupiteľstva obce Jelka,
Melinda Németh MSc., prednosta OcÚ Jelka,

 
s tým, že komisia vyhodnotí cenové ponuky a vyberie najvýhodnejšiu ponuku a určí víťaza, s ktorým starostovi obce Jelka v mene obce Jelka odporučí uzavrieť nájomnú zmluvu.

 
e) schvaľuje

Znenie obchodnej verejne súťaže:

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ NA  PRENECHANIE MAJETKU OBCE DO NÁJMU

Obec Jelka na základe § 281 až 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších právnych predpisov, § 9a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších právnych predpisov a v súlade s uznesením Obecného zastupiteľstva pod číslom 61.,/2022/OZ-4 zo dňa 05.10.2022 vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž na predloženie cenovej ponuky o najvýhodnejšiu ponuku na uzatvorenie nájomnej  zmluvy na prenájom:
– pozemku parc. reg. „E“ KN, parc. č. 283/4, výmera 6452 m², druh pozemku orná pôda, k. ú Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 968,
– pozemku parc. reg. „E“ KN, parc. č. 294/3, výmera 6340 m², druh pozemku orná pôda, k. ú Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 968,
– pozemku parc. reg. „E“ KN, parc. č. 299/2, výmera 12527 m², druh pozemku orná pôda, k. ú Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 968,
– pozemku parc. reg. „E“ KN, parc. č. 299/3, výmera 3852 m², druh pozemku orná pôda, k. ú Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 968,
– pozemku parc. reg. „E“ KN, parc. č. 300/3, výmera 3172 m², druh pozemku orná pôda, k. ú Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 968,
– pozemku parc. reg. „E“ KN, parc. č. 300/2, výmera 11563 m², druh pozemku orná pôda, k. ú Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 968.

Špecifické požiadavky:
– minimálna výška nájomného 170,00 €/ 1 ha,
– hlavným kritériom je najvyššia suma nájomného za 1 ha,
– prenájom pozemkov na dobu určitú, na obdobie 5 rokov.

Podmienky predloženia cenovej ponuky:
Cenovú ponuku žiadame predložiť v podateľni Obecného úradu Jelka, alebo poštou na adresu: Obec Jelka, Obecný úrad, Mierová 959/17, 925 23  Jelka do 04.11.2022, do 12.00 hod..
Cenová ponuka musí byť predložená písomne v zapečatenej obálke označenej heslom: „Obchodná verejná súťaž č. 3 v roku 2022- neotvárať!“.
Cenová ponuka musí obsahovať:
1. označenie záujemcu:
a) fyzická osoba – meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, miesto trvalého pobytu, štátnu príslušnosť a rodinný stav, je vhodné uviesť aj telefónne číslo, príp. mailovú adresu,
b)právnická osoba – obchodné meno, sídlo, IČO, označenie registra, v ktorom je právnická osoba zapísaná a číslo tohto zápisu, osoba oprávnená na podpisovanie zmluvy, je vhodné uviesť aj kontaktnú osobu, telefónne číslo, príp. mailovú adresu,
2. označenie nehnuteľnosti – podľa údajov ponuky, o ktorú má záujemca záujem,
3. výška cenovej ponuky,
4. účel využitia nehnuteľnosti,
5. akceptácia alebo spôsob splnenia špecifických požiadaviek formou vyhlásenia,
6. ak je záujemca ženatý/vydatá, vyhlásenie, či vec nadobúda do výlučného nájmu alebo do spoločného nájmu manželov (v takomto prípade musia byť všetky požadované údaje plne poskytnuté oboma manželmi),
7. vyhlásenie – súhlas záujemcu so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov v rozsahu v akom boli poskytnuté na vedenie evidencie. V prípade, že je záujemca ženatý/vydatá, vyhlásenie sa vyžaduje aj od manželky/manžela.
 
Každý záujemca môže predložiť len jeden návrh na pozemok navrhnutý na prenájom. Záujemca sa podaním svojho návrhu zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvie v súvislosti s procesom získavania informácií ohľadom súťaže.
 
Obec Jelka si vyhradzuje právo zmeniť podmienky súťaže na prenájom majetku, odmietnuť všetky predložené cenové ponuky, resp. súťaž zrušiť.
 
Vyhodnotenie cenových ponúk vykoná ustanovená komisia. Starosta podľa odporúčania komisie v mene obce s víťazom uzavrie nájomnú zmluvu za účelom nájmu predmetných nehnuteľností.

Bližšie informácie môžete získať osobne v kancelárii prednostky Obecného úradu v Jelke, alebo telefonicky: 031/78 76 182, alebo cez e-mail: obec@jelka.sk

Hlasovalo: 8                            Za: 8                            Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené 3/5 väčšinou všetkých poslancov a podpísané starostom obce.

Uznesením  č. 62.,/2022/OZ – 4:

Odročuje

Obecný úrad vypracovaním návrhu VZN o určení názvu parku pri miestnej kaplnke.

Hlasovalo: 8                            Za: 8                            Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 63.,/2022/OZ – 4:

Poveruje

Starostu obce Jelka, Ing. Gabriela Kiša, prípravou žiadosti na poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, názov výzvy: Zvýšenie kapacít materských škôl, kód výzvy: 06R01-20-V02.

Hlasovalo: 8                            Za: 8                            Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 64.,/2022/OZ – 4:

Poveruje

Starostu obce Jelka, Ing. Gabriela Kiša, prípravou žiadosti na poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, názov výzvy: Zvýšenie kapacít základných škôl, kód výzvy: 07I02-20-V02.

Hlasovalo: 8                            Za: 8                            Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

Mellékletek

Leírás

Prítomní: 

Starosta obce:             Ing. Gabriel Kiš

Členovia OZ:              Mgr. Bánoczký, M., Budai, I., Mgr.Hakszer, R.,PhD., Kovács, J., 

Molnár, F., Ing. Ruman, T., Török, P.

Ďalší prítomní:            Mgr. Mária Tomovičová – hlavná kontrolórka obce

                                    Mgr. Mária Tomovičová – zapisovateľka

Verejnosť:                   –K bodu č. 1 programu – Zahájenie zasadnutia

Zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Jelka (ďalej aj „OZ“) otvoril a viedol starosta obce Ing. Gabriel Kiš, ktorý privítal prítomné osoby na 1. neplánovanom zasadnutí OZ v roku 2022 a skonštatoval, že oznámenie o termíne 1.neplánovaného zasadnutia OZ spolu s navrhovaným programom bolo zverejnené na úradnej tabuli obce a webovej stránke obce dňa 09.08.2022, že je prítomných 6 poslancov OZ, OZ je uznášaniaschopné vo všetkých bodoch rokovania. 1 z poslancov oznámil neskorší príchod. Neprítomní poslanci svoju neprítomnosť na zasadnutí OZ ospravedlnili.

K bodu č. 2. programu – Schválenie programu zasadnutia

Starosta obce oboznámil poslancov OZ s programom zasadnutia, ktorý bol nasledovný:

 1. Zahájenie
 2. Schválenie programu zasadnutia
 3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie
 4. Kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia
 5. Interpelácia
 6. 2. zmena rozpočtu obce Jelka za rok 2022
 7. Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelka č. 4/2022 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné nálady a podmienky úhrady v školských jedálňach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Jelka
 8. Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelka č. 5/2022 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, ktorého zriaďovateľom je obec Jelka
 9. Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelka č. 6/2022 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť materskej školy, ktorej zriaďovateľom je obec Jelka
 10. Rôzne:

          a) Žiadosť CsemadokJóka – Jelka o jednorazovú finančnú podporu

          b) Žiadosť Mgr. Radoslava Luterána a Nikolety Luteránovej o kúpu pozemku parc. reg.

 „C“, parc. č. 982/3, k. ú. Jelka, LV č. 1301

          c) Žiadosť Dávida Döménya o prenájom pozemku parc. reg. „C“, parc. č. 982/3, k. ú.

 Jelka, LV č. 1301

 d) Žiadosť Márie Morvaiovej o prenájom pozemku parc. reg. „E“, parc. č. 556/1, k. ú. 

Jelka, LV č. 3638 a pozemku parc. reg. „E“, parc. č. 556/2, k. ú. Jelka, LV č. 3638

 e) Žiadosť Júlie Chudej o prenájom pozemku parc. reg. „E“, parc. č. 556/1, k. ú. Jelka, 

LV č. 3638 a pozemku parc. reg. „E“, parc. č. 556/2, k. ú. Jelka, LV č. 3638

 1. Diskusia
 2. Návrh uznesení
 3. Záver

Starosta obce dal hlasovať o vyššie uvedenom programe zasadnutia OZ. Prítomní poslanci OZ program jednohlasne schválili.

Následne starosta obce vyzval poslancov OZ, aby uviedli, či majú nejaké pripomienky alebo návrhy na doplnenie programu zasadnutia. 

Prítomní poslanci OZpripomienky ani návrhy na doplnenie programu zasadnutia nemali.

K bodu č. 3 programu – Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie

Starosta obce určil za zapisovateľku 1.neplánovaného zasadnutia OZ Mgr. Máriu Tomovičovú.

Za overovateľov zápisnice zasadnutia OZ starosta obce určil poslancov OZ: František Molnár., Igor Budai. Prítomní poslanci OZ jednohlasne schválili za overovateľov zápisnice 1. neplánovaného zasadnutia OZ vyššie uvedené osoby.

Starosta obce za návrhovú komisiu 1. neplánovaného zasadnutia OZ navrhol zvoliť nasledovných poslancov OZ:Peter Török., Mgr. Richard Hakszer PhD. Prítomní poslanci OZ jednohlasne zvolili návrhovú komisiu OZ vo vyššie uvedenom zložení.

K bodu č. 4 programu – Kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia

Starosta obce Jelka oboznámil osoby zúčastnené na zasadnutí OZ,v akom štádiu je výkon uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ:

Uznesením  č. 28.,/2022/OZ-3:

Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie obce za rok 2021 bez výhrad – zverejnený v RIS SAM a na webovom sídle obce

Uznesením  č. 29.,/2022/OZ-3:

Preúčtovať výsledok hospodárenia za rok 2021, zisk vo výške 273 302,66 € v prospech účtu 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov – preúčtovaný

Uznesením  č. 30.,/2022/OZ-3:

Rozpočtový prebytok hospodárenia obce, t. j. rozdiel bežných kapitálových príjmov a bežných kapitálových výdavkov vo výške 216 217,23 €.

Uznesením  č. 31.,/2022/OZ-3:

Tvorbu rezervného fondu vo výške 10 % z výsledku hospodárenia obce a jej RO vo výške 21 621,70 €. – bolo vytvorené

Uznesením  č. 32.,/2022/OZ-3:

Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2021.

Uznesením  č. 33.,/2022/OZ-3:

Informáciu o príjmoch a použití výnosu z poplatku za rozvoj za rok 2021 – zverejnené na webovom sídle obce

Uznesením  č. 34.,/2022/OZ-3:

Plán práce hlavného kontrolóra na 2. polrok 2022. – vykonáva sa

Uznesením  č. 35.,/2022/OZ-3:

Na základe § 166 ods. 3 zák. č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov, § 11 ods. 3 písm. e) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov a § 11 ods. 4, písm. i) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov a v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí a o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov, ktoré bolo uverejnené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod č. 209/2022 Z. z. určuje pre voľby do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa uskutočnia 29.10.2022

a) Jeden volebný obvod pre územie obce Jelka.

b)Počet poslancov obecného zastupiteľstva obce Jelka na celé funkčné obdobie 2022 – 2026: 11. – oznámené Okresnému úradu Galanta podľa harmonogramu volieb do samosprávy obcí.

c)Rozsah výkonu funkcie starostu obce Jelka na celé funkčné obdobie 2022 – 2026: v plnom rozsahu – na plný úväzok.

Uznesením  č. 36.,/2022/OZ-3:

Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelka č. 3/2022 o zrušení Všeobecne záväzného nariadenia obce Jelka č. 2/2014 pre núdzové zásobovanie obyvateľov pitnou vodou.- zverejnené a toho času už platné a účinné

Uznesením  č. 37.,/2022/OZ-3:

Žiadosť Norberta Tanka, trvale bytom Ravaszová 247/7, 925 23 Jelka, nar. xx.xx.xxxx- o nájom 2- izbového bytu č. 5 na Hlavnej ulici 1353/130, Jelka. – žiadatelia oboznámení.Byt preberú v novembri

b)Schvaľuje

Poradie náhradníkov pre prípad, že žiadateľ uvedený v uznesení obecného zastupiteľstva obce Jelka č. 37.,/2022/OZ-3 zo dňa 28.06.2022 svoju žiadosť zoberie späť nasledovne:

 1. Anita Mervová a Ľubomír Lukáč, Veľká 37, Jelka
 2. Lukáš Baroš a Simona Barošová, Jókaiho 1180, Jelka


Uznesením  č. 38.,/2022/OZ-3:

Žiadosť Júlie Chudej, rod. Strehárska, nar. 11.02.1973, trvale bytom Sládkovičova 29, 900 28 Ivanka pri Dunaji o predaj spoluvlastníckych podielov o veľkosti 3/5 z celku na pozemkoch: parc. reg. „E“, parc. č. 556/1, výmera 425 m², druh pozemku orná pôda, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 3638, parc. reg. „E“, parc. č. 556/2, výmera 924 m², druh pozemku orná pôda, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 3638. – žiadateľka vyrozumená


Uznesením  č. 39.,/2022/OZ-3:

Žiadosť Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava, IČO: 00 177 474 o jednorazovú finančnú podporu vo výške 0,10 € za každého obyvateľa obce Jelka. – finančná podpora odoslaná


Uznesením  č. 40.,/2022/OZ-3

Žiadosť Nezábudka – združenie na pomoc rodinám so zdravotne postihnutých s deťmi a mladistvými, o. z., Turnianska 4776/8A, 903 01 Senec, IČO: 34 076 255 o jednorazovú finančnú podporu vo výške 200,00 € –  fin. podpora zaslaná

Uznesením  č. 41.,/2022/OZ-3:

Poskytnutie jednorázovej finančnej podporyCsemadokJóka – Jelka vo výške 1500,00 € – fin. podpora zaslaná


Uznesením  č. 42.,/2022/OZ-3:

Žiadosť CsemadokJóka – Jelka o poskytnutie jednorázovej finančnej podpory v časti presahujúcej sumu 1500,00 € na prerokovanie na najbližšie zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Jelka. – žiadosť zaradená do programu zasadnutia dňa 16.8.2022

Uznesením  č. 43.,/2022/OZ-3:

Podľa § 4 ods. 3 písm. d) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisovschvaľuje

investičnú činnosť v obci Jelka „ILKA RESIDENCE“ na pozemku parc. reg. „C“. parc. č. 432/2, 431/3, 431/4, 431/5, 429/10, k. ú. Jelka, LV č. 449 (2 x rodinný dom s dvoma bytovými jednotkami, 3 x rodinný dom s 3 bytovými jednotkami), na základe žiadosti 4 EVER, s. r. o., so sídlom Laurinská 18, 811 01 Bratislava, IČO: 44 333 854 s nasledovnými podmienkami:
– dodržanie koeficientu zastavanosti podľa Územného plánu obce Jelka – Zmeny a doplnky č. 1,
– vybudovanie detského ihriska, ktoré bude lokalizované v rámci areálu, kde sa bude realizovať vyššie uvedený investičný zámer – žiadateľ vyrozumený.

Uznesením  č. 44.,/2022/OZ-3:

Podľa § 4 ods. 3 písm. d) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisovschvaľuje

investičnú činnosť v obci Jelka „RODINNÉ DOMY „IBV ZÁKRUTY“ na pozemku parc. reg. „C“. parc. č. 95/1, 95/24, 95/34, 95/35, k. ú. Jelka, LV č. 1674 (4 x rodinný dom so 4 bytovými jednotkami, 7 x rodinný dom s 2 bytovými jednotkami, 10 x rodinný dom), na základe žiadosti SUPERCOLORS, s. r. o., so sídlom Hlavná 1414/138, 925 23 Jelka, IČO: 51 231 930 s nasledovnými podmienkami:
– dodržanie koeficientu zastavanosti podľa Územného plánu obce Jelka – Zmeny a doplnky č. 1,
– vybudovanie detského ihriska, ktoré bude lokalizované v rámci areálu, kde sa bude realizovať vyššie uvedený investičný zámer.- žiadateľ vyrozumený

K bodu č. 5 programu – Interpelácia

Možnosť interpelácie nikto z prítomných poslancov nevyužil.

K bodu č. 6 programu –2. zmena rozpočtu obce Jelka

Starosta obce oznámil prítomným, že druhá zmena rozpočtu je vykonaná podľa skutočného plnenia rozpočtu k 31.07.2022. Je zameraná na zmeny v kapitálových príjmoch a výdavkoch.

V príjmovej časti rozpočtu:

Bežné príjmy boli navýšené o          209 630 €

Kapitálové príjmy boli znížené o     431 220 €

Finančné operácie  bez zmeny          425 950 €

Celkom :                                         4 623 700 €

Vo výdavkovej časti rozpočtu :

Bežné výdavky boli navýšené  o       220 540 €

Kapitálové výdavky boli znížené o  436 700 €

Finančné operácie boli znížené o             666 €

Celkom :                                         4 621 760 €

Výsledok hospodárenia :                       1 940 €

Komisia pre regionálny rozvoj a finančné hospodárstvo obce túto 2. zmenu programového rozpočtu na rok 2022 prerokovala na svojom zasadnutí.

Navrhovaná zmena rozpočtu bola schválená.

Pán poslanec J. Kovács sa opýtal na zníženie výdavkov na odpady, na Komunitné centrum, na parky, či bola zapracovaná čiastka pre Csemadok Jóka- Jelka a  na energie 

Starosta obce  vysvetlil, že dôvody zníženia výdavkov na odpady vznikli vďaka úspešnému verejnému obstarávaniu na služby v odpadovom hospodárstve. Týmto obec znížila svoje náklady. Upozornil ale, že aj príjmy budú nižšie, keďže zavedením nového systému sa zredukoval počet vývozov odpadových nádob a teda aj očakávaných príjmov. Následne zdôraznil, že nižšie výdavky prídu veľmi vhod, keďže kvôli novým požiadavkám ministerstva životného prostredia a kvôli novým zákonom platným od začiatku roku 2023 sa očakáva rapídne zvýšenie nákladov na odpady. 

Komunitné centrum – výstavba je momentálne prerušená. Víťaznej firme, ktorá práce začala bola daná výpoveď.  Realizuje sa už potrebné nové verejné obstarávanie na výber zhotoviteľa. Parkov v obci bude viac, ako prvé bude upravené za obecným úradom. Pre Csemadok Jóka- Jelka bolo vyčlenených ďalších 3500 € na vydanie knihy o histórií obce. K otázke energií opäť informoval prítomných, že sa pracuje na možnostiach inštalácie fotovoltaických elektrární na budovách obce, ktorým sa môže zmierniť dopad zvýšených výdavkov na elektrickú energiu. V rámci energií pán starosta ešte dodal, že na dodávku plynu je momentálne podpísaná výhodná zmluva. Ak sa podarí ušetriť v škole bude treba vymeniť staré kotle na jeden kondenzačný kotol. K zmene rozpočtu ešte dodal, že škole a materskej škole boli vyčlenené financie na vybavenie kuchyne pre nákup odsávacieho systému.

K bodu č. 7 programu– Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelka č. 4/2022 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné  náklady a podmienky úhrady v školských jedálňach v zriaďovateľskej pôsobnosti  obce Jelka.

Starosta obce oboznámil prítomných  s tým, že návrh VZN bol zverejnený na úradnej tabuli obce a webovom sídle obce dňa 25.7.2022 . Nové VZN reflektuje aktuálnu zmenu právnych predpisov, zvýšenie pásiem na nákup potravín. Týmto VZN sa mení výška príspevku na stravu detí v MŠ a ZŠ. Starosta obce navrhol účinnosť VZN ustanoviť dňom zverejnenia. Skoršiu účinnosť odôvodňuje naliehavý verejný záujem, ktorý spočíva v tom, aby jedáleň pri ZŠ a MŠ mohla aplikovať toto VZN už od 02.09.2022.

Pán poslanec J. Kovács, vzniesol pripomienku na chuť stravy. Deti a žiaci stravu nejedia, vyhadzujú a potom si kupujú sladkosti z automatu. Starosta obce povedal, že pani vedúca školskej  kuchyne musí dodržiavať normy, ktoré sú dané pre školské stravovanie. Nie je to o voľbe, je to povinnosť. Súhlasí, že súčasné požiadavky ministerstva zapríčinili menšiu atraktivitu jedla pre deti. 

Všetci prítomní poslanci vyššie uvedené VZN vrátane jeho skoršej účinnosti jednohlasne schválili.

K bodu č. 8 programu –Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelka č. 5/2022 o určení výšky mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, ktorého zriaďovateľom je obec Jelka.

Starosta obce oboznámil prítomných  s tým, že návrh VZN bol zverejnený na úradnej tabuli obce a webovom sídle obce dňa 27.7.2022.  Názov VZN bolspresnený tým, žeboli doplnené slová(zákonný zástupca). Iné zmeny neboli vykonané.

Výška príspevku zákonného zástupcu sa mení z 6 €/žiak  na 8 €/žiak.

Všetci prítomní poslanci vyššie uvedené VZN jednohlasne schválili.

Na zasadnutie OZ sa dostavil pán poslanec Ing. Ruman T.,

K bodu č. 9 programu –Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelka č. 6/2022 o určení výšky mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť materskej školy, ktorej zriaďovateľom je obec Jelka.

Starosta obce oboznámil prítomných  s tým, že návrh VZN bol zverejnený na úradnej tabuli obce a webovom sídle obce dňa 27.7.2022.   Názov VZN bolspresnený tým, žeboli doplnené slová(zákonný zástupca). Iné zmeny neboli vykonané.

Výška príspevku zákonného zástupcu sa mení z 10 €/ dieťa na 12 €/dieťa.

Všetci prítomní poslanci vyššie uvedené VZN jednohlasne schválili.

K bodu č. 10 programu –Rôzne

a) Opakovaná žiadosť CsemadokJóka – Jelka o jednorazovú finančnú podporu

Miestny spolok Csemadok Jóka – Jelka opakovane požiadal obec Jelka o finančnú podporu. Svoju žiadosť odôvodnil tým, že plánujú vydať knihu, ktorá by predstavila širokej verejnosti históriu našej obce, tradičné ľudové tance, ľudové pesničky, rozprávky, hry, budovy, ktoré boli postavené v minulosti a remeslá, ktoré sa vyskytovali na území obce Jelka. Do knihy plánujú dať aj historické fotografie. Miestny spolok sa uchádzal o dotáciu z nadácie Bethlena Gábora, žiaľ dotáciudostali len vo výške 1700,00 €. Na vydanie knihy im chýba minimálne 5000,00 €. Sú presvedčení o tom, že dnešná mládež prostredníctvom tejto knihy spozná kultúrne dedičstvo svojich predkov. Zároveň by táto kniha mohla byť zaujímavá pre obyvateľov, ktorí sa odsťahovali v rámci výmeny obyvateľstva v 50. rokoch minulého storočia a ich potomkov, ako aj pre ľudí, ktorí majú svoje korene v našej obci, avšak z rôznych dôvodov sa z našej obce odsťahovali. Základnej škole Gregorovitsa Lipóta s vyučovacím jazykom maďarským by bola táto kniha darovaná ako pomôcka na hodiny vlastivedy. Touto knihou by bol zároveň obdarovaný každý deviatak Základnej školy Gregorovitsa Lipóta s vyučovacím jazykom maďarským.

Starosta obce opakovane vyjadril potrebu podpory na vydanie tejto knihy. Navrhol  schváliť 3500,00 € čím sa spolu s už poskytnutou podporou v sume 1500,00€ celková podpora zo strany obce zvýši na 5000,00€

Prítomní poslanci sa jednohlasne zhodli na tom, že opakovane poskytnú Csemadok Jóka – Jelka finančný príspevok vo výške 3500,00 €. 

Starosta obce žiada poslancov obecného zastupiteľstva, aby podľa možností zbierali staré  fotky, na ktorých sú zábery budov obce. Fotky plánujú využiť v novom kalendári obce. Fotky je potrebné doručiť na obecný úrad.

b) Žiadosť o odkúpenie pozemkuparc. reg. „C“ KN, parc. č. 982/3, výmera 734 m², druh pozemku záhrada, k. ú Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č.1301.

Obci bola doručená žiadosť Mgr. Radoslava Luterána a Nikolety Luterán, rod. Benkovicsová, obaja bytom Záhradnícka ulica č.1493/24, o predaj pozemku vo vlastníctve obce  a to : parc. reg. „C“ KN, parc. č. 982/3, výmera 734 m², druh pozemku záhrada, k. ú Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č.1301.

Uvedený pozemok bezprostredne hraničí s pozemkom ktorého sú podielovými spoluvlastníkmi. Veľkosť podielu 2/8.

Pán starosta skonštatoval, že vyššie uvedený novovytvorený pozemok je možné predať prostredníctvom obchodnej verejnej súťaže, vyššie uvedená všeobecná hodnota je minimálna vyvolávacia kúpna cena, obecné zastupiteľstvo môže stanoviť vyššiu vyvolávaciu kúpnu cenu. Poslanec Mgr. Bánoczký M., navrhol 30,00 €.

Prítomní poslanci OZ jednohlasne schválili vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na vyššie uvedený novovytvorený pozemok, za nasledovných podmienok: kupujúci bude povinný uhradiť náklady na vyhotovenie znaleckého posudku č. 14/2021 vo výške a náklady spojené s vkladom vlastníckeho práva v prospech kupujúceho do katastra nehnuteľností, vyvolávacia kúpna cena je vo výške 30,00 € za 1m², hlavným kritériom je najvyššia cena za 1 m². Kompletné podmienky budú zverejnené na úradnej tabuli a webovom sídle obce Jelka.

Prítomní poslanci jednohlasne určili nasledovnú komisiu na vyhodnotenie cenových ponúk: Mgr. Maroš Bánoczký, poslanec OZ, Igor Budai, poslanec OZ, Mgr. Ivan Laurič, poslanec OZ, Peter Török, poslanec OZ, Ing. Tomáš Ruman, poslanec OZ, schválili znenie obchodnej verejnej súťaže na predaj majetku obce Jelka.

c)Žiadosť o prenájom pozemku parc. reg. „C“ KN, parc. č. 982/3, výmera 734 m², druh pozemku záhrada, k. ú Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č.1301.

Obci bola doručená žiadosť Dávida Döménya, trvale bytom Šafárikova 178/37, Senec, o prenájom pozemku.

Prítomní poslanci sa jednohlasne zhodli na tom, že nevyhovejú žiadosti žiadateľana prenájom vyššie uvedených pozemkov. Na pozemok bude  opätovne vypísaná obchodná verejná súťaž.

d) Žiadosť o prenájom pozemku parc. reg. „E“, parc č.566/1, k.ú. Jelka, LV č.3638 a pozemku parc reg. „E“, parc. č.556/2, k.ú. Jelka, LV č.3638.

Obci bola doručená žiadosťMárie Morvaiovej, trvale bytom Školská 435/35, Jelka, o prenájom pozemku. Žiadateľka uvedené pozemky užíva od roku 1969. Z vyššie uvedených pozemkov  obec vlastní 3/5 v celkovej výmere 1394 m2.

Prítomní poslanci sa jednohlasne zhodli, že pozemok je možné dať do prenájmu a preto poverujú starostu zverejnením zámeru predaja s uvedením dôvodu hodného osobitného zreteľa.

e)Žiadosť o prenájom pozemku spoluvlastníckeho podielu na pozemku parc. reg. „E“, parc. č. 556/1, k. ú. Jelka, LV č. 3638 a na pozemku parc. reg. „E“, parc. č. 556/2, k. ú. Jelka, LV č. 3638

Obci bola doručená žiadosť Júlie Chudej, nar. 11.02.1973, o prenájom pozemku parc. reg. „E“, parc. č. 556/1, k. ú. Jelka, LV č. 3638 a na prenájom  pozemku parc. reg. „E“, parc. č. 556/2, k. ú. Jelka, LV č. 3638. 

Starosta obce dal priestor na diskusiu.

Prítomní poslanci sa jednohlasne zhodli na tom, že nevyhovejú žiadosti žiadateľky na prenájom vyššie uvedených pozemkov.

K bodu č. 11 programu –Diskusia

Do diskusie sa prihlásil poslanec Mgr. Bánoczký M., predkladá sťažnosť od občanov obce na   neudržiavanie časti cintorína na Novojelčanskej.

Pán starosta obce povedal, že si je istý, že cintoríny sú kompletne a komplexne kosené. Sťažnosť možno prišla pred dvomi dňami, kedy museli prerušiť zamestnanci obce kosenie predmetnej časti cintorína, kvôli iným súrnym povinnostiam. V každom prípade dohliadne a uistí sa, aby sa také veci nestali.

Do diskusie sa prihlásil poslanec Kovács J., pochválil zamestnancov verejnej zelene za  úpravu Hurbanovej cesty. Ďalej vyjadril nespokojnosť k riešeniu územného konania na cestu o ktorú už opakovane požiadal. 

Pán starosta uviedol, že jeho prípad je ojedinelý a mal byť vybavený do konca augusta.

Do diskusie sa prihlásil poslanec Török P.,- uviedol, že by bol rád, keby sa  riešil územný plán obce, hlavne čo sa týka oplotení. Podmienky na 60% zelene sú podľa neho veľmi tvrdo nastavené.

Pán starosta uviedol, stavebný zákon sa zmenil a spracovatelia majú veľmi veľa práce, pretože pomáhajú hlavne obciam, ktoré vôbec ešte nemajú územné plány. Preto je potrebné ešte chvíľu počkať. Čo sa týka zelene, sme na dedine a tomu zodpovedá aj jej miera. Všetky tieto nastavenia budú určite témou najbližšej zmeny ÚP obce.

Do diskusie sa prihlásil poslanec Kovács J., – zaujímal sa, či sa už projektuje cyklotrasa?

Pán starosta uviedol, že bol menší problém s geodetom, ale už sú tieto práce vykonané. Cyklotrasy sa projektujú. Čo sa týka projektov, v riešení a v realizácii je Prestupné bývanie, Komunitné centrum, Kultúrny dom – je v stave odborného hodnotenia, Environmentálne centrum je tiež v stave odborného hodnotenia.

Do diskusie sa prihlásil poslanec Hakszer R. PhD.,- zaujímal sa o vodozádržné opatrenia a čerpania financií na ne z rozpočtu.

Pán starosta uviedol, že vsakovačka na Štúrovej ulici je už prečistená, nemal by byť s ňou ďalší problém. Všetky existujúce vsakovačky budú prečistené a pribudne v obci cca 6 nových, na tých najkritickejších miestach. Všetky sa budú riešiť vlastnými silami.

Do diskusie sa prihlásil poslanec Bánoczký M.,  k stromom navrhuje dať zavlažovacie vaky. 2-3 týždne nie je problém s polievaním. Ďalej uvádza, že autobusy parkujú na Novojelčanskej, kde to nie je vhodné. 

Pán starosta podotkol, že zavlažovacie vaky zvažovali, ale dospeli k názoru, že v súčasnosti zaužívané riešenie je pre stromy podstatne efektívnejšie. Počas sucha sa polievajú minimálne 1x týždenne a takto dajú stromom niekoľkonásobne viac vody ako vaky. Poznamenal, že za dva roky, odkedy sa stromy vo väčšej miere sadia nevyschol ani jeden strom. Prisľúbil, že ešte si raz preverí efektivitu zavlažovacích vakov. K parkovaniu  autobusov, povedal, že zamestnanci dopravcu boli dostatočne upozornení. Môžu tam stáť max. 10 minút, inak musia využívať iné, pre nich pripravené parkovacie miesta.

Do diskusie sa prihlásil poslanec Ing. Ruman T., pripomenul, že viackrát sme riešili Danfarm, napriek tomu sa pohybuje v obci veľa veľkých traktorov, na úzkej ceste trhajú aj stromy.

Pán starosta uviedol, že tento problém eviduje, a už hor riešil s vedením spoločnosti. Je to komplikovanejší problém, pretože neexistuje cestná komunikácia, ktorou by obec mohla prinútiť traktory obchádzať menšie uličky obce. Traktory teraz využívajú najkratšiu trasu a obec nemá možnosti, ako im vjazd zakázať. Cez dopravný inšpektorát neprešlo uzavretie cesty. Spôsob jazdy vždy to záleží na vodičovi, ten musí dodržiavať predpisy a ich kontrola nie je v kompetencii obce. 

K bodu č. 12 programu – Návrh uznesení

Návrhová komisia prečítala návrh uznesení.

K bodu č. 13 programu – Záver

Keďže neboli vznesené iné pripomienky a námety po prerokovaní všetkých bodov programu starosta  obce poďakoval poslancom OZ a ostatným zúčastneným osobám za účasť a ukončil zasadnutie OZ.

                                                                                                          Ing. Gabriel Kiš

                                                                                                          starosta obce 

Overovatelia zápisnice:        Molnár František

                                               Budai Igor

Zapisovateľka:                      Mgr. Mária Tomovičová

Zasadnutie obecného zastupiteľstva prebiehalo od 18:00 hod. do 20:15 hod..

Uznesenia z 1.neplánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Jelka zo dňa 16.08.2022

Obecné zastupiteľstvo obce Jelka

Hlasovanie:Mgr. Bánoczký, M., Budai, I., Mgr. Hakszer, R.,PhD., Kovács, J.,Molnár, F., 

Ing. Ruman, T., Török, P.

Uznesením  č. 45.,/2022/NZ OZ- 1:

Schvaľuje 

2. zmenu programového rozpočtu obce Jelka na rok 2022 nasledovne:

V príjmovej časti rozpočtu:

Bežné príjmy boli navýšené o           209 630 €

Kapitálové príjmy boli znížené o     431 220 €

Finančné operácie  bez zmeny          425 950 €

Celkom :                                         4 623 700 €

Vo výdavkovej časti rozpočtu :

Bežné výdavky boli navýšené  o       220 540 €

Kapitálové výdavky boli znížené o  436 700 €

Finančné operácie boli znížené o             666 €

Celkom :                                        4 621 760 €

Výsledok hospodárenia :                       1 940 €

Hlasovalo: 6                            Za: 6                            Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 46.,/2022/NZ OZ- 1:

Schvaľuje 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelka č. 4/2022 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné  náklady a podmienky úhrady v školských jedálňach v zriaďovateľskej pôsobnosti  obce Jelka.

Hlasovalo: 6                Za: 6                            Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 47.,/2022/NZ OZ- 1:

Schvaľuje 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelka č. 5/2022 o určení výšky mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, ktorého zriaďovateľom je obec Jelka.

Hlasovalo: 6                            Za: 6                            Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 48.,/2022/NZ OZ- 1:

Schvaľuje 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelka č. 6/2022 o určení výšky mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť materskej školy, ktorej zriaďovateľom je obec Jelka

Hlasovalo:7                             Za:7                             Proti:0                         Zdržal sa:0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 49.,/2022/NZ OZ- 1:

Schvaľuje 

Poskytnutie jednorázovej finančnej podpory Csemadok Jóka – Jelka vo výške 3500,00 €

Hlasovalo:7                             Za: 7                            Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 50.,/2022/NZ OZ- 1:

 1. vyhlasuje 

Obchodnú verejnú súťaž podľa § 281 až 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších právnych predpisov o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnému majetku vo vlastníctve obce Jelka, a to pozemku parc. reg. „C“ KN, parc. č. 982/3, výmera 734 m², druh pozemku záhrada, k. ú Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č.1301s nasledovnými podmienkami:

 • kupujúci bude povinný uhradiť náklady na vyhotovenie znaleckého posudku č. 14/2021 a náklady spojené s vkladom vlastníckeho práva v prospech kupujúceho do katastra nehnuteľností,
 • minimálna kúpna cena bude30,00 €/ m2,
 • hlavným kritériom bude najvyššia cena za m2.

Kompletné podmienky budú zverejnené na úradnej tabuli a webovom sídle obce Jelka

 1. schvaľuje 

Podmienky obchodnej verejnej súťaže (v prílohe uznesenia)

 1. ukladá 

Obecnému úradu zabezpečiť celý proces stanovený zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, t.j. vypracovanie a zverejnenie Obchodnej verejnej súťaže na predaj majetku obce Jelka – obecné pozemky

 1. ustanovuje 

komisiu na vyhodnotenie cenových ponúk:

 1. Mgr. Maroš Bánoczký, poslanec obecného zastupiteľstva obce Jelka,
 2. Igor Budai, poslanec obecného zastupiteľstva obce Jelka,
 3. Mgr. Ivan Laurič, poslanec obecného zastupiteľstva obce Jelka,
 4. Peter Török, poslanec obecného zastupiteľstva obce Jelka,
 5. Ing. Tomáš Ruman, poslanec obecného zastupiteľstva obce Jelka

s tým, že komisia vyhodnotí cenové ponuky a vyberie najvýhodnejšiu ponuku a určí víťaza, s ktorým starostovi obce Jelka v mene obce Jelka odporučí uzavrieť kúpnu zmluvu.

 1. schvaľuje 
 2. Znenie obchodnej verejne súťaže:

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ

NA  PREDAJ  MAJETKU  OBCE JELKA

Obec Jelka na základe § 281 až 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších právnych predpisov, § 9a ods.1písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších právnych predpisov a v súlade s uznesením Obecného zastupiteľstva pod číslom 50.,/2022/NZ OZ – 1.zo dňa 16.08.2022  vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž na predloženie cenovej ponuky o najvýhodnejšiu ponuku na uzatvorenie kúpnej zmluvy na prevod vlastníctva obecného pozemku parc. reg. „C“ KN, parc. č. 982/3, výmera 734 m², druh pozemku záhrada, k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č.1301.

Špecifické požiadavky:

 • kupujúci bude povinný uhradiť náklady na vyhotovenie znaleckého posudku č. 14/2021 a náklady spojené s vkladom vlastníckeho práva v prospech kupujúceho do katastra nehnuteľností,
 • minimálna kúpna cena 30,00 €/ m2,
 • hlavným kritériom je najvyššia cena za m2.

Podmienky predloženia cenovej ponuky :

 • Cenovú ponuku žiadame predložiť v podateľni Obecného úradu Jelka, alebo poštou na adresu:Obec Jelka, Obecný úrad, Mierová 959/17, 925 23  Jelka do 30.09.2022, do 12.00 hod..
 • Cenová ponuka musí byť predložená písomne v zapečatenej obálke označenej heslom:„Obchodná verejná súťaž – Záhradnícka – neotvárať!“.
 • Cenová ponuka musí obsahovať:
 1. označenie záujemcu:
 2. fyzická osoba – meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, miesto trvalého pobytu, štátnu príslušnosť a rodinný stav, je vhodné uviesť aj telefónne číslo, príp. mailovú adresu,
 3. právnická osoba – obchodné meno, sídlo, IČO, označenie registra, v ktorom jeprávnická osoba zapísaná a číslo tohto zápisu, osoba oprávnená napodpisovaniezmluvy, je vhodné uviesť aj kontaktnú osobu, telefónne číslo, príp. mailovú adresu,
 4. označenie nehnuteľnosti – podľa údajov ponuky, o ktorú má záujemca záujem,
 5. výška cenovej ponuky,
 6. účel využitia nehnuteľnosti (napr. individuálna  výstavba rodinného domu,podnikateľské účely, dvor , záhrada),
 7. akceptácia alebo spôsob splnenia špecifických požiadaviek formou vyhlásenia,
 8. ak je záujemca ženatý/vydatá, vyhlásenie, či vec nadobúda do výlučného vlastníctvaalebo do podielového spoluvlastníctva manželov (v takomto prípade musia byť všetky požadované údaje plne poskytnuté oboma manželmi),
 9. vyhlásenie – súhlas záujemcu so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov v rozsahu v akom boli poskytnuté na vedenie evidencie. V prípade, že je záujemca ženatý/vydatá, vyhlásenie sa vyžaduje aj od manželky/manžela.
 • Každý záujemca môže predložiť len jeden návrh na pozemok navrhnutý na predaj. Záujemca sa podaním svojho návrhu zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvie v súvislosti s procesom získavania informácií ohľadom súťaže.
 • Obec Jelka si vyhradzuje právo zmeniť podmienky súťaže na predaj majetku, odmietnuť všetky predložené cenové ponuky, resp. súťaž zrušiť.
 • Vyhodnotenie cenových ponúk vykoná ustanovená komisia. Starosta podľa odporúčania komisie v mene obce s víťazom uzavrie kúpnu zmluvu na prevod vlastníctva nehnuteľnosti.

Bližšie informácie môžete získať osobne v kancelárii prednostky Obecného úradu v Jelke, alebo telefonicky: 031/78 76 138, alebo cez e-mail: obec@jelka.sk

Hlasovalo: 7                            Za: 7                            Proti: 0            Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 51.,/2022/NZ OZ- 1:

Neschvaľuje

Žiadosť Dávida Döménya, trvale bytom Šafárikova 178/37, Senec, o prenájom pozemku parc. reg. „C“ KN, parc. č. 982/3, výmera 734 m², druh pozemku záhrada, k. ú Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č.1301.

Hlasovalo: 7                            Za: 7                            Proti: 0            Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 52.,/2022/NZ OZ- 1:

Poveruje 

Starostu obce Jelka zverejnením zámeru prenájmu spoluvlastníckeho podielu na pozemkoch parc. reg. „E“, parc. č. 556/1, a parc. reg. „E“, parc. č. 556/2, k. ú. Jelka, LV č. 3638 za nájomné vo výške 20 € ročne v prospech Márie Morvaiovej  na obdobie 5 rokov dôvodu hodného osobitného zreteľa. Hodná osobitná zreteľ spočíva v tom, že žiadateľka predmetný pozemok udržiava už dlhé roky.

Hlasovalo: 7                            Za: 7                            Proti: 0            Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 53.,/2022/NZ OZ- 1:

Neschvaľuje

Žiadosť Júlie Chudej, trvale bytom Sladkovičova 29, Ivanka pri Dunaji o prenájom pozemku parc. reg. „E“, parc. č. 556/1, a parc. reg. „E“, parc. č. 556/2, k. ú. Jelka, LV č. 3638.

Hlasovalo: 7                Za:7                             Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

Mellékletek

Leírás

Prítomní:

Starosta obce:             Ing. Gabriel Kiš

Členovia OZ:              Mgr. Bánoczký, M., Bohony, Š., Mgr. Deák, Z., Mgr. Hakszer, R. PhD., Kovács, J., Mgr. Laurič, I., Mgr. Letuseková, D., Molnár, F., T., Török, P.

Ďalší prítomní:            Melinda Németh MSc. – prednostka Obecného úradu v Jelke

                                    Mgr. Mária Tomovičová – hlavná kontrolórka obce

                                    Mgr. Gabriela Horváthová – zapisovateľka

Verejnosť:                   Szabó Mária, Szabó János, Schavel Edit

K bodu č. 1 programu – Zahájenie zasadnutia

Zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Jelka (ďalej aj „OZ“) otvoril a viedol starosta obce Ing. Gabriel Kiš, ktorý privítal prítomné osoby na 3. plánovanom zasadnutí OZ v roku 2022 a skonštatoval, že oznámenie o termíne 3. plánovaného zasadnutia OZ spolu s navrhovaným programom bolo zverejnené na úradnej tabuli obce a webovej stránke obce dňa 21.06.2022, že je prítomných 9 poslancov OZ, OZ je uznášaniaschopné vo všetkých bodoch rokovania. Neprítomní poslanci svoju neprítomnosť na zasadnutí OZ ospravedlnili.

K bodu č. 2. programu – Schválenie programu zasadnutia

Starosta obce oboznámil poslancov OZ s programom zasadnutia, ktorý bol nasledovný:

1. Zahájenie

2. Schválenie programu zasadnutia

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie

4. Kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia

5. Interpelácia

6. Záverečný účet obce Jelka za rok 2021

7. Informácia o miestnom poplatku za rozvoj za rok 2021

8. Plán práce hlavného kontrolóra na 2. polrok 2022

9. Odsúhlasenie pripravených uznesení súvisiacich s komunálnymi voľbami v roku 2022

10. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Jelka č. 3/2022 o zrušení Všeobecne záväzného nariadenia obce Jelka č. 2/2014 pre núdzové zásobovanie obyvateľov pitnou vodou

11. Pridelenie sociálneho bytu

12.Rôzne:

a) Žiadosť o odkúpenie spoluvlastníckeho podielu na pozemku parc. reg. „E“, parc. č. 556/1, k. ú. Jelka, LV č. 3638 a na pozemku parc. reg. „E“, parc. č. 556/2, k. ú. Jelka, LV č. 3638

b) Žiadosť o finančnú podporu DPO SR

c) Žiadosť o poskytnutie finančného daru na rok 2022

13. Diskusia

14. Návrh uznesení

15. Záver

Starosta obce dal hlasovať o vyššie uvedenom programe zasadnutia OZ. Prítomní poslanci OZ program jednohlasne schválili.

Následne starosta obce vyzval poslancov OZ, aby uviedli, či majú nejaké pripomienky alebo návrhy na doplnenie programu zasadnutia.

Prítomní poslanci OZ pripomienky ani návrhy na doplnenie programu zasadnutia nemali.

Starosta obce navrhol nasledovnú zmenu programu zasadnutia OZ:

– do bodu 12 s názvom „Rôzne“ doplniť písm. d) s názvom Žiadosť Csemadok Jóka – Jelka o jednorazovú finančnú podporu, písm. e) s názvom Žiadosť o vydanie stanoviska obce k investičnému zámeru „ILKA RESIDENCE“ a písm. f) s názvom „Žiadosť o vydanie stanoviska obce k investičnému zámeru „RODINNÉ DOMY IBV – ZÁKRUTY“.

Starosta obce navrhol hlasovať o zmenenom programe zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktorý bol nasledovný:

1. Zahájenie

2. Schválenie programu zasadnutia

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie

4. Kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia

5. Interpelácia

6. Záverečný účet obce Jelka za rok 2021

7. Informácia o miestnom poplatku za rozvoj za rok 2021

8. Plán práce hlavného kontrolóra na 2. polrok 2022

9. Odsúhlasenie pripravených uznesení súvisiacich s komunálnymi voľbami v roku 2022

10. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Jelka č. 3/2022 o zrušení Všeobecne záväzného nariadenia obce Jelka č. 2/2014 pre núdzové zásobovanie obyvateľov pitnou vodou

11. Pridelenie sociálneho bytu

12.Rôzne:

a) Žiadosť o odkúpenie spoluvlastníckeho podielu na pozemku parc. reg. „E“, parc. č. 556/1, k. ú. Jelka, LV č. 3638 a na pozemku parc. reg. „E“, parc. č. 556/2, k. ú. Jelka, LV č. 3638

b) Žiadosť o finančnú podporu DPO SR

c) Žiadosť o poskytnutie finančného daru na rok 2022

d) Žiadosť Csemadok Jóka – Jelka o jednorazovú finančnú podporu

e) Žiadosť o vydanie stanoviska obce k investičnému zámeru „ILKA RESIDENCE“

f) Žiadosť o vydanie stanoviska obce k investičnému zámeru „RODINNÉ DOMY IBV – ZÁKRUTY“

13. Diskusia

14. Návrh uznesení

15. Záver

Všetci prítomní poslanci OZ zmenený program zasadnutia OZ jednohlasne schválili.

K bodu č. 3 programu – Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie

Starosta obce určil za zapisovateľku 3. plánovaného zasadnutia OZ Mgr. Gabrielu Horváthovú.

Za overovateľov zápisnice zasadnutia OZ starosta obce určil poslancov OZ: Mgr. Zoltán Deák, Štefan Bohony. Prítomní poslanci OZ jednohlasne schválili za overovateľov zápisnice 3. plánovaného zasadnutia OZ vyššie uvedené osoby.

Starosta obce za návrhovú komisiu 3. plánovaného zasadnutia OZ navrhol zvoliť nasledovných poslancov OZ: Mgr. Richard Hakszer, PhD., František Molnár. Prítomní poslanci OZ jednohlasne zvolili návrhovú komisiu OZ vo vyššie uvedenom zložení.

K bodu č. 4 programu – Kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia

Starosta obce Jelka oboznámil osoby zúčastnené na zasadnutí OZ, v akom štádiu je výkon uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ:

a) uznesenie  č. 18.,/2022/OZ-2 – schválenie štatútu obce Jelka. štatút bol zverejnený a je účinný od 17.05.2022,

b) uznesenie  č. 19.,/2022/OZ-2 – schválenie predaja pozemku parc. reg. „C“, parc. č. 1388/7, k. ú. Jelka, LV č. 1301, kupujúcemu Peter Khern, trvale bytom Jamová 616/19, 925 23 Jelka, za kúpnu cenu 32 851,00 €, kúpna zmluva bola podpísaná, návrh na vklad bol podaný, vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností bol povolený,

c) uznesenie  č. 20.,/2022/OZ-2 – súhlas so stanovami Oblastnej organizácie cestovného ruchu Matúšova zem – Mátyusföld, schválenie vzniku členstva obce Jelka v Oblastnej organizácii cestovného ruchu Matúšova zem – Mátyusföld a schválenie členského príspevku Oblastnej organizácii cestovného ruchu Matúšova zem – Mátyusföld vo výške 1€ /ročne za každého obyvateľa obce Jelka, výpis uznesenia bol Oblastnej organizácii cestovného ruchu Matúšova zem – Mátyusföld zaslaný, členstvo obce Jelka bolo predstavenstvom schválené, členský príspevok bol zaplatený, v deň konania tohto OZ sa rozhoduje o prijatí našej obce,

d) uznesenie  č. 21.,/2022/OZ-2 – schválenie prijatia úveru obcou Jelka vo výške 1 000 000,00 € s dobou splatnosti 5 rokov, ktorý bude použitý na investičné akcie obce schválené obecným zastupiteľstvom, zmluva o termínovanom úvere bola podpísaná, bola zverejnená v centrálnom registri zmlúv a je účinná od 10.06.2022,

e) uznesenie  č. 22.,/2022/OZ-2 – schválenie predaja novovytvoreného pozemku parc. reg. „C“, parc. č. 1390/4, ktorý bol odčlenený od pozemku parc. reg. “E”, parc. č. 1390, k. ú. Jelka, LV č. 3636 a novovytvoreného pozemku parc. reg. „C“, parc. č. 1390/17, ktorý bol odčlenený od pozemku parc. reg. “E”, parc. č. 1390, k. ú. Jelka, LV č. 3636, Ramóne Tankovej, trvale bytom  Slaná Dolina 82/17, 925 23 Jelka, za kúpnu cenu 6580 €, na žiadosť kupujúcej sa podpis kúpnej zmluvy odkladá na august 2022,

f) uznesenie  č. 23.,/2022/OZ-2 – schválenie predaja novovytvoreného pozemku parc. reg. “C”, parc. č.  1174/60, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, výmera 31 m², k. ú. Jelka, ktorý bol odčlenený od pozemku parc. reg. “E” KN, parc. č. 1174/1, k. ú. Jelka, LV č. 3636, Gáborovi Janíkovi, trvale bytom  Hlavná 1462/152, 925 23 Jelka a Marcele Janíkovej, trvale bytom Hlavná 1462/152, 925 23 Jelka za kúpnu cenu 775,00 €, kúpna zmluva bola podpísaná, návrh na vklad bol podaný, čaká sa na povolenie vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností,

g) uznesenie  č. 24a.,/2022/OZ-2 – schválenie vydania stanoviska obcou Jelka pre Natana Dema, trvale bytom Martinčekova 785/24, Bratislava, na kúpu pozemku parc. reg. „E“, parc. č. 876/4, k. ú. Jelka, LV č. 3609, v súlade s územnoplánovacou informáciou, stanovisko bolo vypracované, čaká sa na vypracovanie geometrického plánu a znaleckého posudku,

h) uznesenie  č. 24b.,/2022/OZ-2 – poverenie starostu obce Jelka na objednanie geometrického plánu na úpravu hraníc pozemku parc. reg. „C“, parc. č. 877, k. ú. Jelka, LV č. 390 a pozemku parc. reg. „C“, parc. č. 876/1, k. ú. Jelka, LV č. 390, geometrický plán bol objednaný, čaká sa na jeho vypracovanie,

i) uznesenie  č. 24c.,/2022/OZ-2 – poverenie obecného úradu na vypracovanie návrhu zmluvy o budúcej zmluve, návrh zmluvy o budúcej zmluve je vypracovaný, čaká sa na vypracovanie geometrického plánu a  znaleckého posudku,

j) uznesenie  č. 25.,/2022/OZ-2 – odročenie žiadosti Simony Drozdovej a Libora Modrovicha o vydanie súhlasu so zriadením vecného bremena na pozemkoch parc. reg. „E“, parc. č. 1174/1, k. ú. Jelka, LV č. 3636 a parc. reg. „C“, parc. č. 1183/1, k. ú. Jelka, LV 1301, k vydaniu súhlasu so zriadením vecného bremena je potrebné doplniť návrh zmluvy o zriadení vecného bremena, žiadatelia návrh zmluvy nedodali,

k) uznesenie  č. 26.,/2022/OZ-2 – neschválenie žiadosti Mgr. Jiřího Hendricha o premenovanie Gottwaldovej ulice v Jelke, žiadateľ bol vyrozumený,

l) uznesenie  č. 27.,/2022/OZ-2 – schválenie žiadosti  Jókaiho divadla v Komárne o poskytnutie finančného príspevku na podporu kultúry vo výške 200 €, finančný príspevok bol poskytnutý.

K bodu č. 5 programu – Interpelácia

Poslanec OZ Mgr. Hakszer PhD. poukázal na to, že na Chrenovej a Školskej ulici nie je dostatočne počuť obecný rozhlas. Starosta obce uviedol, že neeviduje takéto sťažnosti na obecný rozhlas, ale situáciu na týchto uliciach preverí a v prípade zistenia nedostatkov, tieto nedostatky odstráni.

Poslanec OZ Mgr. Hakszer PhD. požiadal o informáciu, kedy obec plánuje rekonštrukciu chodníkov. Starosta obce uviedol, že koncom júla 2022 obec plánuje rekonštrukciu chodníkov na úseku od  križovatky Veľkej a Hlavnej ulice po Základnú školu a na úseku od križovatky Štermenskej a Mierovej ulice po Kostol reformovanej kresťanskej cirkvi.

K bodu č. 6 programu – Záverečný účet obce Jelka za rok 2021

Návrh záverečného účtu obce Jelka bol zverejnený na webovom sídle obce a na úradnej tabuli obce dňa 13.06.2022. Tento je v súlade so schváleným rozpočtom a jeho zmenami. Starosta obce udelil slovo hlavnej kontrolórke obce, aby predniesla stanovisko k návrhu záverečného účtu.

Hlavná kontrolórka obce predniesla svoje stanovisko k návrhu záverečného účtu. V zhrnutí uviedla, že záverečný účet bol spracovaný v súlade s § 16 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Riadna účtovná závierka na rok 2021 a hospodárenie obce za rok 2021 boli v súlade s § 9 ods. 4 zákona o obecnom zriadení a § 16 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Návrh záverečného účtu obce za rok 2021 bol verejne sprístupnený na úradnej tabuli obce a internetovej stránke obce v zákonom stanovenej lehote. Správa audítora po doručení bude prerokovaná na zasadnutí OZ. Obec v roku 2021 hospodárila s vykázaným prebytkom vo výške 273 302,66 €, ktorý bude preúčtovaný  v prospech účtu 428 – nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie rozpočtový prebytok hospodárenia obce vo výške 216 217,23 €. Obec tvorí rezervný fond vo výške 10 % z výsledku hospodárenia vo výške 21 621,70 €. Obecnému zastupiteľstvu v zmysle § 16 ods. 8 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy odporúča schváliť návrh záverečného účtu obce Jelka za rok 2021 s výrokom: „Celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad.

Prítomní poslanci OZ jednohlasne schválili záverečný účet obce a celoročné hospodárenie obce za rok 2021 bez výhrad, preúčtovanie výsledku hospodárenia za rok 2021, zisk vo výške 273 302,66 € v prospech účtu 428 – nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov, tvorbu rezervného fondu vo výške 10 % z výsledku hospodárenia obce a jej RO vo výške 21 621,70 €. Prítomní poslanci zobrali na vedomie rozpočtový prebytok hospodárenia obce, t. j. rozdiel bežných, kapitálových príjmov a bežných kapitálových výdavkov vo výške 216 217,23 € a stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2021.

K bodu č. 7 – Informácia o miestnom poplatku za rozvoj za rok 2021

Obec Jelka z roku 2020 previedla do roku 2021 nevyužitý vyrubený poplatok za rozvoj vo výške 244,24 €, obec Jelka v roku 2021 vyrubila poplatok za rozvoj vo výške 7231,00 €, obec Jelka použila poplatok za rozvoj  v sume 7475,24 € na ozdobné stĺpy v okolí základnej školy. Zostatok vyrubeného poplatku za rozvoj je vo výške 755,24 €.

Prítomní poslanci OZ informáciu o miestnom poplatku za rozvoj za rok 2021 zobrali na vedomie.

K bodu č. 8 programu – Plán práce hlavného kontrolóra na 2. polrok 2022

Starosta obce udelil slovo hlavnej kontrolórke obce, aby predniesla návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2022.

Hlavná kontrolórka uviedla, že rozsah kontrolnej činnosti je zameraný na kontrolu zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom obce. Kontrolnú činnosť plánuje zamerať na kontrolu poskytnutia a použitia dotácií z rozpočtu obce v roku 2021, vypracovanie stanoviska k programovému rozpočtu obce  na rok  2023-2025, kontrolu v zmysle § 18d odsek 2 zákona o obecnom  zriadení a operatívne kontroly. Ostatná činnosť hlavného kontrolóra bude nasledovná: účasť na rokovaniach obecného zastupiteľstva, vzdelávanie, účasť na seminároch, spolupráca so štátnymi a samosprávnymi kontrolnými orgánmi, konzultácie, príprava k výkonu kontrolnej akcie, zjednocovanie metodických postupov výkonu kontroly všeobecne a v konkrétnych prípadoch. Kontrolnú činnosť bude vykonávať v zmysle zákona o obecnom zriadení a podľa zákona o finančnej kontrole a audite. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce schválený obecným zastupiteľstvom je v zmysle § 18e zákona o obecnom zriadení poverením na vykonanie kontroly.

Prítomní poslanci OZ jednohlasne schválili návrh vyššie uvedeného plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 2. polrok 2022.

