Ugrás a tartalomra

Önkormányzat

A közzétett önkormányzati dokumentumok archívuma Jóka.

Cím

Közzétett

Mellékletek

Leírás

Spoločnosť Západoslenská distribučná, a.s., informuje občanov o plánovanom prerušení distribúcie elektriny:

Adresa miesta dodávky:

Loka pri mlyne 9006, č. 924, 3476/25, 9003/ MV, 9007/LL, 9009

Dátum a hodina začiatku: 14.06.2023, 12:00 hod.

Dátum a predpokladaná hodina ukončenia: 14.06.2023, 14:40 hod.

Konkrétne informácie: v prílohách

Mellékletek

Leírás

Obec Jelka v súlade s § 34 ods. 2 a ods. 3 zák. č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov oznamuje, že dňa 28.06.2023 (streda) o 18:00 hod. sa v kultúrnom dome v Jelke uskutoční verejné prerokovanie navrhovanej činnosti „Mobilné zariadenie na zhodnocovanie stavebných odpadov Triedič RESTA HTH3“.

Dokumentáciu navrhovanej činnosti nájdete na adrese: https://jelka.sk/dokument/zverejnenie-dokumentacie-zameru-navrhovanej-cinnosti-mobilne-zariadenie-na-zhodnocovanie-stavebnych-odpadov-triedic-resta-hth3-vyzva-na-zaslanie-pisomnych-stanovisk-k-zameru-navrhovanej-cinnosti/

Mellékletek

Leírás

Obec Jelka sprístupňuje celý rozsah dokumentácie zámeru navrhovanej činnosti „Mobilné zariadenie na zhodnocovanie stavebných odpadov Triedič RESTA HTH3” (ďalej len „navrhovaná činnosť“) pre verejnosť.

Verejnosť môže doručiť písomné stanovisko k zámeru navrhovanej činnosti najneskôr do 30 dní odo dňa zverejnenia dokumentácie zámeru navrhovanej činnosti obcou podľa § 65g ods. 3 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“). Miesto, kde môžete doručiť písomné stanovisko: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Námestie Ľudovíta Štúra č. 1, 812 35 Bratislava.