K bodu č. 9 programu – Odsúhlasenie pripravených uznesení súvisiacich s komunálnymi voľbami v roku 2022

Starosta obce informoval poslancov, že predseda NR SR vyhlásil voľby so orgánov samosprávy obcí  a do orgánov samosprávnych krajov. Termín volieb predseda NR SR určil na 29.10.2022. V súvislosti s vyhlásenými voľbami je potrebné prijať uznesenia. Odporúča určiť 1 volebný obvod pre územie obce Jelka, 11 poslancov OZ a výkon funkcie starostu na plný úväzok.

Prítomní poslanci OZ sa jednohlasne dohodli na určení jedného volebného obvodu pre územie obce Jelka, 11 poslancov OZ pre územie obce Jelka a výkon funkcie starostu obce Jelka v plnom rozsahu – na plný úväzok.

K bodu č. 10 programu – Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Jelka č. 3/2022 o zrušení Všeobecne záväzného nariadenia obce Jelka č. 2/2014 pre núdzové zásobovanie obyvateľov pitnou vodou

Návrh VZN č. 3/2022 bolo zverejnené na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce dňa 23.05.2022. Lehota na spripomienkovanie návrhu VZN uplynula dňa 06.06.2022. Pripomienky k návrhu VZN neboli žiadne. Ide o zrušovacie VZN, ktorým sa zruší VZN obce Jelka č. 2/2014. VZN č. 6/2020 a VZN č. 2/2014 upravujú rovnakú problematiku, jedno z nich je potrebné zrušiť. Vzhľadom na to, že VZN 6/2020 je novšie a reflektuje aktuálne platné a účinné právne predpisy, odporúča zrušiť VZN č. 2/2014.

Prítomní poslanci jednohlasne schválili návrh VZN obce Jelka č. 3/2022 o zrušení Všeobecne záväzného nariadenia obce Jelka č. 2/2014 pre núdzové zásobovanie obyvateľov pitnou vodou.

K bodu č. 11 programu – Pridelenie sociálneho bytu

Starosta obce informoval prítomných, že sa v novembri 2022 uvoľní dvojizbový nájomný byt v bytovom dome pri pošte. Ide o sociálny byt, prideliť ho možno po splnení zákonných podmienok. Tou najhlavnejšou je neprekročenie zákonom stanoveného maximálneho príjmu (§ 22 ods. 3 a § 12 ods. 4 zák. č. 443/2010 Z. z.). Prítomným poslancom OZ bol predložený zoznam žiadateľov o nájomný byt.

Prítomní poslanci schválili pridelenie dvojizbového bytu č. 5 v bytovom dome na Hlavnej ulici 1353/130, Jelka Norbertovi Tankovi, trvale bytom Ravaszová 247/7, 925 23 Jelka, nar. xx.xx.xxxx. 8 poslancov OZ hlasovalo za, jeden sa zdržal hlasovania. V prípade, že Norbert Tanko zoberie svoju žiadosť späť, určuje sa nasledovný poradovník náhradníkov: 1. Anita Mervová a Ľubomír Lukáč, Veľká 37, Jelka, 2. Lukáš Baroš a Simona Barošová, Jókaiho 1180, Jelka. Poradovník náhradníkov bol jednohlasne schválený poslancami OZ.

K bodu č. 12 programu – Rôzne:

a) Žiadosť o odkúpenie spoluvlastníckeho podielu na pozemku parc. reg. „E“, parc. č. 556/1, k. ú. Jelka, LV č. 3638 a na pozemku parc. reg. „E“, parc. č. 556/2, k. ú. Jelka, LV č. 3638

Obci bola doručená žiadosť Júlie Chudej, nar. xx.xx.xxxx, o predaj spoluvlastníckeho podielu o veľkosti 3/5 z celku na pozemku parc. reg. „E“, parc. č. 556/1, k. ú. Jelka, LV č. 3638 a na pozemku parc. reg. „E“, parc. č. 556/2, k. ú. Jelka, LV č. 3638. Žiadateľka je spoluvlastníčkou vedľajšieho pozemku parc. reg. „C“, parc. č. 557/1 a 557/2 k. ú. Jelka, LV č. 424. Starosta obce dal priestor na diskusiu.

Prítomní poslanci sa jednohlasne zhodli na tom, že nevyhovejú žiadosti žiadateľky a spoluvlastnícky podiel na vyššie uvedených pozemkoch žiadateľke neodpredajú.

b) Žiadosť o finančnú podporu DPO SR

Obci bola doručená žiadosť Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR o finančný príspevok. Navrhujú finančný príspevok vo výške 0,10 € za každého obyvateľa obce Jelka alebo inú sumu, podľa finančných možností rozpočtu obce Jelka. Svoju žiadosť odôvodnili tým, že v roku 2021 bola finančná podpora, ktorú pravidelne dostávali zo strany štátu formou dotácie z kapitoly MV SR krátená o 531 150 €.

Starosta obce upresnil, že DPO SR významným spôsobom pomáha v práci dobrovoľných požiarnikov. Zabezpečuje školenia a súťaže pre členov dobrovoľných hasičských zborov. Následne odporučil, aby obecné zastupiteľstvo finančný príspevok schválilo.

Prítomní poslanci jednohlasne schválili poskytnutie finančnej podpory DPO SR vo výške 0,10 € za každého obyvateľa obce.

c) Žiadosť o poskytnutie finančného daru na rok 2022

Nezábudka – združenie na pomoc rodinám so zdravotne postihnutých s deťmi a mladistvými, o. z., Turnianska 4776/8A, 903 01 Senec, IČO: 34 076 255 požiadalo obec Jelka o poskytnutie finančného daru na rok 2022 vo výške 200,00 €. Ide o domov sociálnych služieb pre deti a mladistvých, ktorý poskytuje ambulantnú sociálnu službu pre zdravotne ťažko postihnuté deti a dospelých. Z obce Jelka poskytujú službu dvom deťom. V žiadosti špecifikovali projekt, ktorý plánujú financovať aj z príspevku obce Jelka. V popise projektu uviedli canisterapiu, muzikoterapiu, hipoterapiu. Predpokladané náklady na realizáciu projektu sú vo výške 8890,00 €, spoluúčasť žiadateľa je vo výške 8690,00 €, spoluúčasť obce Jelka by bola vo výške 200,00 €. Starosta obce navrhol schváliť príspevok, pretože tým obec aspoň čiastočne pomôže týmto našim zdravotne postihnutým deťom.

Prítomní poslanci OZ jednohlasne schválili poskytnutie príspevku vo výške 200,00 €.

d) Žiadosť Csemadok Jóka – Jelka o jednorazovú finančnú podporu

Miestny spolok Csemadok Jóka – Jelka požiadal obec Jelka o finančnú podporu. Svoju žiadosť odôvodnil tým, že plánujú vydať knihu, ktorá by predstavila širokej verejnosti históriu našej obce, tradičné ľudové tance, ľudové pesničky, rozprávky, hry, budovy, ktoré boli postavené v minulosti a remeslá, ktoré sa vyskytovali na území obce Jelka. Do knihy plánujú dať aj historické fotografie. Miestny spolok sa uchádzal o dotáciu z nadácie Bethlena Gábora, žiaľ dotáciu dostali len vo výške 1700,00 €. Na vydanie knihy im chýba minimálne 5000,00 €. Sú presvedčení o tom, že dnešná mládež prostredníctvom tejto knihy spozná kultúrne dedičstvo svojich predkov. Zároveň by táto kniha mohla byť zaujímavá pre obyvateľov, ktorí sa odsťahovali v rámci výmeny obyvateľstva v 50. rokoch minulého storočia a ich potomkov, ako aj pre ľudí, ktorí majú svoje korene v našej obci, avšak z rôznych dôvodov sa z našej obce odsťahovali. Základnej škole Gregorovitsa Lipóta s vyučovacím jazykom maďarským by bola táto kniha darovaná ako pomôcka na hodiny vlastivedy. Touto knihou by bol zároveň obdarovaný každý deviatak Základnej školy Gregorovitsa Lipóta s vyučovacím jazykom maďarským.

Szabó Mária, členka miestneho spolku Csemadok Jóka – Jelka, ktorá sa zúčastnila rokovania obecného zastupiteľstva ako verejnosť poukázala na to, že je najvyšší čas vydať takúto knihu o našej obci. Okruh obyvateľov, ktorí si pamätajú kultúrne dedičstvo našich predkov sa každým rokom zmenšuje, až raz príde ten čas, keď sa už nebude koho pýtať.

Starosta obce vyjadril potrebu podpory na vydanie tejto knihy. Zároveň podotkol, že vzhľadom na aktuálny stav obecného rozpočtu by bolo možné v rámci tohto zasadnutia vyčleniť maximálne 1500,00€. Navrhol ďalší postup: do najbližšieho zasadnutia OZ preberie s ekonómkou rozpočet obce a pokúsi sa v ňom nájsť ďalšie zdroje na vydanie knihy o našej obci.

Prítomní poslanci sa jednohlasne zhodli na tom, že aktuálne poskytnú Csemadok Jóka – Jelka finančný príspevok vo výške 1500,00 €.

e) Žiadosť o vydanie stanoviska obce k investičnému zámeru „ILKA RESIDENCE“

Obci bola doručená žiadosť o vydanie stanoviska k investičnému zámeru investora 4EVER s. r. o.. Plánujú výstavbu na pozemkoch parc. reg. „C“. parc. č. 432/2, 431/3, 431/4, 431/5, 429/10, k. ú. Jelka, LV č. 449. V rámci tohto investičného zámeru by malo byť postavené: 2 x rodinný dom s dvoma bytovými jednotkami, 3 x rodinný dom s 3 bytovými jednotkami. Prítomným poslancom bol predložený výkres – situácia investičného zámeru.

Prítomní poslanci OZ jednohlasne schválili vyššie uvedený investičný zámer s nasledovnými podmienkami:

– dodržanie koeficientu zastavanosti podľa Územného plánu obce Jelka – Zmeny a doplnky č. 1,

– vybudovanie detského ihriska, ktoré bude lokalizované v rámci areálu, kde sa bude realizovať vyššie uvedený investičný zámer.

f) Žiadosť o vydanie stanoviska obce k investičnému zámeru „RODINNÉ DOMY IBV – ZÁKRUTY“

Obci bola doručená žiadosť o vydanie stanoviska k investičnému zámeru investora SUPERCOLORS s. r. o.. Plánujú výstavbu na pozemkoch parc. reg. „C“. parc. č. 95/1, 95/24, 95/34, 95/35, k. ú. Jelka, LV č. 1674. V rámci tohto investičného zámeru by malo byť postavené: 4 x rodinný dom so 4 bytovými jednotkami, 7 x rodinný dom s 2 bytovými jednotkami, 10 x rodinný dom. Prítomným poslancom bol predložený výkres – situácia investičného zámeru.

8 z prítomných poslancov OZ schválilo vyššie uvedený investičný zámer s nasledovnými podmienkami:

– dodržanie koeficientu zastavanosti podľa Územného plánu obce Jelka – Zmeny a doplnky č. 1,

– vybudovanie detského ihriska, ktoré bude lokalizované v rámci areálu, kde sa bude realizovať vyššie uvedený investičný zámer.

Jeden poslanec OZ sa zdržal hlasovania.

K bodu č. 13 programu – Diskusia

Starosta obce informoval prítomných, že obec podala koncom roku 2021 dve žiadosti o dotáciu z Environmentálneho fondu. V rámci prvej žiadosti obec plánovala kúpiť nový traktor s nakladačom a  vlečkou  na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu a na zvážanie takéhoto odpadu. V rámci druhého projektu obec plánovala vybaviť budúcu malú kompostáreň, drvičom a prekopávačom. Oba projekty boli po administratívnej aj odbornej stránke schválené, ale vzhľadom na nízku alokáciu finančných prostriedkov neboli zatiaľ podporené a dostali sa do zásobníku projektov na podporu.

V najbližších dňoch obec plánuje podať ďalšiu žiadosť o NFP. Projekt je zameraný na zateplenie kultúrneho domu, výmenu okien, inštaláciu fotovoltaickej elektrárne a výmenu kotla. Starosta obce informoval, že sa pracuje na možnostiach  inštalácie fotovoltaických elektrární aj na ostatných budovách obce. Plánuje sa to realizovať hlavne prostredníctvom dotácií a finančných príspevkov. Zamestnanci obce pravidelne sledujú aktuálne výzvy na podanie žiadosti o NFP. V prípade, že je nejaká v súlade s plánmi rozvoja obce, obec sa vždy uchádza o poskytnutie takéhoto príspevku. Starosta obce ďalej informoval, že ceny energií sa rapídne zvýšili a je to finančne veľmi cítiť.

Starosta obce dal priestor na diskusiu.

Do diskusie sa prihlásila Edita Schavelová, informovala sa, či obec plánuje robiť nejaké opatrenia na križovatke Hviezdoslavovej a Štúrovej ulice. Poukázala na to, že ide o problematický úsek pri prívalových dažďoch a že niektorí obyvatelia majú zvody dažďovej kanalizácie zo striech vyvedené na ulicu, čo zvyšuje riziko povodní. Starosta obce uviedol, že vie to tom, že táto lokalita je jednou z najproblematickejších pri výskyte prívalových dažďov. V najbližšom čase tam obec plánuje vyčistiť vsakovaciu jamu, ktorá tam existuje. V blízkej budúcnosti sú v pláne ďalšie vodozádržné opatrenia aj na iných miestach v obci. Zároveň poukázal na to, že minulý rok bolo práve z týchto dôvodov bolo prijaté VZN, ktorým sa zakazuje vypúšťanie dažďových vôd na verejné priestranstvá a do kanalizácií. Dažďové vody musia byť odvedené na dvor rodinných domov, prípadne do ich záhrad. Prisľúbil, že danú lokalitu skontrolujú a vyzvú k náprave tie domácnosti, ktoré dažďovú vodu vypúšťajú na ulicu.

Do diskusie sa prihlásila Szabó Mária, informovala sa, či obec plánuje vymeniť oponu v kultúrnom dome. Opona je v dezolátnom stave. Pri kultúrnych podujatiach s tým majú veľké problémy. Starosta obce uviedol, že na kultúrny dom boli pripravené 2 projekty, jeden už bol podaný a riešil interiér kultúrneho domu (podlahy, klimatizácia, čistička vzduchu, vybavenie interiéru, nové ozvučenie, nová opona atď.). Druhý projekt, ktorý obec plánuje čoskoro podať je zameraný na exteriér kultúrneho domu (zateplenie, výmena okien atď.). Obec sa snaží tieto veci riešiť prostredníctvom príspevkov a dotácií, lebo objem požadovaných financií na tieto opravy a úpravy je obrovský a nedá sa financovať iba z rozpočtu obce.

Do diskusie sa prihlásil Szabó János, informoval sa, či obradná sála zostane v kultúrnom dome alebo sa pripravuje nejaké iné riešenie. Starosta obce uviedol, že obradná sála sa pripravuje vo veľkej sále podnikateľského inkubátora. Bude to tam oveľa dôstojnejšie, ako v kultúrnom dome. Je to riešené s pomocou interiérovej dizajnérky, ktorá pripravila vizualizáciu. Práce na obradnej sieni prebiehajú. Boli zakúpené a inštalované záclony šité na mieru, nové stoličky, bolo rekonštuované osvetlenie a pokračuje sa na prácach.

K bodu č. 14 programu – Návrh uznesení

Návrhová komisia prečítala návrh uznesení.

K bodu č. 15 programu – Záver

Keďže neboli vznesené iné pripomienky a námety po prerokovaní všetkých bodov programu starosta  obce poďakoval poslancom OZ a ostatným zúčastneným osobám za účasť a ukončil zasadnutie OZ.

                                                                                                          Ing. Gabriel Kiš

                                                                                                            starosta obce

Overovatelia zápisnice:        Mgr. Zoltán Deák

                                               Štefan Bohony

Prednostka:                           MSc. Melinda Németh

Zapisovateľka:                      Mgr. Gabriela Horváthová

Zasadnutie obecného zastupiteľstva prebiehalo od 18:00 hod. do 20:00 hod..

Návrh uznesení 3. plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva v Jelke zo dňa 28.06.2022

Obecné zastupiteľstvo obce Jelka

Hlasovanie: Mgr. Bánoczký, M., Bohony, Š., Mgr. Deák, Z., Mgr. Hakszer, R.,PhD., Kovács, J., Mgr. Laurič, I., Mgr. Letuseková, D., Molnár, F., Török, P.

Uznesením  č. 28.,/2022/OZ-3:

Schvaľuje

Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie obce za rok 2021 bez výhrad.

Hlasovalo: 9                            Za: 9                            Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 29.,/2022/OZ-3:

Schvaľuje

Preúčtovať výsledok hospodárenia za rok 2021, zisk vo výške 273 302,66 € v prospech účtu 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

Hlasovalo: 9                            Za: 9                            Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 30.,/2022/OZ-3:

Berie na vedomie

Rozpočtový prebytok hospodárenia obce, t. j. rozdiel bežných kapitálových príjmov a bežných kapitálových výdavkov vo výške 216 217,23 €.

Uznesenie bolo podpísané

Uznesením  č. 31.,/2022/OZ-3:

Schvaľuje

Tvorbu rezervného fondu vo výške 10 % z výsledku hospodárenia obce a jej RO vo výške 21 621,70 €.

Hlasovalo: 9                            Za: 9                            Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 32.,/2022/OZ-3:

Berie na vedomie

Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2021.

Uznesenie bolo podpísané.

Uznesením  č. 33.,/2022/OZ-3:

Berie na vedomie

Informáciu o príjmoch a použití výnosu z poplatku za rozvoj za rok 2021.

Uznesenie bolo podpísané.

Uznesením  č. 34.,/2022/OZ-3:

Schvaľuje

Plán práce hlavného kontrolóra na 2. polrok 2022.

Hlasovalo: 9                            Za: 9                            Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 35.,/2022/OZ-3:

 Na základe § 166 ods. 3 zák. č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov, § 11 ods. 3 písm. e) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov a § 11 ods. 4, písm. i) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov a v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí a o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov, ktoré bolo uverejnené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod č. 209/2022 Z. z. určuje pre voľby do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa uskutočnia 29.10.2022

a) Jeden volebný obvod pre územie obce Jelka.

Hlasovalo: 9                            Za: 9                            Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

b)Počet poslancov obecného zastupiteľstva obce Jelka na celé funkčné obdobie 2022 – 2026: 11.

Hlasovalo: 9                            Za: 9                            Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

c)Rozsah výkonu funkcie starostu obce Jelka na celé funkčné obdobie 2022 – 2026: v plnom rozsahu – na plný úväzok.

Hlasovalo: 9                            Za: 9                            Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 36.,/2022/OZ-3:

Schvaľuje

Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelka č. 3/2022 o zrušení Všeobecne záväzného nariadenia obce Jelka č. 2/2014 pre núdzové zásobovanie obyvateľov pitnou vodou.

Hlasovalo: 9                            Za: 9                            Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 37.,/2022/OZ-3:

a)Schvaľuje

Žiadosť Norberta Tanka, trvale bytom Ravaszová 247/7, 925 23 Jelka, nar. xx.xx.xxxx o nájom 2- izbového bytu č. 5 na Hlavnej ulici 1353/130, Jelka.

Hlasovalo: 9                            Za: 8                            Proti: 0                        Zdržal sa: 1

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

b)Schvaľuje

Poradie náhradníkov pre prípad, že žiadateľ uvedený v uznesení obecného zastupiteľstva obce Jelka č. 37a.,/2022/OZ-3 zo dňa 28.06.2022 svoju žiadosť zoberie späť nasledovne:

1.      Anita Mervová a Ľubomír Lukáč, Veľká 37, Jelka

2.      Lukáš Baroš a Simona Barošová, Jókaiho 1180, Jelka

Hlasovalo: 9                            Za: 9                            Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 38.,/2022/OZ-3:

Neschvaľuje

Žiadosť Júlie Chudej, rod. Strehárska, nar. xx.xx.xxxx, trvale bytom Sládkovičova 29, 900 28 Ivanka pri Dunaji o predaj spoluvlastníckych podielov o veľkosti 3/5 z celku na pozemkoch: parc. reg. „E“, parc. č. 556/1, výmera 425 m², druh pozemku orná pôda, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 3638, parc. reg. „E“, parc. č. 556/2, výmera 924 m², druh pozemku orná pôda, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 3638.

Hlasovalo: 9                            Za: 0                            Proti: 9                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 39.,/2022/OZ-3:

Schvaľuje

Žiadosť Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava, IČO: 00 177 474 o jednorazovú finančnú podporu vo výške 0,10 € za každého obyvateľa obce Jelka.

Hlasovalo: 9                            Za: 9                            Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 40.,/2022/OZ-3:

Schvaľuje

Žiadosť Nezábudka – združenie na pomoc rodinám so zdravotne postihnutých s deťmi a mladistvými, o. z., Turnianska 4776/8A, 903 01 Senec, IČO: 34 076 255 o jednorazovú finančnú podporu vo výške 200,00 €

Hlasovalo: 9                            Za: 9                            Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 41.,/2022/OZ-3:

Schvaľuje

Poskytnutie jednorázovej finančnej podpory Csemadok Jóka – Jelka vo výške 1500,00 €

Hlasovalo: 9                            Za: 9                            Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 42.,/2022/OZ-3:

Odročuje

Žiadosť Csemadok Jóka – Jelka o poskytnutie jednorázovej finančnej podpory v časti presahujúcej sumu 1500,00 € na prejednanie na najbližšie zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Jelka.

Hlasovalo: 9                            Za: 9                            Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 43.,/2022/OZ-3:

Podľa § 4 ods. 3 písm. d) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov

schvaľuje

investičnú činnosť v obci Jelka „ILKA RESIDENCE“ na pozemku parc. reg. „C“. parc. č. 432/2, 431/3, 431/4, 431/5, 429/10, k. ú. Jelka, LV č. 449 (2 x rodinný dom s dvoma bytovými jednotkami, 3 x rodinný dom s 3 bytovými jednotkami), na základe žiadosti 4 EVER, s. r. o., so sídlom Laurinská 18, 811 01 Bratislava, IČO: 44 333 854 s nasledovnými podmienkami:
– dodržanie koeficientu zastavanosti podľa Územného plánu obce Jelka – Zmeny a doplnky č. 1,
– vybudovanie detského ihriska, ktoré bude lokalizované v rámci areálu, kde sa bude realizovať vyššie uvedený investičný zámer

Hlasovalo: 9                            Za: 9                            Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 44.,/2022/OZ-3:

Podľa § 4 ods. 3 písm. d) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov

schvaľuje

investičnú činnosť v obci Jelka „RODINNÉ DOMY „IBV ZÁKRUTY“ na pozemku parc. reg. „C“. parc. č. 95/1, 95/24, 95/34, 95/35, k. ú. Jelka, LV č. 1674 (4 x rodinný dom so 4 bytovými jednotkami, 7 x rodinný dom s 2 bytovými jednotkami, 10 x rodinný dom), na základe žiadosti SUPERCOLORS, s. r. o., so sídlom Hlavná 1414/138, 925 23 Jelka, IČO: 51 231 930 s nasledovnými podmienkami:
– dodržanie koeficientu zastavanosti podľa Územného plánu obce Jelka – Zmeny a doplnky č. 1,
– vybudovanie detského ihriska, ktoré bude lokalizované v rámci areálu, kde sa bude realizovať vyššie uvedený investičný zámer

Hlasovalo: 9                            Za: 8                            Proti: 0                        Zdržal sa: 1

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

V Jelke dňa 01.07.2022

Ing. Gabriel Kiš

                                                                                                             starosta obce

Mellékletek

Leírás

Prítomní:

Starosta obce:             Ing. Gabriel Kiš

Členovia OZ:              Mgr. Bánoczký, M., Bohony, Š., Budai, I., Mgr. Hakszer, R. PhD., Kovács, J., Mgr. Laurič, I., Mgr. Letuseková, D., Molnár, F., Ing. Ruman, T., Török, P.

Ďalší prítomní:            Melinda Németh MSc. – prednostka Obecného úradu v Jelke

                                    Mgr. Mária Tomovičová – hlavná kontrolórka obce

                                    Mgr. Gabriela Horváthová – zapisovateľka

Verejnosť:                   Molnári Marián, Khern Peter,

K bodu č. 1 programu – Zahájenie zasadnutia

Zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Jelka (ďalej aj „OZ“) otvoril a viedol starosta obce Ing. Gabriel Kiš, ktorý privítal prítomné osoby na 2. plánovanom zasadnutí OZ v roku 2022 a skonštatoval, že oznámenie o termíne 2. plánovaného zasadnutia OZ spolu s navrhovaným programom bolo zverejnené na úradnej tabuli obce a webovej stránke obce dňa 20.04.2022, že je prítomných 10 poslancov OZ, OZ je uznášaniaschopné vo všetkých bodoch rokovania. Neprítomný poslanec svoju neprítomnosť na zasadnutí OZ ospravedlnil.

K bodu č. 2. programu – Schválenie programu zasadnutia

Starosta obce oboznámil poslancov OZ s programom zasadnutia, ktorý bol nasledovný:

1. Zahájenie

2. Schválenie programu zasadnutia

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie

4. Kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia

5. Interpelácia

6. Návrh štatútu obce Jelka

7. Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže č. 1 v roku 2022

8. Vstup obce Jelka do oblastnej organizácie cestovného ruchu Matúšova zem – Mátyusföld

9. Žiadosť o schválenie výšky úveru na dofinancovanie investičných aktivít obce

10. Rôzne:

a) Žiadosť Ramóny Tankovej o predaj novovytvoreného pozemku parc. reg. „C“, parc. č. 1390/17, k. ú. Jelka a parc. reg. „C“, parc. č. 1390/4, k. ú. Jelka

b) Žiadosť Gábora Janíka a Marcely Janíkovej o predaj novovytvoreného pozemku parc. reg. „C“, parc. č. 1174/60 k. ú. Jelka

c) Žiadosť Natana Dema o úpravu hranice pozemkov parc. reg. „C“, parc. č. 877, k. ú. Jelka a parc. reg. „C“, parc. č. 876/1, k. ú. Jelka zámenou

d) Žiadosť Simony Drozdovej a Libora Modrovicha o vydanie súhlasu so zriadením vecného bremena na pozemkoch parc. reg. „E“, parc. č. 1174/1, k. ú. Jelka a parc. reg. „C“, parc. č. 1183/1 k. ú. Jelka

e) Prosba Mgr. Jiřího Hendricha o premenovanie Gottwaldovej ulice

11. Diskusia

12. Návrh uznesení

13. Záver

Starosta obce dal hlasovať o vyššie uvedenom programe zasadnutia OZ. Prítomní poslanci OZ program jednohlasne schválili.

Následne starosta obce vyzval poslancov OZ, aby uviedli, či majú nejaké pripomienky alebo návrhy na doplnenie programu zasadnutia.

Prítomní poslanci OZ pripomienky ani návrhy na doplnenie programu zasadnutia nemali.

Starosta obce navrhol nasledovnú zmenu programu zasadnutia OZ:

– do bodu 10 s názvom „Rôzne“ doplniť písm. f) s názvom: „Žiadosť Jókaiho divadla v Komárne o poskytnutie finančného príspevku“.

Starosta obce navrhol hlasovať o zmenenom programe zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktorý bol nasledovný:

1. Zahájenie

2. Schválenie programu zasadnutia

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie

4. Kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia

5. Interpelácia

6. Návrh štatútu obce Jelka

7. Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže č. 1 v roku 2022

8. Vstup obce Jelka do oblastnej organizácie cestovného ruchu Matúšova zem – Mátyusföld

9. Žiadosť o schválenie výšky úveru na dofinancovanie investičných aktivít obce

10. Rôzne:

a) Žiadosť Ramóny Tankovej o predaj novovytvoreného pozemku parc. reg. „C“, parc. č. 1390/17, k. ú. Jelka a parc. reg. „C“, parc. č. 1390/4, k. ú. Jelka

b) Žiadosť Gábora Janíka a Marcely Janíkovej o predaj novovytvoreného pozemku parc. reg. „C“, parc. č. 1174/60 k. ú. Jelka

c) Žiadosť Natana Dema o úpravu hranice pozemkov parc. reg. „C“, parc. č. 877, k. ú. Jelka a parc. reg. „C“, parc. č. 876/1, k. ú. Jelka zámenou

d) Žiadosť Simony Drozdovej a Libora Modrovicha o vydanie súhlasu so zriadením vecného bremena na pozemkoch parc. reg. „E“, parc. č. 1174/1, k. ú. Jelka a parc. reg. „C“, parc. č. 1183/1 k. ú. Jelka

e) Prosba Mgr. Jiřího Hendricha o premenovanie Gottwaldovej ulice

f) Žiadosť Jókaiho divadla v Komárne o poskytnutie finančného príspevku

11. Diskusia

12. Návrh uznesení

13. Záver

Všetci prítomní poslanci OZ zmenený program zasadnutia OZ jednohlasne schválili.

K bodu č. 3 programu – Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie

Starosta obce určil za zapisovateľku 2. plánovaného zasadnutia OZ Mgr. Gabrielu Horváthovú. Za overovateľov zápisnice zasadnutia OZ starosta obce určil poslancov OZ: Mgr. Denisu Letusekovú a Petra Töröka.

Prítomní poslanci OZ jednohlasne schválili za overovateľov zápisnice 2. plánovaného zasadnutia OZ vyššie uvedené osoby.

Starosta obce za návrhovú komisiu 2. plánovaného zasadnutia OZ navrhol zvoliť nasledovných poslancov OZ: Mgr. Ivana Lauriča a Štefana Bohonya

Prítomní poslanci OZ jednohlasne zvolili návrhovú komisiu OZ vo vyššie uvedenom zložení.

K bodu č. 4 programu – Kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia

Starosta obce Jelka oboznámil osoby zúčastnené na zasadnutí OZ, v akom štádiu je výkon uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ:

a) uznesenie č. 1.,/2022/OZ-1 – správa hlavnej kontrolórky obce Jelka bola vzatá na vedomie,

b) uznesenie č. 2.,/2022/OZ-1 – zmena kapitálovej časti rozpočtu obce je postupne realizovaná,

c) uznesenie č. 3.,/2022/OZ-1 – obec čaká na informácie ohľadne žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci výzvy zameranej a triedený zber komunálnych odpadov od príslušného ministerstva,

d) uznesenie č. 4.,/2022/OZ-1 – príprava projektov a ostatnej dokumentácie k zadaniu verejného obstarávania na investičnú akciu: prestavba budov zdravotného strediska – 9BJ je v štádiu riešenia,

e) uznesenie č. 5.,/2022/OZ-1 – predloženie žiadosti obcou Jelka, Mierová 959/17, 925 23 Jelka, IČO: 00 306 011 o poskytnutie úveru na dofinancovanie investičných aktivít obce bude predmetom rokovania tohto zasadnutia OZ,

f) uznesenie č. 6.,/2022/OZ-1 – Marián Kempský má na svojom spoluvlastníckom podiele exekúciu. Obecné zastupiteľstvo schválilo kúpu pozemkov s podmienkou, že predmetné pozemky nebudú zaťažené a že ich obec odkúpi ako celok, obec oslovila exekútora, či by bolo možné odkúpiť zaťažené podiely Mariána Kempského s tým, že kúpna cena za tieto podiely by bola poukázaná na účet exekútora a ťarcha na spoluvlastníckych podieloch by sa vymazala, obec čaká na vyjadrenie exekútora,

g) uznesenie č. 7.,/2022/OZ-1 – kúpa spoluvlastníckeho podielu o veľkosti ¼ z celku od Slovenskej republiky na nehnuteľnostiach: pozemku parc. reg. „C“, parc. č. 193/1, k. ú. Jelka, pozemku parc. reg. „C“, parc. č. 193/2, k. ú. Jelka, stavby so súp. č. 684, k. ú. Jelka je v riešení,

podklady boli zaslané na Okresný úrad Trnava, obec čaká na vyjadrenie od Okresného úradu Trnava,

h) uznesenie č. 8a.,/2022/OZ-1, 8b.,/2022/OZ-1, 8c.,/2022/OZ-1, 8d.,/2022/OZ-1 – uznesenia k obchodnej verejnej súťaži, obchodná verejná súťaž bola realizovaná, vyhodnotená, výsledky súťaže budú predmetom rokovania tohto zasadnutia OZ,

i) uznesenie č. 9.,/2022/OZ-1 – Dodatok č. 1 k zmluve o vzájomnej spolupráci pri prevádzkovaní Vodného kolového mlyna v Jelke bol podpísaný, zverejnený, realizovaný,

j) uznesenie č. 10.,/2022/OZ-1 – Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelka č. 1/2022 o niektorých podmienkach držania psov na území obce Jelka bolo zverejnené a je účinné od 15.03.2022,

k) uznesenie č. 11.,/2022/OZ-1 – Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelka č. 2/2022 o niektorých podmienkach prideľovania obecných nájomných bytov a spôsobe výpočtu nájomného bolo zverejnené a je účinné od 15.03.2022,

l) uznesenie č. 12.,/2022/OZ-1 – predaj novovytvoreného pozemku parc. reg. „C“, parc. č. 1388/6, k. ú. Jelka p. Eve Hakszerovej, kúpna zmluva bola podpísaná, návrh na vklad bol podaný, vklad nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností bol povolený.

m) uznesenie č. 13.,/2022/OZ-1 – žiadosť spoločnosti T- ZONE, s. r. o. o prebratie miestnej komunikácie a verejného osvetlenia, obec čaká na doloženie znaleckého posudku,

n) uznesenie č. 14.,/2022/OZ-1 – schválenie investičnej činnosti v obci Jelka „Kráľovská dolina etapa č. 2 a 3“, žiadateľovi bol odovzdaný výpis uznesenia OZ,

o) uznesenie č. 15.,/2022/OZ-1 – prosba Mgr. Jiřího Hendricha o premenovanie Gottwaldovej ulice bola opakovane zaradená do rokovania tohto zasadnutia OZ,

p) uznesenie č. 16.,/2022/OZ-1 – listom bola oslovená každá plnoletá osoba, ktorá má trvalý pobyt na Gottwaldovej ulici, aby sa vyjadrila k zmene názvu ulice s tým, že ak sa nevyjadrí, bude sa mať zato, že je proti zmene názvu ulice, bolo oslovených 20 osôb. 11 z oslovených osôb sa nevyjadrilo, 9 bolo proti zmene názvu ulice,

q) uznesenie č. 17.,/2022/OZ-1 – uzavretie zmluvy o poskytnutí služby, ktorej predmetom je zabezpečenie služieb v odpadovom hospodárstve, zmluva bola podpísaná, čaká sa na doručenie podpísaného rovnopisu druhou zmluvnou stranou, po doručení písomného rovnopisu bude zmluva zverejnená.

K bodu č. 5 programu – Interpelácia

Možnosť interpelácie nikto z prítomných poslancov nevyužil.

K bodu č. 6 programu – Návrh štatútu obce Jelka

Návrh štatútu bol zaslaný poslancom OZ obce Jelka dňa 19.04.2022. V štatúte sa zmenila periodicita vedenia obecnej kroniky na raz ročne. Zároveň boli do štatútu premietnuté zmeny príslušných právnych predpisov.

Prítomní poslanci OZ jednohlasne schválili navrhovaný štatút obce Jelka.

K bodu č. 7 – Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže č. 1 v roku 2022

Dňa 05.04.2022 o 17:00 hod. sa v zasadačke Obecného úradu v Jelke uskutočnilo vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže vyhlásenej uznesením č. 8a.,/2022/OZ-1 zo dňa 22.02.2022. Predmetom obchodnej verejnej súťaže bol predaj pozemku parc. reg. „C“, parc. č. 1388/7, výmera 722 m², druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 1301. Do súťaže sa prihlásil jeden uchádzač: Peter Khern, nar. xx.xx.xxxx, r. č. xxxxxx/xxxx, trvale bytom Jamová 616/9, 925 23 Jelka (ďalej len „uchádzač“), ktorý ponúkol 45,50 € / 1 m², t. j. 32 851 € / 722 m². Členovia komisie na vyhodnotenie vyššie špecifikovanej obchodnej verejnej súťaže navrhli odpredať vyššie špecifikovaný pozemok uchádzačovi.

Prítomní poslanci OZ jednohlasne schválili predaj vyššie špecifikovaného pozemku uchádzačovi za kúpnu cenu 45,50 € / 1 m², t. j. 32 851 € / 722 m². Prítomní poslanci OZ zároveň jednohlasne schválili znenie predloženej kúpnej zmluvy.

K bodu č. 8 programu – Vstup obce Jelka do oblastnej organizácie cestovného ruchu Matúšova zem – Mátyusföld

Poslancom OZ bol zaslaný pozývací list a stanovy Oblastnej organizácie cestovného ruchu Matúšova zem – Mátyusföld dňa 19.04.2022. Hlavnými cieľmi tejto organizácie sú rozvoj a propagácia cestovného ruchu, zvýšenie návštevnosti a vytváranie nových atraktívnych ponúk pre návštevníkov nášho regiónu. Okrem toho ponúka podporu činnosti členov pri tvorbe a realizácii koncepcie rozvoja cestovného ruchu, marketing a propagáciu doma a v zahraničí, podporuje kultúrny, spoločenský a športový život, chráni prírodné a kultúrne dedičstvo, organizuje podujatia pre obyvateľov a návštevníkov, poskytuje členom poradensko-konzultačné služby, spracúva, predkladá a realizuje projekty rozvoja cestovného ruchu, či zabezpečuje prezentáciu produktov cestovného ruchu regiónu. Členský príspevok je vo výške 1€ / ročne za každého obyvateľa obce Jelka.

Starosta obce s poukazom existenciu vodného kolového mlyna v Jelke navrhol schváliť vstup obce Jelka do predmetnej organizácie. Obec, fyzické osoby, podnikatelia a právnické osoby podnikajúce v Jelke budú môcť profitovať z členstva v tejto organizácii. Vstúpili do nej už viaceré obce v našom regióne.

Prítomní poslanci OZ jednohlasne odsúhlasili vznik členstva obce Jelka v Oblastnej organizácii cestovného ruchu Matúšova zem – Mátyusföld, menovali Ing. Gabriela Kiša, starostu ako zástupcu obce v tejto organizácie a schválili členský príspevok vo výške 1 € / ročne za každého obyvateľa obce Jelka.

K bodu č. 9 programu – Žiadosť o schválenie výšky úveru na dofinancovanie investičných aktivít obce

Starosta obce navrhol schváliť úver na dofinancovanie investičných aktivít obce. Obec už nejaké investičné aktivity realizuje, napríklad výstavba komunitného centra, ale zároveň má v pláne realizovať aj ďalšie investičné aktivity, napr. výstavba 9 bytových jednotiek oproti škole, výstavba 9 bytových jednotiek v areáli zdravotného strediska, ktorá je spojená so zateplením budovy zdravotného strediska, výmenou vykurovacieho zariadenia a výstavbou nových parkovacích miest, výstavba environmentálneho centra. Realizovať vyššie uvedené investičné plány len z vlastných zdrojov obce je nemožné.

Vyžiadal ponuky od viacerých bánk, najviac výhodná sa javí ponuka od Prima banky Slovensko, a. s. . Výhoda Prima banky spočíva jednak vo výške úrokovej sadzby a jednak v tom, že by sa schválil úverový rámec, a tento by sa mohol čerpať vždy podľa aktuálnych potrieb obce. Každé čerpanie by muselo byť schválené obecným zastupiteľstvom obce Jelka. Navrhuje úverový rámec vo výške 1 000 000,00 € s dobou splatnosti 5 rokov.

Starosta obce upresnil, že tendencia na finančnom trhu je taká, že úrokové sadzby sa rapídne zvyšujú, obec by si týmto v podstate len zafixovala výhodnú úrokovú sadzbu na 5 rokov a úver by bol čerpaný v reakcii na aktuálne investičné aktivity obce, ktoré budú musieť byť schválené obecným zastupiteľstvom a len v takom rozsahu, v akom to je potrebné, t. j. nemusí vyčerpať celý úverový rámec, dokonca ho nemusí čerpať vôbec.

Hlavná kontrolórka obce Jelka predniesla svoje stanovisko k prevereniu podmienok pre prijatie návratných zdrojov financovania. Podmienky prijatia návratných zdrojov financovania sú zadefinované v § 17 ods. 6 zák. č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy nasledovne:

a) celková suma dlhu obce/VÚC neprekročí 60 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka,

b) suma splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov a suma splátok záväzkov z investičných dodávateľských úverov neprekročí v príslušnom rozpočtovom roku 25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci alebo vyššiemu územnému celku z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu, suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov neprekročí 25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.

Vyššie uvedené podmienky musia byť splnené súčasne. Obe vyššie uvedené podmienky obec Jelka spĺňa a z uvedeného dôvodu nenamieta proti prijatiu úveru.

Prítomní poslanci OZ zobrali stanovisko hlavnej kontrolórky obce Jelka na vedomie a jednohlasne schválili prijatie úveru od Prima banky Slovensko a. s. vo výške 1 000 000,00 € s dobou splatnosti 5 rokov, ktorý bude použitý na investičné aktivity obce schválené obecných zastupiteľstvom.

K bodu č. 10 programu – Rôzne:

a) Žiadosť Ramóny Tankovej o predaj novovytvoreného pozemku parc. reg. „C“, parc. č. 1390/17, k. ú. Jelka a parc. reg. „C“, parc. č. 1390/4, k. ú. Jelka

Ramóna Tanková, rod. Tanková, nar. xx.xx.xxxx, r. č. xxxxxx/xxxx, trvale bytom  Slaná Dolina 82/17, 925 23 Jelka (ďalej len „žiadateľ“) požiadala obec Jelka o predaj novovytvoreného parc. reg. „C“, parc. č. 1390/4, výmera 168 m², druh pozemku záhrada (ďalej len novovytvorený pozemok 1) a novovytvoreného pozemku parc. reg. „C“, parc. č. 1390/17, výmera 20 m², druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie (ďalej len „novovytvorený pozemok 2“), ktoré boli geometrickým plánom č. 11-02/2022 vyhotoveným Realitnou a geodetickou kanceláriou, so sídlom Mierové námestie 4, 924 00 Galanta, IČO: 32 353 766 dňa 15.02.2022, autorizačne overeným Ing. Ernestom Hollósim, autorizovaným geodetom a kartografom dňa 16.02.2022 a úradne overeným Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom, Ing. Menyhárt Katalin dňa 22.02.2022, č. overenia 245/2022, odčlenené od pozemku parc. reg. “E”, parc. č. 1390, druh pozemku ostatná plocha, výmera pozemku 4348 m², k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 3636, a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že obec Jelka novovytvorené pozemky nevyužíva a neplánuje ich zahrnúť do svojich investičných aktivít, žiadateľ novovytvorené pozemky dlhodobo užíva a zveľaďuje, novovytvorené pozemky bezprostredne susedia s pozemkom, ktorý je vo vlastníctve žiadateľa, a to pozemkom parcely reg. „C“ KN, parc. č. 1389/5, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, výmera 393 m², k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidovaný Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 754, predajom novovytvorených pozemkov dôjde k usporiadaniu majetkovoprávnych vzťahov k pozemkom, ktoré tvoria súčasť oploteného areálu vo vlastníctve žiadateľa, na novovytvorenom pozemku 2 je umiestnená stavba vo vlastníctve žiadateľa.

Obec Jelka objednala vypracovanie znaleckého posudku za účelom stanovenia všeobecnej hodnoty novovytvorených pozemkov. Všeobecná hodnota novovytvoreného pozemku 1 bola znaleckým posudkom č. 20/2022 vyhotoveným Ing. Tünde Panyikovou, č. 767, Matúškovo, ev. č. znalca: 914 248 stanovená vo výške 3373,44 € / 168 m² (20,08 € / 1m²) a novovytvoreného pozemku 2 stanovená vo výške 401,60 € / 20 m² (20,08 € / 1m²).

Zámer na predaj vyššie špecifikovaných novovytvorených pozemkov bol zverejnený na úradnej tabuli obce Jelka a na webovej stránke obce Jelka od 08.04.2022 do 26.04.2022.

Starosta obce dal priestor na diskusiu ohľadne kúpnej ceny novovytvorených pozemkov. Poučil poslancov, že kúpna cena nemôže byť nižšia ako všeobecná hodnota novovytvoreného pozemku stanovená vo vyššie uvedenom znaleckom posudku.

Prítomní poslanci sa jednohlasne zhodli na tom, že schvaľujú predaj vyššie uvedených novovytvorených pozemkov do vlastníctva žiadateľa z vyššie uvedeného dôvodu hodného osobitného zreteľa. Kúpnu cenu určili vo výške 35 € / 1m², t. j. 5880,00 € / 168 m², 700,00 € / 20 m², t. j. spolu vo výške 6580,00 €.

Prítomní poslanci sa jednohlasne zhodli aj na tom, že žiadateľ uhradí náklady za vyhotovenie znaleckého posudku vo výške 159,03 € náklady na vyhotovenie geometrického plánu vo výške 320,00 € a správny poplatok za návrh na vklad. Zároveň schválili aj znenie predloženej kúpnej zmluvy.

b) Žiadosť Gábora Janíka a Marcely Janíkovej o predaj novovytvoreného pozemku parc. reg. „C“, parc. č. 1174/60 k. ú. Jelka

Gábor Janík, rod. Janík, nar. xx.xx.xxxx, r. . xxxxxx/xxxx, trvale bytom Hlavná 1462/152, 925 23 Jelka a Marcela Janíková, rod. Matušová, nar. xx.xx.xxxx, r. č. xxxxxx/xxxx, trvale bytom Hlavná 1462/152, 925 23 Jelka, požiadali obec Jelka o predaj časti obecného pozemku, ktorý sa nachádza pred pozemkom parc. reg. „C“. parc. č. 878, k. ú. Jelka, LV č. 514 z dôvodu vyrovnania prednej hranice ich pozemku so susednými pozemkami.

Obec objednala vypracovanie geometrického plánu. Geometrickým plánom č. 13/2022 vyhotoveným Dávidom Keményom – GEODET, s miestom podnikania 1449/69, 924 01 Galanta, IČO: 52 464 466, dňa 16.02.2022, autorizačne overeným Ing. Katarínou Szomolaiovou, autorizovaným geodetom a kartografom dňa 16.02.2022 a úradne overeným Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom dňa 22.02.2022, č. overenia 249/2022, bol z pozemku parc. reg. “E” KN, parc. č. 1174/1, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, výmera 5180 m²,  k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidovaný Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 3636 odčlenený novovytvorený pozemok parc. reg. “C” KN, parc. č.  1174/60, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, výmera 31 m², k. ú. Jelka (ďalej len „novovytvorený pozemok“).

Obec Jelka objednala vypracovanie znaleckého posudku za účelom stanovenia všeobecnej hodnoty novovytvoreného pozemku. Všeobecná hodnota novovytvoreného pozemku bola znaleckým posudkom č. 19/2022 vyhotoveným Ing. Tünde Panyikovou, č. 767, Matúškovo, ev. č. znalca: 914 248 stanovená vo výške 622,48 € / 31 m² (20,08 € / 1m²).

Zámer na predaj novovytvoreného pozemku bol zverejnený na úradnej tabuli obce Jelka a na webovej stránke obce Jelka od 08.04.2022 do 26.04.2022. Priamy predaj pozemku bol odôvodnený dôvodmi hodnými osobitného zreteľa, ktoré boli špecifikované nasledovne: obec Jelka novovytvorený pozemok nevyužíva a neplánuje ho zahrnúť do svojich investičných aktivít, žiadatelia novovytvorený pozemok dlhodobo užívajú a zveľaďujú, novovytvorený pozemok bezprostredne susedí s pozemkom, ktorý je vo vlastníctve žiadateľov, a to pozemkom parcely reg. „C“ KN, parc. č. 878, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, výmera 709 m², k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidovaný Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 514, predajom novovytvoreného pozemku dôjde k usporiadaniu majetkovoprávnych vzťahov k pozemku, ktorý tvorí súčasť oploteného areálu vo vlastníctve žiadateľov.

Starosta obce dal priestor na diskusiu ohľadne kúpnej ceny novovytvoreného pozemku. Poučil poslancov, že kúpna cena nemôže byť nižšia ako všeobecná hodnota novovytvoreného pozemku stanovená vo vyššie uvedenom znaleckom posudku.

Prítomní poslanci sa jednohlasne zhodli na tom, že schvaľujú predaj vyššie uvedeného novovytvoreného pozemku do bezpodielového spoluvlastníctva žiadateľov z vyššie uvedeného dôvodu hodného osobitného zreteľa. Kúpnu cenu určili vo výške 25,00 € / 1m², t. j. 775,00 € / 31 m.

Prítomní poslanci sa jednohlasne zhodli aj na tom, že žiadateľ uhradí náklady za vyhotovenie znaleckého posudku vo výške 158,73 € náklady na vyhotovenie geometrického plánu vo výške 254,00 € a správny poplatok za návrh na vklad. Zároveň schválili aj znenie predloženej kúpnej zmluvy.

c) Žiadosť Natana Dema o úpravu hranice pozemkov parc. reg. „C“, parc. č. 877, k. ú. Jelka a parc. reg. „C“, parc. č. 876/1, k. ú. Jelka zámenou

Natan Demo, nar. xx.xx.xxxx, r. č. xxxx/xxxx, trvale bytom Martinčekova 785/24, Bratislava (ďalej len „Natan Demo“), požiadal obec Jelka o úpravu hranice pozemkov zámenou. Svoju žiadosť odôvodnil tým, že hranica jeho pozemkov končí v chodníku na Školskej ulici a v cestnej komunikácii na Hlbokej ulici. Predložil predbežný návrh úpravu hraníc pozemkov, ktorá sa obci javila ako nevýhodná z dôvodu, že by zasahovala do krajnice vedľa vozovky na Hlbokej ulici, resp. by nezostal dostatočný priestor na verejnú zeleň vedľa vozovky na Hlbokej ulici. Obec uskutočnila rokovania s p. Natanom Demom. Výsledkom rokovania bol nasledovný návrh:

a) hranica pozemku Natana Dema a obecného pozemku od Školskej ulice sa zarovná do jednej línie s ostatnými oploteniami na Školskej ulici,

b) hranica pozemku parc. reg. „C”, parc. č. 876/1 k. ú. Jelka, LV č. 390 od Hlbokej ulice a obecného pozemku sa geometrickým plánom upraví tak, aby bola vo vzdialenosti nie menšej ako  3,5 m od vozovky na Hlbokej ulici,

c) vzhľadom na to, že sa výmera pozemkov p. Natana Dema sa zmenší, plánuje to kompenzovať kúpou pozemku parc. reg. „E“, parc. č. 876/4, k. ú. Jelka, LV č. 3609, ktorý je vo vlastníctve Slovenskej republiky. Tento pozemok sa nachádza za pozemkom parc. reg. „C”, parc. č. 876/1 k. ú. Jelka, LV č. 390, nie je naň prístup zo žiadneho obecného pozemku ani verejnej cestnej komunikácie, k tomu, aby p. Natan Demo mohol požiadať SR o predaj tohto pozemku, potrebuje predložiť stanovisko obce, v ktorom bude okrem iného uvedené, že nemá výhrady k prevodu tohto pozemku a že na tomto pozemku neplánuje vybudovať verejnoprospešnú stavbu.

Starosta obce dal priestor na diskusiu, výsledkom ktorej bolo nasledovné:

a) vyhotoví sa geometrický plán, ktorým sa upraví hranica pozemku p. Natana Dema a obce Jelka od Školskej ulice tak, že bude v jednej línii s oploteniami ostatných pozemkov na Školskej ulici a upraví sa hranica pozemku parc. reg. „C”, parc. č. 876/1 k. ú. Jelka, LV č. 390 od Hlbokej ulice a obecného pozemku tak, aby bola vo vzdialenosti nie menšej ako  3,5 m od vozovky na Hlbokej ulici,

b) úprava hranice pozemku Natana Dema a obce Jelka od Školskej ulice zámenou alebo predajom bude osobitne prerokovaná na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva,

c) obec vydá stanovisko Natanovi Demovi na kúpu pozemku parc. reg. „E“, parc. č. 876/4, výmera 597 m², druh pozemku lesný pozemok, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 3609, v súlade s územnoplánovacou informáciou, kde bude uvedené:

– funkčné využitie záujmového pozemku z hľadiska platného územného plánu obce s nasledovnými informáciami: základná charakteristika funkčného využitia územia, záväzné neprípustné (nevhodné) funkčné využitie územia, záväzné prípustné a obmedzené funkčné využitie územia,

– vyjadrenie obce, či v súčasnosti pripravuje/nepripravuje zmeny a doplnky k územnému plánu,

– vyjadrenie obce, že nemá výhrady k prevodu vyššie uvedeného pozemku na Natana Dema,

– vyjadrenie obce, že na predmetnom pozemku v budúcnosti neplánuje verejnoprospešnú stavbu,

– vyjadrenie obce sa k cene pozemkov v mieste obvyklej,

a to za podmienky, že Natan Demo a obec Jelka pristúpia k zámene alebo k predaju a kúpe pozemkov tak, aby hranica pozemku parc. reg. „C”, parc. č. 876/1 k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 390 od Hlbokej ulice a obecného pozemku bola upravená tak, aby bola vo vzdialenosti nie menšej ako  3,5 m od vozovky na Hlbokej ulici,

d)Obecný úrad vypracuje návrh zmluvy o budúcej zmluve, v ktorej sa obec Jelka a Natan Demo, nar. 29.03.2003, r. č. 030329/1241, trvale bytom Martinčekova 785/24, Bratislava (ďalej len „Natan Demo“)zaviažu na:

– uzatvorenie kúpnej alebo zámennej zmluvy v takom znení, aby hranica pozemku parc. reg. „C”, parc. č. 876/1 k. ú. Jelka, LV č. 390 od Hlbokej ulice a obecného pozemku bola upravená tak, aby bola vo vzdialenosti nie menšej ako  3,5 m od vozovky na Hlbokej ulici za podmienky, že:

– obec Jelka vydá stanoviska obce Jelka pre Natana Dema, k predaju pozemku parc. reg. „E“, parc. č. 876/4, výmera 597 m², druh pozemku lesný pozemok, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 3609, v súlade s územnoplánovacou informáciou, kde bude uvedené:

– funkčné využitie záujmového pozemku z hľadiska platného územného plánu obce s nasledovnými informáciami: základná charakteristika funkčného využitia územia, záväzné neprípustné (nevhodné) funkčné využitie územia, záväzné prípustné a obmedzené funkčné využitie územia,

– vyjadrenie obce, či v súčasnosti pripravuje/nepripravuje zmeny a doplnky k územnému plánu,

– vyjadrenie obce, že nemá výhrady k prevodu vyššie uvedeného pozemku na Natana Dema

– vyjadrenie obce, že na predmetnom pozemku v budúcnosti neplánuje verejnoprospešnú stavbu,

– vyjadrenie obce sa k cene pozemkov v mieste obvyklej,

– Natan Demo nadobudne pozemok parc. reg. „E“, parc. č. 876/4, výmera 597 m², druh pozemku lesný pozemok, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 3609 od Slovenskej republiky do jeho výlučného vlastníctva.

Na vyššie uvedenom sa prítomní poslanci OZ jednohlasne zhodli.

d) Žiadosť Simony Drozdovej a Libora Modrovicha o vydanie súhlasu so zriadením vecného bremena na pozemkoch parc. reg. „E“, parc. č. 1174/1, k. ú. Jelka a parc. reg. „C“, parc. č. 1183/1 k. ú. Jelka

Obci bola doručená žiadosť Simony Drozdovej a Libora Modrovicha o vydanie súhlasu so zriadením vecného bremena na pozemkoch parc. reg. „E“, parc. č. 1174/1 k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 3636 a parc. reg. „C“, parc. č. 1183/1, k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 1301 v prospech Západoslovenská distribučná a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 362 518. Žiadatelia boli poučení o tom, že k vydaniu súhlasu so zriadením vecného bremena je potrebné doplniť návrh zmluvy o zriadení vecného bremena. Žiadatelia do dňa zasadnutia OZ návrh zmluvy nedodali a z uvedeného dôvodu sa prítomní poslanci OZ jednohlasne zhodli na odročení tejto žiadosti.

e) Prosba Mgr. Jiřího Hendricha o premenovanie Gottwaldovej ulice

Obci bola doručená prosba o premenovanie Gottwaldovej ulice v Jelke. Navrhovateľom je Mgr. Jiří Hendrich z iniciatívy „Spravedlivé ulice“, ktorá pôsobí v Českej republike. Poukázal na to, že aktuálne je v našej obci pomenovaná ulica po Klementovi Gottwaldovi, čím sa mu podľa jeho názoru vzdáva hold a určitá úcta, ktorú si nezaslúži. P. Jiřího Hendricha sa to ako rádového občana susednej zeme osobne dotýka.

Starosta obce poukázal na to, že aktuálne je protizákonné pomenovať ulicu po predstaviteľoch režimu Slovenskej republiky z rokov 1939 až 1945 alebo iného režimu založeného na fašistickej ideológií alebo nacistickej ideológií alebo režimu založeného na komunistickej ideológií, avšak popisovaná zmena zákona nadobudla účinnosť až dňa 01.12.2020. Názvy ulíc alebo verejných priestranstiev, ktoré boli určené do 30.11.2020, sa nemenia a spravujú sa znením zákona o obecnom zriadení, ktorý bol účinný do 30.11.2020. Rozhodovať o názve ulíc, resp. o zmene ich názvu je kompetenciou obecného zastupiteľstva. Obecné zastupiteľstvo môže zmeniť názov Gottwaldovej ulice, ale v prípade, že tak neurobí, neporuší zákon.

Listom bola oslovená každá plnoletá osoba, ktorá má trvalý pobyt na Gottwaldovej ulici v obci Jelka, aby sa vyjadrila k zmene názvu ulice s tým, že ak sa nevyjadrí, bude sa mať zato, že je proti zmene názvu ulice, bolo oslovených 20 osôb. 11 z oslovených osôb sa nevyjadrilo, 9 bolo proti zmene názvu ulice.

Prítomní poslanci OZ sa jednohlasne zhodli na tom, že ak obyvatelia Gottwaldovej ulice v Jelke sú proti zmene názvu ulice, návrh VZN, ktorým by bolo možné premenovať Gottwaldovu ulicu sa nepripraví a žiadosť p. Mgr. Jiřího Hendricha na premenovanie ulice sa neschváli.

f) Žiadosť Jókaiho divadla v Komárne o poskytnutie finančného príspevku

Obci bola doručená žiadosť Jókaiho divadla v Komárne o poskytnutie daru za účelom finančnej podpory kultúry.

Prítomní poslanci  OZ sa jednohlasne zhodli na poskytnutí finančného príspevku na podporu kultúry vo výške 200,00 €.

K bodu č. 11 programu – Diskusia

Pán starosta dal priestor na diskusiu.

Prítomní poslanci sa dožadovali informácií ohľadne obecných akcií. Starosta obce informoval prítomných, že:

– 30.04.2022 sa uskutoční v spolupráci s DHZ Jelka stavanie Mája, podujatie spestria Jelčiansky dychovkári, deti očakáva zábavný hrací park, na občerstvenie si budú návštevníci môcť zakúpiť cigánsku pečienku, šišky, zmrzlinu a nápoje,

– 28.05.2022 sa uskutoční v spolupráci s Klastrom regionálneho rozvoja cyklopodujatie,

– 11.06.2022 sa uskutočnia „Obecné dni“,

– 27.08.2022 sa uskutoční „Rozlúčka s letom“.

Ak pôjde všetko ako má, nová zmrzlináreň otvorí už 30.04.2022.

K bodu č. 12 programu – Návrh uznesení

Návrhová komisia prečítala návrh uznesení.

K bodu č. 13 programu – Záver

Keďže neboli vznesené iné pripomienky a námety po prerokovaní všetkých bodov programu starosta  obce poďakoval poslancom OZ a ostatným zúčastneným osobám za účasť a ukončil zasadnutie OZ.

                                                                                                          Ing. Gabriel Kiš

                                                                                                            starosta obce

Overovatelia zápisnice:        Mgr. Denisa Letušeková

                                               Peter Török

Prednostka:                           MSc. Melinda Németh

Zapisovateľka:                      Mgr. Gabriela Horváthová

Zasadnutie obecného zastupiteľstva prebiehalo od 18:00 hod. do 19:30 hod..

UZNESENIA

z 2. plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva v Jelke zo dňa 26.04.2022

Obecné zastupiteľstvo obce Jelka

Hlasovanie: Mgr. Bánoczký, M., Bohony, Š., Budai, I., Mgr. Hakszer, R.,PhD., Kovács, J., Mgr. Laurič, I., Mgr. Letuseková, D., Molnár, F., Ing. Ruman, T., Török, P.

Uznesením  č. 18.,/2022/OZ-2:

Schvaľuje

Štatút obce Jelka.

Hlasovalo: 10                          Za: 10                          Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 19.,/2022/OZ-2:

a) Schvaľuje

Predaj pozemku parc. reg. „C“, parc. č. 1388/7, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, výmera 722 m², k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 1301 kupujúcemu: Peter Khern, rod. Khern, nar. xx.xx.xxxx, r. č. xxxxxx/xxxx, trvale bytom Jamová 616/19, 925 23 Jelka, za kúpnu cenu 32 851,00 €, a to na základe vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže vyhlásenej uznesením obecného zastupiteľstva obce Jelka č. 8a.,/2022/OZ-1 zo dňa 22.02.2022.

Hlasovalo: 10                          Za: 10                          Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov a podpísané starostom obce.

b) Schvaľuje

Predložený návrh kúpnej zmluvy.

Hlasovalo: 10                          Za: 10                          Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov a podpísané starostom obce.

Uznesením  č. 20.,/2022/OZ-2:

a) Súhlasí

So stanovami Oblastnej organizácie cestovného ruchu Matúšova zem – Mátyusföld.

Hlasovalo: 10                          Za: 10                          Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

b) Schvaľuje

Vznik členstva obce Jelka v Oblastnej organizácii cestovného ruchu Matúšova zem – Mátyusföld a menuje Ing. Gabriela Kiša, starostu obce Jelka, ako zástupcu obce v oblastnej organizácii cestovného ruchu Matúšova zem – Mátyusföld.

Hlasovalo: 10                          Za: 10                          Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

c) Schvaľuje

Členský príspevok Oblastnej organizácii cestovného ruchu Matúšova zem – Mátyusföld vo výške 1€ /ročne za každého obyvateľa obce Jelka.

Hlasovalo: 10                          Za: 10                          Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 21.,/2022/OZ-2:

a) Berie na vedomie

Stanovisko hlavnej kontrolórky obce Jelka k predloženiu žiadosti o poskytnutie úveru na dofinancovanie investičných aktivít obce do výšky 1 000 000,00 €.

b)Schvaľuje

Prijatie úveru obcou Jelka, so sídlom Mierová 959/17, 925 23, IČO: 00 306 011 od Prima banky Slovensko, a. s., so sídlom Hodžova 11, 010 11 Žilina, IČO: 31 575 951, vo výške 1 000 000,00 € s dobou splatnosti 5 rokov, ktorý bude použitý na investičné akcie obce schválené obecným zastupiteľstvom.

Hlasovalo: 10                          Za: 10                          Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 22.,/2022/OZ-2:

a)Schvaľuje

Žiadosť Ramóny Tankovej, rod. Tankovej, nar. xx.xx.xxxx, r. č. xxxxxx/xxxx, trvale bytom  Slaná Dolina 82/17, 925 23 Jelka (ďalej len „žiadateľ“), o kúpu:

– novovytvoreného parc. reg. „C“, parc. č. 1390/4, výmera 168 m², druh pozemku záhrada, k. ú. Jelka, ktorý bol geometrickým plánom č. 11-02/2022 vyhotoveným Realitnou a geodetickou kanceláriou, so sídlom Mierové námestie 4, 924 00 Galanta, IČO: 32 353 766 dňa 15.02.2022, autorizačne overeným Ing. Ernestom Hollósim, autorizovaným geodetom a kartografom dňa 16.02.2022 a úradne overeným Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom, Ing. Menyhárt Katalin dňa 22.02.2022, č. overenia 245/2022, odčlenený od pozemku parc. reg. “E”, parc. č. 1390, druh pozemku ostatná plocha, výmera pozemku 4348 m², k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 3636 (ďalej len „novovytvorený pozemok 1“)

-novovytvoreného pozemku parc. reg. „C“, parc. č. 1390/17, výmera 20 m², druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, k. ú. Jelka, ktorý bol geometrickým plánom č. 11-02/2022 vyhotoveným Realitnou a geodetickou kanceláriou, so sídlom Mierové námestie 4, 924 00 Galanta, IČO: 32 353 766 dňa 15.02.2022, autorizačne overeným Ing. Ernestom Hollósim, autorizovaným geodetom a kartografom dňa 16.02.2022 a úradne overeným Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom, Ing. Menyhárt Katalin dňa 22.02.2022, č. overenia 245/2022, odčlenený od pozemku parc. reg. “E”, parc. č. 1390, druh pozemku ostatná plocha, výmera pozemku 4348 m², k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 3636 (ďalej len „novovytvorený pozemok 2, spoločné pomenovanie pre novovytvorený pozemok 1 a novovytvorený pozemok 2 je: „novovytvorené pozemky“),

a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že obec Jelka novovytvorené pozemky nevyužíva a neplánuje ich zahrnúť do svojich investičných aktivít, žiadateľ novovytvorené pozemky dlhodobo užíva a zveľaďuje, novovytvorené pozemky bezprostredne susedia s pozemkom, ktorý je vo vlastníctve žiadateľa, a to pozemkom parcely reg. „C“ KN, parc. č. 1389/5, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, výmera 393 m², k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidovaný Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 754, predajom novovytvorených pozemkov dôjde k usporiadaniu majetkovoprávnych vzťahov k pozemkom, ktoré tvoria súčasť oploteného areálu vo vlastníctve žiadateľa, na novovytvorenom pozemku 2 je umiestnená stavba vo vlastníctve žiadateľa.

Vychádzajúc zo znaleckého posudku č. 20/2022 vyhotoveného znalkyňou Ing. Tünde Panyikovou, so sídlom Matúškovo 767, 925 01 Matúškovo, ev. č. znalca: 914248 v spojení s uznesením obecného zastupiteľstva obce Jelka č. 22a.,/2022/OZ-2 zo dňa 26.04.2022 je kúpna cena novovytvoreného pozemku 1 vo výške 5880,00 € (35,00 €/1m², 5880,00 €/ 168 m²) a novovytvoreného pozemku 2 vo výške 700,00 € (35,00 €/1m², 700,00 €/ 20 m²).

Žiadateľ uhradí všetky náklady spojené s povolením vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.

Žiadateľ uhradí náklady na vyhotovenie znaleckého posudku č. 20/2022 vyhotoveného znalkyňou Ing. Tünde Panyikovou, so sídlom Matúškovo 767, 925 01 Matúškovo, ev. č. znalca: 914248 vo výške 159,03 € a náklady na vyhotovenie geometrického č. 11-02/2022 vyhotoveným Realitnou a geodetickou kanceláriou, so sídlom Mierové námestie 4, 924 00 Galanta, IČO: 32 353 766 dňa 15.02.2022, autorizačne overeným Ing. Ernestom Hollósim, autorizovaným geodetom a kartografom dňa 16.02.2022 a úradne overeným Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom, Ing. Menyhárt Katalin dňa 22.02.2022, č. overenia 245/2022 vo výške 320,00 €.

Hlasovalo: 10                          Za: 10                          Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov a podpísané starostom obce.

b)Schvaľuje

Predložený návrh kúpnej zmluvy.

Hlasovalo: 10                          Za: 10                          Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov a podpísané starostom obce.

Uznesením  č. 23.,/2022/OZ-2:

a)Schvaľuje

Žiadosť Gábora Janíka, rod. Janík, nar. xx.xx.xxxx, r. č. xxxxxx/xxxx, trvale bytom  Hlavná 1462/152, 925 23 Jelka a Marcely Janíkovej, rod. Matušová, nar. xx.xx.xxxx, r. č. xxxxxx/xxxx, trvale bytom Hlavná 1462/152, 925 23 Jelka (ďalej len „žiadatelia“), o kúpu: novovytvoreného pozemku parc. reg. “C”, parc. č.  1174/60, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, výmera 31 m², k. ú. Jelka, ktorý bol geometrickým plánom číslo 13/2022 vyhotoveným Dávidom Keményom – GEODET, s miestom podnikania 1449/69, 924 01 Galanta, IČO: 52 464 466, dňa 16.02.2022, autorizačne overeným Ing. Katarínou Szomolaiovou, autorizovaným geodetom a kartografom dňa 16.02.2022 a úradne overeným Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom dňa 22.02.2022, č. overenia 249/2022, odčlenený od pozemku parc. reg. “E” KN, parc. č. 1174/1, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, výmera 5180 m²,  k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidovaný Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 3636 (ďalej len „novovytvorený pozemok“) do bezpodielového spoluvlastníctva žiadateľov, a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že obec Jelka novovytvorený pozemok nevyužíva a neplánuje ho zahrnúť do svojich investičných aktivít, žiadatelia novovytvorený pozemok dlhodobo užívajú a zveľaďujú, novovytvorený pozemok bezprostredne susedí s pozemkom, ktorý je vo vlastníctve žiadateľov, a to pozemkom parcely reg. reg. „C“ KN, parc. č. 878, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, výmera 709 m², k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidovaný Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 514, predajom novovytvoreného pozemku dôjde k usporiadaniu majetkovoprávnych vzťahov k pozemkom, ktoré tvoria súčasť oploteného areálu vo vlastníctve žiadateľov.

Vychádzajúc zo znaleckého posudku č. 19/2022 vyhotoveného znalkyňou Ing. Tünde Panyikovou, so sídlom Matúškovo 767, 925 01 Matúškovo, ev. č. znalca: 914248 v spojení s uznesením obecného zastupiteľstva obce Jelka č. 23a.,/2022/OZ-2 zo dňa 26.04.2022 je kúpna cena novovytvoreného pozemku vo výške 775,00 € (25,00 €/1m², 775,00 €/ 31 m²).

Žiadateľ uhradí všetky náklady spojené s povolením vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.

Žiadateľ uhradí náklady na vyhotovenie znaleckého posudku č. 19/2022 vyhotoveného znalkyňou Ing. Tünde Panyikovou, so sídlom Matúškovo 767, 925 01 Matúškovo, ev. č. znalca: 914248 vo výške 158,73 € a náklady na vyhotovenie geometrického plánu č. plánom číslo 13/2022 vyhotoveným Dávidom Keményom – GEODET, s miestom podnikania 1449/69, 924 01 Galanta, IČO: 52 464 466, dňa 16.02.2022, autorizačne overeným Ing. Katarínou Szomolaiovou, autorizovaným geodetom a kartografom dňa 16.02.2022 a úradne overeným Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom dňa 22.02.2022, č. overenia 249/2022 vo výške 254,00 €.

Hlasovalo: 10                          Za: 10                          Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov a podpísané starostom obce.

b)Schvaľuje

Predložený návrh kúpnej zmluvy.

Hlasovalo: 10                          Za: 10                          Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov a podpísané starostom obce.

Uznesením  č. 24.,/2022/OZ-2:

a)Schvaľuje

Vydanie stanoviska obcou Jelka pre Natana Dema, nar. xx.xx.xxxx, r. č. xxxxxx/xxxx, trvale bytom Martinčekova 785/24, Bratislava (ďalej len „Natan Demo“), na kúpu pozemku parc. reg. „E“, parc. č. 876/4, výmera 597 m², druh pozemku lesný pozemok, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 3609, v súlade s územnoplánovacou informáciou, kde bude uvedené:

-funkčné využitie záujmového pozemku z hľadiska platného územného plánu obce s nasledovnými informáciami: základná charakteristika funkčného využitia územia, záväzné neprípustné (nevhodné) funkčné využitie územia, záväzné prípustné a obmedzené funkčné využitie územia,

-vyjadrenie obce, či v súčasnosti pripravuje/nepripravuje zmeny a doplnky k územnému plánu,

-vyjadrenie obce, že nemá výhrady k prevodu vyššie uvedeného pozemku na Natana Dema

-vyjadrenie obce, že na predmetnom pozemku v budúcnosti neplánuje verejnoprospešnú stavbu,

-vyjadrenie obce sa k cene pozemkov v mieste obvyklej,

a to za podmienky, že Natan Demo a obec Jelka pristúpia k zámene alebo k predaju a kúpe pozemkov tak, aby hranica pozemku parc. reg. „C”, parc. č. 876/1 k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 390 od Hlbokej ulice a obecného pozemku bola upravená tak, aby bola vo vzdialenosti nie menšej ako  3,5 m od vozovky na Hlbokej ulici.

Hlasovalo: 10                          Za: 10                          Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

b)Poveruje

Starostu obce Jelka objednaním geometrického plánu na úpravu hraníc pozemkov:

-parc. reg. „C“, parc. č. 877, k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 390, tak, aby hranica pozemku Natana Dema a obce Jelka od školskej ulice bola v jednej línii s už existujúcimi oploteniami,

-parc. reg. „C“, parc. č. 876/1, k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 390 podľa špecifikácie uvedenej v uznesení č. 24a.,/2022/OZ-2 zo dňa 26.04.2022.

Hlasovalo: 10                          Za: 10                          Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

c)Poveruje

Obecný úrad vypracovaním návrhu zmluvy o budúcej zmluve, v ktorej sa obec Jelka a Natan Demo, nar. 29.03.2003, r. č. 030329/1241, trvale bytom Martinčekova 785/24, Bratislava (ďalej len „Natan Demo“)zaviažu na:

-uzatvorenie kúpnej alebo zámennej zmluvy v takom znení, aby hranica pozemku parc. reg. „C”, parc. č. 876/1 k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 390 od Hlbokej ulice a obecného pozemku bola upravená tak, aby bola vo vzdialenosti nie menšej ako  3,5 m od vozovky na Hlbokej ulici.za podmienky, že:

-obec Jelka vydá stanoviska obce Jelka pre Natana Dema, k predaju pozemku parc. reg. „E“, parc. č. 876/4, výmera 597 m², druh pozemku lesný pozemok, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 3609, v súlade s územnoplánovacou informáciou, kde bude uvedené:

-funkčné využitie záujmového pozemku z hľadiska platného územného plánu obce s nasledovnými informáciami: základná charakteristika funkčného využitia územia, záväzné neprípustné (nevhodné) funkčné využitie územia, záväzné prípustné a obmedzené funkčné využitie územia,

-vyjadrenie obce, či v súčasnosti pripravuje/nepripravuje zmeny a doplnky k územnému plánu,

-vyjadrenie obce, že nemá výhrady k prevodu vyššie uvedeného pozemku na Natana Dema

-vyjadrenie obce, že na predmetnom pozemku v budúcnosti neplánuje verejnoprospešnú stavbu,

-vyjadrenie obce sa k cene pozemkov v mieste obvyklej

-Natan Demo nadobudne pozemok parc. reg. „E“, parc. č. 876/4, výmera 597 m², druh pozemku lesný pozemok, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 3609 od Slovenskej republiky do jeho výlučného vlastníctva.

Hlasovalo: 10                          Za: 10                          Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 25.,/2022/OZ-2:

Odročuje

Žiadosť Simony Drozdovej a Libora Modrovicha o vydanie súhlasu so zriadením vecného bremena na pozemkoch parc. reg. „E“, parc. č. 1174/1, k. ú. Jelka, LV č. 3636 a parc. reg. „C“, parc. č. 1183/1, k. ú. Jelka, LV 1301.

Hlasovalo: 10                          Za: 10                          Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 26.,/2022/OZ-2:

Neschvaľuje

Žiadosť Mgr. Jiřího Hendricha o premenovanie Gottwaldovej ulice v Jelke.

Hlasovalo: 10                          Za: 0                            Proti: 10                      Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo podpísané.

Uznesením  č. 27.,/2022/OZ-2:

Schvaľuje

Žiadosť  Jókaiho divadla v Komárne, so sídlom Petőfiho 1, 945 01 Komárno zo dňa 19.04.2022 o poskytnutie finančného príspevku na podporu kultúry vo výške 200,00 €

Hlasovalo: 10                          Za: 10                          Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

V Jelke dňa 29.04.2022

Ing. Gabriel Kiš

                                                                                                             starosta obce

Mellékletek

Leírás

Prítomní:

Starosta obce:             Ing. Gabriel Kiš

Členovia OZ:              Mgr. Bánoczký, M., Bohony, Š., Budai, I., Mgr. Deák, Z., Mgr. Hakszer, R. PhD., Mgr. Laurič, I., Molnár, F., Ing. Ruman, T., Török, P.

Ďalší prítomní:            Melinda Németh MSc. – prednostka Obecného úradu v Jelke

                                    Mgr. Mária Tomovičová – hlavná kontrolórka obce

                                    Mgr. Gabriela Horváthová – zapisovateľka

Verejnosť:                   Khern Peter, Tamás Attila, Molnár Erzsébet, Kovács József, Kukumberg

Mária

K bodu č. 1 programu – Zahájenie zasadnutia

Zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Jelka (ďalej aj „OZ“) otvoril a viedol starosta obce Ing. Gabriel Kiš, ktorý privítal prítomné osoby na 1. plánovanom zasadnutí OZ v roku 2022 a skonštatoval, že oznámenie o termíne 1. plánovaného zasadnutia OZ spolu s navrhovaným programom bolo zverejnené na úradnej tabuli obce a webovej stránke obce dňa 16.02.2022, že je prítomných 9 poslancov OZ, OZ je uznášaniaschopné vo všetkých bodoch rokovania. Neprítomní poslanci svoju neprítomnosť na zasadnutí OZ ospravedlnili.

K bodu č. 2. programu – Schválenie programu zasadnutia

Starosta obce oboznámil poslancov OZ s programom zasadnutia, ktorý bol nasledovný:

1. Zahájenie

2. Schválenie programu zasadnutia

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie

4. Kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia

5. Interpelácia

6. Správa hlavnej kontrolórky obce Jelka o kontrolnej činnosti za rok 2021

7. Zmena kapitálovej časti rozpočtu

8. Schválenie predloženia žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranú na triedený zber komunálnych odpadov

9. Schválenie predloženia žiadosti o poskytnutie úveru zo ŠFRB a žiadosti o poskytnutie dotácie z Ministerstva dopravy a výstavby SR

10. Žiadosť o schválenie výšky úveru na dofinancovanie investičných aktivít obce

11. Zámer obce Jelka na kúpu spoluvlastníckych podielov na pozemkoch v okolí miestnej kaplnky

12. Zámer obce Jelka na kúpu spoluvlastníckeho podielu na pozemkoch parc. reg. „C“, parc. č. 193/1 k. ú. Nová Jelka, parc. reg. „C“, parc. č. 193/2, k. ú. Nová Jelka a stavbe so súp. č. 684 v obci Jelka, LV č. 206

13. Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže (novovytvorený pozemok parc. reg. „C“, parc. č. 1388/7, k. ú. Jelka)

14. Schválenie Dodatku č. 1 k Zmluve o vzájomnej spolupráci pri prevádzkovaní Vodného kolového mlyna v Jelke

15. Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelka č. 1/2022 o niektorých podmienkach držania psov na území obce Jelka

16. Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelka č. 2/2022 o niektorých podmienkach prideľovania obecných nájomných bytov a spôsobe výpočtu nájomného

17. Rôzne:

a) Žiadosť Evy Hakszerovej o predaj novovytvoreného pozemku parc. reg. „C“, parc. č. 1388/6, k. ú. Jelka

b) Žiadosť spoločnosti T-Zone s. r. o. o prebratie miestnej komunikácie a verejného osvetlenia na parc. reg. „C“. parc. č. 883/11, k. ú. Jelka

c) Žiadosť spoločnosti T-Zone International Transport, s. r. o. o schválenie investičného zámeru „Kráľovská dolina etapa č. 2 a 3“

d) Prosba Mgr. Jiřího Hendricha o premenovanie Gottwaldovej ulice

18. Diskusia

19. Návrh uznesení

20. Záver

Starosta obce dal hlasovať o vyššie uvedenom programe zasadnutia OZ. Prítomný poslanci OZ program jednohlasne schválili.

Následne starosta obce vyzval poslancov OZ, aby uviedli, či majú nejaké pripomienky alebo návrhy na doplnenie programu zasadnutia.

Prítomní poslanci OZ pripomienky ani návrhy na doplnenie programu zasadnutia nemali.

Starosta obce navrhol nasledovnú zmenu programu zasadnutia OZ:

– do bodu 17 s názvom „Rôzne“ doplniť písm. e) s názvom: „Zmluva o poskytovaní služby č. S22T700311 s FCC Trnava, s. r. o. – zabezpečenie služieb v odpadovom hospodárstve“,

– konštatuje sa, že správny názov bodu č. 12 programu zasadnutia je: „Zámer obce Jelka na kúpu spoluvlastníckeho podielu na pozemkoch parc. reg. „C“, parc. č. 193/1 k. ú. Jelka, parc. reg. „C“, parc. č. 193/2, k. ú. Jelka a stavbe so súp. č. 684 v obci Jelka, LV č. 206“, v pozvánke došlo k chybe v písaní,

Starosta obce navrhol hlasovať o zmenenom programe zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktorý bol nasledovný:

1. Zahájenie

2. Schválenie programu zasadnutia

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie

4. Kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia

5. Interpelácia

6. Správa hlavnej kontrolórky obce Jelka o kontrolnej činnosti za rok 2021

7. Zmena kapitálovej časti rozpočtu

8. Schválenie predloženia žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranú na triedený zber komunálnych odpadov

9. Schválenie predloženia žiadosti o poskytnutie úveru zo ŠFRB a žiadosti o poskytnutie dotácie z Ministerstva dopravy a výstavby SR

10. Žiadosť o schválenie výšky úveru na dofinancovanie investičných aktivít obce

11. Zámer obce Jelka na kúpu spoluvlastníckych podielov na pozemkoch v okolí miestnej kaplnky

12. Zámer obce Jelka na kúpu spoluvlastníckeho podielu na pozemkoch parc. reg. „C“, parc. č. 193/1 k. ú. Jelka, parc. reg. „C“, parc. č. 193/2, k. ú. Jelka a stavbe so súp. č. 684 v obci Jelka, LV č. 206

13. Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže (novovytvorený pozemok parc. reg. „C“, parc. č. 1388/7, k. ú. Jelka)

14. Schválenie Dodatku č. 1 k Zmluve o vzájomnej spolupráci pri prevádzkovaní Vodného kolového mlyna v Jelke

15. Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelka č. 1/2022 o niektorých podmienkach držania psov na území obce Jelka

16. Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelka č. 2/2022 o niektorých podmienkach prideľovania obecných nájomných bytov a spôsobe výpočtu nájomného

17. Rôzne:

a) Žiadosť Evy Hakszerovej o predaj novovytvoreného pozemku parc. reg. „C“, parc. č. 1388/6, k. ú. Jelka

b) Žiadosť spoločnosti T-Zone s. r. o. o prebratie miestnej komunikácie a verejného osvetlenia na parc. reg. „C“. parc. č. 883/11, k. ú. Jelka

c) Žiadosť spoločnosti T-Zone International Transport, s. r. o. o schválenie investičného zámeru „Kráľovská dolina etapa č. 2 a 3“

d) Prosba Mgr. Jiřího Hendricha o premenovanie Gottwaldovej ulice

e) Zmluva o poskytovaní služby č. S22T700311 s FCC Trnava, s. r. o. – zabezpečenie služieb v odpadovom hospodárstve

18. Diskusia

19. Návrh uznesení

20. Záver

Všetci prítomní poslanci OZ zmenený program zasadnutia OZ jednohlasne schválili.

K bodu č. 3 programu – Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie

Starosta obce určil za zapisovateľku 1. plánovaného zasadnutia OZ Mgr. Gabrielu Horváthovú. Za overovateľov zápisnice zasadnutia OZ starosta obce určil poslancov OZ: Mgr. Zoltán Deák,

 Mgr. Richard Hakszer, PhD.

Prítomní poslanci OZ jednohlasne schválili za overovateľov zápisnice 1. plánovaného zasadnutia OZ vyššie uvedené osoby.

Starosta obce za návrhovú komisiu 1. plánovaného zasadnutia OZ navrhol zvoliť nasledovných poslancov OZ: Igor Budai, Mgr. Maroš Bánoczký

Prítomní poslanci OZ jednohlasne zvolili návrhovú komisiu OZ vo vyššie uvedenom zložení.

K bodu č. 4 programu – Kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia

Starosta obce Jelka oboznámil osoby zúčastnené na zasadnutí OZ, v akom štádiu je výkon uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ:

a) uznesenie č. 65.,/2021/OZ-4 – plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Jelka na I. polrok 2022 je postupne plnený,

b) uznesenie č. 66.,/2021/OZ-4 – programový rozpočet je postupne realizovaný a aktualizovaný,

c) uznesenie 67.,/2021/OZ-4 – rozpočty realizované a aktualizované.

d) uznesenie č. 68.,/2021/OZ-4 – VZN č. 6/2021 bolo zverejnené v súlade so zákonom a je účinné od 01.01.2022,

e) uznesenie č. 69.,/2021/OZ-4 – VZN č. 7/2021 bolo zverejnené v súlade so zákonom a je účinné od 31.12.2021,

f) uznesenie č. 70.,/2021/OZ-4 – VZN č. 8/2021 bolo zverejnené v súlade so zákonom a je účinné od 01.01.2022,

g) uznesenie č. 71.,/2021/OZ-4 – VZN č. 9/2021 bolo zverejnené v súlade so zákonom a je účinné od 01.01.2022,

h) uznesenie č. 72.,/2021/OZ-4 – VZN č. 10/2021 bolo zverejnené v súlade so zákonom a je účinné od 01.01.2022,

i) uznesenie č. 73.,/2021/OZ-4 – VZN č. 11/2021 bolo zverejnené v súlade so zákonom a je účinné od 01.01.2022,

j) uznesenie č. 74.,/2021/OZ-4 – spis archivovaný,

k) uznesenie č. 75.,/2021/OZ-4 – kúpna zmluva podpísaná, návrh na vklad do katastra nehnuteľností podaný, vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností povolený,

l) uznesenie č. 76.,/2021/OZ-4 – čaká sa na ukončenie dedičského konania,

m) uznesenie č. 77.,/2021/OZ-4 – uznesenie odovzdané realizátorovi investičnej činnosti,

n) uznesenie č. 78.,/2021/OZ-4 – zmluva podpísaná, zverejnená,

o) uznesenie č. 79.,/2021/OZ-4 – realizované,

p) uznesenie č. 80.,/2021/OZ-4 – realizované,

q) uznesenie č. 81.,/2021/OZ-4 – uznesenie odovzdané realizátorovi investičnej činnosti.

K bodu č. 5 programu – Interpelácia

Možnosť interpelácie nikto z prítomných poslancov nevyužil.

K bodu č. 6 programu – Správa hlavnej kontrolórky obce Jelka o kontrolnej činnosti za rok 2021

Pán starosta udelil slovo p. Mgr. Márii Tomovičovej, hlavnej kontrolórke obce Jelka, aby predniesla svoju správu o kontrolnej činnosti za rok 2021.

Pani hlavná kontrolórka obce uskutočnila nasledovné kontrolné činnosti:

1.Kontrola pokladne, príjmových a výdavkových pokladničných dokladov za rok 2020 na Obecnom úrade v Jelke podľa zákona o účtovníctve a vnútorných predpisov obce.

Pani hlavná kontrolórka obce skonštatovala, že vedenie pokladne je vykonávané v zmysle zákona, číselné označenia dokladov na seba nadväzuje, je rozlíšené, či ide o príjem alebo výdaj ku každému dokladu, bol vystavený VPD a PPD, denný limit poklade v kontrolovanom období nebol prekročený. Pani hlavná kontrolórka zistila, že nebola vykonaná fyzická inventarizácia pokladne, odporúča preštudovať vnútorný predpis o vedení pokladne zo dňa 23.09.2019.

2.Kontrola vynakladania finančných prostriedkov na investičné akcie v obci. Kontrola dodržiavania zákona o verejnom obstarávaní.

Pani hlavná kontrolórka v zhrnutí uviedla, že kontrolovaný subjekt v prípade 4 kontrolovaných zákaziek postupoval v zmysle zákona o verejnom obstarávaní. Kontrolou dokumentácie neboli zistené nedostatky. Ďalej zistila, že v profile verejného obstarávateľa za rok 2020 nie sú zverejnené súhrnné správy, odporučila do profilu verejného obstarávateľa doplniť všetky chýbajúce súhrnné správy.

3.Vypracovanie stanoviska k záverečnému účtu obce za rok 2020

Pani hlavná kontrolórka vypracovala stanovisko k záverečnému účtu. Obecnému zastupiteľstvu odporučila záverečný účet schváliť bez výhrad. Tento bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 29.06.2021.

4.Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a materiálnymi hodnotami pri prevádzkovaní školskej jedálne pri Základnej škole.

Pani hlavná kontrolórka odporučila zabezpečiť výkon základnej finančnej kontroly v zmysle zákona o finančnej kontrole a audite.

5.Vypracovanie stanoviska k návrhu rozpočtu na roky 2022, 2023, 2024

Návrh rozpočtu zabezpečuje financovanie základných funkcií samosprávy a preneseného výkonu štátnej správy za predpokladu dôsledného rešpektovania právnych predpisov a dodržiavania maximálnej hospodárnosti pri vynakladaní rozpočtovaných prostriedkov. Pani hlavná kontrolórka odporúčala OZ návrh rozpočtu na rok 2022 schváliť a návrh rozpočtu obce na roky 2023 – 2024 zobrať na vedomie. Stanovisko pani hlavnej kontrolórky zobralo OZ na vedomie dňa 07.12.2021.

6. Kontroly v zmysle § 18d ods. 2 zákona o obecnom zriadení neboli uložené

7. Výkon ostatnej odbornej činnosti

Súčasťou práce hlavnej kontrolórky v uplynulom hodnotiacom období bolo taktiež: kontrola prijatých uznesení OZ, plán kontrolných činností, podávanie stanovísk, návrhov zmien a úprav k predkladaným materiálom na rokovanie OZ, podávanie pripomienok a pozmeňujúcich návrhov k VZN obce a vnútorným predpisom, pripomienkovanie zmlúv, účasť na rokovaniach, iné činnosti.

Všetci prítomní poslanci OZ zobrali správu hlavnej kontrolórky obce Jelka o kontrolnej činnosti za rok 2021 na vedomie.

K bodu č. 7 – Zmena kapitálovej časti rozpočtu

Pán starosta predložil prítomným poslancom OZ návrh na 1. úpravu kapitálovej časti rozpočtu na rok 2022. Menia sa nasledovné položky:

– program 3 interné služby, podprogram 3.6.1, stavba komunitné centrum z vlastných, navýšenie na 120 000,00 € z dôvodu navýšenia cien stavebného materiálu,

– program 3, interné služby, podprogram 3.6.1, budovanie parkov, stĺpy, lavičky, navýšenie na 40 000,00 € z dôvodu navýšenia cien materiálno – technického vybavenia parku a cien rastlín, ktoré budú použité na výsadbu,

– program 3, interné služby, podprogram 3.6.1, zariadenie komunitné centrum, novonaplánované na 27 200,00 €,

– program 3, interné služby, podprogram 3.6.1, elektronická úradná tabuľa, presun z roku 2021 vo výške 4 950,00 €,

– program 7 komunikácie, podprogram 7.3.1, rekonštrukcia ciest, navýšenie na 75 000,00 € z dôvodu navýšenia cien materiálu a presunu z roku 2021,

– program 7 komunikácie, podprogram 7.3.1, zastávky, presun z roku 2021 vo výške 6000,00 €, finalizácia zastávok,

– program 7 komunikácie, podprogram 7.3.1, prechod pre chodcov presun z roku 2021 vo výške 40 000,00,

– program 8 šport a kultúra, podprogram 8.1.2, rekonštrukcia ihriska a budovy z vlastných, presun z roku 2021 vo výške 5000,00 €, prebieha rekonštrukcia budovy na ihrisku, táto rekonštrukcia je realizovaná vlastnými pracovnými silami obce a z vlastných zdrojov obce,

– program 8 šport a kultúra, podprogram 8.1.2, cintorín verejné toalety, presun z roku 2021 vo výške 25 000,00 €, zvýšenie cien stavebného materiálu.

Pán poslanec OZ Ing. Ruman poukázal na dezolátny stav chodníkov v obci, navrhol vyčleniť finančné prostriedky aj na rekonštrukciu chodníkov v obci.

Pán starosta uviedol, že na opravu chodníkov sú vyčlenené peňažné prostriedky v inej časti rozpočtu, ktorá sa na tomto zasadnutí OZ nemení. Konkrétne je na opravu ciest a chodníkov vyčlenených 25 000,00 eur a minimálne polovicu z tejto sumy plánuje využiť na opravu chodníkov.

Prítomní poslanci OZ jednohlasne schválili vyššie uvedenú zmenu kapitálovej časti rozpočtu na rok 2022.

K bodu č. 8 programu – Schválenie predloženia žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranú na triedený zber komunálnych odpadov

Pán starosta informoval prítomných, že plánuje predložiť žiadosť o poskytnutie NFP zameranú na triedený zber komunálnych odpadov. S ministerstvom, ktoré výzvu vyhlásilo je zlá komunikácia a do dňa zasadnutia nedostal odpovede na špecifické otázky, ktoré musia byť zodpovedané predtým, ako bude žiadosť vypracovaná a podaná. Nateraz navrhuje predloženie žiadosti odročiť.

Všetci prítomní poslanci OZ súhlasili s odročením predloženia tejto žiadosti.

K bodu č. 9 programu – Schválenie predloženia žiadosti o poskytnutie úveru zo ŠFRB a žiadosti o poskytnutie dotácie z Ministerstva dopravy a výstavby SR

Starosta obce informoval prítomných, že v areáli zdravotného strediska plánuje vybudovať 9 sociálnych bytov. Konkrétne 7 bytov na poschodí budovy zdravotného strediska a 2 byty na poschodí kotolne v areáli zdravotného strediska. V priestoroch samotnej kotolne by vznikol komerčný priestor a vedel by si predstaviť napr. kaviareň. Celá prestavba je v projekčnej fáze. V rámci tohto projektu by došlo aj k zatepleniu celej budovy zdravotného strediska, k výmene gamatiek za plynový kotol, nadstavbe kotolne, úprave vnútroareálovej komunikácie.

Pán poslanec Ing. Ruman sa informoval, ako bude zabezpečené parkovanie v areáli zdravotného strediska po vybudovaní sociálnych bytov. Má za to, že už teraz tam je nedostatok parkovacích miest.

Pán starosta uviedol, že plánuje vybudovať nové parkovacie miesta, predbežne počíta minimálne s 32 parkovacími miestami. Plánuje sa tam urobiť jednosmerná komunikácia.

Prítomní poslanci OZ jednohlasne poverili starostu obce Jelka s prípravou projektov a ostatnej dokumentácie k zadaniu verejného obstarávania na investičnú akciu: prestavba budov zdravotného strediska – 9 BJ.

K bodu č. 10 programu – Žiadosť o schválenie výšky úveru na dofinancovanie investičných aktivít obce

Pán starosta oznámil prítomným, že finalizuje so získavaním ponúk z jednotlivých bánk. Momentálne navrhuje schvaľovanie výšky úveru na dofinancovanie investičných aktivít obce odročiť.

Prítomní poslanci OZ jednohlasne súhlasili s odročením schválenia výšky úveru na dofinancovanie investičných aktivít obce.

K bodu č. 11 programu – Zámer obce Jelka na kúpu spoluvlastníckych podielov na pozemkoch v okolí miestnej kaplnky.

Obec plánuje realizovať projekt: Reorganizácia dopravnej situácie pri ZŠ Jelka. Vlastníci pozemkov v okolí miestnej kaplnky udelili súhlas na realizáciu tohto projektu a zároveň navrhli, aby obec Jelka tieto pozemky od nich kúpila. Starosta obce poukázal na to, že aktuálne sú tieto pozemky v podielovom spoluvlastníctve deviatich osôb z rodiny Kempských. Nie všetci pochádzajú z Jelky. Po prípadnom dedičskom konaní bude podielových spoluvlastníkov ešte viac. Podľa jeho názoru ak obec Jelka neodkúpi tieto pozemky teraz, v budúcnosti to bude takmer nemožné. Ide o nasledovné pozemky:

– novovytvoreného pozemku parc. reg. „C“, parc. č. 1174/48, výmera 99 m², druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, k. ú. Jelka,

– novovytvoreného pozemku parc. reg. „C“, parc. č. 1174/49, výmera 124 m², druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, k. ú. Jelka,

– novovytvoreného pozemku parc. reg. „C“, parc. č. 1174/50, výmera 86 m², druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, k. ú. Jelka,

– novovytvoreného pozemku parc. reg. „C“, parc. č. 1174/53, výmera 24 m², druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, k. ú. Jelka,

ktoré pozemky boli geometrickým plánom č. 389/2021 vyhotoveným Ing. Katarínou Szomolaiovou, ul. B. Balogha 3006/2, 924 01 Galanta, IČO: 14 066 947 zo dňa 29.11.2021, autorizačne overeným Ing. Katarínou Szomolaiovou, autorizovaným geodetom a kartografom dňa 29.11.2021, úradne overeným Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom, Ing. Andrejom Hlavatým dňa 14.12.2021, č. overenia 1749/2021 vytvorené z pozemku parc. reg. „C“, parc. č. 1174/13, výmera 142 m², druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 686,

– novovytvorený pozemok parc. reg. „C“, parc. č. 1174/15, výmera 579 m², druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, k. ú. Jelka, ktorý bol geometrickým plánom č. 389/2021 vyhotoveným Ing. Katarínou Szomolaiovou, ul. B. Balogha 3006/2, 924 01 Galanta, IČO: 14 066 947 zo dňa 29.11.2021, autorizačne overeným Ing. Katarínou Szomolaiovou, autorizovaným geodetom a kartografom dňa 29.11.2021, úradne overeným Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom, Ing. Andrejom Hlavatým dňa 14.12.2021, č. overenia 1749/2021 vytvorený z pozemku parc. reg. „C“, parc. č. 1174/15, výmera 499 m², druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 686,

Prítomným poslancom OZ bol predložený znalecký posudok č. 6/2022. V znaleckom posudku bola všeobecná hodnota vyššie uvedených novovytvorených pozemkov stanovená na 17,57 €/m². Ide o maximálnu cenu za 1m². Prítomní poslanci OZ nesúhlasili s odkúpením vyššie uvedených novovytvorených pozemkov za všeobecnú hodnotu stanovenú v znaleckom posudku. Prítomní poslanci sa jednohlasne zhodli na odkúpení pozemkov za kúpnu cenu 6,50 € / 1 m². Uzatvorenie kúpnej zmluvy podmienili tým, aby tieto pozemky neboli zaťažené, aby sa obec stala kúpnou zmluvou výlučným vlastníkom týchto novovytvorených pozemkov, aby vlastníci týchto pozemkov vysporiadali svoje záväzky voči obci Jelka, ktoré vznikli titulom miestnych daní vo výške 230,68 €, aby predávajúci uhradili náklady za vyhotovenie geometrického plánu č. 389/2021 vo výške 720,00 € a aby predávajúci uhradili náklady za vyhotovenie znaleckého posudku č. 6/2022 vo výške 286,92 €.

K bodu č. 12 programu – Zámer obce Jelka na kúpu spoluvlastníckeho podielu na pozemkoch parc. reg. „C“, parc. č. 193/1 k. ú. Jelka, parc. reg. „C“, parc. č. 193/2, k. ú. Jelka a stavbe so súp. č. 684 v obci Jelka, LV č. 206

Obec Jelka je podielovým spoluvlastníkom o veľkosti spoluvlastníckeho podielu ¾ z celku nasledovných nehnuteľností: pozemku parc. reg. „C“, parc. č. 193/1, výmera 574 m², druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 206, pozemku parc. reg. „C“, parc. č. 193/2, výmera 278 m², druh pozemku záhrada, k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 206, stavby so súp. č. 684, ktorá je postavená na pozemku parc. reg. „C“, parc. č. 193/1, výmera 574 m², druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 206. Zámerom obce je stať sa výlučným vlastníkom týchto nehnuteľností, t. j. odkúpiť zvyšný podiel na vyššie uvedených nehnuteľnostiach o veľkosti ¼ -ina z celku od Slovenskej republiky za kúpnu cenu vo výške 10 % zo všeobecnej hodnoty týchto nehnuteľností stanovenej znaleckým posudkom č. č. 38/2021 vyhotoveným Ing. Tünde Panyikovou, 767, 925 01 Matúškovo, ev. č. znalca 914248, t. j. vyššie uvedený pozemok parc. reg. „C“, parc. č. 193/1, k. ú. Jelka za kúpnu cenu 289,73 €, vyššie uvedený pozemok parc. reg. „C“, parc. č. 193/2, k. ú. Jelka za  kúpnu cenu 140,32 €, vyššie uvedenú stavbu so súp. č. 684 za kúpnu cenu 200,39 €.

Prítomní poslanci OZ jednohlasne schválili kúpu vyššie uvedených nehnuteľností za vyššie uvedené kúpne ceny.

K bodu č. 13 programu – Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže (novovytvorený pozemok parc. reg. „C“, parc. č. 1388/7, k. ú. Jelka)

Peter Khern, trvale bytom Jamová 616/9, 925 23 Jelka, doručil obci žiadosť na predaj časti pozemku parc. reg. „C“, parc. č. 1388/2, k. ú. Jelka, LV č. 1301 približne vo výmere 10 árov.

Obec Jelka objednala vyhotovenie geometrického plánu a znaleckého posudku. Geometrickým plánom č. 03-01/2022 vyhotoveným Realitnou a geodetickou kanceláriou, so sídlom Mierové námestie 4, 924 00 Galanta, IČO: 32 353 766 dňa 10.01.2022, autorizačne overeným Ing. Ernestom Hollósim, autorizovaným geodetom a kartografom dňa 10.01.2022 a úradne overeným Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom, Ing. Menyhárt Katalin dňa 12.01.2022, č. overenia 27/2022 bol od parc. reg. „C“, parc. č. 1388/2, výmera 1380 m², druh pozemku ostatná plocha, k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č.1301 odčlenený novovytvorený pozemok parc. reg. „C“, parc. č. 1388/7, výmera 722 m², druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie. Znaleckým posudkom č. 5/2022 vyhotoveného znalkyňou Ing. Tünde Panyikovou, so sídlom Matúškovo 767, 925 01 Matúškovo, ev. č. znalca: 914248 bola stanovená všeobecná hodnota novovytvoreného pozemku vo výške 35,59 € / 1m².

Pán starosta skonštatoval, že vyššie uvedený novovytvorený pozemok je možné predať prostredníctvom obchodnej verejnej súťaže, vyššie uvedená všeobecná hodnota je minimálna vyvolávacia kúpna cena, obecné zastupiteľstvo môže stanoviť vyššiu vyvolávaciu kúpnu cenu.

Prítomní poslanci OZ jednohlasne schválili vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na vyššie uvedený novovytvorený pozemok, za nasledovných podmienok: kupujúci bude povinný uhradiť náklady na vyhotovenie znaleckého posudku č. 5/2022 vo výške 79,22,- €, geometrického plánu č. 03-01/2022 vo výške 130,00 eur a náklady spojené s vkladom vlastníckeho práva v prospech kupujúceho do katastra nehnuteľností, vyvolávacia kúpna cena je vo výške 45,00 € za 1m², hlavným kritériom je najvyššia cena za 1 m². Kompletné podmienky budú zverejnené na úradnej tabuli a webovom sídle obce Jelka.

Prítomní poslanci jednohlasne určili nasledovnú komisiu na vyhodnotenie cenových ponúk: Mgr. Maroš Bánoczký, poslanec OZ, Igor Budai, poslanec OZ, Mgr. Zoltán Deák, zástupca starostu obce, Ing. Tomáš Ruman, poslanec OZ, Melinda Németh MSc., prednosta obecného úradu obce Jelka a schválili znenie obchodnej verejnej súťaže na predaj majetku obce Jelka.

K bodu č. 14 programu – Schválenie Dodatku č. 1 k Zmluve o vzájomnej spolupráci pri prevádzkovaní Vodného kolového mlyna v Jelke

Zmluva o vzájomnej spolupráci pri prevádzkovaní Vodného kolového mlyna v Jelke bola schválená obecným zastupiteľstvom obce Jelka dňa 29.06.2021. Vlastivedné múzeum Galanta doručilo návrh Dodatku č. 1 k tejto zmluve. Týmto dodatkom by sa predĺžilo obdobie trvania zmluvy od 01.03.2022 do 31.12.2022.

Prítomní poslanci OZ jednohlasne schválili vyššie uvedený Dodatok č. 1 k Zmluve o vzájomnej spolupráci pri prevádzkovaní Vodného kolového mlyna v Jelke.

K bodu č. 15 programu – Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelka č. 1/2022 o niektorých podmienkach držania psov na území obce Jelka

Návrh VZN bol zverejnený na úradnej tabuli obce Jelka a na webe obce Jelka od 10.01.2022. Pripomienky k návrhu VZN neboli doručené žiadne. Pán starosta navrhol oproti zverejnenému návrhu do § 1 ods. 1 doplniť „pastiersky pes“.

Prítomní poslanci OZ jednohlasne schválili Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelka č. 1/2022 o niektorých podmienkach držania psov na území obce Jelka s vyššie uvedenou zmenou.

K bodu č. 16 programu – Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelka č. 2/2022 o niektorých podmienkach prideľovania obecných nájomných bytov a spôsobe výpočtu nájomného

Návrh VZN bol zverejnený na úradnej tabuli obce Jelka a na webe obce Jelka od 07.02.2022. Pripomienky k návrhu VZN neboli doručené žiadne.

Prítomní poslanci OZ jednohlasne schválili Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelka č. 2/2022 o niektorých podmienkach prideľovania obecných nájomných bytov a spôsobe výpočtu nájomného

K bodu č. 17 programu – Rôzne

a) Žiadosť Evy Hakszerovej o predaj novovytvoreného pozemku parc. reg. „C“, parc. č. 1388/6, k. ú. Jelka

Eva Hakszerová, rod. Matušová, nar. xx.xx.xxxx, trvale bytom  Slaná Dolina 87/22, 925 23 Jelka (ďalej len „žiadateľ“) požiadala obec Jelka o predaj novovytvoreného pozemku parc. reg. „C“, parc. č. 1388/6, výmera 178 m², druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, ktorý bol geometrickým plánom č. 03-01/2022 vyhotoveným Realitnou a geodetickou kanceláriou, so sídlom Mierové námestie 4, 924 00 Galanta, IČO: 32 353 766 dňa 10.01.2022, autorizačne overeným Ing. Ernestom Hollósim, autorizovaným geodetom a kartografom dňa 10.01.2022 a úradne overeným Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom, Ing. Menyhárt Katalin dňa 12.01.2022, č. overenia 27/2022, odčlenený od pozemku parc. reg. „C“, parc. č. 1388/2, výmera 1380 m², druh pozemku ostatná plocha, k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č.1301, (ďalej len „novovytvorený pozemok“), a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že obec Jelka pozemok nevyužíva a neplánuje ho zahrnúť do svojich investičných aktivít, žiadateľ novovytvorený pozemok dlhodobo užíva a zveľaďuje, novovytvorený pozemok bezprostredne susedí s pozemkom, ktorý je vo vlastníctve žiadateľa, a to pozemkom parcely reg. „C“, parc. č. 1389/1, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, výmera 271 m², k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidovaný Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 742 (ďalej len „susedný pozemok“), predajom novovytvoreného pozemku dôjde k usporiadaniu majetkovoprávnych vzťahov k pozemku, ktorý tvorí súčasť oploteného areálu vo vlastníctve žiadateľa.

Obec Jelka objednala vypracovanie znaleckého posudku za účelom stanovenia všeobecnej hodnoty novovytvoreného pozemku. Všeobecná hodnota novovytvoreného pozemku bola znaleckým posudkom č. 5/2022 vyhotoveným Ing. Tünde Panyikovou, č. 767, Matúškovo, ev. č. znalca: 914 248 stanovená vo výške 3166,62 € / 178 m² (17,79 € / 1m²).

Zámer na predaj novovytvoreného pozemku bol zverejnený na úradnej tabuli obce Jelka a na webovej stránke obce Jelka od 07.02.2022 do 22.02.2022.

Starosta obce dal priestor na diskusiu ohľadne kúpnej ceny novovytvoreného pozemku. Poučil poslancov, že kúpna cena nemôže byť nižšia ako všeobecná hodnota novovytvoreného pozemku stanovená vo vyššie uvedenom znaleckom posudku.

Prítomní poslanci sa jednohlasne zhodli na tom, že schvaľujú predaj novovytvoreného pozemku do vlastníctva žiadateľa z vyššie uvedeného dôvodu hodného osobitného zreteľa. Kúpnu cenu určili vo výške 25 € / 1m², t. j. 4450,00 € / 178 m².

Prítomní poslanci sa jednohlasne zhodli aj na tom, že žiadateľ uhradí náklady za vyhotovenie znaleckého posudku vo výške 79,22,- € náklady na vyhotovenie geometrického plánu vo výške 130,00 € a správny poplatok za návrh na vklad. Zároveň schválili aj znenie predloženej kúpnej zmluvy.

b) Žiadosť spoločnosti T-Zone s. r. o. o prebratie miestnej komunikácie a verejného osvetlenia na parc. reg. „C“. parc. č. 883/11, k. ú. Jelka

Obci bola doručená žiadosť T-ZONE s. r. o. so sídlom Hlavná 675, 925 23 Jelka, IČO: 36 713 562 o prebratie miestnej komunikácie a verejného osvetlenia, ktoré sa nachádza na parc. reg. „C“, parc. č. 883/11, výmera 576 m², druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 2170.

Pán starosta požiadal pána konateľa vyššie uvedenej spoločnosti, aby predložil znalecký posudok k vyššie uvedenému pozemku. Znalecký posudok je potrebný z dôvodu, aby obec vedela zapísať tento majetok do svojho inventáru majetku. Navrhol túto žiadosť nateraz odročiť. Po predložení znaleckého posudku bude žiadosť opakovane prerokovaná na obecnom zastupiteľstve.

Prítomní poslanci OZ jednohlasne vyjadrili súhlas s odročením tejto žiadosti.

c) Žiadosť spoločnosti T-Zone International Transport, s. r. o. o schválenie investičného zámeru „Kráľovská dolina etapa č. 2 a 3“

Obci bola doručená žiadosť T-ZONE International Transport s. r. o., so sídlom Hlavná 675, 925 23 Jelka, IČO: 44 724 446, o vydanie záväzného stanoviska k plánovanému zámeru: Kráľovská dolina etapa č. 2 a 3.

Ide o investičný zámer na pozemku parc. reg. „C“. parc. č. 1160/2, výmera 6478 m², druh pozemku záhrada, k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 4363 a na pozemku parc. reg. „C“, parc. č. 1160/11, výmera 1792 m², druh pozemku záhrada, k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 4363 (4 x rodinný dom – bungalov, 12 x rodinný dom s dvoma bytovými jednotkami – dvojpodlažný, 1 x rodinný dom, individuálna výstavba).

Prítomní poslanci OZ jednohlasne schválili vyššie uvedený investičný zámer s nasledovnými podmienkami:

– dodržanie koeficientu zastavanosti podľa Územného plánu obce Jelka – Zmeny a doplnky č. 1,

– vybudovanie detského ihriska, ktoré bude lokalizované v rámci areálu, kde sa bude realizovať vyššie uvedený investičný zámer, t. j. na pozemku parc. reg. „C“. parc. č. 1160/2, výmera 6478 m², druh pozemku záhrada, k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 4363 alebo na pozemku parc. reg. „C“, parc. č. 1160/11, výmera 1792 m², druh pozemku záhrada, k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 4363.

d) Prosba Mgr. Jiřího Hendricha o premenovanie Gottwaldovej ulice

Obci bola doručená prosba o premenovanie Gottwaldovej ulice v Jelke. Navrhovateľom je Mgr. Jiří Hendrich z iniciatívy „Spravedlivé ulice“, ktorá pôsobí v Českej republike. Poukázal na to, že aktuálne je v našej obci pomenovaná ulica po Klementovi Gottwaldovi, čím sa mu podľa jeho názoru vzdáva hold a určitá úcta, ktorú si nezaslúži. P. Jiřího Hendricha sa to ako rádového občana susednej zeme osobne dotýka.

Pán starosta v reakcii na vyššie uvedenú prosbu poukázal na to, že aktuálne je protizákonné pomenovať ulicu po predstaviteľoch režimu Slovenskej republiky z rokov 1939 až 1945 alebo iného režimu založeného na fašistickej ideológií alebo nacistickej ideológií alebo režimu založeného na komunistickej ideológií, avšak popisovaná zmena zákona nadobudla účinnosť až dňa 01.12.2020. Názvy ulíc alebo verejných priestranstiev, ktoré boli určené do 30.11.2020, sa nemenia a spravujú sa znením zákona o obecnom zriadení, ktorý bol účinný do 30.11.2020. Rozhodovať o názve ulíc, resp. o zmene ich názvu je kompetenciou obecného zastupiteľstva. Obecné zastupiteľstvo môže zmeniť názov Gottwaldovej ulice, ale v prípade, že tak neurobí, neporuší zákon.

Pán starosta navrhol rozhodovanie ohľadne vyššie uvedenej prosby odročiť a zaslať obyvateľom Gottwaldovej ulice výzvu, aby sa vyjadrili k zmene názvu ulice, pretože zmena názvu ulice zasiahne najmä ich.

Prítomní poslanci OZ sa jednohlasne zhodli na odročení rozhodovania ohľadne vyššie uvedenej prosby a poverili p. starostu, aby oslovil obyvateľov Gottwaldovej ulice v Jelke, či sú za zmenu názvu ulice.

e) Zmluva o poskytovaní služby č. S22T700311 s FCC Trnava, s. r. o. – zabezpečenie služieb v odpadovom hospodárstve

Uskutočnilo sa verejné obstarávanie na zabezpečenie služieb v odpadovom hospodárstve. Víťazom verejného obstarávania sa stala spoločnosť FCC Trnava s. r. o., so sídlom Priemyselná 5, 917 01 Trnava, IČO: 31 449 697. Obci bol predložený návrh zmluvy o poskytnutí služby č. S22T700311. Obec Jelka je objednávateľom na strane jednej, spoločnosť FCC Trnava s. r. o. je poskytovateľ na strane druhej, predmetom zmluvy je zabezpečenie služieb v odpadovom hospodárstve. Prílohou zmluvy je cenník služieb v odpadovom hospodárstve.

Prítomní poslanci OZ jednohlasne schválili uzavretie zmluvy o poskytnutí služby č. S22T700311 medzi zmluvnými stranami: obec Jelka, Mierová 959/17, 925 23 Jelka, IČO: 00 306 011 ako objednávateľom na strane jednej a FCC Trnava s. r. o., Priemyselná 5, 917 01 Trnava, IČO:31 449 697 ako poskytovateľom na strane druhej, ktorej predmetom je zabezpečenie služieb v odpadovom hospodárstve.

K bodu č. 18 programu – Diskusia

Pán starosta dal priestor na diskusiu.

Do diskusie sa prihlásil pán Mgr. Hakszer , PhD., poslanec OZ. Pripomenul, že tento rok bude 825. výročie 1. písomnej zmienky obce Jelka. Informoval sa, či obec plánuje k tejto príležitosti usporiadať nejakú slávnosť.

Pán starosta uviedol, že spomínať určite budeme a nebráni sa usporiadaniu nejakej akcie.

Do diskusie sa prihlásil pán Ing. Ruman, poslanec OZ. Poďakoval za realizáciu jeho nápadu s obecnými krhlami na cintorínoch. Zároveň víta výmenu a doplnenie dopravného značenia v obci. Výmena a doplnenie dopravného niektorých dopravných značení bola navrhovaná aj komisiou pre rozvoj, usporiadanie obce a výstavbu. Je rád, že boli zohľadnené aj odporúčania tejto komisie.

Pán starosta uviedol, že sa snaží zlepšiť dopravnú situáciu v obci Jelka. Veľa prác bolo zrealizovaných svojpomocne. Ak budú v budúcnosti nejaké návrhy týkajúce sa dopravného značenia, rád ich vypočuje.

Do diskusie sa prihlásil pán Jozef Kováč, zastupujúc klub dôchodcov. Poukázal na to, ako dnešní dôchodcovia v mladosti napomohli k vybudovaniu viacerých verejných budov v obci (škôlka, požiarna zbrojnica, futbalové ihrisko atď.). Žiada pre dôchodcov miestnosť, ktorú by mohli používať výhradne oni, miestnosť, ktorú by si mohli skrášliť, kde by mohli mať vlastnú chladničku, kde by sa pravidelne a bez obmedzení mohli stretávať. Aktuálne využívajú miestnosť v kultúrnom dome, avšak táto miestnosť nespĺňa ich predstavy. Predmetnej miestnosti sa organizujú aj svadobné obrady, autoškola, jóga, baby klub. Musia sa prispôsobovať ostatným a nemôžu si ju prispôsobiť vlastným predstavám, potrebám.

Pán starosta v reakcii na vyššie uvedené uviedol, že chápe dôchodcov, že by chceli mať nedotknuteľný priestor len pre seba, ale nejde to zrealizovať zo dňa na deň. Každá obecná budova má svoj účel. Poukázal na to, že v podnikateľskom inkubátore sa pracuje na svadobnej sieni, čiže svadby sa postupne presunú tam. Ak bude postavené komunitné centrum, veľa aktivít sa presunie aj tam. Obec nevie z vlastných zdrojov postaviť budovu pre dôchodcov. Plánuje to riešiť prostredníctvom projektov. Seriózne sa na tom pracuje už teraz. Keď je zverejnená nejaká výzva, sleduje, či by sa prostredníctvom nej nedalo niečo vybudovať pre dôchodcov. Chce pre dôchodcov poskytnúť dlhodobé a komplexné riešenie a urobí všetko pre to, aby sa aj tento problém vyriešil.

K bodu č. 19 programu – Návrh uznesení

Návrhová komisia prečítala návrh uznesení.

K bodu č. 20 programu – Záver

Keďže neboli vznesené iné pripomienky a námety po prerokovaní všetkých bodov programu starosta  obce poďakoval poslancom OZ a ostatným zúčastneným osobám za účasť a ukončil zasadnutie OZ.

                                                                                                          Ing. Gabriel Kiš

                                                                                                            starosta obce

Overovatelia zápisnice:        Mgr. Zoltán Deák

                                               Mgr. Richard Hakszer, PhD.

Prednostka:                           MSc. Melinda Németh

Zapisovateľka:                      Mgr. Gabriela Horváthová

Zasadnutie obecného zastupiteľstva prebiehalo od 18:00 hod. do 20:00 hod..
 
 

UZNESENIA

z 1. plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva v Jelke zo dňa 22.02.2022

Obecné zastupiteľstvo obce Jelka

Hlasovanie: Mgr. Bánoczký, M., Bohony, Š., Budai, I., Mgr. Deák, Z., Mgr. Hakszer, R.,PhD., Mgr. Laurič, I., Molnár, F., Ing. Ruman, T., Török, P.

Uznesením  č. 1.,/2022/OZ-1:

Berie na vedomie

Správu hlavnej kontrolórky obce Jelka o kontrolnej činnosti za rok 2021

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 2.,/2022/OZ-1:

Schvaľuje

Zmenu kapitálovej časti rozpočtu obce Jelka na rok 2022 nasledovne:

– v časti program 3 interné služby, podprogram 3.6.1, stavba komunitné centrum z vlastných, navýšenie na 120 000,00 €,

-v časti program 3, interné služby, podprogram 3.6.1, budovanie parkov, stĺpy, lavičky, navýšenie na 40 000,00 €,

-v časti program 3, interné služby, podprogram 3.6.1, zariadenie komunitné centrum, novonaplánované na 27 200,00 €,

-v časti program 3, interné služby, podprogram 3.6.1, elektronická úradná tabuľa, presun z roku 2021 vo výške 4 950,00 €,

-v časti program 7 komunikácie, podprogram 7.3.1, rekonštrukcia ciest, navýšenie na 75 000,00 €,

-v časti program 7 komunikácie, podprogram 7.3.1, zastávky, presun z roku 2021 vo výške 6000,00 €,

-v časti program 7 komunikácie, podprogram 7.3.1, prechod pre chodcov presun z roku 2021 vo výške 40 000,00 €,

-v časti program 8 šport a kultúra, podprogram 8.1.2, rekonštrukcia ihriska a budovy z vlastných, presun z roku 2021 vo výške 5000,00 €,

-v časti program 8 šport a kultúra, podprogram 8.1.2, cintorín verejné toalety, presun z roku 2021 vo výške 25 000,00 €.

Hlasovalo: 9                            Za: 9                            Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 3.,/2022/OZ-1:

Odročuje

a)Predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci výzvy zameranej na triedený zber komunálnych odpadov.

Názov projektu: Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov v obci Jelka

Operačný program: Kvalita životného prostredia

Prioritná os: 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry

Investičná priorita: 1.1 Investovanie do sektora odpadového hospodárstva s cieľom splniť požiadavky environmentálneho acquis Únie a pokryť potreby, ktoré členské štáty špecifikovali v súvislosti s investíciami nad rámec uvedených požiadaviek

Špecifický cieľ: 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov

Schéma štátnej pomoci: Schéma štátnej pomoci na miestne infraštruktúry v oblasti nakladania s komunálnymi odpadmi pre programové obdobie 2014 – 2020 v znení dodatku č. 1

Fond: Kohézny fond

Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2021-72

Hlasovalo: 9                            Za: 9                            Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 4.,/2022/OZ-1:

Poveruje

Starostu obce Jelka s prípravou projektov a ostatnej dokumentácie k zadaniu verejného obstarávania na investičnú akciu: prestavba budov zdravotného strediska – 9BJ.

Hlasovalo: 9                            Za: 9                            Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 5.,/2022/OZ-1:

Odročuje

Predloženie žiadosti obcou Jelka, Mierová 959/17, 925 23 Jelka, IČO: 00 306 011 o poskytnutie úveru na dofinancovanie investičných aktivít obce.

Hlasovalo: 9                            Za: 9                            Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 6.,/2022/OZ-1:

Schvaľuje

Zámer obce Jelka na kúpu

-novovytvoreného pozemku parc. reg. „C“, parc. č. 1174/48, výmera 99 m², druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, k. ú. Jelka,

-novovytvoreného pozemku parc. reg. „C“, parc. č. 1174/49, výmera 124 m², druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, k. ú. Jelka,

-novovytvoreného pozemku parc. reg. „C“, parc. č. 1174/50, výmera 86 m², druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, k. ú. Jelka,

-novovytvoreného pozemku parc. reg. „C“, parc. č. 1174/53, výmera 24 m², druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, k. ú. Jelka,

ktoré pozemky boli geometrickým plánom č. 389/2021 vyhotoveným Ing. Katarínou Szomolaiovou, ul. B. Balogha 3006/2, 924 01 Galanta, IČO: 14 066 947 zo dňa 29.11.2021, autorizačne overeným Ing. Katarínou Szomolaiovou, autorizovaným geodetom a kartografom dňa 29.11.2021, úradne overeným Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom, Ing. Andrejom Hlavatým dňa 14.12.2021, č. overenia 1749/2021 vytvorené z pozemku parc. reg. „C“, parc. č. 1174/13, výmera 142 m², druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 686,

-novovytvorený pozemok parc. reg. „C“, parc. č. 1174/15, výmera 579 m², druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, k. ú. Jelka, ktorý bol geometrickým plánom č. 389/2021 vyhotoveným Ing. Katarínou Szomolaiovou, ul. B. Balogha 3006/2, 924 01 Galanta, IČO: 14 066 947 zo dňa 29.11.2021, autorizačne overeným Ing. Katarínou Szomolaiovou, autorizovaným geodetom a kartografom dňa 29.11.2021, úradne overeným Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom, Ing. Andrejom Hlavatým dňa 14.12.2021, č. overenia 1749/2021 vytvorený z pozemku parc. reg. „C“, parc. č. 1174/15, výmera 499 m², druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 686,

od podielových spoluvlastníkov:

-Oktavián Kempský, rod. Kempský, trvale bytom Nánesova 89/22, České Budejovice 7, Česká republika, nar. xx.xx.xxxx, ktorý je podielovým spoluvlastníkom vyššie uvedených nehnuteľností o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/3 – ina z celku,

-Edgar Kempský, rod. Kempský, trvale bytom Ravaszová 262/22, 925 23 Jelka, narodený xx.xx.xxxx, ktorý je podielovým spoluvlastníkom vyššie uvedených nehnuteľností o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/3 – ina z celku,

-Michaela Kempská, rod. Kempská, trvale bytom Jelka, nar. xx.xx.xxxx, ktorá je podielovým spoluvlastníkom vyššie uvedených nehnuteľností o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/27 – ina z celku,

-Rebeka Kempská, rod. Kempská, trvale bytom 590, 925 32 Veľká Mača, xx.xx.xxxx, ktorá je podielovým spoluvlastníkom vyššie uvedených nehnuteľností o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/27 – ina z celku,

-Sára Kempská, rod. Kempská, trvale bytom 590, 925 32 Veľká Mača, xx.xx.xxxx, ktorá je podielovým spoluvlastníkom vyššie uvedených nehnuteľností o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/27 – ina z celku,

-Marián Kempski, rod. Kempski, trvale bytom Ravaszová 999/27, 925 23 Jelka, nar. xx.xx.xxxx, ktorý je podielovým spoluvlastníkom vyššie uvedených nehnuteľností o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/27 – ina z celku,

-Mária Kempska, rod. Kempska, trvale bytom Ravaszová 999/27, 925 23 Jelka, nar. xx.xx.xxxx, ktorá je podielovým spoluvlastníkom vyššie uvedených nehnuteľností o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/27 – ina z celku,

-Nikoleta Beilová, rod. Beilová, trvale bytom Hlavná 1458/148, č. b. 2, 925 23 Jelka, nar. xx.xx.xxxx, ktorá je podielovým spoluvlastníkom vyššie uvedených nehnuteľností o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/27 – ina z celku,

-Helena Kempská, r. Beilová, trvale bytom Trhová 1232/30, 925 23 Jelka, nar. xx.xx.xxxx, ktorá je podielovým spoluvlastníkom vyššie uvedených nehnuteľností o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/9 – ina z celku,

za kúpnu cenu

-celého novovytvoreného pozemku parc. reg. „C“, parc. č. 1174/48, výmera 99 m², druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, k. ú. Jelka vo výške 643,50 eur,

-celého novovytvoreného pozemku parc. reg. „C“, parc. č. 1174/49, výmera 124 m², druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, k. ú. Jelka vo výške 806,00 eur,

-celého novovytvoreného pozemku parc. reg. „C“, parc. č. 1174/50, výmera 86 m², druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, k. ú. Jelka vo výške 559,00 eur,

-celého novovytvoreného pozemku parc. reg. „C“, parc. č. 1174/53, výmera 24 m², druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, k. ú. Jelka vo výške 156,00 eur,

ktoré pozemky boli geometrickým plánom č. 389/2021 vyhotoveným Ing. Katarínou Szomolaiovou, ul. B. Balogha 3006/2, 924 01 Galanta, IČO: 14 066 947 zo dňa 29.11.2021, autorizačne overeným Ing. Katarínou Szomolaiovou, autorizovaným geodetom a kartografom dňa 29.11.2021, úradne overeným Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom, Ing. Andrejom Hlavatým dňa 14.12.2021, č. overenia 1749/2021 vytvorené z pozemku parc. reg. „C“, parc. č. 1174/13, výmera 142 m², druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 686,

-celého novovytvoreného pozemku parc. reg. „C“, parc. č. 1174/15, výmera 579 m², druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, k. ú. Jelka vo výške 3763,50 eur, ktorý bol geometrickým plánom č. 389/2021 vyhotoveným Ing. Katarínou Szomolaiovou, ul. B. Balogha 3006/2, 924 01 Galanta, IČO: 14 066 947 zo dňa 29.11.2021, autorizačne overeným Ing. Katarínou Szomolaiovou, autorizovaným geodetom a kartografom dňa 29.11.2021, úradne overeným Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom, Ing. Andrejom Hlavatým dňa 14.12.2021, č. overenia 1749/2021 vytvorený z pozemku parc. reg. „C“, parc. č. 1174/15, výmera 499 m², druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 686,

a to za splnenia nasledovných podmienok:

-vyššie uvedené pozemky nebudú zaťažené ťarchou, a to najmä výkonom rozhodnutí v exekučných konaniach,

-všetci vyššie uvedený podieloví spoluvlastníci odpredajú všetky svoje spoluvlastnícke podiely na vyššie uvedených novovytvorených pozemkoch obci Jelka, t. j. obec Jelka sa kúpnou zmluvou stane výlučným vlastníkom (v podiele 1/1 – ina z celku) vyššie uvedených novovytvorených pozemkov,

-vyššie uvedení podielový spoluvlastníci zaplatia svoje pohľadávky voči obci Jelka titulom miestnych daní celkom v sume 230,68 eur,

-vyššie uvedení podieloví spoluvlastníci uhradia náklady za vyhotovenie geometrického plánu č. 389/2021 vyhotoveným Ing. Katarínou Szomolaiovou, ul. B. Balogha 3006/2, 924 01 Galanta, IČO: 14 066 947 zo dňa 29.11.2021, autorizačne overeným Ing. Katarínou Szomolaiovou, autorizovaným geodetom a kartografom dňa 29.11.2021, úradne overeným Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom, Ing. Andrejom Hlavatým dňa 14.12.2021, č. overenia 1749/2021 vo výške 720,00 eur,

-vyššie uvedení podieloví spoluvlastníci zaplatia náklady za vyhotovenie znaleckého posudku č. 6/2022 vyhotoveným Ing. Tünde Panyikovou, 767, 925 01 Matúškovo, ev. č. znalca 914248 vi výške 286,92 eur.

Obecné zastupiteľstvo obce Jelka schvaľuje predložený návrh kúpnej zmluvy.

Hlasovalo: 9                            Za: 9                            Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov a podpísané starostom obce.

Uznesením  č. 7.,/2022/OZ-1:

Schvaľuje

Zámer obce Jelka na kúpu spoluvlastníckeho podielu o veľkosti ¼ z celku od Slovenskej republiky – Okresný úrad Trnava, Kollárova 8, 917 02 Trnava, IČO: 151 866 na nehnuteľnostiach:

-pozemku parc. reg. „C“, parc. č. 193/1, výmera 574 m², druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 206, za kúpnu cenu vo výške 10 % zo všeobecnej hodnoty tohto pozemku určenej znaleckým posudkom č. 38/2021 vyhotoveným Ing. Tünde Panyikovou, 767, 925 01 Matúškovo, ev. č. znalca 914248, t. j. v sume 289,73 €,

-pozemku parc. reg. „C“, parc. č. 193/2, výmera 278 m², druh pozemku záhrada, k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 206, za kúpnu cenu vo výške 10 % zo všeobecnej hodnoty tohto pozemku určenej znaleckým posudkom č. 38/2021 vyhotoveným Ing. Tünde Panyikovou, 767, 925 01 Matúškovo, ev. č. znalca 914248, t. j. v sume 140,32 €,

-stavby so súp. č. 684, ktorá je postavená na pozemku parc. reg. „C“, parc. č. 193/1, výmera 574 m², druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 206, za kúpnu cenu vo výške 10 % zo všeobecnej hodnoty tejto stavby určenej znaleckým posudkom č. 38/2021 vyhotoveným Ing. Tünde Panyikovou, 767, 925 01 Matúškovo, ev. č. znalca 914248, t. j. v sume 200,39 €,

a to za účelom realizácie všeobecne prospešných služieb v súlade s § 2 zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších právnych predpisov.

Hlasovalo: 9                            Za: 9                            Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov a podpísané starostom obce.

Uznesením  č. 8a.,/2022/OZ-1:

Vyhlasuje

Obec Jelka, so sídlom Mierová 959/17 925 23 Jelka, IČO: 00 306 011 (ďalej len „vyhlasovateľ“) na základe § 281 až 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších právnych predpisov, § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších právnych predpisov a v súlade s uznesením Obecného zastupiteľstva obce Jelka pod číslom 8a.,/2022/OZ-1 zo dňa 22.02.2022 vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž č. 1 v roku 2022 na predloženie cenovej ponuky o najvýhodnejšiu ponuku na uzatvorenie kúpnej zmluvy na prevod vlastníctva novovytvoreného obecného pozemku, parc. reg. „C“, parc. č. 1388/7, výmera 722 m², druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie ktorý bol Geometrickým plánom č. 03-01/2022 vyhotoveným Realitnou a geodetickou kanceláriou, so sídlom Mierové námestie 4, 924 00 Galanta, IČO: 32 353 766 dňa 10.01.2022, autorizačne overeným Ing. Ernestom Hollósim, autorizovaným geodetom a kartografom dňa 10.01.2022 a úradne overeným Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom, Ing. Menyhárt Katalin dňa 12.01.2022, č. overenia 27/2022, odčlenený od pozemku parc. reg. „C“, parc. č. 1388/2, výmera 1380 m², druh pozemku ostatná plocha, k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č.1301 s nasledovnými podmienkami:

-kupujúci bude povinný uhradiť náklady na vyhotovenie znaleckého posudku č. 5/2022 vyhotoveného znalkyňou Ing. Tünde Panyikovou, so sídlom Matúškovo 767, 925 01 Matúškovo, ev. č. znalca: 914248 vo výške 79,22,- €, geometrického plánu č. 03-01/2022 vyhotoveným Realitnou a geodetickou kanceláriou, so sídlom Mierové námestie 4, 924 00 Galanta, IČO: 32 353 766 dňa 10.01.2022, autorizačne overeným Ing. Ernestom Hollósim, autorizovaným geodetom a kartografom dňa 10.01.2022 a úradne overeným Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom, Ing. Menyhárt Katalin dňa 12.01.2022, č. overenia 27/2022 vo výške 130,00 eur a náklady spojené s vkladom vlastníckeho práva v prospech kupujúceho do katastra nehnuteľností,

-minimálna kúpna cena 45,00 €/ m2,

-hlavným kritériom je najvyššia cena za m2.

Kompletné podmienky budú zverejnené na úradnej tabuli a na webovom sídle obce Jelka.

Hlasovalo: 9                            Za: 9                            Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov a podpísané starostom obce.

Uznesením  č. 8b.,/2022/OZ-1:

Schvaľuje

Podmienky obchodnej verejnej súťaže (v prílohe uznesenia).

Hlasovalo: 9                            Za: 9                            Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov a podpísané starostom obce.

Uznesením  č. 8c.,/2022/OZ-1:

Ustanovuje

Komisiu na vyhodnotenie cenových ponúk:

1.Mgr. Maroš Bánoczký, poslanec obecného zastupiteľstva obce Jelka

2.Igor Budai, poslanec obecného zastupiteľstva obce Jelka

3.Mgr. Zoltán Deák, zástupca starostu obce Jelka

4.Ing. Tomáš Ruman, poslanec obecného zastupiteľstva obce Jelka

5.Melinda Németh MSc., prednostka obecného úradu obce Jelka

s tým, že komisia vyhodnotí cenové ponuky a vyberie najvýhodnejšiu ponuku a určí víťaza, s ktorým starostovi obce Jelka v mene obce Jelka odporučí uzavrieť kúpnu zmluvu.

Hlasovalo: 9                            Za: 9                            Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov a podpísané starostom obce.

Uznesením  č. 8d.,/2022/OZ-1:

Schvaľuje

Znenie obchodnej verejnej súťaže:

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ

NA  PREDAJ  MAJETKU  OBCE JELKA

Obec Jelka, so sídlom Mierová 959/17 925 23 Jelka, IČO: 00 306 011 (ďalej len „vyhlasovateľ“) na základe § 281 až 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších právnych predpisov, § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších právnych predpisov a v súlade s uznesením Obecného zastupiteľstva obce Jelka pod číslom 8a.,/2022/OZ-1 zo dňa 22.02.2022 vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž č. 1 v roku 2022 na predloženie cenovej ponuky o najvýhodnejšiu ponuku na uzatvorenie kúpnej zmluvy na prevod vlastníctva novovytvoreného obecného pozemku, parc. reg. „C“, parc. č. 1388/7, výmera 722 m², druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie ktorý bol Geometrickým plánom č. 03-01/2022 vyhotoveným Realitnou a geodetickou kanceláriou, so sídlom Mierové námestie 4, 924 00 Galanta, IČO: 32 353 766 dňa 10.01.2022, autorizačne overeným Ing. Ernestom Hollósim, autorizovaným geodetom a kartografom dňa 10.01.2022 a úradne overeným Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom, Ing. Menyhárt Katalin dňa 12.01.2022, č. overenia 27/2022, odčlenený od pozemku parc. reg. „C“, parc. č. 1388/2, výmera 1380 m², druh pozemku ostatná plocha, k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č.1301.

Špecifické požiadavky:

-kupujúci bude povinný uhradiť náklady na vyhotovenie znaleckého posudku č. 5/2022 vyhotoveného znalkyňou Ing. Tünde Panyikovou, so sídlom Matúškovo 767, 925 01 Matúškovo, ev. č. znalca: 914248 vo výške 79,22,- €, geometrického plánu č. 03-01/2022 vyhotoveným Realitnou a geodetickou kanceláriou, so sídlom Mierové námestie 4, 924 00 Galanta, IČO: 32 353 766 dňa 10.01.2022, autorizačne overeným Ing. Ernestom Hollósim, autorizovaným geodetom a kartografom dňa 10.01.2022 a úradne overeným Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom, Ing. Menyhárt Katalin dňa 12.01.2022, č. overenia 27/2022 vo výške 130,00 € a náklady spojené s vkladom vlastníckeho práva v prospech kupujúceho do katastra nehnuteľností,

-minimálna kúpna cena 45,00 € za 1 m²,

-hlavným kritériom je najvyššia cena za 1 m².

Podmienky predloženia cenovej ponuky :

-Cenovú ponuku žiadame predložiť v podateľni Obecného úradu Jelka, alebo poštou na adresu: Obec Jelka, Obecný úrad, Mierová 959/17, 925 23  Jelka do 01.04.2022, do 12.00 hod. Lehota na doručenie ponúk predkladaných osobne alebo poštou na adresu vyhlasovateľa sa považuje za dodržanú, ak bola ponuka doručená do podateľne vyhlasovateľa do dátumu a hodiny ukončenia podávania návrhov, t. j. najneskôr do 01.04.2022 do 12:00 hod. Súťažný návrh musí byť vypracovaný v slovenskom jazyku.

– Cenová ponuka musí byť predložená písomne v zapečatenej obálke označenej heslom: „Obchodná verejná súťaž č. 1 v roku 2022 – neotvárať!“.

– Cenová ponuka musí obsahovať:

1.označenie záujemcu:

a)fyzická osoba – meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, miesto trvalého pobytu, štátnu príslušnosť a rodinný stav, je vhodné uviesť aj telefónne číslo, príp. mailovú adresu,

b)právnická osoba – obchodné meno, sídlo, IČO, označenie registra, v ktorom je právnická osoba zapísaná a číslo tohto zápisu, osoba oprávnená na podpisovanie zmluvy, je vhodné uviesť aj kontaktnú osobu, telefónne číslo, príp. mailovú adresu,

2.označenie nehnuteľnosti – podľa údajov ponuky, o ktorú má záujemca záujem,

3.výška cenovej ponuky,

4.účel využitia nehnuteľnosti (napr. individuálna  výstavba rodinného domu, podnikateľské účely, dvor , záhrada),

5.akceptácia alebo spôsob splnenia špecifických požiadaviek formou vyhlásenia,

6.ak je záujemca ženatý/vydatá, vyhlásenie, či vec nadobúda do výlučného vlastníctva alebo do podielového spoluvlastníctva manželov (v takomto prípade musia byť všetky požadované údaje plne poskytnuté oboma manželmi),

7.vyhlásenie – súhlas záujemcu so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov v rozsahu v akom boli poskytnuté na vedenie evidencie. V prípade, že je záujemca ženatý/vydatá, vyhlásenie sa vyžaduje aj od manželky/manžela,

8.čestné prehlásenie o tom, že uchádzač nie je dlžníkom v omeškaní vo vzťahu k vyhlasovateľov.

– Každý záujemca môže predložiť len jeden návrh na pozemok navrhnutý na predaj. Záujemca sa podaním svojho návrhu zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvie v súvislosti s procesom získavania informácií ohľadom súťaže.

– Obec Jelka si vyhradzuje právo zmeniť podmienky súťaže na predaj majetku, odmietnuť všetky predložené cenové ponuky, resp. súťaž zrušiť.

– Vyhodnotenie cenových ponúk vykoná ustanovená komisia. Starosta podľa odporúčania komisie v mene obce s víťazom uzavrie kúpnu zmluvu na prevod vlastníctva nehnuteľnosti.

Ďalšie podmienky súťaže:

– Vyhlasovateľ zriadi na účel vyhodnotenia ponúk uchádzačov najmenej trojčlennú komisiu menovanú starostom obce. Komisia je spôsobilá vyhodnocovať predložené ponuky, ak je súčasne prítomná  nadpolovičná väčšina všetkých jej členov, najmenej však traja členovia. Na platné rozhodnutie komisie je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov prítomných členov komisie.

– Členovia komisie otvoria obálky s ponukami, vyhodnotia splnenie náležitostí ponuky, vyhodnotia OVS a oznámia vybraný návrh v termíne do 7. pracovných dní od uplynutia lehoty na doručenie ponúk.

– V prípade, ak bude Vyhlasovateľovi predložená len 1 ponuka, komisia bude skúmať prijateľnosť takejto ponuky pre Vyhlasovateľa.

– O zasadnutí komisie sa spíše zápisnica, ktorú podpíšu všetci členovia komisie. Prípadný dôvod nepodpísania zápisnice sa v zápisnici poznamená.

– Uchádzačom, ktorí nesplnili náležitosti ponuky a neboli zaradení do elektronickej aukcie,  vyhlasovateľ uvedené písomne oznámi v lehote do 14 pracovných dní od vyhodnotenia náležitostí ponúk.

– Vyhlasovateľ je oprávnený odmietnuť všetky predložené ponuky.

– Uchádzači nemajú právo na náhradu nákladov spojených s ich účasťou v OVS.

– Vyhlasovateľ je oprávnený kedykoľvek OVS zrušiť.

– Práva a povinnosti účastníkov OVS neupravené týmito podmienkami sa spravujú ust. § 281 až § 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

– Vyhlasovateľ je oprávnený OVS zopakovať v prípade jej neúspešného vyhodnotenia, pričom je oprávnený stanoviť nový termín predkladania ponúk  uchádzačov.

Bližšie informácie môžete získať osobne v kancelárii prednostky Obecného úradu v Jelke, alebo telefonicky: 031/78 76 138, alebo cez e-mail: obec@jelka.sk

Hlasovalo: 9                            Za: 9                            Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov a podpísané starostom obce.

Uznesením  č. 9.,/2022/OZ-1:

Schvaľuje

Dodatok č. 1 k zmluve o vzájomnej spolupráci pri prevádzkovaní Vodného kolového mlyna v Jelke s nasledovnou zmenou čl. IV bod 1: Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 01.03.2022 do 31.12.2022.

Hlasovalo: 9                            Za: 9                            Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané starostom obce.

Uznesením  č. 10.,/2022/OZ-1:

Schvaľuje

Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelka č. 1/2022 o niektorých podmienkach držania psov na území obce Jelka.

Hlasovalo: 9                            Za: 9                            Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané starostom obce.

Uznesením  č. 11.,/2022/OZ-1:

Schvaľuje

Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelka č. 2/2022 o niektorých podmienkach prideľovania obecných nájomných bytov a spôsobe výpočtu nájomného.

Hlasovalo: 9                            Za: 9                            Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané starostom obce.

Uznesením  č. 12.,/2022/OZ-1:

Schvaľuje

Žiadosť Evy Hakszerovej, rod. Matušovej, nar. xx.xx.xxxx, trvale bytom  Slaná Dolina 87/22, 925 23 Jelka (ďalej len „žiadateľ“), o predaj novovytvoreného pozemku parc. reg. „C“, parc. č. 1388/6, výmera 178 m², druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, ktorý bol geometrickým plánom č. 03-01/2022 vyhotoveným Realitnou a geodetickou kanceláriou, so sídlom Mierové námestie 4, 924 00 Galanta, IČO: 32 353 766 dňa 10.01.2022, autorizačne overeným Ing. Ernestom Hollósim, autorizovaným geodetom a kartografom dňa 10.01.2022 a úradne overeným Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom, Ing. Menyhárt Katalin dňa 12.01.2022, č. overenia 27/2022, odčlenený od pozemku parc. reg. „C“, parc. č. 1388/2, výmera 1380 m², druh pozemku ostatná plocha, k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č.1301, (ďalej len „novovytvorený pozemok“), a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že obec Jelka pozemok nevyužíva a neplánuje ho zahrnúť do svojich investičných aktivít, žiadateľ novovytvorený pozemok dlhodobo užíva a zveľaďuje, novovytvorený pozemok bezprostredne susedí s pozemkom, ktorý je vo vlastníctve žiadateľa, a to pozemkom parcely reg. „C“, parc. č. 1389/1, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, výmera 271 m², k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidovaný Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 742 (ďalej len „susedný pozemok“), predajom novovytvoreného pozemku dôjde k usporiadaniu majetkovoprávnych vzťahov k pozemku, ktorý tvorí súčasť oploteného areálu vo vlastníctve žiadateľa.

Vychádzajúc zo znaleckého posudku č. 5/2022 vyhotoveného znalkyňou Ing. Tünde Panyikovou, so sídlom Matúškovo 767, 925 01 Matúškovo, ev. č. znalca: 914248 v spojení s uznesením obecného zastupiteľstva obce Jelka č. 12.,/2022/OZ-1 zo dňa 22.02.2022 je kúpna cena novovytvoreného pozemku vo výške 4450,00,- € (25,00 €/1m², 4450,00 €/ 178 m²).

Žiadateľ uhradí všetky náklady spojené s povolením vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.

Žiadateľ uhradí náklady na vyhotovenie znaleckého posudku č. 5/2022 vyhotoveného znalkyňou Ing. Tünde Panyikovou, so sídlom Matúškovo 767, 925 01 Matúškovo, ev. č. znalca: 914248 vo výške 79,22,- € a náklady na vyhotovenie geometrického plánu č. 03-01/2022 vyhotoveným Realitnou a geodetickou kanceláriou, so sídlom Mierové námestie 4, 924 00 Galanta, IČO: 32 353 766 dňa 10.01.2022, autorizačne overeným Ing. Ernestom Hollósim, autorizovaným geodetom a kartografom dňa 10.01.2022 a úradne overeným Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom, Ing. Menyhárt Katalin dňa 12.01.2022, č. overenia 27/2022 vo výške 130,00 €.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh kúpnej zmluvy.

Hlasovalo: 9                            Za: 9                            Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov a podpísané starostom obce.

Uznesením  č. 13.,/2022/OZ-1:

Odročuje

Žiadosť spoločnosti T- ZONE, s. r. o., so sídlom Hlavná 675, 925 23 Jelka, IČO: 36 713 562 o prebratie miestnej komunikácie a verejného osvetlenia nachádzajúcom sa na pozemku parc. reg. „C“. parc. č. 883/11, výmera 576 m², druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 2170.

Hlasovalo: 9                            Za: 9                            Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov a podpísané starostom obce.

Uznesením  č. 14.,/2022/OZ-1:

Podľa § 4 ods. 3 písm. d) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov

schvaľuje

investičnú činnosť v obci Jelka „Kráľovská dolina etapa č. 2 a 3“ na pozemku parc. reg. „C“. parc. č. 1160/2, výmera 6478 m², druh pozemku záhrada, k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 4363 a na pozemku parc. reg. „C“, parc. č. 1160/11, výmera 1792 m², druh pozemku záhrada, k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 4363, na základe žiadosti T-ZONE Internacional Transport, s. r. o., so sídlom Hlavná 675, 925 23 Jelka, IČO: 44 724 446 s nasledovnými podmienkami:
– dodržanie koeficientu zastavanosti podľa Územného plánu obce Jelka – Zmeny a doplnky č. 1,
– vybudovanie detského ihriska, ktoré bude lokalizované v rámci areálu, kde sa bude realizovať vyššie uvedený investičný zámer, t. j. na pozemku parc. reg. „C“. parc. č. 1160/2, výmera 6478 m², druh pozemku záhrada, k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 4363 alebo na pozemku parc. reg. „C“, parc. č. 1160/11, výmera 1792 m², druh pozemku záhrada, k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 4363

Hlasovalo: 9                            Za: 9                            Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 15.,/2022/OZ-1:

Odročuje

Prostu Mgr. Jiřího Hendricha o premenovanie Gottwaldovej ulice.

Hlasovalo: 9                            Za: 9                            Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 16.,/2022/OZ-1:

Poveruje

Starostu obce Jelka zverejniť výzvu adresovanú obyvateľom Gottwaldovej ulice v Jelke, aby sa vyjadrili k zmene názvu ulice.

Hlasovalo: 9                            Za: 9                            Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 17.,/2022/OZ-1:

Schvaľuje

Uzavretie zmluvy o poskytnutí služby č. S22T700311 medzi zmluvnými stranami: obec Jelka, Mierová 959/17, 925 23 Jelka, IČO: 00 306 011 ako objednávateľom na strane jednej a FCC Trnava s. r. o., Priemyselná 5, 917 01 Trnava, IČO:31 449 697 ako poskytovateľom na strane druhej, ktorej predmetom je zabezpečenie služieb v odpadovom hospodárstve.

Hlasovalo: 9                            Za: 9                            Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

V Jelke dňa 28.02.2022

Ing. Gabriel Kiš

                                                                                                             starosta obce

Mellékletek

Leírás

Prítomní:

Starosta obce:             Ing. Gabriel Kiš

Členovia OZ:              Mgr. Bánoczký, M., Bohony, Š., Mgr. Deák, Z., Mgr. Hakszer, R. PhD., Kovács, J., Mgr. Laurič, I., Mgr. Letuseková, D., Molnár, F., Ing. Ruman, T., Török, P.

Ďalší prítomní:            Melinda Németh MSc. – prednostka Obecného úradu v Jelke

                                    Mgr. Mária Tomovičová – hlavná kontrolórka obce

                                    Sidónia Banková – ekonómka

                                    Mgr. Gabriela Horváthová – zapisovateľka

Verejnosť:                   –

K bodu č. 1 programu – Zahájenie zasadnutia

Zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Jelka (ďalej aj „OZ“) otvoril a viedol starosta obce Ing. Gabriel Kiš, ktorý privítal prítomné osoby na 4. plánovanom zasadnutí OZ a skonštatoval, že oznámenie o termíne 4. plánovaného zasadnutia OZ spolu s navrhovaným programom bolo zverejnené na úradnej tabuli obce a webovej stránke obce dňa 29.11.2021, že je prítomných 10 poslancov OZ, OZ je uznášaniaschopné vo všetkých bodoch rokovania. Neprítomný poslanec svoju neprítomnosť na zasadnutí OZ v Jelke ospravedlnil.

K bodu č. 2. programu – Schválenie programu zasadnutia

Starosta obce oboznámil poslancov OZ s programom zasadnutia, ktorý bol nasledovný:

1. Zahájenie

2. Schválenie programu zasadnutia

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie

4. Kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia

5. Interpelácia

6. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Jelka na I. polrok 2022

7. Programový rozpočet obce Jelka na roky 2022 – 2024

8. 2. úprava programového rozpočtu obce Jelka

9. Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelka č. 6/2021 o poskytovaní sociálnej služby a spôsobe a výške úhrad za sociálnu službu v obci Jelka

10. Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelka č. 7/2021 o vodách z povrchového odtoku v obci Jelka

11. Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelka č. 8/2021 o prevádzkovom poriadku pohrebísk na území obce Jelka

12. Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelka č. 9/2021 o poplatku za zber, odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu na území obce Jelka

13. Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelka č. 10/2021 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území obce Jelka

14. Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelka č. 11/2021 o podmienkach prideľovania obecných nájomných bytov a spôsobe výpočtu nájomného

15. Správa o výsledku dobrovoľnej zbierky v prospech Leonarda Daniša

16. Rôzne:

a) Žiadosť Tomáša Sichtu a Elišky Franěkovej o kúpu novovytvorenej parc. reg. „C“, parc. č. 743/2, k. ú. Jelka

b) Žiadosť Štefana Kolenčíka a Rozálie Kolenčíkovej o kúpu novovytvorenej parc. reg. „C“, parc. č. 310/2, k. ú. Nová Jelka

c) Žiadosť AD plan s. r. o. o vyjadrenie k investičnému zámeru na pozemku parc. č. 89, 90/ 1,2 k. ú. Nová Jelka

d) Zmluva o poskytovaní sociálnej služby

17. Diskusia

18. Návrh uznesení

19. Záver

Starosta obce dal hlasovať o vyššie uvedenom programe zasadnutia OZ. Prítomný poslanci OZ program jednohlasne schválili.

Následne starosta obce vyzval poslancov OZ, aby uviedli, či majú nejaké pripomienky alebo návrhy na doplnenie programu zasadnutia.

Prítomní poslanci OZ pripomienky ani návrhy na doplnenie programu zasadnutia nemali.

Starosta obce navrhol nasledovnú zmenu programu zasadnutia OZ:

– do bodu 16 s názvom „Rôzne“ doplniť písm. e) s názvom: „Návrh termínov plánovaných zasadnutí obecného zastupiteľstva v Jelke na rok 2022“,

– do bodu 16 s názvom „Rôzne“ doplniť písm. f) s názvom: „Žiadosť o zvýšenie príspevku Stolnotenisového klubu Jelka“,

– do bodu 16 s názvom „Rôzne“ doplniť písm. g) s názvom: „Žiadosť Simony Drozdovej o vyjadrenie k investičnému zámeru na pozemku parc. č. 693/2, 694/1, k. ú. Jelka“.

Starosta obce navrhol hlasovať o zmenenom programe zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktorý bol nasledovný:

1. Zahájenie

2. Schválenie programu zasadnutia

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie

4. Kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia

5. Interpelácia

6. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Jelka na I. polrok 2022

7. Programový rozpočet obce Jelka na roky 2022 – 2024

8. 2. úprava programového rozpočtu obce Jelka

9. Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelka č. 6/2021 o poskytovaní sociálnej služby a spôsobe a výške úhrad za sociálnu službu v obci Jelka

10. Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelka č. 7/2021 o vodách z povrchového odtoku v obci Jelka

11. Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelka č. 8/2021 o prevádzkovom poriadku pohrebísk na území obce Jelka

12. Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelka č. 9/2021 o poplatku za zber, odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu na území obce Jelka

13. Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelka č. 10/2021 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území obce Jelka

14. Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelka č. 11/2021 o podmienkach prideľovania obecných nájomných bytov a spôsobe výpočtu nájomného

15. Správa o výsledku dobrovoľnej zbierky v prospech Leonarda Daniša

16. Rôzne:

a) Žiadosť Tomáša Sichtu a Elišky Franěkovej o kúpu novovytvorenej parc. reg. „C“, parc. č. 743/2, k. ú. Jelka

b) Žiadosť Štefana Kolenčíka a Rozálie Kolenčíkovej o kúpu novovytvorenej parc. reg. „C“, parc. č. 310/2, k. ú. Nová Jelka

c) Žiadosť AD plan s. r. o. o vyjadrenie k investičnému zámeru na pozemku parc. č. 89, 90/ 1,2 k. ú. Nová Jelka

d) Zmluva o poskytovaní sociálnej služby

e) Návrh termínov plánovaných zasadnutí obecného zastupiteľstva v Jelke na rok 2022

f) Žiadosť o zvýšenie príspevku Stolnotenisového klubu Jelka

g) Žiadosť Simony Drozdovej o vyjadrenie k investičnému zámeru na pozemku parc. č. 693/2, 694/1, k. ú. Jelka

17. Diskusia

18. Návrh uznesení

19. Záver

Všetci prítomní poslanci OZ zmenený program zasadnutia OZ jednohlasne schválili.

K bodu č. 3 programu – Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie

Starosta obce určil za zapisovateľku 4. plánovaného zasadnutia OZ Mgr. Gabrielu Horváthovú. Za overovateľov zápisnice zasadnutia OZ starosta obce určil poslancov OZ: Mgr. Maroš Bánoczký, Štefan Bohony.

Prítomní poslanci OZ jednohlasne schválili za overovateľov zápisnice 4. plánovaného zasadnutia OZ vyššie uvedené osoby.

Starosta obce za návrhovú komisiu 4. plánovaného zasadnutia OZ navrhol zvoliť nasledovných poslancov OZ: František Molnár, Mgr. Zoltán Deák.

Prítomní poslanci OZ jednohlasne zvolili návrhovú komisiu OZ vo vyššie uvedenom zložení.

K bodu č. 4 programu – Kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia

Starosta obce Jelka oboznámil osoby zúčastnené na zasadnutí OZ, v akom štádiu je výkon uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia OZ:

a)uznesenie č. 64.,/2021/NZ OZ-3 – žiadosť o poskytnutie NFP na zvýšenie odolnosti kultúrnej inštitúcie v obci Jelka bola predložená.

K bodu č. 5 programu – Interpelácia

Možnosť interpelácie nikto z prítomných poslancov nevyužil.

K bodu č. 6 programu – Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Jelka na I. polrok 2022

Hlavná kontrolórka obce Jelka predniesla svoj návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2022. Rozsah kontrolnej činnosti je zameraný na kontrolu zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom obce. Plán kontrolnej činnosti sa skladá z nasledovných bodov:

1. Kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obecného úradu za 1. polrok 2022

2. Vypracovanie stanoviska k záverečnému účtu obce za rok 2022

3. Kontroly v zmysle § 18d ods. 2 zákona o obecnom zriadení

4. Operatívne kontroly

Hlavná kontrolórka špecifikovala aj ostatnú činnosť, ktorú plánuje vykonávať:

– účasť na rokovaniach obecného zastupiteľstva,

– vzdelávanie, účasť na seminároch,

– spolupráca s inými (štátnymi a samosprávnymi) kontrolnými orgánmi,

– konzultácie, príprava k výkonu kontrolnej akcie, zjednocovanie metodických postupov výkonu kontroly všeobecne a v konkrétnych prípadoch.

Hlavná kontrolórka bude vykonávať kontrolnú činnosť v súlade so zákonom o obecnom zriadení a zákonom o finančnej kontrole a audite.

Prítomní poslanci OZ jednohlasne schválili vyššie špecifikovaný plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2022. Schválený plán kontrolnej činnosti je podľa § 18e zákona o obecnom zriadení poverením na vykonanie kontroly.

K bodu č. 7 – Programový rozpočet obce Jelka na roky 2022 – 2024

Návrh programového rozpočtu obce Jelka na roky 2022 – 2024 bol zverejnený dňa 23.11.2021. Tento programový rozpočet obce Jelka bol prerokovaný komisiou pre regionálny rozvoj a finančné hospodárstvo dňa 30.11.2021.

Komisia hodnotila programový rozpočet obce Jelka na roky 2022 – 2024 kladne, verí, že bude plnený tak, ako bol naplánovaný. Poukázala na navýšenie položky na údržbu ciest, chodníkov, opravy na dvojnásobok, t. j. na 30 000,00 €, čo je vzhľadom na stav ciest a chodníkov opodstatnené.

Hlavná kontrolórka obce Jelka predniesla odborné stanovisko k návrhu rozpočtu obce Jelka na rok 2022 a k viacročnému rozpočtu obce Jelka na roky 2023 a 2024. V zhrnutí uviedla, že spracovateľ pri tvorbe návrhu rozpočtu vychádzal z reálnych čísiel rozpočtu, ako aj z plánovaných potrieb na realizáciu investičných zámerov. Návrh rozpočtu svojou koncepciou rešpektuje všetky právne normy a všeobecne záväzné právne predpisy spojené s prípravou rozpočtu obce. Rozpočet je spracovaný transparentne, zohľadňuje súčasnú ekonomickú situáciu obce, ako  aj predpokladaný vývoj hospodárenia SR, je zostavený v súlade s § 9 a 10 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Návrh rozpočtu zohľadňuje všeobecne záväzné nariadenia, ktoré sú jeho súčasťou a ich schválenie je nevyhnutnou podmienkou jeho schválenia v predloženej forme. Návrh rozpočtu a súvisiace VZN boli sprístupnené verejnosti dňa 23.11.2021 (spôsobom v obci obvyklým, t. j. úradná tabuľa, webová stránka obce) v zákonom stanovenej lehote, t. j. najmenej 15 dná pred jeho schválením OZ, v súlade s § 9 ods. 2 zákona o obecnom zriadení. Predložený návrh rozpočtu na rok 2022 zabezpečuje financovanie základných funkcií samosprávy a preneseného výkonu štátnej správy za predpokladu dôsledného rešpektovania právnych predpisov a dodržiavania maximálnej hospodárnosti pri vynakladaní rozpočtových prostriedkov. Odporučila OZ schváliť návrh rozpočtu obce na rok 2022 a návrh rozpočtu obce na roky 2023 – 2024 zobrať na vedomie.

9 z prítomných poslancov OZ hlasovalo za predložený a zverejnený programový rozpočet obce Jelka na rok 2022. 1 poslanec sa zdržal hlasovania. Všetci prítomní poslanci OZ zobrali návrh predloženého a zverejneného programového rozpočtu obce Jelka na rok 2023 – 2024 a stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Jelka na rok 2022 – 2024 na vedomie.

K bodu č. 8 programu – 2. úprava programového rozpočtu obce Jelka

2. úprava programového rozpočtu obce Jelka bola zverejnená dňa 23.11.2021. Táto 2. úprava programového rozpočtu obce Jelka bola prerokovaná komisiou pre regionálny rozvoj a finančné hospodárstvo dňa 30.11.2021.

Komisia poukázala na chybu v počítaní (1000,00 €) v rámci programu 11.1.1. V ostatnej časti nemala k 2. úprave programového rozpočtu obce Jelka pripomienky.

Ekonómka vysvetlila chybu v počítaní. V čase vyhotovovania zverejneného návrhu 2. úpravy rozpočtu neboli celkom presne určiteľné náklady na údržbu. Z uvedeného dôvodu vznikol vyššie uvedený rozdiel v počítaní. V predloženom návrhu 2. úpravy rozpočtu je to už upravené.

Ekonómka následne poukázala na navýšenie bežných výdavkov oproti zverejnenej 2. úprave rozpočtu:

1. program 3.3.1 sa zvýši o 3000,00 € z dôvodu opravy vykurovacieho systému v podnikateľskom inkubátore,

2. program 4.5.1 sa zvýši o 3000,00 € z dôvodu zámočníckych prác na cintoríne,

3. program 8.2.1 sa zvýši o 4000,00 € z dôvodu opravy vykurovacieho systému v kultúrnom dome,

4. program 10.1.1 sa zvýši o 3000,00 € z dôvodu nákupu stromov na náhradnú výsadbu,

5. program 13.1.3 sa zvýši o 3000,00 € z dôvodu nákupu svetelných vianočných ozdôb,

6. program 11.1.1 za zvýši o 1000,00 € z dôvodu údržby bytov.

9 z prítomných poslancov OZ schválilo 2. úpravu rozpočtu obce Jelka na rok 2021 a jej rozpočtových organizácií. 1 poslanec OZ sa zdržal hlasovania.

Všetci prítomní poslanci OZ schválili úpravu rozpočtu obce Jelka ku dňu 31.12.2021 podľa skutočného stavu.

K bodu č. 9 programu – Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelka č. 6/2021 o poskytovaní sociálnej služby a spôsobe a výške úhrad za sociálnu službu v obci Jelka

VZN bolo vypracované v reakcii na žiadosť Františeka Molnára, miesto podnikania Hlavná 1215/122, Jelka, IČO: 43 198 406 o zvýšenie stravného pre dôchodcov o 0,40 € na osobu, t. j. z pôvodnej  sumy obeda 2,90 € na 3,30 €. Zvýšenie príspevku odôvodnil tým, že ceny energií sa zvýšili, elektrina o 9 %, plyn o 5 %, voda o 3,2 % a potraviny o 5,8 %.

VZN bolo zverejnené na úradnej tabuli obce Jelka a na webovej stránke obce Jelka od 02.11.2021 do 06.12.2021. Lehota na spripomienkovanie uplynula dňa 30.11.2021. Starosta obce navrhol nasledovné zmeny:

1. Účinnosť VZN stanoviť od 01.01.2022 s podmienkou, že príspevok na stravu za mesiac január 2022 bude vyplatený v mesiaci február 2022 (v januári dochádza k valorizácii dôchodkov).

2. Upraviť číslovanie odsekov v § 2.

3. V § 2 ods. 10 zmeniť „§ 2 ods. 7“ na „§ 2 ods. 9“.

9 z prítomných poslancov OZ schválili vyššie uvedené VZN č. 6/2021 s navrhovanými zmenami. 1 poslanec OZ sa zdržal hlasovania.

K bodu č. 10 programu – Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelka č. 7/2021 o vodách z povrchového odtoku v obci Jelka

VZN bolo vypracované za účelom predchádzania vzniku záplav po prívalových dažďoch. VZN bolo zverejnené na úradnej tabuli obce Jelka a na webovej stránke obce Jelka od 09.11.2021 do 06.12.2021. Lehota na spripomienkovanie uplynula dňa 30.11.2021. Pripomienky neboli žiadne. Starosta obce navrhuje nasledovné zmeny:

1.§ 2 ods. 4 upraviť nasledovne: „Pri odvádzaní dažďovej vody z povrchového odtoku nesmie dôjsť k narušeniu vlastníckeho práva susedných nehnuteľností a ani k poškodeniu priľahlých nehnuteľností vplyvom nevhodného umiestnenia trativodu, vsakovacieho objektu alebo odkvapu.“

2. § 3 ods. 2 upraviť nasledovne: „Porušenie povinnosti a zákazu ustanoveného týmto VZN právnickou osobou alebo fyzickou osobou oprávnenou na podnikanie je iným správnym deliktom, za ktorý môže obec podľa § 27b ods. 2 zákona o obecnom zriadení uložiť pokutu do 6 638 €.“

Prítomní poslanci OZ jednohlasne schválili VZN č. 7/2021 o vodách z povrchového odtoku v obci Jelka s vyššie uvedenými zmenami.

K bodu č. 11 programu – Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2021 o prevádzkovom poriadku pohrebísk na území obce Jelka.

VZN bolo zverejnené na úradnej tabuli obce Jelka a na webovej stránke obce Jelka od 19.11.2021 do 06.12.2021. Lehota na spripomienkovanie uplynula dňa 30.11.2021. Pripomienky neboli žiadne. Starosta obce navrhol nasledovné zmeny:

1. § 3 ods. 14 upraviť nasledovne: „Ak príslušenstvo hrobu svojim opotrebením a znehodnotením ohrozuje bezpečnosť okolia  hrobového miesta, nájomca bez zbytočného odkladu zabezpečí nápravu na vlastné náklady. Ak nájomca vzniknuté nedostatky neodstráni, prevádzkovateľ pohrebiska zabezpečí príslušenstvo hrobu a zaistí bezpečnosť na náklady a riziko nájomcu hrobového miesta.“

2. § 3 ods. 16 upraviť nasledovne: „Nájomca odstráni z hrobového miesta znehodnotenú kvetinovú výzdobu, odpad z vyhorených sviečok a predmety znehodnocujúce estetický vzhľad pohrebiska.“

3. § 3 ods. 18 upraviť nasledovne: „Ak nie je dohodnuté inak a neplynie tlecia doba, po úmrtí nájomcu hrobového miesta sú jeho pozostatky uložené do hrobu, ktorého bol nájomcom, prenajímateľ zabezpečí úhradu nájomného počas tlecej doby od osoby, ktorá je obstarávateľom pohrebu alebo od osoby blízkej.“

4. § 5 ods. 7 upraviť nasledovne: „Uskutočňovanie pietnych a spomienkových akcii na pohrebisku je možné iba so súhlasom prevádzkovateľa pohrebiska a s platným povolením organizátora na zhromaždenie podľa osobitného predpisu.“

5. § 7 ods. 4 písm. c) upraviť nasledovne: „prevziať od prevádzkovateľa pohrebiska obradnú sieň a po skončení rozlúčky ju odovzdať prevádzkovateľovi pohrebiska bez poškodenia.“

6. § 8 ods. 2 upraviť nasledovne: „Osoby vykonávajúce práce na pohrebisku pre nájomcu hrobového miesta sa riadia prevádzkovým poriadkom pohrebiska.“

7. § 8 ods. 3 upraviť nasledovne: „Stavby pomníkov a príslušenstva hrobu sa môžu vykonať na základe zmluvy alebo objednávky nájomcu hrobového miesta, ktorý je objednávateľom týchto stavieb alebo si tieto stavby vykonáva nájomca sám. Začatie prác na príslušenstve hrobu je možné až po získaní povolenia na dané práce od prevádzkovateľa pohrebiska. Bez povolenia na kamenárske práce je zakázané budovanie akéhokoľvek hrobového príslušenstva kamenármi na pohrebiskách.“

8. § 9 ods. 2 upraviť nasledovne: „Prevádzkovateľ pohrebiska môže vstup na pohrebisko alebo jeho časť dočasne zakázať alebo obmedziť, a to počas vykonávania terénnych úprav na pohrebisku, počas vykonávania exhumácie, slávnostného kladenia vencov, počas snehovej kalamity, poľadovice alebo ak nie je možné zabezpečiť bezpečnosť návštevníkov pohrebiska. Prevádzkovateľ pohrebiska zabezpečuje v zimnom období len nevyhnutnú údržbu hlavných komunikácií na pohrebisku podľa svojich možností.“

Prítomní poslanci OZ navrhli nasledovnú zmenu:

1. § 8 ods. 4 písm. c) upraviť nasledovne: „základy musia byť vykopané do nezamŕzateľnej hĺbky, musia byť dimenzované so zreteľom na únosnosť pôdy, nesmie sa vybetónovať viac, než sú základy hrobového miesta (s výnimkou miesta medzi jednotlivými hrobmi), nájomca si prenajíma hrobové miesto 110 x 240 cm alebo 210 x 240 cm, nájomca nemá právo vybetónovať plochu pred a za hrobom, vykladať plochu pred a za hrobom zámkovou dlažbou alebo ju spevňovať iným spôsobom,“

Prítomní poslanci OZ jednohlasne schválili Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2021 o prevádzkovom poriadku pohrebísk na území obce Jelka s vyššie uvedenými zmenami.

K bodu č. 12 programu – Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelka č. 9/2021 o poplatku za zber, odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu na území obce Jelka

Prijatie tohto VZN je nevyhnuté z dôvodu rapídneho zvýšenia cien za zber odpadu. Prax je taká, že nové skládky odpadov sa neotvárajú, staré sa zatvárajú, vláda má ambíciu riešiť problematiku odpadov jeho spaľovaním, spaľovní na Slovensku je však málo a bude trvať niekoľko rokov, kým sa vybudujú nové. Z uvedeného dôvodu zberné spoločnosti radikálne zvyšujú svoje ceny za zber odpadu. Cieľom tohto VZN je motivovať poplatníkov k triedeniu odpadov. Výška poplatku sa bude odvíjať od množstva vyprodukovaného komunálneho odpadu.

VZN bolo zverejnené na úradnej tabuli obce Jelka a na webovej stránke obce Jelka od 22.11.2021 do 07.12.2021. Lehota na spripomienkovanie uplynula dňa 03.12.2021. Pripomienky neboli žiadne. Starosta obce po pracovnej porade s poslancami OZ navrhol nasledovné zmeny:

1. § 4 ods. 2 sa mení nasledovne: „Na území obce Jelka je možné zvoliť vývoz komunálneho odpadu 1 x za dva týždne, t. j. spolu 26 vývozov za kalendárny rok alebo 1 x za 4 týždne, t. j. 13 vývozov za kalendárny rok. Ak nie je dohodnuté inak, má sa za to, že 1 až 2 členná domácnosť si zvolila vývoz komunálneho odpadu 1 x za 4 týždne, t. j. 13 vývozov za kalendárny rok a 3 a viac členná domácnosť si zvolila vývoz komunálneho odpadu 1 x za dva týždne, t. j. 26 vývozov za kalendárny rok.“

2. Zrušuje sa § 4 ods. 3 písm. a) a k tomu sa prispôsobí označenie jednotlivých bodov § 4 ods. 3.

3. Zrušuje sa § 4 ods. 4. a k tomu sa prispôsobí označenie jednotlivých odsekov § 4.

4. § 4 ods. 7 písm. a) sa mení nasledovne: „Za komunálny odpad vo výške 0,0375 € / 1 liter komunálneho odpadu / 1 vývoz, t. j. 4,50 € za 120 l smetnú nádobu za 1 vývoz, 9,00 € za 240 l smetnú nádobu za 1 vývoz, 41,25 € za 1100 l smetnú nádobu za 1 vývoz.“

5. Zrušuje sa § 4 ods. 7 písm. b) a tomu sa prispôsobí sa onačenie jednotlivých bodov v § 4 ods. 7.

6. § 4 ods. 7 písm. c) sa mení nasledovne: „Za individuálny vývoz komunálneho odpadu uloženom vo vreci označenom obcou, ktoré je možné zakúpiť si na Obecnom úrade obce Jelka, v Podnikateľskom inkubátore v Jelke alebo na miestnom zbernom mieste vo výške 4 € / 120 l vrece.“

7. Doplní sa § 4 ods. 8, ktorý znie nasledovne: „Poplatník má možnosť voľby počtu vývozov, a to vývoz komunálneho odpadu 1 x za dva týždne, t. j. spolu 26 vývozov za kalendárny rok alebo 1 x za 4 týždne, t. j. 13 vývozov za kalendárny rok. Ak nie je dohodnuté inak, má sa za to, že 1 až 2 členná domácnosť si zvolila vývoz komunálneho odpadu 1 x za 4 týždne, t. j. 13 vývozov za kalendárny rok a 3 a viac členná domácnosť si zvolila vývoz komunálneho odpadu 1 x za dva týždne, t. j. 26 vývozov za kalendárny rok. Ak vznikne rozdiel medzi vyúčtovaným počtom vývozov za kalendárny rok a skutočným počtom vývozov za kalendárny rok, tento nedoplatok alebo preplatok sa vyúčtuje v nasledujúcom zdaňovacom období.

8. § 7 sa upraví nasledovne: „Obec poplatok zníži na polovicu, ak: a) poplatník o to písomne požiada, preukáže, sa že v zdaňovacom období študuje mimo obce Jelka a preukáže sa pobyt na školskom internáte počas zdaňovacieho obdobia, alebo b) poplatník o to písomne požiada, preukáže, že v zdaňovacom období dovŕši 62 rokov života alebo že je osobou staršou ako 62 rokov, zvolí si a dodrží štvortýždňový interval vývozu komunálneho odpadu, t. j. 13 vývozov ročne a nemá nedoplatky na miestnom poplatku za komunálne odpady voči obci Jelka.

9. Do VZN sa doplnia prílohy: a) Príloha č. 1 – Žiadosť o zníženie poplatku, b) Príloha č. 2 – Žiadosť o odpustenie poplatku, c) Príloha č. 3 – Žiadosť o zmenu frekvencie vývozu.

9 z prítomných poslancov OZ hlasovalo za prijatie všeobecne záväzného nariadenia obce Jelka č. 9/2021 o poplatku za zber, odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu na území obce Jelka s vyššie uvedenými zmenami. Jeden poslanec sa zdržal hlasovania.

K bodu č. 13 programu – Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelka č. 10/2021 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území obce Jelka

VZN bolo zverejnené na úradnej tabuli obce Jelka a na webovej stránke obce Jelka od 19.11.2021 do 06.12.2021. Lehota na spripomienkovanie uplynula dňa 30.11.2021. Pripomienky neboli žiadne. Potreba prijatia nového VZN vznikla z dôvodu novelizácie zákona o odpadoch. Starosta obce navrhol vzhľadom na nové VZN obce Jelka č. 9/2021 nasledovné úpravy:

1. Doplniť za § 6 ods. 8 prvú vetu: „Od 01.01.2022 si poplatník môže zvoliť frekvenciu zberu KO, a to 1 x za štyri týždne alebo 1 x za dva týždne.“

2. Upraviť § 6 ods. 5 nasledovne: „V obci je zavedený množstvový zber odpadov.“

Prítomní poslanci OZ jednohlasne schválili prijatie Všeobecne záväzného nariadenia obce Jelka č. 10/2021 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území obce Jelka s vyššie uvedenými zmenami.

K bodu č. 14 programu – Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelka č. 11/2021 o podmienkach prideľovania obecných nájomných bytov a spôsobe výpočtu nájomného

Prijať nové VZN je potrebné z dôvodu novelizácie zákona o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní. VZN bolo zverejnené na úradnej tabuli obce Jelka a na webovej stránke obce Jelka od 22.11.2021 do 07.12.2021. Lehota na spripomienkovanie uplynula dňa 03.12.2021. Pripomienky neboli žiadne. Starosta obce navrhol nasledovné zmeny:

1. § 5 ods. 1 upraviť nasledovne: „Doba nájmu dohodnutá v nájomnej zmluve môže byť najviac tri roky. Toto neplatí, ak nájomcom je osoba so zdravotným postihnutím uvedeným v prílohe č. 2 zákona č. 443/2010 Z. z. alebo ak ide o osobu, ktorej sa poskytuje bytová náhrada za byt vydaný podľa osobitného predpisu. V takomto prípade môže byť doba nájmu dohodnutá v nájomnej zmluve najviac desať rokov.“

2. § 5 ods. 2 upraviť nasledovne: „V nájomnej zmluve sa upraví právo nájomcu na opakované uzavretie zmluvy o nájme nájomného bytu pri dodržaní podmienok uvedených v nájomnej zmluve a v tomto VZN a v zákone č. 443/2010 Z. z.. O možnosti opakovaného uzavretia nájomnej zmluvy žiadateľ informuje nájomcu minimálne tri mesiace pred dohodnutým termínom skončenia nájmu nájomného bytu.“

3. Do § 8 doplniť ods. 7, ktorý znie nasledovne: „Na nájomcu, ktorý spadá do kategórie vymedzenej v § 2 ods. 2 písm. f) tohto VZN sa neuplatní § 5 ods. 2 a § 8 ods. 6 tohto VZN.“

Poslanec OZ Mgr. Hakszer PhD. navrhol nasledovnú zmenu:

1.V § 1 ods. 2 „Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR“ nahradiť „Ministerstvo dopravy a výstavby SR.

Prítomní poslanci OZ jednohlasne schválili VZN obce Jelka č. 11/2021 o podmienkach prideľovania obecných nájomných bytov a spôsobe výpočtu nájomného s vyššie uvedenými zmenami.

K bodu č. 15 programu – Správa o výsledku dobrovoľnej zbierky v prospech Leonarda Daniša.

OZ obce Jelka uznesením č. 52.,/2021/NZ OZ-2 zo dňa 24.08.2021 vyhlásilo dobrovoľnú zbierku na rehabilitáciu pre Leonarda Daniša. Dobrovoľná zbierka trvala od 01.09.2021 – 30.11.2021. Bolo vyzbieraných 385,73 €. Vyzbierané peňažné prostriedky budú odovzdané Leonardovi Danišovi.

Prítomní poslanci OZ správu o výsledku dobrovoľnej zbierky v prospech Leonarda Daniša zobrali na vedomie.

K bodu č. 16 programu – Rôzne

a) Žiadosť Tomáša Sichtu a Elišky Franěkovej o kúpu novovytvorenej parc. reg. „C“, parc. č. 743/2, k. ú. Jelka

Tomáš Sichta, trvale bytom Hlavná 347/45, Jelka a Eliška Franěková, trvale bytom Ružová dolina 658/14, Jelka požiadali obec Jelka, aby im predala novovytvorenú parcelu reg. „C“, parc. č. 743/2, výmera 181 m², druh pozemku ostatná plocha, k. ú. Jelka, ktorá bola odčlenená od parcely reg „C“, parc. č. 743, výmera 201 m², druh pozemku ostatná plocha, k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 1301 (ďalej len „novovytvorený pozemok“). Prílohou tejto žiadosti bol geometrický plán č. 252/2021 vypracovaný Ing. Katarínou Szomolaiovou, B. Balogha 3006/2, Galanta, IČO: 14 066 947.

Obec Jelka objednala vypracovanie znaleckého posudku za účelom stanovenia všeobecnej hodnoty novovytvoreného pozemku. Všeobecná hodnota novovytvoreného pozemku bola znaleckým posudkom č. 58/2021 vyhotoveným Ing. Tünde Panyikovou, č. 767, Matúškovo, ev. č. znalca: 914 248 stanovená vo výške 2984,69 € / 181 m² (16,49 € / 1m²).

Zámer na predaj novovytvoreného pozemku bol zverejnený na úradnej tabuli obce Jelka a na webovej stránke obce Jelka od 10.11.2021 do 06.12.2021.

Starosta obce dal priestor na diskusiu ohľadne kúpnej ceny novovytvoreného pozemku. Poučil poslancov, že kúpna cena nemôže byť nižšia ako všeobecná hodnota novovytvoreného pozemku.

Prítomní poslanci sa jednohlasne zhodli na tom, že schvaľujú predaj novovytvoreného pozemku do podielového spoluvlastníctva vyššie uvedených žiadateľov (každému žiadateľovi o veľkosti podielu ½ z celku) z dôvodu hodného osobitného zreteľa (obec Jelka pozemok nevyužíva a neplánuje ho zahrnúť do svojich investičných aktivít, žiadatelia novovytvorený pozemok dlhodobo užívajú a zveľaďujú, novovytvorený pozemok susedí s pozemkami vo vlastníctve žiadateľov, predajom novovytvoreného pozemku dôjde k usporiadaniu majetkovoprávnych vzťahov k pozemku, ktorý tvorí súčasť oploteného areálu žiadateľov. Kúpnu cenu určili v súlade so zákonom vo výške 28 € / 1m², t. j. 5068,00 € / 181 m².

Prítomní poslanci sa jednohlasne zhodli aj na tom, že kupujúci uhradia náklady za vyhotovenie znaleckého posudku vo výške 150,- € a správny poplatok za návrh na vklad. Zároveň schválili aj znenie predloženej kúpnej zmluvy.

b) Žiadosť Štefana Kolenčíka a Rozálie Kolenčíkovej o kúpu novovytvorenej parc. reg. „C“, parc. č. 310/2, k. ú. Nová Jelka

Obci bola doručená žiadosť Štefana Kolenčíka, naposledy bytom Mostová 809, Jelka a Rozálie Kolenčíkovej, trvale bytom Mostová 809, Jelka o kúpu novovytvorenej parcely reg. „C“, parc. č. 310/2, výmera 14 m², druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, k. ú. Nová Jelka, ktorá vznikla odčlenením od parc. reg. „C“, parc. č. 310, výmera 158 m², druh pozemku záhrada, k. ú. Nová Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 1684.

Vzhľadom na to, že žiadateľ Štefan Kolenčík zomrel, starosta obce navrhol túto žiadosť odročiť do skončenia dedičského konania. Prítomní poslanci takéto odročenie jednohlasne schválili.

c) Žiadosť AD plan s. r. o. o vyjadrenie k investičnému zámeru na pozemku parc. č. 89, 90/ 1,2 k. ú. Nová Jelka

Obci bola doručená žiadosť Jaroslawa Olszewskiho, trvale bytom Novojelčanská 854/74, Jelka, v. z. AD plan s. r. o. o vyjadrenie k investičnému zámeru na pozemkoch parc. reg. „C“, parc. č. 89, 90/1, 90/2, k. ú. Nová Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 22 z dôvodu výstavby IBV v Jelke.

Investičný zámer je v súlade s územným plánom obce Jelka a so záujmami obyvateľov obce Jelka.

Prítomní poslanci jednohlasne schválili vyššie uvedenú investičnú činnosť v obci Jelka.

d) Zmluva o poskytovaní sociálnej služby

Možnosť uzavretia zmluvy o poskytovaní sociálnej služby medzi obcou Jelka, Mierová 959/17, 925 23 Jelka, IČO: 00 306 011 a Františekom Molnárom, s miestom podnikania Hlavná 1215/122, 925 23 Jelka, IČO: 43 198 406 je upravená v 2 ods. 9 VZN č. 6/2021, ktoré bolo prijaté na tomto zasadnutí OZ. Predmetom zmluvy je poverenie na realizáciu podpornej služby, ktorou je poskytovanie sociálnej služby v jedálni podľa zák. č. 448/2008 Z. z., úprava práv a povinností, ktoré súvisia s realizáciou podpornej služby, dohoda o výške, rozsahu a podmienkach poskytovania finančného príspevku na jedno teplé jedlo denne pre jednu osobu.

9 z prítomných poslancov OZ schválilo uzavretie vyššie uvedenej zmluvy a schválili znenie zmluvy. Jeden poslanec OZ sa zdržal hlasovania.

e) Návrh termínov plánovaných zasadnutí obecného zastupiteľstva v Jelke na rok 2022

Starosta a prítomní poslanci OZ sa zhodli na nasledovných termínoch zasadnutí OZ obce Jelka na rok 2022: 22.02.2022, 26.04.2022, 28.06.2022 a 13.09.2022.

f) Žiadosť o zvýšenie príspevku Stolnotenisového klubu Jelka

Obci bola doručená žiadosť Stolnotenisového klubu STK Jelka na zvýšenie mesačnej finančnej podpory obce z 220,00 € na 300,00 € od 01.01.2022. Kvalita Stolnotenisového klubu Jelka rastie. Klub je úspešný na rôznych súťažiach. Klub sa rozrástol o tretie družstvo, ktoré je tvorené najmä deťmi z obce Jelka. Deti neplatia členský príspevok. Z príspevku obce budú hradené cesty na súťaže, tréneri a športové potreby. Navýšenie podpory pomôže udržať naštartovanú úroveň a úspešné reprezentovanie obce Jelka.

8 z prítomných poslancov OZ schválilo navýšenie mesačného príspevku Stolnotenisového klubu STK Jelka od 01.01.2022 na 320,00 €. 2 poslanci OZ sa zdržali hlasovania.

g) Žiadosť Simony Drozdovej o vyjadrenie k investičnému zámeru na pozemku parc. č. 693/2, 694/1, k. ú. Jelka

Obci bola doručená žiadosť Simony Drozdovej, Legionárska 673/64, 911 01 Trenčín o vyjadrenie k investičnému zámeru na pozemkoch parc. reg. „C“, parc. č. 693/2, 694/1, k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 4486 z dôvodu výstavby IBV – Čerešňová alej v Jelke.

Investičný zámer je v súlade s územným plánom obce Jelka a so záujmami obyvateľov obce Jelka.

Prítomní poslanci jednohlasne schválili vyššie uvedenú investičnú činnosť v obci Jelka.

K bodu č. 17 programu – Diskusia

Starosta obce dal priestor na diskusiu.

Poslankyňa OZ Mgr. Denisa Letušeková poukázala na problém s verejnou dopravou v BSK, ktorý vznikol potom, ako túto začala prevádzkovať spoločnosť Arriva. Informovala sa, či obec Jelka nevie pomôcť cestujúcim.

Starosta obce s poľutovaním uviedol, že obec nemôže suplovať záväzky verejného dopravcu v BSK, ale spolupracuje s novým dopravcom a BID na riešení situácie.

Nikto z prítomných neotvoril diskusiu na ďalšiu tému, ktorá by mala byť predmetom diskusie zasadnutia obecného zasadnutia obce Jelka.

K bodu č. 18 programu – Návrh uznesení

Návrhová komisia prečítala návrh uznesení.

K bodu č. 19 programu – Záver

Keďže neboli vznesené iné pripomienky a námety po prerokovaní všetkých bodov programu starosta  obce poďakoval poslancom OZ a ostatným zúčastneným osobám za účasť a ukončil zasadnutie OZ.

                                                                                                          Ing. Gabriel Kiš

                                                                                                            starosta obce

Overovatelia zápisnice:        Mgr. Maroš Bánoczký

                                               Štefan Bohony

Prednostka:                           MSc. Melinda Németh

Zapisovateľka:                      Mgr. Gabriela Horváthová

Zasadnutie obecného zastupiteľstva prebiehalo od 18:00 hod. do 22:00 hod..

UZNESENIA

z 4. plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Jelka zo dňa 07.12.2021

Obecné zastupiteľstvo obce Jelka

Hlasovanie: Mgr. Bánoczký, M., Bohony, Š., Mgr. Deák, Z., Mgr. Hakszer, R. PhD., Kovács, J., Mgr. Laurič, I., Mgr. Letuseková, D., Molnár, F., Ing. Ruman, T., Török, P.

 
 
Uznesením  č. 65.,/2021/OZ-4:

schvaľuje

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Jelka na I. polrok 2022

Hlasovalo: 10                          Za: 10                          Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 66.,/2021/OZ-4:
a)schvaľuje

Programový rozpočet obce Jelka na rok 2022.
 
Hlasovalo: 10              Za: 9                            Proti: 0                        Zdržal sa: 1
Uznesenie bolo schválené a podpísané.
 
b)berie na vedomie

Návrh programového rozpočtu obce Jelka na rok 2023-2024.
Uznesenie bolo podpísané.

 
c)berie na vedomie
Stanovisko hlavného kontrolóra k Návrhu programového rozpočtu obce Jelka na rok 2022- 2024.
Uznesenie bolo podpísané.
 

Uznesením  č. 67.,/2021/OZ-4:
a)schvaľuje
2. úpravu rozpočtu obce Jelka na rok 2021 a jej rozpočtových organizácií.
 
Hlasovalo: 10              Za: 9                            Proti: 0                        Zdržal sa: 1
Uznesenie bolo schválené a podpísané.
 
b)schvaľuje
Úpravu rozpočtu obce Jelka ku dňu 31.12.2021 podľa skutočného účtovného stavu.

 
Hlasovalo: 10              Za: 10                          Proti: 0                        Zdržal sa: 0
Uznesenie bolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 68.,/2021/OZ-4:

schvaľuje

Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelka č. 6/2021 o poskytovaní sociálnej služby, o spôsobe a výške úhrad za sociálnu službu v obci Jelka.

Hlasovalo: 10                          Za: 9                            Proti: 0                        Zdržal sa: 1

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 69.,/2021/OZ-4:

schvaľuje

Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelka č. 7/2021 o vodách z povrchového odtoku v obci Jelka.

Hlasovalo: 10                          Za: 10                          Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 70.,/2021/OZ-4:

schvaľuje

Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelka č. 8/2021 o prevádzkovom poriadku pohrebísk na území obce Jelka.

Hlasovalo: 10                          Za: 10                          Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 71.,/2021/OZ-4:

schvaľuje

Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelka č. 9/2021 o poplatku za zber, odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu na území obce Jelka.

Hlasovalo: 10                          Za: 9                            Proti 0                         Zdržal sa: 1

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 72.,/2021/OZ-4:

schvaľuje

Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelka č. 10/2021 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území obce Jelka.

Hlasovalo: 10                          Za: 10                          Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 73.,/2021/OZ-4:

schvaľuje

Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelka č. 11/2021 o podmienkach prideľovania obecných nájomných bytov a spôsobe výpočtu nájomného.

Hlasovalo: 10                          Za: 10                          Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 74.,/2021/OZ-4:

berie na vedomie

Správu a vyúčtovaní dobrovoľnej zbierky, ktorá bola vyhlásená uznesením Obecného zastupiteľstva obce Jelka č. 52.,/2021/NZ OZ-2 zo dňa 24.08.2021.

Uznesenie bolo podpísané.

Uznesením  č. 75.,/2021/OZ-4:

schvaľuje

Žiadosť Tomáša Sichtu, rod. Sichta, nar. xx.xx.xxxx, trvale bytom  Hlavná 347/45, 925 23 Jelka a Elišky Franěkovej, rod. Franěková, nar. xx.xx.xxxx, trvale bytom Ružová dolina, 658/14, 925 23 Jelka (ďalej len „žiadatelia“), o kúpu novovytvoreného pozemku parc. reg. “C” KN, parc. č.  743/2, druh pozemku ostatné plochy, výmera 181 m², k. ú. Jelka ktorý bol geometrickým plánom číslo 252/2021 na oddelenie p. č. 743/4, 743/5, vyhotoveným: Ing. Katarínou Szomolaiovou, B. Balogha 3006/2, 924 01 Galanta, IČO: 14 066 947, dňa 13.07.2021, autorizačne overeným Ing. Katarínou Szomolaiovou, autorizovaným geodetom a kartografom dňa 13.07.2021 a úradne overeným Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom dňa 23.07.2021, č. 1013/2021 oddelený od pozemku parc. reg. “C” KN, parc. č. 743/2, druh pozemku ostatná plocha, výmera 201 m²,  k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta, ktorý je evidovaný Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 1301, (ďalej len „novovytvorený pozemok“) do podielového spoluvlastníctva žiadateľov (každému žiadateľovi o veľkosti spoluvlastníckeho podielu ½ z celku), a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že obec Jelka pozemok nevyužíva a neplánuje ho zahrnúť do svojich investičných aktivít, žiadatelia pozemok dlhodobo užívajú a zveľaďujú, pozemok bezprostredne susedí s pozemkami, ktoré sú vo vlastníctve žiadateľov, a to pozemkom parcely reg. „C“ KN, parc. č. 737/2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, výmera 245 m², k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidovaný Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 98 a pozemkom parcely reg. „C“ KN, parc. č. 737/1, druh pozemku záhrada, výmera 262 m², k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidovaný Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 98 (ďalej len „susedné pozemky“), predajom novovytvoreného pozemku dôjde k usporiadaniu majetkovoprávnych vzťahov k pozemku, ktorý tvorí súčasť oploteného areálu vo vlastníctve žiadateľov.

Vychádzajúc zo znaleckého posudku č. 58/2021 vyhotoveného znalkyňou Ing. Tünde Panyikovou, so sídlom Matúškovo 767, 925 01 Matúškovo, ev. č. znalca: 914248 v spojení s uznesením obecného zastupiteľstva obce Jelka č. 75.,/2021/OZ-4 zo dňa 07.12.2021 je kúpna cena novovytvoreného pozemku vo výške 5068,00 € (28 €/1m², 5068,00 €/ 181 m²).

Žiadatelia uhradia všetky náklady spojené s povolením vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.

Žiadatelia uhradia náklady na vyhotovenie znaleckého posudku č. 58/2021 vyhotoveného znalkyňou Ing. Tünde Panyikovou, so sídlom Matúškovo 767, 925 01 Matúškovo, ev. č. znalca: 914248 vo výške 150,- €.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh kúpnej zmluvy.

Hlasovalo: 10                          Za: 10                          Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov a podpísané starostom obce.

Uznesením  č. 76.,/2021/OZ-4:

odročuje

Žiadosť neb. Štefana Kolenčíka, naposledy bytom Mostová 809/17, 925 23 Jelka (ďalej len „Štefan Kolenčík“) a Rozálie Kolenčíkovej, trvale bytom Mostová 809/17, 925 23 Jelka (ďalej len „Rozália Kolenčíková“) o kúpu novovytvoreného pozemku parc. reg. „C“, parc. č. 310/2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, výmera 14 m², k. ú. Nová Jelka do ukončenia dedičského konania po poručiteľovi Štefanovi Kolenčíkovi.

Hlasovalo: 10                          Za: 10                          Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 77.,/2021/OZ-4:

Podľa § 4 ods. 3 písm. d) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov

schvaľuje

investičnú činnosť v obci Jelka na parc. reg. „C“. parc. č. 89, 90/1, 90/2 k. ú. Nová Jelka, na základe žiadosti Jaroslawa Olszewskiho, nar. xx.xx.xxxx, trvale bytom Novojelčanská 854/74, 925 23 Jelka.

Hlasovalo: 10                          Za: 10                          Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 78.,/2021/OZ-4:

schvaľuje

Uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby s fyzickou osobou – podnikateľom: František Molnár, IČO: 43 198 406, s miestom podnikania Hlavná 1215/122, 925 23 Jelka.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje znenie zmluvy.

Hlasovalo: 10                          Za: 9                            Proti: 0                        Zdržal sa: 1

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 79.,/2021/OZ-4:

schvaľuje

Návrh termínov plánovaných zasadnutí obecného zastupiteľstva obce Jelka na rok 2022: 22.02.2022, 26.04.2022, 28.06.2022, 13.09.2022.

Hlasovalo: 10                          Za: 10                          Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 80.,/2021/OZ-4:

schvaľuje

Zvýšenie finančnej podpory obce Jelka v prospech Stolnotenisového klubu STK Jelka z 220 € na 320 € / mesačne od 01.01.2022.

Hlasovalo: 10                          Za: 8                            Proti: 0                        Zdržal sa: 2

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 81.,/2021/OZ-4:

Podľa § 4 ods. 3 písm. d) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov

schvaľuje

investičnú činnosť v obci Jelka na parc. reg. „C“. parc. č. 693/2, 694/1 k. ú. Jelka, na základe žiadosti Simony Drozdovej, trvale bytom Legionárska 673/64, 911 01 Trenčín.

Hlasovalo: 10                          Za: 10                          Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

V Jelke dňa 16.12.2021

Ing. Gabriel Kiš

                                                                                                            starosta obce

Mellékletek

Leírás

Prítomní:

Starosta obce:             Ing. Gabriel Kiš

Členovia OZ:              Mgr. Bánoczký, M., Bohony, Š., Budai, I., Mgr. Deák, Z., Mgr. Hakszer, R. PhD., Molnár, F., Ing. Ruman, T., Török, P.

Ďalší prítomní:            Melinda Németh MSc. – prednostka Obecného úradu v Jelke

                                    Mgr. Mária Tomovičová – hlavná kontrolórka obce

                                    Mgr. Gabriela Horváthová – zapisovateľka

Verejnosť:                   Marián Molnári

K bodu č. 1 programu – Zahájenie zasadnutia

Zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Jelka (ďalej aj „OZ“) otvoril a viedol starosta obce Ing. Gabriel Kiš, ktorý privítal prítomné osoby na 3. neplánovanom zasadnutí OZ a skonštatoval, že oznámenie o termíne 3. neplánovaného zasadnutia OZ spolu s navrhovaným programom bolo zverejnené na úradnej tabuli obce a webovej stránke obce dňa 19.11.2021, že je prítomných 8 poslancov OZ, OZ je uznášaniaschopné vo všetkých bodoch rokovania. Neprítomní poslanci svoju neprítomnosť na zasadnutí OZ v Jelke ospravedlnili.

K bodu č. 2. programu – Schválenie programu zasadnutia

Starosta obce oboznámil poslancov OZ s programom zasadnutia, ktorý bol nasledovný:

1.Zahájenie

2.Schválenie programu zasadnutia

3.Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie

4.Kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia

5.Interpelácia

6.Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií v súvislosti s pandémiou COVID-19

7.Diskusia

8.Návrh uznesení

9.Záver

Starosta obce dal hlasovať o vyššie uvedenom programe zasadnutia OZ. Prítomný poslanci OZ program jednohlasne schválili.

Následne starosta obce vyzval poslancov OZ, aby uviedli, či majú nejaké pripomienky alebo návrhy na doplnenie programu zasadnutia.

Prítomný poslanci OZ a starosta obce pripomienky ani návrhy na doplnenie programu zasadnutia nemali.

Všetci prítomní poslanci OZ vyššie uvedený program zasadnutia OZ jednohlasne schválili.

K bodu č. 3 programu – Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie

Starosta obce určil za zapisovateľku 3. neplánovaného zasadnutia OZ Mgr. Gabrielu Horváthovú. Za overovateľov zápisnice zasadnutia OZ starosta obce určil poslancov OZ: Mgr. Zoltán Deák, Peter Török.

Prítomní poslanci OZ jednohlasne schválili za overovateľov zápisnice 3. neplánovaného zasadnutia OZ poslancov: Mgr. Zoltán Deák, Peter Török.

Starosta obce za návrhovú komisiu 3. neplánovaného zasadnutia OZ navrhol zvoliť nasledovných poslancov OZ: Štefan Bohody, Mgr. Richard Hakszer PhD..

Prítomní poslanci OZ jednohlasne zvolili návrhovú komisiu OZ vo vyššie uvedenom zložení.

K bodu č. 4 programu – Kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia

Starosta obce Jelka oboznámil osoby zúčastnené na zasadnutí OZ, v akom štádiu je výkon uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ:

a)uznesenie č. 56.,/2021/OZ-3, VZN č. 5/2021o určení spádových materských škôl pre povinné predprimárne vzdelávanie detí s trvalým pobytom v obci Jelka bolo zverejnené na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce a je účinné od 02.11.2021,

b)uznesenie č. 57.,/2021/OZ-3, obchodná verejná súťaž bola vyhlásená, bola zverejnená na úradnej tabuli obce, na webovom sídle obce a v komunálnom bazári, nikto sa do súťaže neprihlásil,

c)uznesenie č. 58.,/2021/OZ-3, ohlásenie živnosti obcou Jelka je v štádiu riešenia,

d)uznesenie č. 59.,/2021/OZ-3, návrh VZN, ktorým by sa zvýšil príspevok obce na stravu dôchodcov bol zverejnený na úradnej tabuli obce Jelka a na webovom sídle obce Jelka dňa 02.11.2021, aktuálne plynie lehota na pripomienkovanie návrhu VZN, návrh tohto VZN bude predmetom rokovania 4. plánovaného zasadnutia OZ v decembri,

e)uznesenie č. 60.,/2021/OZ-3, kúpna zmluva bola podpísaná, návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností bol podaný, čaká sa na rozhodnutie katastra nehnuteľností o povolení vkladu,

f)uznesenie č. 61.,/2021/OZ-3, objednaniu geometrického plánu a znaleckého posudku predchádza vyššie uvedené rozhodnutie katastra nehnuteľností o povolení vkladu, po doručení rozhodnutia katastra nehnuteľností o povolení vkladu obec objedná vypracovanie geometrického plánu a po obdržaní geometrického plánu znalecký posudok na určenie všeobecnej hodnoty pozemku,

g)uznesenie č. 62.,/2021/OZ-3, predloženie žiadosti o NFP je v štádiu riešenia, predloženiu žiadosti o NFP predchádza prerokovanie 6. bodu programu tohto zasadnutia.

K bodu č. 5 programu – Interpelácia

Možnosť interpelácie nikto z prítomných poslancov nevyužil.

K bodu č. 6 programu – Predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií v súvislosti s pandémiou COVID-19

Prostredníctvom tohto projektu je naplánovaná modernizácia kultúrneho domu po technickej stránke a zvýšenie jeho odolnosť voči COVID-19. Starosta obce informoval prítomných, že vypracovanie žiadosti o NFP je takmer hotové, bol vypracovaný projekt, projektová dokumentácia, finančná analýza a bolo vydané stavebné povolenie. K žiadosti je potrebné doložiť uznesenie OZ, v ktorom bude vyčíslené spolufinancovanie obce. Podľa finančnej analýzy je výška spolufinancovania obce 10 033,37 €.

Prítomní poslanci OZ jednohlasne schválili predloženie vyššie špecifikovanej žiadosti o NFP, spolufinancovanie obce vo výške 5 % t. j. v sume 10 033,37 € a financovanie neoprávnených výdavkov z vlastného rozpočtu obce. Prítomní poslanci OZ sa zhodli na tom, že ciele a výzvy sú v súlade s platným PHSR obce Jelka a územným plánom obce Jelka.

K bodu č. 7 programu – Diskusia

Starosta obce dal priestor na diskusiu. Marián Molnári sa informoval, či obec plánuje na Trhovej ulici umiestniť spomaľovače. Starosta obce uviedol, že aktuálne sa nepočíta s umiestnením spomaľovačov na tejto ulici.

K bodu č. 8 programu – Návrh uznesení

Návrhová komisia prečítala návrh uznesení.

K bodu č. 9 programu – Záver

Keďže neboli vznesené iné pripomienky a námety po prerokovaní všetkých bodov programu starosta  obce poďakoval poslancom OZ a ostatným zúčastneným osobám za účasť a ukončil zasadnutie OZ.

                                                                                                          Ing. Gabriel Kiš

                                                                                                           starosta obce

Overovatelia zápisnice:          Mgr. Zoltán Deák

                                               Peter Török

Prednostka:                            MSc. Melinda Németh

Zapisovateľka:                       Mgr. Gabriela Horváthová

Zasadnutie obecného zastupiteľstva prebiehalo od 18:00 hod. do 18:30 hod..

UZNESENIA

z 3. neplánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Jelka zo dňa 23.11.2021

Obecné zastupiteľstvo obce Jelka

Hlasovanie: Mgr. Bánoczký, M., Bohony, Š., Budai, I., Mgr. Deák, Z., Mgr. Hakszer, R. PhD., Molnár, F., Ing. Ruman, T., Török, P.

Uznesením  č. 63.,/2021/NZ OZ-3:

zrušuje

Uznesenie č. 62.,/2021/OZ-3 zo dňa 12.10.2021.

Hlasovalo: 8                            Za: 8                            Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 64.,/2021/NZ OZ-3:

schvaľuje

a)Predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcii v súvislosti s pandémiou COVID-19.

Názov projektu: Zvýšenie odolnosti kultúrnej inštitúcie v obci Jelka

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program (ďalej len „IROP”)

Prioritná os: 7. REACT-EU

Investičná priorita: 7.1 – Podpora nápravy dôsledkov krízy v kontexte pandémie COVID-19 a príprava zelenej, digitálnej a odolnej obnovy hospodárstva

Špecifický cieľ: 7.7: Podpora udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcii

Schéma štátnej pomoci: Schéma štátnej pomoci na podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií (ďalej len „schéma štátnej pomoci“)

Fond: Európsky fond regionálneho rozvoja – Nástroj Európskej únie na obnovu (ďalej len „zdroje EÚ“)

Kód výzvy: IROP-PO7-SC77-2021-75

b)Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu „Zvýšenie odolnosti kultúrnej inštitúcie v obci Jelka“ vo výške 10 033,37 € a financovanie prípadných neoprávnených výdavkov z vlastného rozpočtu.

c)Ciele výzvy sú v súlade s platným PHSR obce Jelka a územným plánom obce Jelka.

Hlasovalo: 8                            Za: 8                            Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

V Jelke dňa 24.11.2021

Ing. Gabriel Kiš

                                                                                                            starosta obce

Mellékletek

Leírás

Prítomní:

 
Starosta obce:             Ing. Gabriel Kiš

Členovia OZ:              Mgr. Bánoczký, M., Bohony, Š., Budai, I., Mgr. Deák, Z., Kovács, J., Mgr. Laurič, I., Mgr. Letuseková, D., Molnár, F., Ing. Ruman, T., Török, P.

Ďalší prítomní:            Melinda Németh MSc. – prednostka Obecného úradu v Jelke

                                    Mgr. Mária Tomovičová – hlavná kontrolórka obce

                                    Mgr. Gabriela Horváthová – zapisovateľka

Verejnosť:                   Peter Khern

                                    Michael Letušek

K bodu č. 1 programu – Zahájenie zasadnutia

Zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Jelka (ďalej aj „OZ“) otvoril a viedol starosta obce Ing. Gabriel Kiš, ktorý privítal prítomné osoby na 3. plánovanom zasadnutí OZ a skonštatoval, že oznámenie o termíne 3. plánovaného zasadnutia OZ spolu s navrhovaným programom bolo zverejnené na úradnej tabuli obce a webovej stránke obce dňa 06.10.2021, že je prítomných 10 poslancov OZ, OZ je uznášaniaschopné vo všetkých bodoch rokovania. Neprítomní poslanec OZ Mgr. Hakszer PhD. svoju neprítomnosť na zasadnutí OZ v Jelke ospravedlnil.

K bodu č. 2. programu – Schválenie programu zasadnutia

Starosta obce oboznámil poslancov OZ s programom zasadnutia, ktorý bol nasledovný:

1.Zahájenie

2.Schválenie programu zasadnutia

3.Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie

4.Kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia

5.Interpelácia

6.Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelka č. 5/2021 o určení spádových materských škôl pre povinné predprimárne vzdelávanie detí s trvalým pobytom v obci Jelka

7.Obchodná verejná súťaž – štiepkovač drevnej hmoty LS 120 D

8.Založenie živnosti obcou

9.Rôzne:

a)Žiadosť o zvýšenie stravného pre dôchodcov

b)Žiadosť Michaela Letušeka, trvale bytom Jahodná 213/13, 925 23 Jelka o odkúpenie novovytvorenej parc. reg. „C“, parc. č. 1388/5, výmera 142 m², druh pozemku ostatné plochy, ktorá bola odčlenená od parc. reg. „C“, parc. č. 1388/2, výmera 1522 m², druh pozemku ostatné plochy, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 1301

c)Žiadosť Petra Kherna, trvale bytom Jamová 616/9, 925 23 Jelka o odkúpenie časti pozemku (10 árov) parc. reg. „C“, parc. č. 1388/2, druh pozemku ostatné plochy, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 1301

10.Diskusia

11.Návrh uznesení

12.Záver

Starosta obce dal hlasovať o vyššie uvedenom programe zasadnutia OZ. Prítomný poslanci OZ program jednohlasne schválili.

Následne starosta obce vyzval poslancov OZ, aby uviedli, či majú nejaké pripomienky alebo návrhy na doplnenie programu zasadnutia.

Prítomný poslanci OZ pripomienky ani návrhy na doplnenie programu zasadnutia nemali.

Starosta obce navrhol nasledovnú zmenu programu zasadnutia OZ:

-do bodu 9 s názvom „Rôzne“ doplniť písm. d) „Predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií v súvislosti s pandémiou COVID-19“.

Starosta obce navrhol hlasovať o zmenenom programe zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktorý bol nasledovný:

1.Zahájenie

2.Schválenie programu zasadnutia

3.Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie

4.Kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia

5.Interpelácia

6.Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelka č. 5/2021 o určení spádových materských škôl pre povinné predprimárne vzdelávanie detí s trvalým pobytom v obci Jelka

7.Obchodná verejná súťaž – štiepkovač drevnej hmoty LS 120 D

8.Založenie živnosti obcou

9.Rôzne:

a)Žiadosť o zvýšenie stravného pre dôchodcov

b)Žiadosť Michaela Letušeka, trvale bytom Jahodná 213/13, 925 23 Jelka o odkúpenie novovytvorenej parc. reg. „C“, parc. č. 1388/5, výmera 142 m², druh pozemku ostatné plochy, ktorá bola odčlenená od parc. reg. „C“, parc. č. 1388/2, výmera 1522 m², druh pozemku ostatné plochy, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 1301

c)Žiadosť Petra Kherna, trvale bytom Jamová 616/9, 925 23 Jelka o odkúpenie časti pozemku (10 árov) parc. reg. „C“, parc. č. 1388/2, druh pozemku ostatné plochy, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 1301

d)Predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií v súvislosti s pandémiou COVID-19

10.Diskusia

11.Návrh uznesení

12.Záver

Všetci prítomní poslanci OZ zmenený program zasadnutia OZ jednohlasne schválili.

K bodu č. 3 programu – Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie

Starosta obce určil za zapisovateľku 3. plánovaného zasadnutia OZ Mgr. Gabrielu Horváthovú. Za overovateľov zápisnice zasadnutia OZ starosta obce určil poslancov OZ: Mgr. Zoltán Deák, Mgr. Ivan Laurič.

Prítomní poslanci OZ jednohlasne schválili za overovateľov zápisnice 3. plánovaného zasadnutia OZ poslancov: Mgr. Zoltán Deák, Mgr. Ivan Laurič.

Starosta obce za návrhovú komisiu 3. plánovaného zasadnutia OZ navrhol zvoliť nasledovných poslancov OZ: Ing. Tomáš Ruman, Mgr. Maroš Bánoczký.

Prítomní poslanci OZ jednohlasne zvolili návrhovú komisiu OZ vo vyššie uvedenom zložení.

K bodu č. 4 programu – Kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia

Starosta obce Jelka oboznámil osoby zúčastnené na zasadnutí OZ, v akom štádiu je výkon uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ:

a)uznesenie č. 47.,/2021/NZ OZ-2, vykonané,

b)uznesenie č. 48.,/2021/NZ OZ-2, VZN č. 4/2021 je účinné od 31.08.2021,

c)uznesenie č. 49.,/2021/NZ OZ-2, znalecký posudok bol objednaný, predpokladaný čas dodania posudku je druhá polovica októbra,

d)uznesenie č. 50.,/2021/NZ OZ-2, geometrický plán bol objednaný a dodaný, znalecký posudok bol objednaný, predpokladaný čas dodania posudku je druhá polovica októbra,

e)uznesenie č. 51.,/2021/ NZ OZ-2, kúpna zmluva bola podpísaná, návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností bol podaný, čaká sa na rozhodnutie katastra nehnuteľností o povolení vkladu,

f)uznesenie č. 52.,/2021/NZ OZ-2, dobrovoľná zbierka bola zverejnená, jedna pokladnička je umiestnená v pokladni obecného úradu a jedna v kultúrnom dome, finančný príspevok na rehabilitáciu vo výške 1000,- € bol poukázaný na bankový účet Leonarda Daniša,

g)uznesenie č. 53.,/2021/NZ OZ-2, finančný príspevok bol poukázaný na bankový účet žiadateľa,

h)uznesenie č. 54.,/2021/NZ OZ-2, zmluva bola podpísaná, návrh na vklad bol podpísaný, doručenie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností zabezpečí spoločnosť SUPERCOLORS s. r. o.,

i)uznesenie č. 55.,/2021/NZ OZ-2, splnomocnenie v listinnej podobe bolo vyhotovené a doručené spolu s týmto uznesením splnomocnencovi.

K bodu č. 5 programu – Interpelácia

Možnosť interpelácie nikto z prítomných poslancov nevyužil.

K bodu č. 6 programu – Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelka č. 5/2021 o určení spádových materských škôl pre povinné predprimárne vzdelávanie detí s trvalým pobytom v obci Jelka

Starosta obce oboznámil prítomných  s tým, že návrh VZN bol zverejnený na úradnej tabuli obce Jelka a webovej stránke obce Jelka dňa 21.09.2021. Nové VZN reflektuje aktuálnu zmenu právnych predpisov. Týmto VZN obec Jelka určuje pre povinné predprimárne vzdelávanie detí s trvalým pobytom v obci Jelka nasledovnú spádovú materskú školu: Materská škola – Óvoda, Mierová 960/18, Jelka.

Všetci prítomní poslanci OZ jednohlasne schválili VZN č. 5/2021 o určení spádových materských škôl pre povinné predprimárne vzdelávanie detí s trvalým pobytom v obci Jelka

K bodu č. 7 programu – Obchodná verejná súťaž – štiepkovač drevnej hmoty LS 120 D

Starosta obce informoval prítomných o zámere predaja hnuteľného majetku obce Jelka – štiepkovača drevnej hmoty LS 12D. Na určenie všeobecnej hodnoty štiepkovača drevnej hmoty LS 120 D bol vypracovaný znalecký posudok.

Starosta a prítomní poslanci OZ sa zhodli na minimálnej kúpnej cene 7000,- € a jednohlasne schválili vyhlásenie, podmienky, ako aj znenie obchodnej verejnej súťaže na predmetnú hnuteľnú vec vo vlastníctve obce Jelka, ustanovili komisiu na vyhodnotenie cenových ponúk v nasledovnom zložení: Štefan Bohony, poslanec OZ, Mgr. Zoltán Deák, poslanec OZ, Mgr. Richard Hakszer, PhD., poslanec OZ, František Molnár, poslanec OZ, MSc. Melinda Németh, prednostka obecného úradu obce Jelka. OZ jednohlasne uložilo obecnému úradu povinnosť zabezpečiť celý proces verejnej obchodnej súťaže na predaj majetku obce Jelka a jednohlasne poverilo starostu obce, aby s víťazom obchodnej verejnej súťaže v mene obce uzavrel kúpnu zmluvu na odpredaj predmetnej hnuteľnej veci. OZ schválilo znenie prílohy č. 1 – návrh kúpnej zmluvy, prílohy č. 2 – čestné vyhlásenie účastníka, prílohy č. 3 – súhlas dotknutej osoby.

K bodu č. 8 programu – Založenie živnosti obcou

Starosta obce navrhol prítomným poslancom schváliť založenie živnosti obcou Jelka, pričom navrhol nasledovný predmet podnikania: kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení, prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu, organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí, poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve, podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom, uskutočňovanie stavieb a ich zmien, prípravné práce k realizácii stavby, dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov, prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom, správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu v rozsahu voľných živností, prenájom hnuteľných vecí, čistiace a upratovacie služby.

Prítomný poslanci OZ jednohlasne schválili zámer obce Jelka ohlásiť živnosť miestne príslušnému živnostenskému úradu s vyššie uvedenými predmetmi podnikania.

K bodu č. 9 programu – Rôzne

a)Žiadosť o zvýšenie stravného pre dôchodcov

Obci bola doručená žiadosť Františeka Molnára, s miestom podnikania Hlavná 1215/122, 925 23 Jelka, IČO: 43 198 406 o zvýšenie stravného pre dôchodcov. Žiadateľ žiada o zvýšenie stravného z dôvodu, že od posledného zvýšenia stravného pre dôchodcov sa ceny energií zvýšili, medziročne elektrina o 9 %, plyn o 5 %, voda o 3,2 % a potraviny o 5,8 %. Žiadateľ žiada o zvýšenie stravného o 0,40 € na osobu, t. j. z aktuálnej sumy obeda 2,90 € na 3,30 € s účinnosťou od 01.01.2022.

Starosta obce informoval poslancov, že na zvýšenie stravného je potrebné zmeniť VZN č. 5/2011 o poskytovaní príspevku na stravu.

Starosta obce a deviati poslanci OZ sa zhodli na tom, že zvýšenie stravného je odôvodnené. Poslanci OZ poverili starostu obce, aby zabezpečil vypracovanie návrhu nového VZN o poskytovaní príspevku na stravu. Jeden poslanec OZ sa zdržal hlasovania.

b)Žiadosť Michaela Letušeka, trvale bytom Jahodná 213/13, 925 23 Jelka o odkúpenie novovytvorenej parc. reg. „C“, parc. č. 1388/5, výmera 142 m², druh pozemku ostatné plochy, ktorá bola odčlenená od parc. reg. „C“, parc. č. 1388/2, výmera 1522 m², druh pozemku ostatné plochy, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 1301

Obci bola doručená žiadosť Michaela Letušeka, trvale bytom Jahodná 213/13, 925 23 Jelka (ďalej len „žiadateľ alebo Michael Letušek“) o odkúpenie novovytvorenej parc. reg. „C“, parc. č. 1388/5, výmera 142 m², druh pozemku ostatné plochy, ktorá bola odčlenená od parc. reg. „C“, parc. č. 1388/2, výmera 1522 m², druh pozemku ostatné plochy, k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 1301 (ďalej len „novovytvorený pozemok“). Spolu so žiadosťou bol obci doručený aj geometrický plán a znalecký posudok. V znaleckom posudku bola všeobecná hodnota novovytvoreného pozemku určená vo výške 2 410,00 €, t. j. 1m² bol ocenený na 16,94 €. Zámer obce Jelka na predaj majetku obce, novovytvoreného pozemku, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, bol zverejnený na úradnej tabuli obce a webovom sídle obce dňa 20.09.2021.

Starosta obce uviedol, že obci bola doručená aj žiadosť Petra Kherna, trvale bytom Jamová 616/9, Jelka (ďalej len „Peter Khern“), na predaj časti pozemku (cca 1000 m²) parc. reg. „C“, parc. č. 1388/2, výmera 1522 m², druh pozemku ostatné plochy, k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 1301, t. j. pozemku, od ktorého bol odčlenený vyššie uvedený novovytvorený pozemok (ďalej len „zvyšná časť pozemku“). Žiadosťou Petra Kherna nadobúda žiadosť Michaela Letušeka úplne iný rozmer a nebolo by spravodlivé vo vzťahu k potenciálnemu záujemcovi / záujemcom o zvyšnú časť pozemku, predať novovytvorený pozemok za 16,94 €/1 m². Zvyšná časť pozemku by bola predávaná prostredníctvom obchodnej verejnej súťaže ako stavebný pozemok, a teda aj jeho vyvolávacia cena by bola podstatne vyššia. Znalecký posudok určuje minimálnu cenu, za ktorú môže byť novovytvorený pozemok predaný, a teda kúpna cena novovytvoreného pozemku môže byť uznesením OZ určená vyššie.

Poslanec OZ Mgr. Bánoczký doplnil, že Michael Letušek neužíva novovytvorený pozemok roky rokúce, ale len cca 3 roky, tento si svojvoľne ohradil, čo je potrebné podľa jeho názoru tiež zohľadniť.

Starosta a poslanci OZ sa jednohlasne zhodli na tom, že schvaľujú predaj vyššie uvedenej novovytvorenej parcely za kúpnu cenu 3 550,00 € (25,00 €/1m²). Prítomný poslanci OZ jednohlasne schválili znenie navrhovanej kúpnej zmluvy.

c)Žiadosť Petra Kherna, trvale bytom Jamová 616/9, 925 23 Jelka o odkúpenie časti pozemku (10 árov) parc. reg. „C“, parc. č. 1388/2, druh pozemku ostatné plochy, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 1301

Obci Jelka bola doručená žiadosť Petra Kherna, trvale bytom Jamová 616/9, 925 23 Jelka o odkúpenie časti pozemku (10 árov) parc. reg. „C“, parc. č. 1388/2, druh pozemku ostatné plochy, k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 1301.

Starosta obce uviedol, že na danej parcele by bolo vhodné vybudovať aj verejne dostupné priestranstvo s cieľom skrášlenia obce. Išlo by o zeleň, lavičky, stromy a prvky mestského mobiliáru. V danej časti obce sa nič podobné nenachádza a je potrebné budovať aj takéto miesta pre obyvateľov obce. Z tohto dôvodu navrhuje aby si obec ponechala z predmetného pozemku dostatočnú plochu na realizáciu týchto plánov a požadovanú výmeru z plochy podľa potrieb upravila. Z predbežnej analýzy vyplynulo, že maximálna výmera na predaj môže byť do 900 m2. Následne požiadal poslancov OZ o stanovisko, či by súhlasili s predajom vyššie špecifikovanej časti pozemku a v prípade, že áno, aby ho poverili na objednanie geometrického plánu a znaleckého posudku na stanovenie všeobecnej hodnoty vyššie špecifikovanej časti pozemku. Po dodaní geometrického plánu a znaleckého posudku by obec vyhlásila obchodnú verejnú súťaž.

Prítomní poslanci OZ jednohlasne uviedli, že nenamietajú proti predaju vyššie špecifikovanej časti pozemku obchodnou verejnou súťažou, poverili starostu obce na objednanie geometrického plánu na odčlenenie 900 m² z vyššie uvedeného pozemku a na objednanie znaleckého posudku na stanovenie všeobecnej hodnoty tohto odčleneného novovytvoreného pozemku.

d)Predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií v súvislosti s pandémiou COVID-19

Starosta obce informoval prítomných, že bola zverejnená výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií v súvislosti s pandémiou COVID-19, kód výzvy IROP-PO7-SC77-2021-75. Vypracuje žiadosť o poskytnutie vyššie spomínaného nenávratného finančného príspevku. Maximálna výška nenávratného finančného príspevku je 200 000,- €, spolufinancovanie žiadateľa je vo výške 5 %, t. j. maximálne v sume 10 000,-€. Prostredníctvom tohto projektu sa plánuje kultúrny dom zmodernizovať po technickej stránke a zvýši sa jeho odolnosť voči COVID-19.

Prítomní poslanci OZ jednohlasne schválili predloženie vyššie špecifikovanej žiadosti o NFP, spolufinancovanie obce vo výške 5 % a financovanie neoprávnených výdavkov z vlastného rozpočtu obce. Prítomní poslanci OZ sa zhodli na tom, že ciele a výzvy sú v súlade s platným PHSR obce Jelka a územným plánom obce Jelka.

K bodu č. 10 programu – Diskusia

Starosta obce dal priestor na diskusiu, nikto z prítomných sa do diskusie neprihlásil.

K bodu č. 11 programu – Návrh uznesení

Návrhová komisia prečítala návrh uznesení.

K bodu č. 12 programu – Záver

Keďže neboli vznesené iné pripomienky a námety po prerokovaní všetkých bodov programu starosta  obce poďakoval poslancom OZ a ostatným zúčastneným osobám za účasť a ukončil zasadnutie OZ.

                                                                                                                      Ing. Gabriel Kiš

                                                                                                                        starosta obce

Overovatelia zápisnice:          Mgr. Zoltán Deák

                                               Mgr. Ivan Laurič

Prednostka:                            MSc. Melinda Németh

Zapisovateľka:                       Mgr. Gabriela Horváthová

Zasadnutie obecného zastupiteľstva prebiehalo od 18:00 hod. do 18:50 hod..

UZNESENIA

z 3. plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Jelka zo dňa 12.10.2021

Obecné zastupiteľstvo obce Jelka

Hlasovanie: Mgr. Bánoczký, M., Bohony, Š., Budai, I., Mgr. Deák, Z., Kovács, J., Mgr. Laurič, I., Mgr. Letuseková, D., Molnár, F., Ing. Ruman, T., Török, P.

Uznesením  č. 56.,/2021/OZ-3:

schvaľuje

Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelka č. 5/2021 o určení spádových materských škôl pre povinné predprimárne vzdelávanie detí s trvalým pobytom v obci Jelka.

Hlasovalo: 10                          Za: 10                          Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 57.,/2021/OZ-3:

a)vyhlasuje

v zmysle § 281 až 288 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších právnych predpisov a § 9a ods. 1 písm. a) zák. č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších právnych predpisov obchodnú verejnú súťaž (ďalej len „OVS“) na predaj  štiepkovača drevnej hmoty:

Typ: LS 120 D

Výrobné číslo: 06/046

Rok výroby: 2006

Výrobca: Laski – 798 17 Smržice 263

Váha: 850 kg

Celková hmotnosť: 1050 kg

Druh vozidla: pracovný stroj prípojný Sb1

Typ motoru: LOMBARDINI 9LD625-2

Výrobné číslo motoru: 5324711

Typ podvozku: PG 16-20

Výrobné číslo podvozku: TK 921612062PP7114

Dátum prvej evidencie: 21.06.2006

(ďalej len „štiepkovač drevnej hmoty“)

vo vlastníctve obce Jelka s nasledovnými podmienkami:

-kupujúci bude povinný uhradiť náklady na vyhotovenie znaleckého posudku č. 1/2021 vo výške 88,20 € a náklady spojené prepisom v príslušnom registri,

-minimálna kúpna cena sa určuje v sume 7000,- €,

-ako hlavné kritérium sa určuje najvyššia cena za štiepkovač drevnej hmoty.

Kompletné podmienky budú zverejnené na úradnej tabuli a webovom sídle obce Jelka.

b)schvaľuje

Podmienky obchodnej verejnej súťaže (v prílohe uznesenia)

c)ukladá

Obecnému úradu zabezpečiť celý proces stanovený zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších právnych predpisov, t. j. vypracovanie a zverejnenie OVS na predaj majetku obce Jelka – štiepkovača drevnej hmoty.

d)ustanovuje

Komisiu na vyhodnotenie cenových ponúk:

1.Štefan Bohony, poslanec obecného zastupiteľstva obce Jelka

2.Mgr. Zoltán Deák, zástupca starostu obce Jelka

3.Mgr. Richard Hakszer, PhD., poslanec obecného zastupiteľstva obce Jelka

4.František Molnár, poslanec obecného zastupiteľstva obce Jelka

5.MSc. Melinda Németh, prednostka obecného úradu obce Jelka

s tým, že komisia vyhodnotí cenové ponuky a vyberie najvýhodnejšiu ponuku a určí víťaza, s ktorým starostovi obce Jelka v mene obce Jelka odporučí uzavrieť kúpnu zmluvu.

e)schvaľuje

Znenie obchodnej verejnej súťaže:

Obchodná verejná súťaž na predaj majetku obce Jelka

Obec Jelka na základe § 281 až 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších právnych predpisov, § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších právnych predpisov a v súlade s uznesením Obecného zastupiteľstva pod číslom 57.,/2021/OZ-3 zo dňa 12.10.2021 vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž (ďalej len „OVS“) na predaj štiepkovača drevnej hmoty.

Čl. I

Všeobecné informácie

Vyhlasovateľ OVS: Obec Jelka

IČO: 00 306 011

Štatutárny orgán: Ing. Gabriel Kiš, starosta

Adresa: Mierová 959/17, 925 23 Jelka

Tel.: kontakt: 031 7876 182

Web stránka: www.jelka.sk

e-mail: obec@jelka.sk

Čl. II

Predmet OVS

Popis predmetu OVS, jeho špecifikácia: Štiepkovač drevnej hmoty

Typ: LS 120 D

Výrobné číslo: 06/046

Rok výroby: 2006

Výrobca: Laski – 798 17 Smržice 263

Váha: 850 kg

Celková úžitková hmotnosť: 1050 kg

Druh vozidla: Pracovný stroj prípojný Sb1

Typ motoru: LOMBARDINI 9LD625-2

Výrobné číslo motoru: 5324711

Typ podvozku: PG 16-20

Výrobné číslo podvozku: TK 921612062PP7114

Dátum prvej evidencie: 21.06.2006
(ďalej len „štiepkovač drevnej hmoty“)

Čl. III

Podmienky OVS

1.Účasť na súťaži: OVS sa môžu zúčastniť právnické a fyzické osoby (ďalej aj „predkladateľ“ alebo „záujemca OVS“).

2.Uchádzač je oprávnený oboznámiť sa s predmetom kúpy prípadne s jeho bližšou špecifikáciou priamo v areáli zdravotného strediska v Jelke, obhliadku možno dohodnúť na nasledovnom telefónnom čísle: 031 7876 182 deň vopred.

3.Poplatok za prepis v príslušnom registri uhrádza kupujúci.

4.Spôsob a termín doručenia súťažných návrhov (ďalej aj „písomných ponúk“):

a)Záujemcovia môžu predložiť svoje písomné súťažné návrhy osobne poštou u zatvorenej obálke s označením „OVS ŠTIEPKOVAČ DREVNEJ HMOTY – NEOTVÁRAŤ“.

b)Lehota na doručenie písomných ponúk záujemcov sa určuje do 12.11.2021 do 12:00 hod., na adresu vyhlasovateľa: Obec Jelka, obecný úrad, Mierová 959/17, 925 23 Jelka.

c)Lehota na doručenie ponúk predkladaných osobne alebo poštou na adresu vyhlasovateľa sa považuje za dodržanú, ak bola ponuka doručená do podateľne vyhlasovateľa do dátumu a hodiny ukončenia návrhov, t. j. najneskôr do 12.11.2021 do 12:00 hod..

d)Súťažný návrh musí byť vypracovaný v slovenskom jazyku.

5.Súťažný návrh (ponuka) uchádzača musí obsahovať (náležitosti ponuky):

a)Identifikačné údaje záujemcu, predkladateľa súťažného návrhu v nasledovnom rozsahu:

-u fyzickej osoby: meno, priezvisko, bydlisko, rodné číslo (ak bolo pridelené), dátum narodenia, telefonický kontakt, e-mailový kontakt, údaje o bankovom spojení,

-u fyzickej osoby – podnikateľa: meno, priezvisko, obchodný názov, adresa miesta podnikania, IČO, DIČ, údaje o bankovom spojení, telefonický kontakt, e-mailový kontakt,

-u právnickej osoby: obchodný názov, právna forma, sídlo, IČO, DIČ, údaje o bankovom spojení, telefonický kontakt, e-mailový kontakt, štatutárny orgán s uvedením oprávnenosti konať.

b)Ponúkanú cenu za „predmet kúpy“: predkladateľ uvedie ponúkanú kúpnu cenu za predmet kúpy, ktorá nemôže byť nižšia ako 7000,- €. Kritériom pre posudzovanie súťažných návrhov je najvyššia ponúknutá kúpna cena za predmet kúpy. Výška ponúkanej kúpnej ceny – váha kritéria 100 %.

c)Prílohy – záujemca k ponuke prikladá tieto prílohy:

-návrh kúpnej zmluvy v písomnej forme spolu s ponúknutou kúpnou cenou za predmet kúpy, t. j. uchádzačom vyplnený návrh kúpnej zmluvy v písomnej forme (vyznačené šedé políčka), ktorej vzor je prílohou č. 1,

-čestné prehlásenie o tom, že uchádzač nie je dlžníkom v omeškaní vo vzťahu k vyhlasovateľovi a písomné čestné prehlásenie záujemcu, že súhlasí s podmienkami tejto obchodnej verejnej súťaže (príloha č. 2 podmienok OVS),

-ak je záujemcom fyzická osoba, aj písomný súhlas so spracovaním osobných údajov v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov (príloha č. 3 podmienok OVS).

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo akceptovať aj ponuku uchádzača, ktorá nebude obsahovať všetky povinné náležitosti a prílohy alebo prílohy obsahujúce formálne nedostatky (ďalej len „nedostatky“), pokiaľ uchádzač bez zbytočného odkladu od doručenia oznámenia týchto nedostatkov vyhlasovateľom ponuky tieto nedostatky ponuky odstráni vo vyhlasovateľom stanovenej lehote. Za doručenie oznámenia podľa predchádzajúcej vety sa považuje jeho doručenie písomným listom, e-mailom alebo faxom.

6.Ďalšie podmienky súťaže

a)Vyhlasovateľ zriadi na účel vyhodnotenia ponúk uchádzačov najmenej trojčlennú komisiu menovanú starostom obce. Komisia je spôsobilá vyhodnocovať predložené ponuky, ak je súčasne prítomná  nadpolovičná väčšina všetkých jej členov, najmenej však traja členovia. Na platné rozhodnutie komisie je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov prítomných členov komisie.

b)Členovia komisie otvoria obálky s ponukami a vyhodnotia splnenie náležitostí ponuky v termíne do 7 pracovných dní od lehoty doručenia ponúk.

c)V prípade, ak bude Vyhlasovateľovi predložená len 1 ponuka, komisia bude skúmať prijateľnosť takejto ponuky pre Vyhlasovateľa.

d)O zasadnutí komisie sa spíše zápisnica, ktorú podpíšu všetci členovia komisie. Prípadný dôvod nepodpísania zápisnice sa v zápisnici poznamená.

e)Uchádzačom, ktorí nesplnili náležitosti ponuky a neboli zaradení do elektronickej aukcie,  vyhlasovateľ uvedené písomne oznámi v lehote do 14 pracovných dní od vyhodnotenia náležitostí ponúk.

f)Vyhlasovateľ je oprávnený odmietnuť všetky predložené ponuky.

g)Uchádzači nemajú právo na náhradu nákladov spojených s ich účasťou v OVS.

h)Vyhlasovateľ je oprávnený kedykoľvek OVS zrušiť.

i)Práva a povinnosti účastníkov OVS neupravené týmito podmienkami sa spravujú ust. § 281 až § 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

j)Vyhlasovateľ je oprávnený OVS zopakovať v prípade jej neúspešného vyhodnotenia, pričom je oprávnený stanoviť nový termín predkladania ponúk  uchádzačov.

Čl. IV

Podmienky predaja

1.Vyhlasovateľ OVS podmieňuje prevod predmetu kúpy uzavretím kúpnej zmluvy s víťazom OVS v znení uvedenom v Prílohe č.1 k OVS najneskoršie 14 dní po vyhodnotení súťaže.

2.Návrh kúpnej zmluvy uvedený v Prílohe č.1 k OVS môže Vyhlasovateľ  doplniť v časti kúpnej ceny v súlade s víťaznou ponukou a v ostatných častiach doplniť alebo zmeniť na základe vzájomnej dohody s víťazom súťaže.

3.Poplatky súvisiace s prepisom predmetu kúpy v evidencii, ako aj náklady prípadného vypracovania znaleckého posudku  uhradí kupujúci.

Čl. V

Finančná zábezpeka

1.Vzhľadom na nízku hodnotu predmetu OVS finančná zábezpeka od uchádzača sa nevyžiada.

Čl. VI

Záverečné ustanovenia

1.Predaj štiepkovača drevnej hmoty prostredníctvom OVS bol odsúhlasený obecným zastupiteľstvom obce Jelka uznesením č. 57.,/2021/OZ-3 zo dňa 12.10.2021.

2.Pre právne vzťahy vyplývajúce z kúpnej zmluvy a týchto podmienok platí právo Slovenskej republiky, a to aj v prípade, že uchádzač je cudzinec, prípadne zahraničná právnická osoba.

V Jelke dňa 12.10.2021

                                                                                                          Ing. Gabriel Kiš

                                                                                                             starosta obce

Hlasovalo: 10                         Za: 10                         Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 58.,/2021/OZ-3:

schvaľuje

Zámer obce Jelka, Mierová 959/17, 925 23 Jelka, IČO: 00 306 011, ohlásiť živnosť miestne príslušnému živnostenskému úradu s nasledovným predmetom podnikania: kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení, prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu, organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí, poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve, podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom, uskutočňovanie stavieb a ich zmien, prípravné práce k realizácii stavby, dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov, prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom, správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu v rozsahu voľných živností, prenájom hnuteľných vecí, čistiace a upratovacie služby

Hlasovalo: 10                          Za: 10                          Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 59.,/2021/OZ-3:

poveruje

Starostu obce na vypracovanie návrhu VZN o poskytovaní príspevku na stravu, ktorým sa nahradí VZN č. 5/2011 o poskytovaní príspevku na stravu.

Hlasovalo: 10                          Za: 9                            Proti: 0                        Zdržal sa: 1

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 60.,/2021/OZ-3:

schvaľuje

Žiadosť Michaela Letušeka, rod. Letušek, nar. xx.xx.xxxx, trvale bytom Jahodná 213/13, 925 23 Jelka (ďalej len „žiadateľ“) o kúpu novovytvoreného pozemku parc. reg. „C“, parc. č. 1388/5, druh pozemku ostatná plocha, výmera 142 m², ktorý bol vytvorený na základe Geometrického plánu č. G-21-01/2021, vyhotoveným Dávidom Keményom – GEODET, Mierová 1449/69, 924 01 Galanta, IČO: 52 464 466, ktorý vznikol odčlenením od parcely reg. „C“, parc. č. 1388/2, druh pozemku ostatná plocha, výmera 1522 m², k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidovaný Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 1301, (ďalej len „novovytvorený pozemok“), a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že obec Jelka pozemok nevyužíva a neplánuje ho zahrnúť do svojich investičných aktivít, žiadateľ pozemok dlhodobo užíva a zveľaďuje, pozemok bezprostredne susedí s pozemkom, ktorý je vo vlastníctve žiadateľa a to pozemkom parcely reg. „C“, parc. č. 1389/10, druh pozemku: záhrada, výmera 350 m², k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidovaný Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 3231 (ďalej len „susedný pozemok“), predajom novovytvoreného pozemku dôjde k usporiadaniu majetkovoprávnych vzťahov k pozemku, ktorý tvorí súčasť oploteného areálu vo vlastníctve žiadateľa.

Vychádzajúc zo znaleckého posudku č. 189/2021 vyhotoveným znalkyňou Ing. Angelikou Molnárovou, znalkyňou v odbore stavebníctvo, odvetvie odhadu hodnoty nehnuteľností, so sídlom č. 381, 943 61 Skalka, ev. č. znalca: 914 200 v spojení s uznesením obecného zastupiteľstva obce Jelka č. 60.,/2021/OZ-3 zo dňa 12.10.2021 je kúpna cena novovytvoreného pozemku vo výške 3550,00 € (25,00 €/1m², 3550,00 €/142m²).

Žiadateľ uhradí všetky náklady spojené s povolením vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh kúpnej zmluvy.

Hlasovalo: 10                          Za: 10                          Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov a podpísané starostom obce.

Uznesením  č. 61.,/2021/OZ-3:

poveruje

Starostu obce Jelka na objednanie geometrického plánu na odčlenenie časti pozemku (cca 900 m²)  z parc. reg. „C“, parc. č. 1388/2, druh pozemku ostatná plocha, k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 1301 a následne na objednanie a znaleckého posudku na určenie všeobecnej hodnoty vyššie špecifikovanej odčlenenej časti pozemku.

Hlasovalo: 10                          Za: 10                          Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 62.,/2021/OZ-3:

schvaľuje

a)Predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcii v súvislosti s pandémiou COVID-19.

Názov projektu: Zvýšenie odolnosti kultúrnej inštitúcie v obci Jelka

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program (ďalej len „IROP”)

Prioritná os: 7. REACT-EU

Investičná priorita: 7.1 – Podpora nápravy dôsledkov krízy v kontexte pandémie COVID-19 a príprava zelenej, digitálnej a odolnej obnovy hospodárstva

Špecifický cieľ: 7.7: Podpora udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcii

Schéma štátnej pomoci: Schéma štátnej pomoci na podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií (ďalej len „schéma štátnej pomoci“)

Fond: Európsky fond regionálneho rozvoja – Nástroj Európskej únie na obnovu (ďalej len „zdroje EÚ“)

Kód výzvy: IROP-PO7-SC77-2021-75

b)Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu „Zvýšenie odolnosti kultúrnej inštitúcie v obci Jelka“ vo výške do 10 000,00 € a financovanie prípadných neoprávnených výdavkov z vlastného rozpočtu.

c)Ciele výzvy sú v súlade s platným PHSR obce Jelka a územným plánom obce Jelka.

Hlasovalo: 10                          Za: 10                          Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

V Jelke dňa 18.10.2021

Ing. Gabriel Kiš

                                                                                                                        starosta obce

Mellékletek

Leírás

Prítomní:

Starosta obce:             Ing. Gabriel Kiš

Členovia OZ:              Mgr. Bánoczký, M., Bohony, Š., Budai, I., Mgr. Deák, Z., Mgr. Hakszer, R. PhD., Kovács, J., Mgr. Letuseková, D., Molnár, F., Ing. Ruman, T., Török, P.

Ďalší prítomní:            Melinda Németh MSc. – prednostka Obecného úradu v Jelke

                                    Mgr. Gabriela Horváthová – zapisovateľka

                                    Mgr. Mária Tomovičová – hlavná kontrolórka obce

                                    Sidónia Banková – ekonómka

Verejnosť:                   –

K bodu č. 1 programu – Zahájenie zasadnutia

Zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Jelka (ďalej aj „OZ“) otvoril a viedol starosta obce Ing. Gabriel Kiš, ktorý privítal prítomné osoby na 2. neplánovanom zasadnutí OZ a skonštatoval, že oznámenie o termíne 2. neplánovaného zasadnutia OZ spolu s navrhovaným programom bolo zverejnené na úradnej tabuli a webovej stránke obce dňa 17.08.2021, že je prítomných 10 poslancov OZ, OZ je uznášaniaschopné vo všetkých bodoch rokovania. Neprítomní poslanec OZ svoju neprítomnosť na zasadnutí OZ v Jelke ospravedlnil.

K bodu č. 2. programu – Schválenie programu zasadnutia

Starosta obce oboznámil poslancov OZ s programom zasadnutia, ktorý bol nasledovný:

1.Zahájenie

2.Schválenie programu zasadnutia

3.Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie

4.Kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia

5.Interpelácia

6.1. zmena programového rozpočtu obce Jelka na rok 2021

7.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Jelka č. 4/2021 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školských jedálňach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Jelka

8.Zámer obce Jelka predať majetok obce: novovytvorený pozemok parc. reg. „C“. parc. č. 743/2, výmera 181 m², druh pozemku ostatná plocha, k. ú. Jelka

9.Zámer obce Jelka predať majetok obce: časť pozemku parc. reg. „E“. parc. č. 310, k. ú. Nová Jelka, ktorá sa nachádza za pozemkom s parc. reg. „C“, parc. č. 316, k. ú. Nová Jelka, a to z dôvodu zosúladenia faktickej a právnej hranice pozemku

10.Zámer obce Jelka na kúpu nehnuteľností: pozemok parc. reg. „C“, parc. č. 193/1, k. ú. Jelka, pozemok parc. reg. „C“, parc. č. 193/2, k. ú. Jelka, stavba so súp. č. 684 umiestnená na pozemku parc. reg. „C“. parc. č. 193/1, k. ú. Jelka

11.Dobrovoľná zbierka pre Leonarda Daniša

12.Rôzne: Žiadosť o finančný príspevok – Jókaiho Divadlo v Komárne

13.Diskusia

14.Návrh uznesení

15. Záver

Starosta obce dal hlasovať o vyššie uvedenom programe zasadnutia OZ. Prítomný poslanci OZ program jednohlasne schválili.

Následne starosta obce vyzval poslancov OZ, aby uviedli, či majú nejaké pripomienky alebo návrhy na doplnenie programu zasadnutia.

Prítomný poslanci OZ pripomienky ani návrhy na doplnenie programu zasadnutia nemali.

Starosta obce navrhol nasledovné zmeny programu zasadnutia OZ:

-do bodu 12 s názvom Rôzne doplniť písm. b) „Žiadosť SUPERCOLORS s. r. o., so sídlom Hlavná 1414/138, 925 23 Jelka, IČO: 51 231 930, zast. Petrom Törökom, o prebratie miestnej komunikácie a verejného osvetlenia“,

-do bodu 12 s názvom Rôzne doplniť písm. c) „Žiadosť na splnomocnenie ZsVS, a. s. vo veci zastupovania pri vybavovaní povolenia na osobitné užívanie vôd“.

Starosta obce navrhol hlasovať o zmenenom programe zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktorý bol nasledovný:

1.Zahájenie

2.Schválenie programu zasadnutia

3.Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie

4.Kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia

5.Interpelácia

6.1. zmena programového rozpočtu obce Jelka na rok 2021

7.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Jelka č. 4/2021 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školských jedálňach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Jelka

8.Zámer obce Jelka predať majetok obce: novovytvorený pozemok parc. reg. „C“. parc. č. 743/2, výmera 181 m², druh pozemku ostatná plocha, k. ú. Jelka

9.Zámer obce Jelka predať majetok obce: časť pozemku parc. reg. „E“. parc. č. 310, k. ú. Nová Jelka, ktorá sa nachádza za pozemkom s parc. reg. „C“, parc. č. 316, k. ú. Nová Jelka, a to z dôvodu zosúladenia faktickej a právnej hranice pozemku

10.Zámer obce Jelka na kúpu nehnuteľností: pozemok parc. reg. „C“, parc. č. 193/1, k. ú. Jelka, pozemok parc. reg. „C“, parc. č. 193/2, k. ú. Jelka, stavba so súp. č. 684 umiestnená na pozemku parc. reg. „C“. parc. č. 193/1, k. ú. Jelka

11.Dobrovoľná zbierka pre Leonarda Daniša

12.Rôzne:

a)Žiadosť o finančný príspevok – Jókaiho Divadlo v Komárne

b)Žiadosť SUPERCOLORS s. r. o., so sídlom Hlavná 1414/138, 925 23 Jelka, IČO: 51 231 930, zast. Petrom Törökom, o prebratie miestnej komunikácie a verejného osvetlenia

c)Žiadosť na splnomocnenie ZsVS, a. s. vo veci zastupovania pri vybavovaní povolenia na osobitné užívanie vôd

13.Diskusia

14.Návrh uznesení

15. Záver

Všetci prítomní poslanci OZ zmenený program zasadnutia OZ jednohlasne schválili.

K bodu č. 3 programu – Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie

Starosta obce určil za zapisovateľku 2. neplánovaného zasadnutia OZ Mgr. Gabrielu Horváthovú. Za overovateľov zápisnice zasadnutia OZ starosta obce určil poslancov OZ: Mgr. Zoltán Deák, Igor Budai.

Prítomní poslanci OZ jednohlasne schválili za overovateľov zápisnice 2. neplánovaného zasadnutia OZ poslancov: Mgr. Zoltán Deák, Igor Budai.

Starosta obce za návrhovú komisiu 2. neplánovaného zasadnutia OZ navrhol zvoliť nasledovných poslancov OZ: Jozef Kovács, Mgr. Denisa Letuseková

Prítomní poslanci OZ jednohlasne zvolili návrhovú komisiu OZ vo vyššie uvedenom zložení.

K bodu č. 4 programu – Kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia

Starosta obce Jelka oboznámil osoby zúčastnené na zasadnutí OZ, ako v akom štádiu je výkon uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ:

a)uznesenie č. 14.,/2021/OZ-2, schválený záverečný účet bol zverejnený dňa 13.07.2021,

b)uznesenie č. 15.,/2021/OZ-2, preúčtované,

c)uznesenie č. 17.,/2021/OZ-2, vytvorený,

d)uznesenie č. 21.,/2021/OZ-2, VZN č. 2/2021 je účinné od 27.07.2021,

e)uznesenie č. 22.,/2021/OZ-2, VZN č. 3/2021 je účinné od 27.07.2021,

f)uznesenie č. 24.,/2021/OZ-2, kúpna zmluva bola podpísaná, návrh na vklad do katastra nehnuteľností podaný, čaká sa na rozhodnutie katastra nehnuteľností o povolení vkladu,

g)uznesenie č. 25.,/2021/OZ-2, žiadateľ vyrozumený,

h)uznesenie č. 26.,/2021/OZ-2, uznesenie č. 27.,/2021/OZ-2 a uznesenie č. 28.,/2021/OZ-2 objednávka na vypracovanie znaleckého posudku na určenie všeobecnej hodnoty drvičky zaslaná, čaká sa na vypracovanie znaleckého posudku, predpokladaný čas dodania je koncom augusta,

i)uznesenie č. 30.,/2021/OZ-2, obchodná verejná súťaž bola zákonným spôsobom zverejnená, obci nebola zaslaná žiadna cenová ponuka,

j)uznesenie č. 31.,/2021/OZ-2, uznesenie č. 32.,/2021/OZ-2 a uznesenie č. 33.,/2021/OZ-2, objednávka na vypracovanie geometrického plánu zaslaná, po dodaní geometrického plánu obec pristúpi k objednaniu znaleckého posudku,

k)uznesenie č. 34.,/2021/OZ-2, zmluva podpísaná a zverejnená,

l)uznesenie č. 35a.,/2021/OZ-2, zmluva podpísaná a zverejnená,

m)uznesenie č. 35b.,/2021/OZ-2, dodatok podpísaný a zverejnený,

n)uznesenie č. 36.,/2021/OZ-2, zmluva podpísaná, zverejnená, zásielkový box nainštalovaný,

o)uznesenie č. 37.,/2021/OZ-2, žiadosť podaná,

p)uznesenie č. 38.,/2021/OZ-2, žiadosť podaná,

q)uznesenie č. 39.,/2021/OZ-2, žiadateľ vyrozumený,

r)uznesenie č. 40.,/2021/OZ-2, žiadateľ vyrozumený,

s)uznesenie č. 41.,/2021/OZ-2, žiadateľ vyrozumený,

t)uznesenie č. 42.,/2021/OZ-2 a uznesenie č. 44.,/2021/OZ-2, žiadatelia vyrozumení, ku koncu roka sa spraví vyúčtovanie,

u)uznesenie č. 43.,/2021/OZ-2, žiadateľ vyrozumený,

w)uznesenie č. 45.,/2021/OZ-2, objednávka na vypracovanie geometrického plánu zaslaná, čaká sa na vypracovanie geometrického plánu, následne sa pristúpi k objednaniu znaleckého posudku,

x)uznesenie č. 46.,/2021/OZ-2, príspevok vyplatený.

K bodu č. 5 programu – Interpelácia

Možnosť interpelácie nikto z prítomných poslancov nevyužil.

K bodu č. 6 programu – 1. zmena programového rozpočtu obce Jelka na rok 2021

Starosta obce oznámil prítomným, že prvá zmena rozpočtu je vykonaná podľa skutočného plnenia rozpočtu k 31.07.2021. Je zameraná na zmeny v kapitálových príjmoch a výdavkoch. Komisia pre regionálny rozvoj a finančné hospodárstvo obce túto 1. zmenu programového rozpočtu na rok 2021 prerokovala na svojom zasadnutí.

Poslanci OZ navrhli výšiť výdavky na opravu ciest o 15 000,- €. Starosta obce nemal námietky voči tomuto návrhu poslancov.

Starosta obce navrhol vyčleniť v bežných výdavkoch 25 000,- € na MOPS. Vyššie uvedené je potrebné urobiť z dôvodu, že poskytovanie finančného príspevku štátu na MOPS k 31.08.2021 končí. Obec predložila žiadosť o nenávratný finančný príspevok, z ktorého by mohla byť MOPS financovaná od 01.09.2021. Aktuálne sa čaká na vyhodnotenie tejto žiadosti. Tieto peňažné prostriedky sú potrebné na preklenutie obdobia od 01.09.2021 do vyhodnotenia tejto žiadosti. Podľa predbežných informácií by týchto 25 000,- € mohlo byť po schválení žiadosti obci refundovaných.

Prítomní poslanci OZ súhlasili s vyššie uvedenou zmenou.

Všetci prítomní poslanci OZ jednohlasne schválili 1. zmenu programového rozpočtu za rok 2021

K bodu č. 7 programu – Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Jelka č. 4/2021 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školských jedálňach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Jelka

Starosta obce oboznámil prítomných  s tým, že návrh VZN bol zverejnený na úradnej tabuli obce a webovej stránke obce dňa 06.08.2021. Nové VZN reflektuje aktuálnu zmenu právnych predpisov. Týmto VZN sa mení výška príspevku na stravu detí v MŠ a ZŠ a okruh oprávnených osôb na tento príspevok. Starosta obce navrhol účinnosť VZN ustanoviť dňom zverejnenia. Skoršiu účinnosť odôvodňuje naliehavý verejný záujem, ktorý spočíva v tom, aby jedáleň pri ZŠ a MŠ mohla aplikovať toto VZN už od 02.09.2021.

Všetci prítomní poslanci vyššie uvedené VZN vrátane jeho skoršej účinnosti jednohlasne schválili.

K bodu č. 8 programu – Zámer obce Jelka predať majetok obce: novovytvorený pozemok parc. reg. „C“. parc. č. 743/2, výmera 181 m², druh pozemku ostatná plocha, k. ú. Jelka

Starosta obce informoval prítomných o prijatej žiadosti Tomáša Šichtu, trvale bytom Hlavná 347/45, Jelka a Elišky Franěkovej, trvale bytom Ružová dolina 658/14, Jelka na predaj vyššie uvedeného majetku obce. Žiadatelia žiadajú o jeho odpredanie z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Táto parcela tvorí súčasť ich oploteného areálu a udržiavajú ju. Starosta obce vyzval poslancov, aby sa predbežne vyjadrili, či by súhlasili s predajom tejto parcely a ak áno, aby ho poverili na objednanie znaleckého posudku.

Prítomný poslanci OZ sa zhodli na tom, že nenamietajú proti predaju vyššie uvedenej parcely a jednohlasne poverili starostu obce na objednanie znaleckého posudku za účelom stanovenia všeobecnej hodnoty vyššie uvedenej parcely.

K bodu č. 9 programu – Zámer obce Jelka predať majetok obce: časť pozemku parc. reg. „E“. parc. č. 310, k. ú. Nová Jelka, ktorá sa nachádza za pozemkom s parc. reg. „C“, parc. č. 316, k. ú. Nová Jelka, a to z dôvodu zosúladenia faktickej a právnej hranice pozemku

Starosta obce oznámil prítomným, že obci bola doručená žiadosť Štefana Kolenčíka a Rozálie Kolenčíkovej, obaja trvale bytom Mostová 809, Jelka, na predaj časti obecného pozemku, parc. reg. „C, parc. č. 310, k. ú. Nová Jelka, približne o veľkosti 12 m², za účelom zosúladenia faktickej a právnej hranice pozemku. Predaj vyššie špecifikovanej časti nehnuteľnosti, žiadajú z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Predmetná časť nehnuteľnosti tvorí súčasť ich oploteného areálu, užívajú ju a zveľaďujú. Starosta obce vyzval poslancov, aby sa predbežne vyjadrili, či by súhlasili s predajom časti tejto parcely a ak áno, aby ho poverili na objednanie geometrického plánu a znaleckého posudku.

Prítomný poslanci OZ sa zhodli na tom, že nenamietajú proti predaju vyššie špecifikovanej časti nehnuteľnosti a jednohlasne poverili starostu obce na objednanie geometrického plánu a znaleckého posudku za účelom stanovenia všeobecnej hodnoty vyššie uvedenej časti parcely.

K bodu č. 10 programu – Zámer obce Jelka na kúpu nehnuteľností: pozemok parc. reg. „C“, parc. č. 193/1, k. ú. Jelka, pozemok parc. reg. „C“, parc. č. 193/2, k. ú. Jelka, stavba so súp. č. 684 umiestnená na pozemku parc. reg. „C“. parc. č. 193/1, k. ú. Jelka

Starosta obce navrhol prítomným poslancom, aby schválili kúpu nasledovných nehnuteľností: pozemok parc. reg. „C“, parc. č. 193/1, k. ú. Jelka, pozemok parc. reg. „C“, parc. č. 193/2, k. ú. Jelka, stavba so súp. č. 684 umiestnená na pozemku parc. reg. „C“. parc. č. 193/1, k. ú. Jelka. Spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/4 z celku je vo vlastníctve Evy Kišovej, trvale bytom Mierová 1434/4, Galanta, spoluvlastnícky podiel o veľkosti ¼ z celku je vo vlastníctve Ľudovíta Nagya, trvale bytom Februárového víťazstva 1015/15, Jelka, spoluvlastnícky podiel o veľkosti ¼ z celku je vo vlastníctve Zoltána Nagya, trvale bytom Veľká 2/2, Jelka a spoluvlastnícky podiel o veľkosti ¼ z celku je vo vlastníctve Slovenskej republiky. Predaj predmetných nehnuteľností bol konzultovaný s Okresným úradom Trnava, ktorý má spoluvlastnícky podiel prináležiaci SR vo svojej správe. Okresný úrad Trnava odporúčal prevod vlastníckeho práva k vyššie špecifikovaným nehnuteľnostiam dvojstupňovo, t. j. najskôr kúpiť spoluvlastnícke podiely od vyššie špecifikovaných fyzických osôb a až následne kúpiť spoluvlastnícky podiel o veľkosti ¼ z celku od SR. Takýto postup reflektuje aj znenie predloženej kúpnej zmluvy. Tieto nehnuteľnosti sú v bezprostrednom susedstve s nehnuteľnosťami vo vlastníctve obce. Obec plánuje vytvoriť z týchto nehnuteľností jeden areál, v rámci ktorého by vzniklo environmentálne centrum s parkoviskom a verejnou zeleňou. Parkovisko by mohli používať aj návštevníci ambulancií lekárov a lekárne, čím by sa vyriešil nedostatok parkovacích miest v „zdravotníckom areáli“. Všeobecná hodnota hore uvedených nehnuteľností bola určená znaleckým posudkom č. 38/2021 vyhotoveným znalkyňou Ing. Tünde Panyikovou, ev. č. znalca 914248. Všeobecná hodnota parc. reg. „C“, parc. č. 193/1, k. ú. Jelka bola určená vo výške 11 589,06 € (1/4 2897,27 €), všeobecná hodnota parc. reg. „C“, parc. č. 193/2, k. ú. Jelka bola určená vo výške 5612,82 € (1/4 1403,21 €), všeobecná hodnota stavby súp. č. 684, ktorá je umiestnená na pozemku parc. č. 193/1 k. ú. Jelka bola určená vo výške 8138,04 € (1/4 2034,51 €). Vzhľadom na to, že ide o stavbu, ktorá je v dezolátnom stave, je život a zdravie ohrozujúca, obec nariadi jej odstránenie. Odstránenie stavby a zneškodnenie stavebného odpadu je finančne náročné. Starosta obce navrhuje znížiť kúpnu cenu stavby na 2798,08 € (1/4 699,52 €). Takto by sa kompenzovali náklady, ktoré bude treba vynaložiť na odstránenie stavby a zneškodnenie stavebného odpadu.

Všetci prítomní poslanci jednohlasne schválili kúpu spoluvlastníckeho podielu o veľkosti ¾ z celku vyššie špecifikovaných nehnuteľností od hore uvedených fyzických osôb. Súhlasili aj so znížením kúpnej ceny stavby z 8138,04 € na 2798,08 €. Zároveň schválili znenie kúpnej zmluvy.

K bodu č. 11 programu – Dobrovoľná zbierka pre Leonarda Daniša

Helena Kajošová, vedúca pošty Senec, sa obrátila na obec Jelka s prosbou o založenie transparentného účtu v prospech Leonarda Daniša, trvale bytom Trhová ulica 330/18, Jelka. Svoju žiadosť odôvodnila tým, že Leonard Daniš mal dňa 14.04.2021 cestou do práce dopravnú nehodu. Vychádzajúc z jej informácií je Leonard Daniš pripútaný na lôžko, aktuálne rehabilituje. Peňažné prostriedky by boli určené na rehabilitáciu.

Starosta obce a prítomní poslanci OZ sa zhodli na tom, že vyhlásia dobrovoľnú zbierku pre Leonarda Daniša, jedna pokladnička bude na obecnom úrade a jedna v kultúrnom dome. Zároveň bude zverejnené číslo účtu, kam bude možné poslať peňažné prostriedky v prospech Leonarda Daniša. Zbierka bude trvať od 01.09.2021 do 31.11.2021. Zároveň sa rozhodli nad rámec vyššie uvedeného poskytnúť Leonardovi Danišovi na rehabilitáciu finančný príspevok vo výške 1000,- €.

K bodu č. 12 programu – Rôzne

A:Žiadosť o finančný príspevok – Jókaiho divadlo v Komárne

Jókaiho divadlo v Komárne adresovalo obci žiadosť o finančný príspevok. V žiadosti uviedli, že dôsledku protiepidemiologických opatrení klesli ich príjmy. Aj naďalej by chceli zachovať a budovať svoju vysokú úroveň, avšak v týchto ťažkých časoch to bez pomoci nedokážu.

Starosta obce a prítomní poslanci OZ sa jednohlasne dohodli na poskytnutí finančného príspevku pre Jókaiho divadlo v Komárne vo výške 500 €.

B:Žiadosť SUPERCOLORS s. r. o., so sídlom Hlavná 1414/138, 925 23 Jelka, IČO: 51 231 930, zast. Petrom Törökom, o prebratie miestnej komunikácie a verejného osvetlenia

Obci bola doručená žiadosť o prebratie miestnej komunikácie a verejného osvetlenia od spoločnosti SUPERCOLORS s. r. o. pre obec Jelka. Žiadateľ žiada o prebratie miestnej komunikácie a verejného osvetlenia, názov ulice: Hviezdna, pozemok parc. č.: 45/22, 47/1, 47/5, 51/6, katastrálne územie: Nová Jelka, výmera 1428 m². Starosta obce upresnil, že ide o bezodplatný prevod miestnej komunikácie a verejného osvetlenia.

Deväť z desiatich prítomných poslancov OZ schválilo bezodplatný prevod vyššie uvedenej miestnej komunikácie a verejného osvetlenia s nižšie špecifikovanými podmienkami, rovnako schválili aj znenie zmluvy o bezodplatnom prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti a hnuteľnosti. Jeden poslanec sa zdržal hlasovania.

Podmienky:

-žiadateľ zabezpečí súhlas dotknutých osôb, ktoré majú vyznačenú ťarchu alebo vecné bremeno na vyššie uvedených parcelách, prípadne žiadosť dotknutých osôb o zrušenie ťarchy alebo vecného bremena,

-žiadateľ nemá žiadne finančné záväzky na predmetných nehnuteľnostiach,

-pozemky budú bez záložných práv a zmluvných predkupných práv,

-pozemky pod stavbou komunikácie resp. VO musia mať svoje parc. čísla a musia byť zapísané a zakreslené v katastrálnej mape, vecné bremeno bude zriadené bezodplatne a dobu neurčitú,

-komunikácie a VO budú skolaudované, bez vád, v súlade s platnými STN (priložené náležité technické správy, revízne správy VO a rozvodov NN), komunikácie a chodníky musia mať vybudovaný systém odvod dažďovej vody dažďovou kanalizáciou, trativodmi a pod.,

-komunikácie a VO budú prevzaté až po kontrole technickým zamestnancom obce a jeho súhlasnom stanovisku,

-odovzdávajúci poskytne obci záruku v trvaní min: VO: 24 mesiacov od prevzatia, Komunikácie: 5 rokov od prevzatia,

-k záručnej dobe bude odovzdávajú odstraňovať vady stavby reklamované obcou na vlastné náklady,

-čestné vyhlásenie odovzdávajúceho podpísaného  jeho štatutárnym orgánom, že záväzky prevodcu voči subdodávateľom – zhotoviteľom stavby má vysporiadané, že nemá voči obci záväzky.

C:Žiadosť na splnomocnenie ZsVS, a. s. vo veci zastupovania pri vybavovaní povolenia na osobitné užívanie vôd

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. požiadala obec Jelka o splnomocnenie na zastupovanie vo všetkých veciach týkajúcich sa alebo súvisiacich s vykonávaním úkonov a činností v zmysle zákona NR SR č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, ako i vydaním povolení na osobitné užívanie vôd, v súvislosti s ČOV Jelka.

Prítomný poslanci OZ jednohlasne súhlasili so splnomocnením ZsVS a. s. vo vyššie uvedenom znení.

K bodu č. 13 programu – Diskusia

V rámci diskusie starosta obce informoval prítomných, že sa dňa 28.08.2021 uskutoční na miestnom športovom ihrisku hromadné podujatie organizované obcou Jelka s názvom „Jelčianska rozlúčka s letom“. Všetkých srdečne očakáva. Na toto organizované podujatie boli pozvaní zástupcovia všetkých partnerských obcí. Svoju účasť potvrdili zástupcovia obce Somberek (HU) a Szany (HU).

Ďalej starosta obce informoval prítomných, že v prvý septembrový víkend (03.09.2021 – 06.09.2021) sa uskutočnia „Jelčianske hody“. Kolotoče a stánky budú umiestnené na obvyklom mieste na Mierovej ulici.

Poslanec OZ Molnár sa informoval, či by sa v budúcnosti nemohlo vybudovať verejné osvetlenie pozdĺž vozovky smerom na „Ranč u Paľa“. Starosta obce uviedol, že obecný úrad sa s touto otázkou zaoberá. Starosta obce uviedol, že hľadá vhodne technické riešenie, nakoľko sústavné svietenie na tom úseku je nepotrebné a z dlhodobého hľadiska aj finančne nákladné.

Poslanec OZ Budai navrhol, aby sa čím skôr začal riešiť problém s častou odstávkou a poruchou verejného vodovodu. Starosta obce uviedol, že verejný vodovod  vlastní Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., obec zaslala ZsVS, a. s niekoľko žiadostí na riešenie tohto problému. Riešením tohto problému by bola výmena potrubí, k čomu napriek opakovaným žiadostiam zo strany obce do dnešného dňa ZsVS a. s. nepristúpila.

K bodu č. 14 programu – Návrh uznesení

Návrhová komisia prečítala návrh uznesení.

K bodu č. 15 programu – Záver

Keďže neboli vznesené iné pripomienky a námety po prerokovaní všetkých bodov programu starosta  obce poďakoval poslancom OZ a ostatným zúčastneným osobám za účasť a ukončil zasadnutie OZ.

                                                                                                                      Ing. Gabriel Kiš

                                                                                                                        starosta obce

Overovatelia zápisnice:          Mgr. Zoltán Deák

                                               Igor Budai

Prednostka:                            MSc. Melinda Németh

Zapisovateľka:                       Mgr. Gabriela Horváthová

Zasadnutie obecného zastupiteľstva prebiehalo od 18:00 hod. do 20:30 hod.

Uznesenia z 2. neplánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva v Jelke zo dňa 24.08.2021

Obecné zastupiteľstvo obce Jelka

Hlasovanie: Mgr. Bánoczký, M., Bohony, Š., Budai, I., Mgr. Deák, Z., Mgr. Hakszer, R.,PhD., Kovács, J., Mgr. Letuseková, D., Molnár, F., Ing. Ruman, T., Török, P.

Uznesením  č. 47.,/2021/NZ OZ-2:

schvaľuje – neschvaľuje

1.Zmenu programového rozpočtu obce Jelka za rok 2021.

Hlasovalo: 10                          Za: 10                          Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo/nebolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 48.,/2021/NZ OZ-2:

schvaľuje – neschvaľuje

Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelka č. 4/2021 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školských jedálňach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Jelka.

Hlasovalo: 10                          Za: 10                          Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo/nebolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 49.,/2021/NZ OZ-2:

poveruje – nepoveruje

Starostu obce na objednanie znaleckého posudku na určenie všeobecnej hodnoty novovytvoreného pozemku parc. reg. „C“, parc. č. 743/2, druh pozemku ostatná plocha, výmera 181 m², k. ú Jelka, ktorý vznikol odčlenením od pozemku parc. reg. „C“, parc. č. 743/2, druh pozemku ostatná plocha, výmera 201 m², k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta, ktorý je evidovaný Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 1301. Novovytvorený pozemok bol odčlenený geometrickým plánom č. 252/2021, vyhotoveným Ing. Katarínou Szomolaiovou dňa 13.07.2021, autorizačne overeným Ing. Katarínou Szomolaiovou dňa 13.07.2021, úradne overeným Ing. Miroslavom Vestecom dňa 23.07.2021, č. 1013/2021.

Hlasovalo: 10                          Za: 10                          Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo/nebolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 50.,/2021/NZ OZ-2:

poveruje – nepoveruje

Starostu obce Jelka na objednanie geometrického plánu a znaleckého posudku na určenie všeobecnej hodnoty časti pozemku parc. reg. „E“, parc. č. 310, k. ú. Nová Jelka, ktorá sa nachádza za pozemkom parc. reg. „C“, parc. č. 316, k. ú. Nová Jelka, za účelom zosúladenia faktickej a právnej hranice pozemku.

Hlasovalo: 10                          Za: 10                          Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo/nebolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 51.,/2021/ NZ OZ-2:

schvaľuje – neschvaľuje

a)      Zámer obce Jelka, Mierová 959/17, 925 23 Jelka, IČO: 00 306 011, na kúpu spoluvlastníckeho podielu o veľkosti ¼ z celku od Evy Kišovej, rod. Nagyová, trvale bytom Mierová 1434/4, 924 01 Galanta, nar. xx.xx.xxxx na nehnuteľnostiach:

–          pozemok parc. reg. „C“, parc. č. 193/1, výmera 574 m², druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV. č. 206,

–          pozemok parc. reg. „C“, parc. č. 193/2, výmera 278 m², druh pozemku záhrada, k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV. č. 206,

–          stavba so súp. č. 684, nachádzajúca sa na parc. reg. „C“, parc. č. 193/1, výmera 574 m², druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV. č. 206, popis stavby rodinný dom.

Vychádzajúc zo znaleckého posudku č. 38/2021 vyhotoveného znalkyňou Ing. Tünde Panyikovou so sídlom Matúškovo 767, 925 01 Matúškovo, ev. č. znalca 914248 je kúpna cena spoluvlastníckeho podielu o veľkosti ¼ z celku na pozemok parc. reg. „C“, parc. č. 193/1, výmera 574 m², druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV. č. 206 vo výške  2897,27 €, na pozemok parc. reg. „C“, parc. č. 193/2, výmera 278 m², druh pozemku záhrada, k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV. č. 206 vo výške 1403,21 €, na stavbu so súp. č. 684, nachádzajúca sa na parc. reg. „C“, parc. č. 193/1, výmera 574 m², druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV. č. 206, popis stavby rodinný dom vo výške 699,52 €.

b)      Zámer obce Jelka, Mierová 959/17, 925 23 Jelka, IČO: 00 306 011, na kúpu spoluvlastníckeho podielu o veľkosti ¼ z celku od Ľudovíta Nagya, rod. Nagy, trvale bytom Februárového víťazstva 1015/15, 925 23 Jelka, nar. xx.xx.xxxx na nehnuteľnostiach:

–          pozemok parc. reg. „C“, parc. č. 193/1, výmera 574 m², druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV. č. 206,

–          pozemok parc. reg. „C“, parc. č. 193/2, výmera 278 m², druh pozemku záhrada, k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV. č. 206,

–          stavba so súp. č. 684, nachádzajúca sa na parc. reg. „C“, parc. č. 193/1, výmera 574 m², druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV. č. 206, popis stavby rodinný dom.

Vychádzajúc zo znaleckého posudku č. 38/2021 vyhotoveného znalkyňou Ing. Tünde Panyikovou so sídlom Matúškovo 767, 925 01 Matúškovo, ev. č. znalca 914248 je kúpna cena spoluvlastníckeho podielu o veľkosti ¼ z celku na pozemok parc. reg. „C“, parc. č. 193/1, výmera 574 m², druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV. č. 206 vo výške  2897,27 €, na pozemok parc. reg. „C“, parc. č. 193/2, výmera 278 m², druh pozemku záhrada, k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV. č. 206 vo výške 1403,21 €, na stavbu so súp. č. 684, nachádzajúca sa na parc. reg. „C“, parc. č. 193/1, výmera 574 m², druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV. č. 206, popis stavby rodinný dom vo výške 699,52 €.

c)      Zámer obce Jelka, Mierová 959/17, 925 23 Jelka, IČO: 00 306 011, na kúpu spoluvlastníckeho podielu o veľkosti ¼ z celku od Zoltána Nagya, rod. Nagy, trvale bytom Veľká 2/2, 925 23 Jelka, nar. xx.xx.xxxx na nehnuteľnostiach:

–          pozemok parc. reg. „C“, parc. č. 193/1, výmera 574 m², druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV. č. 206,

–          pozemok parc. reg. „C“, parc. č. 193/2, výmera 278 m², druh pozemku záhrada, k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV. č. 206,

–          stavba so súp. č. 684, nachádzajúca sa na parc. reg. „C“, parc. č. 193/1, výmera 574 m², druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV. č. 206, popis stavby rodinný dom.

Vychádzajúc zo znaleckého posudku č. 38/2021 vyhotoveného znalkyňou Ing. Tünde Panyikovou so sídlom Matúškovo 767, 925 01 Matúškovo, ev. č. znalca 914248 je kúpna cena spoluvlastníckeho podielu o veľkosti ¼ z celku na pozemok parc. reg. „C“, parc. č. 193/1, výmera 574 m², druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV. č. 206 vo výške  2897,27 €, na pozemok parc. reg. „C“, parc. č. 193/2, výmera 278 m², druh pozemku záhrada, k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV. č. 206 vo výške 1403,21 €, na stavbu so súp. č. 684, nachádzajúca sa na parc. reg. „C“, parc. č. 193/1, výmera 574 m², druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV. č. 206, popis stavby rodinný dom vo výške 699,52 €.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh kúpnej zmluvy.

Hlasovalo: 10                          Za: 10                          Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo/nebolo schválené trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov a podpísané starostom obce.

Uznesením  č. 52.,/2021/NZ OZ-2:

a)Obecné zastupiteľstvo obce Jelka berie na vedomie Návrh na vyhlásenie dobrovoľnej zbierky na rehabilitáciu pre Leonarda Daniša, nar. xx.xx.xxxx, trvale bytom  Trhová 330/18, 925 23 Jelka, ktorý je pripútaný na lôžko po vážnej dopravnej autonehode, ktorá sa stala dňa 14.04.2021 medzi obcou Hrubá Borša a Kostolná pri Dunaji, v súlade s § 4 ods. 3  písm. b) a  §11 ods. 4. písm. b)  zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov a § 5 ods. 1 písm. e ) zák. č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších právnych predpisov.

Obec Jelka vyhlasuje dobrovoľnú zbierku na rehabilitáciu pre Leonarda Daniša, nar. xx.xx.xxxx, trvale bytom  Trhová 330/18, 925 23 Jelka, ktorý je pripútaný na lôžko po vážnej dopravnej autonehode, ktorá sa stala dňa 14.04.2021 medzi obcou Hrubá Borša a Kostolná pri Dunaji.

Vyhlasovateľ: Obec Jelka, so sídlom Mierová 959/17, 925 23 Jelka, IČO: 00306011

Usporiadateľ zbierky: obec Jelka na území obce Jelka

Účel dobrovoľnej zbierky: Získanie finančných prostriedkov na rehabilitáciu pre Leonarda Daniša, nar. xx.xx.xxxx, trvale bytom  Trhová 330/18, 925 23 Jelka, ktorý je pripútaný na lôžko po vážnej dopravnej autonehode, ktorá sa stala dňa 14.04.2021 medzi obcou Hrubá Borša a Kostolná pri Dunaji.

Doba konania dobrovoľnej zbierky:01.09.2021 – 30.11.2021

Spôsob vykonávania dobrovoľnej zbierky:

1.      Zaslaním finančných prostriedkov na účet obce Jelka vedený v Prima banka Slovensko,  a. s. , číslo IBAN: SK24 5600 0000 0038 5796 3002, SWIFT: KOMASK2X, VS: 13732021 s poznámkou: zbierka.

2.      Vložením hotovosti do prenosných pokladničiek s označením ,,Dobrovoľná zbierka na rehabilitáciu pre Leonarda Daniša“ počas stanovených dní na Obecnom úrade v Jelke a v Kultúrnom dome v Jelke.

Dni a čas konania dobrovoľnej zbierky v hotovosti:

–        na Obecnom úrade v Jelke 01.09.2021 – 30.11.2021 v pondelok  07:00 hod. – 12:00 hod. a 13:00 hod. – 16:00 hod., v stredu 07:00 hod. – 12:00 hod. a 13:00 hod. – 17:00 hod., v piatok od 07:00 hod. – 12:30 hod.,

–        v Kultúrnom dome v Jelke 01.09.2021 – 30.11.2021, pondelok – piatok od 08:00 hod. do 16:00 hod..

Osoby zodpovedné za konanie zbierky v hotovosti:

–        Viola Ravaszová, pokladník Obecného úradu v Jelke,

–        Beáta Mészárosová, referentka Kultúrneho domu v Jelke.

Vyúčtovanie dobrovoľnej zbierky, jej použitie a kontrola:

Vyúčtovanie zbierky vykoná: Ing. Gabriel Kiš, starosta obce Jelka. O priebehu a výsledku dobrovoľnej zbierky bude vyhotovená usporiadateľom správa, ktorá bude predložená obecnému zastupiteľstvu  na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva obce Jelka, ktoré sa uskutoční po ukončení zbierky. Výnosy z dobrovoľnej zbierky sú v zmysle § 5 ods. 1 písm. e) Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov príjmom rozpočtu obce. Finančné prostriedky získané dobrovoľnou zbierkou budú použité na účel, na ktorý bola dobrovoľná zbierka vyhlásená. Kontrolu použitia finančných prostriedkov z dobrovoľnej zbierky vykoná hlavný kontrolór obce Jelka.

Správa o výsledku a použití finančných prostriedkov získaných dobrovoľnou zbierkou bude zverejnená na webovom sídle usporiadateľa po jej prerokovaní v obecnom  zastupiteľstve. Vyhlásenie zbierky bolo prerokované a schválené na 2. neplánovanom zasadnutí obecného zastupiteľstva konanom dňa 24.08.2021 uznesením č. 52.,/2021/NZ OZ-2.

b) Schvaľuje Leonardovi Danišovi,nar. xx.xx.xxxx, trvale bytom  Trhová 330/18, 925 23 Jelka, finančný príspevok na rehabilitáciu vo výške 1000,- €.

Hlasovalo: 10                          Za: 10                          Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo/nebolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 53.,/2021/NZ OZ-2:

schvaľuje – neschvaľuje

Žiadosť o finančný príspevok obce Jelka pre Jókaiho divadlo v Komárne vo výške 500,- €.

Hlasovalo: 10                          Za: 10                          Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo/nebolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 54.,/2021/NZ OZ-2:

schvaľuje – neschvaľuje

a)      Žiadosť SUPERCOLORS s. r. o., so sídlom Hlavná 1414/138, 925 23 Jelka, IČO: 51 231 930, zast. Petrom Törökom, o prebratie miestnej komunikácie a verejného osvetlenia nachádzajúcich sa na pozemkoch:

–          pozemok parc. reg. „C“. parc. č. 45/22, výmera 230 m², druh pozemku ostatná plocha, k. ú. Nová Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 1806,

–          pozemok parc. reg. „C“. parc. č. 47/1, výmera 458 m², druh pozemku ostatná plocha, k. ú. Nová Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 1807,

–          pozemok parc. reg. „C“. parc. č. 47/5, výmera 37 m², druh pozemku ostatná plocha, k. ú. Nová Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 1807,

–          pozemok parc. reg. „C“. parc. č. 51/6, výmera 703 m², druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, k. ú. Nová Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 1848.

b)      Bezodplatný prevod miestnej komunikácie a verejného osvetlenia vrátane pozemkov pod stavbami   prospech obce sa uskutoční na základe písomnej zmluvy za splnenia nasledujúcich podmienok:

–          žiadateľ zabezpečí súhlas dotknutých osôb, ktoré majú vyznačenú ťarchu alebo vecné bremeno na vyššie uvedených parcelách, prípadne žiadosť dotknutých osôb o zrušenie ťarchy alebo vecného bremena,

–          žiadateľ nemá žiadne finančné záväzky na predmetných nehnuteľnostiach,

–          pozemky budú bez záložných práv a zmluvných predkupných práv,

–          pozemky pod stavbou komunikácie resp. VO musia mať svoje parc. čísla a musia byť zapísané a zakreslené v katastrálnej mape, vecné bremeno bude zriadené bezodplatne a dobu neurčitú,

–          komunikácie a VO budú skolaudované, bez vád, v súlade s platnými STN (priložené náležité technické správy, revízne správy VO a rozvodov NN), komunikácie a chodníky musia mať vybudovaný systém odvod dažďovej vody dažďovou kanalizáciou, trativodmi a pod.,

–          komunikácie a VO budú prevzaté až po kontrole technickým zamestnancom obce a jeho súhlasnom stanovisku,

–          odovzdávajúci poskytne obci záruku v trvaní min: VO: 24 mesiacov od prevzatia, Komunikácie: 5 rokov od prevzatia,

–          k záručnej dobe bude odovzdávajú odstraňovať vady stavby reklamované obcou na vlastné náklady,

–          čestné vyhlásenie odovzdávajúceho podpísaného  jeho štatutárnym orgánom, že záväzky prevodcu voči subdodávateľom – zhotoviteľom stavby má vysporiadané, že nemá voči obci záväzky.

c)      Obecné zastupiteľstvo obce Jelka schvaľuje znenie zmluvy o bezodplatnom prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti a hnuteľnosti.

Hlasovalo: 10                          Za: 9                            Proti: 0                        Zdržal sa: 1

Uznesenie bolo/nebolo schválené a podpísané starostom obce.

Uznesením  č. 55.,/2021/NZ OZ-2:

schvaľuje – neschvaľuje

Splnomocnenie Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. obcou Jelka v nasledovnom rozsahu: Obec Jelka splnomocňuje Západoslovenskú vodárenskú spoločnosť, a.s., IČO: 36550949, so sídlom: Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, na zastupovanie obce Jelka vo všetkých veciach týkajúcich sa alebo súvisiacich s vykonávaním úkonov a činností v zmysle zákona NR SR č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, ako i vydaním povolení na osobitné užívanie vôd, v súvislosti s ČOV Jelka.

Hlasovalo: 10                          Za: 10                          Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo/nebolo schválené a podpísané.

V Jelke dňa 31.08.2021

Ing. Gabriel Kiš

                                                                                                                        starosta obce

Mellékletek

Leírás

Prítomní:

Starosta obce:             Ing. Gabriel Kiš

Členovia OZ:              Mgr. Bánoczký, M., Bohony, Š., Mgr. Deák, Z., Mgr. Hakszer, R. PhD., Kovács, J., Mgr. Letuseková, D., Ing. Ruman, T.,

Ďalší prítomní:            Melinda Németh MSc. – prednostka Obecného úradu v Jelke

                                    Mgr. Gabriela Horváthová – zapisovateľka

                                    Mgr. Mária Tomovičová – hlavná kontrolórka obce

                                    Sidónia Banková – ekonómka

Verejnosť:                   Zoltán Mészáros

K bodu č. 1 programu – Zahájenie zasadnutia

Zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Jelka (ďalej aj „OZ“) otvoril a viedol starosta obce Ing. Gabriel Kiš, ktorý privítal prítomné osoby na 2. plánovanom zasadnutí OZ a skonštatoval, že oznámenie o termíne 2. plánovaného zasadnutia OZ spolu s navrhovaným programom bolo zverejnené na úradnej tabuli a webovej stránke obce dňa 22.06.2021, že je prítomných 7 poslancov OZ, OZ je uznášaniaschopné vo všetkých bodoch rokovania. Neprítomní poslanci OZ svoju neprítomnosť na zasadnutí OZ v Jelke ospravedlnili.

K bodu č. 2. programu – Schválenie programu zasadnutia

Starosta obce oboznámil poslancov OZ s programom zasadnutia, ktorý bol nasledovný:

1.Zahájenie

2.Schválenie programu zasadnutia

3.Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie

4.Kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia

5.Interpelácia

6.Záverečný účet obce Jelka za rok 2020

7.Čerpanie rozpočtu k 31.05.2021

8.Informácie o miestnom poplatku za rozvoj za rok 2020

9.Plán práce hlavného kontrolóra na 2. polrok

10.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Jelka č. 2/2021 o určení názvu ulice na území obce Jelka

11.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Jelka č. 3/2021 o určení názvu ulice na území obce Jelka

12.Zrušenie uznesenia obecného zastupiteľstva obce Jelka č. 6.,/2021/OZ-1

13.Zámer obce Jelka predať majetok obce: pozemok parc. reg. „C“. parc. č. 890/7 k. ú. Jelka

14.Zámer obce Jelka predať nadbytočný hnuteľný majetok obce: drvička LASKI LS 120 D

15.Informácie o výsledku obchodnej verejnej súťaže

16.Zámer obce Jelka predať majetok obce: pozemok parc. reg. „C“. parc. č. 982/3 k. ú. Jelka

17.Zámer obce Jelka na kúpu podielu na pozemkoch parc. reg. „C“, parc. č. 1174/13, k. ú Jelka, parc. reg. „C“, parc. č. 1174/14, k. ú. Jelka, parc. reg. „C“, parc. č. 1174/15, k. ú. Jelka, parc. reg. „E“, parc. reg. „E“, parc. č. 735, k. ú. Jelka

18.Zmluva o vzájomnej spolupráci pri prevádzkovaní vodného kolového mlyna v Jelke

19.Nájom obecného pozemku na účely zriadenia samoobslužného výdajného a podacieho miesta so spoločnosťou Zásielkovňa s. r. o.

20..Žiadosť o nenávratný finančný príspevok zameraný na poskytovanie individuálnej podpory a asistenčných služieb s cieľom zmierniť socio-ekonomické dopady na osoby ohrozené chudobou a sociálnym vylúčením, vrátane osôb z prostredia MRK poskytovaním miestnej občianskej poriadkovej služby

21.Rôzne

a)Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku parc. reg. „E“, parc. č. 560 k. ú. Jelka

b)Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku parc. reg. „E“, parc. č. 3611/2 k. ú. Jelka

c)Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku parc. reg. „C“, parc. č. 79/12 k. ú. Jelka a parc. reg. „C“, parc. č. 79/6 k. ú. Jelka

d)Žiadosť nájomcov o odpustenie réžie v Podnikateľskom inkubátore

e)Žiadosť o vyjadrenie k investičnému zámeru na parc. reg. „C“, parc. č. 69, k. ú. Nová Jelka, parc. reg. „C“, parc. č. 70/1, k. ú. Nová Jelka, parc. reg. „C“, parc. č. 70/2, k. ú. Nová Jelka,

f)Informácie starostu

22.Diskusia

23.Návrh uznesení

24.Záver

Starosta obce dal hlasovať o vyššie uvedenom programe zasadnutia OZ. Prítomný poslanci OZ program jednohlasne schválili.

Následne starosta obce vyzval poslancov OZ, aby uviedli, či majú nejaké pripomienky alebo návrhy na doplnenie programu zasadnutia.

Prítomný poslanci OZ pripomienky ani návrhy na doplnenie programu zasadnutia nemali.

Starosta obce navrhol nasledovné zmeny programu zasadnutia zasadnutia OZ:

-vymazať bod 7 s názvom „Čerpanie rozpočtu k 31.05.2021“, nakoľko členovia komisie pre regionálny rozvoj a finančné hospodárstvo namietali, že nemali dostatok času na to, aby sa s ním oboznámili,

-upraviť číslovanie pôvodného 8. až 18. bodu programu,

-doplniť 18. bod programu s názvom „Zmluva o spolupráci medzi koordinátorom: KLASTER REGIONÁLNEHO ROZVOJA, Mikovíniho 217/4, 917 01 Trnava IČO: 37 840 371 a beneficientom: Obec Jelka, Mierová 959/17, 925 23 Jelka, IČO: 00 306 011 a dodatok č. 1 k zmluve o spolupráci“,

-doplniť bod 21 programu zasadnutia s názvom „Žiadosť o NFP, kód výzvy: IROP-PO2-SC221-2021-67“

-upraviť číslovanie pôvodného 21. až 24. bodu programu

-do 22. bodu programu s názvom „Rôzne“ doplniť písmeno „f“ s názvom „Žiadosť o odpustenie nájomného v podnikateľskom inkubátore“,

-do 22. bodu programu s názvom „Rôzne“ doplniť písmeno „g“ s názvom „Žiadosť o odkúpenie časti obecného pozemku parc. reg „E“, parc. č. 1174/1, k. ú. Jelka,

-do 22. bodu programu s názvom „Rôzne“ doplniť písmeno „h“ s názvom „Žiadosť o finančnú výpomoc na strechu kostola“

-pôvodný 21. bod programu, písm. „f“ s názvom „Informácie starostu“ sa prečísluje na 22. bod programu, písm. „i“.

Starosta obce navrhol hlasovať o zmenenom programe zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktorý bol nasledovný:

1.Zahájenie

2.Schválenie programu zasadnutia

3.Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie

4.Kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia

5.Interpelácia

6.Záverečný účet obce Jelka za rok 2020

7.Informácie o miestnom poplatku za rozvoj za rok 2020

8.Plán práce hlavného kontrolóra na 2. polrok

9.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Jelka č. 2/2021 o určení názvu ulice na území obce Jelka

10.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Jelka č. 3/2021 o určení názvu ulice na území obce Jelka

11.Zrušenie uznesenia obecného zastupiteľstva obce Jelka č. 6.,/2021/OZ-1

12.Zámer obce Jelka predať majetok obce: pozemok parc. reg. „C“. parc. č. 890/7 k. ú. Jelka

13.Zámer obce Jelka predať nadbytočný hnuteľný majetok obce: drvička LASKI LS 120 D

14.Informácie o výsledku obchodnej verejnej súťaže

15.Zámer obce Jelka predať majetok obce: pozemok parc. reg. „C“. parc. č. 982/3 k. ú. Jelka

16.Zámer obce Jelka na kúpu podielu na pozemkoch parc. reg. „C“, parc. č. 1174/13, k. ú Jelka, parc. reg. „C“, parc. č. 1174/14, k. ú. Jelka, parc. reg. „C“, parc. č. 1174/15, k. ú. Jelka, parc. reg. „E“, parc. reg. „E“, parc. č. 735, k. ú. Jelka

17.Zmluva o vzájomnej spolupráci pri prevádzkovaní vodného kolového mlyna v Jelke

18.Zmluva o spolupráci medzi koordinátorom: KLASTER REGIONÁLNEHO ROZVOJA, Mikovíniho 217/4, 917 01 Trnava IČO: 37 840 371 a beneficientom: Obec Jelka, Mierová 959/17, 925 23 Jelka, IČO: 00 306 011 a dodatok č. 1 k zmluve o spolupráci.

19.Nájom obecného pozemku na účely zriadenia samoobslužného výdajného a podacieho miesta so spoločnosťou Zásielkovňa s. r. o.

20.Žiadosť o nenávratný finančný príspevok zameraný na poskytovanie individuálnej podpory a asistenčných služieb s cieľom zmierniť socio-ekonomické dopady na osoby ohrozené chudobou a sociálnym vylúčením, vrátane osôb z prostredia MRK poskytovaním miestnej občianskej poriadkovej služby

21.Žiadosť o NFP, kód výzvy: IROP-PO2-SC221-2021-67

22.Rôzne

a)Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku parc. reg. „E“, parc. č. 560 k. ú. Jelka

b)Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku parc. reg. „E“, parc. č. 3611/2 k. ú. Jelka

c)Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku parc. reg. „C“, parc. č. 79/12 k. ú. Jelka a parc. reg. „C“, parc. č. 79/6 k. ú. Jelka

d)Žiadosť nájomcov o odpustenie réžie v Podnikateľskom inkubátore

e)Žiadosť o vyjadrenie k investičnému zámeru na parc. reg. „C“, parc. č. 69, k. ú. Nová Jelka, parc. reg. „C“, parc. č. 70/1, k. ú. Nová Jelka, parc. reg. „C“, parc. č. 70/2, k. ú. Nová Jelka,

f)Žiadosť o odpustenie nájomného v Podnikateľskom inkubátore v Jelke

g)Žiadosť o odkúpenie časti obecného pozemku parc. reg. „E“, parc. č. 1174/1, k. ú. Jelka

h)Žiadosť o finančnú výpomoc na strechu kostola

i)Informácie starostu: Zmluva o používaní pozemku

23.Diskusia

24.Návrh uznesení

25.Záver

Všetci prítomní poslanci OZ zmenený program zasadnutia OZ jednohlasne schválili.

K bodu č. 3 programu – Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie

Starosta obce určil za zapisovateľku 2. plánovaného zasadnutia OZ Mgr. Gabrielu Horváthovú. Za overovateľov zápisnice zasadnutia OZ starosta obce určil poslancov OZ: Mgr. Denisa Letuseková a Ing. Tomáš Ruman.

Prítomní poslanci OZ jednohlasne schválili za overovateľov zápisnice 2. plánovaného zasadnutia OZ poslancov: Mgr. Denisa Letuseková a Ing. Tomáš Ruman.

Starosta obce za návrhovú komisiu 2. plánovaného zasadnutia OZ navrhol zvoliť nasledovných poslancov OZ: Mgr. Deák Zoltán a Mgr. Richard Hakszer, PhD.

Prítomní poslanci OZ jednohlasne zvolili návrhovú komisiu OZ vo vyššie uvedenom zložení.

K bodu č. 4 programu – Kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia

Starosta obce Jelka oboznámil osoby zúčastnené na zasadnutí OZ, ako v akom štádiu je výkon uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ:

a) uznesenie č. 11.,/2021/NZ OZ-1, nájomná zmluva bola uzavretá, aktuálne sa rieši projektová dokumentácia, potrebné povolenia a realizácia stavby vrátane napojenia sa na inžinierske siete,

b) uznesenie č. 12.,/2021/NZ OZ-1, kúpna zmluva bola uzavretá, bol podaný návrh na vklad, čakáme na rozhodnutie, ktorým kataster povolí vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností,

c) uznesenie č. 13a.,/2021/NZ OZ-1 až 13e.,/2021/NZ OZ – 1, tieto uznesenia budú predmetom 14. bodu programu zasadnutia OZ.

K bodu č. 5 programu – Interpelácia

Možnosť interpelácie nikto z prítomných poslancov nevyužil.

K bodu č. 6 programu – Záverečný účet obce

Starosta obce uviedol, že návrh záverečného účtu bol zverejnený dňa 02.06.2021, tento bol zároveň zaslaný poslancom OZ spolu s pozvánkou na zasadnutie OZ.

Prítomným poslancom OZ bol predložený návrh záverečného účtu obce v listinnej podobe.

Hlavná kontrolórka obce predniesla stanovisko k záverečnému účtu obce za rok 2020. V stanovisku uviedla, že záverečný účet je spracovaný v súlade s ustanoveniami zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Riadna účtovná závierka a hospodárenie obce boli v súlade so zákonom o obecnom zriadení a rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Návrh záverečného účtu bol verejne sprístupnený na úradnej tabuli obce a internetovej schránke obce v zákonnej lehote. Správa audítora po dodaní bude prerokovaná na zasadnutí OZ. Obec hospodárila s vykázaným prebytkom vo výške 395 952,72 €, ktorý bude preúčtovaný v prospech účtu 428 – nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov. Obec tvorí rezervný fond vo výške 10 % z výsledku hospodárenia vo výške 39 595 €. Obecnému zastupiteľstvu odporučila schváliť záverečný účet v takej podobe, ako bol predložený.

Starosta obce navrhol schváliť záverečný účet obce za rok 2020 a celoročné hospodárenie obce bez výhrad. Prítomní poslanci jednohlasne schválili záverečný účet obce za rok 2020 a celoročné hospodárenie obce bez výhrad.

Starosta obce navrhol preúčtovať výsledok hospodárenia za rok 2020, zisk vo výške 319 411,01 € v prospech účtu 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia z minulých rokov. Prítomní poslanci OZ jednohlasne schválili preúčtovanie výsledku hospodárenia za rok 2020, zisk vo výške 319 411,01 € v prospech účtu 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

Všetci prítomní poslanci OZ zobrali na vedomie rozpočtový prebytok hospodárenia, t. j. rozdiel bežných kapitálových príjmov a bežných kapitálových výdavkov vo výške 395 952,72 €.

Starosta obce navrhol schváliť tvorbu rezervného fondu vo výške 10 % z výsledku hospodárenia obce a jej RO vo výške 39 595,00 €. Všetci prítomný poslanci OZ jednohlasne schválili tvorbu rezervného fondu vo výške 10 % z výsledku hospodárenia obce a jej RO vo výške 39 595,00 €.

Všetci prítomní poslanci OZ zobrali na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2020.

K bodu č. 7 programu – Informácie o miestnom poplatku za rozvoj za rok 2020

Starosta obce oboznámil prítomných  s tým, že v roku 2019 bolo titulom miestneho poplatku za rozvoj vyzbieraných 5 735,80 € a v roku 2020 bolo titulom miestneho poplatku za rozvoj vyzbieraných 23 638,64 eur, čiže spolu 29 374,44 €. Z toho bolo v roku 2020 použitých na opravu Hlbokej ulice a Novojelčanskej ulice smerom na starý cintorím 7 308,00 €, na opravu výtlkov 3 900,00 €, na spomaľovacie vankúše 1 782,00 € a na pomocné práce 751,20 € a 460,10 €, na opravu parkoviska pred školou 14 928,90 €.

K bodu č. 8 programu – Plán práce hlavného kontrolóra na 2. polrok

Hlavná kontrolórka obce Jelka Mgr. Mária Tomovičová v súlade s § 18f  ods. 1 písm. b) zákona o obecnom zriadení predniesla obecnému zastupiteľstvu svoj plán kontrolnej činnosti na II. polrok roku 2021. Hlavná kontrolórka poukázala na to, že rozsah kontrolnej činnosti je zameraný na kontrolu zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom obce. Poukázala na tri hlavné body svojej kontrolnej činnosti: kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a  materiálnymi hodnotami pri prevádzkovaní  školskej jedálne pri Základnej škole, vypracovanie stanoviska k návrhu rozpočtu  na roky  2022, 2023, 2024 a kontrola v zmysle § 18d, odsek 2, zákona o obecnom zriadení. V závere uviedla, že kontrolnú činnosť bude vykonávať v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite v znení neskorších predpisov, zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov a v zmysle platných interných smerníc, predmet kontroly zvolí operatívne, podľa potreby a uváženia.

Prítomný poslanci OZ jednohlasne schválili plán práce hlavného kontrolóra na 2. polrok roku 2021.

K bodu č. 9 programu – Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Jelka č. 2/2021 o určení názvu ulice na území obce Jelka.

Starosta obce oboznámil prítomných poslancov, že návrh tohto VZN bol zverejnený na úradnej tabuli obce a na webovej stránke obce dňa 07.06.2021. Vzhľadom na to, že za rodinnými domami na Slnečnej ulici v obci Jelka vznikla nová ulica, je potrebné určiť jej názov.

Poslanec Mgr. Hakszer, PhD. navrhol pomenovať túto ulicu: „Hviezdna ulica“, v maďarskom jazyku: „Csillag utca“.

Pomenovanie tejto ulice bolo predmetom pracovnej porady poslancov OZ, žiadne iné návrhy na pomenovanie ulice neboli dané.

Prítomní poslanci OZ jednohlasne schválili návrh VZN obce Jelka č. 2/2021 o určení názvu ulice na území obce Jelka, pričom názov tejto ulice určili nasledovne: v slovenskom jazyku „Hviezdna ulica“, v maďarskom jazyku „Csillag utca“.

K bodu č. 10 programu – Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Jelka č. 3/2021 o určení názvu ulice na území obce Jelka

Starosta obce uviedol, že návrh tohto VZN bol zverejnený na úradnej tabuli obce a na webovej stránke obce dňa 07.06.2021. Ide o ulicu v rámci „Ilka parku“. Investor názov ulice nenavrhol. V rámci pracovnej porady bol navrhnutý názov ulice v slovenskom jazyku „Parková ulica“ a v maďarskom jazyku „Park utca“.

Prítomný poslanci OZ jednohlasne schválili návrh VZN obce Jelka č. 3/2021 o určení názvu ulice na území obce Jelka, pričom názov tejto ulice určili nasledovne: v slovenskom jazyku „Parková ulica“, v maďarskom jazyku „Park utca“.

K bodu č. 11 programu – Zrušenie uznesenia obecného zastupiteľstva obce Jelka č. 6.,/2021/OZ-1

Starosta obce informoval poslancov OZ a verejnosť, že po porade s nadriadeným orgánom dospel k názoru, že je potrebné zrušiť uznesenie, ktorým došlo k schváleniu investičného zámeru. Územie, na ktorom je naplánovaný investičný zámer je podľa územného plánu len tzv. výhľadovým územím, t. j. aktuálne tam nie je možné zrealizovať výstavbu rodinného domu a haly. Po zmene územného plánu nevylučuje opakované prerokovanie tohto investičného zámeru.

Z prítomných poslancov OZ piati hlasovali za zrušenie uznesenia obecného zastupiteľstva obce Jelka č. 6.,/2021/OZ-1 a dvaja poslanci OZ sa zdržali hlasovania.

K bodu č. 12 programu – Zámer obce Jelka predať majetok obce: pozemok parc. reg. „C“, parc. č. 890/7, k. ú. Jelka

Starosta obce informoval prítomných, že p. Eleonóra Rablánska, trvale bytom Nová cesta 104/74, Jelka (ďalej len „žiadateľka“) doručila obci žiadosť o kúpu pozemku parc. reg. „C“, parc. č. 890/7, k. ú. Jelka. Pozemok žiadala odkúpiť z dôvodu, že tento dlhé roky užíva na základe nájomnej zmluvy.

Starosta obce upresnil, že tento pozemok je v nájme žiadateľky od roku 1994, tento pozemok susedí s pozemkami žiadateľky, tvorí súčasť oploteného areálu žiadateľky a cez tento pozemok je zabezpečený prístup k zadnej časti záhrady žiadateľky. Pozemok sám o sebe je pre obec nevyužiteľný, pretože ide o úzky dlhý pozemok, cca 8 m široký.

Zámer obce Jelka predať majetok obce bol zverejnený dňa 11.05.2021.

Na tento pozemok bola podaná aj ďalšia žiadosť o kúpu, podal ju p. Lóránt Mički, trvale bytom Nová cesta 103, Jelka. Avšak vzhľadom na existenciu dôvodu hodného osobitného zreteľa na strane p. Rablánskej, má p. Rablánska predkupné právo.

Prítomní poslanci jednohlasne schválili žiadosť p. Rablánskej na kúpu pozemku parc. reg. „C“. parc. č. 890/7, k. ú. Jelka za kúpnu cenu 9 600,- € s tým, že žiadateľka uhradí náklady spojené s povolením vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. Prítomní poslanci OZ zároveň jednohlasne schválili znenie kúpnej zmluvy.

Poslanci OZ neschválili žiadosť p. Lóránta Mičkiho, trvale bytom Nová cesta 103, Jelka na kúpu pozemku parc. reg. „C“, parc. č. 890/7, k. ú. Jelka.

K bodu č. 13 programu – Zámer obce Jelka predať nadbytočný hnuteľný majetok obce: drvičku LASKI LS 120 D.

Starosta obce uviedol, že táto drvička sa nepoužíva, ide o nadbytočný hnuteľný majetok. Žiada poslancov OZ, aby sa vyjadrili, či by pristúpili na predaj takéhoto majetku a v prípade, že áno, aby ho poverili zadaním objednávky na vypracovanie znaleckého posudku na stanovenie ceny drvičky a zabezpečením všetkých ostatných úkonov potrebných k zabezpečeniu podkladov na verejnú obchodnú súťaž.

Prítomní poslanci OZ schválili predaj drvičky LASKI LS  120 D a poverili starostu na zadanie objednávky na vypracovanie znaleckého posudku na stanovenie minimálnej kúpnej ceny drvičky a na zabezpečenie všetkých ostatných úkonov potrebných na zabezpečenie podkladov pre verejnú obchodnú súťaž.

K bodu č. 14 programu – Informácie o výsledku obchodnej verejnej súťaže

Starosta obce informoval, že obchodná verejná súťaž na pozemok parc. reg. „C“, parc. č. 982/3, k. ú. Jelka bola vyhlásená, avšak nebola splnená zákonná podmienka, a to uverejnenie obchodnej verejnej súťaže minimálne na 15 dní pred uzávierkou na podávanie návrhov do obchodnej verejnej súťaže. Z uvedeného dôvodu je potrebné vyhlásenú súťaž zrušiť a vyhlásiť ju nanovo.

Prítomní poslanci OZ jednohlasne zrušili nasledovné uznesenia obecného zastupiteľstva obce Jelka: 13a.,/2021/NZ OZ-1, 13b.,/2021/NZ OZ-1, 13c.,/2021/NZ OZ-1, 13d.,/2021/NZ OZ-1, 13e.,/2021/NZ OZ-1.

K bodu č. 15 programu – Zámer obce Jelka predať majetok obce: pozemok parc. reg. „C“, parc. č. 982/3 k. ú. Jelka

V nadväznosti na bod č. 14 programu tohto zasadnutia starosta obce navrhol vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže ako najvhodnejší návrh na predaj pozemkov vo vlastníctve obce, keďže na predaj nehnuteľného majetku sa nevzťahuje prípad hodný osobitného zreteľa. Hlavným kritériom úspešnosti zostáva najvyššia ponúknutá cena za m2.

Prítomní poslanci OZ sa zhodli na minimálnej kúpnej cene vo výške 25 EUR/m2 a jednohlasne schválili vyhlásenie, podmienky aj znenie obchodnej verejnej súťaže na predmetný obecný pozemok vo vlastníctve obce Jelka, ustanovili komisiu na vyhodnotenie cenových ponúk v nasledovnom zložení: Mgr. Maroš Bánoczký, Igor Budai, Mgr. Ivan Laurič, Peter Török, Ing. Tomáš Ruman, OZ jednohlasne uložilo obecnému úradu povinnosť zabezpečiť celý proces verejnej obchodnej súťaže na predaj majetku obce Jelka a jednohlasne poverilo starostu obce, aby s víťazom obchodnej verejnej súťaže v mene obce uzavrel kúpnu zmluvu na odpredaj predmetnej nehnuteľnosti.

K bodu č. 16 programu – Zámer obce Jelka na kúpu podielu na pozemkoch parc. reg. „C“, parc. č. 1174/13, k. ú Jelka, parc. reg. „C“, parc. č. 1174/14, k. ú. Jelka, parc. reg. „C“, parc. č. 1174/15, k. ú. Jelka, parc. reg. „E“, parc. reg. „E“, parc. č. 735, k. ú. Jelka

Starosta obce informoval prítomných, že ide o pozemky v okolí školy. Podľa jeho názoru je v záujme obce, aby sa tieto pozemky vysporiadali, pretože na tomto úseku sú naplánované nové dopravné značenia, nové priechody pre chodcov a zábrany, ktoré urobia okolie školy bezpečnejším pre žiakov školy. Požiadal poslancov o udelenie poverenia na rokovania so spoluvlastníkmi týchto pozemkov, na zabezpečenie geometrického plánu a znaleckého posudku.

Prítomní poslanci jednohlasne schválili zámer na kúpu spoluvlastníckych podielov na pozemkoch parc. reg. „C“, parc. č. 1174/13, k. ú Jelka, parc. reg. „C“, parc. č. 1174/14, k. ú. Jelka, parc. reg. „C“, parc. č. 1174/15, k. ú. Jelka, parc. reg. „E“, parc. reg. „E“, parc. č. 735, k. ú. Jelka, poverili starostu na rokovania s podielovými spoluvlastníkmi, na zabezpečenie geometrického plánu a znaleckého posudku.

K bodu č. 17 programu – Zmluva o vzájomnej spolupráci  pri prevádzkovaní vodného kolového mlyna v Jelka.

Starosta obce predložil prítomným poslancom OZ návrh zmluvy o vzájomnej spolupráci pri prevádzkovaní vodného kolového mlyna. V skratke, touto zmluvou sa rozdelia náklady na prevádzkovanie areálu vodného kolového mlyna medzi obec Jelka a Vlastivedné múzeum v Galante. Rovnakým dielom sa budú deliť aj príjmy zo vstupného medzi obec Jelka a Vlastivedné múzeum v Galante.

K bodu č. 18 programu – Zmluva o spolupráci medzi koordinátorom: KLASTER REGIONÁLNEHO ROZVOJA, Mikovíniho 217/4, 917 01 Trnava IČO: 37 840 371 a beneficientom: Obec Jelka, Mierová 959/17, 925 23 Jelka, IČO: 00 306 011 a dodatok č. 1 k zmluve o spolupráci

Starosta obce oznámil prítomným, že obci bol predložený návrh zmluvy o spolupráci a dodatku č. 1 k zmluve o spolupráci. KLASTER REGIONÁLNEHO ROZVOJA sa v zmluve zaviaže poskytnúť obci Jelka finančné prostriedky vo výške 5000,- € na opravu sakrálnej pamiatky. Obec Jelka sa dodatkom č. 1 k zmluve o spolupráci zaviaže poskytnúť KLASTRU REGIONÁLNEHO ROZVOJA mimoriadny členský príspevok vo výške 1 250,- €.

Prítomní poslanci OZ jednohlasne schválili uzavretie zmluvy o spolupráci a jeho dodatku č. 1

Prítomní poslanci OZ jednohlasne schválili znenie zmluvy o spolupráci a jeho dodatku č. 1.

K bodu č. 19 programu – Nájom obecného pozemku na účely zriadenia samoobslužného výdajného podacieho miesta so spoločnosťou Zásielkovňa s. r. o.

Starosta obce informoval prítomných poslancov OZ, že oslovil Zásielkovňu s. r. o., či by z ich strany bol záujem o vybudovanie samoobslužného boxu (podobný AlzaBoxu) v obci Jelka. Vybudovanie takéhoto boxu by bolo službou verejnosti. Prostredníctvom takéhoto samoobslužného boxu by zákazníci mali možnosť vyzdvihnúť zásielku bez časového obmedzenia a prevádzka takéhoto zariadenia by bola zabezpečovaná solárnou energiou. Spoločnosť Zásielkovňa s. r. o. deklarovala svoj záujem o vybudovanie takéhoto boxu a poslala obci návrh zmluvy. Navrhoval by zriadenie takéhoto zásielkového boxu pred Podnikateľským inkubátorom.

Prítomní poslanci OZ jednohlasne súhlasili s vybudovaním samoobslužného výdajného a podacieho boxu a súhlasili s prenájmom časti pozemku parc. reg. „C“, parc. č. 376/8 k. ú., kde bude osadený samoobslužný box, výmera prenajatej časti pozemku – 2 m², nájomné 1 € / ročne. Zároveň bol schválený návrh nájomnej zmluvy.

K bodu č. 20 programu – Žiadosť o nenávratný finančný príspevok zameraný na poskytovanie individuálnej podpory a asistenčných služieb s cieľom zmierniť socio-ekonomické dopady na osoby ohrozené chudobou a sociálnym vylúčením, vrátane osôb z prostredia MRK poskytovaním miestnej občianskej poriadkovej služby

Starosta obce uviedol, že bola zverejnená výzva na projekt, z ktorého by mohol byť obci poskytnutý príspevok na financovanie miestnej občianskej poriadkovej služby. Požiadal poslancov, nech sa vyjadria, či by súhlasili so zapojením sa do takéhoto projektu.

Prítomní poslanci OZ jednohlasne súhlasili s predložením žiadosti o nenávratný finančný príspevok zameraný na poskytovanie individualizovanej podpory a asistenčných služieb s cieľom zmierniť socio-ekonomické dopady na osoby ohrozené chudobou a sociálnym vylúčením, vrátane osôb z prostredia MRK poskytovaním miestnej občianskej poriadkovej služby (MOPS), názov projektu: Miestna občianska poriadková služba 2 v obci Jelka, operačný program: Ľudské zdroje prioritná os: 8. REACT-EU, investičná priorita: 8.1 Podpora obnovy po kríze spojenej s pandémiou COVID-19 vrátane jej sociálnych dôsledkov a príprava zeleného, digitálneho a odolného oživenia hospodárstva, špecifický cieľ: 8.1.1 Podpora obnovy po kríze spojenej s pandémiou COVID-19 vrátane jej sociálnych dôsledkov a príprava zeleného, digitálneho a odolného oživenia hospodárstva, kód výzvy: OPLZ-PO8-2021-1, ciele výzvy sú v súlade s platným programom rozvoja obce Jelka.

Prítomný poslanci OZ jednohlasne súhlasili so zabezpečením realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia nenávratného finančného príspevku, zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie 5 % realizovaného projektu a ostatné výdavky realizovaného projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, zabezpečenie plného financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce Jelka, ktoré vzniknú v priebehu realizácie projektu a budú nevyhnutné pre dosiahnutie jeho cieľa.

K bodu č. 21 programu – Žiadosť o NFP, kód výzvy: IROP-PO2-SC221-2021-67

Starosta vysvetlil, že ide o projekt, cieľom ktorého je zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl. Žiadal prítomných poslancov aby sa vyjadrili, či by súhlasili so zapojením sa obce do takéhoto projektu a v prípade, že áno, aby ho poverili vykonaním úkonov potrebných na podanie žiadosti o NFP.

Prítomný poslanci OZ jednohlasne súhlasili so zapojením sa obce do takéhoto projektu a poverili ho vykonaním úkonov potrebných na podanie žiadosti o NFP.

K bodu č. 22 programu – Rôzne

A: Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku parc. reg. „E“, parc. č. 560 k. ú. Jelka

Starosta obce oznámil prítomným, že obci bola doručená žiadosť Ing. Roberta Renczésa, PhD., trvale bytom Nová ulica č. 131/14, 929 01 Malé Dvorníky (ďalej len „žiadateľ“) o kúpu obecného pozemku parc. reg. „E“. parc. č. 560, druh pozemku: lesný pozemok, o výmere 10 865 m², evidovaný Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 1 (ďalej len „obecný pozemok“). Starosta obce považuje tento  pozemok za prírodné dedičstvo obce a keby rozhodoval on sám, neschválil by predaj predmetného pozemku. Požiadal poslancov, aby zaujali stanovisko k tejto žiadosti.

Prítomní poslanci OZ jednohlasne neschválili žiadosť žiadateľa na kúpu obecného pozemku.

B: Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku parc. reg. „E“, parc. č. 3611/2 k. ú. Jelka

Starosta obce informoval prítomných, že obci bola doručená žiadosť Ing. Roberta Renczésa, PhD., trvale bytom Nová ulica č. 131/14, 929 01 Malé Dvorníky (ďalej len „žiadateľ“) o kúpu obecného pozemku parc. reg. „E“. parc. č. 3611/2, druh pozemku: trvalý trávnatý porast, o výmere 5359 m², evidovaný Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 3636 (ďalej len „obecný pozemok“). Starosta obce považuje tento  pozemok za prírodné dedičstvo obce  a vidí potenciál v tomto pozemku a keby rozhodoval on sám, neschválil by predaj predmetného pozemku. Požiadal poslancov, aby zaujali stanovisko k tejto žiadosti.

Prítomní poslanci OZ jednohlasne neschválili žiadosť žiadateľa na kúpu obecného pozemku.

C: Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku parc. reg. „C“, parc. č. 79/12 k. ú. Jelka a parc. reg. „C“, parc. č. 79/6 k. ú. Jelka

Starosta obce uviedol, že obci bola doručená žiadosť Ladislava Tótha, trvale bytom Nová cesta 1318/114, Jelka (ďalej len „žiadateľ“) o kúpu obecného pozemku parc. reg. „C“. parc. č. 79/6, druh pozemku: orná pôda, o výmere 5868 m², evidovaný Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 1301 a pozemku parc. reg“C“, parc. č. 79/12, druh pozemku: orná pôda, o výmere 392 m², evidovaný Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 1301 (ďalej len „obecné pozemky“). Starosta obce sa vyjadril, že z dôvodu vlastných plánov obce v oblasti výstavby dôležitých objektov pre obyvateľov a z tohto titulu potreby väčších ucelených pozemkov by bolo predčasné a nelogické predať teraz tieto pozemky. Požiadal poslancov, aby zaujali stanovisko k tejto žiadosti.

Prítomní poslanci OZ neschválili žiadosť žiadateľa na kúpu obecných pozemkov. Proti predaju obecného pozemku boli šiesti poslanci a jeden sa zdržal hlasovania.

D: Žiadosť nájomcov o odpustenie réžie v Podnikateľskom inkubátore

Starosta oznámil prítomným poslancom OZ, že obci bola doručená žiadosť nájomcov v podnikateľskom inkubátore o odpustenie réžie za obdobie, kedy museli svoje prevádzky zatvoriť pre protiepidemiologické opatrenia súvisiace s COVID – 19.

Prítomní poslanci OZ jednohlasne schválili žiadosť nájomcov nebytových priestorov v Podnikateľskom inkubátore v obci Jelka o odpustenie nákladov za služby v celkovej sume 1 283,42 €, ktorých poskytovanie je spojené s nájmom týchto nebytových priestorov za obdobie od 19.12.2020 do 18.04.2021, kedy na základe opatrenia Úradu verejného zdravotníctva vydaného v súvislosti s pandémiou COVID – 19 zatvorili svoje prevádzky.

E: Žiadosť o vyjadrenie k investičnému zámeru na parc. reg. „C“, parc. č. 69, k. ú. Nová Jelka, parc. reg. „C“, parc. č. 70/1, k. ú. Nová Jelka, parc. reg. „C“, parc. č. 70/2, k. ú. Nová Jelka

Starosta obce informoval prítomných, že bola obci doručená žiadosť stavebníka Imricha Szabóa, trvale bytom Novojelčanská 817/33, 925 23 Jelka o vyjadrenie k investičnému zámeru na parc. č. 69, 70/1 a 70/2 k. ú. Nová Jelka, z dôvodu výstavby novostavby IBV v Jelke Szabó, 1 x dvojdom, 2 x bytový dom so 4 bytovými jednotkami.

Poslancom bola daná k nahliadnutiu koordinačná situácia investičného zámeru.

Prítomní poslanci OZ jednohlasne schválili vyššie špecifikovanú investičnú činnosť.

Poslanec OZ Kovács uviedol: „V budúcnosti odporúčam prikúpiť pozemky a rozšíriť cestu na štandardné rozmery, ktorú obec môže akceptovať a prijať ako svoju a budúci obyvatelia  budú mať plnohodnotné služby ako ostatní občania obce Jelka“

Poslanec OZ Mgr. Hakszer PhD. uviedol: „V budúcnosti odporúčam napojenie na Mostovú ulicu a smerom na Malý Dunaj“

F: Žiadosť o odpustenie nájomného v Podnikateľskom inkubátore v Jelke

Starosta obce tlmočil prítomným žiadosť Beaty Solčániovej o odpustenie nájomného v Podnikateľskom inkubátore v Jelke za obdobie, kedy musela mať uzatvorenú svoju prevádzku pre nariadené protiepidemiologické opatrenia súvisiace s COVID-19.

Starosta obce a prítomní poslanci sa zhodli na tom, že odpustia 50 % nájomného nielen p. Beate Solčániovej, ale aj ostatným nájomcom, ktorí pre nariadené protiepidemiologické opatrenia súvisiace s COVID – 19 uzavreli svoje prevádzky spolu v sume 1 419,16 €

G: Žiadosť o odkúpenie časti obecného pozemku parc. reg. „E“, parc. č. 1174/1, k. ú. Jelka

Starosta obce uviedol, že obci bola doručená žiadosť Gábora Janíka a Marcely Janíkovej, obaja trvale bytom Hlavná 1462, Jelka (ďalej len „žiadatelia“) o odkúpenie časti obecného pozemku parc. reg. „E“, parc. č. 1174/1, k. ú. Jelka (ďalej len „obecný pozemok“). Svoju žiadosť odôvodnili tým, že chcú vyrovnať prednú hranicu svojho pozemku tak, ako je oplotený.

Starosta obce požiadal prítomných poslancov o zaujatie stanoviska, či schvaľujú odpredaj časti obecného pozemku žiadateľom a v prípade, že áno, aby ho poverili na objednanie geometrického plánu a znaleckého posudku.

Prítomní poslanci jednohlasne súhlasili a poverili starostu na vypracovanie geometrického plánu a znaleckého posudku.

H: Žiadosť o finančnú výpomoc na strechu kostola

Starosta obce prezentoval žiadosť Cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi a. v. Veľké Úľany – Jelka (ďalej len „cirkevný zbor“) na finančnú výpomoc na strechu kostola. Cirkevný zbor plánuje natretie plechovej strešnej krytiny chrámu. Cena natretia plechovej strešnej krytiny je podľa cenovej ponuky vo výške 1 350,- €.

Prítomní poslanci OZ sa zhodli na poskytnutí finančnej výpomoci na strechu kostola vo výške 675,00 €.

I: Informácie starostu

Starosta obce dal na vedomie poslancom OZ, že obec uzatvorila s FC JELKA, o. z. zmluvu o používaní pozemku parc. reg. „E“, parc. č. 3427 k. ú. Jelka  za účelom realizácie projektu zn.  NUP-KP-1-2021/4-000267 s názvom Street workout – Szabadtéri edzőpark a o používaní tohto pozemku na účely tréningov FC JELKA, o. z. . Zmluva bola uzavretá na dobu určitú do 30.06.2026. V rámci tohto projektu má dôjsť k výstavbe vonkajšieho workoutového ihriska, ktoré budú môcť využívať tak hráči FC JELKA, ako aj obyvatelia a návštevníci obce Jelka. De facto tento pozemok používajú hráči FC JELKA na účely tréningov od nepamäti. V prípade, že nedôjde k realizácii vyššie spomínaného projektu, obec bude mať právo odstúpiť od zmluvy.

K bodu č. 23 programu – Diskusia

Poslanec OZ Ing. Ruman navrhol, aby sa do miestnych cintorínov umiestnili „obecné krhle“ na polievanie kvetín na hroboch. V súčasnosti obyvatelia polievajú kvetiny na cintorínoch rôznymi krhlami, fľaškami a esteticky to nevyzerá dobre. Pri návšteve cintorínov v iných obciach si všimol, že na cintorínoch sú tzv. „obecné krhle“, tieto sú k dispozícii každému a esteticky to dobre pôsobí

Starosta obce a prítomní poslanci OZ sa zhodli na tom, že treba dať obyvateľom obce Jelka túto možnosť a obec zabezpečí dostatočný počet „obecných krhlí“ do miestnych cintorínov. Veria, že obyvatelia sa budú správať zodpovedne, že tieto krhle sa budú vracať na svoje miesta, t. j. k vodovodom a že nedôjde k ich scudzeniu.

K bodu č. 11 programu – Návrh uznesení

Návrhová komisia prečítala návrh uznesení.

K bodu č. 12 programu – Záver

Keďže neboli vznesené iné pripomienky a námety po prerokovaní všetkých bodov programu starosta  obce poďakoval poslancom OZ a ostatným zúčastneným osobám za účasť a ukončil zasadnutie OZ.

                                                                                                                      Ing. Gabriel Kiš

                                                                                                                        starosta obce

Overovatelia zápisnice:          Mgr. Denisa Letušeková

                                               Ing. Tomáš Ruman

Prednostka:                            MSc. Melinda Németh

Zapisovateľka:                       Mgr. Gabriela Horváthová

Zasadnutie obecného zastupiteľstva prebiehalo od 18:00 hod. do 20:00 hod.

Uznesenia z 2. plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva v Jelke zo dňa 29.06.2021

Obecné zastupiteľstvo obce Jelka

Hlasovanie: Mgr. Bánoczký, M., Bohony, Š., Mgr. Deák, Z., Mgr. Hakszer, R. PhD., Kovács, J., Mgr. Letuseková, D., Ing. Ruman, T.,

Uznesením  č. 14.,/2021/OZ-2:

schvaľuje – neschvaľuje

Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie obce za rok 2020 bez výhrad.

Hlasovalo: 7                            Za: 7                            Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo/nebolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 15.,/2021/OZ-2:

schvaľuje – neschvaľuje

Preúčtovať výsledok hospodárenia za rok 2020, zisk vo výške 319 411,01 € v prospech účtu 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

Hlasovalo: 7                            Za: 7                            Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo/nebolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 16.,/2021/OZ-2:

berie na vedomie – neberie na vedomie

Rozpočtový prebytok hospodárenia, tj. rozdiel bežných kapitálových príjmov a bežných kapitálových výdavkov vo výške 395 952,72 €.

Hlasovalo: 7                            Za: 7                            Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo/nebolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 17.,/2021/OZ-2:

schvaľuje – neschvaľuje

Tvorbu rezervného fondu vo výške 10 % z výsledku hospodárenia obce a jej RO vo výške 39 595,00 €.

Hlasovalo: 7                            Za: 7                            Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo/nebolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 18.,/2021/OZ-2:

berie na vedomie – neberie na vedomie

Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2020.

Hlasovalo: 7                            Za: 7                            Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo/nebolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 19.,/2021/OZ-2:

berie na vedomie – neberie na vedomie

Informáciu o príjmoch a použití výnosu z poplatku za rozvoj za rok 2020.

Hlasovalo: 7                            Za: 7                            Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo/nebolo schválené a podpísané

Uznesením  č. 20.,/2021/OZ-2:

schvaľuje – neschvaľuje

Plán práce hlavného kontrolóra na 2. polrok 2021.

Hlasovalo: 7                            Za: 7                            Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo/nebolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 21.,/2021/OZ-2:

schvaľuje – neschvaľuje

Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelka č. 2/2021 o určení názvu ulice na území obce Jelka.

Hlasovalo: 7                            Za: 7                            Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo/nebolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 22.,/2021/OZ-2:

schvaľuje – neschvaľuje

Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelka č. 3/2021 o určení názvu ulice na území obce Jelka.

Hlasovalo: 7                            Za: 7                            Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo/nebolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 23.,/2021/OZ-2:

zrušuje – nezrušuje

Uznesenie obecného zastupiteľstva obce Jelka č. 6.,/2021/OZ-1.

Hlasovalo: 7                            Za: 5                            Proti: 0                        Zdržal sa: 2

Uznesenie bolo/nebolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 24.,/2021/OZ-2:

schvaľuje – neschvaľuje

Žiadosť Eleonóry Rablánskej, trvale bytom Nová cesta 104/74, 925 23 Jelka, nar. xx.xx.xxxx, o kúpu pozemku parc. reg. „C“ KN, parc. č. 890/7, druh pozemku: záhrada o výmere 612 m², k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidovaný Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 1301 (ďalej len „pozemok“), to z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že obec Jelka pozemok nevyužíva a neplánuje ho zahrnúť do svojich investičných aktivít, žiadateľka pozemok dlhodobo užíva a zveľaďuje, pozemok bezprostredne susedí s pozemkom, ktorý je vo vlastníctve žiadateľky a to: pozemkom parcely reg. „C“ KN, parc. č. 892/3, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 260 m², k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidovaný Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 856, pozemkom parcely reg. „C“ KN, parc. č. 890/4, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 195 m², k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidovaný Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 856, pozemkom parcely reg. „C“ KN, parc. č. 890/8, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 53 m², k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidovaný Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 856, pozemkom parcely reg. „C“ KN, parc. č. 890/3, druh pozemku: záhrada o výmere 640 m², k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidovaný Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 856 (ďalej len „susedné pozemky“).

Vychádzajúc zo znaleckého posudku č. 16/2021 vyhotoveného znalkyňou Ing. Tünde Panyikovou, znalkyňou v odbore stavebníctvo, so sídlom Matúškovo 767, 925 01 Matúškovo, ev. č. znalca: 914248, je kúpna cena pozemku vo výške 9 600,00 € ((15,62 €/1m², 9 559,44 €/612m², zaokrúhlene 9 600,00 €).

Žiadateľ uhradí všetky náklady spojené s povolením vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh kúpnej zmluvy.

Hlasovalo: 7                            Za: 7                            Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo/nebolo schválené trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov a podpísané starostom obce.

Uznesením  č. 25.,/2021/OZ-2:

schvaľuje – neschvaľuje

Žiadosť Lóránta Mičkiho, trvale bytom Nová cesta 103, 925 23 Jelka, o kúpu pozemku parc. reg. „C“ KN, parc. č. 890/7, druh pozemku: záhrada o výmere 612 m², k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidovaný Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 1301.

Hlasovalo: 7                            Za: 0                            Proti: 07                      Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo/nebolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 26.,/2021/OZ-2:

schvaľuje – neschvaľuje

Zámer obce Jelka predať nadbytočný hnuteľný majetok obce Jelka, a to drvičku LASKI LS 120 D.

Hlasovalo: 7                            Za: 7                            Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo/nebolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 27.,/2021/OZ-2:

poveruje – nepoveruje

Starostu obce Jelka na objednanie znaleckého posudku na stanovenie trhovej ceny nadbytočného hnuteľného majetku obce, a to drvičky LASKI LS 120 D.

Hlasovalo: 7                            Za: 7                            Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo/nebolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 28.,/2021/OZ-2:

poveruje – nepoveruje

Starostu obce Jelka na vykonanie úkonov potrebných na zabezpečenie podkladov pre obchodnú verejnú súťaž na nadbytočný hnuteľný majetok obce, a to drvičky LASKI LS 120 D.

Hlasovalo: 7                            Za: 7                            Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo/nebolo schválené a podpísané

Uznesením  č. 29a.,/2021/OZ-2:

zrušuje – nezrušuje

Uznesenie č. 13a.,/2021/NZ OZ – 1, ktorým sa vyhlásila verejná obchodná súťaž.

Hlasovalo: 7                            Za: 7                            Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo/nebolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 29b.,/2021/OZ-2:

zrušuje – nezrušuje

Uznesenie č. 13b.,/2021/NZ OZ – 1, ktorým sa schválili podmienky verejnej obchodnej súťaže.

Hlasovalo: 7                            Za: 7                            Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo/nebolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 29c.,/2021/OZ-2:

zrušuje – nezrušuje

Uznesenie č. 13c.,/2021/NZ OZ – 1, ktorým sa poveril obecný úrad na zabezpečenie procesu vypracovania a zverejnenia obchodnej verejnej súťaže.

Hlasovalo: 7                            Za: 7                            Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo/nebolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 29d.,/2021/OZ-2:

zrušuje – nezrušuje

Uznesenie č. 13d.,/2021/NZ OZ – 1, ktorým sa ustanovila komisia na vyhodnotenie cenových ponúk.

Hlasovalo: 7                            Za: 7                            Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo/nebolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 29e.,/2021/OZ-2:

zrušuje – nezrušuje

Uznesenie č. 13e.,/2021/NZ OZ – 1, ktorým sa schválilo znenie verejnej obchodnej súťaže.

Hlasovalo: 7                            Za: 7                            Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo/nebolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 30.,/2021/OZ-2:

a)vyhlasuje – nevyhlasuje

Obchodnú verejnú súťaž podľa § 281 až 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších právnych predpisov o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnému majetku vo vlastníctve obce Jelka, a to pozemku parc. reg. „C“ KN, parc. č. 982/3, výmera 734 m², druh pozemku záhrada, k. ú Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č.1301 s nasledovnými podmienkami:

-kupujúci bude povinný uhradiť náklady na vyhotovenie znaleckého posudku č. 14/2021 a náklady spojené s vkladom vlastníckeho práva v prospech kupujúceho do katastra nehnuteľností,

-minimálna kúpna cena bude 25 €/ m2,

-hlavným kritériom bude najvyššia cena za m2.

Kompletné podmienky budú zverejnené na úradnej tabuli a webovom sídle obce Jelka

b)schvaľuje – neschvaľuje

Podmienky obchodnej verejnej súťaže (v prílohe uznesenia)

c)ukladá – neukladá

Obecnému úradu zabezpečiť celý proces stanovený zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, t.j. vypracovanie a zverejnenie Obchodnej verejnej súťaže na predaj majetku obce Jelka – obecné pozemky

d)ustanovuje – neustanovuje

komisiu na vyhodnotenie cenových ponúk:

1.Mgr. Maroš Bánoczký, poslanec obecného zastupiteľstva obce Jelka,

2.Igor Budai, poslanec obecného zastupiteľstva obce Jelka,

3.Mgr. Ivan Laurič, poslanec obecného zastupiteľstva obce Jelka,

4.Peter Török, poslanec obecného zastupiteľstva obce Jelka,

5.Ing. Tomáš Ruman, poslanec obecného zastupiteľstva obce Jelka

s tým, že komisia vyhodnotí cenové ponuky a vyberie najvýhodnejšiu ponuku a určí víťaza, s ktorým starostovi obce Jelka v mene obce Jelka odporučí uzavrieť kúpnu zmluvu.

e)schvaľuje – neschvaľuje

Znenie obchodnej verejne súťaže:

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ

NA  PREDAJ  MAJETKU  OBCE JELKA

Obec Jelka na základe § 281 až 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších právnych predpisov, § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších právnych predpisov a v súlade s uznesením Obecného zastupiteľstva pod číslom 30.,/2021/OZ-2 zo dňa 29.06.2021 vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž na predloženie cenovej ponuky o najvýhodnejšiu ponuku na uzatvorenie kúpnej zmluvy na prevod vlastníctva obecného pozemku parc. reg. „C“ KN, parc. č. 982/3, výmera 734 m², druh pozemku záhrada, k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č.1301.

Špecifické požiadavky:

-kupujúci bude povinný uhradiť náklady na vyhotovenie znaleckého posudku č. 14/2021 a náklady spojené s vkladom vlastníckeho práva v prospech kupujúceho do katastra nehnuteľností,

-minimálna kúpna cena 25 €/ m2,

-hlavným kritériom je najvyššia cena za m2.

Podmienky predloženia cenovej ponuky :

-Cenovú ponuku žiadame predložiť v podateľni Obecného úradu Jelka, alebo poštou na adresu: Obec Jelka, Obecný úrad, Mierová 959/17, 925 23  Jelka do 30. júla 2021, do 12.00 hod..

-Cenová ponuka musí byť predložená písomne v zapečatenej obálke označenej heslom: „Obchodná verejná súťaž – Záhradnícka – neotvárať!“.

-Cenová ponuka musí obsahovať:

1.označenie záujemcu:

a)fyzická osoba – meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, miesto trvalého pobytu, štátnu príslušnosť a rodinný stav, je vhodné uviesť aj telefónne číslo, príp. mailovú adresu,

b)právnická osoba – obchodné meno, sídlo, IČO, označenie registra, v ktorom je právnická osoba zapísaná a číslo tohto zápisu, osoba oprávnená na podpisovanie zmluvy, je vhodné uviesť aj kontaktnú osobu, telefónne číslo, príp. mailovú adresu,

2.označenie nehnuteľnosti – podľa údajov ponuky, o ktorú má záujemca záujem,

3.výška cenovej ponuky,

4.účel využitia nehnuteľnosti (napr. individuálna  výstavba rodinného domu, podnikateľské účely, dvor , záhrada),

5.akceptácia alebo spôsob splnenia špecifických požiadaviek formou vyhlásenia,

6.ak je záujemca ženatý/vydatá, vyhlásenie, či vec nadobúda do výlučného vlastníctva alebo do podielového spoluvlastníctva manželov (v takomto prípade musia byť všetky požadované údaje plne poskytnuté oboma manželmi),

7.vyhlásenie – súhlas záujemcu so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov v rozsahu v akom boli poskytnuté na vedenie evidencie. V prípade, že je záujemca ženatý/vydatá, vyhlásenie sa vyžaduje aj od manželky/manžela.

-Každý záujemca môže predložiť len jeden návrh na pozemok navrhnutý na predaj. Záujemca sa podaním svojho návrhu zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvie v súvislosti s procesom získavania informácií ohľadom súťaže.

-Obec Jelka si vyhradzuje právo zmeniť podmienky súťaže na predaj majetku, odmietnuť všetky predložené cenové ponuky, resp. súťaž zrušiť.

-Vyhodnotenie cenových ponúk vykoná ustanovená komisia. Starosta podľa odporúčania komisie v mene obce s víťazom uzavrie kúpnu zmluvu na prevod vlastníctva nehnuteľnosti.

Bližšie informácie môžete získať osobne v kancelárii prednostky Obecného úradu v Jelke, alebo telefonicky: 031/78 76 138, alebo cez e-mail: obec@jelka.sk

Hlasovalo: 7                            Za: 7                            Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo/nebolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 31.,/2021/OZ-2:

schvaľuje – neschvaľuje

Zámer obce Jelka na kúpu spoluvlastníckych podielov na pozemkoch parc. reg. „C“, parc. č. 1174/13, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 142 m², k. ú Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 686, parc. reg. „C“, parc. č. 1174/14, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 1399 m², k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č, 686, parc. reg. „C“, parc. č. 1174/15, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 499 m², k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 686, parc. reg. „E“, parc. č. 735, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 193 m², k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 686.

Hlasovalo: 7                            Za: 7                            Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo/nebolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 32.,/2021/OZ-2:

poveruje – nepoveruje

Starostu obce uskutočniť rokovania s vlastníkmi pozemkov: parc. reg. „C“, parc. č. 1174/13, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 142 m², k. ú Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 686, parc. reg. „C“, parc. č. 1174/14, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 1399 m², k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č, 686, parc. reg. „C“, parc. č. 1174/15, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 499 m², k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 686, parc. reg. „E“, parc. č. 735, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 193 m², k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 686 za účelom uzavretia kúpnej zmluvy.

Hlasovalo: 7                            Za: 7                            Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo/nebolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 33.,/2021/OZ-2:

poveruje – nepoveruje

Starostu obce objednať vyhotovenie geometrického plánu a znaleckého posudku vo vzťahu k pozemkom: parc. reg. „C“, parc. č. 1174/13, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 142 m², k. ú Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 686, parc. reg. „C“, parc. č. 1174/14, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 1399 m², k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č, 686, parc. reg. „C“, parc. č. 1174/15, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 499 m², k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 686, parc. reg. „E“, parc. č. 735, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 193 m², k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 686 za účelom uzavretia kúpnej zmluvy.

Hlasovalo: 7                            Za: 7                            Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo/nebolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 34.,/2021/OZ-2:

schvaľuje – neschvaľuje

Zmluva o vzájomnej spolupráci pri prevádzkovaní vodného kolového mlyna v Jelke uzavretú medzi Vlastivedným múzeom v Galante a obcou Jelka.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh zmluvy o vzájomnej spolupráci pri prevádzkovaní vodného kolového mlyna v Jelke

Hlasovalo: 7                            Za: 7                            Proti: 0                         Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo/nebolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 35a.,/2021/OZ-2:

schvaľuje – neschvaľuje

Uzavretie zmluvy o spolupráci medzi koordinátorom: KLASTER REGIONÁLNEHO ROZVOJA, Mikovíniho 217/4, 917 01 Trnava IČO: 37 840 371 a beneficientom: Obec Jelka, Mierová 959/17, 925 23 Jelka, IČO: 00 306 011.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh zmluvy o spolupráci.

Hlasovalo: 7                            Za: 7                            Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo/nebolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 35b.,/2021/OZ-2:

schvaľuje – neschvaľuje

Uzavretie dodatku č. 1 k zmluve o spolupráci medzi koordinátorom: KLASTER REGIONÁLNEHO ROZVOJA, Mikovíniho 217/4, 917 01 Trnava IČO: 37 840 371 a beneficientom: Obec Jelka, Mierová 959/17, 925 23 Jelka, IČO: 00 306 011, v zmysle ktorej sa zmluvné strany dohodli, že vzhľadom k obojstrannej vôli spolupracovať dlhodobo, najmä na príprave a realizácii spoločných projektov, obec Jelka poskytne na účely spolufinancovania ďalších aktivít KRR jednorazový finančný príspevok vo výške 1 250,- €

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh dodatku č. 1 k zmluve o spolupráci.

Hlasovalo: 7                            Za: 7                            Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo/nebolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 36.,/2021/OZ-2:

schvaľuje – neschvaľuje

Ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších právnych predpisov nájom časti pozemku o veľkosti 2 m²: parc. reg. „C“ KN, parc. č. 376/8, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 1301, pre účely alternatívnej poštovej služby „Zásielkovňa“, v zastúpení spoločnosťou Zásielkovňa, s. r. o., so sídlom Kopčianska 3338/82 A, 851 01 Bratislava, IČO: 48 136 999, za účelom vybudovania a užívania samoobslužných výdajných a podacích miest so Zásielkovňou, ktorých bližšia technická špecifikácia je uvedená v priloženom materiály k bodu č. 19 programu 2. plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 29.06.2021, ako alternatívu poštovej služby na dobu určitú/neurčitú, za nájomné 0,50 €/m²/rok, čo predstavuje sumu 1,00 €/2 m²/rok.

Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná do 30 dní od schválenia uznesenia v obecnom zastupiteľstve. V prípade, že nájomná zmluva v tejto lehote nebude nájomcom podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh zmluvy pre umiestnenie boxu.

Hlasovalo: 7                            Za: 7                            Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo/nebolo schválené trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov a podpísané starostom obce.

Uznesením  č. 37.,/2021/OZ-2:

schvaľuje – neschvaľuje

a)Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok zameraný na poskytovanie individualizovanej podpory a asistenčných služieb s cieľom zmierniť socio-ekonomické dopady na osoby ohrozené chudobou a sociálnym vylúčením, vrátane osôb z prostredia MRK poskytovaním miestnej občianskej poriadkovej služby (MOPS).

Názov projektu: Miestna občianska poriadková služba 2 v obci Jelka

Operačný program: Ľudské zdroje

Prioritná os: 8. REACT-EU

Investičná priorita: 8.1 Podpora obnovy po kríze spojenej s pandémiou COVID-19 vrátane jej sociálnych dôsledkov a príprava zeleného, digitálneho a odolného oživenia hospodárstva

Špecifický cieľ: 8.1.1 Podpora obnovy po kríze spojenej s pandémiou COVID-19 vrátane jej sociálnych dôsledkov a príprava zeleného, digitálneho a odolného oživenia hospodárstva

Kód výzvy: OPLZ-PO8-2021-1

Ciele výzvy sú v súlade s platným programom rozvoja obce Jelka.

b)Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia nenávratného finančného príspevku, zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie 5 % realizovaného projektu a ostatné výdavky realizovaného projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, zabezpečenie plného financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce Jelka, ktoré vzniknú v priebehu realizácie projektu a budú nevyhnutné pre dosiahnutie jeho cieľa.

Hlasovalo: 7                            Za: 7                            Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo/nebolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 38.,/2021/OZ-2:

poveruje – nepoveruje

Starostu obce na vykonanie úkonov potrebných na podanie žiadosti o NFP, kód výzvy: IROP-PO2-SC221-2021-67.

Hlasovalo: 7                            Za: 7                            Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo/nebolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 39.,/2021/OZ-2:

schvaľuje – neschvaľuje

Žiadosť Ing. Roberta Renczésa, PhD., Nová ulica č. 131/14, 929 01 Malé Dvorníky, o kúpu obecného pozemku parc. reg. „E“. parc. č. 560, druh pozemku: lesný pozemok, o výmere 10 865 m², evidovaný Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 1.

Hlasovalo: 7                            Za: 0                            Proti: 7                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo/nebolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 40.,/2021/OZ-2:

schvaľuje – neschvaľuje

Žiadosť Ing. Roberta Renczésa, PhD., Nová ulica č. 131/14, 929 01 Malé Dvorníky, o kúpu obecného pozemku parc. reg. „E“. parc. č. 3611/2, druh pozemku: trvalý trávnatý porast, o výmere 5359 m², evidovaný Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 3636.

Hlasovalo: 7                            Za: 0                            Proti: 7                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo/nebolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 41.,/2021/OZ-2:

schvaľuje – neschvaľuje

Žiadosť Ladislava Tótha, Nová cesta 1318/114, 925 23 Jelka, nar. xx.xx.xxxx, o kúpu obecného pozemku parc. reg. „C“. parc. č. 79/6, druh pozemku: orná pôda, o výmere 5868 m², evidovaný Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 1301 a pozemku parc. reg“C“, parc. č. 79/12, druh pozemku: orná pôda, o výmere 392 m², evidovaný Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 1301.

Hlasovalo: 7                            Za: 0                            Proti: 6                        Zdržal sa: 1

Uznesenie bolo/nebolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 42.,/2021/OZ-2:

schvaľuje – neschvaľuje

Žiadosť nájomcov nebytových priestorov v Podnikateľskom inkubátore v obci Jelka o odpustenie nákladov za služby v celkovej sume 1 283,42 €, ktorých poskytovanie je spojené s nájmom týchto nebytových priestorov za obdobie od 19.12.2020 do 18.04.2021, kedy na základe opatrenia Úradu verejného zdravotníctva vydaného v súvislosti s pandémiou COVID – 19 zatvorili svoje prevádzky.

Hlasovalo: 7                            Za: 7                            Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo/nebolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 43.,/2021/OZ-2:

Podľa § 4 ods. 3 písm. d) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov

schvaľuje – neschvaľuje

investičnú činnosť v obci na parc. č. 69, 70/1 a 70/2 k. ú. Nová Jelka, z dôvodu výstavby novostavby IBV v Jelke Szabó, 1 x dvojdom, 2 x bytový dom so 4 bytovými jednotkami, na základe žiadosti Imricha Szabóa, trvale bytom Novojelčanská 817/33, 925 23 Jelka zo dňa 11.06.2021.

Hlasovalo: 7                            Za: 7                            Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo/nebolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 44.,/2021/OZ-2:

schvaľuje – neschvaľuje

Žiadosť nájomcov nebytových priestorov v Podnikateľskom inkubátore v obci Jelka, o odpustenie nájomného vo výške 50 %, v celkovej sume 1 419,16 €, za obdobie od 19.12.2020 do 18.04.2021, kedy na základe opatrenia Úradu verejného zdravotníctva vydaného v súvislosti s pandémiou COVID – 19 zatvorili svoje prevádzky.

Hlasovalo: 7                            Za: 7                            Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo/nebolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 45.,/2021/OZ-2:

poveruje – nepoveruje

Starostu obce objednať vyhotovenie geometrického plánu a znaleckého posudku vo vzťahu k pozemku: parc. reg. „E“, parc. č. 1174/1, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 45180 m², k. ú Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 3636, za účelom zosúladenia faktickej a právnej hranice pozemku parc. reg. „C“, parc. č. 878, o výmere 709 m², druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 514 z uličnej strany.

Hlasovalo: 7                            Za: 7                            Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo/nebolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 46,/2021/OZ-2:

schvaľuje – neschvaľuje

Žiadosť o finančný príspevok obce pre Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a. v. Veľké Úľany – Jelka vo výške 675,- €.

Hlasovalo: 7                            Za: 7                            Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo/nebolo schválené a podpísané.

V Jelke dňa 06.07.2021

Ing. Gabriel Kiš                                                                                                                         starosta obce

Mellékletek

Leírás

Prítomní:
 

Starosta obce:             Ing. Gabriel Kiš

Členovia OZ:              Mgr. Bánoczký, M., Bohony, Š., Budai I., Mgr. Deák, Z., Mgr. Hakszer, R. PhD., Kovács, J., Mgr. Laurič, I., Molnár, F., Ing. Ruman, T., Török, P.

Ďalší prítomní:            Melinda Németh MSc. – prednostka Obecného úradu v Jelke

                                    Mgr. Mária Tomovičová – hlavná kontrolórka obce Jelka

                                    Mgr. Lóránt Mički

                                    Marián Molnári

K bodu č. 1 programu – Zahájenie zasadnutia

Zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Jelka (ďalej aj „OZ“) otvoril a viedol starosta obce Ing. Gabriel Kiš, ktorý privítal prítomné osoby na 1. neplánovanom zasadnutí OZ v roku 2021 a skonštatoval, že oznámenie o termíne 1. neplánovaného zasadnutia OZ spolu s navrhovaným programom bolo zverejnené na úradnej tabuli a webovom sídle obce Jelka dňa 17.05.2021, že je prítomných 10 poslancov OZ a OZ je uznášaniaschopné vo všetkých bodoch rokovania. Neprítomná poslankyňa Mgr. Letušeková D. svoju neprítomnosť na zasadnutí OZ ospravedlnila.

K bodu č. 2. programu – Schválenie programu zasadnutia

Starosta obce oboznámil poslancov OZ s programom rokovania, ktorý bol nasledovný:

1.Zahájenie

2.Schválenie programu zasadnutia

3.Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie

4.Kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia

5.Interpelácia

6.Rôzne:

7.Diskusia

8.Návrh uznesení

9.Záver

Starosta obce dal hlasovať o vyššie uvedenom programe zasadnutia OZ. Poslanci OZ program jednohlasne schválili.

Následne starosta obce vyzval poslancov OZ, aby uviedli, či majú nejaké pripomienky alebo návrhy na doplnenie programu zasadnutia. Nikto z prítomných poslancov OZ nemal pripomienky ani návrhy na doplnenie programu zasadnutia.

K bodu č. 3 programu – Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie

Starosta obce určil za zapisovateľku 1. neplánovaného zasadnutia OZ MSc. Melindu Németh.

Za overovateľov zápisnice zasadnutia OZ starosta obce určil poslancov OZ: Mgr. Bánoczký M. a Bohony Š..

Prítomní poslanci OZ jednohlasne schválili za overovateľov zápisnice 1. neplánovaného zasadnutia OZ poslancov: Mgr. Bánoczký M. a Bohony Š..

Starosta obce za návrhovú komisiu 1. neplánovaného zasadnutia OZ navrhol zvoliť nasledovných poslancov OZ: Budai I. a Mgr. Laurič I..

Prítomní poslanci OZ jednohlasne zvolili návrhovú komisiu OZ vo vyššie uvedenom zložení.

K bodu č. 4 programu – Kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia

Starosta obce Jelka oboznámil osoby zúčastnené na zasadnutí OZ, ako v akom štádiu je výkon uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ:

a)uznesenie č. 2.,/2021/OZ-1 – VZN obce Jelka č. 1/2021 o podmienkach umiestňovania volebných plagátov bolo zverejnené na webovom sídle obce Jelka, ako aj na úradnej tabuli obce Jelka. Predmetné VZN nadobudlo účinnosť dňa 29.03.2021,

b)uznesenie č. 4.,/2021/OZ-1 – kúpna zmluva bola podpísaná, návrh na vklad do katastra nehnuteľností bol podaný a vklad bol povolený,

K bodu č. 5 programu – Interpelácia

Možnosť interpelácie nikto z prítomných poslancov nevyužil.

K bodu č. 6 programu – Rôzne

A: Žiadosť Jána Ďuriča – Zmrzlinka, s miestom podnikania Lipová 2004/21, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO: 52 992 543, o prenájom verejného priestranstva pri COOP Jednota, parc. č. 376/13, k.ú. Jelka o veľkosti 70 m², v mieste bývalej predajne ovocia  a zeleniny na zriadenie stánku s predajom zmrzliny.

Starosta obce informoval prítomných, že obci bola doručená žiadosť Jána Ďuriča – Zmrzlinka, s miestom podnikania Lipová 2004/21, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO: 52 992 543, o prenájom verejného priestranstva pri COOP Jednota, parc. č. 376/13, k.ú. Jelka o veľkosti 70 m², v mieste bývalej predajne ovocia  a zeleniny na zriadenie stánku s predajom zmrzliny.

Starosta obce pripomenul poslancom OZ, že podobná žiadosť, resp. zmluva na zriadenie stánku s predajom zmrzliny bola schválená pre spoločnosť AR & IF s.r.o., konajúca prostredníctvom Elfata Salijiho, lenže konateľ spoločnosti sa neozýva, nekomunikuje a z uvedeného dôvodu nedošlo k uzavretiu zmluvy.

Plocha na prenájom v žiadosti pána Ďuriča je väčšia, keďže ráta aj s menšou terasou. Navrhované nájomné za záber verejného priestranstva o ploche 75 m² je vo výške 333,00 EUR /mesiac. Nájom sa navrhuje na dobu 5 rokov.

Poslancom OZ bol predložený návrh nájomnej zmluvy.

Starosta obce dal hlasovať o žiadosti Jána Ďuriča – Zmrzlinka o prenájom predmetného verejného priestranstva.

Prítomní poslanci OZ jednohlasne schválili vyššie uvedenú žiadosť za vyššie uvedených podmienok a znenie nájomnej zmluvy.

B: Kúpa pozemku: parc. reg. „C“ KN, parc. č. 434/3, výmera 1297 m², druh pozemku záhrada, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 462

Starosta obce informoval o možnosti rozšírenia priestranstva materskej školy kúpou pozemku: parc. reg. „C“ KN, parc. č. 434/3, výmera 1297 m², druh pozemku záhrada, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 462. Dodal, že to vníma aj ako strategické rozhodnutie a investíciu do budúcnosti.

Vychádzajúc zo znaleckého posudku č. 15/2021 vyhotoveného znalkyňou v odbore stavebníctvo Ing. Tünde Panyikovou, so sídlom Matúškovo 767, 925 01  Matúškovo, ev. č. znalca 914248, je všeobecná hodnota pozemku vo výške 19 558,76 EUR (15,05 EUR/m2, 1 297 m2), zaokrúhlene 19 600,00 EUR. Poslancom OZ bol predložený návrh kúpnej zmluvy.

Prítomní poslanci OZ jednohlasne schválili kúpu pozemku a znenie predmetnej kúpnej zmluvy.

C: Predaj pozemku: parc. reg. „C“ KN, parc. č. 982/3, výmera 734 m², druh pozemku záhrada, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č.1301
 

Starosta obce informoval poslancov OZ o pokroku v súvislosti s predajom pozemku na Záhradníckej ul., parc. reg. „C“ KN, parc. č. 982/3, výmera 734 m², druh pozemku záhrada, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č.1301.

Na základe poverenia z predchádzajúceho zasadnutia starosta obce zabezpečil vypracovanie znaleckého posudku na predmetnú nehnuteľnosť. Podľa znaleckého posudku č. 14/2021 vyhotoveného znalkyňou v odbore stavebníctvo Ing. Tünde Panyikovou, so sídlom Matúškovo 767, 925 01  Matúškovo, ev. č. znalca 914248 je  všeobecná hodnota pozemku vo výške 17 241,66 EUR (23,49 EUR/m2, 734 m2), zaokrúhlene 17 200,00 EUR.

Starosta obce na doplnenie uviedol, že sa jedná o pozemok za súvislou zástavbou domov, ktorý nemá prístup z verejnej komunikácie iba cez pozemky iných vlastníkov. Záujem prejavujú susedia, ktorí sú spolumajiteľmi susediacej súkromnej cesty.

Starosta obce navrhol vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže ako najvhodnejší návrh na predaj pozemkov vo vlastníctve obce, keďže na predaj nehnuteľného majetku sa nevzťahuje prípad hodný osobitného zreteľa. Hlavným kritériom úspešnosti zostáva najvyššia ponúknutá cena za m2.

Poslanci OZ sa zhodli na minimálnej kúpnej cene vo výške 25 EUR/m2 a jednohlasne schválili vyhlásenie, podmienky aj znenie obchodnej verejnej súťaže na predmetné obecné pozemky vo vlastníctve obce Jelka, OZ ukladá obecnému úradu zabezpečiť celý proces verejnej obchodnej súťaže na predaj majetku obce Jelka a poveruje starostu obce, aby s víťazom VOS v mene obce uzavrel kúpnu zmluvu na odpredaj predmetnej nehnuteľnosti.

K bodu č. 7 programu – Diskusia

Poslanec OZ Kovács J. sa prihlásil do diskusie s pripomienkou, že na sociálnych sieťach zachytil sťažnosť občanov, že sa z čerpacej stanice Jurki zle vychádza a považujú to za nebezpečnú križovatku. Starosta obce uviedol, že je to výjazd, nie križovatka. Uviedol, že bola spracovaná štúdia rozhľadových pomerov, ktorej výsledok potvrdil, že aktuálny výhľad vyhovuje normám. Napriek tomu je prvoradá bezpečnosť občanov, preto obec zapracuje do najbližšieho dopravného projektu tento bod a po schválení dopravným inšpektorátom zabezpečí na predmetné miesto dopravné zrkadlo.

Poslanec OZ Kovács J. predniesol aj vlastnú nespokojnosť s zdĺhavým vybavovaním ďalšieho výjazdu v lokalite bývalého poľnohospodárskeho družstva. Uviedol, že namiesto územného rozhodnutia dostal pokutu. Starosta obce odpovedal poslancovi OZ, že pokutu v rámci priestupkového konania dostal za iný prípad stavebnej činnosti. V jeho prípade sa jedná o problém neochoty akceptovať územný plán obce, podľa ktorého má predmetný areál slúžiť na poľnohospodársku výrobu. Zároveň požiadal poslanca OZ, aby tieto záležitosti riešil priamo na stavebnom úrade, z dôvodu, že sa jedná o prenesený výkon štátnej správy a najlepšie za účasti odborníka – projektanta, k čomu ho už viac krát vyzval.

Poslanec OZ Mgr. Bánoczký M. upozornil na to, že pri ihrisku na Mlynárskej ulici hrozí nebezpečenstvo nehody, keďže miesto rozkopávky nie je ohradené ani žiadnym spôsobom vyznačené. Starosta obce uviedol, že stavbu realizuje Západoslovenská distribučná, a.s., oni by mali zabezpečiť predmetné miesto a zároveň dodal, že to bude so spoločnosťou riešiť. Poslanec OZ na doplnenie uviedol, že už je to ohradené.

Ďalšou pripomienkou poslanca OZ Mgr. Bánoczký M. bola vyjazdená Nová cesta, resp. žiadosť o opravu. Starosta obce informoval prítomných, že aj tento rok sa bude realizovať oprava ciest.

Poslanec OZ Molnár F. sa vrátil k téme dopravnej bezpečnosti a navrhol umiestniť dopravné zrkadlo aj pri výjazde z Februárového víťazstva na Stoličnú a na Kostolnej ulici blízko Chrenovej. Starosta obce požiadal poslancov OZ aby predložili ďalšie návrhy na umiestnenie dopravných značiek a doplnil informáciu, že zajtra budú doručené obcou objednané dopravné značky, ktoré sa osadia v blízkej budúcnosti a prebehne aj oprava spomaľovačov, ktoré bude treba po technologickej stránke prispôsobiť extrémnym miestnym podmienkam.

Poslanec OZ Mgr. Bánoczký sa informoval aj ma tému zredukovania kamiónovej dopravy a ťažkej poľnohospodárskej techniky na Novojelčanskej ulici. Starosta obce uviedol, že na tento problém sa snaží nájsť riešenie už dlhšiu dobu a venoval mu veľa energie. Prebehli opakované konzultácie s dopravným inšpektorátom, ale je tam jeden zásadný problém, a to, že  pre kamiónovú dopravu a ťažkú poľnohospodársku techniku nie je zabezpečená alternatívna asfaltová komunikácia, ktorá by spĺňala požadované technické normy. Účelová spevnená komunikácia z cesty II. triedy č. 1355 nespĺňa požadované technické normy, a teda nemôže byť alternatívou k Novojelčanskej ulici. Na Novojelčanskej ulici preto nie je možné zabezpečiť odklon alebo zákaz vjazdu nákladnej doprave a ťažkej technike.

Starosta obce informoval poslancov OZ, že v súčasnosti nie je reálne realizovať „obecný deň“, ani keby sme sa dostali do najlepšieho zaradenia podľa COVID-automatu. Preto obec plánuje realizovať menšie podujatia. V júni je naplánované dokončenie rekonštrukcie hasičskej zbrojnice a pri tejto príležitosti a príležitosti 135 výročia založenia DHZ Jelka sa slávnostne odovzdajú ocenenia našim dobrovoľným hasičom. Na august je naplánovaný Gastrofest a Beh Jelkou a možno, podľa aktuálnych možností nejaký koncert.

Poslanec OZ Molnár F. zisťoval v akom štádiu sú momentálne plánované sociálne priestory v cintoríne. Starosta obce uviedol, že projektová dokumentácia na výstavbu sociálnych priestorov bola  vyhotovená, v súčasnosti čakáme na stavebné povolenie. Podľa našich plánov by mali byť toalety hotové v lete.

Starosta obce informoval poslancov OZ aj o tom, že začiatkom júna budú dodané a namontované nové autobusové zastávky a následne úprava okolia zastávok a skrášľovanie verejných priestranstiev kvetinovými záhonmi.

K bodu č. 8 programu – Návrh uznesení

Návrhová komisia prečítala návrh uznesení.

K bodu č. 9 programu – Záver

Keďže neboli vznesené iné pripomienky a námety po prerokovaní všetkých bodov programu starosta  obce poďakoval poslancom OZ a ostatným zúčastneným osobám za účasť a ukončil zasadnutie OZ.

Zasadnutie obecného zastupiteľstva prebiehalo od 18:00 hod. do 19:40 hod.

                                                                                                                      Ing. Gabriel Kiš

                                                                                                                       starosta obce

Overovatelia zápisnice:          Mgr. Bánoczký M.

                                               Bohony Š.

Zapisovateľka:                       Msc. Melinda Németh

Uznesenia z 1. neplánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Jelka zo dňa 20.05.2021

Obecné zastupiteľstvo obce Jelka

Hlasovanie: Mgr. Bánoczký, M., Bohony, Š., Budai, I., Mgr. Deák, Z., Mgr. Hakszer, R.,PhD., Kovács, J., Mgr. Laurič, I., Molnár, F., Ing. Ruman, T., Török, P.

Uznesením  č. 11.,/2021/NZ OZ-1:

schvaľuje

Žiadosť Jána Ďuriča – Zmrzlinka, s miestom podnikania Lipová 2004/21, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO: 52 992 543, o prenájom verejného priestranstva pri COOP Jednota, parc. reg. „C“ KN, parc. č. 376/13, k. ú. Jelka o veľkosti 75 m², v mieste bývalej predajne ovocia  a zeleniny, na zriadenie stánku s predajom zmrzliny za mesačné nájomné vo výške 333,- € na obdobie piatich rokov.

Hlasovalo: 10                          Za: 10                          Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 12.,/2021/NZ OZ-1:

schvaľuje

Zámer obce Jelka, Mierová 959/17, 925 23 Jelka, IČO: 00 306 011, na kúpu pozemku parc. reg. „C“ KN, parc. č. 434/3, výmera 1 297 m², druh pozemku záhrada, k. ú Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 462 (ďalej len „pozemok“). Vychádzajúc zo znaleckého posudku č, 15/2021 vyhotoveného znalkyňou Ing. Tünde Panyikovou so sídlom Matúškovo 767, 925 01 Matúškovo, ev. č. znalca 914 248 je kúpna cena pozemku vo výške 19 600,- €.

Hlasovalo: 10                          Za: 10                          Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené 3/5 väčšinou všetkých poslancov a podpísané starostom obce.

Uznesením  č. 13a.,/2021/NZ OZ-1:

vyhlasuje

Obchodnú verejnú súťaž podľa § 281 až 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších právnych predpisov o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnému majetku vo vlastníctve obce Jelka, a to pozemku parc. reg. „C“ KN, parc. č. 982/3, výmera 734 m², druh pozemku záhrada, k. ú Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č.1301 s nasledovnými podmienkami:

-kupujúci bude povinný uhradiť náklady na vyhotovenie znaleckého posudku č. 14/2021 a náklady spojené s vkladom vlastníckeho práva v prospech kupujúceho do katastra nehnuteľností,

-minimálna kúpna cena bude 25,- €/ m2,

-hlavným kritériom bude najvyššia cena za m2.

Kompletné podmienky budú zverejnené na úradnej tabuli a webovom sídle obce Jelka

Hlasovalo: 10                          Za: 10                          Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené 3/5 väčšinou všetkých poslancov a podpísané starostom obce.

Uznesením  č. 13b.,/2021/NZ OZ-1:

schvaľuje

Podmienky obchodnej verejnej súťaže (v prílohe uznesenia)

Hlasovalo: 10                          Za: 10                          Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené 3/5 väčšinou všetkých poslancov a podpísané starostom obce.

Uznesením  č. 13c.,/2021/NZ OZ-1:

ukladá

Obecnému úradu zabezpečiť celý proces stanovený zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, t.j. vypracovanie a zverejnenie Obchodnej verejnej súťaže na predaj majetku obce Jelka – obecné pozemky

Hlasovalo: 10                          Za: 10                          Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené 3/5 väčšinou všetkých poslancov a podpísané starostom obce.

Uznesením  č. 13d.,/2021/NZ OZ-1:

ustanovuje

komisiu na vyhodnotenie cenových ponúk:

1.Štefan Bohony, poslanec obecného zastupiteľstva obce Jelka,

2.Mgr. Zoltán Deák, zástupca starostu obce Jelka,

3.Mgr. Richard Hakszer, PhD., poslanec obecného zastupiteľstva obce Jelka,

4.Mgr. Denisa Letušeková, poslankyňa obecného zastupiteľstva obce Jelka,

5.MSc. Melinda Németh, prednostka obecného úradu obce Jelka

s tým, že komisia vyhodnotí cenové ponuky a vyberie najvýhodnejšiu ponuku a určí víťaza, s ktorým starostovi obce Jelka v mene obce Jelka odporučí uzavrieť kúpnu zmluvu.

Hlasovalo: 10                          Za: 10                          Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené 3/5 väčšinou všetkých poslancov a podpísané starostom obce.

Uznesením  č. 13e.,/2021/NZ OZ-1:

schvaľuje

Znenie obchodnej verejne súťaže:

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ

NA  PREDAJ  MAJETKU  OBCE JELKA

Obec Jelka na základe § 281 až 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších právnych predpisov, § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších právnych predpisov a v súlade s uznesením Obecného zastupiteľstva pod číslom 13a.,2021/NZ OZ-1 zo dňa 20.05.2021 vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž na predloženie cenovej ponuky o najvýhodnejšiu ponuku na uzatvorenie kúpnej zmluvy na prevod vlastníctva obecného pozemku parc. reg. „C“ KN, parc. č. 982/3, výmera 734 m², druh pozemku záhrada, k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č.1301.

Špecifické požiadavky:

-kupujúci bude povinný uhradiť náklady na vyhotovenie znaleckého posudku č. 14/2021 a náklady spojené s vkladom vlastníckeho práva v prospech kupujúceho do katastra nehnuteľností,

-minimálna kúpna cena 25 €/ m2,

-hlavným kritériom je najvyššia cena za m2.

Podmienky predloženia cenovej ponuky :

-Cenovú ponuku žiadame predložiť v podateľni Obecného úradu Jelka, alebo poštou na adresu: Obec Jelka, Obecný úrad, Mierová 959/17, 925 23  Jelka do 11. júna 2021, do 12.00 hod..

-Cenová ponuka musí byť predložená písomne v zapečatenej obálke označenej heslom: „Obchodná verejná súťaž – Záhradnícka – neotvárať!“.

-Cenová ponuka musí obsahovať:

1.označenie záujemcu:

a)fyzická osoba – meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, miesto trvalého pobytu, štátnu príslušnosť a rodinný stav, je vhodné uviesť aj telefónne číslo, príp. mailovú adresu,

b)právnická osoba – obchodné meno, sídlo, IČO, označenie registra, v ktorom je právnická osoba zapísaná a číslo tohto zápisu, osoba oprávnená na podpisovanie zmluvy, je vhodné uviesť aj kontaktnú osobu, telefónne číslo, príp. mailovú adresu,

2.označenie nehnuteľnosti – podľa údajov ponuky, o ktorú má záujemca záujem,

3.výška cenovej ponuky,

4.účel využitia nehnuteľnosti (napr. individuálna  výstavba rodinného domu, podnikateľské účely, dvor , záhrada),

5.akceptácia alebo spôsob splnenia špecifických požiadaviek formou vyhlásenia,

6.ak je záujemca ženatý/vydatá, vyhlásenie, či vec nadobúda do výlučného vlastníctva alebo do podielového spoluvlastníctva manželov (v takomto prípade musia byť všetky požadované údaje plne poskytnuté oboma manželmi),

7.vyhlásenie – súhlas záujemcu so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov v rozsahu v akom boli poskytnuté na vedenie evidencie. V prípade, že je záujemca ženatý/vydatá, vyhlásenie sa vyžaduje aj od manželky/manžela.

-Každý záujemca môže predložiť len jeden návrh na pozemok navrhnutý na predaj. Záujemca sa podaním svojho návrhu zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvie v súvislosti s procesom získavania informácií ohľadom súťaže.

-Obec Jelka si vyhradzuje právo zmeniť podmienky súťaže na predaj majetku, odmietnuť všetky predložené cenové ponuky, resp. súťaž zrušiť.

-Vyhodnotenie cenových ponúk vykoná ustanovená komisia. Starosta podľa odporúčania komisie v mene obce s víťazom uzavrie kúpnu zmluvu na prevod vlastníctva nehnuteľnosti.

Bližšie informácie môžete získať osobne v kancelárii prednostky Obecného úradu v Jelke, alebo telefonicky: 031/78 76 138, alebo cez e-mail: obec@jelka.sk

Hlasovalo: 10                          Za: 10                          Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené 3/5 väčšinou všetkých poslancov a podpísané starostom obce.

V Jelke dňa 31.05.2021

Ing. Gabriel Kiš

                                                                                                                       starosta obce

Mellékletek

Leírás

Prítomní:

Starosta obce:            Ing. Gabriel Kiš

Členovia OZ:              Mgr. Bánoczký, M., Bohony, Š., Mgr. Deák, Z., Mgr. Hakszer, R. PhD., Kovács, J., Mgr. Laurič, I., Mgr. Letuseková, D.,Molnár, F., Ing. Ruman, T., Török, P.

Ďalší prítomní:            Melinda Németh MSc. – prednostka Obecného úradu v Jelke

                                    Mgr. Gabriela Horváthová – zapisovateľka

                                    Mgr. Mária Tomovičová – hlavná kontrolórka obce Jelka

K bodu č. 1 programu – Zahájenie zasadnutia

Zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Jelka        (ďalej aj „OZ“) otvoril a viedol starosta obce Ing. Gabriel Kiš, ktorý privítal prítomné osoby na 1. plánovanom zasadnutí OZ v roku 2021 a skonštatoval, že oznámenie o termíne 1. plánovaného zasadnutia OZ spolu s navrhovaným programom bolo zverejnené na úradnej tabuli a webovom sídle obce Jelka dňa 04.03.2021, že je prítomných 10 poslancov OZ a OZ je uznášaniaschopné vo všetkých bodoch rokovania. Neprítomný poslanec OZ Budai, I. svoju neprítomnosť na zasadnutí OZ ospravedlnil.

K bodu č. 2. programu – Schválenie programu zasadnutia

Starosta obce oboznámil poslancov OZ s programom zasadnutia, ktorý bol nasledovný:

1.Zahájenie

2.Schválenie programu zasadnutia

3.Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie

4.Kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia

5.Interpelácia

6.Správa hlavného kontrolóra obce Jelka o kontrolnej činnosti za rok 2020

7.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Jelka č. 1/2021 o podmienkach umiestňovania volebných plagátov

8.Správa o vyúčtovaní dobrovoľnej zbierky , ktorá bola vyhlásená uznesením Obecného zastupiteľstva obce Jelka č. 36.,/2020/OZ-3 zo dňa 18.09.2020 a predĺžená uznesením Obecného zastupiteľstva obce Jelka č. 47.,/2020/NZ OZ-3 zo dňa 27.10.2020

9.Rôzne

10.Diskusia

11.Návrh uznesení

12.Záver

Starosta obce dal hlasovať o vyššie uvedenom programe zasadnutia OZ. Poslanci OZ program jednohlasne schválili.

Následne starosta obce vyzval poslancov OZ, aby uviedli, či majú nejaké pripomienky alebo návrhy na doplnenie programu zasadnutia. Nikto z prítomných poslancov OZ nemal pripomienky ani návrhy na doplnenie programu zasadnutia.

K bodu č. 3 programu – Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie

Starosta obce určil za zapisovateľku 1. plánovaného zasadnutia OZ Mgr. Gabrielu Horváthovú. Za overovateľov zápisnice zasadnutia OZ starosta obce určil poslancov OZ: Török, P., Molnár, F..

Prítomní poslanci OZ jednohlasne schválili za overovateľov zápisnice 1. plánovaného zasadnutia OZ poslancov: Török, P., Molnár, F..

Starosta obce za návrhovú komisiu 1. plánovaného zasadnutia OZ navrhol zvoliť nasledovných poslancov OZ: Hakszer, R., Bc. Bánoczký, M..

Prítomní poslanci OZ jednohlasne zvolili návrhovú komisiu OZ vo vyššie uvedenom zložení.

K bodu č. 4 programu – Kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia

Starosta obce Jelka oboznámil osoby zúčastnené na zasadnutí OZ, ako v akom štádiu je výkon uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ:

a) uznesenie č. 52.,/2020/OZ-4 – VZN obce Jelka č. 5/2020 bolo zverejnené na webovom sídle obce Jelka, ako aj na úradnej tabuli obce Jelka. Predmetné VZN nadobudlo účinnosť dňa 01.01.2021,

b) uznesenie č. 53.,/2020/OZ-4 – VZN obce Jelka č. 6/2020 bolo zverejnené na webovom sídle obce Jelka, ako aj na úradnej tabuli obce Jelka. Predmetné VZN nadobudlo účinnosť dňa 31.12.2020,

c) uznesenie č. 54.,/2020/OZ-4 – VZN obce Jelka č. 7/2020 bolo zverejnené na webovom sídle obce Jelka, ako aj na úradnej tabuli obce Jelka. Predmetné VZN nadobudlo účinnosť dňa 31.12.2020,

d) uznesenie č. 55.,/2020/OZ-4 –  VZN obce Jelka č. 8/2020 bolo zverejnené na webovom sídle obce Jelka, ako aj na úradnej tabuli obce Jelka. Predmetné VZN nadobudlo účinnosť dňa 31.12.2020,

e) uznesenie č. 56.,/2020/OZ-4 – VZN obce Jelka č. 9/2020 bolo zverejnené na webovom sídle obce Jelka, ako aj na úradnej tabuli obce Jelka. Predmetné VZN nadobudlo účinnosť dňa 01.01.2021,

f) uznesenie č. 57.,/2020/OZ-4 – VZN obce Jelka č. 10/2020 bolo zverejnené na webovom sídle obce Jelka, ako aj na úradnej tabuli obce Jelka. Predmetné VZN nadobudlo účinnosť dňa 01.01.2021,

g) uznesenie č. 58.,/2020/OZ-4 – VZN obce Jelka č. 11/2020 bolo zverejnené na webovom sídle obce Jelka, ako aj na úradnej tabuli obce Jelka. Predmetné VZN nadobudlo účinnosť dňa 01.01.2021,

h) uznesenie č. č. 60.,/2020/OZ-4 – kúpna zmluva bola podpísaná, návrh na vklad do katastra nehnuteľnosti bol podaný, aktuálne obec čaká na vydanie rozhodnutia o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností,

i) uznesenie č. 61,/2020/OZ-4 – výpis z uznesenia obecného zastupiteľstva bol odovzdaný žiadateľovi.

K bodu č. 5 programu – Interpelácia

Poslanec OZ Kovács sa informoval v akom štádiu riešenia sú priestory pre dôchodcov, kde by sa mohli stretávať.

Starosta obce uviedol, že má neustále na pamäti túto požiadavku dôchodcov. Chce sa s dôchodcami stretnúť, aby konkretizovali svoje požiadavky, plány, účel priestorov, aby sa na základe týchto požiadaviek našlo najlepšie riešenie. Obec očakáva aj výzvy na financovanie takýchto aktivít, pod ktoré by sa mohli začleniť takéto investičné akcie. Obec má predbežné informácie, že by takéto výzvy mali byť čoskoro vyhlásené. Je totiž pravdepodobné, že vytvorenie takýchto priestorov si bude vyžadovať nemalé finančné prostriedky.

Poslanec OZ Kovács sa informoval či obec kontroluje dodržiavanie protiepidemiologických opatrení a či prijala opatrenia potrebné na zabezpečenie základných životných potrieb pre odkázané osoby, ktoré sú pozitívne na ochorenie COVID – 19.

Starosta obce uviedol, že kontrolu dodržiavania protiepidemiologických opatrení je možné v zmysle uznesenia vlády SR č. 123 zabezpečiť mestskou alebo obecnou políciou, ktorú obec nemá. Poriadková služba upozorňuje obyvateľov obce na dodržiavanie protiepidemiologických opatrení. V prípade ich porušenia kontaktuje políciu, ktorá má právomoc v takomto prípade konať a sankcionovať. Čo sa týka opatrení na zabezpečenie základných životných potrieb pre odkázané osoby, ktoré sú pozitívne testované na ochorenie COVID – 19 a pre iné osoby v karanténe, poriadková služba robí nákupy pre tieto osoby, ak o to požiadajú.

Poslankyňa Mgr. Letuseková uviedla, že sa ako zdravotník zúčastňuje na skríningovom testovaní, zdravotníci poučujú osoby o povinnosti dodržiavať karanténu a zároveň dávajú pozitívne testovaným osobám telefonický kontakt na poriadkovú službu, ktorá im vie zabezpečiť nákup a donášku potravín, drogérie a liekov.

Poslanec Ing. Ruman sa informoval, v akom štádiu je dopravný projekt v okolí základných škôl. Podľa jeho názoru by bolo vhodné na daný úsek inštalovať radary, sám bol svedkom toho, ako sa na tej ceste rútia kamióny s obrovskou rýchlosťou a je z toho zhrozený.

Starosta obce uviedol, že to je v štádiu riešenia. Súčasťou schváleného dopravného projektu je aj možnosť inštalácie informačných radarov aktuálnej rýchlosti vozidiel.

Poslanec Mgr. Hakszer PhD. sa informoval, v akom štádiu je komunitné centrum, prestupné bývanie a park za podnikateľským inkubátorom.

Starosta obce uviedol, že na komunitné centrum bola vypísaná verejná súťaž, ktorá musela byť zrušená z dôvodu neočakávaných zmien cien v stavebnom priemysle. Bola vypísaná nová súťaž, ktorá stále prebieha. Čo sa týka prestupného bývania, projekt je v štádiu hodnotenia, čaká sa na výsledok zo strany poskytovateľa pomoci. Čo sa týka parku za inkubátorom, tento projekt bol schválený. Čaká sa už len na realizačnú spoločnosť. Podľa informácií obce, SAŽP ako nositeľ národného projektu, obstaráva novú realizačnú firmu. Obec bola uistená, že tento projekt sa bude realizovať a má byť trpezlivá.

Poslanec Molnár sa informoval, v akom štádiu riešenia je vybudovanie toaliet v cintoríne.

Starosta obce uviedol, že v priebehu budúceho týždňa by mala byť hotová projektová dokumentácia, následne bude realizácia stavby ohlásená na príslušnom stavebnom úrade. Potom obec pristúpi k realizácii tejto stavby.

K bodu č. 6 programu – Správa hlavného kontrolóra obce Jelka o kontrolnej činnosti za rok 2020

Hlavný kontrolór obce Jelka predniesol správu o kontrolnej činnosti za rok 2020, pričom vyzdvihol nasledovné:

a) Kontrola dodržiavania zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám – zverejňovanie došlých faktúr  v I. polroku 2019 v Základnej škole Lipóta Gregorovitsa  s VJM v Jelke

Podľa plánu boli skontrolované  došlé faktúry a ich zverejnenie. Základná škola Lipóta Gregorovitsa v Jelke v I. polrok  u  2019 evidovala v knihe záväzkov /faktúr/ 159 faktúr. Faktúry boli vedené  v knihe faktúr. Náhodným výberom  z nich  bolo  kontrolované dodržanie dátumu splatnosti faktúry a termín zverejnenia. Hlavný kontrolór skonštatoval, že nebol dodržaný termín  povinného zverejňovania – faktúry neboli zverejnené do 30 dňoch od úhrady, tým  nebol dodržaný § 5b, ods. 1 písm. b/ zverejňuje povinná osoba v zmysle § 5b  ods. 2 zákona č. 211/2000 Z. z. . Vedenie  školy  bolo upozornené na doplnenie chýbajúcich dokumentov. Ostatné povinne zverejňované informácie v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám sú na webovom sídle školy zverejnené. Škola spravuje internetovú stránku, ktorá bude prehľadná a budú na nej zverejnené informácie o činnosti školy, ako aj interné predpisy, podľa ktorých škola pri svojej činnosti postupuje.

b) Vypracovanie stanoviska k záverečnému účtu obce

Jednou z hlavných úloh hlavného kontrolóra je vypracovanie Stanoviska k záverečnému účtu obce Jelka. Výsledky hospodárenia obce Jelka za rok 2019, z nich vypracovaný návrh na schválenie záverečného účtu a na finančné usporiadanie výsledkov hospodárenia obce Jelka  za rok 2019, hlavný kontrolór odporúčal obecnému zastupiteľstvu „schváliť bez výhrad“. Záverečný účet obce bol schválený  na  zasadnutí  OZ  dňa 18.6.2020 Uznesením  č. 17a.,/2020/OZ-2.

c) Kontrola prevodov a prenájmov majetku obce v roku 2019

V roku 2019 bol schválený zastupiteľstvom 1 krát prevod majetku  a 24 prípadoch  sa riešil  nájom. K nájomným zmluvám boli vydané  dodatky. Boli skontrolované nájomné zmluvy a dodatky k nim. Záver: neboli zistené nedostatky.

d) Kontrola evidencie a výberu príspevkov zákonných zástupcov na čiastočnú  úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole

Hlavný kontrolór obce uviedol, že bude predložená správa  na ďalšie zasadnutie.

e) Kontrola evidencie platieb nájomného za byty, ktoré sú vo vlastníctve obce

Obec Jelka obstarala z podpory Štátneho fondu rozvoja bývania a dotácie zo štátneho rozpočtu spolu 10 nájomných bytov s technickou vybavenosťou. Kontrolovaný subjekt vedie analytickú evidenciu o bytových pohľadávkach podľa jednotlivých nájomníkov v osobitnej evidencii. Kontrolou bolo zistené, že Obec nevedie pohľadávky z platieb nájomného. Záver: nedostatky neboli zistené.

f) Vypracovanie stanoviska k programovému rozpočtu obce, odborné stanovisko k návrhu rozpočtu obce  Jelka na rok 2020, viacročného rozpočtu obce na roky 2021, 2022

Pri spracovaní odborného stanoviska hlavný kontrolór obce vychádzal z posúdenia predloženého návrhu rozpočtu na rok 2020 a návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2021-2022. Uviedol, že s predloženým návrhom rozpočtu súhlasí. Počas zákonnej lehoty zverejnenia neboli námietky a výhrady a pozmeňujúce návrhy k návrhu.

Hlavný kontrolór ďalej uviedol, že viacročný rozpočet na roky 2019 -2021 je  v súlade s § 10  ods. 3 až 7 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. vnútorne členený na:

a)bežný rozpočet, t.j. bežné príjmy a bežné výdavky,

b)kapitálový rozpočet, t.j. kapitálové príjmy a kapitálové výdavky,

c)finančné operácie.

Zákon ustanovuje obciam a vyšším územným celkom poskytovať údaje prostredníctvom rozpočtového informačného systému pre samosprávu RIS. SAM v správe ministerstva financií.

Táto povinnosť je splnená aj na úrovniach   RO v obci.

Na základe vyššie uvedeného OZ  v Jelke  schválilo návrh rozpočtu v takej štruktúre, ako bol priložený. 

g) Kontroly v zmysle uznesení

Neboli uložené

h) Výkon ostatnej odbornej činnosti

V závere hlavný kontrolór obce uviedol, že popri kontrole zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti hospodárenia a nakladania s majetkom  a majetkovými právami obce, kontrole príjmov, výdavkov a finančných operácií obce značná časť úväzku hlavného kontrolóra bola venovaná aj riešeniu podnetov vyplývajúcich uznesení a úloh obecného zastupiteľstva ako aj úloh operatívneho charakteru vznikajúcich pri činnosti obecného úradu. Súčasťou práce hlavnej kontrolórky v uplynulom hodnotiacom období bola taktiež: kontrola prijatých uznesení obecného zastupiteľstva, ktorá bola predkladaná na jeho zasadnutiach, plán kontrolných činností, podávanie stanovísk, návrh zmien a úprav k predkladaným materiálom na rokovanie obecného zastupiteľstva, podávanie pripomienok a pozmeňujúcich návrhov k VZN obce a vnútorným predpisom, pripomienkovanie zmlúv, účasť na rokovaniach, iné činnosti.

Prítomní poslanci OZ zobrali správu hlavného kontrolóra obce Jelka o kontrolnej činnosti za rok 2020 na vedomie.

K bodu č. 7 programu – Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Jelka č. 1/2021 o podmienkach umiestňovania volebných plagátov

Starosta obce uviedol, že návrh VZN bol zverejnený na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce dňa 17.02.2021. Starosta obce navrhol vyhradiť miesto na umiestnenie volebných plagátov pri základnej škole, pri miestnom zdravotnom stredisku a pri škôlke. Na každom z týchto miest by boli umiestnené 3 tabule, spolu o ploche 13,5m2, spolu na troch miestach o ploche 40,5 m². Každý jeden kandidujúci subjekt by mal na týchto tabuliach vyhradený rovnaký priestor. Prijatie tohto VZN je reakciou na upozornenie Okresnej prokuratúry Galanta.

Prítomní poslanci OZ jednohlasne schválili VZN č. 1/2021 o podmienkach umiestňovania volebných plagátov.

K bodu č. 8 programu – Správa o vyúčtovaní dobrovoľnej zbierky , ktorá bola vyhlásená uznesením Obecného zastupiteľstva obce Jelka č. 36.,/2020/OZ-3 zo dňa 18.09.2020 a predĺžená uznesením Obecného zastupiteľstva obce Jelka č. 47.,/2020/NZ OZ-3 zo dňa 27.10.2020

Starosta obce uviedol, že Obecné zastupiteľstvo obce Jelka uznesením č. 36.,/2020/OZ-3 zo dňa 18.09.2020 vyhlásila dobrovoľnú zbierku na zabezpečenie vhodných podmienok na bývanie pre Dajanu Szakálovú, ktorá bola v bdelej kóme po vážnej dopravnej autonehode, ktorá sa stala dňa 23.10.2019 medzi obcou Jelka a Hrubá Borša (ďalej len „dobrovoľná zbierka“). Doba konania dobrovoľnej zbierky bola nasledovná: 01.10.2020 – 31.10.2020. Obecné zastupiteľstvo obce Jelka uznesením č. 47.,/2020/NZ OZ-3 zo dňa 27.10.2020 predĺžilo dobu konania dobrovoľnej zbierky nasledovne: 01.11.2020 – 31.12.2020. Dobrovoľná zbierka bola vykonávaná nasledovnými spôsobmi: zaslaním finančných prostriedkov na účet obce Jelka vedený v Prima banka Slovensko,  a. s. , číslo IBAN: SK24 5600 0000 0038 5796 3002, SWIFT: KOMASK2X, VS:352020 s poznámkou: zbierka (ďalej len „zaslaním finančných prostriedkov na bankový účet obce“) a vložením hotovosti do prenosných pokladničiek s označením ,,Dobrovoľná zbierka na zabezpečenie vhodných podmienok bývania pre Dajanu Szakálovú“ počas stanovených dní na Obecnom úrade v Jelke, v Kultúrnom dome v Jelke a na verejných priestranstvách na území obce Jelka (ďalej len „vložením hotovosti do prenosných pokladničiek“). Zaslaním finančných prostriedkov na bankový účet obce bolo vyzbieraných: 355,- €. Vložením hotovosti do prenosných pokladničiek bolo vyzbieraných: 133,37 €. Peňažné prostriedky  získané dobrovoľnou zbierkou budú odovzdané zákonnému zástupcovi Dajany Szakálovej, v prospech ktorej sa zbierka uskutočnila dňa: 12.03.2021. Kontrolu použitia finančných prostriedkov z dobrovoľnej zbierky vykoná hlavný kontrolór obce Jelka, Mgr. Mária Tomovičová.

Starosta obce poďakoval všetkým, ktorí do dobrovoľnej zbierky prispeli.

Prítomní poslanci OZ zobrali správu o vyúčtovaní dobrovoľnej zbierky, ktorá bola vyhlásená uznesením Obecného zastupiteľstva obce Jelka č. 36.,/2020/OZ-3 zo dňa 18.09.2020 a predĺžená uznesením Obecného zastupiteľstva obce Jelka č. 47.,/2020/NZ OZ-3 zo dňa 27.10.2020 na vedomie.

K bodu č. 9 programu – Rôzne

A: Žiadosť Ľudovíta Palsovicsa, rod. Palsovics, nar. xx.xx.xxxx a Márie Palsovicsovej, rod. Pokorovej, nar. xx.xx.xxxx, obaja trvale bytom Slaná dolina 77/12, 925 23 Jelka, o kúpu novovytvoreného pozemku parc. reg. „C“ KN, parc. č. 1173/13, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 214 m², k. ú Jelka, obce Jelka a novovytvoreného pozemku parc. reg. „C“ KN, parc. č. 1173/14, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 22 m², k. ú Jelka, obce Jelka

Starosta obce oznámil prítomným, že obci bola doručená žiadosť Ľudovíta Palsovicsa, rod. Palsovics, nar. xx.xx.xxxx a Márie Palsovicsovej, rod. Pokorová, nar. xx.xx.xxxx, obaja trvale bytom Slaná Dolina 77/12, 925 23 Jelka, o kúpu novovytvoreného pozemku parc. reg. „C“ KN, parc. č. 1173/13, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 214 m ², k. ú Jelka obce Jelka, okres Galanta, ktorý bol vytvorený na základe Geometrického plánu č. 340/2020, vyhotoveným Ing. Katarínou Szomolaiovou, úradne oprávnený zamerač, B. Balogha 3006/2, 924 01 Galanta, IČO: 14 066 947, a ktorý vznikol odčlenením od parcely reg. „C“ KN, parc. č. 1173/1, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 6824 m², evidovanej Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 1301,  k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta (ďalej len „novovytvorený pozemok 1“) a novovytvoreného pozemku parc. reg. „C“ KN, parc. č. 1173/14, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 22 m², k. ú Jelka, obce Jelka okres Galanta, ktorý bol vytvorený na základe Geometrického plánu č. 340/2020, vyhotoveným Ing. Katarínou Szomolaiovou, úradne oprávnený zamerač, B. Balogha 3006/2, 924 01 Galanta, IČO: 14 066 947, a ktorý vznikol odčlenením od parcely reg. „C“ KN, parc. č. 1173/1, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 6824 m², evidovanej Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 1301, k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta (ďalej len „novovytvorený pozemok 2“), a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že obec Jelka novovytvorený pozemok 1 a novovytvorený pozemok 2 nevyužíva a neplánuje ich zahrnúť do svojich investičných aktivít, žiadatelia novovytvorený pozemok 1 a novovytvorený pozemok 2 dlhodobo užívajú a zveľaďujú, na novovytvorenom pozemku 2 je umiestnená stavba vo vlastníctve žiadateľov, novovytvorený pozemok 1 a novovytvorený pozemok 2 bezprostredne susedia s pozemkom, ktorý je vo vlastníctve žiadateľov, a to pozemkom parcely reg. „C“ KN, parc. č. 1161, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 503 m², evidovaného Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 910, k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta a predajom novovytvoreného pozemku 1 a novovytvoreného pozemku 2 dôjde k usporiadaniu majetkovoprávnych vzťahov k pozemkom, ktoré tvoria súčasť oploteného areálu vo vlastníctve žiadateľov. Vychádzajúc zo znaleckého posudku č. 68/2020 vyhotoveného znalkyňou Ing. Tünde Panyikovou, znalkyňou v odbore stavebníctvo, so sídlom Matúškovo 767, 925 01 Matúškovo, ev. č. znalca: 914248, je kúpna cena novovytvoreného pozemku 1 vo výške 2 578,70,- € (12,05 € / 1m², 2 578,70 € / 214 m²). Kúpna cena novovytvoreného pozemku 2 je vo výške 265,10 € (12,05 € / 1m², 265,10 € / 22 m²). Kúpna cena novovytvorených pozemkov 1 a 2 je spolu vo výške  2 843,80 €, zaokrúhlene vo výške 2 840,- €. OZ sa dohodlo na tom, že žiadatelia uhradia všetky náklady spojené s povolením vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. Poslancom OZ bol predložený návrh kúpnej zmluvy.

Prítomní poslanci OZ jednohlasne schválili vyššie uvedenú žiadosť za vyššie navrhovaných podmienok. Prítomní poslanci OZ jednohlasne schválili znenie kúpnej zmluvy.

B: Investičná činnosť v obci Jelka na základe žiadosti Vladimíra Krajčoviča

Starosta obce informoval prítomných, že obci bola dňa 26.02.2021 doručená žiadosť Vladimíra Krajčoviča, trvale bytom Veľká 1270/69, 925 23 Jelka, o vyjadrenie k investičnému zámeru na parc. č. 1077, 1078/1, 1078/2 k. ú. Jelka z dôvodu výstavby rodinných domov (4 x samostatný rodinný dom) a polyfunkčného domu s tromi bytovými jednotkami.

Starosta obce uviedol, že investičný zámer je v súlade s platným územným plánom obce Jelka. Poslancom OZ bol predložený situačný výkres – štúdia.

Prítomní poslanci OZ jednohlasne podľa § 4 ods. 3 písm. d) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov schválili vyššie uvedenú investičnú činnosť v obci.

C: Investičná činnosť v obci Jelka na základe žiadosti Dávida Mészárosa

Starosta obce informoval prítomných, že obci bola dňa 08.03.2021 doručená žiadosť Dávida Mészároša, trvale bytom Jókaiho 1172, 925 23 Jelka, o vyjadrenie k investičnému zámeru na parc. č. 1380/2 a 1380/4, k. ú Jelka z dôvodu výstavby rodinných domov (3 x dvojdom, 1 x samostatný dom) a haly – skladu. Starosta a prítomní poslanci OZ sa zhodli na podmienke vybudovania miestnej asfaltovej komunikácie na pozemku parc. reg. „C“, parc. č. 1380/2, k. ú Jelka v súlade s Územným plánom obce Jelka – zmeny a doplnky č. 1 a s podmienkou vybudovania miestnej asfaltovej komunikácie na pozemku parc. reg. „E“. parc. č. 1446 k. ú. Jelka, od parc. reg. „E“, parc. č. 1379/3 k. ú Jelka po nadradenú komunikáciu č. 1355, vrátane jej napojenia na nadradenú komunikáciu č. 1355, v súlade s Územným plánom obce Jelka – zmeny a doplnky č. 1.

Starosta obce uviedol, že investičný zámer je v súlade s platným územným plánom obce Jelka. Poslancom OZ bol predložený situačný výkres – štúdia.

Prítomní poslanci OZ jednohlasne podľa § 4 ods. 3 písm. d) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov schválili vyššie uvedenú investičnú činnosť v obci Jelka s vyššie uvedenou podmienkou týkajúcej sa výstavby miestnej asfaltovej komunikácie.

D: Vytvorenie parkovo – oddychovej zóny na obecnom pozemku parc. reg. „C“, parc. č. 429/3 k. ú. Jelka, obce Jelka

Starosta obce požiadal poslancov OZ o vyslovenie súhlasu s vytvorením parkovo – oddychovej zóny za obecným úradom na pozemku parc. reg. „C“, parc 429/3 k. ú. Jelka, obce Jelka.

Prítomní poslanci OZ jednohlasne schválili vytvorenie parkovo – oddychovej zóny na pozemku parc. reg. „C“, parc 429/3 k. ú. Jelka, obce Jelka.

E: Investičný zámer obce Jelka na vybudovanie nájomných sociálnych bytov nižšieho štandardu v budove miestneho zdravotného strediska a bývalej kotolne miestneho zdravotného strediska

Starosta obce požiadal poslancov OZ o vyslovenie súhlasu k investičnému zámeru na rozšírenie miestneho zdravotného strediska o nájomné sociálne byty nižšieho štandardu a riešenia súvisiacej technickej infraštruktúry, ktorý investičný zámer bude financovaný prostredníctvom štátneho fondu rozvoja bývania a o udelenie poverenia na zabezpečenie všetkých potrebných úkonov spojených s dosiahnutím tohto cieľa .

Prítomní poslanci OZ jednohlasne schválili vyššie uvedený investičný zámer a jednohlasne poverili starostu obce so zabezpečením všetkých potrebných úkonov na dosiahnutie tohto cieľa.

F: Investičný zámer obce Jelka na vybudovanie cyklotrás na územní obce Jelka

Starosta obce požiadal poslancov OZ o vyslovenie súhlasu k investičnému zámeru obce Jelka na vybudovanie cyklotrás na území obce Jelka a o udelenie poverenia na zabezpečenie všetkých potrebných úkonov spojených s dosiahnutím tohto cieľa. Poslancom OZ bola zároveň predložená mapa s navrhovanou trasou cyklotrasy.

Prítomní poslanci OZ jednohlasne schválili vyššie uvedený investičný zámer a jednohlasne poverili starostu obce so zabezpečením všetkých potrebných úkonov na dosiahnutie tohto cieľa.

G: Informácia starostu – predaj pozemku parc. reg. „C“ parc. č. 982/3, k. ú. Jelka, obce Jelka

Starosta obce uviedol, že obec je vlastníkom pozemku parc. reg. „C“, parc. č. 982/3 k. ú. Jelka, obce Jelka a bol mu adresovaný zatiaľ neformálnou cestou záujem o kúpu tohto pozemku. Nešlo by o dôvod hodný osobitného zreteľa a predaj by bol realizovaný cestou obchodnej verejnej súťaže. V prípade, že poslanci OZ nebudú mať námietky voči predaju tohto pozemku, starosta obce žiada o udelenie poverenia na všetky úkony súvisiace so zabezpečením znaleckého posudku týkajúceho sa ceny predmetnej nehnuteľnosti.

Prítomný poslanci jednohlasne udelili starostovi obce poverenie na všetky úkony súvisiace so zabezpečením znaleckého posudku týkajúceho sa ceny predmetnej nehnuteľnosti.

K bodu č. 10 programu – Diskusia

Starosta obce predložil poslancom OZ vizualizáciu nových autobusových zastávok, ktoré budú osadené namiesto starých autobusových zastávok. Starosta predpokladá, že nové zastávky budú osadené najneskôr do mája.

Poslanec OZ Bc. Bánoczký sa informoval, akom stave je rekonštrukcia miestneho zdravotného strediska.

Starosta obce uviedol, že práce prebiehajú v súlade s plánom. Bolo odstránené pôvodné linoleum, urobila sa nová nivelačná vrstva, plánuje sa nalepenie nového linolea, zároveň prebieha výmena sanity a obkladačiek v toaletách, budú namontované germicídne žiariče, vymaľované steny a zakúpené nové zariadenie do čakární.

Poslanec OZ Bc. Bánoczký sa informoval, v akom štádiu je projekt „Korene – Gyökerek“.

Prednostka obecného úradu uviedla, že aktuálne obec začína s realizáciou tohto projektu, ktorá bude prebiehať 6 mesiacov. Projekt je zameraný na kultúru. Projekt pozostáva z realizácie kultúrnych podujatí, výmenných táborov a publikačnej činnosti. V rámci tohto projektu bude zakúpených aj 250 ks nových stoličiek, 50 ks nových stolov a ozvučenia do miestneho kultúrneho domu. Ide o projekt cezhraničnej spolupráce s maďarskou obcou Galgagyörk.

Poslanec OZ Bc. Bánoczký sa informoval ohľadne rekonštrukčných prác na futbalovom ihrisku.

Starosta obce uviedol, že v rámci získanej dotácie zo SFZ a vlastného spolufinancovania obec zrekonštruovala obe sprchy, šatne, toalety na futbalovom štadióne. V súčasnosti prebiehajú ďalšie aktivity ako výmena svetiel, výmena vykurovacích zdrojov, výmaľovky, výmena zariadenia mobiliáru šatní. Na výmene zariadenia šatní sa finančne podieľa aj samotný futbalový klub FC Jelka. Starosta ďalej uviedol, že na futbalovom štadióne sa priebežne vykonávajú obnovovacie práce vlastnými silami. Táto budova si to už skutočne vyžaduje.

K bodu č. 11 programu – Návrh uznesení

Návrhová komisia prečítala návrh uznesení.

K bodu č. 12 programu – Záver

Keďže neboli vznesené iné pripomienky a námety po prerokovaní všetkých bodov programu starosta  obce poďakoval poslancom OZ a ostatným zúčastneným osobám za účasť a ukončil zasadnutie OZ.

Po ukončení zasadnutia OZ bola venovaná minúta ticha všetkým obetiam COVID – 19.

Zasadnutie obecného zastupiteľstva prebiehalo od 18:00 hod. do 19:50 hod.

                                                                                                                      Ing. Gabriel Kiš

                                                                                                                        starosta obce

Overovatelia zápisnice:              Peter Török

                                               František Molnár

Prednostka:                              Msc. Melinda Németh

Zapisovateľka:                          Mgr. Gabriela Horváthová

Uznesenia z 1. plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva v Jelke zo dňa 09.03.2021

Obecné zastupiteľstvo obce Jelka

Hlasovanie: Mgr. Bánoczký, M., Bohony, Š., Mgr. Deák, Z., Mgr. Hakszer, R.,PhD., Kovács, J., Mgr. Laurič, I., Mgr. Letuseková, D., Molnár, F., Ing. Ruman, T., Török, P.

Uznesením  č. 1.,/2021/OZ-1:

berie na vedomie

Správu hlavného kontrolóra obce Jelka o kontrolnej činnosti za rok 2020

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 2.,/2021/OZ-1:

schvaľuje

Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelka č. 1/2021 o podmienkach umiestňovania volebných plagátov

Hlasovalo: 10                          Za: 10                          Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 3.,/2021/OZ-1:

berie na vedomie

Správu o vyúčtovaní dobrovoľnej zbierky, ktorá bola vyhlásená uznesením Obecného zastupiteľstva obce Jelka č. 36.,/2020/OZ-3 zo dňa 18.09.2020 a predĺžená uznesením Obecného zastupiteľstva obce Jelka č. 47.,/2020/NZ OZ-3 zo dňa 27.10.2020

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 4.,/2021/OZ-1:

schvaľuje

Žiadosť Ľudovíta Palsovicsa, rod. Palsovics, nar. xx.xx.xxxx a Márie Palsovicsovej, rod. Pokorová, nar. xx.xx.xxxx, obaja trvale bytom Slaná Dolina 77/12, 925 23 Jelka, o kúpu novovytvoreného pozemku parc. reg. „C“ KN, parc. č. 1173/13, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 214 m ², k. ú Jelka obce Jelka, okres Galanta, ktorý bol vytvorený na základe Geometrického plánu č. 340/2020, vyhotoveným Ing. Katarínou Szomolaiovou, úradne oprávnený zamerač, B. Balogha 3006/2, 924 01 Galanta, IČO: 14 066 947, a ktorý vznikol odčlenením od parcely reg. „C“ KN, parc. č. 1173/1, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 6824 m², evidovanej Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 1301,  k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta (ďalej len „novovytvorený pozemok 1“) a novovytvoreného pozemku parc. reg. „C“ KN, parc. č. 1173/14, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 22 m², k. ú Jelka, obce Jelka, okres Galanta, ktorý bol vytvorený na základe Geometrického plánu č. 340/2020, vyhotoveným Ing. Katarínou Szomolaiovou, úradne oprávnený zamerač, B. Balogha 3006/2, 924 01 Galanta, IČO: 14 066 947, a ktorý vznikol odčlenením od parcely reg. „C“ KN, parc. č. 1173/1, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 6824 m², evidovanej Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 1301, k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta (ďalej len „novovytvorený pozemok 2“), a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že obec Jelka novovytvorený pozemok 1 a novovytvorený pozemok 2 nevyužíva a neplánuje ich zahrnúť do svojich investičných aktivít, žiadatelia novovytvorený pozemok 1 a novovytvorený pozemok 2 dlhodobo užívajú a zveľaďujú, na novovytvorenom pozemku 2 je umiestnená stavba vo vlastníctve žiadateľov, novovytvorený pozemok 1 a novovytvorený pozemok 2 bezprostredne susedia s pozemkom, ktorý je vo vlastníctve žiadateľov, a to pozemkom parcely reg. „C“ KN, parc. č. 1161, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 503 m², evidovaného Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 910, k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta a predajom novovytvoreného pozemku 1 a novovytvoreného pozemku 2 dôjde k usporiadaniu majetkovoprávnych vzťahov k pozemkom, ktoré tvoria súčasť oploteného areálu vo vlastníctve žiadateľov.

Vychádzajúc zo znaleckého posudku č. 68/2020 vyhotoveného znalkyňou Ing. Tünde Panyikovou, znalkyňou v odbore stavebníctvo, so sídlom Matúškovo 767, 925 01 Matúškovo, ev. č. znalca: 914248, je kúpna cena novovytvoreného pozemku 1 vo výške 2 578,70,- € (12,05 € / 1m², 2 578,70 € / 214 m²). Kúpna cena novovytvoreného pozemku 2 je vo výške 265,10 € (12,05 € / 1m², 265,10 € / 22 m²). Kúpna cena novovytvorených pozemkov 1 a 2 je spolu vo výške  2 843,80 €, zaokrúhlene vo výške 2 840,- €.

Žiadateľ uhradí všetky náklady spojené s povolením vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh kúpnej zmluvy.

Hlasovalo: 10                          Za: 10                          Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené 3/5 väčšinou všetkých poslancov a podpísané starostom obce.

Uznesením  č. 5.,/2021/OZ-1:

Podľa § 4 ods. 3 písm. d) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov

schvaľuje

investičnú činnosť v obci na parc. č. 1077, 1078/1, 1078/2 k. ú. Jelka z dôvodu výstavby rodinných domov (4 x samostatný rodinný dom) a polyfunkčného domu s tromi bytovými jednotkami, na základe žiadosti Vladimíra Krajčoviča, trvale bytom Veľká 1270/69, 925 23 Jelka zo dňa 26.02.2021.

Hlasovalo: 10                          Za: 10                          Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 6.,/2021/OZ-1:

Podľa § 4 ods. 3 písm. d) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov

schvaľuje

investičnú činnosť v obci na parc. č. 1380/2 a 1380/4, k. ú Jelka, súvisiacu s výstavbou rodinných domov (3 x dvojdom, 1 x samostatný dom) a haly – skladu v súlade s Územným plánom obce Jelka – zmeny a doplnky č. 1, na základe žiadosti Dávida Mészároša, trvale bytom Jókaiho 1172, 925 23 Jelka zo dňa 08.03.2021, s podmienkou vybudovania miestnej asfaltovej komunikácie na pozemku parc. reg. „C“, parc. č. 1380/2, k. ú Jelka v súlade s Územným plánom obce Jelka – zmeny a doplnky č. 1 a s podmienkou vybudovania miestnej asfaltovej komunikácie na pozemku parc. reg. „E“. parc. č. 1446 k. ú. Jelka, od parc. reg. „E“, parc. č. 1379/104 k. ú Jelka po nadradenú komunikáciu č. 1355, vrátane jej napojenia na nadradenú komunikáciu č. 1355, v súlade s Územným plánom obce Jelka – zmeny a doplnky č. 1.

Hlasovalo: 10                          Za: 10                          Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 7.,/2021/OZ-1:

schvaľuje

Vytvorenie parkovo – oddychovej zóny na pozemku parc. reg. „C“, parc 429/3 k. ú. Jelka, obce Jelka.

Hlasovalo: 10                          Za: 10                          Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 8.,/2021/OZ-1:
      a)schvaľuje

Investičný zámer obce Jelka na rozšírenie miestneho zdravotného strediska o nájomné sociálne byty nižšieho štandardu a riešenia súvisiacej technickej infraštruktúry, ktorý investičný zámer bude financovaný prostredníctvom štátneho fondu rozvoja bývania.

b)poveruje

Starostu obce so zabezpečením všetkých potrebných úkonov spojených s dosiahnutím cieľa uvedeného v písmene a) tohto uznesenia.

Hlasovalo: 10                          Za: 10                          Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 9.,/2021/OZ-1:

a)schvaľuje

Investičný zámer obce Jelka na vybudovanie cyklotrás na území obce Jelka.

b)poveruje

Starostu obce so zabezpečením všetkých potrebných úkonov spojených s dosiahnutím cieľa uvedeného v písmene a) tohto uznesenia.

Hlasovalo: 10                          Za: 10                          Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 10.,/2021/OZ-1:

poveruje

Starostu obce na všetky úkony súvisiace so zabezpečením znaleckého posudku týkajúceho sa ceny nehnuteľnosti – pozemku parc. reg. „C“, parc. č. 982/3 k. ú. Jelka, obce Jelka.

Hlasovalo: 10                          Za: 10                          Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

V Jelke dňa 15.03.2021

Ing. Gabriel Kiš

                                                                                                                        starosta obce